Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008."

Átírás

1 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel: Fax: Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító eng. száma: KTM 224/97 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve Budapest

2 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve Megbízó: Budapest Airport Zrt. VIBROCOMP témaszám: 059/2008 Készítette: Bite Pálné dr. Mobil: okl. környezetvédelmi. szakmérnök zaj- és rezgésvédelmi szakértı Magyar Mérnöki Kamara az: szakterület:szkv-zr Bite Pál okl. villamosmérnök zaj és rezgésvédelmi szakértı OKVF-F-255/2004 Magyar Mérnöki Kamara az: szakterület:szkv-zr Dr. Sobor Ákos Légi-közlekedésbiztonsági szakértı (merevszárnyú repülıgép):580362/1/2006 zajvédelmi szakértı A tanulmányt szerzıi jogvédelem védi, a címben szereplı téma kivételével sem részben, sem egészben fel nem használható. A tanulmány részletei vagy egésze nem sokszorosítható, hitelesített másolat a VIBROCOMP Kft-tıl kérhetı. Budapest

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Jogszabályi háttér Zajtérképezési eredmények összefoglalása A 280/2004.(X.20.) Kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérkép elve Megítélési idı Bemenı adatok repülési zaj esetén Számítási módszer Észrevétel a számítási eljárással kapcsolatban Zajtérképek értékelése Konfliktustérképek értékelése Érintettek számának összesítése Csendes területek Zajcsökkentési lehetıségek repülési zaj esetén A repülıteret használó repülıgépek zajemissziójának csökkentése Éjszakai és pihenıidıre vonatkozó forgalom zajszempontú optimalizálása Futópálya használat zajszempontú optimalizálása Futópályák rotációs elven történı használata Repülési útvonalak módosítása Passzív akusztikai védelem Zajgátló védıövezet kijelölése Hajtómőpróbázás, földi mőveletek okozta zaj csökkentése Zajvédı (föld) töltések Monitorrendszer bıvítése Lakossági tájékoztatás Területrendezés, terület felhasználás Budapest Ferihegyi Nemzetközi repülıtér intézkedési terve Elkövetkezı 5 éven belül tervezett intézkedések intézkedési terv 1. fázis Passzív akusztikai védelem Zajgátló védıövezet kijelölése Zajvédelmi földtöltések Hajtómőpróbázó zaj csökkentése Repülési útvonalak módosítása Zajvédelmi monitorrendszer használatának kiterjesztése

4 Közönségtájékoztatás Területrendezés Intézkedési terv 1 fázis zajcsökkentési eredményei Elkövetkezı 10 évben javasolt intézkedések - az intézkedési terv 2. fázis Éjszakai forgalom zajszempontú optimalizálása Passzív védelem kiterjesztése Intézkedési terv 2. fázis zajcsökkentési eredményei Az intézkedési terv végrehajtásának és eredményeinek az értékelési módszere Közönségtájékoztatás Intézkedési terv publikálása Sajtókampány / Internet Nyilvános együttmőködés A BA Zrt. által eddig elvégzett közönségtájékoztatási tevékenység További közönség tájékoztatási stratégia Pénzügyi stratégia Összefoglalás Melléklet Intézkedési terv konfliktustérképei

5 1. Bevezetés A Budapest Airport Zrt. (továbbiakban: BA Zrt.) tavaszán meghívásos pályázatot tett közzé a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér (továbbiakban: BFNR) 280/2004. (X.20.) Kormányrendelet szerinti stratégiai intézkedési tervének elkészítésére. A pályázati kiírás szerint az intézkedési terv alapjaként a BA Zrt. a évben elkészített stratégiai zajtérképet, és az azt megalapozó dokumentációt, valamint adatokat a pályázaton nyertes cég rendelkezésére bocsátja. A pályázaton a munka elvégzését a Vibrocomp Kft nyerte el évben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Közlekedéstudományi Intézet Kht. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozata (továbbiakban: KTI) elkészítette a BFNR 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképét (KTI munkaszám: ). A stratégiai zajtérképezés eredményeit, a mőszaki leíró dokumentációt a BA Zrt. a Vibrocomp Kft rendelkezésre bocsátotta az intézkedési terv elkészítéséhez. Jelen dokumentációban a KTI által elkészített stratégiai zajtérképek alapján értékeltjük zajhelyzetet és dolgozzuk ki a fent említett rendelet szerint az intézkedési tervet két fázisban. Az intézkedési tervet két fázisban készítjük el. Az intézkedési terv elsı fázisát a stratégiai zajtérképek alapján elsısorban azokra a területekre dolgoztuk ki ahol a jelenlegi zajterhelés jelentısen (> 10 db) túllépi a stratégiai küszöbértékeket, vagyis ahol az elkövetkezı öt évben a jogszabály szerint intézkedésre van szükség. Az intézkedési terv elsı fázisában az intézkedések hatását az érintett lakosok számának változásával mutatjuk be. Az intézkedési terv második fázisát a stratégiai zajtérképek alapján azokra a területekre dolgoztuk ki ahol a jelenlegi zajterhelés túllépi a stratégiai 5

6 küszöbértékeket, vagyis ahol az elkövetkezı tíz évben a jogszabály szerint intézkedésre van szükség. Az intézkedési terv második fázisában az intézkedések hatását az érintett lakosok számának változásával valamint a jogszabályi kötelezettségen túl stratégiai konfliktustérképen mutatjuk be. Az intézkedési terv kidolgozásában a megbízó részérıl részt vett: Kalocsainé Rásztóczky Magdolna BA Zrt. környezetvédelmi vezetıje 1.2. Jogszabályi háttér Az Európai Unióban 2002-ben elfogadásra került a környezeti zaj értékelésérıl szóló 49/2002/EK direktíva, mely elıírja a tagállamok stratégiai zajtérkép és intézkedési tervkészítésre vonatkozó kötelezettségeit. Magyarországon a stratégiai zajtérképezés és intézkedési terv készítés mikéntjét a 49/2002/EK irányelv implementálásával a 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet, illetve a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelete szabályozza. A 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl fontosabb pontjaiban leírja a zajtérkép-készítés jogi hátterét, a határidıket, továbbá a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek tartalmi és formai követelményeit. A kormányrendelet részletesen elıírja az alkalmazott zajjellemzık és értékelési módszer meghatározását. A 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet szabályozza részletekbe menıen a stratégiai zajtérképek, valamint az ezt követı intézkedési tervek elkészítési módszertanát. A rendelet leírja az alkalmazható számítási szabványokat a különbözı zajforrásokra, illetve a zajterjedésre. A rendelet szabályozza a bemenı adatokkal szemben támasztott követelményeket is. Az Intézkedési tervre vonatkozó általános rendelkezéseket a 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 9. tartalmazza: 6

7 (1) Intézkedési tervet az a természetes személy, illetıleg az a gazdálkodó szervezet [Ptk c) pont] és más jogi személy készíthet, aki a külön jogszabály 1 szerinti környezeti zaj- és rezgésvédelem területén szakértıi mőködésre jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy ilyen szakértıt foglalkoztat. (2) Amennyiben az intézkedési terv készítésére kötelezett szervezet alkalmazásában nem áll az (1) bekezdésben meghatározott szakértı, úgy az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelı természetes személyt, illetıleg gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt kell megbíznia az intézkedési terv készítésével. (3) Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó mőszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket (például hatósági eljárás kezdeményezését), amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendı vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzık megfelelnek a következı stratégiai küszöbértékeknek vagy nem haladják meg azokat: a) üzemi létesítmény esetén L den = 46 db, L éjjel = 40 db, b) közlekedési zajforrás esetén L den = 63 db, L éjjel = 55 db. (4) Az intézkedési tervben 10 évnél nem hosszabb határidıt tartalmazó és zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó mőszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket rangsorolva kell meghatározni azokban az esetekben, amikor a zajjellemzık a zajtól védendı vagy védelemre szánt területeken a következı stratégiai küszöbértékeket meghaladják: a) üzemi létesítmény esetén L den = 46 db, L éjjel = 40 db, b) közlekedési zajforrás esetén L den = 63 db, L éjjel = 55 db. (5) Az intézkedési tervben 5 évnél nem hosszabb határidıt tartalmazó zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó mőszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket kell rangsorolva meghatározni azokban az esetekben, amikor a zajjellemzık a zajtól védendı vagy védelemre szánt területeken a következı stratégiai küszöbértékeket meghaladják: a) üzemi létesítmény esetén L den = 56 db, L éjjel = 50 db, b) közlekedési zajforrás esetén L den = 73 db, L éjjel = 65 db. 1 A környezet- és természetvédelem egyes szakterületein szakértıi mőködés engedélyezésérıl szóló 6/1985. (XII. 28.) OKTH rendelkezés 7

8 Az intézkedési tervet a jogszabályi kötelezettség betartása mellett 2 fázisban dolgoztuk ki. Az elsı fázist az 5 éves intézkedési tervet azokra a területekre vonatkozik, ahol a stratégiai zajtérkép alapján közlekedési zajforrás esetén L den = 73 db, L éjjel = 65 db t meghaladó zajterhelés van. A második fázis a távlati intézkedési terv azokra a területekre, ahol a zajterhelés közlekedési zajforrás esetén L den = 63 db, L éjjel = 55 db-t meghaladó zajterhelés van. Intézkedési terv minimális tartalmi követelményeit a 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 5. számú mellékletet tartalmazza, mely szerint: 1. Az intézkedési tervben legalább a következı adatokat kell megadni: - az 1. (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott területeken számításba vett zajforrások leírása, - az intézkedési terv készítésére kötelezett megnevezése, - kapcsolódó jogszabályok megnevezése, - a stratégiai küszöbértékek, - a zajtérképezés eredményeinek összefoglalása, - a zajterhelésnek kitett emberek becsült számának értékelése, a problémák és a fejlesztésre szoruló helyzetek feltárása, - jelentés a közvélemény tájékoztatásáról, - a korábban végrehajtott, a folyamatban lévı és elıkészítés alatt álló zajcsökkentési intézkedések. - a zajcsökkentésre kötelezett által a következı öt év során megteendı intézkedések, beleértve az 1. (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott területek csendes övezetei és a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek megırzésére való intézkedéseket, - hosszú távú stratégia, - pénzügyi stratégia: költségvetések, költség-hatékonysági felmérések, költség haszon értékelések, - az intézkedési terv végrehajtásának és eredményeinek az értékelési módszere. 2. Az intézkedési tervben meg kell adni a zajjal terhelt emberek számának becsült csökkenését. Jelen dokumentációban leírásra kerülı intézkedési terv minden részletében a fent leírt jogszabályok szerinti módszerrel és a leírt tartalmi követelményeknek megfelelıen készült. 8

9 2. Zajtérképezési eredmények összefoglalása A környezet zajállapotát legjobban zajtérképekkel lehet leírni. A zajtérkép térképes formában mutatja a terület zajterhelését. Az utóbbi években az EU országokban a méréseken alapuló vizsgálatokat a számítással végzett vizsgálatok, értékelések váltották fel. A zajtérkép kiválóan alkalmazható zajcsökkentési intézkedések szemléltetésére. A stratégiai zajtérképek eredményeként létre jövı konfliktustérkép és érintettségi számok alapján kiválasztható a zajcsökkentési intézkedések beavatkozásának fontossági sorrendje. Az intézkedések hatásuk vagy akár költségük szerint szimulációval, még a megvalósulás elıtt összehasonlíthatóak, kimutathatók az eltérı intézkedések hatásai külön-külön és együttesen is. A zajtérkép ábrázolhatja - A megítélési A-hangnyomásszintet (zajterhelési térkép), - Zajszint-konfliktus összefüggését (konfliktus térkép), ami a megítélési szintek és a stratégiai küszöbértékek közötti különbséget mutatja. - A zaj által érintett lakosok számát A stratégiai zajtérképek a területen lévı összes zajforrást figyelembe vehetik feltüntetendı környezeti zajforrás-csoportok: üzem/ipar, közút, vasút, légi közlekedés. A számítást minden forrás-csoportra külön kell elvégezni és ábrázolni. (Jelen dokumentáció tárgya kizárólag a légi közlekedési zajtérkép.) A stratégiai zajtérképek nem ábrázolják a háttérzajt vagy a csúcsszinteket. Ugyancsak figyelmen kívül hagyják a túllépés megállapításánál az esetenként erısen változó (csökkenı) zajszinteket és a tonális zajt is. A stratégiai zajtérkép-készítésnél a modell figyelembe veszi a hangterjedést befolyásoló tényezıket, mint az épületek és egyéb zajterjedést akadályozó hatásokat, a talajmodelleket, idıjárási viszonyokat, stb. 9

10 A stratégiai zajtérkép pontosságát elsı sorban a forgalmi adatok és az éves meteorológiai átlagadatok bizonytalansága befolyásolja, ezek alapján a stratégiai zajtérkép számítási eredményeinek pontossága ±2-3 db-re becsülhetı. Az eltérések okát általában az emisszió-becslésben, a terjedési modellben felhasznált paraméterek pontatlanságában, a modellben, és a topográfia digitális felbontásában, valamint a hosszúidejő, azonos szélirányok fellépésében kell keresni A 280/2004.(X.20.) Kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérkép elve Megítélési idı A rendelet szerinti zajtérképet az alábbi összefüggés alapján, mindig L DEN és L éjjel zajjellemzıre kell készíteni. L nap L este L = den 10lg L éjjel ahol: L nap - egyenértékő A-hangnyomásszint nappalra (12 óra óra) L este - egyenértékő A-hangnyomásszint estére (4 óra óra) L éjjel - egyenértékő A-hangnyomásszint éjszakára (8 óra óra) (1) Bemenı adatok repülési zaj esetén Az stratégiai zajtérkép elkészítéséhez az alábbi bemenı adatokra, van szükség: 1. Helyszín, geometriai adatok - Digitális várostérkép, mely az alábbiakat tartalmazza az épületeket, ezek funkcióját az alábbiak szerint: lakóépület, iskola, óvoda, kórház, egyéb, - Szintvonalas térkép magassági adatok, domborzati viszonyok figyelembevételére, épületek magasságára vonatkozó adatok 2. Lakossági adatok 10

11 3. Repülıtér, repülési forgalmi adatok Repülıtér azonosító adatok Futópálya geometriai adatok Merev szárnyú repülıgépek és helikopterek fel- és leszállási útvonalai Mértékadó repülési mőveletszámok (2006. évi) Merev szárnyú repülıgépek és helikopterek felszállási mőveleteinek felosztása repülési pályákra Merev szárnyú repülıgépek és helikopterek leszállási mőveleteinek felosztása repülési útvonalanként Repülıgépek fel- és leszállásához tartozó normatív adatok a 18/1997. (X.11) KHVM -KTM rendelet szerint Számítási módszer A stratégiai zajtérképeket KTI a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet szerinti repülési zajszámítási elıírás szerint készítette. Ez a német AZB (Anleitung zur Berechnung von Lärm an Landeplätzen) 1971 módszer honosításával a KTI Rt Környezetvédelmi és Akusztikai Tagozata által kidolgozott eljárás, mely a 18/1997(X.11) KHVM -KTM rendeletben rögzíti a számítási módszert, repülıgép osztályokat, valamint a repülıgép osztályokhoz rendelt normatív repülési, /beleértve a zajkibocsátást is/ adatokat Észrevétel a számítási eljárással kapcsolatban A jelenleg Magyarországon hatályos repülıgép zajszámítási eljárás (18/1997.(X.11.) KHVM-KTM együttes rendelet) a német AzB es elsı változatának az adaptációja, mely ben készült. Mind a magyar, mind a német szabvány egy számítási leírásból és egy hozzá tartozó adatbázisból (repülıgépek akusztikai 2 AzB Forrás: Zajinfo, A Magyar Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztályának szakmai folyóirata április 11

12 osztálya szerinti besorolás) tevıdik össze. Míg a német AzB szabványt óta több alkalommal is frissítették: AzB-75, AzB-84, AzB-95, AzB-96, AzB-99, addig a magyar számítási szabvány még mindig az 1971-bıl származó német szabvány adaptációja. Magyarázat: az Azb-XX nem a számítási eljárás frissítését jelenti, hanem az évszámot, amelyikben a számítási eljáráshoz tartozó adatbázist frissítették. Ez okból kifolyólag fontos megjegyezni, hogy jelen indoklásban nem a számítási eljárás megfelelıségére vonatkozóan teszünk észrevételt, hanem az alkalmazott adatbázisra, azaz a repülıgéposztályok aktualitására és megfelelıségére ben az AzB a 150 t maximális felszálló tömeget meg nem haladó sugárhajtású repülıgépeket egy úgynevezett S5-ös kategóriába sorolta, amelyet a magyar elıírás még a mai napig is alkalmaz óta azonban számos (ún. új generációs) kisebb mérető és tömegő, sugárhajtású repülıgép is megjelent, melyek közül a tárgyi repülıtér forgalmában jelentıs repülıgépek (B ) maximális felszálló tömege sem éri el a 80 tonnát. Tényként kezelhetı, hogy ezek a repülıgépek zajemisszióban jóval fejlettebbek, vagyis csendesebbek (10-15 db-lel is csendesebbek) 4, mint az 1971-ben használatos polgári repülıgépek, azaz az akkor alkalmazott S5 kategória. (A repülıgépek zajemissziójának drasztikus csökkenése miatt változott a német jogszabály adatbázisa is. 5 ) Az S5 kategóriát a frissített és jelenleg hatályos német jogszabály az alábbi alkategóriákra bontja: - S5.1. Sugárhajtású repülıgépek 50t maximális felszálló tömegig, például BAE 146, ARJ, CRJ - S5.2. Sugárhajtású repülıgépek 120t maximális felszálló tömegig, például A319, A320, A321, B757 B S5.3. Sugárhajtású repülıgépek 120t maximális felszálló tömegig, például MD-8x, B737/B727 ez hasonlítható legjobban az 1971-ben alkalmazott S5 osztályhoz 4 A szakirodalomban számos cikk is alátámasztja ezt a tényt, például Brooker P., United Kingdom Aircraft Noise index Study DR report 8402 (1985) 5 Forrás Dr. Ullrich Isermann, Gibt es eine AzB-XX?, DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik,

13 Ezen szabályozásokon túlmenıen a 49/2002/EC direktíva, mely mint a bevezetésben is említésre került Európai Uniós irányelv a környezeti zajszámításról, zajtérkép készítésrıl a repülıterek környékén a zajszámításra az ECAC.DOC 29 számítási módszert javasolta, mely javaslatot Magyarország nem fogadott el. Magyarország minden zajtérkép készítési módszernél a magyar számítási eljárások alkalmazásának engedélyezését kérte. Az ECAC.DOC 29 számítási adatbázisa a repülıgéposztályokra vonatkozóan hivatkozik az ICAO Annex 16. vol. 1 fejezeteire és ugyanazt a számítási adatbázist használja, mint a német AzB jogszabály. Megjegyzés: A Chicagoi Egyezmény függelékeit (többek között az Annex 16-ot is) Magyarországon a hatályos 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelettel hirdették ki. A 18/1997. (X.11.) KHVM-KTM együttes rendelet abban az esetben enged meg eltérést a rendeletben rögzített repülıgéposztályoktól, amennyiben a számítási eljárást és a repülıgépek zaj-adatbázisát elızetesen az illetékes légiközlekedési hatóság jóváhagyta. Jóváhagyásra utaló dokumentációt a stratégiai zajtérképezés mőszaki leírásában nem találtunk, ezért kézenfekvı, hogy a stratégiai zajtérképek az 1971-ben rögzített géposztályok alapján kerültek meghatározásra Zajtérképek értékelése A zajterhelési térkép egy várostérkép, mely térképes formában bemutatja a BFNR által okozott zajterhelést egész napra és éjjelre. A stratégiai zajtérképeket a KTI által készített dokumentáció tartalmazza, az értékelést ez alapján készítettük. Egész napos zajterhelés A BFNR mintegy 20 km-es körzetében a futópályatengelyek két oldalán kb. 4 km széles sávba esı területen alakul ki 55 db-t meghaladó egész napos zajterhelés. A maximum a pályatengelyek alatt lép fel. A legnagyobb terheléső (határozottan 70 db feletti) terület a XVIII. ker. Forgó u. térsége, azonban jelentıs terhelés (65 db körül) alakul ki a Szemeretelep, Erzsébettelep jelentıs részén is. A pálya másik oldalán a 13

14 Csévézı u. térsége is magas (70 db körüli) zajterheléső terület. A X. ker. középsı része (az Új-Köztemetı és a Maglódi út-harmat u. térsége) közepesen magas (60-65 db körüli) terhelést kap. Vecsés repülés okozta zajterhelésére jellemzı, hogy a település északi területét érinti az 1. sz. pálya tengelyvonala, a 60 db érték feletti zajterhelés a település beépített területének kb. 1/12 részét érinti, a 60 db értékő zajterhelés határvonala a Fı utca vonalától északra, kb. a Malom u.-kellner dr. utca vonalával esik egybe. Az 55 db értékő zajterhelés határvonala az Ady Endre u.-károlyi u. térségében húzódik. A település beépített területének kb. 2/3 részén kisebb a zajterhelés, mint 55 db. Üllın a repülés okozta zajterhelésére jellemzı, hogy a település északkeleti fele a db értékő, míg a település délnyugati fele az db értékő zajterhelés görbék által határolt területre esik. A küszöböktıl mért távolság és a forgalomeloszlás a pályák között egyaránt azt eredményezi, hogy a 2. sz. pályán lebonyolódó forgalom miatti zajterhelés a nagyobb. A 31R küszöb közelebb esik a településhez, mint a 31L küszöb, emiatt a 2. sz. pálya forgalma kisebb magasságban zajlik. Monoron egész napra vonatkoztatva a zajterhelés nem közelíti meg a stratégiai küszöbértéket. Éjjeli zajterhelés A BFNR 10 km-es körzetében a futópályatengelyek két oldalán kb. 2 km széles sávba esı területen van 50 db-t meghaladó éjszakai zajterhelés. A maximum a pályatengelyek alatt lép fel. A legnagyobb terheléső (határozottan 60 db feletti) terület a XVIII. ker. Forgó u. térsége, azonban jelentıs terhelés (55 db körül) alakul ki a Szemeretelep, Erzsébettelep jelentıs részén is. A pálya másik oldalán a Csévézı u. térsége is magas (60 db körüli) zajterheléső terület. A X. ker. középsı része (az Új-Köztemetı és a Maglódi út-harmat u. térsége) közepesen magas (50-55 db körüli) terhelést kap. Üllın a repülés okozta éjjeli zajterhelésére jellemzı, hogy a település mintegy 500 m széles sávban a 2. sz. pálya tengelyében az db értékő zajterhelés görbék által 14

15 határolt területre esik. Ez a település területének kb. 1/5 része, míg kb. 3/5 rész az db értékő zajterhelés görbék által határolt területre esik. Vecsésen és Monoron a zajterhelés éjjel nem közelíti meg a stratégiai küszöbértéket Konfliktustérképek értékelése Az elkészített zajterhelési térképek értékeit és stratégiai küszöbértékek különbségét egész napra és éjszakára a konfliktus térképek tartalmazzák. A konfliktustérképeket a KTI által készített dokumentáció tartalmazza, az értékelést az érintett utcák megnevezésével ez alapján készítettük. A stratégiai küszöbértéket a X., XVII. és XVIII. kerület Vecsés és Üllı területén, a futópályákhoz és a pályaküszöbhöz legközelebbi területeken lépi túl a zajterhelés. A repülés zajával érintett lakott területhez képest a túllépéssel érintett lakott területek aránya nagyon kicsi. Egész napos zajterhelésre jellemezı túllépés L DEN 0-5 db közötti túllépés: Budapest X. kerület Akna utca Algyógyi utca Álmos utca Csucsor utca Eszterlánc utca Fagyal utca Fátyolka utca Felsıcsatári út Főz utca Grafit utca Gránátos utca Harangláb utca Jászberényi út Keresztúri út Korall köz Korall utca 15

16 Korányi Frigyes erdısor Korányi Frigyes utca Kozma utca Maglódi út Meténg utca Olaj utca Porcelán utca Sibrik Miklós út Sírkert út Szentimrey utca Szılıtelep utca Tarkarét utca Tárna utca Téglavetı utca Tünde utca Tőzálló köz Újhegyi út Venyige utca Zsombék utca Budapest XVII. kerület Apponyi utca Baross utca Bocskai István utca Felsıbabád utca Lırinci út Nagy-Hangács köz Orgoványi utca Régi Vám utca Újmajori utca Budapest XVIII. kerület Aba utca Áchim András utca Akadály utca Árpád utca Attila utca Babits Mihály utca Bajcsy-Zsilinszky út Billentyő utca Bors utca Botond utca Bulcsú utca Csaba utca Csarnóta utca Csévézı utca 16

17 Csongor utca Désháza utca Elıd utca Fedezék utca Frangepán utca Gerely utca Gilvánfa utca Gorkij utca Gyömrıi út Holló Lajos utca Honvéd utca Huba utca Huszár utca Illocska utca József Attila utca Karinthy Frigyes utca Kıkert utca Könd utca Kosztolányi Dezsı utca Krúdy Gyula utca Kupa utca Levente utca Láncszem utca Lehel utca Lugos utca Május 1. tér Martinovics tér Móra Ferenc utca Móricz Zsigmond utca Nádasdy utca Nagybánya utca Nagybecskerek utca Nagykanizsa utca Nagyszalonta utca Nimród utca Ond utca Pancsova utca Pataki István utca Ráday Gedeon utca Riedl Frigyes utca Rím utca Rozsnyó utca Sajó utca Székely György utca Tarján utca Tartsay Vilmos utca Tas utca Töhötöm utca Toldi Miklós utca Tünde utca 17

18 Tüzér utca Tóth Árpád utca Úz utca Vajk utca Varga Katalin utca Versec utca Zalán utca Üllı Akácfa utca Állomás utca Batthyány utca Bercsényi utca Bimbó utca Diófa utca József Attila utca Kistemetı utca Kossuth Lajos utca Liliom utca Sport tér Szövetkezet utca Zug utca Ecseri út Gyömrıi út Gyöngyvirág tér Liszt Ferenc utca Maglódi út Május 1. utca Malom utca Móra Ferenc utca Tölgyfa utca Viola utca Virág utca Nyárfa utca Pávay-Vajna utca Rákóczi utca Vecsés Ecseri utca Vámos utca L DEN 5-10 db közötti túllépés: Budapest X. kerület Eszterlánc utca 18

19 Tünde utca Budapest XVII. kerület Baross utca Lırinci út Nagy-Hangács köz Nagy-Hangács utca Régi Vám utca Újmajori utca Budapest XVIII. kerület Abaújvár utca Batár utca Bélatelepi út Billentyő utca Bódva utca Csallóköz utca Csap utca Cser utca Csévézı utca Forgó utca Frangepán utca Gömör utca Gyömrıi út Igló utca Karinthy Frigyes utca Krúdy Gyula utca Lajta utca Latorca utca Nádasdy utca Párkány utca Poprád utca Rím utca Sajó utca Szemere István tér Szepes utca Tapolcsányi utca Toldi Miklós utca Ugocsa utca Zemplén utca L den 10 db-t meghaladó túllépés Budapest XVIII. kerületi Forgó utca térsége 19

20 Éjjeli zajterhelésre jellemzı túllépés L éjjel 0-5 db közötti túllépés: Budapest X. kerület Álmos utca Eszterlánc utca Főz utca Korányi Frigyes erdısor Korányi Frigyes utca Kozma utca Sírkert út Tünde utca Újhegyi út Budapest XVII. kerület Baross utca Felsıbabád utca Lırinci út Nagyhangács utca Orgoványi utca Régi Vám utca Újmajori utca Nagy-Hangács köz Budapest XVIII. kerület Aba utca Árpád utca Bajcsy-Zsilinszky út Batár utca Bélatelepi út Billentyő utca Bors utca Botond utca Bulcsú utca Bódva utca Csaba utca Csallóköz utca Csévézı utca Cser utca Csongor utca Fedezék utca Forgó utca Frangepán utca 20

21 Gömör utca Gorkij utca Gyömrıi út Honvéd utca Huszár utca Igló utca Karinthy Frigyes utca Kıkert utca Krúdy Gyula utca Lajta utca Latorca utca Lehel utca Május 1. tér Martinovics tér Móra Ferenc utca Nádasdy utca Nagyszalonta utca Nimród utca Párkány utca Pataki István utca Poprád utca Riedl Frigyes utca Rím utca Rozsnyó utca Sajó utca Szemere István tér Székely György utca Szepes utca Tapolcsányi utca Tartsay Vilmos utca Toldi Miklós utca Tünde utca Tüzér utca Vajk utca Varga Katalin utca Zalán utca Zemplén utca Üllı Akácfa utca Állomás utca Batthyány utca Bercsényi utca Diófa utca Ecseri út Gyömrıi út Gyöngyvirág tér József Attila utca 21

22 Kistemetı utca Klapka utca Kossuth Lajos utca Liszt Ferenc utca Maglódi út Május 1. utca Malom utca Móra Ferenc utca Pávay-Vajna utca Rákóczi utca Sport tér Szövetkezet utca Virág utca Zug utca Vecsés Ágnes utca Ecseri utca Erzsébet utca Mátyás utca Rózsa utca Vágóhíd utca Valéria utca L éjjel 5-10 db közötti túllépés: Budapest XVII. kerület Újmajori utca Baross utca Budapest XVIII. kerület Abaújvár utca Bélatelepi út Csallóköz utca Csap utca Csévézı utca Cser utca Forgó utca Gömör utca Gyömrıi út Igló utca Párkány utca Poprád utca 22

23 Sajó utca Szepes utca Tapolcsányi utca Ugocsa utca Zemplén utca Zemplén utca L éjjel 10 db-t meghaladó túllépés nincs ilyen terület 2.4. Érintettek számának összesítése A stratégiai zajtérképezés során a KTI által meghatározásra került a repülıtér által érintett területeken a jogszabály szerinti zajsávba esı lakosok száma, melyet a 2.4 táblázat tartalmaz. Az érintettségi szám megmutatja azon személyek becsült létszámát, akik olyan lakóépületben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött a jogszabályban rögzített táblázat sávjaiba esik. Megjegyzés: Az érintettségi szám meghatározásánál minden egyes épület a legzajosabb homlokzat szerinti sávba esik. L DEN Összesen >75 L éjjel Összesen > Táblázat BFNR által érintett lakosok száma (forrás: KTI) 23

24 Az intézkedési tervet a konfliktustérképek 2.3. fejezetben leírt értékelése, a 2.4. táblázat és a BA Zrt-hez az 5.2. fejezetben részletesen leírt közönségtájékoztatási program során érkezett jogosnak ítélt lakossági észrevételek alapján készítettük el Csendes területek A repülıtér mintegy 25 km-es körzetében a futópályatengelyek két oldalán kb. 6-6 km széles sávon kívül esı területek. A kanyarodó útirányok miatt érintett területek esetében a futópálya tengelyétıl mintegy 10 km távolságon túli területek. 24

25 3. Zajcsökkentési lehetıségek repülési zaj esetén Az elmúlt évtizedekben a globalizáció térhódítását követve jelentısen megugrott a légi közlekedés iránti igény. A korábban luxuscikknek számító repülıjegy manapság sokunk számára igen könnyen elérhetıvé vált. A repülési költségek és egyben a jegyárak csökkenése pedig további szükséglethez, azaz forgalomnövekedéshez vezetett. Emberek százezrei használják ki évente azt a lehetıséget, hogy manapság Budapestrıl a világ bármely területére gyorsan és könnyedén el tudnak jutni repülıvel. Ilyenkor természetesen kevesen gondolnak a repülés okozta zajterhelésre, valamint a repülés zaja által érintett lakosokra. Meg kell jegyezni, hogy a repülés, akárcsak a többi közlekedési mód, zajterheléssel jár. A zajcsökkentésre vonatkozó intézkedéseket azonban csak az alapvetı mőszaki lehetıségek és a szigorú repülésbiztonsági elıírások betartása mellett foganatosítani. A repülıgépekkel szemben támasztott környezetvédelmi követelmények, elsısorban a zajterhelés visszaszorítása miatt is jelentısen szigorodtak. A korábbi fejezetben leírtuk, egy egy repülıgép zajkibocsátása akár db-lel is csökkent az elmúlt harminc évben. Annak ellenére, hogy a repülıgépek zajkibocsátása ilyen jelentıs mértékben csökkent, nıtt a lakossági panaszok száma repülési forgalomból adódó zajterhelésre. Ennek oka elsısorban a repülés okozta zajterhelés idılefolyásában keresendı. A repülési zaj jellemzıen hosszabb rövidebb csendes idıszakot követı ugrásszerő igen magas zajszintemelkedéssel és csökkenéssel jár. Ezek a magas elhaladási maximum szintek váltják ki a repülési zaj olyan kedvezıtlen szubjektív megítélését. 25

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR STRATÉGIAI ZAJVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVE 2013-2022. Budapest -2013. május-

BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR STRATÉGIAI ZAJVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVE 2013-2022. Budapest -2013. május- 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély száma: KTM 224/97 BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

Részletesebben

; \8. szám ú előterjesztés

; \8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ; \8. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Részletesebben

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Debrecen stratégiai zajtérképének Mőszaki dokumentációja Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési

Részletesebben

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV KEREPES NAGYKÖZSÉGRE 2012 STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETÉBEN Témavezetők: Konzulensek: Szarvas Gábor, Budapest Airport Zrt. Dr. Weidinger Tamás, ELTE TTK Meteorológiai

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Szabadtéri rendezvények zajvédelmi szabályozása külföldi példák

Szabadtéri rendezvények zajvédelmi szabályozása külföldi példák Szabadtéri rendezvények zajvédelmi szabályozása külföldi példák Parászka Viola Környezetmegırzési és -fejlesztési Fıosztály Levegı-minıségi és Zaj-ellenırzési Osztály 2 Az elıadás tartalma Osztrák példa:

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Környezeti zaj - stratégiai zajtérkép

Környezeti zaj - stratégiai zajtérkép Környezeti zaj - stratégiai zajtérkép Azért, hogy a Budapest és vonzáskörzetére elkészített, irányelvben foglaltaknak megfelelő stratégiai zajtérképeket megfelelőképp értelmezni és használni tudjuk, mindenképp

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSRA 2013 STRATÉGIA ZAJTÉRKÉP DOKUMENTÁCIÓJA

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv

M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv 1. Bevezetés, elızmények... 3 2. Monitoring vizsgálatok

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei Kvojka Ferenc, OPAKFI Budapest, 2010. október 6. Fesztiválok országszerte

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. Tervezési útmutató

A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. Tervezési útmutató A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. Tervezési útmutató Bite Pálné dr. Útépítési Akadémia 20. 2012.11.30. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Úttervek,

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Érd intézkedési tervek Összefoglaló 1. Közút 1.1 Érd zajterhelését befolyásoló

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Bera József REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Az emberi tevékenységekhez, akár termelésről vagy munkavégzésről, akár szabadidő eltöltéséről vagy tengerparti nyaralásról legyen szó, szervesen

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Térségi környezetvédelem IV. évf. geográfus. Zajvédelem. Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.

Térségi környezetvédelem IV. évf. geográfus. Zajvédelem. Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte. Térségi környezetvédelem IV. évf. geográfus Zajvédelem Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.hu 1. Zajvédelmi és hangtani alapfogalmak 2. A hangok érzékelése

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma:

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma: Szám: 111/144-12/2010. Ügyintézı: dr. Kuji Eszter Telefonszám: (28) 529-241 Tárgy: Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett Indul a bakterház Sörözı (Isaszeg, Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási határértékének

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Háttértanulmány Akusztikai szakvélemény és zajmérési jegyzőkönyv Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 A látható zaj MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS zaj és rezgésvédelmi szakértő MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 Mi a zajtérkép? A zajtérkép a zajadatok megadásának,

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest A Magyar Tollaslabda Szövetség (a

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

Részletesebben