ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRİL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRİL (ETR) (Alapozó modul) Érvényes: szeptembertıl

2 Kedves Pályakezdık! Önök az ország egyik legszebb városában Szegeden mőködı nagy múltú Egyetem Általános Orvostudományi Karára nyertek felvételt felsıoktatási tanulmányuk folytatására. A Karon folyó orvosképzést 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság kiválósági helyként akkreditálta. A Heti Világgazdaság Felvi évi abszolút rangsorában az oktatók kiválósága tekintetében pl. országosan elsık lettünk ban és 2009-ben is a legtöbb vizsgált érték közül az elsı négy között voltunk. Egy nagy utazásra indulnak egy csodás hivatás, az orvostudomány határai keretében. Elıször az anyaggyőjtés, az alapozás nehéz idıszakában fognak élni, alapozó ismereteket, adatokat halmoznak fel pár évig, majd elkezdik saját egyéni felfedezéseiket, gyakran a szenvedések és a betegségek néha még ismeretlen területein kalandozva. Aktív résztvevıi lesznek felsıbb évfolyamon a betegségmegelızı, gyógyító, ápoló, gondozó munkának. Olyan hivatást választottak, ahol nagyon sokat kell majd tanulniuk, nemcsak a demonstrációkra évközi számonkérésekre, amelyek a folyamatos tanulásra serkentenek -, vizsgákra, hanem az életre készülve is. A graduális képzésben a Bologna-i folyamat szellemében, egységes osztatlan képzési formában, kreditrendszerő oktatás keretében az orvostanhallgatók elıtt hat év áll, gyakran IV-V. éven - hetente órás terheléssel. Az orvosképzés összegyőjtendı kreditjeinek száma 360, a gyakorlati ismeretek aránya 65%. Kiegészítı fakultásként szakirányú képzés formájában önköltséges angol egészségtudományi szakfordító, illetve angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor képzésbe kapcsolódhatnak be. Lesznek fárasztó napjaik, késı estébe nyúló gyakorlataik, betegvizsgálataik, igen nehéz heteik. Kísérletek, készségerısítı foglalkozások, betegekkel való találkozások, kommunikációs gyakorlatok, a gyógyító munka fáradalmai és ellentmondásai, öröm és fájdalom kíséri útjukat. Lesz számtalan kollokviumuk, szigorlatuk, köztük eredményesek és talán sikertelenek is. Néha elfáradnak, úgy érzik, nem megy tovább, majd szusszannak egyet, elmennek egy erıpróbáló sporteseményre, klubestre és folytatják munkájukat, teszik, amit tenniük kell. Választott hivatásuk megtöri néhányukat, másokat arra késztet, hogy legtitkosabb gondolataikkal, álmaikkal és félelmeikkel nézzenek szembe. Az erısek túlélik, ık tudnak megküzdeni a lelket is terhelı nagy nyomással, feszültséggel. Céljaikért sokat kell dolgozniuk. Küzdeniük kell választott pályájuk tanulóéveinek buktatóival, esetenként átlépve saját határaikat is. Olyan Egyetemen, Karon kezdik tanulmányaikat, amelynek dékánja és rektora volt Szent- Györgyi Albert, aki 1937-ben kapott élettani Nobel-díjat a Szegedi Egyetemen végzett munkájáért. Egyedüli volt, aki hazai tevékenysége alapján érdemelte ki elismerését. Személyisége és elért sikerei példát állítanak Önök elé, bizonyítva, hogy a kitartó és kemény munka meghozza gyümölcsét. Emlékszobája megtekintése mindenkinek ajánlott. A kiváló tudóson kívül számtalan híres professzora volt a felsıoktatási intézménynek. Említhetjük köztük Baló József pathológust, Issekutz Béla és Jancsó Miklós farmakológust, Miskolczy Dezsı neurológust, Rusznyák István, Hetényi Géza belgyógyászt, Julesz Miklós belgyógyász-endokrinológust, Ivanovics György mikrobiológust, a Szent- Györgyi tanítvány Straub F. Brunó professzort vagy a kiváló sebészeket: Petri Gábort, Imre Józsefet, Kulka Frigyest és a sort még sokáig folytathatnánk. A Karon a magyar évfolyamon közel 1200 államilag finanszírozott, félszáz költségtérítéses, több mint 490 angol tagozatos (USA-ból, Norvégiából, Svédországból, Görögországból, Ciprusról, Izraelbıl, Indiából, Szaúd-Arábiából, Iránból, stb.) és közel 200 német (Németország, Ausztria) nyelven tanuló devizatérítéses külföldi hallgató van. Az Általános Orvostudományi Karon eddig több mint an vehettek át orvosi diplomát. Az orvosképzés eu-s elismerésén túl az USA Kalifornia állami Medical Board-ja és New York állam State Medical Board-ja teljes akadémiai akkreditációt biztosított a szegedi orvosképzés számára. A magas szám és elismertség bizonyítja, hogy céljaik elérhetık. Pre-medical képzésen angol és német nyelven közel 120-an készülnek késıbbi egyetemi tanulmányokra. Szakirányú angol szakfordító és kommunikátor képzésben 120-an vesznek részt.

3 Az Egyetem az ország egyik legnagyobb tudományos fellegvára, óta kutatóegyetem, amelynek eredményeibıl a Kar jelentıs részt vállal. A Karon dolgozó MTA rendes tagjainak száma 6 fı (ebbıl 3 fı aktív állományban), a tudomány doktorainak (MTA doktor) száma meghaladja a 42 fıt, a tudomány kandidátusa illetve PhD fokozattal közel 250 fı rendelkezik. A habilitált oktatók, kutatók létszáma 130 fı feletti. A Kar tanszéki szerkezetben mőködik, a gyakorlati munka intézetekben és klinikákon folyik. Négy doktori iskolában - elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok, interdiszciplinális orvostudományok, multidiszciplinális orvostudományok - 13 PhD program mőködik, 65 alprogrammal, 86 fı doktorandusz folytat tanulmányokat. Lehetıség van már a graduális képzés utolsó évében is bekapcsolódni a doktori iskola programjába. A Kar klinikái számos orvosi szakma országos és regionális központjai. A betegellátó tevékenységet a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ koordinálja. A fekvıbeteg ellátás 1828 ágyon zajlik, amely megfelelıen biztosítja a magas szintő orvosképzés gyakorlóhelyi hátterét. A klinikum sikeres pályázatokkal állandóan fejlıdik. Új klinikai tömb építését kezdtük meg, amelyet már Önök is élvezhetnek. Végzett orvosdoktoraink diplomájukkal a kezükben a legjobb iskolákban sajátíthatják el orvos szakmai ismereteiket és válhatnak szakorvosokká is. Szakképesítésük megszerzését követıen is visszatérhetnek anyaintézményükbe, az Alma Materbe. Ehhez Szak- és Továbbképzési Központunk igen sokszínő továbbképzési programot ajánl. Jelenleg közel 400 orvosdoktor teljesíti Karunkon központi gyakornoki idejét. Végzett diplomásainkat, szakorvosainkat tárt karokkal fogadják Európa és a világ számos országában, elsısorban Németországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Franciaországban kelendı a magyar orvosi diploma. A Kar a tudományos munka egyik legjelentısebb hazai fellegvára, számtalan hazai és nemzetközi kapcsolattal. Az itt dolgozó oktatók, kutatók pályázati és publikációs tevékenysége kiemelkedı, évente több száz elıadást tartanak hazai és külföldi kongresszusokon meghívott vagy vendégelıadóként. Szeged városa egyre gyakrabban helyszíne nemzetközi, európai kongresszusoknak. Egyre aktívabb a Kar pályázati tevékenysége, gyakran külföldi, s egyre sőrőbben határmenti felsıoktatási intézményekkel közösen. A tanulást természetesen vidám diákélet is segíti. Van diákklub, diáksportélet, tudományos diákkör, amatır és profi színpad, zenekar, számtalan kulturális és szórakozási lehetıség a városban és az egyetemen. Aktív kollégiumi élet (Apáthy István és id. Jancsó Miklós Kollégium), külföldi cseregyakorlat, évente több mint 160 diák számára, számtalan pályázati lehetıség gazdagítja mindennapjaikat. Új emberekkel ismerkedhetnek, egész életre szóló barátságokat köthetnek, úgy tanulhatnak, hogy közben tudásukat is átadhatják demonstrátorként. S tudományos diákköri életben konferenciákon, pályamunkákban adhatnak számot több százan ismereteikrıl. Vannak évszázados hagyományok, gólyabálok, tréfás diáknapok, tanárköri konferenciák, vidám sportnapok, évkönyvek, csoportés évfolyambulik, diák- és orvosbálok, ballagás, bankett, szerenád és hosszan sorolhatnánk a többit. Bízniuk kell tanáraikban, egymásban, elıfordul drukk, szorongás, máskor remény, sikerélmény. Gyakorlatukon bejárhatják hazánk és a világ egészségügyi intézményeit, tanulhatnak, tapasztalhatnak. Majd jön a diploma és az avatás. A hat év hamar eltelik, s ismét pályaválasztás elıtt állhatnak. Jelentkezhetnek szakorvosképzésre, doktori iskolákba, kitérıt tehetnek más pályákra, országokba: Európában és az óceán túlsó oldalain. Megfelelı nyelvtudással, nálunk elsajátított szakmai ismeretekkel bárhol örömmel fogadják Önöket. Az, hogy milyen érzéssel kelnek útra, valamennyikön múlik. Céljaik elérése szorgalmuk, akarásuk függvénye, tanáraik, oktatóik segítenek ebben. Reméljük, jól fogják érezni magukat Egyetemünkön, Karunkon, s professzoraink, oktatóink segítségével elsajátíthatják az egyik legszebb hivatást, az orvosit, amely a beteg ember felépülését, az egészség megırzését szolgálja. Ehhez kívánok sok sikert a Kar vezetése és magam nevében. Szeged, július 12. Prof. Dr. Vécsei László s.k. akadémikus orvoskari dékán

4 KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai Kreditpont (tanulmányi pont): az elismert hallgatói tanulmányi munkaidı mérésére szolgál, egy kredit harminc óra hallgatói tanulmányi munkaidıt jelent. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges szintő teljesítésével történik. A kreditpont értéke a megszerzett érdemjegytıl független. Kritérium-feltétel: a tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely tárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minıséget szolgáló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozó feltétel. Kritériumtárgy: kritérium-feltételt képezı olyan tantárgy vagy egyéb tanulmányi követelmény, melyhez kredit nincs rendelve. (Pl. szakmai gyakorlat, testnevelés, stb.) Mintatanterv: a tanulmányok sikeres elvégzéséhez a hallgatók részére felkínálásra kerülı olyan tantárgyi és idıbeosztás, amellyel a végzettséget az elıírt 12 félév alatt meg lehet szerezni. Kreditátvitel: egy elızetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembe vételére és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kredit jóváírással elismerésre kerül. Tantárgyi program: elsajátítandó ismeretanyag, a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, mely magában foglalja: - a tantárgy elnevezését, - a tantárgy oktatási formáját, - a tantárgy oktatásáért felelıs tanszék megnevezését, - a heti (félévi) tanóra számát, - a tantárgy kreditpontjait, - a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, szigorlat, beszámoló), - az értékelés fajtáját (5 fokozatú, 3 fokozatú), - a tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges elıtanulmányi feltételeket, - a tananyag tematikus leírását, - a tantárgy oktatásának feladatát és célját, - az írott tananyag megjelölését. Tantárgyfelvétel: - feltétele a tantárgy elızetes követelményeinek teljesítése egy tantárgy meghirdetett elıadása, gyakorlata, szemináriumára, vizsgájára való jelentkezés. Elıtanulmányi feltétel: tantárgyak, kötelezettségek köre, ezek teljesítése feltétele egy másik tantárgy (kurzus) felvételéhez, tanulmányi kötelezettség teljesítésének. Aktív félév: a kar által meghatározott feltétel mellett az a félév, amelyre a hallgató érvényesen beiratkozott/bejelentkezett. Passzív félév: az a félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel. Párhuzamos képzés: a hallgató a karon folytatott alapképzés mellett egy másik egyetem/felsıoktatási intézmény nem társítható szakán folyó alapképzésben is részt vesz.

5 Áthallgatás: a képzési tantervben elıírt tanulmányi kötelezettséget az egyetem egy másik kara vagy intézménye hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg. Átoktatás: a képzés tantervében szereplı, a képzésért felelıs kar által jóváhagyott és meghirdetett valamely tárgy oktatását az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi. 2. Az orvosdoktori oklevél megszerzésének feltételei - Minimum 360 kreditpont összegyőjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben elıírt módon - Egy élı világnyelvbıl (angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvbıl) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga - A záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga gyakorlatban és szóban. 3. A kreditgyőjtés legfontosabb szempontjai Kredithalmozás (kreditakkumuláció): kreditek győjtése, amely során a korábban szerzett kreditekhez hozzáadódnak a késıbb szerzett kreditek, amíg a hallgató az összes, oklevél megszerzéséhez szükséges kreditet meg nem szerzi. A diploma megszerzéséhez a hallgatónak minimum 360 kreditpontot kell összegyőjtenie, teljesítenie kell a képzéshez rendelt kritériumkövetelményeket. A kreditrendszerő képzésben minden félévre lehetséges az egyéni tanrend kidolgozása, eltérhet a Kar által felajánlott mintaterv tantárgyfelvételi rendjétıl. A mintatanterv egy átlagos ütemő elırehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történı megszerzésének lehetıségét jelenti. Ezért a hallgatók számára ajánljuk a Mintatanterv követését. A tananyag szerkezete az orvosképzésben 4 modulból áll. Egyes modulokhoz kreditérték tartozik, ez a rendelkezés a tanulmányok elhúzódását kívánja megakadályozni. Tananyag szerkezete: I. Alapozó modul 1 4 szemeszter kredit II. Preklinikai modul 5 6 szemeszter - 56 kredit III. Klinikai modul 7-10 szemeszter kredit IV. Szigorló év szemeszter - 60 kredit Tantárgyi csoportok: Kötelezı tárgyak: a hallgatónak tanulmányai során valamennyi kötelezı tárgyat teljesítenie kell. Kötelezı összesen kreditszámon belül 80 %. Kötelezıen választható tárgyak: a Kar által meghirdetett tantárgyak közül adott kreditpont értékben választandók. A kötelezı összesen kreditszámon belül 15 %. Szabadon választható tárgyak: a Kar és az Egyetem (XN ) által meghirdetett tantárgyak közül szabadon választhatók, a diploma megszerzéséhez szükséges összesen kreditszámon belül maximális 5 %. Kritérium követelmények: kritérium feltételt képezı olyan tantárgy, vagy egyéb tanulmányi követelmény, amelyhez kredit nincs hozzárendelve, a beiratkozás, a diploma kiadás feltétele. Modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülı egysége Törzsmodul: a végzettséghez kötelezıen teljesítendı modul Szakmodul: a végzettséghez alternatív jelleggel teljesíthetı modul

6 4. A tanulmányok idıbeosztása A tanév két félévbıl (szemeszterbıl) áll. A szemeszterek szorgalmi idıszakból és vizsgaidıszakból tevıdnek össze. A tanév idıbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetemi Tanács állapítja meg. A foglalkozások idıtartama 45 perc, két elméleti óra között 15 perces szünetekkel. A 2010/2011. tanév I. félévében: I. évesek ünnepélyes eskütétele: szeptember 5. (vasárnap) óra József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. Szorgalmi idıszak: szeptember december 18. Vizsgaidıszak: december január 22. Utóvizsga-idıszak: január január 29. Oktatási szünet október október 29. A 2010/2011. tanév II. félévében Szorgalmi idıszak: január május 14. Vizsgaidıszak: május június 25. Utóvizsga-idıszak: augusztus augusztus 27. Oktatási szünet: április április Beiratkozás/bejelentkezés A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok elsı félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony e beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékőt köteles felvenni a kurzusfelvételi idıszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési idıszak megkezdése elıtt a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési idıszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti Egy tárgy (kurzus) a tanulmányok ideje alatt annak nem teljesítése esetén legfeljebb még két ízben vehetı fel. Beiratkozáskor/bejelentkezéskor a hallgató az információs rendszerben tantárgyakat vesz fel az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) szerint, a végleges tantárgyfelvételt az ETR-ben lezárja. A beiratkozási/bejelentkezési idıszak a szemeszter megkezdése elıtt 12 nappal kezdıdik és a szemeszter megkezdéséig tart. 6. A vizsgák és a szigorlatok rendje A hallgató az információs rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidıszakában kitőzött vizsga idıpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján. A hallgató az adott vizsgaidıszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét.

7 Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap. 7. Nyelvi képzés Az idegen nyelv tanulására 16 egységnyi nyelvórát vehetnek fel térítésmentesen a teljes egyetemi képzés során a hallgatók az SZTE Oktatási rektor-helyettesének döntése alapján. Egy egységnyi nyelvóra heti 1 óra egy féléven át. Az órakeretbe a kötelezı, a kötelezıen választható vagy szabadon választható nyelvi órák száma adódik össze. Az Orvostudományi Kar hallgatóinak a 45/ ÁOK. Kari Tanács határozata alapján a 16 egységnyi nyelvóra az alábbiak szerint használható fel, figyelembe véve az ÁOK tantervi jellemzıit és nyelvi igényeit: Orvosi latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelezı, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak, kérhetik felmentésüket. Orvosi angol szaknyelvet a legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezı hallgatók számára javasoljuk. A tárgy 6 féléven keresztül orvosi szaknyelvi ismereteket nyújt angol nyelvbıl a preklinikai és klinikai modulban. A kurzusok a kötelezıen választható tárgyak között kerülnek meghirdetésre, tanulmányi pontértékük 2 kredit szemeszterenként, 3 fokozatú beszámolóval zárul félévenként. Mivel az orvostudomány nemzetközi nyelve az angol, indokolt hogy a hallgatók a III.-IV.-V. év folyamán legalább 3x2 óra angol szaknyelvi kurzust látogassanak. A tanulmányok ideje alatt maximum 3x2 óra keretre igénybe vehetı az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet szolgáltatásai is, akár általános nyelvi szintjük emelésére, akár új nyelvek tanulására. Ezen órakeret is része a 16 egységnyi nyelvórának. 8. Testnevelés A Testnevelés kritériumtárgy, a hallgató 2 féléven keresztül heti 2 óra testnevelés foglalkozáson köteles részt venni. Igazolt sportköri tevékenység esetén a SZTE Sportközpont mentességet adhat. A Testneveléshez kreditpont nincs rendelve, a tárgy aláírással zárul. 9. A tanulmányi eredmény kiszámítása Tanulmányi átlageredmény: félévente megállapításra kerülı átlageredmény kiszámítása az ETR-ben központilag, az egész egyetemre egységesen megállapított algoritmus alapján történik. Ösztöndíj megállapítása a Kar Hallgatói Önkormányzata által elfogadott elvek alapján, egyetemi szabályzat szerint történik. 10. Más tanulmányok beszámítása Más hazai vagy külföldi felsıoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatók a kredit akkumulációba, az elfogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két ismeretanyag egyenértékőnek tekintendı, ha ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75 %-os. A más intézményben teljesített helyettesítı tantárgy annyi kredittel ismerhetı el, ahány kreditet az orvosképzés tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetıség záróvizsga, szakdolgozat esetén.

8 Nyomtatvány a Kar honlapjáról letölthetı. Beadási határidı: szorgalmi idıszakot megelızı hét elsı munkanapján 12 óráig. 11. Eljárási kérdések A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben elsı fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság illetve a Kreditátviteli Bizottság, másodfokon a Rektor jár el, a kérelmet a Kar Dékánjához kell benyújtani, a Rektorhoz címezve. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Minden tanulmányi, vizsga és ösztöndíj ügyekben a hatályos jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok a mérvadóak. EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZER (ETR) Hasznos információk az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) használatával kapcsolatosan. A Szegedi Tudományegyetemen a 2001/2002. tanévtıl a Dexter Kft által készített Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) mőködik. Az egyetemi ETR olyan számítógépes programcsomagot tartalmaz, amely segíti az oktatásszervezést, az adminisztrációt, és ebbıl adódóan gyors adathozzáférést tesz lehetıvé mindazok számára, akik jogosultak a rendszerbe történı belépésre. Az ETR keretében minden beiratkozott hallgatónak lehetısége nyílik arra, hogy WEB böngészı programot használva az Interneten keresztül megtekintse a Tanulmányi Osztály által róla nyilvántartott személyes és tanulmányi adatait, nyomon kövesse az Egyetemhez kapcsolódó pénzmozgásait, kapcsolatot tartson oktatóival, diáktársaival, illetve vizsgákra jelentkezzen, kurzusokat vegyen fel. Önök a hallgatói web-en léphetnek be a oldalon, ez bárhonnan elérhetı. Regisztrálás Ahhoz, hogy Ön hallgatóként az ETR-hez kapcsolódhasson, érvényes ETR-beli felhasználói azonosítóval kell rendelkeznie. Ha ilyennel még nem rendelkezik, regisztrálhatja magát, azaz létrehozhatja saját ETR-beli felhasználói azonosítóját: - Személyes adatainak megadásával azonosíthatja magát, s ha ezt a rendszer rendben levınek találja, akkor megadja az Ön ETR-ben használt azonosító-kódját, amely egyben a felhasználói azonosítójához tartozó usernév is lesz. - Ezután beállíthatja az illetéktelen hozzáférés ellen védı jelszavát. Fontos! A személyes adatok ellenırzése az ETR-ben tárolt adatokkal való pontos egyezés alapján történik. Ha az Ön által megadott adatok alapján a rendszer nem tudja azonosítani, adatainak pontosítása céljából keresse fel a Tanulmányi Osztályt! Mindenki csak saját magát regisztrálhatja, más nevében regisztrálni (az illetı személyes adatainak ismeretében is) tilos!

9 Jelszavát szigorúan tartsa titokban, mert annak ismeretében bárki hozzáférhet az Ön adataihoz, vagy pl. vizsgára jelentkezhet, vizsgajelentkezést törölhet az Ön nevében. Amennyiben a jelszavát mások is megtudták, azonnal változtassa meg! Amennyiben a rendszert mások számára is hozzáférhetı munkaállomásról éri el, akkor munkáját feltétlen a KILÉPÉS funkcióval fejezze be, illetve zárja be az összes böngészı ablakot, amelyet a regisztráció során megnyitott. (A regisztráció futtatásához Internet Explorer 5.5 vagy magasabb verziójú böngészı használatát javasoljuk. JavaScript futtatásának ill. cookie-k elhelyezésének engedélyezése szükséges. A biztonságos kapcsolat érdekében HTTPS protokolt használunk, a hitelességi bizonyítvánnyal (certificate) kapcsolatos figyelmeztetı üzeneteket kaphat.) Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy jelezzék azt a kar Tanulmányi Osztályán. Ha bármely okból kifolyólag nem tudnak bejelentkezni a rendszerbe, akkor a Help menü segítségükre van, vagy keressék fel a Help Desk irodát a Egyetemi Számítóközpont földszintjén (Szeged, Árpád tér 2.), ahol problémájukat megoldják. Az iroda es belsı számon is hívható vagy a központi szám hívása után a melléket kell kérni. A regisztrálást követıen bármikor beléphetnek a rendszerbe Usernevük és jelszavuk beírásával. Vigyázzanak arra, hogy jelszavuk ne kerüljön illetéktelen kezébe, mert ez visszaélésre ad lehetıséget, súlyos károkat okozhat a tulajdonosnak. Az ETR használata A oldalon az aktuális tanrend tekinthetı meg, a felvehetı kurzusok specifikációi. Az ETR-ben funkcionál az elektronikus index, amelyet a kiválasztott kurzusok alapján regisztrál a gép. A rendszer kizárólag az aktuális félév adataiba enged betekintést. Elektronikus kurzusfelvétel A mintatanterv alapján kell a kurzusokat felvenni. Vizsgára jelentkezés: A vizsgára jelentkezés, átjelentkezés stb. szintén a hallgatói web oldalon történik. Ezek az oldalak (vizsganap, helyszín) csak a vizsgaidıszakot megelızıen, az ETR Kari naptárak szerint láthatók. Az egyetemi szabályzatok az alábbi honlapon találhatók:

10 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA (6720 Szeged, Tisza L. krt. 109.Tel.: 62/ , Tel.: 62/ fax:62/ ) Dékán: Dékánhelyettesek: Dr. med. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ az orvostudomány doktora egyetemi tanár MTA rendes tagja Dr. med. habil. KEMÉNY LAJOS az orvostudomány doktora egyetemi tanár általános és tudományos dékánhelyettes Dr. med. habil. LEPRÁN ISTVÁN az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes Klinikai Központ elnöke: Tanulmányi Bizottság elnöke: Kreditátviteli Bizottság elnöke: Kari Oktatási Minıségbiztosítási Bizottság elnöke: Dr. habil. PÁL ATTILA az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Dr. habil. BOROS MIHÁLY az orvostudomány doktora egyetemi tanár Dr. habil. DUX MÁRIA egyetemi docens Dr. KERESZTY ÉVA egyetemi docens Hivatalvezetı: Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász Telefon: 62/ Tanulmányi Osztály (6720 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/ , Tel./Fax: 62/ ) Tanulmányi osztályvezetı: DEMETER JÁNOSNÉ Telefon: 62/ Tanulmányi elıadó: MÁRÁNÉ PRÁGAI ANIKÓ I. évfolyam Telefon: 62/ MAJOROS RÓBERTNÉ II. évfolyam Telefon: 62/ Fıelıadó, ETR referens: RÓZSAHEGYI RITA Telefon: 62/

11 I. éves hallgatók fogadalma Én., becsületemre fogadom, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon, minden tılem telhetıt megteszek, hogy a Szegedi Tudományegyetem hírét és rangját megırizzem és elırevigyem. Az Egyetem és annak vezetıi iránt tisztelettel viseltetem. A Magyar Köztársaság alkotmányát, törvényeit és jogszabályait tiszteletben tartom. Minden erımmel törekszem, hogy tanulmányaimat a tılem telhetı legjobb eredménynyel végezzem, a tudomány legkorszerőbb eredményeit elsajátítsam, azzal az eltökéltséggel, hogy azokat majd embertársaim javára fordítsam. Fogadom továbbá, hogy mindazokat a titkokat, melyek tanulmányaim során a tudomásomra jutnak, senkinek tovább nem adom, hacsak jogszabály nem kötelez azok közlésére Az Egyetemen és azon kívül is a Szegedi Tudományegyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Ezt a fogadalmat szabad elhatározásomból teszem, s megszegéséért viselem a következményeket.

12 MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel elıfeltétele, kritériuma: ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (1-4. szemeszter): 117 kredit Alapozó modul tantárgyai 2010/2011. tanév, I. évesek, 1. szemeszter, ıszi félév Kötelezı tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K011 Anatómia szövet-és fejlıdéstan I. elıadás 2 - Kollokvium 7 - AOK-K012 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan I. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Traumatológiai Klinika; Dr. Simonka János Aurél tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K041 Korszerő elsısegélynyújtás és újraélesztés gyakorlat - 2 Beszámoló (5) 2 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K051 Orvosi fizika és statisztika I. elıadás 3 - Kollokvium 4 - AOK-K052 Orvosi fizika és statisztika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr.Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K061 Orvosi kémia I. elıadás 3 - Kollokvium 6 - AOK-K062 Orvosi kémia I. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K071 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. elıadás 2 - Kollokvium 6 - AOK-K072 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 -

13 Kötelezıen választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezetı egyetemi docens AOK-K601* Bevezetés az orvostudományba elıadás 1 - Beszámoló (5) 2 - AOK-K602* Bevezetés az orvostudományba gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1311 A molekuláris biológia alapjai 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1321 A molekuláris biológia határai 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K091 Fejlıdésgenetika I. 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K101 Genetikai analízis I. 1 - Beszámoló(5) 1 - Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K111 Citomorfológia és mikrotechnika 2 - Beszámoló(3) 2 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr.Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K141 Kémiai analitika alapjai 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5) 2 - Szabadon választható tantárgyak*

14 2010/2011. tanév, I. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelezı tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K013 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan II. elıadás 2 - Kollokvium 7 Anatómia, szövet-és fejlıdéstan I. AOK-K014 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan II. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K053 Orvosi fizika és statisztika II. elıadás 2 - Kollokvium 4 Orv. fiz. és stat. I. AOK-K054 Orvosi fizika és statisztika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetem tanár AOK-K063 Orvosi kémia II. elıadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia I. AOK-K064 Orvosi kémia II. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K073 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. elıadás 2 - Kollokvium 6 Sejtbiológia és mol.gen. I. AOK-K074 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezıen választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet, Dr. Barabás Katalin tanszékvezetı egyetemi docens AOK-K611* Pszichológiai alapfogalmak, kommunikáció elıadás 1 - Beszámoló(5) 3 - AOK-K612* Pszichológiai alapfogalmak,kommunikáció gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K081 Orvosi informatikai alapismeretek elıadás 1 - Beszámoló(5) 3 - AOK-K082 Orvosi informatikai alapismeretek gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1312 A molekuláris biológia alapjai 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkıi Zsolt tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1322 A molekuláris biológia határai 2 - Beszámoló(5) 2 -

15 Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K092 Fejlıdésgenetika II. 1 - Beszámoló(3) 1 Fejlıdésgen.I. Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K102 Genetikai analízis II. 1 - Beszámoló(5) 1 Genetikai anal.i. Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K121 Neurocitológia 2 - Beszámoló(3) 2 - Orvosi Vegytani Intézet;. Dr. Janáky Tamás egyetemi docens AOK-K151 Modern mőszerek és elválasztástechnikai módszerek 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K161 Biopolimerek térszerkezeti viszonyai 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K131 Bioszervetlen kémia 1 - Beszámoló(3) 1 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1381 Bevezetés az orvosi kémiába elıadás 1 - Beszámoló(3) 2 - AOK-K1382 Bevezetés az orvosi kémiába gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1391 A fizika alapjai 2 - Beszámoló(3) 2 - Szabadon választható tantárgyak** Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Szabó József vezetı testnevelı tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - AOK-K171 Ápolástani gyakorlat (nyári gyakorlat) - 4x35 óra Aláírás 0 -

16 2010/2011. tanév, II. évesek, 1. szemeszter, ıszi félév Kötelezı tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K015 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan III. elıadás 2 - Kollokvium 8 Anatómia, szövet-és fejlıdéstan II. AOK-K016 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan III. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K021 Biokémia I. elıadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia II. AOK-K022 Biokémia I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K031 Orvosi élettan I. elıadás 6 - Kollokvium 9 Orvosi kémia II. AOK-K032 Orvosi élettan I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezıen választható tantárgyak Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K0351U Élettani szemináriumok I. - 4 Beszámoló(5) 4 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1631 Biokémia összevont szeminárium I. 2 - Beszámoló(5) 2 - Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K871 Molekuláris citológia és hisztológia 2 - Beszámoló(3) 2 - Népegészségtani Intézet; Dr. Nagymajtényi László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K631* Orvosi szociológia szeminárium - 2 Kollokvium 2 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezetı egyetemi docens AOK-K641* Egészségfejlesztés elıadás 1 - Beszámoló(5) 2 - AIK-K642* Egészségfejlesztés gyakorlat - 1 Aláírás 0 -

17 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5) 2 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezetı egyetemi docens AOK-K651* Tanatológia elıadás 2 - Beszámoló(5) 2 - AOK-K652* Tanatológia gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Szabadon választható tantárgyak* Kötelezı tantárgyak 2010/2011. tanév, II. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K017 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan IV. elıadás 2 - Szigorlat 8 Anatómia, szövet-és fejlıdéstan III. AOK-K018 Anatómia, szövet- és fejlıdéstan IV. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K023 Biokémia II. elıadás 4 - Szigorlat 6 Biokémia I. AOK-K024 Biokémia II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K033 Orvosi élettan II. elıadás 4 - Szigorlat 9 Orvosi Élettan I. AOK-K034 Orvosi élettan II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezıen választható tantárgyak Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K0352U Élettani szemináriumok II. - 4 Beszámoló(5) 4 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1632 Biokémia összevont szeminárium II. 2 - Beszámoló(5) 2 - Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet; Dr. Varró András tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K861 AOK-K862 Szívelektrofiziológia,mint a szívmőködés alapjelensége elıadás Szívelektrofiziológia, mint a szívmőködés alapjelensége gyakorlat 1 - Beszámoló(3) Aláírás 0 -

18 Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezetı egyetemi docens AOK-K621* Orvosi antropológia szeminárium - 1 Beszámoló(5) 1 - Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernı egyetemi docens AOK-K881 Molekuláris fejlıdésbiológia 2 - Beszámoló(3) 2 - Biokémiai Intézet, Dr. Dux László tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K99041 A preventív medicina biokémiai alapjai 2 - Beszámoló(5) 2 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K1401 Válogatott fejezetek az élettanból - 1 Beszámoló(3) 1 - Szabadon választható tantárgyak** *Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul I. féléveiben: Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképzı Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezetı egyetemi docens AOK-K1541 Orvosi latin nyelv I. - 2 Beszámoló(5) 2 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K99021 L.Pasteur és Szent Györgyi Albert élete és kora 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K99051 Egészségügyi matematika és stat.modellezés 1 - Beszámoló(5) 2 - AOK-K99052 Egészségügyi matematika és stat.modellezés - 1 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K Nukleinsavak szintézise és alkalmazásai 2 - Beszámoló(5) 2 - Sebészeti Mőtéttan Intézet, Dr. Boros Mihály tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban Össz Beszámoló(5) 1 - SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezetı nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv - 2 Beszámoló(3) 0 -

19 **Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul II. féléveiben: Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernı egyetemi docens AOK-K1771 Testünk felépülése és a betegségek molekuláris biológiai háttere Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképzı Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezetı egyetemi docens 2 - Beszámoló(3) 2 AOK-K1542 Orvosi latin nyelv II. - 2 Beszámoló(5) 2 Orvosi latin nyelv I. Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár SOK-K Biopolimerek szintézisének lehetıségei 2 - Beszámoló(5) 2 - Sebészeti Mőtéttan iintézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezetı egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban Össz Beszámoló(5) 1 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezetı egyetemi tanár, Dr. Hollósi Miklós MTA rendes tagja AOK-K1471 Biomolekuláris kémia 2 - Beszámoló(5) 2 - SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezetı nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv - 2 Beszámoló(3) 0 - Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Szabó József vezetı testnevelı tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - A kötelezıen- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig összesen 23 kreditet kell a hallgatónak összegyőjteni (kötelezıen választható tantárgyak 17 kredit, a szabadon választható tantárgyakból 6 kredit, a 23 kreditbıl összesen 6 kreditpontot a *Magatartástudományi tárgyakból kell teljesíteni) Az idegen nyelv (diplomakiadás feltétele államilag elismert legalább középfokú C nyelvvizsga vagy azzal egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvbıl), valamint a testnevelés (szigorló évre a beiratkozás feltétele 2 szemeszter teljesítése) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kredit pont nem jár. Latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelezı, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak kérhetik felmentésüket. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelezı. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenırzi az elıfeltétel (elızı félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelezı tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 1-14-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülı gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A preklinikai modulra történı beiratkozás feltétele: az alapozó modul teljesítése.

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Alapozó modul) Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2012.

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul) Érvényes:

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Kari kreditszabályzat

Kari kreditszabályzat Kari kreditszabályzat A szabályzat hatálya kiterjed a doktori tanulmányaikat a 2004/2005-ös tanévre felvételt nyert hallgatókra. A korábbi (2002/2003, 2003/2004) tanévben sikeres felvételi vizsgát tett,

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 010. 1.3.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó III. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul) Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul)

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. és II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2012/2013. tanév Kedves Pályakezdők! Szeretettel

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére 2016-2017-s tanév I. félév Az Élettan oktatása tantermi előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon, valamint csoportos és összevont

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari mérnök, Ipari termék- és formatervezı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember

Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember Dr. László Gyula egyetemi tanár PTE KTK A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara köszönti első

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja A SZTE Fogorvostudományi Kara (FOK) oktató-kutató munkájának

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2012. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata 1. A doktori iskola neve, székhelye: ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (ITDI) 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 2. A doktori iskola adminisztrációja:

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

19 KO 7 ıszi Polgári jog I. Római jog II. Polgári jog III. 23 KO 8 tavaszi Polgári jog II. (Kötelmi jog különös rész) Polgári jog IV.

19 KO 7 ıszi Polgári jog I. Római jog II. Polgári jog III. 23 KO 8 tavaszi Polgári jog II. (Kötelmi jog különös rész) Polgári jog IV. Fıtárgyak (kötelezı) JL8SZ KTÜ elfogadta 2011.04.14 -én Levelezı tagozatos jogász alapképzés képzési terve (RTF és ÁF, BCE-KIK oklevéllel rendelkezıknek) 2011/2012. tanévtıl Jogi alaptan 7 KO 3 --- ---

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév II. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév II. félév Ikt.sz.: X-121-1-TO/2013. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE I. ÁTVÉTEL, TAGOZATVÁLTÁS Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet) véleménye alapján, a TB dönt. Az

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben