TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy"

Átírás

1 Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel, mint, az USA, Izrael, Franciaország, Spanyolország, vagy valamely Dél Amerikai ország, az elmúlt évtizedrol, elmondható, hogy hazánk történelmi fejlodésében a terrorcselekmények okozta nyomás elhanyagolható. A kérdés súlyát azonban a téma komolyságán túl növeli, hogy hazánk lakosságának turés küszöbét nem lehet összehasonlítani azon ország állampolgár a- inak turésküszöbével, ahol az elmúlt évek, évtizedek terrorcselekményei a mindennapi élet részévé váltak. Rossz kifejezéssel élve a terrorizmus civilizációs járulékként jelent meg életünkben. A mindennapi kultúránkba nem épült bele a terror okozta feszültséggel való együttélés, az események iránti óvatosság, ezért az idorol-idore megjeleno kihívás jelentos társadalmi visszhangot vált ki. A katasztrófavédelem részérol a kihívásra adott szakszeru, pontos, gyors válaszadás elengedhetetlen. A katasztrófavédelem terrorcselekményekkel kapcsolatos stratégiája az elmúlt évek tapasztalatai alapján került kialakításra. Alapját alkotják: A katasztrófavédelem eszközrendszerét, hatókörét meghaladják a terrorcselekményekhez kötheto megelozési feladatok (követo felelosség). A terrorcselekmény közvetve, vagy közvetlenül a Katasztrófavédelmi törvényben és kormányrendeletekben nevesített katasztrófatípusokon kívüli veszélyhelyzeteket is eloidézhet. A terrorcselekményt csak a célzatosság különbözteti meg az egyéb katasztrófahelyzetektol. A katasztrófavédelmi feladatok nem a kiváltó ok, eszköz, hanem a következmény oldaláról determináltak. (a veszélyhelyzettel érintett terület és lakosság nagysága, a veszélyhelyzet jellege, és követke z- ményei, stb). 19

2 TERRORIZMUS - MINT KIHÍVÁS Terrorcselekményekhez kötodo feladatok meghatározása során megkülö n- böztetünk: Magányos elköveto, vagy elkövetok által képviselt terrorizmus mint pl.: bunözéshez, maffiához kötodo események. Államilag támogatott terrorizmus mint pl: Szíria által támogatott Hezbollah. Kisebbségi terror csoportok mint pl.: IRA, ETA, stb. Globális terrorizmus, mint pl.: Iszlám terrorizmus. Napjainkban elotérbe kerülo globális terrorizmus legfobb ismérve, hogy a politikai elonyszerzés motivációja hiányzik, vagy egyre alárendeltebb jele n- toségu lett. Ezáltal az elkövetés helyszíne jelentéktelenné válik, a cél a legn a- gyobb veszteség kikényszerítésére való képesség ország-világ elotti bizonyítása. Az áldozatok számának növeléséhez az egyik logikus és lehetséges út a tömegpusztító fegyverek, eszközök felhasználása, ezzel létrejött a WMD vagy öko-terrorizmus. Számolni lehet a modern társadalmak muködéséhez szükséges elengedhetetlen információs rendszerek elleni támadásokra ugya n- úgy, ahogy a gazdaságot megbénító informatikai terrorakciókra, vagy az agrárterrorizmus megjelenésére. Megelozés, felkészülés Felderítés Válasz reagálás fo veszélyre Domino-hatás kezelése Következmény felszámolás 1. ábra Terrorcselekmények elleni küzdelem logikai felépítése 20

3 Az 1.ábra a terrorcselekmények elleni küzdelem általános logikai felépítését mutatja be. A védekezési rendszer logikai áttekintése, a különbözo szervek együttes munkájára helyezi a hangsúlyt. A katasztrófavédelem helye a rendszerben elsosorban a következmény felszámolás során jelentkezik, de meg kell említeni a megelozéshez kapcsolódó engedélyezési eljárásainkat. Lényeges megemlíteni, hogy a katasztrófavédelem megelozési feladatai a Seveso II. hatálya alá tartozó veszélyes anyagok ipari baleseteinek védelmi tervei a dominó hatások kivédését tuzik ki egyik céljukként, mely tervek esetleges terrortámadások során is használhatók. A terrorcselekmények sokszínu lehetoségeinek csak a képzelet korlátja szab jelenleg határt. Ezeken a területeken évek óta folynak olyan elemzo, értékelo tevékenységek, amelyek szinte egyetlen konklúziója a veszély és annak nagyságrendjének a megállapítása, miközben a veszélyt jelzok és a védelem tervezo lehetoségei között az olló szét nyílik. Ezen lehetoségek spektrumán belül, a katasztrófavédelmi szervek reagálási képességét 3 szinten kell meghatározni: Terrorizmus mintájára elkövetett cselekmények, melyek mindennapjaink részévé váltak, pl. iskolai bombariadó. Klasszikus tuzoltási, mentésszervezési tevékenység, pl. repülotéri cselekm ények. Komplex, térben és idoben kiterjedt események, pl. bio-terrorizmus. A háromszintu reagálási képesség, egymásra épülo feladataihoz tekintsünk át néhány kiemelt példát. A példák alapján felvetodo kérdések több szakterület számára lehetnek gondolatébresztok. A terrorizmus mintájára elkövetett cselekmények közé az alábbiakat sorolhatjuk: Tuzoltóságok téves és vak riasztásai. Bombariadók. Anthrax (biológiai harcanyag) gyanús riasztások. Tuzoltóságok téves és vak riasztásai: A 2. ábra mutatja, hogy a tuzoltóságok összesített vonulási statisztikájából a téves és vak riasztások kb %-os szintet képviselnek éves szinten. A riasztások egy részének célja a szándékos megtévesztés, zavarkeltés, illetve félelem érzetbol elkövetett bejelentés. 21

4 Tuzoltóságok vaklárma és téves jelzésu riasztása az össz vonulás arányában vonulás (db) ido (év) ábra Vaklárma és téves jelzésu riasztások aránya Bombariadók: A bombariadók a 90-es években jelentek meg hazánkban, egyrészt a bunözéshez kapcsolódóan, másrészt szándékos zavarkeltés céljából iskolákban, középületekben. A tuzoltóságok nem minden esetben kerülnek riasztásra. Az esetek egy részében a rendorség saját hatáskörben intézkedik. Anthrax: szeptember 11-e óta napjainkig a katasztrófavédelem Vegyi Felderíto Csoportjai több mint alkalommal kerültek riasztásra anthrax gyanús küldemény, vagy csomag ügyében. A vizsgált esetek az elmúlt idoszakban kivétel nélkül azzal zárultak, hogy anthrax spóra és baktér ium nem volt kimutatható. Az esetek csoportosíthatóak: tévesen gyanúsnak minosített; gyanúsnak minosítheto; megerosített biztonsági célból vizsgáltak. Tévesen gyanúsnak minosített esetekre példa: magánlevél feladó nélkül; kertbe bedobott muanyag kanna; ismeretlen külföldi feladótól reklám anyag. Gyanúsnak minosítheto esetekre példa: magán csomagban küldött gyógyszer ; por tartalmú küldemények; fenyegeto levelek, por küldeménnyel; 22

5 por a kukából, por az iskola udvaráról, enyhén poros WC papír (MNB); aluljáróban talált, kuka mellé lerakott fehér por stb. Megerosített biztonsági célból vizsgált esetek: politikai, államigazgatási, rendvédelmi intézmények számára érkezo, biztonsági ellenorzést igénylo küldemények. Terrorizmus mintájára elkövetett cselekmények tapasztalatai: A fentiekben ismertetésre kerülo esetek több kérdést vetnek felszínre, ezek közül néhány, amit érdemes átgondolni: Kötelesek-e az állami szervek egy állampolgár egyéni veszélyezettség érzését min den esetben kivizsgálni? Kötelezni lehet-e a bejelentot rendorségi feljelentésre is? Kinek a feladata közveszély és veszélyeztetettség minosítése? Az alkalmazandó eljárási rend a jogi szabályozás egymásra épülésébol ad ó- dik. A jelenleg hatályos évi I. törvény a közérdeku bejelentésekrol, javaslatokról és panaszokról egyértelmuen leszögezi, hogy a bejelentéseket kötelezo jelleggel ki kell vizsgálni, amennyiben nem névtelen bejelentésrol van szó. A kérdéskör második eleme a közveszély okozás Btk-ban történo szab á- lyozása. Szükséges továbbá megemlíteni, hogy a terrorcselekményhez hasonló elkövetés abban az esetben is buncselekmény, ha alkalmatlan eszközzel kerül elkövetésre. A fentiekbol látható, hogy a bejelentést eloször fogadó szervnek felelos é- ge, és szerepe a történések megítélésében dönto. Ezekben az esetekben a Tuzoltóságoknak, VFCS -knek bevetésük során, a mentésen túl feladatuk, hogy megítéljék az intézkedési rendjükön belül, a szükséges, és elégséges beavatkozások fajtáját és formáját. Klasszikus tuzoltási, mentésszervezési tevékenység repülotéri cselekmények: A légi közlekedés nemzetgazdasági szerepe túlmutat a személy illetve a teherszállítás statisztikai arányain. Gyorsasága, illetve technikai, technológiai bázisa és kapcsolati rendszere, nemzetközisége, kiemelt terrorista célponttá teszi. A légi terrorizmus célpontjai lehetnek: hazai felségjelu légi jármu; hazai légtér; hazai reptér. A repülotéri cselekmények térben és idoben viszonylag zárt esemény lá ncot képeznek, ezáltal a katasztrófavéd elem feladatrendszerén belül a klasz- 23

6 szikus tuzoltási, mentésszervezési tevékenység egyik példájaként mutatható be. Speciális mentési körülményeit jellemzi, hogy ha a Magyar Köztársaság területén külföldi légi jármu ellen követnek el jogellenes cselekményt, vagy ha a jogellenes cselekménnyel érintett légi jármuvön külföldi állampolgárok is tartózkodnak, a helyzet felszámolása csak a vonatkozó nemzetközi szerzodésekben foglaltakkal összhangban történhet. A légi jármu elleni jogellenes cselekmény eroszakos felszámolása csak a légi jármu üzemben tartójának egyetértésével, az élet- és vagyonbiztonság elsodlegességével történhet. Az esemény irányítását a Légi közlekedés Védelmi Bizottsága irányítja, melynek tagjai: a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbizto n- sági szolgálatokat felügyelo politikai államtitkár, a Határorség országos parancsnoka, valamint az országos rendorfokapitány. Komplex, térben és idoben kiterjedt események, pl. bio-terrorizmus: A bio-terrorizmus, mint a terrorizmus egyik lehetséges eszköze a klasszikus polgári védelem lakosságvédelmi kérdéskörébe tartozik. Az elkövetés hatása kettos: a., egészségügyi problémát okoz; b., ellátó rendszert dezorganizálja. A fertozo betegségek Magyarországon 1931 óta bevezetett bejelentési ren d- szer egy korai riasztási rendszernek felel meg, amely a váratlan vagy rejtett biológiai csapás esetén az egyetlen lehetoség a támadás tényének felismer é- sére. A lokalizálás, illetve a biológiai támadás ellen való védekezés következo szintje a karantén. Magyarországon az 1970-es évek száj és körömfájás járványa óta, komoly karantén intézkedéseket nem kellett életbe léptetni. Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalom mobilitása, infrastruktúrától való függosége jelentos mértékben megváltozott, ami nag y- mértékben megnöveli a kihívás leküzdésében résztvevok felelosségét. A kihívás leküzdése során (és ez elmondható szinte minden potenciálisan veszélyeztetett területrol) mind a vezetés-irányítás, mind a feladat végrehajtás szintjének a kor színvonalához igazodva kell végezni munkáját, azzal a neh e- zíto feltétellel, hogy a struktúra, illetve erok, eszközök sok esetben normál állapotra méretezettek. Veszélyhelyzeti tervezésre - piacgazdasági körülm é- nyek között a viszonylag kis mértéku eroforrás jut. TERRORIZMUS VESZÉLYHELYZET-KEZELÉS JOGI ESZKÖZEI A bemutatott példákon keresztül ismertetésre került, hogy a katasztrófav é- delmi erok munkája során három védelmi szintet különböztetünk meg. 24

7 Ügyeleti szinten, a szolgálatparancsnok által kezelheto események. Kárhely-parancsnoki szinten kezelheto eseményeket. Védelmi Bizottsági szinten kezelheto eseményeket. A védekezés három szintje a jogi szabályozáson belül érinti mind a polgári, mind a védelmi igazgatás területeit. A katasztrófavédelem jogi szabályozása az Alkotmány, Honvédelmi tv-, Katasztrófavédelmi tv., Polgári védelmi tv., Tuzvédelmi tv. és kapcsolt jo g- szabályaik egymásra épülésébol áll össze. A jogi szabályozás során megkülönböztetünk: normál idoszaki, minosített idoszaki jogi szabályozást. A terrorcselekmények megítélésénél kiemelten kezelt kérdés a két szabály o- zási rend közötti átmenet, a szükséges irányítási rend, és az együttmuködés rendje. A terrorcselekmények bekövetkezése után az elso beavatkozó tuzoltók, mentok, rendori erok munkájának, együttmuködési rendjének, illetve az es e- mény megítélésének kiterjesztésének alapját, két jogszabály alkotja: 1/2003. (I.14) BM rendelet a tuzoltóság tuzoltási és muszaki mentési tevékenység szabályairól 48/1999. (XII.15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és végrehajtásának rendjérol, valamint e szervek irányítási, muködési rendjérol A tuzoltóság tuzoltási és muszaki mentési tevékenységérol szóló 1/2003. (I.14) BM rendelet tartalmazza a kárhely-parancsnok jogait, melyek közül kiemelendoek: a tuzoltáshoz (muszaki mentéshez) fegyveres erok, a rendorség, a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a vám- és pénzügyorség, a büntetés-végrehajtás, a környezetvédelem, a mentoszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését igényelni, azokat alkalmazni, tartalékba helyezni, számukra közvetlen vezetojük útján utasítást adni; a tuzoltáshoz (muszaki mentéshez) magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezeteinek és az állampolgárok közvetlen részvételét, a rendelkezésükre álló adatok közlését, valamint azok jármuvei, eszközei, felszerelései, anyagai rendelkezésre bocsátását igényelni; kérni a karitatív szervezetek egységeinek közremuködését; a tuzeset (muszaki mentés) helyszínét zárt területté nyilvánítani, azok helyén és környezetében minden olyan tevékenységet vagy mozgást korlátozni, megtiltani, amely a tuzoltást (muszaki mentést) akad á- lyozza vagy hátrányosan befolyásolja, továbbá elrendelheti az illeték- 25

8 telen vagy veszélyeztetett személyek, állatok és anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését; a tuzoltás (muszaki mentés) vagy emberélet mentése érdekében - a diplomáciai és nemzetközi jogok figyelembevételével - magánszem é- lyek, jogi személyek, illetoleg magán- és jogi személyek jogi szem é- lyiséggel nem rendelkezo szervezetei tulajdonában, használatában, illetoleg kezelésében álló területre, létesítménybe behatolást elrendelni; bontást rendelni, különösen ha azt a felderítés, az életmentés, a robbanásveszély, a tuz megközelítése (a behatolás), a tuz terjedésének megakadályozása, a füst, gáz, goz eltávolítása, az omlásveszély megelozése, az utómunkálat indokolja; valamint szükség szerint megh a- tározott felkészültségu szakember segítségét igényelni. A jogszabályi háttér biztosítja, hogy a mentés során a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a Tuzoltóságok szükség szerint technikai és élo erot tudjanak a helyszínre csoportosítani. A mentés során a kárhely-parancsnok a terrorcselekmények következm é- nyeinek kezelésére kialakított muveleti sorrend alapján szervezi a mentést. Amennyiben a kárhely-parancsnok megítélése szerint a kihívás méretéke dominóhatás -szeruen nagyobb területet veszélyeztet, a belügyminiszter ir á- nyítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és végrehajtásának rendjérol, valamint e szervek irányítási, muködési rendjérol szóló BM rend e- let szabályai szerint kell eljárni. A szabályozás alapján: Amennyiben olyan rendkívüli esemény következik be, amely a védekezést végzo, erre hivatott szervezet vezetojének értékelése, illetve javaslata szerint katasztrófának minosítheto, a védekezés vezetoje errol tájékoztatja az érintett település polgármesterét. A védekezést elso ütemben a helyi szervek kezdik meg a polgármester irányításával. A polgármester egyidejuleg javaslatot tesz a megyei (fovárosi) igazg a- tónak a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánítására. A megyei igazgató a polgármester javaslatára dönt az esemény katasztrófává minosítésérol. Egyidejuleg haladéktalanul tájékoztatja a foigazgatót. A védekezés helyi lehetoségeit meghaladó körülmények kialakulása esetén az irányítást a megyei, fovárosi védelmi bizottság elnöke veszi át és intézkedik a megyei erok és eszközök szükség szerinti igényb e- vételére. Egyidejuleg, ha az még nem történt meg, javaslatot tesz a foigazgatónak az esemény katasztrófává nyilvánítására. 26

9 A megyei, fovárosi védelmi bizottság elnöke szükség esetén intézkedik a területi Operatív Törzs megalakítására, melynek vezetoje a m e- gyei, fovárosi igazgató. A kialakult helyzetrol a megyei védelmi bizottság elnöke tájékoztatja a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnökét. Az igazgató pedig tájékoztatja a foigazgatót, aki a helyzet érték e- lése alapján javaslatot tesz az illetékes védekezési munkabizottság aktivizálására. A BM OKF a Kormányzati Koordinációs Bizottság muködésének megkezdéséig végzi az információk gyujtését, elemzését, javaslatot készít a KKB elnöke részére a tevékenységre. A foigazgató javaslatot tesz a KKB elnökének a BM Védelmi Munkabizottság, illetve az Operatív Törzs, valamint a Tudományos Tanács részleges vagy teljes összehívására és annak összetételére. A KKB muködése esetén a BM OKF muködteti a KKB ideiglenes szerveit, javaslatokat készít elo a KKB tevékenységéhez, végrehajtja és ellenorzi a KKB által meghatározott intézkedéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre. A jogi szabályozás pontos ismerete elengedhetetlen egy a társadalom minden rétegét érinto és érdeklo esemény kezelésekor. Az általános jogi szabályozáson túlmutatva érdemes áttekinteni a repülotéri biztonsági rendszer mint az általánostól eltéro rendszer jogi szab á- lyozását. Magyarországon a légi közlekedés szabályozásának alapját az 1944-ben aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrol kötött Chicagói Egyezmény International Civil Aviation Organisation ICAO egyezmény, valamint annak kihirdetésérol szóló évi 25. tvr képezik. A jelenleg hatályos, részletes szabályozók a fentiek alapján készültek, illetve módosultak. A hazai jogrend törvényi szintu szabályozásai a légi közlekedésrol szóló évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt) egységes szerk e- zetben a végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelettel, valamint A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrol szóló évi LXXIV. tv. (továbbiakban: Ktv.). Külön jogszabályban (20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet) került kihird e- tésre az Egyezmény függelékeinek címe, illetve ugyancsak külön jogszabály (a bajba jutott légi jármuvek megsegítését ellátó kutató mento szolgálatokról szóló 30/1998 (VI. 24. ) BM HM NM PM együttes rendelet) határozza meg a bajba jutott légi jármuvek megsegítésének követelményeit. 27

10 A légi közlekedés védelmét szolgálja A légi közlekedés védelmének szabályairól, a Légi közlekedés Védelmi Bizottság jogkörérol, feladatairól és muködésének rendjérol szóló 201/1998. (XII.17.) Korm. rendelet is, amelynek végrehajtása során minden repülotérnek kötelessége elkészíteni a Védelmi terv"-ét, amely általában Kényszerhelyzeti Terv ben foglalkozik a repüloteret, valamint a repülogépeket veszélyezteto körülményekre történo felkészüléssel. Meg kell említeni még kifejezetten a légi közlekedéshez tartozó normát a Magyar Köztársaság Nemzeti Légi Közlekedés Védelmi Programját, amely nem jogszabályként, de szabályzóként funkcionál bizonyos döntések megh o- zatalában. A Nemzetközi Polgári Repülésrol kötött Chicagói Egyezmény, illetve annak 18 Annex-e (a nemzetközi polgári repülés védelme a jogellenes beavatkozás cselekményei ellen). Ezt az Egyezményt az évi 25. tvr. hirdette ki. Jelenlegi tapasztalataink alapján elmondható, hogy a jogszabályi háttér a katasztrófavédelem szemszögébol a terrorcselekmények következményeinek elhárítására rendelkezésre áll. A jogszabályi háttér mellett említésre került, hogy a végrehajtáshoz ele n- gedhetetlen veszélyhelyzeti tervezésre piacgazdasági körülmények között viszonylag kis mértéku eroforrás jut. Példaként lehet említeni azt az es e- tet, ha a normál állapotra méretezettol nagyobb mértéku kórházi intenzív ellátásra lenne szükség. Az elmúlt évek veszélyhelyzetei, rendkívüli eseményei begyakorolt folyamattá alakították a veszélyhelyzeti vezetési rendszert. Jelenleg a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kormányhatározat, és az Önkéntes Mentoszervezetekre vonatkozó kormány szintu szabályozás hiányzik. Ez utóbbi többek között a katasztrófa-túrizmust lenne hivatott csökkenteni. Terrorizmus kapcsolódó feladataink Bekövetkezo terrorcselekmény a mentésen túlmutatóan a katasztrófavédelmi eroket több feladat elé állítja: Kialakítani a terrorcselekmény következményei felszámolásának, irányítási rendjét. Kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok koordinálása. Lakosságvédelem. Tömegek katasztrófamagatartásának kezelése. Különle ges mentési körülmények kezelése pl. repülotér. Amennyiben túszejtéssel nem együtt járó terrorcselekményrol beszélünk, általában elso beavatkozóként a Tuzoltóságok jelennek meg a kárhelyszínen. 28

11 Ezért fontos, hogy a témával foglakozók, a Tuzoltóságok és a Katasztrófav é- delem vezetési rendszerét megismerjék. A terrorcselekmények következményeinek felszámolása során a kihívás méretéhez igazodó irányítási rendek: Az 1/2003. (I.14) BM rendelet a tuzoltóság tuzoltási és muszaki mentési tevékenység szabályairól hatálya alá tarozó események irányítási rendje. A tuzoltás, illetve a mentés során az alábbi vezetési rendszereket külö n- böztetjük meg: alapirányítással, ha a beavatkozó eroket a tuzoltásvezeto egyedül irányítja, csoportirányítással, ha a tuzoltást végzoket és az azok muködését segítoket csak megosztva lehet irányítani, vezetési törzzsel, ha az esemény nagysága, bonyolultsága, a helyszín tagoltsága a beavatkozó erok létszáma, illetoleg egyéb körülmények a feladatok szélesebb köru megosztását indokolják. (4. ábra) 4. ábra Tuzoltóságok törzsirányítási rendje A tuzoltásvezeto (TV) az alábbi beosztásokat szervezheti: tuzoltásvezeto-helyettes (TVH); háttérparancsnok (H); 29

12 háttérparancsnok-helyettes (HH); törzstiszt (TT); szakaszparancsnok (SZ); rajparancsnok (R). A tuzoltásvezeto ugyanazon beosztásokra több, illetoleg további más általa szükségesnek ítélt beosztásokat is szervezhet. 48/1999.(XII.15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és végrehajtásának rendjérol, valamint e szervek irányítási, muködési rendjérol eloírtak lépnek életbe, ha az események eszkalációja a védelmi struktúra kiterjesztését igénylik. Az 1. sz. melléklet bemutatja, a katasztrófakezelés szerveit és információs rendszerét. Kritikus infrastruktúra: Napjainkban a terrorcselekmények során sok esetben az elkövetés helyszíne jelentéktelenné válik, a cél a legnagyobb veszteség kikényszerítésére való képesség ország-világ elotti bizonyítása. Ez, és az a tény, hogy a modern ember élete a külso szolgáltatások igénybevételén alapul, szükségessé teszi, a kritikus infrastruktúra katasztrófakörülményekre történo vizsgálatát. A nemzetközi gyakorlatnak megfeleloen, a 90-es évek második felében az OKF jogelodjei megkezdték az infrastruktúrák sérülékenységének vizsgálatát. Már akkor lehetett látni, hogy egy több évre elhúzódó, több lépcsos folyamat kezdete. A következo lépcsoben, ben eloször két megye kísérleti célú, adatgyujtése alapozta meg az alkalmazandó módszertan kidolgozását, majd szintén 2002-ben az összes megyére kiterjedoen elvégzésre került a kritikus infrastruktúra felmérése. Lényeges kiemelni, hogy a vizsgálatok, csak a nyilvánosan elérheto adatok alapján történhettek meg, azonban azok eredményei alapján megfogalmazhatóak a szükséges további feladatok, és azok feltételrendszere. A kritikus infrastruktúra (CI) a NATO Felso Szintu Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság (SCEPC) novemberében elf ogadott definíciója szerint: mindazon létesítmények, szolgáltatások és információrendszerek, amelyek olyan létfontosságúak a nemzet számára, hogy muködésképtelenné válásuk vagy megsemmisülésük gyengíto hatással lenne a nemzet biztonság á- ra, a nemzetgazdaságra, a közegészségügyre, a közbiztonságra, valamint a kormány hatékony muködésére. Kritikus infrastruktúra vizsgálatának területei: Folyamatos kormányzás feltételrendszere. Veszélyhelyzet kezelés szervei. (orvosi, egészségügyi rendszer, rendorség, tuzoltó és egyéb mento szervezetek). 30

13 Telekommunikáció és információs rendszerek. Elektromos hálózat, eromuvek. Gáz és olajfeldolgozók, tárolók, vezetékrendszerek. Bank és pénzügyi szektor. Szállítás, közlekedés. Ivóvíz és csatorna rendszerek, kommunális hulladék szállítás. Élelmiszer ellátás, termelés. Nemzeti muemlékek. Speciális események, tömegtartózkodási helyek. A fentiekbol látható, hogy a kritikus infrastruktúra kérdése össznemzeti pro b- léma. Megoldása az elkövetkezo évek, évtizedek egyik legnagyobb katasztrófavédelmi kihívása. A tapasztalatok alapján az elottünk álló feladatok: A kritikus infrastruktúra vizsgálattal kapcsolatos döntések kormányszintu meghozatala. A nemzetközi gyakorlathoz alkalmazkodó, a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos fogalmakat, követelmény e- ket kidolgozása. Ki kell alakítani a fejlesztés és finanszírozás rendszerét, igazodva a költségvetés tervezéséhez.. Katasztrófamagatartás: Az elmúlt évek árvízi tapasztalatai alapján, szükséges néhány szót ejteni a terrorcselekményekhez kötodo várható katasztrófamagatartásról. A kérdés súlyát mutat ja a várható pszichikai reakciók eloszlásáról készített kutatás statisztikája: kb. 20 %-a az érintetteknek orzi meg lélekjelenlétét és válik viszonylag gyorsan cselekvoképessé; kb %-a az érintetteknek pánikszeru félelembe esik, ellenorizhetetlen érzelmekkel, reakciókkal; 2 3 %-a az érintetteknek eros pszichikai tünetei miatt orvosi beavatkozást igényel. Katasztrófavédelem által koordinált feladatok fenyegetettség és válsághelyz e- tekben: Lakosság irányítása. Magas kockázattartalmú magatartásformák kezelése. A veszélyhelyzeti magatartáshoz kapcsolódóan és azon túlmenoen a polgári védelem lakosságvédelmi feladatai: a veszélyeztetett lakosság riasztása, tájékoztatása; a kimenekítés (kitelepítés) és befogadás (elhelyezés, ellátás) lehetoség szerinti szervezett formában történo végrehajtása; 31

14 a kimenekítés során a védoeszközök és a menekülo felszerelések alkalmazhatóságának megszervezése és biztosítása; a veszély-elhárítási (katasztrófavédelmi) tervekben meghatározott biztonsági rendszabályok bevezetése; a mentésben, az elsosegélynyújtásban, a mentesítésben és a károk felszámolásában való közremuködés; az átmenetileg hajléktalanná vált lakosság ideiglenes elhelyezése és ellátása. Az általánostól való eltérés: A repüloterek különleges mentési körülményei A repüloterek kiemelt védelmét elemi sajátosságai indokolják: utasok magas fokú kiszolgáltatottsága; jelentos mértéku emberi, és anyagi károk keletke zhetnek; a beavatkozások korlátozott lehetosége ( megközelítés, technika, stb.) nemzetközi szakmai, és politikai érzékenysége nagy. Repüloterek tuz-és katasztrófa védelme: ICAO ANNEX fejezet ( Veszélyhelyzeti és egyéb szolgálatok ) rendelkezései alapján az államoktól megkövetelt, hogy a repülotereken mento és tuzoltó berendezéseket és szolgálatokat biztosítsanak. Az Annex célja: segíteni a részes államokat ezen eloírások bevezetésében, és ezáltal gondoskodni egységes alkalmazásuk elomozdításáról. Az Annex 14. a kategóriába sorolt repüloterek tuz- és katasztrófavédelmét mintegy szabványként foglalja nemzetközileg egységes keretek közé. A védelem szintje (Tuzvédelmi kategóriák): Légi jármu baleset vagy terrorcselekmény kapcsán a tuzoltó szolgálat elsodleges feladata az életmentés. Ilyen helyzetekben azonban mindig fennáll a tuzoltás szükségének lehetosége, mert a tuz: már kialakult a légi jármu leszállása, felszállása, gurulása, parkolása, stb. közben, vagy közvetlenül a légi jármu baleset vagy esemény után jön létre vagy, a mento tevékenység folyamán bármikor keletkezhet. A légi jármu baleset következtében megsérülo tüzeloanyag tartálya és az e miatt bekövetkezo tüzeloanyag- vagy a légi jármuvön alkalmazott egyéb, fokozottan illékony égheto folyadékok szivárgása e folyadékok belobbanás á- nak fokozott veszélyét idézi elo. A belobbanás bekövetkezhet a légi jármu felforrósodott fémrészei, a légi jármu roncs mozgása vagy az elektromos hálózat megrongálódása miatt létrejövo szikrák miatt. Földet éréskor vagy a tüzeloanyag tankolási tevékenység 32

15 során a felgyülemlett elektrosztatikus energia kisülésével ugyancsak tuz keletkezhet. A légi jármu tüzek egyik legfontosabb jellemzoje az a tendencia, hogy nagyon rövid ido alatt pusztító hevességuvé válnak. Ez a közvetlenül érintettek életét súlyosan fenyegeti és a mentési erofeszítéseket nehezíti. Ezért elsodleges fontosságú, hogy a repülotéren vagy annak közvetlen szomszédságában bekövetkezo légi jármu balesethez, eseményhez azonnal megfelelo és különleges eszközök álljanak rendelkezésre, hiszen ez esetben a legnagyobb az életmentés lehetosége. A mentésre hatást gyakorló légi jármu tüzeket nagymértékben befolyásolja a légi jármu által szállított tüzeloanyag mennyisége és annak jellemzoi, valamint a baleset vagy esemény következtében kiömlött bármiféle tüzeloanyag elhelyezkedése. A hatékony mentést befolyásoló legfontosabb tényezok: akiképzés, az eszközök hatékonysága és, hogy a mento és tuzoltó célokra kijelölt személyzet és eszközök milyen gyorsan hozhatók bevetésre kész állapotba. A kritikus terület elve a légi jármu fedélzetén tartózkodók mentéséhez alkalmazott elv, amely a hagyományos tuzoltási elvektol abban különbözik, hogy a teljes tuz lokalizálásának és eloltásának megkísérlése helyett csak törzs közvetlen közelében égo tuz lokalizálását igyekszik elérni. A cél a törzs szerkezeti egységének megóvása és a benne tartózkodók számára elviselheto feltételek biztosítása. A repülotereken a tuzoltáshoz és mentéshez biztosítandó szükséges véd e- lem szintjét a repüloteret igénybe vevo légi jármuvek méretére kell alapozni, és a muveleti számok (le- és felszállások száma) szerint kell módosítani. A 14. Annex a törzshosszok alapján 10 kategóriát határoz meg. Repülotéri tuzoltó és mento eljárások: Várható, vagy bekövetkezett eseményeknél a tuzoltó és mentoszolgálat legfobb célja és feladata az életmentés. A feladat nagyságát érzékelteti, hogy egyes repülogépek esetében az utas férohelyek száma elérheti, illetve megh a- ladhatja a fot is (Boing 747, DC 10, MD-11, Il-62, Il-86,), a szállított üzemanyag mennyisége (felszállás után) a több 10, idonként 100 t-t. Balesetek során elsosorban a repülotéren és annak közvetlen környékén bekövetkezo légi jármu balesetekkel vagy repülo eseményekkel kell foglalkozni, ugyanis ez az a terület, ahol a legnagyobb a valószínusége a sikeres életmentésnek. A mentés során minden esetben fel kell tételezni a tuzoltás lehetoségét és szükségességét, mivel a tuz közvetlenül a légi jármu baleset, illetve repüloesemény után vagy a mentési muveletek alatt bármikor bek ö- vetkezhet. 33

16 A túlélheto légi jármu balesetek hatásos mentésének legfontosabb tény e- zoi: a mentésben résztvevo személyek kiképzése, az igénybe vett felszerelések hatékonysága, a beavatkozás gyorsasága, azaz az esemény bekövetkeztétol a tuzoltó és mento szolgálatok bevetéséig eltelt ido. A kereskedelmi légi szállító jármuvek mind utas, mind áruszállító járatok esetében gyakran szállítanak veszélyes anyagokat. A szállítani engedett veszélyes anyagok fajtáinak és azoknak a feltételeknek a leírása, amelyek között ezek szállíthatók, az ICAO 18 Annex Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi szállításá -nak rendelkezései ér telmében minden szerzodo államban, így Magyarországon is kötelezo alkalmazni. Terrorizmus amit tennünk kell ellene A katasztrófavédelem feladatai a terrorcselekményekhez kötodo válságkez e- lés újszeru megközelítésének tükrében: a stratégiai gondolkodás pontosítása, alapveto strat égiák kidolgozása; a kritikus infrastruktúrák súlyozott kezelése; a terrorizmushoz kapcsolható események, helyzetek értékelése; a kockázatelemzést folyamatosan, és minden területre kiterjedoen kell végezni; a jogszabályokat a szükséges mértékben pontosítani kell a kockázatelemzés eredményei alapján; a lakosságfelkészítés területén részstratégiát kell kidolgozni az új típusú kockázati tényezok tükrében. Mindezek a feladatok egy jól átgondolt stratégia mentén végrehajtva az eddig ismert és jól muködo veszély-elhárítási és védekezéstervezési tev é- kenységeken túl hatékony formában és tartalomban együttesen szolgálják a polgári lakosság védelmét. 34

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM SZILVÁSI ZOLTÁN A REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÁS, ÉS ANNAK KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI FIRE FIGHTING AT AIRPORTS AND ITS TRAINING REQUIREMENTS A repülőgépek tűzoltása és műszaki mentése nem hétköznapi

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Teknős László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Teki777@citromail.hu Készült a Somos Alapítvány támogatásával Az éghajlatváltozás a legsúlyosabb probléma, amivel napjainkban

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor BEVEZETÉS

A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor BEVEZETÉS Dr. Hadnagy Imre József A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor Mi a biztonság mai értelmezése? Milyen bizonytalansági tényezőkkel övezett

Részletesebben