A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:"

Átírás

1 A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella Pál Viktor Karancsi Zoltán Szeged - Szabadka 2007

2 A kötet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földtudományok Doktori Iskola Területfejlesztési Tudományos Egyesület Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Keveiné Bárány Ilona Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka ISBN Felelős kiadó: Gábrity Molnár Irén elnök Borítóterv: Karancsi Zoltán Technikai szerkesztő: Pál Viktor Nyomdai munkálatok: MMPrint, Szabadka 2

3 Boldog születésnapot! 3

4 4

5 TARTALOM Előszó TÓTH JÓZSEF 4 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA 7 Köszöntések BAGDI SÁNDOR: Tisztelt Pál Ágnes! Kedves Kolléganő! 9 BARTA GYÖRGYI: Pál Ágnes születésnapjára 10 DÉNES ZOLTÁN: A II. Vatikáni Zsinat tanítása a katolikus misszióról 11 HERENDI ISTVÁNNÉ: Mint egy családtag 14 HERENDI ISTVÁN: Sokévnyi történet 15 OLÁH FERENC: Földrajzi terepgyakorlatok Erdélyben 16 RÉTVÁRI LÁSZLÓ TÓBIÁS ANDRÁS: Nagyapám is ott volt Beszélgetés Rétvári Lászlóval a forradalomról 20 SARNYAI MÁRIA: Montenegró. Egy nyaralás emlékére 30 SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN: Geográfus nő egy női geográfus szemével 32 TIMÁR JUDIT: Nem fújja el a szél 33 VERES LAJOS: Életutak találkozása 34 VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET: Pál Ágnes méltatása 35 Tanulmányok BAGDI SÁNDOR: A Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a felszíni és a felszín alatti vizek hasznosíthatóságára 39 BALOGH ANDRÁS: Az aprófalvas helyi társadalmak életkörülményei 45 BARANYI BÉLA: Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon 52 BURGERNÉ GIMES ANNA SZÉP KATALIN: Az egyéni mezőgazdasági üzemek helyzete a Dél-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon 62 CSORDÁS LÁSZLÓ: A magánüdülők építése és állománya Magyarországon 70 GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vajdasági magyarok regionális tudata 79 GULYÁS LÁSZLÓ: A Szlovák Köztársaság első regionalizációs kísérlete, avagy az 1996 évi közigazgatási reform 86 GYŐRI FERENC: A középfokú oktatás eredményességi mutatóinak tehetségföldrajzi szempontú értékelése a Dél-Alföld határ menti településeinek példáján 94 5

6 HAJDÚ ZOLTÁN: Magyarország szomszédsági környezetének változásai 1918-ig 102 HEGEDŰS GÁBOR: Az Alföld 1990 és 2006 közötti választásföldrajzi sajátosságainak áttekintése 109 IZSÁK ÉVA: A természet és társadalom együttélésének tapasztalatai és lehetőségei a Székelyföldön 116 KARANCSI ZOLTÁN: A tájesztétika filozófiája az objektivista és a szubjektivista megközelítések szemszögéből 122 KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA: Tájökológiai adottságok és tájhasznosítás Kiskunhalas környékén 130 KÓKAI SÁNDOR: A Bánát helye és szerepe a történelmi Magyarországon ( ) 143 KOROM ANNAMÁRIA HORNYÁK SÁNDOR JÁNOS: Az Ems völgyének sajátos településhálózata 156 MEZEI ISTVÁN: A turizmus fejlődésének néhány hasonló eleme a posztkommunista országokban 164 NAGY IMRE: A Vajdaság fejlettségének területi különbségei 172 PÁL VIKTOR: Egészség, egészségügy, határmentiség 178 PIRISI GÁBOR TRÓCSÁNYI ANDRÁS: Utószó egy kutatáshoz: a várossá nyilvánítás településföldrajzi kérdései 186 RÉDEI MÁRIA: Változó perspektívák az egész világra kiterjedő képességek kérdésében 194 SALAI JÁNOS: Az államhatár történeti áttekintése 203 SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései 211 SZÉKELY ANDREA: A határon átnyúló funkcionális városi területek kommunikációja Komárom példáján 222 SZILÁGYI GYÖRGYI: A migrációs folyamatok mozgatórugói és a megmaradás esélyei a Partiumban 230 SZILASSI PÉTER: A Káli-medence rekreációs vonzerejének területi jellemzői 236 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA: Demográfiai öregedés csongrád megye határ menti térségében 242 Dr. Pál Ágnes szakmai életrajza 249 Dr. Pál Ágnes publikációi 251 A kötet szerzői 262 6

7 ELŐSZÓ 7

8 SZUBJEKTÍV MONDATOK PÁL ÁGNESRŐL Pál Ágnes már születésekor előnyt szerzett velem szemben, és ezt az előnyét máig is konokul őrzi. Ebből fakad, hogy vénként a fiatalról nekem kell róla írnom e nevezetes alkalommal és nem neki rólam. Érdekes, bár sohasem bántam, hogy aktív részét tekintve alig százas elemszámú szakmai sokaságunkban gyakran sodort olyan helyzetbe bennünket az élet, hogy egymásról alkotott véleményünk fontos lehetett a másik fél számára is. Gyaníthatóan a két és félévnyi életkori hátrányom a ludas abban, hogy legtöbbször ez rám rótt véleményezési, ajánlási, bírálati feladatot. Miután én nem közvetlenül az érettségim után kerülhettem egyetemre, egy évvel utánam végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia-földrajz szakán. A Gazdaságföldrajzi Tanszéken maradva az utána következőket már taníthattam, őt nem. Ennek előnyös következményeit évekig élvezhette, de amikor az akkori tudományos minősítési rendszernek megfelelően aspiráns lett és kijelölt témavezetőjének bokrosodó teendői, majd romló egészségi állapotából eredő gondjai kevésbé tették lehetővé a hatékony irányítást, egyre szorosabban kezdett kötődni az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabán működött, akkor általam vezetett Alföldi Csoportjához. Így ismerhettem meg kutatásait, Vörösmartiné Tajti Erzsébettel kialakult példaszerű együttműködését, és segíthettem disszertációja elkészültét, majd annak érdem szerinti, eredményes megvédését. Kutatócsoportunkhoz való egyre szorosabb kötődése nyomán természetes volt, hogy tagja lettem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére benyújtott pályázata bíráló bizottságának, később főiskolai tanári, majd tanszékvezetői kinevezése ügyében is véleményemet kérték. Már Pécsett voltam, amikor az 1990-es évek közepén néhány évig helyi kötelezettségeim mellett a szegedi főiskolai tanszék vezetését is el kellett lássam. Ekkor dolgoztunk először egy munkahelyen, és ekkor érezhettem, és tanulhattam meg becsülni hatékony segítségét. Természetes volt, hogy amikor ottani ténykedésem indokai megszűntek, a leghatározottabb meggyőződéssel javasoltam őt tanszékvezetőnek. Nagyon sok segítséget kaptam tőle a Pécsett létrehozott Földtudományi Doktoriskola működésének eddigi mintegy másfél évtizede alatt. Rengeteget vállalt akár vizsgáztatási, akár témavezetői, konzulensi, bíráló bizottsági tagsági szerepkörben. Ebből logikusan következett, hogy habilitációt is nálunk szerzett, majd egyetemi magántanári címet is kapott. Együttműködésünk ma is töretlen és egyre szélesebb személyi körre, tematikára kiterjedő. Ennyi minden következett abból a bizonyos két és félévnyi hátrányból, és így ért utol az is, hogy a Pál Ágnes 65. születésnapjára munkatársai, kollégái és tisztelői által összeállított tiszteletkötet bevezető, értékelő fejezetét én írjam. Belevágok. Pál Ágnes augusztus 5-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1965-ben Szegeden fejezte be. Végzése után néhány évet a szolnoki Újvárosi 8

9 Általános Iskolában, majd a tiszaföldvári Hajnóczy Gimnáziumban, illetve a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban tanított ban került a Szolnoki Művelődési Központba, ahol mint természettudományi előadó dolgozott. Ezután önálló aspiránsi státuszt kapott az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében. Ennek letelte után (1979) ugyanott tevékenykedett. Időközben egyetemi doktorátust szerzett (1969), nyelveket (orosz, német) tanult, majd 1981-ben elnyerte a földrajztudomány kandidátusa címet. Ekkor került a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére, ahol 1983-ig adjunktus, ettől 1988-ig docens, majd 1996-ig beosztott főiskolai tanár tól 2005-ig tanszékvezető. Közben 2004-ben habilitált. A tanszékvezetői megbízatás lejárta óta, mint főiskolai tanár, és mint egyetemi magántanár tevékenykedik. Gyakran láthatjuk az országos és nemzetközi tudományos konferenciákon, többet maga is szervezett. Sokat utazik, a különböző pályázatok, támogatások felhasználásán túl saját forrásait sem kímélve. Szakterületünk szervezeteiben, egyesületeiben tevékenyen vesz részt, számos kapcsolatot kezdeményez. Publikációs tevékenységének mennyiségi paraméterei két számmal leírhatók: mintegy 70 írása jelent meg és 60 szakmai előadást tartott. Nem tartozik tehát a leginkább termékeny (szószátyár?) geográfusok közé, de tekintetbe véve az egyeteminél és kutatóintézetinél mostohább publikációs körülményeket, magas óraszámot teljesítménye egyáltalában nem lebecsülhető. Szakmai érdeklődése (néhány elkalandozástól eltekintve) mindvégig két témakörhöz köthető. Az egyik az egyetemi doktori disszertáció, majd a kandidátusi értekezés témáját is adó Szolnok-kérdéskör (iparföldrajz, ágazati problémák, vonzáskör, regionális szerepkör), kiterjesztve a megyére, majd a szomszédos alföldi térségekre is. Tematikailag is bővülő alföldi kutatásaiban az 1990-es évek elején jelenik meg a határmentiség, a határok menti együttműködés problematikája. Ez lendületben, eredményességben egyaránt megújulást hoz és az országosan is elismert és nemzetközileg is számon tartott konferenciákkal átütő sikerrel jár. Ehhez a fordulathoz köthető a Szónokyné Ancsin Gabriellával kialakult és elmélyült tudományos, kutatói, szervezői és szerkesztői együttműködés, mely mindkét résztvevő számára úgy eredményezett előnyt, hogy az egész szakma hasznára vált. Konferencia-előadásainak tematikája szerteágazóbb, de benne is az írásos publikációk két domináns témaköre uralkodik. A másik eltérés: amíg az írások mintegy ötöde idegen nyelvű, az előadások között ez az arány jóval magasabb. E tekintetben különös figyelmet érdemel Pál Ágnesnek az a törekvése, hogy a környező államok tanári továbbképzésében előadásokkal és az általa beszervezett kollégák előadásaival segítsen. Publikációs munkásságát lektorálások, recenziók, különböző pályázatok és egyéb írások bírálatai egészítik ki. Ezen kívül és alapvetően tanított egész életében. Mint az életrajzi részben érintettem: alap- és középfokon kezdte, felső szinten folytatta évtizedeken keresztül. Örülök, hogy a doktoriskolákban folyó posztgraduális oktatásba is bekapcsolódott, és részt vesz a tudományos minősítési folyamatban is. 9

10 Azt írtam, mintegy százan vagyunk mi aktív geográfusok. Talán negyedünk sorolható a meghatározó élbolyba, további ötvenen lehetünk olyanok, akiknek teljesítménye nélkül a hazai geográfia nem lehetne az, ami. Egy állandóan változó összetételű negyedünk egészíti ki a képet. Ide esnek vissza az elfáradók, de ide törnek be mindig a talentumos újak is. Pál Ágnes munkássága, becsületes kollegialitása, szorgalma, mindig élő segítőkészsége alapján azokhoz tartozik, akik nélkül geográfiánk nem lehetne az, ami. Jó egészséget, további fáradhatatlan munkálkodást, az eredményekben örömet kívánok Neked a magam, barátaid szűkebb, tisztelőid tágabb köre és az egész geográfus-társadalom nevében. Pécs, október 1. Tóth József 10

11 ÉDES ÁGIKÁM Isten éltessen még hosszú-hosszú évekig munkában, egészségben, szellemi erőben, kitartásban, békességben és szeretetben. Pál Ágnessel 1987-ben ismerkedtem meg, aki felkeresett és elmondta terveit, amiben én is szerepeltem. Természetesen igent mondtam, hisz abban az időben én még a szakma mostohagyermeke voltam. Nagyon megörültem, hogy valakinek eszébe jutok, ismeri és elismeri addigi munkásságomat, no és még tetszik is neki! Azóta együtt járjuk a határ mentét és az európai egyetemeket, hazai és külföldi konferenciákat. Pályázatokat nyerünk együtt és külön, ki-ki a maga kutatási területén, de érdekes módon mindig találkozik a két terület. Így jutottunk el együtt1996-ban Leuveni Collégium Hungaricumba, ahol több hónapon keresztül gyűjtöttük a határ menti kutatás külföldi eredményeit, vagy Moszkvába a Lomonoszov Egyetemre. Hosszú lenne felsorolni a közös konferenciákat és tanulmányutakat. Barátságunk töretlen, bár egy alkalommal próbálkoztak összeugrasztani minket, de természetesen, ahogy kiderült a turpisság mi rendeztük sorainkat. Őszintén örültem, és büszke voltam a kutatótársamra, barátnőmre, amikor kinevezték tanszékvezetőnek, no és a habilitációja alkalmával, illetve, amikor a Pécsi Egyetem magántanára lett. Méltón viselheted a talárt, hisz ami az egyetemi professzoroktól elvárható tudás, érdeklődés, magas szintű előadás, diákokért való rajongás és törődés, kutatás, jó szervezés, kollegalitás az mind-mind érdemed. Külön örülök annak, hogy a határon túli kollégák és diákok segítésében, tudományos és szellemi táplálásában az általad szervezett munkacsapat (Tóth József Professzor Úr, Pál Ágnes Professzor Asszony, Dénes Zoltán Docens Úr és jómagam) része vagyok. Előadásokat tartottunk határon túli magyar egyetemeken: Csíkszeredán, Beregszászban, Magyarkanizsán, és folytatjuk mind a héthatáron. E röpke 20 év alatt fáradhatatlanul dolgoztunk. Kitartásod, oktatásod és a hallgatókkal való törődésed példamutató. Mindig csodáltam benned azt az ősi energiát, segítőkészséget. Soha nem mondtad, és nem mondod, hogy NEM TUDOM, mert mindig, s mindenkinek keresed az utat, s mint jó földrajzos, meg is találod. Végül egy idézettel, és természetesen határ témájú cikkel köszöntelek, és köszönöm mindazt a sok jót, amit nekem adtál. Barátainkat nem szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk. Titus Livius (kr.e ) Szeged, augusztus 5. Szónoky Ancsin Gabriella 11

12 12 KÖSZÖNTÉSEK

13 TISZTELT PÁL ÁGNES! KEDVES KOLLÉGANŐ! BAGDI SÁNDOR Örömömre szolgál, hogy Dr. Pál Ágnest, aki 1981-től kezdődően, több évtizeden át volt kolléganőm a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékén, ahol nagyon eredményes oktató-nevelő és tudományos munkája során 65 éves korára közismert személyiséggé vált, most személyesen, nagy szeretettel köszönthetem azon születése napján, amelyen alkotói tevékenységének gazdag eredményét ünnepelhetjük. Elsősorban a geográfia egyik fontos ágazatában, a népesség- és településföldrajz területén elért eredményeire, azon belül a határmenti kutatásaira gondolok. Ezen a szép évfordulón egy igaz tanszékvezető tanárról, kollégáról, nevelőről, emberről, kutatóról szeretnék szólni, akire, és akinek a segítségére mindenkor lehetett és lehet számítani. Személyiségében nagyon értékes kollégának ismertem meg és annak tartom Őt ma is. Jellemzője az egyenes, közvetlen, barátságos egyéniség, állandó kedélyes jó hangulata miatt munkatársai és környezete tisztelik, szeretik, fejlődő szaktárgyi tudását, tudományos eredményeit értékelik. Tanszéki tevékenységünk során több területen dolgoztunk együtt, igen eredményesen. Szakóráink összehangolása érdekében sokszor ültünk össze és folytattunk hasznos megbeszéléseket igen fontos szakmai tananyagokról, melyeket előadásainkban, gyakorlati óráinkon, de még a terepgyakorlatok alkalmával is sikeresen alkalmaztunk (pl. statisztikai adatok összehasonlítása, grafikonok, diagramok készítése, ábrázolási módok, stb.) A Tanárnővel jól és eredményesen lehetett együtt dolgozni a tanszéki napi feladatok, hallgatói problémák megbeszélésében, megoldásában, a különböző tanszéki rendezvények közös előkészítésében, levezetésében, értékelésében (pl. a tudományos diákköri rendezvények, a tanszéki névnapok előkészítése, megtartása stb.). Oktató-nevelő és tudományos munkáját a szakma szeretete és a mély érdeklődés jellemzi. Tanszéki, tanári tevékenységére a következetesség a jellemző, és a hallgatókat is erre igyekszik oktatni, nevelni. A hallgatók szigorú, következetes, de igazságos előadónak, tanárnak ismerik, és így is emlegetik. Pál Ágnes kolléganő a nagyértékű, magas szintre fejlesztett empátiás készségét igazán a tanszékvezetői évei alatt ( ) tudta mintaszerűen alkalmazni kollégái és beosztottjai felé. Természetesen a hallgatók is jól érzékelték annak pozitív hatását. Hallgatóink is több alkalommal kinyilvánították, hogy Pál tanárnő nagyszerű tanár, kedves, nyugodt egyéniség, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni, terepgyakorlatra menni. Szívből gratulálok e nagyon szép életkor eléréséhez, és igaz, kollegiális barátsággal és szeretettel kívánok további szép évtizedeket, benne igazi eredményes oktató-nevelő és tudományos munka végzését jó erőben, egészségben! 13

14 PÁL ÁGNES SZÜLETÉSNAPJÁRA BARTA GYÖRGYI Ritkán dolgoztunk együtt. Egyszer-egyszer sikerült Ágit rávennem, hogy vegyen részt kutatásomban, emlékszem, hogy egy ízben több tucat interjút készített Szegeden, az ipari üzemekben. Jól tudtam használni szorgos és megbízható munkáját. Kitűnő tanulmánynak tartom a kandidátusi disszertációját, amit Szolnok megye iparának helyzetéről és területi szerkezetéről készített, 1980-ban. A Szolnok megyei székhelyű iparvállalatok input-output mérlege a szocialista korszak területi ÁKM vizsgálatainak egyike, igen hasznos kordokumentum. Pál Ágnes kutatása is azt bizonyította, mint a többi ilyen jellegű kísérlet, hogy a megyén belüli vállalatok, ágazatok között mennyire nem alakult ki kooperáció. A megye vállalatai sokkal erősebben kapcsolódtak a megyén kívüli területekhez, gazdasági körzet Szolnok megye gazdaságában sem alakult ki. Ági Szegeden, én Budapesten. Csak néhány évvel vagyok fiatalabb Áginál, időről időre találkoztunk egy-egy konferencián, korábban kandidátusi, majd PhD védéseken. Jól esett, jól esik a folyamatosság közben elmúlt a szocializmus, jött az új korszak, az átmeneti Megőszültünk, bár ezt igyekszünk palástolni Isten éltessen Ági születésnapod alkalmával. Remélem, még sok konferencián fogunk összefutni. 14

15 A II. VATIKÁNI ZSINAT TANÍTÁSA A KATOLIKUS MISSZIÓRÓL DÉNES ZOLTÁN Ezeket a Pál Ágnes tiszteletére írt sorokat azért közlöm, mert emlékeztetni akarok arra a munkára, amivel Ő a földrajztudományban szinte elsőként szervezte újjá a vallásföldrajz oktatását, kutatását. A XX. század közepét az enyhülés kora kezdetének szoktuk nevezni. A század első felét kétségtelenül a totális diktatúrák időszakának is tekinthetjük. A hatvanas évek elejének volt néhány éve, amit az aranykor előképének tekintettek a kortársak. A római pápa XXIII. János volt. Az Egyesült Államok elnöke Kennedy, a Szovjetunió pártfőtitkára Hruscsov. Néhány évig valóban hittek valamilyen félelemtől mentes világ lehetőségének megalapozásában. XXIII. János pápa jól látta és ismerte korának nehézségeit, ezért valósította meg tervét, hogy egyetemes zsinattal dolgoztatja ki az egyház megújulására, missziós tevékenységére vonatkozó tervét. A vallás kutatói számára azért fontos ennek a határozatnak az ismerete, mert alapként szolgál a katolikus tanítás terjedésének megértéséhez. Azok a népek, beleértve hazánkat is, ahol missziós munka folyik, csak nemrég nyerték vissza önállóságukat, s kezdtek elindulni a szabad kulturális és gazdasági fejlődés útján. Újjászülető nemzeti létük és egységük gondjaival vannak elfoglalva. Szeretnének saját hagyományaik, világnézetük szerint élni. Sok országban nem jó szemmel néznek a misszionáriusokra, akik vagy, az elnyomók fajtájához tartoznak, vagy a butaság hírnökei. Az utóbbi évtizedekben terjedő fundamentalizmus következtében Ázsia és Afrika több állama tagadja meg a beutazási engedélyt a misszionáriusoktól. Nemcsak a külső nehézségek akadályozzák az egyházat a missziós feladataik teljesítésében, hanem az egyházban tapasztalható belső krízis is. Amíg a keresztény közösségek száma egyre nő addig drámaian csökken a papi hivatások száma. Az egész okmányt úgy kell tekintenünk, mint a zsinat tanításának foglalatát, amelybe beleágaznak a világ gondjai. Útmutatások az egyházról, az életről, a püspökök, papok, hívek feladatairól, ökumenizmusról, vallásszabadságról. Nem találkozunk a vallásföldrajz kulturális térszerkezetre, statisztikára vonatkozó tényeivel inkább a zsinat elméleti, lelkiségi útmutatását láthatjuk a következő pontokban, amit a mintegy harmincoldalas okmányból foglaltam össze. Teológiai alapvetés: Ha misszióról beszélünk az egyház eleven életére és állandó gyarapodására kell gondolnunk. Az egyház terjedésében dinamikus életereje mutatkozik meg. Így lesz jelenvalóvá és hatékonnyá minden népnél és minden korban, hogy benne mindenki megtalálja az üdvösség biztos útját. A missziós munka tehát nélkülözhetetlen az emberek üdvössége szempontjából. 15

16 Krisztus nélkül nem üdvözülhet senki. Krisztus pedig az üdvösségre nélkülözhetetlen intézménynek alapította egyházát. Az evangélium hirdetése az ember legfőbb javát, az üdvösséget szolgálja. Emellett azonban hirdetni kell Krisztust is, mint az igazi emberség példaképét, mert ez mindenképpen az emberiség javát szolgálja. Így lesz az evangélium a történelem az emberi egység, testvériség és békesség kovásza. És végül a missziós igehirdetésnek eszkatológikus jellege is van: minden időben megjeleníti azt a Krisztust, aki majd az idők végén ismét eljön látható alakban, hogy valamennyi értékét, ami a népek életében, kultúrájában fellelhető volt, és amit egyháza megtisztított az emberi gyarlóságoktól bemutassa a mennyei Atyjának. Küldetését az egyház minden tagja által gyakorolja: Mindenki, aki az egyházhoz tartozik, az teljes értékű és küldetéssel is rendelkező tagja. Ebből következik, hogyha az egyház missziós egyház, akkor ezt a feladatot is minden tagja által kell gyakorolnia. Minden kereszténynek, bárhol is él, élete példájával és a beszéd tanulságtételével úgy kell megmutatnia a keresztségben magára öltött új embert és a bérmálásban nyert Szentlélek erejét, hogy akin csak látja jócselekedeteit, dicsőítse az Atyát, és jobban megértse, mi az élet valódi értelme és milyen egyetemes az emberek üdvössége. Majd fölsorolja azokat a jó tulajdonságokat, erényeket, amelyekkel hatni lehet az emberekre, vonzóvá téve előttük a keresztséget, elsősorban is a szeretetet; a megértő párbeszédet, segítőkészséget és együttműködést a társadalmi életben. Ez valójában minden missziós munka nélkülözhetetlen előkészítője. A további missziós munkához feltétlenül szükséges, hogy az új keresztények is tanúságtevő életet éljenek. Ezért fontos, hogy aki be akar lépni az egyházba, egész szívéből megtérjen. Elrendeli tehát a dekrétum a missziós területeken a katekumenátus intézményének bevezetését. A katekumenátus, amely az ősegyház életére jellemző, beavatás a keresztény hitbe a keresztény életforma elsajátításába. Az egyház új tagjai érezzék át a testvéri közösséget a liturgia végzésénél és az élet többi területén is. Figyelmezteti a misszionáriusokat, sajátítsák el az ökumenikus szellemet és ápolják a szeretetet a különvált keresztényekkel. Így elkerülhetik az áldatlan versengést, és együtt kereshetik az egység útját. Az egyház meggyökerezése a népek között fokozatosan történik: Az egyház elismeri, hogy missziós célját csak fokozatosan valósíthatja meg. Hosszú időbe telik, míg az egyház igazán gyökeret verhet, meghonosodhat a népek között. A kezdet után a missziós munka igazi nagy eredménye a fiatal egyház megalakulása, amely azután megerősödve hirdeti tovább a még kívül állóknak az evangéliumot. Ebben a fiatal egyházban a hívők közössége is bekapcsolódik, és alkalmazkodik is népük társadalmi életéhez és szokásaihoz, elég sok bennszülött papja, szerzetese és saját püspöke is van. A zsinat atyái sok hasznos tanácsot adnak a fiatal helyi egyházaknak, hogyan fejlődjenek, erősödjenek a további missziós munkára, kérik maradjanak az egész egyházzal bensőséges kapcsolatban. Korszerűen szervezett missziós tevékenység: 16

17 A missziós munka eredményessége a legnagyobb mértékben maguktól a misszionáriusoktól függ. A dekrétum negyedik fejezetében szól azokról, akik Isten kegyelméből hivatást éreztek a hit terjesztésére és mint papok, szerzetesek, vagy világi hívők egész életüket erre a célra szentelik. Nagy tisztelettel emlékezik meg róluk és buzdítja őket, hogy valóban krisztusi lelkülettel hirdessék az evangéliumot, és türelemmel, bátorsággal viseljék el az ezzel járó megpróbáltatásokat. Az illetékeseknek pedig a lelkére kötik, hogy minden tekintetben jól készítsék fel őket munkájuk végzésére. S hogy az alkalmazkodás készsége időben kifejlődjék bennük, és a helyszínen is folytassák tanulmányaikat, jól megismerve annak a népnek a nyelvét, történelmét, vallását, szokásait, ahová küldetést nyernek. Missziós feladatok: Amint a keresztény hívek életéhez, éppúgy a papi hivatáshoz is hozzátartozik a missziós lelkület. A papok lelkipásztori működését hassa át az a törekvés, hogy állandósuljon híveik körében a missziók iránt való érdeklődés és tevékeny szeretet. Így érhetik el, hogy a keresztény családokban ma is szép számmal jelentkeznek missziós hivatások. A zárszóban hivatkoznak arra a tényre, amellyel Jézus szeretett minket. Ez a szeretet tölti most el az ő szívüket is minden ember iránt. A missziós dekrétum tartalmán és stílusán is ez a szeretet érződik. A szeretet, amely az egész egyház feladatává tette a kor követelményeihez szabva Jézus Krisztus parancsának teljesítését: Menjetek tehát tegyetek tanítványommá minden népeket! (Mt 28,19) Forrás: A II. vatikáni zsinat tanítása, Szent István Társulat, Budapest,

18 MINT EGY CSALÁDTAG HERENDI ISTVÁNNÉ Emlékszem, Ágival való megismerkedésünk Szónokyéknál történt. Szónokyné Ancsin Gabival egy évfolyamra jártunk, és szegedi lakosokként mindig is tartottuk a kapcsolatot egymással. Ági nagyon szerette Gabi 2 lányát, és hamarosan összebarátkozott a mi 2 lányunkkal is. Az évek során sok-sok alkalom adódott a találkozásokra. Szinte minden nyáron várjuk Ágit Gyopárosra, a család üdülőjébe. Nagyot lehet ott pihenni, aludni, kikapcsolódni! Szüleim is megismerték és megszerették Ágit. Különösen Apuval tudtak hosszan beszélgetni a világ dolgairól, és Anyuval is bármikor adódott kiadós beszélgetni való téma. Szüleim sajnos már nem élnek, de Ági most is gyakran emlegeti Feri bácsit, Ica nénit. Gyakran találkoztunk Ági édesanyjával, az Anyuval, aki Szolnokon lakik. Ha Szegedre látogatott, nem maradhatott el a vizit, a közös beszélgetés. Mindig fontos volt és most is fontos a kert, a virágok, a várható termés és az elvégzendő aktuális kerti munka. Most már kicsit megritkultak ezek a találkozások, de Emmike néni 87 évesen is számon tart minket, és szinte napra készen tudunk egymásról. Ági mindig szívesen szervezi a kirándulásokat. Az egyik ilyen úton lányaim is részt vettek. A spanyolországi buszos kirándulás életre szóló emlékeket jelentett a gyerekeknek. A tompaládonyi szállásra alapozott ausztriai kirándulást felnőtteknek, baráti társaságnak szervezte. Igen jó hangulatban jártuk be mikrobusszal Ausztria keleti részének látnivalóit. Mariazell, Bécs, Fraknó voltak a fő állomások. Bizony, a havas, téli időben a hólánc szerelése is fontos feladat volt, mert különben a közlekedés még nagyobb probléma lett volna. Amikor a férjem 2004-ben egy nagy távoktatásos pályázatot szervezett, Ágival együtt kísértük el Szabadkára, a Tanítóképző Karra. Kemény hideg volt, és ott a fűtés sem volt igazán jó. Nagy eredmény volt olyan körülmények között sikerre vinni a pályázatnak azt a szakaszát. A sikernek együtt tudtunk igazán örülni. A három unokánk is tudja már, ki is az az Ági néni. Várják, játszanak vele úgy, mint bárki mással a családtagok közül. Botond, a legnagyobb már beszélget vele. A két kisebb még inkább csak játszik Ágival. Jó egészséget és még sok közös élményt kívánok a családom és a magam nevében! 18

19 SOKÉVNYI TÖRTÉNET HERENDI ISTVÁN Ez a történet az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején kezdődött. Drága jó barátom, Csatári Bálint akkoriban TMB ösztöndíjasként az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete békéscsabai Alföldi Kutatócsoportjának tudományos ösztöndíjasa volt. Bálint invitálására látogattam el akkoriban egy alkalommal Békéscsabára. Az intézeti látogatás után egy közeli vendéglőben együtt ebédeltünk az intézeti munkatársakkal. A társaságban az egyik kolleganő, Pál Ágnes többször is lelkesen beszélt a Szolnok megyei iparral kapcsolatos kutatásairól. Ekkor találkoztam először Ágnessel, aki között aspiránsként foglalkozott a témával, majd pedig 1981-ben lett a földrajztudomány kandidátusa. Pál Ágnessel a szakmai barátság a békéscsabai találkozás óta megmaradt, és egy idő után egyre többször kért meg a kutatásaiban gyűjtött adatsorainak a feldolgozására. Én 1971-től dolgoztam a JATE Kibernetikai Laboratóriumában, ahol gyakran volt feladatom a kérdőíves kutatások kapcsán az adatok számítógépes feldolgozása és matematikai-statisztikai elemzése. Kérésének mindig szívesen tettem eleget. Pál Ágnes több sikeres OTKA-pályázatában voltam résztvevő, mint számítógéphez értő kutató. Ágnes a számítógéphez eleinte nem nagyon értett, de a korrekt adatfeldolgozásra nagy szüksége volt. Alkalmam volt végigkísérni azt a tanulási folyamatot, ahogy Ági - fel nem adva, bele nem fáradva - mára eljutott a kutatási eredmények önállóan készített számítógépes prezentálásig, ebben is mindig a magas színvonalat keresve és igényelve től dolgozom a tanárképző főiskolán (ma: SZTE JGYPK), bár nem azon a tanszéken, ahol Ági tanít. Sokszor pályáztunk sikeresen együtt külföldi utakra. Így lett úticél Nyitra, Kolozsvár, Bécs, Nagyvárad, Szabadka, New Delhi, Chandigar, New York. Mindegyik város nekünk közös felkészülést, előadásokat, prezentációkat és sok-sok közös ismerőst jelent. És élményeket persze, például az utazásban. Ági nem szereti a repülésben azt az 1-2 percet, amikor a gép a startvonal után a kifutópályán rázkódik, és éppen kezd a levegőbe emelkedni. De utána már szívesen veszi el a stewardess-től a kis pohár pezsgőt vagy a wiskey-t a feszültség oldására. Élmény volt vele Delhiben a zsúfolt utcákat járni, az állatkertben nézelődni, vagy például Chandigarban a motoros riksán utazva keresni az egyetemi negyedet. Szintén emlékezetes a new yorki konferencia, ahol a Columbia University-n tartott előadás után a sokmilliós nagyvárosban gyalogoltunk, nézelődtünk, fényképeztünk fáradhatatlanul. Ági, még sok közös utat, további szép szakmai eredményeket és nagyon jó egészséget kívánok Neked! 19

20 FÖLDRAJZI TEREPGYAKORLATOK ERDÉLYBEN OLÁH FERENC Több mint tíz éve született meg a gondolat, hogy földrajz szakos hallgatóink részére tanulmányutat, terepgyakorlatot szervezzünk Erdélybe. Alapvető célunk a már meglévő szakmai ismereteik elmélyítése és természetesen a kiválasztott terület kínálta új lehetőségek, ismeretek bemutatása volt. Közismert az a szakmaipedagógiai tétel, hogy a száraz vagy kevésbé száraz, tantermi ismeretszerzés nagyon hatékonyan fokozható, elmélyíthető, ha a tanultakat a valóságban is megláthatja, megtapasztalhatja a hallgató. Földrajz szakos leendő tanárok számára ez saját ismereteik bővítése mellett azzal a haszonnal is járhat, hogy későbbi oktató-nevelő munkájuk során ők maguk is képesek lesznek ilyen tanulmányutak, tanulmányi kirándulások megszervezésére, lebonyolítására. A területválasztás indoka az volt, hogy Erdély számos olyan földrajzi jelenség, folyamat bemutatására kínál kitűnő lehetőséget, amelyek Magyarországon nem, vagy kevésbé típusos módon, formában jelennek meg. Természetesen nem csak földrajzi-, hanem más természet- és társadalomtudományi szempontokból is kitüntetett területnek számít, így a hallgatók komplex benyomásokat szerezhettek, összetett ismeretekhez juthattak egy-egy út során. Az eddigi kilenc tanulmányúton nem csak a szorosan vett Erdély, hanem a Keleti- és Déli-Kárpátok, a Bánságihegyvidék, valamint a Duna-delta térségében tettünk látogatást. Egy-egy területtel igyekeztünk minél aprólékosabban, mélyrehatóbban megismerkedni, de ezek az utak nem adtak nem adhattak lehetőséget a részletes, mindenre kiterjedő alapos bemutatásra. Minden alkalommal az éppen aktuális terület kínálta földtani, természetföldrajzi, társadalomföldrajzi, ökológiai, környezet- és természetvédelmi értékeket, kulturális és szociológiai jellemzőket, sajátosságokat igyekeztünk bemutatni, felhívni rájuk a figyelmet. Ennek sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a terepgyakorlaton valaha részt vettek jelentős számban később önállóan, a saját maga, vagy a tanulói számára szervezett utakkal akár többször is visszatértek a korábban már részben megismert területekre. A terepgyakorlatokról A teljesség igénye nélkül lássunk néhány példát. Első utunk két hegységet érintett. Az egyik a Retyezát, ahol a fosszilis glaciális és recens periglaciális formakincs mellett a magashegyi övezetességet is megfigyelhettük. Sajnos a turizmus nemkívánatos következményeit, maradványait is, rozsdásodó konzervdobozok kisebb-nagyobb kupacait. Későbbi útjaink egyikén újra 20

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM Megmaradásunk záloga * Sose feledd, példa vagy! * Ha újra kezdeném, akkor is tanító szeretnék lenni * Egy fiatal pedagógus

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 75. szám 2012. szeptember A Piarista Diák elérkezett jubileumi

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Kapcsolatban. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? (Péld 20,6) Legyen békesség!

Kapcsolatban. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? (Péld 20,6) Legyen békesség! EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 22. (82.) ÉVF. 10. SZÁM 2012. OKTÓBER ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Kapcsolatban A tartalomból: Hálózatok és kapcsolatrendszerek elemzéséről szóló tanulmányban

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben