Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja az alapvető matematikai módszerek megismertetése, alkalmazásaik elsajátíttatása, illetve a statisztikai szemlélet kialakítása a valószínűségszámítás kapcsán. I. félév: Matematikai analízis Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Valós számok halmaza. Valós számhalmazok tulajdonságai, alsó-felső korlát, alsó-felső határ fogalma. Általános függvényfogalom. Sorozatok és sorok. Sorozatok monotonitása, korlátossága, konvergenciája. Határérték tételek sorozatok, ill. sorok esetén. Egyváltozós valós függvények, ezek határértéke, folytonossága. A differenciál és integrálszámítás elemei ( kalkulus ). Függvényvizsgálat: monotonitás és a derivált kapcsolata. Szélsőérték és derivált kapcsolata. Konvex ill. konkáv függvények. II. félév: Mátrix algebra és operációkutatás Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal. Lineáris tér, altér fogalma. Generátorrendszer, lineáris függetlenség, bázis. Vektorrendszer rangja, mátrix rangja. Bázistranszformáció és alkalmazásai: Vektorrendszer rangjának meghatározása, kompatibili-tás vizsgálata, mátrix rangjának meghatározása, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mát-rix inverze, mátrix faktorizáció. Lineáris programozás, matematikai modellje. Lehetséges megoldások halmaza. Kétváltozós lineáris programozási feladat grafikus megoldása. Bázismegoldás. Normál feladat, módosított normál feladat, általános feladat megoldása szimplex módszerrel

2 III félév: Valószínűségszámítás Eseményalgebrák, Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Klasszikus valószínűségi mező, valószínűségek meghatározása kombinatorikus és geometriai módszerekkel. Feltételes való-színűség, események függetlensége. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változó és jellemzői: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás, medián. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások (binomiális, Poisson-, negatív binomiális, Pascal-eloszlás, illetve egyenletes, exponenciális, normális eloszlás). Több valószínűségi változó együttes eloszlása, valószínűségi változók függetlensége. Eloszlá-sok konvolúciója. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Feltételes várható érték. Kovariancia és korrelációs együttható. Többdimenziós normális eloszlás. Az oktatás módszertana: Az előadásokon az elméleti anyag ismertetése a gyakorlati alkalmazások előtérbe helyezésével. A gyakorlatokon feladat-megoldó készség fejlesztése. Számonkérés módja: kollokvium (mindhárom félévben) A hallgatóval szemben támasztott követelmények (mindkét félévben): 2 zárthelyi dolgozat 30% Félévközi munka minősége (az ismertetett módszerek rutinszerű alkalmazása, ill. modellalkotási készség bizonyítása) 20% Írásbeli teszt/vizsga 50% Dr. Csernyák L. (szerk.): Matematika közgazdászoknak. Analízis. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Dr. Csernyák L.: Operációkutatás I-II. Csernyák L. (szerk.): Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Gáspár Temesi: Lineáris programozási gyakorlatok Ajánlott irodalom: Kósa A. Mezei I. S. Gyarmati E.: Analízis-példatár. Műszaki Könyvkiadó, Bp Denkinger Géza Gyurkó Lajos: Analízis gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Bp Kászonyi L.: Valószínűségszámítás - kézirat. Szombathely, Gáspár L.: Mátrixaritmetikai gyakorlatok Denkinger G.: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Denkinger G.: Valószínűségszámítás gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bognár J-né et al.: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény. TYPOTEX, Bp., Rényi A.: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Bp., Reimann J.: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, Bp., 1992.

3 A tantárgy neve: Statisztika Heti óraszám: 1+2, ill. 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy, ill. kollokvium Kreditszám: 3, ill. 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens, BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tantárgy a statisztikai tudomány tárgyát, alapfogalmait, az általános statisztika munkaszakaszait, a teljes körű és a reprezentatív vizsgálatok végrehajtásának módját, a statisztikai vizsgálatokhoz alkalmazandó szükséges módszereket írja le. A tantárgy célja a hallgatók ismerjék meg a statisztika fontosságát, a statisztikai eljárás menetét és a statisztika felhasználási területeit. A tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz, diplomamunkájukhoz és később a munkájukhoz szükséges statisztikai módszereket elsajátítani és tudatosan alkalmazni tudják. I. félév: A statisztika tárgya és alapfogalmai, a statisztika szerepe a tudományos és a gyakorlati életben. A statisztikai munka szakaszai és végrehajtásának technikái. A statisztikai elemzés egyszerű módszerei, csoportosítás, ábrázolás, a viszonyszámok kiszámítása és alkalmazása. A vizsgált sokaságok tömör jellemzése és elemzése, a középérték és a szóródási mutatók. Az eloszlások vizsgálata( aszimmetria és a kurtózís mérése). Az egyszerű és csoportosító táblák elemzése, összetett intenzitási viszonyszámok összeha-sonlítása, az indexszámítás. II. félév: A statisztikai sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata (asszociáció, vegyes, kétés többváltozós korrelációs és regressziós kapcsolatok), multikollinearitás. Az idősorok vizsgálata és az előrejelzés. A reprezentáció és a mintavétel, a statisztikai becslés. A hipotézis vizsgálat. A statisztikai minőség-ellnőrzés Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi.

4 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Korpás Attiláné(szerk.): Általános statisztika I. II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Molnár Máténé dr.- Tóth Mártonné dr.: Általános statisztika példatár I.-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Kemény Sándor: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Ajánlott irodalom: Fenyves F.- Horváth Gézáné - Koós Sz.: Statisztika I., Budapest, Fejes F.- Fenyves F.- Zibolen E.: Statisztika II., Budapest, Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy-: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula, Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L.-Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Hunyadi L.-Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., Montgomery, D. C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné G. A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

5 A tantárgy neve: Gazdasági statisztika Heti óraszám: 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Statisztika, Makroökonómia, Mikroökonómia A tantárgy a gazdasági jelenségek elemzéséhez szükséges statisztikai módszerek és eljárások alkalmazásával foglalkozik. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gazdasági elemzések ismereteit és a megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását. A gazdasági statisztika tárgya és fontossága. A mintavételen alapuló gazdasági vizsgálatok ( becslés, hipotézis és minőségellenőrzés) Statisztikai módszerek alkalmazása a népességi folyamatok vizsgálatában A vállalat tárgyi eszközei, készletei és munkaerő-gazdálkodás statisztikája. A termelési erőforrások, a termelési eredmények és ráfordítások számbavétele és mutatói. A mikro- és makrogazdasági függvények leírása, számításai és elemzése. Nemzetgazdasági teljesítmények statisztikája ( jövedelem számítások). Gazdasági élet indexszámai. Kereskedelem cserearányok, nemzetközi összehasonlítások. Gazdasági sorok időbeli elemzése. Gazdasági prognózisok. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Hunyadi L. - Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., 2002.

6 Kemény S.: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy.: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula Kiadó, Ajánlott irodalom: Dr. Manczel J.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban, Bp., Szilágyi Gy.: Nemzetközi gazdaságstatisztika, Aula Kiadó, Bp., Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L., Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Montgomery, D.C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné Gál A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

7 A tantárgy neve: Informatika Heti óraszám: 0+2, ill. 0+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy Kreditszám: 2, ill. 2 A tantárgy felelőse: Dr. Balogh Imre PhD, tanszékvezető főiskolai docensbdf Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a szakmai ismeretek megszerzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek, valamint kommunikációs technikák kezelésére, alkalmazására. A tárgy magja a számítógép-használat alapjainak megismertetése, szövegszerkesztő program használata. A cél, hogy a hallgatók ismerjék: a személyi számítógépek legfontosabb részegységeit; egy grafikus rendszerprogram felhasználói szintű használatát, adattárolás elemeit; egy szövegszerkesztő program alapszolgáltatásait; az Internet alapszolgáltatásait ( , WWW); Neptun rendszer hallgatói modulját. I. félév Alapismeretek. Alapfogalmak (hardver, szoftver, konfiguráció, adattárolás egységei); Személyi számítógépek felépítése központi egység; perifériák; Háttértárak típusai, jellemzői; Bekapcsolás, Bejelentkezés a hálózatba; Kikapcsolás, újraindítás Alapvető számítógép üzemeltetési feladatok. Szoftvertípusok, rendszerprogram feladata; Rendszerprogram felhasználói felülete alapelemek kezelése; Programindítás Háttértárak kezelése. Meghajtók, könyvtárszerkezet; Állományok; Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Háttértárak kezelésének gyakorlása. Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Irodai programcsomagok elemei szövegszerkesztő program. A szövegszerkesztő indítása, képernyő elemei; Szöveg bevitele, javítása, törlése kurzormozgatás Állományműveletek. Mentés és típusai; Korábban létrehozott állományok megnyitása; Új állomány készítése. Bezárás és kilépés; Szövegegységek kijelölése; Szövegegységek másolása, áthelyezése; Nyelvi funkciók Formázás 1. Karakterformátumok a szövegszerkesztő programban (betűtípus, méret, stílus stb.); Formátumok használatának gyakorlása Formázás 2. Bekezdésformátumok a szövegszerkesztő programban (igazítás, bekezdésmargó, sorköz stb.) Oldalbeállítások, nyomtatás. Teljes dokumentumra vonatkozó beállítások: lapméret, lapmargók, tájolás; nyomtatási beállítások; Élőfej, oldalszámozás; Képek beillesztésének forrásai; Beillesztett képek formázásának lehetőségei, kép és szöveg helyzete Gyakorlatok a szövegszerkesztés témaköréből

8 Internet alapszolgáltatásai. Hálózati alapismeretek; Internet alapszolgáltatásai: WWW; Elektronikus levelezés NEPTUN rendszer. A NEPTUN rendszer hallgatói moduljának megismerése II. félév Táblázatkezelési alapismeretek, alkalmazási területek. Az Excel felépítése. Adatbevitel. Beírás, módosítás. Mozgások, kijelölések. Adattípusok. Képletek. Képletek felépítése, a beírásuk szabályai. Hivatkozások használata, típusai. Tartományok elnevezése. Függvények használata. Dátum és Idő-kezelő függvények. Az Excel dátumértelmezése. Logikai függvények. Információ és hivatkozási függvények. Alap matematikai, logikai és szövegkezelő függvények. (Szum, Min, Max, Átlag, Darab, Bal, Jobb, Közép, Hossz, Trim, Szöveg.Keres, És, Vagy, Nem, Ha, Választ) Táblázatok formázása. Szegélyek, mintázatok, betűtulajdonságok, méretek, igazítások. Feltételes formázás. Számformátumok használata. Egyéni számformátumok készítése. Matematikai és szövegkezelő függvények alkalmazása további alkalmazása. Adatbázis függvények. Szűrők és kimutatások, tagolás és részletek funkciók alkalmazása. Kritériumtáblák megadása. Rendezés és csoportosítás. Megjegyzések használata. Érvényesítési feltételek megadása. Védelem a munkalapon és a munkafüzetben. Űrlapelemek használata. Diagramkészítés. Diagramok fajtái, készítésük. Adatforrás megadása. Diagramok bővítése adatsorokkal. Diagramok formázása. Tömbképletek alkalmazása, megadási módok. Egyéb lehetőségek. Solver és célérték keresés. Adatok importálása, exportálása. Bővítmények használata. Sablonok. Az Excel speciális beállításai. Feladatok automatizálása makrók rögzítésével. Egy összetettebb feladat komplett megoldása. Az oktatás módszertana: Az oktatás gyakorlat-orientált módon zajlik. A projektmódszer szellemében több öszszefüggő, komplex feladaton keresztül sajátítják el a hallgatók az egyes részterületek (alkalmazások) készségszintű alkalmazását. Az elméleti ismeretek feldolgozása egy WEB alapú oktatóanyag segítségével történik. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három komplex feladatsor megoldása 60% Elektronikus módon végrehajtott teszt 40% Mit kell tudni a PC-ről? ComputerBooks Mit kell tudni a PC-ről? példatár ComputerBooks László József: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz Attila: Levelezés az Interneten ComputerBooks Ajánlott irodalom: PC-MŰHELY (1-4) sorozat. Panem-McGraw-Hill Bemutatkozik a Microsoft Windows 98 Microsoft Press Kis B.: Windows 2000 haladókönyv Szak Kiadó J. Levine M. Levine Young: Windows XP Teljes Referencia Panem 2003.

9 Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai Kossuth Benkő T.-né - Benkő T.: Amit egy Windows 2000-es, Office 2000-es PC-ről tudni érdemes Béda Books kiadó OFFICE XP lépésről lépésre Szak Kiadó László J.: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz A.: Levelezés az Interneten ComputerBooks 2002.

10 A tantárgy neve: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - Az egyes gazdasági szereplők magatartásának törvényszerűségeit leíró közgazdaságtani alapmodellek megismertetése annak érdekében, hogy megszerzendő szakmai alapműveltségük birtokában a hallgatók követni tudják az a logikát, gondolkodásmódot, mely a közgazdászok sajátja, s mely a funkcionális tárgyak feldolgozásában és a gyakorlati problémák megoldásában megfelelő hátteret, elvi alapot nyújt számukra. A fogyasztó szerepe, fogyasztói preferenciák, közömbösségi térkép, a fogyasztó döntési lehetőségei és az optimális választása A jövedelemváltozás hatása az egyéni keresletre; az árváltozás hatása az egyéni keresletre, a piaci kereslet levezetése; a keresleti függvény jellemzői A termelési függvény és fajtái, parciális termelési függvény, átlagtermékfüggvény, határtermékfüggvény és azok összefüggései Termeléselemzés az isoquant görbékkel A költségek és fajtái, a rövid távú költségfüggvények; a költségek hosszú távon; a hosszú távú költségek és a piaci szerkezetek összefüggései A vállalati kínálat tökéletes verseny esetén, a kínálati magatartás különböző árak mellett A monopólium és maximális profitot biztosító kínálata, a kínálati magatartás különböző helyzetekben; haszonkulcsos árképzés, árdiszkrimináció A duopóliumok magatartásának alapmodelljei A monopolisztikus verseny A tényezőpiacok: a fogyasztók tényezőpiaci magatartása és a termelési tényezők kereslete Fogyasztói egyensúly, termelői egyensúly, általános egyensúly, a piaci elégtelenségek hatásai Az oktatás módszertana: Az elméleti előadásokat kiegészítő szemináriumokon az egyes modellek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati feladatok megoldása törénik meg, értő problémakezelést és önálló feladatmegoldást elvárva a hallgatóktól. Félévközi munka minősége 10% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 60%

11 Solt K.: Mikroökonómia, TRI-MESTER, 1999 Daruka M. Simanovszky Z.: Mikroökonómiai feladatgyűjtemény, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Kopányi M.: Mikroökonómia, AULA Varian, H.: Mikroökonómia középfokon, KJK, 1991

12 A tantárgy neve: Közgazdaságtan II. Makroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Közgazdaságtan I. A tantárgy célja elsajátítani a hallgatókkal a közgazdaságtudomány alapismereteit, megismertetni a nemzetgazdaság makrofolyamatainak elméleti alapösszefüggéseit, törvényszerűségeit leíró alapmodellek működését, a gazdaságpolitikákat és irányzatokat. Ezáltal feltárhatóvá tenni a részfolyamatok közötti kapcsolatokat, ami segít nyomon követni a gazdaság működését, az egyes események közötti összefüggéseket. Mindvégig hangsúlyt kap a tárgyalt terület tényleges funkciója, mind az előadások, mind a szemináriumok kötni fogják a napi gazdaságpolitikai gyakorlathoz. A közgazdaságtan tárgya és az alapfogalmai; a piac és a piaci mechanizmus. A makroökonómia tárgya, szereplői és modelljei. A szektorok között termékek és jövedelmek áramlása, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése és mutatói. Az árupiaci kereslet, az egyensúlyi jövedelem, az árupiac egyensúlya. A pénz és a pénzpiac, a pénzpiac elemei, a pénzpiac egyensúlya. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya és az aggregált keresleti függvény. A munkapiac, a munkapiac és az aggregált kínálati függvény. A makroegyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában, a stabilizációs politika. A gazdasági növekedés és ciklusai. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. Félévközi munka minősége, 1 prezentáció 20% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 50% Solt K.: Makroökonómia, TRI-MESTER, Bock Gy.: Makroökonómia feladatok, TRI-MESTER, 2001.

13 Ajánlott irodalom: Meyer Dietmar- Solt K.: Makroökonómia: Aula Kiadó, Misz J.: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp P. A. Samualson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK. 2000

14 A tantárgy neve: Bevezetés a pénzügyekbe Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hollósy Zsolt PhD, főiskolai adjunktus BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A pénzügyi rendszer megismertetése, valamint a rendszeren belüli tőkeáramlás legjellemzőbb folyamatainak leírása. A nemzetközi pénzrendszerek működése területén elsősorban az EU pénzügyi vonzásterének fő vonásait ismerik meg a hallgatók. A makrogazdaság összefüggése, tőkeáramlási mátrix A pénzügyi közvetítő rendszer elemei A pénz A gazdaságpolitika elemei Az államadósság keletkezése, adósságkezelés Hitelintézeti rendszer, bankrendszer Bankműveletek, pénzügyi szolgáltatások A Központi Bankok Európai Rendszere, a Magyar Nemzeti Bank A jegybankpolitika eszközrendszere Valuta és deviza, külkereskedelmi ügyletek Értékpapír, értékpapírjog Tőzsde, Budapesti értéktőzsde Pénz és tőkepiaci ügyletek A nemzetközi pénzrendszerek működése, fejlődése; devizagazdálkodási alapfogalmak. Árfolyammodellek, a fizetési mérleg és a konvertibilitás. Az EU pénzügyi vonzástere fő vonásai. A nemzetközi pénzügyi intézmények szerepe, jellemzői és Magyarország kapcsolatai ezekkel. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente egy kétórás elméleti előadáson vesznek részt, melyeken a tananyag korszerű vizuális technikára alapozott ismertetése zajlik Írásbeli vizsga 100% dr. Madár P. - dr. Schepp Z. - dr. Szabó Z. - dr. Szebellédi I. - ifj. dr. Zeller Gy.: Pénzügyek alapjai (2002 UNIÓ Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft) Ajánlott irodalom: Száz J. et al.: Pénzügytan I-II. Saldo Kohn, M.: Bank és pénzügyek. Budapest OSIRIS NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN

15 A tantárgy neve: Nemzetközi gazdaságtan Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Sipos Zoltán CSc, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Makroökonómia A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban mind a mikro-, mind a makroszintű hatásmechanizmusok sok tekintetben másképpen működnek mint egy nemzetgazdaságon belül. A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egyes gazdasági szereplők közötti, határokon átnyúló tevékenység révén kialakuló és tartósan érvényesülő kölcsönös kapcsolatok, viszonyrendszer működését, összefüggéseit és törvényszerűségeit. A nemzetközi gazdaságtan lényege és alapfogalmai. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméleti irányzatai. Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika. A gazdasági növekedés és a nemzetközi kereskedelem. A komparatív előnyök elmélete, forrásai és mérése. Vállalatok a nemzetközi piacon, vállalati versenystratégiák. Protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben. A nemzetközi pénzforgalom és a külgazdasági egyensúly. A külgazdasági kapcsolatok fizetési mérlege és a gazdaságpolitika. Nyitott gazdaságok makroökonómiája. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, alapfogalmai és összefüggéseinek modelljei, ill. ezeknek a működése bemutatásra kerülnek. A hallgatók gyűjtőmunkát végeznek a tanult témákról, ami a szorgalmukat és a tárgy megértését bizonyítja. Ez 20%-os sóllyal szerepel a számonkérésben. Szakirodalmi gyűjtőmunka 20% Zárthelyi dolgozat 40% Szóbeli viszga 40% Bock Gy. - Martin Hajdu Gy. - Réz A. - Tóth F.: Nemzetközi közgazdaságtan, Aula Kiadó, 1991 Solt K. - Sziva M.-né - Lukács E.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Balassa B.: Nemzetközi kereskedelem és gazdasági növekedés, Bp., Csáki Gy.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó. Bp., Gray, H. P.. International Economic Problems & Policies, new York, 2000.

16 Sziva M.-né: nemzetközi gazdaságtan, Ligatura, Bp., Szentes T.: Comparatíve Theories and Methods of International and Development Economics, Akadémiai Kiadó, Bp., Tóth T. (szerk.): Külgazdaságtan, Aula Kiadó, 1999.

17 A tantárgy neve: Vállalatgazdaságtan Heti óraszám: 2+2 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István PhD, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Mikroökonómia A tárgy megismerteti a hallgatókat a gazdálkodás alapegységével, a vállalattal; közelíti a valósághoz a - mikroökonómia absztrakt modelljeivel megismerkedett hallgatók elméleti vállalatképét, illetve bemutatja a vállalatfelfogás alakulását, különös tekintettel az ezredforduló markáns környezeti változásaival összefüggő kihívásokra és trendekre. A kurzus során a hallgatók megismerkedjenek továbbá a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folyamataival annak érdekében, hogy képesek legyenek a vállalkozások indítása és működtetés során felmerülő elvi problémák és bizonyos gyakorlati feladatok kezelésére. A vállalatok általános jellemzői, társadalmi-gazdasági tendenciák a vállalatfejlődés hátterében A vállalat belső struktúrája, külső környezete A vállalatelméletek A vállalati működés érintettjei és a vállalat céljai Eredményesség és hatékonyság; a vállalat értéke Piaci tényezők és állami szabályozási momentumok a vállalatműködésben A vállalati struktúra alapmodelljei, a vállalatok szervezeti fejlődésének trendjei A vállalatok életútja az alapítástól a megszűnésig A vállalat tevékenységi rendszere, határai és az értéklánc-koncepció A vállalati stratégia és háttere Vállalatok közti verseny, versenystratégiák Versenyképesség, stratégiai teljesítményértékelés A hagyományos és a posztmodern vállalat összevetése, a tanuló vállalat koncepciója Nemzetközi vállalatok, stratégiai szövetségek A kis- és középvállalatok jellemzői, jelentőségük a globalizáció korában Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. A szemináriumok keretében a legfontosabb elméleti kérdések alaposabb feldolgozásása történik meg a legfrisebb szakirodalmi publikációk felhasználásával és a szaksajtó aktualtásinak figyelembe vételével. Félévközi munka minősége 20% Prezentáció 30% Szóbeli vizsga 50%

18 Chikán A.: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Ajánlott irodalom: Mészáros T.: A stratégia jövője, a jövő stratégiája. Aula Kiadó, Chikán A. Wimmer Á.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Bp, Kocsis É Szabó K.: A posztmodern vállalat, Oktatási Minisztérium, Schmalen, H.: Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer, 2002

19 A tantárgy neve: Gazdasági jog Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hámori Antal PhD, főiskolai docens BGF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Jogi alapismeretek A tárgy célja a gazdasági jog egyes területeinek átfogó megismertetése, a problémák meghatározásán keresztül való gondolkodás kialakítása.a kurzus során a hallgatók a hallgatók átfogó képet kapnak a jogi gazdasági dimenzióról, képessé válnak eligazodna azok közt gazdasági tevékenység végzése során. A tulajdonjog formái, tárgyai, tartalma. A kötelmi jog A szerződésekkel kapcsolatos szabályok Kereskedelmi ügyletek jogi vonatkozásai A cégjog A munkajog A versenyjog Szerzői jog, iparjogvédelem Az oktatás módszertana: Korszerű vizuális technikára támaszkodó előadások. Szóbeli vizsga 100% Dr. Boda Mihály: Gazdasági jog - Főiskolai jegyzet, Gazdálkodási szakos hallgatók részére, BDF, Ajánlott irodalom: Halmai G. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai I., Rejtjel Kiadó, 2002 Lenkovics B. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai II., Rejtjel Kiadó, 2001

20 A tantárgy neve: Adatbáziskezelés, információs rendszerek Heti óraszám: 1+1 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Pálvölgyi Mihály PhD, főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Informatika I. A kurzus megismerteti a hallgatókat az adapt, információ, tudás fogalmaival, összefüggéseivel, jelentőségével, az információs rendszerek modelljeivel, típusaival, tervezésével, szintjeivel a gazdasági információs rendszerek példáján. Mindezek alapján a leendő közgazdászok elsajátítják az információs rendszerekre jellemző információ-, és tudásfeldolgozási, - keresési, -szolgáltatási módszerek, eszközök és technikák alkalmazását, különös tekintettel az adatbázisokra, tudásbázisokra, integrált vállalati információs rendszerekre. Adat, információ, tudás fogalma és összefüggései, vizsgálatuk a gazdaság és menedzsment szemszögéből. Információ- és tudásmenedzsment fogalma és összefüggései, helyük az EU, nemzeti és szervezeti stratégiákban. Az információs és tudásfolyamatok, és egymáshoz kapcsolódásuk. Az információs rendszer és az információkereső rendszer fogalma, funkciója, elemei. Információs rendszer-modellek. Az információs rendszerek típusai, szintjei (globális, európai, nemzeti, regionális, szervezeti példákkal). A rendszerszervezés informatikai és szervezési feladatai. A rendszerszolgáltatások tipizálása, konkrét példái (gazdasági, vezetési területekről, pl. vezetési információs rendszerek, integrált információs rendszerek). A tudásmenedzsment ICT-támogatása. Adattárház, adatbányászat. Tartalom és portál menedzsment. Az adatbázisok, tudásbázisok kialakulása, helyzete, fejlődési trendjei. Az adatbázis-menedzsment folyamatai /tervezés, építés, karbantartás, szerkesztés, használat, fejlesztés/ gazdasági, üzleti példákkal. Az oktatás módszertana: Előadás, szeminárium, számítógépes gyakorlás, labormunka, projektmunka. A szemináriumok keretében a hallgatók információs rendszer-szervezési és szolgáltatási esettanulmányt készítenek és konkrét információkeresési, szolgáltatási feladatokat oldanak meg. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége. 10% Vizsga 50% Pálvölgyi M.: Információmenedzsment. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2004 (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom:

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

ELTE TáTK KÖZGAZDASÁGTAN (BA) szak NAPPALI tagozat TANTERV (20060701) KGIA2 Analízis szeminárium GY 60 6 KGIA1(gyenge) GY

ELTE TáTK KÖZGAZDASÁGTAN (BA) szak NAPPALI tagozat TANTERV (20060701) KGIA2 Analízis szeminárium GY 60 6 KGIA1(gyenge) GY KÖTELEZŐ MÓDSZERTANI TÁRAK KGIA1 Matematikai alapok szeminárium 30 3 KGIA2(gyenge) KGIA2 Analízis szeminárium 60 6 KGIA1(gyenge) KGIA3 Gazdaságmatematika szeminárium K 30 3 KGIA1; KGIA2; KGIA5 KGIA4E Valószínűségszámítás

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették:

KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették: Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették: Balázsiné

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan)

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV: 2009-2010 FÉLÉV: IV I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

EU szabályozási környezet

EU szabályozási környezet PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GM szak/vállszerv. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet 2011/2012. I. félév 1 Budapesti

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben