А kevés és а minisztérium létszámához, feladataihoz viszonyított alacsony összeg ű beszerzés jelzi а tárca takarékos gazdálkodasát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "А kevés és а minisztérium létszámához, feladataihoz viszonyított alacsony összeg ű beszerzés jelzi а tárca takarékos gazdálkodasát."

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI ~S IGAZSÁGÜGY I MIМlszтЁRIuм DR. NAVRACSICS TIBO R mini$te, XVI-MIN/29-32/ Dr. Józsa István képviseíó úr részér e Magyar Országgyűlés Budapest Ог w.аg~~~s!és I-Ii~vatс~ g 11 Ctiili у :~~'tцt1. e1c (/.2.4 I^ Ёrke zq tt : ~~?1< fiаfс 2 7. Tisztelt Képviselő Úr! А hozzám intézett, az Országgyűlésrő l szóló évi XXXУI. törvény 42. (8) bekezdésében foglaltak alap3án írásbeli választ igényl ő Нagyaп érvényesül а kвrmáпyzati takarёkosság az iпfarmatikаi beszerzésekпéd? " című, 1( számú, Hogyan érvényesül а beszerzési stop а tedefoпьсszer2ésekпёl? " című, 1( számú,,, Ноuаn érvéпyesüt а kormányzati takarékossága Ьйtarbeszerzésekпéd? cimű, K/ számú és Hоgyaп érvényesül а kormányzati takarékosság а járműьesгerzésekпél? című, K/ számú kérdésekre az alábbi tа^ ёkoztatast adom. А minisztériumi és háttérintézményi beszerzésekkel kapcsolatos információkat а válaszomhoz mellékelt kimutatások tartalmazzák. Az I. számú melléklet az informatikai, а 2. számú melléklet а telefon, а 3. számú melléklet а bútor és а 4. számú mellékiét a jármű beszerzéseket tartalmazza. А kevés és а minisztérium létszámához, feladataihoz viszonyított alacsony összeg ű beszerzés jelzi а tárca takarékos gazdálkodasát. Budapest, március 27. Tisztel Dr. NaУгacsics Tibor 1055 Budapest, Kossuth Lajos tёr 4. Telefon, {061}

2 lnioгmrtikai Ьеыхгепек, ~Gr 12. ~ Х Közigugatiai ia lgaгságögyi ü~s:tátum 1. 5xámú теll~ ден adatak надпffiап Ьдехтапу пеие Infыmaükei sвяc~z Szsгz&iiskёtбs даlита Beszerz~ írták Kózigazgtási 6 3 igazság0gyí Minis2tsdum Нуредегт НРС, seгveг0-1^, szűnetme0les Igazgalása ~ím* ás saroeг (DATA) 1ВМ id8taplex дх360 М4 2U ~s, RBCkaЫe 2 d b 18М System х 900W High Etбci~у Рlабпит АС ~s. Suodv 2 dh АС ltdet 12А СаЫе, Jumper Coгd 2 db ~М System х 900W High Effidency Plaбпum АС Power 5 иооlц? гáз АСlпtet 12 А СаЫв, Jumper Согд 2 db Power Suppу Сауе Assеmdу 2 db 6(360М4 base with рапаг 2 db 4СВ (1х4С8, 2%8, 1.5у) РС CL11 ЕСС DDR3 1sa0миu 13' ROiMM 16 db 1п1е1 Хеоп 8C ProoesSw ыодд Е W 9.9C~1z11600МHтt20MВ 4 db 1ВМ lntegrated Management Моди18 Аdvarxx d иоогаавгда SeroeRA1D М1115 SA5ISАTA Согдго0ег f)r 18 М System х 2 db 18" K SGЬps SА5 2.5' SFF SS MDO 4 db МУ1D1A 7ев1а М d b NYIDIA Tesla М207 5 I ВМ 600» LCD 4U Rack UPS (230 1) 113 м LCD UPS NetwOrk Мапауетепн С. Not АагкаЫе 1ВМ Еп»roomental Monitoring РгоЬе, Not g_. Ые к3650 м4 аа59 wiв, рапа 18" n С2 н 5 7.2К 6Gap5 NL SAS ND D 6 db кзв~ м4 (111D cbt, M 4G6 (1х4СВ, 2kx8,1.5Y) РСЗ CU1 ЕСС q[1r31r(кьйн7 1 P RD1MM R dh 1ntel Xeaп 80 Processoг ~I Е W 2.9GНг11600MHz1цNЛ8 W1Faп 2 db 1ВМ System х 900W High E(ficieпcу ~mm АС Роииэг S~xn1v? db 4.3m, 10k у, Cf 3 b 1 ЕС 320-C1 4 Rad c Рошг'! АаЫе 2 db 1ВМ U1traSlim Епнапсвд SAТА ~I-8m«ServeRA1D М5100 Seг ies 512МВ Flashff2AID 5 Uoqrаdgfa ~ М т х 1ВМ Svstem х Gen-1а1 СМА 1ВМ 5ystem х Geп-1I1 Slides 10t 1ВМ lntegt8ted ыападетепн Моди lе Адцалсе д игкгаее х3650 М4 РС1 е Ge a -!11 Riseг Caг d 2 (1 х8 FH1Fl + э x8 FH1Hl Sh1s1

3 мдьгтепу паие lnformadkai гвагéг S:srz6d4sktitбs д áнипи 13аакегка:l átmr Közige2gtási éь IgazságOgyi Minisгtédum Nokta Lumia lg инgatása KöлgBZgfási és lgazságiigyi Minisztérium Аpp1 е iphone 5 S 5iiver lgazgatá8s KBzigaz9t3si és 19aгságO9Y1 MгSnlszlédum Igazgatása NGFWASA 55150( w/sw, 68Е 0ata, 1 8E Mgmt, АС, 30EStAES, SSD 120 G Sхеlкзпй Tulajdon Nemzeti Hivaialа Nyomlptó beszerzése Kézigazgatási és Elektronйus ttrdock kádya Kézszdgáitatások Когроп8 Нi чд(а1а Kőzigazgatás~ és ЕlекнгопЭсив Ktizszalgáflatások Kö грonti Nivatalа Kézigazgatási és EIekцongCи s Kézszclgáltatások КéгрОпи Hivatala Kbzigaz9atási és Elektron4 гu s 14ézszol9átlatások Ktfzponü НÍVа1Ма Kézig kgatási és EIektrondCи s KézszdgAltatások KözpOMi Hivatala Kézigazgatási és EIeMгanrku s Közszolgállatások КогропlТ Hivatala Közigazgatási és Elektrornku s Kézszolgáltatások KézpoMf Hivatala Köz~gazgatási és Elektroгйku s Кézszdgéиаtá5ak Кохрог t Hivatala Közigдz9atási éь Eleklraп9sus Kдzszolgáltatások Központi Hivatala Кézglazgatási é5 Elektrauku s Köгszolgáltatások Közporci Hivatа~a Közigazgatási és ElektromlCU S Kézszalgáltaiáьdc Kézponti Hivalаla Kézigazgatási és Elektroniku s Kézszdgá8atások Közpon6 Kvatala Kéz~gazgatási és Elektroniku s Kézszolgáltatások Когро4 Hivetala Közigazgвtási éь EIel4raiiku s Kbzszolgá8atásdc Кéгропб Нага4аlа Közigazgatáai és Eleldruпiku s Közszdgáltatásak Kbzpon1i Нi+ьialа Közigazgatási és Elektroniku s Közszolgáltatások Kézpordi Hfva4эlа Közigazgatási és Elektronikus KézszalgáRalásak Közpon8 Hfvatala Kbzigazgatёs i és Ekddronikus KézszolgáЦatások Когропб Н ivataiа Közigazgatási és Eleátraпikиs Kbzsгolgáltatásak Кйхроп9 Н ivatalа Vonalkóд dvas ) НР с7000 В 1аде Encbsureliarware Cai1-to йереlг НР Suppod Pkis SVС НР MSL4k84-Ноиг flпsit,e,eк~елded НР ProП iaпt DL 160 Beп BNext Оау НР mm Shxk Intelligeпt Rack НР 0000 Епдогиге НР 8L460c 8еп СТО 81аде НР MS LTO ЕС Таре 1Ьry НР еп8 N НР 1FF СТО Serveг ТS3310 ТАРЕ U RARY RдCk, ОАТА OОМA1N; 40U 2013, Коппáпугьi O9Yiéhю nal megiryttása Когропи вгегиегек йi3с szerv« NЮtebook lávirányua Notebook távirá г grilb Репддие 8 8В ács-Kiskun Megyei Koппáпytáwatai NateDook Nédelmi Tilkárьág) Békés Megyel Кoгmányhivatal 7 dl> XEROX Wo г kcéпtгe 3224V_0N пyoтtatb ékés Megyei Kormány2ыvatal 9Yeпnektaztásdij 0)4~040 рго9га т lelnaszп ffitbi N Békés Me91re1 Ko пnáпyfюvataе 1 db ХЕй4Х WorkCentпa 3220V_0N nyomtatö ' б Békés ~dl Kormá пyhívatai 9 db 8e пg MS 504 1~88 proiekюг Békés Megyei Коппá пуl ыыа fа l 30 db bаsznáá 5атьипу Syпc Master 2243 EW 22' *ide Т FT пюп flог és 30 db 0е9 Opk' Р1ех 780Т4О n7p- használt Сое Оио ыámitógap eéaés Megyei Koпná nyni vatal 1 d6 Cдtatyst t100 РОЕ + 2Т/SPPILAN tite Image CisBO $шгсть 24 poпk Borsoд-Ahairj-Zemplén Megye i Swilch Koпnáпyhivatal 8udape5t Fbvároь Копп áпуньганаlа MulOfunkcioпáli5 fénymásolbfszkan пeг Fejér Mepyei KortnáпyAivahгl Projвektoг BenQ SV Г-е jéг Megyei Kannányhivatal Nyomtatö NSZSZ (pюlagt0) Fejér Megyei Konnánynivдwl Анарlар, тетбда, НДО 66v1tés _

4 1ntбunény neve MfonпMikai mlft 6zвпő déskbüs d3tuma Воагегха:l йt4k Ее1ег МеЯуег Kmmányhivalal Windows szemver b8vltés (Yl бndows Gcenc) Fe)ёг Megyei KOпnáпyh~ vatal N1I РочгегNе szзг veг Fejér Meqyei Konnáoyhivalal SL za8 eszkáz i=ejer Megyei Kommányhivalat SzámftBgépek Ьeszazése GyórМesoп -Soргan MegyeЭ A+kсгosoft ^0 8 dl) Ko гmm2 пyhivatal tayórmoson-sopron Megy i KormarmyhiValam GyárМовоп -Sopron Мееуе г 1(00400~ tyá-moson Sogоп ИMgyei Каппáпуlriиаlаl Gyá г- A1OSOп- Sopron Megye i КоmапунгчаЭаl Gy&-Mosoп-Scp гal Меgуеi Kmтányhivalal Gyбr-Mosoп-Sapгoп Megувi 1Coппányh~чalal Сyбr-Мо9огмSоргоп Megyei NOmmánybívalal GyárMosoп-Sap гoп Megyei ~<o пn~и yhivatal (jrármosaп-solxon Меgуеi Kдпná пybivafal Gyár-Мовоп -$оргтг Megyei KamanybiValat G} &4doson- 5opгоn Megyei Kmmá пyhiyalak Gyár-MosarSoрпm Меgуеi Kar т áayhivaiat бyeiaмosоn -soрron Meyуе~ Ko<m4пyЬfчalаl GyáгМ osoп-sopron Megуeí Когтáпунгчанаl (,yármosoп -Sopron Megye] Кдппá пумгчанаl гyarmosnп-so ргoп Меgуеi Кттапунiчага l {;yáг-lиbsoп-sopm Megye i Kmmányhiva4al Gyáг-MosOnSoproп Меууе Е Kamányhivelal tiyóг-mosonsopгоn Медуе г Ka пnáпytdvafal Jász-Nagукo п-szoиdc Megyei котlапупlиагаl raаz- 4agyku п-5zoиokmagyei Kmnгányhivatal Jász Nagykun-Szolпok Megyei КагтапуЬ {vatal Jász-Nagykип-Szokю k Me9ye í Koпnányhivalal Jász-Nagyktm-Szolnok Megyei Koтmányhivatal Jász-Nagykun-Szdcюk Megyei Koтlaпyhvatal Jást-Nag уkuп Szd п ak Меууеl Kamтáпyhfvatat Jasz-Nagykwl-Szdnok Megyei Kamánybívatal J аsz-nаg ykuп-szobrok Megyei Kmmánybivala! JászNagykunSzolп ok Меgуеi КттапумУаlаl Jász-Nagykun-Szohdc MegyB( КоппáпуЬнгаlаl Jász-Nagykun-Szdnok Hegye t Коппá пуьгчаlа; Jász-N аgуkunszапaг Megye i Kmmamryldг+atal Jasz-Nagykuп-Sхоцюк Megyei Kormanyhivatal Aceг Т MT253- MG Iaptoр Dua W7PR6E&W8PR64 2 ut Operásdós rendszer Win 7 Prof. 2 db S8n>5ung 1арlор Wn 8. 2 db ~154% Ьávkés 1 78?IDD-m 2 dl) Meпnáпa, bávités 4 G9 RAM 2 db SaтSUng пюnlюг 4 dl> Аст РС 4 dl> EgAr, Bikеоüyбze1150 db Memюda 130 db АТХ-ев tápеgységek 400%tó115 db Мыпáiаkа tya SD, usd, Pеndпve 68 db Vezédák 3db Meгeviвmezeк (нdd юeesатл 120c8-2т8) дь Vizuális megjele п itok 3 & 2014, Kábelek 74 db úgrпгézái РС wn ft 7, 40 db Mo пieoг 40 dl> l)gylálkapu pult раппопна1т11гогтагryаыак 1 дь UgyWkapu рин gyári lюттáпуаыак 1 db P+к кanгgгáci ь L~сеп e Мопйог NyomlaKí NoteЬook i иs8 kuh (1 (1b) Nо~ebook Mдпitoг SzОоeбпeMeS lapegysёо PC koг lflguraciá Исепс Nyo гп talб ивв kuka (з db) MS ícenuek 500 íelhaszп áknюz _

5 D i6 п 4 у neve I пfппu lk~ eszköz Szmző dbkt 16$ d3mima Beюкe пёal бnё k Jász-Nagykun-Szanok Мegyе Коmiёпyhívatаt Jász-N аgykuпszdпdc kegyei Kыmáпуh'уаtal JászA+lagykun-Szolnak Megyei Ka яáeyhiyatаi Jász- Alegyku п-6zoиak Megyei Konпányhiva1al Jász-N ykuп Szolndc Megyei Koпnыlyhivatal Jász-N аgykuя -Szdпdc Megye) foппáпyhivatal Jász-Nagykun - Szdяоk Мegyef Koппáп yhivald Jász-N аgykun-szdп ok Megyei КamáiуMYatel Notebook (3 d)) DDR1 mentóda C DR1 memória tк7r2 ТеМёпа DDR2 maa ёdё DR2 mem4гia DDRЗ me~ябгiа D0R3 meпюгia Jása-Nagy4un -5zdп dt hegye i Adattáii Kamяпуhivalat Jász-Nagykuл-&еМо1 Мegyei Кaяг~á пyьtvatal Мdattáгоlб Jász-Nаgykцп-Sг )'Megyei Praz'sszo( Koпп$пyhivatal Jász-Nagykun-Szdяоk Magya l Тápegység Кamáпуhíупtаl Jász-Nagykun -Szdпоk Megyei Tápegység Кotmá пyhivаtal Jász-NagykuпSzdпdг Megyei SzO е1я1е ntes tápegység Kwmáпyhiиatal Jász-Nagyku пszokо k Megyei Ko ппá пyhivat а l Moriitoг 2014, Jász-NagykшяSzokю k Mе увi Egér Kn пт 0 пyhivetai JásrNagyktm-Szok юk Megyei Еgéг Ko ггпá п yhiчаtаt Jász-Nagykun- SzolпokMegyei Biдeьiy0zet KOimá п yhiуblal JászaVagykuА- Szolлok Megyei Bilteniyíпet Koтiйл $'iугlаl JásrNagykun-5zodidc Megyei Memóda Kдгmáп yhivatal Pest Megyei Ka пп á пyhivatal Projektoi, 6e00 W db Pest Átegyel Ko пnáпyhivatal i pad mini, Ар 1 в M05401 db Pest Megyei Ka пёпуfrvatal Boakar. TP-link А~_M53501 db Pest Megyei ~<amányhivatal l eяоvo ThmkCerd ге M83-Tao пy Cae 13 kanig MS VY7^ (11 dl)) Pest Megyei Upg~ade Leno уо 408 1С DDR UDtMM k еяюг y (38db) Pest Megyei KoпnáоуhlYatal Upg г de SAТА RPM/8gb116М (i db) Pest Megyei Koппáлyhivatal Samsшig 522Ct50N Maлitог (14 db} Pest Megyei Kom~áпyhivаtаl ler оvo ThiokPad 1440-CDre i+konfig - MSW7P (27 db) Pest Megyei Kommапуhivatel Upg гadе ThiпkPad bfgtп Wiгelеss 2x20N Bt4 { db} Pest Megyei Koппáпyhivata1 l епоуптh k*cemre M73-ToгoпyCare i3 koпflg М S-ЧY7Р (3 d4) Pest Меgyei Кamáг n Ii1,аtаl НЕС V260X XGА pгojekto г (2 db) Pest Hegyet Kasnám/hiYai Adobe Pmпgere Pro CS6 6 -Aao licenss,l User MWliple Piatlorms (1 d Ь) Pest Megyei Kamáпyhivаtal Photostap EleМеМs 11-Hoo Мce п se 1 Useг, Muitiple P1at(orms (1 dl)) Pest Megyei Krnmmáпyhivalal 1er~vo X3000 Tаbiet (2 db} SzаtlasSz2tmá г Bereg Megyei 1(00100 AМirrolta multi(unkciбs gép Коаяёпyhtvatal Szabok:s-& аь i áг- Bereg Megye i Koппáпyhiv tel BIZHUB 454E murti(uп kci0$ géр vas Megyei Ko гmá пyhivafal ~00k-i db MVN deteg0itak Vas Megyei Кo пnáпyhivatat ~tor dЬ Vеszprёп Megyei Кortпапуhivatai Szerver, eáгоkk (Hoiogёп izerv«k és táiolбk) tgazságllgyi Szakérvi és Kutató Mtézetek Ricoh пyomlatá

6 tneénnéпy ne~ro 1Могтадкаl ваккóх Szerгódéskíцíа дéшта Веагегкеаг érék qazságágyt Szakédói és Kutató I п tézetek MobGe ЧУfi iуazségögyi Szakéг tő i és Kumtó lntézetek Notelюок hátb Nemzed Kózszalgálad Egyetem Nemzed Кáтагоlд álад Еgyetem 'L1C 32 АР Nemzed КBzszolg9ia6 Egуеtem L1C-PEFNCт Nemzed Kózsmlgélffi Egyetem WS-C6509-Е Nепцед Kózszolgálatf Еgye.tem S2T1SK $У Nemzed Kózszolgálad Egyetem VSS21'-10G Nemzed Kózszolgálad Egyetem VNS -Х G2T Nemzeti Kózszolgááatí Egyetem WS-Х6848 ТХ-2Т NemzeO Kóтsюigálati Egyetem WS -CAС-6000W Nemzd Kázsza1у314 Еgyetып Х2-10GB-SR Nепцед KózszЫgálad Еуувют >Q R Nemzed Kőzszoigilad Egyetem С375б~Х-48PF Мет2ед Kózszatgátad Еgyetem VYS -C3750Х-48T L Nemzed Kőzszolgálad Egyetem C3KX-NM-i0G Метгеи Kózszolgálad Egyetem WS-C3750Y2-08 Р9 S Beüilen G~ar Atapkezel8 Zd, BiOeпtyO Mk :rosofl ~km Desklop Belhlen GáboГ Alapkeze16 Zгt. LENOVO TtvnkPad Е ' Betb len Géboг Alapkeze16 7.д, Win 8.1`64 Hungadan 1pk OSP OE Вау 201tén Nku. Уlеиппане pro aptkms l вjkэsztói цoflve г Вау Zolt3п Nkü. Eiite book íejtesztői Iapiop 2 db Вау Zoitáл W. ~sion Х9 scadarendsler Вау Zoltán Nku. 5zerver m оdul szоttvзг Вау Zouán W. Slпкнига l Mecha п ks Моди(е szouver Вау Zoltán Nk1t. Comsol Multiphysк s szorve г Вау Zoltán Nkй. FEM szoüveг Вау lддап Nkft. Simuliпk szottver Вау 2дftéп Nkü. Factогу САО P1ant simuladon prngram Вау Zоttáп Nk1t. Végeselem mode11 ;z5 esy4z Вау Zдltán Nkй. E18C Бrospinnir,g Вау 7д1tёа Nkй. Kvдfiiativ асalizi5 szoltveг Т Веу 2oltёа Nkй. Ykusótó szollver Вау Zoif.án Nkй. Net szоftverfв)'l в szlks Вау Zolt8m Nки. CANON és Lexmark nyomtmók 16 db Országos Fadltó és Forditáshuelesitó 2rt. Yosemile Sвгve г Baokup -~5 szoü иer Országos Fadltó és Forditáshitelesuó Zrt. Veeam 8ackup п~егlнó szouver Oмzágos Fflгditó és FadítAshitetesáő Zd. 601 adatbázis szoüver Forum Ни аgагi сит vezeték k lküs mikropod Faum tkrngadcum lгalmegsemmisftó Zánka Uj Neпuedék Nkft. 1ntkaktiv tápa Zá пka- t1j Nemzedék Nkü. ТáЫavezédó note Ьook kka- нг Nemzedék Nkft. Dokumentum ка пега Овакааап: 985 W 686 1Aaglagyд Os: а knnulatis ц ElfstoпAabб l Mflinьi MBZerzéвыket аа n tartaьnaua.

7 2. számú meaéklet Telelonbe8 ег ё8ek, о ktbbeг 12. óta X. Kárigazgatási és Igazságügyi iм~iпlsztárium fejezet adabk tоriлtóan lntézmény neve Теlеfоп típu.sa 8zeaód4akátéa даниппа бeszeгzési éгték Арр1е iphone 4s Közigazgatási és E1ekUonikus Közszolgá{tatások ^54=1 Nivatala Kázigazgatási és EIektronikus Apple iphone 4s Közszolgáltatások Közрoпti Hivatala eács-ktsku п Мвууег KOппányhivat~ NOKIA mobil telefon Bács-Kiskил Megyei Ko ппányhivatal Samsung galaxy mobiltelefon Вогвод-Abaüj-Zemрlén Мздуеi Mobiltelefon Когтапуlгнчанаl Fejér Megyei Koп nányhivatal Теlегоп I& Fejér Megyei Komrányhivat~ Samsung МоЬЛнеlе fоп 1db Fejér Megysi Koп nányhivatal Mof~ftelefon 1db Fejér Медуег Kormáп yhivatal Asztali telefon,1db Fe)éг Медуеl Koпnányhivatal Molxlfelefon PénzOgyi fáasztályvezet Jász-Nаgykшn-Szolгюk Megyei S аmsuпg Galaxy You пg (20 dl)) Ko пnányhivatal Komárom-Esztergom Megyei Nokia Lumia Koппá пyhivatak Котагагн-Esztergom Megyei Nokia Lumia Komtáпyhivatal Pest Megyei Kormá пyhivatal Nokia 100, 30 db Vas Megyei S~елсот С db $ Vas Megyei Koп ná п yhivatal Nokia 820 LUM1a-10 db,mvh delegáft цав Megyei Koпл ányhivatal Ciscá 7931 vezetékes неlеfоп 8 db Vas Megyei Koп nányhivatal NOK1A 820 LUMIA Vas Megyвi Kormáп yhivatal NOKIA 520 LUMIA Vas Megyei Koпnányhivatal NOK1A 306 ASHA Vas Меqуег Kormányhiwatal SА MSUNG S В Vas Megyel SadY ХРЕРIА Vas Megyei Korrnányhivatal SAMSUNG GAIAXY 7 ОВ Vas Megyei Koпnányhivalal SAMSUNG GALAXY OUOS 10В ~ GaЬoг Alapkezalő Zгt. Samsung Galaxy S4 mini Bethlen GáЬoг Аlаркегеlо Zrt. Samsung G аlaxy S Adv ethlsn СаЬог Аlаркегеlá Zrt. S а msuпg Саlаху S А Вау Zoltán Nkft. Samsung Galaxy Вау ZoRán Nkft. Samsung Gaatlaxy, N в xus 7 ASUS Zolfáп Nkft. Samsuпg Galaxy 7 db Вау Zoftán Nkft. Nokía O гszágos Fordító és Forditáshitelesítö 2 dl) Nokia Lumia 520 mobiltelefon rt. 2апка- g Nemzedék Nkft. Sаmsuпg Саl аху АСЕЗ Zánka- UINsmzedék Nkft. Sаmsuпg GT-F óaыesen Megjegytés: а kimиtat2& ez Е04 toпásbбl töг téп ó besгerzéseket пв m tatlalmazza.

8 B~tдrbes хeпések, оktóbe г 12. dta Х. Kőztgazgatási és lgazság ű gyi Mi пtsziérlum lej вzet 3. számú melléhet adatolг foппtba n lntézméпy пече В útoг tipusa Szeгzбdéskőtés dátuma Beszerzési érték Szellemi Tulajdon Nemzet Hivatala Katalógus tartó áflуапу Közigazgatási és Elektronikus TV falitaгtó Közszolgáltatások Központi Hivatala Közigazgatási és Elektronikus lrattáгi asztal Közszolgáltatások 04)&6 Hiц~аа а Közigazgatási és EIеМгояiku s Forgószék karfával Közszolgáltatások Központi Hivatala Közigazgatási és ElektгmkuS Раlipolc Кözszolgáltatások Кb ponti Hivatja Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpопti Hivatala TV falitartó ács-Кiskuл Megyei Koгтя пуi iц~atal Irodai bоto г (Kuпszепtmikfós Járási Hivatal) Bács-KiskИ hegyei Koпná п yыvatal Fókusz pótágу ( Védelrr ы Titkárság ) Bács-Kiskun Megyei Kоп п yhivatal irodai forgószék (Közmunka program ) Bács-Kiskun Megyei Űgyintézбi és ügyfélszék (Kormányabla k Kalocsa) Borsod -Abaúj -геm рlёп Megyei Коп ná пуaыаk kialakításához asztalok Koпnáпyhivatal Borsod Abaúj -Zemplén Megyei Копп áпуаыак kiaiaitításához saékе k Koпnáпyhivatal Budapest Főváros когmаяyhivatаla Tárgyalószék Budapest Fбváros a Kerti pad (2 &I Budapest Fбváros Komг~áпyhivatala ÜgyiMézöi székek Budapest Főváros Kaп náпyhivatala Ügyfélszolgálati bútor (KA В } Сsepel Budapest Főváros Ko ггnáпу hivatala l 9у ёi zék (30 db) Budapest Fбváros Kormáпyhivatala Irattári állváп yгe пdszeг Budapest Fб város Ko ппáпyhivatala tlgyfélszékek Budapest Fбц~áros Koгпi пyhivatala Ügyiпtézбi fоrgószékek Budapest Főváros Копппyhiц~аtаla Ügfélszo iаii bütoг(kдв ) Сseреl Budapest Fбц~áгos Кoгтпáпyhivаtаlа Ü gyféisгolgátati bг~ítого k Budapest Fбváros Koгпапуhiуаtаlа Teakoоуbа bútor 0%6) Hangamalom Budapest Fбváros a Teakonyha bútor (KAB) Gács u Fejér Megyei Koпnáпyhiцatal Munkaszék 1db Fejér Megyei Koптányhivаtal Munkaszék I& Fejér Megyei Komáпуhivatal Szék Gy ő r-mosoп- Sopron Megye i Acénепrег irodai tá гolószе kгény Koгm ёпyhívatal Gубг-Mosоп -S оргoп Megye i 7db íróasztal Kопnáпу ivatal Gyбr. Моsоя -Sopron M~ye i 7db iгоd аi konténer Koгmá п Ytúvaiat Gyб r-м osoп-sopron Megye i 7db forgószék Koгmáп yhivatal Gyбг-М o вoп -Soргоп Megye i 50 db forgószék Ko ппáпуhi ц~atal Gyбr-Моsoп -Soргоя Mвgyеi 10 & а sztal Gyбr-Masoп-Sopгoп Megyei 100 db ügyfélszék Kormáпyhiчаiа Gy&-MosoяSo ргоп Mеgyеi 4 db fogas Kогтю пуhivatal

9 I йtézméпу neve Bútortípusa Szегző déskötés dátuma Beszeгési érték Gyár-Mos оп-sopron Megyei 4 db vezetői szék Ko пmányhivatal Gyб r-foson-sopron Megye i 3 forgószék Kommányhivatal Gyб r-мosoя-эорmn Megye i 1 í гóasztal, Komtáпyhivatаl Gyбr-МosaпS о p гсm Megye i 7db Ubasztal Kопnényhivatаi Gyár-Мoson-Sо p гoп Megyei 7db irodai ko пtérеr Komtáпyhivalal Gyбr-Мasoп-Sо p гоп Megyei 7db forgószék Komtáпуhivatai Győr-Моsoп- Sоргoп Megyei 3 db доhéпуzб asztal Кormáпуhival аl Gyár-Mosоn-Sopron Megyei 6 db Роtе l Роmy Győr-Moson- Sopгоп Megyei 1 db étkezбgamifúra Gy&-foson- Sopron Меgуеi 7 db konyhaszekrény + moаоgatá Gy&-Moson-Sopron Megyei 6 db komód Gyár-Moson-Sopron Megye i 6 db таtгас Gyár-Moson-Sopron Megyei 6 db ágy Kor пyhivatal Győr-Moson-Sopmп Megyei 1 db koп yhaыоkk Ко mláпyhiчаiа i +Gц&-Moson-Sopron Мegуeí 6 db éjjeliszеkréпу Ko гmайуhivatа l Györ-Moson-Sopron Megyei 8а196 kanári polс rsz -14 гészes Komi пyhivatat Győr MosoпSoproп Megyei 1 db étkezágаhi га Komi пу ivatal Gy&-Mosoп-$орmп Меgуеi 5 db ű gyiпtézöi, szék 10 & ügyfélszék Kогпáпyhivatai pannonhalmi koпюányaыak kialakítása Gубr-Moson- Sopron Меgуеi 1 0 db ügyintézdi szék, 20 db ügyfétszék Kormáпуhivatai gyári kогm пуа lak kialakitása Gy&-Moson-Sopron Megyei 1 dl) пуоmtatvá пylaгtá Kormáпуhivatаi Győr-Мosoп-Sopron Megyei ' 1 db fotófülke Gyбr-MоsonSoproп Megyei 1 db fotófülkе asztal Komláпyhívatа l Györ-Моsоп -Sopгoп hegyei 1 db zangогаuаk fogfülkébe Kвгrп áпуhivatа l Győr-Mosoп -Sopron Megyei 1 db szék info pultba Koпnáпуhivatа l Gyár-Mosoп -Sopron Megyei 4 db gyeпnek О iőkoсka Gy őr-мosoп -$орm п Megyei 1 db О 16ke i gyfélvá гóbа Gyár-Máson -Sopron Меgуеi 3 db ügyfélváró ülőke Kom апуhivatаl Gyár-Мason-Sopгоп hegyei 1 db álló frópuft fal тeiieü Gyár-Moson-Sopron Меg уе i Kо mtáпyhivatаl 1 db láгgyalóasztа l _

10 lпнézтén у п evе Bútо г típusa Szeпő déskótés dátuma Beszerzésl éttéé Су áг- M оsоn-sоргo п Megye i Koп nányhivatal Gyór-М osoп-sapron Megye i Копnáпyhivаta~ GyőrМosоп -Sоpгai Megye i Koпnányhivatal Gyár-Masoп -Sopгoп Megyс i Koгmányhivatal Gyóг-Mоson-Sapгоп Megye i Koпnártyhivatal Gyáг-Mоson-Sopгon Megye i Koп nányhivatal Győr- Мовоп -S оргоп Megye i Koп nányhivatal Gyár Моson -Sopron Megye i Koп nányhivatae Суы- Мовоп -Sopton Megyei Koп nányhivatae СуóтMoson-Sopron Megyei Koп nányhivatal Gyár-Moson-Sop гon '&gyei Koппányhivatal Gyáг-Moson-Sopron Megyei Komмinyhivatal Gyór-Moson-Soprort Megyei Kaпnányhivalal Győr-Moson-Sоргоп Megyei Koпnányhivatal Gyár-MasoпSopron Megyei Konnányhivatal G уóг-мoson-sopгоп Меgуеi Koпnányhivatal Gyár-Mosоn-Sopron Megyei Konпányhivatal Gyór-Moson-Sopraп Меg уеi Karmányhivatal Gyór-Moson-Sopron Меg уеi Konnányhivatal Суóг--МоSоп-$оргоп Megyei Koпnányhivatal Gy&-Moson-Sоpгon Меgуеi Konnáпyhivatal Gyáг-Moson-Sopгоп Mffiуеi Koпnányhivatal Суаг-Moson-Sopron Megyei Kaпnáпyhivatal Gyár-Moson-Soprort Меgуеi Коппапунгиа#а 1 Gyór-Moson-Sopгоа N еgуei Kortná пyhivatae Gy&-MosonSopron Megyei Kortnányhivaiai Gyár-Moson-Sopгon Megyei Koгmányhivatal Gyór-MosonSapron Megyei Konnányfюvatal Gyór-Mosoa-Sоp гon Меg уеi Koплáпyt ыvatal 4 db рагаи а п asztalok elválasztására db gőгgő5 fiókos irattároló db gwulós еszkőгt агtó & állítható Ьillentyűzettaгió db nyomtatóasztal & laпыnált asztal db pokюs i гattattлszekгéп y dl) Оgyintézái munkaasztal db munkaasztal db murtkaasztal beépltett pénzfáfiб kkal db űgyi пtézói munkaasztal db munkaasztal dl) munkaasztai beépitett pénztáг fi6kkal db paravánfal munkaasztal eeválasztásra db görgős kaitагoló db guпak55 еszкогtartб db bi kntyűzettartb db nyоmtatóasztal (t, I а ninalóasztal db iгatszekгény & fotófűlk е db akadálymentes fotófülke db fоtófülke aszta) & zoпgoraszék fotbfiilké Ьe db szék infopultьa db ülőkocka gyerekeknek db ügytélvfiг í ülók~ db а1161 пури lн db ínyasztal

11 i пt:éz т éпу пеые Bútortípusa Szeгzödéskőtés dátuma Beazetкéai érték Gyár-Moson-Sopron Мegye í 1 db iárgyalбasztal Ka пnányhivatal Gyár-Мosоn-Sopгоn Megye i 1 db nyomtatványtart о Kotmáлyhivatai Györ-Moson-Sоргоп Mвgyei 1 db мdarmáci6s pulf Кo гmányhivatal Jász-Nagykun-Szal пok Мeg уei Íгósztаi Ko пnányhivatal Jász-Nagykun -Szolnok Mоgyei Forg бszék Ko пnányhivatal Jász-Nagykun-Szolrюk Meg уei Szekrény Кo ппáяyhiцatal lgazság й gyi Szakértöi és Kutat6 lrodaszék tmёzeték Igazság Оgyi Szakértéi és Kutat l лtézetek Igazságügyi Szakértéi és Кина#б 5 db íгóaszlai beszerzés Intézetek lgazságűgyi Szakértéi é s Kutató Intézetek Uodaszék 30 db ~g аzságügyi Szakértői é s Kutató Intézetek Fcнg6szék 19 db Igazságügyi Szakértői és Kutatb laborat6riuпú birtor iniézetek Igazságügyi Szakértéi és Kutató Forg6szék 24 db lntézetek - Közigazgatási és fgazságügyi Hívata# 10 dl) 80 Х 90 asztai, ла rarк ssáгg а ~ Közigazgatási és lgazságü,qyi Hivatal 14 db 160 х 90 asztal, narancssárga Közigazgatási éв Igazságügyi Hivatal 10 db 240 Х 90 аszta1, narancssárga Кözigazgatási és Igazságügyi Hivatal 150 db étkezőszék Bethlen Gábor Alapkezeló Zrt. Pokxз s álványrendszer Országos Fo гffi és Farditáshitelesitő 2 db vezetői forgbszék (Budapest) Zr#. Országos Forditó és Foпiításhitelesító Bвépilett irodabíгiы (Zaiaegeгszeg) гг1. Országos Foгdítb és Forditá5hitelesité Szányeg (Budapest) Zrt. Országos Fordít6 és Forditáshitelesité 2 db ovális tárgуal6 а sztа~ (Budapest) Zrt. Országos Fordítá és Fordltáshitelesité 16 db tárgyal6szék (BudaNst) Zrt. Országos Fordítб és Fordiláshitelвsítő iratlároló szekrény (Еger) Zrt. Oгszágas Forditó és Faгditáshite1esíté lrodaszék ( КароSиаг) Zrt. &mm MegJegyzés, a kimutatás az EU-а bпásbál tödin8 Ьeszeгzéseket m tadatmazza.

12 4. száтü те ё~dег Gépjá пn ű- beszeмzések,2013.oktbkeг 12.4ia Х i(bzlpazgatásl &s lgaxsbgtloyi k1m1sz6étíum ta)ezat adatok hиiпtbaд IMézmámr nave tiép~ёrmü ttрs s Forgaknl пзпдыáт $zеггó д áак8láа dátuma esazer:kal ártálc Gator Xt1N-855D tipusü Komáronт Eszбergom р еg у е~ mezбgazdasági munkagáp, trakta Kortnáпyhivatal YJK Magjegyzés: kimutatás az Е U-s fo таsь61 töгté пд ьеszаtsёsаkаt mm»huss. ósszeaen

А kevés és а minisztérium létszámához, feladataihoz viszonyíto tt alacsony összegű beszerzés jelzi а tárca takarékos gazdálkodását.

А kevés és а minisztérium létszámához, feladataihoz viszonyíto tt alacsony összegű beszerzés jelzi а tárca takarékos gazdálkodását. KёZIGAZолтАsI ЁS IGAZSÁGÜGY I MINIszтЁ IUM DR. NAVRAC5IC5 TIBO R miniszte г XV I-MIN129-32/2/2014. Dr. Józsa István képviseíó úr részér e Magyar Országgyűlés Budapest lroгnátг y ;;zám : Orszá g gy~з!cs

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTERIUM

HONVÉDELMI MINISZTERIUM HONVÉDELMI MINISZTERIUM HENDE CSAB A miniszter Heringes Anit a Dr. Józsa István Dr. Tóth Bertalan országgyűlési képvisel ők Összevont válasz a K/2617. számú, A honvédelm i minisztériumban milyen telefonbeszerzések

Részletesebben

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú ú Á ú ű ú ú ű ú ű ű Ö Í ű ű Í ú Í ú Á Í ú ú ú Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú Ö Í ű ű Í ű Ö Í Í Í ű Í ű Í ú ű ú Í Í ú ú ú ú Í ú Ü Á ú ű ú ű ű Í Í Í ű ú Ö ú ű ű Í Í Í Í ű ű Í

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM CSERESNYÉS PÉTE R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM CSERESNYÉS PÉTE R NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM Országgy űlés Hivatala j'a Irományszám : tr t Érkezelt: 2017 MA10 5. CSERESNYÉS PÉTE R ltunkaerc)piack{rt fss KI Pz[iSI:.R'I' FIi1,til.,nS ÁLI MIT1TKÁ 1 Iktatószám : NGM/14785/2017.

Részletesebben

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ü ü ü ü Ó í Ó Éü í ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ű ű ű í ü ő ű ü ü ő ú ú ő ü ő ő ő ü ú ű ú ú ú ő ő ú ő ő í ú í Ó ú ü ő ú ú ú ű ú ú Ű ű ő ű ű ő Á ü í ü ú ü í ú ő ú ő ű ő í ő ő

Részletesebben

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként Létszámleépítési döntést bejelent cégek/telephelyek száma A bejelentések

Részletesebben

Í Ó É É É É Ó Ó ú ú Ó Ő Í Ó Ö Ó

Í Ó É É É É Ó Ó ú ú Ó Ő Í Ó Ö Ó ÍÍ Ó É Ó Ó ú Ó Ó Ó ú Ó É Í Ó É É É É Ó Ó ú ú Ó Ő Í Ó Ö Ó É ú Ö Ö Ó É Ó ú ú Á Ó Í Ó Á Ő Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó ú Ó Í Í Ó Ő É Ó ú Ő Ő É Ó Ö Ó Ó Ó É Ó Ó É Ú Í Ö ú ú Ö Ö Ó ú ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó Í Ó ú Ú Ó ú Í Ó Ó Ó Ó

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü É Á í É Á Á ü Ú ű í Í Í Ü ü ú ü Í ü ü ü ü Í ü Í í ü ü ü ü ü ü ü ü ü í Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü Í Ó Í Ó ü ü ü Í ü ü É ü ü ü ü ü É ü ü Í ü ü ü Í Ó Í Ó í Á í É ü í Í ü í Í í í ü ü É ü ü

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő É Á Á ő ü í ü ü í ü ő ü ő ü ü ü í í í í í ü í í ő í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő ő í ő í ű ű í í ü í í ő í í í í í ű í ő í í í í ü í ő í ő í ü í ű ő ű ü í ü ü í ő ő ü ő í í Ö ü í ü ü

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő ő Á Á Á Ű Ö É Á Ö ő ő ő ű Ö ű ú ő ü ű ü ü ő ü ő ő ú í ü í í ü ő í ő ő í ő ő í ő ő í ü ő í ű ő ü ű ő ü í ü ü ő ü ü í ü í ü ü Ú í Ő Í ü ő ü ü í Ö í í ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ü ű ú í í ü í ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ó ű ó í Á í ó ü í ó ó í ü ü ű ó í ü í í ü í í í ó í ó í ü ó Ó í ó ó ó í í í ü Í ó ó í í í í ó í í

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é é Ö é ü é é é ü é í é Ó é Ö é Ú Á é í í ü é é é é ü ü é é é ü é é é ü é ü é í ü é é ü é ü í ü é ü ű é ü ú ü é Í ú ú é ü é é é é í ü é é ü é é é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter ,,-.. h ivdtiiz s i-qrányszásr, : í jt HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M ~ raz~r : 2Q 12 6 0 g t-ieide CSAB A miniszter Dr. Józsa István úr országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/8034. számú Hogyan érvényesül

Részletesebben

Dr. Józsa István országgy ű lési képvisel ő Budapest

Dr. Józsa István országgy ű lési képvisel ő Budapest : K\sn-\/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érí,.ozett:?fit. := 0 7. MINISZTER Iktatószám: NGM/26929 (2012) Válasz a K/9587. számú írásbeli kérdésére : NGM/25/2013. " Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél?

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Orszc1ggVw s HivaL is HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER TromátlysLán).,l'h í?-/ / rk ett 202 JAN G 6. Dr. Józsa István úr országgyűlési képviselő Budapes t Válasz a K/5457. számú Hogyan érvényesül a kormányzati

Részletesebben

ö é ö ó é é é ó é é é ő ó ü é ű é í ü é é ó é é é ö é é ó é é ü é ó é é é é ú ó é ő ő é é é ü é é é É ó í ú ü é é ő Ő é í é é é é é ő é ő ű é ó ö ö é

ö é ö ó é é é ó é é é ő ó ü é ű é í ü é é ó é é é ö é é ó é é ü é ó é é é é ú ó é ő ő é é é ü é é é É ó í ú ü é é ő Ő é í é é é é é ő é ő ű é ó ö ö é ö é Ö é ő ü é ü ö é é ő é ü ö ö ö ő ü é ő ü é ö ó ö ö é é ő ö ő ó ő é ő Á é ő é ő ő é ő ő é í ő ó ö ő éé í ö ő é é ő í ő ö ő é í ő ó ö ö ő é ő é é é ő í é ő ő í é é ő í ó ő ö ő é í é í é é ő ő é é é ü

Részletesebben

ó ó é é é ó ü é é Í ő ő ó ó é ö é ó é ő ü é é ó í é é é ű ő ő ő é é ő í é í é é é ú é é é ó í é ö é ő ö é é é ö ü í é é ő é é ü é é í Ú ő ó ö é ő ö ö

ó ó é é é ó ü é é Í ő ő ó ó é ö é ó é ő ü é é ó í é é é ű ő ő ő é é ő í é í é é é ú é é é ó í é ö é ő ö é é é ö ü í é é ő é é ü é é í Ú ő ó ö é ő ö ö Á Á É é ö ö é ő ő ő é ö é é ő é é é é ő í é é é ó é é é ü ő ő ó é ő é ű ö ö ú é ü ö é é é é ó é é ü ő ö é ő é ő ü ő ő ö ö í é ő ó ó ő é ő é ó é é ő é ó é ű é é ü ö é Í ö é í é ő ó ö é ő é ú í ö é é é ö

Részletesebben

Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö

Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö ü ú ö É Á ő ő ö é Ö ő ő é Ö ö ö Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö é ő é é í ó ó ó ö

Részletesebben

Á í í í í í í í í í ű í í í í í í í í í í í í í ű í í í í í ű ű É É í ú

Á í í í í í í í í í ű í í í í í í í í í í í í í ű í í í í í ű ű É É í ú Á Á É Á ú É í Á É í í í í í í É í É Á í í í ű í ú í í ű í í ű í í í É í í í í í í í Á í í í í í í í í í ű í í í í í í í í í í í í í ű í í í í í ű ű É É í ú Á í í í í ű ű ű í í ű ű í ú ú í ú í í í í ű í

Részletesebben

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő É Ó Ű Á Ó É Ó Á É Ó Á ő ű Ó ú Ö ú é Ö Ó Ö ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Ó ű é ű ű Ó Ó ú ű ű é é Ö ö Ö Ö Ó ű Ó Ö ü ű Ö Ó ő Ó ő Ó ú Ó ő Ó é Ó ű Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó ö ő ü é ü Ö é é é Á é Ó Ó ú ú ű é Ö é é é Ó é é Ó Ó

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Érkezett 202 JAN a 6.

Érkezett 202 JAN a 6. l v Hív-alma rcménysxém: S 5'4 2 (1~ Érkezett 202 JAN a 6. NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/27437 (2011) Válasz a K/5512. számú írásbeli kérdésre: Hogyan érvényesül a kormányzati

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü Á Ü Ó Á Á í Á ü ü í í ú ű ő ú ő ő ő ü ü í ü ü ü ü í í ü ü ő ú Á í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü ú É ű ő ü ő í í ű ü í í í í ü í ő ü ő í ő ú ü í í ú í ű í ü í í í ü í

Részletesebben

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ö Í ú ö ú Ó ü ö ö ű ü ű ö ü ö Í Í ö ö ű ö ö ű ű Á Á Ő Á Á ú ú É Íö Í Í ö ö Í ö ü ö Í ö ö Í ö ö ö ű Í Í ö Í ű Á É Á ú É ü Á Á É ü Á Á É ü ö ö ö ö ö ö ű ú ö Í ö ö ű ö ö ü ö ö

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIU M. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter

BELÜGYMINISZTÉRIU M. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter 2015 01/20 15 :51 4411345 14867 ВМ PARLAMENTI FÖO. #1731 Р.002/00 5 BELÜGYMINISZTÉRIU M DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter I гоmа tl у Ёrксzett, г ^ г 1/4 2 @ 1 5 ^а N 2 а 13м/343- В/201 5 Dr. Harangozó Tamás

Részletesebben

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í é ü é ö é é é ú Í ö é Íó ö ü é ü é ö é ó é ü ö ö ü é ö é é é ö ú ö é é ó ú é ü é ö é é é é é é é é é é ö ü é ö é é é ö ú ö é é é ö é Ö é ü ö é é ö ö é é é é é é é é é é ü é ú ó é é ú ú é ó ó é é é ó ö

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő É É Á ö Á ő ú í í í ü ö í í ü ő ö í ö ő ő ő ő ő ö ő í ö ö ő ű í ö ő ö í ö í ö ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő í ö ú ö ő í í ö

Részletesebben

ó ó ö é í ó Ö é é í ó ö é é ü é é ó ó ó é ö é é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é í é ó ú ó é ó ü ö Ö é Ő í ő ó é í ó ő í é ö ő é í ó é é ú ó é í é

ó ó ö é í ó Ö é é í ó ö é é ü é é ó ó ó é ö é é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é í é ó ú ó é ó ü ö Ö é Ő í ő ó é í ó ő í é ö ő é í ó é é ú ó é í é ö ö é í ö é é ö é ő é ó ű ö é ü é ü é é ö é ő ó é ü ő ö ő ö ü é é ö é ő é é í ö ő ö é é ö é ő é ó ű ö é ü é ü é é ö é ő é é é é é é é őé é é é í ő ö ü é é ö é ő é é ő í ű ő ö í ö é ö é é é ö ö Ö ő é é

Részletesebben

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor + USB kábel + hálózati Alcatel

Részletesebben

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő Á ő ő ű í ú ő ő ő ő í í í ő ő ő ő í ő ő ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő í ő ő ű í ú í í ű í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ű ő í í ő ú ű í ú í

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER 2012 JAN 0. Dr. Józsa István ú r országgyűlési képviselő Válasz a K/5510. számú Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél? cím ű írásbel i kérdésr

Részletesebben

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö ö í ű ü ú ü ü ü ö ü ö ö ö í Ő É ö ö ö ü ö ö í í ö ü í ö ö í í É ö ö ű í Á É É ö ö í ö í í ü ö í É í í í ú ú í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í

Részletesebben

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é é é é Í Ó é é ü ő é é é ű ő ő ű é ő Í Ó ő ü é ő é ü é ő é é é é é é ú é ú Í Á é é é é é ű é é é é é é ú é ő é é é é ú é é é é é é é é é é é é é ő é é ő Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é

Részletesebben

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü í ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü ö í ú ú í ü ü í í ö í ö í Ö í ű ü ü ö ú í ű í í ú í ö ö ú í ö ö ö í ü í ö ö í ű ű ö ö ü í í ű ö í í ü ö ü ü ö ö ö ö í í ü ö ö ö ö ü ü í í ű í ö ö ö ú ú í ű

Részletesebben

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é ö é Ö í é ü Ú ú é Í Ú ú ö é Ö é ü é ü ö ö ö ü ö ö é é ö é é é é é ö ö ö ö é í ü é ü ö ü ü ú é ü Ú ú ö é Ö ö é é Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é Á Á Ú ú ö

Részletesebben

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É É É Á Á Á É Á É Á ő Á ő Ő ő Ú Á Á Ő Á É Á Í Á Á Ü Á É É í Á ő Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É ő ú ő ö ő ő í ő ö ő ö ü ö ű í

Részletesebben