elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6, ,289

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289"

Átírás

1 Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum 2010 november A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése szerint: A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot Fentiek alapján a városkörnyezet állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a január 1-jén rendelkezésre álló statisztikai adatok birtokában a következı tájékoztatást adom 1 : (A lényegesebb környezeti elemek állapotát külön pontban tartalmazza a tájékoztatás) I. LEVEGİ A térségben a légszennyezı anyagok kibocsátása az utóbbi két évtizedben folyamatosan és tartósan csökkent. A csökkenés oka elsısorban a lakosság energiafelhasználásának változása, a katalizátoros gépjármővek és az ólommentes benzin használatának elterjedése. A csökkenı légszennyezés ellenére a nagy és növekvı forgalmú utak környezetében többféle szennyezı anyag koncentrációja -pl. nitrogéndioxid, ózon- megemelkedett. Mórahalom nem rendelkezik a légszennyezettség mérését szolgáló mintavételi hellyel, a legközelebbi mintavételi pont 8 km-re, Ásotthalom területén található. A település légszennyezettségi adatai alapján a következı megállapítások tehetık: Ülepedı por: Az ülepedı por statisztikai mutatói Ásotthalom településre az alábbiak: 1. táblázat: Ülepedı por mintavételi eredmények, Ásotthalom Éves átlag 30 napos átlagok alapján Irányszám ,9 h.é. h.é. maximum elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. átl. átl. l/l n g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6, ,289 Ásotthalmon 2004 tavaszától csak egy mintavételi hely aktív (Polgármesteri Hivatal) ülepedı por komponens tekintetében. A többi mintavételi hely és a hozzájuk tartozó komponenskör az OLM döntése értelmében a tartósan határérték alatti mérési eredmények következtében megszőnt. Pollen: Az allergén pollenek a településen az országos helyzethez hasonlóan- komoly környezetegészségügyi problémát okoznak. A legjelentısebb a parlagfő (Ambrosia elatior) mennyisége, amely július-szeptember hónapban a légköri pollen mennyiségének több mint 90%-át adja. Füst: A tarló- és más növényi maradványok égetése tavasszal és ısszel idıszakos szennyezettséget eredményez, noha a növényi maradványok égetését jogszabály tiltja. Az ipari szennyezés egyrészt az ágazat kialakulatlanságának, másrészt a meglévı ipari létesítmények levegıtisztaság-védelmi szempontból kedvezı szerkezetének (a feldolgozó-, könnyő- és szolgáltatóipar dominál) köszönhetıen alig ismert fogalom a településen. Megnyugtató az a tény, hogy a betelepülı ipari létesítmények a település déli részén található ipari parkban települhetnek meg, ami az uralkodó szélirányok figyelembe vételével jelentısen mérsékli az esetleges légszennyezések káros egészségügyi hatásait. 2. táblázat: A város ipari létesítményeinek légszennyezı-anyag kibocsátása a benyújtott önbevallások alapján (kg/év) - Településre vonatkozó összesítés több légszennyezı anyagra 1 Forrás: Mórahalom város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálati anyaga (ENV-INFO Kft.)

2 Szennyezıanyag [kg/év] Összesen (kg) Kén-oxidok ( SO 2 és SO 3 ) mint SO 2 3 <0, Szén-monoxid (CO) Tetraklór-etilén ( PER ) / perklór-etilén / 8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 8 Nitrogén oxidok ( NO és NO 2 ) mint NO Etil-alkohol / etanol / <0,5 640 <0,5 <0,5 <0,5 640 Formaldehid <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / <0,5 3 <0,5 <0,5 <0,5 3 Szilárd anyag <0,5 <0, SZÉN-DIOXID Forrás: Levegıtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Megjegyzés: A határértékkel nem szabályozott anyagok neve NAGYBETŐVEL jelenik meg. II. ZAJ-ÉS REZGÉSTERHELÉS A településen a burkolt utak hossza 26,345 km, a külterületi, nem burkolt utak hossza pedig 189,286 km. A város zajterhelése a 21/2001. (II. 14.) számú Kormányrendelet szerint vizsgálandó. Mórahalom esetében az alábbi utakra végeztük el a zajterhelési számításokat: 55. számú út (Szeged-Baja összekötı út) sz. út (Kissori összekötı út) sz. út (Röszkei összekötı út) sz. út (Zákányszéki összekötı út) 55. számú út (Szeged-Baja): Mórahalom átmenı úthálózata

3 Az 55. számú út évi átlagos napi forgalma az AMKI adatai alapján a következı: 1. táblázat ÁNF jármő/nap Forgalmi jármőkategória 55. számú út (7-28 km szelvény) Személygépkocsi 5173 Kistehergépkocsi 534 Autóbusz Egyes 115 Csuklós 5 Tehergépkocsi Közepesen nehéz 252 Nehéz 160 Pótkocsis 157 Nyerges 213 Speciális 1 Motorkerékpár 71 Kerékpár 116 Lassú jármő 14 Forrás: Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társaság (AKMI): Az országos közutak évre vonatkozó átlagos keresztmetszeti forgalma A forgalmi adatok alapján az útra az ÚT Útügyi Mőszaki Elıírás szerint kell elvégezni a közúti közlekedési zaj számítását. Az elıírás peremfeltételei teljesülnek, azaz: A számítási útszakasz végtelen hosszú egyenes vonalforrásnak tekinthetı, és A számítási útszakaszra érvényes, hogy a Q/v (évi átlagos óraforgalom/ jármősebesség km/h) hányados kisebb, mint 43, mindhárom akusztikai jármőkategória esetén. A mértékadó távolság 12, 15 és 20 méter, az út 2 x 1 sávos, belterületi, burkolt út, az akusztikai érdességi kategóriája C, azaz K= 4,9. Az úton a megengedett jármősebesség 50 km/h. Az ÁNF adatai alapján elvégzett számítások alapján a referencia egyenértékő A-hangnyomásszint meghatározása a következıképpen történt: L Aeq (7,5) i = (K t,korrigált + K D ) i K ti és G i (az egyes akusztikai jármőkategóriák esetén az adott jármősebesség hatására fellépı zajterhelés) csak a megengedett jármősebességtıl függ. Az útburkolat minıségét a K t korrigált,i korrekciós tényezı veszi figyelembe. K D értékét a következı képlettel határoztuk meg: K D = 10 log(q/v) 16,3 2. táblázat Akusztikai Átlagos napi K jármőkategória forgalom D,n K D,é K t K t, korrigált G i I ,176-15,21 73,4 76, II ,18-26,22 77,8 80, III ,49-25,02 81,8 83,886 76,5 Mivel az 55. számú út mentén hangelnyelı tulajdonságú terület (füves park) van, C értéke 15. A távolságtól függı korrekció számítása a K d = c x log (7,5/d) képlettel történt: d=12 m Kd=-3,06 d=15 m Kd=-4,51 d=20 m Kd=-6,38

4 3. táblázat Jármőkategória L Aeq (7,5) i db(a) LAeq(7,5) db(a) LAeq(12) db(a) LAeq(15) db(a) LAeq(20) db(a) Nappal I. 68,136 II. 61,332 70,54 67,48 66,02 64,15 III. 65,389 Éjjel I. 61,098 II. 54,294 63,66 60,60 59,14 57,27 III. 58,857 M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határértéket. Az 55. számú útra vonatkozó zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII.3.) A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint nappal 60 db(a), éjjel 50 db(a). Látható, hogy a számolt zajterhelés mindhárom megfigyelési távolságban meghaladja az elıírt határértéket. Az úthálózat fejlesztésekor a burkolat felület módosításával, illetve az út menti növényzet telepítésével várhatóan az alábbi továbbra is határérték feletti - csökkenés érhetı el: 4. táblázat Idıszak Határérték [db]* LAeq db(a) Jelenlegi állapot Útfejlesztést követı állapot** 12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m Nappal 60 67,48 66,02 64,15 64,85 63,40 61,53 Éjjel 50 60,60 59,14 57,27 58,00 56,54 54,67 *27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint **A-akusztikai érdességő felület kialakítása M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határértéket. A fent nevezett rendelet 8. a szerint a jelenlegi terhelési határérték nappali túllépése nem tekinthetı jelentısnek (a határérték túllépés jelentıs, ha az >10dB(A) értéknél), az éjszakai zajterhelés azonban mérésekre alapozva pontosításra szorul. Tovább csökkenti a zaj-és rezgésterhelés mértékét a Guczi sor és Akácos út aszfaltozásával kialakuló, a teherforgalom számára a városközpont elkerülését lehetıvé tevı útvonal kialakulása. A szolgáltató és szórakoztató tevékenységek zajhatása minimális. A mezıgazdasági tevékenységek csúcsidejében nı az erıgépek és a tehergépjármővek forgalma, mely idıszakosan határérték túllépést okozhat, azonban ezen hatások rövid ideig tartanak, valamint döntıen a nappali órákra korlátozódik a zajterhelés növekedése sz., sz. és sz. összekötı utak: A zajterhelés szempontjából a város területén kialakított Agrár-ipari Park terhelését is vizsgálni kell. A Park területére települt vállalkozások kötelesek biztosítani a számukra elıírt zajkibocsátási határértékek teljesülését, ezért a város lakossága szempontjából az Ipari Park által megnövekedett fıként teher forgalom zajterhelése a meghatározó. A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területét az számú Kissori összekötı út, valamint az sz. Röszkei összekötı út határolja. Szintén Mórahalom belterületén halad át az sz. Zákányszéki összekötı út, ezért a számításokat az ÚT Útügyi Mőszaki Elıírás szerint mindhárom nevezett összekötı útra elvégeztük. Az sz., az sz. és az sz. utakon 50 km/h a megengedett maximális sebesség.

5 4. táblázat: Forgalmi adatok az összekötı utakra Jármő típusa sz. út sz. út sz. út [jármő / nap] Személygépkocsi Kisteher gk Autóbusz egyes Autóbusz csuklós Középnehéz tgk Nehéz tgk Pótkocsis tgk Nyerges tgk Speciális tgk Motorkerékpár Lassú Forrás: Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társaság (AKMI): Az országos közutak évre vonatkozó átlagos keresztmetszeti forgalma sz. út (Kissori út): Mivel a Kissori út belterületen fut, a megengedett maximális sebesség 50 km/h. A számítások során figyelembe vettük a két forgalmi sávos út útburkolatának állapotát; az út a C érdességi kategóriába sorolható, így K= 4,9. 5. táblázat JÁRMŐKATEGÓRIÁK FORGALMI ADATOK [JÁRMŐ/NAP] I II. 182 III. 93 Az alábbi táblázatokban pirossal jelzett értékek túllépik, a zölddel jelzettek alatta maradnak a megengedett határértéknek. 6. táblázat Mértékadó távolság [m] Nappal [dba] Éjjel [dba] D= 20 m 59,33 52,40 A fenti számítást elvégezve a meglévı burkolat A-érdességő felületre történı cseréje esetén (K=0): 7. táblázat Mértékadó távolság [m] Nappal [dba] Éjjel [dba] D= 20 m 55,64 49,72 A távolságtól függı korrekciót a K d = c* log(7,5/d) képlet alapján végeztük el, ahol d a védendı területtıl való távolság (itt d=20 m). A c értéke átlagos hangvisszaverı tulajdonságú terület (pl. szilárd burkolatú felület) esetén 12,5. A Kissori út zajterhelését a számítások szerint egy esetleges burkolatcsere határérték alá csökkentené sz. út (Röszkei út): A Mórahalmot Röszkével összekötı úton fellépı jármőforgalom zajterhelésének számítását az sz. útéval egyezı módon végeztük el. Az útburkolat szintén a C érdességi kategóriába sorolható, így K=4,9. Mivel az Ipari Park bıvítési területe is két részterületre bomlik, ezért a megfigyelési távolságok sem azonosak a két területre.

6 8. táblázat JÁRMŐKATEGÓRIÁK FORGALMI ADATOK [JÁRMŐ/NAP] I. 731 II. 87 III. 63 Mivel az ipari park lakóterület melletti területe legalább 150 m távolságban helyezkedik el a Röszkei úttól, így annak a várható zajterhelése az alábbi: 9. táblázat Mértékadó távolság [m] Nappal [dba] Éjjel [dba] D= 20 m 56,44 49,54 D= 150 m 45,50 38,60 A D= 20 m megfigyelési távolság a közvetlenül a Röszkei út melletti terület zajterhelésére vonatkozik, azonban az nem lépi át a megengedett határértéket sz. út (Zákányszéki út): A Mórahalmot Zákányszékkel összekötı úton az útburkolat szintén a C érdességi kategóriába sorolható, így K=4, táblázat JÁRMŐKATEGÓRIÁK FORGALMI ADATOK [JÁRMŐ/NAP] I II. 138 III. 74 Az alábbi táblázatban pirossal jelzett értékek túllépik, a zölddel jelzettek alatta maradnak a megengedett határértéknek. 11. táblázat Mértékadó távolság [m] Nappal [dba] Éjjel [dba] D= 20 m 58,28 51,36 A számítások alapján a Zákányszéki út nappali zajterhelése nem lépi át a megengedett határértéket. A fenti számítást elvégezve a meglévı burkolat A-érdességő felületre történı cseréje esetén (K=0): 12. táblázat Mértékadó távolság [m] Nappal [dba] Éjjel [dba] D= 20 m 55,59 48,68 A távolságtól függı korrekciót a K d = c* log(7,5/d) képlet alapján végeztük el, ahol d a védendı területtıl való távolság (itt d=20 m). A c értéke átlagos hangvisszaverı tulajdonságú terület (pl. szilárd burkolatú felület) esetén 12,5. A Zákányszéki út zajterhelését a számítások szerint egy esetleges burkolatcsere a határérték alá csökkentené. III. FELSZÍNI-ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ, VÍZELLÁTÁS Felszíni víz: Az aszályra hajló éghajlati viszonyok és a felszín földtani adottságai következtében a terület felszíni vizekben szegény, hidrogeológiailag inaktív. Mórahalom területe a fejlıdéstörténeti okok miatt DK felé lejt, így a vízfolyások a Tisza-völgy felé igyekeznek, azonban állandó viző források nem fakadnak. Természetes vízfolyások hiányában, a belvízrendezéskor kialakított csatornarendszer alkotja a felszíni vízhálózatot - leginkább kiszáradt állapotban.

7 Mórahalom közigazgatási területe a 39. számú Gyálai belvízrendszer 39/2. számú Széksósótói belvízöblözetében, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 1. számú Algyı Tápé Gyála Köröséri belvízvédelmi szakaszának 7. számú Mórahalmi ırjárásában helyezkedik el. A belvízrendszer kiépítettsége közepes. A csatornák szükséges karbantartásával kapcsolatos feladatokról a város 14/1999. (IX.16.) KT rendelete intézkedik, betartását rendszeres ellenırzéssel meg kell oldani. A Tiszához ÉNY-DK-i irányban egymással párhuzamosan számos csatorna vezeti le az idıszakos belvizeket. Nevezetesebbek a Fehértó-Majsai-fıcsatorna (40 km, 231 km 2 ), ill. a Dorozsma-Majsaifıcsatorna (43 km, 334 km 2 ), ezen kívül itt található a Dorozsma-Halasi-fıcsatorna, a Domaszékifıcsatorna, az Algyıi-fıcsatorna és a Kisteleki-fıcsatorna. Jelentısebb még a Széksóstói-Paphalmifıcsatorna, amelynek mellékcsatornái a Bogárzói, a Vereskereszt, a Madarásztói, a Külsısori, a Vágói, a Halászka és a Halászka-mellék csatornák. A Madarásztói-fıcsatorna a település D-i részének vízgyőjtıje. Mellékcsatornái a Királyhalmi, a Baloghsori és a Tüsöksori csatornák. Egészében a terület száraz, vízhiányos terület (Lf = 1 l/s.km 2 ; Lt = 5 %; Vh = 130 mm/év). Mórahalom déli részének természetes vízelvezetési rendszere a domborzati viszonyoknak köszönhetıen a Madarász-tóba irányul. A közigazgatási területen három víztározó található. Az idıszakos vízállású, 125,0 ha-os Nagyszéksóstói és a 30,0 ha-os Kisszéksóstói tározó, illetve az állandó vízszinttel rendelkezı 75,0 ha-os Madarász-tó. A rendszer jellemzıje, hogy a területen lehetıség van a belvizek tárolására (2. táblázat), illetve a magyar-szerb államközi egyezmény alapján a Vereskereszt Madarásztói fıcsatornán 4m 3 /s vízátvezetésre nyílik lehetıség a Szerbia területén elhelyezkedı, kapcsolódó belvízrendszerbe. Azonban a évi belvízvédekezés során a szerb fél nem tudta fogadni az Egyezményben vállalt vízmennyiséget, emiatt a magyar területeken az elöntött területek mentesítését csak lassan lehetett biztosítani. Éppen ezen tapasztalatok alapján igényként fogalmazódott meg a Vereskereszt Madarásztói fıcsatorna és a Pap halmi fıcsatorna összekötése. A tervezett munkálatok során elkészült a fıcsatornák összekötése, megvalósultak a szükséges mőtárgyrekonstrukciók a Pap halmi fıcsatornán, illetve új vízkormányzó mőtárgyak is épültek. A tervezett beruházás eredményeként közvetlen vízelvezetési lehetıség valósult meg a Gyálai-Holt Tisza felé, mely kedvezı hatással van a térség belvíz-elvezetési viszonyaira. A Dorozsma-Majsai-Homokhátnak 14, többé-kevésbé állandó viző tava van, együtt 310 ha felszínnel. Köztük a mórahalmi Nagyszéksós-tó 99 ha, a Madarász-tó 37 ha területő. Települési szinten a katasztrófákra való felkészülés és a védekezés koordinálása az évi LXXIV. katasztrófa törvény értelmében a létrehozott helyi védelmi bizottság, illetve a polgármester kötelessége. Felszín alatti víz: A talajvíz a kistáj nagyobb részén 2 m-nél magasabban található, mélysége átlagosan 1-3 m között alakul, mennyisége azonban nem számottevı. A talajvíz kémhatása közömbös vagy gyengén lúgos, kémiai jellege fıleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A kistáj északi felén a keménység nk, de délen 25 nk felett van. A szulfáttartalom mg/l között ingadozik. A talajvíz áramlási iránya ÉK-i. Mórahalmon KEOP pályázathoz kapcsolódóan - a talaj és talajvíz viszonyainak pontosabb megismeréséhez július hónapban. illetve június hónapban végzett feltáró fúrások alapján geotechnikai szakvélemény készült. Mórahalom belterületén 7 db feltáró fúrás eredményeinek ismeretében a megütött talajvízszint a terepszint alatt -1,0 - -1,5 m-en, a nyugalmi talajvízszint -0, ,22 m-en (91,19 94,80 mb.f.) jelentkezett VI én. A talajvízszintek én ismételten meghatározásra kerültek. A talajvízszint ellenırzések szerint a megütött talajvízszint a terepszint alatt -0,5 - -1,1 m-en, a nyugalmi talajvízszint -0, ,81 m volt. A évi talajvízszint átlag alattinak tekinthetı az elızı évek csapadékszegény idıjárásának következményeként. A terepszinthez viszonyított talajvíz szinteket jelentısen befolyásolja a furatokhoz m távolságra levı Mórahalom Belsıségi csatorna (azaz a tisztított szennyvíz közvetlen befogadója), valamint a

8 terepszintek közötti jelentıs (91,30 92,72 mb.f.) szintkülönbség. A szemeloszlási vizsgálatok alapján Mórahalmon a kiemelésre kerülı talaj fejtés szempontjából II. o.-ba, tömöríthetıség szempontjából közepesen tömöríthetı K talajosztályba sorolható. A talajvíz kémiai összetevıi közül meghatározásra került a szulfit-, szulfát- és klorid-ion koncentráció, illetve a ph: 13. táblázat: a talaj kémiai összetevıi Mórahalom ph 7,0-7,5 szulfit mg/l szulfát mg/l klorid mg/l alosztály* gyengén agresszív II/1 alosztály * MI 17215/2-86 C elıírása típusú korrózió szerint Mórahalmon probléma a felszín alatti víz természetes eredető elszennyezıdése is, mely elsısorban a külterületen jelent problémát. A rétegvíz mennyisége meghaladja az 1 l/s.km 2 -t. A nagyszámú artézi kút mélysége szélsıségesen változó, de általában nagyobb mélységbıl jelentıs vízhozamokat nyernek. Mórahalom hévize 39 C meleg. A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet a Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területen lévı települések listája szerint Mórahalom közigazgatási területe az érzékeny területek közé tartozik. A 81/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a vizek mezıgazdasági eredető nitrát szennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II.7.) Korm. Rendelet módosításáról szerint Mórahalom nem tartozik a nitrátérzékeny területek besorolása alá. A Víz Keretirányelv 60/2000 Európa Tanácsi Irányelv szerint Magyarország teljes területe a Dunamedencébe esik, így hazánk csak egy vízgyőjtıkerület vízgyőjtı gazdálkodásában érdekelt. A hazai vízgyőjtı-gazdálkodási terv az ország egész területére, ezen belül a Duna-közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyőjtıkre készült el. A részvízgyőjtıket gyakorlati okokból, továbbá a társadalom hatékonyabb bevonása érdekében a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok javaslata alapján 42 tervezési alegységre osztották fel. Ezek alapján Mórahalom a 2-5-2: Alsó-Tisza jobb part részvízgyőjtı területhez tartozik. A város a 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet elıírásai szerint hatósági határozattal kijelölt sérülékeny üzemelı vízbázist nem érint. Vízellátás: Mórahalom számára a vezetékes ivóvizet a Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény biztosítja. A cég tizenkét alapító önkormányzat társulása következtében 1993-ban jött létre, az Intézményt 17 tagú Társulati Tanács felügyeli. A meglévı csatornahálózat és a szennyvíztisztító üzemeltetıje szintén a mórahalmi Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény. Mórahalmon a vízellátást jelenleg 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek a város három különbözı pontján találhatók. A kutak különbözı helyeken közvetlenül termelnek a vízellátó hálózatra, és ezzel az ellennyomó rendszerő magastározóra. Kutak jellemzı adatai KÚT kataszteri száma B 23 (I.) B 26 (III). B -29 (IV.) Vízjogi Üzemeltetési engedély száma /2010., javítva /2010. Vízjogi Üzemeltetési engedély Létesítés éve Talpmélység [m]

9 Szőrızés (mm) 220,3-234,3 250,8-265,0 194,0-215,0 235,0-255,0 Engedélyezett vízkivétel [m 3 /d] Napi átlagos termelés [m 3 /d] 900 Napi csúcstermelés [m 3 /d] Távlati napi csúcstermelés [m 3 /d] Vízbázis minısége II. osztályú rétegvíz Jelenlegi funkció (Tartalék/üzemelı) Folyamatosan Csúcsidıszakban üzemel. üzemel. Forrás: Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény, ,7-222,8 228,6-235,9 252,5-260,6 265,0-268,1 II. osztályú rétegvíz II. osztályú rétegvíz Folyamatosan üzemel. Része a rendszernek egy 150 m 3 -es, 19 m csıszár magasságú, 26 m nyomómagasságú, az I. számú kút mellett álló víztorony, azonban annak magassága nem elégséges. A település vízelosztó gerincvezeték teljes hossza fm. A hálózat vegyes rendszerő, azbesztcement, és KM-PVC anyagú csövekbıl került kiépítésre, NA 50 NA 150 mérettartományban. A településen beüzemelés alatt áll egy ipari vízellátó rendszer a Kissori út mellett létesült AK típ. Víztoronnyal és a mellette fúrt V. számú kúttal. A két vízrendszer (települési és ipari) nincs összekötve. Valamennyi kút vizének gáztartalma B kategóriába tartozik. A vízilétesítmények biztonságos üzemeltetéséhez és a vízbázis védelméhez szükséges a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti védıterület, illetve védıidom kijelölése még nem történt meg. A vízmő kutak vizsgálati eredményei szerint a Trícium koncentráció mindegyiknél kisebb 0,12 Bq/l-nél, tehát sehol sem haladja meg a 0,2 Bq/l (1,6 Tu) értéket, azaz a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet 2. k. pontja szerint védett vízkivételi mőnek minısül. táblázat: Termelt víz minısége, fı komponensek 2 KÚT neve I. III. IV. V. Arzén [µg/l] Bór [mg/l] <0,05 0,13 <0,1 0,06 Fluorid [mg/l] <0,15 0,25 <0,15 <0,15 Nitrit [mg/l] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Nitrát [mg/l] <1 <1 <1 <1 Ammónium [mg/l] 0,76 0,75 0,75 0,70 ph 7,8 7,8 7,8 7,84 Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/ l O 2 ] 1 0,9 1 1,1 Nátrium [mg/l] 28,25 31,0 30,8 31,8 Cisz 1,2 diklóretilén [µg/l] - - <1 - Keménység mg/l CaO Összes metán Nl/m 3 4,12 2,74 3,12 5,00 2 Forrás: Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése T _02-005, elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció

10 Szolgáltatott víz minısége, fı komponensek 1 Kémiai paraméterek, Eltérés a Mért érték Határérték mértékegység határértéktıl Arzén [µg/l] Bór [mg/l] 0,06 1 0,94 Fluorid [mg/l] <0,15 1,5 1,35 Nitrit [mg/l] <0,02 0,5 0,48 Nitrát [mg/l] < ,0 Ammónium [mg/l] 0,75 0,5 0,25 ph 7,8 6,5-9,5 jó Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/ l O 2 ] 0,8 5,0 4,2 Nátrium [mg/l] 28, ,15 Cisz 1,2 diklóretilén [µg/l] < ,0 Keménység mg/l CaO jó Összes metán l/m Megjegyzés: az utolsó oszlop színjelölései a határértéktıl való eltérés pozitív (piros) és negatív (zöld) irányát jelzik. Mórahalom város területén évben az ivóvízhálózatra vonatkozó lakossági rákötések száma 1857 db volt, ez a lakossági fogyasztóhelyek 99 %-a. A években a szolgáltatott ivóvíz mennyisége az alábbiak szerint alakult: 14. táblázat: Összesen szolgáltatott ivóvíz (m 3 /év) Év Lakossági Intézményi Ipar és egyéb gazdálkodó Forrás: Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény, Mórahalom belterületén az egy fıre jutó fajlagos lakossági ivóvízfogyasztás mennyisége 42,04 m 3 /fı/év. IV. TÁJ-ÉS TERMÉSZETVÉDELEM A védett területek a Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területébe tartoznak. Az összterülethez viszonyított arányuk 2,3 %. A város területén az alábbi természeti területek találhatók: Országos jelentıségő természetvédelmi területek A fıként botanikai szempontból különleges területek (Madarász-tó, Csipak-semlyék, Tanaszi-semlyék) már korábban helyi védettség alá kerültek, további területek a Természetvédelmi Törvény alapján ex

11 lege védettséget kaptak. Eszerint Mórahalmon 135 hektárnyi ex lege védettségő láp és mintegy 458 hektárnyi összterülető szikes tó található. o Tanaszi semlyék (ex lege védett terület) A Tanaszi semlyék mai állapotában hasonlít legjobban a Duna-Tisza köze természetes növénytakarójához. Jellemzıje a mozaikosság, változatosság. A védett növényfajok közül kiemelkedı a fokozottan védett pókbangó 5-10 ezres állománya, de jelentıs a tarka sáfrány és a mocsári kosbor elıfordulása is. o Csipak semlyék (ex lege védett terület) A Csipak-semlyék rendeltetése a Duna-Tisza köze kiszáradó, szikesedı, mély fekvéső rétjei egyik maradványfajának megırzése. A Duna-Tisza köze déli részén a semlyékek /szikesedı, vizenyıs területek/, még a század elején is összefüggı láncolatot alkottak. Fontos szerepük volt a tanyasi állattartásban. Itt ugyanis az év szárazabb periódusaiban is legeltetni lehetett. A csatornázás után megmaradt területek izolátumként ırzik a hajdan volt társulásokat és ezek ma már ritkává vált védett növényfajait. E fajok közül itt jelentıs számban fordul elı a kornis tárnics, mocsári kosbor és a szibériai nıszirom. Jelentıs a mocsári kardvirág és a pókbangóelıfordulása. Állatvilágából a terület fı értékét az adja, hogy a közeli tóvidékek költımadarainak fontos táplálkozó területe. o Madarász tó (ex lege védett terület) A Madarász-tó, mint természetes öblözet, közel 75 hektáron terül el Mórahalom központjától 4 km távolságra. Jelenleg halastóként hasznosított természetvédelmi terület. A Duna-Tisza közti homokvidék hajdani szikes tóláncolata egy értékes, természetes elemét ırzi meg növény- és állatvilágával. Változó vízszintje segítette elı a víznövényzet térhódítását és ezzel együtt a vízimadarak fészkelését, mint a gémfélék, gulipánok és a gólyatöcs. A mélyebb viző tóegységekben gyakori látogatók a vöcsökfélék is. o Nagyszéksóstó Az ıshonos magyar igavonók elsıdleges feladata a Nagyszéksós-tó eredeti állapotának visszaállítása, melyet közös program keretében végez a Kiskunsági Nemzeti Park és a mórahalmi önkormányzat. o Kisszéksóstó o Frank semlyék o Bérói semlyék o Röszkei út -kisvasúti közötti semlyék Természeti területek o Kissori csatorna melletti terület o Tüsöksori csatornától D-re esı terület o Királyhalmi csatorna és a tanaszi semlyék közötti terület o Királyhalmi csatorna melletti semlyék o Balogsori csatornától D-re esı terület o Balogsori csatornától É-ra esı o Tüsöksori semlyék o Madarásztóhoz ÉNy-ról kapcsolódó rét o Madarásztó K-i semlyék o Kisszéksóstó K-i semlyék o Röszkei út alatti semlyék o Kisszéksóstó melletti sáv o Nagyszéksós és Széksóstói fıcsatorna melletti területek o Nagyszéksós Szegedi út feletti része o Jámborka csatorna Ny-i partja o Belsıségi, Vereskereszt, Széksóstói csatornák melletti semlyékek o Széksóstói fıcsatorna melletti semlyék

12 o Halászka mellékcsatorna melletti terület o Felsımórahalmi iskolától D-re esı semlyék o Zákányszéki úttól K-re esı Vágó csatorna melletti semlyék o Zákányszék határában Külsı Csornai csatorna melletti semlyék o Széksóstói fıcsatornát ÉNy-DK-i irányban keresztezı semlyék o Nagyistván erdı alatti semlyék Helyi jelentıségő védett természeti értékek Helyi védettségő fák o Szent László (hrsz:1) Quercus robur 11 db o Platanus hybrida 1 db o Idısek Otthona (Szegedi út 1.): Acer saccharinum 2 db o Aesculus hippocastanum 2 db o Catalpa bignonioides 3 db o Platanus hybrida 4 db o Sophora japonica 6 db o Quercus robur 1 db o Tilia sp. 5 db o Fraxinus sp. 2 db o Millenniumi sétány 4-6. (hrsz 5/1) :Sophora japonica 1 db o Szegedi út (hrsz:2/2) Platanus hybrida 1 db Védett fa o Röszkei út melletti tölgyfa Helyi védelemre javasolt fák o Külterületen 0256/5 hrsz.-ú ingatlanon lévı 100 cm A kırisfa o Belterületen: o Millenniumi sétány 13. Platánfa o Templomkert Japánakácok o Szent László park Tölgyfák Értékes növényállományt tartalmazó intézménykertek o Csongrád Megyei Önkormányzat Idısek Otthona kertje o Volt Gazdasági Iskola kertje Érzékeny természeti terület (ÉTT) Az évi LIII., a természet védelmérıl szóló törvény vezeti be az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) fogalmát. A törvény 53/3/c pontja szerint érzékeny természeti terület az olyan extenzív mővelés alatt álló terület, amely a természetkímélı gazdálkodási módok megırzését, fenntartását, ezáltal az élıhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja. A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet szerint meghatározott Érzékeny Természeti Területek nem érintik Mórahalom területét. A Mórahalom területén mőködı jelentısebb környezetvédelmi szervezetek az alábbiak: táblázat: Környezetvédelmi civil szervezetek Szervezet neve Elérhetısége SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Városszépészeti Közhasznú Egyesület Zöld Levelecske Környezetvédelmi szakkör 6782 Mórahalom, Barmocs György tér 2. Mórahalmi Zöld Közösségi Ház és Erdei 6782 Mórahalom, IV. kerület 65.

13 Iskola Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16. Forrás: Önkormányzati adatok, V. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A települési szilárd hulladék győjtése Mórahalom területén önkormányzati rendelettel bevezetésre került. Belterületen a lakosságnál és az intézményeknél keletkezı települési szilárd hulladékot zsákokba, a tömblakásos városrészen pedig kukákba győjtik. Külterületen a lakók a hulladékot egyénileg szállítják el az átrakó állomásra. A szolgáltató adatai szerint a évben Mórahalom területérıl 829,8 t hulladék került begyőjtésre. A háztartásokban képzıdı mőanyag, papír és fém hulladékok elkülönített győjtése zsákokban történik. A szolgáltató Móraép Nkft a hét meghatározott napján összegyőjti a kommunális hulladékot, majd a hét másik napján külön járat győjti a zsákos szelektíven győjtött hulladékot, amely utóválogatásra a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. válogatómővébe kerül. A 081/17 hrsz.-on mőködı hulladékudvar átrakó állomássá történı átminısítése 2007-ben megtörtént (hulladékkezelési engedély száma: /2007), tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetıje a Móraép Nkft Az átrakó állomáson 2006-ban a (05-AH-001 számon regisztrált) állati hulladékgyőjtı/gyepmesteri telep kezdte meg mőködését. Ugyanitt lehetıség van a papír és karton, üveg, textíliák, mőanyagok, fémek, egyéb települési hulladékok (ideértve a kevert települési hulladékot is), illetve a lom hulladék elkülönített győjtésére is 24 m 3 -es tömörítı konténerekben. A begyőjtött hulladékokat a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. a sándorfalvi úti telepére szállítja el. Mórahalmon a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésre került, jelenleg 3 mőködı sziget van, a begyőjtött üveg, papír és mőanyag hulladékokat a Móraép Kft. szállítja el az átrakóra. A településen összesen 68 db utcai szemétgyőjtı van, ezek mennyisége elegendı. Az ürítésérıl a Móraép Kft. gondoskodik. A településen az önkormányzatnál és intézményeinél nincs felhalmozott hulladék, illegális hulladéklerakók azonban az elmúlt években megtalálhatók voltak, melyeket részben lakossági közremőködéssel, részben pályázati forrás igénybevételével igyekeztünk felszámolni.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum

Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése szerint:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt Tiszasziget A Szegedtıl mintegy 15 km-re fekvı, közúti határátkelıvel rendelkezı település számottevı népességnövekedést mutat. Területe mély fekvéső, itt található Magyarország legmélyebb pontja (75,8

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2004. (IX. 30.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról 1/2005. (II.07.) számú és a 23/2005. (IX. 19.) számú módosító rendeletével Egységes

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség Mintavétel ideje Minta száma vas mangán ammónium nitrit ph kémiai oxigénigény arzén zavarosság* Szín, szag, íz A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt fogyasztói

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén Mintavétel ideje Minta száma Szín, szag, íz zavarosság* ammónium nitrit vas mangán kémiai oxigénigény vezetőképesség ph arzén A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt

Részletesebben

DIÓSD. 7. számú melléklet

DIÓSD. 7. számú melléklet 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAT 1-1318/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 48 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő,

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

A kistérségi terület a 37/3. Fehértó-Majsai belvízöblözet területét érinti.

A kistérségi terület a 37/3. Fehértó-Majsai belvízöblözet területét érinti. 1 Vízrendezési Adatok és Értékelésük 33. Dongér-Kecskeméti, 34. Dongér-Halasi, 37. Algyői. A belvízrendszerek területén a vizek összegyűjtését a magán, önkormányzati, társulati és állami csatornák, főcsatornák

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték**

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték** Ivóvízhálózati eredmények 2014. július. Szabad aktív klór mg/l 0,39 - Összes aktív klór mg/l 0,44 - ph - 7,49 >6,50 és

Részletesebben

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió)

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió) 2. A KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Szegedi kistérség Csongrád megye déli felének középsı harmadán, az Alsó-Tisza, illetve a déli országhatár mentén helyezkedik el. Mintegy 753 km 2 -es kiterjedése az ország

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Mirıl szól a Víz Keretirányelv, mi a célja? A Víz Keretirányelv (VKI) nevébıl fakadóan keretet kíván biztosítani a Közösség édesvízzel

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére A békéscsabai szennyvíz program minıségbiztosítása kapcsán felmerült az infiltráció csökkentésére irányuló intézkedési terv elkészítésének igénye. Mint az

Részletesebben

Térinformatikai elemzések

Térinformatikai elemzések Térinformatikai elemzések Zajosok: Horváth Judit Kancz Albert Kovács Ádám Kraus Olivér Orbán József (manager) Bp, 2006/2007 őszi félév Zajosok ütemterve ÜTEMTERV Feladat Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1.

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI kft. 3527 Miskolc, Katalin u. 1. Telefon/Fax: (46) 412-646 Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. T I S Z A N Á N A Talajmechanikai, talajfeltárási szakvélemény Miskolc,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/52/2008. Tervezet a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Zirci

Részletesebben

A Homokháti tanyai gazdaságok vízminősége vizsgálatának eredményei

A Homokháti tanyai gazdaságok vízminősége vizsgálatának eredményei A Homokháti tanyai gazdaságok vízminősége vizsgálatának eredményei Bugac, 2016. április 27. Batiz Károly Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete NAK Nonprofit Kft. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program Tanyákon

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

Monitoring gyakorlati szempontok

Monitoring gyakorlati szempontok 1 MIKE URBAN Városi lefolyás modellezése Monitoring gyakorlati szempontok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Monitoring gyakorlati szempontok Bevezetés A monitoring

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. által szolgáltatott ivíóvíz minőségi adatai (24/2013. (V.29.) NFM rendelet, 4.sz. melléklet, 6. pont)

A Gyulai Közüzemi Kft. által szolgáltatott ivíóvíz minőségi adatai (24/2013. (V.29.) NFM rendelet, 4.sz. melléklet, 6. pont) Fajlagos Szín Szag Íz ph elektromos Klorid KOI (ps) Ammónium Nitrit Nitrát Szulfát vezetőképesség - - - - µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2015.10.14 2015.10.14 2015.10.14 2015.10.14 2015.10.14 2015.10.14

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés.

Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés. Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés. A településen szennyvíz csatorna jelenleg nincs. A meglevı lakóterületre 2003 évben készült vízjogi engedélyezési terv. A tervre 2012. 04.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Beszámoló Bordány környezeti állapotáról

Beszámoló Bordány környezeti állapotáról Bordány Község Polgármesterétıl Beszámoló Bordány környezeti állapotáról 1) Bevezetés Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és speciális

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében Készítette: Kádár Ildikó Környezettudomány szak Témavezető: Pávó Gyula, ELTE Atomfizikai Tanszék Konzulensek:

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések

~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések Jelentıs Vízgazdálkodási TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések Nyilvánosságra hozási kötelezettség: VKI 14. Cikk 1. b: a vízgyőjtın azonosított jelentıs vízgazdálkodási kérdések közbensı áttekintése,

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben