ÜZLETSZABÁLYZAT 2014/1. (03.15.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT 2014/1. (03.15.)"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT 2014/1. (03.15.) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft.-vel (székhelye: 2039 Pusztazámor, Barcza György u. 7.; a továbbiakban: Szolgáltató), a Portálon keresztül kezdeményezett vagy kötött biztosítási alkuszi megbízási szerződésekre, valamint a társaság által nyújtott egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan alkalmazni kell. 1. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: (1) Szolgáltató a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 2039 Pusztazámor, Barcza György u. 7.; képviselő: Nyitray András ügyvezető igazgató, adószám: , cégjegyzékszám: ) (2) Biztosítási szerződés az Ügyfél által, a Portálon kezdeményezett és a Szolgáltató közreműködésével megkötött biztosítási szerződés, vagy olyan biztosítási szerződés, amelyet az Ügyfél nem a Portálon keresztül és nem a Szolgáltató közreműködésével kötött meg, de amely szerződésnek a kezelésére a Szolgáltatónak megbízást ad. (3) Biztosító az a biztosítótársaság, amelyik felé az Ügyfél a Portálon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot tesz, vagy amellyel az Ügyfél nem a Portálon keresztül és nem a Szolgáltató közreműködésével kötött biztosítási szerződés, ha az Ügyfél az ilyen biztosítási szerződés átvilágítására és kezelésére a Szolgáltatónak megbízást ad. (4) Fogyasztónak Minősülő Ügyfél az a természetes személy Ügyfél, aki a Megbízási Szerződést és a Biztosítási Szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenységének körén kívül eső célból köti meg. (5) Megbízási Szerződés a Szolgáltatóval a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízási szerződés, mely az Ügyfél által kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötésében és a Biztosítási Szerződés kezelésében, vagy az Ügyfél által nem a Portálon keresztül megkötött Biztosítási Szerződés átvilágításában és további kezelésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki. (6) Portál a Szolgáltató által működtetett és az Internet közcélú hálózatán domain nevek alatt elérhető, elsősorban biztosítási szerződések biztosítási alkuszon, mint független biztosításközvetítőn keresztül történő, online megkötését lehetővé tevő biztosítási portál site. (7) Online Ügyfélszolgálat a szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott szabad tárhely, amely lehetővé teszi a szerződéskötési folyamat során keletkező, illetve megismert dokumentumok és tartalmak automatikus elmentését, tartós tárolását és azok változatlan formában és tartalommal való későbbi megjelenítését az Ügyfél számára. (8) Ügyfél a Portálon keresztül biztosítási szerződést kezdeményező, vagy nem a Portálon keresztül megkötött Biztosítási Szerződése(i) átvilágítására és további kezelésére megbízást adó azon regisztrált felhasználó, aki a Szolgáltatóval a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést köt. Oldal 1 / 10

2 2. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE (1) Megbízási Szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között írásban köthető. (2) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötése, vagy nem a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés átvilágítása és további kezelése során szükség van arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva a Szolgáltató egyúttal jognyilatkozatot is tegyen, úgy az erre feljogosító, az Ügyfél írásbeli meghatalmazását is magában foglaló Alkuszi Megbízást, a Felek egyúttal az Ügyfél Megbízási Szerződés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik. (3) A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában egyaránt írásbeli meghatalmazásnak minősül az Ügyfél aláírásával ellátott, telefax vagy útján továbbított okirat. (4) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen, úgy az Ügyfél a Portálon keresztül, elektronikus úton való meglétét megelőzően, a szerződéskötési szándékát kifejező megfelelő gombra kattintással, mint ráutaló magatartással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Szolgáltatóval való megkötésére. (5) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél bármilyen formában tett szerződéskötési ajánlatára a szóban tett ajánlat közlésétől, a postai úton, en vagy telefax útján továbbított ajánlat kézhezvételétől, illetve az elektronikus úton továbbított ajánlat hozzáférhetővé válásától számított 8 órán belül elektronikus úton nem nyilatkozik, vagy ugyanezen időn belül az ajánlatot elektronikus úton kifejezetten visszaigazolja, úgy az Ügyfél ajánlatát elfogadottnak, a Megbízási Szerződést pedig létrejöttnek tekintik. (6) A Szolgáltató a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél Portálon keresztül tett szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az Üzletszabályzat megismerését, tartós tárolását és annak változatlan formában és tartalommal való későbbi megjelenítését. Ennek érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az Üzletszabályzatot az Ügyfél lementse a saját merevlemezére. (7) A Portálon keresztül kezdeményezett Megbízási Szerződés esetén, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérése alapján a Szolgáltató az Üzletszabályzat egy papíralapú példányát postai úton is megküldi az Ügyfél részére. (8) A Portálon keresztül kezdeményezett Megbízási Szerződés esetén, az Ügyfél akár írásban, akár ráutaló magatartással tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen Üzletszabályzatra utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részévé válik. 3. A SZOLGÁLTATÓ JOGÁLLÁSA ÉS BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE A./ Biztosítási szolgáltatások közvetítése (1) A Szolgáltató a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bit.) 45. a) pontja és a 46. (1) bekezdése szerinti, az Ügyfél megbízásából eljáró ún. független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz), amely egymással versengő biztosítási termékek ajánlását, összeghasonlítását és közvetítését végzi. A Szolgáltató a független biztosításközvetítői tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank 11/67/2000 számú tevékenységi engedélye alapján végzi. (2) A Szolgáltató a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten meghatározott esetek kivételével nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Oldal 2 / 10

3 Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, a Szolgáltató tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének. (3) A Szolgáltató közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk (2) bekezdésében szabályozott 15 napos kockázat elbírálási határidőt amely idő alatt a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződése azonban már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító, vagy egyes módozatok esetében a képviseletében eljáró Szolgáltató az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt bocsát ki. (4) A Portál által kalkulált és közölt biztosítási díj előzetes, a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, melyet a Biztosító a kockázat-elbírálás során módosíthat. B./ A Szolgáltató felelőssége (5) A Szolgáltató biztosításközvetítői tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A Szolgáltató e kötelezettsége elmulasztásáért, továbbá a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért felelős. (6) A Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért. (7) A Szolgáltató szakmai tevékenysége során okozott károkért felelősségbiztosítója áll helyt. (8) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a helytelen vagy működésképtelen cím megadásából, továbbá a neki címzett elektronikus üzenetek elolvasásának elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (9) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval közölt információk és adatok valóságtartalmáért teljes körűen, és kizárólagosan felelős. Az Ügyfelet terhelő közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért a Szolgáltató nem felel. 4. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA (1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót valamennyi Biztosítási Szerződésének a kezelésével, mely a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződések esetében a biztosítás megkötésében és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon, a Biztosítási Szerződésekhez kapcsolódó, jelen Üzletszabályzat szerinti biztosításközvetítői szolgáltatásokra terjed ki. (2) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely a Biztosítási Szerződés(ek)hez kapcsolódik. (3) A Szolgáltató vállalja, hogy az általa működtetett Portálon keresztül, az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ha a Felek megállapodása és a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemez, összehasonlítja a Biztosítók termékeit, és az Ügyfél kockázatát az Ügyfél által kiválasztott Biztosítónál elhelyezi. Oldal 3 / 10

4 (4) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása és a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a Megbízási Szerződés nem terjed ki a) kárrendezési eljárásban való közreműködésre; b) biztosítási szaktanácsadásra; c) biztosítási díjak beszedésére és d) az Ügyfél jognyilatkozatainak a Biztosítóhoz való továbbítására a Biztosítási Szerződés lebonyolódásának létszakában. (5) A Szolgáltató a 7. (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt csak abban az esetben jogosult továbbítani a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél ajánlatát a kiválasztott Biztosító részére, ha az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett szerződéskötés esetén a megfelelő gombra kattintással azt kifejezetten jóváhagyja, és ezzel a Megbízási Szerződés teljesítésének azonnali megkezdéséhez hozzájárul. (6) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult továbbá a) az Ügyfél képviseletében eljárva a Biztosítási Szerződésből eredő követelések harmadik személyre való (hitelfedezeti célú) engedményezésére, b) az Ügyfél személyes adatainak a kezeléséhez és harmadik személy részére való továbbításához hozzájárulást adni az Ügyfél kockázatát elvállaló Biztosító számára. (7) Az Ügyfél erre irányuló külön megbízása alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződés(eke)t az Ügyfél igényeihez mérten átvilágítja. Ennek keretében a Szolgáltató az Ügyfél Biztosítási Szerződését objektív biztosításszakmai szempontok, így különösen az Ügyfél aktuális Biztosítóján kívül szóba jöhető biztosítótársaságok üzleti stratégiája, szakmai-, kárrendezési- és adminisztratív felkészültsége, valamint díjajánlata és biztosítási feltételeik versenyképessége alapján, összehasonlítja kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási termékkel. Az átvilágítás keretében a Szolgáltató feladata a) az Ügyfél aktuális biztosítóján kívül szóba jöhető további biztosítótársaságok ajánlatainak bemutatása, b) a biztosítótársaságok ajánlatainak és biztosítási termékeinek elemzése, c) az objektív biztosításszakmai szempontok mentén lefolytatott piacelemzés alapján, javaslattétel az Ügyfél feltárt biztosítási igényei alapján a legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat kiválasztására, és ha az így kiválasztott ajánlat összességében kedvezőbb, mint az Ügyfél fennálló biztosítása, a lehetséges legkorábbi időpontban a kiválasztott biztosító és az Ügyfél között létrejövő biztosítási szerződés megkötésében valamint a fennálló biztosítás felmondásában való közreműködés. (8) Az Ügyfél által nem a Portálon keresztül kötött biztosítási Szerződés(ek) (7) bekezdés szerinti átvilágítása keretében a Szolgáltató vállalja, hogy az átvilágításhoz szükséges adatoknak az érintett biztosító(k) általi kiszolgáltatását követő 21 munkanapon belül elvégzi a Biztosítási Szerződés(ek) átvilágítását, és annak eredményéről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. (9) Ha a (7) bekezdés szerinti átvilágítás eredményeként kiválasztott ajánlat összességében kedvezőbb, mint az Ügyfél fennálló biztosítása, az Ügyfél erre irányuló megbízása alapján, a Szolgáltató közreműködik abban is, hogy az Ügyfél fennálló Biztosítási Szerződése a lehető legkorábbi időpontban felmondásra, az új Biztosítási Szerződés pedig az Ügyfél által kiválasztott biztosítóval megkötésre Oldal 4 / 10

5 kerüljön, melynek során a Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat szerint, így különösen annak 5. -a szerint jár el. (10) Ha a (7) bekezdés szerinti átvilágítás eredményeként az Ügyfél biztosítása átdolgozásra szorul, vagy annak módosítását az Ügyfél egyébként kezdeményezi, a Szolgáltatató közreműködik abban is, hogy az Ügyfél meglévő biztosítási szerződése az Ügyfél igényeinek megfelelően átdolgozásra kerüljön. (11) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása esetén és a (7) bekezdés szerinti átvilágítás eredményétől függetlenül, a Szolgáltató ellátja az Ügyfél által nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződés(ek) kezelését és a kapcsolódó biztosítási ügyek teljes körű intézését is. (12) Ha nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződését az Ügyfél más alkusz, többes ügynök, vagy a Biztosító üzletkötője közreműködésével kötötte, a Szolgáltató az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján jogosult a közvetítőváltás tényének a Biztosító nyilvántartásaiban való átvezetése érdekében az érintett Biztosítónál eljárni. (13) A Szolgáltató az Ügyfél erre irányuló megbízása ellenére sem kötelezhető a (7) bekezdés szerinti átvilágítás elvégzésére, ha az Ügyfél által nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződés(ek) adatait, így különösen a Biztosítási Szerződés(ek) biztosítási kötvényének, kötvényrészletezőjének és biztosítási ajánlatának másolatát, a Biztosítók nem adják ki a Szolgáltató részére, és a Szolgáltató erre irányuló írásbeli kérésére maga az Ügyfél sem bocsátja ezeket az adatokat és dokumentumokat ésszerű határidőn belül, de legkésőbb 15 napon belül a Szolgáltató rendelkezésére. 5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, LEBONYOLÓDÁSÁVAL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK (1) A Szolgáltató a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről. Ennek keretében a Szolgáltató az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően megkerülhetetlen tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatóját és Biztosítási feltételeit. (2) A Szolgáltató a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően külön, figyelem felhívásra alkalmas módon tájékoztatja az Ügyfelet arról, ha a konkrét biztosítási termékkel összefüggésben adott szaktanácsot a konkrét esetben nem támasztja alá a piacon hozzáférhető, kielégítő mennyiségű biztosítási termék elemzése. (3) A Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit lementse a saját merevlemezére is. (4) A felek rögzítik, hogy a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyfél saját merevlemeze olyan tartós adathordozónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi az Ügyfél számára a Portálon keresztül megkötött Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatójának és Biztosítási Feltételeinek tartós tárolását és annak változatlan formában és tartalommal való későbbi megjelenítését. (5) Az Ügyfél a Portálon kattintással kifejezett nyilatkozatával ismeri el, hogy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapta és a Biztosítási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja. (6) A Szolgáltató a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően, a biztosítási feltételekben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Biztosító az Ügyfél mely adatainak és milyen célból való kezeléséhez és/vagy továbbításához kéri az Ügyfél beleegyezését. (7) Az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett szerződéskötés során köteles a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a Biztosítási Szerződés létrejöttével kapcsolatos minden olyan tényt, Oldal 5 / 10

6 körülményt vagy adatot, amelyet ismert vagy a tőle elvárható gondosság mellett ismernie kellett volna, vagy amelyre a Szolgáltató a Portálon keresztül kérdést tesz fel. (8) A Szolgáltató az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó, fentiek szerinti nyilatkozatot az Ügyfél Portálon keresztül megtett nyilatkozatával mindenben azonos tartalommal és formában rögzíti az ajánlaton. Az Ügyfél által aláírt, majd a Portálra ezt követően feltöltött ajánlatot megküldi a Biztosító felé. (9) Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj közvetlenül a Biztosító számlájára kerül befizetésre. (10) A Szolgáltató az Ügyfél kifejezett megbízása és a Biztosító hozzájárulása alapján sem jogosult a biztosítási díj átvételére. (11) A Biztosítási Szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a) a Biztosító az Ügyfél által tett írásbeli ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik vagy b) a Biztosító az Ügyfél ajánlatát a rendelkezésére álló 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja. (12) Az Ügyfél biztosítási kötvényét a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában minden esetben a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére. (13) Az Ügyfél köteles a Biztosítási Szerződést érintő bármely lényeges körülmény bekövetkezéséről vagy valamilyen korábban közölt lényeges körülmény változásáról a Szolgáltatót 5 napon belül értesíteni. Lényeges mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a Biztosítási Szerződés adatot tartalmaz, így az Ügyfelet különösen az alábbi esetekben terheli változásbejelentési kötelezettség: a) az Ügyfél lakhelyének, levelezési címének, címének változása; b) a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (pl. tulajdonjog átruházása vagy egyéb okból való megszűnése); c) a kockázati körülmények lényeges megváltozása. 6. A SZOLGÁLTATÓ DÍJAZÁSA (1) Az Ügyfél biztosítási szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, átvilágításában és kezelésében való közreműködéséért a Szolgáltató külön megbízási díjat az Ügyféllel szemben nem számít fel. (2) A Szolgáltató attól a Biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződést a Szolgáltató közvetítésével megköti, illetve amely a Szolgáltató által kezelt, de nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződésben az Ügyfél kockázatait elvállalta. (3) Ha a Szolgáltatónak nincs az általa közvetített vagy kezelt Biztosítási Szerződések utáni jutalék mértékét is szabályozó Együttműködési Megállapodása azzal a Biztosítóval, amelyiknek az Ügyfél a Szolgáltató közreműködésével ajánlatot kíván tenni, vagy amelynek nem a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződését a Szolgáltató kezelésébe kívánja adni, az Ügyfél a biztosítási ajánlat megtételével, illetve a Biztosítási Szerződés további kezelésére szóló Megbízási Szerződés aláírásával együtt meghagyja a Biztosító számára, hogy az általa fizetendő biztosítási díjból, legalább az adott biztosítási termék, piacon szokásos mértékű jutalékának megfelelő összeget, jutalék jogcímén fizessen meg a Szolgáltató részére. Oldal 6 / 10

7 7. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE (1) A Megbízási Szerződést a felek határozatlan időre kötik. (2) A Megbízási Szerződéstől a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél a 2. (5) bekezdése szerinti visszaigazolás megérkezésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha arra vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt postára adja, vagy elektronikus levél formájában elküldi a Szolgáltató részére. (3) Ha a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél a 4. (6) bekezdése szerint hozzájárult ahhoz, hogy biztosítási ajánlatát a Szolgáltató már a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt továbbítsa a Biztosító részére, utóbb azonban eláll a Megbízási Szerződéstől, a Biztosítási Szerződés pedig a Szolgáltató közreműködése folytán létrejön, az Ügyfél elállása nem érinti a Szolgáltató jogát a Biztosítási Szerződés megkötésében való közreműködéséért járó jutalékra. (4) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, ajánlott küldeményként postára adott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a Szolgáltató által kezelt Biztosítási Szerződés évfordulójára. A felmondási idő 3 hónap. (5) Abban az esetben, ha a Szolgáltató által kezelt Biztosítási Szerződések évfordulói különböző időpontokra esnek, az alkuszi megbízás úgy tekintendő, mintha mindegyik Biztosítási Szerződésre külön megbízás vonatkozna. Ennek megfelelően, e Biztosítási Szerződések vonatkozásában a Megbízási Szerződés megszűnése, felmondása is különböző időpontokra, az egyes Biztosítási Szerződések biztosítási évfordulóinak az időpontjaira esik. (6) A Megbízási Szerződéstől való elállás, valamint annak felmondása esetén a Szolgáltató az elállás, illetve a felmondás tényéről annak kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló Biztosítót. 8. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI TEVÉKENYSÉG (1) A Szolgáltató a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény (Dmtv.) 3. (1) bekezdésének a) pontja alapján, jogosult az egykori Ügyfelek név- és lakcímadatait, továbbá az egykori Ügyfelek által megadott elektronikus levelezési címet is, (a) (b) közvetlen üzletszerzés céljából küldendő elsősorban elektronikus küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése, illetve az ilyen hozzájárulás beszerzését követően közvetlen üzletszerzés célját szolgáló kapcsolatfelvétel céljából azt követően is felhasználni, hogy az egykori Ügyfél Megbízási Szerződése megszűnt. Nem a jelen (1) bekezdés, hanem a (2) bekezdés szerint közölhető közvetlen megkeresés módszerével reklám az egykori Ügyféllel, ha akár a Megbízási Szerződés alkalmával, akár annak hatálya alatt, akár azt követően, az egykori Ügyfél hozzájárult a (2) bekezdés szerinti reklámközléshez és ezt a hozzájárulását a (6) bekezdés alapján nem vonta vissza. (2) A Szolgáltató a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6. (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön az Ügyfelekkel, feltéve, hogy ahhoz az Ügyfél, mint a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Oldal 7 / 10

8 (3) A fenti (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolatfelvétel és a fenti (2) bekezdés szerinti reklámközlés csak azt a célt szolgálhatja, hogy azon keresztül a Szolgáltató az Ügyfél és az egykori Ügyfél számára újabb biztosítási termékeket mutasson be, valamint felajánlja a Megbízási Szerződés szerinti együttműködés olyan újabb területekre való kiterjesztésének a lehetőségét, mely az Ügyfél számára további előnyökkel járhat. (4) A Szolgáltató az Ügyfél és az egykori Ügyfél név- és lakcímadatainak, valamint elektronikus levelezési címének fenti (1) és (2) bekezdés szerinti célból történő felhasználása során közreműködőt nem vesz igénybe. (5) Az Ügyfél és az egykori Ügyfél név- és lakcímadatai, valamint elektronikus levelezési címe ha törvény eltérően nem rendelkezik harmadik személy részére akár a fenti (1) bekezdés a) pontja szerinti kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás, akár a fenti (2) bekezdés szerinti reklámközlés céljára csak akkor adhatók át, ha ehhez az egykori Ügyfél és az Ügyfél előzetesen hozzájárul. (6) Az egykori Ügyfél és az Ügyfél bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérheti adatai fenti (1) bekezdés szerinti kapcsolat felvételi és/vagy közvetlen üzletszerzési célból, illetve a (2) bekezdés szerinti reklámközlési célból történő kezelésének a megszüntetését, továbbá megtilthatja adatai harmadik személy részére történő átadását. Erre irányuló nyilatkozatát, valamint annak kizárását, hogy a Szolgáltató részére a jövőben bármilyen közvetlen ajánlatot tartalmazó akár postai, akár elektronikus küldeményt küldjön, az Ügyfél írásban, a 1518 Budapest, Pf.: 104 címre, faxon a (+36 1) telefax számra, elektronikus levél formájában pedig az címre küldheti. 9. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (1) A Szolgáltató jelen Üzletszabályzat, a Megbízási Szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján vállalt, vagy egyébként fennálló kötelezettségeinek teljesítésével, a Szolgáltató magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben az Ügyfél szóban vagy írásban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónak címezve (Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 104.; Fax: (+36 1) ; Telefon: (+36 1) ). (2) A Szolgáltató által közvetített biztosítási szolgáltatásra vonatkozó panasz esetén az Ügyfél közvetlenül az érintett Biztosítóhoz fordulhat. (3) Ha a (2) bekezdésében foglaltak ellenére a Szolgáltatóhoz intézett panasz érdemben kizárólag a Szolgáltató által közvetített biztosítási szolgáltatást nyújtó Biztosítót érinti, úgy az (5) (7) bekezdéstől eltérően, a Szolgáltató köteles a panaszt haladéktalanul a Biztosítónak továbbítani és a panaszost egyidejűleg arról tájékoztatni, hogy a panaszt érdemben a Biztosító fogja megválaszolni. A Biztosító egy panasz kapcsán abban az esetben minősül érdemben érintettnek, ha a panasz kizárólag a Biztosító tevékenységére, szolgáltatására vagy mulasztására vonatkozó érdemi kifogásokat tartalmaz. (4) Telefonon történő panaszkezelés esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Szolgáltató hangfelvétel útján rögzíti, és a hangfelvételt egy hónapig megőrzi. Erről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor a Szolgáltató tájékoztatja. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá kérésre térítésmentesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. (5) A Szolgáltató a szóbeli panaszt a (6) bekezdésben meghatározott eltéréssel azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek a (7) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. (6) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, Oldal 8 / 10

9 telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek a (7) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. (7) A Szolgáltató a saját magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára. (8) Panasza elutasítása esetén a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató felügyeleti szervénél, a Magyar Nemzeti Banknál (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 777; Telefon: ; internet cím: illetőleg a Megbízási Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a Szolgáltató szerződésszegésével és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testülethez (Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., Telefon: , fordulhat vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint pert indíthat az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. (9) A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank mellett működő független testület, melynek eljárását a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél akkor kezdeményezheti, ha az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak alapján közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését. Nincs helye a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásra, ha a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél a jogvitával kapcsolatban polgári peres eljárást indított. A Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén a) az ügy érdemben kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a Szolgáltató alávetési nyilatkozatában a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a Szolgáltató az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként nem ismeri el, avagy erről egyáltalán nem nyilatkozott. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK (1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével a Szolgáltató irányában felmenti a kockázatait vállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól, minden egyes, a Biztosítási Szerződéshez kapcsolódó, azzal összefüggő és bármilyen módon arra vonatkozó biztosítási titoknak minősülő adat és információ tekintetében. (2) A Szolgáltató a Biztosítási Szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott információkat biztosítási titokként kezeli és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. (3) A Szolgáltató az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára. (4) A Szolgáltató a biztosítási szolgáltatás közvetítését megelőzően a Portálon keresztül írásbeli tájékoztatást ad az Ügyfél részére: a) a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, Oldal 9 / 10

10 c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az Ügyfél felé ki áll helyt, d) arról, hogy biztosítási alkuszként az Ügyfél megbízásából jár el, e) arról, hogy a biztosítási szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag az Ügyfél biztosítási kockázatait elvállaló Biztosítóktól fogad el, f) arról, hogy rendelkezik-e minősített befolyással az adott Biztosítóban, és g) az adott biztosító vagy az adott Biztosító anyavállalata rendelkezik-e minősített befolyással a Szolgáltatóban. (5) A Szolgáltató a közvetített biztosítási szerződésekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a közvetített szerződések feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. (6) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alapos okból egyoldalúan módosítsa. Az Üzletszabályzat módosítása a már megkötött Megbízási Szerződéseket nem érinti, ha az Üzletszabályzat módosításának a (8) bekezdés szerinti közzétételéről szóló írásbeli tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül az Ügyfél írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, mely esetben az Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos egyet nem értését közlő Ügyfél Megbízási Szerződésének vonatkozásában az Üzletszabályzat nem módosul. Azon Ügyfelek vonatkozásában, akik a fenti határidőn belül az Üzletszabályzat módosítása ellen nem emelnek kifogást, az Üzletszabályzat a Szolgáltató által közölt módosított tartalomnak megfelelően módosul. Az Ügyfelek hozzájárulását az Üzletszabályzat módosításához ilyen esetben megadottnak kell tekinteni. (7) A Szolgáltató az Üzletszabályzat módosításáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 45. napig elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfeleket, annak figyelemfelhívásra alkalmas kiemelésével, hogy a) a módosított Üzletszabályzat a Portálon hozzáférhető, és b) adott Ügyfél vonatkozásában a módosítás ahhoz képest és csak akkor lép hatályba, ha az Ügyfél a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a módosítást nem fogadja el. (8) A jelen Üzletszabályzat december 1. napján lép hatályba. (9) A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló és CLV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységéről szóló évi LX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvelő feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (10) A Szolgáltató jogosult az Ügyféllel telefonon keresztül folytatott beszélgetést hangfelvétel útján rögzíteni. A Szolgáltató a hangfelvétel öt évig őrzi meg. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató biztosítja az Ügyfél számára a lehetőséget, hogy a rögzített hangfelvételeket a Szolgáltató helyiségében, helyben meghallgassa. A Szolgáltató a hangfelvétel másolatát, a másolatkészítés előzetesen egyeztetett költségeinek megfizetését követően, az Ügyfél kérésére írásban vagy elektronikus formában kiadja. Budapest, március 15. Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft. Oldal 10 / 10

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK (ÁMF/2006/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezé-

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK (ÁMF/2006/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezé- ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK (ÁMF/2006/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezé- seket tartalmazza, amelyeket a Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek Tartalom: FOGALMAK A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az FMBA Független Magyar Biztosítási Alkusz Kft-vel, az Internet közcélú hálózatán

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek (ÜÁMF 2007/1)

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek (ÜÁMF 2007/1) Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek (ÜÁMF 2007/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.-vel az internet

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek ( USZ-2008-09-10) 1.Fogalmak. 2.A megbízási szerződés létrejötte

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek ( USZ-2008-09-10) 1.Fogalmak. 2.A megbízási szerződés létrejötte Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek ( USZ-2008-09-10) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Vagyon-Érték Biztosítási Alkusz Kft.-vel az Internetes honlapokon

Részletesebben

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Soron Magyarország Alkusz Kft-vel a www.soron.hu, www.enbiztositasom.hu és a www.myrisk.hu honlapokon keresztül kötött alkuszi szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Alkuszi Szerződés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-vel az internet közcélú hálózatán

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Biztos és Biztosabb.hu Kft., mint biztosítási alkusz, és az általa üzemeltetett internetes Portálon keresztül

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 2017. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. Levelezési cím : 1394 Budapest, Pf.: 366 Telefonszám : +36 1 780 6619 www.gpconsulting.hu Panaszkezelési

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Panaszkezelési ügyféltájékoztató

Panaszkezelési ügyféltájékoztató Panaszkezelési ügyféltájékoztató 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési Ügyféltájékoztató a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvényben foglaltaknak megfelelően tartalmazza a részünkre

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata

A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzat az Alkusz online biztosításközvetítési tevékenységére vonatkozik. Fogalmak A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. június 30-tól A CIB Lízing csoport. ügyfeleinek a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EXTREMA Hungary Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016.12.01-től Készítette: Szalisz Ágnes 2016.12.01. Ellenőrizte: Kővári Erika 0. oldal Panaszkezelési szabályzat Az EXTREMA Hungary Biztosítási

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Titán Group Alkusz Biztosítási Kft (továbbiakban: Alkusz,Kft célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2011. július 1. 1 Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok... 3 II. A panasz bejelentésének

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. Budapest 2017. Általános rész Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1. Bevezetés... 1 2. Szabályzat célja... 1 3. Alapelvek...

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.)

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: HU- 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857;

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya Panaszkezelési szabályzat Dokumentum azonosító: QUANTIS Consulting Zrt. Panaszkezelési szabályzat Felelõs szerkesztõ: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Felülvizsgálta:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Rombusz Bróker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. július

Részletesebben

A Főnix Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Főnix Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Főnix Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Főnix Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület Panaszkezelési szabályzat Dokumentum azonosító: QUANTIS Consulting Zrt. - Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Végrehajtásért

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat 1 / 10 A BB Alkusz Kft. (a továbbiakban: Alkusz) a panaszok kezelése során a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, valamint a 9/2012. számú

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata I. Bevezetés A SJGY Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Többes Ügynök) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors

Részletesebben