Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja az alapvető matematikai módszerek megismertetése, alkalmazásaik elsajátíttatása, illetve a statisztikai szemlélet kialakítása a valószínűségszámítás kapcsán. I. félév: Matematikai analízis Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Valós számok halmaza. Valós számhalmazok tulajdonságai, alsó-felső korlát, alsó-felső határ fogalma. Általános függvényfogalom. Sorozatok és sorok. Sorozatok monotonitása, korlátossága, konvergenciája. Határérték tételek sorozatok, ill. sorok esetén. Egyváltozós valós függvények, ezek határértéke, folytonossága. A differenciál és integrálszámítás elemei ( kalkulus ). Függvényvizsgálat: monotonitás és a derivált kapcsolata. Szélsőérték és derivált kapcsolata. Konvex ill. konkáv függvények. II. félév: Mátrix algebra és operációkutatás Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal. Lineáris tér, altér fogalma. Generátorrendszer, lineáris függetlenség, bázis. Vektorrendszer rangja, mátrix rangja. Bázistranszformáció és alkalmazásai: Vektorrendszer rangjának meghatározása, kompatibili-tás vizsgálata, mátrix rangjának meghatározása, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mát-rix inverze, mátrix faktorizáció. Lineáris programozás, matematikai modellje. Lehetséges megoldások halmaza. Kétváltozós lineáris programozási feladat grafikus megoldása. Bázismegoldás. Normál feladat, módosított normál feladat, általános feladat megoldása szimplex módszerrel

2 III félév: Valószínűségszámítás Eseményalgebrák, Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Klasszikus valószínűségi mező, valószínűségek meghatározása kombinatorikus és geometriai módszerekkel. Feltételes való-színűség, események függetlensége. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változó és jellemzői: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás, medián. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások (binomiális, Poisson-, negatív binomiális, Pascal-eloszlás, illetve egyenletes, exponenciális, normális eloszlás). Több valószínűségi változó együttes eloszlása, valószínűségi változók függetlensége. Eloszlá-sok konvolúciója. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Feltételes várható érték. Kovariancia és korrelációs együttható. Többdimenziós normális eloszlás. Az oktatás módszertana: Az előadásokon az elméleti anyag ismertetése a gyakorlati alkalmazások előtérbe helyezésével. A gyakorlatokon feladat-megoldó készség fejlesztése. Számonkérés módja: kollokvium (mindhárom félévben) A hallgatóval szemben támasztott követelmények (mindkét félévben): 2 zárthelyi dolgozat 30% Félévközi munka minősége (az ismertetett módszerek rutinszerű alkalmazása, ill. modellalkotási készség bizonyítása) 20% Írásbeli teszt/vizsga 50% Dr. Csernyák L. (szerk.): Matematika közgazdászoknak. Analízis. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Dr. Csernyák L.: Operációkutatás I-II. Csernyák L. (szerk.): Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Gáspár Temesi: Lineáris programozási gyakorlatok Ajánlott irodalom: Kósa A. Mezei I. S. Gyarmati E.: Analízis-példatár. Műszaki Könyvkiadó, Bp Denkinger Géza Gyurkó Lajos: Analízis gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Bp Kászonyi L.: Valószínűségszámítás - kézirat. Szombathely, Gáspár L.: Mátrixaritmetikai gyakorlatok Denkinger G.: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Denkinger G.: Valószínűségszámítás gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bognár J-né et al.: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény. TYPOTEX, Bp., Rényi A.: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Bp., Reimann J.: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, Bp., 1992.

3 A tantárgy neve: Statisztika Heti óraszám: 1+2, ill. 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy, ill. kollokvium Kreditszám: 3, ill. 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens, BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tantárgy a statisztikai tudomány tárgyát, alapfogalmait, az általános statisztika munkaszakaszait, a teljes körű és a reprezentatív vizsgálatok végrehajtásának módját, a statisztikai vizsgálatokhoz alkalmazandó szükséges módszereket írja le. A tantárgy célja a hallgatók ismerjék meg a statisztika fontosságát, a statisztikai eljárás menetét és a statisztika felhasználási területeit. A tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz, diplomamunkájukhoz és később a munkájukhoz szükséges statisztikai módszereket elsajátítani és tudatosan alkalmazni tudják. I. félév: A statisztika tárgya és alapfogalmai, a statisztika szerepe a tudományos és a gyakorlati életben. A statisztikai munka szakaszai és végrehajtásának technikái. A statisztikai elemzés egyszerű módszerei, csoportosítás, ábrázolás, a viszonyszámok kiszámítása és alkalmazása. A vizsgált sokaságok tömör jellemzése és elemzése, a középérték és a szóródási mutatók. Az eloszlások vizsgálata( aszimmetria és a kurtózís mérése). Az egyszerű és csoportosító táblák elemzése, összetett intenzitási viszonyszámok összeha-sonlítása, az indexszámítás. II. félév: A statisztikai sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata (asszociáció, vegyes, kétés többváltozós korrelációs és regressziós kapcsolatok), multikollinearitás. Az idősorok vizsgálata és az előrejelzés. A reprezentáció és a mintavétel, a statisztikai becslés. A hipotézis vizsgálat. A statisztikai minőség-ellnőrzés Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi.

4 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Korpás Attiláné(szerk.): Általános statisztika I. II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Molnár Máténé dr.- Tóth Mártonné dr.: Általános statisztika példatár I.-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Kemény Sándor: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Ajánlott irodalom: Fenyves F.- Horváth Gézáné - Koós Sz.: Statisztika I., Budapest, Fejes F.- Fenyves F.- Zibolen E.: Statisztika II., Budapest, Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy-: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula, Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L.-Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Hunyadi L.-Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., Montgomery, D. C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné G. A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

5 A tantárgy neve: Gazdasági statisztika Heti óraszám: 1+2 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Statisztika, Makroökonómia, Mikroökonómia A tantárgy a gazdasági jelenségek elemzéséhez szükséges statisztikai módszerek és eljárások alkalmazásával foglalkozik. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gazdasági elemzések ismereteit és a megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását. A gazdasági statisztika tárgya és fontossága. A mintavételen alapuló gazdasági vizsgálatok ( becslés, hipotézis és minőségellenőrzés) Statisztikai módszerek alkalmazása a népességi folyamatok vizsgálatában A vállalat tárgyi eszközei, készletei és munkaerő-gazdálkodás statisztikája. A termelési erőforrások, a termelési eredmények és ráfordítások számbavétele és mutatói. A mikro- és makrogazdasági függvények leírása, számításai és elemzése. Nemzetgazdasági teljesítmények statisztikája ( jövedelem számítások). Gazdasági élet indexszámai. Kereskedelem cserearányok, nemzetközi összehasonlítások. Gazdasági sorok időbeli elemzése. Gazdasági prognózisok. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége 10% Írásbeli teszt/vizsga 50% Hunyadi L. - Vita L.: Statisztika közgazdászoknak, Bp., 2002.

6 Kemény S.: Statisztikai minőség- ( megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó Gy.: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben, Aula Kiadó, Ajánlott irodalom: Dr. Manczel J.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban, Bp., Szilágyi Gy.: Nemzetközi gazdaságstatisztika, Aula Kiadó, Bp., Köves P.- Párniczky G.: Általános statisztika, KJK. Bp., Hunyadi L., Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Aula, Montgomery, D.C.: Introduction to statistical quality control. 2nd edition, J. Wiley and Sons, Némethné Gál A.: Általános statisztika, TRI- MESTER, 1999.

7 A tantárgy neve: Informatika Heti óraszám: 0+2, ill. 0+2 Félév végi számonkérés típusa: Gyakorlati jegy Kreditszám: 2, ill. 2 A tantárgy felelőse: Dr. Balogh Imre PhD, tanszékvezető főiskolai docensbdf Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a szakmai ismeretek megszerzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek, valamint kommunikációs technikák kezelésére, alkalmazására. A tárgy magja a számítógép-használat alapjainak megismertetése, szövegszerkesztő program használata. A cél, hogy a hallgatók ismerjék: a személyi számítógépek legfontosabb részegységeit; egy grafikus rendszerprogram felhasználói szintű használatát, adattárolás elemeit; egy szövegszerkesztő program alapszolgáltatásait; az Internet alapszolgáltatásait ( , WWW); Neptun rendszer hallgatói modulját. I. félév Alapismeretek. Alapfogalmak (hardver, szoftver, konfiguráció, adattárolás egységei); Személyi számítógépek felépítése központi egység; perifériák; Háttértárak típusai, jellemzői; Bekapcsolás, Bejelentkezés a hálózatba; Kikapcsolás, újraindítás Alapvető számítógép üzemeltetési feladatok. Szoftvertípusok, rendszerprogram feladata; Rendszerprogram felhasználói felülete alapelemek kezelése; Programindítás Háttértárak kezelése. Meghajtók, könyvtárszerkezet; Állományok; Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Háttértárak kezelésének gyakorlása. Műveletek állományokkal, könyvtárakkal Irodai programcsomagok elemei szövegszerkesztő program. A szövegszerkesztő indítása, képernyő elemei; Szöveg bevitele, javítása, törlése kurzormozgatás Állományműveletek. Mentés és típusai; Korábban létrehozott állományok megnyitása; Új állomány készítése. Bezárás és kilépés; Szövegegységek kijelölése; Szövegegységek másolása, áthelyezése; Nyelvi funkciók Formázás 1. Karakterformátumok a szövegszerkesztő programban (betűtípus, méret, stílus stb.); Formátumok használatának gyakorlása Formázás 2. Bekezdésformátumok a szövegszerkesztő programban (igazítás, bekezdésmargó, sorköz stb.) Oldalbeállítások, nyomtatás. Teljes dokumentumra vonatkozó beállítások: lapméret, lapmargók, tájolás; nyomtatási beállítások; Élőfej, oldalszámozás; Képek beillesztésének forrásai; Beillesztett képek formázásának lehetőségei, kép és szöveg helyzete Gyakorlatok a szövegszerkesztés témaköréből

8 Internet alapszolgáltatásai. Hálózati alapismeretek; Internet alapszolgáltatásai: WWW; Elektronikus levelezés NEPTUN rendszer. A NEPTUN rendszer hallgatói moduljának megismerése II. félév Táblázatkezelési alapismeretek, alkalmazási területek. Az Excel felépítése. Adatbevitel. Beírás, módosítás. Mozgások, kijelölések. Adattípusok. Képletek. Képletek felépítése, a beírásuk szabályai. Hivatkozások használata, típusai. Tartományok elnevezése. Függvények használata. Dátum és Idő-kezelő függvények. Az Excel dátumértelmezése. Logikai függvények. Információ és hivatkozási függvények. Alap matematikai, logikai és szövegkezelő függvények. (Szum, Min, Max, Átlag, Darab, Bal, Jobb, Közép, Hossz, Trim, Szöveg.Keres, És, Vagy, Nem, Ha, Választ) Táblázatok formázása. Szegélyek, mintázatok, betűtulajdonságok, méretek, igazítások. Feltételes formázás. Számformátumok használata. Egyéni számformátumok készítése. Matematikai és szövegkezelő függvények alkalmazása további alkalmazása. Adatbázis függvények. Szűrők és kimutatások, tagolás és részletek funkciók alkalmazása. Kritériumtáblák megadása. Rendezés és csoportosítás. Megjegyzések használata. Érvényesítési feltételek megadása. Védelem a munkalapon és a munkafüzetben. Űrlapelemek használata. Diagramkészítés. Diagramok fajtái, készítésük. Adatforrás megadása. Diagramok bővítése adatsorokkal. Diagramok formázása. Tömbképletek alkalmazása, megadási módok. Egyéb lehetőségek. Solver és célérték keresés. Adatok importálása, exportálása. Bővítmények használata. Sablonok. Az Excel speciális beállításai. Feladatok automatizálása makrók rögzítésével. Egy összetettebb feladat komplett megoldása. Az oktatás módszertana: Az oktatás gyakorlat-orientált módon zajlik. A projektmódszer szellemében több öszszefüggő, komplex feladaton keresztül sajátítják el a hallgatók az egyes részterületek (alkalmazások) készségszintű alkalmazását. Az elméleti ismeretek feldolgozása egy WEB alapú oktatóanyag segítségével történik. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három komplex feladatsor megoldása 60% Elektronikus módon végrehajtott teszt 40% Mit kell tudni a PC-ről? ComputerBooks Mit kell tudni a PC-ről? példatár ComputerBooks László József: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz Attila: Levelezés az Interneten ComputerBooks Ajánlott irodalom: PC-MŰHELY (1-4) sorozat. Panem-McGraw-Hill Bemutatkozik a Microsoft Windows 98 Microsoft Press Kis B.: Windows 2000 haladókönyv Szak Kiadó J. Levine M. Levine Young: Windows XP Teljes Referencia Panem 2003.

9 Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai Kossuth Benkő T.-né - Benkő T.: Amit egy Windows 2000-es, Office 2000-es PC-ről tudni érdemes Béda Books kiadó OFFICE XP lépésről lépésre Szak Kiadó László J.: Mindenkinek az Internetről ComputerBooks Móricz A.: Levelezés az Interneten ComputerBooks 2002.

10 A tantárgy neve: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - Az egyes gazdasági szereplők magatartásának törvényszerűségeit leíró közgazdaságtani alapmodellek megismertetése annak érdekében, hogy megszerzendő szakmai alapműveltségük birtokában a hallgatók követni tudják az a logikát, gondolkodásmódot, mely a közgazdászok sajátja, s mely a funkcionális tárgyak feldolgozásában és a gyakorlati problémák megoldásában megfelelő hátteret, elvi alapot nyújt számukra. A fogyasztó szerepe, fogyasztói preferenciák, közömbösségi térkép, a fogyasztó döntési lehetőségei és az optimális választása A jövedelemváltozás hatása az egyéni keresletre; az árváltozás hatása az egyéni keresletre, a piaci kereslet levezetése; a keresleti függvény jellemzői A termelési függvény és fajtái, parciális termelési függvény, átlagtermékfüggvény, határtermékfüggvény és azok összefüggései Termeléselemzés az isoquant görbékkel A költségek és fajtái, a rövid távú költségfüggvények; a költségek hosszú távon; a hosszú távú költségek és a piaci szerkezetek összefüggései A vállalati kínálat tökéletes verseny esetén, a kínálati magatartás különböző árak mellett A monopólium és maximális profitot biztosító kínálata, a kínálati magatartás különböző helyzetekben; haszonkulcsos árképzés, árdiszkrimináció A duopóliumok magatartásának alapmodelljei A monopolisztikus verseny A tényezőpiacok: a fogyasztók tényezőpiaci magatartása és a termelési tényezők kereslete Fogyasztói egyensúly, termelői egyensúly, általános egyensúly, a piaci elégtelenségek hatásai Az oktatás módszertana: Az elméleti előadásokat kiegészítő szemináriumokon az egyes modellek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati feladatok megoldása törénik meg, értő problémakezelést és önálló feladatmegoldást elvárva a hallgatóktól. Félévközi munka minősége 10% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 60%

11 Solt K.: Mikroökonómia, TRI-MESTER, 1999 Daruka M. Simanovszky Z.: Mikroökonómiai feladatgyűjtemény, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Kopányi M.: Mikroökonómia, AULA Varian, H.: Mikroökonómia középfokon, KJK, 1991

12 A tantárgy neve: Közgazdaságtan II. Makroökonómia Heti óraszám: 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 5 A tantárgy felelőse: Dr. Rádi Szelman CSc, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Közgazdaságtan I. A tantárgy célja elsajátítani a hallgatókkal a közgazdaságtudomány alapismereteit, megismertetni a nemzetgazdaság makrofolyamatainak elméleti alapösszefüggéseit, törvényszerűségeit leíró alapmodellek működését, a gazdaságpolitikákat és irányzatokat. Ezáltal feltárhatóvá tenni a részfolyamatok közötti kapcsolatokat, ami segít nyomon követni a gazdaság működését, az egyes események közötti összefüggéseket. Mindvégig hangsúlyt kap a tárgyalt terület tényleges funkciója, mind az előadások, mind a szemináriumok kötni fogják a napi gazdaságpolitikai gyakorlathoz. A közgazdaságtan tárgya és az alapfogalmai; a piac és a piaci mechanizmus. A makroökonómia tárgya, szereplői és modelljei. A szektorok között termékek és jövedelmek áramlása, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése és mutatói. Az árupiaci kereslet, az egyensúlyi jövedelem, az árupiac egyensúlya. A pénz és a pénzpiac, a pénzpiac elemei, a pénzpiac egyensúlya. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya és az aggregált keresleti függvény. A munkapiac, a munkapiac és az aggregált kínálati függvény. A makroegyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában, a stabilizációs politika. A gazdasági növekedés és ciklusai. Az oktatás módszertana: A hallgatók elméleti előadásokon vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, módszerei és alkalmazásainak példái bemutatásra kerülnek. A heti kétórás szemináriumon a hallgatók az előadáson szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A házi dolgozatok, ill. a szemináriumon történő szereplések az oktatás módszertanának a szerves része, ezeknek a végzése és bemutatása értékelésre kerül, ami a hallgató szorgalmát és a téma megértésének a szintjét mutatja, s a számonkérés 50%-át képezi. Félévközi munka minősége, 1 prezentáció 20% Zárthelyi dolgozatok 30% Írásbeli vizsga 50% Solt K.: Makroökonómia, TRI-MESTER, Bock Gy.: Makroökonómia feladatok, TRI-MESTER, 2001.

13 Ajánlott irodalom: Meyer Dietmar- Solt K.: Makroökonómia: Aula Kiadó, Misz J.: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp P. A. Samualson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK. 2000

14 A tantárgy neve: Bevezetés a pénzügyekbe Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hollósy Zsolt PhD, főiskolai adjunktus BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: - A pénzügyi rendszer megismertetése, valamint a rendszeren belüli tőkeáramlás legjellemzőbb folyamatainak leírása. A nemzetközi pénzrendszerek működése területén elsősorban az EU pénzügyi vonzásterének fő vonásait ismerik meg a hallgatók. A makrogazdaság összefüggése, tőkeáramlási mátrix A pénzügyi közvetítő rendszer elemei A pénz A gazdaságpolitika elemei Az államadósság keletkezése, adósságkezelés Hitelintézeti rendszer, bankrendszer Bankműveletek, pénzügyi szolgáltatások A Központi Bankok Európai Rendszere, a Magyar Nemzeti Bank A jegybankpolitika eszközrendszere Valuta és deviza, külkereskedelmi ügyletek Értékpapír, értékpapírjog Tőzsde, Budapesti értéktőzsde Pénz és tőkepiaci ügyletek A nemzetközi pénzrendszerek működése, fejlődése; devizagazdálkodási alapfogalmak. Árfolyammodellek, a fizetési mérleg és a konvertibilitás. Az EU pénzügyi vonzástere fő vonásai. A nemzetközi pénzügyi intézmények szerepe, jellemzői és Magyarország kapcsolatai ezekkel. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente egy kétórás elméleti előadáson vesznek részt, melyeken a tananyag korszerű vizuális technikára alapozott ismertetése zajlik Írásbeli vizsga 100% dr. Madár P. - dr. Schepp Z. - dr. Szabó Z. - dr. Szebellédi I. - ifj. dr. Zeller Gy.: Pénzügyek alapjai (2002 UNIÓ Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft) Ajánlott irodalom: Száz J. et al.: Pénzügytan I-II. Saldo Kohn, M.: Bank és pénzügyek. Budapest OSIRIS NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN

15 A tantárgy neve: Nemzetközi gazdaságtan Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Sipos Zoltán CSc, tanszékvezető főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Közgazdaságtani, módszertani alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Makroökonómia A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban mind a mikro-, mind a makroszintű hatásmechanizmusok sok tekintetben másképpen működnek mint egy nemzetgazdaságon belül. A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egyes gazdasági szereplők közötti, határokon átnyúló tevékenység révén kialakuló és tartósan érvényesülő kölcsönös kapcsolatok, viszonyrendszer működését, összefüggéseit és törvényszerűségeit. A nemzetközi gazdaságtan lényege és alapfogalmai. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméleti irányzatai. Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika. A gazdasági növekedés és a nemzetközi kereskedelem. A komparatív előnyök elmélete, forrásai és mérése. Vállalatok a nemzetközi piacon, vállalati versenystratégiák. Protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben. A nemzetközi pénzforgalom és a külgazdasági egyensúly. A külgazdasági kapcsolatok fizetési mérlege és a gazdaságpolitika. Nyitott gazdaságok makroökonómiája. Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. Itt a tervezett tárgyrész lényege, alapfogalmai és összefüggéseinek modelljei, ill. ezeknek a működése bemutatásra kerülnek. A hallgatók gyűjtőmunkát végeznek a tanult témákról, ami a szorgalmukat és a tárgy megértését bizonyítja. Ez 20%-os sóllyal szerepel a számonkérésben. Szakirodalmi gyűjtőmunka 20% Zárthelyi dolgozat 40% Szóbeli viszga 40% Bock Gy. - Martin Hajdu Gy. - Réz A. - Tóth F.: Nemzetközi közgazdaságtan, Aula Kiadó, 1991 Solt K. - Sziva M.-né - Lukács E.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, TRI-MESTER, Ajánlott irodalom: Balassa B.: Nemzetközi kereskedelem és gazdasági növekedés, Bp., Csáki Gy.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó. Bp., Gray, H. P.. International Economic Problems & Policies, new York, 2000.

16 Sziva M.-né: nemzetközi gazdaságtan, Ligatura, Bp., Szentes T.: Comparatíve Theories and Methods of International and Development Economics, Akadémiai Kiadó, Bp., Tóth T. (szerk.): Külgazdaságtan, Aula Kiadó, 1999.

17 A tantárgy neve: Vállalatgazdaságtan Heti óraszám: 2+2 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 4 A tantárgy felelőse: Dr. Palkovits István PhD, főiskolai docens BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Mikroökonómia A tárgy megismerteti a hallgatókat a gazdálkodás alapegységével, a vállalattal; közelíti a valósághoz a - mikroökonómia absztrakt modelljeivel megismerkedett hallgatók elméleti vállalatképét, illetve bemutatja a vállalatfelfogás alakulását, különös tekintettel az ezredforduló markáns környezeti változásaival összefüggő kihívásokra és trendekre. A kurzus során a hallgatók megismerkedjenek továbbá a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folyamataival annak érdekében, hogy képesek legyenek a vállalkozások indítása és működtetés során felmerülő elvi problémák és bizonyos gyakorlati feladatok kezelésére. A vállalatok általános jellemzői, társadalmi-gazdasági tendenciák a vállalatfejlődés hátterében A vállalat belső struktúrája, külső környezete A vállalatelméletek A vállalati működés érintettjei és a vállalat céljai Eredményesség és hatékonyság; a vállalat értéke Piaci tényezők és állami szabályozási momentumok a vállalatműködésben A vállalati struktúra alapmodelljei, a vállalatok szervezeti fejlődésének trendjei A vállalatok életútja az alapítástól a megszűnésig A vállalat tevékenységi rendszere, határai és az értéklánc-koncepció A vállalati stratégia és háttere Vállalatok közti verseny, versenystratégiák Versenyképesség, stratégiai teljesítményértékelés A hagyományos és a posztmodern vállalat összevetése, a tanuló vállalat koncepciója Nemzetközi vállalatok, stratégiai szövetségek A kis- és középvállalatok jellemzői, jelentőségük a globalizáció korában Az oktatás módszertana: A hallgatók hetente kétórás elméleti előadáson vesznek részt. A szemináriumok keretében a legfontosabb elméleti kérdések alaposabb feldolgozásása történik meg a legfrisebb szakirodalmi publikációk felhasználásával és a szaksajtó aktualtásinak figyelembe vételével. Félévközi munka minősége 20% Prezentáció 30% Szóbeli vizsga 50%

18 Chikán A.: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Ajánlott irodalom: Mészáros T.: A stratégia jövője, a jövő stratégiája. Aula Kiadó, Chikán A. Wimmer Á.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Bp, Kocsis É Szabó K.: A posztmodern vállalat, Oktatási Minisztérium, Schmalen, H.: Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer, 2002

19 A tantárgy neve: Gazdasági jog Heti óraszám: 2+0 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Hámori Antal PhD, főiskolai docens BGF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Jogi alapismeretek A tárgy célja a gazdasági jog egyes területeinek átfogó megismertetése, a problémák meghatározásán keresztül való gondolkodás kialakítása.a kurzus során a hallgatók a hallgatók átfogó képet kapnak a jogi gazdasági dimenzióról, képessé válnak eligazodna azok közt gazdasági tevékenység végzése során. A tulajdonjog formái, tárgyai, tartalma. A kötelmi jog A szerződésekkel kapcsolatos szabályok Kereskedelmi ügyletek jogi vonatkozásai A cégjog A munkajog A versenyjog Szerzői jog, iparjogvédelem Az oktatás módszertana: Korszerű vizuális technikára támaszkodó előadások. Szóbeli vizsga 100% Dr. Boda Mihály: Gazdasági jog - Főiskolai jegyzet, Gazdálkodási szakos hallgatók részére, BDF, Ajánlott irodalom: Halmai G. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai I., Rejtjel Kiadó, 2002 Lenkovics B. - Szalay L.: Az üzleti jog alapjai II., Rejtjel Kiadó, 2001

20 A tantárgy neve: Adatbáziskezelés, információs rendszerek Heti óraszám: 1+1 Félév végi számonkérés típusa: kollokvium Kreditszám: 3 A tantárgy felelőse: Dr. Pálvölgyi Mihály PhD, főiskolai tanár BDF Státusz: kötelező Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, Üzleti alapozó modul A tantárgyfelvétel előfeltétele: Informatika I. A kurzus megismerteti a hallgatókat az adapt, információ, tudás fogalmaival, összefüggéseivel, jelentőségével, az információs rendszerek modelljeivel, típusaival, tervezésével, szintjeivel a gazdasági információs rendszerek példáján. Mindezek alapján a leendő közgazdászok elsajátítják az információs rendszerekre jellemző információ-, és tudásfeldolgozási, - keresési, -szolgáltatási módszerek, eszközök és technikák alkalmazását, különös tekintettel az adatbázisokra, tudásbázisokra, integrált vállalati információs rendszerekre. Adat, információ, tudás fogalma és összefüggései, vizsgálatuk a gazdaság és menedzsment szemszögéből. Információ- és tudásmenedzsment fogalma és összefüggései, helyük az EU, nemzeti és szervezeti stratégiákban. Az információs és tudásfolyamatok, és egymáshoz kapcsolódásuk. Az információs rendszer és az információkereső rendszer fogalma, funkciója, elemei. Információs rendszer-modellek. Az információs rendszerek típusai, szintjei (globális, európai, nemzeti, regionális, szervezeti példákkal). A rendszerszervezés informatikai és szervezési feladatai. A rendszerszolgáltatások tipizálása, konkrét példái (gazdasági, vezetési területekről, pl. vezetési információs rendszerek, integrált információs rendszerek). A tudásmenedzsment ICT-támogatása. Adattárház, adatbányászat. Tartalom és portál menedzsment. Az adatbázisok, tudásbázisok kialakulása, helyzete, fejlődési trendjei. Az adatbázis-menedzsment folyamatai /tervezés, építés, karbantartás, szerkesztés, használat, fejlesztés/ gazdasági, üzleti példákkal. Az oktatás módszertana: Előadás, szeminárium, számítógépes gyakorlás, labormunka, projektmunka. A szemináriumok keretében a hallgatók információs rendszer-szervezési és szolgáltatási esettanulmányt készítenek és konkrét információkeresési, szolgáltatási feladatokat oldanak meg. 2 házi dolgozat 30% 1 prezentáció 10% Félévközi munka minősége. 10% Vizsga 50% Pálvölgyi M.: Információmenedzsment. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2004 (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom:

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától I. alszekció SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u. 22-24. Északi szárny, I. emelet, 32. terem Szekcióvezető: DR. HARMAT ZSIGMOND főiskolai tanár

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben