szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, november Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK Könyvtárügy. Könyvtártan Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, : pótlások, javítások, Gerő Gyu - la (összeáll.) Bu da pest : OSZK, p. ; 30 cm ISBN fűzött : 2500, Ft Közös ada tai: ISBN : 6000, Ft könyvtártörténet Magyarország kronológia K Sz Gerő Gyu la több mint három évtizedig gyűjtötte és dokumentálta a magyarországi könyvtárügy történetét érintő ada to kat. A mun ka az 1978-ban a Könyvtáros című folyóiratban publikált, az 1977-es év eseményeit leíró kronológiával vet te kez detét és a három kötetes, Magyar könyvtártörténeti kronológia című vas kos kiadvánnyal fe jeződött be. A magyarországi könyvtárügy történetét a kezdetektől (a vélhetőleg az első, 996-ban a pan non hal mi bencés apátság megalapításával megszületett könyvtártól) 2007-ig összegyűjtő és időrendbe rendező köteteket egészíti ki a most megjelenő negyedik kötet, amely elsőként közli az azóta el telt időszak, va gyis a 2008 és 2010 közötti évek kronológiáját, majd a korábbi kötetek pótlásai és javításai következnek. A kiadvány második felében a személynevek, az intézmények, szervezetek, települések, földrajzi egységek indexe, valamint tárgymutató, továbbá a kötetekben említett kiadványok időrendbe rendezett bibliográfiája ka pott he lyet. Beszerzése a korábbi kötetek mellé ajánlott. Előző kötete: Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, 3. Mu tatók ( ) 1 FILOZÓFIA Nietzsche, Friedrich ( ) egyzetek a kései ha gyatékból. 1. A ke reszténységről. Máriabesnyő : Attraktor, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2200, Ft filozófia Sz 3

6 Az Attraktor kiadó te ma ti kus Nietz sche-so ro zatának legújabb kötetét a nagy német filozófus kéziratos ha - gyatékában fel lelt fon tos szövegekből fordította és állította össze Óvári Csa ba. A szerző utolsó, végül töredékben ma radt fő művét, A ha ta lom akarása (ld. legutóbb: ) címmel négy kötetben kívánta meg je len tet - ni (később a Min den érték átértékelése címváltozatot választotta ld.: ). A je len kiadás alapját a keletkezés időrendjét szi gorúan követő Col li Montinari kri ti kai kiadás (Sämtliche Werke, München-Berlin/New York, Deutscher-Taschenbuch Verlag-Walter de Gruyter, 1980) je len ti, me lyet a szer kesztők a központozás oly kor ko moly hiányosságaival jel le mez hető szöveghűséget és időren det meg tart va te ma ti - kus cso por tosításban ad nak közre. A ha tal mas anyag hellyel-közzel követ ve Nietz sche ter ve zetét első kötete a ke reszténységgel kap cso la tos töredékeket tar tal maz za (a második A nihilizmusról és az em ber fe let ti emberről, a har ma dik a címadó, A ha ta lom akarásáról és az örök visszatérésről, míg a ne gye dik A morálról címet vi se li). Az 1886 és 1888 között ke let ke zett frag men tu mo kat maga a szerző jelölte ki vázlataihoz, ezek hez csat la ko zik néhány, a témához szo ro san kap csolódó, megkerülhetetlen gon do la ta. A zsidó papság értette a módját, ho gyan pre zentáljon min dent, ami re ő igényt formált, is te ni előírásként, va la mely is te ni pa ran cso lat nak való engedelmeskedésként Ol vas suk csak egy szer az Újszövetséget a csábítás könyveként: kisajátítják az erényt, az zal az ösztönnel, hogy így meg nye rik vele ma guk nak a közvéleményt Ezek a kis csor daállat-erények sem mi eset re sem ve zet nek az»örök élethez«: eze ket ilyenképpen színre vin ni, s ma gu kat is velük együtt, na gyon okos ötlet le het, de an nak számára, aki itt még nyit va tart ja a szemét, minden nek dacára min den színjátékok legnevetségesebbje ma rad Megüzentem a háborút a sápkóros ke - resztény eszménynek (s ez zel együtt an nak is, ami közeli rokonságban áll vele), de nem az zal a szándékkal, hogy megsemmisítsem, ha nem csak az zal, hogy véget ves sek a zsarnokságának ízelítő Friedrich Nietz sche jegyzeteiből. Hogy miként ju tott el gondolkodásában a min ta ke resztény kisdiák a hírhedt, az Is ten ha lott ki je lentésig, és ke resztényellenes filozófiai vádiratának (Az An ti krisz tus, ld. legutóbb: ) megírásáig, a fordító kötet élére kívánkozó utószavában elem zi, részletesen ki fejt ve a ha zai kiadások hiányosságait is. A nietzshei életmű ala po sabb tanulmányozásához el en - ged he tet len művet a na gyobb gyűjtemények számára mindenképpen ajánljuk. A szerző életrajza: Legutóbb ismertetett műve: Önéletrajzi írások ( ) 4

7 Ok kult jelenségek. Ezoterikus iskolák Both Gábor (1971 ) Útmutató az Élethez a Föld nevű bolygón : Anasztázia tanításai. [S.l.] : Emberiseg.hu, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 4295, Ft ezoterika életvezetés Úgy tűnik, a végtelen orosz sztyep pe egy második Raszputyint adott a világnak, Anasztázia képében. A bu da pes - ti lakótelepen élő fotós és társadalmi aktivista, ráadásul az Emberiség.hu weboldal működtetője erről ír könyvében, hogy útmutatót ad jon mind egyéni, mind társadalmi szin - ten a világ megjobbításához. Both Gábor könyve elején összefoglalja a Szibériában élő remetenőről, va gyis Anasztáziáról szóló tíz Megre-kötet tanításait, emel lett az elmúlt években különböző forrásokból tanultakat is megosztja ol - vasójával, vegyítve saját tapasztalataival, elképzeléseivel. Példaképéről így ír: él egy nő távol a civilizációtól és minden emberlakta településtől. So sem ta nult sem - milyen iskolában, és városban is talán kétszer járt életében. Mégis min dent tud a világról, az em be riség múltjáról, je lenéről és jövőjéről Vla gyi mir Megre egy - szerű kereskedő volt, aki hajójával járta az Ob folyót. Miután találkozott a nővel, könyvei milliók gondolkodását változtatták meg Oroszországban és szer te a világon. A szerző a világmegváltó Anasztázia-hívők létszámát kívánja gyarapítani önéletrajzzal záródó kötetével. A szerzőről ld. és legutóbb is mer te tett műve: Ho gyan le gyek mo dell? ( ) Byrne, Rhonda Az erő. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop XV, 250 p. ; 19 cm ISBN kötött : 3990, Ft ezoterika életvezetés Rhonda Byrne azok közé az ezoterikus szerzők közé tar to - zik, akik nek neve egész biz to san nem csak a műfaj elköte - lezett híveinek cseng is merősen: ő jegy zi ugyan is A ti tok ( ) című, a vonzás törvénye néven elhíresült jelenséget bemutató köte tet, amely futótűzként ter jedt el, a világ szin te min den nyelvére lefordítva. A népszerűség kul csa a kötet üzenete volt, egy ősi bölcsesség interpretálása a mo dern kor em be re számára: min den lehetséges, 5

8 csak akar ni kell. Hasonló a mondanivalója a szerző immár második kiadásban megjelenő újabb könyvének is: mindnyájan fantasztikus életre és boldogságra születtünk, és mind ez meg is valósulhat, ha képesek va gyunk élni a bennünk természetszerűleg lakózó erővel. Ez zel az áldással tanít meg bánni Rhonda Byrne, aki az erő fogalmának körülírása után ír az érzések erejéről és frekvenciájáról, az erő és te remtés összefüggéseiről, az erő kulcsairól és összefüggéséről a pénzzel, egészséggel, kapcsolatokkal magával az élet tel. A ti tok című műhöz hasonló mondanivalójú, de ugyan azt az igazságot máshonnan megközelítő mun ka a spirituális tanításokra fogékony ol vasók figyelmébe ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: A hős ( ) Coburn, Ronelle Ujjlenyomat sorselemzés : derítsd ki az életutad valós célját és élj ennek megfelelően. [Bu da pest] : Ro land, [2014]. 256 p. ; 23 cm ISBN fűzött : 2595, Ft ezoterika tenyérjóslás életvezetés Sokan tévelyegnek manapság úgy a világban, hogy nem tudják, mi a sor suk, mire születtek, milyen pályát kellene választaniuk, egyáltalán mi végre érdemes itt a Földön élniük. Ám azt ke ve sen tudják, hogy az ujjlenyomatokból sok min - den kikövetkeztethető, mi több pályára állíthatók azok az em be rek, akik nem tudják, mit kezdjenek az életükkel. Az ame ri kai szerző maga is sokáig kereste helyét a világban, s bár túlélési ösztöneiben bízott, vol tak olyan élethelyzetek, ame lyek elbizonytalanították a jövőjét il letően. Az em be rek lel ke azon ban min dig is figyelmének cent rumában állott, így ju tott el a Nemzetközi Kézelemző Intézetbe, ahol gyakornokként rádöbbent arra, hogy leginkább a kézben, illetve az ujjbegyekben elrejtett rajzolatok alapján kívánja tanulmányozni, elemezni az embereket. Az öt ujj mindegyike más-más kérdésre ad hat ma gyarázatot, például: Mi lyen munkát vállaljak? Mi a baj ve lem, hogy nem bol do gu lok az életben? Alkalmas kapcsolatban élek-e? stb. Az ujjbegyek rajzolata születésünk előtt öt hónap pal ala kul ki véglegesen majd életünk végégig változatlan ma rad, és nem csak egye di személyazonosságunkat rej ti, ha nem a bennünk rejlő le hetőségeket, tulajdonságainkat is megmintázza. A szerző külön-külön fejezetekben írja le az ujj be gyek raj zo latának ma gyarázatát, ábrákkal kiegészítve mondanivalóját. Így az ol vasónak nincs más dol ga, mint hogy beazonosítsa a raj zo kat a saját ujj begyén található rajzolattal és en nek alapján el ol - vassa a megfelelő passzusokat, amelyeket a sorselemző kínál. A tu dományosság látszatát keltő felszín alatt azon ban sok, megválaszolandó kérdés la pul, így azok nak ajánlható a kötet, akik nem kétkednek az efféle kódrendszerek meg fejtésében. 6

9 Dahlke, Rüdiger (1951 ) A lélek árnyai : kibékülés tit kos énünkkel. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2600, Ft ezoterika önismeret Különleges kalandra invitálja ezoterikára és spiritualitásra nyi tott, a le hető legmélyebb önismeretre és belső meg tisz - tulásra törekvő ol vasóit Rüdiger Dahlke. Az úti cél nem egyéb, mint önvalónk legtöbbször gondosan leplezett sötétebbik ol da la, ame lyet ung igen érzékletesen tudattalan névvel il le tett. Csak hogy ez a bi zo nyos árnyoldal fe lelős mentális, lel ki, sőt tes ti problémáink nagy részéért, ezért érdemes rászánni magunkat az önnön pok lunk - ra való alászállásra. Ve zetőnkül ezúttal a német szerző szegődik: útmutatását követve hatolhatunk egyre mélyebbre a lélek tit kos rétegeiben, miközben (instrukciói sze rint) lejegyezhetjük élményeinket egy erre a célra szánt árnyéknaplóba. A kötetben sok egyéb mel lett olyan témák kerülnek terítékre, mint a szembesülés a bennünk lakó sötétséggel, valós énünk feltárása és elfogadása, belső képeink értelmezése, az útmutató mesék és mítoszok, az emberiség kollektív árnyoldala, mélyből felhozott kincseink felhasználása stb. A kötet végén található irodalomjegyzék Dahlke ed dig meg je lent egyéb műveiről informál. Előző kiadás: A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: A böjtölés kézikönyve ( ) Hoffmann Ger gely A végtelen egy szerű. : 3. kiad. [Bu da pest] : Tessék! Köszhasznú Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3280, Ft ezoterika Sokan sokféleképp fogalmazzák meg azt a radikális globális változást, ami pár évtizede zaj lik; a szerző például azt állítja, hogy a szétszakítottság korát éljük, méghozzá min den síkon. A gyógymód erre természetesen a találkozás, az (újra)összekapcsolódás, amely nek a közeljövőben jön el az ideje. E folyamatot hivatott megérteni és spirituálisan segíteni ez a könyv, amely nek vezérfonalát a végtelen egy szerű teóriája adja. A könnyebb megértés kedvéért a szerző egy családhoz hasonlítja ezt, ahol többféle archetípus adja ki a teljességet: a filozófus, a hívő, a tudós, a he do nis ta, a tanító, az ezoterikus, és az or vos. Termé- 7

10 szetesen világképe ennél jóval bo nyo lul tabb ezt fej ti ki részletesen művében. Könyve első felében az életről és a halálról egyszóval a létről szóló elképzeléseket tekinti át a nyu ga ti és keleti kultúra szemszögéből. A foly tatásban a hétköznapi em - beri életben megvalósítható spirituális tanításokkal foglalkozik, kitérve olyanokra, mint a személyiség fejlődés, il let ve az egészség-betegség kérdésköre. A töményen áradó ezoterikus tanítások a műfaj mainstream vo nu latán kívüli művek iránt mélyebben érdeklődő ol vasók figyelmére számíthat. Előző kiadás, a szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Kárpáti Péter, R (1963 ) Élet az élet után : halálközeli élmények Magyarországon. [Bu da pest] : Kos suth, cop p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2990, Ft halál élet ezoterika A halálon túli lét (vagy nemlét) ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget valószínűleg attól a pillanattól kezd ve, hogy az elmúlás ténye először tu da to sult va la ki ben. Vagy a végső megsemmisülés elfogadhatatlansága, vagy valamiféle ezoterikus meggyőződés okoz za, de tény: sok kal többen van nak (és vol tak is) meggyőződve arról, hogy a határmezsgyén túl is vár valami, valaki. Erről az örök kérdésről beszélgetett R. Kárpáti Péter egyrészt olya nok kal, akik nek volt halálközeli tapasztalatuk, másrészt közismert személyiségekkel. Az anyagból először do ku men tum film-so ro zat készült en nek alapján íródott a je len kötet, amely az interjúala nyok kal készült beszélgetésekből tar tal - maz pregnáns részleteket. A fil mes változathoz iga zod va három részre bon tott műben többek között olya nok osztják meg gon do la ta i kat, érzéseiket az ol - vasókkal, mint Bárdos György neurobiológus, Paulinyi Tamás író, Réz András esztéta, a Molnár Pi ros ka színművész, Benkő László zenész, Vekerdy Tamás pszichológus, ókai Anna író, Garamvölgyi László bűnügyi szakértő, vagy két ne ves szívsebész: Székely László és Papp La jos. A zárófejezetben olyan élményleírások kap tak he lyet, ame lyek a film be nem sze re pel nek. A szöveget fe ke - te-fehér képek illusztrálják. KÁRPÁTI Péter, R. színész, műsorvezető, közszereplő. Müller Péter (1936 ) Benső mo soly. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop p. ; 23 cm (Életműso ro zat) ISBN kötött : 3390, Ft életvezetés önismeret

11 Benső mo soly már ebből a két szóból is az az érzés sugárzik, amely re mind annyi an sóvárogva vágyunk: a harmónia. A szerző műve is talán állíthatjuk ezt erről szól, és emel lett még, vagy ez zel összefüggésben önma - gunk megtalálásáról. Ez utóbbi egyrészt fogalommá, másrészt közhellyé vált, gyakorlattá annál kevésbé. Müller Péter könyve ab ban segít, hogy miként tegyük életünk részévé a valódi önismeretet, a nyu gal mat, a sze re te tet, a hi tet, s mind ezt úgy, hogy mindnyájan értsük rejtélyes be avatási szövegek he lyett ka riz ma ti ku san megírt min - den na pi, gyak ran önéletrajzi példákon, vagy a nagy világvallások tisztán értelmezett történetein ke resztül. A könyv első fele az önismeretről szól, a második részben pe dig két meditációs út, az önmegismerés és a sze re tet gya kor la ti megvalósításáról ol vas ha tunk. A sorozatban legutóbb: Boldogság ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te - tett műve: Hal ha tat lan sze re lem ( ) Rajneesh, Bhagwan ( ) Nők könyve. Bu da pest : Édesvíz, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 3490, Ft ezoterika nő budd hiz mus Az Osho néven ismert misztikus szerző a nőkről, a nőiség spirituális erejéről fejti ki gondolatait kötetében. Erről szóló ismereteit a reinkarnációi során szerezte, mint írja: Na gyon sok életet leéltem már női test ben is és férfi test - ben is, és jól megfigyeltem mindent. A keleti miszticizmus talaján ki fej tett gon do la tai végkövetkeztetése az, hogy nem a tu dat irányítja az em bert (különösen nem a nőt), ha nem a sze re tet: A fe jet meg kell fosz ta ni ko ronájától, és a szívet kell újra megkoronázni. Sok egyéb mel lett olyan témákat jár körül, mint a nők felszabadítása, a női szexualitás, a klasszi kus női szerepek (szerelemben, házasságban, anyaságban), a születésszabályozás, a női kreativitás, elme és test, va la mint a meditáció és a női teljesség megélése. A misz ti kus ta nok iránt érdeklődők ke res he tik a kötetet. Előző kiadás: A szerző életrajzát ld.: Legutóbb ismertetett műve: Az em be ri lét útja ( ) 9

12 Saradananda, Svami ( ) Csakrameditáció. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3200, Ft ezoterika meditáció csakra hin du filozófia természetgyógyászat jóga Kiváló kalauzt állított össze Szvámi Szárándananda azok - nak, aki szívesen kipróbálnák a jógát és a meditációt ötvöző, a csakrák működésére építő, önfejlesztő, a bennük la kozó kreativitást, harmóniát, szeretetet fokozó gyakorlatsorát. A bevezető részben ír a csakrák sze repéről és az alaptechnikákról, majd egyenként, külön fejezetekben ismerteti az egyes csakrákra kalibrált meditációs módszereket, kitérve az adott csakra működésére, behangolására, a hozzá tartozó elem re és speciális gya kor la tok ra. A sort a gyökércsakra-meditáció nyit ja és a koronacsakra-meditáció zárja. A színes rajzokkal, fotókkal kísért köte tet az ide gen szavak és kifejezések ma gyarázatai és tárgymutató zárja. SZVÁMI Szárádananda Lon don ban élő jóga- és meditáció-oktató, a Yoga Life ma ga zin korábbi szer kesztője. Pszichológia Csíkszentmihályi Mihály (1934 ) Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája. : Váltl. utánny. Bu da pest : Akad. K., p. ; 21 cm (Az elme ke re kei) ISBN fűzött : 4200, Ft érzelem személyiségfejlesztés szociálpszichológia életvezetés Sz Csíkszentmihályi Mihály könyvének tárgya: az em be ri élmények pozitív aspektusainak sora. A Chicagói Egye tem pszichológiai tanszékének egykori vezetője a nagyközönség számára foglalja össze több évtizedes ku tatásának eredményeit az öröm és a kreativitás lényegi összefüggéseiről, illetve az élet tel jes felvállalásáról. A szerző flow-nak (a legtalálóbb magyar kifejezéssel: áramlat, fo lyam) nevezi elméletét, amely ben azt vizsgálja, hogy mi kor érzik ma gu kat az em be rek a leg - boldogabbnak?. A kötet fe je ze tei ezt a kérdéskört elem zik a mo dern pszichológia eszközei-elméletei segítségével. Az áramlatelmélet nem csupán elmélet, ha nem az életminőség javításának konkrét eszköze is. Nem csak a kli ni kai pszichoterápiát for ra - dalmasította, de a különböző csoportok és közösségek (fiatal bűnözők, nyugdíjas ott - honok lakói, illetve szabadidős programok módszertana, munkaerőképzés stb.) szá- 10

13 mára készült célzatos foglalkoztatásterápia is. A flow -ról már sok szak cik ket és -könyvet írtak, ám ez a kötet az első, amely a ku tatásokat és eredményeit a nagyközönség számára is érthető formában foglalja össze, nem boldogságtippek so ro - zatában, ha nem a fel is merésre ösztönzően: egy szel le mi utazás eszközeként, amely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja az olvasót. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb: Élni jó! ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája ( ) Gadd, Ann Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki min dig késve érkezik. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2300, Ft mentálhigiénia viselkedési min ta X A körömrágás, hajcsavarás, dohányzás, bőrcsipkedés stb. közismert szokások, rengeteg ember életét végigkísérik, rendszerint mégis igen kevés fo gal munk van e rögzült viselkedésminták hátteréről, kiküszöbölési módjairól. Eh hez nyújt segítséget a je len kötet, mely közérthető módon vázolja fel e szokások mögött rejlő pszichés okokat, folyamatokat valamint a szokás által kiváltott hatást, mely rövidtávon min den eset ben feszültségoldást je lent, hosszabb távon azon ban egészségkárosodással jár. A jelenség megértésével az ol vasó megteszi az első és legfontosabb lépést: saját viselkedésének megértését, me lyet követően könnyebbé válik a viselkedésváltoztatás elérése. A bibliográfiával ellátott, praktikusan forgatható kötet min den korosztály számára hasz nos olvasmányt je lent. Előző kiadás és a szerző legutóbb ajánlott műve: A szerzőről ld.: Gendlin, Eugene T. (1926 ) Fókuszolás : életproblémák meg oldása önerőből. : 3. kiad. utánny. Bp. : Edge 2000, p. ; 21 cm (Segítünk, ha lehet) ISBN fűzött : 3500, Ft személyiségfejlesztés lel ki élet lel ki fejlődés pszi choterápia szuggesztió A pszichoanalízis mintájára, de egyénileg végezhető terapikus módszert ajánl a szerző lel ki problémáink megismerésére, bi zo - nyos mértékig gyógyítására. A Fókuszolás olyan eljárás, amely - nek során az éppen legproblematikusabb lelki bajunkra kon- 11

14 centrálva testi, fizikai reakciók jel zik a baj okát, ilyen módon ahogy az utószóban ol vas - hatjuk: Münchausen báróként a saját üstökünknél fog va ki tud juk rántani magunkat a lelki problémák mocsarából. Gendlin Eugene T. kis kötetében a fókuszolás elméleti, pszichológiai hátterét, gyakorlati alkalmazásának konkrét lépéseit, egyéni és csoportos változatát is mer te ti. A Buda Béla előszavával megjelent kötet mindenkinek ajánlható, aki önerőből kívánja elősegíteni önmaga megismerését, megértését. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb és a szerző legutóbb ismertetett műve: Ta nul ni jó ( ) A szerzőről ld.: Lajkó Károly Önsegítő pszichológia : nem csak ke resztényeknek. Pan - non hal ma : Bencés K., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2990, Ft lélektan vallás Lajkó Károly hívő pszichoterapeutaként praktizál több mint három évtizede; olyan lélekgyógyászként, aki munkájában aktívan alkalmazza a Szentírást. Te szi ezt egyrészt az evangéliumi üzenetet beépítve terápiás módszerébe, másrészt pedig a bibliai, ézus korabeli eseményeket példatörténetként használva. Eb ben a szel le miségben íródott ez a könyve is, amely gaz dag szak mai ta - pasztalatainak egyfajta esszenciája, s emel lett természetesen re mek életvezetési tanácsadó mű, amelyet laikus és szakmabeli egyaránt haszonnal forgathat. Az első fe je - zet ben a lel ki szen vedésről ír, majd a pszichológia mindennapi életünkben játszott sze - repét ecseteli. Ezután olyan témákat bon col gat, mint a sza vak je lentősége és szerepe, ír a lelki bajok kialakulásának okairól és fajtáiról, a kapcsolati terápiáról, illetve az önsegítő pszichológia gyakorlati alkalmazásáról. A ke resztény szellemiséget és értékrendet közvetítő írást irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Túl a pszichiátrián ( ) Neff, Kristin (1970) Együttérzés önmagunkkal : hagyj fel az önostorozással, és légy ma ga biz to sabb! [Bu da pest] : Ursus Lib ris, p. ; 22 cm (Emberközpontú pszichológia. 9.) ISBN fűzött : 3900, Ft lélektan önismeret együttérzés mentálhigiénia Az önbecsülés fon tos és kényes témája a mai em ber nek. Mert hát egyrészt, hogy pi - ac- és versenyképessé te gye magát, növelni és erősíteni kell az egót, si ker- és tel - 12

15 jesítmény-központúvá téve azt. Másrészt so kan pont az előbbiek miatt gyakorta ostorozzák, lebecsülik magukat: hisz min dig van, aki tehetségesebb, sikeresebb, gyorsabb! Ugyan ak kor a gya kor lat azt mu tat ja, hogy az igazán kiegyensúlyozott és bol dog em be rek egyik csoportból sem kerülnek ki ők azok, akik reálisan látják magukat, elfogadják a hibáikat és büszkék erényeikre. Ezt az ideális állapotot segít megközelíteni Kristin Neff önsegítő-tanácsadó kötete, amely nek az első két fejezetében az önmagunkkal való együttérzés mel lett érvel, külön kiemelve ennek a komp lex emóciónak a fő összetevőit. A foly tatásban az önmagunk iránti együttérzés jótékony hatásait ecseteli, külön kitérve kapcsolatainkra, és az ebből fa kadó, tel jes életminőséget meg emelő örömre. A jegyzetekkel záruló kiadvány minden effajta problémával küzdő ol vasónak jó szívvel ajánlható. A sorozatban legutóbb: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába ( ) NEFF, Kristin ame ri kai pszichológus. 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok. ézus élete Biblia : Is ten nek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Bu da pest : Kálvin, p. [4] t.fol. ; 18 cm ISBN bőrkötött : 9900, Ft Biblia Sz I i X A Kálvin Kiadó a Károli-féle klasszi kus bibliafordítás mel lett az évi új fordítású változat alapján, an nak revideált kiadását nyújtja át az ol vasó nagyközönségnek. A Ma gyar Bib lia tanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottságának törekvése sze rint olyan munkával kívántak hozzájárulni a Szentírás széleskörű ter jesztéséhez, amely nyel ve zetében közelebb áll a mai ol vasókhoz. A korábbi szer kesztéshez hasonlóan a ha gyományos fejezetbeosztást és versszámozást megtartva a magyarázatok nélküli tel jes ó- és újszövetségi szöveget egy mértékek, címrövidítések, idézésmódok jegyzékét tartalmazó függelék egészíti ki, ame lyet fe ke tefehér, az előzék- és borítólapokon pedig színes térképtáblák követnek Palesztina, eruzsálem és a mediterráneum ábrázolásával a pátriárkák korától ézus időszakán át az apostoli időkig. Az igényes kiállítású, ezúttal cipzáros bőrkötésben megjelenő kiadvány beszerzése az állomány figyelembe vétele mel lett min den könyvtártípusba ajánlott. Előző kiadás:

16 Vallásos iro da lom Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2910, Ft vallásos iro da lom hit Barabás Erzsébet rövid, néhány oldalas írásai nem szólnak világrengető nagy dolgokról, hiszen valamennyi hétköznapi eseményeket, más számára talán észre sem ve hető je lenéseket villant föl. Ám a szerző számára ezek az eseménytelen események is je lentőséggel bírnak, és va la mennyi arra készteti őt, hogy gondolatfutamokban ossza meg a témával kapcsolatos érzéseit ol vasóival. Ekként kerül érdeklődésének középpontjába, többek között A halál, amely filozofikus gondolatfogácsok ih letőjévé válva, az élet megbecsülésére hívja fel az ol vasók figyelmét, vagy a Hit és a vallás című írása, amely ben e két fo ga - lom egymásba kap csolódásáról illetve függetlenségéről elmélkedik. De szin te min den (A vo nat, Az író, Az özvegyasszony, Változás, A démon) elmélkedésre készteti a szerzőt, aki az élet lényegét a sze re tet hatalmában véli fölfedezni. A leegyszerűsített, közérthető formában közreadott életigazságok a szerző munkáit is merőknek ajánlhatók. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Tit kos igazság ( ) Kereszténység. Ke resztény egyházak Ferenc (1936 ) Ferenc pápa gon do la tai : bölcsességek az év min den napjára. Sze ged : Lazi, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 2490, Ft pápa ar gen tin iro da lom olasz iro da lom afo riz ma 21. század I. Fe renc pápa katolikus egyházfő regnálásának másfél éve alatt számos bölcs megnyilatkozással írányította híveit, illetve reagált a világ eseményeire. Az igényes kiállítású kötetben a szerkesztő, Alberto Rossa olyan idézeteket válogatott írásaiból, ame lyek együttesen betekintést nyújtanak a szent atya gondolatvilágába. Kiválasztott, aforizma-szerű mondásait naptár formába ren dez - ve találja az ol vasó, egyúttal tanítói célzattal az egyes hónapok szerint tematikus rendszert is alkotnak. Az év min den napjára jut egy-egy rövid (néhány so rostól néhány be kezdésig ter jedő) írás, me lyek útmutatásaikkal mindenképpen szolgálják a katolikus hívek, de a kötet ajánlása sze rint a nem hívők lel ki épülését is. A témában legutóbb: Fe renc pápa füveskönyve ( ) 14

17 Horváth Bar na ( ) Emlékezni ti los + Szi gorúan bizalmas! (bizalmatlan). Bu - da pest : Horváth B. D., p. ; 20 cm (Horváth Bar na életműsorozata. 5.) ISBN fűzött : 3800, Ft re formátus egyház esperes memoár életrajz Magyarország század A szerző re formátus lelkész, es pe res, teológiai tanár az 1980-as évek elején kezd te írni visszaemlékezéseit, amely először a Sárospataki Füzetekben je lent meg foly tatások ban 1998 és 2002 között. Ez a memoár al kot ja e vas kos kötet első részét. Vol taképpen Ka zin czy Fe renc nyom do ka in ha lad va raj zol ja meg a maga pályája emléke zetét, éspedig a szo ci a lis ta társadalom, az antiklerikális ideológia korában és kon tex tusában. Külön részben számol be az 1956-os for - ra da lom általa átélt eseményeiről. Horváth Bar na igényes stílusban, oly kor kissé mo za i ko san, naplószerűen idézi föl a II. világháború utáni évekre eső ifjúságát, kálvinista elkötelezettségének ki ala kulását, sárospataki, majd deb - re ce ni teológiai tanulmányait, családjával kap cso la tos bensőséges emlékeit, 56 élményét, de kitér olvasmányainak hatására, az eszmélkedését befolyásoló szel le mi ka lan dok ra is. Emlékezéseiben szer ve sen vegyülnek az epi kus, no vel lisz ti kus ele mek a memoárirodalom esszéstílusával, ke ve red nek az anekdoták és az elmélkedőbb passzu sok; így írja le a Mádon töltött éveket, ig - ri ci lelkipásztorkodásának időszakát, utazásainak krónikáját. A kötet második része (Szi gorúan bi zal mas!) vol taképpen do ku men tu mok, le ve lek, hi va ta los ira tok, jegyzőkönyvek gyűjteménye. Az 1956 és 1964 között ke let ke zett ira - tok a szerző életének talán leg ne he zebb kor szakát és élete megpróbáltatásait dokumentálják, hi szen Horváth Bar na Balás-Pi ri László évi perének hatodrendű vádlottja volt. A har ma dik rész (Dióhéjban) a szerző életrajzi kronológiáját, családfáját tar tal maz za; míg a ne gye dik fe je zet (El rej tett képek) bő válogatás a család ha tal mas fotóarchívumából. A vas kos kötet tehát nem egyet len memoár, inkább visszaemlékezések mo za i kos so ro za ta, ugyan - ak kor ala po san dokumentált kor rajz is arról, miként élt egy re formátus lelkész az 1950-es évektől a rend szerváltozásig, min kel lett átmennie lelkipászto ri hi - vatása gyakorlása közben a magát ateistának valló országban. A kiadványnak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hely is me re ti értéke van. A so ro zat ban legutóbb (4.) és a szerző legutóbb ismertetett műve: Presbiterek ( ) A szerzőről ld.:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap 31. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 15/2009. (III. 15.) KE ha tá ro zat Kitüntetés adományozásáról... 7302 16/2009. (III.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA.

A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. IV. ÉVFOLYAM 4. szám 2006. áp ri lis 28. A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége

Részletesebben