TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É /2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102"

Átírás

1 Mezőörs Szabályozási terv módosítás május Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É /2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök Közlekedéstervező: Közműtervező: Tájrendezési tervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Szűcs Gábor TK/

2 Tartalomjegyzék 1 TERVEZÉSI FELADAT ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A településrendezési tervmódosítás által érintett területek A településrendezési terv módosításának célja TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció Rendelet tervezet LEÍRÁS A szabályozás alapelvei A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési javaslat Közműfejlesztési javaslat Elektronikus hírközlés EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelem TERVJEGYZÉK FÜGGELÉK

3 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Mezőörs község önkormányzata évek folyamán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a községre vonatkozó településrendezési tervet, melynek településszerkezeti tervét a 224/2004 (XII.16.) számú önkormányzati határozattal, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a 16/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a településrendezési terv előzményeként az önkormányzat képviselő testülete a 75/2003. (IV.29.) számú határozatával elfogadta a település fejlesztési koncepcióját. A településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt időben a településen kisebb módosítási igény fogalmazódott meg, melynek következtében a képviselő testület úgy döntött, hogy a település szabályozási tervét módosítani kívánja. A korábban elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek a tervezett módosítások megfelelnek, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására. A tervezési feladat a szabályozási tervmódosítás elkészítése, a szükséges szakági munkarészekkel együtt. A szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) és módosítása Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve Mezőörs Rendezési Terve és hatályos módosítása Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. Műszaki leírás a K sz. főút és km sz. közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítése, valamint Egyesített engedélyezési-kiviteli terv készítése Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljárás keretén belüli véleményezési szakaszhoz elkészített anyaga. 3

4 1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A településrendezési tervmódosítás által érintett területek A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti: Tervezési terület: 0420/2; 0421/3; 0421/11 hrsz.-ú ingatlan; 0404 hrsz.-ú út területe A településrendezési terv módosításának célja A K sz. főút és km sz. közötti szakaszán 11,5 t burkolatmegerősítést terveznek végrehajtani. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárás alapján megbízta az Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t a tárgyi munka egyesített engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésével, az építési engedély megszerzésével. Az érintett szakasz jelentős részén alkalmas szabályozási szélesség áll rendelkezésre a megerősítés megfelelő méretű feltöltésére, padka kiépítésére, azonban a fent nevezett ingatlanok tartományában minimális szabályozási szélesség módosítás szükséges, mellyel kapcsolatos szabályozási tervmódosítás elvégzésére Mezőörs község Önkormányzata cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. Településszerkezeti terv: nem módosul Szabályozási terv: módosul HÉSZ: nem módosul 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Mezőörs község képviselőtestülete a 75/ (IV.29.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekkel nem ellentétesek. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A településszerkezeti terv változását nem érintik a tervezett módosítások. 4

5 4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció SZ-2/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású Rendelet tervezet Mezőörs község Önkormányzatának képviselőtestülete / ( ) Ök. sz. Rendelet tervezete a 16/2004. (I.30.) számú rendelettel jóváhagyott Mezőörs Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról. Mezőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX tv. 13. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A HÉSZ 1. (3) bekezdés szerinti SZ-2 jelű Szabályozási terv az SZ-2/M jelű tervlap szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete. Hatálybalépés 2. /1/Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Mezőörs község képviselőtestületének 16/2004. (I.30.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az SZ-2/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2 jelű Szabályozási terv hatályát veszti... jegyző.. polgármester A rendelet kihirdetésre került: Mezőörs, jegyző 5

6 4.2 LEÍRÁS A szabályozás alapelvei A tervezett útkorrekcióval érintett szakaszon a másodrendű főútvonal tervezési paramétereinek megfelelő kialakítása érdekében a magánterületek igénybevétele (kisajátítása) szükséges. A szabályozási tervmódosítás célja a terület igénybevétel építésjogi hátterének biztosítása A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása A beépítésre szánt területek nagysága a településen nem változik. A tervezési területen az út szabályozási szélességének módosítása lehetővé teszi annak a tervezési paraméterek szerinti kialakítását A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik. Az érintett magán területek kisajátítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt feladata. 4.3 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat Tekintettel arra, hogy a 11,5 t burkolat-felújítás esetében nem új nyomvonalról, hanem egy már meglévő út fejlesztéséről van szó, tájképileg a tervezett építésnek a tájra káros hatása nincs. Az út szélesítésének kivitelezése során megjelenő földművek, csomópontok, műtárgyak, valamint a többi járulékos létesítmény mind domináns elemek a tájban, azonban - mivel már meglévő infrastrukturális területről van szó - ezek nem képeznek a tájban a jelenlegi környezettől elütő, új látványelemet. A 81. sz. főút tervezéssel érintett nyomvonala nem érint védelem alatt álló, vagy nagyobb összefüggő természetszerű vegetációjú területet. Az út tájba illesztésének elősegítésére, harmonizálása és a környező kapcsolódó területek védelme érdekében az engedélyezési és kiviteli tervfázisokban növénytelepítési munkarész készült. Országos és helyi jelentőségű védett természeti terület A tervezett rehabilitációval érintett út nyomvonala nem érint országos vagy helyi jelentőségű védett területet. Nemzeti ökológiai hálózat részét képező területek A tervezett beavatkozás Natura 2000 területet nem érint, de a Nemzeti Ökológiai Hálózat - ökológiai folyosó kategóriáját érinti ( km sz.). Az érintettség különösebb természetvédelmi intézkedést, beavatkozást önmagában nem indokol. Az útfelújítás során igénybevett területeken a fa- és cserjekivágásokat március 1. és szeptember 1. közötti időszakon kívül javasolt elvégezni. A felújítás után a rézsűkön tereprendezés után humuszterítés és füvesítés szükséges. Az esetlegesen az út űrszelvényébe belógó fák koronáját meg kell nyesni. 6

7 4.3.2 Környezetalakítási javaslat Víz Vízbázisok A fejlesztés vízbázis védőterületét nem érinti. Felszíni vízfolyások, állóvizek A nyomvonal az km szelvényben keresztezi Börcsházi (Szolgagyőri) árkot. Jelentős állóvíz a tervezési terület hatásterületén nem található. A tervezési terület felszíni vízminőségi szempontból a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 4. Általános védettségű területek befogadói kategóriába tartozik, ahol a felszíni vízbe való közvetlen bevezetésre vonatkozó határértékek az alábbiak: ph 6 9,5 összes lebegőanyag 200 mg/l szerves oldószer extrakt 10 mg/l KOIk 150 mg/l Levegő Jogszabályok A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A légszennyezettségi határértékeket a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi határértékeit a következő táblázatban adjuk meg. A vizsgálatok módszertana Figyelembevett előírások A levegőimmissziós számítás az emissziós adatokból a hazai szabványos módszer - MSZ :1981: Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása, Területifelületi forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása és az MSZ :1980 Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, A szóródás mértékének meghatározása - szerint került elvégzésre: Figyelembevett mértékadó levegőszennyező anyag A vizsgálatokat az NO2 esetében végeztük el, mint mértékadó szennyező anyag, ezt azzal indokoljuk, hogy az szennyező anyagok kibocsátási értékének és az egyes szennyező anyagokra vonatkozó immisszió határértékek hányadosa az NO2 esetében mutatja a legnagyobb értéket. Ennek megfelelően az NO2 adja a legnagyobb hatásterületet. Továbbá elmondható, hogy ahol a mértékadó szennyező anyag esetében a teljesül a határérték ott biztosan teljesül a többi szennyező anyag esetében is. Levegőterheltségi szint meghatározásának módszere A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra; végeztük el a mértékadó szennyező anyag tekintetében. Jelen tervhez használt, a KTI által megadott fajlagos emissziók a nitrogén-oxidokra vonatkoznak, nitrogén-dioxidra nem áll rendelkezésre adat. Ennek megfelelően a gépjárművek légszennyező hatásának vizsgálatakor a nitrózus gázok vonatkozásában a nitrogén-oxidok fajlagos emisszióját használjuk. A számítások során az NOx koncentrációt az NO2 7

8 koncentrációval azonosnak vettük, a valós helyzetben az NOx NO2 dinamikus átalakulás nem ad ilyen szélsőséges képet, ezért a számítások a biztonság irányába térnek el, további biztonságot ad, hogy a vizsgálatok értékelésénél az NO2-re vonatkozó 85 µg/m3 es órás határértékhez hasonlítjuk az eredményeket. A levegőterheltségi szinteket a forgalmi fejezetben bemutatott útszakaszokra átlagos (MOF + kritikus meteorológiai körülmények) állapotra számoljuk ki. A következőkben ismertetjük a későbbi számításoknál használt bemenő adatokat. Az alapállapot bemutatása Zóna besorolás A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a vizsgált terület a következő zónákba tartozik, melyekben az egyes légszennyező anyagok tekintetében az alábbi terhelések adódhatnak: (μg/m3): Zónacsoport és zóna megnevezése Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM pont az ország többi területe F F F E Tűréshatár Határérték Felső vizsgálati küszöb Alsó vizsgálati küszöb *C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és az egészségügyi határérték között van E csoport az a terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseit azon megelőző, ötéves periódus során mért légszennyezettség vizsgálati eredmények alapján kell meghatározni, amelynél az értékeléshez elegendő adat áll rendelkezésre. Azon légszennyező anyagok esetében, melyekre a küszöbérték megengedett túllépéseinek száma meghatározott, a vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha az adott öt év során a küszöbérték számszerű túllépéseinek összesített száma több mint háromszorosa az egyes évekre megengedett túllépések számának. Azon légszennyező anyagok esetén, amelyekre a küszöbérték megengedett túllépésének száma nincs meghatározva, a vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha az éves átlag a vizsgált időszak alatt legalább három év során meghaladta a küszöbértéket. Ahol ötnél kevesebb évre vonatkozó adat áll rendelkezésre, ott a felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseinek meghatározásához legalább 3 év adatait kell figyelembe venni, illetve figyelembe vehetők a várható legnagyobb légszennyezettségű helyszínen és időszakban végzett eseti mérések, valamint az emisszió leltárakból és a modellezésből szerzett információk eredményei. A távlati légszennyezés bemutatása A közlekedési eredetű levegőszennyezést elsősorban a gépjárművek össz-kibocsátása és a terjedési viszonyok határozzák meg, melyek az alábbi tényezőktől függnek: a forgalom nagysága, összetétele, a gépjárművek fajlagos emissziója, a forgalom sebessége, akadályoztatottsága, az útvonal geometriai kialakítása, meteorológiai viszonyok, beépítettségi viszonyok. 8

9 Légszennyezettségi számítások Levegőtisztaság védelmi hatásterület lehatárolása Az elvégzett számítások eredménye alapján a levegőtisztasági határérték még az út területén belül teljesül, ezért hatásterület lehatárolására nincs szükség. Távlati levegőterhelés a hatásterületen Mivel a levegőtisztasági határérték még az út területén belül teljesül, ezért biztosan nem fog kialakulni a határértéket meghaladó terhelés, ennek ellenére a legközelebb elhelyezkedő lakóház esetében (mértékadó vizsgálati pont) elvégeztük a számítást a vizsgálati módszer bemutatása fejezetben foglaltaknak megfelelően a mértékadó szennyező anyag vonatkozásában. A hatásterület közelében lévő védendő létesítményeket érő várható terhelés Sorszám Távolság Érintett létesítmény NOx immi (µg/m 3 ) 24 ÓRÁS HATÁRÉRTÉK ,5 Kerékteleki Hrsz.: 084/4 5,08 Az elvégzett számítások eredményeként látszik, hogy a mértékadó vizsgálati helyszínen sem közelíti meg a terhelés a 24 órás határértéket. Építés alatti levegőszennyezés Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszióterhelés - elsősorban nitrogén-oxidok, korom és szálló por- térben és időben koncentrált lehet, ezért az útépítés közvetlen környezetében problémát okozhat. A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. Felületi légszennyezés A területfoglalás, tereprendezés, alapozási munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak. A humuszréteg letermelése szakaszosan, az útépítéssel szinkronban történik, a humuszkezelés légszennyezése nem jelentős. A kiporzás mértéke a humusz nedvességtartalmától és a növényzettől függ. Az anyag-nyerőhelyeken kibányászott homokot deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és szállítják. A halmazfelületről, nyitott platóról a mozgás (és szél) hatására fellazuló homok, iszapfrakció un. határszemcse-mérete ~75 µm. A fajlagos kiporzás 12 kg/t/h. A földmunkáknál töltésépítés és hidraulikus útalapozás történik és ennek során a felhasznált (föld)anyagok porterhelésével lehet számolni. A kiporzás mértéke a humusz nedvességtartalmától és a növényzettől függ. A kiporzást okozó tevékenységek, letermelés, rakodás, deponálás során keletkező kiporzási veszteség 170 g/m3. Az útépítési munkálatok során figyelembe kell venni az MSz "A talaj termőrétegvédelmének követelményei földmunkák végzésekor", valamint az MSz 21483/1988 Földek rekultiválásának általános követelményei. szabványok előírásait. A megépített szakaszoknál a rézsűket - a kiporzás csökkentése céljából - célszerű minél hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést végezni. A beszállított homok (és az aszfaltkeverő, betonkeverő telepek ömlesztett anyagainak) deponálás közben történő kiporzása a tárolás és kezelés módjától függően jelentősen eltér(het). Átlagosan ~10 g/m3 deponált anyag kiporzással számolhatunk. Cementpor, 9

10 mészkőliszt silókba történő (pneumatikus) betárolása hagyományos technológiával minimális légszennyezéssel jár. Szállítási forgalom Az építőanyagok közúti szállításából származó levegőemisszió terhelés - elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por - térben és időben változó, de az építkezés területén túl nem okoz jelentős levegőszennyezést. Véglegesen a kivitelező dönti el azt, hogy melyik anyagnyerőhelyet használja fel, és hogyan ütemezi a munkát, és neki kell figyelembe venni a környezetvédelmi előírásokat. Az út létesítése során törekedni kell arra, hogy az építési anyagok szállítási útvonala a lehető legrövidebb legyen. Ennek érdekében az anyagnyerő helyeket, illetve gyártó telepeket az épülő úthoz legközelebb kell kijelölni, az egyéb jogszabályi és hatósági előírások teljesülése mellett. A homok a fent megadott bányákból termelhető ki, és innen az építőanyagok szállítását a települések és a természetvédelmi területek elkerülésével, illetve szakaszosan a már megépült nyomvonalon javasolt elvégezni és így nem okoznak a településeken jelentős levegőszennyezést. Korábbi tapasztalataink szerint 100 méteres építési szakaszon általában 1-5 munkagép dolgozik, és a kivitelezés ütemezésétől függően tgk/óra szállítás történik. Ebben az esetben az építési területen keletkező összes káros-anyag kibocsátás kisebb, mint a közvetett hatásterületen található főutak közlekedéséből eredő légszennyezés, a szálló por szennyezés viszont várhatóan nagyobb. (Az útépítési tervezések környezeti hatástanulmányához szükséges építkezési hatások környezetvédelmi megalapozása, Közlekedéstudományi Zrt. Jelentés, 2001.) A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. A szükséges védelmi intézkedések betartásával a tehergépkocsi forgalomból eredően nem származik az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés Föld- és talajvédelem A nyomvonal egészére elmondható, hogy az un. Kisbéri homokhát vidékéhez tartozik, melyen szél által hordott homok különböző vastagságú rétegei képezik a talajalkotó kőzetet. Az olykor még ma is futóhomokként - a helytelen mezőgazdasági művelés, elsősorban kapás növények alkalmazása miatt - viselkedő felszín alatt változó mélységben található a változó keménységű agyagréteg, melynek felhasználására települt az Ászári téglagyár is. A humuszos homok mellett a tervezési terület másik jelentősebb részaránnyal szereplő tájtípusát a löszös alapkőzeten képződött csernozjom barna erdőtalajok képviselik. Mechanikai összetételük homokos-vályog, vízgazdálkodásukra a gyenge és a közepes víztartó és vízraktározó képesség jellemző. A kisebb (1-2%) szervesanyag-tartalmú változatok az (int), a nagyobb(1-2%) szervesanyag-tartalmú változatok pedig a (int) földminőségi viszonyszámokkal jellemezhetők. Ezek a talajok főként szántóként hasznosulnak. A patakvölgyek alluviumán jellemzően öntés-réti talajok alakultak ki. Mechanikai összetételük többnyire vályogos és általában a (int) termékenységi kategóriába tartoznak. A talajok pusztulása a terület nagy részét érinti, a sík területeken elsősorban a defláció, a Bakony nyúlványain az erózió jelentős. A mezőgazdaság által hasznosított talajok legnagyobb területekre kiterjedő erózióját a talajadottságoknak, domborzati viszonyoknak nem megfelelő művelés, agrotechnika, valamint a növényi kultúrák nem körültekintő megválasztása okozza. A felszín alatti vízformák közül a talajvíz jelentősebb. A kistérség területén a Cuhai-Bakony- ér medrét alkotó pleisztocén homok- és kavicsrétegekben a talajvízszint 0-2 m közötti. A kitermelhető talajvíz mennyisége azonban korlátozott, és a minőség sem felel meg az ivóvízzel kapcsolatos követelményeknek. Kémiai jellege túlnyomórészt: kalcium - magnézium - hidrogénkarbonátos. 10

11 Az építés hatása a talajra és a felszín alatti vizekre elsősorban a munkagépek mozgásával, az építőanyagok kitermelésével, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ össze. A kivitelezés során a kialakítandó pályatest mellett rendszeresen nagy tömegű munkagépek elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett mezőgazdasági területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. A kivitelezés alatt az alkalmazott technológiából eredően (többek között a munkagépek olaj csöpögéséből) valamint az üzemelés alatt bekövetkező balesetek, haváriák következtében nem zárható ki a talaj szennyezése, de ennek mértéke előre nem becsülhető. Azon a szakaszon, ahol a meglévő út burkolatának megerősítéséről és minimális szélesítéséről van szó a munkagépek mozgása és a majdani gépjárműforgalom az építési terület szélein kívüli területeket nem érintenek: a kivitelezés is korlátozható a területfoglalás helyére. A nyomvonal által keresztezett ökológiai folyosó környezetének megóvása kiemelt célkitűzés kell legyen. A fentiek miatt az építéssel járó ideiglenes területi igénybevételt ebben a térégében a lehető legkisebbre kell korlátozni, ügyelni kell arra, hogy ott gépkarbantartás, olajcsere ne legyen. Az utak üzemelése a sózásból és a gépjárművek forgalmából származó szennyezések következtében terhelő hatással van az útpálya mentén húzódó talajok állapotára. A talaj sérülékenysége elsősorban az alapkőzettől, a talaj genetikájától, vízháztartásától és az antropogén beavatkozások erősségétől (ez esetben a forgalom nagyságától) függ. Sószennyezés hatásai A közúthálózat üzemeltetése során az útfelületen leszakadó, jégtelenítés céljából kiszórt só felszíni bemosódás útján terheli a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket. Korábbi vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a talajvíz szempontjából az út mellett helyenként és időszakosan levonuló só-szennyezéssel kell számolni. A sózás a talajt a burkolatszéltől mért 1 m-es távolságon belül, cm mélységig és időszakosan szennyezi, főleg kora tavasszal, de kimutatható ionkoncentráció változást nem okoz Szén-hidrogén származékok A haváriák, üzemanyag-szállító kamionok, tehergépkocsik balesete esetében előforduló olajszennyezés a padka és az árok környezetének talaját szennyezheti elsősorban, de közvetett hatásként - a talajvízmozgások következtében - nagyobb területeken is jelentkezhet. Az üzemanyag és kenőolaj származékok a lebomlással szemben igen ellenállók, átalakulásukkal nem lehet számolni, mozgásukat alapvetően folyadékmozgás törvényei szerint végzik. Egyéb szennyezők E két fő talajszennyező forrás mellett meg kell említeni az egyéb közlekedő járművek emissziójából származó szennyező anyagok, így a nehézfémek (pl. kadmium) és azbeszt hatását, de ezek (főleg az azbeszt használatának jelentős korlátozása miatt) csak kis koncentrációban jutnak ki a környezetbe és így hatásuk elhanyagolható, tapasztalatok alapján az út kétoldali 20 m-es környezetére terjed ki. Összességében az üzemelés alatt nem kell számolni talajszennyeződéssel, kizárólag rendkívüli esemény bekövetkeztekor, így üzemelés alatt nem tartjuk szükségesnek védelmi intézkedések megtételét Klíma, éghajlati viszonyok A tervezett módosítás a terület klímájában változást nem okoz Élővilág A tervezett módosítás a terület élővilágára nincs jelentős hatással. 11

12 Épített környezet A 81. sz. főút tárgyi nyomvonalszakaszára vonatkozó fejlesztések védelem alatt álló műemléket, műemléki környezetet nem érintenek Zaj és rezgésvédelem A terület zajvédelmi szempontú bemutatása, a rendezési tervi kategóriák ismertetése majd a zajforrás meghatározása kerül elvégzésre első lépésként. A terület bemutatása után meghatározzuk a zajvédelmi szempontból mértékadó vizsgálati pontokat. Ezután számítás következik, amellyel meghatározásra került az immissziós pontokon kialakult zajterhelés mind a jelenlegi mind a távlati esetben. A kapott értékeket összehasonlítva a területen érvényes 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletének vonatkozó zajterhelési határértékével meghatározhatóvá válik, hogy hol szükséges zajvédelmi intézkedések megtétele. Fontos megemlíteni, hogy a jelenleg fenn álló határérték túllépések esetében (mivel meglévő közlekedési létesítmény korszerűsítése történik) a 27/2008. KvVM- EüM együttes rendelet 4. (5) b) pontja szerint a fejlesztést megelőző zajterhelés került figyelembevételre követelményként a tervezett állapotra vonatkozóan. A számításoknál figyelembe vettük a beépítési jellemzőket, az utak kiépítési jellemzőit (forgalmi sávok, útburkolat stb.), sebesség előírásokat. Alkalmazott szabványok, előírások: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EüM együttes rendelet szerint a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken, falusias lakóterület beépítésnél az egyenértékű A-hangnyomásszintje országos közúthálózatba tartozó főúttól: nappal LAeq = 65 db éjjel LAeq = 55 db értéket nem lépheti túl. A közegészségügyi hatóság a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembe vételével, indokolt esetben 5 db, kivételesen 10 db túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásával. A vonatkoztatási idő nappal 16 óra, éjjel 8 óra. Az épületek helységeiben zárt nyílászárók mellett a fenti rendelet 4. sz. Mellékletében előírt értékeket kell betartani. A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EüM együttes rendelet 4. (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: a fenti (3. melléklet) határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolták ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni. Jelenlegi állapot Az érintett útszakasz az km sz. -től km sz. -ig Komárom-Esztergom megye területén, majd a megyehatártól km sz. -ig Győr-Moson-Sopron megye területén halad. 12

13 Közigazgatásilag a tervezési terület Kerékteleki, és Mezőörs külterületét érinti. A jelenlegi állapot esetében kiemelendő, hogy a 81. sz. főút burkolata igen nagy mértékben elhasználódott ezért az akusztikai érdessége nem tekinthető előnyösnek. A tervezési területen a zajforrásokhoz legközelebb eső védendő ingatlan, Kerékteleki település külterületén, az szelvény közelében, a Béke Tsz mellett található lakóhaz Mértékadó vizsgálati pont A zajvédelmi vizsgálat elvégzéséhez, a zajforrás esetében kijelöltük a legközelebb elhelyezkedő mértékadó zajvizsgálati pontot. A következő táblázatban a területen lévő lakóházak közül a mértékadó vizsgálati pont kerül meghatározásra. Cím Helyrajzi szám Távolság (m) Zajforrás Kerékteleki 048/4 hrsz. 048/4 36,5 81 sz. út Mértékadó vizsgálati pont A lakóingatlan 1 szintes. Jelenlegi állapot vizsgálata Jelen fejezetben a jelenlegi állapotra vonatkozó számítási eredményeket mutatjuk be a zajkibocsátást és a mértékadó vizsgálati pontra a zajterhelést. Számítás során felhasznált paraméterek: Forgalmi adatok: A forgalmi fejezetben szereplő jelenlegi átlagos napi forgalmak (ÁNF). Sebesség: I. akusztikai kategória 90 km/h II. akusztikai kategória 80 km/h III. akusztikai kategória 80 km/h Napszak forgalomarányának meghatározása: nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító főutak jelleg 2=1 (OKA adatbázis és az ÚT alapján) Forgalom áramlása: egyenletes P terhelési paraméter értéke: mindhárom akusztikai kategóriában p=0 Akusztikai érdességi kategória: K=0,49 (C kategória) Számítási eredmények: Zajforrás Sebesség (km/h) Jelenleg LAeq [db] 7,5 méterre Nappal Éjszaka 81 sz. út / 80 72,1 65,5 81 sz. út / 80 72,3 65,7 Referencia távolságban kialakuló zajterhelés 13

14 Jelenleg Cím Távolság Sebesség LAeq [db] (km/h) Nappal Éjszaka Kerékteleki 048/4 36,5 90 / 80 62,1 55,7 hrsz. Mértékadó vizsgálati pontokon kialakuló zajterhelés jelenleg Értékelés A számítási eredmények alapján elmondható, hogy jelenleg éjjel 1 db-n belüli határérték túllépés áll fenn. Mivel a 0,7 db határérték túllépés az érzékelési határon belül van, csekélynek mondható, ezért a távlati állapotban a rendeletben előírt határérték tekinthető irányadónak. Tervezett állapot Zajforrás 81. sz. út Távlati (2024) hatásterület határa (m) 81. sz. út Hatásterület határának távolsága Zajvédelmi szempontú változások a tervezett időszakban A jelenlegi pályaszerkezet átépül, az új pálya B akusztikai érdességű burkolatot kap. A számítás során a tervezett állapotban is akadálymentes tervezéssel számoltunk, kizárólag a burkolat akusztikai érdességének javulását vettük figyelembe. Számítás során felhasznált paraméterek: megegyeznek a hatásterület meghatározásánál használtakkal. Számítási eredmények: Zajforrás Sebesség (km/h) 2024 LAeq [db] 7,5 méterre Nappal Éjszaka 81 sz. út / 80 71,6 64,9 81 sz. út / 80 71,9 65,3 Referencia távolságban kialakuló zajterhelés 14

15 2024 Cím Távolság Sebesség LAeq [db] (km/h) Nappal Éjszaka Kerékteleki 048/4 36,5 90 / 80 61,8 55,1 hrsz. Mértékadó vizsgálati ponton kialakuló zajterhelés távlatban Értékelés A számítási eredményekből megállapítható, hogy a referencia távolságra számolt zajterhelés alacsonyabb a tervezett állapotban, mint jelenleg. A mértékadó vizsgálati pont esetében ugyancsak alacsonyabb zajterhelés fog kialakulni a jelenleginél. Javasolt zajvédelmi intézkedések A tervezett fejlesztés következménye képen a burkolat minősége jelentősen javulni fog, ez által a jelenlegi zajterhelési szint a határérték közeli állapotba csökken, így külön zajvédelmi intézkedés nem indokolt. Építkezés zajvédelmi kérdései Az építkezési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményeznek zajterhelést: a munkagépek mozgása, szállítási forgalom, rakodási művelet, aszfaltkészítés, Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban nem áll rendelkezésre információ, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása érdekében. A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak az úthoz közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel. Az anyagszállítás általában a meglévő közutakon történik, és megfelelő szervezéssel, útvonal választással, éjszakai szállítás, éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani. A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet tartalmazza. Az építkezés megkezdése előtt zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott imissziós értékek betartása függ a helyszíni viszonyoktól, az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől, gépek, berendezések működési területétől, idejétől, technológiai sorrendtől, stb. 15

16 Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, a keletkező zaj terjedésének korlátozása, szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő úthálózatot vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, zajszegény építési technológia és eljárás választása. Zajvédelmi javaslatok: Mivel lakott területet közvetlenül érint a beruházás ezért 22:00-06:00 között javasoljuk a munkavégzés megtiltásának előírását Hulladékgazdálkodás Az elbontott anyagok elszállításáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. (Az elbontott táblákat az üzemmérnökségre kell beszállítani. Egyéb anyagok elhelyezését újrahasznosító telepen, illetve a szeméttelepen kell megoldani). A bontott anyagokat a célnak megfelelő gépjárműre rakása után letakart állapotban kell elszállítani rendeltetési helyére. A kivitelezéskor keletkező kommunális hulladékokat szakszerűen kell összegyűjteni, tárolni és hulladékkezelő telepre szállítani. Az estlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolásáról, elhelyezéséről a hulladékok jegyzékéről szóló rendelet szerinti EWC kód szerint szükséges gondoskodni. A veszélyes hulladékokra bejelentési kötelezettség van, elhelyezésükről és/vagy ártalmatlanításukról a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni. Az út felújításakor, és annak üzemelése során a környezetterhelés növekedése nem várható. A környezeti hatások a meglévő faunára káros hatással nem lesznek. Az építés során felhasználható építőanyagok környezetszennyezést nem okoznak. A leendő Kivitelezőnek az építés során jelentkező környezetvédelmi feladatait (kommunális hulladékgyűjtés és szállítás, területrendezés, stb.) költségelnie kell, a vonatkozó jogszabályokat be kell tartania. A fentiek alapján az út felújítása ellen környezetvédelmi szempontból kifogás nem emelhető, az út a környezetvédelmi szempontoknak megfelel. Vonatkozó jogszabályok: Hulladékgazdálkodás: települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény, hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet. 16

17 Építés során keletkező hulladékok Az építkezés, szerelés idején a következő típusokba sorolható hulladékok előfordulásával kell számolni: Hulladék csoportok megnevezése EWC kód - tömítő-, ragasztó és szigetelőanyag hulladék, -08 (-08 01, , ,) festékek, lakkok és egyéb korrózióvédő anyagok és bevonatok hulladékai - olaj- és olajos hulladékok - üzemanyagok hulladékai - szennyezett csomagolóanyagok, abszorbensek -13 (-13 01, , , ,) -15 (-15 01, ) - szennyezett oldó- és hígítószerek -14 (-14 06) - útburkolat készítéséhez használt anyagok (cement, beton, tégla, cserép, kerámia, stb. törmelékek) -17 (-17 01, , , 17 04, , , ) - nem hasznosítható fa hulladékok - bitumen hulladék és bontott aszfalttörmelék - fém- és műanyag hulladékok - szennyezett föld - települési hulladékok -20 A kivitelezés során keletkező kommunális hulladékokat a keletkezés ütemének megfelelő gyakorisággal célszerű elszállítani. Építés ideje alatt keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a kivitelező feladata. Az építési és felvonulási területeken keletkező hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni a környezet szennyezésének (pl kiporzás) kizárásával. A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd értékesíteni. Az építkezési munkák során veszélyes hulladékok keletkezésével is számolni kell, pl. mart aszfalt, illetve bitumen: Veszélyes hulladékokewc kód megnevezése Motor-, hatómű- és kenőolajok Hulladék akkumulátor Olajos homok Olajos rongy Járművek karbantartásából származó hulladékok 1601 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek Festékmaradék és festékes csomagolóeszköz Amennyiben a bontott aszfalt tiszta, vagyis nem tartalmaz veszélyes anyagot, az a gyakorlat szerint általában újbóli felhasználásra kerül. A felsorolt veszélyes hulladékok várhatóan csak kis mennyiségben keletkeznek. 17

18 A veszélyesnek minősülő hulladékok dokumentálását, bejelentését és egyéb velük való tevékenységet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szabályozza. Gyűjtésük fajtánként elkülönítve történik zárt konténerben vagy szállítójárművön. Szállításuk során a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási-, az anyagnyerő és az építési területekre is. A hulladékok elszállítása az anyagszállítási útvonalon történik. Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek kísérő okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, stb. Az engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóknak átadott hulladékot bizonylatolni kell Közlekedésfejlesztési javaslat A K sz. főút és km sz. közötti szakaszán 11,5 t burkolatmegerősítést terveznek végrehajtani. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárás alapján megbízta az Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t a tárgyi munka egyesített engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésével, az építési engedély megszerzésével. Az érintett szakasz az és km szelvények közötti, Mezőörs közigazgatási területét érintő része képezi a jelen szabályozási tervmódosítás tárgyát. Az érintett szakaszon a szabályozási szélesség növelése érdekében magán területek igénybevétele tervezett. A 81. sz. főút az ,92 km sz-ben metszi a megyehatárt (KHT térkép szerint km sz., OKA adatbázis km sz.). A 81 sz. főutat km sz. környezetében a 0420/2 és 0421/3 hrsz-ú földút keresztezi. A vizsgálati szakasz az km sz-ben csatlakozik a korábban 11,5 tonnás burkolat-felújítás keretében megvalósult fejlesztés burkolatához. Az út jelenleg több helyen nem a földhivatali térkép által nyilvántartott helyen halad, idegen területek (állami- és magántulajdonú) érintésével. Tervezési diszpozíció szerint a burkolat-megerősítés végeredménye minden paraméterben feleljen meg az e-út :2008 új utakra előírt paramétereknek. e-út :2008 Közutak tervezése 1.2 táblázat alapján: 81. sz II. rendű főút Tervezési osztály:k.iv.a. - vt=90 km/h ÚT :2008 szerint minimálisan alkalmazandó Tervezés során alkalmazott, meglévő állapot Vízszintes körívsugár (m) Átmeneti ív paraméter (m) Maximális hosszesés (%) 6 4,07 Minimális domború lekerekítő ív (m) Minimális homorú lekerekítő ív (m) Legkisebb előzési látótávolság Minimális oldalesés (%) Oldalesés egyenesben (%) 2,5 2,5

19 Maximális túlemelés (%) 7 5 Paraméter nélkül alkalmazható tiszta körívsugár (m) Túlemelés nélkül alkalmazható helyszínrajzi íve (m) Az oldalesés az R=340m sugarú ívkorrekciók esetén a diszpozíciós jegyzőkönyv szerint 2%-kal került csökkentésre. A tervezett út helyszínrajzi vonalvezetése az KTSZ előírás szerinti 90km/h tervezési sebességhez tartozó paramétereknek megfelel az km sz. környezetében található jobb és bal ív nem felel meg az előírásnak. Itt a minimálisan alkalmazható helyszínrajzi ív és paraméter segítségével korrigáltuk az út vonalvezetését. A felújítási technológia marásaszfaltozás. Ahol a meglévő burkolat szélessége nem éri el a 7,5 m-t, ott burkolatszélesítést terveztünk. Az út mentén a Megbízó kérésének megfelelően padkaburkolást terveztünk. A tervezett helyszínrajzi kialakítás alapján az alábbi ívkorrekció került betervezésre ív korrekció: ÁÍE p=165m tiszta ív R=340m ÁÍV p=165m 19

20 Közműfejlesztési javaslat A közművezetékek 2m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. Amennyiben szükséges a közművek kiváltása, védelembehelyezése, a kiviteli terveket el kell készíteni, és azt jóvá kell hagyatni. A szakfelügyeletet az üzemeltetőktől a kivitelezés során meg kell kérni. A közműkiváltások vonatkozásában szakági terveket kell figyelembe venni a kivitelezés során, amennyiben az szükségessé válik. Világítás A felújítandó útszakasz külterületen halad. Meglévő rendszer nem található a tervezési területen. Az út melletti benzinkút mely az úttengelytől több mint 50m-re húzódik meg van világítva a 8221 j. út környezetében Elektronikus hírközlés A tervezési területek a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemeket nem érint EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelem A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. A tervezési terület környezetében műemlék nem található. A tervezési területek nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintenek, így régészeti leletek előkerülésére számítani kell. Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezik. Irodalomjegyzék Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, szerk.: Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor Budapest 1990 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI OTrT VÁTI Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. Műszaki leírás a K sz. főút és km sz. közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítése, valamint Egyesített engedélyezési-kiviteli terv készítése 5. TERVJEGYZÉK Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: SZ-2/K Szabályozási terv - Kivonat M 1: SZ-2/M M 1: FÜGGELÉK Mintakeresztszelvények M 1:

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Veszprémvarsány Szabályozási tervmódosítás 2014. december Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott tervdokumentáció TH-14-02-10

Veszprémvarsány Szabályozási tervmódosítás 2014. december Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott tervdokumentáció TH-14-02-10 Veszprémvarsány Szabályozási tervmódosítás 2014. december Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott tervdokumentáció TH-14-02-10 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Veszprémvarsány Szabályozási terv módosítás július Egyszerűsített eljárás Véleményezési tervdokumentáció TH

Veszprémvarsány Szabályozási terv módosítás július Egyszerűsített eljárás Véleményezési tervdokumentáció TH Veszprémvarsány Szabályozási terv módosítás 2014. július Egyszerűsített eljárás Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-10 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH LIPÓT Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2016. augusztus TH-16-02-09 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila Szabó

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 VÁMOSSZABADI Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 2 Vámosszabadi Szabályozási terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) Győr, 2014.03. HÓ Msz.:Rp.I.241-6 REGIOPLAN Munkaszám: Rp.I.241-6! " # $ % &! ' ( Pekkerné Szabó Piroska Településrendezés okl. táj- és kertépítész Tájrendezés,

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció Völgyzugoly Műhely Kft. Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA ÁLLAMI

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL ( egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben