Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Bizakodva tekintünk a jövõbe Közhelyként hangzik, hogy nehéz idõszakot zártunk le és nagyon nehéz idõszak van elõttünk. Közhely, de nagyon is igaz. Bizony nagyon nehéz idõszakon vagyunk túl, s ami elõttünk áll az sem fenékig tejfel. Abból, az egyszerû a háztartásokban megélt igazságból kell kiindulnunk, hogy csak azt tudjuk megvalósítani amire elõ tudjuk teremteni a forrást. Így van ez az önkormányzatnál is. Tervezés Otthon, a családban amikor rövidebb-hosszabb idõre költségvetést készítünk, elõször számba vesszük a legfontosabb kiadásokat: gyermekeink oktatását, a rezsi költségeket, az élelmiszereket, a ruházatot, az utazási költségeket, s ha ezután marad a fizetésünkbõl, jövedelmünkbõl, akkor gondolunk a szórakozásra, a mûvelõdésre, az életünket megkönnyítõ mûszaki cikkekre, stb. Így van ez az önkormányzatoknál is. Itt a bevétel az államtól kapott fejkvótából, a lakosságtól beszedett adókból keletkezik. A kiadási oldalon pedig a kötelezõen ellátandó feladatok költsége, intézményeink mûködését biztosító költségek sorakoznak, és ha marad még valami forrás akkor lehetséges felújítást beruházást, állagmegõrzést megvalósítani, arról álmodni. És a kötelezõ feladatok ellátásánál is priorizálnunk kell: mi a fontos a gyermekeink oktatása, az intézményeink mûködõképessége, a rezsi költség, a közutak javítása, a közvilágítás, a települési vízellátás, szennyvíz tisztítás, települési hulladékkezelés, háziorvos, védõnõ? Bizony mind-mind nagyon fontos terület, mégis döntéseket kell hoznia a képviselõtestületnek, hogy melyik és milyen mértékben fontos, melyiket helyezzük elõtérbe, melyiket oldjuk meg majd késõbb egy esetleg kedvezõbb gazdasági helyzetben. Ezért is van a képviselõ-testületben, a bizottságokban idõnként késhegyig menõ vita. De ez nem baj, sõt, ha elõrevisz, ha a véleményeket ütköztetve olyan konszenzusos megoldás születik, amit a képviselõ-testület minden tagja úgy szavaz meg, hogy ez jó Zebegény községnek. Zárszámadás Ilyen nehéz és vitákkal terhes év után mégis azt kell mondanom, hogy bár zárszámadásunkat még nem fogadta el a testület, de a számokból látható, hogy mintegy 7 millió forint mûködési hiánnyal zártuk az évet. Ezt a hiányt visszük tovább 7,5 millió forint értékben a es költségvetési tervezetben is. Soknak tûnik ez a zárszámadási és költségvetési hiány, de ha szembeállítjuk azzal a ténnyel, hogy a tavalyi évben betervezett Dózsa György úti ingatlan értékesítése meghiúsult, akkor azt mondhatjuk ennek a hiánynak a fedezete továbbra is rendelkezésünkre áll. folytatás a 3. oldalon Tompa Mihály: 1848 Betûk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Az új idõknek nagy története E fontos tanból szép leckét adott; És megtaníta: hogy nincsen nagy ok Lenézni az oktalan állatot. Az állatok közt önszülötteit Csak a legalábbvaló falja fel, És a világ órjásilag halad: Mert most ezt a királyok kezdik el! február Különös: hogy aki egy magzatját megöli: Elvesz pallossal vagy kötélen; Aki pedig vadúl legyilkol százakat: Halál helyett ezt hallja: éljen! A bársony színe tart sok éveken, De végre a bársony is kimegyen. Rosz festék az a honfivér, királyok! Midõn kiömlik, még piros, piros... Ha megszárad: sötét lesz mint az átok, S nincs idõ, mely ily szennyfoltot kimos. Eltemettük a telet Mohácson A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében február 22-én, mintegy ötvenen kirándultak el Mohácsra, ahol a hagyományos ceremónia keretében a busók eltemették a telet. A csoport útközben megállt Szekszárdon egy rövid városnézésre. (Képes beszámolónk az 6. oldalon.)

2 2 Zebegény A képviselõ-testület döntései Zebegény Község Képviselõ-testülete február 3-án tartotta ülését, melyen a napirend, valamint a polgármester lejárt határidejû határozatokról, majd az általános beszámolójában foglaltakról szóló beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - a képviselõ-testület a közvilágítási szolgáltató váltásával kapcsolatosan felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy kérjen a évi villamos energia ár és hálózathasználati díj tekintetében árajánlatot az ELMÛ-tõl és az Észak-Budai Tervezõ Szerelõ és Szolgáltató Zrt-tõl; - képviselõk a évi köztisztviselõi teljesítményértékelésben foglaltakat megismerték és elfogadták. Egyúttal a évre vonatkozóan a jegyzõ és a köztisztviselõk teljesítményei felállításához az azok alapját jelentõ fõ célokat az alábbiak szerint határozták meg: I. Az EU parlamenti választások sikeres lebonyolítása II. A Ket. változásainak lekövetése, áttérés a polgár közeli és szolgáltató közigazgatásra. III. A jogharmonizációs feladatok folyamatos végzése, a helyi rendeletek és az Unió belsõ piaci szabályozásának történõ megfeleltetés. IV. A belsõ szabályozottság felülvizsgálata, a hiányzó szabályzatok megalkotása, a régiek aktualizálása. V. Szigorú, belsõ szabályozási rendszerek kialakítása a pénzügyi, gazdálkodási vonalon. VI. A gazdasági program módosításában, koncepciók kidolgozásában történõ közremûködés, a közbeszerzési szabályzat és terv aktualizálása. VII. Elemzõmunkán alapuló, takarékos, racionális és hatékony önkormányzati gazdálkodás. VIII. A belsõ ellenõrzések, vizsgálatok hiányosságainak azonnali megszüntetése. IX. A közszolgáltatások színvonalának fejlesztése. X. Az önkormányzat kintlévõségeinek teljes körû behajtása. XI. A helyi rendeletek deregulációja és hatályosulásuk vizsgálata; - a testülete Szikriszt Péter Zebegény, Kossuth u. 2. szám alatti vállalkozó területvásárlási kérelmében foglaltakat megismerte és támogatja az üzlet elõtti terasz átalakítását. Egyúttal felkérték a polgármesteri hivatal építésügyi fõtanácsosát, hogy a kérelmezõvel folytasson egyeztetéseket az átalakítás megvalósíthatósága érdekében majd ezt követõen adjon tájékoztatást a képviselõtestület részére; - a képviselõ-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 1/2009. (II. 4.) számú rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól megalkotta; - egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselõ-testület a 2/2009. (II. 4.) számú rendeletét az 1/ (III. 5.) számú évi költségvetési rendelet módosítására; - elfogadták a konyha szakmai beszámolójában foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/ (II. 4.) számú rendeletét az étkezési térítési díjakról megalkotta; - a képviselõ-testület a évi költségvetés tervezetét megismerte. Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a részletes költségvetés kidolgozását a február 17-én 17 órai kezdettel tartandó pénzügyi bizottsági ülésen tárgyalásra terjessze elõ; - a képviselõ-testület az önkormányzat informatikai belsõ ellenõrzésének utóellenõrzésérõl készült jelentésben foglaltakat megismerte és azt elfogadta; - nem támogatták a Geloport Kft önkormányzat tulajdonában lévõ grill terasz alatti terület vásárlási szándékában foglaltakat; - a képviselõ-testület a rk. plébánia hivatal Petõfi tér Koperniczky térre történõ átnevezési kérelmében foglaltakat megismerte és azt elviekben támogatja. Egyúttal felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy Kapás László plébános, tb. kanonokkal a tér pontos körülhatárolása céljából folytasson egyeztetõ tárgyalásokat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a Szobi Rendõrõrs gépjármû lecserélésével kapcsolatos támogatási kérelmét megismerte, azonban a támogatás pontos összegérõl a évi költségvetési rendelet tárgyalásakor kíván döntést hozni; - támogatták Gellai Ildikó zongora mesterkurzus szervezéséhez benyújtott támogatási kérelmét. A támogatás összegét a civil szervezetek támogatásának megállapításakor kívánják meghatározni; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Vass László budapesti címerkészítõ ajánlatában foglaltakat megismerte, azonban azt támogatni nem áll módjában; - Zebegény Község Képviselõ-testületének Pitz József 2724 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmével kapcsolatosan született 269/2008. (XII. 2.) számú kt. határozata értelmében a terület pontos kimérésre került. A terület a 2556/4 hrsz-ot és kivett udvar mûvelési ág megnevezést kapott. Mindezekre tekintettel a képviselõ-testület a 2556/4 hrszú önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 743/2, 745/2, 746/2, 747/2, 748/2 és 749 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképtelen törzsvagyonából egyéb forgalomképes vagyonába helyezi át; - Zebegény Község Képviselõ-testülete Bittó Sándor budapesti lakos önkormányzati tulajdonban lévõ 0157/ 27 hrsz-ú ingatlan vásárlási szándékában foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy a fenti hrsz-ú ingatlant nyilvános árverésen kívánja értékesíteni Ft/m2 induló áron; - a képviselõk a Szõnyi István utcai támfal balesetveszélyessé vált részének helyreállítása érdekében felkérik a polgármesteri hivatalt, hogy a tulajdonost építéshatósági eljárás keretében szólítsa fel a helyreállításra. Nyertes borok Zebegénybõl Szép eredményt értek el a zebegényiek a IX. Nagymarosi Borversenyen, melyet február 14-én rendeztek a nagymarosi mûvelõdési házban. A borverseny összesen 94 díjazottja arany, ezüst, bronz közül három helyezést a fiatal Lacza István borai kaptak. Arany minõsítésû lett fajtatiszta fehér 2008-as Olaszrizling és szintén arany a fajtatiszta fehér 2008-as Zöld Vertelini bora. Ugyancsak arany minõsítésû lett Lacza István 2008-as Rose (Kékfrankos) bora. Szépen szerepelt a versenyen Zebegénybõl Gregor Ferenc is, akinek a fajtatiszta fehér csoportban 2008-as Rizlingszilváni bora ezüst, valamint 2006-os évjáratú Furmint bora bronz minõsítésû lett. Gratulálunk mindkét polgártársunknak!

3 Zebegény 3 Bizakodva tekintünk a jövõbe folytatás az 1. oldalról Képviselõ-testületünk úgy gondolkodik, hogy az ingatlan értékesítésre csak akkor kerüljön sor, ha az ingatlanpiac beindul, ha megfelelõ értékarányos árat tudunk a területért kapni. Költségvetés És most a 2009-es költségvetési tervezetrõl: A költségvetési fõösszeg 205 millió forint, ebbõl a mûködési költség 195 millió forint. A felhalmozási oldalon az erre az évre átcsúszott József Attila út felújítása a települési vízellátás tekintetében a betervezett vízóra cserék költsége, a hulladék kezelés szakfeladaton a kerepesi hulladéklerakó építésénél jelentkezõ önkormányzatunkat érintõ önrész összege, valamint a szennyvíz turbina vásárlásakor igénybe vett hitel visszafizetése szerepel. Ez mindösszesen 20,5 millió forint. A mûködési oldalon a feladatok ellátásához a költségvetést 7,5 millió mûködési hitel felvétellel tudtuk kiegyensúlyozni. Most is azt tudom mondani, hogy van esély forrásteremtésre a 7,5 millió forintra is. Úgy próbálunk egyensúlyozni, hogy ne kelljen hitellel élni. A költségvetés egyensúlyba hozásához azonban szükség van ennek a 7,5 millió forintos hitelnek a betervezésére. Nagyon szoros a költségvetésünk, intézményeinktõl azt kértük, hogy a tavalyi költségvetési szinten maradjanak, saját költségvetésüket ennek megfelelõen készítették el. Takarékosság Igyekezni fogunk továbbra is tartani magunkat, ahhoz az alapelvhez, hogy a koncepcióban meghatározott 5 százaléknyi hiányt ne lépjük túl, valamint a költségvetésben meghatározott összegeken túl ne költsünk csak abban az esetben, ha kötelezõ feladat megoldásáról van szó, valamint ember és vagyonvédelmet szolgálunk vele. Álmaink Persze vannak álmaink is. Álmodunk arról, hogy a Templomunk külsejében is meg tud újulni a születésnapjára, álmodunk arról, hogy a Nemzeti Emlékhely, Maróty Géza tervei szerint tud elkészülni, a kovácsoltvas kettõs keresztekkel díszítve, hogy a keresztúton kényelmesebben járdán tudunk majd felsétálni, hogy a terület kertészetileg is megújul. Mindezekre tervek állnak rendelkezésünkre, s csupán arra várunk, hogy egy sikeres pályázat forrást is biztosítson a megvalósuláshoz. És nem csak álmodunk, de reményünk van arra, hogy a Szõnyi utcában a rogyadozó, életveszélyessé váló támfal meg tud újulni. Reményünk van arra, is hogy a Forfa iskola épülete is hasznosul, majd mint múzeum, s ezzel megoldódik a terület rendezetlensége, és megszépül az udvar is. Nagyon sikeresnek érzem a civil társadalom segítségét is, Elkészítettük közösen a község évi programnaptárját, melyben nagyon sok új elem, ötlet és hagyományteremtõ program kapott helyet. Sikerült elõrelépnünk a számunkra szinte egyetlen kitörési pont, a turizmus fellendítésében is. Elõkészítés alatt van az a nyáron, a Turizmus Zrt támogatásával elkészülõ kisfilm, amely Verõce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény programjait kívánja bemutatni, és ezzel csalogatni ide azokat a látogatókat, akik a jelen gazdasági helyzetben nem engedhetik meg maguknak a külföldi nyaralást, de mindenképpen szeretnének nyaralni, pihenni, feltöltõdni. Ez a mintegy 25-perces film, méltóképpen mutatja be majd, azt hogy a Duna bal partján is van kulturált szórakozásra, pihenésre, értékek megismerésére lehetõség. Mindezekért a jelen kilátástalannak tûnõ helyzetben is bizakodva tekintek a jövõ elébe. Ha bízunk egymásban, segítjük egymás munkáját biztosan átvészeljük ezt a nehéz idõszakot, és új reménnyel építhetjük együtt jövõnket. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Tüdõszûrés Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ Középmagyarországi regionális tisztifõorvosa határozatilag elrendelte évi CLIV. tv a alapján a régió területén, így Zebegény közigazgatási területén is a lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrést. Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ 30 év feletti lakosoknak. Szûrõvizsgálaton nem kell részt vennie azoknak a személyeknek: - akik 1 éven belül ilyen vizsgálaton részt vette; - akik a tüdõgondozó intézetben kezelés alatt állnak; - akik a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági vagy tüdõszûrõ vizsgálaton; - akik betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni. Tüdõszûrés helye: Jávorszky Ödön Kórház Tüdõgondozó Intézet Vác, Argenti Döme tér 1-3. Tüdõszûrés ideje: március március 26. hétfõtõl-csütörtökig: 7-tõl 16 óráig. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a kötelezõ tüdõszûrésen saját és környezetükben élõk érdekében a fentieknek megfelelõen vegyenek részt!

4 4 Zebegény Farsangi táncház az iskolában A Zebegényi Fonó Közhasznú Egyesület szervezésében farsangi mulatságra és táncházra került sor február 7-én, kicsik és nagyok számára egyaránt. A gyermekek a zenészek segítségével, mesetáncház keretein belül elevenítették fel a farsangi szokásokat, különös tekintettel a medvepróbára (népi megfigyelés szerint február 2-án a medve elõbújik a barlangjából, és ha napsüté- ses az idõ, akkor megijed az árnyékától, visszabújik rejtekhelyére és még 40 napig nem jön elõ, mert hideg lesz. Hogy mi lett az idei próba eredménye, azt mindannyian tapasztalhatjuk ). A kicsik jókedve hamar a tetõfokára hágott, és bizony még a medvét is megtáncoltatták! A mulatság után busómaszkokat készíthettek az apróságok. A telet elûzõ félelmetes és ijesztõ álarcok nagy sikert arattak a gyerekek körében (akiknek nem sikerült a telet megijeszteniük, a felnõtteket viszont annál inkább). Most elõször került sor felnõtt táncházra, melyet ezentúl rendszeresen szeretnénk megrendezni. A lelkes felnõtt közönség ezúttal moldvai muzsikára ropta a táncot. Köszönjük mindenkinek, hogy részvételével megtisztelte rendezvényünket; és köszönjük a zenészek közremûködését. * Következõ programjaink: március 28, 16 óra: Kiszézés télbúcsúztató szokások és játékok április 25, óra: SzentGyörgy-napi mesetáncház gyermekeknek 16:30 óra: felnõtt táncház. Várják az utasok észrevételeit, javaslatait A Közlekedési Minisztérium által létrehozott Regionális Közlekedésszervezési Irodák fontos feladata az utazással kapcsolatos igények, vélemények pontos megismerése. Ennek érdekében az irodák lakossági meghallgatásokat szerveznek országszerte. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Utasokat, hogy a Közlekedési Minisztérium megbízásából KTI Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodája lehetõséget biztosít arra, hogy az utasok személyesen elmondhassák a vasúti- és autóbuszközlekedéssel, a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Az utasok többségének érdekét szolgáló javaslatokat az irodák továbbítják a szolgáltató társaságok felé. Célunk az, hogy a menetrendek mind teljesebb mértékben igazodjanak a lakosság valós elsõsorban hivatásforgalmi (munkába és iskolába járási) utazási igényeihez és a teljesíthetõ kéréseket a szolgáltatók a menetrend módosítása során figyelembe vegyék, és ezzel is növeljék a közforgalmú/közösségi közlekedés vonzerejét. A lakossági fogadóórák a régió valamennyi kistérségének központjában - a Szobi Kistérségben Szob, Szent Imre utca 12. -, vagy a közlekedésben jelentõsebb szerepet betöltõ településeken kerülnek megrendezésre. A fogadóórák helyszíneirõl és az idõpontokról a helyi sajtóban illetve a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a rendezvényen, írásban vagy e- mailen keresztül is megkeresheti a területileg illetékes irodákat az alábbi címen: KTI Közép- Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda, levélcím: Budapest, 1119, Thán Károly utca 3-5., tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ ; e- mail: web:

5 Zebegény 5 Kisrégiós területi verseny 2009-ben 5. alkalommal kerül megrendezésre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága által szerv e z e t t Landesrezitationswettbewerb országos német vers- és prózamondó verseny, ahol a gyerekek továbbjutásának feltétele négy sikeresen vett forduló. Az elsõ az iskolákon belüli háziverseny, a második a kisrégiós területi forduló, melynek az idén is intézményünk adott otthont - az ÉMNÖSZ felkérésére február 25-én. Három település német nemzetiségi iskolájának diákjai mérték össze tudásukat, elõadói képességüket, komoly fejtörést okozva a zsûri tagjainak. Mi sem bizonyítja jobban a rendkívül szoros verseny tényét, mint az, hogy több holtverseny is kialakult. A zsûri munkájában Galambosi Erkategória: 1. helyezés: Krebsz Szabolcs 2. osztály, az 1. kategória 2. helyezettje: Varagya Panna 1. osztály. A 3. kategória 1. helyezettje: Paulovits Boglár- ka 6. osztály, 2. helyezettje Polczer Krisztián 5. osztály. A 4. kategória 1. helyezettje Tóth Adrienn 8. osztály, 2. helyezettje Galambosi Vince 7. osztály. Gratulálunk a továbbjutóknak és a felkészítõ tanároknak, akik Drobilich Ildikó és Kárpáti Erika. Mindannyiuknak eredményes felkészülést kívánunk annál is inkább, mert Windberg Péter, nyelviskola-vezetõ felajánlotta az esetlegesen az országos versenyre bejutóknak, hogy ingyen megpróbálkozhatnak a korosztályuknak megfelelõ és a tudásukhoz mért szintû nyelvvizsga letételével. * Farsang az iskolában A másik nagy esemény a farsang volt. A diákönkormányzat vívmányaként immáron évek óta külön rendezzük meg az 1-4. és az 5-8. évfolyamosok farsangját. Az egyik február 12-én, csütörtökön; a másik február 13-án, pénteken volt. Mindkettõ remekül sikerült. zsébet, a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola némettanára; Gõcze Erika, a Napraforgó Óvoda vezetõje; Windberg Péter, a Deutsch-Haus Nyelviskola vezetõje és elnökként Paulisineczné Willem Vera, a Sonnenblumen Egyesület elnöke vett részt. A harmadik fordulóba, a Szigetújfalun megrendezendõ megyei versenyre az alábbi versenyzõk jutottak tovább iskolánkból: 1.

6 6 Zebegény Eltemettük a telet Mohácson Mohácsi kirándulást szervezett február 22-ére, a Sebegin Hagyománymentõ Egyesület. A mintegy ötven fõs kiránduló csoport reggel 5-kor indult el a Koczka János vezette busszal Zebegénybõl a hosszú útra. Nagy érdeklõdés kísérte ezt a kirándu- az Irodalom Háza, a Mészöly Miklós Múzeum. Emellett jártunk a klasszicista stílusú volt megyeháza udvarán, ahol a XI. században I. Béla király által alapított apátság romjai ma is láthatók. A csaknem két órás szekszárdi séta után a mint- szultán seregeitõl. A király halálának helyszínén emlékoszlop áll. A mohácsi busójárás eredetére többféle magyarázat van. Az elsõ és legel- elszalad. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizáló szalmabábu égetése történik. Bármilyen magyarázata is van ennek a népszokás- lást, hiszen legtöbbünk még nem járt Mohácson, s csak a televízión keresztül láthatta, milyen is a busójárás, s hogyan temetik el a busók a telet. Utunk során volt még arra idõ, hogy megálljunk Szekszárdon is, ahol ked- egy 20 ezer lakosú Mohács felé vitt az utunk, ahol busójárás idején állítólag 60 ezer ember tartózkodik a városban. Ez igaz, hiszen alig tudtunk haladni a tömegben. Mohács a honfoglaló magyarság egyik elsõ önál- ves idegenvezetõnk kíséretében megtekintettük Babits Mihály szülõházát, s az abban lévõ emlékkiállítást (bal felsõ fotó). Mellette áll ló települése augusztus 29-én a város mellett szenvedett súlyos vereséget a II. Lajos által vezetett magyar had Szulejmán terjedtebb magyarázat szerint a téltemetés, a télûzés volt a célja. Az emberek ilyenkor ijesztõ ruhákba bújnak, mert azt várják, hogy a tél megijed tõlük, és nak, a zebegényi csapat jól érezte magát Mohácson és élményekben gazdagon térhettünk haza a késõ esti órákban. FISCHER ERZSÉBET

7 Zebegény 7 Új szolgálati igazolványok az APEH-nál Február végére lezárul a csere A év elejétõl bevezetett új, APEH-es szolgálati igazolvány már ilyen lesz Új szolgálati igazolványokat kapnak az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) munkatársai. A 2009-es év elején megkezdett igazolványcsere folyamatos, február végére zárul le, ezért elõfordulhat, hogy az ellenõrzést végzõ revizorpárosok egy ideig eltérõ (nem ugyanolyan) formátumú szolgálati dokumentummal igazolják magukat. A szolgálati igazolványok cseréjét az APEH szervezetében és felépítésében bekövetkezett változás követelményei, illetõleg egyéb biztonsági okok is indokolták. A 2009-es év elejétõl érvényes új szolgálati igazolvány kötelezõen tartalmazza az öntapadós plasztik kártyát, az APEH arculatára jellemzõ elemeket tartalmazó hologramot, a Magyar Köztársaság címerét, a Szolgálati igazolvány feliratot, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal feliratot. Mindezek mellett olvasható és látható rajta az alkalmazottat foglalkoztató APEH szerv megnevezése, az alkalmazott fotója és neve, több számkód (az igazolvány 8 számjegyû sorszámát, valamint az alkalmazott 6 számjegyû azonosító számát) és a visszavonásig érvényes felirat. Az APEH által kiadott szolgálati igazolványokon jól láthatóan olvasható még a következõ felirat: Az igazolvány ellenõrzésre és intézkedésre csak külön megbízólevél birtokában jogosít. Az APEH nevével idõnként megpróbálnak visszaélni, és úgynevezett álrevizorok hivatalos eljárásnak tûnõ álellenõrzéseken bírságot kiszabva, azokat a helyszínen behajtva próbálnak megkárosítani adózókat. Az állami adóhatóság ezért, amellett, hogy a médián keresztül tájékoztatja az adózókat a szolgálati igazolványok folyamatos cseréjérõl, ismételten felhívja a figyelmet arra: az igazi APEH ellenõrök nem csak a hatósági igazolványukkal, hanem egyéb dokumentumokkal is igazolják megbízásukat az ellenõrzés lefolytatására, és végrehajtható határozat hiányában nem kérnek semmilyen jogcímen pénzt. Az APEH revizorai a helyszíni vizsgálatok során sem eljárási illetéket, sem helyszínen fizetendõ bírságot nem szabnak ki, és semmilyen formában nem kérnek pénzt az ellenõrzött adózótól az eljárás lefolytatása közben. Az APEH ellenõrzést végzõ revizorok a ható- Tájékoztatás Tájékoztatjuk Zebegény község lakosságát, hogy március 14-én (szombaton) 9-13 óráig allergiaszûrést tartunk az orvosi rendelõben. A vizsgálat ingyenes! sági igazolványuk felmutatása mellett hivatalos, pecséttel ellátott megbízólevéllel igazolják kilétüket - amennyiben ez nem így történne, akkor az ellenõrzés kezdetekor az megkövetelhetõ, - illetõleg jogszabályokban rögzített, az alapvetõ alaki és tartalmi kellékeket tartalmazó több oldalas hatósági jegyzõkönyvben rögzítik az ellenõrzés tényét és a helyszíni megállapításokat. Amennyiben hibát, hiányosságot tárnak fel, akkor a szankcióként kiszabott bírság összegérõl, annak megfizetésének módjáról és határidejérõl minden esetben határozat készül. Az úgynevezett sima adóellenõrök megbízólevelétõl eltérõ az operatív adóellenõrök megbízólevele, a jogkörök ugyanis váltózóak. Az adóhatósági végrehajtók megbízólevele például tartalmazza azt, hogy a helyszíni eljárás keretében készpénzt is lefoglalhatnak és elvihetnek, de csakis hivatalos foglalási jegyzõkönyv elkészítésével. A szolgálati igazolványok cseréjének befejezéséig mindekét igazolvány típussal találkozhatnak az adózók az APEH alkalmazottainál. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI 10 perces idõközzel lehet jelentkezni az orvosi váróban kihelyezett füzetbe. HIVATAL A vizsgálat után 20 perc várakozási idõ szükséges az eredmény leolvasásáig. A szûrésre nem jelentkezhetnek: - várandós vagy szoptatós kismamák, - 4 év alatti gyermek, 4 év felett csak akkor, ha jól együttmûködik, - súlyos asztmás, - súlyos allergiás, - antihisztamin kezelés alatt álló (vizsgálat elõtt 1 héttel el kell hagyni) - steroid kezelés alatt álló (inj., tbl., kenõcs) - lázas beteg, - bõrtünetek pl. ekcéma, csalán kiütés, atópiás dermatitis, - psoriasis, - anamnaesisben anaphilaxia szerepel. Célszerû azoknak jelentkezni, akiknél feltételezhetõ légúti allergia (orrfolyás, orrdugulás, száraz köhögés, könnyezés).

8 8 Zebegény Eboltás Értesítem a község lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltását március 6-án 9-13 óráig és március 13-án óráig végzem a posta udvarában. Aki kutyájának házi oltását kéri, az jelentse be a polgármesteri hivatalban, vagy a 06-30/ as telefonszámon. Az oltás díja: 3000 forint. Ehhez járul a féreghajtó tabletta költsége, amely 10 testsúly kilogrammonként 200 forint. Felhívom figyelmüket, hogy a kutya oltási könyvét feltétlenül hozzák magukkal! Aki az eb oltási könyvét nem hozza magával, vagy kutyája elõször kerül oltásra, annak úgynevezett KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET kell kiállítani, amelynek költsége 500 forint. Az oltás elmulasztókkal szemben a hatóság eljárást indít meg, és mindennemû felelõsség az ebtartót terheli. DR. KALÁCSKA LAJOS ÁLLATORVOS Várjuk kedves vendégeinket a Kenderes Hotel*** Zebegény-be. Szolgáltatásaink között szerepel uszoda, szauna, pezsgõfürdõ, masszázs, szolárium. Étkezzenek éttermünkben, vagy töltsenek el egy éjszakát nálunk. Ajánlatunk: Azon kedves vendégeink, akik zebegényi lakosok és ezt okmánnyal igazolni tudják, a hét minden napján 10 %, vasárnaponként pedíg 20 % kedvezményre jogosultak az étlapon található ételválasztékunkból. Az ajánlatunk visszavonásig érvényes! Vállaljuk minden nemû rendezvény (konferencia, vállalati rendezvények, esküvõk) szervezését, lebonyolítását. Kenderes Hotel*** Zebegény Zebegény, Dózsa György út 26 Tel/Fax: (27) Márciusi programok Zebegény - március 6., 18 óra, könyvtár Molnár V. József: Az emberelmélet szentsége születés, keresztelés, Isten tenyerén... Szervezõ: Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 13., 14 óra, általános iskola ünnepi megemlékezés; - március 14., 9-13 óra, orvosi rendelõ: allergia vizsgálat; - március 15., 18 óra - fáklyás felvonulás a fõ térrõl. Szervezõ: Zebegényi Fonó; - március 27., 18 óra, könyvtár Paksi Zoltán: Õsi magyar csillagbölcselet. Szervezõ Dunakanyar Magyarság Népiskola; - március 28., 16 óra - Téltemetés népi játékokkal, daltanulással, népi hagyományokat felelevenítõ Kiszézés. Az egyház és a mûvészetek kapcsolata Nagyböjti elõadás-sorozat a Credo-házban Vác, Kossuth tér 4. - március 3. kedd óra: Bábel Balázs: Szent Pál és korának kultúrája - március 10. kedd 18 óra: Varga Lajos: Mûvészetek és a keresztény lelkiség - március 17. kedd 18 óra: Káposztássy Béla: Mûvészet és liturgia - március 24. kedd 18 óra: Stanco Attila: Zene a bibliában, biblia a zenében - március 31. kedd 18 óra: Jelenits István: Költészet a bibliában, biblia a költészetben Információ: Sátori Lászlóné 06.20/ Világhírû festmények Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban A 2009-es év egyik legfontosabb képzõmûvészeti eseményének helyszíne Szentendrén a Pest Megyei Ferenczy Múzeum, ahol Lombard Reneszánsz címmel világhírû olasz festõk alkotásaiból nyílt kiállítás február 26-án az intézményben. A kiállításon - mely augusztus 30-ig tart nyitva - ötvenhat, Magyarországon még soha nem látott páratlan alkotás várja a nagyközönséget! Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft Vácduka, Petõfi utca 28. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS!

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS! Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése Örömmel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy megoldódott a más településrõl bejáró gyermekek biztonságos közlekedésének

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. 2 hét 26 000 vélemény. 3.

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. 2 hét 26 000 vélemény. 3. SZE N XXIX. évf. 3. szám 2015. február 16. 3 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 2 hét 26 000 vélemény A Szentendrei

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben