Pénzügyi instrumentumok számvitele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi instrumentumok számvitele"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit

2 Irodalom Fülöp Juhászné Kántor Musinszki Pálné Várkonyiné Verebélyi: Pénzügyi számvitel példatár 2. fejezet: Értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök Fülöp Judit - Juhászné Kántor Musinszki Pálné Pál Várkonyiné : Mérlegtételek elszámolásai 4. fejezet: Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Dr. Pál Tibor: Speciális eljárások 5. fejezet: Valós értéken történő értékelés

3 Szt. 3. (8) pénzügyi instrumentum: olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. Így különösen: a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származékos ügylet;

4 1. pénzügyi eszköz: a) a pénzeszköz, Szt. 3. (9) b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felektől való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket is), c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét), d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés);

5 2. pénzügyi kötelezettség: a) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felek részére történő átadására (ideértve a mérlegben szereplő kötelezettségeket, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket is), b) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog kiírójának egyoldalú kötelezettségvállalását is pénzügyi elszámolással teljesülő ügyleteknél a záráskori piaci ár és a határidős kötési ár különbözetében, illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő ügyletnél a határidős kötési ár összegében);

6 3. tőkeinstrumentum: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés kibocsátójánál a saját tőke (saját tőkeelem); 4. más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum: más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés a befektetőnél, amely a kibocsátó vállalkozó eszközeiben valamennyi kötelezettség (beleértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) levonása után fennmaradó részesedést biztosítja;

7 11. származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik, b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik, c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva, d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor

8 Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének, megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata, és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet, illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett);

9 Az értékpapírok fogalma Polgári törvénykönyv alapján: értékpapírnak csak olyan okirat vagy jogszabályban megjelölt más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Pénzügyi szempontból: jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Csakis ebben az értelemben de jogilag nem értékpapírnak (securities) tekinthetők az úgynevezett származtatott ügyletek, elsősorban a határidős ügyletek (forward és futures) kontraktusai és az opciók, valamint a különféle csereügyletek (swap). Egyéb értékpapír definíciók: egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről; amelyet a vonatkozó törvények hatálya alatt bocsátanak ki; valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat vagy számlán megjelenő összeg, illetve elektronikus jel; különböző időpontbeli pénzek cseréjének eszköze.

10 Az értékpapír fogalma összefoglalóan Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy dematerializált

11 Értékpapírok csoportosítása I. Tartalom szerint Pénzkövetelést (általában hitelviszony) Részesedést (általában tagsági viszony) Árut, szolgáltatást

12 Értékpapírok csoportosítása II. Forgalomképesség szerint Bemutatóra szóló (a tulajdonos a jogok élvezője, átruházás egyszerű átadással) Névre szóló (átruházási nyilatkozat szükséges általában) Rendeletre szóló (az eredeti hitelező átruházza jogait más személyre [ forgatás ])

13 Értékpapírok csoportosítása III. Hozam szerint Nem kamatozó Kamatozó fix kamatozású változó kamatozású vegyes formailag nem kamatozó

14 Értékpapírok csoportosítása IV. Lejárat szerint Rövid lejáratú Közép lejáratú Hosszú lejáratú Lejárat nélküli

15 Értékpapírok csoportosítása V. Számviteli csoportosítás Tulajdon (kibocsátás) szerint saját idegen A beszerzés célja szerint befektetési tartós jövedelem szerzése befolyásolás, irányítás eladási forgatási célra vásárolt

16 Az értékpapírok fajtái a számviteli törvényben Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok különösen kötvény kincstárjegy letéti jegy pénztárjegy célrészjegy takaréklevél jelzáloglevél hajóraklevél közraktárjegy árujegy zálogjegy kárpótlási jegy zárt végű befektetési jegy Tulajdoni részesedést jelentő befektetések különösen részvény üzletrész részjegy vagyonjegy vagyoni betét nyílt végű befektetési jegy kockázati tőkealap-jegy (tőkejegy) kockázati tőkerészvény

17 Számviteli szempontból nem értékpapírnak minősülő értékpapírok Váltó Pénznem szerint forintra szóló tartozás devizára szóló tartozás Keletkezés jogcíme szerint kereskedelmi váltó (szállítói tartozás fejében adott váltó) fináncváltó (kölcsönnyújtás fejében adott váltó) Fizetésre kötelezett szerint saját váltó (a váltó kiállítója saját nevében tesz fizetési ígéretet) idegen váltó (a váltó kibocsátója egy harmadik személyt szólít fel fizetésre) Lejárat szerint megtekintésre szóló bemutatás után meghatározott idő elteltével esedékes kelet után bizonyos időre szóló határozott napra szóló Csekk

18 Megjelenés a beszámolóban I. A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

19 Megjelenés a beszámolóban II. B/III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete

20 Nyilvántartásba vétel Bekerülési (beszerzési) értéken Elsődleges forgalmazás Másodlagos forgalmazás Vásárolt, átvett Térítés nélkül kapott, apportként átvett Kamattal csökkentett beszerzési érték Piaci érték, társasági szerz.sz. (kamatot nem tartalmaz)

21 Vásárlás, jegyzés Bekerülési érték meghatározása: általános meghatározás részesedések bekerülési értéke cégalapításkor, tőkeemeléskor bizományi díj és a vásárolt vételi opció díjának kezelése minősített többséget biztosító befolyás vásárláskor gazdasági társaság átalakulása esetén kamatozó értékpapírok beszerzése formailag nem kamatozó (diszkont) értékpapírok lejárat előtti forgalma

22 Nyilvántartásba vétel - Sajátosságok Közvetlen irányítást biztosító részesedés vásárlásánál goodwill + badwill Diszkont értékpapírok névérték alatti vásárlásánál (a különbség időarányos részét aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni)

23 Mérlegérték meghatározásának általános sémája Értékpapírok nyilvántartása Leltár összeállítása Év végi értékelés átsorolás Bekerülési érték (aktivált érték) - évközi csökkenés = Bekerülési érték év végén (könyv szerinti érték) - értékvesztés + értékvesztés visszaírása ± devizás tételek árfolyam különbözete =Mérlegérték

24 Értékpapírok értékvesztésére, és annak visszaírására vonatkozó szabályok

25 Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél - Értékvesztés Ha a mérlegkészítés időpontjában a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket. Az értékvesztés megítélésének szempontjai: piaci tendenciák, tőzsdei árfolyamok megszűnő társaságnál a várhatóan megtérülő összeg saját tőke / jegyzett tőke aránya könyv szerinti érték / névérték aránya

26 Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél - Visszaírás Ha a befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és jelentős összeggel nagyobb a könyv szerinti értéknél. Max. az eredeti bekerülési értékig (értékhelyesbítés lehet!)

27 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál - Értékvesztés 1 évnél hosszabb lejárat Ha a mérlegkészítés időpontjában tartósan és jelentősen meghaladja a felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéket. Az értékvesztés megítélésének szempontjai: a felhalmozott kamattal csökkentett tőzsdén, vagy azon kívüli árfolyam a kibocsátó piaci megítélését, annak tendenciáját (beváltásakor megtérül-e az ára) Rövid lejárat Értékvesztést kell elszámolni, ha a névérték + a kamat visszafizetése nem valószínűsíthető.

28 Értékvesztés, visszaírás Értékvesztés T 87 - K 17,18,19, 37 Visszaírás T 17,18,19,37 - K 87

29 Devizás tételek értékvesztése Külföldi pénzértékben nyilvántartott részesedés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében: 1. lépés: értékvesztés, visszaírás megállapítása devizában, átszámítás nyilvántartási árfolyamon 2. lépés: év végi átértékelés, árfolyamváltozás összegének megállapítása

30 Példa: Részesedések értékvesztésének elszámolása saját tőke arányos érték figyelembe vételével A társaság tulajdonában lévő részesedés könyv szerinti értéke 900 eft, névértéke eft. Annak a társaságnak amelyben a befektetés van a jegyzett tőkéje eft, a saját tőkéje a) eft b) eft c) eft d) eft Vizsgálja meg, hogy a fenti esetekben indokolt-e értékvesztés elszámolása!

31 Megoldás: Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 110 % Részesedés piaci értéke eft*110% = eft Részesedés könyv szerinti értéke 900 eft Értékvesztés elszámolása nem indokolt Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 95 % Részesedés piaci értéke eft*95% = 950 eft Részesedés könyv szerinti értéke 900 eft Értékvesztés elszámolása nem indokolt

32 Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 90 % Részesedés piaci értéke Részesedés könyv szerinti értéke Értékvesztés elszámolása nem indokolt eft*90% = 900 eft 900 eft Saját tőke = eft Részesedés könyv szerinti értéke / Részesedés névértéke 90 % Saját tőke / jegyzett tőke 80 % Részesedés piaci értéke Részesedés könyv szerinti értéke eft*80% = 800 eft 900 eft Amennyiben a tendencia a társaság számviteli politikája alapján tartósnak és jelentősnek minősül, 100 eft értékvesztés elszámolása indokolt

33 Példa: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési és névértéke közötti különbözet kezelése A vállalkozás 20X1. év július 1-jén 100 db tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárol, melynek névértéke Ft/db. A vételbárban lévő kamat összege 600 Ft/db, kamatfizetés január 1, hátralévő futamidő 30 hónap, kamatláb 12%. Az értékpapír vételára Ft/db (névérték alatti vásárlás) Ft/db (névérték feletti vásárlás) Határozza meg a kötvénnyel kapcsolatos tételeket, amennyiben a társaság. él a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözet elhatárolásának lehetőségével!

34 Megoldás I.: Névérték alatti vásárlás esetén (vételár Ft/db) Vételár: Vételárban lévő kamat: Bekerülési érték Névérték Ft/db*100 db = eft 600 Ft/db*100 db = 60 eft eft 60 eft = 970 eft Ft/db*100 db = eft Bekerülési érték és névérték különbsége eft 970 eft = 30 eft (nyereség) Tárgyévre jutó (elhatárolható) nyereség 30 eft / 30 hó * 6 hó = 6 eft Tárgyévet követő évre jutó (elhatárolható) nyereség 30 eft / 30 hó * 12 hó = 12 eft

35 Megoldás II.: Névérték feletti vásárlás (vételár Ft/db) Vételár: Vételárban lévő kamat: Bekerülési érték Névérték Ft/db*100 db = eft 600 Ft/db*100 db = 60 eft eft 60 eft = eft Ft/db*100 db = eft Bekerülési érték és névérték különbsége eft eft = 40 eft (veszteség) Tárgyévre jutó (elhatárolható) veszteség 40 eft / 30 hó * 6 hó = 8 eft Tárgyévet követő évre jutó (elhatárolható) veszteség 40 eft / 30 hó * 12 hó = 16 eft

36 Saját tőkével szemben elszámolt értékhelyesbítés elszámolásának szabályai a befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, az adott eszköz piaci értéken is felvehető a könyvekbe az eszközök között értékhelyesbítésként a források között értékelési tartalékként

37 Példa: Részesedések értékelése Az ÉRTÉK-S Kft. nyilvántartásában a következő, befektetési célú részvények szerepelnek: A jelű részvény (a kft. térítés nélkül kapta anyavállalatától) a részvény névértéke Ft az átadó által közölt nyilvántartási érték Ft a piaci érték az átvételkor Ft a fordulónapi piaci érték Ft mérlegkészítéskori piaci érték Ft B jelű részvény (apportba kapta a vállalkozás) a részvény névértéke Ft társasági szerződés szerinti értéke Ft a kibocsátó saját tőke/jegyzett tőke aránya fordulónapon 127% a kibocsátó saját tőke/jegyzett tőke aránya mérlegkész. 128% C jelű részvény (20X1-ben vásárolta a vállalkozás) Feladat: beszerzési ár Ft névérték Ft piaci érték fordulónapon Ft piaci érték mérlegkészítéskor Ft Fenti információk alapján határozza meg a részvények mérlegértékét, és kontírozza a szükséges könyvelési tételeket, amennyiben a kft. számviteli politikája alapján a fenti tételek hatása tartósnak és jelentősnek minősül, és 1. a vállalkozás él az értékhelyesbítés lehetőségével! 2. a vállalkozás nem él az értékhelyesbítés lehetőségével!

38 Megoldás A jelű részvény - Mindkét esetben: T K Ft B jelű részvény 1. esetben T K Ft 2. esetben SEMMI! C jelű részvény 1. esetben T K Ft 2. esetben SEMMI!

39 Példa Az KIS-INVESZT Kft. 20X1. augusztus 1-jén részvényt vásárolt eft vételáron forgatási céllal. A részvény névértéke eft, piaci értéke: Dátum 1.eset 2.eset Fordulónapon eft eft Mérlegkészítéskor eft eft Feladat: Kontírozza a részvénnyel kapcsolatos valamennyi lehetséges tárgyévi gazdasági eseményt, ha a kft. számviteli politikája alapján a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti eltérés tartós és jelentős, továbbá a kft. él az értékhelyesbítés alkalmazásának lehetőségével!

40 Megoldás 0. Beszerzés T 372. Egyéb részesedés eft K 384. Elszámolási betétszámla eft 1. Mérlegkészítéskori érték megegyezik a névértékkel Értékvesztés elszámolása ( eft eft) T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 400 eft K 378. Értékpapírok értékvesztése 400 eft 2. Mérlegkészítéskori érték magasabb a névértéknél A forgóeszközök kimutatott értékpapírokat a valós érteken történő értékelés alkalmazása esetét kivéve felértékelni nem lehet.

41 Értékpapírok főkönyvi elszámolása Állománynövekedések

42 Értékpapírok bekerülésének módjai és bekerülési értéke T Értékpapírok K Vásárlás, Cégalapítás, tőkeemelés (csak részesedések, részvények) Csere Apport átvétele Térítés nélküli átvétel (többlet, ajándék, hagyaték)

43 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások I. 1.) Részvény, részesedés vásárlása (másodlagos piacon) 1a.) értékpapír nyilvántartásba vétele 1b.) Saját részvények, saját üzletrészek visszavásárlásához kapcsolódóan lekötött tartalék képzése (osztalékfizetési korlát!) T K ) Cégalapítás (tartós részesedések, részvények növekedése) 2a.) nem pénzbeli hozzájárulás (apport) átadásával 2b.) részesedésekre befizetés alapításkor, tőkeemeléskor (pénzbeli hozzájárulás)

44 Példa Az ALAPÍTÓ Zrt. 20X1. augusztus 1-jén részt vesz egy kft. alapításában, amelynek jegyzett tőkéje Ft, a megszerzett üzletrész 20%. A zrt. ezen a napon a jegyzett tőkét egyrészt apporttal, másrészt átutalással teljesítette. Az apport címén átadott forgatási célú egyéb részvény névértéke Ft, beszerzési ára Ft volt, a társasági szerződés szerinti értéke Ft. 20X1. augusztus 3-án a kft. cégbírósági bejegyzése megtörtént. Feladat: Kontírozza a részesedéssel kapcsolatos valamennyi lehetséges tárgyévi gazdasági eseményt, amennyiben: 1. a kft. veszteségesen gazdálkodott, így saját tőkéje Ft-ra csökkent! 2. a kft. már az első évben nyereséges volt, saját tőkéje Ft-ra nőtt! A számviteli politika alapján a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti eltérés tartós és jelentős, továbbá a zrt. él az értékhelyesbítés alkalmazásának lehetőségével!

45 Megoldás 1. Apportálás A részvény kivezetése a nyilvántartásból T 881. Társaságba bevitt eszk. Nyilv. Sz. értéke Ft K 372. Egyéb részesedés Ft Az apport ellenében kapott részesedés elszámolása T 368. Különféle egyéb köv Ft K 981. Társaságba bevitt eszk. létesítő okiratban meghat. értéke Ft 2. A pénzbeli betét ellenében kapott részesedés elszámolása T 368. Különféle egyéb köv Ft K 384. Elszámolási betétszámla Ft 3. 20X1. augusztus 3-án a cégbírósági bejegyzés alapján T 171. Tartós rész. kapcs. Vállalk.-ban Ft K 368. Különféle egyéb köv Ft

46 Megoldás- folytatás 1. Veszteséges gazdálkodás esetén 20X1. december 31-én az értékvesztés elszámolása ( Ft Ft x 20%) T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Ft K 179. Részesedések értékvesztése Ft 2. Nyereséges gazdálkodás esetén 20X1. december 31-én az értékhelyesbítés elszámolása ( Ft x 20% Ft) T 177. Részesedések értékhelyesbítése K 417. Értékelési tartalék Ft Ft

47 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások II. 3.) Cégvásárlás goodwill 3a.) Megvásárolt részesedés piaci értéke (megvásárolt befektetésre jutó az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke) 3b.) Szerződés szerinti vételár kiegyenlítése 4.) Negatív üzleti vagy cégérték 4a.) Szerződés szerinti vételár 4b.) A negatív üzleti vagy cégérték elszámolása 4c.) Kiegyenlítés

48 Kapcsolódó főkönyvi elszámolások III. 5.) Átalakulás részesedéscsere 5a.) A jogelőd társaságban lévő részesedések könyv szerinti értékének kivezetése 5b.) A jogutód társaságban szerzett részesedések állományba vétele 6.) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 6a.) bekerülési érték 6b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként

49 T 18,37 - K 384,381,479 Kamatozó értékpapír esetében az utolsó hozamfizetéstől a vásárlás napjáig, az eladónak fizetett kamat: T 97 - K 18,37 névérték alatti vásárlás esetén: T 39 - K 97 Vételár Fizetett kamat Bekerülési érték Névérték ± Időarányos: névérték feletti vásárlás esetén: T 87 - K 48 ± XII. 31. hátralévő * hátralévő futamidő hónapok

50 Példa: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési és névértéke közötti különbözet kezelése A KÖTVÉNY-FÜGGŐ Kft. 20X1. év augusztus 1-jén megvásárolt egy vállalati kötvényt, amely 20X3. május 1-jén jár le. A kötvény névértéke eft, kamata 9 %, a kamatfizetés minden év május 1-jén történik. Feladat: Kontírozza a kötvénnyel kapcsolatos valamennyi lehetséges gazdasági eseményt a lejáratig, amennyiben a kft. él a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözet elhatárolásának lehetőségével, és számviteli politikája szerint a könyvelésben is átsorolják az éven belül lejáró értékpapírokat! A kötvény vételára: eft, eft, eft!

51 Egyéb állománynövekedések 7.) Apportként behozott értékpapír cégbírósági bejegyzésig cégbírósági bejegyzés után T 17,18,37 - K (359) )Térítés nélküli átvétel Az eszköz állományba vétele piaci értéken A rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása (az a. lépéssel egyidejűleg) A rendkívüli bevétel időbeli elhatárolásának feloldása (az eszköz értékének kivezetésével arányosan) T 17,18,37 - K 989 elhatárolás T K 48

52 Értékpapírok főkönyvi elszámolása Állománycsökkenések

53 Az értékpapírok állományból való kivezetésének esetei T Értékpapírok K Értékesítés Beváltás Csere Értékpapír apportálása Térítés nélküli átadás Jegyzett tőke csökkentése

54 Bruttó elszámolás elvének érvényesülése: értékpapírok állományból való kivezetésekor eredmény elszámolása ráfordításként, illetve bevételként, (általános szabály: ráfordítás a könyv szerinti érték, bevétel az ellenérték); a devizás értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbözete a mérlegfordulónapi értékeléskor elszámolt összevont árfolyamkülönbözet része;

55 Állományból történő kivezetések esetén az értékpapírok elszámolásához használt kapcsolódó egyéb számlákat is ki kell vezetni, meg kell szüntetni: a tartós részesedések értékhelyesbítését, a kapcsolódó időbeli elhatárolásokat: a névérték alatt (felett) vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet időbelileg elhatárolt összegét, a forgatási célú értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett (elszámolt), a beszerzési értékben figyelembe nem vett, jelentős összegű, várhatóan megtérülő bizományi díjnak, vásárolt vételi opció díjának elhatárolt összegét, a korábban térítés nélkül átvett értékpapírok piaci értékének elhatárolt összegét, a visszavásárolt saját részvényhez, üzletrészhez kapcsolódó lekötött tartalékot, az értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített értékpapírok értékelési különbözetét.

56 Az állományból történő kivezetés kapcsolata az eredménykimutatással Részesedések árfolyamkülönbözetét (a befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti különbözetet): befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedés esetén Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége forgóeszközök között lévő tulajdoni részesedés (ideértve a saját részvényt, a saját üzletrészt is) esetén Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

57 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözetét (kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ára és a könyv szerinti értéke közötti különbözetet): befektetett pénzügyi eszközök között lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége forgóeszközök között lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Diszkont értékpapírok lejárat előtti értékesítéskori árfolyamkülönbözetének meghatározása : az időarányos kamattal csökkentett névérték és könyv szerinti érték különbsége

58 Eladás, beváltás 1.) Részvények, részesedések értékesítésének elszámolása 1a.) értékpapír eladási árának elszámolása 1b.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 1c.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében)

59 Eladás, beváltás II. 2.) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése 2a.) értékpapír eladási árának elszámolása 2b.) eladási árban lévő kamat elszámolása 2c.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 2d.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében) Kamatozó értékpapír esetében eladási árban lévő kamat: T K 97 T K 17,18,37 Árfolyam különbözet: T K 97 vagy T 87 - K 379 T 384,36 - K 379 (eladási ár) (nyilvántartási ár)

60 Eladás, beváltás III. 3.) Diszkont értékpapír beváltása 3a.) értékpapírért kapott érték (névérték) 3b.) értékpapír könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásból 3c.) eredmény összevezetése (a kisebbik összegében, a különbözet lesz a kamat) 3d.) az időbeli elhatárolás megszűntetése

61 4.) Értékpapírok apportként történő átadása a.) részvények, részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kivezetése a nyilvántartásból b.) a kapott részesedés nyilvántartásba vétele a létesítő okiratban meghatározott értéken cégbírósági bejegyzésig cégbírósági bejegyzés után 5.)Értékpapírok térítés nélküli átadása (kivezetés a nyilvántartásból).

62 Jegyzett tőke csökkentése Tőkeleszállítás miatti részvény bevonás a.) a részvények könyv szerinti értékének kivezetése b.) a bevont részvényekre jutó jegyzett tőke kivezetése c.) visszavásárolt saját részvények esetén kapcsolódó tétel a lekötött tartalék feloldása Tőkekivonás miatti jegyzett tőke csökkenés, eszközátadással való rendezés esetén a.) jegyzett tőke kivezetése T 411 K 98 b.) átadott eszköz kivezetése könyv szerinti értéken T 88 K 4 c.) átadott eszköz piaci értékének rendezése az értékesítés szabályai szerint d.) eredmény összevezetése

63 Értékpapírokkal kapcsolatos kamatok, hozamok elszámolása Állománynövekedéskor Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a.) bekerülési érték b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a.) bekerülési érték b.) vételárban lévő kamat elszámolása kamatbevétel csökkentő tételként Állománycsökkenéskor Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kivezetése, értékesítéskor a.) b.) c.) d.) Értékesítés ellenértéke Értékesített értékpapírok kivezetése Értékesítésig járó kamat Értékesítés árfolyamkülönbözete Év közben, év végén Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után év közben megkapott kamat elszámolása Mérlegkészítéskor meglévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után tárgyévre időarányosan járó kamat elszámolása

64 A részvények, részesedések osztaléka Tárgy évben befolyt osztalékelőleg könyvelése a.) pénzügyi teljesítéskor b.) osztalék jóváhagyásakor Kapott, járó osztalék, kamat T 384,39,36 - K 97

65 Váltóval kapcsolatos elszámolások

66 A váltó FOGALMA: Hitelnyújtásból származó követelés, értékpapírba foglalva. FELHASZNÁLÁSA: benyújtás fizetésre fizetési eszközként leszámítoltatás

67 A váltó sajátossága számviteli szempontból Követelést vagy kötelezettséget jelent Nyilvántartása Váltókövetelés Váltótartozás (Kiváltott követelés értéke) (Fizetendő összeg)

68 A váltókövetelés éven belüli elszámolása KIVÁLTOTT KÖVETELÉS ELSZÁMOLÁSA: nyilvántartásba vétel: T 34 - K 31 kiváltott követelés értéke lejáratkor fizetés: T K 34 értéke T K 97 kiváltott követelés kamat

69 A váltótartozás éven belüli elszámolása KIVÁLTOTT KÖTELEZETTSÉG (TARTOZÁS) ELSZÁMOLÁSA: nyilvántartásba vétel: T K 457 T 87 - K 457 kiváltott kötelezettség értéke kamat lejáratkor fizetés: T K 384 a váltó névértéke

70 A váltó elszámolása évek közötti áthúzódás esetén A gazdasági események eredményre gyakorolt hatását meg kell osztani az évek között, a reális eredmény kimutatása érdekében Összemérés elve IDŐBELI ELHATÁROLÁS

71 Az eredményhelyesbítés korrekció, helyesbítő könyvelés Ráfordítás változás Tárgyidőszakban ke-letkezett, de részben v. egészben a követ-kező időszakot terhelő ráfordítás. Csökkentés Tárgyidőszakot terhelő, de részben vagy egészben el nem számolt ráfordítás. Növelés Átmenő aktíva + eredmény + eredmény Átmenő passzíva - eredmény - eredmény Bevétel változás Tárgyidőszakot illető, de még el nem számolt bevétel. Növelés Nem a tárgyidőszakot illető, de a tárgyidőszakban elszámolt bevétel. Csökkentés

72 A VÁLTÓ-ZOO Zrt. 20X1. évi váltókkal kapcsolatos gazdasági eseményei az alábbiak: 1. A vállalkozás az egyik szállítójával szemben fennálló eft összegű kötelezettsége fejében váltót (V1) állít ki 20X1. szeptember 1-jén, 20X2. június 30-i lejárattal. A váltó névértéke eft. Tárgyév 20X T K eft T K eft 20X T K eft (220 eft (220 eft / 10 hó x 4 hó)) Tárgyévet követő év 20X T K eft 20X T K eft

73 2. A társaság eft vevőkövetelés kiegyenlítésére váltót (V2) fogad el. A váltó névértéke eft. A váltó kiállításának kelte 20X1. október 1., a váltó futamideje 5 hónap. Tárgyév 20X T K eft 20X T K eft ((5.400 eft eft) / 5 hó x 3 hó) Tárgyévet követő év 20X T K eft 20X T K eft T K eft

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi számvitel IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2003. évi LXXXV. törvény a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról* Az Országgyûlés az európai közösségi szabályozással

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Likviditási mérleg. cash flow-kimutatás 2012.02.14. Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei. Dr. Musinszki Zoltán. Viszonyszámok, mutatók

Likviditási mérleg. cash flow-kimutatás 2012.02.14. Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei. Dr. Musinszki Zoltán. Viszonyszámok, mutatók MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Likviditási mérleg, cash flow-kimutatás Dr. Musinszki Zoltán Pénzügyi helyzet vizsgálatának

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2015.03.24. www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2

www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2015.03.24. www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 A. Befektetett eszközök B. Forgó eszközök C. AIE www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 Legalább egy évig szolgálják vállalkozás tevékenységét.

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 1836417-1-3 Cégjegyzék szám 2239/23 Vállalkozás megnevezése IZSÁK ÉS KÖRNYÉKE ERDÉLYI MAGYAROK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE Vállalkozás címe, telefonszáma 67 Izsák, KÁLVIN TÉR 1 Kiegészítő

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben