HÁZIREND Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ"

Átírás

1 A R A N Y H Í D NEVELÉSI - OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA 9700 SZOMBATHELY, DÓZSA GYÖRGY UTCA 6. TELEFON, FAX: HÁZIREND Készítette: Horváth Róbert igazgató A hatálybalépés időpontja: december 01. 1

2 I. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét. II. A Házirend célja és feladata a) A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. b) A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. c) Jogszerűség alapja: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 2

3 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. III. A Házirend hatálya A házirend szabályai mint a törvény kötelező felhatalmazásán alapuló intézményi jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, szülőkre, pedagógusokra és más alkalmazottakra, az óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, pedagógiai szakszolgálat ellátásait, az iskola helyiségeit igénybe vevőkre, és kísérőikre. Betartása és betartatása az intézmény által ellátott minden gyermeknek jog és kötelessége. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Az alkalmazáskor figyelembe kell venni, hogy ez a dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzattal, Pedagógiai Programmal együttesen rögzíti az iskolai élet szabályrendszerét. IV. A Házirend nyilvánossága A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az intézmény irattárában az intézmény nevelői szobájában az intézmény igazgatójánál az intézmény szülői szervezet vezetőjénél az intézmény honlapján: A Házirendet a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az óvodába, az iskolába történő beiratkozáskor a szülőkkel meg kell ismertetni. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden csoportvezetőnek, osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 3

4 A Házirend rendelkezéseinek a gyermekekre, tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején a csoportvezetőknek, az osztályfőnöknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint a csoportvezetőktől, az osztályfőnöktől a fogadóórán vagy- ettől- előre egyeztetett időpontban. V. Az Intézmény adatai neve: ARANYHÍD Nevelési - Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola székhelye: 9700 Szombathely, Dózsa György u.6. (telephelye): 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 26/b. alapító szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyeleti szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény nagyobb közösségei: óvodai csoportok az általános iskola tanulói a szakképzésben résztvevő diákok tanulói alkotják. VI. A óvodai, tanulói jogviszony keletkezésének szabályai Óvodai, tanulói jogviszony keletkezése Tanulóinak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata és érvényes határozata alapján iskolázzuk be Szombathely város és Vas Megye területéről. Működési területe: Vas Megye. Szülői kérésre mérlegelés alapján más megyéből is fogadunk tanulókat. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. VII. A óvodai, tanuló jogviszony megszűnése, megszűntetése A óvodai, tanulói jogviszony megszűnik: ha a gyermeket, tanulót egy másik óvoda, iskola átvette, az átvétel napján. a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján Eredményes szakmai vizsga letétele után Szülői kérésre, amennyiben tanköteles kort betöltötte 4

5 A tanulói jogviszony megszűntetése: A tanulói jogviszony megszűntethető amennyiben súlyosan vét a Házirend szabályai ellen Intézkedések legmagasabb fokozata ellenére viselkedésében változás nem tapasztalható Amennyiben a tanuló a tanköteles kort túllépte, súlyos vétségek esetén fegyelmi eljárás nélkül is megszüntethető. VIII. A tanulói jogok gyakorlása és kötelességek teljesítése 6. A tankötelezettségről A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei 69 A gyermek, a tanuló kötelességének teljesítése Tanulók jogai Iskolánk minden tanulójának joga, hogy: biztonságos és egészséges környezetben tanuljon az óraközi szünetekben pihenjen tanórán kívül is sportolhasson térítés ellenében étkezést vegyen igénybe, szülője az önkormányzattól térítési díjkedvezményt kérjen képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő tanórán kívüli foglalkozáson, versenyeken vegyen részt. A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, nevelési - oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a szülő és pedagógus támogatásával a Pedagógiai Szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 5

6 Napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön; Engedéllyel és tanári felügyelettel igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (számítástechnikai terem, sport- és szabadidő-létesítmények stb.) Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az iskolában ifjúsági védőnői szolgálat működik. Az iskolaorvos és a védőnő fogadóideje, elérhetősége az iskola ajtaján, illetve az iskolai faliújságon megtekinthető. A tanulónak joga van részleges, vagy teljes felmentést kérni az adott tárgy értékelésében, sérülésspecifikusságát igazgatói, orvosi, vagy szakértői diagnózis alapján, az adott tárgyból. Valamint joga és kötelessége a differenciált foglalkozásokon való részvétel. A tanulónak vagy képviselőnek joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik-, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat, joga van kérdést intézni az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézmény szülői szervezeteihez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. Jogai megsértése esetén eljárást indítson képviselője útján. Személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Indokolt esetben magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. Intézményünk minden esetben bekéri az illetékes Családsegítő Intézmények hozzájárulását, javaslatát a magántanulói jogviszony létesítéséhez. Súlyos betegség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében dönt. Kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. A tanulót megilleti az a jog, hogy különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás. A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani. A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni. Félévente két alkalommal a tantárgyat oktató szaktanárnak az otthoni felkészülésben történő akadályozottságát jelenteni. 6

7 A szülő írásos engedélyezése alapján az iskola és otthona között kerékpárral közlekedni. Az írásbeli beszámoltatás formájaként, naponta kettőnél több beszámolót ne kelljen megírnia. Képviselője írásbeli kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Választó és választható legyen a diákönkormányzatba. Érdekképviseletért, jogorvoslatért önállóan ill. képviselője útján a diákönkormányzathoz forduljon. Az intézményben felszerelésre került liftet tanári, asszisztensi ill. gyermekfelügyelői felügyelettel használja. Részesülhetnek a jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a szociális és társadalmi juttatásokban Ennek érdekében társadalmi és egyéb ügyek kezdeményezésében az intézmény Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősét hivatali idejében felkeresheti. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személy nevét és elérhetőségét, az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján közli, a fogadóideje az iskolai faliújságon megtalálható A tanulói kötelességek teljesítése az egyes tanítási órákra, szakkörökre szükséges felszerelési tárgyakat mindig hiánytalanul magával hozni. Az ellenőrzőt, tájékoztató füzetet minden nap köteles a tanuló magával hozni az intézménybe. az írásbeli számonkéréseken jelen lenni, a dolgozatokat megírni, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfelelni. a tanórákon jelen lenni, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolni. Köteles azokon a tanórákon kívüli foglalkozásokon is megjelenni, amelyekre előzetesen jelentkezett és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó rendszabályokat betartani. védeni a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét akkor teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának. az általános emberi együttélési szabályokat betartani. Többek között nem önbíráskodhat, tisztelnie kell tanárai és társai emberi méltóságát. az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait teljesíteni. óvni saját és társai testi épségét, egészségét. részt venni az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolni. az udvaron, az épületben, az osztálytermekben talált tárgyakat a portán leadni. az iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni. (lehetőség szerint fehér blúz, illetve ing, sötét alj, illetve nadrág). 7

8 az egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, a tanulóközösség tagjaként közreműködni a pedagógus utasítása szerint. a hetesi feladatait maradéktalanul ellátni. A hetes feladatai o A tanár megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére. o Jelentik az intézményvezető helyettesnek, ha a teremben 5 perccel a becsöngetés után sincs pedagógus. o Biztosítják a tanítás feltételeit o szellőztetik a tantermet o letörlik a táblát o krétáról gondoskodnak. o Úgy éljen jogaival, hogy ne sértse a közösség érdekeit, és mást se akadályozzon jogai gyakorlásában. Tanuljon szorgalmasan, képességeinek megfelelő tanulmányi szintet érjen el, figyelemmel és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon folyó munkában. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően vegyen részt a szakmai gyakorlaton. Vegyen részt tevékenyen a tanulmányi munka javításában az iskolai rend és fegyelem megszilárdításában, a társadalmi tulajdon védelmében. Közérdekű munkában, közéleti, közösségi tevékenység során adja képessége legjavát. Az iskolában és iskolán kívül tanúsítson kultúrált magatartást, védje, segítse a kisebbeket, egyéni magatartásával mutasson példát. Az öltözéke legyen tiszta, ízléses és ne sértse az iskolai illemszabályokat! Köteles az iskolában ápoltan megjelenni. Az iskola ünnepségeiről csak indokolt esetben hiányozhat. Részt vegyen az általa választott foglalkozásokon egy tanéven keresztül. Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Megtartsa az iskolai, szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. Az átvett könyveket kötelessége tanulmányai befejezését követően az utolsó napon visszaadni az intézménynek elfogadható állapotban. A tanulók egymás magántulajdonának a tiszteletben tartása. Károkozás esetén a magántulajdonba tett szándékos károkozás mely bizonyított, megtérítése a károsult tanuló felé. IX. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok Tanuló kötelessége betartani a tanóra rendjét, mert társai tanuláshoz való jogát sérti Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel, például baleset történik, haladéktalanul szólnia kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 8

9 HÁZIREND A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanulóknak saját és társai testi épségének védelmében kötelessége megtartani. Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy a tanuló ne veszélyeztesse saját, társai és a felnőttek testi épségét. Verekedés, birkózás, egymás testi épségét veszélyeztető játék tilos. A tanulók tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) sérülést okozó, veszélyes tárgyakat (kés, stb.) az iskolába, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra nem vihetnek. A tanulók az udvaron kavicsot, követ, hógolyót, homokot nem dobálhatnak. Az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni, az ablakokon kikiabálni tilos. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak az informatika-, technika-, testnevelés órákra, ezeket a szaktanárok ismertetik a tanulókkal az első tanórán. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét: sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi azt ha megsérült. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A fiatal szervezetére különösen káros a dohányzás, a szeszesital és a kábítószer. A narkotikumok fogyasztása az iskolában, iskolai rendezvényeken TILOS! Az iskola területén és 200 m-t meghaladó távolságban a dohányzás TILOS! Megismerje az épület kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlásában. Balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat saját és társai érdekében köteles megtartani. X. A testnevelési órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) életvitel, természetismereti, informatika tanórákra vonatkozó külön szabályok a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük, a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, és percinget. Nem fogyaszthatnak rágógumit. tartsa be a taneszközök balesetmentes használatára vonatkozó előírásokat, informatika és életvitel órán eszközt a tanulók csak tanári felügyelettel használhatnak. Rágógumi fogyasztása informatika teremben tilos! 9

10 HÁZIREND XI. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak felszerelésének védelme érdekében szükséges rendelkezések A tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz, szüleinek a közoktatási törvény 77. -a szerint kártérítést kell fizetniük, vagy a károkozás előtti állapotot visszaállítaniuk. Személyes holmijára legjobban a tanuló tud vigyázni, ezért: a testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött tilos értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben hagyni. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) csak a szülő engedélyével és saját felelősségére hozhatnak magukkal. (mp3, mp4, CD lejátszó, stb) Tanítási órán a mobiltelefont, az iskolai munkához nem tartozó eszközöket, a tanóra védelme érdekében, a tanuló nem használhatja. A tanuló köteles az udvar, az épület, a tanterem tisztaságára ügyelni, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tenni. A padban, a polcon rendet tartani a tanító, az osztályfőnök útmutatása szerint. XII. A tanulók közösségei LXV Törvény a Közoktatásról 62, 63, 64 Óvodai csoport, osztályközösség Óvodai csoport 3-7 éves gyermekek közössége, ahol gyógypedagógiai asszisztens segíti a gyógypedagógusok, konduktorok munkáját. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. A gyermekcsoportban lévő egyes tanulók állapotától függően gyógypedagógiai asszisztens ill. gyermekfelügyelő segíti a pedagógus munkáját. Az intézmény nagyobb közösségei a gyermekek, tanulók létszámának 50%-a. 10

11 Az iskolai diákönkormányzat HÁZIREND A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti és érdekvédelmi szerve. Az intézmény tanulói sajátos nevelési igényűek, akiknek a diákönkormányzati tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott pedagógus segíti, és felügyeli. A DÖK az intézmény létesítményeit előzetes bejelentés alapján veheti igénybe. A DÖK iskolarádiót működtethet, és az iskola médiaeszközeit igénybe veheti. XIII. A tanulók és a szülők tájékoztatása A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola intézményvezetője a bejáratnál és a folyosókon lévő hirdetőtáblán valamint eseti hirdetésekben hangosbemondón keresztül folyamatosan tájékoztatja. az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatnak szóban, írásban. a napközis nevelők a napközis foglalkozásokon folyamatosan tájékoztatnak szóban, írásban. A tanulók és óvodás gyermekek szüleit fejlődésükről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzetben, ellenőrző könyvben írásban tájékoztatják. Intézményünkben az osztályfőnökök, óvodai csoportvezetők és szaktanárok a szülőkkel egyeztetett időpontban fogadóórát tartanak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, útján közölhetik az iskola vezetőivel, nevelőivel. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézmény vezetője a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésein folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök, óvodai csoportvezetők és a napközis nevelők az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják. A pedagógusok a szülőket a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: o szóban o a szülői értekezleteken, o fogadó órákon, o alkalmanként előre megbeszélt időpontban o írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első évfolyamon o a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. A szülői értekezlet és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 11

12 XIV. Az intézmény működési rendje Az Iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a félév kezdetekor kell meghatározni. A tanítás általában 7: 45 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. A tanulók önállóságra nevelése érdekében a szülők kicsi gyermekeiket - a kezdeti szoktatási időszak után - csak a bejárati ajtóig kísérjék. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét az utca felé nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki engedéllyel. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák az 1-7. tanórában tartandók. A diákkörök órái általában délutánra kerülnek. Csengetési rend Óra Becsengetés Kicsengetés

13 Óvodára vonatkozó szabályok: Az óvoda nyitva tartása, óvodai szünetek Az óvodában a nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Az óvodai szünetek: Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva. A nyári szünet 7 hétig tart, melynek pontos időpontjáról minden év február 15.-ig értesítjük a szülőket. Az őszi téli és tavaszi szünet ideje alatt a szülők előzetes igényfelmérése alapján, megfelelő gyermeklétszám esetén összevont óvodai csoportban ügyeletet biztosítunk. Egy nevelési évben 5 nap nevelés nélküli munkanap van, amelyről a szülőket 7 nappal előbb tájékoztatjuk. Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: Reggel ig., illetve délután után gyűjtőcsoportban biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy legkésőbb ig hozzák be gyermekeiket, illetve a foglalkozások és a pihenő idő alatt ne zavarják a gyermekcsoportokat. Az ambuláns foglalkozásokat az óvoda nyitvatartási idejében a szülőkkel egyeztetett egyéni órarend alapján tartjuk. NAPIREND Időpont Tevékenységek Gyülekezés, játék az ügyeletes (gyűjtő) csoportban Játék a csoportban Tízórai Délelőtti csoportos és egyéni foglalkozások, speciális, kiegészítő terápiák Ebéd Csendes pihenő Uzsonna Játék a csoportban, az udvaron Játék az ügyeletes csoportban A vidéki gyermekek útiköltség nyilvántartását az óvodatitkár végzi. Az óvodai csoportokba járó gyermekeknek megfelelő indokoltság esetén lehetőséget biztosítunk az intézmény kisbuszának igénybevételére. A gyermek az óvodába csak a szülő, vagy a szülő által megbízott személy kíséretében érkezhet, illetve távozhat. Kivétel: az intézmény kisbuszával óvodába érkező és hazamenő gyermekek, akiket szintén a szülő, vagy az általa meghatalmazott személy tehet fel, illetve vehet át a kísérő felnőttől. Az óvoda felelőssége a gyermek átvételétől a gyermek átadásáig tart. 13

14 Amennyiben a szülő nem érkezik időben gyermekéért, a gyermek felügyeletét ellátó személy gondoskodik a szülő értesítéséről (pl. telefonon) vagy a szülő 1 órán túli késése és eredménytelen keresése esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. A szülő a gyermeket az öltözőben a foglalkozásokhoz megfelelő ruházatba öltöztetve adhatja be a csoportba. Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, így az öltözőszekrényekben csak a gyermek személyes holmijára van szükség. (váltóruha, váltócipő, egy-két váltás fehérnemű, fogkefe, alváshoz pizsama, úszáshoz: fürdőruha; papucs, úszósapka, nagyméretű törölköző). Az öltözőkön belüli épületegységekbe a belépés csak az öltözőkben elhelyezett váltópapucsban lehetséges. Ez az ambuláns foglalkozásokra érkező gyermekekre és kísérőikre is vonatkozik. A szülő és a pedagógus közötti kapcsolattartás, a gyermekek előmeneteléről való tájékoztatás szabályait a szülővel kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. A szülő/gondviselő adataiban történt változást a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. Hiányzások igazolása A gyermek távolmaradását és okát a szülőnek kötelessége bejelenteni, melyet naponta legkésőbb reggel óráig telefonon vagy személyesen megtehet. Fertőző betegség esetén az intézményt azonnal értesíteni kell, a további megbetegedések megelőzése érdekében. A gyermek távollététét igazolni kell. Az alábbi esetekben tekinthető a hiányzás igazoltnak: Ha a beteg gyermek távollététét orvos igazolta. A beteg gyermek felgyógyulása után csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. Ha a szülő kérésére a gyermek távolmaradását 1-3 napig a csoportvezető gyógypedagógus, 1-10 napig az intézményegység vezető igazolta. Ha a 10 napon túli hiányzást a szülő írásbeli kérelmére az igazgató igazolta. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket az értesítést követően a szülő köteles a legrövidebb időn belül elvinni. Ha a gyermek állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, a szülő csak eredeti csomagolásban, névvel ellátva és adagolási utasítással ellátva adhatja át a gyógyszert a csoportban dolgozó pedagógusnak. Óvodánkban heti két alkalommal (hétfő - szerda délután) gyermekorvos ellenőrzi a gyermekek egészségi állapotát. Amennyiben szakrendelésre ír beutalót a gyermeknek, abban az esetben a szülő köteles a gyermeket a szakrendelésre elvinni. Fontos tudnivalók Az 5. életévüket betöltött gyermekeket a szülő kötelessége rendszeresen óvodába járatni. Ha egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul mulasztanak ezen gyermekek, a 11/ (VI. 8.) MKM Rendelet 20 (4) 14

15 alapján járunk el, az igazgató köteles írásban értesíteni a szülőt, illetve az illetékes jegyzőt. Intézményünkben a szolgáltatások ingyenesek, a gyermekek után az étkezési díjat kell a szülőknek fizetni.(az évi XXXI tv (5) értelmében ez a mindenkori étkezési térítési díj 50% - a, további kedvezmény biztosítható a városi önkormányzat rendelete alapján, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkező gyermekek szülei 100%-os kedvezményre jogosultak.) A kedvezmények igénybevételére vonatkozó igazolásokat intézményünk szociális munkásának kell leadni. Az étkezési térítési díjat a csoportok öltözőjében elhelyezett faliújságon megjelölt időpontban a gazdasági irodában kell befizetni. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap reggel ig, mely a következő naptól érvényes Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A gyermekek érdekében -a balesetek elkerülése miatt- az intézmény udvarán és a különböző foglalkoztatókban csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak a gyermekek. Az intézmény területén, épületében csak az arra kijelölt helyen szabad dohányozni. Szeszesitalt fogyasztani tilos! Az intézmény helyiségeit - más, nem nevelési - oktatási célra átengedni csak a gyermekek távollétében lehet. Az intézményben üzleti, ügynöki tevékenységet folytatni tilos! Az intézményben idegeneknek fényképezni, videó felvételt készíteni csak az igazgató engedélyével, illetőleg a gyermekekről a szülő előzetes hozzájárulásával lehet készíteni. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten, illetve a gyermek felvételekor történik, a Házirend 1 példányát a szülőnek át kell adni, melyet ő aláírásával igazol, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából a csoportok öltözőjében, illetve az ambulancián kifüggesztésre kerül. Iskolára vonatkozó szabályok: A tanulóknak 7 óra 30 percre kell megjelenniük az iskolában. Jó időben az udvaron, rossz időben a folyosókon gyülekeznek. A vidékről bejáró tanulók a busz beérkezéstől számított 10 percen belül kötelesek megjelenni az iskolában. A tantermekbe csak felügyelettel lehet bemenni! A tanulók az óraközi szüneteket az időjárástól függően a teremben vagy a szabadban töltik. A magántanuló csak a kijelölt időpontban tartózkodhat az iskolában. A tízóraikat a 2. órát követő szünetben fogyasztják el. Az étkezések ideje: o alsó tagozatosok: órától, o felső tagozatosok: órától. Az étkezések során ügyelni kell a kulturált és fegyelmezett viselkedésre, az étterem rendjére és tisztaságára. 15

16 Az utolsó tanítási órát követően a hazainduló tanulókat az órát tartó tanár a portánál bocsátja el. Az esetleges önkényes tanulói távozás esetén a hiányzást észlelő köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének jelenteni. Tanítási órák után az iskolába maradó tanulókat a csoportvezető pedagógusok veszik át. (Napközi, sportkör, szabadidős foglalkozások stb.) A gyermekek egészségének megőrzése érdekében a higiénés szabályok és szokásrend elsajátítását nevelői és védőnői közreműködéssel biztosítjuk. (Étkezés előtti kézmosás, szellőztetés, szabad levegő, WC használat, stb.) A napköziben megbetegedett gyermeket a pedagógus értesítése után a szülő köteles a gyermeket a lehető leghamarabb elvinni az iskolából. Balesetvédelmi tájékoztatást a tanulók a tanév kezdetekor osztályfőnökeiktől kapnak. A szaktárgyi órák baleset és tűzvédelmi szabályainak betartásáért az órát tartó tanár felel. (Lásd Tűz és balesetvédelmi szabályzat) Óraközi szünetekben, egyéb szabadidőben a felnőttek által biztosított tanuló felügyelet működik, heti ügyeleti beosztás szerint. Késve érkező tanulók a portán kötelesek jelenteni nevüket és osztályukat. Az iskola liftjének, felszerelésének, berendezéseinek, eszközeinek megóvása, gondozása valamennyi tanulónak nem csak érdeke, hanem kötelessége is. Az a tanuló, aki a felszerelésekben kárt okoz, vagy károkozást észlel, azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek! Szándékos rongálás esetén jegyzőkönyv készül. A kár nagyságától függően kártérítési eljárást kezdeményezünk. A tanulók felsőruházatukat, utcai cipőiket kötelesek a számukra kijelölt szekrényben rendben elhelyezni. Más tulajdonát elvinni nem szabad. Amennyiben az eltulajdonítást a tanuló észleli, azonnal jelzi az osztályfőnöknek, vagy szaktanárnak. A tanév rendjéről, a tanítás nélküli munkanapok falhasználásáról az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a szülőket. Az intézményi rendezvényekről, ünnepekről, a szülői értekezleten, illetve az osztályfőnökök írásos tájékoztatója alapján értesül a szülő. Tanulmányi kötelezettségek A tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló, készségtárgyakból felmentett) hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. 16

17 Az osztályozó vizsgák rendje: HÁZIREND A magántanulók valamint a tanköteles koron túli személyek tudásukról osztályozó vizsgán adhatnak számot. Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell letenni. A készségtárgyak vizsgája alól az intézményvezető felmentést adhat. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az értékelés megegyezik az intézmény mindennapi iskolába járásban résztvevő tanulóinak értékelési rendjével. A magatartást és szorgalmat nem kell minősíteni. Az osztályozó vizsgákat általában a tanév végéig, külön engedély alapján legfeljebb a következő tanév megkezdéséig kell letenni. Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak óraközi szünetben kereshetik fel. XV. A diákélet mindennapi kérdései A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Ettől eltérő használat esetén előzetesen kérni kell az iskola igazgatójának engedélyét. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, tanórán ne egyen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Az iskolában tanulói felelős a hetes. A hetesek megbízatása egy hétre szól. A hetesek kötelességeiket az osztályfőnökök által kialakított szokásrend szerint végzik, melyet írásban rögzítenek. 17

18 A tanulói mulasztások igazolásának szabályozása Távolmaradás előzetes engedélyezésének szabályai: Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra előzetes engedélyt a szülő, vagy a törvényes képviselő kérhet. A kérelmet írásban a tájékoztató füzeten vagy ellenőrző könyvön keresztül kell benyújtani, a távolmaradást megelőzően, az engedélyezési joggal rendelkező személynél (osztályfőnöknél vagy igazgatónál). Más szervezettől (pl. egyesületek) származó hivatalos kikérőt a szülő, vagy a törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani az engedélyezési joggal rendelkező személynél. Legfeljebb 3 egymást követő tanítási napról való távolmaradást az osztályfőnök, 3 egymást követő tanítási napot meghaladó távolmaradást az intézményvezető jogosult írásban előzetesen engedélyezni. Az előzetes engedélyen alapuló távolmaradás igazolt mulasztásnak minősül, és nem érinti a szülő utólagos 3 napra vonatkozó igazolási lehetőségét. A szülő vagy a törvényes képviselő kötelezettsége a tanuló mulasztása esetén: A hiányzás első napján a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek telefonon ( ) vagy személyesen, vagy más módon (pl.: fax, ) értesítenie kell az osztályfőnököt, vagy az iskolatitkárt a tanuló távolmaradásáról, a távolmaradás okáról, annak várható időtartamáról. Amennyiben a szülő e kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola megteszi a tanuló felkutatása iránti szükséges intézkedéseket. Betegség miatti távolmaradás esetén a betegségről szóló orvosi igazolást a tanuló iskolába történő visszatérésekor, de legkésőbb a visszatérést követő 8 napon belül át kell adni az osztályfőnöknek, ideértve azt az esetet is, ha a tanuló a visszatérést követően 8 napon belül ismételten távolmarad. A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. Tanóráról való késést 3 napon belül igazolni kell. A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. A tanóráról való késések időtartama összeadódik. 30 napot meghaladó tartós betegség esetén a szülő, vagy a törvényes képviselő a betegség tényét a távolmaradás kezdetétől számított 45 napon belül köteles orvosi igazolással igazolni. A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. 18

19 A szülő, vagy a törvényes képviselő a tanév során összesen legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat, 3 napot meghaladó hiányzást csak orvos igazolhat. A szülő a tanuló távolmaradását, a tanuló iskolába történő visszatérésekor, de legkésőbb a visszatérést követő 8 napon belül köteles igazolni. A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. A szülő, vagy a törvényes képviselő a még fennmaradó hiányzásokat legkésőbb a tanév utolsó tanítási napján köteles igazolni. A határidő elmulasztása esetén a tanuló hiányzása igazolatlannak minősül. Mulasztásokat követő eljárások Az 1. óra igazolatlan mulasztás után a tanköteles tanuló szülőjét értesíteni kell. Ha a tanköteles gyermek az adott tanévben igazolatlanul 10 tanórát mulasztott jelezni kell az Egészségügyi, és Közszolgálati Osztály, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felé, valamint a szülőnek. Ha a tanköteles tanuló egy tanévben 11 órát igazolatlanul mulasztott a jegyző szabálysértési eljárást indít a szülő / gondviselő ellen. A szabálysértés ismételten megvalósul a 22. igazolatlan óra, a 33. igazolatlan óra és a 44. igazolatlan óra után is, tehát az igazgatónak ismételten szabálysértési feljelentést kell tennie. Ha a tanköteles gyermek az adott tanévben igazolatlanul 50 tanórát mulasztott a jegyző határozattal elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A tanuló igazolatlan hiányzása kizárólag kötelező tanóráról való távolmaradásából következhet. Így Az igazolatlan késések percei összeadódhatnak, de a késés nem jelenthet a tanóra további részéről való kizárást. A felszerelés hiánya miatt igazolatlan óra nem írható be. Az igazolatlan óra nem lehet a fegyelmezés eszköze. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges eszközöket, felszereléseket hozzák magukkal. Amennyiben más dolgokat nagyobb értékű tárgyakat (mobiltelefon, ékszer, kerékpár, készpénz, stb.) behoznak az intézmény ezekért felelősséget nem vállal. 19

20 Mobiltelefon használatára vonatkozó szabályok: Az iskolában mobiltelefon használata tilos! Az iskola területén a mobiltelefont kikapcsolva kell tartani. Amennyiben a fenti szabályt a tanuló megszegi a fegyelmező intézkedések lépnek érvénybe. Kerékpárral a tanulók a szülők írásos engedélyével járhatnak iskolába. A kerékpárokat az erre kijelölt helyen és módon az iskola udvarán kell tárolni. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Napközi otthon: A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban napközi otthon működik. Diákétkeztetés. A napköziotthoni foglalkozásra felvett tanulók, ill. a szülők igényei szerint a gyermek napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola külön ebédet (menzát) biztosít. Az étkezési szolgáltatást nyújtó cég által megállapított térítési díjat az iskola gazdasági irodájában, előzetesen jelzett időpontban kell befizetni. Előre tudott távollét esetén az étkezési igényt a hiányzást megelőző nap de. 9 óráig lehet lejelenteni az intézményben. Ha a lejelentés nem történt meg a gyermeket megillető adag éthordóban elvihető. A lefőzött adag költsége a családot terheli. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója lehet. Foglalkozásai, a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését valamint az eltérő tantervű iskolák sportrendezvényeire való felkészítést. Vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, sport, művészeti rendezvények vetélkedők, melyeket iskolánkban évente rendszeresen szervezünk. Tanulóinkat az iskolán kívüli megyei és országos rendezvényeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelő és oktató munka elősegítése céljából az osztályok számára évente kirándulást szervezhetnek (általános iskola 1 napos, speciális szakiskola 2 napos lehet). A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a tanulók legalább egyik szülőjének írásos beleegyezésével szedett osztálypénzből fedezzük. Szabadidős foglalkozások. A hét meghatározott napjain, szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók. A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes. Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak órarendbe építetten hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 20

21 A napközi otthonra vonatkozó szabályok A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A felvétel kérelmét tanévenként előre minden év májusában illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell kérni. A szülő tanév elején és végén is kérheti gyermeke napköziotthoni elhelyezését. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével az órarendekhez igazodva kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. A foglalkozásokról való hiányzást szülőknek a igazolniuk kell. A tanuló a foglalkozásokról csak a szülő személyes vagy írásos kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben a tanuló eltávozására felnőtt kíséretével az intézményvezető vagy helyettesei adhatnak engedélyt. A gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők segítenek a házi feladatok ellenőrzésében valamint a tanulókat érintő szabadidős tevékenységek szervezésében és lebonyolításában. XVI. A tanulók jutalmazásával és fegyelmezésével kapcsolatos szabályok A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi, sport és kulturális munkájában elért jó eredményeket értékeljük és jutalmazzuk. A tanuló munkájának elismerése: - Tanulmányi jegyek szeptember 1.-től első osztálytól 4. osztály félévig fokozatos bevezetéssel szöveges értékelés. (Lásd Pedagógiai Program) - Tanulmányi jegyek 4. osztály év végétől Speciális Szakiskola befejezéséig 1 5- ig terjedő érdemjeggyel történik. - Magatartás jegyek, Szorgalom jegyek elbírálása- a Pedagógiai Program alapján. A jutalmazás elvei Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató magatartást tanúsít, ill. hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola dicséretben részesíti, ill. jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki o tanulmányai során kitűnő bizonyítványt szerzett, o kiemelkedő versenyeredményeivel tűnt ki a tanév során, o kimagasló sportteljesítményt ér el, o eredményes művészeti, kulturális tevékenységet folytat, o a közösségi életben tartósan részt vesz. 21

22 Jutalmazás formái: HÁZIREND Szaktanári dicséret: tantárgyi szintű, kimagasló teljesítményekért. Osztályfőnöki dicséret: osztályközösségben végzett kiemelkedő tevékenységért. Igazgatói dicséret: megyei és országos versenyeken való eredményes részvételért, valamint huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő iskolában végzett munkáért. Tanév végén a legkiválóbb tanulóinkat tárgyjutalomban és oklevélben részesítjük. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, a házirend előírásait sérti, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmező intézkedés és fegyelmi büntetés nevelési eszköz alkalmazásakor mérlegelni kell a tanuló életkori sajátosságait, diagnózisát és a terhére rótt kötelezettség szegés súlyát. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi fenyítést alkalmazni TILOS! Fegyelmező intézkedések: Szaktanári figyelmeztetés tanórán elkövetett vétségért. Osztályfőnöki figyelmeztetés 2 szaktanári figyelmeztetés, illetve súlyosabb osztályközösségi szinten elkövetett vétségért. Igazgatói figyelmeztetés folyamatos szaktanári és osztályfőnöki figyelmeztetések ellenére bekövetkezett további vétségekért. A Házirend és a szabályok ellen súlyosan vétők esetében a fokozatok átléphetők. Fegyelmi büntetés: A fegyelmi eljárást a Közoktatási Törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint folytatjuk le. Fegyelmi büntetésben részesül a tanuló, ha kötelességeit vétkesen és súlyosan szegi meg, vagy enyhébb fegyelmi vétségei sorozatosan megismétlődnek. Súlyos kötelességszegésnek minősül: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása az egészségre ártalmas szerek, (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása a szándékos károkozás az iskolatársak, a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése Fegyelmi büntetés kiszabása fegyelmi eljárás során lehetséges. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a közoktatási törvény 76 -a és a 11/1994. MKM. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság hozza. 22

23 A fegyelmi büntetés lehet: Megrovás Szigorú megrovás Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, illetve iskolába (ha van fogadó intézmény) A fegyelmi intézkedéseket, és büntetéseket az adott tanévben a magatartás értékelésénél figyelembe kell venni. A fegyelmi intézkedéseket és büntetéseket a szaktanár és az osztályfőnök köteles a naplóban, a tájékoztató füzetben is rögzíteni valamint hivatalos levél formájában. A fegyelmező intézkedések és büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyosságától függően el lehet térni. XVII. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés van, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok: A gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése. Az iskolai tanulók időszakos vizsgálata a módszertani irányelvek szerint. (Minimális követelmény az 1., 3., 5., 7., 9., 11. évfolyamon, a védőoltások előtt, illetve 8. osztályban az iskolaváltás miatt, 18 éven felüliek esetében kétévenként.) Kötelező az adatszolgáltatás az ún. index (5., 9., 11.) évfolyamokról. A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése. Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése: Pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. Külön jogszabály szerint a sorköteles tanulók katonai alkalmasságának előzetes elbírálásához szükséges vizsgálatok elvégzése. Közegészségügyi és járványügyi feladatok Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 23

24 A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. Elsősegélynyújtás Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. Környezet - egészségügyi feladatok Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése. Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése. Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint: testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat), pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), BCG - heg ellenőrzése, mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), Az orvosi vizsgálatok előkészítése. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése. 24

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

5. A 13 6. 15 7. 18 8. A

5. A 13 6. 15 7. 18 8. A Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Házirendje 2007 1 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

KVGY Kft tanműhelyének házirendje

KVGY Kft tanműhelyének házirendje KVGY Kft tanműhelyének házirendje Készítette: dr. Sebestyén Mónika HR vezető 2017. május 2 KVGY Kft. tanműhelyének házirendje A házirend célja: Biztosítani a tanműhely működésének kereteit az oktató nevelő

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ HÁZIRENDJE

ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ HÁZIRENDJE ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ HÁZIRENDJE 2012 1 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A Házirend célja és feladata... 3 1.2. A Házirend hatálya...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

MEZŐFALVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

MEZŐFALVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND MEZŐFALVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 1 HÁZIREND Az iskola működési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizennyolc

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben