A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette:"

Átírás

1 A HATÁROK KUTATÓJA Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella Pál Viktor Karancsi Zoltán Szeged - Szabadka 2007

2 A kötet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földtudományok Doktori Iskola Területfejlesztési Tudományos Egyesület Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Keveiné Bárány Ilona Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka ISBN Felelős kiadó: Gábrity Molnár Irén elnök Borítóterv: Karancsi Zoltán Technikai szerkesztő: Pál Viktor Nyomdai munkálatok: MMPrint, Szabadka 2

3 Boldog születésnapot! 3

4 4

5 TARTALOM Előszó TÓTH JÓZSEF 4 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA 7 Köszöntések BAGDI SÁNDOR: Tisztelt Pál Ágnes! Kedves Kolléganő! 9 BARTA GYÖRGYI: Pál Ágnes születésnapjára 10 DÉNES ZOLTÁN: A II. Vatikáni Zsinat tanítása a katolikus misszióról 11 HERENDI ISTVÁNNÉ: Mint egy családtag 14 HERENDI ISTVÁN: Sokévnyi történet 15 OLÁH FERENC: Földrajzi terepgyakorlatok Erdélyben 16 RÉTVÁRI LÁSZLÓ TÓBIÁS ANDRÁS: Nagyapám is ott volt Beszélgetés Rétvári Lászlóval a forradalomról 20 SARNYAI MÁRIA: Montenegró. Egy nyaralás emlékére 30 SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN: Geográfus nő egy női geográfus szemével 32 TIMÁR JUDIT: Nem fújja el a szél 33 VERES LAJOS: Életutak találkozása 34 VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET: Pál Ágnes méltatása 35 Tanulmányok BAGDI SÁNDOR: A Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a felszíni és a felszín alatti vizek hasznosíthatóságára 39 BALOGH ANDRÁS: Az aprófalvas helyi társadalmak életkörülményei 45 BARANYI BÉLA: Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon 52 BURGERNÉ GIMES ANNA SZÉP KATALIN: Az egyéni mezőgazdasági üzemek helyzete a Dél-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon 62 CSORDÁS LÁSZLÓ: A magánüdülők építése és állománya Magyarországon 70 GÁBRITY MOLNÁR IRÉN: A vajdasági magyarok regionális tudata 79 GULYÁS LÁSZLÓ: A Szlovák Köztársaság első regionalizációs kísérlete, avagy az 1996 évi közigazgatási reform 86 GYŐRI FERENC: A középfokú oktatás eredményességi mutatóinak tehetségföldrajzi szempontú értékelése a Dél-Alföld határ menti településeinek példáján 94 5

6 HAJDÚ ZOLTÁN: Magyarország szomszédsági környezetének változásai 1918-ig 102 HEGEDŰS GÁBOR: Az Alföld 1990 és 2006 közötti választásföldrajzi sajátosságainak áttekintése 109 IZSÁK ÉVA: A természet és társadalom együttélésének tapasztalatai és lehetőségei a Székelyföldön 116 KARANCSI ZOLTÁN: A tájesztétika filozófiája az objektivista és a szubjektivista megközelítések szemszögéből 122 KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA: Tájökológiai adottságok és tájhasznosítás Kiskunhalas környékén 130 KÓKAI SÁNDOR: A Bánát helye és szerepe a történelmi Magyarországon ( ) 143 KOROM ANNAMÁRIA HORNYÁK SÁNDOR JÁNOS: Az Ems völgyének sajátos településhálózata 156 MEZEI ISTVÁN: A turizmus fejlődésének néhány hasonló eleme a posztkommunista országokban 164 NAGY IMRE: A Vajdaság fejlettségének területi különbségei 172 PÁL VIKTOR: Egészség, egészségügy, határmentiség 178 PIRISI GÁBOR TRÓCSÁNYI ANDRÁS: Utószó egy kutatáshoz: a várossá nyilvánítás településföldrajzi kérdései 186 RÉDEI MÁRIA: Változó perspektívák az egész világra kiterjedő képességek kérdésében 194 SALAI JÁNOS: Az államhatár történeti áttekintése 203 SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései 211 SZÉKELY ANDREA: A határon átnyúló funkcionális városi területek kommunikációja Komárom példáján 222 SZILÁGYI GYÖRGYI: A migrációs folyamatok mozgatórugói és a megmaradás esélyei a Partiumban 230 SZILASSI PÉTER: A Káli-medence rekreációs vonzerejének területi jellemzői 236 SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA: Demográfiai öregedés csongrád megye határ menti térségében 242 Dr. Pál Ágnes szakmai életrajza 249 Dr. Pál Ágnes publikációi 251 A kötet szerzői 262 6

7 ELŐSZÓ 7

8 SZUBJEKTÍV MONDATOK PÁL ÁGNESRŐL Pál Ágnes már születésekor előnyt szerzett velem szemben, és ezt az előnyét máig is konokul őrzi. Ebből fakad, hogy vénként a fiatalról nekem kell róla írnom e nevezetes alkalommal és nem neki rólam. Érdekes, bár sohasem bántam, hogy aktív részét tekintve alig százas elemszámú szakmai sokaságunkban gyakran sodort olyan helyzetbe bennünket az élet, hogy egymásról alkotott véleményünk fontos lehetett a másik fél számára is. Gyaníthatóan a két és félévnyi életkori hátrányom a ludas abban, hogy legtöbbször ez rám rótt véleményezési, ajánlási, bírálati feladatot. Miután én nem közvetlenül az érettségim után kerülhettem egyetemre, egy évvel utánam végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia-földrajz szakán. A Gazdaságföldrajzi Tanszéken maradva az utána következőket már taníthattam, őt nem. Ennek előnyös következményeit évekig élvezhette, de amikor az akkori tudományos minősítési rendszernek megfelelően aspiráns lett és kijelölt témavezetőjének bokrosodó teendői, majd romló egészségi állapotából eredő gondjai kevésbé tették lehetővé a hatékony irányítást, egyre szorosabban kezdett kötődni az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabán működött, akkor általam vezetett Alföldi Csoportjához. Így ismerhettem meg kutatásait, Vörösmartiné Tajti Erzsébettel kialakult példaszerű együttműködését, és segíthettem disszertációja elkészültét, majd annak érdem szerinti, eredményes megvédését. Kutatócsoportunkhoz való egyre szorosabb kötődése nyomán természetes volt, hogy tagja lettem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére benyújtott pályázata bíráló bizottságának, később főiskolai tanári, majd tanszékvezetői kinevezése ügyében is véleményemet kérték. Már Pécsett voltam, amikor az 1990-es évek közepén néhány évig helyi kötelezettségeim mellett a szegedi főiskolai tanszék vezetését is el kellett lássam. Ekkor dolgoztunk először egy munkahelyen, és ekkor érezhettem, és tanulhattam meg becsülni hatékony segítségét. Természetes volt, hogy amikor ottani ténykedésem indokai megszűntek, a leghatározottabb meggyőződéssel javasoltam őt tanszékvezetőnek. Nagyon sok segítséget kaptam tőle a Pécsett létrehozott Földtudományi Doktoriskola működésének eddigi mintegy másfél évtizede alatt. Rengeteget vállalt akár vizsgáztatási, akár témavezetői, konzulensi, bíráló bizottsági tagsági szerepkörben. Ebből logikusan következett, hogy habilitációt is nálunk szerzett, majd egyetemi magántanári címet is kapott. Együttműködésünk ma is töretlen és egyre szélesebb személyi körre, tematikára kiterjedő. Ennyi minden következett abból a bizonyos két és félévnyi hátrányból, és így ért utol az is, hogy a Pál Ágnes 65. születésnapjára munkatársai, kollégái és tisztelői által összeállított tiszteletkötet bevezető, értékelő fejezetét én írjam. Belevágok. Pál Ágnes augusztus 5-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1965-ben Szegeden fejezte be. Végzése után néhány évet a szolnoki Újvárosi 8

9 Általános Iskolában, majd a tiszaföldvári Hajnóczy Gimnáziumban, illetve a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban tanított ban került a Szolnoki Művelődési Központba, ahol mint természettudományi előadó dolgozott. Ezután önálló aspiránsi státuszt kapott az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében. Ennek letelte után (1979) ugyanott tevékenykedett. Időközben egyetemi doktorátust szerzett (1969), nyelveket (orosz, német) tanult, majd 1981-ben elnyerte a földrajztudomány kandidátusa címet. Ekkor került a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékére, ahol 1983-ig adjunktus, ettől 1988-ig docens, majd 1996-ig beosztott főiskolai tanár tól 2005-ig tanszékvezető. Közben 2004-ben habilitált. A tanszékvezetői megbízatás lejárta óta, mint főiskolai tanár, és mint egyetemi magántanár tevékenykedik. Gyakran láthatjuk az országos és nemzetközi tudományos konferenciákon, többet maga is szervezett. Sokat utazik, a különböző pályázatok, támogatások felhasználásán túl saját forrásait sem kímélve. Szakterületünk szervezeteiben, egyesületeiben tevékenyen vesz részt, számos kapcsolatot kezdeményez. Publikációs tevékenységének mennyiségi paraméterei két számmal leírhatók: mintegy 70 írása jelent meg és 60 szakmai előadást tartott. Nem tartozik tehát a leginkább termékeny (szószátyár?) geográfusok közé, de tekintetbe véve az egyeteminél és kutatóintézetinél mostohább publikációs körülményeket, magas óraszámot teljesítménye egyáltalában nem lebecsülhető. Szakmai érdeklődése (néhány elkalandozástól eltekintve) mindvégig két témakörhöz köthető. Az egyik az egyetemi doktori disszertáció, majd a kandidátusi értekezés témáját is adó Szolnok-kérdéskör (iparföldrajz, ágazati problémák, vonzáskör, regionális szerepkör), kiterjesztve a megyére, majd a szomszédos alföldi térségekre is. Tematikailag is bővülő alföldi kutatásaiban az 1990-es évek elején jelenik meg a határmentiség, a határok menti együttműködés problematikája. Ez lendületben, eredményességben egyaránt megújulást hoz és az országosan is elismert és nemzetközileg is számon tartott konferenciákkal átütő sikerrel jár. Ehhez a fordulathoz köthető a Szónokyné Ancsin Gabriellával kialakult és elmélyült tudományos, kutatói, szervezői és szerkesztői együttműködés, mely mindkét résztvevő számára úgy eredményezett előnyt, hogy az egész szakma hasznára vált. Konferencia-előadásainak tematikája szerteágazóbb, de benne is az írásos publikációk két domináns témaköre uralkodik. A másik eltérés: amíg az írások mintegy ötöde idegen nyelvű, az előadások között ez az arány jóval magasabb. E tekintetben különös figyelmet érdemel Pál Ágnesnek az a törekvése, hogy a környező államok tanári továbbképzésében előadásokkal és az általa beszervezett kollégák előadásaival segítsen. Publikációs munkásságát lektorálások, recenziók, különböző pályázatok és egyéb írások bírálatai egészítik ki. Ezen kívül és alapvetően tanított egész életében. Mint az életrajzi részben érintettem: alap- és középfokon kezdte, felső szinten folytatta évtizedeken keresztül. Örülök, hogy a doktoriskolákban folyó posztgraduális oktatásba is bekapcsolódott, és részt vesz a tudományos minősítési folyamatban is. 9

10 Azt írtam, mintegy százan vagyunk mi aktív geográfusok. Talán negyedünk sorolható a meghatározó élbolyba, további ötvenen lehetünk olyanok, akiknek teljesítménye nélkül a hazai geográfia nem lehetne az, ami. Egy állandóan változó összetételű negyedünk egészíti ki a képet. Ide esnek vissza az elfáradók, de ide törnek be mindig a talentumos újak is. Pál Ágnes munkássága, becsületes kollegialitása, szorgalma, mindig élő segítőkészsége alapján azokhoz tartozik, akik nélkül geográfiánk nem lehetne az, ami. Jó egészséget, további fáradhatatlan munkálkodást, az eredményekben örömet kívánok Neked a magam, barátaid szűkebb, tisztelőid tágabb köre és az egész geográfus-társadalom nevében. Pécs, október 1. Tóth József 10

11 ÉDES ÁGIKÁM Isten éltessen még hosszú-hosszú évekig munkában, egészségben, szellemi erőben, kitartásban, békességben és szeretetben. Pál Ágnessel 1987-ben ismerkedtem meg, aki felkeresett és elmondta terveit, amiben én is szerepeltem. Természetesen igent mondtam, hisz abban az időben én még a szakma mostohagyermeke voltam. Nagyon megörültem, hogy valakinek eszébe jutok, ismeri és elismeri addigi munkásságomat, no és még tetszik is neki! Azóta együtt járjuk a határ mentét és az európai egyetemeket, hazai és külföldi konferenciákat. Pályázatokat nyerünk együtt és külön, ki-ki a maga kutatási területén, de érdekes módon mindig találkozik a két terület. Így jutottunk el együtt1996-ban Leuveni Collégium Hungaricumba, ahol több hónapon keresztül gyűjtöttük a határ menti kutatás külföldi eredményeit, vagy Moszkvába a Lomonoszov Egyetemre. Hosszú lenne felsorolni a közös konferenciákat és tanulmányutakat. Barátságunk töretlen, bár egy alkalommal próbálkoztak összeugrasztani minket, de természetesen, ahogy kiderült a turpisság mi rendeztük sorainkat. Őszintén örültem, és büszke voltam a kutatótársamra, barátnőmre, amikor kinevezték tanszékvezetőnek, no és a habilitációja alkalmával, illetve, amikor a Pécsi Egyetem magántanára lett. Méltón viselheted a talárt, hisz ami az egyetemi professzoroktól elvárható tudás, érdeklődés, magas szintű előadás, diákokért való rajongás és törődés, kutatás, jó szervezés, kollegalitás az mind-mind érdemed. Külön örülök annak, hogy a határon túli kollégák és diákok segítésében, tudományos és szellemi táplálásában az általad szervezett munkacsapat (Tóth József Professzor Úr, Pál Ágnes Professzor Asszony, Dénes Zoltán Docens Úr és jómagam) része vagyok. Előadásokat tartottunk határon túli magyar egyetemeken: Csíkszeredán, Beregszászban, Magyarkanizsán, és folytatjuk mind a héthatáron. E röpke 20 év alatt fáradhatatlanul dolgoztunk. Kitartásod, oktatásod és a hallgatókkal való törődésed példamutató. Mindig csodáltam benned azt az ősi energiát, segítőkészséget. Soha nem mondtad, és nem mondod, hogy NEM TUDOM, mert mindig, s mindenkinek keresed az utat, s mint jó földrajzos, meg is találod. Végül egy idézettel, és természetesen határ témájú cikkel köszöntelek, és köszönöm mindazt a sok jót, amit nekem adtál. Barátainkat nem szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk. Titus Livius (kr.e ) Szeged, augusztus 5. Szónoky Ancsin Gabriella 11

12 12 KÖSZÖNTÉSEK

13 TISZTELT PÁL ÁGNES! KEDVES KOLLÉGANŐ! BAGDI SÁNDOR Örömömre szolgál, hogy Dr. Pál Ágnest, aki 1981-től kezdődően, több évtizeden át volt kolléganőm a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékén, ahol nagyon eredményes oktató-nevelő és tudományos munkája során 65 éves korára közismert személyiséggé vált, most személyesen, nagy szeretettel köszönthetem azon születése napján, amelyen alkotói tevékenységének gazdag eredményét ünnepelhetjük. Elsősorban a geográfia egyik fontos ágazatában, a népesség- és településföldrajz területén elért eredményeire, azon belül a határmenti kutatásaira gondolok. Ezen a szép évfordulón egy igaz tanszékvezető tanárról, kollégáról, nevelőről, emberről, kutatóról szeretnék szólni, akire, és akinek a segítségére mindenkor lehetett és lehet számítani. Személyiségében nagyon értékes kollégának ismertem meg és annak tartom Őt ma is. Jellemzője az egyenes, közvetlen, barátságos egyéniség, állandó kedélyes jó hangulata miatt munkatársai és környezete tisztelik, szeretik, fejlődő szaktárgyi tudását, tudományos eredményeit értékelik. Tanszéki tevékenységünk során több területen dolgoztunk együtt, igen eredményesen. Szakóráink összehangolása érdekében sokszor ültünk össze és folytattunk hasznos megbeszéléseket igen fontos szakmai tananyagokról, melyeket előadásainkban, gyakorlati óráinkon, de még a terepgyakorlatok alkalmával is sikeresen alkalmaztunk (pl. statisztikai adatok összehasonlítása, grafikonok, diagramok készítése, ábrázolási módok, stb.) A Tanárnővel jól és eredményesen lehetett együtt dolgozni a tanszéki napi feladatok, hallgatói problémák megbeszélésében, megoldásában, a különböző tanszéki rendezvények közös előkészítésében, levezetésében, értékelésében (pl. a tudományos diákköri rendezvények, a tanszéki névnapok előkészítése, megtartása stb.). Oktató-nevelő és tudományos munkáját a szakma szeretete és a mély érdeklődés jellemzi. Tanszéki, tanári tevékenységére a következetesség a jellemző, és a hallgatókat is erre igyekszik oktatni, nevelni. A hallgatók szigorú, következetes, de igazságos előadónak, tanárnak ismerik, és így is emlegetik. Pál Ágnes kolléganő a nagyértékű, magas szintre fejlesztett empátiás készségét igazán a tanszékvezetői évei alatt ( ) tudta mintaszerűen alkalmazni kollégái és beosztottjai felé. Természetesen a hallgatók is jól érzékelték annak pozitív hatását. Hallgatóink is több alkalommal kinyilvánították, hogy Pál tanárnő nagyszerű tanár, kedves, nyugodt egyéniség, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni, terepgyakorlatra menni. Szívből gratulálok e nagyon szép életkor eléréséhez, és igaz, kollegiális barátsággal és szeretettel kívánok további szép évtizedeket, benne igazi eredményes oktató-nevelő és tudományos munka végzését jó erőben, egészségben! 13

14 PÁL ÁGNES SZÜLETÉSNAPJÁRA BARTA GYÖRGYI Ritkán dolgoztunk együtt. Egyszer-egyszer sikerült Ágit rávennem, hogy vegyen részt kutatásomban, emlékszem, hogy egy ízben több tucat interjút készített Szegeden, az ipari üzemekben. Jól tudtam használni szorgos és megbízható munkáját. Kitűnő tanulmánynak tartom a kandidátusi disszertációját, amit Szolnok megye iparának helyzetéről és területi szerkezetéről készített, 1980-ban. A Szolnok megyei székhelyű iparvállalatok input-output mérlege a szocialista korszak területi ÁKM vizsgálatainak egyike, igen hasznos kordokumentum. Pál Ágnes kutatása is azt bizonyította, mint a többi ilyen jellegű kísérlet, hogy a megyén belüli vállalatok, ágazatok között mennyire nem alakult ki kooperáció. A megye vállalatai sokkal erősebben kapcsolódtak a megyén kívüli területekhez, gazdasági körzet Szolnok megye gazdaságában sem alakult ki. Ági Szegeden, én Budapesten. Csak néhány évvel vagyok fiatalabb Áginál, időről időre találkoztunk egy-egy konferencián, korábban kandidátusi, majd PhD védéseken. Jól esett, jól esik a folyamatosság közben elmúlt a szocializmus, jött az új korszak, az átmeneti Megőszültünk, bár ezt igyekszünk palástolni Isten éltessen Ági születésnapod alkalmával. Remélem, még sok konferencián fogunk összefutni. 14

15 A II. VATIKÁNI ZSINAT TANÍTÁSA A KATOLIKUS MISSZIÓRÓL DÉNES ZOLTÁN Ezeket a Pál Ágnes tiszteletére írt sorokat azért közlöm, mert emlékeztetni akarok arra a munkára, amivel Ő a földrajztudományban szinte elsőként szervezte újjá a vallásföldrajz oktatását, kutatását. A XX. század közepét az enyhülés kora kezdetének szoktuk nevezni. A század első felét kétségtelenül a totális diktatúrák időszakának is tekinthetjük. A hatvanas évek elejének volt néhány éve, amit az aranykor előképének tekintettek a kortársak. A római pápa XXIII. János volt. Az Egyesült Államok elnöke Kennedy, a Szovjetunió pártfőtitkára Hruscsov. Néhány évig valóban hittek valamilyen félelemtől mentes világ lehetőségének megalapozásában. XXIII. János pápa jól látta és ismerte korának nehézségeit, ezért valósította meg tervét, hogy egyetemes zsinattal dolgoztatja ki az egyház megújulására, missziós tevékenységére vonatkozó tervét. A vallás kutatói számára azért fontos ennek a határozatnak az ismerete, mert alapként szolgál a katolikus tanítás terjedésének megértéséhez. Azok a népek, beleértve hazánkat is, ahol missziós munka folyik, csak nemrég nyerték vissza önállóságukat, s kezdtek elindulni a szabad kulturális és gazdasági fejlődés útján. Újjászülető nemzeti létük és egységük gondjaival vannak elfoglalva. Szeretnének saját hagyományaik, világnézetük szerint élni. Sok országban nem jó szemmel néznek a misszionáriusokra, akik vagy, az elnyomók fajtájához tartoznak, vagy a butaság hírnökei. Az utóbbi évtizedekben terjedő fundamentalizmus következtében Ázsia és Afrika több állama tagadja meg a beutazási engedélyt a misszionáriusoktól. Nemcsak a külső nehézségek akadályozzák az egyházat a missziós feladataik teljesítésében, hanem az egyházban tapasztalható belső krízis is. Amíg a keresztény közösségek száma egyre nő addig drámaian csökken a papi hivatások száma. Az egész okmányt úgy kell tekintenünk, mint a zsinat tanításának foglalatát, amelybe beleágaznak a világ gondjai. Útmutatások az egyházról, az életről, a püspökök, papok, hívek feladatairól, ökumenizmusról, vallásszabadságról. Nem találkozunk a vallásföldrajz kulturális térszerkezetre, statisztikára vonatkozó tényeivel inkább a zsinat elméleti, lelkiségi útmutatását láthatjuk a következő pontokban, amit a mintegy harmincoldalas okmányból foglaltam össze. Teológiai alapvetés: Ha misszióról beszélünk az egyház eleven életére és állandó gyarapodására kell gondolnunk. Az egyház terjedésében dinamikus életereje mutatkozik meg. Így lesz jelenvalóvá és hatékonnyá minden népnél és minden korban, hogy benne mindenki megtalálja az üdvösség biztos útját. A missziós munka tehát nélkülözhetetlen az emberek üdvössége szempontjából. 15

16 Krisztus nélkül nem üdvözülhet senki. Krisztus pedig az üdvösségre nélkülözhetetlen intézménynek alapította egyházát. Az evangélium hirdetése az ember legfőbb javát, az üdvösséget szolgálja. Emellett azonban hirdetni kell Krisztust is, mint az igazi emberség példaképét, mert ez mindenképpen az emberiség javát szolgálja. Így lesz az evangélium a történelem az emberi egység, testvériség és békesség kovásza. És végül a missziós igehirdetésnek eszkatológikus jellege is van: minden időben megjeleníti azt a Krisztust, aki majd az idők végén ismét eljön látható alakban, hogy valamennyi értékét, ami a népek életében, kultúrájában fellelhető volt, és amit egyháza megtisztított az emberi gyarlóságoktól bemutassa a mennyei Atyjának. Küldetését az egyház minden tagja által gyakorolja: Mindenki, aki az egyházhoz tartozik, az teljes értékű és küldetéssel is rendelkező tagja. Ebből következik, hogyha az egyház missziós egyház, akkor ezt a feladatot is minden tagja által kell gyakorolnia. Minden kereszténynek, bárhol is él, élete példájával és a beszéd tanulságtételével úgy kell megmutatnia a keresztségben magára öltött új embert és a bérmálásban nyert Szentlélek erejét, hogy akin csak látja jócselekedeteit, dicsőítse az Atyát, és jobban megértse, mi az élet valódi értelme és milyen egyetemes az emberek üdvössége. Majd fölsorolja azokat a jó tulajdonságokat, erényeket, amelyekkel hatni lehet az emberekre, vonzóvá téve előttük a keresztséget, elsősorban is a szeretetet; a megértő párbeszédet, segítőkészséget és együttműködést a társadalmi életben. Ez valójában minden missziós munka nélkülözhetetlen előkészítője. A további missziós munkához feltétlenül szükséges, hogy az új keresztények is tanúságtevő életet éljenek. Ezért fontos, hogy aki be akar lépni az egyházba, egész szívéből megtérjen. Elrendeli tehát a dekrétum a missziós területeken a katekumenátus intézményének bevezetését. A katekumenátus, amely az ősegyház életére jellemző, beavatás a keresztény hitbe a keresztény életforma elsajátításába. Az egyház új tagjai érezzék át a testvéri közösséget a liturgia végzésénél és az élet többi területén is. Figyelmezteti a misszionáriusokat, sajátítsák el az ökumenikus szellemet és ápolják a szeretetet a különvált keresztényekkel. Így elkerülhetik az áldatlan versengést, és együtt kereshetik az egység útját. Az egyház meggyökerezése a népek között fokozatosan történik: Az egyház elismeri, hogy missziós célját csak fokozatosan valósíthatja meg. Hosszú időbe telik, míg az egyház igazán gyökeret verhet, meghonosodhat a népek között. A kezdet után a missziós munka igazi nagy eredménye a fiatal egyház megalakulása, amely azután megerősödve hirdeti tovább a még kívül állóknak az evangéliumot. Ebben a fiatal egyházban a hívők közössége is bekapcsolódik, és alkalmazkodik is népük társadalmi életéhez és szokásaihoz, elég sok bennszülött papja, szerzetese és saját püspöke is van. A zsinat atyái sok hasznos tanácsot adnak a fiatal helyi egyházaknak, hogyan fejlődjenek, erősödjenek a további missziós munkára, kérik maradjanak az egész egyházzal bensőséges kapcsolatban. Korszerűen szervezett missziós tevékenység: 16

17 A missziós munka eredményessége a legnagyobb mértékben maguktól a misszionáriusoktól függ. A dekrétum negyedik fejezetében szól azokról, akik Isten kegyelméből hivatást éreztek a hit terjesztésére és mint papok, szerzetesek, vagy világi hívők egész életüket erre a célra szentelik. Nagy tisztelettel emlékezik meg róluk és buzdítja őket, hogy valóban krisztusi lelkülettel hirdessék az evangéliumot, és türelemmel, bátorsággal viseljék el az ezzel járó megpróbáltatásokat. Az illetékeseknek pedig a lelkére kötik, hogy minden tekintetben jól készítsék fel őket munkájuk végzésére. S hogy az alkalmazkodás készsége időben kifejlődjék bennük, és a helyszínen is folytassák tanulmányaikat, jól megismerve annak a népnek a nyelvét, történelmét, vallását, szokásait, ahová küldetést nyernek. Missziós feladatok: Amint a keresztény hívek életéhez, éppúgy a papi hivatáshoz is hozzátartozik a missziós lelkület. A papok lelkipásztori működését hassa át az a törekvés, hogy állandósuljon híveik körében a missziók iránt való érdeklődés és tevékeny szeretet. Így érhetik el, hogy a keresztény családokban ma is szép számmal jelentkeznek missziós hivatások. A zárszóban hivatkoznak arra a tényre, amellyel Jézus szeretett minket. Ez a szeretet tölti most el az ő szívüket is minden ember iránt. A missziós dekrétum tartalmán és stílusán is ez a szeretet érződik. A szeretet, amely az egész egyház feladatává tette a kor követelményeihez szabva Jézus Krisztus parancsának teljesítését: Menjetek tehát tegyetek tanítványommá minden népeket! (Mt 28,19) Forrás: A II. vatikáni zsinat tanítása, Szent István Társulat, Budapest,

18 MINT EGY CSALÁDTAG HERENDI ISTVÁNNÉ Emlékszem, Ágival való megismerkedésünk Szónokyéknál történt. Szónokyné Ancsin Gabival egy évfolyamra jártunk, és szegedi lakosokként mindig is tartottuk a kapcsolatot egymással. Ági nagyon szerette Gabi 2 lányát, és hamarosan összebarátkozott a mi 2 lányunkkal is. Az évek során sok-sok alkalom adódott a találkozásokra. Szinte minden nyáron várjuk Ágit Gyopárosra, a család üdülőjébe. Nagyot lehet ott pihenni, aludni, kikapcsolódni! Szüleim is megismerték és megszerették Ágit. Különösen Apuval tudtak hosszan beszélgetni a világ dolgairól, és Anyuval is bármikor adódott kiadós beszélgetni való téma. Szüleim sajnos már nem élnek, de Ági most is gyakran emlegeti Feri bácsit, Ica nénit. Gyakran találkoztunk Ági édesanyjával, az Anyuval, aki Szolnokon lakik. Ha Szegedre látogatott, nem maradhatott el a vizit, a közös beszélgetés. Mindig fontos volt és most is fontos a kert, a virágok, a várható termés és az elvégzendő aktuális kerti munka. Most már kicsit megritkultak ezek a találkozások, de Emmike néni 87 évesen is számon tart minket, és szinte napra készen tudunk egymásról. Ági mindig szívesen szervezi a kirándulásokat. Az egyik ilyen úton lányaim is részt vettek. A spanyolországi buszos kirándulás életre szóló emlékeket jelentett a gyerekeknek. A tompaládonyi szállásra alapozott ausztriai kirándulást felnőtteknek, baráti társaságnak szervezte. Igen jó hangulatban jártuk be mikrobusszal Ausztria keleti részének látnivalóit. Mariazell, Bécs, Fraknó voltak a fő állomások. Bizony, a havas, téli időben a hólánc szerelése is fontos feladat volt, mert különben a közlekedés még nagyobb probléma lett volna. Amikor a férjem 2004-ben egy nagy távoktatásos pályázatot szervezett, Ágival együtt kísértük el Szabadkára, a Tanítóképző Karra. Kemény hideg volt, és ott a fűtés sem volt igazán jó. Nagy eredmény volt olyan körülmények között sikerre vinni a pályázatnak azt a szakaszát. A sikernek együtt tudtunk igazán örülni. A három unokánk is tudja már, ki is az az Ági néni. Várják, játszanak vele úgy, mint bárki mással a családtagok közül. Botond, a legnagyobb már beszélget vele. A két kisebb még inkább csak játszik Ágival. Jó egészséget és még sok közös élményt kívánok a családom és a magam nevében! 18

19 SOKÉVNYI TÖRTÉNET HERENDI ISTVÁN Ez a történet az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején kezdődött. Drága jó barátom, Csatári Bálint akkoriban TMB ösztöndíjasként az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete békéscsabai Alföldi Kutatócsoportjának tudományos ösztöndíjasa volt. Bálint invitálására látogattam el akkoriban egy alkalommal Békéscsabára. Az intézeti látogatás után egy közeli vendéglőben együtt ebédeltünk az intézeti munkatársakkal. A társaságban az egyik kolleganő, Pál Ágnes többször is lelkesen beszélt a Szolnok megyei iparral kapcsolatos kutatásairól. Ekkor találkoztam először Ágnessel, aki között aspiránsként foglalkozott a témával, majd pedig 1981-ben lett a földrajztudomány kandidátusa. Pál Ágnessel a szakmai barátság a békéscsabai találkozás óta megmaradt, és egy idő után egyre többször kért meg a kutatásaiban gyűjtött adatsorainak a feldolgozására. Én 1971-től dolgoztam a JATE Kibernetikai Laboratóriumában, ahol gyakran volt feladatom a kérdőíves kutatások kapcsán az adatok számítógépes feldolgozása és matematikai-statisztikai elemzése. Kérésének mindig szívesen tettem eleget. Pál Ágnes több sikeres OTKA-pályázatában voltam résztvevő, mint számítógéphez értő kutató. Ágnes a számítógéphez eleinte nem nagyon értett, de a korrekt adatfeldolgozásra nagy szüksége volt. Alkalmam volt végigkísérni azt a tanulási folyamatot, ahogy Ági - fel nem adva, bele nem fáradva - mára eljutott a kutatási eredmények önállóan készített számítógépes prezentálásig, ebben is mindig a magas színvonalat keresve és igényelve től dolgozom a tanárképző főiskolán (ma: SZTE JGYPK), bár nem azon a tanszéken, ahol Ági tanít. Sokszor pályáztunk sikeresen együtt külföldi utakra. Így lett úticél Nyitra, Kolozsvár, Bécs, Nagyvárad, Szabadka, New Delhi, Chandigar, New York. Mindegyik város nekünk közös felkészülést, előadásokat, prezentációkat és sok-sok közös ismerőst jelent. És élményeket persze, például az utazásban. Ági nem szereti a repülésben azt az 1-2 percet, amikor a gép a startvonal után a kifutópályán rázkódik, és éppen kezd a levegőbe emelkedni. De utána már szívesen veszi el a stewardess-től a kis pohár pezsgőt vagy a wiskey-t a feszültség oldására. Élmény volt vele Delhiben a zsúfolt utcákat járni, az állatkertben nézelődni, vagy például Chandigarban a motoros riksán utazva keresni az egyetemi negyedet. Szintén emlékezetes a new yorki konferencia, ahol a Columbia University-n tartott előadás után a sokmilliós nagyvárosban gyalogoltunk, nézelődtünk, fényképeztünk fáradhatatlanul. Ági, még sok közös utat, további szép szakmai eredményeket és nagyon jó egészséget kívánok Neked! 19

20 FÖLDRAJZI TEREPGYAKORLATOK ERDÉLYBEN OLÁH FERENC Több mint tíz éve született meg a gondolat, hogy földrajz szakos hallgatóink részére tanulmányutat, terepgyakorlatot szervezzünk Erdélybe. Alapvető célunk a már meglévő szakmai ismereteik elmélyítése és természetesen a kiválasztott terület kínálta új lehetőségek, ismeretek bemutatása volt. Közismert az a szakmaipedagógiai tétel, hogy a száraz vagy kevésbé száraz, tantermi ismeretszerzés nagyon hatékonyan fokozható, elmélyíthető, ha a tanultakat a valóságban is megláthatja, megtapasztalhatja a hallgató. Földrajz szakos leendő tanárok számára ez saját ismereteik bővítése mellett azzal a haszonnal is járhat, hogy későbbi oktató-nevelő munkájuk során ők maguk is képesek lesznek ilyen tanulmányutak, tanulmányi kirándulások megszervezésére, lebonyolítására. A területválasztás indoka az volt, hogy Erdély számos olyan földrajzi jelenség, folyamat bemutatására kínál kitűnő lehetőséget, amelyek Magyarországon nem, vagy kevésbé típusos módon, formában jelennek meg. Természetesen nem csak földrajzi-, hanem más természet- és társadalomtudományi szempontokból is kitüntetett területnek számít, így a hallgatók komplex benyomásokat szerezhettek, összetett ismeretekhez juthattak egy-egy út során. Az eddigi kilenc tanulmányúton nem csak a szorosan vett Erdély, hanem a Keleti- és Déli-Kárpátok, a Bánságihegyvidék, valamint a Duna-delta térségében tettünk látogatást. Egy-egy területtel igyekeztünk minél aprólékosabban, mélyrehatóbban megismerkedni, de ezek az utak nem adtak nem adhattak lehetőséget a részletes, mindenre kiterjedő alapos bemutatásra. Minden alkalommal az éppen aktuális terület kínálta földtani, természetföldrajzi, társadalomföldrajzi, ökológiai, környezet- és természetvédelmi értékeket, kulturális és szociológiai jellemzőket, sajátosságokat igyekeztünk bemutatni, felhívni rájuk a figyelmet. Ennek sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a terepgyakorlaton valaha részt vettek jelentős számban később önállóan, a saját maga, vagy a tanulói számára szervezett utakkal akár többször is visszatértek a korábban már részben megismert területekre. A terepgyakorlatokról A teljesség igénye nélkül lássunk néhány példát. Első utunk két hegységet érintett. Az egyik a Retyezát, ahol a fosszilis glaciális és recens periglaciális formakincs mellett a magashegyi övezetességet is megfigyelhettük. Sajnos a turizmus nemkívánatos következményeit, maradványait is, rozsdásodó konzervdobozok kisebb-nagyobb kupacait. Későbbi útjaink egyikén újra 20

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Varga Ágnes ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék doktorandusz A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio JAVASLAT A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio Papa, 2015 augusztus 25. I. A javaslattevo adatai 1. A javaslatot

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT Tartalom ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKSZOLGÁLAT ERDÉLYBEN ÖNKÉNTESEK A SZAKSZOLGÁLATNÁL ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben