ÁpolásÜgy évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:"

Átírás

1 ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk!

2 Magnézium Tartalmú Természetes Ásványvíz Természetes Jódtartalommal*

3 Kedves Tagtársaim, Tisztelt Olvasók! Köszöntöm Önöket idei elsõ számunk hasábjain. Utoljára decemberben olvashatták lapunkat, akkor már mutatkoztak a gazdasági válság jelei és az is elõrevetíthetõ volt, hogy azt a társadalom valamennyi rétege, így az ápolók is megszenvedik. Sajnos mára bizonyos, a kormányprogram helyett a válságkezelés került elõtérbe, így a "Biztonság és partnerségben" lefektetett irányok közül az életpálya-modell kidolgozása és bevezetése tovább várat magára. Az ápolói létszámgondok megoldására az év elsõ negyedében kiírásra került a közmunka program, amelyet a sikeresen pályázó intézmények már elindíthattak. A programmal szembeni érdeklõdés a munkáltatók és a lehetséges munkavállalók részérõl is mérsékeltnek mondható. Szintén az év elején a jogszabályok változásának köszönhetõen az egészségügyi dolgozók nyilvántartása átkerült az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal hatáskörébe, amely sajnálatos módon, - remélhetõleg csak átmenetileg - megbonyolította a mûködési nyilvántartással kapcsolatos dokumentációs feladatokat. A jelenleg érvényes nyomtatványok és a legfrissebb információk megtalálhatók a oldalon. Az egyesület életét tekintve az elsõ két hónap csendesen telt, majd márciustól megszaporodtak feladataink, amelyek között a szekciórendezvények regisztrációs és szervezési feladatain túl a közgyûlés és az Ápolók Nemzetközi Napjának szervezése jelentette a legnagyobb erõpróbát, de ebben az idõszakban kellett beadni a mûködésre kiírt pályázatokat is. Jelenleg három beadott anyagunk vár elbírálásra. Április 7-8-án a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola igazgatónõjének felkérésére zsûritagként résztvettünk a XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián. Még ugyan ezen a héten a Magyar Kórházszövetség elnökségének meghívására jelen voltunk az MKSZ Egerben megrendezett kongresszusán, ahol a Gyógyítsunk, de kivel szekcióban az ápolói utánpótlás-hiány okairól tarthattam elõadást. Április második fele a közgyûlés jegyében zajlott, melyet április 29-én tartottunk az Állami Egészségügyi Központ elõadótermében. Eseményeinkrõl részletesen beszámolunk lapunk hasábjain, melyek böngészése remélem hasznos idõtöltésnek bizonyul. Május várhatóan az Ápolók Nemzetközi Napjának ünneplése jegyében zajlik, melyet minden évben országszerte egyre szélesebb körben ünnepelnek meg az ápolók. Az ünnep alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetõsége nevében minden ápolónak jó egészséget, sikereket és méltó ünnepet kívánunk. Bugarszki Miklós elnök ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ ÁpolásÜgy 1

4 Magyar Ápolási Egyesület Küldöttgyûlése FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tisztelt Küldöttközgyûlés! A Felügyelõ Bizottságnak, mint a Küldöttközgyûlés által megválasztott testületnek feladata: - A Közgyûlés, a Választmány és az Elnökség határozatai végrehajtásának, - az Egyesület és szervei alapszabály szerinti mûködésének felügyelete, - és a tevékenységérõl történõ beszámolás. - Az Egyesület gazdálkodásának, pénzeszközeinek a könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályok elõírás szerinti kezelésének, a nyilvántartások, a pénzügyi és statisztikai kimutatások és beszámolók elkészítésének az ellenõrzése. A Felügyelõ Bizottság vizsgálatai során a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belsõ szabályzatoknak való megfelelést szem elõtt tartva látta el tevékenységét. A Felügyelõ Bizottság a évi ellenõrzési kötelezettségének eleget tett és a tapasztalatokat az alábbiakban ismertetem: A MÁE 1989-tõl, olyan jogi személyként mûködik, amelyben kifejezetten a személyegyesülési jelleg dominál, önkéntes társulással szervezõdik, non-profit jelleggel, kiemelkedõen közhasznú és társadalmi szervezetként mûködik. A MÁE szervezettségének megtartásához, esetleges fokozásához meghatározó, hogy az egyesület céljai és feladatai találkozzanak a tagjai egyéni és társadalmi érdekeltségével, elvárásaival. Erre a jövõben még nagyobb figyelmet kell fordítani, mivel nehéz év áll elõttünk, romló gazdasági környezetben új kihívásokkal. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a fizetõ tagok száma folyamatosan fogy, a évrõl év végére 78,1%-ra, közel kettõezer fõvel csökkent. Hatására a tagdíj bevételek is a évihez képest 5 millió 965 ezer Ft-tal csökkentek. A Felügyelõ Bizottság pénzügyi ellenõrzési kötelezettségének reprezentatív mintavételes eljárással tett eleget. Megvizsgáltuk az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú egyszerûsített beszámoló mérlegét és eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítõ kimutatásokat. Az alapbizonylatok között áttekintettük a banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés dokumentumait. Megvizsgáltuk a készpénz kezelés rendjét, az elõleg és szigorú számadású nyomtatványok kezelését. Olyan szabálytalanságot, mely az egyesület pénzügyi és számviteli rendjét sértené nem tapasztaltunk A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerûen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok tartalma az egyesület évi tevékenységével összhangban áll. A kifizetések számlával, bérjegyzékkel, szerzõdéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt. Az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét egyesület rendszeresen teljesíti. A gazdálkodását a küldöttközgyûlés által elfogadott éves költségvetési terv alapján végzi. A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a kialakított bevételi és kiadási struktúrának megfelelõen tartalmazza a mûködést meghatározó tételeket. A évi nyitó pénzkészlet: ezer Ft, mely a banki és pénztári pénzkészletbõl áll és a évben ténylegesen befolyt bevételek ezer Ft nyújtottak fedezetet a kiadások teljesítéséhez. A bevételi oldalon a tagdíjak részaránya elõzõ évhez képest csökkent, a 81,6%-os részarány 62,8%-ra esett vissza, és a különbözõ pályázati pénzek 8,5%-os részaránya 5,9%-ra mérséklõdött. A rendezvények lebonyolításából befolyó bevétel ugyan 11,5%- ról 27, 7%-ra emelkedett, de ez a bevételi forrás együtt járt a kiadások emelkedésével is. Az egyéb bevételeknél is 1,2%-ról 3,7%-ra történõ növekedés tapasztalható. A évi tervezett BEVÉTELEK 103,5%-ra teljesültek, a bevételi többlet 1 millió 173 ezer forint volt. A tagdíjaknál kiesõ bevételt kompenzálta a rendezvények szervezésébõl származó bevételi többlet, de ez nem a pénzügyi eredményt növelte, mivel a bevételek nem nyújtottak teljes mértékben fedezetet a lebonyolítás költségeihez. A rendezvények szervezése a évben 957 ezer forint veszteséget eredményezett. A pályázati bevételek a tervnek megfelelõen teljesültek. A évi tervezett KIADÁSOK-at az egyesület 112,9%-ra teljesítette, a befolyt bevételek azonban a kiadások 9,4 %-ára nem nyújtottak fedezetet, így a korábbi évek megtakarított pénzeszközeibõl 3 millió 068 ezer forint felhasználásra került a évi kiadások teljesítéséhez. A dologi és személyi jellegû kiadások részaránya a tervezéskor 71,6 illetve 28,4% volt, a tényleges teljesítése a dologi kiadások javára valósult meg (75,3 illetve 24,7%-kal). A dologi jellegû kiadások között meghatározó nagyságrendet 38,8%-ot a rendezvények lebonyolítása képviselt, ezt követi 19,2%-kal az Ápolásügy újság teljes nyomdai kivitelezési munkálatainak és a címjegyzéknek megfelelõ címekre történõ kiszállításának a kiadásai. A nemzetközi tagdíjak 9,2%-os részarányt tettek ki. A megyéknek történõ tagdíj visszatérítések a dologi kiadások 6,1%-át jelentették, mely jelentõsen elmaradt a tervezettõl, mindössze 35%-ra teljesült. Az elszámolást belsõ szabályozás alapján munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében a MÁE Központi Iroda munkatársa végzi. Az elõzõ idõszak elszámolása alapján a megyék bizonylatainak ellenõrzésével, szabályszerûségi ellenõrzés lefolytatását követõen történik a kiutalás. Több esetben indokolatlanul hosszú idõszakot ölel fel az elszámolás. 2 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK

5 A közhasznúsági jelentésben szereplõ MÉRLEG FÕÖSSZEG 8 millió 335 ezer Ft., az eszköz oldalon a befektetett eszközök 393 ezer Ft-tal, a forgó eszközök 7 millió 942 ezer Ft-tal szerepelnek. Az adatok alapján megállapítható, hogy nem a tartósan rendelkezésre álló eszközök képviselnek jelentõs nagyságrendet, hanem a korábbi évek pozitív eredményébõl képzõdött pénzeszközök. A pénzeszközök 83,8 %-os részaránya nyújt biztonságot a jövõbeni mûködtetéshez. Azonban erre alapozni a jövõt nem lehet, meg kell teremteni a pénzügyileg is eredményes gazdálkodás feltételeit. A forrás oldalon a saját tõke 7 millióm 668 ezer Ft, és a rövid lejáratú kötelezettség 667 ezer Ft. A saját tõke az elõzõ évhez képest 3 millió 60 ezer Ft-tal csökkent. A év közhasznú tevékenysége is veszteséges lett. Összességében évben is vagyonvesztés következett be, a saját tõke a 2007 évi saját tõkének 71,5%-a, oka a bevétel és kiadás diszharmóniája (deficit), valamint az, hogy a kiadások egyszeri ráfordítást jelentõ költségekben realizálódtak. A saját tõke fedezetét a december 31-én rendelkezésre álló 6 millió 987 ezer Ft. pénzeszközök, a 955 ezer Ft. követelések és a használatban lévõ tárgyi eszközök biztosítják. Az Egyesület mûködését érintõ egyéb megállapítások A közhasznú szervezetekre vonatkozó elõírások szerint: - A vezetõszerv döntését tartalmazó határozatokról olyan nyilvántartás vezetésérõl kell rendelkezni a közhasznú szerv létesítõ okiratának vagy annak felhatalmazása alapján belsõ szabályzatának, melybõl a vezetõ szerv döntésének tartalma, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya ( ha lehetséges személye) megállapítható; - Az egyesület vezetõsége minden évben az alapszabály szerint legalább negyedévente tartsa meg ülését; A évi határozatokat az elnökségi, vezetõségi ülésekrõl készült emlékeztetõk tartalmazzák. Errõl az Egyesület a határozat tárat folyamatos nyilvántartással vezette, a döntési arányok rögzítése megvalósult. A vezetõség tagjai nem veszik elég komolyan a vezetõségi üléseket, egyéb elfoglaltságra hivatkozva azon nem minden esetben jelennek meg. Az elnökségi, vezetõségi ülések az elõírt számban megtartásra kerültek. A házipénztári szabályzat évi aktualizálását az ellenõrzés lefolytatásáig nem végezték el. JAVASLATOK: Célszerûségi: - Alakítson ki új arculatot az Egyesület, mely figyelembe vesz az új kihívásokat. - Továbbra is fenntartjuk az elõzõ évi javaslatunkat, hogy a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében a szervezettséget javítani szükséges. A Kincstári körbõl kikerülõ gazdasági társasági ill. egyéb átalakulással érintett intézményeknél a tagdíj levonásra nagyobb figyelmet kell fordítani, ill. új megbízást kell adni. - A vezetõségi tag távolléte esetére adhasson megbízást munkatársának, hogy a vezetõségi ülésen képviselje. - A tagdíj visszatérítések gyakorlatának megváltoztatását tárgyalja meg a vezetõség. Rövidebb idõintervallum álljon rendelkezésre az elszámoltatás és a visszatérítés lebonyolítására. Az elszámoltatás szabályait belsõ szabályzatban rögzítsék. Az Egyesület könyvelõjét vegyék igénybe ezen döntést megalapozó szakmai koncepció kialakításához. - A rendezvények lebonyolítása elõtt készüljön pénzügyi terv, mely vegye figyelembe a rendezvény pénzügyi kockázatait és olyan programokat szabad felvállalni, melynek megvalósításához a források biztonsággal rendelkezésre állnak. Szabályszerûségi: - Szabályzatok aktualizálása, kiemelt figyelmet fordítva a házipénztár kezelés rendjére. A Felügyelõ Bizottság jelentését összegezve: Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz. Az egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabálylyal és a évi munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta. Kérem a Tisztelt Küldött Közgyûlést, hogy az elhangzottak szerint szíveskedjen a beszámolót elfogadni. Köszönöm figyelmüket! Harsányi Imréné FB. elnök EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 3

6 Éves közgyûlés A Magyar Ápolási Egyesület április 29-én tartotta éves közgyûlését a Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelyének elõadótermében. A közgyûlésre való felkészülést már februárban elkezdtük, a küldöttek értesítése megtörtént, ennek ellenére a határozatképességhez az elsõ összehívásra 7 küldött hiányzott. A közgyûlés a második összehívásra 78 fõvel határozatképes volt és a napirend elfogadása után megkezdte munkáját. Az elnöki beszámolót, közhasznúsági jelentést, valamint a felügyelõ bizottság beszámolóját lapunk hasábjain részletesen megismerhetik. A közgyûlés fontos megállapítása a beszámolókon túl, hogy a Magyar Ápolási Egyesületnek a stabil jövõ érdekében további megújulásra lesz szüksége, új utakat kell keresni és az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni az alapszervezetek és területi szervezetek munkájának támogatására és motiválására. A beszámolókat a közgyûlés határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. A Magyar Ápolási Egyesület Kiemelkedôen Közhasznúsági Jelentése évrôl Elhangzott április 29-én a MÁE küldöttgyûlésén. Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a évben is az évi CLVI tv-nek megfelelõen látta el közfeladatait. E feladatokon belül elsõ sorban oktatás, képzés, továbbképzés, volt kiemelhetõ. A küldöttgyûlésen a kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelõen szakmai és pénzügyi beszámolót kell elõterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek. A beszámoló elsõ részében a bevételi oldal évi terv és tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a kiadási oldalt mutatom be ban is elmondható, hogy elsõdleges szempont a stabil gazdálkodás megteremtése mellett, a közterhek határidõre történõ megfizetése volt, tekintettel az egyesület közhasznú státuszára, és a pályázatokon való részvételi feltételekre. Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2008-ra 8000 fõs taglétszámra terveztünk, ez összegszerõen forintot jelentett. Ezzel szemben a tény Ft ami 78,1% megvalósulást jelentett. Mindezek mellett a éves tagdíjbevétel az összbevételünk 62,8% tette ki. Itt kell megemlíteni, hogy az egyesület tagnyilvántartása alapján regisztrált tagunk van amely létszám kis eltéréssel 100% fizetési morál mellett forint tagdíjbevételt jelentett volna, A befizetések alapján számított taglétszámunk azonban 7111 fõ ami jelentõs eltérést okoz. Második legjelentõsebb forrást a rendezvényekhez köthetõ bevételek jelentették, amelyek azonban valamennyi költséget tartalmaztak, így a kiadási oldalon is jelentõs tételt képviseltek. Összegszerûsítve a rendezvényekhez köthetõ bevétel Ft. volt szemben a tervezett Ft-tal. Pályázati bevételei tervünk 2008-ban 100%-ban teljesült, ezen a soron forint realizálódott. A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következõ tétel az egyes rendezvényekhez kapott támogatások, illetve szerzõdésbe foglalt projektek voltak. A tervezethez képest a tagdíjakhoz hasonlóan, de nagyobb arányú eltéréssel itt is jellemzõ volt a kisebb eredmény, így a tervezett forinttal szemben a bevételünk ennél a sornál kicsivel forint alatt volt ez csupán 39.9% teljesülést jelent. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 83,6% teljesüléssel Ft. bevételt könyvelhetõ el. A fentiek szerinti a évi összes bevétel terv-tény aránya 103,6%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest forintos bevétel növekményt jelent. A kiadási oldal bemutatásánál elõbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 75,34%-a a fennmaradó 24,66%-bérjellegû kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza. A kiadási oldal legnagyobb tételét a rendezvények költsége jelentette, ez érthetõ, hiszen két olyan rendezvényünk volt a évben, amely két napos volt, így a szállás, ellátás, valamint a különbözõ programok költségei is terhelik ezt a sort. Ennek megfelelõen a rendezvényekre fordított összeg Ft. Amely nagymértékben meghaladta a tervet. A közel 11 millió forintos rendezvényköltséghez 44 rendezvényen az országos iroda regisztrációjában szereplõ 1103 fõ vett részt, ez azonban nem tartalmazza a helyi rendezvényeken külön regisztrált résztvevõi számot, amely biztosan meghaladja az ezer fõt. Így elmondható, hogy az egy fõre jutó továbbképzési költség ha csupán kétezer fõvel számolunk közelítõleg 5500 Ft-ot tesz ki. Tervezéskor a legnagyobb költségelem az Ápolásügy folyóirat volt, amelyre Ft-ot terveztünk. Ez Ft-tal közel 100%-ra teljesült. Jelentõs arányt képviseltek a kiadási oldalon a nemzetközi tagdíjak is, amelyekre Ft-ot fizettünk ki. A kiadási oldalon elmaradás mutatkozott a tagdíj viszszatérítések területén, ez egyrészt abból adódott, hogy a tagdíj visszatérítés a tagdíjbevételhez kötött, így a bevétel csökkenése a visszatérítés oldalon is csökkenést jelent, másrészt a visszatérítésre való jogosultság 4 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK

7 feltétele, hogy az elõzõleg visszautalt összeg 85%-a felhasználásra kerüljön és azzal az a területi szervezet szabályszerõen elszámoljon. Az alapszabályban elõírt számú vezetõségi ülésekre Ft. tervezett kiadással szemben ennek kicsivel több mint felét használtuk fel, azaz forintot, ami azonban a könyvelési rend miatt nem tartalmazta az utazási költségeket, így ezek majd egy másik tételsoron jelennek meg összesen Ft értékben, amely azonban valamennyi utazással kapcsolatos költséget tartalmaz. Oktatás, továbbképzés költségeire forintot terveztünk, amely 72,6% felhasználással forintra teljesült. Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülõ szerviz költségeket, könyvelést és kis értékû tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen Ft-ot terveztünk ezzel szemben Ft. könyvelt költséget realizáltunk. Ez kis mértékben meghaladta a tervet, de ha figyelembe vesszük, hogy itt került könyvelésre forint amortizáció, amely tényleges kiadást nem jelent itt is kisebb volt a kiadás, mint a terv. Annak ellenére, hogy az egyes sorokat tekintve több soron jelentkezett megtakarítás, mint többletkiadás a dologi költségek mérlege a rendezvényköltség nagy aránya miatt még is többlet kiadást mutat, mint a tervezet, ez összegszerûsítve Ft., amely azonban forint tényleges kiadással nem járó technikai sort is tartalmaz. Mindent egybevetve a dologi oldal teljesülési aránya 118,7%. A személyi kiadásokra tervezett összeget 98,2% teljesítettük ez összességében Ft., amely tartalmaz valamennyi munkáltatói és munkavállalói költségelemet, mint adók, járulékok. Iroda mûködési költségeire a tárgyévben forintot terveztünk, amely tartalmazta bérleti díjat, irodaszereket és a kommunikációs költségeket, mint: telefon, Internet, honlap, posta, és egyéb hirdetési költséget is. A tényleges kiadás oldalon ezekre mindösszesen Ft. jelentkezett így ez 92,4% megvalósulással minimális, közel Ft. megtakarítást mutatott. Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami Ft. volt nem nyújtott fedezetet a Ft. - kiadásra valamint, hogy a két összeg különbözeteként Ft. negatívum keletkezett. A hiányt csökkenti, hogy az említett tényleges kiadást nem jelentõ könyvelési tétel összességében Ft., így a tényleges különbözet Ft., ami az elõzõ évek tartalékai terhére került felhasználásra. Egyszerõsített eredmény levezetés ezer forintban: Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítás 7,575 Bérköltség 5,090 Megbízási díjak - Személyi jellegõ egyéb kifizetések 885 Bérjárulékok 160,0 Pénzügyileg rendezett ráfordítások 27,754 Értékcsökkenés 239 Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 36,794 Szervezet által nyújtott egyéb támogatások - APEH által kiutalt 44 Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett, tagjai számára több pontszerzõ továbbképzési lehetõséget biztosított. Sajnálatos módon a nemzetközi szervezetek által külföldön szervezett konferenciákon nem állt módunkban részt venni. A stabil gazdálkodást nehezíti, hogy a megromlott gazdasági környezet egyesületünket sem hagyja érintetlenül, és a bevételek csökkenése évrõl évre érezteti hatását és csak a kiadási oldal szoros kontrolljával tartható a jelenlegi helyzet. Bugarszki Miklós elnök FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekciója és a Petz Aladár megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztálya szervezésében május án kerül megrendezésre a XVII. Országos Szülésznõi Konferencia Helyszíne: 9021 Gyõr, Aradi Vértanúk útja 16. Richter János Terem További információk és bejelentkezés az Interneten: EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 5

8 XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencia, Miskolc Miskolcon, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában került megrendezésre a XII. Országos Tudományos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencia április 7-8. között. A konferencia fõvédnöke Vízvári László az ETI fõigazgatója volt. Az ország minden területérõl érkeztek ápoló, mentõápoló, csecsemõ- és gyermekápoló tanulók, akik igényesen elkészített elõadásaikat prezentálták az érdeklõdõknek. A versenyt hosszú elõkészítõ munka elõzte meg. Az elsõ fordulóban pályázatot kellett írni az alábbi témakörökben. Krónikus betegségek kialakulása és a környezetei tényezõk összefüggései. Szakdolgozói lehetõségek a megelõzésben (egészségmegõrzés, egészségfejlesztés) Jogi és etikai kérdések a szülészet körében (életkor és gyermekvállalás, intézeten kívüli szülések, egészséges terhesség és szülés) Sürgõsségi betegellátás aktuális problémái hazánkban. Szakma vagy hivatás? A média szerepe az ápolói hivatás társadalmi megítélésében. (ápolói karrier, tanulói pályaválasztási motiváció, ápolói presztízs) Szubkultúrák találkozása az egészségügyben. (ápolók, attitûdök, egészségkulturáltság) Összesen 57 pályamunka érkezett be az országban mûködõ egészségügyi szakközépiskolákból. A pályázatokat egy független zsûri bírálta el és a legjobb 35 került elõadásra. Jelentkezéskor komoly kritériumoknak kellett eleget tenniük a diákoknak és csak azok a dolgozatok jutottak tovább, amelyek megfeleltek a kutatás módszertan tartalmi és formai követelményeinek. A konferencia célja, hogy önálló gondolkodásra vélemények megfogalmazására neveljük a tanulókat, miközben megismerkednek az ápoláskutatás módszereivel. Az iskolából kikerülve a mindennapi munkában alkalmazni tudják tapasztalataikat segítve ezzel az ápolástudomány ápoláskutatás fejlõdését. A konferencián elsõ helyezést Gáspár Anita a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulója Mi lesz veled ápoló? címû dolgozatával nyerte el. Felkészítõ tanára Szegedi Judit okleveles ápoló tanár. A konferencia zárásán sok különdíjat adott át Kiss Mária a zsûri elnöke és Kovács Tünde az ETI oktatási igazgatója. Mindenki nagyon jól érezte magát és sok élménnyel távozott. Talán nincs veszve minden, ha ilyen a szakmai utánpótlás. Talán oda kellene figyelni a tenni tudó szakembereknek Gáspár Anita szavaira, javaslataira, amellyel az ápolói hívatás rangját presztízsét szeretné visszaszerezni. A XIII. Országos Tudományos Diákkonferencia Kecskeméten kerül megrendezésre 2010 tavaszán. Szegedi Judit FELHÍVÁS A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓJA JUNIUS 5-ÉN, BUDAPESTEN RENDEZI II. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT Helyszín: Péterfy Sándor utcai Kórház, Rendelõintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca emeleti tanácsterem További információ: E-mai: 6 ÁpolásÜgy NEMZETKÖZI HÍREK

9 EFN sajtóközlemény Befektetni az egészségügybe a globális recesszióra való válaszként április 20. Huszonnyolc EFN tag jelentett a 90. Általános Közgyûlésen a gazdasági és pénzügyi válság hatásáról az egészségügyre és a szociális ellátásra nézve az EU tagállamokban. Az országok nagy része egészségügyi költségvetés csökkentésérõl, elbocsátásokról, kórházak és más egészségügyi egységek bezárásáról, fizetéscsökkentésekrõl, kevesebb ápoló oktatásba való felvételérõl, kényszerített fizetés nélküli szabadságokról és csökkentett nyugdíjalapról számolt be. Ez nem biztonságos szolgáltatásokhoz és betegellátáshoz vezet. EZÉRT AZ EFN A KÖVETKEZÕKRE HÍVJA FEL az államfõk és a pénzügyminiszterek figyelmét: - A KÖLTSÉGVETÉS CSÖKKENTÉSE HELYETT VÉDJÉK MEG, ÉS FEKTESSENEK BE AZ EGÉSZSÉGÜGYBE ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBA. - FEJLESSZÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAERÕT ahelyett, hogy csökkentenék. - ANYAGILAG TÁMOGASSÁK A LEGNEHEZEBB HELYZETBEN LÉVÕ TAGÁLLAMOKAT. Az Európai Bizottságnak és a Nemzetközi Valutaalapnak azonnal támogatnia kell a tagállamokat, hogy fenntarthatóvá tegyék az egészségügyi és szociális ellátást. Az EFN tagok a következõre jutottak: EGY VÁL- SÁG ELEJÉN TARTUNK, AMELY SÚLYOS NEGATÍV HATÁSSAL LESZ AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, HA NEM CSE- LEKSZÜNK AZONNAL. Fordította Szabó Viktória FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója együttmûködve a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel június án rendezi meg VIII. Országos Konferenciáját. A Konferencia helyszíne: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget A konferencia továbbképzési pontértéke: 8 pont Jelentkezési lap és szállásinformáció letölthetõ formában honlapunkon elérhetõ. További információ: Magyar Ápolási Egyesületnél Tel.: 1/ , NEMZETKÖZI HÍREK ÁpolásÜgy 7

10 Európai Unió, Egészségpolitikai Fórum Nyílt levél a gazdasági válságról és az egészségrôl A kormányok közötti találkozók szervezés alatt állnak, beleértve az éves EU tavaszi csúcsot is, amely a jelenlegi világgazdasági helyzet problémáját állítja elõtérbe, ezért mi, a szervezetek, akik együttesen alkotják az EU Egészségpolitikai Fórumát felhívunk mindenkit, hogy tegyenek meg minden tõlük telhetõt annak az érdekében, hogy prioritás legyen ennek és a jövõ generációinak egészségének és jóllétének védelme. Bizonyítékokon alapuló tudással rendelkezünk arra nézve, hogy egyértelmû a kapcsolat az egészség és a gazdasági fenntarthatóság között. Ez a meghatározó része az elõttünk álló problémák megoldásának, amelyek különböznek minden európai tagállamban, de az összesre nézve súlyos következményekkel járnak. Egy egészséges gazdaság feltétele egy egészséges populáció a lisszaboni stratégia részeként létezik egy egészséges életévek mutató, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egy egészséges populációra van szükség a gyors talpra álláshoz. Az egészséges európaiak munkát teremtenek, találnak és megtartanak, és jobban képesek megküzdeni a bizonytalansággal és a stresszel. A Lelki Egészség Európai Paktuma erre hivatkozik, és több irányadó EU-s tanulmány is kimutatta a kapcsolatot egészség és jóllét között. Az egészségügyi szektor egyedül 10%-át teszi ki az EU GDP-nek. Az egészségügyi szolgáltatások és kapcsolódó testületek a legnagyobb foglalkoztatók között vannak az Európai Unióban. Minden állam gazdaságában elengedhetetlen tényezõ az iparág és a közszolgálat támogatása. Minden ország minden közössége gazdasági szerkezetének alapvetõ eleme a betegségmegelõzés és az ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való idõben történõ és hatékony hozzáférés. A késedelmek és az alacsony sztenderdek a kórházi beutalások számának és tartósságának növekedését jelenti, a munkahelyi biztonság és a környezeti védelem terén is. Ez a létfontosságú szolgáltatások nagyobb költségterhét jelenti, magasabb költségeket az egészségügyi szektornak, emellett ehhez kapcsolódó segélyeket és más kiadásokat. Ez egyik államnak sem érdeke. Növekvõ aggodalommal figyeljük a közleményeket és a csökkenõ költségvetéseket az egészségügyben és a szociális szférában bizonyos EU államokban. Aggodalommal jegyezzük a növekvõ társadalmi nyugtalanságot bizonyos államokban. Tisztában vagyunk a növekvõ társadalmi és egészségügyi egyenlõtlenségekkel államokon belül és államok között. Jelenlegi tudásunkra alapozva meg tudjuk jósolni ezek szörnyû következményeit, amelyek hatással lesznek az egészség determinánsaira és ezzel együtt a gazdasági hatékonyságra, a társadalmi összetartásra és a környezet fenntarthatóságára. Összehasonlítva ezt azokkal a bizonyítékokkal, amelyek arra mutatnak rá, hogy az egészségügybe való befektetés, amely egészséget és jóllétet jelent mindenki számára, nem csak a betegségek hiányát, nagyon jótékony hatású. A történelemi tanulságok szerint azok az államok, amelyek befektettek az egészségügybe a múlt században fenntarthatóbbnak mutatkoztak, mint azok, akik csökkentették befektetéseiket. Felhívunk mindenkit, hogy fogadja meg ezeket a leckéket és alaposan derítsék fel az egészségkapacitásokba, tudásba, és infrastruktúrába (az e-egészséget is beleértve) való befektetés lehetõségeit, és az erõfeszítések stimulálni fogják a gazdasági talpra állást. Tudjuk, hogy a kormányok önmagukban képtelenek az összes probléma megoldására, és nem érdemlik meg az összes kritikát. Tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet gyökere, következményei és megoldása leginkább globális lehet. Mi képviseljük és tükrözzük az EU és azon túli államok szervezeteinek szükségleteit és nézõpontját. Arra törekszünk, hogy nemzetközi szinten együtt dolgozzunk több érdekelttel ebbe beleértve közösségi, privát és önkéntes szerveket, kutatókat, újítókat és szakembereket, egyéni polgárokat és közösségeket. Vezetést keresünk az európai államok és kormányok vezetõitõl, akik bátor és határozott lépéseket tennének, akik az emberek egészségét elsõbbségben részesítik, védik és lépéseket tesznek az érdekében, akik nem áldozzák fel az egészséget rövid távú anyagi érdekek vagy gazdasági csodaszerek miatt. Azok a rövid távú megoldások, amelyek az egészségügyi és szociális kiadásokat csökkentik, és amelyet pár tagállamban javasolnak rövidlátóak és tönkreteszik egész Európa talpra állási kilátásait. Elkötelezettek vagyunk arra, ahogyan az az egészséggel összefüggõ gazdasági, szociális, környezeti, demográfiás és technológiai szabályozás elsõbbségben részesítésével tesszük hogy konstruktívan dolgozzunk együtt kormányokkal és más érdekeltekkel, mint az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Unió Intézményei hogy segítsenek ezen kihívásokkal való megküzdésben. Az õ specifikus tevékenységekre tett javaslataik az egészség és a fenntartható fejlõdés terén alaposan megfontolandók. Most van itt az idõ arra, hogy minden kormány tettekre kötelezõdjön el az egészségügy érdekében. Minden közfelmérés azt mutatja, hogy minden polgár fõ aggodalma saját egészsége, és sokan ezt fogják figyelembe venni az elkövetkezendõ EU választásokon. Arra biztatjuk Önöket, hogy ezt tartsák a legfontosabbnak, és várjuk válaszaikat. Brüsszel, január 21. Fordította: Szabó Viktória 8 ÁpolásÜgy NEMZETKÖZI HÍREK

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. JÚNIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Sztevanovity Dusán ÉLET TANÁR ÚR Szép tanárnők, bús tanárok, kopott

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben