Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja az alapvető matematikai módszerek megismertetése, alkalmazásaik elsajátíttatása, illetve a statisztikai szemlélet kialakítása a valószínűségszámítás kapcsán. I. félév: Matematikai analízis Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Valós számok halmaza. Valós számhalmazok tulajdonságai, alsó-felső korlát, alsó-felső határ fogalma. Általános függvényfogalom. Sorozatok és sorok. Sorozatok monotonitása, korlátossága, konvergenciája. Határérték tételek sorozatok, ill. sorok esetén. Egyváltozós valós függvények, ezek határértéke, folytonossága. A differenciál és integrálszámítás elemei ( kalkulus ). Függvényvizsgálat: monotonitás és a derivált kapcsolata. Szélsőérték és derivált kapcsolata. Konvex ill. konkáv függvények. II. félév: Mátrix algebra és operációkutatás Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal. Lineáris tér, altér fogalma. Generátorrendszer, lineáris függetlenség, bázis. Vektorrendszer rangja, mátrix rangja. Bázistranszformáció és alkalmazásai: Vektorrendszer rangjának meghatározása, kompatibili-tás vizsgálata, mátrix rangjának meghatározása, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mát-rix inverze, mátrix faktorizáció. Lineáris programozás, matematikai modellje. Lehetséges megoldások halmaza. Kétváltozós lineáris programozási feladat grafikus megoldása. Bázismegoldás. Normál feladat, módosított normál feladat, általános feladat megoldása szimplex módszerrel

2 III félév: Valószínűségszámítás Eseményalgebrák, Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Klasszikus valószínűségi mező, valószínűségek meghatározása kombinatorikus és geometriai módszerekkel. Feltételes való-színűség, események függetlensége. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változó és jellemzői: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás, medián. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások (binomiális, Poisson-, negatív binomiális, Pascal-eloszlás, illetve egyenletes, exponenciális, normális eloszlás). Több valószínűségi változó együttes eloszlása, valószínűségi változók függetlensége. Eloszlá-sok konvolúciója. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Feltételes várható érték. Kovariancia és korrelációs együttható. Többdimenziós normális eloszlás. Az oktatás módszertana: Az előadásokon az elméleti anyag ismertetése a gyakorlati alkalmazások előtérbe helyezésével. A gyakorlatokon feladat-megoldó készség fejlesztése. Számonkérés módja: kollokvium (mindhárom félévben) A hallgatóval szemben támasztott követelmények (mindkét félévben): 2 zárthelyi dolgozat 30% Félévközi munka minősége (az ismertetett módszerek rutinszerű alkalmazása, ill. modellalkotási készség bizonyítása) 20% Írásbeli teszt/vizsga 50% Dr. Csernyák L. (szerk.): Matematika közgazdászoknak. Analízis. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Dr. Csernyák L.: Operációkutatás I-II. Csernyák L. (szerk.): Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Gáspár Temesi: Lineáris programozási gyakorlatok Ajánlott irodalom: Kósa A. Mezei I. S. Gyarmati E.: Analízis-példatár. Műszaki Könyvkiadó, Bp Denkinger Géza Gyurkó Lajos: Analízis gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Bp Kászonyi L.: Valószínűségszámítás - kézirat. Szombathely, Gáspár L.: Mátrixaritmetikai gyakorlatok Denkinger G.: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Denkinger G.: Valószínűségszámítás gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bognár J-né et al.: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény. TYPOTEX, Bp., Rényi A.: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Bp., Reimann J.: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, Bp., 1992.

3 A tantárgy neve: Statisztika Heti óraszám: 1+2, ill. 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy, ill. kollokvium Kreditszám: 3, ill. 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens, BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tantárgy a statisztikai tudomány tárgyát, alapfogalmait, az általános statisztika munkaszakaszait, a teljes körű és a reprezentatív vizsgálatok végrehajtásának módját, a statisztikai vizsgálatokhoz alkalmazandó szükséges módszereket írja le. A tantárgy célja a hallgatók ismerjék meg a statisztika fontosságát, a statisztikai eljárás menetét és a statisztika felhasználási területeit. A tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz, diplomamunkájukhoz és később a munkájukhoz szükséges statisztikai módszereket elsajátítani és tudatosan alkalmazni tudják. I. félév: A statisztika tárgya és alapfogalmai, a statisztika szerepe a tudományos és a gyakorlati életben. A statisztikai munka szakaszai és végrehajtásának technikái. A statisztikai elemzés egyszerű módszerei, csoportosítás, ábrázolás, a viszonyszámok kiszámítása és alkalmazása. A vizsgált sokaságok tömör jellemzése és elemzése, a középérték és a szóródási mutatók. Az eloszlások vizsgálata( aszimmetria és a kurtózís mérése). Az egyszerű és csoportosító táblák elemzése, összetett intenzitási viszonyszámok összeha-sonlítása, az indexszámítás. II. félév: A statisztikai sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata (asszociáció, vegyes, kétés többváltozós korrelációs és regressziós kapcsolatok), multikollinearitás. Az idősorok vizsgálata és az előrejelzés. A reprezentáció és a mintavétel, a statisztikai becslés. A hipotézis vizsgálat. A statisztikai minőség-ellnőrzés Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi.

4 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Korpás Attiláné(szerk.): Általános statisztika I. II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Molnár Máténé dr.- Tóth Mártonné dr.: Általános statisztika példatár I.-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Kemény Sándor: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Ajánlott irodalom: Fenyves F.- Horváth Gézáné - Koós Sz.: Statisztika I., Budapest, Fejes F.- Fenyves F.- Zibolen E.: Statisztika II., Budapest, Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy-: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula, Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L.-Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Hunyadi L.-Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., Montgomery, D. C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné G. A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

5 A tantárgy neve: Gazdasági statisztika Heti óraszám: 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Statisztika, Makroökonómia, Mikroökonómia A tantárgy a gazdasági jelenségek elemzéséhez szükséges statisztikai módszerek és eljárások alkalmazásával foglalkozik. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gazdasági elemzések ismereteit és a megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását. A gazdasági statisztika tárgya és fontossága. A mintavételen alapuló gazdasági vizsgálatok ( becslés, hipotézis és minőségellenőrzés) Statisztikai módszerek alkalmazása a népességi folyamatok vizsgálatában A vállalat tárgyi eszközei, készletei és munkaerő-gazdálkodás statisztikája. A termelési erőforrások, a termelési eredmények és ráfordítások számbavétele és mutatói. A mikro- és makrogazdasági függvények leírása, számításai és elemzése. Nemzetgazdasági teljesítmények statisztikája ( jövedelem számítások). Gazdasági élet indexszámai. Kereskedelem cserearányok, nemzetközi összehasonlítások. Gazdasági sorok időbeli elemzése. Gazdasági prognózisok. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Hunyadi L. - Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., 2002.

6 Kemény S.: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy.: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula Kiadó, Ajánlott irodalom: Dr. Manczel J.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban, Bp., Szilágyi Gy.: Nemzetközi gazdaságstatisztika, Aula Kiadó, Bp., Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L., Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Montgomery, D.C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné Gál A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

7 A tantárgy neve: Informatika Heti óraszám: 0+2, ill. 0+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy Kreditszám: 2, ill. 2 A tantárgy felelőse: Dr. Balogh Imre PhD, tanszékvezető főiskolai docensbdf Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a szakmai ismeretek megszerzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek, valamint kommunikációs technikák kezelésére, alkalmazására. A tárgy magja a számítógép-használat alapjainak megismertetése, szövegszerkesztő program használata. A cél, hogy a hallgatók ismerjék: a személyi számítógépek legfontosabb részegységeit; egy grafikus rendszerprogram felhasználói szintű használatát, adattárolás elemeit; egy szövegszerkesztő program alapszolgáltatásait; az Internet alapszolgáltatásait ( , WWW); Neptun rendszer hallgatói modulját. I. félév Alapismeretek. Alapfogalmak (hardver, szoftver, konfiguráció, adattárolás egységei); Személyi számítógépek felépítése központi egység; perifériák; Háttértárak típusai, jellemzői; Bekapcsolás, Bejelentkezés a hálózatba; Kikapcsolás, újraindítás Alapvető számítógép üzemeltetési feladatok. Szoftvertípusok, rendszerprogram feladata; Rendszerprogram felhasználói felülete alapelemek kezelése; Programindítás Háttértárak kezelése. Meghajtók, könyvtárszerkezet; Állományok; Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Háttértárak kezelésének gyakorlása. Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Irodai programcsomagok elemei szövegszerkesztő program. A szövegszerkesztő indítása, képernyő elemei; Szöveg bevitele, javítása, törlése kurzormozgatás Állományműveletek. Mentés és típusai; Korábban létrehozott állományok megnyitása; Új állomány készítése. Bezárás és kilépés; Szövegegységek kijelölése; Szövegegységek másolása, áthelyezése; Nyelvi funkciók Formázás 1. Karakterformátumok a szövegszerkesztő programban (betűtípus, méret, stílus stb.); Formátumok használatának gyakorlása Formázás 2. Bekezdésformátumok a szövegszerkesztő programban (igazítás, bekezdésmargó, sorköz stb.) Oldalbeállítások, nyomtatás. Teljes dokumentumra vonatkozó beállítások: lapméret, lapmargók, tájolás; nyomtatási beállítások; Élőfej, oldalszámozás; Képek beillesztésének forrásai; Beillesztett képek formázásának lehetőségei, kép és szöveg helyzete Gyakorlatok a szövegszerkesztés témaköréből

8 Internet alapszolgáltatásai. Hálózati alapismeretek; Internet alapszolgáltatásai: WWW; Elektronikus levelezés NEPTUN rendszer. A NEPTUN rendszer hallgatói moduljának megismerése II. félév Táblázatkezelési alapismeretek, alkalmazási területek. Az Excel felépítése. Adatbevitel. Beírás, módosítás. Mozgások, kijelölések. Adattípusok. Képletek. Képletek felépítése, a beírásuk szabályai. Hivatkozások használata, típusai. Tartományok elnevezése. Függvények használata. Dátum és Idő-kezelő függvények. Az Excel dátumértelmezése. Logikai függvények. Információ és hivatkozási függvények. Alap matematikai, logikai és szövegkezelő függvények. (Szum, Min, Max, Átlag, Darab, Bal, Jobb, Közép, Hossz, Trim, Szöveg.Keres, És, Vagy, Nem, Ha, Választ) Táblázatok formázása. Szegélyek, mintázatok, betűtulajdonságok, méretek, igazítások. Feltételes formázás. Számformátumok használata. Egyéni számformátumok készítése. Matematikai és szövegkezelő függvények alkalmazása további alkalmazása. Adatbázis függvények. Szűrők és kimutatások, tagolás és részletek funkciók alkalmazása. Kritériumtáblák megadása. Rendezés és csoportosítás. Megjegyzések használata. Érvényesítési feltételek megadása. Védelem a munkalapon és a munkafüzetben. Űrlapelemek használata. Diagramkészítés. Diagramok fajtái, készítésük. Adatforrás megadása. Diagramok bővítése adatsorokkal. Diagramok formázása. Tömbképletek alkalmazása, megadási módok. Egyéb lehetőségek. Solver és célérték keresés. Adatok importálása, exportálása. Bővítmények használata. Sablonok. Az Excel speciális beállításai. Feladatok automatizálása makrók rögzítésével. Egy összetettebb feladat komplett megoldása. Az oktatás módszertana: Az oktatás gyakorlat-orientált módon zajlik. A projektmódszer szellemében több öszszefüggő, komplex feladaton keresztül sajátítják el a hallgatók az egyes részterületek (alkalmazások) készségszintű alkalmazását. Az elméleti ismeretek feldolgozása egy WEB alapú oktatóanyag segítségével történik. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három komplex feladatsor megoldása 60% Elektronikus módon végrehajtott teszt 40% Mit kell tudni a PC-ről? ComputerBooks Mit kell tudni a PC-ről? példatár ComputerBooks László József: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz Attila: Levelezés az Interneten ComputerBooks Ajánlott irodalom: PC-MŰHELY (1-4) sorozat. Panem-McGraw-Hill Bemutatkozik a Microsoft Windows 98 Microsoft Press Kis B.: Windows 2000 haladókönyv Szak Kiadó J. Levine M. Levine Young: Windows XP Teljes Referencia Panem 2003.

9 Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai Kossuth Benkő T.-né - Benkő T.: Amit egy Windows 2000-es, Office 2000-es PC-ről tudni érdemes Béda Books kiadó OFFICE XP lépésről lépésre Szak Kiadó László J.: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz A.: Levelezés az Interneten ComputerBooks 2002.

10 A tantárgy neve: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - Az egyes gazdasági szereplők magatartásának törvényszerűségeit leíró közgazdaságtani alapmodellek megismertetése annak érdekében, hogy megszerzendő szakmai alapműveltségük birtokában a hallgatók követni tudják az a logikát, gondolkodásmódot, mely a közgazdászok sajátja, s mely a funkcionális tárgyak feldolgozásában és a gyakorlati problémák megoldásában megfelelő hátteret, elvi alapot nyújt számukra. A fogyasztó szerepe, fogyasztói preferenciák, közömbösségi térkép, a fogyasztó döntési lehetőségei és az optimális választása A jövedelemváltozás hatása az egyéni keresletre; az árváltozás hatása az egyéni keresletre, a piaci kereslet levezetése; a keresleti függvény jellemzői A termelési függvény és fajtái, parciális termelési függvény, átlagtermékfüggvény, határtermékfüggvény és azok összefüggései Termeléselemzés az isoquant görbékkel A költségek és fajtái, a rövid távú költségfüggvények; a költségek hosszú távon; a hosszú távú költségek és a piaci szerkezetek összefüggései A vállalati kínálat tökéletes verseny esetén, a kínálati magatartás különböző árak mellett A monopólium és maximális profitot biztosító kínálata, a kínálati magatartás különböző helyzetekben; haszonkulcsos árképzés, árdiszkrimináció A duopóliumok magatartásának alapmodelljei A monopolisztikus verseny A tényezőpiacok: a fogyasztók tényezőpiaci magatartása és a termelési tényezők kereslete Fogyasztói egyensúly, termelői egyensúly, általános egyensúly, a piaci elégtelenségek hatásai Az oktatás módszertana: Az elméleti előadásokat kiegészítő szemináriumokon az egyes modellek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati feladatok megoldása törénik meg, értő problémakezelést és önálló feladatmegoldást elvárva a hallgatóktól. Félévközi munka minősége 10% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 60%

11 Solt K.: Mikroökonómia, TRI-MESTER, 1999 Daruka M. Simanovszky Z.: Mikroökonómiai feladatgyűjtemény, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Kopányi M.: Mikroökonómia, AULA Varian, H.: Mikroökonómia középfokon, KJK, 1991

12 A tantárgy neve: Közgazdaságtan II. Makroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Közgazdaságtan I. A tantárgy célja elsajátítani a hallgatókkal a közgazdaságtudomány alapismereteit, megismertetni a nemzetgazdaság makrofolyamatainak elméleti alapösszefüggéseit, törvényszerűségeit leíró alapmodellek működését, a gazdaságpolitikákat és irányzatokat. Ezáltal feltárhatóvá tenni a részfolyamatok közötti kapcsolatokat, ami segít nyomon követni a gazdaság működését, az egyes események közötti összefüggéseket. Mindvégig hangsúlyt kap a tárgyalt terület tényleges funkciója, mind az előadások, mind a szemináriumok kötni fogják a napi gazdaságpolitikai gyakorlathoz. A közgazdaságtan tárgya és az alapfogalmai; a piac és a piaci mechanizmus. A makroökonómia tárgya, szereplői és modelljei. A szektorok között termékek és jövedelmek áramlása, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése és mutatói. Az árupiaci kereslet, az egyensúlyi jövedelem, az árupiac egyensúlya. A pénz és a pénzpiac, a pénzpiac elemei, a pénzpiac egyensúlya. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya és az aggregált keresleti függvény. A munkapiac, a munkapiac és az aggregált kínálati függvény. A makroegyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában, a stabilizációs politika. A gazdasági növekedés és ciklusai. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. Félévközi munka minősége, 1 prezentáció 20% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 50% Solt K.: Makroökonómia, TRI-MESTER, Bock Gy.: Makroökonómia feladatok, TRI-MESTER, 2001.

13 Ajánlott irodalom: Meyer Dietmar- Solt K.: Makroökonómia: Aula Kiadó, Misz J.: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp P. A. Samualson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK. 2000

14 A tantárgy neve: Bevezetés a pénzügyekbe Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hollósy Zsolt PhD, főiskolai adjunktus BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A pénzügyi rendszer megismertetése, valamint a rendszeren belüli tőkeáramlás legjellemzőbb folyamatainak leírása. A nemzetközi pénzrendszerek működése területén elsősorban az EU pénzügyi vonzásterének fő vonásait ismerik meg a hallgatók. A makrogazdaság összefüggése, tőkeáramlási mátrix A pénzügyi közvetítő rendszer elemei A pénz A gazdaságpolitika elemei Az államadósság keletkezése, adósságkezelés Hitelintézeti rendszer, bankrendszer Bankműveletek, pénzügyi szolgáltatások A Központi Bankok Európai Rendszere, a Magyar Nemzeti Bank A jegybankpolitika eszközrendszere Valuta és deviza, külkereskedelmi ügyletek Értékpapír, értékpapírjog Tőzsde, Budapesti értéktőzsde Pénz és tőkepiaci ügyletek A nemzetközi pénzrendszerek működése, fejlődése; devizagazdálkodási alapfogalmak. Árfolyammodellek, a fizetési mérleg és a konvertibilitás. Az EU pénzügyi vonzástere fő vonásai. A nemzetközi pénzügyi intézmények szerepe, jellemzői és Magyarország kapcsolatai ezekkel. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente egy kétórás elméleti előadáson vesznek részt, melyeken a tananyag korszerű vizuális technikára alapozott ismertetése zajlik Írásbeli vizsga 100% dr. Madár P. - dr. Schepp Z. - dr. Szabó Z. - dr. Szebellédi I. - ifj. dr. Zeller Gy.: Pénzügyek alapjai (2002 UNIÓ Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft) Ajánlott irodalom: Száz J. et al.: Pénzügytan I-II. Saldo Kohn, M.: Bank és pénzügyek. Budapest OSIRIS NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN

15 A tantárgy neve: Nemzetközi gazdaságtan Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Sipos Zoltán CSc, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Makroökonómia A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban mind a mikro-, mind a makroszintű hatásmechanizmusok sok tekintetben másképpen működnek mint egy nemzetgazdaságon belül. A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egyes gazdasági szereplők közötti, határokon átnyúló tevékenység révén kialakuló és tartósan érvényesülő kölcsönös kapcsolatok, viszonyrendszer működését, összefüggéseit és törvényszerűségeit. A nemzetközi gazdaságtan lényege és alapfogalmai. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméleti irányzatai. Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika. A gazdasági növekedés és a nemzetközi kereskedelem. A komparatív előnyök elmélete, forrásai és mérése. Vállalatok a nemzetközi piacon, vállalati versenystratégiák. Protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben. A nemzetközi pénzforgalom és a külgazdasági egyensúly. A külgazdasági kapcsolatok fizetési mérlege és a gazdaságpolitika. Nyitott gazdaságok makroökonómiája. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, alapfogalmai és összefüggéseinek modelljei, ill. ezeknek a működése bemutatásra kerülnek. A hallgatók gyűjtőmunkát végeznek a tanult témákról, ami a szorgalmukat és a tárgy megértését bizonyítja. Ez 20%-os sóllyal szerepel a számonkérésben. Szakirodalmi gyűjtőmunka 20% Zárthelyi dolgozat 40% Szóbeli viszga 40% Bock Gy. - Martin Hajdu Gy. - Réz A. - Tóth F.: Nemzetközi közgazdaságtan, Aula Kiadó, 1991 Solt K. - Sziva M.-né - Lukács E.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Balassa B.: Nemzetközi kereskedelem és gazdasági növekedés, Bp., Csáki Gy.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó. Bp., Gray, H. P.. International Economic Problems & Policies, new York, 2000.

16 Sziva M.-né: nemzetközi gazdaságtan, Ligatura, Bp., Szentes T.: Comparatíve Theories and Methods of International and Development Economics, Akadémiai Kiadó, Bp., Tóth T. (szerk.): Külgazdaságtan, Aula Kiadó, 1999.

17 A tantárgy neve: Vállalatgazdaságtan Heti óraszám: 2+2 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István PhD, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Mikroökonómia A tárgy megismerteti a hallgatókat a gazdálkodás alapegységével, a vállalattal; közelíti a valósághoz a - mikroökonómia absztrakt modelljeivel megismerkedett hallgatók elméleti vállalatképét, illetve bemutatja a vállalatfelfogás alakulását, különös tekintettel az ezredforduló markáns környezeti változásaival összefüggő kihívásokra és trendekre. A kurzus során a hallgatók megismerkedjenek továbbá a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folyamataival annak érdekében, hogy képesek legyenek a vállalkozások indítása és működtetés során felmerülő elvi problémák és bizonyos gyakorlati feladatok kezelésére. A vállalatok általános jellemzői, társadalmi-gazdasági tendenciák a vállalatfejlődés hátterében A vállalat belső struktúrája, külső környezete A vállalatelméletek A vállalati működés érintettjei és a vállalat céljai Eredményesség és hatékonyság; a vállalat értéke Piaci tényezők és állami szabályozási momentumok a vállalatműködésben A vállalati struktúra alapmodelljei, a vállalatok szervezeti fejlődésének trendjei A vállalatok életútja az alapítástól a megszűnésig A vállalat tevékenységi rendszere, határai és az értéklánc-koncepció A vállalati stratégia és háttere Vállalatok közti verseny, versenystratégiák Versenyképesség, stratégiai teljesítményértékelés A hagyományos és a posztmodern vállalat összevetése, a tanuló vállalat koncepciója Nemzetközi vállalatok, stratégiai szövetségek A kis- és középvállalatok jellemzői, jelentőségük a globalizáció korában Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. A szemináriumok keretében a legfontosabb elméleti kérdések alaposabb feldolgozásása történik meg a legfrisebb szakirodalmi publikációk felhasználásával és a szaksajtó aktualtásinak figyelembe vételével. Félévközi munka minősége 20% Prezentáció 30% Szóbeli vizsga 50%

18 Chikán A.: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Ajánlott irodalom: Mészáros T.: A stratégia jövője, a jövő stratégiája. Aula Kiadó, Chikán A. Wimmer Á.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Bp, Kocsis É Szabó K.: A posztmodern vállalat, Oktatási Minisztérium, Schmalen, H.: Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer, 2002

19 A tantárgy neve: Gazdasági jog Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hámori Antal PhD, főiskolai docens BGF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Jogi alapismeretek A tárgy célja a gazdasági jog egyes területeinek átfogó megismertetése, a problémák meghatározásán keresztül való gondolkodás kialakítása.a kurzus során a hallgatók a hallgatók átfogó képet kapnak a jogi gazdasági dimenzióról, képessé válnak eligazodna azok közt gazdasági tevékenység végzése során. A tulajdonjog formái, tárgyai, tartalma. A kötelmi jog A szerződésekkel kapcsolatos szabályok Kereskedelmi ügyletek jogi vonatkozásai A cégjog A munkajog A versenyjog Szerzői jog, iparjogvédelem Az oktatás módszertana: Korszerű vizuális technikára támaszkodó előadások. Szóbeli vizsga 100% Dr. Boda Mihály: Gazdasági jog - Főiskolai jegyzet, Gazdálkodási szakos hallgatók részére, BDF, Ajánlott irodalom: Halmai G. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai I., Rejtjel Kiadó, 2002 Lenkovics B. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai II., Rejtjel Kiadó, 2001

20 A tantárgy neve: Adatbáziskezelés, információs rendszerek Heti óraszám: 1+1 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Pálvölgyi Mihály PhD, főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Informatika I. A kurzus megismerteti a hallgatókat az adapt, információ, tudás fogalmaival, összefüggéseivel, jelentőségével, az információs rendszerek modelljeivel, típusaival, tervezésével, szintjeivel a gazdasági információs rendszerek példáján. Mindezek alapján a leendő közgazdászok elsajátítják az információs rendszerekre jellemző információ-, és tudásfeldolgozási, - keresési, -szolgáltatási módszerek, eszközök és technikák alkalmazását, különös tekintettel az adatbázisokra, tudásbázisokra, integrált vállalati információs rendszerekre. Adat, információ, tudás fogalma és összefüggései, vizsgálatuk a gazdaság és menedzsment szemszögéből. Információ- és tudásmenedzsment fogalma és összefüggései, helyük az EU, nemzeti és szervezeti stratégiákban. Az információs és tudásfolyamatok, és egymáshoz kapcsolódásuk. Az információs rendszer és az információkereső rendszer fogalma, funkciója, elemei. Információs rendszer-modellek. Az információs rendszerek típusai, szintjei (globális, európai, nemzeti, regionális, szervezeti példákkal). A rendszerszervezés informatikai és szervezési feladatai. A rendszerszolgáltatások tipizálása, konkrét példái (gazdasági, vezetési területekről, pl. vezetési információs rendszerek, integrált információs rendszerek). A tudásmenedzsment ICT-támogatása. Adattárház, adatbányászat. Tartalom és portál menedzsment. Az adatbázisok, tudásbázisok kialakulása, helyzete, fejlődési trendjei. Az adatbázis-menedzsment folyamatai /tervezés, építés, karbantartás, szerkesztés, használat, fejlesztés/ gazdasági, üzleti példákkal. Az oktatás módszertana: Előadás, szeminárium, számítógépes gyakorlás, labormunka, projektmunka. A szemináriumok keretében a hallgatók információs rendszer-szervezési és szolgáltatási esettanulmányt készítenek és konkrét információkeresési, szolgáltatási feladatokat oldanak meg. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége. 10% Vizsga 50% Pálvölgyi M.: Információmenedzsment. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2004 (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom:

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A statisztika oktatásáról konkrétan

A statisztika oktatásáról konkrétan A világ statisztikája a statisztika világa ünnepi konferencia Esztergom, 2010.október 15. A statisztika oktatásáról konkrétan Dr. Varga Beatrix PhD. egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Üzleti Statisztika

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben