PDF Create! 5 Trial. POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György"

Átírás

1 WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF Dr. Potóczki György POSTALOGISZTIKA Budapest 2012

2 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. A LOGISZTIKÁRÓL ÁLTALÁBAN, A POSTALOGISZTIKA POZICIONÁLÁSA...5 III. IV. ORSZÁGOS HÁLÓZAT, POSTAHELYI STRUKTÚRÁK AZ IRÁNYÍTÓSZÁMOK RENDSZERE..24 V. POSTAHELYEN BELÜLI KÜLDEMÉNYÁRAMLÁS, A FELVÉTELT KÖVETŐ HELYI FELDOLGOZÁS, INDÍTÁS 30 VI. VII. VIII. IX. POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÁRUTOVÁBBÍTÁSI RENDJE, FORGALOMMENEDZSELÉS (belföld)...44 POSTAI KÜLDEMÉNYEK KÖZPONTI FELDOLGOZÁSA (belföld), FELDOLGOZÓ KÖZPONTOK, SPECIÁLIS ÜZEMEK.64 AZ ÉRKEZETT ZÁRLATOK KEZELÉSE, ÁTVÉTELE, A KIOSZTÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE..87 POSTAI KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, A LESZÁMOLÁS RENDJE..109 Irodalomjegyzék 2

3 I. ELŐSZÓ A jegyzet az üzleti, árutovábbítási szakma egy speciális területe (a postalogisztika) iránt érdeklődő szakember jelöltek számára készült összeállítás. Tematikájában azon feltételezésre alapoz, hogy leendő olvasói már rendelkeznek valamely elméleti tudással, esetleg némi szakmai gyakorlattal, szakirányú képzettséggel, vagy korábbi előtanulmányokkal. A jegyzet tartalma felépítményi jellegű, igényli az alap- és alapozó ismeretek kellő szintjének meglétét. A tartalomjegyzékből is érzékelhető, hogy a tananyag egyaránt magában foglalja az ismeretek egyfajta logikai sorrendjét a pozicionálástól a felvételt követő indításon át a kézbesítés utáni elszámolásig. A szabályozási háttér - jogszabályi értelemben - bizonyos tekintetben adott, de a logisztikai funkciók területén relatíve nagyobb szabadságfok is érvényesíthető. A jegyzet elméletileg abból indul ki, hogy a postalogisztikának köze van mindazon funkciókhoz, amelyben a feldolgozandó, továbbítandó, kézbesítendő postai küldemény/termék valamely értelemben mozog, vagy azzal bármilyen hozzáadott értéket eredményező beavatkozás történik. A anyag tartalmazza a logisztikai gyakorlat legfontosabb fázisait is. A szakmai tartalom összeállításánál természetesen figyelembe vettem a szakirányon oktatott további tantárgyakkal történő összhangteremtést (különös tekintettel a logisztikai alapismeretekre /Beszerzés és logisztika/), a tudásanyag egymásra építését és összhatásként a vizsgafelkészülés szempontrendszerét is. A felsőoktatás célja az, hogy hallgatók az elméleti alapok mellett kapjanak életszerű információkat a napi élet megannyi szépségéről, gondjáról, technológiai, üzleti problematikáiról, a folyamatok összefüggés rendszeréről is. A felsőoktatás jellegénél fogva igényli az évközi önálló hallgatói munkát, az információk saját begyűjtését, a rendszeres tanulást, valamint a kreatív gondolkodásmód érvényesítését is. A terjedelmi és időbeni korlátok azonban nem teszik lehetővé sem a minden vonatkozásra kitérő teljes szakmai részletezést és elmélyülést, sem a konkrét majdani munkakör ellátására történő speciális és egyedi felkészítést (ezen igényeket természetesen egyetlen egyetem, főiskola sem teljesítheti, ez munkahelyi kompetencia). A tantárgy vizsgakövetelményein túlnyúló ismeretek megszerzésére, akár több részterületen is (pl. nemzetközi szabályozások, postai termékek üzleti-értékesítési tudásanyaga, a szállítmányozási ismeretek, a kocsirakományú árutovábbítási módok, további logisztikai rendszerek, stb.) kaphatnak iránymutatást az egyes téma iránt mélyebben érdeklődő hallgatók. Az előírt kollokviumok, vizsgák után természetesen adódik lehetőség a megszerzett tudás szakirányú elmélyítésére, akár egyéni fejlesztési elképzelések megvalósítására is. A jegyzet alapvetően a postalogisztika legfontosabb jellemzőivel, technológiájával, környezeti adottságaival (mintegy részterülettel) foglalkozik, ugyanakkor figyelembe véve a felsőoktatási képzés sajátosságait - nem teheti kizárólagos céljává a postai szakemberképzést (erre nyilvánvalóan az adott gazdasági társaságon belül kerülhet sor elsősorban). Ezért a 3

4 jegyzet nyilvánvalóan nem tartalmazhat belső postai információkat, vagy a speciális logisztikai alkalmazásokban is használható, belső technológiákra felépített gyakorlati megoldásokat, egyedi célokat, elképzeléseket. Az eredményes vizsgafelkészülés fontos eleme a jegyzet anyagának áttanulmányozása mellett - az előadásokon történő folyamatos jelenlét, hiszen azok nem pontos megfelelői a jegyzetben foglalt ismeretanyagnak. Mindenki számára javasolt saját jegyzetek készítése, az önálló szakirodalmi tájékozódás, az oktató felkészülésre vonatkozó ajánlásainak figyelembevétele. A logisztika sajátosságaiból eredően az állandó változás és a megbízói (feladói) igényekhez történő alkalmazkodás állapotában van mind indítási, mind árutovábbítási, feldolgozási, mind kézbesítési értelemben. A szabályok, az eljárási rendek csak egy meghatározott részterületen alakíthatóak a szolgáltató által, egy részük jogszabályilag, vagy adott nemzetközi determinációk alapján alakulnak, változnak. A folyamatok közvetett befolyásolására azonban van lehetőség szakmai konferenciák, érdekképviseletek, köztestületi kamarák, vagy szakmai kapcsolatok használata útján. Senki nem feledheti: a logisztika komplex folyamatainak eredményessége tehát több tényező együttes függvénye, amelyben - a saját szándékok és elképzelések mellett - a szolgáltató által nehezebben befolyásolható ún. szabályozási, vagy környezeti kockázatok is szerepet játszanak. a már megszerzett elméleti ismeretek, gyakorlati tapasztalatok elavulási időtartama csökken, a már megoldott szakmai problémák periodikusan, de egyre magasabb szinten újratermelődnek. (vagyis a tanulást, a személyiségfejlesztést egy-egy oktatási intézmény elvégzése után nem célszerű befejezni, hiszen ez nagy valószínűséggel a szakmai lemaradást eredményezi.) A jegyzet tudásbázisa jól kiegészíthető a javasolt szakirodalommal, a mindenkori szabályozásváltozások, a továbbítási, feldolgozási, kézbesítési és szervezeti fejlesztések ismeretanyagával, a szakmai tendenciák iránti folyamatos érdeklődéssel és a gyakorlati élet megannyi megszerezhető tapasztalatával. A jegyzet részben a szerző szellemi munkája, részben a témában releváns (hivatkozott) szakértők gondolatainak segítségével, szakirodalmi publikációk felhasználásával, valamint a logisztikához közvetlenül kapcsolódó magyar és külföldi joganyagok áttekintése alapján készült. Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik közvetve segítették e jegyzet tudásanyagának összeállítását, elkészültét. 4

5 Bár a jegyzet feltételezi előtanulmányok (alapozó ismeretek) meglétét, ugyanakkor nem tartalmazza részleteiben a felvétel, a minőségügy, a minőségfejlesztés, a minőség-ellenőrzés kérdéseit, hiszen arra külön tantárgyban kerül sor (e jegyzetben erre csak speciális utalások találhatóak) az indítás, a feldolgozás, továbbítás, kézbesítés, leszámolás teljes folyamatát, amely a napi gyakorlatban szinte termékenkénti részletezettséggel, központilag szabályozott a Magyar Posta tevékenységében integrált néhány olyan logisztikai funkciót, vagy elemet, mint pl. a hírlaplogisztika, vagy a pénzforgalmi, pénzszállítási logisztika, az Insert Pack, illetve a Magyar Posta belső szükségleteit biztosító beszerzési-, ellátási-, illetve visszutas logisztika elemei. a nemzetközi küldeményforgalmi (feldolgozás, továbbítás, vám, stb.) tevékenység ismertetését, ezért erre vonatkozóan legfeljebb csak rövid utalások találhatóak. Elérendő célként szerepel, hogy hallgatóink teljesítményképes tudásszintet érjenek el a logisztika valamely területén, s a későbbiekben jó szakemberként váljanak gazdasági életünk fontos szereplőivé, a logisztikai feladatok avatott művelőivé. Budapest, szeptember a szerző 5

6 II. A LOGISZTIKÁRÓL ÁLTALÁBAN A közlekedés örök és egyetemleges, hiszen az áruk termelése és fogyasztása időben és térben elkülönül egymástól. A köznapi emberek közül sokan nem tudják megmondani, mi a logisztika és miért van arra szükség. A termékforgalomhoz szervesen kapcsolódó árutovábbítás 1 összetett feladat, amelynek bonyolultsága időben növekedni fog. A közlekedési szolgáltatások az igénybevevők és a megbízók szempontjából különösen sokszínűek, de szakmai oldalról érzékelhető a szervezeti és tevékenységi atomizáció veszélye, valamint az optimális alágazati munkamegosztás elvi és gyakorlati problematikája is. A logisztika a katonai szférából ered. Integrált szaktudományként 2 sokféle értelmezése és definíciója ismert, de tudomásom szerint nem létezik egy általánosan, a mértékadó belföldiés nemzetközi szakmai körök által fenntartás nélkül elfogadott megfogalmazás sem. A polgári élet közlekedési szakirodalmában az 1990-ig terjedő időszakig komplex kiszolgálás -nak nevezték a ma logisztikai körbe tartozónak vélt feladatokat (természetesen vannak újonnan keletkezett, az általános időközbeni változások által kikényszerített, vagy generált feladatok is) A polgári logisztika rövid bemutatása nem könnyű, hiszen az elérhető meghatározások száma biztosan húsz felett van. A szakirányúan specializált megközelítés sokkal szélesebb, mint a katonai területen. A logisztika napjaink egyik sikertényezője. Kutató-művelői közül csak egy kutatópáros 3, csak egy gondolatsora szerepeljen itt: A logisztikai szolgáltatások meghatározóvá váltak az eladásban: most már lényegében nem a termék maga, hanem sokkal inkább a kapcsolódó szolgáltatások határozzák meg annak piaci eladhatóságát. A jövőben a logisztikai optimalizálásnak a termék teljes életútjára kell vonatkoznia: az ellátási láncmenedzsment (SCM) ezért már túllép a vállalati logisztikai határokon, s egyre fontosabbak lesznek a hálózatok, a vállalatközi információs rendszerek, illetve a stratégiai partnerkapcsolatok. [1] Igen, ez a világtendencia és a következő egy-két évtized logisztikai perspektívája. Ezért a natúr definíciók sorba vételét és elemzését jelen munkámban mellőzöm, helyette kulcsszavakból olyan tömör áttekintést készítettem, amely a logisztika fogalmát összefüggéseiben érzékelteti, csoportképző ismérveit /osztályozását/ ismerteti, tartalmát lényegileg körüljárja 4 : 1 Az árutovábbítás álláspontom szerint a vámszakmai értelmezésen kívül gyűjtőfogalomnak tekinthető, amely több közlekedési szakkifejezés együttesét takarja. 2 A tudomány minősítésre, illetve adott tudomány ágazati besorolására az MTA osztályozási rendszere jogosult, adott kritériumok teljesülése esetén. 3 Más kiváló, okkal és joggal elismert logisztikai kutatók elnézését kérem, munkásságuk alapján itt lenne a helyük, de jelen munkám sajnos terjedelmileg korlátozott. 4 A kulcsszavakból álló tömör áttekintés saját kezűleg szerkesztett anyag, természetesen nem a teljesség igényével készült. 6

7 Alapvető logisztikai csoportosítások: felosztás: ellátási logisztika termelési logisztika elosztási logisztika visszutas /inverz/logisztika tudományszaki integráció: elsősorban a közlekedési, matematikai, informatikai, marketing, energetikai/automatizálási, hadtudományi, közgazdasági-pénzügyi, jogi, kommunikációs és anyagáramlási ismeretekhez rendszerek: makrologisztika (pl. közlekedés, nagyobb logisztikai központok) mikrologisztika (pl. vállalati logisztika), metalogisztika (kapcsolatrendszerek) tagozódások: külső /extern/ logisztika (lehet országon, régión, településen belül pl. citylogisztika, vagy hálózati /termelési, szolgáltatási/, nemzetközi jellegű pl. eurologisztika, globális logisztika) belső /intern/ logisztika (lehet termelő, vagy szolgáltató típusú) folyamatok: anyagmozgatási (árukezelési, továbbítási) és információs rendszerek mindhárom felosztási területen a termékút az okmányháttér és a pénzügyi áramlatok egységes felügyelete érdekében műveletek: a gyártás/termelés támogatása az értékesítés/kereskedelem segítése értéknövelt kiegészítő szolgáltatások nyújtása alkalmazkodás a vevő igényeihez begyűjtés, feldolgozás, terítés célok: teljesítési, rendelési, átfutási határidő csökkentés teljes folyamat összköltség/ráfordítás minimalizálása külső, belső rugalmasság, áttekinthetőség minőségi szempontok érvényesítése nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása környezetvédelmi megfontolások (ökologisztika körében újrahasznosíthatóság, környezetbarát technológiák) realizálása extenzív, intenzív kapacitás kihasználás vevőelégedettségi mutatók megfelelősége hatékonyság stratégiai elemek: információ struktúra termékstruktúra külső, belső anyag- és eszközkoordináció külső, belső kooperációs lehetőségek felmérése termelési/szolgáltatási mélység (vásárlás, gyártás, vagy kihelyezés) kialakítása pénzügyi- és jogi háttérfeltételek biztosítottsága gazdasági szabályozórendszer aktualitásainak ismerete marketing módszerek használata ellenőrzés, utókalkuláció (controlling) tevékenységek: beszerzés, gyártási rendszerek kereskedelmi értékesítés elektronikus termelésirányitás, adatcsere szállítás, fuvarozás, szállítmányozás raktározás, rakodás, csomagolás, komissiózás, jelölés, árukezelés-nyomkövetés, egységrakományképzés áruterítés-begyűjtés, nehézteheráru, veszélyes áruk ügyviteli-eljárási, szervezési-technológiai szabályrendszerek vám- és környezetvédelmi termékdíj ügyintézés pénzügyi műveletek információs kapcsolatok kezelése készletgazdálkodás hatósági típusú ügyintézés 7

8 A logisztika tehát felfogható adott feladat fenti ismérvek egészét figyelembe vevő megoldási optimumkereséseként azzal, hogy az esetek döntő többségében az előforduló részráfordítások összességének minimumát tekintsük célfüggvénynek. (A lehetséges optimum kritériumok közül pl. a maximális bevétel azért nem mindig jó célfüggvény, mert annak eredményét a piacon nem lehetne igazán realizálni.) [2] Az utóbbi év tagadhatatlanul és egyértelműen a versenyszféra rohamléptékű logisztikai fejlődését eredményezte. A fejlődés gyors üteme következtében kialakult a logisztikai specializáció, szakosodás és a az ezekkel szükségszerűen együtt járó munkamegosztás. A logisztika, mint komplex gondolkodásmód jelen van életünk mindennapjaiban. A hálózati szintű logisztikában ritka az egyébként kívánatos - fejlődési-fejlettségi szinkron, a teljes harmónia. Az egységek szervezeti, tevékenységi fejlesztése időütemezett, s meglehetősen vegyes képet mutat a korunk aktuális kihívásaival (racionalitás, költségcsökkentés, stb.) történő szembenézés képessége és eredményessége is. Alapvető feladatnak kell tekinteni a szükséges korrekciókat, az időbeni eltérések harmonizálását, a funkciók koordinált kialakítását, a végrehajtás ellenőrzését. A fejlettségi szinkronizálásra logisztikai szempontból a megfelelő partnerkapcsolati szintek kialakítása és a folyamati kompatibilitás miatt lenne is szükség lenne. A logisztikának jelenleg nem megfelelő a hazai törvényi, jogszabályi rendezettsége, pedig erre álláspontunk szerint szükség lenne 5, hiszen a logisztika átlagosan a hazai GDP kb %-ban érdemi közreműködő. A logisztikai tevékenységet a jelenleg hatályos PTK nem nevesíti, annak szolgáltatásai talán jogi értelemben - a fővállalkozási tevékenységhez állnak legközelebb. A logisztika nagyjelentőségű - nemzetközileg széles körben alkalmazott és rohamléptékben fejlődő - interdiszciplináris és szektor semleges tudományterület, amelynek módszerei, eszközei kisebb-nagyobb mértékben szinte mindenütt alkalmazhatóak a gyakorlatban. A fokozatosság elvének megfelelően e területen is elfogadható lenne vagy egy PTK. szintű nevesítés 6, ennek hiányában egy logisztikai kerettörvény tervezet kidolgozása, amely lényegében csak alapvetéseket tartalmazna, a részletkérdéseket és specialitásokat a kerettörvény szellemében - ágazati szintű jogszabályok rendezhetnék. Ez a megoldás lehetővé tenné a versenyszféra (kiemelten az ipar, az agrárium, a kereskedelem, a közlekedésárutovábbítás /szállítmányozás, fuvarozás, posta/ és kapcsolódó funkcióik), illetve a költségvetési szféra (kiemelten a honvédelem, a belügy, a közigazgatás és az egészségügy) legfontosabb ellátó-, elosztó rendszereinek egységes szemléletű kezelését, specialitásainak más szektorok sérelme nélküli érvényesülését.. A kihívások tehát rendkívül nagyok mind szervezeti, hálózati, módszertani, metalogisztikai értelemben. A gazdálkodási kényszerek és az erősödő korszerűsítési törekvések bizonyára át fogják törni a kétkedők és a bizonytalanok ellenállását e területen is. Ennek megfelelően az előrelépés egyik módszere az lehet, hogy az általános logisztikai tudásbázis napi fokozódó használata mellett folyamatosan dolgozni kell a szakterületi specialitások kialakításán 5 Itt érdemes megemlíteni a szállítmányozási párhuzamot: itt van törvényi definíció, van a PTK kötelmi jogban néhány paragrafusból álló speciális fejezet, léteznek nemzetközi szabályok, adaptációk, használatban vannak érdekképviseleti szintű általános feltételrendszerek, de több pótlási kísérlet ellenére még mindig hiányzik a kormány-, vagy ágazati szintű részletesebb jogi-, végrehajtási szabályozás. A szállítmányozás gazdasági életben betöltött szerepe nem elhanyagolható. A logisztika a hazai jogszabályi hátteret tekintve ennél még hátrább tart, pedig jelentősége egyre növekvő, a szállítmányozásnál szerteágazóbb. 6 Az Országgyűlés éppen napjainkban (2012. szeptember vége) kezdte el az új Polgári Törvénykönyv általános vitáját. 8

9 Az egyik legfontosabb logisztikai tényező az idő, amelynek jelentősége sokszor az árakkal, díjakkal is vetekszik.napjaink gyakorlatában már egy időkényszerrel kombinált költségalapú piaci verseny zajlik, amelyben az információgyorsaság, a partnerkapcsolati szint és a teljes beszerzési, ellátási, illetve elosztási folyamat integráció döntő tényezővé válik. A logisztikai folyamatokban észrevehető /széles körben/, hogy sokszor nem a termékek, nem a résztvevők, hanem már az ellátási csatornák közötti megmérettetések számítanak igazán. [3]. A fenti csoportképző ismérvek és általános tudnivalók alapján célszerű megkísérelni a postalogisztika, mint tevékenység szakterületen belüli pozicionálását. A helyes válasz kialakítása érdekében érdemes áttekinteni a posta alaptevékenységét, amely - nagyon röviden - az alábbiakból áll: levélpostai- és csomagküldemények felvétele, szállítása, kézbesítése, komplex logisztikai szolgáltatások, pénzforgalmi közvetítő tevékenység, banki- és befektetési szolgáltatások, megtakarítás- és biztosításközvetítés, kereskedelmi tevékenység, nemzetközi postaszolgáltatások. A postalogisztika a postai küldemények feladótól címzettig történő áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összessége. 7 A Magyar Posta az alaptevékenységből származtatható látszattól eltérően nem tekinthető kizárólagosan ún. fuvarozó, szállítmányozó vállalkozásnak, vagy gazdasági társaságnak (amelynek az alapvető feladata lenne valamely küldeménytovábbítás a felvétel és a kiszolgáltatás/kézbesítés között.. Ezt többek között igazolja az is, hogyan alakult adott évben a szolgáltatás-csoportok üzemgazdasági jellegű, alaptevékenységekből származó árbevétele (eladott áruk beszerzési értéke nélkül): (lásd 1. sz. táblázat) 1. sz. táblázat SZOLGÁLTATÁSOK 2010 évben Részarány millió Ft. % Levél, hírlap, logisztika ,3 Pénzforgalom és pénzügyi közvetítés ,0 Kereskedelem, egyéb ,7 Nemzetközi szolgáltatások ,0 ÖSSZESEN: ,0 Forrás: Magyar Posta éves jelentés szeptember 7 Fazekas Attila OLK vezető meghatározása. Az OLK bemutatása című előadás anyaga, március 30. 9

10 A logisztikai funkció alapfelosztásából (ellátási/beszerzési/ - termelési - ellátási/elosztási/- visszutas) a posta több területen is részesedik. Ha áttekintjük a posta tevékenységi vertikumát, akkor megállapítható, hogy a klasszikus ellátási/beszerzési/, valamint az ellátási /elosztási/ funkciók meghatározó jellegűek, postai szakkifejezéssel/szakzsargonnal élve megfeleltethetőek a felvételi, kézbesítési funkcióknak a termelési logisztikai elemek kevésbé hangsúlyosak, de semmiképpen nem mellőzhetőek. Ilyen tevékenységeknek minősíthetőek pl. az Insert Pack, az EPK (Elektronikus Posta Központ). Elemzés tárgyát képezheti, hogy a postai küldemények szinte termékmélységre bontott komplett feldolgozási folyamata az ellátási, a termelési, vagy az elosztási funkció részének minősíthető-e leginkább. 8 a posta egyaránt bár különböző intenzitással és szinteken - foglalkozik makro-, mikro-, illetve meta-logisztikával, funkcionálisan tevékenységi sokszínűség jellemzi (van csomagolás, raktározás, vám, értéknövelt kiegészítő szolgáltatások, környezetvédelem, stb.) annak tevékenysége kifejezetten értelmezhető a külső /extern/ logisztika (lehet országon, régión, településen belül pl. citylogisztika, vagy hálózati /termelési, szolgáltatási/, nemzetközi jellegű pl. eurologisztika, globális logisztika), illetve a belső /intern/ logisztika (lehet termelő, vagy szolgáltató típusú) területein egyaránt. a Magyar Posta jelenleg vitathatatlanul az egyik legnagyobb hazai logisztikai szolgáltatóként azonosítható, amelynek tevékenységében az általános (generál) funkciók nagy része különböző súlyozással ugyan -, de megjelenik. 8 A szerző álláspontja szerint a küldemény feldolgozás nem tekinthető a pozicionálás szempontjából termelési logisztikai elemnek, hiszen nem jön létre új termék, vagy pusztán e tevékenység eredményeként értéknövelő hatás /hozzáadott érték/. A feldolgozás alapvetően a felvétel és a kézbesítés közötti nélkülözhetetlen funkció, amely a klasszikus értelemben vett begyűjtés - komissiózás terítés disztribúciós folyamatához hasonlítható. 10

11 III. ORSZÁGOS HÁLÓZAT, POSTAHELYI STRUKTÚRÁK A Posta egyik legnagyobb értéke az országosan egyedülálló hálózati adottságokkal történő rendelkezés. A posta logisztikai feladatainak ellátásához az irányítási és jogi háttérfeltételek meglétét feltételezve - egyaránt szükséges az országos hálózati lefedettség a postahelyek meghatározott kritériumok (nyitvatartási elvek) szerinti üzemeltetése, a különböző formában üzemelő postahelyi megoldások (fix struktúra, mobil posta, vállalkozói üzemeltetés, postai automaták, levélszekrény hálózat, közös üzemeltetés, stb.) funkcionális integrálása, a felvételi, feldolgozási, szállítási, kézbesítési, kiosztási-leszámolási technológiák standardizált kidolgozottsága és folyamatosan alkalmas állapota, a fix telepítésű területi és központi funkciójú feldolgozó helyek és a speciális üzemek zavartalan működése, a fentieket összekötő irányítószámos, gócpontos térkapcsolatok kiépített rendszere, valamint az időütemezetten és korszerű árutovábbítási módszerekkel és eljárásokkal működő szállítószolgálat. A feladat tehát rendkívül összetett, de konkrétan ismernünk kell a következő kérdésekre adandó válaszokat: milyen postaanyagokat kell áramoltatni (tömeg, relációk, forgalom megoszlás, stb.) milyen helyi, regionális, vagy országos hálózati (informatikai) információk szükségesek a feladat ellátásához, mekkora mennyiségekről van szó és azok milyen gyakorisággal, szóródással jelentkeznek, hány hálózati pontot érint a tevékenység, milyen feldolgozási, szállítási időablakokkal lehet számolni, milyen műveleteket lehet/ne automatizálni, hogyan lehetséges a kézbevételek számának csökkentése, 11

12 lehetséges-e valamilyen ismérv szerinti optimalizáció a feladatok bármely részterületén, stb. megfeleltethető-e a tevékenység a jogi előírásoknak, a partnerek igényinek, a tulajdonos elvárásainak? A gazdasági társaság (Magyar Posta Zrt.) szervezeti tagozódása időnként változik, az aktuális célok, feladatok és elvárások függvényében. A korábbi öt területi igazgatóság, vagy régió lecsökkent három nagy szervezeti egységre. A Posta Vezérigazgatóság irányítása alá tartozó területi igazgatóságok jelenleg az alábbiak: Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóság. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6) Illetékességi területe: Budapest főváros, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megyék, Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság. (4046 Debrecen, Múzeum u. 3) Illetékességi területe: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság. (7646 Pécs, Jókai u. 10) Illetékességi területe: Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém megyék Érdekesség, hogy január 1-jén 3218 postai szolgáltató-hely működött hazánkban, amelyből 2595 postahivatalként, 27 kirendeltségként és 596 fiókpostaként üzemelt. A posták közül 300 önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatott, a többi pedig körzeti hivatalokhoz tartozott. A piacgazdaság fejlődésével a címezetlen nyomtatvány forgalom jelentősen megnőtt, amely pontos megbízható kézbesítésében, akkor a Posta meghatározó piaci szereplő volt. A rendszerváltozást követően a lakosság készpénzkezelése lényegesen változott. A szolgáltatók folyamatosan megszüntették díjbeszedőiket, valamint új szolgáltatók jelentek meg a piacon, amely bővülést eredményezett a posta forgalmában. A levélforgalom jelentős növekedése a banki és biztosítási piac növekedésének következménye volt. A hazai kereskedelmi hálózat átalakítása megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait. A nagy bevásárlóközpontok megnyitása, hosszú nyitva tartási ideje és a hétvégi vásárlási lehetősége az adott település határain túlról is vonzotta az embereket. A Posta felismerte ezt az igényt és 1997-től több áruházi postát nyitott meg a postai szolgáltatások elérésére. Az 1990-es évek közepétől megnőtt az alkalmi posták iránti igény. Egy-egy kulturális- tudományos- sportvagy egyéb rendezvény színvonalát a rendezők alkalmi postával, alkalmi bélyegzéssel kívánták fokozni. A posta erre nyitottnak bizonyult. Később, a Magyar Posta Zrt. közel 30 ezer munkatársa mintegy 2700 fix szolgáltató helyen kínálta szolgáltatásait. Az időközbeni változások, a gazdasági megfontolások, a postaforgalom szerkezeti, belső megoszlási tényszámainak figyelembevétele alapján a postahelyek száma az utóbbi időszakban folyamatosan csökkent. Ennek egyik oka az, hogy a Posta 2004-ben a működési költségek csökkentése érdekében - a kedvező tapasztalatokkal zárult kísérleti időszakot követően - az ország egész területén bevezette a 600 főnél kisebb népességű településeken lévő, többségében rossz állapotú, gazdaságtalanul működő fix postahelyek helyett a mobilposta szolgáltatást. (lásd 2. sz. táblázat) 12

13 2. sz. táblázat FIX POSTAHELYEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ÉV POSTAHELY Forrás: MTI privatbankar.hu Letöltés: 2012 augusztus A postahelyek ügyfélkapcsolati pontként történő definiálásával, a postahálózat átveszi számos profit és non-profit intézmény közönségkapcsolati tevékenységét. A posta komplex szerződést köthet olyan nagy szolgáltató vállalatokkal, amelyek a megállapodás következtében - az üzemeltetési és humán költségeik megtakarítása érdekében - bezárhatják közönségszolgálati irodáikat. A posták átvehetik olyan kisebb cégek, szervezetek ügyfélkapcsolati tevékenységét is, amelyek költségvetése nem bírja el nagy hálózat fenntartási költségeit, de tevékenységük megköveteli azt. A posták különös tekintettel azok jellemzően állami tulajdonú státusára - hitelesen vállalhatnak fel és végezhetnek egyes államigazgatási ügyfélkapcsolati feladatokat (természetesen a tulajdonos dönti el, hogy ez üzleti alapon, dotáció fejében, vagy nélküle történik). Államigazgatási feladatok lehetnek pl. ellátása alatt értjük: az állam által kifizetett jövedelmek kézbesítését (segély, nyugdíj) (PL: az angol posta a munkanélküli segélyek kifizetését végzi postahivatali hálózatán keresztül) az állami költségvetésből finanszírozott programok ügyfélszolgálati tevékenységének ellátása (ez lehetne akár az EU pályázatokkal kapcsolatos ügyek intézése is a kisebb létszámú településeken), a hivatalos iratokkal kapcsolatos ügyintézést, stb. (van olyan ország, ahol a választások lebonyolításához is igénybe vesznek bizonyos postalogisztikai szolgáltatásokat). Különösen érdekes lenne olyan kutatási projektet indítani, amely értékelné, elemezné, megvizsgálná azt, hogyan kapcsolódhatna be a posta egyes település típusokon a közigazgatás logisztikai feladatainak ellátásába. Az állandó postai szolgáltató helyekkel, illetve a mobilpostákkal ellátott települések teljes felsorolását a posta honlapján található meg a következő adatokkal: Település, Postai szolgáltatóhely megnevezése, illetve a szolgáltatás ellátásának módja Irányítószám Közelebbi cím 13

14 Nyitvatartási idő minden heti naptári napra (hétfő-vasárnap) Az adott postahely által ellátott tevékenység megnevezése (11 féle, pl. küldemény felvétel, kézbesítés, első napi bélyegzés, garantált kézbesítés, e-tértivevény, stb.) A fixpontú postahelyi struktúra, illetve a mobilposták felsorolását egyébként a Küldeményforgalmi Üzletszabályzat függelékei tartalmazzák. 9. A függelékben 3869 hely van feltüntetve, ideértendő a fix, a mobil, a postapartner, a fiókposta, vagy az ideiglenes (zárva) helyeket, a kirendeltségeket, a kézbesítő pontokat, a feldolgozó üzemeket is. Ide tartoznak a Posta üzemszerűen működő felvételi helyei és az ún. Postapontok is. A felvételi helyekre a belépés kizárólag engedéllyel lehetséges, melyet a felvételi hely vezetője, vagy az általa kijelölt személy ad meg a feladó előzetes kérelmére. A Postapontok listája gyakorlatilag 54 MOL töltőállomást jelent, néhány kivétellel 24 órás nyitvatartási idővel. A postai hálózat újjászervezése területén év fontos állomás volt. Az üzleti potenciál kihasználása érdekében január 1.-vel a Magyar Posta hálózati elemeinek új, piaci szempontokat figyelembevevő tipizálásának bevezetése történt meg, mely négy típusba sorolja a postákat (A, B, C, D típus). A korábbi, több évtizede alkalmazott posta (I-VI. osztály) besorolási rend a dolgozói létszámon alapult, technológiai szemléletet tükrözött. Az új tipizálási modell ezzel szemben az értékesítési potenciált tekinti rendező elvnek. Ezzel lehetővé téve, hogy az egy-egy posta számára meghatározott tervek, feladatok, támogatás és feltételrendszer a posta valódi ügyfélforgalmához illeszkedjen. A postahelyek besorolása több csoportba történik, a felvételi és kézbesítési lehetőségek mértéke alapján. A csoportosítás során vizsgálták az éves postahelyi bevételt, a lakossági bevételt, a postán dolgozók létszámát és a postahelyeken kialakított munkahelyek számát. A postahelyen dolgozók létszáma és a közönségkapcsolati munkahelyek alapján a besorolási ismérvek a következők: (lásd 3. sz. táblázat) sz. táblázat Típusok Minimális létszám az adott Ablakok minimum darab postahelyen száma A Több mint 20 fő több mint 8 ablak B 7-19 fő 5-7 ablak C 2-6 fő 2-4 ablak D 1 Fő 1 ablak Több éves előkészítő munka eredményeként egy több évtizede érvényben lévő szabályozás került átalakításra január 1-én hatályba lépett a Magyar Posta hálózatának új, elsősorban piaci szempontokon nyugvó és üzleti célokat szolgáló postahálózati struktúrája. 9 Lásd: Posta Küldeményforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. függelék, valamint 1/A, és 1/B függelék. Letöltés: 2012 szeptember 10 Forrás: Magyar Posta Zrt.: Postai hálózatszervezés és üzemeltetés Kézirat. 14

15 A fenti négy típus meghatározásra: A, A legnagyobb lakossági igénybevételnek megfelelően valamennyi postai szolgáltatást, esetenként plusz szolgáltatást is ellátó postahelyek. B, Ebbe a körbe az értékesítés orientált postahelyek tartoznak ezért széles portfólióval rendelkeznek. Egy részüknél, ahol erre fizikailag lehetőség nyílott, elkülönített tömeges feladói munkahely is működik. Postahelyi kézbesítést és fiókbérleti szolgáltatást is nyújtanak. Ide kerültek besorolásra az üzletházi, áruházi postai szolgáltatóhelyek. C, Ide az átlagos forgalmat bonyolító postahelyek tartoznak, szűkebb szolgáltatási palettával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. D Ezek a legkisebb forgalommal bíró, jellemzően városok peremrészein illetve községekben működő postahelyek. Itt csak a törvényi előírások szerinti szolgáltatás biztosítása szükséges. A besorolás az összes postahelyi bevétel, a lakossági bevétel, a létszám és a kialakított munkahelyek számának - kézbesítő posta esetén a kézbesítési potenciálnak - együttes függvénye. [4] A Posta 2006 és 2009 között a megváltozott jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva megvalósította a teljes levélgyűjtő- és támpontos levélszekrény állomány cseréjét. A telekommunikációs eszközök rohamos terjedése miatt jelentősen csökkent a levélgyűjtő szekrényekben elhelyezett küldemények száma, ezért az állománycserével párhuzamosan jelentős állományszűkítés is megvalósításra került, mintegy ról ~9.000-re csökkent a levélgyűjtő szekrények száma. A vonatkozó jogszabályokkal harmonizálva a Posta törekszik a teljes körű házhoz kézbesítésre. A házhoz kézbesítésbe bevont címhelyek száma folyamatosan növekszik ezzel párhuzamosan a támpontok, a támponttal ellátott címhelyek száma is jelentősen csökken. Míg év végén címhelyet szolgált ki a Posta támpontos kézbesítés útján, 2009-re ez a szám ra csökkent ben stratégiai fejlesztés indult az A típusú posták nyitott pultosítására év végére már 25 A típusú posta - az üzletházi és a B típusú postákat is figyelembe véve már 88 - nyitott pultos kialakítású. A nyitott pultos környezet kialakítása a évi adatok tükrében pozitívan hatott a posták értékesítési eredményeire. Az első ügyfélhívók már ben megjelentek a Magyar Postán. 15

16 Hírlapterjesztés A 90-es évek elején kezdődő és azóta is folytatódó trend a lapolvasási és az előfizetési hajlandóság csökkenését hozta, ami világjelenségként a helyettesítő termékek: televízió, rádió, Internet, mobil kommunikáció, ingyenesen terjesztett kiadványok (pl. Metro, Pesti Est) növekvő vonzerejének és az életstílus általános megváltozásának a következménye. A tévé előretört a reklámpiacon. A sajtótermékek finanszírozásában jelentős szerepet játszó reklámbevételek növelésére, fenntartására a jövőben egyre kevésbé számíthattak a kiadók. Emiatt a kiadói piacot a 90-es években nagyfokú centralizáció jellemezte. A tulajdoni koncentráció olyan fokúvá vált, hogy lényegében három kiadó döntése határozza meg a terjesztési piac sorsát. Ebben az időszakban a Magyar Posta lényegében a teljes megyei napilap terjesztési piacot elveszítette, ugyanis azok terjesztésére a regionális kiadók saját kézbesítő hálózatot szerveztek. A hírlappiacon az élesedő verseny magával hozta azt az elvárást, hogy a Posta a napilapokat minél korábban, de lehetőleg 7 óra előtt jutassa el a lakossághoz. A Posta ennek érdekében előbb 50, majd áprilisától további 55 településen szervezte meg a hajnali (7 óráig történő) kézbesítést ben megvalósult a Posta előfizetéses terjesztési rendszerének informatikai támogatása. A postai hírlap kézbesítési bevételek csaknem kétharmadát uraló 3 lapkiadó (Népszabadság, Sanoma, Ringier) termékeik terjesztésére egy új társaságot hozott létre mely január 1.-től 150 nagyvárosban végzi a kézbesítést. A posta így hírlapkézbesítése nagy részét elveszítette. Ezzel egyidejűleg megszüntetésre, s a levélés utalványkézbesítéssel összevonásra került az addig a városok többségében létező önálló hírlap kézbesítési forma. A Posta 2006 évben célul tűzte ki, hogy a budapesti reklámtermékek kézbesítése terén fennálló 3%-os piaci részarányát év végére 30%-ra kívánja bővíteni. Ez azonban sajátosságai miatt gazdaságosan csak alvállalkozók bevonásával valósítható meg, emiatt úgy döntött, hogy megvásárol egy vállalkozást, és a reklámkiadványokat nem a postai hálózat útján terjeszti. Ezt követően Budapesten és folyamatos kiterjesztést követően további 84 településen a Posta Kézbesítő Kft.-vel - amely a Posta saját tulajdonú leányvállalata - szerződött alvállalkozók végzik a reklámkiadványok, továbbá Budapesten az előfizetett hírlapok kézbesítését. 11 A fix telepítésű postahelyi struktúra nyitvatartási idejének irányelveire, azok rendjére vonatkozóan a Postaforgalmi Ismeretek c. tantárgyból szerezhetőek részletesebb információk (üzleti besorolás) Lásd: Németh Emil Tóth László: A postahálózat fejlődése, megújulás, modernizáció Kézirat p Lásd: Hermann Ottó: Postaforgalmi ismeretek WSÜF 2012 p. p , p , p, 45., p. 143, 152,

17 A Magyar Posta Zrt. postahelyi ingatlan beruházásainak tervezéséhez, döntés-előkészítéséhez Tervezési Irányelvek összeállítására került sor. A szolgáltatási funkcióját illetően más-más elvek szerint kerül kialakításra: az önálló felvételt önálló kézbesítést vagy mindkettőt együttesen ellátó postahely esetében. (Erre elsősorban a postatechnológiai kapcsolatok helyes kialakítása miatt volt szükség.) A világ legtöbb országában a nemzeti posták kijelölt egyetemes szolgáltatóként működnek és állami tulajdonban vannak. Ha áttekintenénk a világ postáinak szerkezeti felépítését, működési-felügyeleti rendszerét, tulajdonosi szerkezetét, funkcionális szervezeti helyzetét, akkor bizonyára érzékelhetnénk a sokféleség megannyi változatát. Jelen témánk alapjául az a kérdés szolgál: hogyan építhető fel adott országon, földrajzi területen, régión belül a postai szolgálati helyek rendszere? A postai szolgáltatást a világ egyes helyein néhány helyen talán még hatósági funkcióként is értelmezik, sokkal többen látják ezt közszolgálati funkciónak, mások gazdasági vállalkozásként tekintenek erre, vagy vegyes elképzeléseket hangoztatnak. A hazai a postai profilhoz, nagyságrendekhez valamely módon is hasonlítható országos hálózattal rendelkező állami vállalatok helyzete is eltérő: a légiközlekedésben még a MALÉV létezése idejében is szétváltak a légiközlekedési, földi kiszolgálói, illetve a légi irányítási feladatok. A MÁV-nál csak néhány éve alakították ki az ún. kereskedelmi-, illetve pályavasút fogalmát és az ennek megfelelő funkciók felügyelő hatósági, szabályozási, szervezeti (a holding rendszerű üzemeltetéshez hasonló elvek szerint) átrendezését. A VOLÁN autóközlekedésben soha nem volt a szakma feladata a közúti pályaépítés, -fenntartás, vagy a közúti biztonsági rendszerek létesítése, ugyanakkor bizonyos elvek szerinti területi tagozódás jött létre a korábbi tröszti szervezet helyett, önálló területi vállalatokkal. A POSTA napjainkig megőrizte országosan egy adószámos rendszerét, központi irányítási struktúráját, amely sok szakmai tekintetben indokoltnak tekinthető (ezt a MATÁV és az ANTENNA HUNGÁRIA funkcióinak kiválása utáni eredményei is alátámasztják.). A közszolgálati funkciók ellátásának széleskörű társadalmi, sokszor politikai igénye ugyanakkor ütközhet a gazdasági racionalitás egyébként nem mellőzhető szempontjaival. Melyik a fontosabb ismérv: a teljes hálózat fenntartása, üzemeltetése, vagy a gazdaságossági forgalmi viszonyok követelte intézkedések végrehajtása. A döntés rendkívül összetett, amelynek jogi aspektusai (az egyetemes szolgáltatások ellátása, a nem nagyvárosi lakosság egyenrangú postai szolgáltatásokkal történő ellátása, stb.), illetve nemzetközi kötelezettségekből (lásd UPU és más postai szervezetek elvárásai, szabályzatai) származó megfontolásai is vannak. A teljes hálózat fenntartása nyilvánvalóan óriási költségeket jelent, amelyek lényegileg szinte állandóak és bizonyos szegmenseiben függetlenek a helyi teljesítményektől, ugyanakkor létezésük a fenti szempontok miatt nem kérdőjelezhető meg. 17

18 Amennyiben egyidejűleg szeretnénk teljesíteni, vagy megfelelni mindkét látszólag ellentétes - szempont együttes követelményeinek (vagyis elvileg kizárjuk a kisforgalmú, ezért nyereségesen nem üzemeltethető kisposta helyek funkcióinak megszüntetését), akkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: mobil posta szolgáltatás bevezetése. Ezzel a megoldással megtakaríthatók az állandó postahely üzemeltetési és fejlesztési költségei, lehetőséget ad humán erőforrások hatékony átcsoportosítására, és több eddig önálló felvevőponttal rendelkező település egy mobilpostával történő ellátására. vállalkozói formában történő üzemeltetés (Postapartner program), meglévő helyi funkciók, szolgáltatások bővítése, automata posták kialakítása (Automata posták kialakításával az állandó telephely fenntartása nehezen kerülhető el, azonban a nyitvatartási idő meghosszabbítható (személyzet foglalkoztatásával). Törekedni kell a fenntartási költségek csökkentésére (közüzemi költségek) Az egyszerűbb szolgáltatások az automata posta segítségével akár napi 24 órában használhatóak, sorban állás és a postahelyi dolgozók tehermentesítése mellett, vagy más /nem postai/ profillal történő helyi közös üzemeltetés lehetőségeinek áttekintése. A nemzeti posták olyan megoldásokat keresnek a postahelyek vállalkozói működtetésbe adásakor, mely mindkét fél, a vállalkozó és a posta számára is kölcsönös előnyöket rejt. A hálózat költségracionalizálására jellemzően két lehetőség áll a Posták rendelkezésére; a hálózati elemek számának csökkentése, illetve közreműködők bevonása a veszteséges szolgáltató helyek üzemeltetésébe. Ha az európai posták liberalizációra adott válaszlépéseit megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy többségük mindkét lehetőséget felhasználja a versenyképesség megőrzésére. Az EU postai szolgáltató helyeinek száma folyamatosan csökken, ebből is látszik, hogy a Posták előszeretettel nyúlnak a veszteséges szolgáltató helyek megszüntetésének lehetőségéhez. A hálózat-szűkítést célzó programok időbeni ütemezése az egyes országok postáinak programjában egymástól jelentősen eltérő, de a Posták többségénél jelen van. A nemzeti posták a postahelyek működtetési fajtáit illetően - általában vegyes megoldásokat alkalmaznak. A postahelyek egy részét vállalkozói formában működtetik, más részét saját üzemeltetésben tartják, további részén mobil szolgáltatásokat üzemeltetnek. A kiválasztás egyrészt üzemgazdasági, másrészt speciális regionális szempontok alapján történik. Érdekes, hogy a vállalkozásba adott fix postahelyek milyen nagy megoszlásban szóródnak az európai posták gyakorlatában. Pl. Írország, Svédország, Dánia, Portugália esetében a vállalkozásba adott arány kb. 70 % (!!!) felett van, hazákban ez % körüli. 18

19 Tekintsük a saját üzemeltetésű posták arányát néhány országban: (lásd. 1.sz ábra) 1. sz. ábra Forrás: Németh Emil: A felvételi hálózat fejlesztésének irányai, kiemelt programok Postás március. A mobil postákról A Magyar Posta Rt. is elkezdte a tradicionális postahálózati struktúra önerőből történő átalakítását ben 946 minimális forgalmú település teljes körű postai szolgáltatását 354 mobil járattal látták el. A mobil postai szolgáltatás bevezetését nagyon sok egyeztetés, sokszor vita előzte meg, hiszen be kellet látni, hogy Minden helyen, minden időben gazdaságosan szinte lehetetlen azonos színvonalú rendelkezésre állást biztosítani, különösen kisebb-nagyobb földrajzi távolságok esetén, de nyitvatartási időben sem. Közismert, hogy minden vállalkozás eszközkészlete, humán és pénzügyi erőforrásai kisebb nagyobb mértékben korlátozottak. A rendelkezésre álló eszközökből kell mindent nyereségesen fenntartani, üzemeltetni. Ha megnéznénk a postahelyek bevétel-szerkezeti teljesítményét, akkor világossá válna, hogy viszonylag kevés nagyposta helyen képződik a teljesítmények aránytalanul magas részaránya. 19

20 A helyzetet tovább nehezíti az adott területen hatályos írott és íratlan jogszabályi követelmény, kötelezettség struktúra. A távközlési szerepkör leválasztása után a kispostáknak helyet adó ingatlanok relatíve magas fajlagos működési költséggel funkcionáltak tovább postaként, de mindegyikük karbantartására, felújítására a források hiánya miatt nem kerülhetett sor. Korábban, a többségében rendkívül rossz állagú épületekben, a bruttó árbevételükhöz mérten kétszeres-háromszoros többletkiadással járt e postahelyek szűkített nyitva tartású üzemeltetése. A másik szempont a technológia átgondolás volt. Egy történetileg már berögzült kezelési elvre kerültek piaci alapokon új termékek, szolgáltatások, elszámolási rendszerek. A 600 fő lélekszám alatti településeken állandó postai szolgáltató hely fenntartása jogszabályilag nem kötelező. A mobil posta bevezetése előtt felmérésre került, hogy a Posta 625 ilyen településen üzemeltetett, 558 helységben pedig belterületi kezelő útján biztosította az egyetemes postai szolgáltatások elérhetőségét. A feladat tehát kettős volt: egyrészt meg kellett szüntetni a hasonló adottságú helységekben tapasztalható szolgáltatás színvonalbeli különbségeket, másrészt tompítanunk kellett - a mai kor elvárásainak figyelembevételével a túlzottan veszteséges üzemeltetés hatásait. Így alakultak ki a négy keréken guruló munkahelyek. A mobilposták egyszerűsített technológiával a teljes körű házhoz kézbesítés mellett, gondoskodnak az egyetemes postai szolgáltatások, postai, pénzügyi értékcikk árusítások, készpénz átutalási megbízás felvételek, lakossági folyószámláról készpénz kifizetés teljesítések (mobil POS terminálon keresztül), kereskedelmi tevékenységek és a megtakarítási közvetítő szolgáltatások ellátásáról is. A mobilposták kiosztó-leszámoló munkahelyei földrajzilag optimálisan kiválasztott nagy forgalmú, elsősorban IPH technológiájú postahelyeken, úgynevezett mobil központokban kerültek kijelölésre. Az indított mobilposta járatok számától függően humánerőforrás bővítést kellett, esetenként ingatlan átalakítást, és IPH eszközpark bővítést kell ezeken a postahelyeken megvalósítani. Vizsgálni kellett a július 1-jével indult mobilposta járatok külső és belső hatásait, valamint a forgalom alakulását. Az országos mintavétel lehetőségével élve 9 megyében, 40 településen 10 kézbesítési körzet - melyek közül 21 lakott helyen korábban nem működött postai fix pontú szolgáltató hely - kezdte meg működését. A faluba megérkező mobilposta egy hagyományosnak nevezhető kürtjelzéssel ad hangot érkezéséről és a minden címhelyre kiosztott jelzőzászlók, jelzőtáblák kihelyezésének segítségével szerez tudomást az ügyféligényekről. Nem tagadható, hogy a mobilposta kezdetben ellenszenvet is hordozott magában. A mobil posta programot a megelőző időszakra vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti: (lásd. 4. sz. táblázat) Indítás időpontja Üzemelő mobil posta járatok száma (db) Mobil szolgáltatással érintett település (db) Volt postája (db) nem volt postája (db) Csomag házhozkézb. 600 fő feletti település (db) Érintett lakos 4. sz. táblázat Érintett háztartás (címhely) év év év Összesen: Forrás: Grózsmik István Mobilposták az országos postaszolgáltatás hálózati rendszerének részeként Posta 2004 augusztus 20

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! MINISZTERELNÖKSÉG Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl Gazdasági Versenyhivatal MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2010. január 13. dr. Urbán Péter Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl 1. Mi a (nyilvános) postai hálózat? Mi a hozzáférési

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A Posta szervezete felkészül a versenyre. Postahelyi irányítási struktúra átalakítása

A Posta szervezete felkészül a versenyre. Postahelyi irányítási struktúra átalakítása A Posta szervezete felkészül a versenyre Postahelyi irányítási struktúra átalakítása Visegrád, 2012. november 19-20. Előadók: Kocsisné Papp Pálfi Ágnes Hálózatmenedzsment osztályvezető Hohner Mihály Pénzforgalmi

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Röviden a szerzőről Absztrakt Kulcsszavak: logisztika, OKJ, szakgimnázium, oktatási rendszer

A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Röviden a szerzőről Absztrakt Kulcsszavak: logisztika, OKJ, szakgimnázium, oktatási rendszer A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Némon Zoltán, logisztikai szakértő E-mail: znemon@externet.hu Röviden a szerzőről 1966-ban közlekedésmérnöki, 1975-ben gazdasági mérnöki diplomát szerzett

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben