szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, november Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK Könyvtárügy. Könyvtártan Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, : pótlások, javítások, Gerő Gyu - la (összeáll.) Bu da pest : OSZK, p. ; 30 cm ISBN fűzött : 2500, Ft Közös ada tai: ISBN : 6000, Ft könyvtártörténet Magyarország kronológia K Sz Gerő Gyu la több mint három évtizedig gyűjtötte és dokumentálta a magyarországi könyvtárügy történetét érintő ada to kat. A mun ka az 1978-ban a Könyvtáros című folyóiratban publikált, az 1977-es év eseményeit leíró kronológiával vet te kez detét és a három kötetes, Magyar könyvtártörténeti kronológia című vas kos kiadvánnyal fe jeződött be. A magyarországi könyvtárügy történetét a kezdetektől (a vélhetőleg az első, 996-ban a pan non hal mi bencés apátság megalapításával megszületett könyvtártól) 2007-ig összegyűjtő és időrendbe rendező köteteket egészíti ki a most megjelenő negyedik kötet, amely elsőként közli az azóta el telt időszak, va gyis a 2008 és 2010 közötti évek kronológiáját, majd a korábbi kötetek pótlásai és javításai következnek. A kiadvány második felében a személynevek, az intézmények, szervezetek, települések, földrajzi egységek indexe, valamint tárgymutató, továbbá a kötetekben említett kiadványok időrendbe rendezett bibliográfiája ka pott he lyet. Beszerzése a korábbi kötetek mellé ajánlott. Előző kötete: Ma gyar könyvtártörténeti kronológia, 3. Mu tatók ( ) 1 FILOZÓFIA Nietzsche, Friedrich ( ) egyzetek a kései ha gyatékból. 1. A ke reszténységről. Máriabesnyő : Attraktor, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2200, Ft filozófia Sz 3

6 Az Attraktor kiadó te ma ti kus Nietz sche-so ro zatának legújabb kötetét a nagy német filozófus kéziratos ha - gyatékában fel lelt fon tos szövegekből fordította és állította össze Óvári Csa ba. A szerző utolsó, végül töredékben ma radt fő művét, A ha ta lom akarása (ld. legutóbb: ) címmel négy kötetben kívánta meg je len tet - ni (később a Min den érték átértékelése címváltozatot választotta ld.: ). A je len kiadás alapját a keletkezés időrendjét szi gorúan követő Col li Montinari kri ti kai kiadás (Sämtliche Werke, München-Berlin/New York, Deutscher-Taschenbuch Verlag-Walter de Gruyter, 1980) je len ti, me lyet a szer kesztők a központozás oly kor ko moly hiányosságaival jel le mez hető szöveghűséget és időren det meg tart va te ma ti - kus cso por tosításban ad nak közre. A ha tal mas anyag hellyel-közzel követ ve Nietz sche ter ve zetét első kötete a ke reszténységgel kap cso la tos töredékeket tar tal maz za (a második A nihilizmusról és az em ber fe let ti emberről, a har ma dik a címadó, A ha ta lom akarásáról és az örök visszatérésről, míg a ne gye dik A morálról címet vi se li). Az 1886 és 1888 között ke let ke zett frag men tu mo kat maga a szerző jelölte ki vázlataihoz, ezek hez csat la ko zik néhány, a témához szo ro san kap csolódó, megkerülhetetlen gon do la ta. A zsidó papság értette a módját, ho gyan pre zentáljon min dent, ami re ő igényt formált, is te ni előírásként, va la mely is te ni pa ran cso lat nak való engedelmeskedésként Ol vas suk csak egy szer az Újszövetséget a csábítás könyveként: kisajátítják az erényt, az zal az ösztönnel, hogy így meg nye rik vele ma guk nak a közvéleményt Ezek a kis csor daállat-erények sem mi eset re sem ve zet nek az»örök élethez«: eze ket ilyenképpen színre vin ni, s ma gu kat is velük együtt, na gyon okos ötlet le het, de an nak számára, aki itt még nyit va tart ja a szemét, minden nek dacára min den színjátékok legnevetségesebbje ma rad Megüzentem a háborút a sápkóros ke - resztény eszménynek (s ez zel együtt an nak is, ami közeli rokonságban áll vele), de nem az zal a szándékkal, hogy megsemmisítsem, ha nem csak az zal, hogy véget ves sek a zsarnokságának ízelítő Friedrich Nietz sche jegyzeteiből. Hogy miként ju tott el gondolkodásában a min ta ke resztény kisdiák a hírhedt, az Is ten ha lott ki je lentésig, és ke resztényellenes filozófiai vádiratának (Az An ti krisz tus, ld. legutóbb: ) megírásáig, a fordító kötet élére kívánkozó utószavában elem zi, részletesen ki fejt ve a ha zai kiadások hiányosságait is. A nietzshei életmű ala po sabb tanulmányozásához el en - ged he tet len művet a na gyobb gyűjtemények számára mindenképpen ajánljuk. A szerző életrajza: Legutóbb ismertetett műve: Önéletrajzi írások ( ) 4

7 Ok kult jelenségek. Ezoterikus iskolák Both Gábor (1971 ) Útmutató az Élethez a Föld nevű bolygón : Anasztázia tanításai. [S.l.] : Emberiseg.hu, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 4295, Ft ezoterika életvezetés Úgy tűnik, a végtelen orosz sztyep pe egy második Raszputyint adott a világnak, Anasztázia képében. A bu da pes - ti lakótelepen élő fotós és társadalmi aktivista, ráadásul az Emberiség.hu weboldal működtetője erről ír könyvében, hogy útmutatót ad jon mind egyéni, mind társadalmi szin - ten a világ megjobbításához. Both Gábor könyve elején összefoglalja a Szibériában élő remetenőről, va gyis Anasztáziáról szóló tíz Megre-kötet tanításait, emel lett az elmúlt években különböző forrásokból tanultakat is megosztja ol - vasójával, vegyítve saját tapasztalataival, elképzeléseivel. Példaképéről így ír: él egy nő távol a civilizációtól és minden emberlakta településtől. So sem ta nult sem - milyen iskolában, és városban is talán kétszer járt életében. Mégis min dent tud a világról, az em be riség múltjáról, je lenéről és jövőjéről Vla gyi mir Megre egy - szerű kereskedő volt, aki hajójával járta az Ob folyót. Miután találkozott a nővel, könyvei milliók gondolkodását változtatták meg Oroszországban és szer te a világon. A szerző a világmegváltó Anasztázia-hívők létszámát kívánja gyarapítani önéletrajzzal záródó kötetével. A szerzőről ld. és legutóbb is mer te tett műve: Ho gyan le gyek mo dell? ( ) Byrne, Rhonda Az erő. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop XV, 250 p. ; 19 cm ISBN kötött : 3990, Ft ezoterika életvezetés Rhonda Byrne azok közé az ezoterikus szerzők közé tar to - zik, akik nek neve egész biz to san nem csak a műfaj elköte - lezett híveinek cseng is merősen: ő jegy zi ugyan is A ti tok ( ) című, a vonzás törvénye néven elhíresült jelenséget bemutató köte tet, amely futótűzként ter jedt el, a világ szin te min den nyelvére lefordítva. A népszerűség kul csa a kötet üzenete volt, egy ősi bölcsesség interpretálása a mo dern kor em be re számára: min den lehetséges, 5

8 csak akar ni kell. Hasonló a mondanivalója a szerző immár második kiadásban megjelenő újabb könyvének is: mindnyájan fantasztikus életre és boldogságra születtünk, és mind ez meg is valósulhat, ha képesek va gyunk élni a bennünk természetszerűleg lakózó erővel. Ez zel az áldással tanít meg bánni Rhonda Byrne, aki az erő fogalmának körülírása után ír az érzések erejéről és frekvenciájáról, az erő és te remtés összefüggéseiről, az erő kulcsairól és összefüggéséről a pénzzel, egészséggel, kapcsolatokkal magával az élet tel. A ti tok című műhöz hasonló mondanivalójú, de ugyan azt az igazságot máshonnan megközelítő mun ka a spirituális tanításokra fogékony ol vasók figyelmébe ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: A hős ( ) Coburn, Ronelle Ujjlenyomat sorselemzés : derítsd ki az életutad valós célját és élj ennek megfelelően. [Bu da pest] : Ro land, [2014]. 256 p. ; 23 cm ISBN fűzött : 2595, Ft ezoterika tenyérjóslás életvezetés Sokan tévelyegnek manapság úgy a világban, hogy nem tudják, mi a sor suk, mire születtek, milyen pályát kellene választaniuk, egyáltalán mi végre érdemes itt a Földön élniük. Ám azt ke ve sen tudják, hogy az ujjlenyomatokból sok min - den kikövetkeztethető, mi több pályára állíthatók azok az em be rek, akik nem tudják, mit kezdjenek az életükkel. Az ame ri kai szerző maga is sokáig kereste helyét a világban, s bár túlélési ösztöneiben bízott, vol tak olyan élethelyzetek, ame lyek elbizonytalanították a jövőjét il letően. Az em be rek lel ke azon ban min dig is figyelmének cent rumában állott, így ju tott el a Nemzetközi Kézelemző Intézetbe, ahol gyakornokként rádöbbent arra, hogy leginkább a kézben, illetve az ujjbegyekben elrejtett rajzolatok alapján kívánja tanulmányozni, elemezni az embereket. Az öt ujj mindegyike más-más kérdésre ad hat ma gyarázatot, például: Mi lyen munkát vállaljak? Mi a baj ve lem, hogy nem bol do gu lok az életben? Alkalmas kapcsolatban élek-e? stb. Az ujjbegyek rajzolata születésünk előtt öt hónap pal ala kul ki véglegesen majd életünk végégig változatlan ma rad, és nem csak egye di személyazonosságunkat rej ti, ha nem a bennünk rejlő le hetőségeket, tulajdonságainkat is megmintázza. A szerző külön-külön fejezetekben írja le az ujj be gyek raj zo latának ma gyarázatát, ábrákkal kiegészítve mondanivalóját. Így az ol vasónak nincs más dol ga, mint hogy beazonosítsa a raj zo kat a saját ujj begyén található rajzolattal és en nek alapján el ol - vassa a megfelelő passzusokat, amelyeket a sorselemző kínál. A tu dományosság látszatát keltő felszín alatt azon ban sok, megválaszolandó kérdés la pul, így azok nak ajánlható a kötet, akik nem kétkednek az efféle kódrendszerek meg fejtésében. 6

9 Dahlke, Rüdiger (1951 ) A lélek árnyai : kibékülés tit kos énünkkel. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2600, Ft ezoterika önismeret Különleges kalandra invitálja ezoterikára és spiritualitásra nyi tott, a le hető legmélyebb önismeretre és belső meg tisz - tulásra törekvő ol vasóit Rüdiger Dahlke. Az úti cél nem egyéb, mint önvalónk legtöbbször gondosan leplezett sötétebbik ol da la, ame lyet ung igen érzékletesen tudattalan névvel il le tett. Csak hogy ez a bi zo nyos árnyoldal fe lelős mentális, lel ki, sőt tes ti problémáink nagy részéért, ezért érdemes rászánni magunkat az önnön pok lunk - ra való alászállásra. Ve zetőnkül ezúttal a német szerző szegődik: útmutatását követve hatolhatunk egyre mélyebbre a lélek tit kos rétegeiben, miközben (instrukciói sze rint) lejegyezhetjük élményeinket egy erre a célra szánt árnyéknaplóba. A kötetben sok egyéb mel lett olyan témák kerülnek terítékre, mint a szembesülés a bennünk lakó sötétséggel, valós énünk feltárása és elfogadása, belső képeink értelmezése, az útmutató mesék és mítoszok, az emberiség kollektív árnyoldala, mélyből felhozott kincseink felhasználása stb. A kötet végén található irodalomjegyzék Dahlke ed dig meg je lent egyéb műveiről informál. Előző kiadás: A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: A böjtölés kézikönyve ( ) Hoffmann Ger gely A végtelen egy szerű. : 3. kiad. [Bu da pest] : Tessék! Köszhasznú Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3280, Ft ezoterika Sokan sokféleképp fogalmazzák meg azt a radikális globális változást, ami pár évtizede zaj lik; a szerző például azt állítja, hogy a szétszakítottság korát éljük, méghozzá min den síkon. A gyógymód erre természetesen a találkozás, az (újra)összekapcsolódás, amely nek a közeljövőben jön el az ideje. E folyamatot hivatott megérteni és spirituálisan segíteni ez a könyv, amely nek vezérfonalát a végtelen egy szerű teóriája adja. A könnyebb megértés kedvéért a szerző egy családhoz hasonlítja ezt, ahol többféle archetípus adja ki a teljességet: a filozófus, a hívő, a tudós, a he do nis ta, a tanító, az ezoterikus, és az or vos. Termé- 7

10 szetesen világképe ennél jóval bo nyo lul tabb ezt fej ti ki részletesen művében. Könyve első felében az életről és a halálról egyszóval a létről szóló elképzeléseket tekinti át a nyu ga ti és keleti kultúra szemszögéből. A foly tatásban a hétköznapi em - beri életben megvalósítható spirituális tanításokkal foglalkozik, kitérve olyanokra, mint a személyiség fejlődés, il let ve az egészség-betegség kérdésköre. A töményen áradó ezoterikus tanítások a műfaj mainstream vo nu latán kívüli művek iránt mélyebben érdeklődő ol vasók figyelmére számíthat. Előző kiadás, a szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Kárpáti Péter, R (1963 ) Élet az élet után : halálközeli élmények Magyarországon. [Bu da pest] : Kos suth, cop p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2990, Ft halál élet ezoterika A halálon túli lét (vagy nemlét) ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget valószínűleg attól a pillanattól kezd ve, hogy az elmúlás ténye először tu da to sult va la ki ben. Vagy a végső megsemmisülés elfogadhatatlansága, vagy valamiféle ezoterikus meggyőződés okoz za, de tény: sok kal többen van nak (és vol tak is) meggyőződve arról, hogy a határmezsgyén túl is vár valami, valaki. Erről az örök kérdésről beszélgetett R. Kárpáti Péter egyrészt olya nok kal, akik nek volt halálközeli tapasztalatuk, másrészt közismert személyiségekkel. Az anyagból először do ku men tum film-so ro zat készült en nek alapján íródott a je len kötet, amely az interjúala nyok kal készült beszélgetésekből tar tal - maz pregnáns részleteket. A fil mes változathoz iga zod va három részre bon tott műben többek között olya nok osztják meg gon do la ta i kat, érzéseiket az ol - vasókkal, mint Bárdos György neurobiológus, Paulinyi Tamás író, Réz András esztéta, a Molnár Pi ros ka színművész, Benkő László zenész, Vekerdy Tamás pszichológus, ókai Anna író, Garamvölgyi László bűnügyi szakértő, vagy két ne ves szívsebész: Székely László és Papp La jos. A zárófejezetben olyan élményleírások kap tak he lyet, ame lyek a film be nem sze re pel nek. A szöveget fe ke - te-fehér képek illusztrálják. KÁRPÁTI Péter, R. színész, műsorvezető, közszereplő. Müller Péter (1936 ) Benső mo soly. Bu da pest : Édesvíz, 2014, cop p. ; 23 cm (Életműso ro zat) ISBN kötött : 3390, Ft életvezetés önismeret

11 Benső mo soly már ebből a két szóból is az az érzés sugárzik, amely re mind annyi an sóvárogva vágyunk: a harmónia. A szerző műve is talán állíthatjuk ezt erről szól, és emel lett még, vagy ez zel összefüggésben önma - gunk megtalálásáról. Ez utóbbi egyrészt fogalommá, másrészt közhellyé vált, gyakorlattá annál kevésbé. Müller Péter könyve ab ban segít, hogy miként tegyük életünk részévé a valódi önismeretet, a nyu gal mat, a sze re te tet, a hi tet, s mind ezt úgy, hogy mindnyájan értsük rejtélyes be avatási szövegek he lyett ka riz ma ti ku san megírt min - den na pi, gyak ran önéletrajzi példákon, vagy a nagy világvallások tisztán értelmezett történetein ke resztül. A könyv első fele az önismeretről szól, a második részben pe dig két meditációs út, az önmegismerés és a sze re tet gya kor la ti megvalósításáról ol vas ha tunk. A sorozatban legutóbb: Boldogság ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te - tett műve: Hal ha tat lan sze re lem ( ) Rajneesh, Bhagwan ( ) Nők könyve. Bu da pest : Édesvíz, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 3490, Ft ezoterika nő budd hiz mus Az Osho néven ismert misztikus szerző a nőkről, a nőiség spirituális erejéről fejti ki gondolatait kötetében. Erről szóló ismereteit a reinkarnációi során szerezte, mint írja: Na gyon sok életet leéltem már női test ben is és férfi test - ben is, és jól megfigyeltem mindent. A keleti miszticizmus talaján ki fej tett gon do la tai végkövetkeztetése az, hogy nem a tu dat irányítja az em bert (különösen nem a nőt), ha nem a sze re tet: A fe jet meg kell fosz ta ni ko ronájától, és a szívet kell újra megkoronázni. Sok egyéb mel lett olyan témákat jár körül, mint a nők felszabadítása, a női szexualitás, a klasszi kus női szerepek (szerelemben, házasságban, anyaságban), a születésszabályozás, a női kreativitás, elme és test, va la mint a meditáció és a női teljesség megélése. A misz ti kus ta nok iránt érdeklődők ke res he tik a kötetet. Előző kiadás: A szerző életrajzát ld.: Legutóbb ismertetett műve: Az em be ri lét útja ( ) 9

12 Saradananda, Svami ( ) Csakrameditáció. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 24 cm ISBN fűzött : 3200, Ft ezoterika meditáció csakra hin du filozófia természetgyógyászat jóga Kiváló kalauzt állított össze Szvámi Szárándananda azok - nak, aki szívesen kipróbálnák a jógát és a meditációt ötvöző, a csakrák működésére építő, önfejlesztő, a bennük la kozó kreativitást, harmóniát, szeretetet fokozó gyakorlatsorát. A bevezető részben ír a csakrák sze repéről és az alaptechnikákról, majd egyenként, külön fejezetekben ismerteti az egyes csakrákra kalibrált meditációs módszereket, kitérve az adott csakra működésére, behangolására, a hozzá tartozó elem re és speciális gya kor la tok ra. A sort a gyökércsakra-meditáció nyit ja és a koronacsakra-meditáció zárja. A színes rajzokkal, fotókkal kísért köte tet az ide gen szavak és kifejezések ma gyarázatai és tárgymutató zárja. SZVÁMI Szárádananda Lon don ban élő jóga- és meditáció-oktató, a Yoga Life ma ga zin korábbi szer kesztője. Pszichológia Csíkszentmihályi Mihály (1934 ) Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája. : Váltl. utánny. Bu da pest : Akad. K., p. ; 21 cm (Az elme ke re kei) ISBN fűzött : 4200, Ft érzelem személyiségfejlesztés szociálpszichológia életvezetés Sz Csíkszentmihályi Mihály könyvének tárgya: az em be ri élmények pozitív aspektusainak sora. A Chicagói Egye tem pszichológiai tanszékének egykori vezetője a nagyközönség számára foglalja össze több évtizedes ku tatásának eredményeit az öröm és a kreativitás lényegi összefüggéseiről, illetve az élet tel jes felvállalásáról. A szerző flow-nak (a legtalálóbb magyar kifejezéssel: áramlat, fo lyam) nevezi elméletét, amely ben azt vizsgálja, hogy mi kor érzik ma gu kat az em be rek a leg - boldogabbnak?. A kötet fe je ze tei ezt a kérdéskört elem zik a mo dern pszichológia eszközei-elméletei segítségével. Az áramlatelmélet nem csupán elmélet, ha nem az életminőség javításának konkrét eszköze is. Nem csak a kli ni kai pszichoterápiát for ra - dalmasította, de a különböző csoportok és közösségek (fiatal bűnözők, nyugdíjas ott - honok lakói, illetve szabadidős programok módszertana, munkaerőképzés stb.) szá- 10

13 mára készült célzatos foglalkoztatásterápia is. A flow -ról már sok szak cik ket és -könyvet írtak, ám ez a kötet az első, amely a ku tatásokat és eredményeit a nagyközönség számára is érthető formában foglalja össze, nem boldogságtippek so ro - zatában, ha nem a fel is merésre ösztönzően: egy szel le mi utazás eszközeként, amely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja az olvasót. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb: Élni jó! ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája ( ) Gadd, Ann Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki min dig késve érkezik. : Változatlan utánny. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2300, Ft mentálhigiénia viselkedési min ta X A körömrágás, hajcsavarás, dohányzás, bőrcsipkedés stb. közismert szokások, rengeteg ember életét végigkísérik, rendszerint mégis igen kevés fo gal munk van e rögzült viselkedésminták hátteréről, kiküszöbölési módjairól. Eh hez nyújt segítséget a je len kötet, mely közérthető módon vázolja fel e szokások mögött rejlő pszichés okokat, folyamatokat valamint a szokás által kiváltott hatást, mely rövidtávon min den eset ben feszültségoldást je lent, hosszabb távon azon ban egészségkárosodással jár. A jelenség megértésével az ol vasó megteszi az első és legfontosabb lépést: saját viselkedésének megértését, me lyet követően könnyebbé válik a viselkedésváltoztatás elérése. A bibliográfiával ellátott, praktikusan forgatható kötet min den korosztály számára hasz nos olvasmányt je lent. Előző kiadás és a szerző legutóbb ajánlott műve: A szerzőről ld.: Gendlin, Eugene T. (1926 ) Fókuszolás : életproblémák meg oldása önerőből. : 3. kiad. utánny. Bp. : Edge 2000, p. ; 21 cm (Segítünk, ha lehet) ISBN fűzött : 3500, Ft személyiségfejlesztés lel ki élet lel ki fejlődés pszi choterápia szuggesztió A pszichoanalízis mintájára, de egyénileg végezhető terapikus módszert ajánl a szerző lel ki problémáink megismerésére, bi zo - nyos mértékig gyógyítására. A Fókuszolás olyan eljárás, amely - nek során az éppen legproblematikusabb lelki bajunkra kon- 11

14 centrálva testi, fizikai reakciók jel zik a baj okát, ilyen módon ahogy az utószóban ol vas - hatjuk: Münchausen báróként a saját üstökünknél fog va ki tud juk rántani magunkat a lelki problémák mocsarából. Gendlin Eugene T. kis kötetében a fókuszolás elméleti, pszichológiai hátterét, gyakorlati alkalmazásának konkrét lépéseit, egyéni és csoportos változatát is mer te ti. A Buda Béla előszavával megjelent kötet mindenkinek ajánlható, aki önerőből kívánja elősegíteni önmaga megismerését, megértését. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb és a szerző legutóbb ismertetett műve: Ta nul ni jó ( ) A szerzőről ld.: Lajkó Károly Önsegítő pszichológia : nem csak ke resztényeknek. Pan - non hal ma : Bencés K., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2990, Ft lélektan vallás Lajkó Károly hívő pszichoterapeutaként praktizál több mint három évtizede; olyan lélekgyógyászként, aki munkájában aktívan alkalmazza a Szentírást. Te szi ezt egyrészt az evangéliumi üzenetet beépítve terápiás módszerébe, másrészt pedig a bibliai, ézus korabeli eseményeket példatörténetként használva. Eb ben a szel le miségben íródott ez a könyve is, amely gaz dag szak mai ta - pasztalatainak egyfajta esszenciája, s emel lett természetesen re mek életvezetési tanácsadó mű, amelyet laikus és szakmabeli egyaránt haszonnal forgathat. Az első fe je - zet ben a lel ki szen vedésről ír, majd a pszichológia mindennapi életünkben játszott sze - repét ecseteli. Ezután olyan témákat bon col gat, mint a sza vak je lentősége és szerepe, ír a lelki bajok kialakulásának okairól és fajtáiról, a kapcsolati terápiáról, illetve az önsegítő pszichológia gyakorlati alkalmazásáról. A ke resztény szellemiséget és értékrendet közvetítő írást irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Túl a pszichiátrián ( ) Neff, Kristin (1970) Együttérzés önmagunkkal : hagyj fel az önostorozással, és légy ma ga biz to sabb! [Bu da pest] : Ursus Lib ris, p. ; 22 cm (Emberközpontú pszichológia. 9.) ISBN fűzött : 3900, Ft lélektan önismeret együttérzés mentálhigiénia Az önbecsülés fon tos és kényes témája a mai em ber nek. Mert hát egyrészt, hogy pi - ac- és versenyképessé te gye magát, növelni és erősíteni kell az egót, si ker- és tel - 12

15 jesítmény-központúvá téve azt. Másrészt so kan pont az előbbiek miatt gyakorta ostorozzák, lebecsülik magukat: hisz min dig van, aki tehetségesebb, sikeresebb, gyorsabb! Ugyan ak kor a gya kor lat azt mu tat ja, hogy az igazán kiegyensúlyozott és bol dog em be rek egyik csoportból sem kerülnek ki ők azok, akik reálisan látják magukat, elfogadják a hibáikat és büszkék erényeikre. Ezt az ideális állapotot segít megközelíteni Kristin Neff önsegítő-tanácsadó kötete, amely nek az első két fejezetében az önmagunkkal való együttérzés mel lett érvel, külön kiemelve ennek a komp lex emóciónak a fő összetevőit. A foly tatásban az önmagunk iránti együttérzés jótékony hatásait ecseteli, külön kitérve kapcsolatainkra, és az ebből fa kadó, tel jes életminőséget meg emelő örömre. A jegyzetekkel záruló kiadvány minden effajta problémával küzdő ol vasónak jó szívvel ajánlható. A sorozatban legutóbb: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába ( ) NEFF, Kristin ame ri kai pszichológus. 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok. ézus élete Biblia : Is ten nek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Bu da pest : Kálvin, p. [4] t.fol. ; 18 cm ISBN bőrkötött : 9900, Ft Biblia Sz I i X A Kálvin Kiadó a Károli-féle klasszi kus bibliafordítás mel lett az évi új fordítású változat alapján, an nak revideált kiadását nyújtja át az ol vasó nagyközönségnek. A Ma gyar Bib lia tanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottságának törekvése sze rint olyan munkával kívántak hozzájárulni a Szentírás széleskörű ter jesztéséhez, amely nyel ve zetében közelebb áll a mai ol vasókhoz. A korábbi szer kesztéshez hasonlóan a ha gyományos fejezetbeosztást és versszámozást megtartva a magyarázatok nélküli tel jes ó- és újszövetségi szöveget egy mértékek, címrövidítések, idézésmódok jegyzékét tartalmazó függelék egészíti ki, ame lyet fe ke tefehér, az előzék- és borítólapokon pedig színes térképtáblák követnek Palesztina, eruzsálem és a mediterráneum ábrázolásával a pátriárkák korától ézus időszakán át az apostoli időkig. Az igényes kiállítású, ezúttal cipzáros bőrkötésben megjelenő kiadvány beszerzése az állomány figyelembe vétele mel lett min den könyvtártípusba ajánlott. Előző kiadás:

16 Vallásos iro da lom Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2910, Ft vallásos iro da lom hit Barabás Erzsébet rövid, néhány oldalas írásai nem szólnak világrengető nagy dolgokról, hiszen valamennyi hétköznapi eseményeket, más számára talán észre sem ve hető je lenéseket villant föl. Ám a szerző számára ezek az eseménytelen események is je lentőséggel bírnak, és va la mennyi arra készteti őt, hogy gondolatfutamokban ossza meg a témával kapcsolatos érzéseit ol vasóival. Ekként kerül érdeklődésének középpontjába, többek között A halál, amely filozofikus gondolatfogácsok ih letőjévé válva, az élet megbecsülésére hívja fel az ol vasók figyelmét, vagy a Hit és a vallás című írása, amely ben e két fo ga - lom egymásba kap csolódásáról illetve függetlenségéről elmélkedik. De szin te min den (A vo nat, Az író, Az özvegyasszony, Változás, A démon) elmélkedésre készteti a szerzőt, aki az élet lényegét a sze re tet hatalmában véli fölfedezni. A leegyszerűsített, közérthető formában közreadott életigazságok a szerző munkáit is merőknek ajánlhatók. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Tit kos igazság ( ) Kereszténység. Ke resztény egyházak Ferenc (1936 ) Ferenc pápa gon do la tai : bölcsességek az év min den napjára. Sze ged : Lazi, cop p. ; 21 cm ISBN kötött : 2490, Ft pápa ar gen tin iro da lom olasz iro da lom afo riz ma 21. század I. Fe renc pápa katolikus egyházfő regnálásának másfél éve alatt számos bölcs megnyilatkozással írányította híveit, illetve reagált a világ eseményeire. Az igényes kiállítású kötetben a szerkesztő, Alberto Rossa olyan idézeteket válogatott írásaiból, ame lyek együttesen betekintést nyújtanak a szent atya gondolatvilágába. Kiválasztott, aforizma-szerű mondásait naptár formába ren dez - ve találja az ol vasó, egyúttal tanítói célzattal az egyes hónapok szerint tematikus rendszert is alkotnak. Az év min den napjára jut egy-egy rövid (néhány so rostól néhány be kezdésig ter jedő) írás, me lyek útmutatásaikkal mindenképpen szolgálják a katolikus hívek, de a kötet ajánlása sze rint a nem hívők lel ki épülését is. A témában legutóbb: Fe renc pápa füveskönyve ( ) 14

17 Horváth Bar na ( ) Emlékezni ti los + Szi gorúan bizalmas! (bizalmatlan). Bu - da pest : Horváth B. D., p. ; 20 cm (Horváth Bar na életműsorozata. 5.) ISBN fűzött : 3800, Ft re formátus egyház esperes memoár életrajz Magyarország század A szerző re formátus lelkész, es pe res, teológiai tanár az 1980-as évek elején kezd te írni visszaemlékezéseit, amely először a Sárospataki Füzetekben je lent meg foly tatások ban 1998 és 2002 között. Ez a memoár al kot ja e vas kos kötet első részét. Vol taképpen Ka zin czy Fe renc nyom do ka in ha lad va raj zol ja meg a maga pályája emléke zetét, éspedig a szo ci a lis ta társadalom, az antiklerikális ideológia korában és kon tex tusában. Külön részben számol be az 1956-os for - ra da lom általa átélt eseményeiről. Horváth Bar na igényes stílusban, oly kor kissé mo za i ko san, naplószerűen idézi föl a II. világháború utáni évekre eső ifjúságát, kálvinista elkötelezettségének ki ala kulását, sárospataki, majd deb - re ce ni teológiai tanulmányait, családjával kap cso la tos bensőséges emlékeit, 56 élményét, de kitér olvasmányainak hatására, az eszmélkedését befolyásoló szel le mi ka lan dok ra is. Emlékezéseiben szer ve sen vegyülnek az epi kus, no vel lisz ti kus ele mek a memoárirodalom esszéstílusával, ke ve red nek az anekdoták és az elmélkedőbb passzu sok; így írja le a Mádon töltött éveket, ig - ri ci lelkipásztorkodásának időszakát, utazásainak krónikáját. A kötet második része (Szi gorúan bi zal mas!) vol taképpen do ku men tu mok, le ve lek, hi va ta los ira tok, jegyzőkönyvek gyűjteménye. Az 1956 és 1964 között ke let ke zett ira - tok a szerző életének talán leg ne he zebb kor szakát és élete megpróbáltatásait dokumentálják, hi szen Horváth Bar na Balás-Pi ri László évi perének hatodrendű vádlottja volt. A har ma dik rész (Dióhéjban) a szerző életrajzi kronológiáját, családfáját tar tal maz za; míg a ne gye dik fe je zet (El rej tett képek) bő válogatás a család ha tal mas fotóarchívumából. A vas kos kötet tehát nem egyet len memoár, inkább visszaemlékezések mo za i kos so ro za ta, ugyan - ak kor ala po san dokumentált kor rajz is arról, miként élt egy re formátus lelkész az 1950-es évektől a rend szerváltozásig, min kel lett átmennie lelkipászto ri hi - vatása gyakorlása közben a magát ateistának valló országban. A kiadványnak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hely is me re ti értéke van. A so ro zat ban legutóbb (4.) és a szerző legutóbb ismertetett műve: Presbiterek ( ) A szerzőről ld.:

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST 2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA 201502001 201502197 KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból Oktatás Informatika A tartalomból Z. Karvalics László: Két kontrollforradalom között: az információs társadalom közoktatásának körvonalai I. Tomasz Rowiński: Az identitás digitalizálása Főző Attila László

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben