Pénzügyi instrumentumok számvitele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi instrumentumok számvitele"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit

2 Irodalom Fülöp Juhászné Kántor Musinszki Pálné Várkonyiné Verebélyi: Pénzügyi számvitel példatár 2. fejezet: Értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök Fülöp Judit - Juhászné Kántor Musinszki Pálné Pál Várkonyiné : Mérlegtételek elszámolásai 4. fejezet: Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Dr. Pál Tibor: Speciális eljárások 5. fejezet: Valós értéken történő értékelés

3 Szt. 3. (8) pénzügyi instrumentum: olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. Így különösen: a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származékos ügylet;

4 1. pénzügyi eszköz: a) a pénzeszköz, Szt. 3. (9) b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felektől való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket is), c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét), d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés);

5 2. pénzügyi kötelezettség: a) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felek részére történő átadására (ideértve a mérlegben szereplő kötelezettségeket, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket is), b) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog kiírójának egyoldalú kötelezettségvállalását is pénzügyi elszámolással teljesülő ügyleteknél a záráskori piaci ár és a határidős kötési ár különbözetében, illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő ügyletnél a határidős kötési ár összegében);

6 3. tőkeinstrumentum: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés kibocsátójánál a saját tőke (saját tőkeelem); 4. más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum: más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés a befektetőnél, amely a kibocsátó vállalkozó eszközeiben valamennyi kötelezettség (beleértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) levonása után fennmaradó részesedést biztosítja;

7 11. származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik, b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik, c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva, d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor

8 Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének, megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata, és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet, illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett);

9 Az értékpapírok fogalma Polgári törvénykönyv alapján: értékpapírnak csak olyan okirat vagy jogszabályban megjelölt más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Pénzügyi szempontból: jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Csakis ebben az értelemben de jogilag nem értékpapírnak (securities) tekinthetők az úgynevezett származtatott ügyletek, elsősorban a határidős ügyletek (forward és futures) kontraktusai és az opciók, valamint a különféle csereügyletek (swap). Egyéb értékpapír definíciók: egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről; amelyet a vonatkozó törvények hatálya alatt bocsátanak ki; valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat vagy számlán megjelenő összeg, illetve elektronikus jel; különböző időpontbeli pénzek cseréjének eszköze.

10 Az értékpapír fogalma összefoglalóan Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy dematerializált

11 Értékpapírok csoportosítása I. Tartalom szerint Pénzkövetelést (általában hitelviszony) Részesedést (általában tagsági viszony) Árut, szolgáltatást

12 Értékpapírok csoportosítása II. Forgalomképesség szerint Bemutatóra szóló (a tulajdonos a jogok élvezője, átruházás egyszerű átadással) Névre szóló (átruházási nyilatkozat szükséges általában) Rendeletre szóló (az eredeti hitelező átruházza jogait más személyre [ forgatás ])

13 Értékpapírok csoportosítása III. Hozam szerint Nem kamatozó Kamatozó fix kamatozású változó kamatozású vegyes formailag nem kamatozó

14 Értékpapírok csoportosítása IV. Lejárat szerint Rövid lejáratú Közép lejáratú Hosszú lejáratú Lejárat nélküli

15 Értékpapírok csoportosítása V. Számviteli csoportosítás Tulajdon (kibocsátás) szerint saját idegen A beszerzés célja szerint befektetési tartós jövedelem szerzése befolyásolás, irányítás eladási forgatási célra vásárolt

16 Az értékpapírok fajtái a számviteli törvényben Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok különösen kötvény kincstárjegy letéti jegy pénztárjegy célrészjegy takaréklevél jelzáloglevél hajóraklevél közraktárjegy árujegy zálogjegy kárpótlási jegy zárt végű befektetési jegy Tulajdoni részesedést jelentő befektetések különösen részvény üzletrész részjegy vagyonjegy vagyoni betét nyílt végű befektetési jegy kockázati tőkealap-jegy (tőkejegy) kockázati tőkerészvény

17 Számviteli szempontból nem értékpapírnak minősülő értékpapírok Váltó Pénznem szerint forintra szóló tartozás devizára szóló tartozás Keletkezés jogcíme szerint kereskedelmi váltó (szállítói tartozás fejében adott váltó) fináncváltó (kölcsönnyújtás fejében adott váltó) Fizetésre kötelezett szerint saját váltó (a váltó kiállítója saját nevében tesz fizetési ígéretet) idegen váltó (a váltó kibocsátója egy harmadik személyt szólít fel fizetésre) Lejárat szerint megtekintésre szóló bemutatás után meghatározott idő elteltével esedékes kelet után bizonyos időre szóló határozott napra szóló Csekk

18 Megjelenés a beszámolóban I. A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

19 Megjelenés a beszámolóban II. B/III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete

20 Nyilvántartásba vétel Bekerülési (beszerzési) értéken Elsődleges forgalmazás Másodlagos forgalmazás Vásárolt, átvett Térítés nélkül kapott, apportként átvett Kamattal csökkentett beszerzési érték Piaci érték, társasági szerz.sz. (kamatot nem tartalmaz)

21 Vásárlás, jegyzés Bekerülési érték meghatározása: általános meghatározás részesedések bekerülési értéke cégalapításkor, tőkeemeléskor bizományi díj és a vásárolt vételi opció díjának kezelése minősített többséget biztosító befolyás vásárláskor gazdasági társaság átalakulása esetén kamatozó értékpapírok beszerzése formailag nem kamatozó (diszkont) értékpapírok lejárat előtti forgalma

22 Nyilvántartásba vétel - Sajátosságok Közvetlen irányítást biztosító részesedés vásárlásánál goodwill + badwill Diszkont értékpapírok névérték alatti vásárlásánál (a különbség időarányos részét aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni)

23 Mérlegérték meghatározásának általános sémája Értékpapírok nyilvántartása Leltár összeállítása Év végi értékelés átsorolás Bekerülési érték (aktivált érték) - évközi csökkenés = Bekerülési érték év végén (könyv szerinti érték) - értékvesztés + értékvesztés visszaírása ± devizás tételek árfolyam különbözete =Mérlegérték

24 Értékpapírok értékvesztésére, és annak visszaírására vonatkozó szabályok

25 Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél - Értékvesztés Ha a mérlegkészítés időpontjában a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket. Az értékvesztés megítélésének szempontjai: piaci tendenciák, tőzsdei árfolyamok megszűnő társaságnál a várhatóan megtérülő összeg saját tőke / jegyzett tőke aránya könyv szerinti érték / névérték aránya

26 Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél - Visszaírás Ha a befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és jelentős összeggel nagyobb a könyv szerinti értéknél. Max. az eredeti bekerülési értékig (értékhelyesbítés lehet!)

27 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál - Értékvesztés 1 évnél hosszabb lejárat Ha a mérlegkészítés időpontjában tartósan és jelentősen meghaladja a felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéket. Az értékvesztés megítélésének szempontjai: a felhalmozott kamattal csökkentett tőzsdén, vagy azon kívüli árfolyam a kibocsátó piaci megítélését, annak tendenciáját (beváltásakor megtérül-e az ára) Rövid lejárat Értékvesztést kell elszámolni, ha a névérték + a kamat visszafizetése nem valószínűsíthető.

28 Értékvesztés, visszaírás Értékvesztés T 87 - K 17,18,19, 37 Visszaírás T 17,18,19,37 - K 87

29 Devizás tételek értékvesztése Külföldi pénzértékben nyilvántartott részesedés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében: 1. lépés: értékvesztés, visszaírás megállapítása devizában, átszámítás nyilvántartási árfolyamon 2. lépés: év végi átértékelés, árfolyamváltozás összegének megállapítása

30 Példa: Részesedések értékvesztésének elszámolása saját tőke arányos érték figyelembe vételével A társaság tulajdonában lévő részesedés könyv szerinti értéke 900 eft, névértéke eft. Annak a társaságnak amelyben a befektetés van a jegyzett tőkéje eft, a saját tőkéje a) eft b) eft c) eft d) eft Vizsgálja meg, hogy a fenti esetekben indokolt-e értékvesztés elszámolása!

31 Megoldás: Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 110 % Részesedés piaci értéke eft*110% = eft Részesedés könyv szerinti értéke 900 eft Értékvesztés elszámolása nem indokolt Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 95 % Részesedés piaci értéke eft*95% = 950 eft Részesedés könyv szerinti értéke 900 eft Értékvesztés elszámolása nem indokolt

32 Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 90 % Részesedés piaci értéke Részesedés könyv szerinti értéke Értékvesztés elszámolása nem indokolt eft*90% = 900 eft 900 eft Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 80 % Részesedés piaci értéke Részesedés könyv szerinti értéke eft*80% = 800 eft 900 eft Amennyiben a tendencia a társaság számviteli politikája alapján tartósnak és jelentősnek minősül, 100 eft értékvesztés elszámolása indokolt

33 Példa: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési és névértéke közötti különbözet kezelése A vállalkozás 20X1. év július 1-jén 100 db tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárol, melynek névértéke Ft/db. A vételbárban lévő kamat összege 600 Ft/db, kamatfizetés január 1, hátralévő futamidő 30 hónap, kamatláb 12%. Az értékpapír vételára Ft/db (névérték alatti vásárlás) Ft/db (névérték feletti vásárlás) Határozza meg a kötvénnyel kapcsolatos tételeket, amennyiben a társaság. él a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözet elhatárolásának lehetőségével!

34 Megoldás I.: Névérték alatti vásárlás esetén (vételár Ft/db) Vételár: Vételárban lévő kamat: Bekerülési érték Névérték Ft/db*100 db = eft 600 Ft/db*100 db = 60 eft eft 60 eft = 970 eft Ft/db*100 db = eft Bekerülési érték és névérték különbsége eft 970 eft = 30 eft (nyereség) Tárgyévre jutó (elhatárolható) nyereség 30 eft / 30 hó * 6 hó = 6 eft Tárgyévet követő évre jutó (elhatárolható) nyereség 30 eft / 30 hó * 12 hó = 12 eft

35 Megoldás II.: Névérték feletti vásárlás (vételár Ft/db) Vételár: Vételárban lévő kamat: Bekerülési érték Névérték Ft/db*100 db = eft 600 Ft/db*100 db = 60 eft eft 60 eft = eft Ft/db*100 db = eft Bekerülési érték és névérték különbsége eft eft = 40 eft (veszteség) Tárgyévre jutó (elhatárolható) veszteség 40 eft / 30 hó * 6 hó = 8 eft Tárgyévet követő évre jutó (elhatárolható) veszteség 40 eft / 30 hó * 12 hó = 16 eft

36 Saját tőkével szemben elszámolt értékhelyesbítés elszámolásának szabályai a befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, az adott eszköz piaci értéken is felvehető a könyvekbe az eszközök között értékhelyesbítésként a források között értékelési tartalékként

37 Példa: Részesedések értékelése Az ÉRTÉK-S Kft. nyilvántartásában a következő, befektetési célú részvények szerepelnek: A jelű részvény (a kft. térítés nélkül kapta anyavállalatától) a részvény névértéke Ft az átadó által közölt nyilvántartási érték Ft a piaci érték az átvételkor Ft a fordulónapi piaci érték Ft mérlegkészítéskori piaci érték Ft B jelű részvény (apportba kapta a vállalkozás) a részvény névértéke Ft társasági szerződés szerinti értéke Ft a kibocsátó saját tőke/jegyzett tőke aránya fordulónapon 127% a kibocsátó saját tőke/jegyzett tőke aránya mérlegkész. 128% C jelű részvény (20X1-ben vásárolta a vállalkozás) Feladat: beszerzési ár Ft névérték Ft piaci érték fordulónapon Ft piaci érték mérlegkészítéskor Ft Fenti információk alapján határozza meg a részvények mérlegértékét, és kontírozza a szükséges könyvelési tételeket, amennyiben a kft. számviteli politikája alapján a fenti tételek hatása tartósnak és jelentősnek minősül, és 1. a vállalkozás él az értékhelyesbítés lehetőségével! 2. a vállalkozás nem él az értékhelyesbítés lehetőségével!

38 Megoldás A jelű részvény - Mindkét esetben: T K Ft B jelű részvény 1. esetben T K Ft 2. esetben SEMMI! C jelű részvény 1. esetben T K Ft 2. esetben SEMMI!

39 Példa Az KIS-INVESZT Kft. 20X1. augusztus 1-jén részvényt vásárolt eft vételáron forgatási céllal. A részvény névértéke eft, piaci értéke: Dátum 1.eset 2.eset Fordulónapon eft eft Mérlegkészítéskor eft eft Feladat: Kontírozza a részvénnyel kapcsolatos valamennyi lehetséges tárgyévi gazdasági eseményt, ha a kft. számviteli politikája alapján a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti eltérés tartós és jelentős, továbbá a kft. él az értékhelyesbítés alkalmazásának lehetőségével!

40 Megoldás 0. Beszerzés T 372. Egyéb részesedés eft K 384. Elszámolási betétszámla eft 1. Mérlegkészítéskori érték megegyezik a névértékkel Értékvesztés elszámolása ( eft eft) T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 400 eft K 378. Értékpapírok értékvesztése 400 eft 2. Mérlegkészítéskori érték magasabb a névértéknél A forgóeszközök kimutatott értékpapírokat a valós érteken történő értékelés alkalmazása esetét kivéve felértékelni nem lehet.

41 Értékpapírok főkönyvi elszámolása Állománynövekedések

42 Értékpapírok bekerülésének módjai és bekerülési értéke T Értékpapírok K Vásárlás, Cégalapítás, tőkeemelés (csak részesedések, részvények) Csere Apport átvétele Térítés nélküli átvétel (többlet, ajándék, hagyaték)

43 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások I. 1.) Részvény, részesedés vásárlása (másodlagos piacon) 1a.) értékpapír nyilvántartásba vétele 1b.) Saját részvények, saját üzletrészek visszavásárlásához kapcsolódóan lekötött tartalék képzése (osztalékfizetési korlát!) T K ) Cégalapítás (tartós részesedések, részvények növekedése) 2a.) nem pénzbeli hozzájárulás (apport) átadásával 2b.) részesedésekre befizetés alapításkor, tőkeemeléskor (pénzbeli hozzájárulás)

44 Példa Az ALAPÍTÓ Zrt. 20X1. augusztus 1-jén részt vesz egy kft. alapításában, amelynek jegyzett tőkéje Ft, a megszerzett üzletrész 20%. A zrt. ezen a napon a jegyzett tőkét egyrészt apporttal, másrészt átutalással teljesítette. Az apport címén átadott forgatási célú egyéb részvény névértéke Ft, beszerzési ára Ft volt, a társasági szerződés szerinti értéke Ft. 20X1. augusztus 3-án a kft. cégbírósági bejegyzése megtörtént. Feladat: Kontírozza a részesedéssel kapcsolatos valamennyi lehetséges tárgyévi gazdasági eseményt, amennyiben: 1. a kft. veszteségesen gazdálkodott, így saját tőkéje Ft-ra csökkent! 2. a kft. már az első évben nyereséges volt, saját tőkéje Ft-ra nőtt! A számviteli politika alapján a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti eltérés tartós és jelentős, továbbá a zrt. él az értékhelyesbítés alkalmazásának lehetőségével!

45 Megoldás 1. Apportálás A részvény kivezetése a nyilvántartásból T 881. Társaságba bevitt eszk. Nyilv. Sz. értéke Ft K 372. Egyéb részesedés Ft Az apport ellenében kapott részesedés elszámolása T 368. Különféle egyéb köv Ft K 981. Társaságba bevitt eszk. létesítő okiratban meghat. értéke Ft 2. A pénzbeli betét ellenében kapott részesedés elszámolása T 368. Különféle egyéb köv Ft K 384. Elszámolási betétszámla Ft 3. 20X1. augusztus 3-án a cégbírósági bejegyzés alapján T 171. Tartós rész. kapcs. Vállalk.-ban Ft K 368. Különféle egyéb köv Ft

46 Megoldás- folytatás 1. Veszteséges gazdálkodás esetén 20X1. december 31-én az értékvesztés elszámolása ( Ft Ft x 20%) T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Ft K 179. Részesedések értékvesztése Ft 2. Nyereséges gazdálkodás esetén 20X1. december 31-én az értékhelyesbítés elszámolása ( Ft x 20% Ft) T 177. Részesedések értékhelyesbítése K 417. Értékelési tartalék Ft Ft

47 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások II. 3.) Cégvásárlás goodwill 3a.) Megvásárolt részesedés piaci értéke (megvásárolt befektetésre jutó az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke) 3b.) Szerződés szerinti vételár kiegyenlítése 4.) Negatív üzleti vagy cégérték 4a.) Szerződés szerinti vételár 4b.) A negatív üzleti vagy cégérték elszámolása 4c.) Kiegyenlítés

48 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások III. 5.) Átalakulás részesedéscsere 5a.) A jogelőd társaságban lévő részesedések könyv szerinti értékének kivezetése 5b.) A jogutód társaságban szerzett részesedések állományba vétele 6.) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 6a.) bekerülési érték 6b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként

49 T 18,37 - K 384,381,479 Kamatozó értékpapír esetében az utolsó hozamfizetéstől a vásárlás napjáig, az eladónak fizetett kamat: T 97 - K 18,37 névérték alatti vásárlás esetén: T 39 - K 97 Vételár Fizetett kamat Bekerülési érték Névérték ± Időarányos: névérték feletti vásárlás esetén: T 87 - K 48 ± XII. 31. hátralévő * hátralévő futamidő hónapok

50 Példa: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési és névértéke közötti különbözet kezelése A KÖTVÉNY-FÜGGŐ Kft. 20X1. év augusztus 1-jén megvásárolt egy vállalati kötvényt, amely 20X3. május 1-jén jár le. A kötvény névértéke eft, kamata 9 %, a kamatfizetés minden év május 1-jén történik. Feladat: Kontírozza a kötvénnyel kapcsolatos valamennyi lehetséges gazdasági eseményt a lejáratig, amennyiben a kft. él a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözet elhatárolásának lehetőségével, és számviteli politikája szerint a könyvelésben is átsorolják az éven belül lejáró értékpapírokat! A kötvény vételára: eft, eft, eft!

51 Egyéb állománynövekedések 7.) Apportként behozott értékpapír cégbírósági bejegyzésig cégbírósági bejegyzés után T 17,18,37 - K (359) )Térítés nélküli átvétel Az eszköz állományba vétele piaci értéken A rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása (az a. lépéssel egyidejűleg) A rendkívüli bevétel időbeli elhatárolásának feloldása (az eszköz értékének kivezetésével arányosan) T 17,18,37 - K 989 elhatárolás T K 48

52 Értékpapírok főkönyvi elszámolása Állománycsökkenések

53 Az értékpapírok állományból való kivezetésének esetei T Értékpapírok K Értékesítés Beváltás Csere Értékpapír apportálása Térítés nélküli átadás Jegyzett tőke csökkentése

54 Bruttó elszámolás elvének érvényesülése: értékpapírok állományból való kivezetésekor eredmény elszámolása ráfordításként, illetve bevételként, (általános szabály: ráfordítás a könyv szerinti érték, bevétel az ellenérték); a devizás értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbözete a mérlegfordulónapi értékeléskor elszámolt összevont árfolyamkülönbözet része;

55 Állományból történő kivezetések esetén az értékpapírok elszámolásához használt kapcsolódó egyéb számlákat is ki kell vezetni, meg kell szüntetni: a tartós részesedések értékhelyesbítését, a kapcsolódó időbeli elhatárolásokat: a névérték alatt (felett) vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet időbelileg elhatárolt összegét, a forgatási célú értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett (elszámolt), a beszerzési értékben figyelembe nem vett, jelentős összegű, várhatóan megtérülő bizományi díjnak, vásárolt vételi opció díjának elhatárolt összegét, a korábban térítés nélkül átvett értékpapírok piaci értékének elhatárolt összegét, a visszavásárolt saját részvényhez, üzletrészhez kapcsolódó lekötött tartalékot, az értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített értékpapírok értékelési különbözetét.

56 Az állományból történő kivezetés kapcsolata az eredménykimutatással Részesedések árfolyamkülönbözetét (a befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti különbözetet): befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedés esetén Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége forgóeszközök között lévő tulajdoni részesedés (ideértve a saját részvényt, a saját üzletrészt is) esetén Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

57 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözetét (kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ára és a könyv szerinti értéke közötti különbözetet): befektetett pénzügyi eszközök között lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége forgóeszközök között lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Diszkont értékpapírok lejárat előtti értékesítéskori árfolyamkülönbözetének meghatározása : az időarányos kamattal csökkentett névérték és könyv szerinti érték különbsége

58 Eladás, beváltás 1.) Részvények, részesedések értékesítésének elszámolása 1a.) értékpapír eladási árának elszámolása 1b.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 1c.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében)

59 Eladás, beváltás II. 2.) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése 2a.) értékpapír eladási árának elszámolása 2b.) eladási árban lévő kamat elszámolása 2c.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 2d.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében) Kamatozó értékpapír esetében eladási árban lévő kamat: T K 97 T K 17,18,37 Árfolyam különbözet: T K 97 vagy T 87 - K 379 T 384,36 - K 379 (eladási ár) (nyilvántartási ár)

60 Eladás, beváltás III. 3.) Diszkont értékpapír beváltása 3a.) értékpapírért kapott érték (névérték) 3b.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 3c.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében, a különbözet lesz a kamat) 3d.) az időbeli elhatárolás megszűntetése

61 4.) Értékpapírok apportként történő átadása a.) részvények, részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kivezetése a nyilvántartásból b.) a kapott részesedés nyilvántartásba vétele a létesítő okiratban meghatározott értéken cégbírósági bejegyzésig cégbírósági bejegyzés után 5.)Értékpapírok térítés nélküli átadása (kivezetés a nyilvántartásból).

62 Jegyzett tőke csökkentése Tőkeleszállítás miatti részvény bevonás a.) a részvények könyv szerinti értékének kivezetése b.) a bevont részvényekre jutó jegyzett tőke kivezetése c.) visszavásárolt saját részvények esetén kapcsolódó tétel a lekötött tartalék feloldása Tőkekivonás miatti jegyzett tőke csökkenés, eszközátadással való rendezés esetén a.) jegyzett tőke kivezetése T 411 K 98 b.) átadott eszköz kivezetése könyv szerinti értéken T 88 K 4 c.) átadott eszköz piaci értékének rendezése az értékesítés szabályai szerint d.) eredmény összevezetése

63 Értékpapírokkal kapcsolatos kamatok, hozamok elszámolása Állománynövekedéskor Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a.) bekerülési érték b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a.) bekerülési érték b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként Állománycsökkenéskor Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kivezetése, értékesítéskor a.) b.) c.) d.) Értékesítés ellenértéke Értékesített értékpapírok kivezetése Értékesítésig járó kamat Értékesítés árfolyamkülönbözete Év közben, év végén Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után év közben megkapott kamat elszámolása Mérlegkészítéskor meglévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után tárgyévre időarányosan járó kamat elszámolása

64 A részvények, részesedések osztaléka Tárgy évben befolyt osztalékelőleg könyvelése a.) pénzügyi teljesítéskor b.) osztalék jóváhagyásakor Kapott, járó osztalék, kamat T 384,39,36 - K 97

65 Váltóval kapcsolatos elszámolások

66 A váltó FOGALMA: Hitelnyújtásból származó követelés, értékpapírba foglalva. FELHASZNÁLÁSA: benyújtás fizetésre fizetési eszközként leszámítoltatás

67 A váltó sajátossága számviteli szempontból Követelést vagy kötelezettséget jelent Nyilvántartása Váltókövetelés Váltótartozás (Kiváltott követelés értéke) (Fizetendő összeg)

68 A váltókövetelés éven belüli elszámolása KIVÁLTOTT KÖVETELÉS ELSZÁMOLÁSA: nyilvántartásba vétel: T 34 - K 31 kiváltott követelés értéke lejáratkor fizetés: T K 34 értéke T K 97 kiváltott követelés kamat

69 A váltótartozás éven belüli elszámolása KIVÁLTOTT KÖTELEZETTSÉG (TARTOZÁS) ELSZÁMOLÁSA: nyilvántartásba vétel: T K 457 T 87 - K 457 kiváltott kötelezettség értéke kamat lejáratkor fizetés: T K 384 a váltó névértéke

70 A váltó elszámolása évek közötti áthúzódás esetén A gazdasági események eredményre gyakorolt hatását meg kell osztani az évek között, a reális eredmény kimutatása érdekében Összemérés elve IDŐBELI ELHATÁROLÁS

71 Az eredményhelyesbítés korrekció, helyesbítő könyvelés Ráfordítás változás Tárgyidőszakban ke-letkezett, de részben v. egészben a követ-kező időszakot terhelő ráfordítás. Csökkentés Tárgyidőszakot terhelő, de részben vagy egészben el nem számolt ráfordítás. Növelés Átmenő aktíva + eredmény + eredmény Átmenő passzíva - eredmény - eredmény Bevétel változás Tárgyidőszakot illető, de még el nem számolt bevétel. Növelés Nem a tárgyidőszakot illető, de a tárgyidőszakban elszámolt bevétel. Csökkentés

72 A VÁLTÓ-ZOO Zrt. 20X1. évi váltókkal kapcsolatos gazdasági eseményei az alábbiak: 1. A vállalkozás az egyik szállítójával szemben fennálló eft összegű kötelezettsége fejében váltót (V1) állít ki 20X1. szeptember 1-jén, 20X2. június 30-i lejárattal. A váltó névértéke eft. Tárgyév 20X T K eft T K eft 20X T K eft (220 eft (220 eft / 10 hó x 4 hó)) Tárgyévet követő év 20X T K eft 20X T K eft

73 2. A társaság eft vevőkövetelés kiegyenlítésére váltót (V2) fogad el. A váltó névértéke eft. A váltó kiállításának kelte 20X1. október 1., a váltó futamideje 5 hónap. Tárgyév 20X T K eft 20X T K eft ((5.400 eft eft) / 5 hó x 3 hó) Tárgyévet követő év 20X T K eft 20X T K eft T K eft

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi számvitel IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot]

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot] 1. A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 forint, vételi árfolyama 120 százalék.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig!

Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig! -1- Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig! -Tudtad, hogy a tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatban, bármilyen külföldi pénzértékre szóló kötelezettség keletkezik(pl: külföldi szállítói tartozás,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2003. évi LXXXV. törvény a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról* Az Országgyûlés az európai közösségi szabályozással

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben