: Józan. XVIII. évfolyam 1. szám. Budapest, január hó. A dunapataji unitárius karácsonyest szereplői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": Józan. XVIII. évfolyam 1. szám. Budapest, január hó. A dunapataji unitárius karácsonyest szereplői"

Átírás

1 .... : Józan A dunapataji unitárius karácsonyest szereplői XVIII. évfolyam 1. szám Budapest január hó

2 SZE li/h E Szemtől-szembe.. be' o.zo "töll ÚJ' '!.'lz l elldűhl' U akarunk HeZJII (I " milldn:;:o/;lwf (I kérdé... ekkel. melyek ey./jhltzi. élel ' k e/f>l'eu.il'bc t'á!jliok. Ccluuk oz li0!}y i / ~-: I(I Im. 'k'/./. I'izel iji.f.<;üuk fl 1jO/uid)(f.'i fl /o ti l la )01' ~.;e 1' liijét i S'.-;zóltoz illifasuk. ~~I maml':1'ok [üldjé.1i 111: 0- gl) (I 1" é {e I (> f (Ikor (IZ O'/' $zao '1IelJe. Az tl1l~fa ~ I'lf.S ('flyluízbrlj/ is é I e ' e ~ ak(l.rlm~\':. u n 'ti (I r I u.~ li l e f e I.' E zért hiu/em dolgozi/i aldoza lol. hoz1h és fátadlli akanmk minden időkben...ri lo /'a!yi ewde l/(lőuen emjh dzilng lr/ö al.ti ke- riilf a.z CI tü1téjl.?j.iw!-(lsl(( I 11Iel.1J CYY!IC;zlfItk ú (~ l s ő eieléllek rel!(/jél kivánja lij nlllába ÖUözl ellli. A jt/rosla[ fl /C'fJfelsölJÚ {OTUnt elöli! c!;.~z~!; ~N.. (IZ mé!j dönl és d öll i.;;m elelfell p.rwltaz/ tlelo.''izelwnk ef(; keriil l'i.~sz ((. H íreink e. eyy/hiz j 1"(I1l(i cjoio~(dnk közül l öúijelmek pzzel kapcso l% s állásfoglalásá t ri jfege!ej/t oz alcibbtokba/'/: A nu lfjj)((/' F elljiclék I s(en keyyelm é ből rész ('('}/ lega lú/)/). ris... zrlh'eriilt a "I1/0!JyW' édesanya (cstéhez. Az élcwl/ket- JI/i sz eszteiideje fojlor.taló kiilpolifikoi eszmény (/(1 rabokra tött (/I1wk keretei is omladozó/}o/1 v01l11all. A Idtás(l'i'l1k ma egé.v:en má'iok mint aká1' C!JY el'lz/'{m dővel ezelőu. A 1'(' méll'!j:-)ég ele N!?I a bi.z(fkodcisllnk oz eget 0811'0-1iIolja. A nlpfjkezdett lé1jés után jön.nek a kőt; e l- kezök i8 Becsületes és jó8zci11dékú munka egyházát 8~eTelő szent buzgalomnak szülötte az a lö'/'vényj f'lly/:-)l at 11! p!1pl8k 1.'ér;rehajlása a mef)'vúuozott hifi po! il ika i Ilely.mt köv el kezl;ében nem lál s:zih 1nefl fe l előll" 11. Soka/; l elkében ele'l'en ez ff kérdés. S flondolal/mim' ol.i)(f.'iformán lehelne "Inegfogalmurzni ho!m (f vá/'t/a tó külpolitikai változások 1'c'mény.<::égében (' {j.ij (' l ű 'l' e vegyü le le a javaslalot napiroul1'ől t emjiil!' el gonrlo~(/'1i s amcnnjjibcn 'l'eméllységehlk - m el.ijekben II(lJJ(fn szenliil b'izakodllnk - m ég~e m 'álnál/ah: é lő 'volósáflfjú okko1' 111ég mindig elég i dejéúen újnl dőv('lietjiik azt De ar/di!1 se maradjnnk t.éllenek. E1'ős'itwiik mefl kő <:ö.'i.~ú.rji életünket a j el('nlegi km'etek közöil. T ől/silk "W!J lorllllom1ll(ll ffz.egyházlr.ör-i élelet mcly clié:.;zséges népi ((If/pokon Ó1Jiilt fel FI me/ji CI 'U/ulllJf/" 1.<:: egyik erö.<::séljünk és oltalmunk '/lon. A z ('fj.lj"(ízhör cgy-e.oy '!;idck 'it wi I cl i '!l. s f>fefén e k!jócpo111ja '/'olf s ezt cyészui ld. az I Wtz!la fú 7'umíos. meljjlieh alkotmányos 'r endelfe ((:.'ic allpím/ j a véf/j'elwjl ás ahoyyou a. 1'ér/i Em/ húz; l(é{li/;"wlő 7'(lI/(;Cli 'is fl kö"ő/c összességét ol- 1wlo g{j!lhfízi l"ölollócs '11(}leméllyéllelc h ozolt holtíro:wloillfl/l' cé!)i'c>/wifó szehje volf. A kellő ('!ly if' f ln fi kihl>.w!!j (f1' III oni zá 1I1fl I jfl egyházi él euinkt" s {Je/ülli (I Z ' fl k e1'c /rl" w(' ly'l'l ~ nz 'irfeifjlenes 11f'1J/zel Idején nt(}{) sziik..-.;é!liilllr 1)(111. SOf/tinh fl k.özöi;ség cgi} részé ltel ' v'/.. /..... cenwlll/r:f 7S?7JeI' e I. (IzzC/l rt céllal hq(i1' (t / 'II'. ". '1 ". 1/.... C I;C" CIJY <::/'ud 11/10/ "ti lu.~ y en szellem.bcn 10'1(1/' '...'. l.... (.Ia... ozok 1.'1. (r I" o v ns.~(f \. azo"""t. A1'1'ól fl zol/b({... I V1ZOJl1JO!iO/' 'VC/!lV""'':: logy flz 'uni f'ú " i1ts e let /.../ ' l... l ' '.. " ezzel (IZ (l/oll(o (ls:;o ts 8zol.flollll ' ''hel 'Ill./ / " '. l l ' ' {/IOY!J(II/ (I 11'JotSlk o do el!londo/asa"is (O/It(/ e/".... l'l'... omel/cleld ovo njo <;zo ga 11 t. 11'1'1 JH/en és (( lürlénele' 'l 'l". ~ I e OSze ~e m(( id if el ft '1JeleménJ/ feleli. KÜLFÖLD ANGOL-AMERIKAI LEUmS%CSERK il" allgol unitál'iusok lapja az Inquircr besz:'tmol ar. n>l hogy -r..l C "Hattc!' angliai és R. M. H olt <lillp' l'ikai lelkész ek három hónapra gy ülekezetet I' ~ c l'éltck egymús~al. A lelkészek köesf)1\ösen ('J!')'mús I>cndelkezésél'e bocsú;itotlák laldisukat és ~ajút fizetésük terhére gondoskodtak l~iaclúsaikl'ól. 1i j világot és új emhcl'tismer t meg a kút gyiilekezet. melyennek a cscl'ének úldásaiból részcsült. Az al1-. gol é~ amerikai egyhúz a jö\'őb c Jl tov tí bbi hasonló c~el'éket akai' lét r ehozni hog~ r fl b<ll'út~;'l g' és H testvé.ri eg-yetértés gondolntiit ('zen nz úton i~ vpolják. Néhány fiatal magyarul tallulo angol és amerikai lelkész a zzal a gondolattvl is foglalko "ik hogy ezt cserét nébimy esztendő J!luh'a angol és amej'ibli és magyal' lelkészek között is létl'eh ozza A HIBBER'l'-A LAPITV A":-TY rcndcz{'"éhrn tartani szokott e lőadin:.ok tudós szónoka az idei e~zt('ndőbcn Prof. TIoeking. a z amcl'ilwi HnJ'vnl'd e.ryotcm filozófi~li tanánl hosszú éveken.. it a kuln~i'ssz i ói világ mozg<l ]omban i ~ doia ozott. F.lőndú ~l1 it fl cambl'idgei és oxfordi eg.relellwll t:ll:tottn meg. ~ }lzok könyvalakban is megjelentek: L1YlJlg Heligions and a " ro l'ld Faith f'ímcn. 'COLLEGE NR" rs címen a ~tíl'orpat8ki rel'. kollf.!!:ium Angol int'erntítusúnak di('k.iai iill.~ o l ny elvű lapot a d nak ki évente h~l'omsr.ol' m~ I.~T. ~ pengő előf i zetési úl'on l'elldelhelo m eg. A l!at..j.'~ kolló"'ium diilkjai között öt unitú l'jlls t:i.l1lj1o n k't 1 t' VRH. e'l'öt:cj;vései ket olvasóink szíves t IgyeJru e lq ajúnljuk BOROSS SÁNDOR a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal főelőadója tervezte és adományozta lapunk új fejlécét. Művészi munkájáért őszinte köszönetünket tolmácsoljuk. mo U. E X VIII. 1

3 Húsz millió wütár ius é~ más SZ.~ ~~d? l.~~ l~e:i'~ztét:ijt: o~ l.í~v? lét('kllc'k s~ ol az elno~l sz o~::tt az ot v J Jat? [ e~.z minden pontján :'lk~tr gyulekúzc.tekb<: tomol'iiive élnek ts. mul]ka.lk?cln::~.k akar lllint n;a P:~lDYOS kutntók vagy sze~sz...o rt csoportok VHl' j:ík '<.lz i dők jobbn~{orclulasat Az elnöki s~ oz 1t ot a. illi cs?nkaol'szag ' templomainkban I S felolvassuk.az u~yncy cze tt 1lem.zetközi vasánutpon: ]anuill' 8:an (;~7.i istcnti'sztelf'ttcl kapcsolatban. Ezen az uton IS :-ípolni kivánjuk azt a. szent V! szo~yt amelybell ele i tő l fogva otthonosan ereztnk magunkat a Nemzetközi VaI1ás os Kongresszusok mííköclő tagjáival. Ez n. szózat reánk nézve mostanában azért is aktuális miután mujt nyáron a bcntveldi (Ham'lem) konferencián cl vé~rehajtó bizotvbág az 1940-iki Kongresszus székhelyéill Budapestet jelölte meg. ElTe a nyárközépen tartandó Kongrcsz SZUSl'a. az előkész ül dek az uhccbti központi i rodl;~ útjl:ln (Kieuwe Gl'1:lcht 27.) máj' Illeg is tétettek. Reméljük hogy azon a külföldiek mell ett erdélyi testvéreink is nagyobb számmal fognak résztvenni. E TNŐlU 8ZÚZAT. "Kedves Testvére;'! Tan"ságtételre "hjlak fel T iteket a mi evan(lélin"i ll itiink meueit amelynek igazságáról lelkem.'il éz?lén 'meg vagyok győzőclve. E zen az a/apon hinletjük és vauink az I sten ö..ö~ : A tyrtsá(lát és az embeteknek az Ö föld! (Jyennekeinek erkólcsi egységét. Az ossze fnrtnznndóság érzete szerte a vilápon 'add hassa. (ít "inden egyes testvernn!oet. hogy abból a saiát ne?nes törekvései/ae etőt és kitadrist medtsenek.!lfilror pin el az e(jy e te 'm ~s világbéke l1n1j ja. mel.l! után ősein k századokon át bttz(fón. imádkoztak? N em tudhat juk. 'De Win? hor. el.iön. maflától értetó'di k hogy (/nna~~ 11.yf'..n 1 negértő.nem.zetközi megell.yezesen kell alapulnw. U""á kell lenm'e 1nm.deniitt a1w(fjc a ijenső nwggyőiődesneh llofjy a föl(l összes népei egy osztat/'ln. nnoy cs"ládot. e(lu időne n lelki k?z~sse oet. al.k0l:nd. ilf i tel.ies meggyőzode. ;;.:;d ln 1 ~7 e t.n t.l~. n ~~e1nzetközi m egértés t-<:~l~pl1~~t es. sz'ttksegesséffét N WJncsnk!.U r et:1.~k 1Je.chy hane1!~ széltében.cjycd"o- 1 ~.~1?'lu 1S. h1.szen. n m~ testvéri szöveisé ~~f;~(nek ~S thla.1clonké'ppen ez Ct cé~h#ü '"'1'''' ez (trl.1a.1neg 1l ek~ a sok mil/'/aenféle n ct <11lf1:t kozott a létiogosu.lt':úír.7ot J\ " ~'" ' ászt'. ~O? 10n el _. az."egy. akol - egy p - rn ' a narni belk'/ 'Irmo szentek és 1 Jr o(etalr ál'ma és 1"e'mél'we ~ ' t. / T/alJI/l. D '.1 nem I/.r -. " 11.. ~ ~rnnytt tudunk hogy annak a"" 1.s t e 1/f'1/lI'~'(t.(). g01'/tlol".. ta ""k e.c;ye t emes térf~glalcísltm kell ala.pu?nia.. Jddio is ~'/ ~ku/1~ k manldéktalwnul h'lnn1ink kpll (1- ~gazsr'l(losság. v~r;.~ö (Uodaláhc(l1. Ct mai mod'?:!~ ~o~.zodp arctl~~l rtt nk bünben lo.!)(.f/~t ordo(j~ /l'nodszerewel szemben. l ti-ott eqyf}s ba1ata-i';lk éppen e tniatt ~1~tl~o s?neo'l!j'o ba.~tataso knak 1 1 a1'11 /(/ k Ic i ~ev :"." B;ztOS1.t01n oke.t hogy 'Ini meleq érdeklndessel vagyunk sorsuk iránt; úncícl. koz/rltk érettük; és esedezünk n J\if1nden '!atoho~ hogy?~ánja 'Irteg szenvedési~k et 'es derztse:n T ~a.1ok.1obb napokat. Ezt (I ma.oaturtast Joqgal e~vá1.1a töwnk ső t er~ 1len e8en megko'vetel? a testvériség törvenyc. T' A z a mi ;;zent elhivcttás'llnk. lto~111 ') ezl~s sz!llemeben tcli.nítsnk és te1.1esszúlc CtZ altalctnos mnbersze'retetet. a test'véri!. sé.o evanoélimnátj és h~(fy átvigy'iik a'n. r;ak maaas:ztos e.':z~né.1ét a.o:t}(dwrzati eletbe. E'Te a tamtosm te(fyiik fel" mi ltitiinket és életiinket. Ez Ct hit legy en életiink "e(jváltó i(lazsá.ge! T eny;;nk liát f élre minrlen tölös7eaes elmelef'l 'tntatkozast; muulent ami elhomáluosítaná a lellei szem.eink előtt. 7. ebeoő k1"iszhfsi missziót s ennek végső cliaczcáa én7ekében szenteljük "'''gu.nka.t t estestőll el l;e.~től o. szent iigll 8zolgá7atábe - az 1stenl Szeretet jegyében - oz egész világon!" tzelt Santa Barbara Californi;;l október 18. (Útban a Fülöp zigetek felé.) Loui" C. Comish pl'esic1ent. An(Jo ~ból (szabadon) J. M. Gondolatok az esztendő ESZMÉK' VILÁGA végén. Dece mber. Milyen sok e l következendő élméu:/t jelent ez a szó.ami-vel az év utolsó hóp.apját jelölik.. Fe l nő ttnek épúg y mint gyermeknek. Az é.telmünk alig nyiladozik mikor már megkapja kicsinyagyunkat a lviikulás-vár ás majd a sokkal izgalma.o:;abb ' Jézuska-várás ~kkor még alig ismer jük ezt a szót: decembe.r. Csak tudjuk azt bogy m inden évben eljön egy időpont amikor csodálatosnál-csodálatosabh dolgok vármtk r ánk megbitt <családl l{örben. És mind johban fejl ődő értelmünkkel la ssan felfogjuk hogy f':óek az élmények rendszeresen ismétlődn ek és kicsi agyunkba valahogy azt is elraktározzuk hog y mikor mindez a csoda történik velünk akkor kinnt eg'yszcrre csak hideg lesz és hópihék kezdenek hullani az ég b ől. Milyen csodálato:'> egys.-:en8 megvidtozik a vi lág képe köriilöttlink. U.

4 'Mikor az elsó karácsonyi hizon.vitvíny.t ho~ :mk haza. az iskolából már tudjuk ~0t:y tlzenket 16 van egy évben s ezt a csodavaro hónapot. l nap '"' r "" I" l cl nbernek hívják. J1:rtelTl1un'[ \11 O( esevc ecet. ált." k 'tt ntindig jobban és jobban lnrcj';zll \: enne egy u ónak és ennek a hónapnnt\ " a Je " eu t" ot:; é ge 't é s a sz. t.... l b'" ügy várjuk egész évben mm oromem \: oscgszaruját. ' t De ki ne ér ezte volna csa odottnn 1 { llhl""a akár gyermek aji:ár felnőtt korban. ha ~ sren~ estc ajándékai mellé n em kaptuk meg mllhl n:-'i:1jrn közös ajándékát a karácsonynak a fehér hmnkarót. Minden évben remegve várjuk az ~l(hent utolsó hetében. hogy vajjon fehér kar ácsony lesz: c! Mert nem teljes az örömünk ba a ragyogo karácsonyfa meliói kitekintünk az ablakon és sziil'ke a. túj Mert mindnyájunk csodavátúritllall: l egfőbb beteljesedése az e l ső hópihe A természet egyik legkedvesebb ~ele tl (o:ég 13 a hóesés Az eső lehangolttá szomorúvá t.esz mindent az emberek kedélyél'c ic: nyomasztóan hat. Ha más nanokon ke.resztül csík az eső. mindenki idegcsi türelmetlen lesz és eg-ymúst szerető embel'ckis könnyen összevesznek eg'ymással. Míg ha el kezd esni a hó az emberek egyszerre virlámak lesznek mindenki mosolyogva mondja egymás" nak: "esik ff hm" Ragyog a szemünk. frissebhek a Jllozdulataink. minden ok nélkill tudunk nevetni kicsinységeken sőt a napi munkánkat is l~öny nyebben és szívesebben végezzük meri h a k iné- 7.i.ink az ablakon. fehér hópihék sz:í. ll jngózna~~ a levegőben és tudjuk hogy mire hazafelé megyünk már puba hószőnyegen járunk Hogy megváltozik minden köriilöttiink ettől az egyszerű ténytő l hogy: hull (1 hó. A gyermekek boldogan markol;i"ák össze a. havat gomhóccá gyúrják és egymás hátáb oz vagdossák és közben kacagnak sikoltoznak ~ifogyhatat1anul felszabadultan. Egyszerre egészségesebb sz'ínük lesz az arcuk kipl!ul a szemük pajkosan csillog és kis kezeik bárhogy is fáznak csak gyúl'ják egymás után a hógolyókat. Igen A december felnőttnek. g:-~ el'mcknel< eg-yaránt kedves hónap mert ilyenkor már lebet várni bogy végre: esik a h6 és karácsonyra betakar mindent a febér.hólepel bogy a csillogó karácsonyfa mellő l az ajándékvárás és ajándékozás lázában megtisztult lelkünkl{cl tiszta febér tájra tekinthettinl{ ki. ' A.fiér t is oljjan fontos ez nekünk? Azt hiszem a szent este mindent feloldó és mindent elsimító szeretetében amikor mindnyájan úgy érezzük hog" ldcsit mintha jobbá lettünkre volna szeretnénk úgyellakarni lelki szemeink e l ő l ~indazt amit ebben az évben - ilyenkor mintha vilhimfénynél látnánk magunkba _ talán minden jóindulatunk és igyekezetünk ellenére nem egészen hebesen tet1~nk mint ahogy kinnt eltakarja és lli~g~raltoztntja a hó a tájnak megszokott képét. MI ts az. ünnepi hanb'"ulaiban szel'etnónk lelkiink IUeg&zokott kópét eltakarni ma-gunk e l ő l szeretllenk eg~t fehérebb tiszlílbb lélekképpel szemhe- nézn i s azt hiszem ebben nagy segítségünk ha a ldilső t07;ik köriilöluink. világ képe is fehérebbé t i sztáb~~ v~~: a v Az év ~.to~só hóna.pjában szeretnénk lezúl'ni é~ magunk ~lo?ott hagyni az elmult év minden kel. l.cmetlclh;eget ~z~~orús~gát fá.jdalmát. ~'IiI ye n J~ volnfl ba a lelkunkre IS. mint kinnt a földre a ho. lassa n-lassan 11ullana valami 'óte'kony' ' '1ga.<:;z- ICI?el e~ nnb~~n k~~lllolelne. eltakarna szemünk elől. mmt szurke ünat a hólepel. A földnek a hideg hólepel meleget ad azon. ban a mi lelkünkl'e b~l"mily melegen boruljon \s a v tgmzlepel alatta fazunk didereg a lelkünk ha nem él'e7.'l.iik az (hökkóvaló Isten közelségét é~ fe. lén k áradó I'zeretetél A földet is azért tartja melcgen a hólepel. mert ez cgy:;zerü csoda ti hóesés rnötr(jjt is f) van HZ Ö bölcs elrendeúse mely ezt a töl<éjetes ~épe. zetet a földet elindította. Minden mü~ ;-;tt nil van Ö. Az örömök mögött épúgy. mint a b{tjhl.tok mög-ött Ez az iga.zi vigaszicpel meh- körülöleli lelkünket. hogy melengesse ha fájdalmak és szenvedósek közt didel'egne. Az óv utolsó napjaiban mindnyfd an!'z:::'mhavcssziik az elmult év örömeit és bánatait. A kö vetke7.ő évre szeretnénk átmenteni az öl'ömeinkből annyit. amennyit csak lehet míg a bánatuinkból ID inél kevesebbet. De kinek csak bánat jutott ehben az évben vajjon mit vigyen magával a következő évt"ef Ugy érzem. az. mint a l/?'gfá jóbb ele cg-vútfnl lpgdrágáhb emlékét ennek az évnek a bánatot viszi: magával és mint a föld a folyton hulló hólepel alatt mindig' melegebb lesz 11GY a lélek sem fog fázni. ha bánatát azzal a hittel h01'rlozul bogy mög-ötte ott-van az I sten aki kör iil öleli szereteté nek soha el nem olvadó hótakal'ojáyal. fl. I ván ftfq1'1jit. Egyezer.. peng o ROVÁS Egyik 'magát megnevezni n~m a.~a'. ó 'nnitá'i"s testvérünk egyezer pengot ajanlott fel a budapesti egyházközségnek hogy azt a magym'kuti Szentábrahámi Pihenő ~első beren: dezésére fm'dítsa Budapest. egyhazkozsér;~nk K ebli Tanácsa december hó 2-án tm'tolt ~d.sében örömmel fogadla el a nemes lélekbal fakad6 (ulomá1tyt s őszinte hát~;;al koszont~ 'me(l 1tnitád'lfs testvérünk é1'deklodésének szep btzonyságtevését J(ebli Tanácsnnk 7/atá'rozata és sz 'ívi~nk szeri~tt is örömmel örökítjiik '1neg ~tt ll nytlva liossa9. e7.ött ezt a mélységesen. ltí1!ő lélekből fllka~l~ szép cselekedetet Az gazt a le(lszebb VI " lomás a cselek ellet m.ely nem 7wvallc.odm.. o:.km hane'ln saját nevének megne'vezése néll.1lz ll 4 u e. XVIII I

5 publikánus lélekből fakadó alázatá'val helye~i et ajándékát imádságos érzése~nek b2zonysagát az áld oz~tllozatat oltání;n. Aki a gyen ~{Ckek! 'öl gondosl~o{lik ~fz. 'm'inden b1'zonnyal 'l'~'n!e1'~ az U~ Jez'~ts 11.1'I sz ~u~s evangétúl'j}u tamt?:.scl:z.t.!1k~ pe{!~g az u/n'tta- 1"1/(8 gyermekek JovendoJérol kwá'l/ gondos /. adni. az helyet toglalhat azoknak so'rában akik ~ B erde Mózsák és Batthyányi lbona U1 ' ótnő nemes lelkéhez hasonló ~nditásokból cál)tátkoöva az unitá1'ilts jövendő útját épugeúk. l sle'n áldása legyen ne'messzívü adomá?1!ján hogy az teremitessen l sten előtt 1'8 bizunyságt e 'vő értékeket. EMBEREK Varga Dénes életmunkája. ( ) Integer vitae scelcl'isqulj purus... Bizonyúl'll sol~ unknak szivében visszhangzottak ezek a horatiusi jellelllző szavak mikor elol \'astu ~ a r övid hírt hogy Varga D élles nincs többé. Megill ető d es ünk annal őszintébb lehetett mert nagyoll jól tudjuk hog)f Varga D énes amíg éjt sohat:iem törekedett arra. hogr a na g'y nyilvánosság t udomást vegyen róla Nem akart minrlcná ron ér vényesülni de minden erővel használni a ka r t az ügynek melynek szolgálatába á llott. E zt tudtuk r óla minculyájan. akik i smertük szerettük és bec!;ültük őt; jól tudtuk mlkor az ő ve Í".etése alatt tanítottullk ór ezték a tauulók és cl:iaknem eg y félszázadon át éppen a tanulók révén Torda Aranyos egész társadalma t udatában volt annak hogy összeomolhat az egész világ. a 1'0- I ~ok eltemethet.ik a gyönge. félénk vag y megl'ladt embereket - Varga D énest azonban nem lehet megrendíteni: ő a feltétlen megbízha tó ember a megbízható magyar. a hívő unitáriu's a tiszta életü. bűntől mentes polgár". ' Integel'l vitae scelerisque purus" Varga Dénes a magyarság leg hő s ibb korában elte gyermek- és ifjúkorát és különös próba tevése il sorsnak bogy munkájat újabb s or s döntő időbkell kell~t~ abbahagynia A szabadságharc t.r uo'ius lezajlasa után "I t tt ' b i szu ee s az abszolutizmus a att.' volt '. oka. es alkalm a maga ' b a SZI " vnl a zsal'- ' noksag ll'anh megvet" " ""I i _ o."yu o etet. Akik egyszer V arga Delles b ti' k""" b I ' t "'k " a IS.olf! en volt.unk sohasem fe- CJ.JU e az ö vc ' 1 menye. it a Habsburg Ház UHLg yal'ellenes szerepéröl és sohase l' I hogy'.. 't"'k i ill e ej JlI c. lj lzzo magyarsaga melyet az elnyomó Babsll:cg szellemmel szembeállított t" t ' ( ' ' l~lektan'l or ene I eg es I ag nagyon is indokolva volt. Mit jelene tt a H absbul'g uralo ' f ' t b ' m a l e ormkorban es az a szoluhzmus korában1 A magyal'l nép' e " t " szakos e ln y om ~át. az ébredő és aik t'ó ro ( 01'0- szellem ' ó' o magynr az eur pal magyarság durva elfojiását. S ezzel szemben a magyarság ezekben a na időkb e?- a szellem alkotó lendületét je l e lltet~ l~?g y ~s szabad kitárulást a z élet értékei [l' tobbszazados elnyomás után új' "" f"" e ~ '1 t I. '""" n ss llcm;r.etl ~ e ;:ez~ete"t.. ~rdé lyb e ll ~. J:.I-a bsblll'gok által ~zitott llclllzehsegl harcok kozott meg W'bb f t l ' II t h ' roll 011 ~e e. t. a.. arcot. meg vl vni s h a ebben a h arc b an l~~g~ ~'e~?;ur v o~t a ma~~ar felekezeteknek. oroszlanresz J \~t.o t t ki. az umt.:'l.riusoknuk annál inkább lli e r.~ ueklk a maguk felekezeti őná!lósagáért i~ kemeny harcot kellett vívniok. Az unitárius kultúl'a és tanügy differenciálódasa ~sak a mult század negyveuet:i éveiben kövct.ke~~ k be. A lelkés~épzés csak 1845-ben viílik el a tobbl studiumoktol. ami az elkülönülés ide "' b "'!'t' Je en.~j es. ~~ os reszletproblémákat jelent az iskolaugy slkjall Ezeknek az új kérdéseknek filradhatatlan apostola Brassai aki példamutató ~u~káva~. ~i~ e löb~re a iauköllyvkérdés fej lödeset a fizlkal szertárak. laboratorimnok felsze 'r elését az ásványgyüjtést próbatanítást. S az iskolai munká val párhuzamosan ha.rcolni kell az autonómiáért. a magyar nyelv és szellem fejlő déséórt az Öllkép zőkör szel"vezc:se és az Avolló Dalkör m egalakítása útján. Ebben a buzgalomban a fiatal Varga Dénest is ott látjuk. Amit ru'iza János szelleme. Ferencz József koucepciói. Bölöni Farkas Sándor lelkesedése megteremt.ettek azt a fiataloknak kell ápolui és megőri z ni. Varga D énes buzgó és megértő lélekkel élte át azt <'l:4 idő t. mely átmenetet jelent az abszolutizlllusból a szabadságba s amely az egyházi a utonómia mellett ha óvatosan is helyet ad a z állami ojlenörzésnek. Ö volt az el ső t.heológus az unitárins egyházban akit csak a ta ml.l'i szakyizsga megállása után választottak m eg rendes tamirnak. A magyal'sag nak és unitúrius szellemiség Hek egyaránt kritikus idejébeu élte át fiatalságát Varga D énes s mivel a magyarsagot és unitárizmust csak Erdély földje tartotta elválaszthatatlan szi ntézisben nyugodtau megállapíthatjuk hog-y Varga D énes gyermek- és ifjúkora illlpresszióinál fél"fikorábau vállalt missziós munkájánál fogv"a a transszilvanizmus egyik apostoli ú ttö rőj e volt. A tl'aosszilvanizmus élő valós{lgáról sok szó esett az utóbbi évek irodalmi életében A magyar ság' p olitika i szétszakadása után az egyes terüloteken új ízek és súnek mutatkoztak.meg: az néprészek eddig lappangó sajáts ~ígai Felvidék Délvidék Erdély mind különös értékeket revcláltak s így más-más kapcsolatot mutattak az egyetemes magyal' szellemmel. Erdél~T b e ll legtermészetesebb volt ilyen sajátos lelkiségnek khejezése. mert Erdély századok távolából hozta magával a na.gy töl'téuelmi szel'epet mely nemcsak saját érdekeinek de az egyetemes magyar szellemnek megélésér e is képessé tette H a ez a lllagym' szollemtöl'téllet egyéb részében megvolt ami kétség telen még nagyobb mértékben nyilatkozott meg' az i skolaélotbeu. A pedagógiábau is volt h'uusszilvanizmus. mely átg-ylír- u E. XVJII 1

6 jn a hét.hcgyck t l'hdició;jához ízesítetle meg azt '. t j i. is amit múshollllun a~ve ". A!llC l ennek a Heve- C....". lc~si tra usszi L v nn i r rn llslh.l k l e~ e odet. b b k ~ I e:)czojc éppen a z unitill'ius ~)c da.g ~~~.a.. m~l y e~cszc l ~. HZ Cl'dély i szellem tcl'mckc. Kulonos es sajhtos :-zcl Ic m i termék ez mert k ir e.icze U~Il. es tudatosan " It " ". " lelkiséget melyet D<l vld Ferenc szug-.lpo <l '" ~ u '. '. I " t..... l'y egyénisége dctennll1al t. s m(~iy Ll ek 1<.ltU83 " esz l I' 'II'" t ' it k ésőb b a hibritúk. az egyh.ar: onna ~l S i:l C r. YI\' O ld izdelmek. a IHlgy 1Il111HI'Iu s szellelll lí;cg ek: Szcntúbrahilmi' MihIily Kriza J:'tuos F el'enez J Ózsef működ ófooc még :iobhan elmélyíteltek.!{ülönös ez a z 1I11itúrius pedagógia. mer t egés"cli e r clélyi tennék (HZ aug'ol és amel'ikai eg:\:húzi k<l~) csolatok csak H XIX szazadban kezdodncl() ~~ uni'verzális mert: miudég tudolt l'eag'álni H Z lil eszme<íram l ~itokl'h magába tudta olvasrtani az élő élet J'észévé tu dta teuui umi igazán érték. Az u ni Un'j us pedagógiának kemény történeti leckéket kellett kiállania. Eltekintve Dáv id Fe- nmc életénel.. diadalmas korszakától mely J iwos Ze igmoudot is megnyej'ie az unitárius- gondolatnak és vallásnak sok üldözésen és elgáncsolásoll kellett átmennie s "megélni" csa.k nagy ködi! tekiuléss131 tudott. Figyelnie kellett Erdély felekezeti érdekeire az európai eszmeáramlásokr a az uralkodóház szempontjaira a D ávid F er enc (lt:~terluinálta hagyomáuyokr3; egészen erlleljji- 116k é3 egészen euró]ja'ínak kellelt lenuie egy SZelTe. Részletmunkák apró műveleteit és; a fogalmak összegezését egyszerre kellett vég eznie. Varga Dénes ambiciózus ifjú volt kitünő diák aki európai horizontra szélesíti ismereteit };;:űlföldön fl'un u! asút a szentmibályfahri falusi iskolában kezdte. a gimnáúumi osztályokat. Tol'OCkÓll l'ordáu Kolozsvárt végezte s itt tett kitünően érett~égi vizsgálatot ls. A tanítás áldozatos szolgálatát már rrordán megízlélte. mikor ötödik gimnazista korában a.z unitárius iskola. I. elemi o5ztá lyát minden tárgyból tanította. A teo~ lógia elvégzése után három évig i skolafőnök és köztaníló volt..mint harmadéves teológus rendkívüli hallgatóként később rendes ha llgató gya nánt i1'atkozott be a bölcsészeti karra. Két évig tanul ezután a londoni Manchester New College akadémiáján amikor az Egyházi Főtanács előbb ideiglenes majd később - tanári oklevelének megszerzése. és pappá való felszentelése után _ rendes tanárnak választja a tordai iskolához. Előbb tanál'a majd igazg'atója a tordai intézetllek ~s ilt jogoim felbukkan II kérdés : hogyan elégeuett meg az ambiciózus Londonban tanult fiatal tanár a tot'dai intézet adta szűk keretekkel. S ~l'l'e a kérdésre a tl'unsszilvanizmus a dja meg a jelel e~et az a különös lelkiség. moly a lokális kötcless?g.ekel is. univenálisnak érzi. összefüg'gés. ben latja teulllvalóit: az unitárius eszme az uni. tál'ius )özö<;ség és világszemlélet _ tá~olabbról Fil'dély és :l magyarság szellemi életével.. A tordai é liás e/hivatás "olt Varga Dénef:.nek. <'geszcu betöltötte lelkét. A lelkileg jól felkésziilt embel' a ki csiny köl'i)en is egész readatol lát melyet ~s ak teljes otlaadassal lehet megoldan'i.' "Örök vigyázzatok a slrázsún" - moilj la a k ö ltő. Nos: Varga Dénes jól vigyáz.olt a stl'{lz!iilll. Ol yan volt mint a j ó pap aki holtig tanul. A for. dr";' 'unulí1:i:us [Jif!m ú~ium t ~rf ene t é ből \;i tjuk. hogy Varga D cnes llhsszlouak érezte reladatút.. mcly rc I'olyton e rősíte tte lelkét. Az unitárius egyházban lllá' 1859 be n sziikségét érzik a tordai ullitúriu<; gimnáziu m története mcgirásának 1893 ban lúz. zak meg vele Varga Dé nest és Borbély ;}yul'gyöt. r arga évti zedekig gyüjti a z adatokat CI... nincs gyii:itósévcl meg~ l ége dve. M é-g 1900 hutl is v issza akar lépni. me l't nem akar hiányos nlullkí'al előil II UL. Csak Benczédi Gergely bi rtatúsiu.'fl r:.zílnja n l. magát hogya t'elkutatott ndalok alall:iún m eg ~ írja a könyvet. S Kénosi 1'őz sél' J ános Matl'iculái Uzoni ~" osztó I stván lat.in uyelvü ég'yházlörténete. Orbán Balázs rrot'da és j<öl'ij.\'élw s II maga széleskörű egyháztörténelmi kutfdih;<li nlapjún 1907 ben megírta A tordai gimnúzium tbl'téllet~t mely egyike (L magya. neveléstörténet Icgbe(8esebb monogra{-i.áina.k Nemcsak lokális biiszkeség \"ezette e U1unkába~ de az a megg y ő ző d és is. hogy ebben hazánk mű velődésólle k.gyi~ jellmt?s részét ism er teti meg s hogy a mult l e:lmel'ese nel kih nem lehet a jövőt építeni. S Varga Dénes.ebben a haúlimas kö!lyvhon szeretottel és tárgyilagosan méri fel 'Corda Jllllltját s ebben a tol'dai gimnázium türténetét moly első bölc s ője volt a tiszta unuá'i' j.z1hus'i'/ah Inort alapítúsa a vallás első elterjedésével esott e~'yuo. :Mély átélés és pontos ismeretek jejjont:-dk.uzt a munkát mely feltünteti az unit.'í-!'i ;:-mn:; ~I HH.h~.I mus és iildöztoléses napjait. a tol'dai Ol'szu?g'Yl~ léseket. melyek ig vilúglöl'lénotj v': szonylatbau is nagyszerű dátumai [~ Iclkiis!l~ ~ I'etl szabadságnak. Nem takarja el a komol' l(~ok('! cit> bü5zke örömmel állapítja meg hogy "O hltval- U.

7 ItÍs terjedése a felvilágosodás és műveltség ü'>1'?edésóvel VCl'SC Uy.t tartot.t; ahol e hih'olekeze:t tert foglalt "ú rosokbhu úgy millt falvakball Jnlndenfelé iskolilk keletkeztek melyeket a IlIvek. nagy {l ldozatoklwl hoztak létre és tartottak f? n~:' S a lokális élték mcgiiilapítása történeti erove ~e~z e mcgá li:1.p í Uisllú I: :Dáv~ d Jte~'_enc. n:.ellett. ~l Ltel te~ tésekor 1.)79. januar l-eu vejen klvul 0\'3n Peter cs SztlÍn:d Miklós tordai papok állouak hog'y <l o'nl.jlltsílou egyházat istenadta tehetségük :-z;e;'iut ;' haruis vadak tól megvédelmezzék." Aprólékos dc sohasem fölösleg'cs szeretettel ijő zik ~lz iskola épületének. javításáuak minden l'észleténél mintha féltő buzgalommal filinden követ újra cgymitsru akarua rakni!:j nem fc-iedkezik meg' unól a jellemző felirat-versrí;l mely a." iskola Jaláu a tudomány éde:isé[j(j"i/'jtck.. és illa~ tdnak meqizlelésé1'e csalogatja (t. növendékeket: "NOH quisquam fl'uitur veós odol'ibuf; Ryblaeos latebris nec spoliat favo~ Si h'onti careat si timeat ruhos. Armat spina rosas m eua teg'unt :tpcs" "Nem. élvezi tavasznak illatát S rt " ejtekben nem. lel hyblai m éze l S.ztlT6s boko1'f61 ki f élti magát : Tövis védi a Tózsát méh a mézet" Nemcsak a könyvnek legfontosabb rt1s1.c. dc Varga Dénes lelkületére is leginkább jell em1.. ő az i~kola eddigi rektorainak sorozatos jellemzése. Bármennyire objektívek is arcképei mégis fel melegszik hang'ja mikor egy egy elődjének életét és munkáját reltá.rja~ S.felvonulnak a történeti fejlődé s keretében: Bog'át.hi Faze.kas Mikl6s Szentmártoni Végh István Koncz Boluizsúl' Kénosi 'J.1őzsór János Nagy János. Kozma Mihály Aranyosrákosi Székely Sándor Sehcs Pál Páll'y Károly jól meg'l'ajzolt nevelői és emberi ahlkjai. És felvonulnak az érdekesnél érdckesehb (~s jellemzőllé l is jellemzőbb adatok a tor(tai unitárius iskola sajátosau kialakult életerol II kübllös ren~~sz~bál~t okról bűuügyekről s "uémelyeknek e ~:ko~c'!h kotelezvényeirő l " az esküdtek szerepél'~l es esküfol'máir61 a tordai diákok r::.úl;jhszásarol et~. s mindez úgy van me~drva ahogyan c~ak t?ijes lelki átéléssel és az ismeretek biztos?l:tokaban lehet valamit meg'írni. nil akik az Ő ll'~n yltá~a ~nell ett ianítottullk llag)'-on jól tmjjuk ~nllyetl o~zmtéu átéhe ő ezt az iskolatörtélletet. :"~(buk hogy mintaképei voltak a nagoy elődök I~~ zt akikhez m éltó igyekezett JenIli Val.lásor-n suga me l ~' et lolki alkatán s egybúztörténeti ta ~!lulmanyu lil kívül az go all l 't" prlus sw lu"ldolvü gondoikodas mélyített el 'c'gl' ~k ' t ' 'l t' t 1\'1' '... ISel' e ogesz e e Ch' 1 agyursttga magá.tól érthető volt ezt ueki so a...cm kellett ha l'" ' I ' I '-" 't' II.' < l... SU ) 07.11Ia. gazsagos el'zesc l e {CZcse tanulók.. t '('l r ' volt MI' vagy alll o telett kihiemel't 't' chga kuvust nem. Ismert. é~ elitt;)ő v{> lcmé ~ nye b" 80 asem hallgatt a e l N em szeretett ' em bert meg antalli dc még II kimo hántó kl'it '\ 't' 'l' bb.lt.. I ill IS ln ia. Du a mllltsem hogy az iskohl" k ' t eg)' Si':em ' ) h' b ugy ne ar SOD. c Yl l a elhallgahisaval. A. tauulól;: ér. tékelésében példaadóan igazságos volt. F(:le" e t t ' é b 't ' nemze i'i.ze IS g" ara sug vagyollt állás l ~CUl billen- ~et.tc soha Iobbl'a \'ag~ balra itélete OJ... rll!gél. Az or<.l.k uetl.l l't'ls::ban a:" ~ramü pontof;!-;úgavn l.iúl't el ~ e~t m llj ll;:~t~~ ~U! to l IS ~egkiyúllia. Az iskola legjobb tj'ad lélol valtak verré benne _ Gúll'fi Jí~nos iskol?"gonduok 182li-han a könyvthl'o~ok reszel'e utasítast ad ki. Az uk~sít<'l-; egyilpontj~ ez: "Esmél'jen illeg (a B ibliotckúl'ius) n~itl~ den k?n yve~et mert szégyenére vúlnék ha nllaki megkerdezne ez vagy amaz kön:r vnek mc'" \ a ' I't- "I ~ <g-~ nen~ e ero ls nem tudommal relolne; d(~ továbhá a koil~' vekkel esmerkedlli kívanó deákun sehogy se segithetne ha uem tudná mi poétúnak Illi 1'hetoruak mi philosophusllak mi theologusll<\k \'a1ó e pedig' nem azt teszi hogy a kat.alo~ust forgatván ~sal;: a könyvek neveit tuu.ia han6m g:yukoi'i és rig'yelmes olvasá.s által al'!l:a töreked:iék mi nll1 a könyvbe' mi az író tenclentiája' így hasztlitlhat másoknak legtöbbet magának." Mi egykori munlmtársai tudjuk legjobban mouuyire megszívlelie ezt az intelmet Varga Dé nes Sl)ha nem" tett be új könyvet a könyvtlll:ba mielőtt maga át nom olvasta volna. ~ l\isz.túball ~zc retett lenni miuden értékkel ami köny\'ekbcn és emberekben rejtőzött. Hivatásá t abszolut komolyan vette. Az isko l{lball nem ismert kivételes bará.tságot habár Jllindeu kartár!sának jóakaró barátja volt. Kedó Iye tár.saságban oldódott fel könnyebbeu Nála helyeztük letétbe a Kishal'ang alapot a fel nem vett mugánvizsga díjakat s ebből időnként ft Zóna yagy más vendéglőben kisebb kiruccanásokat tettünk. Ilyenkor a napi és iskolai gondokat feledve az ő komoly kedélye is mosolyra derült. A to"l'dai oi1nnázi'ufn tö1'ténete hozzátartozott Varg'a Dénes életmunkájához. Egy apostoli lelkü ember konfcssziója volt ez és még ma is jól hasznúlható forrása az erdélyi magyar iskolaügyuek. Két fontos esemény határmesgyéjén született a könyv "bon járt le az á llammal kötött szor ződés mely a polgári iskolát az unitárius iskolával egyesítette és ugyanekkor készült az uni tá rins egyház a.z á llamnak átadni a tordai gimnáziumot. Ha erre anyagi okok kényszeritetlék is az egyházat anuál fontosabb érdek volt az unitárius szellem meg6vása. Ennek a szellemnek megóvására sokat jelentett ez a könyv és sokat je lentett az egyház kikötése hogy az állam az alkalmazott tanárokkal együtt veszi át az intézetet. De legtöbbet jelentett Varga Dénes személye. Az á.llami átvétel felekezeti harcokat pl'ovo kúlt. melyeknek kínos részleteit llem akarjuk 1'elidézni E felekezeti harcokba a VÚ l'osi tanúc8nak is belo kellett szóluia és a tanúri testületnek is nem egyszer állást kellett foglalnia. Ilyenkor éreztük hogy a jellem a tehetségek koi'ollúja: ilyenkol' érezti.ik hogy Varga Dénes hatúsa neln zárult le azz.al az időpontta l melybell a sors végzésébő l állami vezetés alá került az iskola.. Még egyszer eljöttek a sorsdöntő napok Az imperiumvúltozás után az állami g imn<íúum 1'0-1

8 mán kézbe keriilt s az unitárius egyház erkölcsi felügyelete alatt ismét megajakult a magyarsílg részére az unitárius gimnázium. :Mo~t ismét egés"" emben'e volt szükség. most lsm~t V~rga Denes vállalta fi vezetest S dolgozott. l ranyltott tovább. ameddig a külső erők ~eg n em gátoltilk. Lelki erejéből mindég telt az aldozatl'a Tíz éve láttam őt utoljára mikór tordai ott honába u meglátogattam Soha az.el őtt nem lát tam ilyen elérzékenyültnek. Könnyezve beszélt az elmult i dőkről. Mennyi élmény szánthatott végj~ a IeJ kén amíg megtette a llagy utat 1851-fo1 U)28 ig és azon túl " Ö már meglü~lent ~i l~e dig gazdagabbak vagyunk egy kemenygenllcu es tiszí. L1elkü ember emlékével... 1\íultis ille hon is flebilis occidit... ERDÉLY Keresztény Magvető. Kemény Gábor. A csonka-magya"orszígi ""itú'l';ns egyház szellemi életének tájékoztatója uz: Umtánns Rrt esí tő. 11indenki érzi ennek a néuvülözhetettenségét sziikségességét. LI /.e)szélesebb "nitáril<s "étegek részére való továbbfejlesztése ngyancsak kívánatos amely.!" "olábban hatékonyan tevékenykedtem is. Emellett azonban az intelligens csonkamagyu1'országi 'lt1j-itárius közönségnek c'rkölcsi kötelessége hogya jelenko1' {jutolaiámmla-.- tai közt a tiszta keresztény thcizjt1:us Il'Iwgasztos eszméit hír'detö "K eresz/ény M ag~ ető"-t minél gazdagabb szellenh és anyagi támogatásban részesítse. Az Egyházi Képviselő 'J'auács Kolozsvárt határozatot hozott amely szerint a Keresztény Magv e tőnek mint egyházunk egyetlen tudományos célt szolgáló tolyóiratának megrendelése anyagi és erkölcsi támogatása az egyház tiszteletbeli és fizetéses alkalmazottain~ az egyházközségeknek lelkészeknek tallaroknak és hldítóknak erkölcsi kötelessége... Csonka-Magyarországon kedves AtyánkitaLnak ezt azzal a kéréssel kívánjuk tudomására hozni hogy a Keresztény Magvetőt megrendeiru szíveskedjenek. fu előfizetés díja évi nyolc pengü mely beküldhető a budapesti unitárius egyházközséghez vagy az O. 1<.. H.-nál vezetett folyószámlára. Az előfizetések gyüjtése az év elején fog megmdulru amelyet dr. 'J'óth György kúriai bíró helyett d'. Benczédi László atyánkfia (IL Marglt-krt. 5/a) fog vezetni. Hisszük hogy a csonkamagyarországi int~lli!lcn s hívek érezni fogják erkölcsi kötelesseg.~ket amellyel a LXXI. évfolyamában levo Keresztény M agvetö iránt tartoznak. dr. Tóth Gyiirgy IFJUSÁG Karácsonyest leányaink körében.!?én~l~. teki!l.letü" mosolygó areú I.eányserey fogja korul a k'l~ ~racsonyfat. Olt 'ragyofj az a1' cokon a csodavaras szent varázsa. Fe!csentlül a karácsonyi p.nek boldogságot békét é~ szeretetet árasztva a szivekbe. Af á'da néni kereseilen. egy sze rű szavai It gyermekko?" idézik fel lelkü'llkben m elynek rég. mult emlékein olyan jól esik eltiinődnünlc. 1út női erényt ajánrj.ékozott neki. a jószivü Iündér: a h i t c t és rt S z e r e t e t e t. Mindke ttő ve l ntérheteucu nagy dolgoka.t lehet elérni. H a kelt hegye/wt 1nozdithatunk el s ha szükséges új földel l.el'em/ hel.iink. Egy út legyen a :;zemünk előtl: az öné1'ze. I.es may'lja'r 1t n i t á r i u s j ij v ő útja. Ebben a kis körben felénk tárul a biztaló jöven dő minden drága igeretével melyen a gyer '»lfkei sorsáért aggódó igazi a:;szonyi lélek flon. do:; féltő szeretete csillog. Öntudato:; csendes női munka folyik leányaink között nap naj) utál/. Ej" J'ől nmn sokan tudna k köriinkben ered ménuei (tnuál tündökuíbben mutatják "meg az igazi jutalmat : a jól végzett munka lelki örömét 1nelyet eoy-egy ifjú leány őriz szíve mélyén. l sten áldását kérjük a mi virágos kerlünkre. vitéz Nyiredy Gezáné. H I R E K RÁDIÓ KÖZVETITI Isteniiszteletünket január hó 15-én d. e. 9 órakor a Koháry-utcai templomból. A szolgólatot Józan Miklós püspöki vikárius végzi. KARAOSONYI IS'l'ENTISZTELETEINKEl' a fövárosban pestkörnyékén és a vidéken mi~ denütt szév gyülekezet előtt tartottuk. Az Ul' ~~. zus Krisztus asztalához ís megfelelő számban Jal'll ltak testvéreink~ Elismerés és köszönet illesse azokat akik kenyeret és bort adományoztak az asztal megterítéséhez. Szeretnők azonba~ ho~yha a karácsonyi ó- és újesztendei buzgósug peldaadásképpen az egész éven át megmaradn& hog:y egymást lelkesítsük és támogassuk az IstenbaJlékban és az életben egyaránt. JOZAN MIKLÓS püspöki vik~~u~ ~öszöllj.az " t do" alkalmával kifejezett Joklvansagokut UJ8SZ en " oz és üdvözleteket melyeket ezen az uton Vlszon. HOMORODALMASI GOTHARD ZSIGMOND pl'esbiterünk köveskáli Koeves Iz~~ell~.v~ hl.lzasságot kötött. Isten áldása legyen frigy ukon POLGÁR LIPÓT ny. gazdasági felugyelö ~!S neje k ásoduapjlln aranylakodalmuka~ aracsony ro )Üscsaládi körben ünnepeltek meg J ózau Miklós l pöki vikárius kérte Isten áldását reájok. 8 u.. e XVIII. l

9 AZ ISKOLASGYER~IEKEK k.rácsouyfaü~ Ilepélyét N.5szövetségiink lelkes goil.~~s.sag~~l k~ ~r.ítette olő. A nagy karacsonyi gyujtőa ltclo sza: lai Borrrbás Istvánna tiszteletes asszony kezel közé futott össze akinek a:r. iden alkalma volt arra bogy a szegénységet valónan tá~o~assa. A.z adakozásokról Japunk legközelebbi szamaban s~amolunk el. A Nőszövetségben az idén angol milltára karácsonyi váslll't rendezett vué~ NY1r~d'Jj Gézáné mely szép eredménnyel jart s biztato Igeret a jövőre. Az iskolás gyermekek karácsonyfa íinnepólyét Kpháry-utcai tempjomuukba? taxt~ttuk meg dec. 20-im délután. Gyermekemk szep számmal gyűltek egybe annak ellenére hogy minden szórványban hasonló ünnepélyt tartottunk. A b evezető ének után Szent-Iványi Sándor lelkész mondott imádságot majd Belováry I stván a Konfirmáltak Szövetségének tagja olvasta. fel az evangéliumból J ézus születésének történetét. Rákóczy Eva a Konfirmáltak Szövetségének tagja olvasta fel a karácsonyi köszöntést mely a gyermekek nyelvén egészen a szívükhöz szólt. Négy kis iskolás gyermek I{özöttük eg~' világtalan karácsonyi verseket szavaltak Barabás I stván lelkipásztor a karácsonyi szeretetünnep je l en tőségérő l és a nószövetségi munka áldozatos eredmén yei ről szólott meleg mindnyájunk á ltal egyformán érthető szavakkal. A templomi padokban iilő gyermekek csillogó szemmel bámuiták az égó hatalmas karácsonyfát énekelték a :Mennyből az angyalt. s a Nőszövetség szeretetcsomagjait kiosztották között: J ózan Miklósné. Ba1Ylbás I st "Hnné Pe thő Istv"illlllé és Perer/ez.lózs efne tiszteletes asszonyok és a Nőegy l et tagjai. A kiosztás után J ózan }\fiklós püspöki vikári.us kérte Isteu áldását mindnyájunkra FELNÖ'fT FIATALSAGU~'K karácsonyfája a 1lisszió Ház templomában gyulladt fel. Imádkozott Szent-Iványi Sándor lelkész szavalt Alá.1" kos Jenő :t karácsonyi ünnep je lentő ségét méiiatta K ere/d Gábor lelkész s az égő karácsonyfa mellő l magasan szám yalt fel a karácsonyi ének. A gyülekezeti teremhen szépen megteritett asztal ~' art.a a Bra ;:;sai Sámuel a P erczel né Kozma Flóra :s.a.já~10 S Zsigmond cserkészcsapa.t öregraja tag ~.ait ak lknek nevében. mintegy negyvenen gy ű ltek osszesen ~gj'?e. Berei Mária kö~zönte meg" a szere tetve~.d e g >e get. Az összejövetelen karácsonyt re~ d eztun.k Benczédi Sándor tehetséges fiatal szekely. szobra'." sz.un k szamara " '.. IS aklilek egy tk szobtát kl so l"soltuk S két szobrát eladtuk az ünnepelyen. k" A BIBLIAIORAKON a H eltai Gáspür bibli. orben Szent-lvá11yi Sándor valhí sta.nít.ó lelkérz (lecbmher ]:-ón J c' 'k N'.. ~. ZU Sil it- UZHl"cthcn és annu!' ;)_- e~ l az. I~ten Ol's7. úgáról való tanításával roglal- IOJ'ott. 1\tHldket Ikalon I < < ma SZCPSZ~l.!n u kozouseg hallgaua vegig am'.. _ t I aga sao ~zarnyaló eloaduso \ ame vek J éz "t t"k ' I t ' ~ 1.." o e e es emberi 't<:lg y~ag'a- Wil. k Idezt6k ' a hallg atóság. ele' A I 'bl' I - ' )1 la {Ol' mlllven ' 'k It szivesen.:' lát körében. A IC gozeell13 ' k'-' I bb' b'bl Ol a J3I1Udl 19-en fnb'ua'? a'" ' 16' I k v. -'- es -Ul} eszne. "EMERSON GUI LD" KöR megalakítáo;:n \"egett Szent-Iványi Sándor lelkész felkéri azokat. akik akár mint kezdők akal'l1ak az angol nyelvól ára jelentkezni akiii" mint baladók n7. Angol Club tagjai lenni szíve~kedjenek fi januá!' 22-iki i!">tentisztelet után d é l előtt 10 órakor a lelkészi irodában megjelenni az ügyek megbeszélésére. HARRINGTON DONALD amerikai unitárius lelkész aki európai tanulmányúton van a lmrácsonyt Erdélyben töltötte hol mcnya.o;:szollyát Szánthó Vjlma oki. lelkész tordai s. lelkészt l á~ togatta meg Vi sszatérő útjában néhá ny napra köriinkben is megáll s jan. IS-án d. ll. 6 órakor a Dávid Ferenc Egyletben a }li~súó Haz templomában. 14-eo d u. Pe stszentlőr i ne~n az ottaul nőszövetségi csoport estélyén é~ l5-én Dunapatajon a Dávid Ferenc Egylet váltdorgyülésén tart olőadásoka.t. Missziói munkrjút örömmel üdvözöljük. LÉLEK'rANI ELöADASAIT a Heltai Gáspá r biblia körben Szent-I ványi. Sándor lelkés? február 23-án megl{.czdi. Erre :l. biblia kör tagjait. mint ö~szes híveinket szeretettel meghívja a kö r v(l.zetős~ge. A B UDAPESTI UNITABTUS F.GYHAZKÖZ SEG december I S-án tartott lözgviílésén az évi költségvetést és a va.llástanítási szabályzatot el fogadta. Az I stentiszteletek rendjét a Koháry-u. templomunkban nem változtatta meg ezentúl is fl közös I stentisztelet vasárnapon és ünnepnapon reggel 9 órakor lesz. Ezen a kö zlry űl ésen tette Ie 37. esküt S zent-tvd-nui S ándor széke s főváro s i val Iástanitó lelkész és Nagy Sándor kántor. Az esküt tevőket J Óza.n l\tiklós püspöki vikárius és K e lemen Béla gondnok iidvözölték. UNITÁRIUS KIS KÖNYV'fAR. Eg-yházköz ~ég ünk újra életre hívta oagymultú vállalkozá ~át. az U1Htrfrius [{is K ön'jlvtdtt. melyet e l ~ő Ielkésze DerzRi K aroly alaoított s melyet k és őhb.józan Miklós szerkesztett. E lhatározta. hogy évi ~OO peug-őt fordít p.rre a célra s meghízta Szent Tvá1wi Sándor vall á"tanító lelkészt a gzer kesztessel. NaPoT v~rakozá~~a l nézünk a kiadványsor07.at elé mert ma kell arljunk unitárius irodalmat amiko!" sokan várjfik azt s amikor a mai élet so r ~ dönt ő óráihn a jövendőnk azon fordul H1eg bogy milyen II :ielenünk. AKONFERENCTAS TAHOR téli konferen ~ i á.iát febl ljil!" hó ;:;--8. napjain rendezi meg ao;; Unitárins ~fi~szió Házban. A I'éf;.zletes tudnivalókat kujön meg-hivóbau közlik. Addig is jegyezzük elő a dát.umot. AZ UNI'l'ARIUSOK BAIJAT a Brassai SÚmuel U ni lilt'ius rr.iíl~llgi Egye!!dilet. az idén is megrendezi februá I hó 19-én H Britannia szú lloda. lmpolatermébeu. A bálrcndező ség' élén Gáf-1/.fI Sán d Ol" á ll aki mindeu d é l előtt 9-12 között telefonon i!$ szívesen áu az ér deklődők rondelkezésére: U É. XVIII. -I

10 AZ ISTEN'fTSZ'I'ELE 'T Id őpo nt ja illetve az a kérdés h flg y g yiilekezetünk fi atal iskolás tagjni r~szé re tal't.'ill nk-e l<iil ön i LiÍlsági I Slen tiszte Idet :í.i lt é1'(l ckl ödé~i in k előte r ében. A r eggel ld!c'lle órai I sten tisztelet i dőpontj á t gyiilek ezetii nk l il.ctin i I{özii! soka n kornin nk ta lfdták. A dec. 18-[111 j;li'tott l'entl ki\' iili K ebli T ~li'ulcs és évi ron des Iözgyii lés fog lnlkozott ezzel a kérdésrel és a7. t a hatil l'ozajot. hozta hogy ma ra djon m inden a :ie!c'nlel!'i rend szel' in t il reg'gel k ilenc ónis I Rtentiszt.eleten \ egyenel~ részt a fe l n ő ttek és szüleik kiséretében a gyermekek is. 1.'isztelettel meghajlunk a. dö lliés e l őtt me ly a gyű l ése n jelenvolt ke \(~P.SZÚIll Ú közg:v iíl é~i lagunk véleménye megnyi- 1;IOwziu;u de lejl.:i ir; mcl'etii nkre ha llgatva figyelmezt.et.link milhleukit hogy t a lájjuk m eg m i előb b a mór!:i M. Hl1l.H1k hogy a rra alkalmas idő be n folf!!j]e ll bw t:::l'nk if;iúsútti I stentiszt.elete t h ogy fia- 1n lrúg unk lelk i-r ilúgát a vall ástanitási ó l'~ik mel I(h HZ ő fej lőd és i v ilágnkhoz Illér for mában elép[tsiik ki vallljsi túpl á lék kal! Talan még egyszer IHlpi l'c ndl'p lehet.ne tű z n i ezt a kérdést. melynek rucgolcl ilsa egyike a legfontosabbakll ak. n UNAPATAJON él D ávid F erenc Egylet j an. l j én vándol'gyülé:::t r endez mel)'en a z e l őad{l s t H on'jngfon Donald ameril{a i uni tárius lelkész tnl'tja. A megnyitót (h'. vitéz Nyjred y Géza egylet i alelnök m ondja s szép m ű s o r egészíti ld az iinnepóh rt.. Híveinket ö r ömmel h ívjuk hogy basz Il Nlják fel ezt a z a lkalmat a dunapa taji gyülek e zet mc!!'látogatá sára. Indulás vasárnap 15-6n r egg'cl B udapest keleti mllyaudval'ról 7.1 ) órakor. VisR7nérk e7..és este 9 ó r ak oi'. E hé dl' ő l a gvülekezet 2'ondoskodik. Utiköltség' oda és vissza egész jeg y : 1040 p TESTVÉRI KÉZSZORITASSAL és meleg s7el'etettel köszöntjük J(ovács Zsig mond tartalékos hadnagy' és Radó Botond tflrtalékos tirzt holyeues testvé l'e in ket~ akik a felv idéki h a r cok fl) Ivamán egészséget és élptet k ockár a téve. a többiekkel együtt ott á llot.tak a vál'tán J(ovács Zsigmond az illhva i bö rt ön b ő l most kerül t haza Badó n?tond a kat.onai kó\'hú7.h a n :::zemredi ~ úl y o s 80- h ~ H ek ~ ö vetk ez.mén ye i t o MindkC'tten példá t: mutató b ;Jto l' sa g ~ :11 mut.a ttúk meg' azt 1'1% uta t. melyen a-j; or'yén élete koelnlztatá~áva. l a m a g \'al' kö7örrél!' sr.olgálat:íl'a lehet.o Az eg yer öll l{ént ~se n jelentk f'- 7~tt C' ~aplltok b an hu:::zol1 \iten voltak ott az unitán us fiatalok között. H isszük hogy ha híva ha7.h akkor ójloa ot.t lesznek.." AZ UNITARIUS KÖZLÖNY a D ávid F e r e ne l~~y l et hi vatalos lapja évi e lő f i ze tés i díja 3 P 50 f. l.ezrt it csekély összegór t vall ílsos elmélkedés"k It?! és_ crdélyi hírekke l lú ija e hav onkén t olva "Olt valtozat.os és bő t nl'lalomma L E bb ő l a ked ves l:lp~ IIl li. b ó l (' rő t m el'íihetun k fi további k üzdelenu'e es 1 (.> I~nt:u tjltk cl la p scgitlolégoé.\'cl a kapc'sol B udapc~t Cs n Sl.ékclyl'öld között. K éduk olvasóinkat. t\ lo~ ' ~ 1\7. cl'(h;ly i hírek il'r'l ll l én l ek l ő dll ek és illl yagi ~~ ol'lil mé ll ye ik IIl cge nf!:l'liik 1'i 7es~e n e k e l ő 3 P 50 r. oss'l:cgnok a sz csekl\s:{lin lílll való be fi zelé- séval U jvári László eg yházközségi jclcv' ő ' I V Koháry-u. 4. II. unitár ius lelkészi ir~dáb)" I I~ t. tisztelet után. a n s en- A. ~TofAIV t:r r;tli'fpi T EMP LOMBAN a kul'á C'sonyt :; ne IS7. C etet Botab' I ' I'a"" t tt' " "< c <' pasztnr tartotta. A k a racsonyfaünncpélve" I II S' I ". me yel (~( ocz _~ all( o' SZOl' v.anygontlnok kó!-;zitett e l ő szep " :.za mnul l vettek reszt a hivck s ki.. 1 tt' k' N ".. t" I ' osz o u ti oszove p;;ogl {at'ae~ o l~yi szel'eteicsomagokat. BöLöNI FARKAS SÁNDOR I paros I' : K. "1 K " U " o~ese I'csec I 1 o < ore ~1Z IHhl l'i us 1\['os 'o' R' " I. 0-" azo-yuckezeh te l' mcben R7 d ve~z t e l' cstéjén- mü<;o'... ~._ I'ili"... t I l OS C" U a OSSZ6Jove -e t rendezett. Az egyesület ve'el ~ '- s~ge e ' I e' n B 't1 ' f.~ l an J a.nos ' elnökkel s7.épen z buzgolkodou. o s mu Ro l'ukat fl közönség szeretettel hallgatta v égig. 1\funkájuk f' J'e d mó n yó r ő l lc<>'közclebb l'észletcrcbhcn is megemlókeúink.... A KON"FIRMA LTAK SZöVE'I'SfXm ;anuúr 29éu. v asárna p d. e. 10 ór alol' bl'un. lc'rkgzelehbi gyi.íl ését a K ohá "y-uteai tcmplomhall. 8;' a lka lomlllal B elovál' Y I stván beszél prdélyi tiljúl'ó l. ~ Ii n den érd ekl ő d őt s7.er etettel várnak. A MAV TELEPI SZORVANY" Tö'ehés cl"jleg y lct tel'mébcn ]939. február hó 2-ún csütörtökön déluttín 5 órai k ezdetwl m íísol'or srcretet. vendégség e t r en dez m ely r e a híveket t isztelettel meghívja. Tea jegy ára 60 i ill ér. A T Öl'eln'és dal C'gylethez a K ő b án ya i-ú to n 26-os v illa mossal lehet u1 a zul a K önyves K á lmán-ú tnál l;;cll leszállni. F ü ZESGYARMATON az u nitil r ius felclwzeti e le mi iskola n övendékei özv. Külcse.') L ászlóné t an ítónő kezdem én yezésére elhatározták hogy az idén le m o ndanak a k a rácsonyfa és a Im l'ácsohyi Hj á n dék.ok ö röm órő l. s a zt 870 eg )rik v is!ó;zacsatolt felvidéki m nj1:yh r á lhlll1i elemi isk ola nö\'endékei I'ésr..ére ajánl:icl k fel. Szokásos előa d ásukat dec. I G-án r e nde7.ték meg a mikor a gyermekek színdarabokat a d ta k e l ő s a r ögtönzött színpadon valóba n szívet éi' lelket öntött.ek szerepeik be. úg)' hogy lá ttuk ki pirult a rcukon a nnak a szeretetnek a I'ózsitit. maly a szen t: eszmény él'dclében hedtd te ők e t. A szépen sikerült e lőad ús betanih1ra özv. l{f. ncse~ Lá:::z.lóné ta n ít ó n ő fá l'adhal.atl:l!\ rn unká jának cr e dménye aki az á ltnlúnos nénmíiy C' lés tel'ón is :.:;okllt hl l'adozik növendé'kei köreheno A kis Rze r epl őkne k pedig <l djon II jó T~ten a jrh'ől'e testhen és lélekben szebb ér boldogabb karácsony t. H IV A T ALOS RÉSZ LELK]l;SZI NYUGDI JALAPHA 19ö5 ;k december h ó fol yamá ll he fo ly t kegyes adom(iil Yokat az eg'yház nevében hálás köszönettel IIYHg' tií zom a k Ö vet k ezőkben. U nit.rí r ius 1\fisszióhaz pe r' sclypénzl'c (h:7.i lhllan dúskol' 14 p 54 f. d l'. J)éttwfy g"ula (eskiivő) 20 p Vágó Dencs Gyön;o' IO p r; ;Ilchling Hóbort Hpllel' Endre ljécs i l viiil C~.(h; Szabadkay J óz~el' 5-5 P. özv. P Olltrl'ÚéZ J3 c lan ~ :3 P özv. Mór icz F CI'enc ué és özv. J á k.\' NUlldonlc év 10 u. 1

11 L:tszló Domo 1 w:o: l P "0 " d :Mik6 Lajos. ~.. ' :- 2-2 P. li'l ; ' '["ba li' Gyula (Szolnok) l - l I. p: II l '11'1'1 cs'. B. <.1 ':..... < _ fillér m e ly összeg az ürszagos (h;:'öz escll.: (.1 ~ I(~" ' ik ezelnő l (V. N<ÍdOl ~ U. 22.) "f{özp onh J llies;w\e..... " I '~ '" " I "" n111 elhel:y cz\ e.. g;v ullw %0 CI:> I I ' ból l-é 'c n összes hl velll- 0\. ""fol'dui6<11\1j.1l1a I I _ -"\ z C. 'd 'I' Co h 0<>" - 11 Ny ugeli Jalapra [ j l l rbelcs<1 \' l c" b.l '". b c le ) I. fldolllltll\"llilwt bizaloillmal ku1cljck e :'o Z : II ~ t t~zl't' e:; c ~'ekk" 'zá~l1lrijá ra: 8486 hi a n CO lapok Hz III eze. ÚU{tll. S zí\'cs üdvözlettel Budapest 19~9. r. 9../ ózon ill; klós píispökl vilwrius. Az Unitárius Nőszövetsé g elszámolása. A z Unitárius NŐ8zöv el!;é ll f~lyó. évi novem " " 1' 0 0"0 1"]; t e mj]olll "]avara rendezett [ 1(1' v-cll - ~ ""... ~. si ' é l 'ől fl hidús öröm huugjan emickezheluuk Ill "e eg.. Hívó és I 1 II... l k é rő szavun \ra c {(~ S ol.'omme siettek ke(h'cs 'rcsh úl'eink segítségünkre hogy ".'..."házunk leg'fia talabb hajtásának is szolg á lhas-!'-unk úldoza tkészségüukkel. K e(h'cs házia~:z.o n y ~lill k ob-alj bő sé gesf' l1 gonclo ~ kod t[t k a. teil hoz valókról bogy elbíthattu nk voln3 húl'oulszor anny i ré s zh- evőt. is - Ílg:dlOgy a fennm;lrncló tész tanemlít)kből pótoln i fogunk a k n rác -.;o n ~v i sziikségletekhez_ Az est fob'amilll szó ba lw rtilt. az a tény hogy kocsord i tesb'éreillk mint egyházi életük eg y ik j f'g' ll a g y űhb szii k ségl etél'ől II b es z e rz e ndő ha ra ng' r ól - á hn odozl1 Hk. Egy ik jeled c yő testvérünk kez d eményezéséb ől P;l1'ÚZS g yüjtést indítottu Il k a harangta :?3.S0 P e redménnyel. Az cl n em fo v:yasy.tott - r om landó U':-íü nnemü m eg vúltúsából hcrolyt P ru!om ónyból 20- p Eladott jeg'yek úr á ból: 1S7.- P. H ozzászúmílva a fob'ó és május h~\'úbun ugyancrre a ('éira rendcí'.cft leaest jövedelmét é~ Ilc l':-;ely pé nz-g y iijtúi:;t : io.72 P. I 'iten c.;egcdelm4vel é!oi kedves 'rcst" ór c ink Ill egé l' tö á do za t ké sz<:; ég'ébő\ összesen 2'78.76 p -t o;;ikel'iilt S zövetségünkne k ko('sordi te~ iyél' e inkh e z jll ltntni. Nyih'ános nyugtázá :-;Iépen közzétesszii k a k ö vetkező a datokat: 19:!R. évi mújus hó 6-i esh'c lésztauemüt adtak: B.:l.!ovilrJ' htnínné. J ózan :Uiklósné Barabús f. 1'!t.ní llné Rildllh' Júnos né ÖZ.\. N y il:ő Oéz{ll1é. iiz. ArI ow V iktorné B uzogúli\- Anna. K iss Je nő I ~C: l~ová ~..;. K id.mánll ó v itér: N y il'ed ;v Géz.í1llé I? te d ~'.Jul ia. (h. Csiki Gúbol'llé dl'. Z"ilkó Andorne Ferenc/;.Józsefné. l:lol... á r Margi t A rlow G y ő z. önc.... Sorsoláshoz kézimunká t és e g~léh aprósúgot adtal<: Pozsgai.Józsefné özv. Ráduly J úllos Lló C:(.eglédi JÓzsefllé. t e aj e g~'e kböl 8o r ::;olú ::; be folyt 5502 P 7.40 P pc I'SC ly pé n z-g y li j té s-;-;..:.._:8.~a:o-::p:-::::-:=-_ OS!:iz.esell: p l!j:ls. évi november :-i teaesh'c tésztm1cmiit a.dtak: B clovúry htvúnuó. Buz.ogÍl.ny Anna licg-yi Gy ul á né. dr. Csiki Gábo"lló. H cgedüs Szilárdné. Scpsi Jánosné -orrn ösry Zsigmoudné Bal'abiú: [s tvúnuó Ö"v. RádlIly J ánosné Viola Mik I 6~IHS. J ózan 'I\ liklósné d \'. Halász J Úllos nó vitéz Nyiredy Gézáué dr. Kozma. Je nőn é A uspilz Vilmosné. Benedi kt Marcel né. A lber t J'á nosné özv. ~virö Gézáné Pétcdi Júlia T... a.wner Károlyné S ~ hey E~r nőn é. Fürst Ödönné. Kovúcs Kálmánné. Polgár Margit dr. Koncz Jánosné dl'. Konc:( Lajosné. dr. 1\1olcsán y i Gyuláné 1?auspedl Károlyné Sigmoml Sándorné Fel'encz J ózse[né a) Adományok bi c.l d) 1. Br. Daniel Gáhol' 2. L ázal' Józsefné 10.- P 10.- P H o.nm.gr(~ gyűlt IGm.aradl- c'uko/' - teasütemény 1ne.Qvá l M~ából Eladott jegyek ú..ából: 20.- P P 7.54 P J óza n 1\Eklós né. dl'. Rajúsz J Úllogné dr. Havas Béláné 5--5 P. :Nemes A urélné 6 P. Költő Andrásné Auspitz Vi lmosné 1 4 P Sigmond Sitnd ol' BOl'sosné 'Vendler Irma özv. Nyírő Gézáné v itéz N~dred:>' Oézllllé Nyircdy Erzsébet Péterfi Júlia Klein Gézúné B-3 p Darab{\si I s t ninnéi B elovúl'y I stvánné Kovács Kúlmún. dr. :1'likó Gábor dr Mikó Ferenc d l'. Koncz Jánosné Polgár Lipótné. dr. Zsukó Andorné Kiss Pálné özv. Péter Jánosné özv MOl"genthalcl' Alfr édné "Lawllcl' KÚl'olyné dl'. lvlo I esáll y i Gyuláné Csiki Púl né öz v. Ráduly JÚnonsé. Buzogány Anna özv. Fáhry Edé né Pallspel't! KárolYII é Albert J ánosné. öz v. S ehey Ernő né dl'. C o;;iki Gáborné Robon:v i Pi roska H egyi Gyuiúné Űrlllössy Zsigmond. '[öl'ök K idmún n& dr. KOl1 cz L a josné D énes I st Y {liiné Hegedíís Szilárdh é Gá thy F ü löpné. P éterfy GY1lláné J u kl K Ol'ol;i né. dl' Irsai Emő dr. Dalmady Zolt á nné. B c nedikt 1\[al'celué özv. d!'. HétervAri Hug óné Boko!' D e z s őné K iss Irén ~fihá l y Rudolfné. ~'Ii l e h )[órné Bencze Hélúné Irsa i [i~ r nőné. dl'. J ozel'ovitr László 2-2 p P. Koltai Benőné Öz.v. Ji:l ki Nándorné Scpsi J~lno s n é ö zv. Viola.MiklóRné [ vá n ~[n r git it'j. Kozma Jenőné. A l'lói G y Ő 'l. Öll ó. Xé llleth~' lmréué dl' R á kóczy Bélilné. Kelemen Déla Hegediis Gyuláné B orbély Tstv{LII. Simony i Súndol':lé Kozma Je nőné vitéz Szinte GilhOl' d l'. U ikó Lajos dl'. Ujlaki Géza Szent-Tványi S ~ín r1 o l" U j vá l'y Tászló iljtai K o v{lc's.jó.."ef R édigcr KÚ l'oly Fel'en C'z József dr. Jégel' Kitl mil n né d l'. J é k('y D án ielné özv. Kiss Gyal'lnath:>- i\'[ózes l - l p -t. lti la dott jegyek á "úhól... Ha l"illlg g y űjté sé re.." Adományolból.. Jcnőné K imaradt cukor P P 20.- P tcasütemény m egvúltúsúból P ÖRszes he;\'étel: P Ban/bás l st vánné p ónztáros U. e. XVIlJ. t "

12 I Melyik Mel y S1.oJgi\ll\Iot vjlgsl._:.:...::... H O L +":::."''":::. " 'ó l ~ban A) Te:mplomokban: V. Koháry-utca ".. " 1.\ UÓ!f'S 1";.. I. Ilissslóbó; (RákoS- ufca) ".. B) Kö r ~etekben: x. Máv.-telep. Prot. huház.. " " C) Pes' környéken: Csepel Kispest Pestszenterzsebet... " Peslszent!örinF " " Rákospalota.. Sashal om.. Uj pest D) Vidéken : Debrecen-Hatvan-u.24. Dunapataj " R1 226 d.e. 9. Józan Miklós 5 d. e. 9. Szent-Iványi S. 19 ct.e.9 Barabás István ly ele. 10. " d. u d. e. 11 d. ua " d. e. I I.... d.u.4. " " " dr. Csiki Gábor FerenCI József Ferencz József Barabás István (Jálna Sándor dr. Csiki Gábor dr. Csiki Gábor Fe rencz józsef Józan Miklós Ferencz József Gálna Sándor Gál na Sa ndor Gálna Sándor Gálna Sándor d. e. 10 dr. Csiki Gábor. de. IU du.! Barabás István.. " Ferencz József Egy Nb! Aláhuzotl dálumokon urvacsoraoszlás. - házi adó befb:etését azért szorgalmazzuk hogy veeső esetben ne kelljen ha tósági behajtás hoz folyamodnunk. Pénztáros: Zsigmond L ő ri nc. Hivatalos órák: délelö tt 9-1. délután 4-6. P énzbesz edők: pesti oldalon: Lux Ern ő bu dai oldalon: Varga Jen ő. Kérjük hiveinket fogadják öket megértéssel. Ugyanök átveh~tik a lelkészi nyugdijalapra kü ldött adományokat is. - Egyházközségünk cset<kszámlájanak sdma: A lap elfogadása elefizetesi kölelezettség gel iár. N öi és férfi kalap nagy választékban - modelek után alakítást o l cs ó n v á II a.! o k ÖZV. Péter Jánosné VIII. Baross-utca 82. ORMOSSY ES EORDOGH. üzletében vásároljon FérA és női szövetek selymek siffon és vászonárúk Mosóárúk Uanalek mértékután i féra fehérnemű k sib.. : Férfi és női konfekció osztály: Kész kabátok ruhák pongyolák. Eső k abáto k balonkabátok munkaköpenyek munkaruhák. IV. Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban Udvari h~lyiség - kis rezsi - legolcsóbb á rak! Hi ttestvél'einknek áj-enge dill ény! ijude tqf(;~ cipészmester II. Ba11hányi-u. 48 Uj Utánaküldés kizárva! elm: Fele'ös szerkeszlö és k iadó: Fer enc z József Szerkesztöség és kiadóhivata l: Budapest V. Kohary-utca 4. Telefon ' El őf ize t ési dij egy évre 4 - P amely beküldhetö a számú posta takarékpénzt*ri folyószámlára - (csekktulajdonos: Unitárius Egyházközség Budapest). A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség A. Hivatalos rész" c. rovat a Magyarországi Unitárius Egyház bármelyik szerve által bektildött hivatalos közlemény t tartalmazza Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában Budapest VIII. József-utca Telefo n :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü ĺ ł Íľ ó í ľ ő ó ő ĺ ĺ ú ź ö ő ó ó ĺĺ ĺ ü ú ó í ó ľ ź ő ó ó ö ź ń ĺ ó ó ó ö ĺĺ ó ń ó ź ó ź ź ő ő ő ĺí ó ĺ í ó ĺľ ĺĺ ü ľ ó ó ö ö ö ö Ú ľ ľ ó ó ó ĺĺ ľ ľ ó ő ű ő ü ó Ö ő ź ó í ĺ ú ő í ĺ ú ő ĺ ĺ ĺ ű ő ď ĺ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

ź ű ź ö ó ľ Ý í ó í ö ó ü ź ö ľí ź ź ź ú í ú ó ľ ľ ö í ľ ű ź ó ö ú ľ ť ó í ľ ľí ź ö ź ĺ ü í ľ ó ó í ź ź ü ó í ó ü űí ö ó í ź ű źĺ ó í ű ľ ó í ü ű ö ľ

ź ű ź ö ó ľ Ý í ó í ö ó ü ź ö ľí ź ź ź ú í ú ó ľ ľ ö í ľ ű ź ó ö ú ľ ť ó í ľ ľí ź ö ź ĺ ü í ľ ó ó í ź ź ü ó í ó ü űí ö ó í ź ű źĺ ó í ű ľ ó í ü ű ö ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ ó ľ ę ü ź ľ ö ľ ľ ó í ü ľ í ü ĺ ö í ö É Í É É ľ É Íľ ľ ľ ę É Ü ĺ É Á Ł ŕ ŕ ĺ É ä ź ź ź ü ĺ ľ ź ź ü ĺ ű ű ó ľ ź ö ú ľ ö ö ź ü ü ź ú ö ĺ ľ ö ó ü ü ľ ľ ó í ľ ź ĺí ź ť ĺ Ż łá ł ł ĺ ź ű ź

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben