A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban"

Átírás

1 Hegedős Gábor A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban Kulcsszavak: Játék, játékosság, interiorizáció, barkácsolás, modellezés. Bevezetés A tanító- és óvóképzésben a hallgatók megtanulják a játékpedagógiához kapcsolódó elméleti ismereteket, de azok a tanítási gyakorlatban nem érvényesülnek. Ezt látszanak igazolni saját tapasztalataink, megfigyeléseink, vizsgálódásaink. A tanulmányunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, a játékelmélet helyett fontosabb a hallgatóinkat játszani megtanítani, és játékos formában tanítani a játékpedagógiára. Ezzel elérhetı, hogy az elemi szinten nagyobb teret kapjon a játék, a játék alkalmazása, a tanulók által játékként megélt foglalkozások szervezése az oktatásban. Erre szükség van, mert egyre nagyobb a lemaradásunk a gyermekek szükségleteihez alkalmazkodó oktatásban. Finnországban például teljesen átszövi a játék az oktatást. 1 Norvégia már 1997-ben oktatásirányítási szinten rendelkezett a közoktatásban a játék széleskörő alkalmazásáról. A tanítás az 1-4. osztályokban az óvoda es az iskola hagyományaira épül, és megkönnyíti az óvoda-iskola átmenetet. A tanítás helyet ad a gyerek játékos tanulásához a kíváncsiságon és a kipróbáláson keresztül, és különösen fontos a játékos és a kornak megfelelı aktivitásokkal való tanulás. (Idézet az 1997-es norvég iskolareformból) A játék erıteljes beengedése az oktatásban nemhogy visszavetette volna az eredményességet, de hatékonyabbá tette a tanítást, a tanulást. Ezt látszanak igazolni az OECD felmérések összehasonlítást lehetıvé tevı eredményei. Eredetileg magunk is egy elméleti összehasonlító kutatással akartuk igazolni, a játék nem kapja meg az elemi szinten az ıt megilletı jelentıségét az elemi szinten. A kutatás elıre haladtával alakítottuk át úgy a programot, hogy a gyakorlatban is alkalmazható tevékenységhez kapcsoltuk a vizsgálódásunkat. A téma a levegıvel és a széndioxiddal való ismerkedés a kisgyermekkorban és a tanító- és óvóképzésben. Problémafelvetés Jelen tanulmány elsıdlegesen egy problémafelvetés elızetes igazolása, amely alapul szolgál, szolgálhat egy, esetleg több átfogó kutatásnak és nem utolsósorban tananyagfejlesztésnek. 2 A feltételezésünk, az elemi szinten a játékpedagógia elmélete nem kerül át a pedagógia gyakorlatába. Mindaz, amit a tanítóképzésben a játékkal kapcsolatban elsajátítanak a hallgatók, már a szakmai tanítási gyakorlataikon is elvétve jelenik meg. Végzett pedagógusként pedig kizárják a játékot az oktatásból. Feltételezésünket megerısíti, hogy az ország több tanítóképzıjében a záróvizsgákon azt tapasztaltuk, a vizsgázók az elméleti ismereteket magas színvonalon ismertették, konkrét gyakorlati alkalmazásra csak elvétve említettek példát, illetve saját bevallásaik szerint nem, vagy alig találkoztak az oktatásban játékkal, játékos tevékenységgel. A játékosság, illetve a versenyeztetés alkalmanként megjelenik, de ez a két fogalom nem azonos a játékkal. Feltételezésünket tovább erısíti, hogy saját hospitálásainkon sem találkoztunk a tanításban, a tanítás helyett játékkal illetve didaktikai játékok alkalmazásával. Célunk, egyrészt, hogy a játékpedagógia alkalmazásában is közelebb hozzuk egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot, másrészt tisztázzuk, a játékot nem a hagyományos módon kell értelmezni. A problémafelvetés elızetes igazolásához számtalan óvodában, három általános iskolában és a Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Karán végeztünk nem teljes körő vizsgálatokat. 1 Saját, finnországi tapasztalatok alapján 2 A tananyagfejlesztés Kecskeméten 1992-ben kezdıdött el. Ezt erısíti, hogy 1997-ben a Köznevelésben már a játékos foglalkozásokhoz ajánlott tananyag-feldolgozásokat mutattunk be. Lásd irodalom!

2 1. sz. kép Elméleti hátterek A kezdetek neveléstörténeti megközelítése A XIX. sz. végén, a XX. elején a tudomány és az ipari termelés összefonódásával, az ipart termelés robbanásszerő növekedésével, a fogyasztói társadalmak kialakulásával, egyre több természettudományos és mőszaki felkészültségő szakemberre volt szükség. Az elméleti ismeretek megtanulása már nem volt elegendı. Sokkal inkább a gyakorlatias, a megértésen alapuló alkalmazható tudás, a kreativitás vált fontossá a termelés számára. Ezek az igények új tanulásszervezési stratégiákat, módszereket igényeltek. Ebben az idıszakban bontakoznak ki az ún. reformpedagógiai törekvések. Dewey a következıket írja: Az elsı, s a többit nemcsak elhomályosító, hanem szinte teljesen uraló átalakulás az ipari átalakulás: a természettudományok alkalmazása a nagy feltalálások területén, amelyek segítségével a természet erıit óriási, szinte megfoghatatlan kiterjedésben aknázzák ki; ( ). Hogy ez a nagy forradalom a nevelést, annak egész körét csak felületesen s csak külsıleg érintené, az bajosan képzelhetı el. (Dewey, 1912, 17.) Kilpatrick a kor oktatásformáló hatásával kapcsolatban az Egyesült Államokban, három okot nevez meg, amely elısegítette a változások kialakulását. Az elsı kettıt most mellızzük. Harmadszor, az ipari és tudományos fellendülés, amely olyan volt, mint egy áradat. ( ) Ezek a változások lehetetlenné tették, hogy a nevelést az európai alapokról kiindulva formáljuk. A jövı bizonytalan, ( ) az idısebb generációnak valahogyan fel kell készítenie a felnövekvı nemzedéket a saját problémái megoldására. (Kilpatrick, 1965, 138.) A reformpedagógia az új tanulásszervezés keretein belül eljut a tevékenységtanuláshoz, a játék személyiségformáló jelentıségének felismeréséhez. A játék Dewey nevelésfilozófiájában kiemelkedı szerepet kap. A játékról és munkáról kialakított elmélete a pszichológiai és társadalmi aspektus kettısségén alapul. Bírálja azokat, akik a játékban csak a játékos tevékenységet, a munkában a tevékenység eredményét látják. Az eredmény és folyamat nem szétválasztható. Az igazi különbség nem abban van, hogy a játéknál a tevékenység iránt, a munkánál pedig annak külsı eredménye iránt érdeklıdünk, hanem az érdeklıdés az elsı esetben a tevékenységre irányul, ahogyan az éppen végbemegy, a másodikban pedig arra a tevékenységre, mely az eredményre törekszik, s ennek következtében különbözı szakaszai elválaszthatatlan kapcsolatban vannak egymással. Tehát mindkét esetben a tevékenység iránt érdeklıdünk. Számára ezért is érthetetlen, hogy az óvodai játék és az iskolai tevékenység között szakadéknyi a különbség. ( ) munka címén az elemi iskolában egy csomó, kívülrıl rájuk kényszerített feladatot végeztetnek a gyermekekkel, ( ) a célja oly távoli, hogy csak a nevelı tudja felfogni, de a gyermek nem. ( ) A gyermekeknek a körülötte folyó házi foglalkozások nem utilitarisztikus dolgok (utilitarian devices), melyek fizikai célok megvalósítására szolgálnak, hanem egy csodálatos világot ábrázolnak, melynek mélységeit a gyermek még nem mérte meg, egy rejtelmekkel és ígéretekkel teli világot, mely körülveszi a csodálatának tárgyát alkotó nagyok minden cselekedetét. Bármennyire is prózai e világ a felnıtteknek, akik mindennapi megszokott dolgaikat látják benne, a gyermek számára szociális jelentése van. Ha részt vesz benne: mőködtetik képzeletét és olyan tapasztalatokat sajátít el, amelyeknek nagyobb értékük van, mint azoknak, amiket eddig szerzett. (Dewey, 1931, 15.) Az 1-es számú képen a kislány arckifejezése hően tükrözi, hogy a mézeskalács készítése sokkal inkább játék, mint munka. Olyan játék, amelynek eredménye a számára is közvetlenül hasz-

3 nosítható. Nem a mézeskalács elfogyasztása, hanem a sikeres elkészítés, a siker megélése jelenti hasznosságot. Dewey következtetése: a gyermek egyaránt szívesen és örömmel játszik és végez olyan tevékenységet, amelyet a felnıttek csak hasznosságuk miatt csinálnak. A legtöbb gyermeknek feltőnı hajlandósága van a tevékenységre. Az iskolának nem hasznossági, hanem nevelési célok miatt kell a gyermek spontán aktivitására támaszkodni. De föl lehet használni ezeket a tevékenységeket olyan tipikus problémák bemutatására is, amelyeket személyes gondolkozással és kísérletezéssel, továbbá késıbb speciálisabb tudományos ismeretekre vezetı, határozott mennyiségő ismeretanyag szerzésével kell megoldani. ( ) A tanulók nemcsak egy csomó fontos gyakorlati és tudományos ismeretre tesznek szert a növénytanban, állattanban, kémiában, fizikában és más tudományokban, hanem még (ami nevezetesebb) ügyesebbé válnak a kísérleti kutató és bizonyító módszerekben is. (Uo ) Ha elemezzük Dewey mondatait, megállapíthatjuk, nevelésfilozófiájában fontosabbnak tartja az aktivitást, mint az oktatási tartalmak kánoni meghatározását. Leegyszerősítve: a tananyag kizárólagossága, a tantervelméleti kérdések elvesztik jelentıségüket a gyermekek tevékenykedtetéséhez viszonyítva. Claparede már a Dewey pedagógiájára építkezve az oktatásban a gyermekek funkcióiból indul ki. Ezek a mozgás és a játék. (Claparede, 1974.) Maslow a piramis elméletével a szükségletek oldaláról közelít az emberi tevékenység értelmezésekor. Ha kiemeljük, hogy a motiváció nem más, mint a szükségleteink kielégítésére való törekvés, akkor megállapíthatjuk, a gyermekek alapvetı két tevékenysége (mozgás és játék) egyszerre motiváció, folyamat, módszer és tanulásszervezési forma. 2. sz. kép A játék helye az oktatásban Mint láttuk, Dewey már nem tesz éles különbséget a játék, a munka és a tanulás között. A tevékenységeket a személyiségfejlıdésben betöltött szerepük alapján értelmezi. Ebben a vonatkozásban a játék nem a gyermekkor (óvodáskor) kizárólagos tevékenységi formája, hanem végigkíséri az életünket, és életünk végéig hatással van személyiségünk alapvetı vonásaira. Még napjainkban is meghatározó a felosztás, amely az óvodások alapvetı tevékenységi formájának a játékot, az iskoláskornak a tanulást, a felnıttkornak a munkát nevezi, függetlenül a kontextustól. Példaként említenénk a napjainkban az egyre divatosabb felnıttkori továbbképzési tréningeket. Lásd 2. kép. A képen a felnıttek testtartásából, arckifejezésébıl jól látható, mindannyian élvezettel vesznek részt a játékos vezetéselméleti tréningen, megfeledkezve a helyszínrıl, a felnıtt lét komolyságáról, az idı múlásáról. Nem hiszem, hogy bármelyik munkahelyen lehetne így múlatni az idıt. A játék jelentısége a kapcsolatrendszerek építésében van, amely megalapozza a munkahelyi együttmőködést, a feladatok megoldásának közös értelmezését, a munkamegosztások elfogadását, a kommunikációs hálózat kiépítésének módjait. Ezek A hatások a gyermekkorban megsokszorozódnak. Nem a játék eredménye lesz a fontos, jelen esetünkben, hogy sikerül-e egy elıre kijelölt, akadályokkal nehezített utat a csapatnak végigjárnia, hanem a tevékenység, amely eredményes együttmőködést feltételez. Az iskolai játéknak sem az a kizárólagos szerepe, hogy általa sikeresebben tudok-e valamilyen ismeretanyagot átadni, megtanítani, hanem felkészít-e arra, hogy a gyermekek sikeresen vegyenek akadályokat a jelen és késıbbi tanulmányaik, munkájuk folyamán. Tudunk-e a játék, a játékosság által olyan kompetenciákat alapozni, személyiségjegyeket fejleszteni, amelyek megkönnyítik a magasabb iskolai osztályokban a szaktárgyi ismeretek elsajátítását?

4 Az iskolában a tanulás kizárólagossága kizárja ezeket a lehetıségeket. A tananyag-központúság nem teszi lehetıvé az ún. lazításokat. Pedig az iskola számára a legjobb példának az óvodai játék fejlesztı hatásának kellene lennie. Az ismeretszerzés az óvodáskorban szükségelek kielégítésének következményeként jelenik meg. Az iskolakezdés elıtt az óvodások jelentıs része tud írni és olvasni, anélkül, hogy erre szervezett, kötelezı módon tanították volna ıket. Sajnos az iskolába lépéssel megszőnik az egyéni lehetıségek érvényesítése, uniformizálódik a kötelezı tevékenység, és megszőnik a játék. Magyarországon ebben az uniformizálódásban partnerként vesz részt az oktatásirányítás (mind a szakmai, mind a politikai), a pedagógus és a szülı. Akár bevalljuk, akár nem, az elsajátítandó ismeretekhez, a követelményekhez viszonyítva a gyermek másodlagos lesz. A vizsgálódásaink folyamán szembesültünk azzal a ténnyel, a játékelméleti felosztások nem mindig fedik le a játék fogalmának értelmezését. Ennek egyik klasszikus formája a technika tantárgy. Sajnos az utóbbiról az iskolában már nem beszélhetünk. A technikát sikerült nagyobb részt elméleti tantárggyá átalakítani, ahol a megtanítandó tananyag a fontos a modellezés, a kísérletezés és a barkácsolás helyett. Mi sem jellemzi jobban a helyzet súlyosságát, a technikából, ahol még létezik a tantárgy, a gyermekek dolgozatot írnak, illetve felelnek. Korábban csak a munkadarabokat, az alkotó tevékenység eredményeit értékeltük. A játékosság nem a munkadarabban érvényesült, hanem a munkadarab elkészítésében, alkalmazásában, amely lehetet modell, kísérleti eszköz és játék. A megfelelı munkadarab választása esetén a barkácsolást, az alkotó tevékenységet mind a hallgatók, mind a gyermekek nem munkaként, hanem játékként élték meg. A 3. sz. képen a hallgatók elmélyülten hajtogatnak kockát sz. kép 4. sz. kép A kocka elkészítése igazolja, a játékosságnak is adott a saját módszertana. Nem csupán elkészítjük a kockát, hanem kihasználjuk a benne lévı ismeretközvetítési lehetıségeket. A 4. sz. képen a kislány az origami hajtogatás eredményével, a bölcsıszájú hallal játszik, végez a súrlódáshoz kapcsolódó kísérletezgetést. Ebben az értelmezésben nem megtanul ismereteket, hanem tapasztalatokat interiorizál, amely a késıbbiek folyamán a súrlódáshoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását könnyíti meg. Anélkül, hogy egy tantárgyra éleznénk ki a lényeget, elızetesen szeretnénk leszögezni, az alkalmazott játék, a játékosság minden esetben tantárgyfüggı. Nem elegendı a játékpedagógia általános érvényő elsajátítása, hanem fontos a tantárgy-pedagógiák keretein belül a gyakorlati alkalmazás módjainak megismertetése. Vizsgálati tapasztalatok. Az elızetes vizsgálatokhoz az iskolák kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az egyik iskola a hagyományos oktatást, a második iskola az új tanulásszervezési módok nagyarányú beengedését, 3 A hallgatók többsége pedagógusi utasítás nélkül, a kockát önszorgalomból a hulladék papírból kis méretben is meghajtogatta. Hajtogattassuk meg a kockát kisiskolásokkal. A hajtogatás közben sok mindent tapasztalnak meg a kockával kapcsolatban, és ezek a tapasztalatok interiorizálódnak, asszociációs alapokat biztosítva a késıbbi ismeretek elsajátításához.

5 a harmadik iskola szinte kizárólag az új tanulásszervezési módok alkalmazását biztosítja. Itt szeretnénk leszögezni, sem az elsı, sem a harmadik esetben sem beszélhetünk tiszta típusról. Az elsı esetben is vannak olyan iskolai, települési rendezvények, amelyeknél megszünteti az iskola a hagyományos oktatást, és a nem szakrendszerő, illetve a projektek által történı oktatást biztosítja. Ez viszont nem jellemzı az oktatás egészére nézve. A harmadik esetben pedig szakmai szempontoknak és az oktatásirányítási elvárásoknak megfelelıen helyet kap a hagyományos tanítás. 4 A szakmai gyakorlatot teljesítı hallgatók tapasztalatairól való kikérdezéssel egy szélesebb merítés vált lehetıvé. A hallgatók válaszaiból kitőnik, hazánkban még mindig a hagyományos oktatás a kizárólagos, amelyben a játék elvétve jelenik meg. A játék, a kísérletezés, az önálló tevékenység elsısorban az ún. készségtárgyakban 5 megengedett. Ezzel a megállapítással saját tapasztalatunk teljes mértékig összecseng. A hagyományos oktatást folytató iskolában a leglátványosabb pedagógiai innovációt a padok átrendezése jelentette. 5. sz. kép. A váratlan látogatás ellenére megállapítható, hogy a tanítónı kiemelkedıen lelkiismeretesen, az órára jól felkészülten végzi a munkáját. Ugyanakkor az óravezetésre az egyéni frontális tanítás volt a jellemzı. A figyelemfelkeltés érdekében a feladatok egy részét kézbáb segítségével közvetítette a gyermekeknek. Ez már tartalmazza a játékosság szándékát, de véleményünk szerint nem azonos a játékos tanulásszervezéssel. A második iskolában a pedagógus teljes döntési szabadságot kap, hogy milyen tanulásszervezési stratégiát alkalmaz. Vagyis érvényes az a korábbi megállapításunk, hogy elsıdlegesen az iskolavezetés elfogadó attitődjétıl függ, beengedi-e az iskolába a pedagógiai innovációt. (Hegedős, 2002.) Az iskolát meglátogatva, a tantermek dekorációiból megállapítható, mely osztályokban biztosított az önálló alkotás, tevékenység lehetısége. Az ilyen osztályokban a gyermekek alkotásai: rajzok, modellek, bábok, játékszerek, könyvek, fotók a közös élményekrıl, tanulmányi 5. sz. kép programokról láthatók. Játéknak azt nevezzük, amelyet a gyermekek játékként, vagy játékos tevékenységként élnek meg, még akkor is, ha a klasszikus értelemben nem beszélhetünk játékról, esetleg nem felelnek meg a játékelmélet definícióinak. Megemlítésre érdemes, az eredményes szórványos kezdeményezés hatására egyre több pedagógus tér át az órakereteket fellazító tanulásszervezésre. A harmadik iskolában, Piliscsabai Palánta Általános Iskola már a pedagógiai innováció az uralkodó. Errıl árulkodik a 6. sz. kép. Mind az osztálytermi, mind a gyakori iskolán kívüli lalkozásokra az egyéni, illetve a ban történı aktív tevékenység a jellemzı. Ezt a tanulásszervezést a gyermekek szórakozásként élik meg. A látszólagos szabad tevékenységek ellenére a továbbtanulási statisztikája, a tanulók 4 A három iskola: Deák Ferenc Általános Iskola, Kunszentmárton. Kastélydombi 6. sz. általános kép Iskola, Budapest. Palánta Általános Iskola, Pilisvörösvár. 5 Magunk nem értünk egyet a készségtárgyak elnevezés kizárólagosságával.. Mi jobbnak tartjuk a háromcsatornás megerısítést biztosító tantárgyak elnevezést. Véleményünk szerint egyszerre van jelen a szöveges ismeret átadás, a szemléltetés és a mozgás, a tevékenység általi tanulás. Ezzel az elnevezéssel erısíthetı a tantárgyi komplexitás.

6 középiskolai helytállása az iskolának nem rosszabb, mint a csak a tanulást kizárólagossá tevı intézményeknek. 6 Az iskolát többségében váratlanul látogattuk meg. Egyetlen alkalommal sem találkoztunk a hagyományos tanulásszervezéssel. Ez az iskola bizonyíték arra, a pedagógiai innovációt biztosító, a játékot beengedı iskola nem eredménytelenebb az oktatásban, mint azok az iskolák, amelyek kizárólagosan a tanításra helyezik a hangsúlyt. Játék és pedagógiai gyakorlat A levegı és széndioxid témakörben három témában óvodásoknak, kisiskolásoknak, hallgatóknak és óvodapedagógusoknak, tanítóknak tartottunk foglalkozást. A foglalkozások után az óvodásoknál a beszélgetés és kikérdezés módszerével, a többi esetben kérdıíves módszerrel érdeklıdtünk, mennyire tetszettek a foglalkozások, nyújtottak-e új tapasztalatokat, ismereteket. Hallgatóknál, felnıtteknél kíváncsiak voltunk, fogják-e alkalmazni a foglalkozásokon megismert tapasztalatszerzési, ismeretátadási stratégiákat. Vitálkapacitás mérése A foglalkozáson a kapacitásmérésnek több formáját tudjuk bemutatni, illetve megvalósítani. Az általunk bemutatott mérések tárháza bıvíthetı. Egy példát arra is mutatni fogunk, a kapacitásmérés kiinduló alapja lehet a levegıvel kapcsolatos problémafelvetésnek és megoldás keresésének. Mi a következı méréseket, játékokat végeztük el. Kapacitásmérés szónyújtással, szívószállal A gól szó kimondása egy levegıvétellel. Ki a gyıztes? Beénekléshez a dó, re, mi, stb. közül egynek a skálázása egy levegıvétellel minél tovább. Befogott orral és csukott szájjal dúdolni. Meddig tudsz hangot adni. Kérdés: Mi szükséges a hangadáshoz? (Ez már gyermeki tévhitvizsgálat) Befogott orral és csukott szájjal meddig tudod a levegıt visszatartani, meddig bírod lélegzetvétel nélkül? Közben számolás. Számosság és idımérés alapozása a gyermekeknél. Több, legalább öt vékony és öt vastagabb (gégecsöves) szívószál hosszirányú összeillesztése. Ezen keresztül történı lélegzés. Melyikkel tudsz tovább lélegezni? Miért? (Tévhitvizsgálat) Következtetés: Így jutnak levegıhöz az asztmások, illetve a cigarettázók, ha sokat mozognak, vagy lépcsın kell felmenniük. Kapacitásmérés luftballonnal, levegıfúvással Mekkorára tudunk egy levegıvétellel egy luftballont felfújni? Összehasonlítás a gyermekek, felnıttek teljesítménye közt. Mekkorára tudunk öt (felnıtteknél három) levegıvétellel egy luftballont felfújni? Összehasonlítás a gyermekek, felnıttek teljesítménye közt. Hangadás a luftballonnal, majd elengedjük a luftballont. Egy vízzel teli kádban egy vízzel teli, lefelé fordított flakonból mennyi vizet tudunk gégecsöves szívószállal kifújni. Közös mérése a tüdınk teljesítményének. Gyermekeknél fontos, hogy ezen a módon láthatóvá tesszük a levegıt, és mérhetıvé a térfogatát. Ez még a felnıttek számára is egy izgalmas próba. A mérést elvégezzük természetes levegıvétel után, és elvégezzük, ha teleszívtuk magunkat levegıvel. Kérdés: Kik tudnak több levegıt kifújni, (Szintén tévhitvizsgálat) Melléktermék. Hangadás a felfújt lufival Hasonlítás a hangszálaink mőködéséhez. Melléktermék. A felfújt lufi elengedése. Hasonlítás a lökhajtásos hajók és repülık mőködéséhez. A rakétahajtás elve felnıtteknél. Végkövetkeztetés: A mozgással növelhetı az életerınk, a vitálkapacitásunk. 6 Ezt az iskolát is elérte, mint a többi reformpedagógiai iskolát, elsısorban, de szerencsére nem kizárólagosan a problémás gyermekek győjtıhelyévé vált. Eredményeik annál figyelemre méltóbbak. Az iskola véleményünk szerint az integráció mintaiskolája kellene, hogy legyen.

7 Játék és kísérletezés a kockásfülő nyúllal Papírból elkészítjük (elırajzolt anyagból) a kockásfülő nyulat. Legalább három méretben. Mőveletek: rajzolás, nyírás, színezés. Szem-kéz finomkoordináció fejlesztése, íráselıkészítés az óvodásoknál. Tévhitvizsgálat irányított beszélgetéssel. A kérdések a következık: Miért, mitıl forog a kockásfülő nyúl? Hogyan változtatható meg a nyuszi forgásiránya? Mitıl forog a nyúl? Mitıl függ a különbözı nyuszik forgási sebessége? A széndioxid elıállításának módjai és kísérletezések Mielıtt a széndioxid elıállítás módjaival kísérletezünk, megvizsgáljuk gyertya segítségével az égés feltételeit. Égı gyertyát leborítunk befıttes üveggel. Ábra. Kérdés: Miért alszik el a gyertya? A kísérletet megismételjük, hogy a gyertyát vízzel félig töltött tányérba állítjuk. Kérdés a tévhitvizsgálatokhoz. Miket tapasztaltál? Az válaszol jól, aki három szemmel látható jelenséget tud megnevezni. Ez is tévhitek vizsgálata. A következı képen négy, ásványvizes flakonba juttatott anyagok segítségével felfújt luftballont ábrázol. Az anyagok a következık: Ecetbe szórt szódabikarbóna, Vízbe szórt sütıpor, Száraz élesztıre szórt kristálycukor, Darabolt alma cukorral leszórva. A gázfejlıdés különbözı intenzitású, így a luftballonok különbözı gyorsasággal, különbözı nagyságúra fújódnak fel. Itt csak a jelenséget figyeljük meg. Viszont a kérdés csak felnıttek-

8 nek, esetleg iskolásoknak indirekt. Miért érdemes a palacsintatésztába buborékos ásványvizet önteni? Mitıl van a kenyérben annyi lyuk, ha felszeljük? A kísérletezést tovább folytatjuk. Befıttes üvegbe égı gyertyát helyezünk. A befıttes üvegbe, mint a vizet, az elızı flakonokban lévı gázt elkezdjük beleönteni. Kimondottan lassan. A kérdés: Mi történik? És miért? Végkövetkeztetés. Az égéshez levegıre van szükség. Ezekbıl a kísérletekbıl késıbb mind a gyermekek, mind a hallgatók, mind a felnıttek (pedagógusok) körében számtalan kérdés tehetı fel a tévhitvizsgálatok körében. Ezek alapjai a komparatív típusú összehasonlító vizsgálatoknak a konstruktivista ismeretelmélet körében. Egészséges életmódra nevelés. Colába cukor engedése. Attitődvizsgálatok A foglalkozások végén nagyon egyszerő kérdésekkel lehet a foglalkozásokat ötös skálán minısíttetni. Ezekhez jelenleg négy kérdés: Mennyire tetszett a foglalkozás? Mennyre tartottad játéknak, és mennyire tanórának (képzésnek) a foglalkozást? Mennyire gyorsan telt el a foglalkozás ideje? Szeretnél-e még ilyen foglalkozáson (képzésen) részt venni? Az eredményeket sok módon lehet felmérni és értékelni. Ugyanilyen játékos kísérletekkel teli foglalkozásom van a levegı mozgásával, és sok egyéb barkácsolással kapcsolatban. Összegzés A komparatív típusú összehasonlító vizsgálatok, saját tapasztalataink, vizsgálataink, iskolák közti összehasonlítások megerısítik azokat a feltételezéseinket, hogy a játék, a játékosság sokkal nagyobb arányú bevitele, megjelentetése az oktatás elemi szintjén csak pozitívan hat a gyermekek iskolával szembeni attitődjeire, az ismeretszerzéshez, a tanuláshoz való viszonyukra, és a tanulási hatékonyságukra. Nagyobb teret kell hagyni az ún. tevékenységtanulásnak, az konkrét alkotó tevékenységnek. Ez elsısorban a pedagógusszerepek átalakítását követeli meg, több lehetıséget biztosítva az uniformizálás helyett az egyéni tanulási utaknak, és az interaktív tanulásszervezési formáknak, az Európai Unió Oktatási memorandumában leírt elvárásoknak megfelelıen. (Oktatási memorandum, 2002.) Felhasznált irodalom CLAPAREDE, E.: A funkcionális nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest, DEWEY, J.: Az iskola és a társadalom. Lampel R., Budapest, (fordította: Dr. Ozorai Frigyes) DEWEY, J.: How we think. New York, 1909; magyarul: Hogyan gondolkodunk, Kisdednevelés, HEGEDŐS, G.: Projektpedagógia, Kecskeméti Fıiskola, TFK, MASZLOW, A.: A lét pszichológiája felé. Bevezetés a humanisztikus pszichológiába, Ursus Libris KILPATRICK, W. H.: Philosophie der Amerikanischen Erziehung. In: Röhrs, Hermann- Lenhart, Volker (Hrsg.): Die Reformpädagogik des Auslandes, Düsseldorf, Momerandum opn Lifelong Learning, Brussels,

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG

BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG Dr. Hegedős Gábor BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG Bevezetés Jelen tanulmányban a barkácsolást, mint a komplex tapasztalat- és ismeretszerzés lehetıségét mutatjuk be hasznosítható példákon

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ANDRAGÓGIA BSC MŐVELİDÉSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ANDRAGÓGIA BSC MŐVELİDÉSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ANDRAGÓGIA BSC MŐVELİDÉSSZERVEZİ SZAKIRÁNY 1. Ismertesse a deviáns viselkedés kialakulásának társadalmi okait, magyarázatait! Jellemezze a deviáns viselkedésformákat Magyarországon!

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben