ÁpolásÜgy évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:"

Átírás

1 ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk!

2 Magnézium Tartalmú Természetes Ásványvíz Természetes Jódtartalommal*

3 Kedves Tagtársaim, Tisztelt Olvasók! Köszöntöm Önöket idei elsõ számunk hasábjain. Utoljára decemberben olvashatták lapunkat, akkor már mutatkoztak a gazdasági válság jelei és az is elõrevetíthetõ volt, hogy azt a társadalom valamennyi rétege, így az ápolók is megszenvedik. Sajnos mára bizonyos, a kormányprogram helyett a válságkezelés került elõtérbe, így a "Biztonság és partnerségben" lefektetett irányok közül az életpálya-modell kidolgozása és bevezetése tovább várat magára. Az ápolói létszámgondok megoldására az év elsõ negyedében kiírásra került a közmunka program, amelyet a sikeresen pályázó intézmények már elindíthattak. A programmal szembeni érdeklõdés a munkáltatók és a lehetséges munkavállalók részérõl is mérsékeltnek mondható. Szintén az év elején a jogszabályok változásának köszönhetõen az egészségügyi dolgozók nyilvántartása átkerült az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal hatáskörébe, amely sajnálatos módon, - remélhetõleg csak átmenetileg - megbonyolította a mûködési nyilvántartással kapcsolatos dokumentációs feladatokat. A jelenleg érvényes nyomtatványok és a legfrissebb információk megtalálhatók a oldalon. Az egyesület életét tekintve az elsõ két hónap csendesen telt, majd márciustól megszaporodtak feladataink, amelyek között a szekciórendezvények regisztrációs és szervezési feladatain túl a közgyûlés és az Ápolók Nemzetközi Napjának szervezése jelentette a legnagyobb erõpróbát, de ebben az idõszakban kellett beadni a mûködésre kiírt pályázatokat is. Jelenleg három beadott anyagunk vár elbírálásra. Április 7-8-án a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola igazgatónõjének felkérésére zsûritagként résztvettünk a XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián. Még ugyan ezen a héten a Magyar Kórházszövetség elnökségének meghívására jelen voltunk az MKSZ Egerben megrendezett kongresszusán, ahol a Gyógyítsunk, de kivel szekcióban az ápolói utánpótlás-hiány okairól tarthattam elõadást. Április második fele a közgyûlés jegyében zajlott, melyet április 29-én tartottunk az Állami Egészségügyi Központ elõadótermében. Eseményeinkrõl részletesen beszámolunk lapunk hasábjain, melyek böngészése remélem hasznos idõtöltésnek bizonyul. Május várhatóan az Ápolók Nemzetközi Napjának ünneplése jegyében zajlik, melyet minden évben országszerte egyre szélesebb körben ünnepelnek meg az ápolók. Az ünnep alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetõsége nevében minden ápolónak jó egészséget, sikereket és méltó ünnepet kívánunk. Bugarszki Miklós elnök ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ ÁpolásÜgy 1

4 Magyar Ápolási Egyesület Küldöttgyûlése FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tisztelt Küldöttközgyûlés! A Felügyelõ Bizottságnak, mint a Küldöttközgyûlés által megválasztott testületnek feladata: - A Közgyûlés, a Választmány és az Elnökség határozatai végrehajtásának, - az Egyesület és szervei alapszabály szerinti mûködésének felügyelete, - és a tevékenységérõl történõ beszámolás. - Az Egyesület gazdálkodásának, pénzeszközeinek a könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályok elõírás szerinti kezelésének, a nyilvántartások, a pénzügyi és statisztikai kimutatások és beszámolók elkészítésének az ellenõrzése. A Felügyelõ Bizottság vizsgálatai során a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belsõ szabályzatoknak való megfelelést szem elõtt tartva látta el tevékenységét. A Felügyelõ Bizottság a évi ellenõrzési kötelezettségének eleget tett és a tapasztalatokat az alábbiakban ismertetem: A MÁE 1989-tõl, olyan jogi személyként mûködik, amelyben kifejezetten a személyegyesülési jelleg dominál, önkéntes társulással szervezõdik, non-profit jelleggel, kiemelkedõen közhasznú és társadalmi szervezetként mûködik. A MÁE szervezettségének megtartásához, esetleges fokozásához meghatározó, hogy az egyesület céljai és feladatai találkozzanak a tagjai egyéni és társadalmi érdekeltségével, elvárásaival. Erre a jövõben még nagyobb figyelmet kell fordítani, mivel nehéz év áll elõttünk, romló gazdasági környezetben új kihívásokkal. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a fizetõ tagok száma folyamatosan fogy, a évrõl év végére 78,1%-ra, közel kettõezer fõvel csökkent. Hatására a tagdíj bevételek is a évihez képest 5 millió 965 ezer Ft-tal csökkentek. A Felügyelõ Bizottság pénzügyi ellenõrzési kötelezettségének reprezentatív mintavételes eljárással tett eleget. Megvizsgáltuk az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú egyszerûsített beszámoló mérlegét és eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítõ kimutatásokat. Az alapbizonylatok között áttekintettük a banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés dokumentumait. Megvizsgáltuk a készpénz kezelés rendjét, az elõleg és szigorú számadású nyomtatványok kezelését. Olyan szabálytalanságot, mely az egyesület pénzügyi és számviteli rendjét sértené nem tapasztaltunk A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerûen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok tartalma az egyesület évi tevékenységével összhangban áll. A kifizetések számlával, bérjegyzékkel, szerzõdéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt. Az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét egyesület rendszeresen teljesíti. A gazdálkodását a küldöttközgyûlés által elfogadott éves költségvetési terv alapján végzi. A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a kialakított bevételi és kiadási struktúrának megfelelõen tartalmazza a mûködést meghatározó tételeket. A évi nyitó pénzkészlet: ezer Ft, mely a banki és pénztári pénzkészletbõl áll és a évben ténylegesen befolyt bevételek ezer Ft nyújtottak fedezetet a kiadások teljesítéséhez. A bevételi oldalon a tagdíjak részaránya elõzõ évhez képest csökkent, a 81,6%-os részarány 62,8%-ra esett vissza, és a különbözõ pályázati pénzek 8,5%-os részaránya 5,9%-ra mérséklõdött. A rendezvények lebonyolításából befolyó bevétel ugyan 11,5%- ról 27, 7%-ra emelkedett, de ez a bevételi forrás együtt járt a kiadások emelkedésével is. Az egyéb bevételeknél is 1,2%-ról 3,7%-ra történõ növekedés tapasztalható. A évi tervezett BEVÉTELEK 103,5%-ra teljesültek, a bevételi többlet 1 millió 173 ezer forint volt. A tagdíjaknál kiesõ bevételt kompenzálta a rendezvények szervezésébõl származó bevételi többlet, de ez nem a pénzügyi eredményt növelte, mivel a bevételek nem nyújtottak teljes mértékben fedezetet a lebonyolítás költségeihez. A rendezvények szervezése a évben 957 ezer forint veszteséget eredményezett. A pályázati bevételek a tervnek megfelelõen teljesültek. A évi tervezett KIADÁSOK-at az egyesület 112,9%-ra teljesítette, a befolyt bevételek azonban a kiadások 9,4 %-ára nem nyújtottak fedezetet, így a korábbi évek megtakarított pénzeszközeibõl 3 millió 068 ezer forint felhasználásra került a évi kiadások teljesítéséhez. A dologi és személyi jellegû kiadások részaránya a tervezéskor 71,6 illetve 28,4% volt, a tényleges teljesítése a dologi kiadások javára valósult meg (75,3 illetve 24,7%-kal). A dologi jellegû kiadások között meghatározó nagyságrendet 38,8%-ot a rendezvények lebonyolítása képviselt, ezt követi 19,2%-kal az Ápolásügy újság teljes nyomdai kivitelezési munkálatainak és a címjegyzéknek megfelelõ címekre történõ kiszállításának a kiadásai. A nemzetközi tagdíjak 9,2%-os részarányt tettek ki. A megyéknek történõ tagdíj visszatérítések a dologi kiadások 6,1%-át jelentették, mely jelentõsen elmaradt a tervezettõl, mindössze 35%-ra teljesült. Az elszámolást belsõ szabályozás alapján munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében a MÁE Központi Iroda munkatársa végzi. Az elõzõ idõszak elszámolása alapján a megyék bizonylatainak ellenõrzésével, szabályszerûségi ellenõrzés lefolytatását követõen történik a kiutalás. Több esetben indokolatlanul hosszú idõszakot ölel fel az elszámolás. 2 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK

5 A közhasznúsági jelentésben szereplõ MÉRLEG FÕÖSSZEG 8 millió 335 ezer Ft., az eszköz oldalon a befektetett eszközök 393 ezer Ft-tal, a forgó eszközök 7 millió 942 ezer Ft-tal szerepelnek. Az adatok alapján megállapítható, hogy nem a tartósan rendelkezésre álló eszközök képviselnek jelentõs nagyságrendet, hanem a korábbi évek pozitív eredményébõl képzõdött pénzeszközök. A pénzeszközök 83,8 %-os részaránya nyújt biztonságot a jövõbeni mûködtetéshez. Azonban erre alapozni a jövõt nem lehet, meg kell teremteni a pénzügyileg is eredményes gazdálkodás feltételeit. A forrás oldalon a saját tõke 7 millióm 668 ezer Ft, és a rövid lejáratú kötelezettség 667 ezer Ft. A saját tõke az elõzõ évhez képest 3 millió 60 ezer Ft-tal csökkent. A év közhasznú tevékenysége is veszteséges lett. Összességében évben is vagyonvesztés következett be, a saját tõke a 2007 évi saját tõkének 71,5%-a, oka a bevétel és kiadás diszharmóniája (deficit), valamint az, hogy a kiadások egyszeri ráfordítást jelentõ költségekben realizálódtak. A saját tõke fedezetét a december 31-én rendelkezésre álló 6 millió 987 ezer Ft. pénzeszközök, a 955 ezer Ft. követelések és a használatban lévõ tárgyi eszközök biztosítják. Az Egyesület mûködését érintõ egyéb megállapítások A közhasznú szervezetekre vonatkozó elõírások szerint: - A vezetõszerv döntését tartalmazó határozatokról olyan nyilvántartás vezetésérõl kell rendelkezni a közhasznú szerv létesítõ okiratának vagy annak felhatalmazása alapján belsõ szabályzatának, melybõl a vezetõ szerv döntésének tartalma, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya ( ha lehetséges személye) megállapítható; - Az egyesület vezetõsége minden évben az alapszabály szerint legalább negyedévente tartsa meg ülését; A évi határozatokat az elnökségi, vezetõségi ülésekrõl készült emlékeztetõk tartalmazzák. Errõl az Egyesület a határozat tárat folyamatos nyilvántartással vezette, a döntési arányok rögzítése megvalósult. A vezetõség tagjai nem veszik elég komolyan a vezetõségi üléseket, egyéb elfoglaltságra hivatkozva azon nem minden esetben jelennek meg. Az elnökségi, vezetõségi ülések az elõírt számban megtartásra kerültek. A házipénztári szabályzat évi aktualizálását az ellenõrzés lefolytatásáig nem végezték el. JAVASLATOK: Célszerûségi: - Alakítson ki új arculatot az Egyesület, mely figyelembe vesz az új kihívásokat. - Továbbra is fenntartjuk az elõzõ évi javaslatunkat, hogy a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében a szervezettséget javítani szükséges. A Kincstári körbõl kikerülõ gazdasági társasági ill. egyéb átalakulással érintett intézményeknél a tagdíj levonásra nagyobb figyelmet kell fordítani, ill. új megbízást kell adni. - A vezetõségi tag távolléte esetére adhasson megbízást munkatársának, hogy a vezetõségi ülésen képviselje. - A tagdíj visszatérítések gyakorlatának megváltoztatását tárgyalja meg a vezetõség. Rövidebb idõintervallum álljon rendelkezésre az elszámoltatás és a visszatérítés lebonyolítására. Az elszámoltatás szabályait belsõ szabályzatban rögzítsék. Az Egyesület könyvelõjét vegyék igénybe ezen döntést megalapozó szakmai koncepció kialakításához. - A rendezvények lebonyolítása elõtt készüljön pénzügyi terv, mely vegye figyelembe a rendezvény pénzügyi kockázatait és olyan programokat szabad felvállalni, melynek megvalósításához a források biztonsággal rendelkezésre állnak. Szabályszerûségi: - Szabályzatok aktualizálása, kiemelt figyelmet fordítva a házipénztár kezelés rendjére. A Felügyelõ Bizottság jelentését összegezve: Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz. Az egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabálylyal és a évi munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta. Kérem a Tisztelt Küldött Közgyûlést, hogy az elhangzottak szerint szíveskedjen a beszámolót elfogadni. Köszönöm figyelmüket! Harsányi Imréné FB. elnök EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 3

6 Éves közgyûlés A Magyar Ápolási Egyesület április 29-én tartotta éves közgyûlését a Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelyének elõadótermében. A közgyûlésre való felkészülést már februárban elkezdtük, a küldöttek értesítése megtörtént, ennek ellenére a határozatképességhez az elsõ összehívásra 7 küldött hiányzott. A közgyûlés a második összehívásra 78 fõvel határozatképes volt és a napirend elfogadása után megkezdte munkáját. Az elnöki beszámolót, közhasznúsági jelentést, valamint a felügyelõ bizottság beszámolóját lapunk hasábjain részletesen megismerhetik. A közgyûlés fontos megállapítása a beszámolókon túl, hogy a Magyar Ápolási Egyesületnek a stabil jövõ érdekében további megújulásra lesz szüksége, új utakat kell keresni és az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni az alapszervezetek és területi szervezetek munkájának támogatására és motiválására. A beszámolókat a közgyûlés határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. A Magyar Ápolási Egyesület Kiemelkedôen Közhasznúsági Jelentése évrôl Elhangzott április 29-én a MÁE küldöttgyûlésén. Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a évben is az évi CLVI tv-nek megfelelõen látta el közfeladatait. E feladatokon belül elsõ sorban oktatás, képzés, továbbképzés, volt kiemelhetõ. A küldöttgyûlésen a kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelõen szakmai és pénzügyi beszámolót kell elõterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek. A beszámoló elsõ részében a bevételi oldal évi terv és tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a kiadási oldalt mutatom be ban is elmondható, hogy elsõdleges szempont a stabil gazdálkodás megteremtése mellett, a közterhek határidõre történõ megfizetése volt, tekintettel az egyesület közhasznú státuszára, és a pályázatokon való részvételi feltételekre. Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2008-ra 8000 fõs taglétszámra terveztünk, ez összegszerõen forintot jelentett. Ezzel szemben a tény Ft ami 78,1% megvalósulást jelentett. Mindezek mellett a éves tagdíjbevétel az összbevételünk 62,8% tette ki. Itt kell megemlíteni, hogy az egyesület tagnyilvántartása alapján regisztrált tagunk van amely létszám kis eltéréssel 100% fizetési morál mellett forint tagdíjbevételt jelentett volna, A befizetések alapján számított taglétszámunk azonban 7111 fõ ami jelentõs eltérést okoz. Második legjelentõsebb forrást a rendezvényekhez köthetõ bevételek jelentették, amelyek azonban valamennyi költséget tartalmaztak, így a kiadási oldalon is jelentõs tételt képviseltek. Összegszerûsítve a rendezvényekhez köthetõ bevétel Ft. volt szemben a tervezett Ft-tal. Pályázati bevételei tervünk 2008-ban 100%-ban teljesült, ezen a soron forint realizálódott. A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következõ tétel az egyes rendezvényekhez kapott támogatások, illetve szerzõdésbe foglalt projektek voltak. A tervezethez képest a tagdíjakhoz hasonlóan, de nagyobb arányú eltéréssel itt is jellemzõ volt a kisebb eredmény, így a tervezett forinttal szemben a bevételünk ennél a sornál kicsivel forint alatt volt ez csupán 39.9% teljesülést jelent. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 83,6% teljesüléssel Ft. bevételt könyvelhetõ el. A fentiek szerinti a évi összes bevétel terv-tény aránya 103,6%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest forintos bevétel növekményt jelent. A kiadási oldal bemutatásánál elõbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 75,34%-a a fennmaradó 24,66%-bérjellegû kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza. A kiadási oldal legnagyobb tételét a rendezvények költsége jelentette, ez érthetõ, hiszen két olyan rendezvényünk volt a évben, amely két napos volt, így a szállás, ellátás, valamint a különbözõ programok költségei is terhelik ezt a sort. Ennek megfelelõen a rendezvényekre fordított összeg Ft. Amely nagymértékben meghaladta a tervet. A közel 11 millió forintos rendezvényköltséghez 44 rendezvényen az országos iroda regisztrációjában szereplõ 1103 fõ vett részt, ez azonban nem tartalmazza a helyi rendezvényeken külön regisztrált résztvevõi számot, amely biztosan meghaladja az ezer fõt. Így elmondható, hogy az egy fõre jutó továbbképzési költség ha csupán kétezer fõvel számolunk közelítõleg 5500 Ft-ot tesz ki. Tervezéskor a legnagyobb költségelem az Ápolásügy folyóirat volt, amelyre Ft-ot terveztünk. Ez Ft-tal közel 100%-ra teljesült. Jelentõs arányt képviseltek a kiadási oldalon a nemzetközi tagdíjak is, amelyekre Ft-ot fizettünk ki. A kiadási oldalon elmaradás mutatkozott a tagdíj viszszatérítések területén, ez egyrészt abból adódott, hogy a tagdíj visszatérítés a tagdíjbevételhez kötött, így a bevétel csökkenése a visszatérítés oldalon is csökkenést jelent, másrészt a visszatérítésre való jogosultság 4 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK

7 feltétele, hogy az elõzõleg visszautalt összeg 85%-a felhasználásra kerüljön és azzal az a területi szervezet szabályszerõen elszámoljon. Az alapszabályban elõírt számú vezetõségi ülésekre Ft. tervezett kiadással szemben ennek kicsivel több mint felét használtuk fel, azaz forintot, ami azonban a könyvelési rend miatt nem tartalmazta az utazási költségeket, így ezek majd egy másik tételsoron jelennek meg összesen Ft értékben, amely azonban valamennyi utazással kapcsolatos költséget tartalmaz. Oktatás, továbbképzés költségeire forintot terveztünk, amely 72,6% felhasználással forintra teljesült. Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülõ szerviz költségeket, könyvelést és kis értékû tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen Ft-ot terveztünk ezzel szemben Ft. könyvelt költséget realizáltunk. Ez kis mértékben meghaladta a tervet, de ha figyelembe vesszük, hogy itt került könyvelésre forint amortizáció, amely tényleges kiadást nem jelent itt is kisebb volt a kiadás, mint a terv. Annak ellenére, hogy az egyes sorokat tekintve több soron jelentkezett megtakarítás, mint többletkiadás a dologi költségek mérlege a rendezvényköltség nagy aránya miatt még is többlet kiadást mutat, mint a tervezet, ez összegszerûsítve Ft., amely azonban forint tényleges kiadással nem járó technikai sort is tartalmaz. Mindent egybevetve a dologi oldal teljesülési aránya 118,7%. A személyi kiadásokra tervezett összeget 98,2% teljesítettük ez összességében Ft., amely tartalmaz valamennyi munkáltatói és munkavállalói költségelemet, mint adók, járulékok. Iroda mûködési költségeire a tárgyévben forintot terveztünk, amely tartalmazta bérleti díjat, irodaszereket és a kommunikációs költségeket, mint: telefon, Internet, honlap, posta, és egyéb hirdetési költséget is. A tényleges kiadás oldalon ezekre mindösszesen Ft. jelentkezett így ez 92,4% megvalósulással minimális, közel Ft. megtakarítást mutatott. Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami Ft. volt nem nyújtott fedezetet a Ft. - kiadásra valamint, hogy a két összeg különbözeteként Ft. negatívum keletkezett. A hiányt csökkenti, hogy az említett tényleges kiadást nem jelentõ könyvelési tétel összességében Ft., így a tényleges különbözet Ft., ami az elõzõ évek tartalékai terhére került felhasználásra. Egyszerõsített eredmény levezetés ezer forintban: Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítás 7,575 Bérköltség 5,090 Megbízási díjak - Személyi jellegõ egyéb kifizetések 885 Bérjárulékok 160,0 Pénzügyileg rendezett ráfordítások 27,754 Értékcsökkenés 239 Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 36,794 Szervezet által nyújtott egyéb támogatások - APEH által kiutalt 44 Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett, tagjai számára több pontszerzõ továbbképzési lehetõséget biztosított. Sajnálatos módon a nemzetközi szervezetek által külföldön szervezett konferenciákon nem állt módunkban részt venni. A stabil gazdálkodást nehezíti, hogy a megromlott gazdasági környezet egyesületünket sem hagyja érintetlenül, és a bevételek csökkenése évrõl évre érezteti hatását és csak a kiadási oldal szoros kontrolljával tartható a jelenlegi helyzet. Bugarszki Miklós elnök FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekciója és a Petz Aladár megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztálya szervezésében május án kerül megrendezésre a XVII. Országos Szülésznõi Konferencia Helyszíne: 9021 Gyõr, Aradi Vértanúk útja 16. Richter János Terem További információk és bejelentkezés az Interneten: EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 5

8 XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencia, Miskolc Miskolcon, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában került megrendezésre a XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencia április 7-8. között. A konferencia fõvédnöke Vízvári László az ETI fõigazgatója volt. Az ország minden területérõl érkeztek ápoló, mentõápoló, csecsemõ- és gyermekápoló tanulók, akik igényesen elkészített elõadásaikat prezentálták az érdeklõdõknek. A versenyt hosszú elõkészítõ munka elõzte meg. Az elsõ fordulóban pályázatot kellett írni az alábbi témakörökben. Krónikus betegségek kialakulása és a környezetei tényezõk összefüggései. Szakdolgozói lehetõségek a megelõzésben (egészségmegõrzés, egészségfejlesztés) Jogi és etikai kérdések a szülészet körében (életkor és gyermekvállalás, intézeten kívüli szülések, egészséges terhesség és szülés) Sürgõsségi betegellátás aktuális problémái hazánkban. Szakma vagy hivatás? A média szerepe az ápolói hivatás társadalmi megítélésében. (ápolói karrier, tanulói pályaválasztási motiváció, ápolói presztízs) Szubkultúrák találkozása az egészségügyben. (ápolók, attitûdök, egészségkulturáltság) Összesen 57 pályamunka érkezett be az országban mûködõ egészségügyi szakközépiskolákból. A pályázatokat egy független zsûri bírálta el és a legjobb 35 került elõadásra. Jelentkezéskor komoly kritériumoknak kellett eleget tenniük a diákoknak és csak azok a dolgozatok jutottak tovább, amelyek megfeleltek a kutatás módszertan tartalmi és formai követelményeinek. A konferencia célja, hogy önálló gondolkodásra vélemények megfogalmazására neveljük a tanulókat, miközben megismerkednek az ápoláskutatás módszereivel. Az iskolából kikerülve a mindennapi munkában alkalmazni tudják tapasztalataikat segítve ezzel az ápolástudomány ápoláskutatás fejlõdését. A konferencián elsõ helyezést Gáspár Anita a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulója Mi lesz veled ápoló? címû dolgozatával nyerte el. Felkészítõ tanára Szegedi Judit okleveles ápoló tanár. A konferencia zárásán sok különdíjat adott át Kiss Mária a zsûri elnöke és Kovács Tünde az ETI oktatási igazgatója. Mindenki nagyon jól érezte magát és sok élménnyel távozott. Talán nincs veszve minden, ha ilyen a szakmai utánpótlás. Talán oda kellene figyelni a tenni tudó szakembereknek Gáspár Anita szavaira, javaslataira, amellyel az ápolói hívatás rangját presztízsét szeretné visszaszerezni. A XIII. Országos Tudományos Diákkonferencia Kecskeméten kerül megrendezésre 2010 tavaszán. Szegedi Judit FELHÍVÁS A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓJA JUNIUS 5-ÉN, BUDAPESTEN RENDEZI II. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT Helyszín: Péterfy Sándor utcai Kórház, Rendelõintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca emeleti tanácsterem További információ: E-mai: 6 ÁpolásÜgy NEMZETKÖZI HÍREK

9 EFN sajtóközlemény Befektetni az egészségügybe a globális recesszióra való válaszként április 20. Huszonnyolc EFN tag jelentett a 90. Általános Közgyûlésen a gazdasági és pénzügyi válság hatásáról az egészségügyre és a szociális ellátásra nézve az EU tagállamokban. Az országok nagy része egészségügyi költségvetés csökkentésérõl, elbocsátásokról, kórházak és más egészségügyi egységek bezárásáról, fizetéscsökkentésekrõl, kevesebb ápoló oktatásba való felvételérõl, kényszerített fizetés nélküli szabadságokról és csökkentett nyugdíjalapról számolt be. Ez nem biztonságos szolgáltatásokhoz és betegellátáshoz vezet. EZÉRT AZ EFN A KÖVETKEZÕKRE HÍVJA FEL az államfõk és a pénzügyminiszterek figyelmét: - A KÖLTSÉGVETÉS CSÖKKENTÉSE HELYETT VÉDJÉK MEG, ÉS FEKTESSENEK BE AZ EGÉSZSÉGÜGYBE ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBA. - FEJLESSZÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAERÕT ahelyett, hogy csökkentenék. - ANYAGILAG TÁMOGASSÁK A LEGNEHEZEBB HELYZETBEN LÉVÕ TAGÁLLAMOKAT. Az Európai Bizottságnak és a Nemzetközi Valutaalapnak azonnal támogatnia kell a tagállamokat, hogy fenntarthatóvá tegyék az egészségügyi és szociális ellátást. Az EFN tagok a következõre jutottak: EGY VÁL- SÁG ELEJÉN TARTUNK, AMELY SÚLYOS NEGATÍV HATÁSSAL LESZ AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, HA NEM CSE- LEKSZÜNK AZONNAL. Fordította Szabó Viktória FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója együttmûködve a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel június án rendezi meg VIII. Országos Konferenciáját. A Konferencia helyszíne: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget A konferencia továbbképzési pontértéke: 8 pont Jelentkezési lap és szállásinformáció letölthetõ formában honlapunkon elérhetõ. További információ: Magyar Ápolási Egyesületnél Tel.: 1/ , NEMZETKÖZI HÍREK ÁpolásÜgy 7

10 Európai Unió, Egészségpolitikai Fórum Nyílt levél a gazdasági válságról és az egészségrôl A kormányok közötti találkozók szervezés alatt állnak, beleértve az éves EU tavaszi csúcsot is, amely a jelenlegi világgazdasági helyzet problémáját állítja elõtérbe, ezért mi, a szervezetek, akik együttesen alkotják az EU Egészségpolitikai Fórumát felhívunk mindenkit, hogy tegyenek meg minden tõlük telhetõt annak az érdekében, hogy prioritás legyen ennek és a jövõ generációinak egészségének és jóllétének védelme. Bizonyítékokon alapuló tudással rendelkezünk arra nézve, hogy egyértelmû a kapcsolat az egészség és a gazdasági fenntarthatóság között. Ez a meghatározó része az elõttünk álló problémák megoldásának, amelyek különböznek minden európai tagállamban, de az összesre nézve súlyos következményekkel járnak. Egy egészséges gazdaság feltétele egy egészséges populáció a lisszaboni stratégia részeként létezik egy egészséges életévek mutató, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egy egészséges populációra van szükség a gyors talpra álláshoz. Az egészséges európaiak munkát teremtenek, találnak és megtartanak, és jobban képesek megküzdeni a bizonytalansággal és a stresszel. A Lelki Egészség Európai Paktuma erre hivatkozik, és több irányadó EU-s tanulmány is kimutatta a kapcsolatot egészség és jóllét között. Az egészségügyi szektor egyedül 10%-át teszi ki az EU GDP-nek. Az egészségügyi szolgáltatások és kapcsolódó testületek a legnagyobb foglalkoztatók között vannak az Európai Unióban. Minden állam gazdaságában elengedhetetlen tényezõ az iparág és a közszolgálat támogatása. Minden ország minden közössége gazdasági szerkezetének alapvetõ eleme a betegségmegelõzés és az ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való idõben történõ és hatékony hozzáférés. A késedelmek és az alacsony sztenderdek a kórházi beutalások számának és tartósságának növekedését jelenti, a munkahelyi biztonság és a környezeti védelem terén is. Ez a létfontosságú szolgáltatások nagyobb költségterhét jelenti, magasabb költségeket az egészségügyi szektornak, emellett ehhez kapcsolódó segélyeket és más kiadásokat. Ez egyik államnak sem érdeke. Növekvõ aggodalommal figyeljük a közleményeket és a csökkenõ költségvetéseket az egészségügyben és a szociális szférában bizonyos EU államokban. Aggodalommal jegyezzük a növekvõ társadalmi nyugtalanságot bizonyos államokban. Tisztában vagyunk a növekvõ társadalmi és egészségügyi egyenlõtlenségekkel államokon belül és államok között. Jelenlegi tudásunkra alapozva meg tudjuk jósolni ezek szörnyû következményeit, amelyek hatással lesznek az egészség determinánsaira és ezzel együtt a gazdasági hatékonyságra, a társadalmi összetartásra és a környezet fenntarthatóságára. Összehasonlítva ezt azokkal a bizonyítékokkal, amelyek arra mutatnak rá, hogy az egészségügybe való befektetés, amely egészséget és jóllétet jelent mindenki számára, nem csak a betegségek hiányát, nagyon jótékony hatású. A történelemi tanulságok szerint azok az államok, amelyek befektettek az egészségügybe a múlt században fenntarthatóbbnak mutatkoztak, mint azok, akik csökkentették befektetéseiket. Felhívunk mindenkit, hogy fogadja meg ezeket a leckéket és alaposan derítsék fel az egészségkapacitásokba, tudásba, és infrastruktúrába (az e-egészséget is beleértve) való befektetés lehetõségeit, és az erõfeszítések stimulálni fogják a gazdasági talpra állást. Tudjuk, hogy a kormányok önmagukban képtelenek az összes probléma megoldására, és nem érdemlik meg az összes kritikát. Tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet gyökere, következményei és megoldása leginkább globális lehet. Mi képviseljük és tükrözzük az EU és azon túli államok szervezeteinek szükségleteit és nézõpontját. Arra törekszünk, hogy nemzetközi szinten együtt dolgozzunk több érdekelttel ebbe beleértve közösségi, privát és önkéntes szerveket, kutatókat, újítókat és szakembereket, egyéni polgárokat és közösségeket. Vezetést keresünk az európai államok és kormányok vezetõitõl, akik bátor és határozott lépéseket tennének, akik az emberek egészségét elsõbbségben részesítik, védik és lépéseket tesznek az érdekében, akik nem áldozzák fel az egészséget rövid távú anyagi érdekek vagy gazdasági csodaszerek miatt. Azok a rövid távú megoldások, amelyek az egészségügyi és szociális kiadásokat csökkentik, és amelyet pár tagállamban javasolnak rövidlátóak és tönkreteszik egész Európa talpra állási kilátásait. Elkötelezettek vagyunk arra, ahogyan az az egészséggel összefüggõ gazdasági, szociális, környezeti, demográfiás és technológiai szabályozás elsõbbségben részesítésével tesszük hogy konstruktívan dolgozzunk együtt kormányokkal és más érdekeltekkel, mint az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Unió Intézményei hogy segítsenek ezen kihívásokkal való megküzdésben. Az õ specifikus tevékenységekre tett javaslataik az egészség és a fenntartható fejlõdés terén alaposan megfontolandók. Most van itt az idõ arra, hogy minden kormány tettekre kötelezõdjön el az egészségügy érdekében. Minden közfelmérés azt mutatja, hogy minden polgár fõ aggodalma saját egészsége, és sokan ezt fogják figyelembe venni az elkövetkezendõ EU választásokon. Arra biztatjuk Önöket, hogy ezt tartsák a legfontosabbnak, és várjuk válaszaikat. Brüsszel, január 21. Fordította: Szabó Viktória 8 ÁpolásÜgy NEMZETKÖZI HÍREK

MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE 2009. ÁPRILIS 29. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tisztelt Küldöttközgyűlés!

MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE 2009. ÁPRILIS 29. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tisztelt Küldöttközgyűlés! MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE 2009. ÁPRILIS 29. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tisztelt Küldöttközgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttközgyűlés által megválasztott testületnek feladata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A méhnyakrákszűrés hatékonyságának vizsgálata Zala megyében

A méhnyakrákszűrés hatékonyságának vizsgálata Zala megyében A méhnyakrákszűrés hatékonyságának vizsgálata Zala megyében Az elmúlt 3 év hazai regionális adatait tanulmányozva megállapítható, hogy a méhnyak daganatos elváltozásainak tekintetében igen magas incidenciát

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 28. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 29. március 11. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete 8360 Keszthely Helikon u. 3. Adószám: 18969506-1-20 2011. évi Közhasznúsági jelentése Keszthely, 2012. január 29. Záradék: E közhasznúsági jelentést a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Jelentés a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Megvizsgáltam a Magyar Írástanulmányi Társaság 2013. évi gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámolót és mellékleteit, valamint az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.év Páka, 2012. május 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.év - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. A Szervezet alapadatai 3 II. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 211. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 211. március 31. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Páka, 2011. május 18. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány 2800 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabánya, 2013. március 01. Tartalom: 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

... Dr. Szokol Miklós elnök

... Dr. Szokol Miklós elnök DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2014. év Debrecen, 2015.03.31.... Dr. Szokol Miklós elnök Általános rész: Szív Egyesület bemutatása: Működési forma : egyéb egyesület Alapítás ideje : 2001.

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben