szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, november Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK Könyvtárügy. Könyvtártan Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, : pótlások, javítások, Gerő Gyu - la (összeáll.) Bu da pest : OSZK, p. ; 30 cm ISBN fűzött : 2500, Ft Közös ada tai: ISBN : 6000, Ft könyvtártörténet Magyarország kronológia K Sz Gerő Gyu la több mint három évtizedig gyűjtötte és dokumentálta a magyarországi könyvtárügy történetét érintő ada to kat. A mun ka az 1978-ban a Könyvtáros című folyóiratban publikált, az 1977-es év eseményeit leíró kronológiával vet te kez detét és a három kötetes, Magyar könyvtártörténeti kronológia című vas kos kiadvánnyal fe jeződött be. A magyarországi könyvtárügy történetét a kezdetektől (a vélhetőleg az első, 996-ban a pan non hal mi bencés apátság megalapításával megszületett könyvtártól) 2007-ig összegyűjtő és időrendbe rendező köteteket egészíti ki a most megjelenő negyedik kötet, amely elsőként közli az azóta el telt időszak, va gyis a 2008 és 2010 közötti évek kronológiáját, majd a korábbi kötetek pótlásai és javításai következnek. A kiadvány második felében a személynevek, az intézmények, szervezetek, települések, földrajzi egységek indexe, valamint tárgymutató, továbbá a kötetekben említett kiadványok időrendbe rendezett bibliográfiája ka pott he lyet. Beszerzése a korábbi kötetek mellé ajánlott. Előző kötete: Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, 3. Mu tatók ( ) 1 FILOZÓFIA Nietzsche, Friedrich ( ) egyzetek a kései ha gyatékból. 1. A ke reszténységről. Máriabesnyő : Attraktor, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2200, Ft filozófia Sz 3

6 Az Attraktor kiadó te ma ti kus Nietz sche-so ro zatának legújabb kötetét a nagy német filozófus kéziratos ha - gyatékában fel lelt fon tos szövegekből fordította és állította össze Óvári Csa ba. A szerző utolsó, végül töredékben ma radt fő művét, A ha ta lom akarása (ld. legutóbb: ) címmel négy kötetben kívánta meg je len tet - ni (később a Min den érték átértékelése címváltozatot választotta ld.: ). A je len kiadás alapját a keletkezés időrendjét szi gorúan követő Col li Montinari kri ti kai kiadás (Sämtliche Werke, München-Berlin/New York, Deutscher-Taschenbuch Verlag-Walter de Gruyter, 1980) je len ti, me lyet a szer kesztők a központozás oly kor ko moly hiányosságaival jel le mez hető szöveghűséget és időren det meg tart va te ma ti - kus cso por tosításban ad nak közre. A ha tal mas anyag hellyel-közzel követ ve Nietz sche ter ve zetét első kötete a ke reszténységgel kap cso la tos töredékeket tar tal maz za (a második A nihilizmusról és az em ber fe let ti emberről, a har ma dik a címadó, A ha ta lom akarásáról és az örök visszatérésről, míg a ne gye dik A morálról címet vi se li). Az 1886 és 1888 között ke let ke zett frag men tu mo kat maga a szerző jelölte ki vázlataihoz, ezek hez csat la ko zik néhány, a témához szo ro san kap csolódó, megkerülhetetlen gon do la ta. A zsidó papság értette a módját, ho gyan pre zentáljon min dent, ami re ő igényt formált, is te ni előírásként, va la mely is te ni pa ran cso lat nak való engedelmeskedésként Ol vas suk csak egy szer az Újszövetséget a csábítás könyveként: kisajátítják az erényt, az zal az ösztönnel, hogy így meg nye rik vele ma guk nak a közvéleményt Ezek a kis csor daállat-erények sem mi eset re sem ve zet nek az»örök élethez«: eze ket ilyenképpen színre vin ni, s ma gu kat is velük együtt, na gyon okos ötlet le het, de an nak számára, aki itt még nyit va tart ja a szemét, minden nek dacára min den színjátékok legnevetségesebbje ma rad Megüzentem a háborút a sápkóros ke - resztény eszménynek (s ez zel együtt an nak is, ami közeli rokonságban áll vele), de nem az zal a szándékkal, hogy megsemmisítsem, ha nem csak az zal, hogy véget ves sek a zsarnokságának ízelítő Friedrich Nietz sche jegyzeteiből. Hogy miként ju tott el gondolkodásában a min ta ke resztény kisdiák a hírhedt, az Is ten ha lott ki je lentésig, és ke resztényellenes filozófiai vádiratának (Az An ti krisz tus, ld. legutóbb: ) megírásáig, a fordító kötet élére kívánkozó utószavában elem zi, részletesen ki fejt ve a ha zai kiadások hiányosságait is. A nietzshei életmű ala po sabb tanulmányozásához el en - ged he tet len művet a na gyobb gyűjtemények számára mindenképpen ajánljuk. A szerző életrajza: Legutóbb ismertetett műve: Önéletrajzi írások ( ) 4

7 Ok kult jelenségek. Ezoterikus iskolák Both Gábor (1971 ) Útmutató az Élethez a Föld nevű bolygón : Anasztázia tanításai. [S.l.] : Emberiseg.hu, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 4295, Ft ezoterika életvezetés Úgy tűnik, a végtelen orosz sztyep pe egy második Raszputyint adott a világnak, Anasztázia képében. A bu da pes - ti lakótelepen élő fotós és társadalmi aktivista, ráadásul az Emberiség.hu weboldal működtetője erről ír könyvében, hogy útmutatót ad jon mind egyéni, mind társadalmi szin - ten a világ megjobbításához. Both Gábor könyve elején összefoglalja a Szibériában élő remetenőről, va gyis Anasztáziáról szóló tíz Megre-kötet tanításait, emel lett az elmúlt években különböző forrásokból tanultakat is megosztja ol - vasójával, vegyítve saját tapasztalataival, elképzeléseivel. Példaképéről így ír: él egy nő távol a civilizációtól és minden emberlakta településtől. So sem ta nult sem - milyen iskolában, és városban is talán kétszer járt életében. Mégis min dent tud a világról, az em be riség múltjáról, je lenéről és jövőjéről Vla gyi mir Megre egy - szerű kereskedő volt, aki hajójával járta az Ob folyót. Miután találkozott a nővel, könyvei milliók gondolkodását változtatták meg Oroszországban és szer te a világon. A szerző a világmegváltó Anasztázia-hívők létszámát kívánja gyarapítani önéletrajzzal záródó kötetével. A szerzőről ld. és legutóbb is mer te tett műve: Ho gyan le gyek mo dell? ( ) Byrne, Rhonda Az erő. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop XV, 250 p. ; 19 cm ISBN kötött : 3990, Ft ezoterika életvezetés Rhonda Byrne azok közé az ezoterikus szerzők közé tar to - zik, akik nek neve egész biz to san nem csak a műfaj elköte - lezett híveinek cseng is merősen: ő jegy zi ugyan is A ti tok ( ) című, a vonzás törvénye néven elhíresült jelenséget bemutató köte tet, amely futótűzként ter jedt el, a világ szin te min den nyelvére lefordítva. A népszerűség kul csa a kötet üzenete volt, egy ősi bölcsesség interpretálása a mo dern kor em be re számára: min den lehetséges, 5

8 csak akar ni kell. Hasonló a mondanivalója a szerző immár második kiadásban megjelenő újabb könyvének is: mindnyájan fantasztikus életre és boldogságra születtünk, és mind ez meg is valósulhat, ha képesek va gyunk élni a bennünk természetszerűleg lakózó erővel. Ez zel az áldással tanít meg bánni Rhonda Byrne, aki az erő fogalmának körülírása után ír az érzések erejéről és frekvenciájáról, az erő és te remtés összefüggéseiről, az erő kulcsairól és összefüggéséről a pénzzel, egészséggel, kapcsolatokkal magával az élet tel. A ti tok című műhöz hasonló mondanivalójú, de ugyan azt az igazságot máshonnan megközelítő mun ka a spirituális tanításokra fogékony ol vasók figyelmébe ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: A hős ( ) Coburn, Ronelle Ujjlenyomat sorselemzés : derítsd ki az életutad valós célját és élj ennek megfelelően. [Bu da pest] : Ro land, [2014]. 256 p. ; 23 cm ISBN fűzött : 2595, Ft ezoterika tenyérjóslás életvezetés Sokan tévelyegnek manapság úgy a világban, hogy nem tudják, mi a sor suk, mire születtek, milyen pályát kellene választaniuk, egyáltalán mi végre érdemes itt a Földön élniük. Ám azt ke ve sen tudják, hogy az ujjlenyomatokból sok min - den kikövetkeztethető, mi több pályára állíthatók azok az em be rek, akik nem tudják, mit kezdjenek az életükkel. Az ame ri kai szerző maga is sokáig kereste helyét a világban, s bár túlélési ösztöneiben bízott, vol tak olyan élethelyzetek, ame lyek elbizonytalanították a jövőjét il letően. Az em be rek lel ke azon ban min dig is figyelmének cent rumában állott, így ju tott el a Nemzetközi Kézelemző Intézetbe, ahol gyakornokként rádöbbent arra, hogy leginkább a kézben, illetve az ujjbegyekben elrejtett rajzolatok alapján kívánja tanulmányozni, elemezni az embereket. Az öt ujj mindegyike más-más kérdésre ad hat ma gyarázatot, például: Mi lyen munkát vállaljak? Mi a baj ve lem, hogy nem bol do gu lok az életben? Alkalmas kapcsolatban élek-e? stb. Az ujjbegyek rajzolata születésünk előtt öt hónap pal ala kul ki véglegesen majd életünk végégig változatlan ma rad, és nem csak egye di személyazonosságunkat rej ti, ha nem a bennünk rejlő le hetőségeket, tulajdonságainkat is megmintázza. A szerző külön-külön fejezetekben írja le az ujj be gyek raj zo latának ma gyarázatát, ábrákkal kiegészítve mondanivalóját. Így az ol vasónak nincs más dol ga, mint hogy beazonosítsa a raj zo kat a saját ujj begyén található rajzolattal és en nek alapján el ol - vassa a megfelelő passzusokat, amelyeket a sorselemző kínál. A tu dományosság látszatát keltő felszín alatt azon ban sok, megválaszolandó kérdés la pul, így azok nak ajánlható a kötet, akik nem kétkednek az efféle kódrendszerek meg fejtésében. 6

9 Dahlke, Rüdiger (1951 ) A lélek árnyai : kibékülés tit kos énünkkel. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2600, Ft ezoterika önismeret Különleges kalandra invitálja ezoterikára és spiritualitásra nyi tott, a le hető legmélyebb önismeretre és belső meg tisz - tulásra törekvő ol vasóit Rüdiger Dahlke. Az úti cél nem egyéb, mint önvalónk legtöbbször gondosan leplezett sötétebbik ol da la, ame lyet ung igen érzékletesen tudattalan névvel il le tett. Csak hogy ez a bi zo nyos árnyoldal fe lelős mentális, lel ki, sőt tes ti problémáink nagy részéért, ezért érdemes rászánni magunkat az önnön pok lunk - ra való alászállásra. Ve zetőnkül ezúttal a német szerző szegődik: útmutatását követve hatolhatunk egyre mélyebbre a lélek tit kos rétegeiben, miközben (instrukciói sze rint) lejegyezhetjük élményeinket egy erre a célra szánt árnyéknaplóba. A kötetben sok egyéb mel lett olyan témák kerülnek terítékre, mint a szembesülés a bennünk lakó sötétséggel, valós énünk feltárása és elfogadása, belső képeink értelmezése, az útmutató mesék és mítoszok, az emberiség kollektív árnyoldala, mélyből felhozott kincseink felhasználása stb. A kötet végén található irodalomjegyzék Dahlke ed dig meg je lent egyéb műveiről informál. Előző kiadás: A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: A böjtölés kézikönyve ( ) Hoffmann Ger gely A végtelen egy szerű. : 3. kiad. [Bu da pest] : Tessék! Köszhasznú Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3280, Ft ezoterika Sokan sokféleképp fogalmazzák meg azt a radikális globális változást, ami pár évtizede zaj lik; a szerző például azt állítja, hogy a szétszakítottság korát éljük, méghozzá min den síkon. A gyógymód erre természetesen a találkozás, az (újra)összekapcsolódás, amely nek a közeljövőben jön el az ideje. E folyamatot hivatott megérteni és spirituálisan segíteni ez a könyv, amely nek vezérfonalát a végtelen egy szerű teóriája adja. A könnyebb megértés kedvéért a szerző egy családhoz hasonlítja ezt, ahol többféle archetípus adja ki a teljességet: a filozófus, a hívő, a tudós, a he do nis ta, a tanító, az ezoterikus, és az or vos. Termé- 7

10 szetesen világképe ennél jóval bo nyo lul tabb ezt fej ti ki részletesen művében. Könyve első felében az életről és a halálról egyszóval a létről szóló elképzeléseket tekinti át a nyu ga ti és keleti kultúra szemszögéből. A foly tatásban a hétköznapi em - beri életben megvalósítható spirituális tanításokkal foglalkozik, kitérve olyanokra, mint a személyiség fejlődés, il let ve az egészség-betegség kérdésköre. A töményen áradó ezoterikus tanítások a műfaj mainstream vo nu latán kívüli művek iránt mélyebben érdeklődő ol vasók figyelmére számíthat. Előző kiadás, a szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Kárpáti Péter, R (1963 ) Élet az élet után : halálközeli élmények Magyarországon. [Bu da pest] : Kos suth, cop p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2990, Ft halál élet ezoterika A halálon túli lét (vagy nemlét) ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget valószínűleg attól a pillanattól kezd ve, hogy az elmúlás ténye először tu da to sult va la ki ben. Vagy a végső megsemmisülés elfogadhatatlansága, vagy valamiféle ezoterikus meggyőződés okoz za, de tény: sok kal többen van nak (és vol tak is) meggyőződve arról, hogy a határmezsgyén túl is vár valami, valaki. Erről az örök kérdésről beszélgetett R. Kárpáti Péter egyrészt olya nok kal, akik nek volt halálközeli tapasztalatuk, másrészt közismert személyiségekkel. Az anyagból először do ku men tum film-so ro zat készült en nek alapján íródott a je len kötet, amely az interjúala nyok kal készült beszélgetésekből tar tal - maz pregnáns részleteket. A fil mes változathoz iga zod va három részre bon tott műben többek között olya nok osztják meg gon do la ta i kat, érzéseiket az ol - vasókkal, mint Bárdos György neurobiológus, Paulinyi Tamás író, Réz András esztéta, a Molnár Pi ros ka színművész, Benkő László zenész, Vekerdy Tamás pszichológus, ókai Anna író, Garamvölgyi László bűnügyi szakértő, vagy két ne ves szívsebész: Székely László és Papp La jos. A zárófejezetben olyan élményleírások kap tak he lyet, ame lyek a film be nem sze re pel nek. A szöveget fe ke - te-fehér képek illusztrálják. KÁRPÁTI Péter, R. színész, műsorvezető, közszereplő. Müller Péter (1936 ) Benső mo soly. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop p. ; 23 cm (Életműso ro zat) ISBN kötött : 3390, Ft életvezetés önismeret

11 Benső mo soly már ebből a két szóból is az az érzés sugárzik, amely re mind annyi an sóvárogva vágyunk: a harmónia. A szerző műve is talán állíthatjuk ezt erről szól, és emel lett még, vagy ez zel összefüggésben önma - gunk megtalálásáról. Ez utóbbi egyrészt fogalommá, másrészt közhellyé vált, gyakorlattá annál kevésbé. Müller Péter könyve ab ban segít, hogy miként tegyük életünk részévé a valódi önismeretet, a nyu gal mat, a sze re te tet, a hi tet, s mind ezt úgy, hogy mindnyájan értsük rejtélyes be avatási szövegek he lyett ka riz ma ti ku san megírt min - den na pi, gyak ran önéletrajzi példákon, vagy a nagy világvallások tisztán értelmezett történetein ke resztül. A könyv első fele az önismeretről szól, a második részben pe dig két meditációs út, az önmegismerés és a sze re tet gya kor la ti megvalósításáról ol vas ha tunk. A sorozatban legutóbb: Boldogság ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te - tett műve: Hal ha tat lan sze re lem ( ) Rajneesh, Bhagwan ( ) Nők könyve. Bu da pest : Édesvíz, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 3490, Ft ezoterika nő budd hiz mus Az Osho néven ismert misztikus szerző a nőkről, a nőiség spirituális erejéről fejti ki gondolatait kötetében. Erről szóló ismereteit a reinkarnációi során szerezte, mint írja: Na gyon sok életet leéltem már női test ben is és férfi test - ben is, és jól megfigyeltem mindent. A keleti miszticizmus talaján ki fej tett gon do la tai végkövetkeztetése az, hogy nem a tu dat irányítja az em bert (különösen nem a nőt), ha nem a sze re tet: A fe jet meg kell fosz ta ni ko ronájától, és a szívet kell újra megkoronázni. Sok egyéb mel lett olyan témákat jár körül, mint a nők felszabadítása, a női szexualitás, a klasszi kus női szerepek (szerelemben, házasságban, anyaságban), a születésszabályozás, a női kreativitás, elme és test, va la mint a meditáció és a női teljesség megélése. A misz ti kus ta nok iránt érdeklődők ke res he tik a kötetet. Előző kiadás: A szerző életrajzát ld.: Legutóbb ismertetett műve: Az em be ri lét útja ( ) 9

12 Saradananda, Svami ( ) Csakrameditáció. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3200, Ft ezoterika meditáció csakra hin du filozófia természetgyógyászat jóga Kiváló kalauzt állított össze Szvámi Szárándananda azok - nak, aki szívesen kipróbálnák a jógát és a meditációt ötvöző, a csakrák működésére építő, önfejlesztő, a bennük la kozó kreativitást, harmóniát, szeretetet fokozó gyakorlatsorát. A bevezető részben ír a csakrák sze repéről és az alaptechnikákról, majd egyenként, külön fejezetekben ismerteti az egyes csakrákra kalibrált meditációs módszereket, kitérve az adott csakra működésére, behangolására, a hozzá tartozó elem re és speciális gya kor la tok ra. A sort a gyökércsakra-meditáció nyit ja és a koronacsakra-meditáció zárja. A színes rajzokkal, fotókkal kísért köte tet az ide gen szavak és kifejezések ma gyarázatai és tárgymutató zárja. SZVÁMI Szárádananda Lon don ban élő jóga- és meditáció-oktató, a Yoga Life ma ga zin korábbi szer kesztője. Pszichológia Csíkszentmihályi Mihály (1934 ) Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája. : Váltl. utánny. Bu da pest : Akad. K., p. ; 21 cm (Az elme ke re kei) ISBN fűzött : 4200, Ft érzelem személyiségfejlesztés szociálpszichológia életvezetés Sz Csíkszentmihályi Mihály könyvének tárgya: az em be ri élmények pozitív aspektusainak sora. A Chicagói Egye tem pszichológiai tanszékének egykori vezetője a nagyközönség számára foglalja össze több évtizedes ku tatásának eredményeit az öröm és a kreativitás lényegi összefüggéseiről, illetve az élet tel jes felvállalásáról. A szerző flow-nak (a legtalálóbb magyar kifejezéssel: áramlat, fo lyam) nevezi elméletét, amely ben azt vizsgálja, hogy mi kor érzik ma gu kat az em be rek a leg - boldogabbnak?. A kötet fe je ze tei ezt a kérdéskört elem zik a mo dern pszichológia eszközei-elméletei segítségével. Az áramlatelmélet nem csupán elmélet, ha nem az életminőség javításának konkrét eszköze is. Nem csak a kli ni kai pszichoterápiát for ra - dalmasította, de a különböző csoportok és közösségek (fiatal bűnözők, nyugdíjas ott - honok lakói, illetve szabadidős programok módszertana, munkaerőképzés stb.) szá- 10

13 mára készült célzatos foglalkoztatásterápia is. A flow -ról már sok szak cik ket és -könyvet írtak, ám ez a kötet az első, amely a ku tatásokat és eredményeit a nagyközönség számára is érthető formában foglalja össze, nem boldogságtippek so ro - zatában, ha nem a fel is merésre ösztönzően: egy szel le mi utazás eszközeként, amely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja az olvasót. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb: Élni jó! ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája ( ) Gadd, Ann Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki min dig késve érkezik. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2300, Ft mentálhigiénia viselkedési min ta X A körömrágás, hajcsavarás, dohányzás, bőrcsipkedés stb. közismert szokások, rengeteg ember életét végigkísérik, rendszerint mégis igen kevés fo gal munk van e rögzült viselkedésminták hátteréről, kiküszöbölési módjairól. Eh hez nyújt segítséget a je len kötet, mely közérthető módon vázolja fel e szokások mögött rejlő pszichés okokat, folyamatokat valamint a szokás által kiváltott hatást, mely rövidtávon min den eset ben feszültségoldást je lent, hosszabb távon azon ban egészségkárosodással jár. A jelenség megértésével az ol vasó megteszi az első és legfontosabb lépést: saját viselkedésének megértését, me lyet követően könnyebbé válik a viselkedésváltoztatás elérése. A bibliográfiával ellátott, praktikusan forgatható kötet min den korosztály számára hasz nos olvasmányt je lent. Előző kiadás és a szerző legutóbb ajánlott műve: A szerzőről ld.: Gendlin, Eugene T. (1926 ) Fókuszolás : életproblémák meg oldása önerőből. : 3. kiad. utánny. Bp. : Edge 2000, p. ; 21 cm (Segítünk, ha lehet) ISBN fűzött : 3500, Ft személyiségfejlesztés lel ki élet lel ki fejlődés pszi choterápia szuggesztió A pszichoanalízis mintájára, de egyénileg végezhető terapikus módszert ajánl a szerző lel ki problémáink megismerésére, bi zo - nyos mértékig gyógyítására. A Fókuszolás olyan eljárás, amely - nek során az éppen legproblematikusabb lelki bajunkra kon- 11

14 centrálva testi, fizikai reakciók jel zik a baj okát, ilyen módon ahogy az utószóban ol vas - hatjuk: Münchausen báróként a saját üstökünknél fog va ki tud juk rántani magunkat a lelki problémák mocsarából. Gendlin Eugene T. kis kötetében a fókuszolás elméleti, pszichológiai hátterét, gyakorlati alkalmazásának konkrét lépéseit, egyéni és csoportos változatát is mer te ti. A Buda Béla előszavával megjelent kötet mindenkinek ajánlható, aki önerőből kívánja elősegíteni önmaga megismerését, megértését. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb és a szerző legutóbb ismertetett műve: Ta nul ni jó ( ) A szerzőről ld.: Lajkó Károly Önsegítő pszichológia : nem csak ke resztényeknek. Pan - non hal ma : Bencés K., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2990, Ft lélektan vallás Lajkó Károly hívő pszichoterapeutaként praktizál több mint három évtizede; olyan lélekgyógyászként, aki munkájában aktívan alkalmazza a Szentírást. Te szi ezt egyrészt az evangéliumi üzenetet beépítve terápiás módszerébe, másrészt pedig a bibliai, ézus korabeli eseményeket példatörténetként használva. Eb ben a szel le miségben íródott ez a könyve is, amely gaz dag szak mai ta - pasztalatainak egyfajta esszenciája, s emel lett természetesen re mek életvezetési tanácsadó mű, amelyet laikus és szakmabeli egyaránt haszonnal forgathat. Az első fe je - zet ben a lel ki szen vedésről ír, majd a pszichológia mindennapi életünkben játszott sze - repét ecseteli. Ezután olyan témákat bon col gat, mint a sza vak je lentősége és szerepe, ír a lelki bajok kialakulásának okairól és fajtáiról, a kapcsolati terápiáról, illetve az önsegítő pszichológia gyakorlati alkalmazásáról. A ke resztény szellemiséget és értékrendet közvetítő írást irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Túl a pszichiátrián ( ) Neff, Kristin (1970) Együttérzés önmagunkkal : hagyj fel az önostorozással, és légy ma ga biz to sabb! [Bu da pest] : Ursus Lib ris, p. ; 22 cm (Emberközpontú pszichológia. 9.) ISBN fűzött : 3900, Ft lélektan önismeret együttérzés mentálhigiénia Az önbecsülés fon tos és kényes témája a mai em ber nek. Mert hát egyrészt, hogy pi - ac- és versenyképessé te gye magát, növelni és erősíteni kell az egót, si ker- és tel - 12

15 jesítmény-központúvá téve azt. Másrészt so kan pont az előbbiek miatt gyakorta ostorozzák, lebecsülik magukat: hisz min dig van, aki tehetségesebb, sikeresebb, gyorsabb! Ugyan ak kor a gya kor lat azt mu tat ja, hogy az igazán kiegyensúlyozott és bol dog em be rek egyik csoportból sem kerülnek ki ők azok, akik reálisan látják magukat, elfogadják a hibáikat és büszkék erényeikre. Ezt az ideális állapotot segít megközelíteni Kristin Neff önsegítő-tanácsadó kötete, amely nek az első két fejezetében az önmagunkkal való együttérzés mel lett érvel, külön kiemelve ennek a komp lex emóciónak a fő összetevőit. A foly tatásban az önmagunk iránti együttérzés jótékony hatásait ecseteli, külön kitérve kapcsolatainkra, és az ebből fa kadó, tel jes életminőséget meg emelő örömre. A jegyzetekkel záruló kiadvány minden effajta problémával küzdő ol vasónak jó szívvel ajánlható. A sorozatban legutóbb: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába ( ) NEFF, Kristin ame ri kai pszichológus. 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok. ézus élete Biblia : Is ten nek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Bu da pest : Kálvin, p. [4] t.fol. ; 18 cm ISBN bőrkötött : 9900, Ft Biblia Sz I i X A Kálvin Kiadó a Károli-féle klasszi kus bibliafordítás mel lett az évi új fordítású változat alapján, an nak revideált kiadását nyújtja át az ol vasó nagyközönségnek. A Ma gyar Bib lia tanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottságának törekvése sze rint olyan munkával kívántak hozzájárulni a Szentírás széleskörű ter jesztéséhez, amely nyel ve zetében közelebb áll a mai ol vasókhoz. A korábbi szer kesztéshez hasonlóan a ha gyományos fejezetbeosztást és versszámozást megtartva a magyarázatok nélküli tel jes ó- és újszövetségi szöveget egy mértékek, címrövidítések, idézésmódok jegyzékét tartalmazó függelék egészíti ki, ame lyet fe ke tefehér, az előzék- és borítólapokon pedig színes térképtáblák követnek Palesztina, eruzsálem és a mediterráneum ábrázolásával a pátriárkák korától ézus időszakán át az apostoli időkig. Az igényes kiállítású, ezúttal cipzáros bőrkötésben megjelenő kiadvány beszerzése az állomány figyelembe vétele mel lett min den könyvtártípusba ajánlott. Előző kiadás:

16 Vallásos iro da lom Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2910, Ft vallásos iro da lom hit Barabás Erzsébet rövid, néhány oldalas írásai nem szólnak világrengető nagy dolgokról, hiszen valamennyi hétköznapi eseményeket, más számára talán észre sem ve hető je lenéseket villant föl. Ám a szerző számára ezek az eseménytelen események is je lentőséggel bírnak, és va la mennyi arra készteti őt, hogy gondolatfutamokban ossza meg a témával kapcsolatos érzéseit ol vasóival. Ekként kerül érdeklődésének középpontjába, többek között A halál, amely filozofikus gondolatfogácsok ih letőjévé válva, az élet megbecsülésére hívja fel az ol vasók figyelmét, vagy a Hit és a vallás című írása, amely ben e két fo ga - lom egymásba kap csolódásáról illetve függetlenségéről elmélkedik. De szin te min den (A vo nat, Az író, Az özvegyasszony, Változás, A démon) elmélkedésre készteti a szerzőt, aki az élet lényegét a sze re tet hatalmában véli fölfedezni. A leegyszerűsített, közérthető formában közreadott életigazságok a szerző munkáit is merőknek ajánlhatók. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Tit kos igazság ( ) Kereszténység. Ke resztény egyházak Ferenc (1936 ) Ferenc pápa gon do la tai : bölcsességek az év min den napjára. Sze ged : Lazi, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 2490, Ft pápa ar gen tin iro da lom olasz iro da lom afo riz ma 21. század I. Fe renc pápa katolikus egyházfő regnálásának másfél éve alatt számos bölcs megnyilatkozással írányította híveit, illetve reagált a világ eseményeire. Az igényes kiállítású kötetben a szerkesztő, Alberto Rossa olyan idézeteket válogatott írásaiból, ame lyek együttesen betekintést nyújtanak a szent atya gondolatvilágába. Kiválasztott, aforizma-szerű mondásait naptár formába ren dez - ve találja az ol vasó, egyúttal tanítói célzattal az egyes hónapok szerint tematikus rendszert is alkotnak. Az év min den napjára jut egy-egy rövid (néhány so rostól néhány be kezdésig ter jedő) írás, me lyek útmutatásaikkal mindenképpen szolgálják a katolikus hívek, de a kötet ajánlása sze rint a nem hívők lel ki épülését is. A témában legutóbb: Fe renc pápa füveskönyve ( ) 14

17 Horváth Bar na ( ) Emlékezni ti los + Szi gorúan bizalmas! (bizalmatlan). Bu - da pest : Horváth B. D., p. ; 20 cm (Horváth Bar na életműsorozata. 5.) ISBN fűzött : 3800, Ft re formátus egyház esperes memoár életrajz Magyarország század A szerző re formátus lelkész, es pe res, teológiai tanár az 1980-as évek elején kezd te írni visszaemlékezéseit, amely először a Sárospataki Füzetekben je lent meg foly tatások ban 1998 és 2002 között. Ez a memoár al kot ja e vas kos kötet első részét. Vol taképpen Ka zin czy Fe renc nyom do ka in ha lad va raj zol ja meg a maga pályája emléke zetét, éspedig a szo ci a lis ta társadalom, az antiklerikális ideológia korában és kon tex tusában. Külön részben számol be az 1956-os for - ra da lom általa átélt eseményeiről. Horváth Bar na igényes stílusban, oly kor kissé mo za i ko san, naplószerűen idézi föl a II. világháború utáni évekre eső ifjúságát, kálvinista elkötelezettségének ki ala kulását, sárospataki, majd deb - re ce ni teológiai tanulmányait, családjával kap cso la tos bensőséges emlékeit, 56 élményét, de kitér olvasmányainak hatására, az eszmélkedését befolyásoló szel le mi ka lan dok ra is. Emlékezéseiben szer ve sen vegyülnek az epi kus, no vel lisz ti kus ele mek a memoárirodalom esszéstílusával, ke ve red nek az anekdoták és az elmélkedőbb passzu sok; így írja le a Mádon töltött éveket, ig - ri ci lelkipásztorkodásának időszakát, utazásainak krónikáját. A kötet második része (Szi gorúan bi zal mas!) vol taképpen do ku men tu mok, le ve lek, hi va ta los ira tok, jegyzőkönyvek gyűjteménye. Az 1956 és 1964 között ke let ke zett ira - tok a szerző életének talán leg ne he zebb kor szakát és élete megpróbáltatásait dokumentálják, hi szen Horváth Bar na Balás-Pi ri László évi perének hatodrendű vádlottja volt. A har ma dik rész (Dióhéjban) a szerző életrajzi kronológiáját, családfáját tar tal maz za; míg a ne gye dik fe je zet (El rej tett képek) bő válogatás a család ha tal mas fotóarchívumából. A vas kos kötet tehát nem egyet len memoár, inkább visszaemlékezések mo za i kos so ro za ta, ugyan - ak kor ala po san dokumentált kor rajz is arról, miként élt egy re formátus lelkész az 1950-es évektől a rend szerváltozásig, min kel lett átmennie lelkipászto ri hi - vatása gyakorlása közben a magát ateistának valló országban. A kiadványnak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hely is me re ti értéke van. A so ro zat ban legutóbb (4.) és a szerző legutóbb ismertetett műve: Presbiterek ( ) A szerzőről ld.:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ 31 BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ Ma gyar or szág kül kap cso la ta i ban a Szov jet unió az 1956-os for ra dal om utáni idõ szak ban is az egyik leg fon

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben