Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK"

Átírás

1 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BE NEM. TŐKE (-) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli E. Céltartalékok elhatárolások F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen

2 2 Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS Összkötség eljárás szerint Forgalmi eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények Értékesítés közvetlen értéke költségei Egyéb bevételek Az értékesítés bruttó eredménye Anyagjellegű ráfordítások Az értékesítés közvetett költségei Személy jellegű ráfordítások Egyéb bevételek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY

3 3 A fontosabb mérlegcsoportok tartalmának rövid összefoglalása: Mérleg főcsoport Befektetett eszközök Forgó eszközök Mérlegcsoport Jellemzői Példa Immat. javak Tárgyi eszköz Bef. pü-i eszköz Készletek A vállalkozás tevékenységét 1 éven túl szolgáló, anyagi formát nem öltő eszközök A vállalkozás tevékenységét 1 éven túl szolgáló, anyagi formát öltő eszköz Tartós jövedelemszerzési vagy befolyásolási céllal befektetett pénzeszk. Értékesítési, felhasználási célra beszerzett eszközök szabadalmi jog, koncessziós jog, licenc Épület, gép, gépjármű, bútor,számítógép részvény, kötvény, 1 éven túli bankbetét, adott kölcsön Anyagkészlet, árukészlet, szerszámok Követelések 1 éven belüli, a másik fél által elsimert fizetési igények vevőtől, államtól stb. várt összeg Értékpapírok Forgatási célból vásárolt értékpapírok Vásárolt kincstárjegy, kötvény Pénzeszközök Likvid fizetőeszközök készpénz, csekk, Saját tőke Jegyzett tőke A létesítő okiratban meghatározott, tulajdonosok által tartósan adott tőke Tőketartalék A Szt. (számvitelről szóló törvény) szerint itt kimutatható tőkeváltozások Eredmény Előző évek halmozott mérleg tartalék szerinti eredménye MSZE Tárgy évi eredményből a vállalkozásnál maradó rész Kötelezettség Hosszú lejáratú Tartozás, ami 1 éven túli bankszámla alapításkor adott pénz vagy eszköz részvénykibocsátás árfolyam nyeresége - - beruházási hitel esedékességű Rövid lejáratú Tartozás, ami 1 éven belül esedékes állammal, szállítóval, dolgozóval szembeni tartozás

4 4 Mérleg csoportok és mérlegsorok tartalma (vagyoni összetevői) Eszköz oldal A/ Befektetett eszközök: olyan eszközök, amelyek legalább 1 éven túl tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. I, Immateriális javak: olyan nem tárgyiasult javak, amelyek egy éven túl közvetlenül szolgálják a vállalkozást ezekkel bevétel érhető el, ill. a meglévő halasztott bevételt hoz. Értékelés: beszerzési érték (vásárlás); előállítási érték (saját előállítás). Változásai: növekedés (beszerzés, vagyoni apporttal, térítés nélküli átvétellel); csökkenés (értékcsökkenés, értékesítés, apportba adással, térítés nélküli átadással). A/I/1, Alapítás- átszervezés aktivált értéke: a cég alapítási ktgeinek és átszervezési ráfordításainak az összege, ha a társaság úgy dönt, hogy ezen tételekkel a ktgeit csökkenti és több év alatt fogja értékcsökkenésként elszámolni. A tervezett értékcsökkenése max 5 év. Értékcsökkenés: befektetett tárgyi eszközök és immat. javak értéke a tervezett használati időn belül kerül ktgként elszámolásra, s így a bevételekben visszatérül az értékük. lényege: ezek az eszközök a használat miatt fizikailag és erkölcsileg kopnak. A/I/2, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Kísérleti fejlesztés keretében felmerült közvetlen ktgekből más eszközként meg nem térülő összeg. (pl.: szellemi termékként, tárgyi eszközként). Az értékcsökkenés max. 5 év lehet. (pl.: gyártmányfejlesztés) A/I/3, Vagyoni értékű javak: olyan forgalomképes jogok amelyek ingatlanhoz nem kapcsolhatóak (pl.: licensz, játék jog, szolgalmi jog, használati jog). Értékcsökkenésük a vállalkozás döntése szerint. A/I/4, Szellemi termékek: olyan hosszútávon közvetlenül hasznosítható szabadalmak, találmányok stb, amelyek forgalom képesek. Értékcsökkenésük nem korlátozott. A/I/5, Üzleti vagy végérték: Egy cég vásárlása esetén, ha a fizetett vételár meghaladja a megvásárolt cég kötelezettséggel csökkentett eszközértékét ill. ha részvényhányadot vásárol a cég az aktuális piaci árfolyam fölött. lényege, hogy a megvásárolt cég ill. részvények után azok birtokosa többletbevételt vár s így a többletfizetés abban megtérül. Értékcsökkenése min 5 év max nincs. A/I/6, Immateriális javakra adott előlegek: Csak a mérlegben kerülnek a befektetett eszközök közé, egyébként követelést jelent az eladóval szemben. A/I/7, Immateriális javak értékhelyesbítése: Ebből a vagyoncsoportból csak a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek forgalomképesek, a piaci értéken értékesíthetők ha a mérlegkészítéskor a piaci érték nagyobb mint a nyilvántartás szerinti, akkor a különbözet ú.n. értékhelyesbítés, forrás oldalon értékelési tartalék, de az eredeti nyilvántartási értéket nem módosíthatja. Ha kisebb a piaci érték, akkor a meglévő értékhelyesbítést meg kell szüntetni az értékelési tartalékkal együtt és értékvesztést is el kell számolni. II. Tárgyi eszközök: olyan tárgyiasult 1 éven túl használható eszközök, melyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Értékelésük: vásárlás esetén beszerzési érték (Bruttó érték); saját kivitelezés esetén előállítási vagy közvetlen ktg. Bruttó érték: minden olyan ráfordítás, amely a tárgyi eszköz létesítése érdekében merült fel ( a vételártól, a biztosítási díjak, a hitelktgen keresztül minden) amíg a tárgyi eszköz nem állítható be a termelésbe, addig beruházásként szerepel. Mérleg értéke: az értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti érték de ha a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti, akkor értékhelyesbítéssel is növelhető. A/II/1, Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: a föld és a vele kapcsolatban álló felépítmények (pl.: üzletek, lakások bérleti joga).

5 5 Értékcsökkenés: év átlagában szokták elszámolni, de nem lehet a föld telek után értékcsökkenést elszámolni. A/II/2, Műszaki gépek, berendezések, járművek: Közvetlen termelési tevékenységet folytatnak (pl.: erőgép, szállítószalagok) A/II/3, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a tevékenységet csak közvetetten szolgálják (pl.: személygépjárművek, ügyviteli számítógépek). A/II/4, Tenyészállatok: Tenyésztésbe állított állatok, a tartás során leválasztható terméket termelnek és a tartási ktgek ezen termékek értékesítése vagy egyéb hasznosítás révén térül meg. A/II/5, Beruházások: Tevékenység végzésébe még be nem vont tárgyi eszközök új eszközök vásárlásával ill. régi eszközök felújításával jön létre. Nincs értékcsökkenése, nem lehet értékhelyesbítést végezni. A/II/6, Beruházásokra adott előlegek: Csak a mérlegben szerepelnek a tárgyi eszközök között, egyébként követelés az eladóval szemben. A/II/7, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: a tárgyi eszközök aktuális piaci értékének és a könyv szerinti értékének pozitív különbözetét mutatja, amennyiben a vállalkozás él a felértékelés lehetőségével. III. Befektetett pénzügyi eszközök: Tartós befolyásolás, irányítás és jövedelem szerzés érdekében történő befektetések (részvények, kötvények, hosszúlejáratra lekötött bankbetétek és adott kölcsönök) minősíteni a kapcsolt vállalkozási szint szerint kell. Bekerülési értékük: részvény esetén a másik társaság jegyzett tőkéjének megfelelő névérték vagy részvény vételára lehet; kötvénynél a vételárban felszámított kamat nélküli értéke. A/III/1, Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban (20%) A/III/2, Tartós részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben (20%-ot meg nem haladó részesedés) A/III/3, Egyéb részesedés A/III/4, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (vállalkozói és állami kötvények) A/III/5, hosszúlejáratra adott kölcsönök (más vállalatnak vagy alkalmazottaknak adott kölcsön) A/III/6, egyéb befektetett pénzügyi eszközök (pl.: bankbetét) A/III/7, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (csak a részvényekhez kapcsolódik ha azok piaci árfolyama a mérlegkészítéskor nagyobb mint a könyv szerinti árfolyam) Mérlegértékük: az értékvesztéssel módosított könyv szerinti érték. B/ Forgóeszközök: B/I, Készletek: További feldolgozásra ill. közvetlenül értékesítésre kerülő ill. 1 éven belül elhasználódó eszközök. Csoportjai: a, Vásárolt készletek: alapanyagok illetve kereskedelmi áruk b, Saját termelésű készletek: tevékenység során előállításra kerültek és értékesíthetőek (pl.: félkész terméke, késztermékek) Bekerülési értékük: beszerzési áron vásárlás esetén, előállítási értékben saját termelés esetén. Mérlegértékük: értékvesztéssel csökkentett és visszaírással növelt könyvszerinti érték. Mérlegsoraik: B/I./1. Anyagok B/I/2. Befejezetlen termelés ás félkésztermékek B/I/3. Növendék hízó és egyéb állatok B/I/4. Késztermékek

6 6 B/I/5. Áruk B/I/6. Készletekre adott előlegek B/II. Követelések: lényege, hogy a különböző szerződésből eredő pénzformában kifejezett és a másik fél által elismert összegek. Bekerülése: számlázott ill. szerződésben rögzített ÁFÁ-t magában foglalt értéke. B/II/1, Vevőkkel szembeni követelések: a vállalkozás által teljesített és a másik fél által elismert bruttó szla érték. B/II/2, Váltó követelés: ha a vevő váltóval fizet, annak kamat nélküli összege. B/II/3, Egyéb követelés: pl. munkavállalókkal szembeni követelés (pl.: fizetési előleg), ktgvetéssel szembeni követelés (pl.: állami támogatások) Év közben követelésként kell könyvelni az eszközökre adott előleget és a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, ezek más mérlegsoron jelennek meg. B/III. Értékpapírok: az 1 éven belül eladási céllal vásárolt értékpapírok ill. a befektetett eszközökből az 1 éven belül lejáró értékpapírok (részvények). Bekerülési érték: vételár, kötvényeknél a kamattal csökkentett vételár. B/III/1, Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben B/III/2, Részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő váll. B/III/3, Saját részvények (ha a cég saját részvényeit vásárolja vissza) B/III/4, Forgatási céllal vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvény) B/III/5, Egyéb értékpapírok (kárpótlási jegy) B/IV. Pénzeszközök: Forintban vagy devizában rendelkezésre álló szabad felhasználású eszközök. Bekerülése: Ft értékben; deviza, valuta esetében a választott árfolyamon számított Ft értékben. B/IV/1, Pénztár: kp, csekk B/IV/2, Betét szlák: a banknál vezetett folyószla, deviza betétszla és elkülönített számlák. C/ Aktív időbeli elhatárolások: olyan eredményt növelő, biztosan bekövetkező tételek, amelyek bevételként az elszámolási időszakot követően teljesülnek, ráfordításként a tárgy éven túl azt követő éveket is illetik.pl járó kamatok, bérleti díjak stb Eszközök változásai a gazdasági folyamatokban: minden eszköz forgalomképes, tehát vásárlás, előállítás, apportként és térítés nélküli átvétel esetén nő az érték, értékesítéssel, felhasználással, káresemény miatt csökken az értéke. Források D: Saját tőke: A tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott eszközök értéke ill. ezzel a vagyonnal elért eredmény és jogszabály által meghatározott összegek. D/I. Jegyzett tőke: a cégbíróságon bejegyzett saját tőke összege. D/II. Jegyzett de be nem fizetett tőke: tulajdonossal szemben fennálló pénzformában teljesítetendő követelések. D/III. Tőketartalék: a tulajdonosok által véglegesen átadott de nem jegyzett tőke (pl.: részvény eladásakor a névérték és a kibocsátási ár különbsége) D/IV. Eredménytartalék: a saját tőke változó eleme és a társaság által létrehozott eredmény halmozott összege.

7 7 D/V. Lekötött tartalék: az eredmény és a tőketartalékból történő lekötést jelent, mert valamilyen jogszabály szerint nem használhatók szabadon. (pl.: alapítás még le nem írt értéke) D/VI. Értékelési tartalék: a befektetett eszközök értékhelyesbítéseinek az összege. D/VII. Mérlegszerinti eredmény: a beszámolással érintett üzleti év eredménye, lehet nyereség és veszteség. Bekerülésük: a cégbíróságon bejegyzett ill. eszközökkel teljesített értékben. E: Céltartalékok: a várható kötelezettségekre, jövőbeni ktgekre és egyéb jogcímen felmerülő tételekre kell képezni bekövetkezésük valószínű időpontja nem biztos. F: Kötelezettségek: F/I, Hátrasorolt kötelezettségek: a tulajdonosok által a cégnek adott kölcsönök, amelyek bevonhatók adósság rendezésébe és felszámolás esetén utoljára kell kifizetni. F/II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: más vállalkozóktól, pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök és kibocsátott kötvények melyek 1 éven túl kell visszafizetnie a cégnek. F/II./1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztató kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek F/II/6. Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben F/II/7. Tartós köt.egyéb rész.viszonyban lévő váll.szemben F/II/8. Egyéb hosszú lej.köt. F/III. Rövidlejáratú kötelezettségek: valamilyen szerződésből eredő, pénzformában elismert 1 éven belül jelentkező kifizetések. Pl.: hitelek, kölcsönök, váltó tartozások, adótartozások, bértartozások stb. F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Kötelezettségek áruszállításból szolg.-ból(szállítók) F/III/5. Váltótartozások F/III/6. RLK kapcsolt váll.szemben F/III/7. RLK egyéb rész váll.szemben F/III/8. Egyéb rövid lej.köt (RLK) (adótartozások, bértartozások) G/ Passzív időbeli elhatárolás: Eredmény csökkentő biztos bekövetkezéssel járó tételek, melyek egyrészt a bevételt csökkentik, másrészt a ráfordításokat növelik.pl fizetendő kamat, bérleti díj stb

8 8 Gyakorló feladatok szeminárium 1. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba! Megnevezés Befektetett eszköz Forgóeszköz Saját forrás Kötelezettség Ingatlan Játékjog Rövid lejáratú hitel Eredménytartalék Céltartalék Saját részvény Készpénz Árukészlet Váltókövetelés Szja tartozás Késztermék Beruházások Munkabértartozás Számítógépes program Raktárépület 2. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba az érintett mérlegfőcsoport és csoport meghatározásával (pl. A/I)! Megnevezés Készpénz Beruházásra adott előleg Váltótartozás Késztermék Tőketartalék Államkötvények Jegyzett de be nem fizetett tőke Beruházási hitel Vevőktől kapott előleg Jövedelemtartozás Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját forás. Kötelezettség

9 9 3. példa Állapítsa meg, és jelölje X -szel, hogy a felsoroltak hova tartoznak! Megnevezés A raktárban lévő termék Erdő, mező Vásárolt a vállalkozás és még nem fizetett Vásároltak a vállalkozástól és még nem fizettek A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott érték Helyi adók számla Dolgozónak adott fizetési előleg A pénztárban lévő pénz A vállalkozás kölcsönt adott 2 évre A vállalkozás kölcsönt kapott 2 évre Tavalyi eredmény Kötvényt vásárolt 3 évre Kötvényt bocsátott ki A termelést irányító program Jövedelem elszámolási számla Kártérítési igény Épület bérleti joga Előleget kapott a vállalkozás Előleget adott a vállalkozás Az iroda berendezése Elszámolási betétszámla Guba részvény 10 hónapra Váltót fogadott el a vállalkozás Befektetett más vállalkozásba A vállalkozáshoz fektettek be A telepet őrző kutya Tagi kölcsönt adott a tulajdonos Megérkezett a villanyszámla Göngyölegek 3 évre lekötött betétszámla Betonkeverő Számla jött a biztosítási díjról A biztosító értesítést küldött, hogy a kárral kapcsolatban mennyit fog téríteni Koncessziós jog Befektetett eszköz Forgóeszköz Saját tőke Kötelezettség Hosszú Rövid

10 10 4.feladat :Állítsa össze a vállalkozás mérlegét az alábbi adatok alapján! Mérleg szerinti eredmény: Gépek, berendezések: Ft Szállítói tartozás: Ft. Előző évek eredménye: Ft Anyagok értéke: Ft Jegyzett tőke: Ft Elszámolási betétszámla: Ft Hosszú lejáratú bankbetét: Ft Dolgozóknak folyósított előleg: Ft Eladási célra vásárolt részvény: Ft Bérleti jog egy gépre: Ft Adótartozás: Ft Vevőkkel szembeni követelés: Ft Hosszú lejáratra felvett hitel: Ft MÉRLEG Egyszerűsített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen

11 11 5. feladat: A felsorolt vagyonrészek alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét! Vagyoni értékű jogok Jegyzett tőke Szellemi termékek Tőketartalék Ingatlanok Eredménytartalék Irodai berendezések Lekötött tartalék Tartósan adott kölcsönök Értékelési tartalék Államkötvények (tartós) Céltartalék Lekötött bankbetét Hosszú lej. hitel Jegyzett de be nem fiz.tőke Beruházási hitel Árukészlet Szállitói tartozás Anyagok Váltótartozás Félkésztermék Váltókövetelés Növendékállatok Jövedelemtartozás Bankszámla Passziv időbeli elh MÉRLEG Egyszerósített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen

12 12 6. feladat: Állítsa össze az éves beszámoló mérleg dokumentumát a következő adatokból! Egy vállalkozás 200x. év december 31-én a következő vagyonnal rendelkezett: Adatok Ft-ban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek Tehergépkocsik 4 db, értékük Ft/db Termelésben résztvevő számítógép Targoncák 5 db, értékük Ft/db Ügyviteli számítógépek Személygépkocsik 3 db,.értékük Anyagkészlet 400 kg, beszerzési ár Ft/kg. Árukészlet Késztermékek Félkésztermékek Befejezetlen termelés Befektetési céllal vásárolt kötvények Befektetési céllal vásárolt részvények Eladásra vásárolt kötvények Eladási céllal vásárolt részvények Váltókövetelések Váltótartozás Vevőkkel szembeni követelés Munkavállalóknak adott előleg Készpénz Elszámolási betétszámla Devizabetétszámla 5000 Usd, árfolyam190ft/usd Beruházási hitelek ( futamidő 5 év ) Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek Jövedelem tartozás a munkavállalóknak Társadalombiztosítási kötelezettség Szja tartozás Mérleg szerinti eredmény Tőketartalék Jegyzett tőke Eredménytartalék.

13 13 MÉRLEG A változat ESZKÖZÖK FORRÁSOK adatok eft M. sor Mérlegtétel Tárgyév M. sor Mérlegtétel A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke 1. Alapítás, átszervezés aktivált Ebből: visszavásárolt értéke részesedés névértéken 2. Kísérleti fejlesztés aktivált II. Jegyzett, de be nem fizetett értéke tőke 3. Vagyoni értékű jogok III. Tőketartalék 4. Szellemi termékek IV. Eredménytartalék 5. Üzleti vagy cégérték V. Lekötött tartalék 6. Immateriális javakra adott VI. Értékelési tartalék előleg 7. Immateriális javak 1. Értékhelyesbítés értékelési értékhelyesbítése tartaléka II. Tárgyi eszközök 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és kapcsolódó VI Mérleg szerinti eredmény vagyoni értékű jogok I. 2. Műszaki berendezések gépek, E. Céltartalékok járművek 3. Egyéb berendezések 1. Céltartalék a várható felszerelések járművek kötelezettségekre 4. Tenyészállatok 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 5. Beruházások, felújítások 3. Egyéb céltartalék 6. Beruházásokra adott előleg F. Kötelezettségek 7. Tárgyi eszközök I. Hátrasorolt kötelezettségek értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi 1. Hátrasorolt kötelezettségek eszközök kapcsolt vállalkozással 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tárgyév

14 14 3. Egyéb tartós részesedés II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 2. Átváltoztatható kötvények 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 8. Befektetett pénzügyi eszközök 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek értékelési különbözete B. Forgóeszközök 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I. Készletek 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1. Anyagok 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Növendék-, hízó- és egyéb 1. Rövid lejáratú kölcsönök állatok 4. Késztermékek -ebből: átváltoztatható kötvények 5. Áruk 2. Rövid lejáratú hitel 6. Készletekre adott előlegek 3. Vevőktől kapott előlegek II. Követelések 4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Egyéb követelések 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 6. Követelések értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek G. Passzív időbeli elhatárolások értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Egyéb részesedés 3. Halasztott bevételek 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési

15 15 különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolás 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 16 Szemléltetés: Gazdasági események példákon ( megoldott) I. példa: 1.Két magánszemély betéti társaságot hoz létre, használttermék forgalmazására. Ehhez Ft alaptőkét befizetnek a bt bankszámlájára. A társaság vagyon mérlege a következő lesz. Eszközök Vagyon mérleg Források Bankszámlapénz Jegyzett tőke A kimutatáshoz szükséges bizonylatok: - banki értesítő - cégbírósági kivonat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 2. A bt Ft készpénzt vesz fel a bankszámlájáról, hogy abból árukészletet vásároljon. Mérlege a következő lesz: az értékadatokat 1000 Ft-ra kerekítjük. Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Bankszámlapénz ( ) 800 Jegyzett tőke Készpénz ( pénztár) Látható, hogy a vagyon nem változott, csak a pénz formája. Az is látható, hogy nem a tőkét költöttük, hanem annak eszközbeni megfelelőjét. A változás lejegyzéséhez szükséges bizonylatok: - banki kiadási bizonylat ( terhelési értesítés) - pénztári bevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 3. Az első árukészletet megvásárolja a bt Ft készpénzért. ( az egyszerűsítés kedvéért az áfa-tól eltekintünk ) Mérlege a következő: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Árukészlet 180 Jegyzett tőke Bankszámlapénz 800 Készpénz ( ) Most már háromféle eszköze van a bt-nek, a betett 1 millió Ft-ból. Bizonylatok: - készpénzfizetési számla az áruról és pénztári kiadási bizonylat - árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken

17 17 4. A berendezések vásárlására újabb Ft készpénzt vesz fel a vállalkozás. Mérlege a következő: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Árukészlet 180 Jegyzett tőke Bankszámlapénz ( ) 300 Készpénz ( ) A vagyona még mindig csak a kezdőtőkével azonos, hiszen azt a pénzt költi folyamatosan. A szükséges bizonylatok a változás lejegyzéséhez a következők: - banki értesítés - pénztári bevételezés Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 5. Megvásárolja készpénzért a berendezéseket. Mérlege a következő lesz: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 180 Bankszámlapénz 300 Készpénz ( ) A szükséges bizonylatok: - készpénzfizetési számla és pénztári kiadási bizonylat - tárgyi eszköz, nyilvántartásba vételi bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken Látható, hogy több vagyon csak akkor lesz, ha a bt újabb tőkét von be. Hitelt vesz fel, vagy, elkezdi a kereskedési tevékenységét. Tehát adjunk el, ha lehet többért mint vettünk és nyereséget realizálhatunk. 6. Eladtuk a polcokon lévő áru egy részét készpénzért. Az eladott árut Ft-ért vettük és Ft-ért adtuk el. Az eladás az eredményünket érinti. Mérlege a következő lesz: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet ( ) 80 Eredmény ( ) 100 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 200 Készpénz ( ) Ráfordítás:

18 18 A gazdasági esemény már nemcsak a vagyont, hanem az eredményt is érintette. Mivel általában nem azon az áron adunk el, amin veszünk, az eladásról két összeget is fel kell jegyezni. Azt amennyiért vettük és azt amennyiért eladjuk az árut. Mivel két különböző összegről van szó, ezért ezt két bizonylattal kell alá is támasztani, ill. két lépésben lehet feljegyezni is. A szükséges bizonylatok: - pénztári bevételezés ( nyugták ill. készpénzfizetési számlák alapján ) - áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Eszköz nő ( 200) Eredmény nő ( 200 ) Eszköz csökken ( 100 ) Eredmény csökken ( 100 ) Tehát a vagyon is és az eredmény is 100 e Ft-tal növekedett. Folytassuk tovább. 7. Eladta a maradék árut is, de most olyan vevőnek, aki csak később fogja kifizetni. Az áru, nyilvántartásban szereplő értéke Ft, a számlán szereplő eladási ára Ft. Mérlegben : Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet (80 80 ) - Eredmény ( ) Vevőkövetelés 160 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 160 Készpénz Ráfordítás: A szükséges bizonylatok: - kimenő számla az eladásról - áru kivételezési bizonylat Vonjunk le következtetéseket az eddigi eseményekből. 1. látható, hogy a mérlegben csak az a vagyonsor változik, amit éppen változtatunk, a többi megmarad. ( tehát nem biztos, hogy minden esemény után mérleget kell készíteni) 2. Ha csak az eszközvagyon formáját változtatjuk, a vagyonunk nem nő. 3. Ha az eszköz vagyonunk egy részét eladjuk, nyereséget, ( forrás többletet ) realizálhatunk. Ha rosszul, olcsóbban adunk el, akkor persze veszítünk, akár még a betett tőkénk is elfogyhat. Ha nem csak a saját tőkénket, hanem másokét is szeretnénk bevonni, megtehetjük, pl. ha később fizetjük ki azt az árut, amit megvásárolunk, vagy ha hitelt ill. kölcsönt kérünk, hogy abból még több árut vásároljunk. Tehát folytassuk tovább a betéti társaságunk gazdasági eseményeivel.

19 19 8. Árukészletet vásárolt a bt Ft ért későbbi kifizetéssel, azaz számlára. Mérlege a következő lesz: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 600 Eredmény 180 Vevőkövetelés 160 Tartozás a szállítónak 600 Bankszámlapénz 300 Készpénz A szükséges bizonylatok: - bejövő számla - árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 9. Mivel a bank, kedvező feltételekkel kínál hitelt, ezért felveszünk Ft-ot, amivel még egy üzletet nyitunk, hogy még nagyobb nyereségre tegyünk szert. ( természetesen, a hitel felvételhez a kérelem benyújtása megtörtént, a bank sikerrel bírálta azt el. ) Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 600 Eredmény 180 Vevőkövetelés 160 Tartozás a szállítónak 600 Bankszámlapénz ( ) Hitel tartozás Készpénz Viszonylag gyorsan megnőtt a vagyonunk, de vigyázni kell, mert a hitel nem a cég sajátja, vissza kell azt fizetni, méghozzá kamatostól. Ezért fontos, hogy úgy fektessük be, hogy a leendő üzleti nyereség kitermelje a visszafizetés és a kamat összegét is. ( megtérülés) Na de először vegyük meg az újabb üzletet. 10. Későbbi fizetésre szóló számlára megvettük az üzlethelyiség bérleti jogát Ft-ért. ( marad egy kis pénz az árufeltöltésre is, mert üresen semmit nem hoz a konyhára.) Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 180 Árukészlet 600 Tartozás a szállítónak( ) Vevőkövetelés 160 Hitel tartozás Bankszámlapénz Készpénz

20 20 A szükséges bizonylatok: - bejövő számla - tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 11. Megbízást adunk a banknak és az átutalja az üzlethelyiség vásárlásának a számláját. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 180 Árukészlet 600 Tar. a szállítónak( ) 600 Vevőkövetelés 160 Hitel tartozás Bankszámlapénz ( ) 500 Készpénz Szükséges bizonylatok: - banki ( terhelési ) értesítés Hatása a mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken 12. Az új üzletben megkezdi a bt az értékesítést. Elad Ft-ért vásárolt árukészletet a vevőknek későbbi fizetésre, számla ellenében Ft-ért. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény ( ) Árukészlet ( ) 100 Tar. a szállítónak( ) 600 Vevőkövetelés ( ) Hitel tartozás Bankszámlapénz 500 Készpénz Szükséges bizonylatok: - kimenő számla - áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Eszköz nő ( 1.200) Eredmény nő ( ) Eszköz csökken ( 500 ) Eredmény csökken ( 500 )

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben