3!*. szám. Sárospatak, 1896 szeptem ber 26. SÁTORALJA. Zeiiii)l(;Tiviírni(iüv< közérdekeit képviselő hetilap. M egjelenik m inden szom baton.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3!*. szám. Sárospatak, 1896 szeptem ber 26. SÁTORALJA. Zeiiii)l(;Tiviírni(iüv< közérdekeit képviselő hetilap. M egjelenik m inden szom baton."

Átírás

1 Második évfolyam. E L Ő F IZ E T É S I Á R. H e ly b e n házhoz ho rd v a és vid ékre postai m e g k ü ld é ss e l: E g é s z é vre... 4 frt kr. F é l é v r e...2 frt kr. N e g y e d é v re... i frt kr. Egyes szám ára io kr. Hirdetéseket jutányosán számítunk. Hivatalos hirdetmények ioo szóig i írtért közöltetnek. Kincstári bélyegdij mindeu hirdetésért 30 kr. Hirdetéseket s előfizetéseket felvesz Landesmann M. könyvkereskedése S.-a.-Ujhelyben. 3!*. szám. Sárospatak, 1896 szeptem ber 26. SÁTORALJA Zeiiii)l(;Tiviírni(iüv< közérdekeit képviselő hetilap. M egjelenik m inden szom baton. SZERK ESZTŐ SÉG É S KIADÓHIVATAL hova a lap szellemi részét illető közlemények >az előfizetési pénzek, hirdetési kéziratok s dijak és a lap szétküldésére vonatkozó felszólalások iutézendök : S a r o».a ta k. I tá k ú r z y - u tr a tíz. Kéziratokat uem adunk vissza. Bérmeutetlen leveleket nem fogadunk el. Ny ltter minden sora 20 kr. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-TULAJDONOS: ST EIN FELD JENŐ. Városaink érdok S z ü k sé g e sn ek ta rtju k k ijelen ten i, m i e lő tt b árm it is m ondanánk e helyen, hogy a mi Z em plén v árm egyén k v áro sairó l a k a ru n k szóiani. Sok m indenfélét le h e tn e írni m egyénk v áro sairó l, m ert m it tak a rg assu k a v a ló t azo k at á lta lá n o sság b a n a re n d e tle n sé g jellem zi. E cik k k e re té b e azonban nem a k a rju k b e szorítani m eg jegyzésein k et, k ív án ság a in k a t. A lkalom adtán so rra k ív án ju k venni a zo k a t, a sz e rin t, a m in t egyik m ásik v á ro s speciális h ely zete k ív án ja. Ez alkalom m al s e hely en egy oly dologról a k a ru n k szólani, a m ely e g y en lő en szól é s é rd e k e l m inden v áro st, annak m inden jó ra való polgárát. M egvalljuk, hogy e cik k m eg írására a s.-a.-ujhelyi n épgytllés m elyről a tudósítá s t lapunk m últ szám ában o lv ash atja a t. közönség szo lg áltatta a rugót. É s m eg v allju k azt is, hogy öröm m el v e ssz ü k k ezü n k b e a to lla t, hogy e c ik k e t m eg írju k, m ert több váro sb ó l é rk e z e tt b e m ár hozzánk panasz a nem sz e re tem " dolgok m iatt tek in tély es polg á ro k részérő l. S ha am a p anaszo k at alaposabban m eg v izsg álju k, úgy talá lju k, hogy azo k n ak a lapoka abban rejlik, hogy a v áro s ü g y e in e k v e z e té se nem alk alm as k e z e k b e v an le té v e. K orunk a szónak legszorosabb é r telm éb en is a h a la d ás k ora. S ez az á llítá s k ü lö n ö sen igaz a mi é d es h azánkra, M agyarországra, m ert n mi d rág a nem 7 Á R Z Á í Az ivás történetéből. A,Sátoralja* eredeti tárcája. A szerelem m elleit sem m it sem m agasztaltak anynyira m int az ivást. A költők m egénekelték, és a régiek Hacbus tiszteletére gyakorta ren deztek ünnepeket. M ióta Noé apán k az első kortyot itta sajá t term ésű borából, azó ta a keleti n épeket kivéve, alig akad nép, am elynek áldozó szertartásából a bor hiányozna. A kedvderitő nedű m inden ünnepélyes szerta rtáso n szerepel. K eresztelőnél, névnapon, esküvőn, de még a halotti toron is felhangzik az é n e k : Ej 1 h a j! ig y u n k rá ja Ú g y is e ln y e l a sir s z á j a... A görögök és róm aiak az ivás tekintetében is hallatlan dolgokat m üveitek lakom áikon. Koraik at Ohios, L esbos és Rhodosból nyerték és olyan m értéktelenül üritgették a kanosokat, hogy a józan spartiak erkölcseit is m egm ételyezték. Itt azonban anynyit szükségesnek vélt tenni a ta n á cs óvóintézkedésül, hogy egy sárga földig z etü n k egy p ár év tized a la tt volt k énytelen m egtenni azt s büszkén h ird eth etjü k a világnak, m eg is te tte, a m it a m üveit eu ró p ai n em zetek évszázadok a la tt v é g ezte k el. E gyben m aradtunk igen h á tr a ; v á ro sain k belső s külső re n dezésében. Az országos nem zeti ü g y ek és a látszólag kisebb jele n tő ség ű v áro si ügyek közti ilyen nagyobb m érvű külö m b ség ek é b resztik fel a gondosabb vizsgálódóban azt a m eggyőződést, hogy az egyik részen az érd em, a m ásik részen az elitélés e g y en e se n és kizáró lag a v e zető k e t illeti. V áro sain k vezető i a k o rn ak jelsz av á t, a h aladást, nem a k a rjá k, vagy legalább igen n ehezen a k a rjá k m eg érteni. M egyénk v á ro sain a k külső, belső h ely zete ezt bizonyítja. Hol van ugyanis csak egy olyan községünk is, m ely re e n e v e t nyugodt lelk iism e rettel alkalm íz h a tn ó k : város. N em sz a tíra az, m ikor e g y S zeren cset, egy K e re sz tú ri, egy S ztropkót, egy H om onnát (Ne bízza el m ag át U jhely sem.) j 1. - hogy a többit ne is em lítsük v á ro s n ak k e ll titu láln u n k. Bizony b elefáju l az em b ern ek a lelk e, h a a rra gondol, hogy ez igy van, holott jobban is, m ásk é n t is leh etn e. S zoktak hivatkozni n ém ely ek ilyenféle feljajd u lásak k o r a p énzhiányra, a szegén y sé g re. D e ezek e lfe le jtik azt, hogy a társad alo m az a része, m ely a m ai viszon y o k k al, h ely zettel e lé g ed e tle n, nem gazd a g ságot a k a r sem m iből tere m te tn i, h a nem a m eglevő m ég ha szerény is, jö v ed elem m el okos, b ö lcseség re valló leitatott rabszolgát hajszoltak végig az utcákon, hogy a lakosságot a részegség utálatosságával elriaszszák az ivástól. A róm aiak tivornyaikon m agister bibendit választottak. Az ünnepelt nevének minden betűjé re külön serleget ürítettek, azu tan ittak a kilencz m úzsáért, a három g rá c ziáért és végül jöttek a vadpohárkószöntök, éppen m int nálunk. A serlegeket köröm próbáig ki kellett inni és az m aradt győztes, aki a többit az asztal alá itta. Az első serleg b áránynyá változtatta őket, a m ásodik oroszlánná, a harm adik disznóvá. Nálunk még több (okozat is van. Á ltalában azt tartják, hogy az első pohár oltja a szom jat, a második egészségére válik, a harmadik igaz gyönyörűséget okoz, a negyedik jó kedvet, az ötödik szerelm essé tesz, a hatodik álm ossá, a hetedik elálm osit, a nyolczadiknál ingerkedünk, a kilenczedik felharagit, a tizedik felbőszít, a tizenegyediknél a tórvénynyel gyűlik m eg a bajunk és a tizenkettedik á llattá aljasit. Hogy ez a sorozat teljes legyen ahhoz term é szetesen jóféle b ort kell csillogtatni a pohárban, nem afféle h áro m em h erest, m e rt akkor m ég ham arabb jutunk a végére. A régi időkben asszonyoknak és gyerm ekeknek szigorúan m eg volt tiltva a szeszes italok élvezése. Az asszonyok csak anyaságuk után ju to t TÁRS-SZERKESZTŐ : R É Z LÁSZLÓ. b eosztását, felh aszn álását. T udnán k e g y ik m ásik v áro su n k é le téb ő l olyan jö v e d e lem fo rráso k at p éld ául felhozni, am ely ek tén y le g b e fo ly n a k : de látszata a n n ak sem m i sincs. N em a k a rju k, m ert úgy v agyunk m eggyőződve, hogy nem is te h e tjü k, hogy az ilyen v á ro so k ü g y ein ek v e ze tő it h ü t en k e zelé ssel v á d o lju k : de azt igenis m ár nyíltan kim ondjuk, hogy e zek az okos és bölcs v e z e té sre nem alk alm asak. Ez íté le te t tu la jd o n k é p en a v e zeté sü k a la tt lev ő v áro so k k ü lső, belső k é p e á llap ítja m eg s m ondja k i : Aki egy-egy v áro s ügyein ek v e z e té sé re v állalkozik, an n ak m indenek előtt a h alad ás, a fejlődés irán t é rz é k é n e k k e ll lenni, s m ásodik k e llé k, hogy ten n i a k a r jo n, s tudjon, teh át, hogy az é rzé k, a való é le tb en m ég p edig a v áro s é le téb e n p ro d u k tív ered m én y n y é v áljék De hogy v alakib en érzék leg y en, illető leg, hogy te tt e re je a haladás, a fejlő d és é z é k é re nézve a sik e rte le n sé g b e ne vesszen el, k ell, hogy eszm éi is leg y enek. M ert nincs aunál sa jn á la tra m éltóbb h ely zet, m int m ikor érezzü k a hiányt, a pótolni való t s erő t, a k a ra to t is érzü n k m ag u n k ban azon segíteni, de nem tu d ju k az ú tjá t, m ódját, n in csen ek eszm éink, m ely ek sik e rre v e zetn é n e k. V á ro sain k n ak legfőbb é rd e k e te h á t az, hogy ügyei oly k e ze k b e té te s s e n e k le, m ely ek azt bizonynyal előbbre fo g ják vinni. A v áro s ü g y ein ek v ezető ib en le g y en érzé k a haladás, a fokozatos fe j lődés irán t, leg y e n ö n zetlen a k a ra t a m unkálkodásra, s leg y en ek eszm éi, m e- tak egy-egy ital borhoz, mig R om ulus az ifjakat egyáltalán eltiltotta az ivástól. Egy fejedelem, a n ev ét nem jegyezte fel az utókor, naponkint csupán egy p o hár bort engedélyezett alattvalóinak Egyszer egy részeg em bert vezettek eléje, aki azt erösitgette, hogy nem szegte meg a p aran csot. Hogyha egy pohárral iszom m ondotta, m ás em berré változom, és ez a,m á sik is m egköveteli azután a m aga poharát. A legjózanabbak a kínaiak, utánok az arabok következnek, akik a p ró féta p aran csára kiirtották szőlőiket és csupán pálm abort isznak. A törökök a cham bagnert szűrcsölik, m e rt ez nem b o r és igy nem tiltja a korán. A perzsák m inden időben szerettek inni és közöttük is született Hafiz, aki a legszebb b o r dalokat irta. M ár XI Ptolem eus királyuk 30 láb hosszú aranyból készült ivóserleget hordozott m a gával u tjain és a józan okra adót vetett. Ez a pénzügyi m űvelet h atá ro z o ttan szeren csétlen nek bizonyult, m ert kevés józan találtatott országában, akit meg lehetett volna adóztatni. A XVI. században tivornyáztak leginkább az em berek. A lovagok, de m ég a szépség ei v árurnők és kisasszonyok is nagyon üritg ették a kancsókat. A L ichtenstein család k rónikáiban

2 ly ek n e k se g ítség é v e l m u n k álk o d á sát ered m én y koronázza. B izo n y ára ösrner m indenki ü g y e s és ü g y e tle n g azd át, ső t ism er m indenki olyan e s e te k e t is, m időn az ü g y e tle n n ek több a v agyona, m int az ü g y esn ek. T e ssé k c sa k e k é t e s e te t ö sszehaso n lítani : az ü g y e s g azd a h á z a tá jé k a, m ind ene. m it sa já tjá n a k nevez, m ennyivel több bold o g ságot m u tat, m int az ü g y e t lené. T iszte lt váro si polg áro k! Az leg y en te h á t az önök v ezérelv e, hogy m egvizsg á ljá k, m ikor v á ro su k ü g y e it egyik v agy m ásik e g y én re bízni a k a rjá k, hogy a fenti tu la jd o n sá g o k k al rendelk ezik -e. Sőt h a a v á ro s valam inő ü g y é rő l v a n szó, a rra h allg assanak, ki a h aladás, a v áro s fejlő d ése m ellett b o n to tt zászlót, m ert m ikor k ib o n to tta a zászlót, m ár a k k o r ki is lé p e tt egyszersm ind az önzetlen c se le k v é s te ré re s az az e m b e r eszm ékk e l is rendelk ezik. A zoktól pedig, kik a pén zh ián y m iatt e lle n e tám a d n ak a h alad ásn ak, fo rd u lja n ak el m eg v e téssel, m ert azo k n ak nincs é rz é k ü k, azok a k ö z ü g y ért ö n zetlen ü l m unkálk o d n i nem tu d n ak s azok e sz m eszeg ények i s : az illy e n e k e t a g o n d v iselés ta lá n ijesztő k u l h agy ta h á tra a régi világból. Ez v áro sain k, ille tő le g v á ro sain k p o lg á ra in a k az é rd ek e. S ezt az é rd e k e t m inden v áro s p o lg árain ak re sp e k tá ln ia kell, s m inden szem ély es, rokoni, v agy b aráti é rd e k e t, m int m ellék est, m ellőznie kell, ha a jó hazafi n é v re ig én y t a k a r ta r tani. Mert csak az a nem zet erő s, h a ta l m as és tisztelt, m elynek v á ro sai a kor színvonalán á llan ak m inden tek in tetb en. V e 3&oc # #oe,*c ^ &- %pvb Megérdemeljük h niellözte'tést! S zep tem b er 17 l il i k n ap jain volt a sáro sp atak i ev. ref. gim názium ba a felv é te l és b eira tk o z á s, a m elynek tartam a a la tt mi, p a ta k iak, kik nem v a g y u n k re fo rm átu so k, ism ét esak a z t ta p a sz ta l tu k, a mit m ár é v e k ó ta tap asztalu n k, azóta, a m ióta a kultusz m iniszter e lre n delte, hogy egy-egy o sztályban 65 ta n u lónál több nem leh e t, t. i. g y erm e k e in k nem v é te tn e k fel az első s h ar m adik osztályba, m inthogy azokban a olvasható, hogy a várk isasszo n y ra naponként négy itfze bor jutott, A kolostorokban akkor is, m a is é rtettek a torok rr-egnedvesítéséhez érdekesek az edények is, am elyekből különböző népek az italokat élvezték. Azon kor ó ta am ikor még ellenségeink koponyáiból ittak áldom ást, nagyon átm ódosultak az ivóedények. A régi germ ánok szarvakból ittak, azu tán jöttek a vásák. kancgók és serlegek, de éppen nem olyan gyengéd form átlan am iként az m a használatos Egy veder bornak és csizm a sörnek a kiürítése nem i íak az ivó to rk á t, h an em izm ait is p ró b á ra teszi. A kadtak rajongó lelkek, akik a gyöngyöző pezsgőt rózsaszínű női czipellőkből is itták, a m agyar legény m eg felhajija a b o rt azonm ód az üvegből és az ü res ü veget o dacsapja a falhoz. Miként igyunk, mit és m ikor az ízlés és te r m észet dolga. Az ivásnál is áll, hogy ahány ház annyi szokás, de jól m ondja B rillat-havarin az inyem ség nagy m estere, hogy aki m egterheli a gyom rát vagy leissza magát, nem ért az evéshez, iváshoz. G astron 65-ös létszám b e te lt re fo rm á tu s g y e rm e k e k k e l. S zom orú s lev e rő ta p a sz ta lá s ez, m ely et ezú ttal azzal e n y h íte tt az iskolai e lö ljá ró ság tiszte le tre m é ltó k e g y e ssé g e, hogy g y e rm e k e in k e t föltételesen fe lv e tte s ha W lassics m in isztern ek is úgy tetszik, ezek is re n d es ta n u ló k k á leszn ek, különben p edig m agán úton k e ll ő k e t tan ítta tn u n k. Ez a tap asztalat. ez a m inden é v ben ú jra, m eg ú jra előforduló csaknem k é tség b e e jtő k ö rü lm ény a mi n é ze tü n k szerin t igen sok okból m éltán é r b e n n ü n ket, igazoltan sú jtja szülei szívün ket. M erésznek tetsz h etik ez az á llítás, de h a m eg fo n to lju k, a m it m ondandók v a gyunk, ig azat fog adni m indenki L'gyan m iért nem v e h ető k fel a mi g y e rm e k ein k a sá ro sp a tak i fő isk o láb a? Nem m ásért, m int a z é rt, m ert n in csenek párhuzam os osztályok. Az isk o la m ag a nem k épes e rre áldozni, á lla m seg é ly t nem a k a r k érn i, hogy sz a b a d sá g át, fü g g e tle n ség é t te lje sen m eg ő rizh esse s az e red m én y az, hogy a b e ira tá so k, ille tő le g fe lv é te le k a lk alm ával első so r ban csa k re fo rm á tu so k v é te tn e k figyelem be, m ás v a llá sú a k p edig csa k a k k o r, ha re fo rm á tu s je le n tk e z ő k n in csen e k. E zt m egérzik a k á lv in isták is. de m egérezzílk fő leg mi, p a ta k iak, k ik itt h e ly ben sem tu d ju k g y e rm e k e in k e t tan ítta tn i. S ezt. m int em lítők, so k különböző okokból m eg érd em eljü k. H add em lítsü n k fel e g y e tle n e g y e t s ez az. hogy m i p a ta k ia k sem m it, de sem m it nem á ld o ztu n k s nem áldozunk m a sem a sárospataki fa isko lára! Itt van ez a n eg y ed fé lszá za d o s h ires iskola s a m últban csakn em in g y en k i tan u lta k b e n n e g y e rm e k e in k, m a p edig k e se rv e se n esik. hogy a v á lto z o tt v isz o nyok d a cz ára is nincs úgy. m int volt ré g en X apró l-n apra o lv a sh a tju k, hogy itt is, o tt is a város n a g y a la p ítv á n y o k a t tett, gazdag adom ányozással já r u lt az iskola fentartásáhnz. H ódm ezővásárhely. M ezőtúr, M iskolcz, R im a szo m b a t stb m ind h o z zájá ru ln ak a k e b e lü k b e n lev ő ta n in té z e te k fen tartásáh o z: de S á ro sp a tak ró l m ég se n k i sem h a llo tta, hogy a fő isk o la ré sz é re v alam t a d o tt v o ln a!* S ez e lé g a rra, hogy m eg v a llju k őszintén : m egérdem eljük a m ellőztetést: m eg, m ert sem m iv el sem já ru lu n k a főisk o la fe n ta rtá sá h o z. V an azért egy jó ra v a ló in d ítv á n y u n k, m ely et szív esen a já n lu n k a sá ro sp a ta k i nem re fo rm á tu s h itv a llá sú a k fig y elm ébe s ez a z : in d ítsu n k m ozgalm at m a gi; ni- között, hogy a főiskolában párhuzam os osztályok legyenek az alsó három osztályban! T eg y ü n k egy kis szám ítást! M ondjuk, hogy k e ll a három o sztály b a ö sszesen három ta n á r s e z e k n e k év i fizetésök 1400 frt, összesen 42(10 frt. E n n ek m eg f e l e l ő i g k e lle n e tö k é t g y ű jte n i. ha nem e g észe n is, de leg aláb b szám baveh ető részben. Mi itt S áro sp a tak o n nem refo rm á tu so k, az u tólsó n épszám lálás adatai sz e rin t: 4K í8-an v agyunk. Ebből fe je n k é n t e sik : 1, m ondd eyy fo rin t évenként. No m ár k érem ez olyan c se k ély öszszeg, m elynek m eg a ján lása s b e fizetése, e g y általán nem te h e r azo k n ak v á lla ira, kik a ta n ítta tá s áld ásaib an a k a rjá k g y e r m ek e ik et részesíteni. De igen hát a Kossuth Lajos emlékére tett alapítványt e lh a llg a ssu k Szerk. T iszte le tte l a já n lju k ez in d.ly á n y u n k a t po lg ártársain k figyelm ébe s az a rra h iv a to tta k a t k é rjü k, hogy a m ozgalom m al ne k é sle k e d je n e k, m e rt a k é sle k e d é sb e n v e szed elem v a n! Egy gyermeket taníttató szüle, x -x -x -x - x x - x - x x - x - x- k x - * x ^ s - x- S.-A.-líjhely nagykorusitása. Sátoralja-U jhely nagyközségnek rende zett tanácscsá való átalakulása alkalm ából több rendbeli czikk jele n t m e g e lap betűibe szedve, m elyeknek irója anélkül, hogy némi tájékozást szerzett volna m agának a kérdés m eritum át illetőleg, nagy szóval hirdette a polgárm esterséggel já ró előnyök üdvös és jó ték o n y hatását, de elfeledte azoknak valam elyikét is m egem líteni ; arra felhozhatott volna bizony szám talant, ha benne, de m ert ilyet a legjobb akarattal sem találhatott, m entsük őket pardon őt, hogy elfeledték. Am a m en thetésnek is van határa, még az elkövetett bűn jóhiszem m el tö rtén t, de ha valaki előre m egfontolt szándékkal félrevezet m ást vagy tu d v a oly cselekm ényt visz véghez, hogy m ásokat az által tévútra vezessen, az m egtorlandó. Mivel azonban eszközünk arra nincs, hogy egy ily a közönséget hangzatos szavakkal elám ítani akaró t és a m ás m eggyőződésen lévők ellen g yanús h an g o n kiabálót észre térit sünk, csak az a m ód m arad szám unkra, hogy az igazság és való tén y ek feltüntetése által d u g ju k b e az éktelen lárm ázó tork át, illetőleg a közönség fülét és szem ét tegyük érzékenynyé a tiszta hang és az igazi fény iránt, m ert nem csuda, h a a szem fényvesztések és hasbeszélők után m inden valódi fényt és hangot ilyennek vesz. Hz okból szükségesnek találtam, hogy egy neutrális pontról nézve az egészet, a közönség figyelm ét a helyes irányba terel jem s ha tájékozást szerzett és felfogta a helyzetet cselekedjék, a nélkül azonban, hogy polém iába bocsátkoznám bárkivel azok kö zül, kik a ren d ezett tanács bajnokaiul sze gődtek hanggal és Írással, hogy m egvéd jék akkor, m időn tám adó nem is volt és pedig egyrészt azért, m ert. j-yik fele a cikkírónak vagy ha jobban tetszik az iró cikkeinek egyik fele sületlenségeinél fogva szót sem érdem i 1, m ás részt, m ert az ősz szes eddig m egj'-lent közlem ények a dolog lényegének elferdítésére irányultak vagy helytelen és roszakaratu intentioval lettek m egírva olyan egy ügyüséggel, hogy a ke vésbé gyakorlott o vasó is csak a ta k a rg a to tt helyzetet látta A jelenlegi hely zet az, hogy a lázas sietséggel összegyüj.tött aláírások m eg van nak. vagyis az adózóknak a tö rv én y szerint kivánt tö b b sége h ajlandó belem erni az átalakulásba, a rendezett tanács tehát meglesz, ha valam i non putarem közb nem jo. M ost m ár m inden gyanú nélkül szólhatni a kérdéshez, m ert nem illethetnek váddal, hogy a jónak m eg ro n tó ja akar lenni az, ki nem hiszi m indjárt, ami irva van, m ert nem az ő fejéből p attant ki a/ eszme, a kolum busi dicsőség nem az övé és m ert nem lehet polgárm ester. Most m ár tehetünk egy kis szám ítást is, melynek alapján noha nem is fog egészen stimmelni a bizottság által kibocsátott lel hivás szám ításaival tájékozást szerez hetni, vájjon üdvös lesz-e az átalakulás és m inden rázkódtatás nélkül fog-e m egtörténhetni az?- oly kedvezők-e az átalaku

3 lási viszonyok, m int azt a felhivis ékes fizikai tétel hogy egy test ugyanazon id ő szavai f< stik? va^'y csak szóhalmaz és irott ben két lv ly en nem lehet, a rendőrségre m alas/t. m elynek m agja majd kiválik a is áll, vagyis a Rákóczy-utczán álló rendőr burokból, ha érésre kerül. m iatt a Kinizsi-utcza végén egész kényelmesen Sát uralja Ujhely nek évi költség, verhetik be egym ásnak fejőket a vetést; szerint évi kiadása 101,444 frt duhajkadók és az em bernek a szem ét is 87 kr., tt kiadás fedezésére szolgáló különböző czímeni bevétele 69,396 frt 62 kr., kilophatják, tehát a végeredm ény az, hogy a rendőrség létszám a szaporítandó, a mi teh át a m utatkozó hiány, mely községi szintén kiadás többlettel jár. póladóval fedezendő frt 25 kr. így állván a dolog, csak akkor volna vagyis a földadó utáni pótadó 46 /0, a többi adóne nek után 41 /. De ha beletekintünk a város ez idei költségvetésébe, egészen m ás m eggyőződésünk h sz, mint a felhívást kibocsájtókm.k, m ert a költség vetés bevételi oldalán oly tételek vannak, helyén az átalakulás, ha biztos kilátásaink volnának arra, hogy a polgárok, kik m ár a jelenlegi szervezet m ellett is túl vannak terhelve és k ereseti forrásuk nincs, legfeljebb néhány perczent áldozattal lennének képesek a rendezett tanácsai járó tér m elyek spéciéi csak erre az évre vagy leg heket elviselni, de pusztán azért, hogy feljebb két évre szólnak ha szólnak és m elyek csak a legvérm esebb rem ények teljesülése esetén indokoltak. H ogy esak a legnagyobb és legszem beötlőbb tételeket em lítsem ; van a bevételek között egy 12,000 frtos, m elyet 145 hold erdő fájának érték építéséből nyer a város. Ez m indenesetre szám ot tevő tétel. D e leszám oltak-e azzal a szám ítást tevő rendezett tanácsot óhajtók és sürgetők m ert mi óhajtjuk, csak nem sürgetjük ho g y ezen 12,000 frtos bevétel csak ez évre és talán m ég a jövő évre esik m ert hiszen ezen összeget csak a m egtakarított és nem értékesített fanak eladásából nyerik ; m ár pedig, hogy ism ét ily m egtakarításból folyó értéket nyerhessenek, arra évek hosszú sora szükséges: vagyis elesik a 12,000 frt H onnan veszik m ajd akkor ezen sum m ának egyenértékét, hogy a költségvetés m érlege le ne billenjen a fedezetlen j i 'ánytó lr s akkor a községi pótadó nem ; i", m int m ondjuk, hanem 5 6 '0 is lesz. É hez járul m ég, hogy akkor, m időn csaknem m inden elképzelhető legeseké lyebb jövedelm et felvettek a bevételi oldalon csak hogy kedvező színben tüntessék fel a viszonyokat pl. a községi kötelékbe való felvétel után befolyó összeget is, mely 10 frtra van prelim inálva ha ily csekély < >szeget is szám ba vettek; az előre nem i. ható bevételek czímén 1500 frtot előirányozni kissé erőltetett. Itt van a lóláb, m elyet eltakarni nem tudtak, sőt a számi lást tevők m aguk sem vettek észre, mely őket elárulja E n ezen tételt lelkiösm eret furdalás nélkül m erném a legjobb körül m ények között is csak két-három száz forintra leszállítani. íme itt ism ét 1000 frt hiány állhat elő a mi m egint fejebb szök teti a pótadó kulcsot és így tovább tovább, több szám ítást is lehetne tenni, a mi csak ugyan el venné kedvét a közönségnek a rendezett tanácstól; de mivel ez elvégre is kívánatos, csakhogy nem hebehurgya m ódra hanem kom oly m egfontolás után, elégnek m utatkozik a fent felhozottakkal kim utatott ártatlan tévedése és jóhiszem ű sége a felhívásnak, hogy m indenki össze hasonlítást tehessen a jelenlegi nagyközségi szervezet mellett létező és a rendezett tanács által létesítendő viszonyok között. E zen kim utatott és polgárm esteri észszel sem eltüntethető külöm bözetet m ég tetézni fogja az a körülm ény is, hogy a mit m ár m ások is hangsúlyoztak a rendőrség létszáma, a mi egy oly nagy községben, m int Ujhely is, siralm as állapot, egy rendezett tanácsú város igényeinek nem felel m eg ; m ert azon állítás, hogy adjunk több fizetést a rendőrségnek, lesz a rend is n a g y o b b ; vieznek satirának jó, de kom olyan senki nem veheti. Mert azon polgárm esterrel dicsekedhessék és olykorolykor polgárm esterre is korteskedjék, m eg nem bocsátható könnyelm űség, bűn volna, m elyért első sorban a sürgetők lennének erkölcsileg felelősek. N agykorusítsuk városunkat, ha m egérett reá, de ha nagykorúságával csak a tönk szélére juthat, m int a tékozló fiú, úgy hosszabbítsuk m eg kis korusúságát egy-két esztendővel, s ha kedvezebb viszonyok közé jut, adjuk m eg neki az önrendelkezési jogot. Tisztelt p o lg á rtá rs! így végzem én is soraim at mint a felhívás»igy állunk a rendezett tanács kérdésével, m inden más híresztelés könnyen elvetett szó, a mi alappal nem bír.«... de m ár itt eltérek. Igyekezzünk oda hatni, hogy ezen tény leges állapotok javuljanak, hogy ilyen fontos kérdés m egoldásába ne vegyüljenek más érdekek, m int egyedül a városé, ne egyesek akaratának dispositiója alatt álljon a dolog lényege, m ert az egyes em berek, bár mily lelkiösm eretesek pedig az kevés van többé-kevésbbé önzők, hanem fontoljuk m eg cselekedetünket, m ielőtt tennénk, hogy ha beválik, m iénk legyen a jutalm a, ha elhibáztuk, senki m ást ne okozzunk, m ert azzal bajunkon nem segíthetünk. Sic. X- -X X X X X X 58 X X- X X X X VEGYES HÍREK. Előfizetési felhívás. A S á to r a lja ez évfo ly am ának ik n e g y ed é v ét e szám mal bevégzi s a jö v ő szám m al uj n e g y e d é v b e lép. Ez uj n eg y ed é v b en k é rjü k t. o lv asó in k at az an y ag i te k in te tb e n való pártfo g o lásra. Nincs szükségünk úgy é rezzü k irán y u n k n a k fe jte g e té sére, hiszen m ár van m últúnk, a m ire h iv atkozhatunk ; s talán sz e ré n y tele n sé g n élkül h iv atk o zhatu n k is, m ikor k é rjü k t. o lv asó in k at előfizetésük m eg ú jítá sá ra és uj előfizetők g y ű jté sé re. E lőfizetési díja lap u n k n ak m arad az eddigi. E gész évre 4 frt: fél é v re 2 frt; negyed é v re 1 frt. Az előfizetési pénzek a k iad ó h iv atalb a küldendők. Szerkesztőség. Eljegyzes. Dr. Zsindely István, a sárospataki főiskola egyik ifjú, kitűnő jogtanára, törvényhatósági bizot">áurí tan f- hó 17-én tartotta eljegyzését K rasznapoli/ky Iloua kisasszonyuyal, Péchy Adátn sz.acsuri földbirtokos szeretet remélte gyámleányával. Uratulá uuk. Tanárjelölés. A sárospataki főiskolában megüresedett joi^i tauszékekre az igazgató-tanács 6 pályáz^ közül a statisztika péuzügyi jogi tanszékre dr. Illyefalvi Vitéz, (iéz.a, budapesti ügyvédjelöltet; a nemzetgazdasági tanszékre első helyen dr. Szab S Sándor temesvári pénzügyi fogalmazót, második helyen dr. Kaffay Gyula cz.eglédi ügyvédjelöltet ajánlotta Kinevezes. A s. a.-újhelyi in. kir. pénzügyigaigatóság Geőcze E rnő s. a.-iyhelyi lakost, a s.-a.-ujhelyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz díjtatan kezelési gyakornokká nevezte ki. Nepfólkelésí szemle V oépföikelési időszaki jelentkezés, illetőleg szemle Sárospitak részéről f. év október hó 14-én. reggeli 8 órakor S.-A.- [Jjhelyben fog v'gbemenli. Szükségesnek tartjuk, ez alkalommal a jelentkezők ügyeim ét felhívni arra, hogy mindazon katonailag kiképzettek, kik a kár a hadseregben vu 'y a honvédségnél, akár ezek putartalékábau szolgáltak s azon ki nem képzettek, kik külön hadi szolgálatra, piros a já n la ti lappal vannak ellátva, köt lesek a jelentkezésre. (1854. évbeliek). A jelentkezéshez a népfölkelési igazolványi könyv, az.ok, kik ilyennel nem birnak, a végelbocsáti vagy honvédkönyv magával hozandó. Az igazolványi könyvvel ellátott népfelkelők könyveik előmutatása m ellett, a vasúton a katonai menetjegygyei utazhatnak. Írásban csak a tisztjelöltek. közszolgálatban lévő tisztviselők, hivatalszolgák, vagy a kik a személyes megjelenésnél akadályozva vaunak jelentkezhetnek. E llenőrzési szemle. A közöshadsereg kötelékébe tartozók ellenőrzési szemléje Sárospatak város részéről október hó 8 ikán lesz Sátoralja- Ujhelyben reggel 8 órakor. Jegyzövalasztás A sárospataki jegyzői karban néhai B atta József utáu üresen m aradt helyre Salacz Lajos 111 ad jegyző, ennek a helyére pedig két pályázó közül M auks G yörgy választatott meg a képviselő-testületnek szeptem ber hó 2l-ikén tarto tt gyűlésén. Hivatalos botrányról beszélnek városunkban, a mely a jegyzőválasztás alkalm ával történt, a mikor is a választást vezető tisztviselő zártülést rendelt el a szavazás tartam ára s egy intelligens em bert ki uem képviselő testületi tag. mivel a figyelmeztetésre nem távozott el, rendőrökkel akart kiveztetu ni. (V ájjon a megyei tisztviselő úr, mikor a képviselő-testületi tag indítványára a többi képviselőtestületi tag megkérdezése nélkül a zárt ülést elrendelte, törvényes alapon á llt-e?... Kissé furcsának találják sokan azt, hogy a behívott rendőrökkel nem hajtatta végre parancsát, m intha jelezni kívánta volna vele hogy eljárása nem törvényes. Szerk ) A foiskola tanév megnyitó ünnepelye Szeptember lu-én reggel 9 órakor nyilt meg hivatalosan a sárospataki főiskolásban az iki tanév. Az ünnepélyt Jövel szerit lélek U r Iste n dicsérettel kezdte a szép számú közönség, melyben ott volt az igazgató-tanács csaknem teljes számmal (csupán 3 an voltak távol ) majd X ovák Lajos, a főiskola papja inoudott minden tekintetben kifogástalan, m agasan szárnyaló im ádságot. Első fellépése elegendő volt arra. hogy igazolva legyen, hogy Mitrovicsuak a helyére arra való egyént hivott meg az egyházkerület Az utóének hangjainak elhangzása utáu R adácsi G örgy akadémiai- és közigazgató tarto tt költői szárai* atú évmegnyitó beszedet, a mely utáu a két uj tanár olvasta fel székfoglaló értekezését, D r. Tudós István a dogm ák jelentőségéről napja in kb a n Dr. Meczner Sándor az életbiztosításról* olvasván fel tanulm ányát. Az igazgat>-tauá<*i nevébeu Fejes Istvá n üdvözölte őket s ezzel vége volt az ünnepélynek. Délután 1 órakor közebéd volt a főiskolában, a melyen lelkes poüárkószöut *k hangzottak a főiskolai algoudnokok, igazgató-tanács és uj tauárok éltetésére. Búcsú. Vég-Ardó községében vasárnap volt a gürög-katholikih szertartásnak búcsúja, mely arról nevezetes, hogy az istentisztelet teljesen magyarul ment végbe, bár ez újítás a tó t atyafiaknak kissé nehezére esett. Meghívó A Hodrog-Kisfalud, B odrog-k e resztú r és T arczal községek h a táráb an ja n u á r hó 22. es 2J5-ÍS napjain K lapka György (akkor) honvéd-ezredes vezérlete a la tt vívott győztes csaták helyén, a b.-keresztúri vasúti állom ás közelében, m egyei 4 8 -as hoavédegyletúuk díszes em lékoszlopot em elven, azt évi október hó 11 én délutáni l és fél órakor m indkét déli vonat elhaladása után fogja leleplezni. E honvéd-eralékúnnepélyre m eghívjuk a hazai összes testü letek et, egyleteket, tá r sulatokat, felekezeti és állam i iskolákat, a hazai tö rvényhatóságokat és 48 as honvédegyletekel, s ezeken kívül m inden jó hazafit és honleányt. Szenteljünk egy perezet A múlt emléknek..! Riadjon fel újra A győzelmi ének...! A szó, a dal. a zene húrjai Múltak emlékének Elfeledett tettek Édes visszhangjai...!*

4 Ünnepélyünk sorozata. 1. Zeraplénvárm egve leányai m egkoszorúzzák, illetőleg virággal behintik a 48 as honvédem lék alapzatát. 2. Klapka induló, já ts z a Mányi Lajos zenekara. 3. K ölesei hym nusa, előadja a s.-a.-ujhelyi gyártelepi dalárda, Vágó G yula v ezetésével. 4. M atoiai Etele alispán, 1848/49 iki honvédszázados, m int a zem plénvárm egyei 48 as honvédegylet elnöke m egnyitó beszéde (m elynek tartam a alatt az em lék leple lehull), 5. V örösm arty szózata, énekli a dalárda, ti. K arsa Ferencz árv aszék i ülnök, 48 as honvédfőhadnagy beszéde, az ünnepély helyén ja n u á r án lefolyt honvéd csaták történe téből. 7. K ossuth-induló, előadja a zenekar 8. Alkalmi költem ény, irta és szavalja id. Bajusz Jó zsef ügyvéd, 48-as honvédfőhadnagy. 9. Harczi dal, előadja a dalárda. 10 Matoiai Etele honvédegyleti elnök átadja a leleplezett em léket B.-Kisfalud és B.-K eresztur kozsegek biráinak. 11. Hákóczy-induló, előadja a zenekar. A tisztelt közönség jutányos és jó ellátást talál Heiler Lajos szom szédos vendeglőjében. \ isszautazás a b.-keresztúri vasúti állom ásról tetszés szerin t: délután 4, esteli 8, vagy reggeli 5 órai vonattal. Szem élyenkinti külön meghívók, a honvédegylet tagjai és a virágszórást teljesítő honleányok kivételével, csupán testületeknek küldetnek. T isz telettel: M atoiai Etele, alispán, m int a zem plén várm egyei 48 as honvéd-egylet elnöke. id. B ajusz József, honvédegyleti jegyző. Megörült, (ióliát Gábor borbély-legény, ki Petsár János polgártársunknál volt alkalmazva, fogadási mániába esett, e m iatt megfigyelés végett beszállíttatott a s.-a-újhelyi közkórházba. Halálozas. Egy j>5ravalts iparostársunk hunyt el f. hó 18-áu, Pazuha András kőműves mester személyében. Temetése általános részvét m ellett ment Végbe f. hó 20-án. A tűzoltó-testület, az ipartestület egyik legrégibb tagját veszítette el a ni' gboldogultbau. Nyugodjék békével. Tem plom szenteles. Az abarai ev. ref egyház m» gragadta a millenniumi esztendőt, meg temploma tornyának százados évfordulóját, mint kitűnő alkalm at, hogy több száz éves templomát (huszita templom \o.t). uj ruhába öltöztesse. A törekvő egyháznak sikerült is ezt keresztül vinnie; sőt tü b t is tett : csiuosan renovált templomába 4000 frt értékű o rrénál is állíttatott be. Most m ár mindez a nyilvános használatnak is át van adva. A tem plom - és orgonaszentelés f. hó 20 án ment végbe, a mely nap az abarai ev. ref egyház t-. tenetében bizonyára a legnagyobb örömnapok közé lesz feljegyezve. E lélekemelő ünnepélyen sajnálattal nélkülöztük a felső zempléni egyházmegye nt. esperesét Fejes Istvánt, kit a sárospataki főiskolának meleg szerelme és gondja fosztott meg az abarai szentelési ünnepélvtől. Helyetteséül G yarm athy Sam u b.-újlaki lelkészt s e^yuazmegyei tanácibiró-főjegyzőt küldte el, ki szép imával nyitotta fel a renovált templomot s ugyancsak szívhez szólóan kérte bent a tem plom ban az Isten áldását reá s a gyülekezetre, mely a templomban fogja im áját a M indenhatóhoz Elbocsátani. Bent a templomban az egyházi beszédet Péter M ihály kis-azari lelkesz ta ito ita ; az úrvac-ora felett szertartási beszédet H aizer E ndre hardicsai lelkész m o n d o tt: keresztelési szertartást K iss Tam ás málczai lelkész végzett. A templomon kivül l e v gyülekezetnek K éz László homonnai lelkész prédikált. Tengernyi sokaság voit e lélekemel" szentelésen. A gyönyörű, n.eleg őszi időjárás is kedvezett az abarai reformátusok öröm ünnepélyének ; s ez a kellemes időjárás is befolyás sál volt arra. hogy még a távolabbi községből is oly nagy számmal gyűltek össze a luv k. hogy még a tem plom -kerítésbe sem fértek be s tekin tettel arra, h<>gy tót ajkúak is nagy számmal jelentek meg, esperesi intézkedés nélkül, a nyílt utczán is kellett egyhá/i beszédet tartani, még pedig hogy a tótajku hivek is kielégítést nyerjenek. tót nyelven. E/.t a fűnk«ziót f rjla k i János tussai h.-lelkész végezte. Már a/. I óra d. u egész közel volt. mikor a s/.ertartások bevégződtek. Ekkor a lelkész udvaron felállított nagy sátor alá gyűltünk ös'ze s kedélyes hangulatban lakomát ültünk. Természet* s dolog, hogy pohárköszöntök ben sem volt hiány. Ebéd után a társaság fiatalabb s fiatal rés/.e tánczra perdii t s rakta a ropogós csárdást úgy éjjeli 12 óráig. Á ltalában elm ondhatni, hogy a prot egyház világi urait nem lehetett ott látni. Hogy kőxönyösiégből-e, vagy az abarai egyház elöljáróságának mulasztásából, azt az ő lelkűk tudja, mi nem kutatjuk. Meghívó A sárospataki ev ref. egyház presbitériuma a főiskolai ifjúság közreműködésével folyó évi október hó 4-ikén a ref. templom újítási költségeinek fedezésére a városháza nagy term é ben zártkörű tinczvigalmat rendez. Kezdete 8 órakor Belépti d íj: szeiuélyenkint 2 korona. Felül- tizetéseket köszönettel fogad s hírlapilag nyugtáz B ú za János főgondnok. Hymen. N.-Enyedi D em ién Z oltán homonnai járásbirósági jegyző f. hó lü -á n jegyezte el S.-A.- Ujhelyben A d riá n yi Saroltát, özv. Adriányi Gyuláné kedves leányát. E Irigyben az igaz szerelmet boldogság, a reményt való kisérje nagyon soká. Fuchs Bódog, a sátoralja-újhelyi központi takarékpénztár főkönyvelője jegyet v álto tt R eich H erm ina, Reich Lipót vajnági nagybirtokos leányával. Egyházi kitüntetés Lengyel Pál sátoraljaújhelyi rom. kath. lelkész szentszéki ülnökké neveztetett ki. Ruttkayné az újhelyi zsinagógába!.. Kuttkayné Kossuth Lujza asszony, aki jeienlegi S.-A.- I jhelyben tartózkodik, mint Matoiai Etele alispán vendége, f. hó 21-én az alispánné kíséretében megjelent az üunepi istentiszteleten az ottani staíusquo izraelita anyahitközség templomában. Uuttkayné Landesmann hitközségi tisztviselőtől m agyarra fordított imakönyvet kért s azután nagy érdekkel hallgatta végig az ünnepi im ásat és énekeket. Az istentisztelet után K uttkayné megköszönte azt a szép gyászünnepet, amelyet Kossuth Lajos halálakor a hitközség a tem plom ban rendezett. A női templom előcsarnokában. Keichard Mór hitközségi elnök távo: létében, Schw arz B ernát elnökhelyettes az elöljáróság élén üdvözölte K uttkaynét, majd Friedlieber Albert beszédet intézett a matronához, a ki meghatva köszönte meg a figyelmet. Tüzek F. hó 19-én d. u. Barkón 29 ház esett a pusztító tűz m artalékává s ugyanannyi család m aradt hajlék nélkül. Hogy a tűz hogy keletkezett, biztosan m egállapítani nem lehet. A község szegény tót község. A tűz lokalizálása nehezen, sőt sehogyse ment, m ert sem szer, sem értelem, sem akarat nem volt. A község lakosai közül mindenki csak a saját hajlékának őrzését tartotta kötelességének akár forogva veszélyben, akár nem. Ez az oka annak, hogy a leguagyobb szélcsendben is 29 ház ham vadt el. F. hó 21 én d u. 1 s t) órakor pedig a homonnai vasúti állomáson gyűlt meg é g j szénnel m egrakott kocsi. Eloltására gondolni is alig lehetett. A kéznél levő munkások az égő kocsit az állom ástól kitolták a szabad pályára, nehogy az állom ásban okozzon esetleg még több tüzet. M ihelyt a nyilt pályára kiért az égő kocsi, a lengedező szellő tüstént élesztette a tüzet s a kitűnő minőségű szén azonnal izzó parázszsá változott át s lángba borult a kocsi í esze is. Éjjeli látványnak e kocsi égése igen ",.ep volt. különösen távolabbról. Talán ez az oka annak is, hogy a városi tűzoltók nem jelentek meg e tűzesetnél s hagyták, hogy a vasútiak maguk kínlódjanak lej/alább a pályatest nagyobb megrongálódásának elhárításán. Szeretjük legalább mentségükre ezt gondo ni, mert másképen a legnagyobb mértékben kellene elítélnünk m ulasztásukat. F. hú 21 éu éjjel N.-M ihályban is pusztíto tt a tűz. Rövid idő alatt ez m ár a B-ik nagyobb tűzeset N.-M ihályba Most a csillaghoz czímzett nagyvendégló és szomszédos épületek hamvadtak el. Színészét S.-A.-Ujhelyben. M int a színházi jelentésből értesülünk, Beránek Mihály színigazgató a s.-a -njhelyi városi színházban az előadásokat f. évi október hó 8-án kezdi meg. A társulat 1 l műszaki s 32 működő ta t;b 51 áll. Van ezenkívül saját zenekara is. Az ujonuan szervezett társulatot ajáuljuk Sátoralja Ujhely város m üpártoló közönségének szives figyelmébe. Színészét Ozv. Veszprémy Jenőné színtársulatának e héten ta rto tt folytatólagos e őadásairól a következőkben számolunk be olvasóinknak : M indenekelőtt konstantálnuuk kell, hogy m últ számunkban kifejezett reményünk eléggé beteljesedett s különösen egyes estéken oly nagy számú és intelligens közönség volt jelen, a milyen Sárospatakon ritkaság. Nem akarjuk ezt a mi felszó látásunk érdeméül felróni, de jól esik annak látása, hogy városunk közönsége tud lelkesedni, ha arra okot lát. Most pedig van oka, m ert a darabok megválasztása, valamint az egyes előadások minden tekintetben kielégítők. Szombaton 9R ik á mt adták, a főbb szerepeket B. Szőllősy Ilona adta, Tisztái és Krémer játszották. Igen szép volt Bika (B. Szőllősy 1.) belépője Elszórva a világon.- Tisztái Ez a világ..,* cupléját többször megismételtették ; hogy a kritikusokat scorpióknak nevezte, ezzel azt hisszük nem ránk czélzott. Vasárnap ma z asszony verve jó* népszínmű már kisebi) hatást keltett. A főbb szerepekben kiváltak Nagvfalusi Juliska. Kovács Ilka, Csáki és Krémer. Fehér és Jakabli jó volt a kőt vetélkedő szerelmes szerepében. N ógrádi csekély szerepét eléggé kiak-, názta. Nagy hatást keltettek Tisztái helyi vonatkozású cupléi. Hétfőn ma k is hörcsög* bonyodalmai tartották általános derültségben a közönséget. Balázsy a tábornok, K rém er az alprefekt, Tisztái a komornyik, Kovács Ilka a színésznő szerepében I igazán m intaalakítást m utattak be. Kedden Fedora előadása töltötte meg a színkört válogatott közönséggel. A czím szerepet Veszprémy né játszotta a darabhoz teljesen méltó alakítással. Impozáns megjelenése. csinos toalettjei maguk is m utatták, hogy lierczeguői szerepet játszik. Játé k a teljeseu lekötötte nézői figyelmét s a hálás közönség minden felvonás után a lámpák elé hivta. M éltó partnere volt K rém er és Balázsy. Kár, hogy egyes mellékszereplők kisebb szerepeikben is nagyon akadoztak. Szerdán a ^ Holtom iglan* -1 adták, a főbb szerepekben B. Szőllősi Ilona, Csáki és Krémer tűntek ki. Tiszta a hordár szerepével általános derültségben tarto tta a közönséget. Csekélyebb szerepeiket is jól betöltötték L atabárué, Munkácsi, Nagyli'lusi és Balázsy. Kovács Ilka ismételten bizonyságát adta annak, hogy fiúi szerepekben igen jó l néz ki. Sárospatak ünnepe Az október hó 4-ikén tartandó relorm átus tem plom - és papszentelési ünnepély egész városunkat ünneplésre hívja fel. A tiszániuneni ev. ref. egyházkerületnek világi- és egyházi em bereinek sziue java fog itt találkozni, h o.y a kerületi gyűlésen meghányják-vessék az egyház javára szolgáló dolgokat s egyúttal résztvesznek a főiskola ifjúságának Tom pa-ünnepélyében is. Szép és lélekemelő napok várnak városunk közönségére, mely úgy gondoljuk mindeu különleges felhívás nélkül is tudui fogja kötelességét, t. i. ünnepi díszbe fogja öltöztetni ha tékait s az ünneplő egyházzal együtt fog ünnepelni. Kérjük ez utou is városunk lakosait, hogy m ár október hó 3-ikára lobogózza fel lakóházait s az e9te tartaná * fáklyásm enetre világítsa ki ablakait. A kettős, sőt hármas ünnepély program m ját nagy jából így ism ertetjük meg lapunk olvasóival: október hó 3-án d. u. 1*5 kor érkeznek a vonattal K u n B ertalan püspök, kir. tanácsos, a Lipót-rend középkeresztese, a ref. conveut egyházi elnöke, a ref. legidősebb lópásztora és báró Vay B é la, tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főgondnoka, a m agyar fő rendiház aleluöke, a Szent-István rend kis keresztese s valóságos belső titkos tanácsos, a kiket a vasúti állom ásnál a járási főszolgabíró. Sárospatak városának elöljárósága s az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye részéről az esperes fogadnak. Estve jn órakor fáklyásm enet a püspök és főgonduok tiszteletére a ref. parochiánál, a kiket M eczner Béla, az alsó-zempléni egyházmegye gondnoka fog üdvözölni. Október 4 -ik é n reggel 1-9 órakor kíild ttségi tisztelgések espereseik vezetése alatt a püspök urnái órakor kezdődik az istentisztelet. melyet a gyülekezeti éneklés. K u n B ertalan im ádsága, B á lin t Dezső prédikálása, a főiskola vegyes- és a polgári énekkarok éneke, a felizentelendők eskütétele, Fejes István, K eresztury Jó zsef és id. Kapossy G yörgy esperesek felszentelése. valam int a/, ifjú lelkészek felavatása fog képezni, Délután 2 órakor 200 terítékű közebéd a főiskola torna-csarnokában, mely után 1 25-kor a Tom pa szobor leleplezése következik. H étfőn és kedden kerületi gyűlés, melyen megválasztják a főiskola két u jogtinarát. Kiket szentelnek fel papokká? Olvasóinknak eme k érd ésre megbízható forrásból a következő feleletet adhatjuk : A b a u jb ó l: Deinjén Istvánt, Béki Ján o st; Alsó-B orsodból. Sólyom B arnát, Csík D ánielt, Szabó Andrást, Szabó B ertalant, Kovács M ihályt, Kovác> Károlyt Andó Lajost s hozzájok csatlakozik dr. Tüdős István, a főiskola egyik theol. tanára; Felső-Borsodból I)akó Lajost. B atta Józsefet és Sáfrány L a jo st; Felső-Zem plénből: Kéz Lászlót. Péter M ihályt, Bottka B ertalant; A lsó Zem plén bői: Kényeressy Á rpádot; O öm örből: Dusza Jánost, Szabados Lászlót és Nagy Istv á n t; T ornából: Fodor (iyörgyöt. Jakab Ján o st és Nagy Barnabást ; U ngból: Köröskényi Istvánt és Móré Eleket. Összegen te h á t: 25 ifjú lelkészt bocsátanak ki a felavatás által egyházvezetői állom ásra. A.Pesti Hírlap" sohasem érdem elte meg jobban jó hírnevét, közkedveltségét, m int a folyó évben. Oly fényes csoportot képez rendes m unkatársainak névsora, hogy azzal ugyauciak egyetlen más újság sem vételkedhetik. így. hogy csak a tárc/,a-rovatot em lítsük, melyre a Pesti H írlap- - túl oly rendkívüli gond van (ordítva, rendes szerződtetett tárczaírói a lapuak : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Agai Adolf ('Porzó), Tóth Béla, Kenedi ü é za (Quintus), Murai Károly, (Jerő Ödön (V iharos), Kobor Tamás, akikhez a tárczairó kü.ső mun

5 katársak egész gárdája csatlakozik. Vezérczikkirói közé visszakerült a kedvelt publicista Beksies Guiztáv. Színház, sport,?egyos és hírrovata elism erten leggazdagabb. Szerkesztői üzeneteivel egyedül á ll a hírlapirodalom ban. De egyedül áll előfizetőinek nyújtott kedvezményekkel is. melyek B o rá b ó l kiemelkedik a * Pesti H írlap N aptára14, ez a dús tartalm ú, gazdagon illugtrált na^'y alm a nach, m elyet minden előlizető teljesen díjtalanul kap karácsonyi ajáudékul. A Pesti Hírlap" kiadóhivatala (Budapest, V., Váczi-körut 78. szám a,) mindenkinek szívesen küld mutatványszámokat úgy a Pesti H írlap" ból m int a Párisi Divat" nevű pompás kiállítású heti divatlapból, melyet a lap előfizetői féláron rendülhetnek me. A * Pesti H írla p - előfizetési ára az októberi deczemberi negyedévre 3 frt. 50 kr., a Pesti Divat -tal együtt r i Értesítés. Van szerencsém Sárospatak varos és vidéke mélyen tisztelt közönségével tudatni, hogy S.-a.-Ujhelyben a föutczán a megyekúttal szemben levő házban egy minden gényt kielégítő kárpitos és díszítő műhelyt nyitottam. Főtörekvésem oda irányúland, hogy a n. é. közönség becses bizalmát kiérdemelhessem. Szakmámat több éven át Budapesten szerzett tapasztalatokkal bővítve, azon kellemes helyzetbe vagyok, hogy a kárpitos és díszítő szakba vágó munkákat a legizlésesebben állíthatom elő. Javításokat olcsón és pontosan eszközlök, s bármiféle munkálat teljesítése végett S.-a.-Ujhelyből postai kiértesítés után a vidékre szívesen elmegyek. Villamos házi távírók jótállás mellett felszereltetnek. Kárpitos szakba vágó áruk készen is kaphatók. A n. é. közönség becses támogatását kéri S.-a.-Ujhely, 189(5. szeptember hó. W i a d t T a l r a.'b, k á r p ito n ű* ili s iitö. ^ 4 írt 50 kr. Aki újonnan lép az előfizetők sorába, megkapja a szeptember végével kezdődő kitűnő franczia regény folytatásait, valam int decem berben a Pesti Hírlap" N aptáráét. A Magyarország1* ma kétségtelenül legolvasottabb politikai napilap. Pályája a folytonos emelkedés útja volt s ma már nem csak mint hírlap foglalja el a legelőkelőbb helyek egyikét, hanem igazi politikai tényezővé is lett a mely nem csak leírja, hanem irányozza is az események folyását. Az akcziók, melyeket m egindított, rendre országos akcziókká lettek s minden fölmerülő kérdésben úgy a porofessionátus politikusok, mint -,Tr::vsss.::za: t é a nagy közönség dolga m egkérdezni: m it mond hozzá a Magyarország bátor és szókimondó. íróinak, kezét uem teszi bénává valamely érdekhálózaf, a minek igazságáról meg van győződve m indig ki meri mondani : ebben van az ereje és a specialitása. Hírszolgálata kitűnő es felhasználja a modern technika minden eszközét. Tárcza rovatá t a legkiválóbb írók töltik be a kik a m agyar életről írnak magyarul magyar szellemben. A M a gyarország" ezentúl is az lesz a mi volt, oly újság, a mely napról-napra fokozottabb mértékben elégíti ki az olvasó közönség igényeit. Kezesség erre a szerkesztőség, melynek élén Holló Lajos főszerkesztő, luczódy László h. sierkeztő és B artha Miklós főm unkatárs állanak. Hogy pedig az újság pontosan minden más napilapot jóval megeelőzve jusson az olvasóközönség kezeihez, arra garanczia kitünően szervezett kiadóhivatal. Előfizetési ára egész évre 14 frt negyedévre 3 frt 50 kr s az előfizetési összeg a legalkalm asabb módon posta utalványon a kiadóhivatalba czimzendő. '..o:; ' :á».. ns.. Jelzálogkölcsönöket íöltll>irtolii*íi. 3'/2 /0, házakra4', /0másnemű Inni'H. 5"0 m ellott tr v - legmagasabb összegekben ajánlunk. E kölcsönök konvertálásoknál bélveg- és illetékm entességet élveznek. Erdőkihasználások, birtok-parczellázások átvétele. Birtokok szövetkezeteknek hosszú lefizetési tartamra eladatnak. Magyar Lloyd 4_g közgazdasági vállalat. Budapest. Király utcza 70 Vérszegények, lábbadozók, sápkórosok, gyengélkedők, láztalan tüdőbetegek számára legjobb gyógyszer a dr. Kun Zoitán-féle x r r i _ ~i _ j _ 1 üveg tio darab rózsaszínre ezukrozott \ / X J r» l Ó ] p Z O I D. D C L S. C S l&bdacscsal 1 Irt 80 kr. Hurut tüdővész hideqlelés, malária. Influenza, tüdő- és gégehurut, gyomorhurutban szenvedők számára legjobb gyógyszer a a i üveg 60 drb. égszínkék czukorral dr. Kun Zoltán-féle I O bevont labdacs ára 1 frt 80 kr. Női bajok ellen legjobb szer a dr. Kun Zoltán-féle I n r i g ^ l l ó por 1 doboz ára t frt 20 kr..,, n a dr. Kun Zoltán Purpurin Crem 5 nap a latt minden szeplő és máj foltot A / K O / á p o l á s á r a lo ^ J O D U * O v S e^ voj ^ g a ^ rnej gyönyörű bársony szerű külsőt ad 1 tégely ára 1 I r t -0. Minden eddig megjelent szájvizek fölött legjobb a dr. Kun Zoltán-féle DENTIPURIN SZÁ IVIZ ellenszere a ragályos torokbajoknak is. 3 1 üveg á ra 60 kr. Kapható a készítőnél T RSTYÁ N SZKY KÁROLY gyógyszerésznél Sárospatakon, «minden nagyobb forgalmú gyógyszertárban. Főraktár - Török J ó z s e f gyógyszertárában Budapest, K irály-utcza 12 Dr. Buday Em il gyógyszerésznél Budapest városház-tér. Satoraljau * 3 Ujhelyben Widder Gyula gyogyszeresz urnái <1 s j r. *7 IS95 évi CAIROI s az 1896 évi LONDONI egeszségügyi kiállításokon díszoklevéllel s arany eremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitiluő sikerrel használt kulszer: i ű r R E t M A S / E S / ^ Fo<r* és fejfájást 5 perez alatt megszüntet. * > 5 i * c f k v -fc /, f i r -,, k B I sten. Török ^ U r á b a n váezi-körut t, sz tóraktárak Budapes ^ ^ ^ ^ 8 # viaék c.k o e m hmzos syógy.zertárában, valamint a készít, G - " 2 T J L s / l L-(J1 1 i,ia i Trstv&nsikT K áro lv ; V arannón: G a il Sándor; Hom onnán: Szekerák A m brus; Tokajban M M. Tolvaj M ik 3 3 r í t í vidéki "">8rende,esek pontosan teljesítetnek '.ÓJI 1 B Z S "3211,, O T> ^ C v >

6 <*«Karácsonyi ajándékul a Pesti Hírlapi nagy képes Naptára Hírlap ( S Pesti 4 POLITIKAI NAPILAP m % ( :A Példányszám 50,000. Mutatványszámokat ingyen. # ; ^ I s ^ - u j a J K e u t á i r e e J s : : J ' Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Dr. Keneűi Géza felelős szerkesztő, Borostyáni Nándor, Kozma Andor (Koboz) &.. "? Morgenstern Gusztáv, Murai Károly, Sas Ede. Kobor Tamas stb. 4' \ f ^ j.\e jr je tl é v r e.. w a f t J E PESTI HÍRLAP E lő fizetési cl j: PÁRISI DIVAT-^il eg-y*a.t.t {íjjjj Ee.vévre...H Key é v r e \ ; F ii évre _ Fél évre 9. 3,»0 terved évre * < á Minden hóban jegyzéknapló Kiadóhivatal: Budapest, váczi-körút 78. szám. : r W ' W ^ ' ~ W m ' W *= «' «' & í- * * * V :.. : í w B R K B S B Q R n n R n n n n R s a n n n s s R s s k k é % Dali, menyasszonyi öltözetek. Kirvszoríi ölinzrt<*k párisi Ízléssel. B ir, 54 u w í y w y ^ & i r f ü ^ u L t 3 - t T r á L Z i. 3 7 * s z - r i n L Párisi divat $ Megjelenik hetenként e<ryszer, SZIKES, ÉLŐ MODELLEK UTAS KÉSZÜLT FÉKY-HYOMATU KÉPEKKEL. Takarékosság ízlés mellett. SZABÁSRAJZO K, KÉZIMUNKÁK. ILLUSZTRÁLT REG EN YEK STB. Kimerítő magyarázat. í ;gszi;bb és legolcsóbb magyar divatlap. csak PÁRISI DIVAT Egész évre Fél évre Negyed évre... 2 E L Ö n z E T É B I X 5IT : PESTI H ÍR L A P-' együ tt: 8 Egeez evre 18 Fél évre Negyed évre Kiadóhivatal: Budapest, váczi-körut 78. szám M / V te ifes m 1 I m Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenó, a i ev. ref. főiskola betűivel.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben