HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA"

Átírás

1 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005

2 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005.

3 Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság (OKTVF) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóságának gondozásában. Kiadásért felelôs: Rakics Róbert, helyettes államtitkár, KvVM Készített példányszám: 750 db ISBN: Grafikai tervezés és nyomdai elôkészítés: Line & More Kft. Nyomdai kivitelezés: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom A kiadvány 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítô felhasználása nélkül elôállított, Cyclus ofszet papírra készült.

4 ELÔSZÓ 3 Napjainkban egyre nagyobb igény jelentkezik a környezet állapotára, és az azt befolyásoló hatások mértékére vonatkozó információk, adatok iránt. A környezeti adatok gyûjtése elsôrendû fontosságú a sikeres környezetvédelmi igazgatás szempontjából ez teszi lehetôvé, hogy megfelelô szakma-politikai döntések születhessenek és a szennyezés-csökkentési programok kellô megalapozottságúak legyenek, hogy az állam megfelelô beavatkozásokat tegyen, és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló természeti erôforrásait. Az állampolgár is kíváncsi arra, milyen minôségû környezetben él, milyen egészségügyi hatásoknak és kockázatoknak van kitéve ezáltal. Az évi LIII. számú Környezetvédelmi Törvény kimondja, hogy mindenkinek joga van a környezet állapotának, a környezetszennyezés mértékének, a környezeti tevékenységeknek, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak megismerésére. Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrôl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történô részvételérôl és az igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosításáról az Aarhusban 1998-ban elfogadott, és Magyarország által aláírt ENSZ EGB Egyezmény is rendelkezik. A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyûjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a környezetvédelemért felelôs miniszter, a Környezetvédelmi Törvényben elôírt állami feladatként, mérô-, észlelô-, ellenôrzô (monitoring) hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert étesít és mûködtet. A Törvény ugyanakkor a környezethasználókat is kötelezi a környezetterhelés, a környezet igénybevételének mérésére, ill. számítással történô megállapítására, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra a hatóságok fele. Az évek óta végzett rendszeres mérések, az eseti és célzott vizsgálatok, felmérések adatait a környezetvédelemért felelôs tárca folyamatosan gyûjti, kezeli, értékeli és kiadványok formájában rendszeresen megjelenteti. A részletesebb adatok egyre szélesebb körben a KvVM informatikai rendszereiben, és a méréseket, adatgyûjtéseket végzô szervezetek adatbázisaiban érhetôk el. Jelen kiadvánnyal célunk, hogy hazánk környezeti állapotát a legfontosabb hatótényezôkkel való összefüggésében szemléletesen bemutassuk, rövid kitekintéssel a természet állapotára is, ismereteket adjunk a környezeti mérô- és megfigyelô rendszereink felépítésérôl, mûködésérôl, valamint hogy felvázoljuk azokat a legfontosabb állami intézkedéseket is, amelyek a jó környezetállapot elérése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

5 ELÔSZÓ 4 Reméljük, hogy a közreadott adatok és információk eredményesen hasznosíthatók még akkor is, ha minden igényt e kiadvány korlátozott terjedelme miatt nem tud kielégíteni. Célunk, hogy az ismeretek bôvítésével, hasznosításával, a környezettudatosság erôsítésével ez által is hozzájárulhassunk ahhoz, hogy mindannyiunk érdekében környezetünk állapota tovább javulhasson. Budapest, július Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

6 TARTALOMJEGYZÉK 5 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzat, táj Éghajlat Vízhálózat, vízföldtani viszonyok Talaj TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET Települési környezet Gazdasági környezet B. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGÔ Légszennyezô anyagok kibocsátása Légszennyezettségi Monitoring Rendszer Légszennyezettségi helyzet Levegôtisztaság-védelmi intézkedések FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ FELSZÍNI VÍZ Mennyiségi jellemzôk Szennyezôanyag-terhelés Felszíni Vízminôségi Monitoring Rendszer A felszíni vizek minôsége Kockázatos felszíni vizek Felszíni vízvédelmi intézkedések FELSZÍN ALATTI VÍZ Mennyiségi és geotermikus viszonyok A felszín alatti vizek kitermelése, a talajvízszint változása A felszín alatti vizek szennyezôdéssel szembeni érzékenysége Felszín alatti Vízminôségi Monitoring Rendszer A felszín alatti vizek minôsége Kockázatos felszín alatti víztestek Felszín alatti vízvédelmi intézkedések

7 TARTALOMJEGYZÉK 6 5. TALAJ A talaj vízgazdálkodási tulajdonsága, kémhatása A talaj használata, terhelése Talajvédelmi Információs Monitoring Rendszer A talaj állapota Talajvédelmi intézkedések TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM A növény- és állatvilág állapota, védelme Erdôk állapota és védelme Védett természeti területek, természeti értékek Tájvédelem Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természet- és tájvédelmi intézkedések TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET Épített környezet Infrastrukturális ellátottság Az ivóvíz minôsége A települések természeti környezete Zaj- és rezgésvédelem C. KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS KIBOCSÁTÁSOK MEGELÔZÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE Nagyüzemek egységes környezetvédelmi rendszere Szennyezôanyag-kibocsátási nyilvántartás HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A hulladékképzôdés mennyiségi adatai A hulladékgazdálkodás szempontjai, és a hulladékkezelés módjai Hulladékgazdálkodási tervek és célok Hulladékgazdálkodási intézkedések KÁRMENTESÍTÉS A kármentesítés feladatai, szakaszai, folyamata és 2003 között elvégzett kármentesítési feladatok Jelenlegi szennyezett területek/szennyezô források

8 TARTALOMJEGYZÉK Folyamatban lévô, illetôleg elôkészítés alatt álló feladatok Kármentesítési intézkedések BEAVATKOZÁSOK A KIEMELT ÁGAZATOKBAN Energiatermelés Közlekedés D. MELLÉKLETEK melléklet: A fôbb jogforrások jegyzéke melléklet: Irodalomjegyzék melléklet: Alkalmazott rövidítések

9

10 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 9 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzat, táj Hazánk a Kárpát-medence középsô részén fekszik. Területe km 2. Domborzatára az jellemzô, hogy a java része síksági terület; a 200 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságú vidékek az ország területének 84%-át, a méter közöttiek 14%-át, míg a 400 méter felettiek 2%-át teszik ki (D1. ábra). Tengerszint feletti magasság 100 m alatt m m m m m D1. ábra. Hazánk domborzata és vizei (Forrás: Földrajzi Atlasz, 2000.) Az ország tájainak rendszertani felosztása hat nagytájat (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység), harminchárom középtájat és kétszázharminc kistájat határoz meg.

11 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 10 A természeti-földrajzi táj a földfelszín térben lehatárolt, jellegzetes felépítésû és sajátosságú része, a rá jellemzô természeti rendszerekkel és értékekkel. A táj állandó változásban lévô természeti-földrajzi egység, amely a tájalkotó tényezôk együttesének hatására alakult ki. Éghajlat Az ország éghajlata alapvetôen kontinentális jellegû, a délnyugati részeken mérsékelt mediterrán hatással. A környezetvédelem szempontjából meghatározó éghajlati paraméterek értékeinek területi megoszlása: a Napból és a világûrbôl érkezô sugárzások összege, azaz a globális sugárzás viszonylag szûk határok ( MJ/m 2 /év) között változik; az évi középhômérséklet 5,5-10,75 Celsius-fok közötti (É1. ábra); az évi csapadék sokéves átlagértéke 1931 és 1960 között mm, 1985 és 1994 között mm volt; az uralkodó szél iránya az ország nyugati, északnyugati és középsô tájain északnyugati, míg a keleti részeken északkeleti irányú (É2. ábra); a területi párolgás átlagos évi mértéke mm között változik. ºC 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 10,75 É1. ábra. A sokévi középhômérséklet területi alakulása ( ) (Forrás: VITUKI Rt., 2003.)

12 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 11 SOKÉVI ÁTLAG MILLIMÉTERBEN 500 mm alatt mm mm mm mm mm 800 mm felett uralkodó szélirány É2. ábra. A sokévi csapadék és az uralkodó szélirány területi alakulása (Forrás: Földrajzi Atlasz, 2000.)

13 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 12 Vízhálózat, vízföldtani viszonyok A vizek áramlási rendszerét és természetes minôségét a domborzati és földtani viszonyok (Tf1. ábra) alapvetôen meghatározzák. dombvidék hátság, alföld-perem hegyvidék karsztos hegyvidék mélyfekvésû Tf1. ábra. Területtípusok a földtani és domborzati viszonyok szerint (Forrás: KvVM-VITUKI, 2002.) Vízhálózat fô jellemzôi: Folyóink és kisvízfolyásaink többsége külföldrôl érkezik hozzánk. Hazánk területén csak a Zagyva és néhány kisvízfolyás ered (Vh1. ábra). Három országosan és területileg kiemelt jelentôségû vízfolyásunk van (Duna, Tisza, Dráva). Hazánk vízfolyásainak legfôbb és kizárólagos befogadója a Duna. A Tisza és a Dráva hazánk déli határait elhagyva torkollik a Dunába. A három nagy tavunk, a Balaton, a Fertô-tó és a Velencei-tó önálló vízrajzi egységek. Kisebb természetes tavaink a vízfolyáshálózattól szinte teljesen függetlenek.

14 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 13 Vh1. ábra. Felszíni vízhálózat és országhatárok a Duna vízgyûjtôjében (Forrás: OKTVF, 2004.)

15 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 14 Felszín alatti víztartók A felszín alatti víztartó képzôdményeknek három fô típusa van (Vt1. ábra): felszínhez közeli törmelékes medenceüledékek (hazánk területének több mint 3/4-én megtalálhatók), karsztos kôzetek (hazánk területének mintegy 1/5-ét kitevô hegyvidéki területek felén megtalálhatók), egyéb földtani képzôdmények (például kristályos, vulkáni vagy kisebb vízadó képességû üledékes kôzetek). Hegyvidéki területek Karsztvízkészletek és peremi fedô pórusvizek Vulkanikus területek hasadék és törmelékvizei Egyéb kôzetek hasadék- és pórusvizei Negyedkori rétegösszlet vastagsága (m) Vt1. ábra. Felszín alatti víztartó képzôdményeink elhelyezkedése (hévíztárolók nélkül) (Forrás: KvVM-VITUKI, 2002.) A felszín alatti víztároló képzôdmények nagy részében a víz állandó mozgásban van: a felszínrôl utánpótlódik és a megcsapolási helyek felé áramolva ismét a felszínre jut. A víztartó képzôdmények között lezajló vízcsere néhány órától évezredekig tarthat.

16 1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Talaj 15 A talaj a szilárd földkéreg legfelsô, laza, termékeny takarója, amely fizikai, kémiai és biológiai folyamatok bonyolult rendszerének állandó színhelye. Hazánk fôbb talajtípusainak részarányai (Ta1. ábra): 33% zonális erdôtalaj, 22,4% mezôségi talaj, 21,3% réti talaj, 7,9% homoktalaj, 15,4% láp-, öntés- és szikes talaj, valamint vízfelület. Vázlatok Kôzethatású talajok Barna erdôtalajok Mezôségi talajok Szikes talajok Réti talajok Öntés/lejtô talajok Láptalajok Ta1. ábra. Hazánk fô talajtípusai (Forrás: Barczi A. és társai, 2002.)

17

18 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 17 Települési környezet Településszerkezet, népesség A települések száma 2001-ben összesen 3135 volt, ebbôl 237 város, 2898 község (Te1. ábra). A települések átlagos lélekszáma 3246 fô, a városoké (Budapest nélkül), míg a községeké 1259 fô. Te1. ábra. A településszerkezet alakulása hazánkban (Forrás: KSH, 2002.) A városok mintegy 11%-ában 5 ezer fônél kevesebben, 31%-ában 5-10, 20%-ában 10-15, 11%-ában 15-20, 10%-ában ezer fônyien laknak. Településsûrûség szempontjából az ország területe markánsan eltérô térségekre különül: míg a Dél-alföldi régióban 1,38, addig Zala és Baranya megyében 6,8 település jut 100 km 2 -re.

19 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 18 Egészség Hazánk lakosságának korösszetétele az öregedô társadalmakra jellemzô képet mutatja, azaz a fiatalok aránya egyre csökken, míg az idôseké nô. A születéskor várható élettartam hazánkban hat évvel marad el a korábbi tizenöt Európai Unió tagállam átlagától. A lakosság egészségi állapota az utóbbi évtizedekben igen elônytelenül alakult. A hazai halálozás legfontosabb mutatószámai a legkedvezôtlenebbek földrészünkön. A vezetô halálokok közül a leggyakoribbak a szív-ér rendszeri betegségek, valamint a rosszindulatú daganatok (Eg1-Eg3. ábrák). Eg1. ábra. A leggyakoribb halálokok megoszlása hazánkban (Forrás: KSH, 2003.) Kiemelt halálokok Kiemelt halálokok rosszindulatú daganatok keringési rendszer betegségei rosszindulatú légzôrendszer daganatok betegségei keringési rendszer betegségei légzôrendszer betegségei lakosra jutó halálozás lakosra jutó halálozás Eg2. ábra. A mortalitás és egyes kiemelt halálokok relatív aránya megyénként (Forrás: KSH, 2002.)

20 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 19 Vas Gyôr- Moson- Sopron Veszprém Komárom- Esztergom Fejér Nógrád Budapest Pest Heves Jász- Nagykun- Szolnok Borsod- Abaúj- Zemplén Hajdú- Bihar Szabolcs- Szatmár- Bereg Zala Somogy Baranya Tolna Bács- Kiskun Csongrád Békés % 21,7-24,0 24,0-24,5 24,5-25,0 25,0-25,5 25,5-26,0 Eg3. ábra. A rosszindulatú daganatok okozta halálozás aránya megyénként (Forrás: KSH, 2002.) A légszennyezéssel leginkább összefüggésbe hozható légzôszervi betegségek (a hörghurut, a tüdôtágulás és az asztma) okozta halálozás között kismértékben növekedett, 2001-tôl csökkent. A légzôszervi betegségek miatti hazai halálozás kisebb arányú, mint az Európai Unió átlaga. A légzôszervi betegségekben szenvedôk számának alakulása kedvezôtlenebb (Eg4. ábra).

21 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 20 Eg4. ábra. Az asztma és a szénanátha miatt nyilvántartott és új betegek számának alakulása hazánkban (100 ezer fôre vetítve) (Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 2004.) Az új asztmás és allergiás szénanáthás megbetegedések számának alakulására jellemzô további növekedési ütem 1999-tôl megtorpant, és az új betegek száma azóta évi körül mozog.

22 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET Gazdasági környezet 21 A bruttó hazai termék (GDP) mennyisége és növekedési üteme 1995 és 2001 között növekedett. A növekedés üteme között lassult. A növekedéssel egyidejûleg a GDP szerkezete is számottevôen átalakult (G1. ábra). A szolgáltatások részesedése növekedett, az iparé csökkent. millió Ft G1. ábra. A GDP alakulása nemzetgazdasági áganként, folyó áron (Forrás: KSH, 2004.) *elôzetes adat Az egy fôre jutó GDP Budapesten, Gyôr-Moson-Sopron és Vas megyében a legnagyobb (G2. ábra). Az új gazdasági szerkezet fô jellemzôje a vállalkozások számának növekedése. A kis- és középvállalkozásokban van a munkahelyek 70%-a.

23 2. TELEPÜLÉSI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET 22 Vas Gyôr- Moson- Sopron Veszprém Komárom- Esztergom Fejér Nógrád Budapest Pest Heves Jász- Nagykun- Szolnok Borsod- Abaúj- Zemplén Hajdú- Bihar Szabolcs- Szatmár- Bereg Zala Békés Somogy Baranya Tolna Bács- Kiskun Csongrád ezer Ft > 1600 G2. ábra. Egy fôre jutó bruttó hazai termék (GDP) (Forrás: KSH, 2002.)

24 B. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGÔ Jelenleg Magyarország Európa közepes mértékben szennyezett területei közé tartozik. A hazai terhelés jelentôs hányadát a határokon át érkezô szennyezettség adja. Néhány jelentôsen, és számos mérsékelten szennyezett levegôjû településünk mellett, az ország nagy részén a levegô megfelelô minôségû, kiterjedt erdôségeink, természetvédelmi területeink levegôje kifogástalan. A nemzetközi egyezmények, a hazai levegôtisztaság-védelmi jogszabályok (1. melléklet), és környezetvédelmi intézkedések hatására a szennyezôanyag-kibocsátások koncentrációja, valamint a szennyezett területek kiterjedése az utóbbi évtizedben, kontinensünkön és hazánkban is csökkent. A jelentôs szennyezéssel járó iparágak visszaszorulásával az ezredfordulóra a sûrûn lakott települések határain belül, valamint a nagy forgalmú utak közvetlen közelében a közlekedés hatása lett a meghatározó.

25 3. LEVEGÔ 24 Légszennyezô anyagok kibocsátása Kén-dioxid (SO 2 ) A kén-dioxid kibocsátás (2003-ban: 346,99 kt) az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkent (L1/a ábra). Ez a Mátrai Erômûben üzembe helyezett kén-dioxid leválasztó berendezésnek és a fûtéskorszerûsítési programnak (földgázprogramnak), valamint a gépjármûvekben felhasznált gázolajban mérhetô kéntartalom nagymértékû csökkentésének tulajdonítható. A hôerômûvek kén-dioxid-kibocsátása a Borsodi Erômûben és a Pécsi Hôerômûben megvalósult biomasszatüzelésnek köszönhetôen az elkövetkezô években tovább fog csökkenni. Az éves kén-dioxid-kibocsátás megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 14,93 Szolgáltatás 1,85 Közlekedés* 0,46 Hôerômûvek 65,19 Egyéb hôtermelés 0,25 Ipar 15,85 Mezôgazdaság 1,47 Éves kén-dioxid-kibocsátás: 346,99 kt * becsült adat L1/a ábra. A kén-dioxid-kibocsátás megoszlása

26 3. LEVEGÔ Nitrogén-oxidok (NO x ) 25 A nitrogénoxidok kibocsátása (nagyrészt a közlekedési eredetû szennyezés részarányának növekedése miatt) között folyamatosan emelkedett, között mintegy 10%-ot csökkent, között pedig gyakorlatilag változatlan (2003-ban 181,86 kt) volt (L1/b ábra). Ez annak tulajdonítható, hogy a gépjármûállomány nagyobb ütemben nô, mint amennyire a korszerûbb gépjármûvek üzembe állítása révén a szennyezôanyagok kibocsátása csökken. Az elkövetkezô idôszakban a gépjármûállomány növekedése miatt a szennyezôanyagkibocsátás kismértékû növekedése várható. A nitrogén-oxidok kibocsátásának éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 6,64 Szolgáltatás 3,82 Közlekedés* 60,41 Hôerômûvek 16,88 Egyéb hôtermelés 1,31 Ipar 9,55 Mezôgazdaság 1,40 A nitrogén-oxidok éves kibocsátása: 181,86 kt * becsült adat L1/b ábra. A nitrogén-oxidok kibocsátásának megoszlása

27 3. LEVEGÔ 26 Szilárd anyag (por) A szilárdanyag (por) kibocsátás tendenciáját 1980 és 1990 között jelentôs, között lassú csökkenés jellemezte. A évi kibocsátás (123,39 kt) a évihez viszonyítva viszont 4%-ot emelkedett (L1/c ábra). A radikális csökkenés elsôsorban annak tulajdonítható, hogy a hôerômûveknél, és a különbözô ipari technológiáknál hatékonyabb porleválasztó berendezéseket alkalmaznak. Manapság az ipar, a lakosság és a közlekedés a legnagyobb szilárdanyag kibocsátó. A szilárdanyag-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 29,49 Szolgáltatás 3,29 Közlekedés* 16,22 Hôerômûvek 9,05 Egyéb hôtermelés 0,06 Ipar 38,50 Mezôgazdaság 3,37 Éves szilárdanyag-kibocsátás: 123,39 kt * becsült adat L1/c ábra. A szilárdanyag kibocsátásának megoszlása

28 3. LEVEGÔ Szén-monoxid (CO) 27 A szén-monoxid-kibocsátás az 1990-es évek elejétôl 1997-ig folyamatosan és jól érzékelhetôen csökkent, majd néhány évig tartó stagnálás után napjainkban újra csökkenô tendenciájú (2003-ban 594,29 kt volt) (L1/d ábra). A nitrogén-oxidok kibocsátásához hasonlóan a szén-monoxid kibocsátásáért is elsôsorban a közlekedés a felelôs, de nagy szerepe van az ipari tüzelésbôl származó emissziónak is. A szén-monoxid-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 6,01 Szolgáltatás 0,39 Közlekedés* 73,35 Hôerômûvek 2,31 Egyéb hôtermelés 0,12 Ipar 17,69 Mezôgazdaság 0,13 Összes szén-monoxid-kibocsátás: 594,29 kt * becsült adat L1/d ábra. A szén-monoxid-kibocsátás megoszlása

29 3. LEVEGÔ 28 Szén-dioxid (CO 2 ) A szén-dioxid nem minôsül légszennyezô anyagnak. Környezeti problémát az általa okozott úgynevezett üvegházhatás (azaz a légkör felmelegedése) okoz. Ezért került a figyelem középpontjába. Kibocsátását 1985-tôl kísérik figyelemmel. Az akkori, mintegy kt érték a gazdasági rendszerváltás idôszakában leálló, majd megszûnô elsôsorban nehézipari létesítmények jóvoltából az 1990-es években kt közé csökkent. Értéke 2003-ban kt volt (L1/e ábra). A szén-dioxid-kibocsátás éves megoszlása ágazatonként, Ágazat % Lakosság 21,64 Szolgáltatás 8,74 Közlekedés* 16,60 Hôerômûvek 31,96 Egyéb hôtermelés 3,11 Ipar 15,59 Mezôgazdaság 2,38 Összes szén-dioxid-kibocsátás: kt * becsült adat L1/e ábra. A szén-dioxid-kibocsátás megoszlása

30 3. LEVEGÔ A légszennyezô anyagok kibocsátásának területi megoszlása differenciált. A legnagyobb mértékû kén-dioxid-kibocsátás Komárom-Esztergom megye területén észlelhetô, míg a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátás Pest megyében mérhetô (L2. ábra). 29 Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szilárd anyag Szén-monoxid Szén-dioxid L2. ábra. A szennyezôanyag-kibocsátások megyei megoszlása, (Forrás: OKTVF, OKTVF adatok)

31 3. LEVEGÔ 30 Légszennyezettségi Monitoring Rendszer Országos Légszennyezettségi Mérôhálózat A vonatkozó kormányrendelet (1. melléklet) állami feladatként írja elô a levegôszennyezettség rendszeres mérését és értékelését. Az ország levegôminôségét az Országos Légszennyezettségi Mérôhálózat (OLM) méri és értékeli. Az OLM automata mérôhálózatból és manuális (RIV) mérôhálózatból áll. Az automata mérôhálózat 32 településen 59 mérôállomást foglal magába. A RIV hálózat 109 településen (ülepedô por esetében 133 településen) méri a légszennyezettséget. A mérôhálózatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) irányítása mellett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôségek (felügyelôségek) üzemeltetik. A szakmai és minôségirányítási koordinációs feladatokat az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság (OKTVF) Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központja végzi. A háttér-szennyezettséget mérô hálózatot az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti. Az automata mérôhálózat (L3. ábra) mérôállomásainak túlnyomó része a kiemelten fontos légszennyezô anyagok (SO 2, NO 2 /NO x, CO, ózon, szálló por, benzol) mindegyikét méri. Referenciaközpont L3. ábra. Az automata mérôállomások elhelyezkedése (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ)

32 3. LEVEGÔ A manuális mérôhálózat (RIV) mérôállomásain (L4. ábra) vett minták SO 2, NO 2 és ülepedô por tartalmát a felügyelôségek akkreditált laboratóriumaiban elemzik. 31 L4. ábra. A manuális mérôhálózat (RIV) mérôpontjai (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ) Az OLM informatikai rendszerét a KvVM folyamatosan fejleszti. Jelenleg a felügyelôségeken regionális adatgyûjtô és adatfeldolgozó alközpontok mûködnek, ahová a levegôminôségi adatok óránként (on-line módon) áramlanak. Az adatkommunikációs rendszer zömében GPRS rendszerû. Az adatközpont az OKTVF-ben mûködik. Több nagyvárosunkban a felügyelôségeken önkormányzati rendelethez kapcsolódóan füstköd riadó jelzô és adatfigyelô informatikai rendszer mûködik.

33 3. LEVEGÔ 32 Közönségtájékoztatási Rendszer A szakmai elvárások teljesítéséhez szükséges fejlesztések mellett rendkívül fontos a nyilvánosság folyamatos, széleskörû, rendszeres, megbízható és pontos tájékoztatása a környezet levegôminôségi állapotáról. Ennek biztosítására részben nemzetközi (PHARE), részben hazai forrásból származó támogatásból kilenc felügyelôségi alközpontban mûködnek korszerû plazma képernyôs tájékoztató rendszerek, amelyeken az on-line adatkommunikáció lehetôvé teszi, hogy a mérôhálózat levegôminôségi adatai óránként frissítve jelenjenek meg. A plazma képernyôkön az automata mérôállomások által mért szennyezôanyagok koncentráció értékei jelennek meg a határértékek %-ában. Néhány helyen a mérôállomások mellett szabadtéri kijelzô is mûködik (pl. Százhalombatta, Budapest, Kosztolányi tér, stb.). Ezen kívül az országos adatokról a Légszennyezettségi Adatközpont internetes honlapon (http://www.kvvm.hu/olm/) tájékoztatja a lakosságot, és a KvVM-ben érintôképernyôs tájékoztató rendszer mûködik (L5. ábra). Beltéri plazmakijelzô Honlap Érintôképernyôs tájékoztató Szabadtéri kijelzô L5. ábra. A közönségtájékoztató rendszer elemei (Forrás: OKTVF, Nemzeti Levegôtisztaság-védelmi Referencia Központ)

34 3. LEVEGÔ Légszennyezettségi helyzet 33 Országos helyzet A levegô szennyezettsége alapján, a vonatkozó miniszteri rendelet (1. melléklet) az ország területét összesen 11 db olyan légszennyezettségi területegységre (egy agglomerációra, amely Budapest és környéke, valamint 10 zónára) osztja, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyezôanyagok koncentrációja tartósan vagy idôszakosan, a vonatkozó KöM-EüM-FVM együttes miniszteri rendeletben (1. melléklet) meghatározott koncentráció tartományok valamelyikébe esik (L6. ábra). 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint L6. ábra. Légszennyezettségi agglomeráció és zónák (Forrás: vonatkozó jogszabály, 1. melléklet) A területegységek légszennyezettségének minôsítése a manuális mérôhálózat évi adatai alapján történt. Megállapítható: hogy a területegységekben a kén-dioxid koncentrációk 1991-tôl kezdve fokozatosan csökkentek, csaknem minden területegységben a nitrogén-dioxid a domináns szennyezô anyag, a területegységek többségében az ülepedôpor-terhelés a határérték alatt maradt, legtöbb helyen a szálló por esetében határértéket meghaladó koncentrációval kell számolni. A levegôszennyezettség területi alakulása a szennyezôanyag-kibocsátások alakulásával jó egyezést mutat.

35 3. LEVEGÔ 34 A települések Magyarországon a levegôminôség minôsítésére 1 órás, 24 órás és egy éves légszenynyezettségi egészségügyi határértékek (1. melléklet), füstköd riadó (riasztási) küszöbértékek, és az ökológiailag érzékeny területek védelmére vonatkozó határértékek vannak érvényben. A manuális mérôhálózat 25 reprezentatív településének 5 évi ( ) átlag adatai alapján a levegô szennyezettségérôl az alábbiak állapíthatók meg: Kén-dioxid: az éves határértéket meghaladó szennyezettség egyik településen sem fordult elô. Nitrogén-dioxid: az ideiglenes tûréshatárt is meghaladó értékek Mosonmagyaróváron és Esztergomban (alapvetôen az átmenô forgalom miatt, Esztergomban ezen túlmenôen a közeli Dorog emissziói miatt), a határérték és a tûréshatár közötti értékek Budapesten, Gyôrben, Sopronban, Szegeden és Székesfehérváron (a közlekedés, lakosság és esetenként az ipar együttes hatására), a határértéket megközelítô értékek Baján, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Tatabányán voltak. Ülepedô por: a megengedettnél nagyobb értékek voltak Baján, Dunaújvárosban, Esztergomban, Kecskeméten, Komáromban és Tatabányán. (Dunaújváros és Tatabánya terhelése vélelmezhetôen jórészt ipari eredetû, a többi városé közlekedési eredetû.) Szálló por (TSP): Budapesten és Pécsett jóval a határérték feletti koncentrációk adódtak. Kilenc, 100 ezer lakos feletti városunk 10 éves ( ) átlagos nitrogén-dioxid adatait elemezve megállapítható, hogy négy város szennyezettsége meghaladja az éves határértéket. Ezek a meghaladás sorrendjében Szeged, Gyôr, Székesfehérvár, Budapest. A év mérési adatainak éves átlagai alapján szennyezettségi térképek készültek (L7. ábra) a SO 2 -ra, NO 2 -ra és ülepedô porra vonatkozóan a légszennyezettségi indexre hagyatkozva. A szennyezettségi térképek alapján 2003-ban hazánk levegôminôsége a kéndioxidot illetôen jó/kiváló, míg a nitrogén-dioxid és az ülepedô por vonatkozásában változó képet mutatott. Az utóbbi szennyezô anyagokat illetôen néhány település a szennyezett kategóriába tartozott.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. A TANYAVILÁG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HOMOKHÁTSÁGBAN Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben