HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA"

Átírás

1 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005

2 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005.

3 Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság (OKTVF) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóságának gondozásában. Kiadásért felelôs: Rakics Róbert, helyettes államtitkár, KvVM Készített példányszám: 750 db ISBN: Grafikai tervezés és nyomdai elôkészítés: Line & More Kft. Nyomdai kivitelezés: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom A kiadvány 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítô felhasználása nélkül elôállított, Cyclus ofszet papírra készült.

4 ELÔSZÓ 3 Napjainkban egyre nagyobb igény jelentkezik a környezet állapotára, és az azt befolyásoló hatások mértékére vonatkozó információk, adatok iránt. A környezeti adatok gyûjtése elsôrendû fontosságú a sikeres környezetvédelmi igazgatás szempontjából ez teszi lehetôvé, hogy megfelelô szakma-politikai döntések születhessenek és a szennyezés-csökkentési programok kellô megalapozottságúak legyenek, hogy az állam megfelelô beavatkozásokat tegyen, és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló természeti erôforrásait. Az állampolgár is kíváncsi arra, milyen minôségû környezetben él, milyen egészségügyi hatásoknak és kockázatoknak van kitéve ezáltal. Az évi LIII. számú Környezetvédelmi Törvény kimondja, hogy mindenkinek joga van a környezet állapotának, a környezetszennyezés mértékének, a környezeti tevékenységeknek, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak megismerésére. Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrôl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történô részvételérôl és az igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosításáról az Aarhusban 1998-ban elfogadott, és Magyarország által aláírt ENSZ EGB Egyezmény is rendelkezik. A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyûjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a környezetvédelemért felelôs miniszter, a Környezetvédelmi Törvényben elôírt állami feladatként, mérô-, észlelô-, ellenôrzô (monitoring) hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert étesít és mûködtet. A Törvény ugyanakkor a környezethasználókat is kötelezi a környezetterhelés, a környezet igénybevételének mérésére, ill. számítással történô megállapítására, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra a hatóságok fele. Az évek óta végzett rendszeres mérések, az eseti és célzott vizsgálatok, felmérések adatait a környezetvédelemért felelôs tárca folyamatosan gyûjti, kezeli, értékeli és kiadványok formájában rendszeresen megjelenteti. A részletesebb adatok egyre szélesebb körben a KvVM informatikai rendszereiben, és a méréseket, adatgyûjtéseket végzô szervezetek adatbázisaiban érhetôk el. Jelen kiadvánnyal célunk, hogy hazánk környezeti állapotát a legfontosabb hatótényezôkkel való összefüggésében szemléletesen bemutassuk, rövid kitekintéssel a természet állapotára is, ismereteket adjunk a környezeti mérô- és megfigyelô rendszereink felépítésérôl, mûködésérôl, valamint hogy felvázoljuk azokat a legfontosabb állami intézkedéseket is, amelyek a jó környezetállapot elérése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

5 ELÔSZÓ 4 Reméljük, hogy a közreadott adatok és információk eredményesen hasznosíthatók még akkor is, ha minden igényt e kiadvány korlátozott terjedelme miatt nem tud kielégíteni. Célunk, hogy az ismeretek bôvítésével, hasznosításával, a környezettudatosság erôsítésével ez által is hozzájárulhassunk ahhoz, hogy mindannyiunk érdekében környezetünk állapota tovább javulhasson. Budapest, július Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

6 TARTALOMJEGYZÉK 5 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzat, táj Éghajlat Vízhálózat, vízföldtani viszonyok Talaj TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET Települési környezet Gazdasági környezet B. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGÔ Légszennyezô anyagok kibocsátása Légszennyezettségi Monitoring Rendszer Légszennyezettségi helyzet Levegôtisztaság-védelmi intézkedések FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ FELSZÍNI VÍZ Mennyiségi jellemzôk Szennyezôanyag-terhelés Felszíni Vízminôségi Monitoring Rendszer A felszíni vizek minôsége Kockázatos felszíni vizek Felszíni vízvédelmi intézkedések FELSZÍN ALATTI VÍZ Mennyiségi és geotermikus viszonyok A felszín alatti vizek kitermelése, a talajvízszint változása A felszín alatti vizek szennyezôdéssel szembeni érzékenysége Felszín alatti Vízminôségi Monitoring Rendszer A felszín alatti vizek minôsége Kockázatos felszín alatti víztestek Felszín alatti vízvédelmi intézkedések

7 TARTALOMJEGYZÉK 6 5. TALAJ A talaj vízgazdálkodási tulajdonsága, kémhatása A talaj használata, terhelése Talajvédelmi Információs Monitoring Rendszer A talaj állapota Talajvédelmi intézkedések TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM A növény- és állatvilág állapota, védelme Erdôk állapota és védelme Védett természeti területek, természeti értékek Tájvédelem Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természet- és tájvédelmi intézkedések TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET Épített környezet Infrastrukturális ellátottság Az ivóvíz minôsége A települések természeti környezete Zaj- és rezgésvédelem C. KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS KIBOCSÁTÁSOK MEGELÔZÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE Nagyüzemek egységes környezetvédelmi rendszere Szennyezôanyag-kibocsátási nyilvántartás HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A hulladékképzôdés mennyiségi adatai A hulladékgazdálkodás szempontjai, és a hulladékkezelés módjai Hulladékgazdálkodási tervek és célok Hulladékgazdálkodási intézkedések KÁRMENTESÍTÉS A kármentesítés feladatai, szakaszai, folyamata és 2003 között elvégzett kármentesítési feladatok Jelenlegi szennyezett területek/szennyezô források

8 TARTALOMJEGYZÉK Folyamatban lévô, illetôleg elôkészítés alatt álló feladatok Kármentesítési intézkedések BEAVATKOZÁSOK A KIEMELT ÁGAZATOKBAN Energiatermelés Közlekedés D. MELLÉKLETEK melléklet: A fôbb jogforrások jegyzéke melléklet: Irodalomjegyzék melléklet: Alkalmazott rövidítések

9

10 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 9 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzat, táj Hazánk a Kárpát-medence középsô részén fekszik. Területe km 2. Domborzatára az jellemzô, hogy a java része síksági terület; a 200 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságú vidékek az ország területének 84%-át, a méter közöttiek 14%-át, míg a 400 méter felettiek 2%-át teszik ki (D1. ábra). Tengerszint feletti magasság 100 m alatt m m m m m D1. ábra. Hazánk domborzata és vizei (Forrás: Földrajzi Atlasz, 2000.) Az ország tájainak rendszertani felosztása hat nagytájat (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység), harminchárom középtájat és kétszázharminc kistájat határoz meg.

11 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 10 A természeti-földrajzi táj a földfelszín térben lehatárolt, jellegzetes felépítésû és sajátosságú része, a rá jellemzô természeti rendszerekkel és értékekkel. A táj állandó változásban lévô természeti-földrajzi egység, amely a tájalkotó tényezôk együttesének hatására alakult ki. Éghajlat Az ország éghajlata alapvetôen kontinentális jellegû, a délnyugati részeken mérsékelt mediterrán hatással. A környezetvédelem szempontjából meghatározó éghajlati paraméterek értékeinek területi megoszlása: a Napból és a világûrbôl érkezô sugárzások összege, azaz a globális sugárzás viszonylag szûk határok ( MJ/m 2 /év) között változik; az évi középhômérséklet 5,5-10,75 Celsius-fok közötti (É1. ábra); az évi csapadék sokéves átlagértéke 1931 és 1960 között mm, 1985 és 1994 között mm volt; az uralkodó szél iránya az ország nyugati, északnyugati és középsô tájain északnyugati, míg a keleti részeken északkeleti irányú (É2. ábra); a területi párolgás átlagos évi mértéke mm között változik. ºC 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 10,75 É1. ábra. A sokévi középhômérséklet területi alakulása ( ) (Forrás: VITUKI Rt., 2003.)

12 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 11 SOKÉVI ÁTLAG MILLIMÉTERBEN 500 mm alatt mm mm mm mm mm 800 mm felett uralkodó szélirány É2. ábra. A sokévi csapadék és az uralkodó szélirány területi alakulása (Forrás: Földrajzi Atlasz, 2000.)

13 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 12 Vízhálózat, vízföldtani viszonyok A vizek áramlási rendszerét és természetes minôségét a domborzati és földtani viszonyok (Tf1. ábra) alapvetôen meghatározzák. dombvidék hátság, alföld-perem hegyvidék karsztos hegyvidék mélyfekvésû Tf1. ábra. Területtípusok a földtani és domborzati viszonyok szerint (Forrás: KvVM-VITUKI, 2002.) Vízhálózat fô jellemzôi: Folyóink és kisvízfolyásaink többsége külföldrôl érkezik hozzánk. Hazánk területén csak a Zagyva és néhány kisvízfolyás ered (Vh1. ábra). Három országosan és területileg kiemelt jelentôségû vízfolyásunk van (Duna, Tisza, Dráva). Hazánk vízfolyásainak legfôbb és kizárólagos befogadója a Duna. A Tisza és a Dráva hazánk déli határait elhagyva torkollik a Dunába. A három nagy tavunk, a Balaton, a Fertô-tó és a Velencei-tó önálló vízrajzi egységek. Kisebb természetes tavaink a vízfolyáshálózattól szinte teljesen függetlenek.

14 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 13 Vh1. ábra. Felszíni vízhálózat és országhatárok a Duna vízgyûjtôjében (Forrás: OKTVF, 2004.)

15 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 14 Felszín alatti víztartók A felszín alatti víztartó képzôdményeknek három fô típusa van (Vt1. ábra): felszínhez közeli törmelékes medenceüledékek (hazánk területének több mint 3/4-én megtalálhatók), karsztos kôzetek (hazánk területének mintegy 1/5-ét kitevô hegyvidéki területek felén megtalálhatók), egyéb földtani képzôdmények (például kristályos, vulkáni vagy kisebb vízadó képességû üledékes kôzetek). Hegyvidéki területek Karsztvízkészletek és peremi fedô pórusvizek Vulkanikus területek hasadék és törmelékvizei Egyéb kôzetek hasadék- és pórusvizei Negyedkori rétegösszlet vastagsága (m) Vt1. ábra. Felszín alatti víztartó képzôdményeink elhelyezkedése (hévíztárolók nélkül) (Forrás: KvVM-VITUKI, 2002.) A felszín alatti víztároló képzôdmények nagy részében a víz állandó mozgásban van: a felszínrôl utánpótlódik és a megcsapolási helyek felé áramolva ismét a felszínre jut. A víztartó képzôdmények között lezajló vízcsere néhány órától évezredekig tarthat.

16 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Talaj 15 A talaj a szilárd földkéreg legfelsô, laza, termékeny takarója, amely fizikai, kémiai és biológiai folyamatok bonyolult rendszerének állandó színhelye. Hazánk fôbb talajtípusainak részarányai (Ta1. ábra): 33% zonális erdôtalaj, 22,4% mezôségi talaj, 21,3% réti talaj, 7,9% homoktalaj, 15,4% láp-, öntés- és szikes talaj, valamint vízfelület. Vázlatok Kôzethatású talajok Barna erdôtalajok Mezôségi talajok Szikes talajok Réti talajok Öntés/lejtô talajok Láptalajok Ta1. ábra. Hazánk fô talajtípusai (Forrás: Barczi A. és társai, 2002.)

17

18 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 17 Települési környezet Településszerkezet, népesség A települések száma 2001-ben összesen 3135 volt, ebbôl 237 város, 2898 község (Te1. ábra). A települések átlagos lélekszáma 3246 fô, a városoké (Budapest nélkül), míg a községeké 1259 fô. Te1. ábra. A településszerkezet alakulása hazánkban (Forrás: KSH, 2002.) A városok mintegy 11%-ában 5 ezer fônél kevesebben, 31%-ában 5-10, 20%-ában 10-15, 11%-ában 15-20, 10%-ában ezer fônyien laknak. Településsûrûség szempontjából az ország területe markánsan eltérô térségekre különül: míg a Dél-alföldi régióban 1,38, addig Zala és Baranya megyében 6,8 település jut 100 km 2 -re.

19 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 18 Egészség Hazánk lakosságának korösszetétele az öregedô társadalmakra jellemzô képet mutatja, azaz a fiatalok aránya egyre csökken, míg az idôseké nô. A születéskor várható élettartam hazánkban hat évvel marad el a korábbi tizenöt Európai Unió tagállam átlagától. A lakosság egészségi állapota az utóbbi évtizedekben igen elônytelenül alakult. A hazai halálozás legfontosabb mutatószámai a legkedvezôtlenebbek földrészünkön. A vezetô halálokok közül a leggyakoribbak a szív-ér rendszeri betegségek, valamint a rosszindulatú daganatok (Eg1-Eg3. ábrák). Eg1. ábra. A leggyakoribb halálokok megoszlása hazánkban (Forrás: KSH, 2003.) Kiemelt halálokok Kiemelt halálokok rosszindulatú daganatok keringési rendszer betegségei rosszindulatú légzôrendszer daganatok betegségei keringési rendszer betegségei légzôrendszer betegségei lakosra jutó halálozás lakosra jutó halálozás Eg2. ábra. A mortalitás és egyes kiemelt halálokok relatív aránya megyénként (Forrás: KSH, 2002.)

20 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 19 Vas Gyôr- Moson- Sopron Veszprém Komárom- Esztergom Fejér Nógrád Budapest Pest Heves Jász- Nagykun- Szolnok Borsod- Abaúj- Zemplén Hajdú- Bihar Szabolcs- Szatmár- Bereg Zala Somogy Baranya Tolna Bács- Kiskun Csongrád Békés % 21,7-24,0 24,0-24,5 24,5-25,0 25,0-25,5 25,5-26,0 Eg3. ábra. A rosszindulatú daganatok okozta halálozás aránya megyénként (Forrás: KSH, 2002.) A légszennyezéssel leginkább összefüggésbe hozható légzôszervi betegségek (a hörghurut, a tüdôtágulás és az asztma) okozta halálozás között kismértékben növekedett, 2001-tôl csökkent. A légzôszervi betegségek miatti hazai halálozás kisebb arányú, mint az Európai Unió átlaga. A légzôszervi betegségekben szenvedôk számának alakulása kedvezôtlenebb (Eg4. ábra).

21 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 20 Eg4. ábra. Az asztma és a szénanátha miatt nyilvántartott és új betegek számának alakulása hazánkban (100 ezer fôre vetítve) (Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 2004.) Az új asztmás és allergiás szénanáthás megbetegedések számának alakulására jellemzô további növekedési ütem 1999-tôl megtorpant, és az új betegek száma azóta évi körül mozog.

22 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET Gazdasági környezet 21 A bruttó hazai termék (GDP) mennyisége és növekedési üteme 1995 és 2001 között növekedett. A növekedés üteme között lassult. A növekedéssel egyidejûleg a GDP szerkezete is számottevôen átalakult (G1. ábra). A szolgáltatások részesedése növekedett, az iparé csökkent. millió Ft G1. ábra. A GDP alakulása nemzetgazdasági áganként, folyó áron (Forrás: KSH, 2004.) *elôzetes adat Az egy fôre jutó GDP Budapesten, Gyôr-Moson-Sopron és Vas megyében a legnagyobb (G2. ábra). Az új gazdasági szerkezet fô jellemzôje a vállalkozások számának növekedése. A kis- és középvállalkozásokban van a munkahelyek 70%-a.

23 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 22 Vas Gyôr- Moson- Sopron Veszprém Komárom- Esztergom Fejér Nógrád Budapest Pest Heves Jász- Nagykun- Szolnok Borsod- Abaúj- Zemplén Hajdú- Bihar Szabolcs- Szatmár- Bereg Zala Békés Somogy Baranya Tolna Bács- Kiskun Csongrád ezer Ft > 1600 G2. ábra. Egy fôre jutó bruttó hazai termék (GDP) (Forrás: KSH, 2002.)

24 B. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGÔ Jelenleg Magyarország Európa közepes mértékben szennyezett területei közé tartozik. A hazai terhelés jelentôs hányadát a határokon át érkezô szennyezettség adja. Néhány jelentôsen, és számos mérsékelten szennyezett levegôjû településünk mellett, az ország nagy részén a levegô megfelelô minôségû, kiterjedt erdôségeink, természetvédelmi területeink levegôje kifogástalan. A nemzetközi egyezmények, a hazai levegôtisztaság-védelmi jogszabályok (1. melléklet), és környezetvédelmi intézkedések hatására a szennyezôanyag-kibocsátások koncentrációja, valamint a szennyezett területek kiterjedése az utóbbi évtizedben, kontinensünkön és hazánkban is csökkent. A jelentôs szennyezéssel járó iparágak visszaszorulásával az ezredfordulóra a sûrûn lakott települések határain belül, valamint a nagy forgalmú utak közvetlen közelében a közlekedés hatása lett a meghatározó.

25 3. LEVEGÔ 24 Légszennyezô anyagok kibocsátása Kén-dioxid (SO 2 ) A kén-dioxid kibocsátás (2003-ban: 346,99 kt) az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkent (L1/a ábra). Ez a Mátrai Erômûben üzembe helyezett kén-dioxid leválasztó berendezésnek és a fûtéskorszerûsítési programnak (földgázprogramnak), valamint a gépjármûvekben felhasznált gázolajban mérhetô kéntartalom nagymértékû csökkentésének tulajdonítható. A hôerômûvek kén-dioxid-kibocsátása a Borsodi Erômûben és a Pécsi Hôerômûben megvalósult biomasszatüzelésnek köszönhetôen az elkövetkezô években tovább fog csökkenni. Az éves kén-dioxid-kibocsátás megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 14,93 Szolgáltatás 1,85 Közlekedés* 0,46 Hôerômûvek 65,19 Egyéb hôtermelés 0,25 Ipar 15,85 Mezôgazdaság 1,47 Éves kén-dioxid-kibocsátás: 346,99 kt * becsült adat L1/a ábra. A kén-dioxid-kibocsátás megoszlása

26 3. LEVEGÔ Nitrogén-oxidok (NO x ) 25 A nitrogénoxidok kibocsátása (nagyrészt a közlekedési eredetû szennyezés részarányának növekedése miatt) között folyamatosan emelkedett, között mintegy 10%-ot csökkent, között pedig gyakorlatilag változatlan (2003-ban 181,86 kt) volt (L1/b ábra). Ez annak tulajdonítható, hogy a gépjármûállomány nagyobb ütemben nô, mint amennyire a korszerûbb gépjármûvek üzembe állítása révén a szennyezôanyagok kibocsátása csökken. Az elkövetkezô idôszakban a gépjármûállomány növekedése miatt a szennyezôanyagkibocsátás kismértékû növekedése várható. A nitrogén-oxidok kibocsátásának éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 6,64 Szolgáltatás 3,82 Közlekedés* 60,41 Hôerômûvek 16,88 Egyéb hôtermelés 1,31 Ipar 9,55 Mezôgazdaság 1,40 A nitrogén-oxidok éves kibocsátása: 181,86 kt * becsült adat L1/b ábra. A nitrogén-oxidok kibocsátásának megoszlása

27 3. LEVEGÔ 26 Szilárd anyag (por) A szilárdanyag (por) kibocsátás tendenciáját 1980 és 1990 között jelentôs, között lassú csökkenés jellemezte. A évi kibocsátás (123,39 kt) a évihez viszonyítva viszont 4%-ot emelkedett (L1/c ábra). A radikális csökkenés elsôsorban annak tulajdonítható, hogy a hôerômûveknél, és a különbözô ipari technológiáknál hatékonyabb porleválasztó berendezéseket alkalmaznak. Manapság az ipar, a lakosság és a közlekedés a legnagyobb szilárdanyag kibocsátó. A szilárdanyag-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 29,49 Szolgáltatás 3,29 Közlekedés* 16,22 Hôerômûvek 9,05 Egyéb hôtermelés 0,06 Ipar 38,50 Mezôgazdaság 3,37 Éves szilárdanyag-kibocsátás: 123,39 kt * becsült adat L1/c ábra. A szilárdanyag kibocsátásának megoszlása

28 3. LEVEGÔ Szén-monoxid (CO) 27 A szén-monoxid-kibocsátás az 1990-es évek elejétôl 1997-ig folyamatosan és jól érzékelhetôen csökkent, majd néhány évig tartó stagnálás után napjainkban újra csökkenô tendenciájú (2003-ban 594,29 kt volt) (L1/d ábra). A nitrogén-oxidok kibocsátásához hasonlóan a szén-monoxid kibocsátásáért is elsôsorban a közlekedés a felelôs, de nagy szerepe van az ipari tüzelésbôl származó emissziónak is. A szén-monoxid-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 6,01 Szolgáltatás 0,39 Közlekedés* 73,35 Hôerômûvek 2,31 Egyéb hôtermelés 0,12 Ipar 17,69 Mezôgazdaság 0,13 Összes szén-monoxid-kibocsátás: 594,29 kt * becsült adat L1/d ábra. A szén-monoxid-kibocsátás megoszlása

29 3. LEVEGÔ 28 Szén-dioxid (CO 2 ) A szén-dioxid nem minôsül légszennyezô anyagnak. Környezeti problémát az általa okozott úgynevezett üvegházhatás (azaz a légkör felmelegedése) okoz. Ezért került a figyelem középpontjába. Kibocsátását 1985-tôl kísérik figyelemmel. Az akkori, mintegy kt érték a gazdasági rendszerváltás idôszakában leálló, majd megszûnô elsôsorban nehézipari létesítmények jóvoltából az 1990-es években kt közé csökkent. Értéke 2003-ban kt volt (L1/e ábra). A szén-dioxid-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 21,64 Szolgáltatás 8,74 Közlekedés* 16,60 Hôerômûvek 31,96 Egyéb hôtermelés 3,11 Ipar 15,59 Mezôgazdaság 2,38 Összes szén-dioxid-kibocsátás: kt * becsült adat L1/e ábra. A szén-dioxid-kibocsátás megoszlása

30 3. LEVEGÔ A légszennyezô anyagok kibocsátásának területi megoszlása differenciált. A legnagyobb mértékû kén-dioxid-kibocsátás Komárom-Esztergom megye területén észlelhetô, míg a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátás Pest megyében mérhetô (L2. ábra). 29 Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szilárd anyag Szén-monoxid Szén-dioxid L2. ábra. A szennyezôanyag-kibocsátások megyei megoszlása, (Forrás: OKTVF, OKTVF adatok)

31 3. LEVEGÔ 30 Légszennyezettségi Monitoring Rendszer Országos Légszennyezettségi Mérôhálózat A vonatkozó kormányrendelet (1. melléklet) állami feladatként írja elô a levegôszennyezettség rendszeres mérését és értékelését. Az ország levegôminôségét az Országos Légszennyezettségi Mérôhálózat (OLM) méri és értékeli. Az OLM automata mérôhálózatból és manuális (RIV) mérôhálózatból áll. Az automata mérôhálózat 32 településen 59 mérôállomást foglal magába. A RIV hálózat 109 településen (ülepedô por esetében 133 településen) méri a légszennyezettséget. A mérôhálózatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) irányítása mellett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôségek (felügyelôségek) üzemeltetik. A szakmai és minôségirányítási koordinációs feladatokat az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság (OKTVF) Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központja végzi. A háttér-szennyezettséget mérô hálózatot az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti. Az automata mérôhálózat (L3. ábra) mérôállomásainak túlnyomó része a kiemelten fontos légszennyezô anyagok (SO 2, NO 2 /NO x, CO, ózon, szálló por, benzol) mindegyikét méri. Referenciaközpont L3. ábra. Az automata mérôállomások elhelyezkedése (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ)

32 3. LEVEGÔ A manuális mérôhálózat (RIV) mérôállomásain (L4. ábra) vett minták SO 2, NO 2 és ülepedô por tartalmát a felügyelôségek akkreditált laboratóriumaiban elemzik. 31 L4. ábra. A manuális mérôhálózat (RIV) mérôpontjai (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ) Az OLM informatikai rendszerét a KvVM folyamatosan fejleszti. Jelenleg a felügyelôségeken regionális adatgyûjtô és adatfeldolgozó alközpontok mûködnek, ahová a levegôminôségi adatok óránként (on-line módon) áramlanak. Az adatkommunikációs rendszer zömében GPRS rendszerû. Az adatközpont az OKTVF-ben mûködik. Több nagyvárosunkban a felügyelôségeken önkormányzati rendelethez kapcsolódóan füstköd riadó jelzô és adatfigyelô informatikai rendszer mûködik.

33 3. LEVEGÔ 32 Közönségtájékoztatási Rendszer A szakmai elvárások teljesítéséhez szükséges fejlesztések mellett rendkívül fontos a nyilvánosság folyamatos, széleskörû, rendszeres, megbízható és pontos tájékoztatása a környezet levegôminôségi állapotáról. Ennek biztosítására részben nemzetközi (PHARE), részben hazai forrásból származó támogatásból kilenc felügyelôségi alközpontban mûködnek korszerû plazma képernyôs tájékoztató rendszerek, amelyeken az on-line adatkommunikáció lehetôvé teszi, hogy a mérôhálózat levegôminôségi adatai óránként frissítve jelenjenek meg. A plazma képernyôkön az automata mérôállomások által mért szennyezôanyagok koncentráció értékei jelennek meg a határértékek %-ában. Néhány helyen a mérôállomások mellett szabadtéri kijelzô is mûködik (pl. Százhalombatta, Budapest, Kosztolányi tér, stb.). Ezen kívül az országos adatokról a Légszennyezettségi Adatközpont internetes honlapon (http://www.kvvm.hu/olm/) tájékoztatja a lakosságot, és a KvVM-ben érintôképernyôs tájékoztató rendszer mûködik (L5. ábra). Beltéri plazmakijelzô Honlap Érintôképernyôs tájékoztató Szabadtéri kijelzô L5. ábra. A közönségtájékoztató rendszer elemei (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ)

34 3. LEVEGÔ Légszennyezettségi helyzet 33 Országos helyzet A levegô szennyezettsége alapján, a vonatkozó miniszteri rendelet (1. melléklet) az ország területét összesen 11 db olyan légszennyezettségi területegységre (egy agglomerációra, amely Budapest és környéke, valamint 10 zónára) osztja, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyezôanyagok koncentrációja tartósan vagy idôszakosan, a vonatkozó KöM-EüM-FVM együttes miniszteri rendeletben (1. melléklet) meghatározott koncentráció tartományok valamelyikébe esik (L6. ábra). 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint L6. ábra. Légszennyezettségi agglomeráció és zónák (Forrás: vonatkozó jogszabály, 1. melléklet) A területegységek légszennyezettségének minôsítése a manuális mérôhálózat évi adatai alapján történt. Megállapítható: hogy a területegységekben a kén-dioxid koncentrációk 1991-tôl kezdve fokozatosan csökkentek, csaknem minden területegységben a nitrogén-dioxid a domináns szennyezô anyag, a területegységek többségében az ülepedôpor-terhelés a határérték alatt maradt, legtöbb helyen a szálló por esetében határértéket meghaladó koncentrációval kell számolni. A levegôszennyezettség területi alakulása a szennyezôanyag-kibocsátások alakulásával jó egyezést mutat.

35 3. LEVEGÔ 34 A települések Magyarországon a levegôminôség minôsítésére 1 órás, 24 órás és egy éves légszenynyezettségi egészségügyi határértékek (1. melléklet), füstköd riadó (riasztási) küszöbértékek, és az ökológiailag érzékeny területek védelmére vonatkozó határértékek vannak érvényben. A manuális mérôhálózat 25 reprezentatív településének 5 évi ( ) átlag adatai alapján a levegô szennyezettségérôl az alábbiak állapíthatók meg: Kén-dioxid: az éves határértéket meghaladó szennyezettség egyik településen sem fordult elô. Nitrogén-dioxid: az ideiglenes tûréshatárt is meghaladó értékek Mosonmagyaróváron és Esztergomban (alapvetôen az átmenô forgalom miatt, Esztergomban ezen túlmenôen a közeli Dorog emissziói miatt), a határérték és a tûréshatár közötti értékek Budapesten, Gyôrben, Sopronban, Szegeden és Székesfehérváron (a közlekedés, lakosság és esetenként az ipar együttes hatására), a határértéket megközelítô értékek Baján, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Tatabányán voltak. Ülepedô por: a megengedettnél nagyobb értékek voltak Baján, Dunaújvárosban, Esztergomban, Kecskeméten, Komáromban és Tatabányán. (Dunaújváros és Tatabánya terhelése vélelmezhetôen jórészt ipari eredetû, a többi városé közlekedési eredetû.) Szálló por (TSP): Budapesten és Pécsett jóval a határérték feletti koncentrációk adódtak. Kilenc, 100 ezer lakos feletti városunk 10 éves ( ) átlagos nitrogén-dioxid adatait elemezve megállapítható, hogy négy város szennyezettsége meghaladja az éves határértéket. Ezek a meghaladás sorrendjében Szeged, Gyôr, Székesfehérvár, Budapest. A év mérési adatainak éves átlagai alapján szennyezettségi térképek készültek (L7. ábra) a SO 2 -ra, NO 2 -ra és ülepedô porra vonatkozóan a légszennyezettségi indexre hagyatkozva. A szennyezettségi térképek alapján 2003-ban hazánk levegôminôsége a kéndioxidot illetôen jó/kiváló, míg a nitrogén-dioxid és az ülepedô por vonatkozásában változó képet mutatott. Az utóbbi szennyezô anyagokat illetôen néhány település a szennyezett kategóriába tartozott.

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az OLM 2015. évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2016. november TARTALOM Mintavételi program ismertetése...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem A levegő, mint környezeti elem hasznosítása és védelme (ábraanyag) Ballabás Gábor Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.hu 50 méteres magasságra

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN VÍZKO 2010 SZÉKELYUDVARHELY 2010.12. 10. Dr.Fekete Endre főtanácsos szaktanácsadó Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 4. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Vízkészlet-gazdálkodás ~ a természetes és felhasználható vízkészletek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. szeptember Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2014. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2016 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Fenntartható térségfejlődés A fenntartható térségfejlődés célja, hogy a fejlődés a természeti és épített környezet értékeinek védelme mellett a lakosság életminőségének javulását és a mindezeket megalapozó

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről. Duna részvízgyűjtő. általában. dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt október 1.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről. Duna részvízgyűjtő. általában. dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt október 1. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, Duna részvízgyűjtő A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről általában dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt. Víz Keretirányelv A víz földi élet legfontosabb hordozója és alkotó eleme.

Részletesebben

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF XXXIII. Szombathely 2015. július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL Zöldi Irma OVF JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. december Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. január 1. Meteorológiai helyzet Az év első hónapja az átlagosnál melegebb és lényegesen csapadékszegényebb volt. A havi átlaghőmérsékletek országos területi átlaga

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. szeptember kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

Monitoring rendszerek alkalmazása a környezeti teljesítmény fejlesztésében

Monitoring rendszerek alkalmazása a környezeti teljesítmény fejlesztésében Monitoring rendszerek alkalmazása a környezeti teljesítmény fejlesztésében Elekné Fodor Veronika Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. Célkitűzések Környezeti

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben