Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Bizakodva tekintünk a jövõbe Közhelyként hangzik, hogy nehéz idõszakot zártunk le és nagyon nehéz idõszak van elõttünk. Közhely, de nagyon is igaz. Bizony nagyon nehéz idõszakon vagyunk túl, s ami elõttünk áll az sem fenékig tejfel. Abból, az egyszerû a háztartásokban megélt igazságból kell kiindulnunk, hogy csak azt tudjuk megvalósítani amire elõ tudjuk teremteni a forrást. Így van ez az önkormányzatnál is. Tervezés Otthon, a családban amikor rövidebb-hosszabb idõre költségvetést készítünk, elõször számba vesszük a legfontosabb kiadásokat: gyermekeink oktatását, a rezsi költségeket, az élelmiszereket, a ruházatot, az utazási költségeket, s ha ezután marad a fizetésünkbõl, jövedelmünkbõl, akkor gondolunk a szórakozásra, a mûvelõdésre, az életünket megkönnyítõ mûszaki cikkekre, stb. Így van ez az önkormányzatoknál is. Itt a bevétel az államtól kapott fejkvótából, a lakosságtól beszedett adókból keletkezik. A kiadási oldalon pedig a kötelezõen ellátandó feladatok költsége, intézményeink mûködését biztosító költségek sorakoznak, és ha marad még valami forrás akkor lehetséges felújítást beruházást, állagmegõrzést megvalósítani, arról álmodni. És a kötelezõ feladatok ellátásánál is priorizálnunk kell: mi a fontos a gyermekeink oktatása, az intézményeink mûködõképessége, a rezsi költség, a közutak javítása, a közvilágítás, a települési vízellátás, szennyvíz tisztítás, települési hulladékkezelés, háziorvos, védõnõ? Bizony mind-mind nagyon fontos terület, mégis döntéseket kell hoznia a képviselõtestületnek, hogy melyik és milyen mértékben fontos, melyiket helyezzük elõtérbe, melyiket oldjuk meg majd késõbb egy esetleg kedvezõbb gazdasági helyzetben. Ezért is van a képviselõ-testületben, a bizottságokban idõnként késhegyig menõ vita. De ez nem baj, sõt, ha elõrevisz, ha a véleményeket ütköztetve olyan konszenzusos megoldás születik, amit a képviselõ-testület minden tagja úgy szavaz meg, hogy ez jó Zebegény községnek. Zárszámadás Ilyen nehéz és vitákkal terhes év után mégis azt kell mondanom, hogy bár zárszámadásunkat még nem fogadta el a testület, de a számokból látható, hogy mintegy 7 millió forint mûködési hiánnyal zártuk az évet. Ezt a hiányt visszük tovább 7,5 millió forint értékben a es költségvetési tervezetben is. Soknak tûnik ez a zárszámadási és költségvetési hiány, de ha szembeállítjuk azzal a ténnyel, hogy a tavalyi évben betervezett Dózsa György úti ingatlan értékesítése meghiúsult, akkor azt mondhatjuk ennek a hiánynak a fedezete továbbra is rendelkezésünkre áll. folytatás a 3. oldalon Tompa Mihály: 1848 Betûk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Az új idõknek nagy története E fontos tanból szép leckét adott; És megtaníta: hogy nincsen nagy ok Lenézni az oktalan állatot. Az állatok közt önszülötteit Csak a legalábbvaló falja fel, És a világ órjásilag halad: Mert most ezt a királyok kezdik el! február Különös: hogy aki egy magzatját megöli: Elvesz pallossal vagy kötélen; Aki pedig vadúl legyilkol százakat: Halál helyett ezt hallja: éljen! A bársony színe tart sok éveken, De végre a bársony is kimegyen. Rosz festék az a honfivér, királyok! Midõn kiömlik, még piros, piros... Ha megszárad: sötét lesz mint az átok, S nincs idõ, mely ily szennyfoltot kimos. Eltemettük a telet Mohácson A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében február 22-én, mintegy ötvenen kirándultak el Mohácsra, ahol a hagyományos ceremónia keretében a busók eltemették a telet. A csoport útközben megállt Szekszárdon egy rövid városnézésre. (Képes beszámolónk az 6. oldalon.)

2 2 Zebegény A képviselõ-testület döntései Zebegény Község Képviselõ-testülete február 3-án tartotta ülését, melyen a napirend, valamint a polgármester lejárt határidejû határozatokról, majd az általános beszámolójában foglaltakról szóló beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - a képviselõ-testület a közvilágítási szolgáltató váltásával kapcsolatosan felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy kérjen a évi villamos energia ár és hálózathasználati díj tekintetében árajánlatot az ELMÛ-tõl és az Észak-Budai Tervezõ Szerelõ és Szolgáltató Zrt-tõl; - képviselõk a évi köztisztviselõi teljesítményértékelésben foglaltakat megismerték és elfogadták. Egyúttal a évre vonatkozóan a jegyzõ és a köztisztviselõk teljesítményei felállításához az azok alapját jelentõ fõ célokat az alábbiak szerint határozták meg: I. Az EU parlamenti választások sikeres lebonyolítása II. A Ket. változásainak lekövetése, áttérés a polgár közeli és szolgáltató közigazgatásra. III. A jogharmonizációs feladatok folyamatos végzése, a helyi rendeletek és az Unió belsõ piaci szabályozásának történõ megfeleltetés. IV. A belsõ szabályozottság felülvizsgálata, a hiányzó szabályzatok megalkotása, a régiek aktualizálása. V. Szigorú, belsõ szabályozási rendszerek kialakítása a pénzügyi, gazdálkodási vonalon. VI. A gazdasági program módosításában, koncepciók kidolgozásában történõ közremûködés, a közbeszerzési szabályzat és terv aktualizálása. VII. Elemzõmunkán alapuló, takarékos, racionális és hatékony önkormányzati gazdálkodás. VIII. A belsõ ellenõrzések, vizsgálatok hiányosságainak azonnali megszüntetése. IX. A közszolgáltatások színvonalának fejlesztése. X. Az önkormányzat kintlévõségeinek teljes körû behajtása. XI. A helyi rendeletek deregulációja és hatályosulásuk vizsgálata; - a testülete Szikriszt Péter Zebegény, Kossuth u. 2. szám alatti vállalkozó területvásárlási kérelmében foglaltakat megismerte és támogatja az üzlet elõtti terasz átalakítását. Egyúttal felkérték a polgármesteri hivatal építésügyi fõtanácsosát, hogy a kérelmezõvel folytasson egyeztetéseket az átalakítás megvalósíthatósága érdekében majd ezt követõen adjon tájékoztatást a képviselõtestület részére; - a képviselõ-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 1/2009. (II. 4.) számú rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól megalkotta; - egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselõ-testület a 2/2009. (II. 4.) számú rendeletét az 1/ (III. 5.) számú évi költségvetési rendelet módosítására; - elfogadták a konyha szakmai beszámolójában foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/ (II. 4.) számú rendeletét az étkezési térítési díjakról megalkotta; - a képviselõ-testület a évi költségvetés tervezetét megismerte. Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a részletes költségvetés kidolgozását a február 17-én 17 órai kezdettel tartandó pénzügyi bizottsági ülésen tárgyalásra terjessze elõ; - a képviselõ-testület az önkormányzat informatikai belsõ ellenõrzésének utóellenõrzésérõl készült jelentésben foglaltakat megismerte és azt elfogadta; - nem támogatták a Geloport Kft önkormányzat tulajdonában lévõ grill terasz alatti terület vásárlási szándékában foglaltakat; - a képviselõ-testület a rk. plébánia hivatal Petõfi tér Koperniczky térre történõ átnevezési kérelmében foglaltakat megismerte és azt elviekben támogatja. Egyúttal felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy Kapás László plébános, tb. kanonokkal a tér pontos körülhatárolása céljából folytasson egyeztetõ tárgyalásokat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a Szobi Rendõrõrs gépjármû lecserélésével kapcsolatos támogatási kérelmét megismerte, azonban a támogatás pontos összegérõl a évi költségvetési rendelet tárgyalásakor kíván döntést hozni; - támogatták Gellai Ildikó zongora mesterkurzus szervezéséhez benyújtott támogatási kérelmét. A támogatás összegét a civil szervezetek támogatásának megállapításakor kívánják meghatározni; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Vass László budapesti címerkészítõ ajánlatában foglaltakat megismerte, azonban azt támogatni nem áll módjában; - Zebegény Község Képviselõ-testületének Pitz József 2724 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmével kapcsolatosan született 269/2008. (XII. 2.) számú kt. határozata értelmében a terület pontos kimérésre került. A terület a 2556/4 hrsz-ot és kivett udvar mûvelési ág megnevezést kapott. Mindezekre tekintettel a képviselõ-testület a 2556/4 hrszú önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 743/2, 745/2, 746/2, 747/2, 748/2 és 749 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Bittó Sándor budapesti lakos önkormányzati tulajdonban lévõ 0157/ 27 hrsz-ú ingatlan vásárlási szándékában foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy a fenti hrsz-ú ingatlant nyilvános árverésen kívánja értékesíteni Ft/m2 induló áron; - a képviselõk a Szõnyi István utcai támfal balesetveszélyessé vált részének helyreállítása érdekében felkérik a polgármesteri hivatalt, hogy a tulajdonost építéshatósági eljárás keretében szólítsa fel a helyreállításra. Nyertes borok Zebegénybõl Szép eredményt értek el a zebegényiek a IX. Nagymarosi Borversenyen, melyet február 14-én rendeztek a nagymarosi mûvelõdési házban. A borverseny összesen 94 díjazottja arany, ezüst, bronz közül három helyezést a fiatal Lacza István borai kaptak. Arany minõsítésû lett fajtatiszta fehér 2008-as Olaszrizling és szintén arany a fajtatiszta fehér 2008-as Zöld Vertelini bora. Ugyancsak arany minõsítésû lett Lacza István 2008-as Rose (Kékfrankos) bora. Szépen szerepelt a versenyen Zebegénybõl Gregor Ferenc is, akinek a fajtatiszta fehér csoportban 2008-as Rizlingszilváni bora ezüst, valamint 2006-os évjáratú Furmint bora bronz minõsítésû lett. Gratulálunk mindkét polgártársunknak!

3 Zebegény 3 Bizakodva tekintünk a jövõbe folytatás az 1. oldalról Képviselõ-testületünk úgy gondolkodik, hogy az ingatlan értékesítésre csak akkor kerüljön sor, ha az ingatlanpiac beindul, ha megfelelõ értékarányos árat tudunk a területért kapni. Költségvetés És most a 2009-es költségvetési tervezetrõl: A költségvetési fõösszeg 205 millió forint, ebbõl a mûködési költség 195 millió forint. A felhalmozási oldalon az erre az évre átcsúszott József Attila út felújítása a települési vízellátás tekintetében a betervezett vízóra cserék költsége, a hulladék kezelés szakfeladaton a kerepesi hulladéklerakó építésénél jelentkezõ önkormányzatunkat érintõ önrész összege, valamint a szennyvíz turbina vásárlásakor igénybe vett hitel visszafizetése szerepel. Ez mindösszesen 20,5 millió forint. A mûködési oldalon a feladatok ellátásához a költségvetést 7,5 millió mûködési hitel felvétellel tudtuk kiegyensúlyozni. Most is azt tudom mondani, hogy van esély forrásteremtésre a 7,5 millió forintra is. Úgy próbálunk egyensúlyozni, hogy ne kelljen hitellel élni. A költségvetés egyensúlyba hozásához azonban szükség van ennek a 7,5 millió forintos hitelnek a betervezésére. Nagyon szoros a költségvetésünk, intézményeinktõl azt kértük, hogy a tavalyi költségvetési szinten maradjanak, saját költségvetésüket ennek megfelelõen készítették el. Takarékosság Igyekezni fogunk továbbra is tartani magunkat, ahhoz az alapelvhez, hogy a koncepcióban meghatározott 5 százaléknyi hiányt ne lépjük túl, valamint a költségvetésben meghatározott összegeken túl ne költsünk csak abban az esetben, ha kötelezõ feladat megoldásáról van szó, valamint ember és vagyonvédelmet szolgálunk vele. Álmaink Persze vannak álmaink is. Álmodunk arról, hogy a Templomunk külsejében is meg tud újulni a születésnapjára, álmodunk arról, hogy a Nemzeti Emlékhely, Maróty Géza tervei szerint tud elkészülni, a kovácsoltvas kettõs keresztekkel díszítve, hogy a keresztúton kényelmesebben járdán tudunk majd felsétálni, hogy a terület kertészetileg is megújul. Mindezekre tervek állnak rendelkezésünkre, s csupán arra várunk, hogy egy sikeres pályázat forrást is biztosítson a megvalósuláshoz. És nem csak álmodunk, de reményünk van arra, hogy a Szõnyi utcában a rogyadozó, életveszélyessé váló támfal meg tud újulni. Reményünk van arra, is hogy a Forfa iskola épülete is hasznosul, majd mint múzeum, s ezzel megoldódik a terület rendezetlensége, és megszépül az udvar is. Nagyon sikeresnek érzem a civil társadalom segítségét is, Elkészítettük közösen a község évi programnaptárját, melyben nagyon sok új elem, ötlet és hagyományteremtõ program kapott helyet. Sikerült elõrelépnünk a számunkra szinte egyetlen kitörési pont, a turizmus fellendítésében is. Elõkészítés alatt van az a nyáron, a Turizmus Zrt támogatásával elkészülõ kisfilm, amely Verõce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény programjait kívánja bemutatni, és ezzel csalogatni ide azokat a látogatókat, akik a jelen gazdasági helyzetben nem engedhetik meg maguknak a külföldi nyaralást, de mindenképpen szeretnének nyaralni, pihenni, feltöltõdni. Ez a mintegy 25-perces film, méltóképpen mutatja be majd, azt hogy a Duna bal partján is van kulturált szórakozásra, pihenésre, értékek megismerésére lehetõség. Mindezekért a jelen kilátástalannak tûnõ helyzetben is bizakodva tekintek a jövõ elébe. Ha bízunk egymásban, segítjük egymás munkáját biztosan átvészeljük ezt a nehéz idõszakot, és új reménnyel építhetjük együtt jövõnket. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Tüdõszûrés Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ Középmagyarországi regionális tisztifõorvosa határozatilag elrendelte évi CLIV. tv a alapján a régió területén, így Zebegény közigazgatási területén is a lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrést. Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ 30 év feletti lakosoknak. Szûrõvizsgálaton nem kell részt vennie azoknak a személyeknek: - akik 1 éven belül ilyen vizsgálaton részt vette; - akik a tüdõgondozó intézetben kezelés alatt állnak; - akik a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági vagy tüdõszûrõ vizsgálaton; - akik betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni. Tüdõszûrés helye: Jávorszky Ödön Kórház Tüdõgondozó Intézet Vác, Argenti Döme tér 1-3. Tüdõszûrés ideje: március március 26. hétfõtõl-csütörtökig: 7-tõl 16 óráig. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a kötelezõ tüdõszûrésen saját és környezetükben élõk érdekében a fentieknek megfelelõen vegyenek részt!

4 4 Zebegény Farsangi táncház az iskolában A Zebegényi Fonó Közhasznú Egyesület szervezésében farsangi mulatságra és táncházra került sor február 7-én, kicsik és nagyok számára egyaránt. A gyermekek a zenészek segítségével, mesetáncház keretein belül elevenítették fel a farsangi szokásokat, különös tekintettel a medvepróbára (népi megfigyelés szerint február 2-án a medve elõbújik a barlangjából, és ha napsüté- ses az idõ, akkor megijed az árnyékától, visszabújik rejtekhelyére és még 40 napig nem jön elõ, mert hideg lesz. Hogy mi lett az idei próba eredménye, azt mindannyian tapasztalhatjuk ). A kicsik jókedve hamar a tetõfokára hágott, és bizony még a medvét is megtáncoltatták! A mulatság után busómaszkokat készíthettek az apróságok. A telet elûzõ félelmetes és ijesztõ álarcok nagy sikert arattak a gyerekek körében (akiknek nem sikerült a telet megijeszteniük, a felnõtteket viszont annál inkább). Most elõször került sor felnõtt táncházra, melyet ezentúl rendszeresen szeretnénk megrendezni. A lelkes felnõtt közönség ezúttal moldvai muzsikára ropta a táncot. Köszönjük mindenkinek, hogy részvételével megtisztelte rendezvényünket; és köszönjük a zenészek közremûködését. * Következõ programjaink: március 28, 16 óra: Kiszézés télbúcsúztató szokások és játékok április 25, óra: SzentGyörgy-napi mesetáncház gyermekeknek 16:30 óra: felnõtt táncház. Várják az utasok észrevételeit, javaslatait A Közlekedési Minisztérium által létrehozott Regionális Közlekedésszervezési Irodák fontos feladata az utazással kapcsolatos igények, vélemények pontos megismerése. Ennek érdekében az irodák lakossági meghallgatásokat szerveznek országszerte. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Utasokat, hogy a Közlekedési Minisztérium megbízásából KTI Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodája lehetõséget biztosít arra, hogy az utasok személyesen elmondhassák a vasúti- és autóbuszközlekedéssel, a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Az utasok többségének érdekét szolgáló javaslatokat az irodák továbbítják a szolgáltató társaságok felé. Célunk az, hogy a menetrendek mind teljesebb mértékben igazodjanak a lakosság valós elsõsorban hivatásforgalmi (munkába és iskolába járási) utazási igényeihez és a teljesíthetõ kéréseket a szolgáltatók a menetrend módosítása során figyelembe vegyék, és ezzel is növeljék a közforgalmú/közösségi közlekedés vonzerejét. A lakossági fogadóórák a régió valamennyi kistérségének központjában - a Szobi Kistérségben Szob, Szent Imre utca 12. -, vagy a közlekedésben jelentõsebb szerepet betöltõ településeken kerülnek megrendezésre. A fogadóórák helyszíneirõl és az idõpontokról a helyi sajtóban illetve a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a rendezvényen, írásban vagy e- mailen keresztül is megkeresheti a területileg illetékes irodákat az alábbi címen: KTI Közép- Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda, levélcím: Budapest, 1119, Thán Károly utca 3-5., tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ ; e- mail: web:

5 Zebegény 5 Kisrégiós területi verseny 2009-ben 5. alkalommal kerül megrendezésre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága által szerv e z e t t Landesrezitationswettbewerb országos német vers- és prózamondó verseny, ahol a gyerekek továbbjutásának feltétele négy sikeresen vett forduló. Az elsõ az iskolákon belüli háziverseny, a második a kisrégiós területi forduló, melynek az idén is intézményünk adott otthont - az ÉMNÖSZ felkérésére február 25-én. Három település német nemzetiségi iskolájának diákjai mérték össze tudásukat, elõadói képességüket, komoly fejtörést okozva a zsûri tagjainak. Mi sem bizonyítja jobban a rendkívül szoros verseny tényét, mint az, hogy több holtverseny is kialakult. A zsûri munkájában Galambosi Erkategória: 1. helyezés: Krebsz Szabolcs 2. osztály, az 1. kategória 2. helyezettje: Varagya Panna 1. osztály. A 3. kategória 1. helyezettje: Paulovits Boglár- ka 6. osztály, 2. helyezettje Polczer Krisztián 5. osztály. A 4. kategória 1. helyezettje Tóth Adrienn 8. osztály, 2. helyezettje Galambosi Vince 7. osztály. Gratulálunk a továbbjutóknak és a felkészítõ tanároknak, akik Drobilich Ildikó és Kárpáti Erika. Mindannyiuknak eredményes felkészülést kívánunk annál is inkább, mert Windberg Péter, nyelviskola-vezetõ felajánlotta az esetlegesen az országos versenyre bejutóknak, hogy ingyen megpróbálkozhatnak a korosztályuknak megfelelõ és a tudásukhoz mért szintû nyelvvizsga letételével. * Farsang az iskolában A másik nagy esemény a farsang volt. A diákönkormányzat vívmányaként immáron évek óta külön rendezzük meg az 1-4. és az 5-8. évfolyamosok farsangját. Az egyik február 12-én, csütörtökön; a másik február 13-án, pénteken volt. Mindkettõ remekül sikerült. zsébet, a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola némettanára; Gõcze Erika, a Napraforgó Óvoda vezetõje; Windberg Péter, a Deutsch-Haus Nyelviskola vezetõje és elnökként Paulisineczné Willem Vera, a Sonnenblumen Egyesület elnöke vett részt. A harmadik fordulóba, a Szigetújfalun megrendezendõ megyei versenyre az alábbi versenyzõk jutottak tovább iskolánkból: 1.

6 6 Zebegény Eltemettük a telet Mohácson Mohácsi kirándulást szervezett február 22-ére, a Sebegin Hagyománymentõ Egyesület. A mintegy ötven fõs kiránduló csoport reggel 5-kor indult el a Koczka János vezette busszal Zebegénybõl a hosszú útra. Nagy érdeklõdés kísérte ezt a kirándu- az Irodalom Háza, a Mészöly Miklós Múzeum. Emellett jártunk a klasszicista stílusú volt megyeháza udvarán, ahol a XI. században I. Béla király által alapított apátság romjai ma is láthatók. A csaknem két órás szekszárdi séta után a mint- szultán seregeitõl. A király halálának helyszínén emlékoszlop áll. A mohácsi busójárás eredetére többféle magyarázat van. Az elsõ és legel- elszalad. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizáló szalmabábu égetése történik. Bármilyen magyarázata is van ennek a népszokás- lást, hiszen legtöbbünk még nem járt Mohácson, s csak a televízión keresztül láthatta, milyen is a busójárás, s hogyan temetik el a busók a telet. Utunk során volt még arra idõ, hogy megálljunk Szekszárdon is, ahol ked- egy 20 ezer lakosú Mohács felé vitt az utunk, ahol busójárás idején állítólag 60 ezer ember tartózkodik a városban. Ez igaz, hiszen alig tudtunk haladni a tömegben. Mohács a honfoglaló magyarság egyik elsõ önál- ves idegenvezetõnk kíséretében megtekintettük Babits Mihály szülõházát, s az abban lévõ emlékkiállítást (bal felsõ fotó). Mellette áll ló települése augusztus 29-én a város mellett szenvedett súlyos vereséget a II. Lajos által vezetett magyar had Szulejmán terjedtebb magyarázat szerint a téltemetés, a télûzés volt a célja. Az emberek ilyenkor ijesztõ ruhákba bújnak, mert azt várják, hogy a tél megijed tõlük, és nak, a zebegényi csapat jól érezte magát Mohácson és élményekben gazdagon térhettünk haza a késõ esti órákban. FISCHER ERZSÉBET

7 Zebegény 7 Új szolgálati igazolványok az APEH-nál Február végére lezárul a csere A év elejétõl bevezetett új, APEH-es szolgálati igazolvány már ilyen lesz Új szolgálati igazolványokat kapnak az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) munkatársai. A 2009-es év elején megkezdett igazolványcsere folyamatos, február végére zárul le, ezért elõfordulhat, hogy az ellenõrzést végzõ revizorpárosok egy ideig eltérõ (nem ugyanolyan) formátumú szolgálati dokumentummal igazolják magukat. A szolgálati igazolványok cseréjét az APEH szervezetében és felépítésében bekövetkezett változás követelményei, illetõleg egyéb biztonsági okok is indokolták. A 2009-es év elejétõl érvényes új szolgálati igazolvány kötelezõen tartalmazza az öntapadós plasztik kártyát, az APEH arculatára jellemzõ elemeket tartalmazó hologramot, a Magyar Köztársaság címerét, a Szolgálati igazolvány feliratot, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal feliratot. Mindezek mellett olvasható és látható rajta az alkalmazottat foglalkoztató APEH szerv megnevezése, az alkalmazott fotója és neve, több számkód (az igazolvány 8 számjegyû sorszámát, valamint az alkalmazott 6 számjegyû azonosító számát) és a visszavonásig érvényes felirat. Az APEH által kiadott szolgálati igazolványokon jól láthatóan olvasható még a következõ felirat: Az igazolvány ellenõrzésre és intézkedésre csak külön megbízólevél birtokában jogosít. Az APEH nevével idõnként megpróbálnak visszaélni, és úgynevezett álrevizorok hivatalos eljárásnak tûnõ álellenõrzéseken bírságot kiszabva, azokat a helyszínen behajtva próbálnak megkárosítani adózókat. Az állami adóhatóság ezért, amellett, hogy a médián keresztül tájékoztatja az adózókat a szolgálati igazolványok folyamatos cseréjérõl, ismételten felhívja a figyelmet arra: az igazi APEH ellenõrök nem csak a hatósági igazolványukkal, hanem egyéb dokumentumokkal is igazolják megbízásukat az ellenõrzés lefolytatására, és végrehajtható határozat hiányában nem kérnek semmilyen jogcímen pénzt. Az APEH revizorai a helyszíni vizsgálatok során sem eljárási illetéket, sem helyszínen fizetendõ bírságot nem szabnak ki, és semmilyen formában nem kérnek pénzt az ellenõrzött adózótól az eljárás lefolytatása közben. Az APEH ellenõrzést végzõ revizorok a ható- Tájékoztatás Tájékoztatjuk Zebegény község lakosságát, hogy március 14-én (szombaton) 9-13 óráig allergiaszûrést tartunk az orvosi rendelõben. A vizsgálat ingyenes! sági igazolványuk felmutatása mellett hivatalos, pecséttel ellátott megbízólevéllel igazolják kilétüket - amennyiben ez nem így történne, akkor az ellenõrzés kezdetekor az megkövetelhetõ, - illetõleg jogszabályokban rögzített, az alapvetõ alaki és tartalmi kellékeket tartalmazó több oldalas hatósági jegyzõkönyvben rögzítik az ellenõrzés tényét és a helyszíni megállapításokat. Amennyiben hibát, hiányosságot tárnak fel, akkor a szankcióként kiszabott bírság összegérõl, annak megfizetésének módjáról és határidejérõl minden esetben határozat készül. Az úgynevezett sima adóellenõrök megbízólevelétõl eltérõ az operatív adóellenõrök megbízólevele, a jogkörök ugyanis váltózóak. Az adóhatósági végrehajtók megbízólevele például tartalmazza azt, hogy a helyszíni eljárás keretében készpénzt is lefoglalhatnak és elvihetnek, de csakis hivatalos foglalási jegyzõkönyv elkészítésével. A szolgálati igazolványok cseréjének befejezéséig mindekét igazolvány típussal találkozhatnak az adózók az APEH alkalmazottainál. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI 10 perces idõközzel lehet jelentkezni az orvosi váróban kihelyezett füzetbe. HIVATAL A vizsgálat után 20 perc várakozási idõ szükséges az eredmény leolvasásáig. A szûrésre nem jelentkezhetnek: - várandós vagy szoptatós kismamák, - 4 év alatti gyermek, 4 év felett csak akkor, ha jól együttmûködik, - súlyos asztmás, - súlyos allergiás, - antihisztamin kezelés alatt álló (vizsgálat elõtt 1 héttel el kell hagyni) - steroid kezelés alatt álló (inj., tbl., kenõcs) - lázas beteg, - bõrtünetek pl. ekcéma, csalán kiütés, atópiás dermatitis, - psoriasis, - anamnaesisben anaphilaxia szerepel. Célszerû azoknak jelentkezni, akiknél feltételezhetõ légúti allergia (orrfolyás, orrdugulás, száraz köhögés, könnyezés).

8 8 Zebegény Eboltás Értesítem a község lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltását március 6-án 9-13 óráig és március 13-án óráig végzem a posta udvarában. Aki kutyájának házi oltását kéri, az jelentse be a polgármesteri hivatalban, vagy a 06-30/ as telefonszámon. Az oltás díja: 3000 forint. Ehhez járul a féreghajtó tabletta költsége, amely 10 testsúly kilogrammonként 200 forint. Felhívom figyelmüket, hogy a kutya oltási könyvét feltétlenül hozzák magukkal! Aki az eb oltási könyvét nem hozza magával, vagy kutyája elõször kerül oltásra, annak úgynevezett KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET kell kiállítani, amelynek költsége 500 forint. Az oltás elmulasztókkal szemben a hatóság eljárást indít meg, és mindennemû felelõsség az ebtartót terheli. DR. KALÁCSKA LAJOS ÁLLATORVOS Várjuk kedves vendégeinket a Kenderes Hotel*** Zebegény-be. Szolgáltatásaink között szerepel uszoda, szauna, pezsgõfürdõ, masszázs, szolárium. Étkezzenek éttermünkben, vagy töltsenek el egy éjszakát nálunk. Ajánlatunk: Azon kedves vendégeink, akik zebegényi lakosok és ezt okmánnyal igazolni tudják, a hét minden napján 10 %, vasárnaponként pedíg 20 % kedvezményre jogosultak az étlapon található ételválasztékunkból. Az ajánlatunk visszavonásig érvényes! Vállaljuk minden nemû rendezvény (konferencia, vállalati rendezvények, esküvõk) szervezését, lebonyolítását. Kenderes Hotel*** Zebegény Zebegény, Dózsa György út 26 Tel/Fax: (27) Márciusi programok Zebegény - március 6., 18 óra, könyvtár Molnár V. József: Az emberelmélet szentsége születés, keresztelés, Isten tenyerén... Szervezõ: Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 13., 14 óra, általános iskola ünnepi megemlékezés; - március 14., 9-13 óra, orvosi rendelõ: allergia vizsgálat; - március 15., 18 óra - fáklyás felvonulás a fõ térrõl. Szervezõ: Zebegényi Fonó; - március 27., 18 óra, könyvtár Paksi Zoltán: Õsi magyar csillagbölcselet. Szervezõ Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 28., 16 óra - Téltemetés népi játékokkal, daltanulással, népi hagyományokat felelevenítõ Kiszézés. Az egyház és a mûvészetek kapcsolata Nagyböjti elõadás-sorozat a Credo-házban Vác, Kossuth tér 4. - március 3. kedd óra: Bábel Balázs: Szent Pál és korának kultúrája - március 10. kedd 18 óra: Varga Lajos: Mûvészetek és a keresztény lelkiség - március 17. kedd 18 óra: Káposztássy Béla: Mûvészet és liturgia - március 24. kedd 18 óra: Stanco Attila: Zene a bibliában, biblia a zenében - március 31. kedd 18 óra: Jelenits István: Költészet a bibliában, biblia a költészetben Információ: Sátori Lászlóné 06.20/ Világhírû festmények Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban A 2009-es év egyik legfontosabb képzõmûvészeti eseményének helyszíne Szentendrén a Pest Megyei Ferenczy Múzeum, ahol Lombard Reneszánsz címmel világhírû olasz festõk alkotásaiból nyílt kiállítás február 26-án az intézményben. A kiállításon - mely augusztus 30-ig tart nyitva - ötvenhat, Magyarországon még soha nem látott páratlan alkotás várja a nagyközönséget! Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft Vácduka, Petõfi utca 28. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 22873-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13-án

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

199/2013.(X.30.) számú határozat

199/2013.(X.30.) számú határozat Tárgy: Napirend elfogadása 199/2013.(X.30.) számú határozat 1) Pest Megyei Könyvtár ajánlata könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 2) A 2014. évi költségvetési koncepció 3) Döntés a téli közmunka programban

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án (kedden) 17 órai kezdettel

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Szob Város Önkormányzata 2628 Szob, Szent Imre utca 12. Telefon: 27-570-690, 27-570-691 ; Fax: 27-570-531 E-m ail: szob@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben