A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:"

Átírás

1 A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella Pál Viktor Karancsi Zoltán Szeged - Szabadka 2007

2 A kötet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földtudományok Doktori Iskola Területfejlesztési Tudományos Egyesület Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Keveiné Bárány Ilona Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka ISBN Felelős kiadó: Gábrity Molnár Irén elnök Borítóterv: Karancsi Zoltán Technikai szerkesztő: Pál Viktor Nyomdai munkálatok: MMPrint, Szabadka 2

3 Boldog születésnapot! 3

4 4

5 TARTALOM Előszó TÓTH JÓZSEF 4 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA 7 Köszöntések BAGDI SÁNDOR: Tisztelt Pál Ágnes! Kedves Kolléganő! 9 BARTA GYÖRGYI: Pál Ágnes születésnapjára 10 DÉNES ZOLTÁN: A II. Vatikáni Zsinat tanítása a katolikus misszióról 11 HERENDI ISTVÁNNÉ: Mint egy családtag 14 HERENDI ISTVÁN: Sokévnyi történet 15 OLÁH FERENC: Földrajzi terepgyakorlatok Erdélyben 16 RÉTVÁRI LÁSZLÓ TÓBIÁS ANDRÁS: Nagyapám is ott volt Beszélgetés Rétvári Lászlóval a forradalomról 20 SARNYAI MÁRIA: Montenegró. Egy nyaralás emlékére 30 SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN: Geográfus nő egy női geográfus szemével 32 TIMÁR JUDIT: Nem fújja el a szél 33 VERES LAJOS: Életutak találkozása 34 VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET: Pál Ágnes méltatása 35 Tanulmányok BAGDI SÁNDOR: A Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a felszíni és a felszín alatti vizek hasznosíthatóságára 39 BALOGH ANDRÁS: Az aprófalvas helyi társadalmak életkörülményei 45 BARANYI BÉLA: Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon 52 BURGERNÉ GIMES ANNA SZÉP KATALIN: Az egyéni mezőgazdasági üzemek helyzete a Dél-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon 62 CSORDÁS LÁSZLÓ: A magánüdülők építése és állománya Magyarországon 70 GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vajdasági magyarok regionális tudata 79 GULYÁS LÁSZLÓ: A Szlovák Köztársaság első regionalizációs kísérlete, avagy az 1996 évi közigazgatási reform 86 GYŐRI FERENC: A középfokú oktatás eredményességi mutatóinak tehetségföldrajzi szempontú értékelése a Dél-Alföld határ menti településeinek példáján 94 5

6 HAJDÚ ZOLTÁN: Magyarország szomszédsági környezetének változásai 1918-ig 102 HEGEDŰS GÁBOR: Az Alföld 1990 és 2006 közötti választásföldrajzi sajátosságainak áttekintése 109 IZSÁK ÉVA: A természet és társadalom együttélésének tapasztalatai és lehetőségei a Székelyföldön 116 KARANCSI ZOLTÁN: A tájesztétika filozófiája az objektivista és a szubjektivista megközelítések szemszögéből 122 KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA: Tájökológiai adottságok és tájhasznosítás Kiskunhalas környékén 130 KÓKAI SÁNDOR: A Bánát helye és szerepe a történelmi Magyarországon ( ) 143 KOROM ANNAMÁRIA HORNYÁK SÁNDOR JÁNOS: Az Ems völgyének sajátos településhálózata 156 MEZEI ISTVÁN: A turizmus fejlődésének néhány hasonló eleme a posztkommunista országokban 164 NAGY IMRE: A Vajdaság fejlettségének területi különbségei 172 PÁL VIKTOR: Egészség, egészségügy, határmentiség 178 PIRISI GÁBOR TRÓCSÁNYI ANDRÁS: Utószó egy kutatáshoz: a várossá nyilvánítás településföldrajzi kérdései 186 RÉDEI MÁRIA: Változó perspektívák az egész világra kiterjedő képességek kérdésében 194 SALAI JÁNOS: Az államhatár történeti áttekintése 203 SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései 211 SZÉKELY ANDREA: A határon átnyúló funkcionális városi területek kommunikációja Komárom példáján 222 SZILÁGYI GYÖRGYI: A migrációs folyamatok mozgatórugói és a megmaradás esélyei a Partiumban 230 SZILASSI PÉTER: A Káli-medence rekreációs vonzerejének területi jellemzői 236 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA: Demográfiai öregedés csongrád megye határ menti térségében 242 Dr. Pál Ágnes szakmai életrajza 249 Dr. Pál Ágnes publikációi 251 A kötet szerzői 262 6

7 ELŐSZÓ 7

8 SZUBJEKTÍV MONDATOK PÁL ÁGNESRŐL Pál Ágnes már születésekor előnyt szerzett velem szemben, és ezt az előnyét máig is konokul őrzi. Ebből fakad, hogy vénként a fiatalról nekem kell róla írnom e nevezetes alkalommal és nem neki rólam. Érdekes, bár sohasem bántam, hogy aktív részét tekintve alig százas elemszámú szakmai sokaságunkban gyakran sodort olyan helyzetbe bennünket az élet, hogy egymásról alkotott véleményünk fontos lehetett a másik fél számára is. Gyaníthatóan a két és félévnyi életkori hátrányom a ludas abban, hogy legtöbbször ez rám rótt véleményezési, ajánlási, bírálati feladatot. Miután én nem közvetlenül az érettségim után kerülhettem egyetemre, egy évvel utánam végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia-földrajz szakán. A Gazdaságföldrajzi Tanszéken maradva az utána következőket már taníthattam, őt nem. Ennek előnyös következményeit évekig élvezhette, de amikor az akkori tudományos minősítési rendszernek megfelelően aspiráns lett és kijelölt témavezetőjének bokrosodó teendői, majd romló egészségi állapotából eredő gondjai kevésbé tették lehetővé a hatékony irányítást, egyre szorosabban kezdett kötődni az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabán működött, akkor általam vezetett Alföldi Csoportjához. Így ismerhettem meg kutatásait, Vörösmartiné Tajti Erzsébettel kialakult példaszerű együttműködését, és segíthettem disszertációja elkészültét, majd annak érdem szerinti, eredményes megvédését. Kutatócsoportunkhoz való egyre szorosabb kötődése nyomán természetes volt, hogy tagja lettem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére benyújtott pályázata bíráló bizottságának, később főiskolai tanári, majd tanszékvezetői kinevezése ügyében is véleményemet kérték. Már Pécsett voltam, amikor az 1990-es évek közepén néhány évig helyi kötelezettségeim mellett a szegedi főiskolai tanszék vezetését is el kellett lássam. Ekkor dolgoztunk először egy munkahelyen, és ekkor érezhettem, és tanulhattam meg becsülni hatékony segítségét. Természetes volt, hogy amikor ottani ténykedésem indokai megszűntek, a leghatározottabb meggyőződéssel javasoltam őt tanszékvezetőnek. Nagyon sok segítséget kaptam tőle a Pécsett létrehozott Földtudományi Doktoriskola működésének eddigi mintegy másfél évtizede alatt. Rengeteget vállalt akár vizsgáztatási, akár témavezetői, konzulensi, bíráló bizottsági tagsági szerepkörben. Ebből logikusan következett, hogy habilitációt is nálunk szerzett, majd egyetemi magántanári címet is kapott. Együttműködésünk ma is töretlen és egyre szélesebb személyi körre, tematikára kiterjedő. Ennyi minden következett abból a bizonyos két és félévnyi hátrányból, és így ért utol az is, hogy a Pál Ágnes 65. születésnapjára munkatársai, kollégái és tisztelői által összeállított tiszteletkötet bevezető, értékelő fejezetét én írjam. Belevágok. Pál Ágnes augusztus 5-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1965-ben Szegeden fejezte be. Végzése után néhány évet a szolnoki Újvárosi 8

9 Általános Iskolában, majd a tiszaföldvári Hajnóczy Gimnáziumban, illetve a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban tanított ban került a Szolnoki Művelődési Központba, ahol mint természettudományi előadó dolgozott. Ezután önálló aspiránsi státuszt kapott az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében. Ennek letelte után (1979) ugyanott tevékenykedett. Időközben egyetemi doktorátust szerzett (1969), nyelveket (orosz, német) tanult, majd 1981-ben elnyerte a földrajztudomány kandidátusa címet. Ekkor került a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére, ahol 1983-ig adjunktus, ettől 1988-ig docens, majd 1996-ig beosztott főiskolai tanár tól 2005-ig tanszékvezető. Közben 2004-ben habilitált. A tanszékvezetői megbízatás lejárta óta, mint főiskolai tanár, és mint egyetemi magántanár tevékenykedik. Gyakran láthatjuk az országos és nemzetközi tudományos konferenciákon, többet maga is szervezett. Sokat utazik, a különböző pályázatok, támogatások felhasználásán túl saját forrásait sem kímélve. Szakterületünk szervezeteiben, egyesületeiben tevékenyen vesz részt, számos kapcsolatot kezdeményez. Publikációs tevékenységének mennyiségi paraméterei két számmal leírhatók: mintegy 70 írása jelent meg és 60 szakmai előadást tartott. Nem tartozik tehát a leginkább termékeny (szószátyár?) geográfusok közé, de tekintetbe véve az egyeteminél és kutatóintézetinél mostohább publikációs körülményeket, magas óraszámot teljesítménye egyáltalában nem lebecsülhető. Szakmai érdeklődése (néhány elkalandozástól eltekintve) mindvégig két témakörhöz köthető. Az egyik az egyetemi doktori disszertáció, majd a kandidátusi értekezés témáját is adó Szolnok-kérdéskör (iparföldrajz, ágazati problémák, vonzáskör, regionális szerepkör), kiterjesztve a megyére, majd a szomszédos alföldi térségekre is. Tematikailag is bővülő alföldi kutatásaiban az 1990-es évek elején jelenik meg a határmentiség, a határok menti együttműködés problematikája. Ez lendületben, eredményességben egyaránt megújulást hoz és az országosan is elismert és nemzetközileg is számon tartott konferenciákkal átütő sikerrel jár. Ehhez a fordulathoz köthető a Szónokyné Ancsin Gabriellával kialakult és elmélyült tudományos, kutatói, szervezői és szerkesztői együttműködés, mely mindkét résztvevő számára úgy eredményezett előnyt, hogy az egész szakma hasznára vált. Konferencia-előadásainak tematikája szerteágazóbb, de benne is az írásos publikációk két domináns témaköre uralkodik. A másik eltérés: amíg az írások mintegy ötöde idegen nyelvű, az előadások között ez az arány jóval magasabb. E tekintetben különös figyelmet érdemel Pál Ágnesnek az a törekvése, hogy a környező államok tanári továbbképzésében előadásokkal és az általa beszervezett kollégák előadásaival segítsen. Publikációs munkásságát lektorálások, recenziók, különböző pályázatok és egyéb írások bírálatai egészítik ki. Ezen kívül és alapvetően tanított egész életében. Mint az életrajzi részben érintettem: alap- és középfokon kezdte, felső szinten folytatta évtizedeken keresztül. Örülök, hogy a doktoriskolákban folyó posztgraduális oktatásba is bekapcsolódott, és részt vesz a tudományos minősítési folyamatban is. 9

10 Azt írtam, mintegy százan vagyunk mi aktív geográfusok. Talán negyedünk sorolható a meghatározó élbolyba, további ötvenen lehetünk olyanok, akiknek teljesítménye nélkül a hazai geográfia nem lehetne az, ami. Egy állandóan változó összetételű negyedünk egészíti ki a képet. Ide esnek vissza az elfáradók, de ide törnek be mindig a talentumos újak is. Pál Ágnes munkássága, becsületes kollegialitása, szorgalma, mindig élő segítőkészsége alapján azokhoz tartozik, akik nélkül geográfiánk nem lehetne az, ami. Jó egészséget, további fáradhatatlan munkálkodást, az eredményekben örömet kívánok Neked a magam, barátaid szűkebb, tisztelőid tágabb köre és az egész geográfus-társadalom nevében. Pécs, október 1. Tóth József 10

11 ÉDES ÁGIKÁM Isten éltessen még hosszú-hosszú évekig munkában, egészségben, szellemi erőben, kitartásban, békességben és szeretetben. Pál Ágnessel 1987-ben ismerkedtem meg, aki felkeresett és elmondta terveit, amiben én is szerepeltem. Természetesen igent mondtam, hisz abban az időben én még a szakma mostohagyermeke voltam. Nagyon megörültem, hogy valakinek eszébe jutok, ismeri és elismeri addigi munkásságomat, no és még tetszik is neki! Azóta együtt járjuk a határ mentét és az európai egyetemeket, hazai és külföldi konferenciákat. Pályázatokat nyerünk együtt és külön, ki-ki a maga kutatási területén, de érdekes módon mindig találkozik a két terület. Így jutottunk el együtt1996-ban Leuveni Collégium Hungaricumba, ahol több hónapon keresztül gyűjtöttük a határ menti kutatás külföldi eredményeit, vagy Moszkvába a Lomonoszov Egyetemre. Hosszú lenne felsorolni a közös konferenciákat és tanulmányutakat. Barátságunk töretlen, bár egy alkalommal próbálkoztak összeugrasztani minket, de természetesen, ahogy kiderült a turpisság mi rendeztük sorainkat. Őszintén örültem, és büszke voltam a kutatótársamra, barátnőmre, amikor kinevezték tanszékvezetőnek, no és a habilitációja alkalmával, illetve, amikor a Pécsi Egyetem magántanára lett. Méltón viselheted a talárt, hisz ami az egyetemi professzoroktól elvárható tudás, érdeklődés, magas szintű előadás, diákokért való rajongás és törődés, kutatás, jó szervezés, kollegalitás az mind-mind érdemed. Külön örülök annak, hogy a határon túli kollégák és diákok segítésében, tudományos és szellemi táplálásában az általad szervezett munkacsapat (Tóth József Professzor Úr, Pál Ágnes Professzor Asszony, Dénes Zoltán Docens Úr és jómagam) része vagyok. Előadásokat tartottunk határon túli magyar egyetemeken: Csíkszeredán, Beregszászban, Magyarkanizsán, és folytatjuk mind a héthatáron. E röpke 20 év alatt fáradhatatlanul dolgoztunk. Kitartásod, oktatásod és a hallgatókkal való törődésed példamutató. Mindig csodáltam benned azt az ősi energiát, segítőkészséget. Soha nem mondtad, és nem mondod, hogy NEM TUDOM, mert mindig, s mindenkinek keresed az utat, s mint jó földrajzos, meg is találod. Végül egy idézettel, és természetesen határ témájú cikkel köszöntelek, és köszönöm mindazt a sok jót, amit nekem adtál. Barátainkat nem szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk. Titus Livius (kr.e ) Szeged, augusztus 5. Szónoky Ancsin Gabriella 11

12 12 KÖSZÖNTÉSEK

13 TISZTELT PÁL ÁGNES! KEDVES KOLLÉGANŐ! BAGDI SÁNDOR Örömömre szolgál, hogy Dr. Pál Ágnest, aki 1981-től kezdődően, több évtizeden át volt kolléganőm a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékén, ahol nagyon eredményes oktató-nevelő és tudományos munkája során 65 éves korára közismert személyiséggé vált, most személyesen, nagy szeretettel köszönthetem azon születése napján, amelyen alkotói tevékenységének gazdag eredményét ünnepelhetjük. Elsősorban a geográfia egyik fontos ágazatában, a népesség- és településföldrajz területén elért eredményeire, azon belül a határmenti kutatásaira gondolok. Ezen a szép évfordulón egy igaz tanszékvezető tanárról, kollégáról, nevelőről, emberről, kutatóról szeretnék szólni, akire, és akinek a segítségére mindenkor lehetett és lehet számítani. Személyiségében nagyon értékes kollégának ismertem meg és annak tartom Őt ma is. Jellemzője az egyenes, közvetlen, barátságos egyéniség, állandó kedélyes jó hangulata miatt munkatársai és környezete tisztelik, szeretik, fejlődő szaktárgyi tudását, tudományos eredményeit értékelik. Tanszéki tevékenységünk során több területen dolgoztunk együtt, igen eredményesen. Szakóráink összehangolása érdekében sokszor ültünk össze és folytattunk hasznos megbeszéléseket igen fontos szakmai tananyagokról, melyeket előadásainkban, gyakorlati óráinkon, de még a terepgyakorlatok alkalmával is sikeresen alkalmaztunk (pl. statisztikai adatok összehasonlítása, grafikonok, diagramok készítése, ábrázolási módok, stb.) A Tanárnővel jól és eredményesen lehetett együtt dolgozni a tanszéki napi feladatok, hallgatói problémák megbeszélésében, megoldásában, a különböző tanszéki rendezvények közös előkészítésében, levezetésében, értékelésében (pl. a tudományos diákköri rendezvények, a tanszéki névnapok előkészítése, megtartása stb.). Oktató-nevelő és tudományos munkáját a szakma szeretete és a mély érdeklődés jellemzi. Tanszéki, tanári tevékenységére a következetesség a jellemző, és a hallgatókat is erre igyekszik oktatni, nevelni. A hallgatók szigorú, következetes, de igazságos előadónak, tanárnak ismerik, és így is emlegetik. Pál Ágnes kolléganő a nagyértékű, magas szintre fejlesztett empátiás készségét igazán a tanszékvezetői évei alatt ( ) tudta mintaszerűen alkalmazni kollégái és beosztottjai felé. Természetesen a hallgatók is jól érzékelték annak pozitív hatását. Hallgatóink is több alkalommal kinyilvánították, hogy Pál tanárnő nagyszerű tanár, kedves, nyugodt egyéniség, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni, terepgyakorlatra menni. Szívből gratulálok e nagyon szép életkor eléréséhez, és igaz, kollegiális barátsággal és szeretettel kívánok további szép évtizedeket, benne igazi eredményes oktató-nevelő és tudományos munka végzését jó erőben, egészségben! 13

14 PÁL ÁGNES SZÜLETÉSNAPJÁRA BARTA GYÖRGYI Ritkán dolgoztunk együtt. Egyszer-egyszer sikerült Ágit rávennem, hogy vegyen részt kutatásomban, emlékszem, hogy egy ízben több tucat interjút készített Szegeden, az ipari üzemekben. Jól tudtam használni szorgos és megbízható munkáját. Kitűnő tanulmánynak tartom a kandidátusi disszertációját, amit Szolnok megye iparának helyzetéről és területi szerkezetéről készített, 1980-ban. A Szolnok megyei székhelyű iparvállalatok input-output mérlege a szocialista korszak területi ÁKM vizsgálatainak egyike, igen hasznos kordokumentum. Pál Ágnes kutatása is azt bizonyította, mint a többi ilyen jellegű kísérlet, hogy a megyén belüli vállalatok, ágazatok között mennyire nem alakult ki kooperáció. A megye vállalatai sokkal erősebben kapcsolódtak a megyén kívüli területekhez, gazdasági körzet Szolnok megye gazdaságában sem alakult ki. Ági Szegeden, én Budapesten. Csak néhány évvel vagyok fiatalabb Áginál, időről időre találkoztunk egy-egy konferencián, korábban kandidátusi, majd PhD védéseken. Jól esett, jól esik a folyamatosság közben elmúlt a szocializmus, jött az új korszak, az átmeneti Megőszültünk, bár ezt igyekszünk palástolni Isten éltessen Ági születésnapod alkalmával. Remélem, még sok konferencián fogunk összefutni. 14

15 A II. VATIKÁNI ZSINAT TANÍTÁSA A KATOLIKUS MISSZIÓRÓL DÉNES ZOLTÁN Ezeket a Pál Ágnes tiszteletére írt sorokat azért közlöm, mert emlékeztetni akarok arra a munkára, amivel Ő a földrajztudományban szinte elsőként szervezte újjá a vallásföldrajz oktatását, kutatását. A XX. század közepét az enyhülés kora kezdetének szoktuk nevezni. A század első felét kétségtelenül a totális diktatúrák időszakának is tekinthetjük. A hatvanas évek elejének volt néhány éve, amit az aranykor előképének tekintettek a kortársak. A római pápa XXIII. János volt. Az Egyesült Államok elnöke Kennedy, a Szovjetunió pártfőtitkára Hruscsov. Néhány évig valóban hittek valamilyen félelemtől mentes világ lehetőségének megalapozásában. XXIII. János pápa jól látta és ismerte korának nehézségeit, ezért valósította meg tervét, hogy egyetemes zsinattal dolgoztatja ki az egyház megújulására, missziós tevékenységére vonatkozó tervét. A vallás kutatói számára azért fontos ennek a határozatnak az ismerete, mert alapként szolgál a katolikus tanítás terjedésének megértéséhez. Azok a népek, beleértve hazánkat is, ahol missziós munka folyik, csak nemrég nyerték vissza önállóságukat, s kezdtek elindulni a szabad kulturális és gazdasági fejlődés útján. Újjászülető nemzeti létük és egységük gondjaival vannak elfoglalva. Szeretnének saját hagyományaik, világnézetük szerint élni. Sok országban nem jó szemmel néznek a misszionáriusokra, akik vagy, az elnyomók fajtájához tartoznak, vagy a butaság hírnökei. Az utóbbi évtizedekben terjedő fundamentalizmus következtében Ázsia és Afrika több állama tagadja meg a beutazási engedélyt a misszionáriusoktól. Nemcsak a külső nehézségek akadályozzák az egyházat a missziós feladataik teljesítésében, hanem az egyházban tapasztalható belső krízis is. Amíg a keresztény közösségek száma egyre nő addig drámaian csökken a papi hivatások száma. Az egész okmányt úgy kell tekintenünk, mint a zsinat tanításának foglalatát, amelybe beleágaznak a világ gondjai. Útmutatások az egyházról, az életről, a püspökök, papok, hívek feladatairól, ökumenizmusról, vallásszabadságról. Nem találkozunk a vallásföldrajz kulturális térszerkezetre, statisztikára vonatkozó tényeivel inkább a zsinat elméleti, lelkiségi útmutatását láthatjuk a következő pontokban, amit a mintegy harmincoldalas okmányból foglaltam össze. Teológiai alapvetés: Ha misszióról beszélünk az egyház eleven életére és állandó gyarapodására kell gondolnunk. Az egyház terjedésében dinamikus életereje mutatkozik meg. Így lesz jelenvalóvá és hatékonnyá minden népnél és minden korban, hogy benne mindenki megtalálja az üdvösség biztos útját. A missziós munka tehát nélkülözhetetlen az emberek üdvössége szempontjából. 15

16 Krisztus nélkül nem üdvözülhet senki. Krisztus pedig az üdvösségre nélkülözhetetlen intézménynek alapította egyházát. Az evangélium hirdetése az ember legfőbb javát, az üdvösséget szolgálja. Emellett azonban hirdetni kell Krisztust is, mint az igazi emberség példaképét, mert ez mindenképpen az emberiség javát szolgálja. Így lesz az evangélium a történelem az emberi egység, testvériség és békesség kovásza. És végül a missziós igehirdetésnek eszkatológikus jellege is van: minden időben megjeleníti azt a Krisztust, aki majd az idők végén ismét eljön látható alakban, hogy valamennyi értékét, ami a népek életében, kultúrájában fellelhető volt, és amit egyháza megtisztított az emberi gyarlóságoktól bemutassa a mennyei Atyjának. Küldetését az egyház minden tagja által gyakorolja: Mindenki, aki az egyházhoz tartozik, az teljes értékű és küldetéssel is rendelkező tagja. Ebből következik, hogyha az egyház missziós egyház, akkor ezt a feladatot is minden tagja által kell gyakorolnia. Minden kereszténynek, bárhol is él, élete példájával és a beszéd tanulságtételével úgy kell megmutatnia a keresztségben magára öltött új embert és a bérmálásban nyert Szentlélek erejét, hogy akin csak látja jócselekedeteit, dicsőítse az Atyát, és jobban megértse, mi az élet valódi értelme és milyen egyetemes az emberek üdvössége. Majd fölsorolja azokat a jó tulajdonságokat, erényeket, amelyekkel hatni lehet az emberekre, vonzóvá téve előttük a keresztséget, elsősorban is a szeretetet; a megértő párbeszédet, segítőkészséget és együttműködést a társadalmi életben. Ez valójában minden missziós munka nélkülözhetetlen előkészítője. A további missziós munkához feltétlenül szükséges, hogy az új keresztények is tanúságtevő életet éljenek. Ezért fontos, hogy aki be akar lépni az egyházba, egész szívéből megtérjen. Elrendeli tehát a dekrétum a missziós területeken a katekumenátus intézményének bevezetését. A katekumenátus, amely az ősegyház életére jellemző, beavatás a keresztény hitbe a keresztény életforma elsajátításába. Az egyház új tagjai érezzék át a testvéri közösséget a liturgia végzésénél és az élet többi területén is. Figyelmezteti a misszionáriusokat, sajátítsák el az ökumenikus szellemet és ápolják a szeretetet a különvált keresztényekkel. Így elkerülhetik az áldatlan versengést, és együtt kereshetik az egység útját. Az egyház meggyökerezése a népek között fokozatosan történik: Az egyház elismeri, hogy missziós célját csak fokozatosan valósíthatja meg. Hosszú időbe telik, míg az egyház igazán gyökeret verhet, meghonosodhat a népek között. A kezdet után a missziós munka igazi nagy eredménye a fiatal egyház megalakulása, amely azután megerősödve hirdeti tovább a még kívül állóknak az evangéliumot. Ebben a fiatal egyházban a hívők közössége is bekapcsolódik, és alkalmazkodik is népük társadalmi életéhez és szokásaihoz, elég sok bennszülött papja, szerzetese és saját püspöke is van. A zsinat atyái sok hasznos tanácsot adnak a fiatal helyi egyházaknak, hogyan fejlődjenek, erősödjenek a további missziós munkára, kérik maradjanak az egész egyházzal bensőséges kapcsolatban. Korszerűen szervezett missziós tevékenység: 16

17 A missziós munka eredményessége a legnagyobb mértékben maguktól a misszionáriusoktól függ. A dekrétum negyedik fejezetében szól azokról, akik Isten kegyelméből hivatást éreztek a hit terjesztésére és mint papok, szerzetesek, vagy világi hívők egész életüket erre a célra szentelik. Nagy tisztelettel emlékezik meg róluk és buzdítja őket, hogy valóban krisztusi lelkülettel hirdessék az evangéliumot, és türelemmel, bátorsággal viseljék el az ezzel járó megpróbáltatásokat. Az illetékeseknek pedig a lelkére kötik, hogy minden tekintetben jól készítsék fel őket munkájuk végzésére. S hogy az alkalmazkodás készsége időben kifejlődjék bennük, és a helyszínen is folytassák tanulmányaikat, jól megismerve annak a népnek a nyelvét, történelmét, vallását, szokásait, ahová küldetést nyernek. Missziós feladatok: Amint a keresztény hívek életéhez, éppúgy a papi hivatáshoz is hozzátartozik a missziós lelkület. A papok lelkipásztori működését hassa át az a törekvés, hogy állandósuljon híveik körében a missziók iránt való érdeklődés és tevékeny szeretet. Így érhetik el, hogy a keresztény családokban ma is szép számmal jelentkeznek missziós hivatások. A zárszóban hivatkoznak arra a tényre, amellyel Jézus szeretett minket. Ez a szeretet tölti most el az ő szívüket is minden ember iránt. A missziós dekrétum tartalmán és stílusán is ez a szeretet érződik. A szeretet, amely az egész egyház feladatává tette a kor követelményeihez szabva Jézus Krisztus parancsának teljesítését: Menjetek tehát tegyetek tanítványommá minden népeket! (Mt 28,19) Forrás: A II. vatikáni zsinat tanítása, Szent István Társulat, Budapest,

18 MINT EGY CSALÁDTAG HERENDI ISTVÁNNÉ Emlékszem, Ágival való megismerkedésünk Szónokyéknál történt. Szónokyné Ancsin Gabival egy évfolyamra jártunk, és szegedi lakosokként mindig is tartottuk a kapcsolatot egymással. Ági nagyon szerette Gabi 2 lányát, és hamarosan összebarátkozott a mi 2 lányunkkal is. Az évek során sok-sok alkalom adódott a találkozásokra. Szinte minden nyáron várjuk Ágit Gyopárosra, a család üdülőjébe. Nagyot lehet ott pihenni, aludni, kikapcsolódni! Szüleim is megismerték és megszerették Ágit. Különösen Apuval tudtak hosszan beszélgetni a világ dolgairól, és Anyuval is bármikor adódott kiadós beszélgetni való téma. Szüleim sajnos már nem élnek, de Ági most is gyakran emlegeti Feri bácsit, Ica nénit. Gyakran találkoztunk Ági édesanyjával, az Anyuval, aki Szolnokon lakik. Ha Szegedre látogatott, nem maradhatott el a vizit, a közös beszélgetés. Mindig fontos volt és most is fontos a kert, a virágok, a várható termés és az elvégzendő aktuális kerti munka. Most már kicsit megritkultak ezek a találkozások, de Emmike néni 87 évesen is számon tart minket, és szinte napra készen tudunk egymásról. Ági mindig szívesen szervezi a kirándulásokat. Az egyik ilyen úton lányaim is részt vettek. A spanyolországi buszos kirándulás életre szóló emlékeket jelentett a gyerekeknek. A tompaládonyi szállásra alapozott ausztriai kirándulást felnőtteknek, baráti társaságnak szervezte. Igen jó hangulatban jártuk be mikrobusszal Ausztria keleti részének látnivalóit. Mariazell, Bécs, Fraknó voltak a fő állomások. Bizony, a havas, téli időben a hólánc szerelése is fontos feladat volt, mert különben a közlekedés még nagyobb probléma lett volna. Amikor a férjem 2004-ben egy nagy távoktatásos pályázatot szervezett, Ágival együtt kísértük el Szabadkára, a Tanítóképző Karra. Kemény hideg volt, és ott a fűtés sem volt igazán jó. Nagy eredmény volt olyan körülmények között sikerre vinni a pályázatnak azt a szakaszát. A sikernek együtt tudtunk igazán örülni. A három unokánk is tudja már, ki is az az Ági néni. Várják, játszanak vele úgy, mint bárki mással a családtagok közül. Botond, a legnagyobb már beszélget vele. A két kisebb még inkább csak játszik Ágival. Jó egészséget és még sok közös élményt kívánok a családom és a magam nevében! 18

19 SOKÉVNYI TÖRTÉNET HERENDI ISTVÁN Ez a történet az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején kezdődött. Drága jó barátom, Csatári Bálint akkoriban TMB ösztöndíjasként az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete békéscsabai Alföldi Kutatócsoportjának tudományos ösztöndíjasa volt. Bálint invitálására látogattam el akkoriban egy alkalommal Békéscsabára. Az intézeti látogatás után egy közeli vendéglőben együtt ebédeltünk az intézeti munkatársakkal. A társaságban az egyik kolleganő, Pál Ágnes többször is lelkesen beszélt a Szolnok megyei iparral kapcsolatos kutatásairól. Ekkor találkoztam először Ágnessel, aki között aspiránsként foglalkozott a témával, majd pedig 1981-ben lett a földrajztudomány kandidátusa. Pál Ágnessel a szakmai barátság a békéscsabai találkozás óta megmaradt, és egy idő után egyre többször kért meg a kutatásaiban gyűjtött adatsorainak a feldolgozására. Én 1971-től dolgoztam a JATE Kibernetikai Laboratóriumában, ahol gyakran volt feladatom a kérdőíves kutatások kapcsán az adatok számítógépes feldolgozása és matematikai-statisztikai elemzése. Kérésének mindig szívesen tettem eleget. Pál Ágnes több sikeres OTKA-pályázatában voltam résztvevő, mint számítógéphez értő kutató. Ágnes a számítógéphez eleinte nem nagyon értett, de a korrekt adatfeldolgozásra nagy szüksége volt. Alkalmam volt végigkísérni azt a tanulási folyamatot, ahogy Ági - fel nem adva, bele nem fáradva - mára eljutott a kutatási eredmények önállóan készített számítógépes prezentálásig, ebben is mindig a magas színvonalat keresve és igényelve től dolgozom a tanárképző főiskolán (ma: SZTE JGYPK), bár nem azon a tanszéken, ahol Ági tanít. Sokszor pályáztunk sikeresen együtt külföldi utakra. Így lett úticél Nyitra, Kolozsvár, Bécs, Nagyvárad, Szabadka, New Delhi, Chandigar, New York. Mindegyik város nekünk közös felkészülést, előadásokat, prezentációkat és sok-sok közös ismerőst jelent. És élményeket persze, például az utazásban. Ági nem szereti a repülésben azt az 1-2 percet, amikor a gép a startvonal után a kifutópályán rázkódik, és éppen kezd a levegőbe emelkedni. De utána már szívesen veszi el a stewardess-től a kis pohár pezsgőt vagy a wiskey-t a feszültség oldására. Élmény volt vele Delhiben a zsúfolt utcákat járni, az állatkertben nézelődni, vagy például Chandigarban a motoros riksán utazva keresni az egyetemi negyedet. Szintén emlékezetes a new yorki konferencia, ahol a Columbia University-n tartott előadás után a sokmilliós nagyvárosban gyalogoltunk, nézelődtünk, fényképeztünk fáradhatatlanul. Ági, még sok közös utat, további szép szakmai eredményeket és nagyon jó egészséget kívánok Neked! 19

20 FÖLDRAJZI TEREPGYAKORLATOK ERDÉLYBEN OLÁH FERENC Több mint tíz éve született meg a gondolat, hogy földrajz szakos hallgatóink részére tanulmányutat, terepgyakorlatot szervezzünk Erdélybe. Alapvető célunk a már meglévő szakmai ismereteik elmélyítése és természetesen a kiválasztott terület kínálta új lehetőségek, ismeretek bemutatása volt. Közismert az a szakmaipedagógiai tétel, hogy a száraz vagy kevésbé száraz, tantermi ismeretszerzés nagyon hatékonyan fokozható, elmélyíthető, ha a tanultakat a valóságban is megláthatja, megtapasztalhatja a hallgató. Földrajz szakos leendő tanárok számára ez saját ismereteik bővítése mellett azzal a haszonnal is járhat, hogy későbbi oktató-nevelő munkájuk során ők maguk is képesek lesznek ilyen tanulmányutak, tanulmányi kirándulások megszervezésére, lebonyolítására. A területválasztás indoka az volt, hogy Erdély számos olyan földrajzi jelenség, folyamat bemutatására kínál kitűnő lehetőséget, amelyek Magyarországon nem, vagy kevésbé típusos módon, formában jelennek meg. Természetesen nem csak földrajzi-, hanem más természet- és társadalomtudományi szempontokból is kitüntetett területnek számít, így a hallgatók komplex benyomásokat szerezhettek, összetett ismeretekhez juthattak egy-egy út során. Az eddigi kilenc tanulmányúton nem csak a szorosan vett Erdély, hanem a Keleti- és Déli-Kárpátok, a Bánságihegyvidék, valamint a Duna-delta térségében tettünk látogatást. Egy-egy területtel igyekeztünk minél aprólékosabban, mélyrehatóbban megismerkedni, de ezek az utak nem adtak nem adhattak lehetőséget a részletes, mindenre kiterjedő alapos bemutatásra. Minden alkalommal az éppen aktuális terület kínálta földtani, természetföldrajzi, társadalomföldrajzi, ökológiai, környezet- és természetvédelmi értékeket, kulturális és szociológiai jellemzőket, sajátosságokat igyekeztünk bemutatni, felhívni rájuk a figyelmet. Ennek sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a terepgyakorlaton valaha részt vettek jelentős számban később önállóan, a saját maga, vagy a tanulói számára szervezett utakkal akár többször is visszatértek a korábban már részben megismert területekre. A terepgyakorlatokról A teljesség igénye nélkül lássunk néhány példát. Első utunk két hegységet érintett. Az egyik a Retyezát, ahol a fosszilis glaciális és recens periglaciális formakincs mellett a magashegyi övezetességet is megfigyelhettük. Sajnos a turizmus nemkívánatos következményeit, maradványait is, rozsdásodó konzervdobozok kisebb-nagyobb kupacait. Későbbi útjaink egyikén újra 20

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

KONFERENCIA A TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

KONFERENCIA A TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Balogh László Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: (52) 512-900/2706 E-mail: l_balogh@tigris.klte.hu KONFERENCIA A TEHETSÉGES

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Petrás Ede Témavezető: Dr. Pusztai Gabriella DEBRECENI EGYETEM Humán Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Varga Ágnes ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék doktorandusz A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben