(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А)"

Átírás

1 П Е Т Е Р Р О К А И П РИ ЛОГ БИ О Г РА ФИ Ј И Д Е СПО ТА ЂОР ЂА БРА Н КО ВИ Ћ А (СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А) Срп ск и де спо т Ву к Гр г у р ови ћ ( Бра н ко ви ћ), Змај О г ње н и Ву к с рп ск и х н а р од н и х пе с а м а, ко ји је св о је и ме у и с т и н у до био з а т о што је био члан Зма је вог ре да, ис так ну та је лич ност срп ско-ма ђарск и х од но с а X V в е к а. 1 По на шем са зна њу, пр ви на уч ник ко ји је твр дио да је он, по ред оста лих ње го вих де ла, био при су тан при ск ла па њу м и ра и з ме ђу у г ар ског к ра љ а Ма т и је Ху њ а д ија-корвина и рим ско-не мач ког ца ра Фри дри ха III Хаб збур шког, био углед ни срп ски исто ри чар Јoван Ра до нић. О то ме ра ни ји ау то ри, Сто јан Нов а ло ви ћ, 2 Кон с т а н т и н Ји р е чек, 3 Вл а д и м и р Ћо р о ви ћ 4 и Ђор ђе Сп. Ра до ји ч и ћ, 5 д а по ме не мо с а мо н ај зн а ч ај н и је, н и ш т а н и с у зн а л и. Ра до нић се при овом свом твр ђе њу, са оп ште ном у сво јој сту ди ји Спора зум у Та ти и срп ско-угар ски од но си од XI II до XVI ве ка, по звао на ди пло ма тар Исто ри је по ро ди це Ху ња ди Јо же фа Те ле ки ја. 6 1 Dávid András, Délszláv epi kus éne kek, magyar történe ti hősök, Újvidék 1978; Ми лош Ан то но вић, Де спот Сте фан Ла за ре вић и Зма јев ред, Исто риј ски гласник, ( ), Сто јан Но ва ко вић, По след њи Бран ко ви ћи у исто ри ји и на род ном преда њу , Ле то пис Ма ти це срп ске, 1886, 146, 1 47; 147, 1 32, 148, Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, до го ди не (По ли тич ка истори ја), пре вео и до пу нио Јо ван Ра до нић, На уч на књи га, Бе о град 1952, 388, В (л а д им и р) Ћ (о р о в и ћ), В у к Б р а нков и ћ ( З м а ј О г њ е н и В у к), С т а н о ј е С т а но јеви ћ, Народна енциклопедија српско -хрватско - словеначка, књ. 1, Би блио граф ски за вод, За греб Ђор ђе Сп. Ра дојичић, Хагиолошки прилози о последњим Бранковићима, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, XII (1939), 3 4, Јов а н Рад он и ћ, С пор аз у м у Тат и г од ине и с рпско -у г а рск и односи од XI II до XVI ве ка, Г л а с С р п с к е к р а љ е в с к е а к а д е м и ј е, CLXXXVII, Дру ги раз ред, књ. 94, 1941, ( ). 314

2 Овај по да так је, по зи ва ју ћи се на Ра до ни ћа, преузеo од ње га у но ви је в р е ме нај у п у ће н и ји по зна в а л а ц од но с а ов а д в а на р о да у сред њем ве ку, Си ма Ћир ко вић, у свом члан ку O Де спо ту Ву ку Грг ур евићу. 7 Та ко је у ч и н и л а, с ле де ћ и п ри ме р св ог у ч ит ељ а и Ду шан ка Ди нић Кне же вић. Она се, ме ђу тим, за раз ли ку од Си ме Ћир ко ви ћа, по ред де ла Јо ва на Ра до ни ћа по зва ла та ко ђе на Те леки јев ди пло ма тар, а у сво јој син те зи Срем ски Бран ко ви ћи је то твр ди ла о де спо ту Ву ку чак два пу та, по зи ва ју ћи се при том у оба слу ча ја на два на ве де на по да тка као из во ра свог са зна ња. 8 Она је т о сво је т в р ђе њ е по но ви ла још и т ридес е т јед н у г о д и н у к а сн и је, у члан ку Срп с ког б и о г ра ф с ког ре ч н и ка. 9 Пр о в е ри в ш и, ме ђу т и м, одго ва ра ју ће ме сто Те ле ки је вог ди пло ма та ра, до шли смо до закључ ка ка ко се овај до га ђај ни је де сио 1467, не го двaдесет го ди на ка сни је, 16. де цем бра 1487! 10 Не зна се ка ко је Ра до нић до шао до да ту ма ко ји је са оп штио, али је чи ње ни ца да се ту де си ла не ка ома шка, ко ја ни је рет ка приликом обе лежава ња да ту ма не ког до га ђа ја. Из гле да да су то ка сније и Ра до ни ћ и Ћ и р ко ви ћ п ри ме ти ли. Ра до ни ћ, на и ме, не са оп шта ва тај по да так у дру гом, ис прављеном и прошире ном, из да њу Ји ре чеко в е Ис т о р и је Ср ба 11 ко ју је до пу нио и пре вео. Си ма Ћир ко вић та ко ђе са ћу та њем п ре ла зи п ре ко тог до га ђа ја у од го ва рајућем дел у Ис то ри је срп ског на ро да. 12 Пре ма то ме, ови на у ч н и ц и су јед но ставно из бри са л и п ри су с т во с рпског деспота ( Ву ка) овом до га ђа ју. Овај пос т у па к је, међут и м, с амов ољ а н и не о п р а в да н, је р по в е љ а, а ко и не са др жи име, са др жи на слов de s p o t u s Se r v ie. Д ру г и м р е ч и ма, је дан срп ски де спот, ако не и Вук, као све док је уи сти ну био прису тан код потписивања овог ак та. 13 То, ме ђу тим, ни ка ко ни је могао да бу де Вук, по што се ово де си ло 16. де цем бра 1487, а он је умро в ећ г од ине. По с т а в љ а с е с т о г а п и т а њ е: ког с рп ског деспот а, ако не Ву ка, по ми ње текст овог спо ра зу ма? Пре не го што од го во ри мо на ово пи та ње, не ка нам бу де до звољ е но да у ч и н имо не ко л и ко ис п ра в к и и до п у на ко је с е т и ч у т ек с т а 7 С и м а Ћ и р ко ви ћ, О де спо т у Ву к у Грг ур евићу, Збо рн и к Мат иц е с рпс ке з а л и ко в н у ум е т н о с т, 6 (1970), 21; исти, исто, С т а р и С л а н к а м е н п р и л о з и м о н о г р а ф и ји, Но ви Сад 1971, Д у ш а нк а Д и н и ћ К не же в и ћ, С р е м с к и Бр а н ко в и ћ и, Ис т р а ж и в ањ а, IV (1975), 8, Д у ша н ка Д и н и ћ К не же ви ћ, Ву к Гр г уреви ћ, Српск и биографск и речник, 2, В Г, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2006, Te le ki József, A Hunyadi ak ko ra Magyarországon, XII, Pest, 1857, 375, по ве ља бр. DCCLXI. 11 К. Ји ре чек, н. м., I, 388, ; II, (Кул тур на исто ри ја), Ис т о р и ја с р п с ко г н а р о д а, II, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1982, , 379, , 384, , , Te le ki, н. м. 315

3 и к а р а к т е р а ов ог до к у мен т а! Св а ко од г о р е на в е де н и х ау т о р а г о в ори у в ези с а њи м о м и р ов ном у г о в о ру. Том п ри л и ком, ме ђу т и м, ни је дан од њих ни је од ре дио о ком је ми ров ном уго во ру реч. Из де ла не мач ког ис т о ри ча ра Кар ла Не ри н г а, с д ру г е с т ра не, по с т а ло је ја сно да је то за пра во до бро по зна ти спо ра зум о пре ки ду ва тре (ору жа них деј ста ва). Текст овог пак та је са чу ван у два са др жај но ис т о в е т на п ри ме р к а. При ме р а к ко ји је п у бл и ко в а о Те ле к и и ко ји су ко ри сти ли на ве де ни ау то ри из дао је у име ца ра Фри дри ха, за краљ а Ма т и ју, са к с он ск и и з б ор н и к не з А л бе р т, на ла т и н ском језик у. 14 До Нери нг а, међут и м, н ико н ије ко ри с т ио у и ме М а т и је з а Ф ри д риха, на немачком језик у, г о тск и м п исмом и здат и п римера к, ко ји је још г о д и не п у бл и ко в а о не м ач к и н а у ч н и к Ф ри д ри х А лб е р т Л а н г е н. 15 Не ринг је том при ли ком са оп штио и то да је ов ај спор аз у м о п р е к и д у о ру ж а н и х деј с т а в а, з б ог од у г о в л а че њ а Фри дри ха III, ко ји ни је хтео да по твр ди спо ра зум скло пљен у њего во име, сту пио на сна гу тек мно го ка сни је. 16 Вра тив ши се на пи та ње иден ти те та без и ме ног срп ског деспо та, же ли мо пр во да скре не мо па жњу ка ко, као што је на то већ Ји р е чек у по з о рио, с рп ск и де спо т и у по в е љ а ма у г а р ск и х к р а љ е в а носe на слов de spo tus Ras cie. 17 У овом пак тек сту, ко ји је пу блико в а о Те ле к и, с т о ји de s p o t u s Se r v ie. 18 По на шем ми шље њу, међу тим, без об зи ра на ову раз ли ку не ма мо раз ло га сум ња ти у исп р а вно с т и з р аз а који с е одно си н а н а с лов с рп ског де спо т а. О в а од у да р но с т с е, на и ме, л а ко мо же п р о т у ма ч и т и. По в е љ е у г а р ск и х к р а љ е в а би ле с у на ме њ е не п рипа дн иц има з емаљ а у г а рске к руне, а овај до ку ме нат ме ђу на род ној јав но сти. Она ни је би ла ду жна зна ти за постоjањe Ras cie, док јој је Ser via моралa би ти познатa из свечане ти ту ла ту ре угар ских кра ље ва, упра во из њихових приви ле г и ја л н и х по в е љ а. З а т о, по на шем м и ш љ е њу, ов а р а з л и к а не да не с а д р ж и с уш т и нск у п р о т ивур ечно с т, нег о св едоч и о т оме да је по ред de spo tus Ras cie, de spo tus Ser vie та ко ђе био у то вре ме у упо тре би. Ина че, ино стра ни из во ри и Ђор ђа I (Ђур ђа) Бран кови ћа на зи ва ју час јед ним, час дру гим на сло вом. 19 У ве зи са овом по ве љом тре ба да на пра ви мо још јед ну ис правку. Пре ма Ра до ни ћу, а пре ко ње га и по Ду шан ки Ди нић Кне же вић, 14 Ne hring Karl, Mat thi as Cor vi nus, Ka i ser Fri e drich III. und das Re ich, Südosteuropäische Ar be i ten, 72, München 1975, Lan genn F(ri e drich). A(lbert)., He r z o g Al b r e c h t d e r B e h e r z t e, S t a m m v a t e r des königlichen Ha u ses Sac hsen, Le ip zig 1838, 545, по ве ља бр Ne hring, н. м. 17 К. Ји ре чек, н. м., II, Te le ki, н. м. 19 Мом чи ло Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и краљ Ал фонс Ара гонски, Пре ки нут успон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2005,

4 с рп ског де спо т а по м и њу ме ђу ba ro ne s ex of f i cio i n Hu n ga r ia. 20 У св ом но ви јем ч л а н к у Д у ша н к а Д и н и ћ К не же ви ћ, ме ђу т и м, к а же само т ол ико да се он по м и ње ме ђу ма ђар ск и м ба ро н и ма. 21 Радон и ћ пак на сло ву срп ског де спо та до да је да он по ран гу сто ји на осмом ме сту у спи ску др жав них до сто јан стве ни ка Угар ске, ис пред мач в а н ског б а н а. 22 О п р е зн и је је ов о ф о р м у л и с а о С и м а Ћ и ркови ћ. Он ка же са мо то да се де спот по ми ње у ре до ви ма угар ских ве лика ша. 23 По ори г и на л у по ве ље ко ју је из дао Те ле к и, ме ђу т и м, на слов с рпског деспот а у рубриц и P r i nci p e s i n Hu n ga r ia с т о ји на д ру г ом ме с т у, и змеђу н ас лов а б ан а Д а лм а ц ије -Х р в а тс ке и С л ав он ије и ба на Бо сне. За тим сле де вој во да Вла шке, вој во да Ау стри је, ма чванск и, б еог ра дск и и с ев ери нск и банови, к а о и т ам иш к и и пож у нск и жу пан. 24 Не зна ју ћи о ко ме је реч, Лан ген у не мач ком при мер ку, та кође и з ме ђу ба но ва Да л ма ц и је -Хрват ске и Сла вон ије с једне, и Б осне с дру ге стра не, по ми ње der Her Spor zu Sor fey, све у ру бри ци Fur sten zu Hun gern. Spor је очи глед но на ста ло штам пар ском гре шком из Ge or, што је по че так од Ge or gi us. Још је ја сни је, ка ко под Sorfey треба разумети Syrfey, име Србије у средњовековном не мач ком је зи ку. Ово пот кре пљу је чи ње ни ца да и у на сло ви ма д ру г и х д р ж а в н и х до с т о ја нс т в е н ик а т ако ђе и ма с л и чн и х омаш к и. Та ко се ма чван ски бан на зи ва Bann zu Ma go nien, а се ве рин ски Ba n n z u Sa ve r ie n. 25 Д ру г и м р еч има, у пор е д и в ш и д в е по в е љ е, не мо же би ти сум ње да је у њи ма реч о срп ском де спо ту Ђор ђу II Бранко ви ћу. Он је, да кле, а не ње гов брат од стри ца Вук, био уи сти ну п р и с у т а н к а о с в е д о к п р и с к л а п а њу с п о р а з у м а о п р е к и д у р а т н и х деј ста ва из ме ђу кра ља Ма ти је и у име ца ра Фри дри ха III у Санкт Пел те ну, 16. де цем бра го ди не. Као што је по зна то, краљ Ма ти ја је још 1486, у го ди ни смр ти де спо та Ву ка Гр г у ро ви ћа, позвао у Угарск у ње го ву бра ћу од ст ри ца, Ђ ор ђа и Јо в а на, си но ве с лепог деспот а Ст ефа на и њ е г о ву удо ви ц у Ан ге ли ну. Они су до та да ужи ва ли го сто прим ство Ма ти ји ног најве ћег про тив ни ка, ца ра Фридриха III Хаб збур шког, у двор цу Вајтер сфелд. Гре шка је, ме ђу тим, да су они на овај њи хов по сед по лож и л и (ва за л н у) за к ле т ву ве р но с т и ру ском ца ру, ка о ш т о т о с т о ји у д ру гом из да њу Ји ре че ко ве Ис то ри је Ср ба. 26 Они су то, раз у ме се, 20 Д. Ди нић Кне же вић, Срем ски Бран ко ви ћи. 21 Д. Ди нић Кне же вић, Вук Гр гу ре вић. 22 Ј. Ра до нић, н. м. 23 С. Ћир ко вић, н. м. 24 Тeleki, н. м. 25 Lan genn, н. м. 26 К. Ји ре чек, н. м, 2, I,

5 учи ни ли рим ском ца ру, тј. Фри дри ху III, као што то пр во из да ње на ов ом је зи к у т ач но до но си. 27 Ова гре шка је насталa ве ро ват но по г ре ш н и м ч и т а њем ру ског, у ме с т о ри мског, од с т ране п исца, из да ва ча, лек то ра, ре цен зен та или ко рек то ра. Ис т о ри ча ри с е н и су с ла г а л и у по гле д у у би к а ц и је ов ог ме с т а. Ји ре чек га је по г ре ш но по и с товет ио са Вај тен сфел дом ( We i ten sfeld) у Коруш кој. 28 Франц Ба бин гер је, ме ђу тим, већ одав но до ка зао да с е т у р ад и о Вајт е рс фе лд у ( We it e rsfeld) у Шт аје рској. 29 То је Си ма Ћир ко вић још го ди не са оп штио и на срп ском је зи ку у Истор и ји с р п с ко г н а р о д а. 30 Без об зи ра на то, не ке срп ске исто риј ске син те зе с вре ме на на вре ме и да ље др же ко ру шки Вај тер фелд за при вре ме но пре би ва ли ште по след њих Бран ко ви ћа. После осваја њ а Шт аје р ске од с т ра не к ра љ а Ма т и је г о д и не, Вајт е рсфе л д и Бра н ко ви ћ и су до спе л и под Ма т и ји н у в ла с т. Ма т и ја, сна бдевш и по ро ди цу Бран ко вић по се ди ма у Сре му, при знао је Ђор ђа (II) за деспот а. Де спо т Ср би је, по ме н у т сле де ће, г о д и не биће, дак ле, тај Ђор ђе. Овај мо ме нат из жи во та Ђор ђа II Бран ко ви ћа ни је по знат њ е г о ви м би о г р а фи ма. 31 Њ е г а не по м и њу н и њ е г о в а ж и т и ја. Ис т о т а ко ћу т е и о њ е г о в ој н а в од ној к ћ е р к и Е л и з а б е т и, ко ја би би л а же на а л ба н ског ве л и ка ша А лек си ја Ш па на, ко ју м у п ри п и су је не мач ки на уч ник Франц Ба бин гер. 32 Не по ми ње њу ни Иван Бо жић. 33 Шт о с е њ е г о ве же н и д б е т и че, ж и т и ја с а оп ш т а в а ју с а мо т о к ако с е Ђор ђе, ра с к и н у в ш и сво ју ве ри д бу са И за бе лом, ро ђа ком Беат риче, су пру ге кра ља Ма ти је, на вод но за то што ова ни је хте ла да пре ђе на п равославн у, и л и Ђорђе на римо ка тол и чк у веру (лат и нск у јерес), по сле де се т г о д и на де спо т с т ва од ре к а о т ог свог до с т о ја н с т ва и под име ном Мак сим се за мо на шио. Ка сни је је под овим име ном по с т а о б е о г ра д ск и м и т р о по л и т, а по с ле см р т и ко ја је ус лед ила 18. ја ну а ра го ди не по ста ром ка лен да ру, про гла шен је, као и њего ва мај ка Ан ге ли на и брат Јо ван, за све ти те ља К. Ји ре чек, н. м., II, К. Ји ре чек, н. д., I, 408; Thallóczy Lud wig, Bruchstüvke aus der Geschic hte der nord we stlic hen Balkankänder, IV. Zur Geschic hte der De spo ten fa mi lie Bran ko vić, Wis sen scha ftlic he Mit te i lun gen aus Bosnien und der Her ce go vi na, 3 (1895), B abi n ge r Fr a n z, D a s E n d e d e r A r i a n i t e n, Sit zung sbe ric hte der Bayerischen Aka de mie der Wis sen schaf ten, Phi lo sop hisch-hi sto rische Klas se, 1960, 4, Ис т о р и ја с р п с ко г н а р о д а, II, С в ет л а н а То м и н, В л а д и к а Ма к с и м Б р а н ко в и ћ, П л а т о н е у м, Но ви Сад 2007, 13, Ba bin ger, н. м., Иван Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма ( ), Збор ник Филозофс ког фа к ул т е т а у Бе о гра д у, XI II 1 (1976), ; исти, Спа ни Шпа ње, Глас С А Н У, Оде ље ње исто риј ских на у ка, 2, 1980, А н д р ија В ес е л и н о в и ћ, Ра д о ш Љуш и ћ, С р п с ке д и н а с т и је, С л у ж б е н и гла сник, Бе о град 2008, 123; Ис то ри ја срп ског на ро да, н. м.; Са ва Ву ко вић, Срп ск и 318

6 У и с т р а ж ив а њу ме д и е в и с т и ке ч а к је и не г а т и в а н р ез у лт а т значаја н, а пог от ово а ко се може ус т а но вит и не к и по зи т и ву м. На ш при лог из тог аспек та ис пунио је двостру ки за да так. Пр во, из брис а л и смо је да н не по с т о је ћ и мо ме н ат и з ж и в о т а Ву к а Гр г у р о ви ћ а, а дру го, у исти мах смо ус пе ли да исто риј ски пор трет Ђор ђа II Бранко ви ћа обо га ти мо истом том ма лом али не бе зна чај ном цр том и да на тај на чин учи ни мо не до вољ но по знат пор трет де спо та Ђурђа I I Бра н ко ви ћ а, Све т ог в ла д и ке Ма к си ма, з а јед н у н и ја н су б о љ е по зна тим! Не ка нам бу де до зво ље но да тај наш ма ли до при нос с а оп ш т и мо на ов ом ск у п у нај ме р о да в н и ји х по зна в а л а ца њ е г о в ог ж и в о т а, од р ж а ном по в о дом пе т с т о г о д и ш њи це њ е г о в е см р т и. * јерар с и, Евро У н и рек с К а ле н и ћ, Бе ог ра д Подг о рица Кра г у је ва ц 1996, ; С(ава?) Ву ко вић, Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић, С р п с к и б и о г р а ф с к и р е ч н и к, 3, Д З, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2007, * Предавање поводом 500. годишњице смрти Ђорђа (Максима) Бранковића одржано у Матици српској, 15. новембра го ди не. 319

ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве,

ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве, А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Доказ и в ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

Részletesebben

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Уредник Зоран Колунџија Рецензенти Милутин Ж. Павлов Мр Мирјана Анђелковић Милена Шурјановић СЛАСТ и НОСТАЛГИЈА ПРОМЕТЕЈ Нови Сад Хлеб наш насушни зрно жита У ра

Részletesebben

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ. Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ. Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та ЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 ЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014. ГОДИНА IX, БРОЈ 76 НА ПО ЧЕТ КУ ГО ДИ НЕ ПУ НЕ СА ЛЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ ТЕ А ТРА Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та На род но по зо ри ште

Részletesebben

Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском

Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском» стране I-VIII Број 4687, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. НОВЕМБРА 2016. цена 40 динара Просвета За њих је будућност давно почела»

Részletesebben

Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII

Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII ВЛАСНИК Број 4720, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. ЈУЛА 2017.

Részletesebben

ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK

ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK 2 МОЛЕБАН ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Издавач: Средња школа "Лукијан Мушицки" Tемерин, Народног фронта 80 Tелефон: 021/ 843-272 Директор: Петар Томић Оснивач: проф. Милка Караћ Текстови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

12. É V F S Z Á M

12. É V F S Z Á M 12. É V F. 1-2. S Z Á M A M A G Y A R TU D O M Á N YO S A K A D É M IA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGA ÉS A K Ö ZP O N T I S T A T IS Z T IK A I H IV A T A L F O L Y Ó IR A T A A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: ACSÁDI

Részletesebben

10 ÉVES A D E M O G R Á F IA

10 ÉVES A D E M O G R Á F IA 10 ÉVES A D E M O G R Á F IA E z évben a D E M O G R Á F IA tizedik évfolyam át kapja kezébe az olvasó. E g y-eg y ilyen évforduló évtizedes visszatekintésre, számvetésre késztet, s különösen indokolt

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

Славко Милетић: БРАНИСЛАВ НУШИЋ, 1933.

Славко Милетић: БРАНИСЛАВ НУШИЋ, 1933. I ПРИПРЕМЕ Зажелео сам се топла сунца, лепих жена и чистих улица и кренуо сам на један подужи пут. Одавде преко Беча, кроз Тиролску и Швајцарску у Париз, па отуд на југ Француске, где је сунце топло, где

Részletesebben

A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN

A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN D R. M Á D A I L A J O S A z em beri élettartam m eghosszabbításához fű ződő szociális, kulturális, gazdaság- és népesedéspolitikai érdekek

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN

KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN Változatos történelm e során Kuba népessége szinte m indig nagyarányú nemzetközi vándorlás hatása alatt állt. Őslakosai indiánok, akiket az 1511-ben m egindult spanyol

Részletesebben

Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. j J œ J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ.

Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. j J œ J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3 D. Sz. Bortnyanszki 4 3 Ki oly nagy Is - ten, mint a mi Is - te - nünk J J Œ Te vagy az Is - ten, a - ki J J cso - dá - kat te - szel. Œ Te vagy az J J J Is - ten,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2012. november 23.

Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2012. november 23. Az Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2012. november 23. AHOL ÉS AMIT A HÉTEN SZERINTÜNK ÉRDEMES VASÁRNAP IMPRESSZUM Ügyvezető igazgató: Bányai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008.

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.) Датум: 7. март 2008. Дневни ред:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату

ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату 226 ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату Bereg vármegye térképe (tervezte Gönczy Pál). Pallas Nagylexikona. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/bereg-terkep_dka.jpg

Részletesebben

A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI POLITIKÁJA* DR. SZABADY EGON

A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI POLITIKÁJA* DR. SZABADY EGON Bevezetés A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI POLITIKÁJA* DR. SZABADY EGON A Világ Népesedési A kcióterv elfogadása az 1974. évi Világ Népesedési Konferencián

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

НАПОМЕНЕ О ОРТОГРАФИЈИ. У погледу ортографије изворног, влашког текста, ова PDF верзија рада разликује се од изворне, објављене у "Развитку" бр.

НАПОМЕНЕ О ОРТОГРАФИЈИ. У погледу ортографије изворног, влашког текста, ова PDF верзија рада разликује се од изворне, објављене у Развитку бр. НАПОМЕНЕ О ОРТОГРАФИЈИ. У погледу ортографије изворног, влашког текста, ова PDF верзија рада разликује се од изворне, објављене у "Развитку" бр. 4-5 1987. године, у начину писања: 1) "муклог и" (раније

Részletesebben

Menekült. Бегалец. Оливера Ќорвезироска: Olivera Korveziroska:

Menekült. Бегалец. Оливера Ќорвезироска: Olivera Korveziroska: Оливера Ќорвезироска: Бегалец Татковината си ја носам на плеќи како вреќа застеланка нагнетена со сурово, оловно жито. Ја искачувам и последната скала поревајќи се од стрмнината и од удолницата истовремено;

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ Ö S S Z E F Ü G G É S K É R D É S E

A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ Ö S S Z E F Ü G G É S K É R D É S E A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ DR. M IL T É N Y I K Á R O L Y A Demográfia előző számában Barsy-Sárkány tollából figyelemreméltó cikk jelent meg A művi vetélések hatása a születési mozgalomra

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Hétfőn a Cnesa színháztermében az alsós és az ötödik osztályos diákok a Pinokkió című mese feldolgozását láthatták a szabadkai Gyermekszínház előadásában magyar

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

Стигао сам (први пут) у Београд када је кабинет Милована Миловановића остао без квалификоване парламентарне већине, у гужви између угледних радикала и

Стигао сам (први пут) у Београд када је кабинет Милована Миловановића остао без квалификоване парламентарне већине, у гужви између угледних радикала и БЕОГРАДСКИ СВЕМИР Мирослав Крлежа ПРВИ ПУТ У БЕОГРАДУ ( ) Бдијем и сањарим о Београду. Отпутовао сам био први пут у Београд те године половицом маја (1912), у предвечерје кумановске битке, када се влада

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 21. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

SZERB NYELV ÉS IRODALOM

SZERB NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 12. SZERB NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 12. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић Данас на Позорју 10.00 часова / Академија уметности, Мултимедијална сала Позорје младих / Радионица Ибзен и Чехов кроз кратке резове Радионицу води: Аида Буквић, ванр. проф., Академија драмске умјетности

Részletesebben

Proustit és xantokon Baia Läposului Láposbányáról (Románia)

Proustit és xantokon Baia Läposului Láposbányáról (Románia) Proustit és xantokon Baia Läposului Láposbányáról (Románia) írta : Tokody László, Budapest Kupás G y u l a ajándékából Baia Láposului-Láposbányáról proustit és xantokon rendkívül szép és érdekes kristályait

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 3. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

PROGRAMFÜZET A DOKTORISKOLÁK V. NEMZETKÖZI PÉCS, AUGUSZTUS MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIÁJA

PROGRAMFÜZET A DOKTORISKOLÁK V. NEMZETKÖZI PÉCS, AUGUSZTUS MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIÁJA F l a v e s c e n t s e g e t e s N E M Z E T K Ö Z I M A G Y A R S Á G T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G INT ERN AT ION AL ASSO C IAT ION FOR HU NG AR IAN STUD IES I N T E R N A T I O N A L E G E S E

Részletesebben

SZERB NYELV ÉS IRODALOM

SZERB NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 4. SZERB NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 4. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK

DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK R E P R O D U K C IÓ M É R É S ÉS H Á Z A S S Á G I M O ZG A L O M DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK F O G Y A T É K O S S Á G А I A reprodukciómérés, a nemzedékváltás

Részletesebben

У гостима код. Жељка Јоксимовића

У гостима код. Жељка Јоксимовића ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ МАРТ 2009 НЕ УЧИМО ЗА ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ У гостима код Жељка Јоксимовића Дела, не речи Бојана Субић VI-3 Мирјана Кришто VII-2 Драгана Ника VII-4 Филип Шнел VIII-2 2 Садржај:

Részletesebben

SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN

SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN KÖZLEMÉNYEK SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN A vizsgálat célja, tárgya, elm életi alapja A vizsgálat célja elsősorban annak

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

Данас на Позорју. 60. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 60. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 11.00 часова / Селекција националне драме и позоришта Округли сто: Ибзенов Непријатељ народа као Брехтов поучни комад 12.00 часова / Селекција националне драме и позоришта Округли сто:

Részletesebben

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 18 NOVI SAD, 13. maj 2008. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Градска изборна комисија 122 1 МАЈА 2008. ГОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ у Изборној јединици 30 Нови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској

Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској УДК: 398.332.12(=163.41)(439)"1993"(047.53) примљено за штампу 11. 09. 2009. Прилози Милеса Стефановић-Бановић Етнографски институт САНУ, Београд kimia@eunet.rs Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 20. јул Нова серија, г. XVI, бр. 29

Пешта, Будимпешта, 20. јул Нова серија, г. XVI, бр. 29 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 20. јул 2006. Нова серија, г. XVI, бр. 29 Слава у Грабовцу Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Црквено-народни сабор За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home page: www.comp-press.hu/cnn2000

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 21. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szerb nyelv emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Amennyiben a vizsgapontok

Részletesebben

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről билтен општине чока год. IX број 77. март 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 77. szám 2015. március у Остојићеву, селу са најмногобројнијом заједницом

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

зграду Текелијанума Трећа Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској Пешта, Будимпешта, 14. јун Нова серија, г. XVII, бр.

зграду Текелијанума Трећа Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској Пешта, Будимпешта, 14. јун Нова серија, г. XVII, бр. Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 14. јун 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 24 Трећа Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској обишли зграду Текелијанума Фото: ИВАН ЈАКШИЋСкупштинари За издавача: Андрија Роцков

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ субота, 28. мај

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  субота, 28. мај Данас на Позорју 10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић Сцена, маска, костим, лутка Отварање изложбе, уручење награда Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 12.00

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 22. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 8

Пешта, Будимпешта, 22. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 8 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 22. фебруар 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 8 Српска школа у Будимпешти Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Маскенбал, маскенбал За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home

Részletesebben

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62.

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62. Година : XLV Број 03 Цена броја: О Џ А Ц И 22. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 300,00 динара Рeд бр. 29. 29-1. 29-2. 29-3. С А Д Р Ж А Ј Акта Изборне комисије општине Оџаци Назив акта ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben