Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Bizakodva tekintünk a jövõbe Közhelyként hangzik, hogy nehéz idõszakot zártunk le és nagyon nehéz idõszak van elõttünk. Közhely, de nagyon is igaz. Bizony nagyon nehéz idõszakon vagyunk túl, s ami elõttünk áll az sem fenékig tejfel. Abból, az egyszerû a háztartásokban megélt igazságból kell kiindulnunk, hogy csak azt tudjuk megvalósítani amire elõ tudjuk teremteni a forrást. Így van ez az önkormányzatnál is. Tervezés Otthon, a családban amikor rövidebb-hosszabb idõre költségvetést készítünk, elõször számba vesszük a legfontosabb kiadásokat: gyermekeink oktatását, a rezsi költségeket, az élelmiszereket, a ruházatot, az utazási költségeket, s ha ezután marad a fizetésünkbõl, jövedelmünkbõl, akkor gondolunk a szórakozásra, a mûvelõdésre, az életünket megkönnyítõ mûszaki cikkekre, stb. Így van ez az önkormányzatoknál is. Itt a bevétel az államtól kapott fejkvótából, a lakosságtól beszedett adókból keletkezik. A kiadási oldalon pedig a kötelezõen ellátandó feladatok költsége, intézményeink mûködését biztosító költségek sorakoznak, és ha marad még valami forrás akkor lehetséges felújítást beruházást, állagmegõrzést megvalósítani, arról álmodni. És a kötelezõ feladatok ellátásánál is priorizálnunk kell: mi a fontos a gyermekeink oktatása, az intézményeink mûködõképessége, a rezsi költség, a közutak javítása, a közvilágítás, a települési vízellátás, szennyvíz tisztítás, települési hulladékkezelés, háziorvos, védõnõ? Bizony mind-mind nagyon fontos terület, mégis döntéseket kell hoznia a képviselõtestületnek, hogy melyik és milyen mértékben fontos, melyiket helyezzük elõtérbe, melyiket oldjuk meg majd késõbb egy esetleg kedvezõbb gazdasági helyzetben. Ezért is van a képviselõ-testületben, a bizottságokban idõnként késhegyig menõ vita. De ez nem baj, sõt, ha elõrevisz, ha a véleményeket ütköztetve olyan konszenzusos megoldás születik, amit a képviselõ-testület minden tagja úgy szavaz meg, hogy ez jó Zebegény községnek. Zárszámadás Ilyen nehéz és vitákkal terhes év után mégis azt kell mondanom, hogy bár zárszámadásunkat még nem fogadta el a testület, de a számokból látható, hogy mintegy 7 millió forint mûködési hiánnyal zártuk az évet. Ezt a hiányt visszük tovább 7,5 millió forint értékben a es költségvetési tervezetben is. Soknak tûnik ez a zárszámadási és költségvetési hiány, de ha szembeállítjuk azzal a ténnyel, hogy a tavalyi évben betervezett Dózsa György úti ingatlan értékesítése meghiúsult, akkor azt mondhatjuk ennek a hiánynak a fedezete továbbra is rendelkezésünkre áll. folytatás a 3. oldalon Tompa Mihály: 1848 Betûk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Az új idõknek nagy története E fontos tanból szép leckét adott; És megtaníta: hogy nincsen nagy ok Lenézni az oktalan állatot. Az állatok közt önszülötteit Csak a legalábbvaló falja fel, És a világ órjásilag halad: Mert most ezt a királyok kezdik el! február Különös: hogy aki egy magzatját megöli: Elvesz pallossal vagy kötélen; Aki pedig vadúl legyilkol százakat: Halál helyett ezt hallja: éljen! A bársony színe tart sok éveken, De végre a bársony is kimegyen. Rosz festék az a honfivér, királyok! Midõn kiömlik, még piros, piros... Ha megszárad: sötét lesz mint az átok, S nincs idõ, mely ily szennyfoltot kimos. Eltemettük a telet Mohácson A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében február 22-én, mintegy ötvenen kirándultak el Mohácsra, ahol a hagyományos ceremónia keretében a busók eltemették a telet. A csoport útközben megállt Szekszárdon egy rövid városnézésre. (Képes beszámolónk az 6. oldalon.)

2 2 Zebegény A képviselõ-testület döntései Zebegény Község Képviselõ-testülete február 3-án tartotta ülését, melyen a napirend, valamint a polgármester lejárt határidejû határozatokról, majd az általános beszámolójában foglaltakról szóló beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - a képviselõ-testület a közvilágítási szolgáltató váltásával kapcsolatosan felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy kérjen a évi villamos energia ár és hálózathasználati díj tekintetében árajánlatot az ELMÛ-tõl és az Észak-Budai Tervezõ Szerelõ és Szolgáltató Zrt-tõl; - képviselõk a évi köztisztviselõi teljesítményértékelésben foglaltakat megismerték és elfogadták. Egyúttal a évre vonatkozóan a jegyzõ és a köztisztviselõk teljesítményei felállításához az azok alapját jelentõ fõ célokat az alábbiak szerint határozták meg: I. Az EU parlamenti választások sikeres lebonyolítása II. A Ket. változásainak lekövetése, áttérés a polgár közeli és szolgáltató közigazgatásra. III. A jogharmonizációs feladatok folyamatos végzése, a helyi rendeletek és az Unió belsõ piaci szabályozásának történõ megfeleltetés. IV. A belsõ szabályozottság felülvizsgálata, a hiányzó szabályzatok megalkotása, a régiek aktualizálása. V. Szigorú, belsõ szabályozási rendszerek kialakítása a pénzügyi, gazdálkodási vonalon. VI. A gazdasági program módosításában, koncepciók kidolgozásában történõ közremûködés, a közbeszerzési szabályzat és terv aktualizálása. VII. Elemzõmunkán alapuló, takarékos, racionális és hatékony önkormányzati gazdálkodás. VIII. A belsõ ellenõrzések, vizsgálatok hiányosságainak azonnali megszüntetése. IX. A közszolgáltatások színvonalának fejlesztése. X. Az önkormányzat kintlévõségeinek teljes körû behajtása. XI. A helyi rendeletek deregulációja és hatályosulásuk vizsgálata; - a testülete Szikriszt Péter Zebegény, Kossuth u. 2. szám alatti vállalkozó területvásárlási kérelmében foglaltakat megismerte és támogatja az üzlet elõtti terasz átalakítását. Egyúttal felkérték a polgármesteri hivatal építésügyi fõtanácsosát, hogy a kérelmezõvel folytasson egyeztetéseket az átalakítás megvalósíthatósága érdekében majd ezt követõen adjon tájékoztatást a képviselõtestület részére; - a képviselõ-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 1/2009. (II. 4.) számú rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól megalkotta; - egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselõ-testület a 2/2009. (II. 4.) számú rendeletét az 1/ (III. 5.) számú évi költségvetési rendelet módosítására; - elfogadták a konyha szakmai beszámolójában foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/ (II. 4.) számú rendeletét az étkezési térítési díjakról megalkotta; - a képviselõ-testület a évi költségvetés tervezetét megismerte. Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a részletes költségvetés kidolgozását a február 17-én 17 órai kezdettel tartandó pénzügyi bizottsági ülésen tárgyalásra terjessze elõ; - a képviselõ-testület az önkormányzat informatikai belsõ ellenõrzésének utóellenõrzésérõl készült jelentésben foglaltakat megismerte és azt elfogadta; - nem támogatták a Geloport Kft önkormányzat tulajdonában lévõ grill terasz alatti terület vásárlási szándékában foglaltakat; - a képviselõ-testület a rk. plébánia hivatal Petõfi tér Koperniczky térre történõ átnevezési kérelmében foglaltakat megismerte és azt elviekben támogatja. Egyúttal felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy Kapás László plébános, tb. kanonokkal a tér pontos körülhatárolása céljából folytasson egyeztetõ tárgyalásokat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a Szobi Rendõrõrs gépjármû lecserélésével kapcsolatos támogatási kérelmét megismerte, azonban a támogatás pontos összegérõl a évi költségvetési rendelet tárgyalásakor kíván döntést hozni; - támogatták Gellai Ildikó zongora mesterkurzus szervezéséhez benyújtott támogatási kérelmét. A támogatás összegét a civil szervezetek támogatásának megállapításakor kívánják meghatározni; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Vass László budapesti címerkészítõ ajánlatában foglaltakat megismerte, azonban azt támogatni nem áll módjában; - Zebegény Község Képviselõ-testületének Pitz József 2724 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmével kapcsolatosan született 269/2008. (XII. 2.) számú kt. határozata értelmében a terület pontos kimérésre került. A terület a 2556/4 hrsz-ot és kivett udvar mûvelési ág megnevezést kapott. Mindezekre tekintettel a képviselõ-testület a 2556/4 hrszú önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 743/2, 745/2, 746/2, 747/2, 748/2 és 749 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Bittó Sándor budapesti lakos önkormányzati tulajdonban lévõ 0157/ 27 hrsz-ú ingatlan vásárlási szándékában foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy a fenti hrsz-ú ingatlant nyilvános árverésen kívánja értékesíteni Ft/m2 induló áron; - a képviselõk a Szõnyi István utcai támfal balesetveszélyessé vált részének helyreállítása érdekében felkérik a polgármesteri hivatalt, hogy a tulajdonost építéshatósági eljárás keretében szólítsa fel a helyreállításra. Nyertes borok Zebegénybõl Szép eredményt értek el a zebegényiek a IX. Nagymarosi Borversenyen, melyet február 14-én rendeztek a nagymarosi mûvelõdési házban. A borverseny összesen 94 díjazottja arany, ezüst, bronz közül három helyezést a fiatal Lacza István borai kaptak. Arany minõsítésû lett fajtatiszta fehér 2008-as Olaszrizling és szintén arany a fajtatiszta fehér 2008-as Zöld Vertelini bora. Ugyancsak arany minõsítésû lett Lacza István 2008-as Rose (Kékfrankos) bora. Szépen szerepelt a versenyen Zebegénybõl Gregor Ferenc is, akinek a fajtatiszta fehér csoportban 2008-as Rizlingszilváni bora ezüst, valamint 2006-os évjáratú Furmint bora bronz minõsítésû lett. Gratulálunk mindkét polgártársunknak!

3 Zebegény 3 Bizakodva tekintünk a jövõbe folytatás az 1. oldalról Képviselõ-testületünk úgy gondolkodik, hogy az ingatlan értékesítésre csak akkor kerüljön sor, ha az ingatlanpiac beindul, ha megfelelõ értékarányos árat tudunk a területért kapni. Költségvetés És most a 2009-es költségvetési tervezetrõl: A költségvetési fõösszeg 205 millió forint, ebbõl a mûködési költség 195 millió forint. A felhalmozási oldalon az erre az évre átcsúszott József Attila út felújítása a települési vízellátás tekintetében a betervezett vízóra cserék költsége, a hulladék kezelés szakfeladaton a kerepesi hulladéklerakó építésénél jelentkezõ önkormányzatunkat érintõ önrész összege, valamint a szennyvíz turbina vásárlásakor igénybe vett hitel visszafizetése szerepel. Ez mindösszesen 20,5 millió forint. A mûködési oldalon a feladatok ellátásához a költségvetést 7,5 millió mûködési hitel felvétellel tudtuk kiegyensúlyozni. Most is azt tudom mondani, hogy van esély forrásteremtésre a 7,5 millió forintra is. Úgy próbálunk egyensúlyozni, hogy ne kelljen hitellel élni. A költségvetés egyensúlyba hozásához azonban szükség van ennek a 7,5 millió forintos hitelnek a betervezésére. Nagyon szoros a költségvetésünk, intézményeinktõl azt kértük, hogy a tavalyi költségvetési szinten maradjanak, saját költségvetésüket ennek megfelelõen készítették el. Takarékosság Igyekezni fogunk továbbra is tartani magunkat, ahhoz az alapelvhez, hogy a koncepcióban meghatározott 5 százaléknyi hiányt ne lépjük túl, valamint a költségvetésben meghatározott összegeken túl ne költsünk csak abban az esetben, ha kötelezõ feladat megoldásáról van szó, valamint ember és vagyonvédelmet szolgálunk vele. Álmaink Persze vannak álmaink is. Álmodunk arról, hogy a Templomunk külsejében is meg tud újulni a születésnapjára, álmodunk arról, hogy a Nemzeti Emlékhely, Maróty Géza tervei szerint tud elkészülni, a kovácsoltvas kettõs keresztekkel díszítve, hogy a keresztúton kényelmesebben járdán tudunk majd felsétálni, hogy a terület kertészetileg is megújul. Mindezekre tervek állnak rendelkezésünkre, s csupán arra várunk, hogy egy sikeres pályázat forrást is biztosítson a megvalósuláshoz. És nem csak álmodunk, de reményünk van arra, hogy a Szõnyi utcában a rogyadozó, életveszélyessé váló támfal meg tud újulni. Reményünk van arra, is hogy a Forfa iskola épülete is hasznosul, majd mint múzeum, s ezzel megoldódik a terület rendezetlensége, és megszépül az udvar is. Nagyon sikeresnek érzem a civil társadalom segítségét is, Elkészítettük közösen a község évi programnaptárját, melyben nagyon sok új elem, ötlet és hagyományteremtõ program kapott helyet. Sikerült elõrelépnünk a számunkra szinte egyetlen kitörési pont, a turizmus fellendítésében is. Elõkészítés alatt van az a nyáron, a Turizmus Zrt támogatásával elkészülõ kisfilm, amely Verõce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény programjait kívánja bemutatni, és ezzel csalogatni ide azokat a látogatókat, akik a jelen gazdasági helyzetben nem engedhetik meg maguknak a külföldi nyaralást, de mindenképpen szeretnének nyaralni, pihenni, feltöltõdni. Ez a mintegy 25-perces film, méltóképpen mutatja be majd, azt hogy a Duna bal partján is van kulturált szórakozásra, pihenésre, értékek megismerésére lehetõség. Mindezekért a jelen kilátástalannak tûnõ helyzetben is bizakodva tekintek a jövõ elébe. Ha bízunk egymásban, segítjük egymás munkáját biztosan átvészeljük ezt a nehéz idõszakot, és új reménnyel építhetjük együtt jövõnket. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Tüdõszûrés Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ Középmagyarországi regionális tisztifõorvosa határozatilag elrendelte évi CLIV. tv a alapján a régió területén, így Zebegény közigazgatási területén is a lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrést. Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ 30 év feletti lakosoknak. Szûrõvizsgálaton nem kell részt vennie azoknak a személyeknek: - akik 1 éven belül ilyen vizsgálaton részt vette; - akik a tüdõgondozó intézetben kezelés alatt állnak; - akik a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági vagy tüdõszûrõ vizsgálaton; - akik betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni. Tüdõszûrés helye: Jávorszky Ödön Kórház Tüdõgondozó Intézet Vác, Argenti Döme tér 1-3. Tüdõszûrés ideje: március március 26. hétfõtõl-csütörtökig: 7-tõl 16 óráig. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a kötelezõ tüdõszûrésen saját és környezetükben élõk érdekében a fentieknek megfelelõen vegyenek részt!

4 4 Zebegény Farsangi táncház az iskolában A Zebegényi Fonó Közhasznú Egyesület szervezésében farsangi mulatságra és táncházra került sor február 7-én, kicsik és nagyok számára egyaránt. A gyermekek a zenészek segítségével, mesetáncház keretein belül elevenítették fel a farsangi szokásokat, különös tekintettel a medvepróbára (népi megfigyelés szerint február 2-án a medve elõbújik a barlangjából, és ha napsüté- ses az idõ, akkor megijed az árnyékától, visszabújik rejtekhelyére és még 40 napig nem jön elõ, mert hideg lesz. Hogy mi lett az idei próba eredménye, azt mindannyian tapasztalhatjuk ). A kicsik jókedve hamar a tetõfokára hágott, és bizony még a medvét is megtáncoltatták! A mulatság után busómaszkokat készíthettek az apróságok. A telet elûzõ félelmetes és ijesztõ álarcok nagy sikert arattak a gyerekek körében (akiknek nem sikerült a telet megijeszteniük, a felnõtteket viszont annál inkább). Most elõször került sor felnõtt táncházra, melyet ezentúl rendszeresen szeretnénk megrendezni. A lelkes felnõtt közönség ezúttal moldvai muzsikára ropta a táncot. Köszönjük mindenkinek, hogy részvételével megtisztelte rendezvényünket; és köszönjük a zenészek közremûködését. * Következõ programjaink: március 28, 16 óra: Kiszézés télbúcsúztató szokások és játékok április 25, óra: SzentGyörgy-napi mesetáncház gyermekeknek 16:30 óra: felnõtt táncház. Várják az utasok észrevételeit, javaslatait A Közlekedési Minisztérium által létrehozott Regionális Közlekedésszervezési Irodák fontos feladata az utazással kapcsolatos igények, vélemények pontos megismerése. Ennek érdekében az irodák lakossági meghallgatásokat szerveznek országszerte. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Utasokat, hogy a Közlekedési Minisztérium megbízásából KTI Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodája lehetõséget biztosít arra, hogy az utasok személyesen elmondhassák a vasúti- és autóbuszközlekedéssel, a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Az utasok többségének érdekét szolgáló javaslatokat az irodák továbbítják a szolgáltató társaságok felé. Célunk az, hogy a menetrendek mind teljesebb mértékben igazodjanak a lakosság valós elsõsorban hivatásforgalmi (munkába és iskolába járási) utazási igényeihez és a teljesíthetõ kéréseket a szolgáltatók a menetrend módosítása során figyelembe vegyék, és ezzel is növeljék a közforgalmú/közösségi közlekedés vonzerejét. A lakossági fogadóórák a régió valamennyi kistérségének központjában - a Szobi Kistérségben Szob, Szent Imre utca 12. -, vagy a közlekedésben jelentõsebb szerepet betöltõ településeken kerülnek megrendezésre. A fogadóórák helyszíneirõl és az idõpontokról a helyi sajtóban illetve a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a rendezvényen, írásban vagy e- mailen keresztül is megkeresheti a területileg illetékes irodákat az alábbi címen: KTI Közép- Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda, levélcím: Budapest, 1119, Thán Károly utca 3-5., tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ ; e- mail: web:

5 Zebegény 5 Kisrégiós területi verseny 2009-ben 5. alkalommal kerül megrendezésre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága által szerv e z e t t Landesrezitationswettbewerb országos német vers- és prózamondó verseny, ahol a gyerekek továbbjutásának feltétele négy sikeresen vett forduló. Az elsõ az iskolákon belüli háziverseny, a második a kisrégiós területi forduló, melynek az idén is intézményünk adott otthont - az ÉMNÖSZ felkérésére február 25-én. Három település német nemzetiségi iskolájának diákjai mérték össze tudásukat, elõadói képességüket, komoly fejtörést okozva a zsûri tagjainak. Mi sem bizonyítja jobban a rendkívül szoros verseny tényét, mint az, hogy több holtverseny is kialakult. A zsûri munkájában Galambosi Erkategória: 1. helyezés: Krebsz Szabolcs 2. osztály, az 1. kategória 2. helyezettje: Varagya Panna 1. osztály. A 3. kategória 1. helyezettje: Paulovits Boglár- ka 6. osztály, 2. helyezettje Polczer Krisztián 5. osztály. A 4. kategória 1. helyezettje Tóth Adrienn 8. osztály, 2. helyezettje Galambosi Vince 7. osztály. Gratulálunk a továbbjutóknak és a felkészítõ tanároknak, akik Drobilich Ildikó és Kárpáti Erika. Mindannyiuknak eredményes felkészülést kívánunk annál is inkább, mert Windberg Péter, nyelviskola-vezetõ felajánlotta az esetlegesen az országos versenyre bejutóknak, hogy ingyen megpróbálkozhatnak a korosztályuknak megfelelõ és a tudásukhoz mért szintû nyelvvizsga letételével. * Farsang az iskolában A másik nagy esemény a farsang volt. A diákönkormányzat vívmányaként immáron évek óta külön rendezzük meg az 1-4. és az 5-8. évfolyamosok farsangját. Az egyik február 12-én, csütörtökön; a másik február 13-án, pénteken volt. Mindkettõ remekül sikerült. zsébet, a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola némettanára; Gõcze Erika, a Napraforgó Óvoda vezetõje; Windberg Péter, a Deutsch-Haus Nyelviskola vezetõje és elnökként Paulisineczné Willem Vera, a Sonnenblumen Egyesület elnöke vett részt. A harmadik fordulóba, a Szigetújfalun megrendezendõ megyei versenyre az alábbi versenyzõk jutottak tovább iskolánkból: 1.

6 6 Zebegény Eltemettük a telet Mohácson Mohácsi kirándulást szervezett február 22-ére, a Sebegin Hagyománymentõ Egyesület. A mintegy ötven fõs kiránduló csoport reggel 5-kor indult el a Koczka János vezette busszal Zebegénybõl a hosszú útra. Nagy érdeklõdés kísérte ezt a kirándu- az Irodalom Háza, a Mészöly Miklós Múzeum. Emellett jártunk a klasszicista stílusú volt megyeháza udvarán, ahol a XI. században I. Béla király által alapított apátság romjai ma is láthatók. A csaknem két órás szekszárdi séta után a mint- szultán seregeitõl. A király halálának helyszínén emlékoszlop áll. A mohácsi busójárás eredetére többféle magyarázat van. Az elsõ és legel- elszalad. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizáló szalmabábu égetése történik. Bármilyen magyarázata is van ennek a népszokás- lást, hiszen legtöbbünk még nem járt Mohácson, s csak a televízión keresztül láthatta, milyen is a busójárás, s hogyan temetik el a busók a telet. Utunk során volt még arra idõ, hogy megálljunk Szekszárdon is, ahol ked- egy 20 ezer lakosú Mohács felé vitt az utunk, ahol busójárás idején állítólag 60 ezer ember tartózkodik a városban. Ez igaz, hiszen alig tudtunk haladni a tömegben. Mohács a honfoglaló magyarság egyik elsõ önál- ves idegenvezetõnk kíséretében megtekintettük Babits Mihály szülõházát, s az abban lévõ emlékkiállítást (bal felsõ fotó). Mellette áll ló települése augusztus 29-én a város mellett szenvedett súlyos vereséget a II. Lajos által vezetett magyar had Szulejmán terjedtebb magyarázat szerint a téltemetés, a télûzés volt a célja. Az emberek ilyenkor ijesztõ ruhákba bújnak, mert azt várják, hogy a tél megijed tõlük, és nak, a zebegényi csapat jól érezte magát Mohácson és élményekben gazdagon térhettünk haza a késõ esti órákban. FISCHER ERZSÉBET

7 Zebegény 7 Új szolgálati igazolványok az APEH-nál Február végére lezárul a csere A év elejétõl bevezetett új, APEH-es szolgálati igazolvány már ilyen lesz Új szolgálati igazolványokat kapnak az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) munkatársai. A 2009-es év elején megkezdett igazolványcsere folyamatos, február végére zárul le, ezért elõfordulhat, hogy az ellenõrzést végzõ revizorpárosok egy ideig eltérõ (nem ugyanolyan) formátumú szolgálati dokumentummal igazolják magukat. A szolgálati igazolványok cseréjét az APEH szervezetében és felépítésében bekövetkezett változás követelményei, illetõleg egyéb biztonsági okok is indokolták. A 2009-es év elejétõl érvényes új szolgálati igazolvány kötelezõen tartalmazza az öntapadós plasztik kártyát, az APEH arculatára jellemzõ elemeket tartalmazó hologramot, a Magyar Köztársaság címerét, a Szolgálati igazolvány feliratot, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal feliratot. Mindezek mellett olvasható és látható rajta az alkalmazottat foglalkoztató APEH szerv megnevezése, az alkalmazott fotója és neve, több számkód (az igazolvány 8 számjegyû sorszámát, valamint az alkalmazott 6 számjegyû azonosító számát) és a visszavonásig érvényes felirat. Az APEH által kiadott szolgálati igazolványokon jól láthatóan olvasható még a következõ felirat: Az igazolvány ellenõrzésre és intézkedésre csak külön megbízólevél birtokában jogosít. Az APEH nevével idõnként megpróbálnak visszaélni, és úgynevezett álrevizorok hivatalos eljárásnak tûnõ álellenõrzéseken bírságot kiszabva, azokat a helyszínen behajtva próbálnak megkárosítani adózókat. Az állami adóhatóság ezért, amellett, hogy a médián keresztül tájékoztatja az adózókat a szolgálati igazolványok folyamatos cseréjérõl, ismételten felhívja a figyelmet arra: az igazi APEH ellenõrök nem csak a hatósági igazolványukkal, hanem egyéb dokumentumokkal is igazolják megbízásukat az ellenõrzés lefolytatására, és végrehajtható határozat hiányában nem kérnek semmilyen jogcímen pénzt. Az APEH revizorai a helyszíni vizsgálatok során sem eljárási illetéket, sem helyszínen fizetendõ bírságot nem szabnak ki, és semmilyen formában nem kérnek pénzt az ellenõrzött adózótól az eljárás lefolytatása közben. Az APEH ellenõrzést végzõ revizorok a ható- Tájékoztatás Tájékoztatjuk Zebegény község lakosságát, hogy március 14-én (szombaton) 9-13 óráig allergiaszûrést tartunk az orvosi rendelõben. A vizsgálat ingyenes! sági igazolványuk felmutatása mellett hivatalos, pecséttel ellátott megbízólevéllel igazolják kilétüket - amennyiben ez nem így történne, akkor az ellenõrzés kezdetekor az megkövetelhetõ, - illetõleg jogszabályokban rögzített, az alapvetõ alaki és tartalmi kellékeket tartalmazó több oldalas hatósági jegyzõkönyvben rögzítik az ellenõrzés tényét és a helyszíni megállapításokat. Amennyiben hibát, hiányosságot tárnak fel, akkor a szankcióként kiszabott bírság összegérõl, annak megfizetésének módjáról és határidejérõl minden esetben határozat készül. Az úgynevezett sima adóellenõrök megbízólevelétõl eltérõ az operatív adóellenõrök megbízólevele, a jogkörök ugyanis váltózóak. Az adóhatósági végrehajtók megbízólevele például tartalmazza azt, hogy a helyszíni eljárás keretében készpénzt is lefoglalhatnak és elvihetnek, de csakis hivatalos foglalási jegyzõkönyv elkészítésével. A szolgálati igazolványok cseréjének befejezéséig mindekét igazolvány típussal találkozhatnak az adózók az APEH alkalmazottainál. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI 10 perces idõközzel lehet jelentkezni az orvosi váróban kihelyezett füzetbe. HIVATAL A vizsgálat után 20 perc várakozási idõ szükséges az eredmény leolvasásáig. A szûrésre nem jelentkezhetnek: - várandós vagy szoptatós kismamák, - 4 év alatti gyermek, 4 év felett csak akkor, ha jól együttmûködik, - súlyos asztmás, - súlyos allergiás, - antihisztamin kezelés alatt álló (vizsgálat elõtt 1 héttel el kell hagyni) - steroid kezelés alatt álló (inj., tbl., kenõcs) - lázas beteg, - bõrtünetek pl. ekcéma, csalán kiütés, atópiás dermatitis, - psoriasis, - anamnaesisben anaphilaxia szerepel. Célszerû azoknak jelentkezni, akiknél feltételezhetõ légúti allergia (orrfolyás, orrdugulás, száraz köhögés, könnyezés).

8 8 Zebegény Eboltás Értesítem a község lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltását március 6-án 9-13 óráig és március 13-án óráig végzem a posta udvarában. Aki kutyájának házi oltását kéri, az jelentse be a polgármesteri hivatalban, vagy a 06-30/ as telefonszámon. Az oltás díja: 3000 forint. Ehhez járul a féreghajtó tabletta költsége, amely 10 testsúly kilogrammonként 200 forint. Felhívom figyelmüket, hogy a kutya oltási könyvét feltétlenül hozzák magukkal! Aki az eb oltási könyvét nem hozza magával, vagy kutyája elõször kerül oltásra, annak úgynevezett KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET kell kiállítani, amelynek költsége 500 forint. Az oltás elmulasztókkal szemben a hatóság eljárást indít meg, és mindennemû felelõsség az ebtartót terheli. DR. KALÁCSKA LAJOS ÁLLATORVOS Várjuk kedves vendégeinket a Kenderes Hotel*** Zebegény-be. Szolgáltatásaink között szerepel uszoda, szauna, pezsgõfürdõ, masszázs, szolárium. Étkezzenek éttermünkben, vagy töltsenek el egy éjszakát nálunk. Ajánlatunk: Azon kedves vendégeink, akik zebegényi lakosok és ezt okmánnyal igazolni tudják, a hét minden napján 10 %, vasárnaponként pedíg 20 % kedvezményre jogosultak az étlapon található ételválasztékunkból. Az ajánlatunk visszavonásig érvényes! Vállaljuk minden nemû rendezvény (konferencia, vállalati rendezvények, esküvõk) szervezését, lebonyolítását. Kenderes Hotel*** Zebegény Zebegény, Dózsa György út 26 Tel/Fax: (27) Márciusi programok Zebegény - március 6., 18 óra, könyvtár Molnár V. József: Az emberelmélet szentsége születés, keresztelés, Isten tenyerén... Szervezõ: Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 13., 14 óra, általános iskola ünnepi megemlékezés; - március 14., 9-13 óra, orvosi rendelõ: allergia vizsgálat; - március 15., 18 óra - fáklyás felvonulás a fõ térrõl. Szervezõ: Zebegényi Fonó; - március 27., 18 óra, könyvtár Paksi Zoltán: Õsi magyar csillagbölcselet. Szervezõ Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 28., 16 óra - Téltemetés népi játékokkal, daltanulással, népi hagyományokat felelevenítõ Kiszézés. Az egyház és a mûvészetek kapcsolata Nagyböjti elõadás-sorozat a Credo-házban Vác, Kossuth tér 4. - március 3. kedd óra: Bábel Balázs: Szent Pál és korának kultúrája - március 10. kedd 18 óra: Varga Lajos: Mûvészetek és a keresztény lelkiség - március 17. kedd 18 óra: Káposztássy Béla: Mûvészet és liturgia - március 24. kedd 18 óra: Stanco Attila: Zene a bibliában, biblia a zenében - március 31. kedd 18 óra: Jelenits István: Költészet a bibliában, biblia a költészetben Információ: Sátori Lászlóné 06.20/ Világhírû festmények Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban A 2009-es év egyik legfontosabb képzõmûvészeti eseményének helyszíne Szentendrén a Pest Megyei Ferenczy Múzeum, ahol Lombard Reneszánsz címmel világhírû olasz festõk alkotásaiból nyílt kiállítás február 26-án az intézményben. A kiállításon - mely augusztus 30-ig tart nyitva - ötvenhat, Magyarországon még soha nem látott páratlan alkotás várja a nagyközönséget! Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft Vácduka, Petõfi utca 28. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

199/2013.(X.30.) számú határozat

199/2013.(X.30.) számú határozat 199/2013.(X.30.) számú határozat Tárgy: Napirend elfogadása 1) Pest Megyei Könyvtár ajánlata könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 2) A 2014. évi költségvetési koncepció 3) Döntés a téli közmunka programban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben