Kompaktní jednotka CG 1, CG 2, CG 3. Návod k obsluze Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompaktní jednotka CG 1, CG 2, CG 3. Návod k obsluze Prosíme proãíst a dobfie odloïit"

Átírás

1 G. Kromschröder AG Postfach Osnabrück D Edition TR C PL RUS H Kompakteinheit CG 1, CG 2, CG 3 Kompakt cihaz CG 1, CG 2, CG 3 Kompaktní jednotka CG 1, CG 2, CG 3 Uk ady kompaktowe CG 1, CG 2, CG 3 CG 1, CG 2, CG 3 CG 1, CG 2, CG 3 típusú kompakt egység etriebsanleitung itte lesen und aufbewahren Kullan m K lavuzu Lütfen okuyun ve saklayín Návod k obsluze Prosíme proãíst a dobfie odloïit Instrukcja obs ugi Prosz przeczytaç i przechowaç, Üzemeltetési utasítás Kérjük, olvassa el és œrizze meg Einbauen Verdrahten Einstellen Wartung Nur durch autorisiertes Fachpersonal! WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, edienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muß nach den geltenden Vorschriften installiert werden. Montaj Kablo baπlant s Ayarlama ak m Ar zalar n giderilmesi Yaln zca yetkili uzman personel taraf ndan yap lacakt r! UYARI! Talimatlara ayk r yap lan montaj, ayar, deπiµtirme, kullan m ve bak m çal µmalar, yaralanma veya maddi hasarlar n oluµmas na neden olabilir. Cihaz kullanmadan önce kullan m k lavuzunu okuyun. u cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilecektir. abudovat apojit Nastavit ÚdrÏba Jen autorizovan m odborn m personálem V STRAHA! Neodborné zabudování, nastavení, zmûny, obsluha a údrïba mohou vést k poranûní nebo vûcn m kodám. Proãíst si pfied pouïitím návod. Tento pfiístroj musí b t instalován podle platn ch pfiedpisû.! eszerelés huzalozás beállítás karbantartás Csak erre feljogosított szakszemélyzet által! Monta Pod àczenie elektryczne Regulacja Konserwacja wy àcznie przez autoryzowany serwis! UWAGA! Niefachowy monta, regulacja, zmiany, obs uga lub konserwacja mogà byç przyczynà wypadków albo szkód materialnych. Przed u yciem przeczytaç instrukcj obs ugi. Urzàdzenie musi byç zainstalowane zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Ӏ!,,, FIGYELMETETÉS! Szakszerætlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Használat elœtt olvassa el az utasítást. Ezt a készüléket a hatályos elœírásoknak megfelelœen kell beépíteni. Konformitätsbescheinigung Wir erklären als Hersteller, daß die Produkte CG, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE , die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen: 90/396/EWG in Verbindung mit EN /392/EWG 73/23/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen 89/336/EWG in Verbindung mit EN Die entsprechend bezeichneten Produkte stimmen überein mit dem bei der zugelassenen Stelle 0063 geprüften aumuster. Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG. G. Kromschröder AG Osnabrück Kompakteinheiten CG... Für Erdgas, Stadtgas und Flüssiggas Umgebungstemperatur 10 bis +60 C Schutzart IP 54 nach IEC 529 p e min. CG 1 und CG 2 = 5 mbar p e min. CG 3 = 10 mbar p e max. =100 mbar p max. = 50 mbar CE IP54 Uygunluk Sertifikas malatç firma olarak, Ürün Kod Nr. CE ile iµaretlenmiµ CG tipi ürünlerin, aµaπ daki temel yönetmeliklere uygun olduπunu beyan ederiz: EN 126 normu ile birlikte 90/396/AET 89/392/AET geçerli normlarla birlikte 73/23/AET EN normu ile birlikte 89/336/AET Yönetmeliklere uygun olarak iµaretlenmiµ ürünler, 0063 nolu yetkili mercinin kontrol ettiπi numuneler ile ayn d r. 90/396/AET yönetmeliπinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifikaland r lm µ Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi saπlanm µt r. G. Kromschröder Osnabrück Kompakt cihazlar CG... Doπalgaz, µehirgaz ve likidgaz için Çevre s cakl π -10 dan +60 dereceye kadar Koruma türü IP 54, IEC 529 normuna göre p e min. CG 1 ve CG 2 = 5 mbar p e min. CG 3 = 10 mbar p e max. = 100 mbar p max. = 50 mbar Konformitní prohlá ení Jako v robce prohla ujeme, Ïe v robky CG, oznaãené identifikaãním ãíslem v robku CE splàují základní poïadavky následujících smûrnic: 90/396/EWG ve spojení s EN 126, 89/392/EWG, 73/23/EWG ve spojení s bûïn mi normami, 89/336/EWG ve spojení s EN Odpovídající oznaãené v robky souhlasí se zkou en m vzorem pfiezkou en m pfiipu tûnou zku- ebnou Obsáhlé ji tûní kvality je zaruãeno certifikovan m systémem managementu kvality podle DIN EN ISO 9001, podle pfiílohy II, odstavec 3 smûrnice 90/396/EWG. G. Kromschröder AG Osnabrück Kompaktní jednotky CG... Pro zemní plyn, svítiplyn a tekut plyn Teplota okolí od -10 do +60 C Ochranná tfiída IP 54 podle IEC 529. p e min. CG 1 a CG 2 = 5 mbar p e min. CG 3 = 10 mbar p e max. = 100 mbar p max. = 50 mbar Deklaracja zgodnoêci Jako producent oêwiadczamy, e produkty CG oznaczone numerem identyfikacyjnym CE spe niajà podstawowe wymagania nast pujàcych wytycznych: 90/396/EWG w powiàzaniu z EN 126, 89/392/EWG 73/23/EWG w powiàzaniu z odnoênymi normami, 89/336/EWG w powiàzaniu z EN Tak oznaczone produkty odpowiadajà wzorom konstrukcyjnym poddanym próbom przez dopuszczonà jednostk Gruntowna kontrola jakoêci jest zapewniona przez certyfikowany system zarzàdzania jakoêcià wed ug DIN EN ISO 9001 zgodnie z za àcznikiem II, ust p 3 wytycznych 90/396/EWG. G. Kromschröder AG Osbnabrück Uk ady kompaktowe CG... Do gazu ziemnego, koksowniczego i LPG. Temperatura otoczenia -10 do + 60 C Klasa ochrony IP 54 wed ug IEC 529 p e min CG1 i CG2 = 5 mbar p e min CG3 = 10 mbar p e max = 100 mbar p max. = 50 mbar,,, CG, : 90/396/EWG (, - ) EN/, 126, 89/392/EWG (, - ) 73/23/EWG (, - ) 89/336/EWG (, - ) EN/, 55104,. - DIN/ Ӏ EN/, ISO, Ӏ, 9001 II, 3 90/396/EWG (, ).., CG IP 54 - IEC, -, 529 p e. CG 1 CG 2 = 5 p e. CG 3 = 10 p e. = 100 p. = 50 Megfelelœségi tanúsítvány Mint gyártók kijelentjük, hogy a CG típusú termékek, amelyeket a CE gyártóazonosító szám jelöl, teljesítik az alábbi irányelvek alapvetœ követelményeit: - 90/396/EWG az EN 126-tal kapcsolatban - 89/392/EWG - 73/23/EWG az idevonatkozó szabványokkal kapcsolatban - 89/336/EWG az EN gyel kapcsolatban. A megfelelœen megjelölt termékek megegyeznek a engedélyezœ helyen megvizsgált gyártási mintapéldánnyal. A minœség átfogó biztosítását szavatolja egy a DIN EN ISO szerinti igazolt minœségi irányítási rendszer a 90/396/EWG irányelv II függeléke 3.bek-nek megfelelœen. G. Kromschröder AG Osnabrück CG kombinált kompakt egységek Földgázhoz, városigázhoz és folyékony gázhoz Környezeti hœmérséklet 10-tœl +60 C-ig Védelem jellege IP 54 az IEC 529- nek megfelelœen p e min. CG 1 és CG 2-nél = 5 mbar p e min. CG 3-nál = 10 mbar p e max. = 100 mbar p max. = 50 mbar

2 Max. Gegendruck bei atmosphärischem Eingangsdruck Öffnungszeit CG D, Schließzeit CG D,, V = 150 mbar < 1 s 1 s Atmosferik giriµ bas nc nda Max. karµ bas nç = 150 mbar da Açma süresi CG, D, < 1 saniye Kapama süresi CG, D, 1 saniye Max. protitlak pfii atmosferickém vstupním tlaku = 150 mbar Otvírací doba CG D, < 1 vt. avírací doba CG D,, V 1 vt. Maksymalne przeciwciênienie przy ciênieniu atmosferycznym na wejêciu = 150 mbar Czas otwarcia CG D, < 1 s Czas zamkni cia CG D,, V 1 s. - = 150 CG D, CG D,, V < 1 1 Max. ellennyomás atmoszférikus bejövœ nyomásnál = 150 mbar Nyitási idœ CG D, < 1 s árási idœ CG D,, V 1 s Für Industriebrenner: Pro renner nur eine Kompakteinheit CG... Taktsteuerung nur bei Ausführung V dabei muß das Stellglied in der Luftleitung geschaltet werden nicht die Magnetventile der Kompakteinheit! Max. Luftsteuerdruck 30 mbar. Weitere Daten siehe auf der letzten Seite und im Prospekt. Endüstriyel brülörler için: rülör baµ na bir kompakt cihaz CG... kullan lacakt r. Takt kumandas yaln zca V modelinde gerçekleµecektir, burada hava boru hatt ndaki ayar eleman devreye sokulacak ve kompakt cihaz n manyetik ventilleri çal µt r lmayacakt r! Max. hava kumanda bas nc 30 mbar. Konu ile ilgili diπer bilgiler son sayfada ve prospektüsde bulunur Pro prûmyslové hofiáky: Pro kaïd hofiák jen jednu kompaktní jednotku CG... taktované fiízení jen u provedení V pfiitom musí b t stavûcí ãlánek napojen do vzduchového vedení ne magnetické ventily kompaktní jednotky! Max. tlak fiídícího vzduchu 30 mbar. Dal í údaje najdete na poslední stranû a v prospektu. Dla palników przemys owych: Na jeden palnik winien przypadaç tylko jeden uk ad kompaktowy CG... Sterowanie impulsowe tylko w wykonaniu V nale y wówczas prze- àczaç zawór powietrza, a nie zawór elektromagnetyczny uk adu kompaktowego! Maks. ciênienie sterujàce powietrza 30 mbar. Dalsze dane patrz ostatnia strona i prospekt. : CG... - / V - -! Ipari égœkre: égœként csak egy CG kombinált kompakt kompakt egység ütemes vezérlés csak a V kivitelnél ekkor a beállító elemnek kell a levegœvezetékbe bekötve lenni nem a kombinált kompakt egység mágnesszelepének! Max. levegœ vezérlœ nyomás 30 mbar. További adatokat lásd az utolsó oldalon és a prospektusban. Typ augröße Rp-Gewinde = R 100 mbar zul. Eingangsdruck = 01 Druckregler = D Druckregler, 2-stufig = Verhältnisdruckregler = V Netzspannung 220/240 V~ = T 110 V~ = M 24 V~ = H** 24 V = K Anzahl der Stellglieder 1, 2 Druckwächter Filter und Sieb = F1 Drossel Meldeschalter * wenn ohne, entfällt dieser uchstabe ** Schutzkleinspannung SELV (Schutzklasse III mit Netztrafo nach EN 60742) CG 115 R 01 V T 2 W* F1 D* S* Tip Yap boyutu Rp vida diµi = R 100 mbar izin verilen giriµ bas nc = 01 as nç regülatörü = D 2 kademeli bas nç regülatörü = Orant l bas nç regülatörü = V Ωebeke voltaj 220/240 V~ = T 110 V~ = M 24 V~ = H** 24 V = K Ayar elemanlar adedi 1, 2 Prezostat Filtre ve süzgeç = F1 Orifis ildiri µalteri * bulunmad π nda bu harf yoktur ** Korumal küçük ak m SELV (EN normuna göre µebeke trafolu III nolu koruma s n f ) Typ konstrukãní velikost Rp-závit = R 100 mbar pfiípustn vstupní tlak = 01 Regulátor tlaku = D 2-stupÀov regulátor tlaku = Pomûrov regulátor tlaku = V SíÈové napûtí 220/240 V~ = T 110 V~ = M 24 V~ = H** 24 V = K Poãet stavûcích ãlánkû 1, 2 Hlídaã tlaku Filtr a síto = F1 krtící klapka Spínaã hlá ení * kdyï "bez" odpadá toto písmeno ** ochranné nízké napûtí SELV (ochranná tfiída III se síèov m transformátorem podle EN 60742) Typ WiekoÊç konstrukcyjna Gwint Rp = R 100 mbar dopuszczalne ciênienie wejêciowe = 01 Regulator ciênienia = D Regulator dwustopniowy = Regulator ciênienia stosunku mieszanki = V Napi cie sieci 220/240 V~ = T 110 V~ = M 24 V~ = H** 24 V = K Liczba zaworów 1, 2 Czujnik ciênienia Filtr i sitko = F1 D awik àcznik sygnalizacyjny * przy braku opcji litera ta jest pomijana ** Niskie napi cie ochronne SELV (klasa ochrony III z transformatorem sieciowym wg EN 60742) Rp = R 100 = 01 = D, 2- = / = V 220/240. =T 110. =M 24. =H** 24. =K. 1, 2 = F1 * " ", ** ( SELV ( - III ). Típus Szerkezeti nagyság Rp-menet = R 100 mbar megengedett bejövœ nyomás = 01 Nyomásszabályozó = D Nyomásszabályozó, 2-fokozatú = Nyomásviszonyszabályozó = V Hálózati feszültség 220/240 V váltóáram = T 110 V váltóáram = M 24 V váltóáram = H** 24 V egyenáram = K A beállító elemek száma 1, 2 Nyomáskapcsoló mæszer Szærœ és szita = F1 Fojtóperem Jelzœkapcsoló * ha "nélküli", ez a betú elmarad ** SELV biztonsági kisfeszültség (ill. védelmi osztály hálózati trafóval az EN szerint) Kompakteinheit in die Rohrleitung einbauen Kompakteinheit biegefest nach EN 161 Gruppe 2. Verschlußkappen entfernen Durchflußrichtung beachten: Pfeile am Gehäuse CG... D und CG... : In senkrechte Leitung beliebig, in waagerechte Leitung gekippt bis max. 90 L/R, nicht über Kopf CG... V: Nur in waagerechte Leitung Gerät nicht gekippt! Kompakt cihaz n boru hatt içine montaj Kompakt cihaz EN 161 Grup 2 normuna göre bükülmeye karµ dayan kl Koruma kapaπ n ç kar n. Ak µ yönüne dikkat edin: Gövde üzerindeki ok iµareti CG... D ve CG... : Dikey boruda herhangi konumda, yatay boruda maksimal 90 dereceye kadar eπik, baµaµaπ monte edilmeyecektir. CG...V: Yaln zca yatay boru hatt na monte edilecektir. Cihaz eπik olarak baπlanmayacakt r! abudovat kompaktní jednotku do trubkového vedení Kompaktní jednotka odolná proti ohnutí podle EN 161 skupina 2. Odstranit uzavírací víka. Dbát na smûr prûtoku: ipky na pouzdfie - CG... D a CG... : Do svisl ch vedení zabudování podle libosti, do vodorovn ch vedení v naklonûné poloze do max. 90 doleva/doprava, ne dolû hlavou. CG... V: Jen do vodorovn ch vedení pfiístroj nesmí b t naklonûn! Monta uk adu kompaktowego w rurociàgu Uk ad kompaktowy jest odporny na zginanie zgodnie z normà EN 161 grupa 2. Usunàç zaêlepki. Przestrzegaç kierunku przep ywu: patrz strza ka na obudowie. CG... D i CG... : w pionowym przewodzie rurowym po o enie dowolne, w przewodzie poziomym z nachyleniem maks. 90 w lewo/w prawo, nie instalowaç spodem do góry. CG... V: tylko w przewodzie poziomym nie instalowaç w u o eniu ukoênym! EN/, 161, 2 - : - CG... D CG... :, - 90 /,. CG... V: -, -! Kombinált kompakt egység beszerelése a csœvezetékbe A kombinált kompakt egység hajlítószilárdsággal rendelkezik az EN csoportnak megfelelœen. Távolítsa el a zárósapkákat Ügyeljen az átfolyás irányára: a házon lévœ nyilakra CG D és CG : függœleges vezetékben tetszœlegesen, vízszintes vezetékben lejtœsen max. 90 C-ig jobbra/ balra, ne fejjel lefelé CG V: csak vízszintes vezetékbe a készülék ne legyen megdöntve!

3 Volumen der Rohrleitung zwischen CG... und renner durch kurze Leitungen klein halten. Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand 20 mm nach dem Einbau müssen zugänglich sein: die Schrauben für die Stecker bei CG...- auch die Schraube für die Einstellung der ersten Stufe und beim Drosselbaustein die Einstellschraube. Gerät spannungsfrei einbauen passenden Schraubenschlüssel verwenden Gerät nicht als Hebel benutzen! oru hatt hacmini küçük tutmak için CG... ve brülör aras ndaki boru hatt n k sa tutun. Cihaz duvara temas etmemelidir, duvara en az 20 mm mesafe b rak lacakt r montajdan sonra µu elemanlara eriµme mümkün olmal d r: fiµ civatalar, CG... tipinde birinci kademe ayar civatas, orifis eleman nda ayar civatas. Cihaz mekanik gerilim olmaks z n baπlay n; uygun alet kullan n, cihaz dayanak kolu olarak kullanmay n. KvÛli udrïení malého objemu trubkového vedení mezi CG... a hofiákem pouïít jen krátká vedení. Tûleso se nesmí dot kat Ïádné stûny, nejmen í odstup 20 mm po zabudování musí b t pfiístupné: rouby pro zástrãku u CG...- a také stavûcí rouby prvního stupnû u stavûcího ãlánku nastavovací roub.. Pfiístroj zabudovat v odpojeném stavu od elektrické sítû, pouïít odpovídající klíãe pfiístroj nepouïít jako páku. PojemnoÊç rurociàgu mi dzy CG... i palnikiem powinna byç jak najmniejsza zastosowaç krótki przewód rurowy. Obudowa nie mo e stykaç si ze Êcianà, minimalny odst p wynosi 20 mm. apewniç dost p do Êrub wtyczki, a w przypadku CG... równie do Êruby regulacyjnej pierwszego stopnia, przy zastosowaniu d awika tak e do Êruby regulacyjnej. Urzàdzenie zamontowaç bez napr eƒ, wykorzystaç dopasowane klucze monta owe nie u ywaç urzàdzenia jako dêwigni! CG...., 20 - : CG A csœvezeték térfogata a CG és az égœ között rövid vezetékek révén kismértékæ legyen. A ház nem érhet hozzá falazathoz, a legkisebb távolság 20 mm legyen a beszerelés után hozzá kell tudni férni: a csatlakozó dugaszoló csavarjaihoz CG típusnál az elsœ fokozat beállítására szolgáló csavarhoz is és a fojtómodulnál a beállítócsavarhoz. A készüléket feszültségmentesen szerelje be használjon megfelelœ csavarkulcsot a készüléket ne használja emelœként! Nur CG... V Steuerleitung verlegen Flexible Leitung 4,3 x 0,7 Polyurethan, Innen-Ø 2,9; Außen-Ø 4,3 z.. Fa. Festo Typ PU 3 Teile Nr (schwarz) oder 5732 (blau) Luft-Steuerleitung p L zum Meßpunkt am renner verlegen. Feuerraum-Steuerleitung p F zum Meßpunkt am Feuerraum so verlegen, daß Kondensat nicht in die Kompakteinheit fließen kann, sondern in den Feuerraum zurückfließt. Wenn p F nicht angeschlossen wird, Anschlußöffnung nicht verschließen! Steuerleitungen so verlegen, daß Kondensat nicht in die Kompakteinheit fließen kann. PF P F CG..V PL P L p L p F Yaln zca CG... V Kumanda borular n n döµenmesi Fleksibl kablo boru 4,3 x 0,7 poliüretan, ç Ø 2,9; d µ Ø 4,3 örneπin Festo firmas Tip PU3, Parça No (siyah) veya Parça No (mavi) rülördeki ölçüm noktas na giden p L hava-kumanda borusunu döµeyin. Yanma odas ndaki ölçüm noktas na giden p F yanma odas kumanda borusunu, kompakt cihaz n içine yoπuµma suyu girmeyecek ve yanma odas na geri akacak µekilde döµeyin. Eπer p F baπlanmazsa baπlant deliπini kapatmay n! Kumanda borular kompakt cihaz n içine yoπuµma suyu girmeyecek µekilde döµenmelidir. Jen CG... V Instalace vedení fiízení Ohybné vedení 4,3 x 0,7 polyuretán, vnitfiní Ø 2,9, vnûj í Ø 4,3, napfi. fa. Festo typ PU 3, díly ã (ãerné) a díly ã (modré). Pfiipojit vzduchové vedení fiízení p L k mûfiícímu bodu na hofiáku. ídící vedení spalovacího prostoru p F poloïit k mûfiícímu bodu spalovacího prostoru takov m zpûsobem, aby kondenzát nemohl vtéct do kompaktní jednotky, ale odtékal nazpût do spalovacího prostoru. Nebude-li p F napojeno, neuzavfiít otvor pro pfiípojku! ídící vedení poloïit tak, aby kondenzát nemohl vtécz do kompaktní jednotky. Tylko CG... V Monta przewodu sterujàcego Przewód gi tki 4,3 x 0,7 poliuretan, Ø wewn trzna: 2,9, Ø zewn trzna 4,3, np. firmy Festo typ PU3, nr cz Êci 5731 (czarny) lub nr cz Êci 5732 (niebieski) Przewód sterujàcy powietrza p L doprowadziç do punktu pomiarowego na palniku. Przewód sterujàcy p F komory pieca doprowadziç do punktu pomiarowego komory pieca w taki sposób, aby skroplona para wodna nie sp ywa a do uk adu kompaktowego, lecz do komory pieca. JeÊli przewód p F nie zostanie pod àczony, nie nale y zaêlepiaç otworu przy àczeniowego! Przewody sterujàce nale y u o- yç w taki sposób, aby skroplona para wodna nie sp ywa a do uk adu kompaktowego. CG... V 4,3 0,7,, 2,9; 4,3., " ", PU ( ) 5732 ( ) - p L. p F -, -,. p F, -!,. Csak a CG V típusnál A vezérlœ vezeték vezetése 4,3 x 0,7-es flexibilis poliuretán vezeték. elsœ Ø 2,9 ; külsœ Ø 4,3 Pl. a Festo-cég PU3 típusa alkatrész sz (fekete) vagy 5732 (kék) A p L levegœ-vezérlœ vezetéket az égœn lévœ mérœponthoz kell vezetni. A p F tæztéri vezérlœ vezetéket a tæztérnél lévœ mérœponthoz úgy kell vezetni, hogy kondenzátum ne folyhasson be a kombinált egységbe, hanem a tæztérbe folyjon vissza. Ha p F -et nem csatlakoztatja, a csatlakozó nyílást ne zárja el! A vezérlœ vezetékeket úgy kell fektetni, hogy kondenzátum ne folyhasson be a kombinált egységbe. Dichtheit prüfen Das Gerät muß elektrisch abgeschaltet sein. Eingang: Kugelhahn schließen Am Meßpunkt A max. 150 mbar aufgeben Rohrenden am Eingang abseifen Kugelhahn wieder öffnen. A S zd rmazl k kontrolü Cihaz n elektrik beslemesi kapat lm µ olmal d r. Giriµ: Küresel vanay kapat n. A ölçüm noktas nda max. 150 mbar uygulay n. Giriµteki boru uçlar na sabun sürün. Küresel vanay tekrar aç n. Kontrola tûsnosti Pfiístroj musí b t elektricky vypnut. Vstup: Uzavfiít kulov kohout od CG - Na mûfiícím bodu A zadat max. 150 mbar - Konce trubky namydlit - novu otevfiít kulov kohout. Kontrola szczelnoêci Urzàdzenie musi byç od àczone od zasilania. WejÊcie: amknàç zawór kulowy. Do punktu pomiarowego A doprowadziç ciênienie maks. 150 mbar. Na o yç mydliny na koƒcówki rur na wejêciu. Ponownie otworzyç zawór kulowy.. : ,.. A tömörség ellenœrzése A készüléknek árammentesítve kell lenni. ejövœ oldal: árja el a golyós csapot Az A mérœpontra adjon max. 150 mbar nyomást A bejövœoldali csœvégeket szappanozza le A golyós csapot újból nyissa ki

4 Ausgang: Gasleitung am renner mit Steckscheibe schließen Am Meßpunkt max. 150 mbar aufgeben Rohrenden an Ausgang abseifen Steckscheibe wieder herausnehmen. Ç k µ: rülördeki gaz borusunu diskle kapat n. ölçüm noktas nda max. 150 mbar uygulay n. Ç k µtaki boru uçlar na sabun sürün. Diski tekrar d µar ç kar n. V stup: Plynové vedení uzavfiít na hofiáku zástrãn m kotouãem zaslepit - Na mûfiícím bodu nastavit max. 150 mbar - Namydlit konce trubek - Uzavírací kotouã znovu vyndat - WyjÊcie: amknàç przewód gazowy na palniku przy pomocy p ytki odcinajàcej. Doprowadziç do punktu pomiarowego ciênienie maks. 150 mbar. Na o yç mydliny na koƒcówki rur na wyjêciu. Usunàç p ytk odcinajàcà. : ,.. Kimenœ oldal: A gázvezetéket az égœnél dugaszoló koronggal zárja el A mérœpontra adjon max. 150 mbar nyomást A kimenœoldali csœvégeket szappanozza le A dugaszoló korongot újból vegye ki. Kompakteinheiten elektrisch verdrahten Über Gasfeuerungsautomaten Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung übereinstimmen (Toleranz %). Die angelegte Wechselspannung wird über einen schutzbeschalteten Gleichrichter der Magnetspule zugeleitet. eim CG 3 für 24 V= ist eine Sicherung 6,3 AF vorhanden, die beim Verpolen der Anschlußspannung auslöst. Die Anlage muß spannungsfrei geschaltet werden können: zweipolige (!) Trennvorrichtung vorschalten Hauptschalter, Sicherungen o.ä. mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite. Schalter, Sicherungen, Verdrahtungen, Erdung usw. nach den örtlich gültigen Vorschriften ausführen. Stecker nacheinander verdrahten, damit sie nicht vertauscht werden können! A = Grau für Druckwächter = Schwarz für Ventile Schraube lösen Stecker abnehmen Schraube ganz herausnehmen Mit Schraubendreher Steckereinsatz herausnehmen Kabel max. 12 mm Ø durch Pg-Verschraubung führen und anschließen: A = Grauer Stecker elegung: 1 =Druckwächter Ruhekontakt 2 = Druckwächter Arbeitskontakt 3 = Druckwächter gemeinsamer Kontakt = Druckwächter Schutzkontakt PE = Schwarzer Stecker elegung: 1 = Ventil gemeinsamer Nulleiter N ( ) 2 = Ventil am Ausgang uleitung hinteres Ventil LV2 (+) 3 = Ventil am Eingang uleitung vorderes Ventil LV1 (+), entfällt bei CG mit nur einem Ventil. D Osnabrück, Germany CG A A U= Kompakt cihazlar n elektrik baπlant s Gaz yakma otomat üzerinden - Tip etiketinin üzerindeki bilgiler µebeke gerilimi ile ayn olmak zorundad r (Tolerans: % ). Uygulanan alternatif ak m manyetik bobinin koruma devreli redresörü üzerinden beslenecektir. CG 3 tipinde 24 V= için 6,3 AF deπerinde bir sigorta bulunur. u sigorta, voltaj baπlant s yanl µ yap ld π nda devreye girer. Tesisin gerilimsiz duruma getirilmesi mümkün olmal d r: iki kutuplu (!) ay rma düzenini devrenin önüne baπlay n. Ana µalter, sigortalar n vs. en az 3 mm kontakt aç kl π bulunmal d r. µalter, sigorta, kablo baπlant lar, topraklama vs. yerel geçerli yönetmeliklere uygun µekilde yap lmal d r. Yanl µl kla kar µt r lmamas için fiµlerin kablolar n arka arkaya baπlay n! A = Prezostat için gri fiµ = Ventiller için siyah fiµ Civatay aç n. Fiµi ç kar n. Civatay tamamen d µlar ç kar n. Tornavida ile fiµ eleman n ç kar n. Kabloyu max. 12 mm Ø Pg civata baπlant s n n içinden geçirin ve baπlay n: A = Gri fiµ düzenlemesi 1 = Prezostat Kapal devre 2 = Presostat µ kontakt 3 = Presostat Ortak kontakt = Prezostat için PE koruyucu kontakt = Siyah fiµ düzenlemesi 1 = N (-) Her iki ventil için s f r iletken 2 = Ç k µ taraf ndaki ventil Arka ventil beslemesi LV2 (+) 3 = Giriµ taraf ndaki ventil Ön ventil beslemesi LV1 (+), yaln zca bir ventil bulunan CG tiplerinde yoktur. Elektrické zapojení kompaktní jednotky Pfies hofiákovou automatiku - Údaje na typovém títku musí souhlasit s napûtím sítû (tolerance: +10/-15 %). Napojené stfiídavé napûtí se vede pfies ochrann usmûràovaã na magnetickou cívku. Pfii CG 3 pro 24 V= je zabudovaná pojistka 6,3 AF, která se pfii zámûnû pólû vypne. afiízení se musí dát odpojit od sítû: napojit pfies dvoupólov (!) vypínaã hlavní vypínaã, pojistky a pod. nejménû s 3 mm otevfiením kontaktu. Vypínaã, pojistky, uloïení kabelû, uzemnûní atd. provést podle platn ch místních pfiedpisû. ástrãky zapojovat postupnû, aby se nemohly zamûnit! A = edá zástrãka pro tlakov spínaã. = ãerná zástrãka pro ventily. Povolit rouby - Sundat zástrãky - rouby zcela vy roubovat - Vyndat vnitfiní ãásti zástrãek roubovákem - Kabel max. Ø 12 mm pfievést pfies Pg- roubení a napojit. A = edá zástrãka osazení: 1 = hlídaã tlaku klidov kontakt 2 = hlídaã tlaku pracovní kontakt 3 = hlídaã tlaku spoleãn kontakt = PE ochrann kontakt pro hlídaãe tlaku = ãerná zástrãka osazení: 1 = Nulov vodiã pro oba ventily N (-) 2 = Ventil na v stupu - pfiívod pro zadní ventil LV2 (+) 3 = Ventil na vstupu - pfiívod pro vstupní ventil LV1 (+), odpadá u CG jen s jedním ventilem Pod àczenie elektryczne uk adów kompaktowych Przez automaty palnikowe. Dane na tabliczce znamionowej muszà odpowiadaç napi ciu sieci (tolerancja: %). Przy o one napi cie przemienne jest doprowadzone do cewki elektromagnesu przez prostownik z obwodem ochronnym. CG3 na napi cie 24 V= jest wyposa ony w bezpiecznik 6,3 AF, który ulega wyzwoleniu w przypadku zamiany przewodów napi ciowych miejscami. Nale y zapewniç mo liwoêç wy àczania napi cia zasilania przez zastosowanie wy àcznika dwubiegunowego! SzerokoÊç rozwarcia styków wy àcznika g ównego, bezpieczników i podobnych elementów powinna wynosiç minimum 3 mm. Wy àczniki, bezpieczniki, przewody, uziemienie itp. muszà byç zamontowane zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami lokalnymi. Wtyczki nale y pod àczaç kolejno, aby zapobiec zamianie przewodów miejscami! A = szara wtyczka dla czujnika ciênienia = czarna wtyczka dla zaworów wolniç Êrub. djàç wtyczk. Wyjàç Êrub. Przy pomocy wkr taka wyjàç wk ad wtyczki. Przeprowadziç kabel maks. Ø 12 mm przez d awik Pg i pod- àczyç w nast pujàcy sposób: A = szara wtyczka ob o enie styków: 1 = czujnik ciênienia styk spoczynkowy 2 = czujnik ciênienia styk roboczy 3 = czujnik ciênienia styk wspólny = czujnik ciênienia styk ochronny PE = czarna wytyczka ob o enie styków: 1 = wspólny przewód zerowy N (-) dla zaworów 2 = zawór na wyjêciu doprowadzenie do tylnego zaworu LV2 (+) 3 = zawór na wejêciu doprowadzenie do przedniego zaworu LV1 (+), w przypadku CG z tylko jednym zaworem nie jest wykorzystywany - -,, ( %). -. CG ,3 AF,,. : (!), - 3.,,,... -,! A = = Pg. A = 1 = 2 = - 3 = = ( ) = - ( ) 1 = N 2 = - - LV2 (+) 3 = - - LV1 (+), CG. A kombinált kompakt egységek villamos huzalozása Gázautomatikákon keresztül A típustáblán szereplœ adatoknak meg kell egyezni a hálózati feszültséggel (tærés +10/-15 %). A rákapcsolt váltakozó feszültség egy védœkapcsolóval ellátott egyenirányítón keresztül jut a mágnestekercshez. A 24 V egyenáramú CG 3 típusnál egy 6,3 AF biztosíték van rendszeresítve, amely pólustévesztés esetén leoldja a bekötött feszültséget. A berendezést feszültségmentesre kell tudni kapcsolni: iktasson elé egy kétpólusú (!) bontó elœtétet fœkapcsoló, biztosítékok vagy hasonlók legalább 3 mm érintkezœ-nyílásmérettel. A kapcsolókat, biztosítékokat, huzalozásokat, földelést stb. a helyileg érvényes elœírások szerint kell kivitelezni. A csatlakozókat egymás után huzalozza be, nehogy azokat össze lehessen cserélni! A = szürke a nyomáskapcsoló mæszerhez = fekete a szelepekhez Oldja meg a csavart Vegye le a dugós csatlakozót Acsavart teljesen vegye ki Csavarhúzóval vegye ki a csatlakozó betétet A kábelt max. 12 mm Ø -vel fæzze át a Pg-csavaron és kösse be: A = szürke csatlakozó elrendezés 1 = nyomáskapcsoló mæszer nyugalmi érintkezœ 2 = nyomáskapcsoló mæszer munkaérintkezœ 3 = nyomáskapcsoló mæszer közös érintkezœ = nyomáskapacsoló mæszer PE védœérintkezœ = fekete csatlakozó elrendezés 1 = N (-) közös nullavezeték a szelepekhez 2 = kimenœoldali szelep vezeték a hátsó LV2 (+) szelephez 3 = bejövœoldali szelep vezeték az elülsœ LV1 (+) szelephez, elmarad a csak egy szelepes CG készüléknél.

5 =Ventil Schutzkontakt PE eim Einsetzen der Steckereinsätze auf richtige Lage achten: Schutzkontakte zur Mitte des Gerätes. = ei CG...-: Stecker am Antrieb für die 2. Stufe elegung: 1 = Antrieb für die 2. Stufe Nulleiter N ( ) 3 = Antrieb für die 2. Stufe L (+) = Antrieb für die 2. Stufe Schutzkontakt PE ei offenen Stromkreisen ist das Gerät geschlossen. ei geschlossenen Stromkreisen ist das Gerät geöffnet. Kompakteinheit einstellen = Ventil PE koruyucu kontakt Fiµ elemanlar yerleµtirilirken doπru pozisyonda olmalar na dikkat edilmelidir: Koruyucu kontaktlar cihaz n ortas na doπru düzenlenecektir. = CG... - tipinde: 2. Kademe tahriπi fiµi düzenlemesi: 1 = 2. Kademe tahriπi S f r iletken N (-) 3 = 2. Kademe tahriπi S f r iletken L (+) = 2. Kademe tahriπi PE koruyucu kontakt Cihaz, ak m beslemesi aç k olduπunda kapal d r. Cihaz, ak m beslemesi kapal olduπunda aç kd r. Kompakt cihaz n ayarlanmas = PE ochrann kontakt Pfii vsazení vloïek zástrãek dbát na správnou polohu: ochranné kontakty do stfiedu pfiístroje. = u GG...-: zástrãka na pohonu 2. stupnû: osazení: 1 = pohon pro 2. stupeà nulov vodiã N (-) 3 = pohon pro 2. stupeà L (+) = pohon pro 2. stupeà ochrann kontakt PE Kompaktní jednotka je pfii otevfien ch okruzích proudu uzavfiena. Kompaktní jednotka je pfii uzavfien ch okruzích proudu otevfiena. Nastavení kompaktní jednotky = awór styk ochronny PE Przy monta u wk adek wtyczek nale y zapewniç ich prawid owe po o enie: styki ochronne powinny byç skierowane do Êrodka urzàdzenia. = dla CG... : wtyczka na nap dzie dla 2. stopnia ob o enie styków: 1 = nap d dla 2. stopnia przewód zerowy N (-) 3 = nap d dla 2. stopnia L (+) = nap d dla 2. stopnia styk ochronny PE Przy otwartych obwodach pràdowych urzàdzenie jest zamkni te. Przy zamkni tych obwodach pràdowych urzàdzenie jest otwarte. Regulacja uk adu kompaktowego = ( ) - - : -. = CG...-: - 2 : 1 = 2 - N (-) 3 = 2 L (+) = - 2 ( ).. = szelep a PE védœérintkezœ A csatlakozó betétek behelyezésekor ügyeljen azok megfelelœ helyzetére: védœérintkezœk a készülék közepéhez. = CG típusnál: a meghajtáson lévœ csatlakozó a 2. fokozat számára elrendezés: 1 = hajtómû meghajtás a 2. fokozat számára N (-) nullavezeték 3 = meghajtás hajtómû a 2. fokozat számára L (+) = meghajtás hajtómû a 2. fokozat számára PE védœérintkezœ Nyitott áramkörök mellett a készülék zárva van. árt áramkörök mellett a készülék nyitva van. A kombinált kompakt egység beállítása Nach dem Einbau muß die einwandfreie Wirkungsweise des Reglers in Verbindung mit der Gasverbrauchseinrichtung überprüft werden, weil die zulässige Sollwertabweichung des Reglers nicht in jedem Fall übereinstimmt mit den zulässigen Sollwertabweichungen für Gasverbrauchseinrichtungen. Die Skalenwerte sind Näherungswerte. Alle Einstellungen mit Sechskant- Stiftschlüssel 2,5 mm keine Gewalt anwenden! Montajdan sonra gaz tüketim tertibat ile birlikte regülatörün kusursuz çal µmas kontrol edilecektir, zira regülatörün nominal deπer sapmas her halukarda gaz tüketim tertibat n n nominal deπer sapmas ile örtüµmemektedir. Skala deπerleri yaklaµ k deπerlerdir. Tüm ayarlar 2,5 mm'lik alyen anahtarla yap n zor kullanmay n! Po zabudování musí b t zkontrolovan bezchybn provoz regulátoru ve spojení se spotfiebním zafiízením plynu, ponûvadï ve v robû nastavená hodnota regulátoru nemusí v kaïdém pfiípadû odpovídat potfiebné hodnotû spotfiebního zafiízení plynu. Údaje na stupnici jsou pfiibliïné hodnoty. V echna nastavení pomocí estihranného imbusového klíãe 2,5 mm nepouïít násilí! Po monta u nale y sprawdziç prawid owoêç pracy regulatora w po àczeniu z odbiornikiem gazu, poniewa dopuszczalne odst pstwo wartoêci zadanej regulatora nie musi w ka dym przypadku odpowiadaç dopuszczalnym odst pstwom wartoêci zadanej dla odbiorników gazu. WartoÊci odczytane na skali sà wartoêciami przybli onymi. Wszystkie czynnoêci regulacji nale y przeprowadziç przy pomocy klucza do Êrub z bem o gnieêdzie szeêciokàtnym 2,5 mm nie u ywaç si y!, ,5! A beszerelés után a szabályozónak a gázfelhasználó berendezéshez kapcsolódó kifogástalan mæködését ellenœrizni kell, mert a szabályozó elœírt értékének megengedhetœ eltérése nem minden esetben egyezik meg a gázfelhasználó berendezésekre elœírt értékek megengedett eltéréseivel. A skálaértékek közelítœ értékek. Valamennyi beállítást 2,5 mm-es hatlapú imbuszkulccsal kell végezni ne erœltessen! Gasdruckwächter ei Lieferung eingestellt auf 14 mbar. Voreinstellung: p W einstellen auf ca. 50 % des Eingangsdruckes (gemessen an A) bzw. nach Angabe des rennerherstellers. Feineinstellung: Die Feineinstellung erfolgt nach der Einstellung des Druckreglers (siehe unten). Weitere mögliche Meßstellen: 1 hinter dem Filter, vor dem 1. Ventil 2 = 3 zwischen den Ventilen 4 hinter dem 2. Ventil p W Gaz prezostat Prezostat fabrika taraf ndan 14 mbar'a ayarlanm µt r. Ön ayar: p w deπerini giriµ bas nc n n (A noktas nda ölçülmüµdür) yaklaµ k % 50 oran kadar veya brülör üreticisinin verilerine göre ayarlay n. Hassas ayar: Hassas ayar bas nç regülatörünün ayar na göre yap lacakt r (alt bölüme bak n z). Diπer olas ölçüm noktalar : 1 filtrenin arkas nda, 1. ventilden önce 2 = 3 ventiler aras nda 4 2. ventilin arkas nda Hlídaã tlaku plynu Pfii dodání nastaven na 14 mbar. Hrubé nastavení: P w nastavit na cca 50% Ïádaného vstupního tlaku (mûfieno na A), popfi. podle údajû v robce hofiáku. Jemné nastavení: Jemné nastavení následuje aï po nastavení regulátoru tlaku (viz dole). Dal í mûfiící místa: 1 za filtrem, pfied 1. ventilem 2 = 3 mezi ventily 4 za 2. ventilem Czujnik ciênienia gazu W chwili dostawy nastawiony na 14 mbar. Nastawienie wst pne: p W nastawiç na ok. 50% ciênienia wejêciowego (zmierzonego na A) lub zgodnie z zaleceniem Nastawienie dok adne: Nastawienie dok adne jest dokonywane po nastawieniu regulatora ciênienia (patrz poni ej). Pozosta e mo liwe punkty pomiarowe: 1 za filtrem, przed 1. zaworem 2 = 3 mi dzy zaworami 4 za 2. zaworem 14. : p W 50% ( ). : - ( ). - : 1, - 2 = 3 4 Gáznyomáskapcsoló mæszer Szállításkor 14 mbar-ra beállítva. Elœbeállítás: p W -t a bejövœ nyomás kb. 50 %- ára (az A-n mérve), ill. az égœ gyártójának adatai alapján állítsa be. Finombeállítás: A finombeállítás a nyomásszabályozó beállítása (lásd lent) után történik. További lehetséges mérési helyek: 1 a szærœ után, az 1. szelep elœtt 2 = 3 a szelepek között 4 a 2. szelep után - 5 -

6 Gasdruckregler CG... D Startgasdruck einstellbar von 2,5 bis 10 mbar (2,0 bis 5 mbar mit Sonderfeder). Hauptgasdruck einstellbar von 5 bis 50 mbar (2,5 bis 25 mbar mit Sonderfeder). ei Lieferung eingestellt auf: = 3 mbar, = 15 mbar Voreinstellung: = Startgasdruck und = Hauptgasdruck Nach Angabe des rennerherstellers einstellen. Startgasdruck immer kleiner als Hauptgasdruck einstellen. Feineinstellung: Am Meßstutzen Gasdruck messen ur Feineinstellung des Startgasdruckes: Verschlußschraube ST ca. zwei Umdrehungen lösen Startgasdruck bleibt dann konstant An Startgasdruck entsprechend Abgasanalyse feineinstellen Nach der Feineinstellung Schraube ST wieder festziehen Der Gasdruck geht nach ca. 8 Sekunden auf Hauptgasdruck. An Hauptgasdruck entsprechend Abgasanalyse feineinstellen. Gasdruckwächter feineinstellen (siehe unten). Alle Meßstutzen verschließen. Für die Reproduzierbarkeit der Startgasstufe muß zwischen zwei Schaltungen eine Wartezeit von mind. 30 Sekunden liegen. Wenn trotz niedriger Startgasdruck-Einstellung der renner laut zündet, muß der Querschnitt der Drossel im Ausgang der CG verkleinert werden. Um den gewünschten rennerdruck zu erreichen, muß der Ausgangsdruck des CG vergrößert werden. ei der Lieferung ist die Drossel bis zum Anschlag geöffnet. Einstellschraube drehen: Nach rechts (-) = Drossel schließen Nach links (+) = Drossel öffnen A p S ST Gaz bas nç regülatörü CG... D Start gaz bas nc 2,5'den 10 mbar'a kadar ayarlanabilir (2,0 dan 5 mbar a kadar özel yay ile) Ana gaz bas nc 5'den 50 mbar'a kadar ayarlanabilir (2,5 den 25 mbar a kadar özel yay ile) Sevkiyattaki ayar : = 3 mbar, = 15 mbar Ön ayar: = Start gaz bas nc ve = Ana gaz bas nc rülör üreticisinin verilerine göre ayarlay n. Start gaz bas nc n daima ana gaz bas nc ndan küçük olarak ayarlay n. Hassas ayar: ölçüm baπlant s nda gaz bas nc n ölçün. Start gaz bas nc n n hassas ayar için: Kapak civatas n ST yaklaµ k iki tur aç n Start gaz bas nc konstant kal r - 'de start gaz bas nc n n hassas ayar n baca gaz analizine göre gerçekleµtirin. Hassas ayar yap ld ktan sonra civatay ST tekrar s k n. Gaz bas nc yaklaµ k 8 saniye sonra ana gaz bas nc na eriµir. 'de ana gaz bas nc n baca gaz analizine göre gerçekleµtirin. Gaz prezostat n n hassas ayar n gerçekleµtirin (alt bölüme bak n z). Tüm ölçüm baπlant lar n kapat n. Start gaz kademesinin tekrarlanabilirliπi için iki devre aras nda 30 saniyelik bir bekleme süresinin geçmesi µartt r. Start gaz bas nc n n düµük ayarlanmas na raπmen brülör gürültülü ateµliyorsa, CG nin ç k µ nda bulunan orifisin kesiti küçültülecektir. stenilen brülör bas nc na eriµmek için CG n n ç k µ bas nc yükseltilmelidir. Sevkiyat durumunda orifis dayanaπa kadar aç lm µt r. Ayar civatas n n döndürülmesi: Saπa (-) = Orifisi k sma Sola (+) = Orifisi açma Tlakov regulátor CG... D Tlak spou tûcího plynu p s je nastaviteln od 5 do 10 mbar (2,0 do 5 mbar se zvlá tní pruïinou). Hlavní tlak plynu je nastaviteln od 5 do 50 mbar (2,5 do 25 mbar se zvlá tní pruïinou) Pfii dodání nastavené na: p s = 3 mbar, = 15 mbar Hrubé nastavení: p s = tlak spou tûcího plynu a = hlavní tlak plynu Nastavit podle údajû v robce. Tlak spou tûcího plynu nastavit pokaïdé níï í neï hlavní tlak plynu. Jemné nastavení: Na mûfiícím hrdle zmûfiit tlak plynu - K jemnému nastavení tlaku spou tûcího plynu: uzavírací roub ST povolit o cca dvû otoãení tlak spou tûcího plynu zûstane pak konstantní - Na p s nastavit jemnû tlak spou tûcího plynu podle anal zy spalin - Po jemném nastavení znovu dotáhnout roub ST - Tlak plynu pfiejde po cca 8 vtefiinách na hlavní tlak plynu. Na nastavit jemnû tlak hlavního plynu podle anal zy spalin - Jemnû nastavit hlídaãe tlaku plynu (viz dole). Uzavfiít v echna hrdla mûfiení. Ke znovuvytvofiení spou tûcího stupnû se musí mezi dvûma zapnutími dodrïet ãekací doba nejménû 30 vtefiin. KdyÏ se i pfii nastaveném nízkém tlaku spou tûcího plynu hofiák hluãnû spou tí, musí b t sníïen prûmûr krtící klapky ve v stupu CG. K dosaïení Ïádaného hofiákového tlaku se musí zv it v stupní tlak CG. Pfii dodání je krtící klapka zcela otevfiena. Natoãit stavûcí roub: doprava (-) = krtící klapku zavfiít doleva (+) = krtící klapku otevfiít. Regulator ciênienia gazu CG... D CiÊnienie gazu startowego nastawiane w zakresie od 2,5 do 10 mbar (2,0 do 5 mbar ze spr ynà specjalnà). CiÊnienie gazu g ównego nastawiane w zakresie od 5 do 50 mbar (2,5 do 25 mbar ze spr ynà specjalnà). W chwili dostawy nastawienie fabryczne: = 3 mbar, = 15 mbar Nastawienie wst pne: = ciênienie gazu startowego oraz = ciênienie gazu g ównego Nastawiç zgodnie z zaleceniami Nastawione ciênienie gazu startowego musi byç zawsze ni sze od ciênienia gazu g ównego. Nastawienie dok adne: mierzyç ciênienie gazu na króçcu pomiarowym. Dla dokonania nastawienia dok adnego ciênienia gazu startowego nale y zwolniç Êrub zamykajàcà ST o ok. 2 obroty ciênienie gazu startowego pozostaje wówczas sta e. Nastawiç ciênienie gazu startowego na podstawie wyników analizy spalin. Po zakoƒczeniu nastawiania dok adnego na powrót dokr ciç Êrub zamykajàcà ST. CiÊnienie gazu powraca po ok. 8 sekundach do poziomu ciênienia gazu g ównego. Nastawiç dok adnà wartoêç ciênienia gazu g ównego na podstawie wyników analizy spalin. Przeprowadziç dok adne nastawienie czujnika ciênienia (patrz ni ej). amknàç wszystkie króçce pomiarowe. Dla zapewnienia powtarzalnoêci stopnia gazu startowego nale y pomi dzy dwoma w àczeniami odczekaç co najmniej 30 sekund. JeÊli mimo nastawienia niskiego ciênienia gazu startowego palnik zapala si g oêno, nale y zmniejszyç przekrój d awika na wyjêciu CG. Aby osiàgnàç wymagane ciênienie na palniku nale y zwi kszyç ciênienie na wyjêciu CG. W chwili dostawy d awik jest otwarty do oporu. Obracaç Êrub regulacyjnà: w prawo (-) = zamykanie d awika w lewo (+) = otwieranie d awika CG... D - 2,5 10 ( 2,0 5 ) ( 2,5 25 ). : = 3, = 15 : = = -.,. : - - : ST ST ( ).. 30., - CG. - CG -.. : (-) = (+) = CG D típusú gáznyomásszabályozó A indító gáznyomás 2,5-tœl 10 mbar-ig állítható be (2,0-tœl 5 mbarig külön rugóval). A fœgáznyomás 5-tœl 50 mbar-ig állítható be (2,5-tœl 25 mbar-ig külön rugóval). Szállításkor: = 3 mbar-ra, = 15 mbar-ra beállítva Elœbeállítás: A = indító gáznyomást és a = fœgáznyomást az égœ gyártójának adatai alapján állítsa be. Az indító gáznyomást mindig a fœgáznyomásnál kisebb értékre kell beállítani. Finombeállítás: A mérœcsonkon mérje meg a gáznyomást Az indító gáznyomás finombeállításához: az ST elzárócsavart kb. két fordulatnyira oldja ekkor az indító gáznyomás konstans marad Füstgázelemzés alapján a indító gáznyomáson végezze el a finombeállítást A finombeállítás után az ST csavart újból szorosan húzza meg A gáznyomás kb. 8 másodperc eltelte után átáll a fœgáznyomásra. Füstgázelemzés alapján a fœgáznyomáson végezze el a finombeállítást. Végezze el a gáznyomáskapcsoló mæszer finombeállítását (lásd lent) Az összes mérœcsonkot zárja el. Az indító gázfokozat reprodukálhatósága érdekében két kapcsolás között legalább 30 másodperc várakozási idœnek kell eltelni. Ha az alacsony indítógáznyomás-beállítás ellenére az égœ zajosan gyújt, a CG kimenœoldalán lévœ fojtás keresztmetszetét csökkenteni kell. A kívánt égœnyomás eléréséhez a CG kimenœ nyomását meg kell növelni. Szállításkor a fojtás ütközésig nyitva van. A beállítócsavar elforgatása: jobbra (-) = fojtás záródik balra (+) = fojtás nyit - 6 -

7 Gasdruckregler CG... Startgasdruck 2,5 bis 10 mbar einstellbar (2,0 bis 5 mbar mit Sonderfeder) 1. Stufe 1 2,5 bis 50 mbar einstellbar (2,0 bis 25 mbar mit Sonderfeder) 2. Stufe 5 bis 50 mbar einstellbar (2,5 bis 25 mbar mit Sonderfeder) ei Lieferung eingestellt auf: = 2,5 mbar, 1 = 3 mbar, = 15 mbar Voreinstellung: = Startgasdruck 1 =rennerdruck 1. Stufe und =rennerdruck 2. Stufe Nach Angabe des rennerherstellers einstellen. Startgasdruck immer kleiner als rennerdruck 1. Stufe, rennerdruck 1. Stufe immer kleiner als rennerdruck 2. Stufe einstellen. Feineinstellung: Am Meßstutzen rennerdruck messen ur Feineinstellung des Startgasdruckes: Verschlußschraube ST ca. zwei Umdrehungen lösen Startgasdruck bleibt dann konstant An Startgasdruck entsprechend Abgasanalyse feineinstellen Nach der Feineinstellung Schraube ST wieder festziehen Der Gasdruck geht nach ca. 8 Sekunden auf rennerdruck 1 = 1. Stufe. An 1 rennerdruck 1. Stufe entsprechend Abgasanalyse feineinstellen. Spannung an Antrieb 2. Stufe L legen, der Gasdruck geht auf rennerdruck = 2. Stufe. An rennerdruck 2. Stufe entsprechend Abgasanalyse feineinstellen. Gasdruckwächter feineinstellen (siehe unten). Alle Meßstutzen verschließen. Für die Reproduzierbarkeit der Startgasstufe muß zwischen zwei Schaltungen eine Wartezeit von mind. 30 Sekunden liegen. Wenn trotz niedriger Startgasdruck-Einstellung der renner laut zündet, muß der Querschnitt der Drossel im Ausgang der CG verkleinert werden. Um den gewünschten rennerdruck zu erreichen, muß der Ausgangsdruck des CG vergrößert werden. ei der Lieferung ist die Drossel bis zum Anschlag geöffnet Einstellschraube drehen: Nach rechts ( )= Drossel schließen. Nach links (+) = Drossel öffnen. 1 ST Gaz bas nç regülatörü CG... Start gaz bas nc 2,5'den 10 mbar'a kadar ayarlanabilir (2,0 dan 5 mbar a kadar özel yay ile) 1. kademe 1 2,5'den 50 mbar'a kadar ayarlanabilir (2,0 dan 25 mbar a kadar özel yay ile) 2. kademe 5'den 50 mbar'a kadar ayarlanabilir (2,5 den 25 mbar a kadar özel yay ile) Sevkiyattaki ayar : = 3 mbar, 1 = 3 mbar, = 15 mbar Ön ayar: = Start gaz bas nc ve 1 = rülör 1. kademe bas nc = rülör 2. kademe bas nc rülör üreticisinin verilerine göre ayarlay n. Start gaz bas nc n daima brülörün 1. kademe bas nc ndan ve brülör 1. kademe bas nc n da daima brülörün 2. kademe bas nc ndan küçük olarak ayarlay n. Hassas ayar: ölçüm baπlant s nda gaz bas- nc n ölçün. Start gaz bas nc n n hassas ayar için: Kapak civatas n ST yaklaµ k iki tur aç n Start gaz bas nc konstant kal r - de start gaz bas nc n n hassas ayar n baca gaz analizine göre gerçekleµtirin. Hassas ayar yap ld ktan sonra civatay ST tekrar s k n. Gaz bas nc yaklaµ k 8 saniye sonra brülör 1. kademe 1 bas nc na eriµir. 1 de brülör 1. kademe gaz bas nc n n hassas ayar n baca gaz analizine göre gerçekleµtirin. Tahrik 2. kademesine L gerilim uygulay n, gaz bas nc, brülör bas nc = 2. kademeye eµit olacakt r. de brülör 2. kademe gaz bas nc n n hassas ayar n baca gaz analizine göre gerçekleµtirin. Gaz prezostat n n hassas ayar n gerçekleµtirin (alt bölüme bak n z). Tüm ölçüm baπlant lar n kapat n. Start gaz kademesinin tekrarlanabilirliπi için iki devre aras nda 30 saniyelik bir bekleme süresinin geçmesi µartt r. Start gaz bas nc n n düµük ayarlanmas na raπmen brülör gürültülü ateµliyorsa, CG nin ç k µ nda bulunan orifisin kesiti küçültülecektir. stenilen brülör bas nc na eriµmek için CG n n ç k µ bas nc yükseltilmelidir. Sevkiyat durumunda orifis dayanaπa kadar aç lm µt r. Ayar civatas n n döndürülmesi: Saπa (-) = Orifisi kapatma Sola (+) = Orifisi açma Regulátor tlaku plynu CG... Tlak spou tûcího plynu p s je nastaviteln od 2,5 do 10 mbar (2,0 do 5 mbar se zvlá tní pruïinou). 1. stupeà 1 je nastaviteln od 2,5 do 50 mbar (2,0 do 25 mbar se zvlá tní pruïinou) 2. stupeà je nastaviteln od 5 do 50 mbar (2,5 do 25 mbar se zvlá tní pruïinou) Pfii dodání nastavené na: p s = 2,5 mbar, 1 = 3 mbar, = 15 mbar Hrubé nastavení: = tlak spou tûcího plynu 1 = tlak 1. stupnû na hofiáku a = tlak 2. stupnû na hofiáku. Nastavit podle údajû v robce. Spou tûcí tlak nastavit vïdy niï í neï tlak hofiáku 1. stupnû. Tlak hofiáku 1. stupnû nastavit vïdy niï í, neï tlak hofiáku 2. stupnû. Jemné nastavení: Na mûfiícím hrdle zmûfiit tlak plynu - K jemnému nastavení tlaku spou tûcího plynu: uzavírací roub ST povolit o cca dvû otoãení tlak spou tûcího plynu zûstane pak konstantní - Na p s nastavit jemnû tlak spou tûcího plynu podle anal zy spalin - Po jemném nastavení znovu dotáhnout roub ST - Tlak plynu pfiejde po cca 8 vtefiinách na tlak plynu 1 = 1. stupeà. Na 1 nastavit jemnû tlak 1. stupnû na hofiáku podle anal zy spalin - Napûtí na pohon 2. stupnû L, tlak plynu pfiechází na tlak na hofiáku = 2. stupeà. Na nastavit jemnû tlak 2. stupnû na hofiáku podle anal zy spalin - Jemnû nastavit hlídaãe tlaku plynu (viz dole). Uzavfiít v echna hrdla mûfiení. Ke znovuvytvofiení spou tûcího stupnû se musí mezi dvûma zapnutími dodrïet ãekací doba nejménû 30 vtefiin. KdyÏ se i pfii nastaveném nízkém tlaku spou tûcího plynu hofiák hluãnû spou tí, musí b t sníïen prûmûr krtící klapky ve v stupu CG. K dosaïení Ïádaného hofiákového tlaku se musí zv it v stupní tlak CG. Pfii dodání je krtící klapka zcela otevfiena. Natoãit stavûcí roub: doprava (-) = krtící klapku zavfiít doleva (+) = krtící klapku otevfiít Regulator ciênienia gazu CG... CiÊnienie gazu startowego nastawiane w zakresie od 2,5 do 10 mbar (2,0 do 5 mbar ze spr ynà specjalnà). 1. stopieƒ 1 ciênienie nastawiane w zakresie od 2,5 do 50 mbar (2,0 do 25 mbar ze spr ynà specjalnà). 2. stopieƒ ciênienie nastawiane w zakresie od 5 do 50 mbar (2,5 do 25 mbar ze spr ynà specjalnà). W chwili dostawy nastawienie fabryczne: = 2,5 mbar, 1 = 3 mbar = 15 mbar Nastawienie wst pne: = ciênienie gazu startowego 1 = ciênienie na palniku 1. stopieƒ oraz = ciênienie na palniku 2. stopieƒ Nastawiç zgodnie z zaleceniami Nastawione ciênienie gazu startowego musi byç zawsze ni sze od ciênienia na palniku dla 1. stopnia, ciênienie na palniku dla 1. stopnia zawsze ni sze od ciênienia na palniku dla 2. stopnia. Nastawienie dok adne: mierzyç ciênienie gazu na króçcu pomiarowym. Dla dokonania nastawienia dok adnego ciênienia gazu startowego nale y zwolniç Êrub zamykajàcà ST o ok. 2 obroty ciênienie gazu startowego pozostaje wówczas sta e. Nastawiç ciênienie gazu startowego na podstawie wyników analizy spalin. Po zakoƒczeniu nastawiania dok adnego na powrót dokr ciç Êrub zamykajàcà ST. CiÊnienie gazu powraca po ok. 8 sekundach do poziomu ciênienia na palniku 1 = 1. stopieƒ. Nastawiç ciênienie na palniku 1 1. stopnia na podstawie wyników analizy spalin. Doprowadziç napi cie do nap du 2. stopnia L, ciênienie gazu osiàga wartoêç ciênienia na palniku = 2. stopieƒ Nastawiç ciênienie na palniku 2. stopnia na podstawie wyników analizy spalin. Przeprowadziç dok adne nastawienie czujnika ciênienia (patrz ni ej). amknàç wszystkie króçce pomiarowe. Dla zapewnienia powtarzalnoêci stopnia gazu startowego nale y pomi dzy dwoma w àczeniami odczekaç co najmniej 30 sekund. JeÊli mimo nastawienia niskiego ciênienia gazu startowego palnik zapala si g oêno, nale y zmniejszyç przekrój d awika na wyjêciu CG. Aby osiàgnàç wymagane ciênienie na palniku nale y zwi kszyç ciênienie na wyjêciu CG. W chwili dostawy d awik jest otwarty do oporu. Obracaç Êrub regulacyjnà: w prawo (-) = zamykanie d awika w lewo (+) = otwieranie d awika CG... 2,5 10 ( 2,0 5 ) ,5 50 ( 2,0 25 ) ( 2,5 25 ) : = 2,5, 1 = 3, = 15 : = 1 = 1 = 2., - 1, 1 -, 2. : : ST ST. 8 1 = L, = ( ) , CG. - CG.. : (-) = (+) = CG típusú gáznyomásszabályozó indító gáznyomás 2,5-tœl 10 mbarig állítható be (2,0-tœl 5 mbar-ig külön rugóval) 1 elsœ fokozat 2,5-tœl 50 mbarig állítható be (2,0-tœl 25 mbar-ig külön rugóval) második fokozat 5-tœl 50 mbar-ig állítható be (2,5-tœl 25 mbar-ig külön rugóval) Szállításkor: = 2,5 mbar-ra, 1 = 3 mbar-ra, = 15 mbar-ra beállítva Elœbeállítás: = indító gáznyomást 1 = égœnyomás 1. fokozatot és = égœnyomás 2. fokozatot az égœ gyártójának adatai alapján állítsa be. Az indító gáznyomást mindig az égœnyomás 1. fokozatánál kisebb, az égœnyomás 1. fokozatát mindig az égœnyomás 2. fokozatánál kisebb értékre kell beállítani. Finombeállítás: A mérœcsonkon mérje meg a gáznyomást Az indító gáznyomás finombeállításához: az ST elzárócsavart kb. két fordulatnyira oldja ekkor az indító gáznyomás állandó marad Füstgázelemzés alapján a indító gáznyomáson végezze el a finombeállítást A finombeállítás után az ST csavart újból szorosan húzza meg A gáznyomás kb. 8 másodperc eltelte után átáll a 1 = 1. fokozatú égœnyomásra. Füstgázelemzés alapján a 1 1. fokozatú égœnyomáson végezze el a finombeállítást. Adjon feszültséget a 2. fokozat L hajtómære, a gáznyomás átáll a = 2. fokozatú égœnyomásra. Füstgázelemzés alapján a 2. fokozatú égœnyomáson végezze el a finombeállítást. Végezze el a gáznyomáskapcsoló mæszer finombeállítását (lásd lent). Az összes mérœcsonkot zárja el. Az indító gázfokozat reprodukálhatósága érdekében két kapcsolás között legalább 30 másodperc várakozási idœnek kell eltelni. Ha az alacsony indítógáznyomásbeállítás ellenére az égœ zajosan gyújt, a CG kimenœoldalán lévœ fojtás keresztmetszetét csökkenteni kell. A kívánt égœnyomás eléréséhez a CG kimenœ nyomását meg kell növelni. Szállításkor a fojtás ütközésig nyitva van A beállítócsavar elforgatása: jobbra (-) = fojtás záródik balra (+) = fojtás nyit

Elektromagnetick ventil VG. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Elektromagnetick ventil VG. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit D Magnetventil G. Kromschröder AG Postfach Osnabrück... Edition. TR CZ PL RUS H Manyetik Ventili Elektromagnetick ventil Zawór elektromagnetyczny ( ) típusú mágnesszelep Betriebsanleitung Bitte lesen und

Részletesebben

Odpou tûcí elektromagnetick ventil VAN VAN. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Odpou tûcí elektromagnetick ventil VAN VAN. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit D Abblase-Magnetventil G. Kromschröder AG Postfach Osnabrück.. Edition. TR CZ PL RUS H Firar Manyetik Ventili Odpou tûcí elektromagnetick ventil Elektromagnetyczny zawór wydmuchowy C típusú lefúvató mágnesszelep

Részletesebben

Odpou tûcí elektromagnetick ventil VAN. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Odpou tûcí elektromagnetick ventil VAN. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit D Abblase-Magnetventil G. Kromschröder AG Postfach Osnabrück.. Edition 7. TR CZ PL RUS H Firar Manyetik Ventili Odpou tûcí elektromagnetick ventil Elektromagnetyczny zawór wydmuchowy C típusú lefúvató

Részletesebben

Elektromagnetick ventil VG. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Elektromagnetick ventil VG. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit D Magnetventil Elster GmbH Postfach Osnabrück... Edition. TR CZ PL RUS H Manyetik Ventili Elektromagnetick ventil Zawór elektromagnetyczny típusú mágnesszelep Betriebsanleitung Bitte lesen und aufbewahren

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Vzduchov elektromagnetick ventil VR. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit

Vzduchov elektromagnetick ventil VR. Návod k provozu Prosíme proãíst a dobfie odloïit D Luft-Magnetventil Postfach 809 908 Osnabrück.. Edition 0. TR CZ PL RUS H Hava Manyetik Ventili Zawór elektromagnetyczny powietrza - Vzduchov elektromagnetick ventil típusú levegœ-mágnesszelep Betriebsanleitung

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09. Elster Gmb Edition 9. D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás / gáz-mágnesszelep Tartalomjegyzék / gáz-mágnesszelep.... Tartalomjegyzék.... Biztonság... Az alkalmazás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Magyarnyelvű áttekintő katalógus Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás 1 Biztonság 2 1.1 Érvényes dokumentumok - 2 1 Sicherheit 1.2 Általános biztonsági utasítások 2-2 1.1 Mitgeltende Unterlagen - 2 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise - 2 2 Szerelés 3 2.1 Felállítási hely

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

Barcelona RCM 104 A TIM

Barcelona RCM 104 A TIM AUTÓRÁDIÓ AUTÓRÁDIÓ-KAZETTÁS MAGNÓ Beszerelési utasítás H Barcelona RCM 04 A TIM 3 D94 653 050 7 644 490 50 Biztonsági tudnivalók H Beszerelési és csatlakozási elœírások Az akkumulát negatív pólusát a

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TERMOVENTILÁTOROK LUFTHEIZ- UND LUFTKÜHLGERÄTE LHW/LKW

TERMOVENTILÁTOROK LUFTHEIZ- UND LUFTKÜHLGERÄTE LHW/LKW TERMOVENTILÁTOROK LUFTHEIZ- UND LUFÜHLGERÄTE LHW/LKW ECOFIT ETRI THE AIR MOVEMENT GROUP Rosenberg Hungária Kft. H-2532 Tokodaltáró, József Attila út 32-34. Telefon +36 (33) 515-515 Fax +36 (33) 515-500

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

HP332D. EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18

HP332D. EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5 PL HU SK CS UK RO udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická cu acumulatori HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 NÁVOD NA OBSLUHU 4 NÁVOD K OBSLUZE

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

GS 650 # 94090 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GS 650 # 94090 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GS 650 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94090 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GH 2500 W D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94057 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosiongeschützte Betriebsmittel 1/5 (1) Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás Rádió / CD lejátszó Toronto RDM 126 Beszerelési utasítás 12V Beszerelési utasítás Biztonsági tudnivalók Csatlakoztatás Átalakító- és csatlakozóvezetékkel Mielœtt az autórádióját beszereli, kérjük olvassa

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Control 22 / 23. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok

Control 22 / 23. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Control 22 / 23 Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Ábrák a Control 22 / 23 vezérléséhez A kapu környezetének áttekintœ vázlata 2 1 3 Kulcsos kapcsoló: 0 piros AUF (KI) l kék ZU (BE) 11 13 12

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Zehnder ComfoAir 550. Lüftungsgerät. Alkalmazás. Verwendung. Hatásfok. Wirkungsgrad. Ventilatoren. Ventilátorok. Bedienung Kezelés.

Zehnder ComfoAir 550. Lüftungsgerät. Alkalmazás. Verwendung. Hatásfok. Wirkungsgrad. Ventilatoren. Ventilátorok. Bedienung Kezelés. Lüftungsgerät Szellőztető készülék Verwendung Alkalmazás Das A Zehnder Komfortlüftungsgerät ComfoAir (CA) Zehnder 550 komfort ComfoAir szellőztető 550 wurde készüléket für den igényes Einsatz lakó- im

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Műanyagalakító szerszámok tervezése

Műanyagalakító szerszámok tervezése MŰEGYETEM 1782 Polimertechnika Tanszék Műanyagalakító szerszámok tervezése Ábrafüzet Fröccsidők Irányértékek Műanyagalakító szerszámok tervezése Fröccstérfogat Fröccsidő [s] [cm 3 ] alacsony közepes nagy

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO Kérem először elolvasni! Tisztelt felhasználó, ennek a készüléknek a megvásárlásával, Önnek egy modern, kiváló minőségű mosógépe van, hosszú élettartammal, nagyfokú

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás 60DJ, J78R, GDJ gáz-nyomásszabályozó VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT

Biztonság. Üzemeltetési utasítás 60DJ, J78R, GDJ gáz-nyomásszabályozó VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Edition 08. GB F NL I E K S N P GR www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás 0J, J8R, GJ gáz-nyomásszabályozó Fordítás német nyelvről 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék 0J, J8R, GJ gáz-nyomásszabályozó... Tartalomjegyzék....

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben