KISZAKÍTOTTAK. Az január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei"

Átírás

1 KISZAKÍTOTTAK Az január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003.

2 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések Kiszakítottak: Kunmadaras élete a kitelepítés előtti időkben 29 Történelmi háttér háttér történet 32 Jellegadó események Kunmadaras új arca 37 Szülőfalu 45 Nehéz idők 53 Kitelepítés: Borsós tanya 58 Az elhurcolás 59 Az őrizet 64 Mindennapi élet 71 Szabadulás 74 Zárszó helyett 77 Irodalom 79 Mellékletek 82

3 BEVEZETÉS A II. világháború utáni magyar történelem talán egyik leghiányosabban dokumentált időszaka az közötti korszak, az ún. klasszikus sztálinizmus korszaka. Története a kollektív büntetések és tömeges megtorlások története. Ennek a néhány évnek - és különösen az akkor végrehajtott az erőszakos népességmozgatásoknak büntetéseknek, tehát az internálásoknak és kitelepítéseknek- a történetéről azonban nagyon keveset tudunk. Az ötvenes években végrehajtott kollektív büntetések többféle akciósorozatot takarnak, amelyben az eljárások és végrehajtások többféle eleme is keveredett. A tömegeket érintő megtorlásokban és büntetőakciókban közös, hogy bírósági büntetőeljárás nélküli, ún. hatósági büntetőeljárások keretében hajtották végre. A köznyelv, de gyakran még a korszak szereplői is a különböző büntetési formákat és ezek fogalmait gyakran összemosva használják, és sokszor az eljárások között is átfedések figyelhetők meg. A hatósági büntetőeljárásoknak tulajdonképpen négy típusa különböztethető meg: a deportálás, az internálás, a családos kitelepítés rendőri őrizettel és a családos kitelepítés rendőri felügyelettel. Tanulmányomban a családos kitelepítések egyik típusát a rendőri őrizettel végrehajtott telepítések történetét kívánom megragadni egyetlen település Kunmadaras és az ott élőket érintő kitelepítés bemutatásával. A családos kitelepítések ezen típusának fő helyszínét a Hortobágy képezi, amit a korszak Magyarország Szibériájaként is kezelt. Itt hozták létre között azt a 12 zárt tábort, ahová az ország különböző részeiről telepítettek családokat. A hortobágyi zárt táborokba telepítés kezdetben a jugoszláviai határmenti falvakat, majd később a vidéki városokat és környéküket is érintette A hortobágyi telepítések a közigazgatási

4 hatósági ítélkezés új eljárási módját honosították meg. A büntetést a kényszertartózkodási helyre telepítés jelentette, amely teljes vagyonelkobzással járt és az egész családot érintette. A hortobágyi táborokban a családokat rendőri őrizet alá helyezték, és kényszermunkára kényszeríttették. A tanulmány szűkebb vizsgálati keretét képező alföldi településen Kunmadarason két ízben került sor kitelepítésre: november 9-én és január 6-án. Az első akció néhány családot érintett, 47 személyt hurcoltak el különböző hortobágyi táborokba, míg a második kitelepítési hullám során 154-en kerültek a Hortobágyra, Borsós tanyára. Célom a kunmadarasi kitelepítések, és főként időben a második bemutatása a szemtanúk és túlélők visszaemlékezései, elbeszélései alapján. Vizsgálatom módszerét alapvetően az oral history képezi, amit néhány forrás és a korszakra vonatkozó szakirodalom feldolgozása egészít ki. Írásom első részében a hortobágyi kitelepítés történeti hátterét mutatom be, majd a kitelepítés és táborrendszer fő sajátosságainak leírását követően térek rá a kunmadarasi események bemutatására. Bemutatom azt a történelmi és társadalmi közeget, amelyből kiszakították a kitelepítéssel sújtott lakosságot. tehát felvázolom a falu kitelepítés előtti életét. Ezt követően elemzem a kitelepítést és a táboréletet. Célom egyetlen falu és néhány család történetén keresztül a kitelepítés mélyrétegeinek, személyeket érintő ún. személyes rétegeinek feltárása: tehát, hogy mit jelentettek ezek az események az egyén oldaláról. Az interjúk és életutak forrásértékükön túl arra is választ adhatnak, hogy sikerült-e elérnie ezeknek a büntetőakcióknak a céljukat, tehát sikerült e deklasszálni a társadalom bizonyos rétegeit, jelen esetben a falu egyes csoportjait? Az oral history módszer ezen túl lényeges történelemfilozófia kérdéseket is felvethet. Milyen történet mondható el a szemtanúkkal készített beszámolók alapján? Felmerül a történelem filozófusok által

5 (Ricoeur, White) sokat fejtegetett narrativitás kérdése. Hogyan lesz az emlékezetből történelem? A dolgozat arra is választ keres, hogy hogyan alkotja újra az orális történet a múlt, a történelem fogalmát.

6 TÖRTÉNETI HÁTTÉR: A RÁKOSI-KORSZAK A sztálinizmus magyarországi megvalósításra 1949 és 1953 között került sor. Az 1949-es országgyűlési választásokat követően a Magyar Dolgozók Pártja korlátlan hatalomhoz jutott, és hozzákezdett a totális diktatúra kialakításához, amelynek első lépése a szovjet alkotmány átvétele, lemásolása volt, amit az évi XX. törvény szentesített. Felszámolták a többpártrendszert, megszüntették az egyesületeket, létrehozták az új államhatalmi és államigazgatási szerveket, amelyek tulajdonképpen a pártapparátus közvetlen végrehajtó szerveiként tevékenykedtek. 1 A korszak egyik fontos sajátossága, hogy a valós nemzetközi feszültségeket meghaladó, gerjesztett háborús pszichózis állandó ellenségkereséssel, leszámolási és más kampányokkal párosult, ami magával hozta a belügyi és igazgatási bürokrácia nyomasztó hatalmát, kialakította a rendőrállamot. Az irracionális, de törvényerőre emelt gazdasági célkitűzések hajszolása gyors életszínvonal-csökkenéshez vezetett. A szovjet politikai akarat érvényesült minden olyan kérdésben, melyet Moszkvában úgy ítéltek meg, hogy az a Szovjetunió katonai-biztonsági érdekeit, illetve rövidebb vagy hosszabb távú politikai szempontjait érinti. A magyar politika mozgástere annyiban létezett, amennyiben törekvései ezen a viszonyrendszeren belül, azzal összhangban, esetleg azok mellett érvényesülhettek. A kettő közötti konfliktus esetén abszolút prioritása volt a szovjet érdekeknek. A hidegháború kiéleződésekor a szovjet modelltől való minden eltérés kockázati tényezővé vált Moszkva szemében. A korai szovjet rendszer Magyarországon a bizalmatlanság és rettegés 1 A Rákosi korszak bemutatásához az alábbi műveket használtam: Pölöskei Ferenc - Gergely Jenő - Izsák Lajos (szerk.): 20. Századi magyar történelem , Korona Kiadó, Budapest, Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Osiris, Budapest, 2001., Rainer M. János: Nagy Imre, Politikai életrajz, 1956-os Intézet, Budapest, 1996., Gyaramati György: A diktatúra intézményrendszerének kiépítése Magyarországon , Jelenkor, 1991/2., o., Szabó Miklós: Hétköznapi sztálinizmus Magyarországon, Századvég 1988/6-7. Sz., Rév István: A koncepciós színjáték Jog és Politika, Rubicon 1993/3. Hajdu Tibor: A Rajk - per háttere és fázisai, Társadalmi Szemle 1992/11.

7 rendszereként is jellemezhető. Nem csak a társadalom volt bizalmatlan és rettegett attól, hogy másnap milyen csapás zúdul a nyakába. Rettegett a Rákosi-féle vezetés és maga a vezér is: a népi ellenállástól, de főként Moszkva haragjától, ami tisztogatásokban nyilvánult meg, ha valami hibát követnek el. Ezzel a bizalmatlansággal és félelemmel magyarázható, miért épített ki a Szovjetunió többek között Magyarországon is ben olyan rendkívül széles és tagolt ellenőrző apparátust. Maradt a megszálló hadsereg, működött a normális diplomáciai képviselet. Megélénkültek a külön pártközi kapcsolatok, de emellett a szovjetek legális tanácsadókkal és illegális ügynökökkel népesítették be az állami hivatalokat, a nagyüzemeket, de mindenekelőtt a magyar hadsereget és az államvédelmet. A rendszer működtetői olyan emberek voltak, akiket a bolsevik mozgalom sematizált mintái, ideológiai értékei, annak kulturális meghatározottsága vezérelt. A tanácsadók ezt a kultúrát sajátították el, kiegészítve azt szovjet felsőbbrendűségi tudattal és katonai fegyelemmel. A szovjet megszállás legfontosabb következménye a negyvenes évek harmadik harmadától a szovjet mintájú társadalmi politikai gazdasági berendezkedés Magyarországra erőltetése volt. Ettől kezdve a magyar társadalom életét és az azt működtető intézményrendszereket a politika primátusa határozta meg, a politikai vezetés döntött minden kérdésben. A magyarországi sztálinista politikai rendszer ben alakult ki több lépcsőben. Kezdőpontja Tildy Zoltán köztársasági elnök, a koalíció iránt elkötelezett utolsó közjogi méltóság eltávolításához köthető. Utóda, Szakasits Árpád a kommunista és szociáldemokrata pártok egyesülésével létrejött Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) elnöke teljesen a kommunista politikai irányvonalat képviselte. Ezt követően néhány hónapig még formailag létezett a többpárti parlament, amit április 12-én a köztársasági elnök átiratának megfelelően oszlattak fel, s az új választások után, június elejére hívták össze ismét.

8 1949-re azonban a parlament összetétele alaposan megváltozott az 1947-es választáshoz képest. Csökkent az összlétszám majdnem ötven fővel, és a megmaradt 364 képviselő egyharmada, 120 képviselő már új arc volt 1949-ben. Ilyen mértékű cserélődésre egyetlen cikluson belül nem akadt példa a magyar parlamentarizmus történetében. Még februárjában megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Népfront, amelynek elnöke Rákosi Mátyás, titkára Rajk László lett. Meghirdetett célja az volt, hogy összefogja a kommunisták koalíciós partnerpártjait. Valójában elsorvasztásuk eszköze lett. A Népfrontban a kommunistákkal együttműködő pártpolitikusok hovatartozása nemsokára elhalványult, s pártonkívüli útitársak váltak belőlük. Az május 15-én tartott országgyűlési választáson már nem szerepeltek pártlisták, csak a népfront listájára lehetett szavazni. A hazai kommunizmus történetében ekkor volt először szinte teljes körű a részvétel (96 százalék), és a népfrontlista megkapta a leadott szavazatok 96,2 százalékát. A sajtó győzelmet ünnepelt, holott a választás semmi mást nem mutatott, mint hogy a lakosság egyrészt semmilyen tétet nem lát a szavazásban, ugyanakkor tanácsosabbnak látja a részvételt, mint a távolmaradást. Az új országgyűlés évente már csak három-négy alkalommal ült össze néhány napra, s tevékenysége az MDP vezető szervei által előkészített törvényjavaslatok rövid, formális megvitatására, majd egyhangú elfogadására szorítkozott. Így alakult meg 1949 júniusában Dobi István, az egykori baloldali kisgazda politikus vezetésével az új kormány. Dobi István készségesen kiszolgálta a kommunistákat, a kormány üléseit a Gazdasági Főtanács helyébe lépő Népgazdasági Tanács vezetője, Gerő Ernő, valamint Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettesek vezették augusztus 18-án elfogadta az országgyűlés az ország új alkotmányát, melyet augusztus 20-án hirdettek ki. Az új alkotmány Magyarországot népköztársaságnak nyilvánította, melyben

9 minden hatalom a dolgozó népé. Bár a szöveg tartalmazott egy sor demokratikus alapjogot ezek intézményes biztosítékai hiányoztak. A politikai és más érdekek képviseletéről az alaptörvény nem rendelkezett, ám rögzítette, hogy az ország és a társadalom vezető ereje a Magyar Dolgozók Pártja. A köztársasági elnökről szóló os törvény hatályát az alkotmány megszüntette, magával az elnöki intézménnyel együtt ennek helyébe az ún. Elnöki Tanács lépett, melynek első elnöke az utolsó köztársasági elnök, Szakasits Árpád lett. Az Elnöki Tanács jogosítványai lényegében szimbolikusak maradtak, de felruházták a törvényerejű rendeletek kibocsátásának jogkörével, ami gyakorlatilag feleslegessé tette a parlament törvényhozói munkáját. Az alkotmány nem szólt a jog államiságot szabályozó szerepéről. Ez előre vetítette azt a több mint negyven éves gyakorlatot, hogy a törvénybe foglalt jogok számottevő része egyáltalán nem érvényesült a mindennapi életben. Megváltozott az 1946 óta használt köztársasági címer, a Kossuth-címer, amit a szovjet mintára tervezett állami jelvény váltott fel. A politikai szerkezet átalakítását 1949 decemberében a megyerendszer átalakítása zárta. Kormányrendeletben a Trianon óta létező 25 megye helyett 19, terület és lélekszám szempontjából nagyjából egységesített megyét hoztak létre. Ugyanekkor került sor a Budapest környéki, vele már részben egybeépült városok és községek egyesítésére a fővárossal májusában elfogadták a tanácstörvényt, mely ezentúl szovjet mintára tanácsnak nevezte a helyi képviselőtestületeket. Az első tanácsválasztásokra csak 1950 októberében került sor, ez volt 1945 óta az első helyi választás A sztálinista korszak politikai rendszere készen állt, ez azonban nem jelentette azt, hogy a rendszert valójában ez az intézményrendszer működtette től az állami struktúrák mellett minden területi és ágazati szinten kiépültek a megfelelő pártszervezetek, létrejött az úgynevezett pártállam. Ez azt jelentette, hogy az összes érdemi döntést a párt szervei készítették elő, vitatták meg, az állami szervezetekre

10 jobbára a kivitelezés feladata hárult, illetve az alacsonyabb szintű döntés-előkészítésben kaphattak szerepet. A párt mindenhatósága nem korlátozódott az állami életre: olyan, formailag független intézmények, mint a helyi közigazgatás, a gazdasági élet szereplői vagy a sajtó is a párt irányítása alatt álltak végére, amikor már a tíz munkásnál többet foglalkoztató ipari üzemeket is államosították, a mezőgazdaságot leszámítva a gazdasági-társadalmi élet szinte teljessége az állam, s így az egypárt irányítása alatt állt. Bár a pártirányítást az alkotmány említett megfogalmazását leszámítva semmi sem legitimálta, vaskövetkezetességgel érvényesült. De magában a pártban sem szabályozták világos, átlátható szabályok a döntéshozatalt. Az MDP szervezeti szabályzata szerint például a párt legfontosabb döntéseit a kongresszus, annak két tanácskozása között pedig a Központi Vezetőség hozza. Ezzel szemben ez a két szerv érdemi vita nélkül fogadta el a kis létszámú csúcsvezető testületek, a tagú Politikai Bizottság, illetve az ötvenes években még inkább a 7 11 tagú Titkárság által javasoltakat. Sőt, 1949 és 1953 között még inkább azt, amit egyes teljhatalmú vezetők, mindenekelőtt Rákosi Mátyás pártfőtitkár, a gazdaság területén Gerő Ernő, a hadseregben Farkas Mihály, a szellemi életben Révai József mondott. Ez a pártvezetés az 1949 és 1953 közötti években egyszerre mutatta a megbonthatatlan belső egység és a legszélsőségesebb megosztottság jeleit. Politikai vitának még a híre is igen ritkán szivárgott ki a Magyar Dolgozók Pártja szűkebb vagy tágabb vezetéséből. A társadalom vezető rétegei, a korábbi elitcsoportok 1945-öt követően teljes mértékben kicserélődtek. Teljes diszkontinuitás jött létre: A háború utáni elit egy teljesen új társadalmi csoportot jelent. Miközben az országot vezető négyesfogat és közvetlen munkatársaik néhány esettől eltekintve kifelé egységesnek látszott, 1949 kora nyarától 1953 elejéig egymást követték körükben a tisztogatási hullámok. Csupán a politikai elit soraiból csaknem száz halálos áldozatot követeltek a belső leszámolások.

11 1.táblázat A Párt elitje: Politikai Bizottság összetételének változása átlagéletkor: 42 év átlagéletkor 53 év főleg illegális kommunisták, többség középiskolai végzettségű, MOSZKOVITÁK dominanciája nem forradalmárok, hivatalnokok többség felsőfokú végzettségű HIVATÁSOS SZAKÉRTŐK dominanciája Az 1945 utáni, és főleg a Rákosi-korszak politikai elitjét a megelőző időszak illegális kommunistái alkották. A politikai bizottság tagja volt: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Horváth Márton, Kádár János, Kiss Károly, Kossa István, Kovács István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Rajk László és Révai József. A forradalmi múlt politika tőkeként való felhasználása csak később a hatvanas években szűnt meg, és később már a hivatásos szakértők domináltak a politika elitben után a magyar kommunisták vezető körében számos nézeteltérés akadt, sőt, már az első években is sor került leszámolásokra egyes, a két világháború között frakciós elhajlónak minősített kommunistákkal szemben (Demény Pál, Weishaus Aladár). A párt és személyesen Rákosi Mátyás a hatalomátvétel előtt és után is közvetlenül irányította az állambiztonsági szervezetet (Államvédelmi Osztály, BM Államvédelmi Hatóság, majd önálló Államvédelmi Hatóság), de elsősorban a szovjet mintájú átalakulás vélt vagy valódi ellenfeleivel szemben használta fel őket. Amikor az ÁVH 1949 májusában előbb az MDP Káderosztályának két vezető munkatársát, majd több tucat más funkcionáriusát, végül Rajk Lászlót tartóztatta le, valami új kezdődött. A pártvezetésen és általában az eliten belüli tisztogatásra is szovjet mintára

12 került sor ban a Szovjetunióban a pártvezetők fiatalabb nemzedékéből egy sor vezető funkcionáriust letartóztattak ez volt az ún. leningrádi ügy óta nem került sor ekkora terrorhullámra. Magyarország ekkor már túlságosan közel volt a Szovjetunióhoz, hogysem vezetői tétlenül szemléljenek egy ekkora horderejű belpolitikai kezdeményezést. Megkezdődött a párton, sőt annak vezetésén belüli ellenségkeresés. Hogy ennek során kit hogyan találnak meg, az sok tényezőtől függött. A különböző szintű magyarországi szovjet képviseletek ráirányították a figyelmet néhány emberre és csoportra első hónapjaiban például számos feljelentéssel egyenértékű feljegyzést továbbítottak Moszkvába magáról Rákosi Mátyásról is. Az első célpont kiválasztását azonban végül elsősorban a magyar kommunisták közötti emberi és politikai viszonyok befolyásolták. Rajk László Rákosi lehetséges utódjának számított. Noha semmiféle különvéleményt nem képviselt, féltékenyen és ellenszenvvel figyelték a belügyi-állambiztonsági terület nagyhatalmú vezetői, Péter Gábor, Kádár János, de mindenekelőtt az utódlásra ugyancsak számot tartó Farkas Mihály. Rajk letartóztatása után az ügy önálló életet kezdett élni olyan sok váddal illették, hogy az három halálos ítéletre is elég lett volna. Végül szovjet közreműködéssel a külpolitikai dimenzió került előtérbe a letartóztatottakat azzal vádolták, hogy az amerikaiak és a jugoszlávok zsoldjában fegyveres hatalomátvételt, antikommunista puccsot terveztek Magyarországon. A vádiratot maga Rákosi írta, s Sztálinnal kettesben véglegesítették a szöveget augusztus végén. A vádlottak többsége a párt iránti beismerte a képtelen vádakat, sőt az 1949 szeptemberében megrendezett nyilvános perben hibátlanul felmondta a belévert leckét. Rajkot és több társát kivégezték. A per nyomán Magyarország viszonya a szomszédos Jugoszláviával a mélypontra süllyedt. A két ország határán valóságos háborús készülődés kezdődött. Egyes források szerint a szovjet hadvezetés kidolgozta egy Jugoszlávia elleni hadjárat terveit is. A háborút elkerülhetetlennek tartó, ám kirobbantásától visszariadó Sztálin azonban végül nem adta

13 ki a terv végrehajtására a parancsot. A következő években egymást követték a tisztogatási hullámok ben a pártvezetés felső és középső szintjeiről eltávolították az egykori szociáldemokratákat közülük több százat letartóztattak. Erre a sorsra jutott a kommunisták iránt mindig lojális és a saját pártja felszámolásában kulcsszerepet vállaló Szakasits Árpád és Marosán György is. Ugyanebben az évben letartóztatták és elítélték a néphadsereg egy sor tábornokát és főtisztjét, közülük tucatnyit halálra. Kémkedéssel vádolták őket. A katonai elit teljes körű kicserélődése jellemző a korszakra. A régi vezetők eltávolítása már 1945-ben megkezdődött. A legnagyobb cserék az igazolási eljárás (109 tábornok, 1830 tiszt) valamint a B-listázás (5000 tiszt és tábornok) keretében zajlottak. A hidegháborús pszichózisban megbízhatatlannak számított minden vezető, aki 1944 előtt Magyarországon élt és bármilyen alacsony állást töltött be. A kivégzett tábornokok például tisztek (hadnagyok, főhadnagyok) voltak a Horthy-hadseregben is ben kerültek sorra azok a pártvezetők, akik a hazai földalatti kommunista mozgalomból kerültek az MDP vezetésébe (Kádár János, Donáth Ferenc, Losonczy Géza). Ellenük leggyakrabban az volt a vád, hogy letartóztatásuk alkalmával vallomást tettek a mozgalomról és társaikról, s ily módon a Horthy-rendőrség besúgói lettek. Az állambiztonsági szervezeten már 1950-ben végigsöpört egy tisztogatási hullám első napjaiban azonban magát Péter Gábor altábornagyot, az ÁVH főparancsnokát tartóztatták le sokadmagával. A vád ugyanaz volt ellene is, mint más hazai kommunisták ellen. Ugyanakkor Péter ügye valószínűleg csak kezdete lett volna egy sokkal szélesebb körű, minden addigit felülmúló leszámolásnak. Rákosi önmagán és talán Gerő Ernőn kívül, akit a szovjetek legfőbb ügynökének tartott, senkiben sem bízott. Már 1951-ben el akarta távolítani a hatalomból Farkast és Pétert, de Sztálin akkor leállította. A szovjet diktátoron azonban élete utolsó éveiben elhatalmasodott az üldözési mánia, s maga is valószínűleg hatalmas tisztogatásra készült. Péter

14 letartóztatása tehát csak nyitány volt, valószínűleg még sokan jutottak volna erre a sorsra, ha Sztálinnal március 5-én nem végez egy súlyos agyvérzés. A terror természetesen nem korlátozódott a kommunista elitre, sőt az ebből a körből érintettek és áldozatok száma eltörpül a többiekhez képest. Az erőszakszervezetek nemcsak kommunisták ellen kreáltak ügyeket hamis vádakkal, hanem a rendszer valamennyi vélt és valódi ellenségével szemben től se szeri se száma nem volt a kém-, összeesküvési, szabotázs és más pereknek. Ezeket ugyanúgy zárt tárgyalásokon, a nyilvánosság teljes kizárásával folytatták, mint a Rajk-per kivételével valamennyi kommunista illetve szociáldemokrata pert, számos halálos ítélettel. Akárcsak a szovjet blokk valamennyi országában, Magyarországon is megszűnt a politikai élet. Minden a Rákosi-vezetésétől eltérő politikai vélemény eleve üldözendőnek, minden más köz- és magánéleti megnyilvánulás gyanúsnak s ezért megelőzési okokból üldözendőnek számított. Rákosiék a hatalomátvételt követően valóságos hadiállapotot alakítottak ki a társadalommal szemben. Léteztek társadalmipolitikai szempontok alapján kiemelt ellenségek. Súlyos csapások érték az egyházakat. A Mindszenty-per után előbb Ordass Lajos evangélikus püspököt, majd 1951 júniusában Grősz József kalocsai érseket ítélték hosszú börtönbüntetésre. Hiába kötöttek az egyházak megállapodásokat az állammal, hiába tettek esküt a papok az új alkotmányra, az üldözés folytatódott. Létrejött az Állami Egyházügyi Hivatal, hivatalosan az állam és az egyház közötti kapcsolatok intézésére, valójában az egyház ellenőrzésére és belső bomlasztására. Jelzései alapján a korai ötvenes években százával tartóztatták le a papokat és egyházi aktivistákat, internálták vagy lakó- és munkahelyük, plébániájuk vagy parókiájuk elhagyására kényszeríttették őket. Az államhatalom elsősorban az egyházak közösségekben különösen aktív, hívő köreit igyekeztek szétverni, valamint az egyházi hit- és egyéb oktatás alól igyekeztek kihúzni a talajt ben az iskolákban megszűnt a kötelező

15 vallásoktatás, s a szülőkre hatalmas nyomás nehezedett annak érdekében, hogy gyermekeiket ne írassák be hittanra. Az ország legnépesebb társadalmi csoportja az ötvenes évek elején még a parasztság volt. A földreform eredményeképpen jelentősen megnőtt az 5 hold alatti gazdasággal rendelkező szegényparasztok száma, megerősödött az 5-15 holdas középparaszti réteg, s nagyszámú volt az árutermelő gazdagparasztság is. Rákosi Mátyás már 1948 augusztusában meghirdette a magyar mezőgazdaság kollektivizálásának programját, de annak időtartamát egyelőre homályban hagyta ben arra a következtetésre jutott, hogy a szovjet-orosz terminológiával kulákoknak nevezett gazdagparaszti réteg egy háború esetén az ellenség tartaléka. Egyáltalán a kisgazdaságokról olyan felfogás alakult ki, hogy az napról napra újjászüli a kapitalizmust. A paraszti magántulajdon és a szabad piac egyaránt rendszeridegen tényezőknek számítottak. Ezért a termelőszövetkezetek szervezését meggyorsították. Hatalmas politikai nyomás, erőszakos agitáció, megfélemlítő kampányok szolgálták a magyar parasztság meggyőzését : lépjen be a közösbe. Ugyanakkor a kuláknak minősítetteket kizárták a tsz-ekből. A parasztsággal szembeni politikai-ideológiai célok elérését még ezeknél is hatékonyabban szolgálta a háborús időkből fennmaradt kötelező terménybeszolgáltatási (begyűjtési) rendszer. Az állam által kivetett terheket birtoknagyság szerint differenciálták: minél nagyobb volt valakinek a földterülete, annál nagyobb arányban fizetett adót, illetve termése annál nagyobb hányadát volt köteles beszolgáltatási áron átadni az államnak. A kulákok terhei teljesíthetetlenek voltak, ezért ez a réteg felhagyott a gazdálkodással, és az iparba, a városba menekült. Ennek ellensúlyozására 1953 elején még a földművelés kényszerét is bevezették aki nem gondoskodott földje megműveléséről, hanem a városban, az iparban keresett menedéket az adóprés elől,

16 büntetést kapott. Ily módon a jobbágyrendszerre emlékeztető röghözkötöttségi rendszert próbált a hatalom kialakítani. Ez azonban már nem oldotta meg a problémákat. A parasztság már a korábbi években tömegével hagyta ott földjét, mely nem biztosította a megélhetést között közel 180 ezer fő csaknem 1,8 millió katasztrális holdat ajánlott fel, amiből csaknem 1 millió hold volt kulákföld. E hatalmas terület java része műveletlenül maradt, akárcsak az ún. tartalékterületek, melyek nagysága 1952 végén meghaladta a 800 ezer holdat. Akik minden nehézség ellenére megpróbálták folytatni a gazdálkodást, azok számíthattak arra, hogy előbb-utóbb összeütközésbe kerülnek az államhatalommal. A begyűjtésről szóló rendeletek 1951-től büntető szankciókat is tartalmaztak, többek között a közellátás veszélyeztetésének vétségét, később bűntettét, amelynek címén több százezer paraszt ellen indítottak eljárást, és között e bűncselekményért főt ítéltek el a bíróságok, között egyedül több mint 120 ezret. A politikai elképzelések szerint az egyéni gazdálkodás magas terhei az amúgy is előnyösebb kollektív gazdaság felé terelik a szegényparasztságot és az utóbbi szintjére nyomorított középparaszti réteget. Ezt a feladatot azonban sem a begyűjtési rendszer, sem más kiegészítő alrendszerek, de még az között valóban kemény kollektivizálási kampányok sem tudták elérni. A kampányok alacsony hatékonyságát mutatja, hogy 1953-ra a szövetkezeti szektor csak a szántóterület 26 százalékán gazdálkodott (a mezőgazdasági keresők valamivel kevesebb mint egyötödét tömörítve), ezzel szemben az egyéni gazdák (a keresők 68 százaléka) még mindig kezében tartotta a szántóterület 56 százalékát. A begyűjtési rendszer valósította meg azt a kommunista elképzelést, mely szerint az államosított ipari szektor a kapitalista szektorokból, elsősorban a mezőgazdaságból szerzi a fejlesztéshez szükséges forrásokat. Ezekre a forrásokra a sztálinista rendszerre jellemző gazdasági növekedéstípus, az erőltetett növekedés megvalósításához volt

17 szükség. Az erőltetett növekedést rendkívül alacsony fogyasztási, és igen magas beruházási hányad jellemzi. Egyik legfontosabb extenzív fejlesztési módszere a foglalkoztatotti létszám növelése, körülbelül 300 ezerre tehető a többé-kevésbé ipari foglalkozásra váltó parasztok száma az ötvenes évek első felében. Az erőltetett növekedés klasszikus időszaka Magyarországon az első ötéves terv ( ) első három és fél éve, amelynek egyik első számú kárvallottja a parasztság volt. A rendkívül alacsony, és ra még a helyreállítási periódus végéhez képest is erősen csökkenő életszínvonal falun a legalacsonyabb. Végül meg kell említeni azt a pszichológiai hatást, amelyet természetesen még a magyar parasztság esetében is a korai ötvenes évek komplex társadalmi tapasztalatainak együttesében fejtett ki. A padláslesöprés, a kuláklista, a kolhozosítás, a közellátási vétségek és bűntettek büntetése kitörölhetetlen nyomot hagyott azokban, akik mindezt végigélték.

18 HORTOBÁGY CSALÁDOS KITELEPÍTÉSEK nyarán a belső ellenség elleni harc elérte tetőpontját. A tisztogatási kampány mind vidéken, mind a városokban felerősödött. Egyre több embert nyilvánítottak kuláknak, míg 1949-ben rendeletileg kimondták, hogy kuláknak a középparasztokat tekintik, tehát, akiknek a földbirtoka meghaladja a 20 kataszteri holdat 1950-től a fogalom fellazult, és a kulák minősítés nem feltétlenül a parasztság egy bizonyos rétegéhez kapcsolódott, hanem általában a vidéki osztályellenség megjelölésére szolgált. Ezzel párhuzamosan a városokban egyre több embert nyilvánítottak szocdemnek, szabotőrnek, kémnek, ügynöknek és reakciósnak, és ítélték el őket tömegesen. Mindezek mellett 1950 nyarán érte el csúcspontját a klerikális reakció elleni kampány is, a sajtó nap mint nap a katolikus egyház botrányaitól és leleplezéseitől volt hangos.(főleg a Szabad Nép) 1950 június-júliusban több, mint 3000 szerzetes és apácát telepítettek ki rendházaikból. Felszámolták a tanító rendeket és egyházi iskolákat, ami a lakosság tiltakozását váltottak ki, amelyre válaszként büntetőakciók sora söpört végig az országon. A hortobágyi kitelepítés elsőként a déli és nyugati határ melletti településeket érintette. Ez a terület a megromlott jugoszláv-magyar kapcsolatokkal összefüggésben került fokozatosan megfélemlített helyzetbe, és került a támadások kereszttüzébe. A hortobágyi táborrendszer alapját tehát az június i déli határsávkitelepítés teremtette meg. Ezen az éjszakán az AVH karhatalmistái megszállták a határmenti községeket Vastól Csongrád megyéig, és hajnalban már el is indították a kilakoltatott családokkal teli tehervagonokat a Tiszántúl felé, a Hortobágyra. Néhány nap eltéréssel ugyanekkor került sor a hatvani ferences rend Június 19-i kitelepítésekor, a kitelepítés ellen tüntető 35, többségében vasutas család elhurcolására

19 is. A hatvani férfiakat Recskre internálták, a nőket és a gyerekeket pedig a Hortobágyra Kónya és Borzas tanyára vitték, ahova a határsávból kitelepítetteket is szállították. A határsávban hasonló méretű akcióra többé nem került sor, de az ott élők ettől kezdve folyamatos rettegésben éltek. Kisebb tisztogatásokra ugyanis később is sor került. Ezt az első nagy hullámot másfél éven át nem követte újabb. A kitelepítési hullámok 1953 januárjáig folytatódtak kiterjedve a vidéki nagyvárosokra és más településekre is. Két nagyobb akció keretében 1952-be például Miskolcon, Nagykanizsán és Szegeden hajtottak végre kitelepítést. Fővárosi azonban csak elvétve akadt a táborokban, a nagy budapesti kitelepítés áldozatai nem a Hortobágyra kerültek. Az utolsó nagyobb hortobágyi táborba telepítést 1953 januárjában Kunmadarason hajtották végre ra 12 zárt tábort hoztak létre a Hortobágy pusztáin és elnéptelenedett tanyavilágában, amit a telepesekkel népesítettek be. A táborok a következők voltak: Tiszafüred Kócspuszta, Tiszaigar, Tiszagyenda - Kormópuszta, Tiszaszentimre, Polgár Lenintanya, Hajdúnánás Tedej, Árkus, Borsós, Ebes, Elep, Kónya-tanya. 2 A táborrendszer kialakítása szorosan összefüggött Magyarország politikai szövetségesi kötelezettségével, tehát, hogy feladata volt konkrét előkészületeket tenni a közelinek vélt világháborúra. A szovjet blokk háborús terveiben az első hadműveleti lépésként Jugoszlávia katonai megszállása szerepelt. Hegedűs András, aki a kitelepítések idején a Központi Vezetőség tagja volt visszaemlékezéseiben elmondta, hogy céljuk a kétirányú hadviselés volt, tehát a külső ellenséggel vívott harcokkal 2 A kitelepítés és táborrendszer bemutatásához az alábbi műveket használtam: Dadányi Miklósné: "Az álmok szertefoszlanak". Egy kitelepítés krónikája. Budapest Miskolc Hortobágy. Bp. Cserépfalvi Ember Mária: Hortobágy, szociális tábor In: Forrás. 1981: 6. Füzes Miklós: Törvénysértéssel. Pécs. Pannónia Gulyás Gyula Gulyás János: Törvénysértés nélkül. Bp. Láng Hantó Zsuzsa Takács János Füzes Miklós Saád József (szerk.): Kitaszítottak: Magukkal fogjuk megzsírozni a földet. Budapest: Alterra, Holopcev Péter Irha Melinda Eltanácsoltak I. (Adalékok a miskolci kitelepítés történetéhez) Miskolc: Kézirat. 2001: Jeszenszky Iván: Kitelepítettek. Bp. Littera Magyar Bálint: Borsós tanya. Hortobágy. J. Gyula visszaemlékezései. Mozgó világ Merley Tibor: Emlékezés az 1952-es szegedi kitelepítésre. In: Fejér Dénes Micheller Magdolna (szerk.): Bűnhődés büntetlenül. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. Bp Zinner Tibor: Háborús bűnösök, népbíróságok. In: História Saád József: Hortobágy- egy fejezet a deklasszálás történetében, konfrencia paper, kézirat.

20 párhuzamosan a frontvonalak mögött preventív tisztogatásokat kell folytatni. a harmadik világháború közeledik. És a harmadik világháborúnak egyik első lépése Jugoszlávia megszállása. Készülődvén erre a háborúra, katonákban, tehát a vezérkarban merült fel az a gondolat, hogy a határszélen mindenképpen olyan mérvű deportálást kell végrehajtani, ami biztosít bennünket arról, hogy a határszélen abban az övezetben, amely fölvonulási üzenetnek számított, a katonai megmozdulásokról információk ne szűrődhessenek ki és szabotázsakciók ne történhessenek a katonai megmozdulások ellen. Ez adta a racionális okot a kitelepítéshez. Ez a visszaemlékezés jól mutatja a totalitárius rendszerek hadviselésének alapsajátosságát. A Szovjetunió hadviselése mindig kétirányú volt. A konkrét harcokon túl a belső ellenség közömbösítése, tehát a feltételezhető kollaboránsok, az osztályhelyzetük alapján valószínűleg az ellenséghez húzó társadalmi csoportok ártalmatlanná tétele szorosan hozzátartozott a háborúhoz és a háborúra való felkészüléshez egyaránt. A kitelepítés jogi alapját az 1939/II. törvénycikk teremtette meg. Ez a törvény lehetővé tette a kormány számára, hogy, azokat a személyeket, akiknek a jelenléte bizonyos területeken, vagy településeken veszélyezteti a közrendet vagy közbiztonságot, vagy más fontos állami érdeket, illetve jelenlétük gazdasági érdekből aggályos, azokat a személyeket kitilthatja az adott területről és rendőri felügyelet vagy szükség esetén rendőri őrizet alá helyezheti. A rendőri őrizet alá helyezetteket lehetősége van a kormánynak munkára is kötelezni. A rendelet kimondta, hogy a rendőrhatósági őrizetbe

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mezey András Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA ÉVKÖNYV 2006 2007 1956-OS INTÉZET ÉVKÖNYV XIV. 2006 2007 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN 1956 és Ausztria Menekültkérdés Jugoszláviában

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Szekér Nóra A MAGYAR KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Szekér Nóra A MAGYAR KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szekér Nóra A MAGYAR KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 2009 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYAR KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE PHD ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között Borvendég Zsuzsanna Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között A levélellenőrzés megszervezése, 1945 1950 A második világháború után,

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier

Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier Bezsenyi Tamás 25 XV. évf. 3. szám Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier A tiszazugi arzénes ügyet mint országos és később nemzetközi médiabotrányt látszólag a nagyobb újságokon

Részletesebben

Cigányok/romák Magyarországon

Cigányok/romák Magyarországon Kállai Ernő Cigányok/romák Magyarországon Társadalomtörténeti vázlat 1. A kezdetektől a 20. század közepéig A nyelvészeti kutatások szerint a cigányok/romák 144 az indoeurópai népek családjába tartoznak,

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene Bindorffer Györgyi Dóczé Nikolett Kállai Ernő Bolgárok A bolgárok 94 a törökök elől menekülve a szerbekkel együtt érkeztek Magyarországra a 15.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben