A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján"

Átírás

1 MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/09 A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján KOVÁCS ILONA INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2010

2 Műhelytanulmányok MT-DP 2010/9 MTA Közgazdaságtudományi Intézet Műhelytanulmányaink célja a kutatási eredmények gyors közlése és vitára bocsátása. A sorozatban megjelent tanulmányok további publikációk anyagául szolgálhatnak. A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján Szerző: Kovács Ilona Tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet április ISBN ISSN X Publisher: Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences

3 A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján Összefoglaló KOVÁCS ILONA A tanulmány bevezetőjében áttekinti a jövedelemeloszlásról és jövedelemegyenlőtlenségről vallott különböző nézeteket, bemutatja a jövedelemegyenlőtlenség mérésének alternatív megközelítési módjait, elemzési módszereit. A hagyományos jövedelemeloszlási vizsgálatoktól eltérően a szerző az APEH-nek bevallott személyi jövedelmek (összevont és összesített jövedelmek) alapján vizsgálja a jövedelemeloszlás és a jövedelemegyenlőtlenség alakulását a rendszerváltozás után 1996 és 2001 között. A munka további folytatása előkészületben van a 2007-ig rendelkezésre álló hasonló típusú adatok alapján. A KSH jövedelmi felmérései alapján 1987 és 1997 között megkétszereződött, 4,6-szeresről 9,2-szeresre nőtt a legfelső és legalsó népességtized jövedelmének aránya. Az 1996 utáni évekre készült vizsgálatok (TÁRKI, Közgazdaságtudományi Intézet) azt mutatják, hogy a jövedelemegyenlőtlenség ez idő után nem változott jelentős mértékben, növekedése lényegében megállt, legfeljebb belső struktúraváltozások mentek végbe. A személyi jövedelembevallási adatok alapján kapott eredmények ennek a megállapításnak ellent mondanak, a jövedelemegyenlőtlenség tovább nőtt, mi több, ezen adatok alapján lényegesen nagyobb a jövedelemegyenlőtlenség mértéke is. A szerző következtetései alapján fontos gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg. A jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség nemzetközi mércével mérve nagymértékű változásának okait alapvetően az adózás, az infláció, a demográfiai változások, valamint a tulajdonosi átrétegződés és a privatizáció megvalósulásának mikéntjében látja. Tárgyszavak: jövedelemeloszlás, jövedelemegyenlőtlenség JEL kód: D310 A tanulmány az OTKA K számú pályázat támogatásával készült. 3

4 Measuring Income Distribution and Income Inequalities from Income Tax-Return Data ILONA KOVÁCS Abstract The introduction of the paper discusses the different opinions about income inequalities and income distribution. Further the author presents the most important alternative methods for measuring income inequalities. Contrary to the traditional income distribution analysis the underlying data base for the study is incomes of the population reported to tax authorities. This is a new approach of the author as she doesn t consider the Family Expenditure Survey data reliable because of the methods used to select the sample. According to the surveys of the Hungarian Statistical Office the income ratio between the bottom and top decile doubled between 1987 and 1997 from 4.6 to 9.2. Some works made by TARKI. Institute of Economics show that after 1996 the income inequality basically didn t grow, at most structural changes occurred. Results coming from the author s analysis contradict to previous statement, income inequality kept growing, in addition, the inequality measure itself is much higher than on the basis of family budget surveys data. On the basis of drawn consequences the author makes important suggestions for economic policy. By international measure the changes in the Hungarian income inequality are tremendously high. The causes are basically originating from faulty tax system, inflation, unfavorable demographic changes, and the most important factor is how privatization happened in Hungary. Keywords: income distribution, income inequalities JEL: D310 4

5 BEVEZETŐ: NÉZETEK, VÉLEMÉNYEK A JÖVEDELEMELOSZLÁSRÓL, A JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉGRŐL Már a klasszikus közgazdaságtan 19. századi megalapítói, Adam Smith és David Ricardo a gazdaság egyik legfontosabb kérdésének tekintették, hogy a jövedelem hogyan oszlott meg az akkori társadalmi osztályok, munkások, tőkések és földtulajdonosok között. Elméletük szerint a társadalom fejlődésével, gazdagodásával a földtulajdonosok relatíve gazdagabbá válnak a tőkések rovására. Ezzel szemben állt Marx azzal a nézetével, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a gazdagok relatíve gazdagabbak, a szegények relatíve szegényebbek lesznek. De hozzátehetjük ehhez még Alfred Marshall reményét: a gazdagok relatíve szegényebbek, a szegények relatíve gazdagabbak lesznek. És hogyan vélekedjünk Paretonak a jövedelemeloszlás terén folytatott munkálkodásában kikristályosodott következtetéséről, miszerint a jövedelemegyenlőtlenség állandóan létező társadalmi adottság, amelynek megértése, okainak feltárása feltehetőleg már az emberi felfogóképesség és befolyásolás határain túl esik? Engedtessék meg már dolgozatom elején sommás állásfoglalásom: a huszadik század utolsó harmadában és az ezredforduló körül kialakult országokon belüli, valamint a globális világméretű tendenciák alapján Marx és Pareto álláspontját osztom. Edvin Cannan (1914) a 20. sz. elején folytatott közgazdasági kutatásaiban két égető kérdésre kereste a választ: miért van az, hogy társadalmak egyike gazdag vagy szegény, és miért kerülnek egy közösségen belül egyének, családok az átlagos jövedelmi szint alá, mások pedig föléje. Cannan gondolata ma ugyanolyan aktuális, mint közel száz évvel korábban: ma sem tudunk igazán válaszolni olyan fontos kérdésre, hogy miért van az, hogy egy-egy országban a gazdasági vagyon jelentős hányada csupán maroknyi ember kezében koncentrálódik? Számos, a hétköznapok emberét is izgató ellentmondásos kérdés megválaszolása még várat magára. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a jövedelemeloszlás minden gazdaságban a makrogazdaságtan egyik legfontosabb területe: jelentős hatást gyakorol mind a fogyasztói keresletre, mind a beruházásokra, s nem utolsósorban az állam tevékenységének számos területére, ugyanakkor a hatás visszafelé is érvényesül: a fogyasztói kereslet befolyásolja a jövedelemeloszlás t, hiszen mind a fogyasztás, mind a növekvő beruházások növekvő munkaerő-keresletet involválnak. Alapvető kérdés, hosszú távon hogyan alakul a bérhányad és a profithányad (a bértömegnek, illetve a profitoknak a GDP-hez viszonyított aránya). 5

6 A közgazdaságtudomány nincs felvértezve olyan eszközökkel, amelyek birtokában válaszolni tudna olyan fontos kérdésre, hogy teljesítményeink összehasonlításában, értékelésében, anyagi elismerésében mi a meghatározó kritérium: képesség, tudás, az ismeretek elsajátítására fordított idő, diploma, magas intelligencia hányados, ügyesség, ügyeskedés, szélhámosság, netán politikai helyezkedés? Talán nem tévedés, hogy azok a közgazdasági elméletek, amelyek valaha is kísérletet tettek e kérdések megválaszolására, nem sokat segítettek az eligazodásban. Ezek alapjában véve szubjektív megítélések kérdése. Milyen elméleti irányzat is tudná megmagyarázni, hogy egy kiváló szívsebész, világhírű atomfizikus, nagyműveltségű irodalmár, történészprofesszor munkáját miért értékeli a társadalom egy középszintű bankvezér munkájának jó esetben felére, harmadára, tizedére. Számos, a hétköznapok emberét is izgató és érintő kérdés megválaszolása még várat magára. A közgazdászok körében napjainkban még arra a kézenfekvő kérdésre sincs egységes válasz, hogy milyen mértékű jövedelemdifferenciák lennének ideálisak, amelyek még nem irritálóak, de ugyanakkor a gazdaságra nézve ösztönzőleg hatnak. Megoszlanak a vélemények a tekintetben is, hogy a kormányoknak milyen mértékben kellene beavatkozni - s azok egyáltalán akarnak-e - a jövedelemegyenlőtlenség csökkentése céljából a jövedelmek újraelosztása (transzferek) és az adózás eszközeivel. Pedig történelmi távlatban gondolkodva hihetetlen rövid idő alatt radikálisan megváltoztak, és folyamatosan változnak egyrészt a jövedelemtermelő tényezőknek, másrészt ezek tulajdonosainak egymáshoz való viszonyai, következésképpen megváltozott, változik a lakossági jövedelmek megoszlása. Fontossága ellenére a jövedelemeloszlás, a jövedelemegyenlőtlenség témaköre, noha a gazdaság működésére gyakorolt hatásának mélysége indokolná, a 20. századi közgazdasági kutatásokban nem kapott súlyának megfelelő figyelmet. Ezt állapítja meg Atkinson, a London School of Economics professzora is, aki hosszú éveket szentelt e témakör tanulmányozásának, kutatásának (Atkinson, 1983). Lényegében a hetvenes évektől kezdve élénkült meg a közgazdászok érdeklődése a jövedelemeloszlás problémái iránt, s ez a nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére az Egyesült Államokban érte el tetőpontját. Noha az elmúlt három évtizedben már könyvtárra menő irodalom gazdagította a jövedelemeloszlás témakörét, amely élénken a közgazdasági kutatói érdeklődés homlokterébe került, számos ország gazdaságpolitikusai, köztünk hazánkéi is, ügyet sem vetnek a tudomány megállapításaira, következtetéseire, hozzá lehetne még tenni: egyéb téren sem. Sajnálatos módon nagyon sok kérdésben a közgazdászok is homlokegyenest eltérő véleményt képviselnek, hovatovább bizonyos kérdésekben hangoztatott vélemények ellenzői azonnal a politikai elfogultság címkéjét ragasztják a vélemény nyilvánítójára. A jövedelemeloszlás alakulásának kérdései, a jövedelemegyenlőtlenségben fellépő aránytalanságok és ezek vizsgálata Magyarországon a rendszerváltás évei alatt merültek és merülnek fel elemi erővel. Itt utalunk azokra a legfontosabb munkákra, amelyek e 6

7 tárgykörben készültek. (KSH [1990], PENNAR [1991], ATKINSON-MICKLEWRIGHT [1992] KSH [1998], ATKINSON-RAINWATER - SMEEDING [1995], GALASI [1995], HAVASI-HORVÁTH RÉDEY SCHNELL[1998], MILANOVIC, B. [1998], OECD [1999], WORLD BANK [2000], SPÉDER [2002], TÓTH ISTVÁN GYÖRGY [2002]). A JÖVEDELEMELOSZLÁS VIZSGÁLATÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE, ALTERNATÍV VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A jövedelemeloszlást makroökonómiai szinten kétféle értelemben vizsgálhatjuk: Egyfelől vizsgálhatjuk a jövedelemeloszlást a jövedelmek forrása, azaz a jövedelmek megszerzőinek a gazdasághoz fűződő viszonya szerint: munkajövedelem, tulajdon-, tőkejövedelem, földjáradék stb. szerint. Ezt a fajta jövedelemeloszlást funkcionális jövedelemeloszlásnak nevezzük. Másfelől vizsgálhatjuk a lakosság jövedelmeinek megoszlását a lakosság népességtizedei (decilisei), illetőleg népességötödei (quintilisei) között, különös tekintettel a legalsó és legfelső kategóriák jövedelmi különbségeire. Ez a fajta vizsgálat, a méret szerinti jövedelemeloszlás (size distribution) nem koncentrál a jövedelmek forrására, hanem a jövedelmek nagysága, mérete szerint csoportosítja a népességet, s a népességcsoportok jövedelmi különbségeit vizsgálja. A klasszikus gondolkodók elsődlegesen az első szempont szerinti vizsgálatot tartották fontosnak, ma, a modernkor közgazdászai, noha a nemzet jövedelmének források szerinti megoszlását nagyon fontos ismerni, a második szempont szerinti jövedelemeloszlás vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. Tanulmányunkban magunk is e szempont szerint vizsgálódunk. A jövedelemegyenlőtlenség és jövedelemeloszlás mérésének a következő alternatív megközelítési módjai, elemzési módszerei ismeretesek a nemzetközi szakirodalomban: a Lorenz görbe, a Gini koefficiens, a decilis hányados, az Éltető-Frigyes módszer, a relatív átlagos eltérés vagy Robin Hood index, valamint információelméleti mutatók, mint például Theil módszere. 7

8 A JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS A JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉG ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTOZÁS KEZDETÉTŐL Az 1990-es parlamenti választásokon a magyar lakosság döntő többsége legitimálta azt a szándékot, elhatározást, hogy Magyarországon piacgazdaságot és demokratikus jogállamot kíván felépíteni. Széleskörűen elfogadott nézet volt akkor, hogy nincs ideális, fájdalommentes, költségmentes átmenet a piacgazdaságba, de ugyanakkor azt reméltük, hogyha a demokratikus átalakulás érdekében bevezetendő politikai és gazdasági reformok gyorsan működni kezdenek, akkor ezt hamarosan követi a nemzet jólétének minden rétegre kiterjedő egyenletes emelkedése is. Mindez azonban hiú ábránd, távolba vesző illúzió maradt. A rendszerváltás előtti jövedelemcentralizáció és jövedelem-újraelosztás megváltoztatásának az igényét, az államháztartási reform bevezetését már a 80-as évek vége felé célul tűzték ki, nem utolsósorban a nemzetközi szervezetek (Világbank, IMF) ösztönzésére. A rendszerváltás kezdetétől azonban Magyarországon egy rendkívül súlyos, elhúzódó és elmélyülő transzformációs válság alakult ki, amelynek következtében minden gazdasági mutató mélyre süllyedt, erősen az 1980-as szint alá és 1996 között a bruttó hazai termék 18, a végső fogyasztás 15, a reáljövedelem és reálbérek mutatója százalékkal csökkent, s mindez soha nem látott magas - 13 százalékos - munkanélküliséggel és százalék közötti inflációs rátával párosult Hozzátehetjük még a tömeges szegénységet, a nyugdíjak értékvesztését, az egész nyugdíjrendszer, az oktatás és egészségügy csődjét re a GDP csökkenése megállt, s pár éves stagnálás után ban 4-5 százalékos emelkedést mutatott a gazdaság. A hazai szakirodalomban megjelent elemzések - FÖRSTER, M. F. TÓTH I. GY. [1997], GALASI [1995], HAVASI HORVÁTH RÉDEY SCHNELL [1998], KAPITÁNY MOLNÁR [2000] KOVÁCS GÁL[2002] vagy a KSH háztartásstatisztikai felmérései vagy a TÁRKI vizsgálatain alapulnak, s egyöntetűen rámutatnak arra, hogy a jövedelemegyenlőtlenség legnagyobb növekedését a gazdaság legkritikusabb válságos éveiben, 1989 és 1993 között érte el, és ig még tovább, noha kisebb ütemben nőtt. A KSH jövedelmi felmérései alapján 1987 és 1997 között megkétszereződött, 4,6-ról 9,2- re nőtt a legfelső és legalsó népességtized jövedelmének aránya. Nemzetközi összehasonlításban ez radikális egyenlőtlenség-növekedésnek számít. A meggazdagodás forrása a privatizáció volt s ennek alapja az a mérhetetlen információelőny, amellyel megfelelő emberek megfelelő helyen és időben rendelkeztek. 8

9 A szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lettek, a középosztály relatív jövedelemhelyzete romlott, ez a folyamat azonban sajnálatos módon akkor ment végbe, amikor az elosztható jövedelmek jelentősen megcsappantak. Úgyis fogalmazhatjuk, hogy a válságnak törvényszerű velejárója lett a jövedelemegyenlőtlenség radikális megnövekedése. Pedig a józan gazdasági megfontolás és társadalmi igazságosság azt diktálta volna, hogy a rendszerváltás kezdetétől Magyarországon kialakult súlyos, elhúzódó és elmélyülő válság terheit arányosan, de inkább progresszíven viseltük volna. A jövedelemeloszlás ban 1990 után bekövetkező folyamatok azonban távolról sem támasztják alá ezt az elvárást. Az 1996 utáni évekre készült vizsgálatok (TÁRKI, Közgazdaságtudományi Intézet) azt mutatják, hogy a jövedelemegyenlőtlenség 1996 után nem nőtt jelentős mértékben, lényegében megállt, legfeljebb belső struktúra-változások mentek végbe. Ezzel szemben szociológiai felmérések, közvélemény kutatások olyan eredményeket tesznek közzé, melyek szerint a megkérdezett emberek nem csak saját helyzetüket tartják sokkal rosszabbnak, mint amit az említett mérőszámok mutatnak, hanem a társadalmi egyenlőtlenségeket is magasabbnak és növekvőnek érzékelik. (ANDORKA [1996], FÖRSTER- TÓTH [1997]). Ez az ellentmondás több összetett okkal magyarázható, de nem biztos, hogy kielégítően megmagyarázható. Az emberek, noha nem jövedelemeloszlással foglalkozó szakértők, látják a társadalmi valóságot, elég jól meg tudják ítélni abszolút és relatív helyzetüket is. Másrészt a reprezentatív adatfelvételek nem a lakosság valóságos, tényleges jövedelemeloszlás áról, legfeljebb csak a mintában szereplők jövedelmi helyzetérõl adhattak és adhatnak képet. A jelenlegi társadalmi körülmények között a háztartásstatisztikai felmérések hiányosságaik miatt (az alacsonyabb jövedelműek túl-, a jómódúak alulreprezentáltak a mintában, a nagyon gazdagok és a nagyon szegények eleve be sem kerülnek) fokozódó mértékben távolodnak el a valóságtól. Erősíti ezt a tendenciát az a tényező is, hogy a létra legtetején lévő, de a felvételi mintákban nem szereplő gazdagok jövedelme nem csak hogy magas, de a rendszerváltás utáni években 2000-ig mindenképpen gyorsabban is nőtt, mint az alacsonyabb jövedelműeké. Véleményem szerint a hazai jövedelemegyenlőtlenség mértéke jóval nagyobb, mint amit a mérőszámok kimutatnak, még akkor is, ha a különböző számítások egymást megerősítik, alátámasztják. Állításomat az 1996 és 2001 közötti időszakban személyi jövedelembevallást tevő összes állampolgár APEH Sztadi által feldolgozott adataira alapozom. A jövedelembevallók száma 1996-ban 4,2, 2001-ben 4,5 millió. A vizsgálat tárgya az összesített jövedelem, amely az adóbevallásban szereplő összevont jövedelem, valamint az ehhez hozzáadódó külön adózó (forrásadós) jövedelmek együttes összege. Az összesített jövedelem tartalmaz olyan némiképpen jövedelemnivelláló elemeket, mint pl. a családi pótlék, Gyes, Gyed, ösztöndíj, stb., amelyeket 9

10 be kell vallani, de nem kell utánuk adót fizetni. Mivel a felsorolt jövedelmek bevallói éppen az első népességtizedet töltik fel, ez alkalmatlan a magasabb népességtizedek jövedelmeivel való összehasonlításra. Informatív képet kapunk azonban az összesített jövedelmek egyenlőtlenségének alakulásáról a 10. és pl. a 3. népességtizedbe tartozó jövedelmek hányadosa alapján, a legfelső népességtizedekben koncentrálódó bevallott jövedelmekről, az éves bevallott jövedelemnövekménynek jövedelemsávonkénti megoszlásáról (lásd az Táblázatot és a bemutatott grafikonokat). Hangsúlyozzuk, hogy nem a teljes társadalmi jövedelemegyenlőtlenséget vizsgáljuk, hanem a személyi jövedelmeket bevalló népességre vonatkozó jövedelemeloszlást, amely releváns képet nyújthat a döntéshozók számára az adókulcsok változtatására vonatkozóan. 10

11 Az összesített jövedelmek megoszlása népességcsoportok között, (%) Decilisek 1. sz. táblázat ( ) 22,0 21,8 21,3 20,9 20,7 21,6 ( ) 37,6 36,6 36,5 36,4 23,6 35, ,1 38,0 38,6 39,3 40,2 39,5 Legfelső 5 százalék 27,0 27,0 27,4 27,9 28,9 28,1 Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 2. sz. táblázat A különadózó jövedelmek az összesített jövedelmek százalékában Összes 7,45 7,71 6,92 8,87 10,21 9,26 1. decilis 2,89 6,46 5,41 7,39 7,44 9, ,81 3,25 2,76 3,75 3,44 3, ,89 1,68 0,85 1,47 1,43 1, ,00 2,39 1,48 3,27 2,88 1, ,05 2,41 1,47 2,96 2,93 2, ,16 2,07 1,33 2,79 2,60 2, ,36 2,03 1,43 2,69 2,71 2, ,83 2,18 1,70 2,94 2,95 2, ,89 3,10 2,56 4,23 4,59 4, ,71 16,19 15,00 17,53 20,53 18,83 1. decilis alsó 5%... 1,83 7,69 5,43 7,92 7,39 7, decilis felső 5%... 21,60 20,66 19,26 21,76 25,42 23,33 Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 11

12 1. sz. grafikon Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 2. sz. grafikon Az összesített jövedelemek évi növekményéből való részesedés %-os részesedés a jövedelemváltozásból jövedelmi csoportonként 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-5,0-15,0-25, alatt jövedelemsávok Ft-ban felett Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 12

13 3. sz. grafikon A jövedelembevallók százalékos megoszlása és a százalékhányadukra eső jövedelmi hányad az össszesített bevallott jövedelmekből, jövedelmi sávonként, ,00 20,00 évi átlagjövedem 1,1 millió Ft százalék 15,00 10,00 5,00 0, alatt felett jövedelemsávok a jövedelemsávba tartozó népesség részaránya a jövedelemsávba eső népesség jövedele Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 13

14 4. sz. grafikon Az adóbevallók összesített jövedelmeinek százalékos megoszlása jövedelemkategóriák szerint, százalék 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, alatt felett jövedelmi sávok Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 5. sz. grafikon Az összesített jövedelmek eloszlásának Lorenz görbéi az összjövedelem százaléka a teljesen egyenletes eloszlás vonala népességtized Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva 14

15 6. sz. grafikon A külön adózó jövedelmek eloszlása a jövedelmek százaléka népességtized Forrás: Az APEH Sztadi által közreadott adatok alapján számítva MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK Az adóbevallók zöme az alacsony jövedelemkategóriákhoz tartozik. Az összesített jövedelem egy főre jutó éves átlaga 1996-ban 480 ezer, 1998-ban 706 ezer, 2000-ben 944 ezer és 2001-ben 1,1 millió Ft, s az átlag alatt bevallók aránya a megfelelő években 70,8 és 69,3 százalék között enyhén ingadozott, miközben az összesített jövedelmekből rájuk eső jövedelemhányad 33,7 és 32,7 százalék között változott. A módusz, a leggyakrabban előforduló jövedelem jóval az átlag alá esik. Az egy bevallóra eső évi átlagos összesített jövedelem az adófizetés szempontjából történő besorolásnál indokolatlanul magas, 1996-ban 40, majd a következő években 35, 39 30, 30 és 2001-ben már a legmagasabb, 40%-os kulccsal adózott. Mind közgazdaságilag, mind erkölcsileg igazságtalan, ha az állam az átlagjövedelmet a legmagasabb adókulccsal adóztatja meg! 1996-ban az összesített jövedelem 38 százaléka a bevallók legfelső 10 százalékának (430 ezer személy), 27 százaléka a bevallók legfelső 5 százaléka (215 ezer személy) kezében koncentrálódott, miközben a harmadik népességtized az összes jövedelem 3,5 százalékát tudhatta magáénak. Követve a tendenciát 2001-ig, a jövedelemkoncentráció fokozódott, 2000-ben érte el csúcspontját, 40,2 százalékot, a legfelső 5 százalékban 28,9 %-ot ben 15

16 a koncentráció minimális csökkenéséről beszélhetünk, amikor a legfelső népességtized az összjövedelmeknek 39 százalékával, a legfelső népességötöd az összjövedelmek 28 százalékával rendelkezett. Az összesített jövedelem népességtizedenkénti eloszlásából levonható az a következtetés, hogy amíg 1996-ban a 10. népességtized jövedelme 10,7-szerese volt a 3. népességtized jövedelmének, addig ez a hányados 2000-ben 11,8-ra emelkedett, majd 2001-re 9,6-ra csökkent. Tehát a személyi jövedelembevallások alapján készült egyenlőtlenségvizsgálat szerint nem állt meg 1996-ban az egyenlőtlenség mértékének növekedése, ez 2001-ben következett be. Súlyos, negatív jelenség bontakozott ki a rendszerváltást követő években: mivel a leggazdagabbak a legalacsonyabb jövedelmet bevalló rétegek kárára már nem tudtak gazdagodni, a köztük lévő távolság már nem feszülhetett tovább, így a jövedelmek a belső, az decilisbe tartozóktól áramlottak felfelé, miközben ezek a rétegek lesüllyedtek, s ez is a magyarázata annak, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegeknek igen magas a népességen belüli aránya. Molnár György és Kapitány Zsuzsa a Közgazdaságtudományi Kutatóközpont főmunkatársai kimutatták, hogy a fölfelé irányuló mobilitás intenzitása a középrétegekből 1996 után jelentős mértékben megtorpant. Az adatok elemzése során világosan kiderült, hogy a vizsgált időszak alatt az adózás egyáltalán nem töltött be jövedelemegyenlőtlenség kiegyenlítő funkciót, az adózás utáni összesített jövedelmek eloszlása megegyezik az adózás előtti jövedelmek eloszlásával (l. a Lorenz görbe grafikonját). A forrásadós jövedelmek, lényegében tőkejövedelmek százaléka a legfelső 5-10 százaléknyi adóbevalló népesség kezében koncentrálódik, s ezek csupán 20%-os kulccsal adóztak. Ebből egyenesen következik, hogy az adórendszer szerepe semmi egyéb, mint a kormányzatok fiskális céljai végrehajtásának, valamint a gazdagok támogatásának eszköze. A kormányzatok olyan látványosan hátráltak ki a jövedelem-újraelosztás eszközeit sutba dobva az egyenlőtlenség csökkentője szerepköréből, hogy ilyent még a friedmanista, monetarista irányzat legbőszebb élharcosai sem remélhettek. Közgazdasági tankönyvek cáfolták évtizedeken keresztül Marx sokat idézett jóslatát, amelyet hosszú ideig nem támasztottak alá semmilyen történelmi, statisztikai elemzések sem Európában, sem Amerikában és 1992 között, amikor az Egyesült Államokban oly mértékű jövedelemegyenlőtlenség alakult ki, miszerint a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lettek, akkor számos amerikai közgazdász, köztük Paul Krugman a MIT professzora, következtetése az volt, hogy ez által éppen Amerika lett szegényebb ben Az Elnök Gazdasági Jelentése, noha igyekezett a kérdésnek annak súlyához képest kisebb jelentőséget tulajdonítani, 1988-ra az előző négy évtized alatt 16

17 soha nem tapasztalt szintű jövedelemegyenlőtlenségről számolt be. Ez konkrét számokban azt jelentette, hogy amíg 1973-ban a legfelső 20 százalékba tartozók jövedelme 11-szerese volt a legalsó 20 százalékba tartozókénak, addig 1989-re az egyenlőtlenségi mutató 13,2-re nőtt. A jövedelmek egyenlőtlenség-csökkentését célzó és eredményező intézkedéseket vezettek be: megemelték a magas jövedelmű rétegek adókulcsát. Ha a neoliberális eszmerendszer gazdaságpolitikájának prominens képviselője erre a lépésre szánja el magát, akkor talán hihetünk az amerikai mértékadó közgazdászok elgondolásainak. A JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK OKAI, A JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS AZ ADÓZÁS ÖSSZEFÜGGÉSE A személyi jövedelemadózás rendszerében az adósávok és az adókulcsok kialakításában kulcsfontosságú, elengedhetetlen szerepe lenne jövedelemeloszlás elemzésének. Úgy gondolom, hogy a SZJA rendszere több szempontból rossz és 2001 között a jövedelmek eloszlása minden egyes évben szükségessé tette volna mind az adósávok határainak, mind a kulcsoknak a módosítását, de különösen indokolt lett volna az adórendszer újraelosztó szerepének működtetése és annak biztosítása. Összefoglalom azokat a tényeket, amelyek ezt az állításomat alátámasztják: Az tény, hogy az átlagjövedelem minden évben nagyon magas, 2001-ben pedig a legmagasabb adókulccsal adózott, önmagában nézve is elfogadhatatlan, ugyanakkor társadalmi feszültségek forrása, s nemzetközi összehasonlításban nézve egyedülálló jelenség. Ebben nem más, mint az állam fiskális szemlélete, a költségvetési bevételek egyre nagyobb arányú növelése mutatkozik meg. A legmagasabb kulcs szerint adózó jövedelem-kategóriák nagyon széles jövedelmi sávot fognak át. Ebben a jövedelemsávban 1996-ban a legalacsonyabb jövedelem 918 ezer, a legmagasabb pedig 2,2 milliárd Ft volt, 2001-ben 1 milliótól 2 milliárdig terjedt. Ez a sáv lényegében a 10. decilist jelenti, tehát magán a decilisen belül ezerszerese a legmagasabb jövedelem a legalacsonyabbnak, miközben az összes többi decilisben ez az arány 1,2 és 1,5 között mozog. A legmagasabb adókulcs alatt összemosódnak az évi átlagjövedelemnél valamivel magasabb, valamint a sok tízmilliós, sok százmilliós és milliárdos évi jövedelmek. 17

18 Ez közgazdaságilag indokolatlan, a társadalmi közteherviselés szempontjából igazságtalan és erkölcstelen. Kiszámítva 2001-re az adófizetési kötelezettségnek az összesített jövedelmekhez viszonyított százalékát jövedelemsávonként, a következő eredményeket kapjtuk: 400 ezer Ft alatt 8,5 %, 1 és 2 millió Ft között 30-33%, 2 és 4 millió között 33,8-34,1% és 4 millió Ft felett, akik az éves bevallott összesített jövedelem 22 százalékát (1,07 billió Ft) tudhatják magukénak, 28,1%. Vagyis a leggazdagabbak a legkedvezményezettebbek, mert az adóból levonható kedvezmények tárházában tetszésük szerint válogathattak adócsökkentésük céljából. Elemzők számtalanszor hangoztatják, hogy a gazdaság jelenlegi problémája a es években a GDP növekedési ütemét messze meghaladó ütemű bérkiáramlás, amely alapvetően a közalkalmazotti szférában az alacsonyabb béreket növelte, s ezek mögött nem volt teljesítménynövekedés. Rá kell azonban mutatni arra, hogy ez a bérnövekedés hosszú évek alatt felhalmozódott bérelmaradást pótolt, amely évek alatt alakult ki, mégpedig úgy, hogy hihetetlen mértékű, teljesítménykülönbségeket nem tükröző béraránytalanság jött létre a közszféra és a versenyszféra között, másfelől a közalkalmazotti és köztisztviselői bérek között. Ki gondolhatná, hogy a 6-8 év alatt kialakult jövedelemkoncentrációt, a több százmilliós és többmilliárdos jövedelmek keletkezését termelékenység növekedésnek lehet tulajdonítani. Vajon a bajok forrásait miért nem elsősorban abban keresik, hogy a költségvetésből hiányzó milliárdok a leggazdagabbaknál maradtak, akik végső soron alacsonyabb kulccsal adóztak, mint amennyit egyfelől az arányos teherviselés diktált volna. Ezek a mérhetetlen nagy jövedelmek nem képeztek növekedésserkentő beruházásokat. Messze nem értek egyet azokkal az érvelésekkel, amelyek szerint azért kell adót csökkenteni, mert ezek elősegítik a beruházások növekedését. Az közötti adóbevallási adatok erre rácáfolnak, hiszen ott maradt a leggazdagabbaknál legalább 500 milliárd Ft, amelyekhez adókedvezmények révén jutottak, s ez nem jelentkezett gazdasági növekedést serkentő beruházásokban. Véleményem szerint minél nagyobb egy társadalomban a jövedelemegyenlőtlenség, annál differenciáltabb adókulcsokat kellene alkalmazni közgazdaságilag értelmes sávokhoz kapcsolva ezeket. A kormányzatoknak olyan gazdaságpolitikát kellett volna már a 90-es évek közepén kialakítaniuk, hogy ne a leggazdagabbaknak adja a kedvezmények lehetőségét, hogy azok végső soron még az átlagjövedeleménél is alacsonyabb kulccsal adózzanak. Ezért kifejezetten helytelennek és károsnak találom az adórendszer egykulcsos irányba történő változtatását. 18

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. február (125 141. o.) BENCZÚR PÉTER Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló A tanulmány célja az adórendszer által

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. Sik Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON

ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON BALOG ÁDÁM ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON A rejtett gazdaság és az adóelkerülés visszaszorítása a legtöbb fejlett ország kiemelt gazdaságpolitikai célja. Amellett, hogy a költségvetés

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK ADÓZÁS, 1988 1996 Magyarországon hosszú szünet után 1988-ban ismét bevezették a lakosság széles körét érintő személyi jövedelemadót (SZJA). Ezzel együtt a nálunk általános forgalmi

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

A LISSZABONI FOLYAMAT:

A LISSZABONI FOLYAMAT: MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2005/1 A LISSZABONI FOLYAMAT: REJTÉLYEK, ELMÉLETI PROBLÉMÁK ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEK GÁCS JÁNOS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest

Részletesebben

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái MŐHELYTANULMÁNYOK MT-DP 2008/11 DISCUSSION PAPERS A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái Esettanulmány budapesti futárszolgálatok, 2006-2008 FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET - BUDAPEST,

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság: kutatási eredmények és kormányzati politikák. a nemzetközi és hazai irodalom tükrében

Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság: kutatási eredmények és kormányzati politikák. a nemzetközi és hazai irodalom tükrében MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2008/7 Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság: kutatási eredmények és kormányzati politikák a nemzetközi és hazai irodalom tükrében LACKÓ MÁRIA SEMJÉN ANDRÁS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: Adam.Marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében

Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében Lackó Mária Semjén András Fazekas Mihály Tóth István János Bevezető 1 A

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

Részletesebben

DÁNIEL ZSUZSA. Bevezetés. A tanulmány tárgya a magyar lakásszektorban nyújtott állami támogatások hatásának

DÁNIEL ZSUZSA. Bevezetés. A tanulmány tárgya a magyar lakásszektorban nyújtott állami támogatások hatásának 848 Dániel Zsuzsa Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. október (848 877. o.) DÁNIEL ZSUZSA Lakástámogatás és társadalmi újraelosztás A rendszerváltást megelõzõen a lakosság elégedetlen volt a lakáspolitikával.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben