Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára"

Átírás

1 Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára Alsómocsolád egészségterve 10-11

2 Tartalomjegyzék Tartalom Bevezetés...4 Felmérés...6 Szekunder adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés...6 Demográfiai jellemzés...6 Családok száma, megélhetési lehetőségeik...7 A lakosság korösszetétele, nem-, iskolai végzettség szerinti megoszlása...8 A lakosság etnikai korösszetétele...8 Gazdasági jellemzés...8 Infrastrukturális jellemzés...9 Közlekedés...11 Vasúti közlekedés Közúti közlekedés...11 Az oktatási, egészségügyi- és szociális ellátórendszerek...11 Orvosi ellátás...11 Bölcsöde, óvoda, általános iskola...11 Gyermekjóléti Szolgálat...12 Az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ...12 Nappali Ellátás...15 Házgondozás...17 Közművelődés, civil aktivitás...22 Közbiztonság...22 A lakosság általános egészségügyi helyzetképe...23 Primer adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés...25 Reprezentatív orvosi vizsgálatok...25 Alsómocsolád Község lakosságának egészségtérképe a reprezentatív diagnosztikus felmérés alapján...25 Kérdőíves felmérés...33 Alsómocsolád Község lakosságának táplálkozási szokásai a kérdőíves felmérés alapján Korreláció a primer adatgyűjtések eredményei között...44 Problémadefiníció

3 Beavatkozási terv...51 A mozgással, sporttal kapcsolatos témájú rendezvények...52 Az egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvények

4 Bevezetés Jelen egészségterv célja Alsómocsolád község lakosai számára olyan iránymutatást adni, amely az aktív részvételen alapuló egészségtudatos cselekmények által biztosítja az egészséges életmód irányába történő fejlődésüket. Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Alsómocsolád önkormányzata, a lakók egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be a Társadalmi megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok támogatására. A projekt keretein belül a lakosság egészségtudatosságra való nevelésének fejlesztését illetve motiválását tűzte ki céljául. Ezért két fő tevékenységként az egészséges táplálkozás és energiaegyensúly, illetve a mozgásgazdag életmód elősegítését célzó prioritásokat választotta. A Program a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg: - Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása; - Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása; - A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és egészségfejlesztési programokkal; - A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának a növelése; - A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint érték és eszköz érdekében. Az országos program eredményességét, a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre lebontott konkrét tevékenységek alapozhatják meg. Ennek érdekében szükséges megtervezni a település kompetenciájába tartozó legfontosabb tennivalókat. E célt szolgálja az alábbiakban kidolgozott Alsómocsoládra kiterjedő települési egészségterv. 4

5 Az egészségterv célja Alsómocsolád lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a községben élők testi, lelki és szociális jól-létét kell, hogy szolgálja. Az önkormányzat koordináló, támogató tevékenységek szervezése révén a helyi közösség számára olyan feltételek megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Alsómocsolád települési egészségterve primer és szekunder információkra épül. Ennek felosztása mindenképpen szükséges, hogy minden az adott településsel kapcsolatos adat elemezhető legyen. Az alábbiakban elsőként a szekunder, majd a primer adatok részletes vizsgálatára kerül sor. 5

6 Felmérés Szekunder adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés Ebben a fejezetben a meglévő adatforrások által elérhető adatok kerülnek elemzésre, melyek elsősorban Alsómocsolád és a kapcsolódó szervek hivatalos nyilvántartásából származó adatokat, valamint a település előző egészségtervének adatait foglalja magába. Ezáltal igen átfogó elemzést lehet készíteni az Alsómocsoládot érintő problémákról. A fejezet felépítése terén az egészséges életmódhoz köthető demográfiai, gazdasági, szociális, egészségügyi adatokból nyert információk mutathatják az utat a probléma megoldásához. Demográfiai jellemzés A népességszám-változást a leginkább befolyásoló mutatók Alsómocsoládon ig. Évek Lakosságszám Meghalt Született Migráció (ki/be) Házasság Táblázat forrás: Alsómocsolád, nyilvántartás 6

7 A falu népessége pillanatnyilag (10) 372 fő. A Községre jellemző összetétel nagymértékben igazodik a Dél-dunántúli régió népesség korösszetételéhez, ha az országos átlaghoz viszonyítjuk, akkor igen kedvezőtlen, mivel az alacsony születések száma, valamint a magas halálozási mutatók adják ezt a viszonylag rossz arányt. A lakosságszám most viszonylag magasnak mondható, hiszen 1997 óta, a 06-os év kivételével nem számláltak ennyi lelket a Községben. Családok száma, megélhetési lehetőségeik Alsómocsoládon 111 családban és az Őszi Fény Idősek Otthonában összesen 372 fő él. Megvizsgálva a falvak lakosságszámát alapvetően befolyásoló tényezőket, úgymint az élve születések, a halálozások, a természetes szaporodás és fogyás, valamint a be- és elvándorlás adatait, arra a következtetésre juthatunk, hogy ennek az országosan is megfigyelhető jelenségnek elsősorban a faluról városokba költözők voltak az előidézői. Tovább súlyosbítja a helyzetet az a tény, hogy az elköltözők legjelentősebb része fiatal, felgyorsítva ezzel a kistelepülés elöregedését. Az élve születések számának csökkenése is egyértelműen kimutatható, a század közepétől kezdődően drasztikusan csökken a gyermekvállalási hajlandóság, mígnem zuhanásszerűen a felére esik vissza. Adataink alapján a halálozások száma is csökkenő tendenciát mutat, ám ez sajnos szinte kizárólag a népesség fogyó létszámának tulajdonítható és csak kisebb mértékben a javuló szociális és orvosi ellátásnak. A természetes szaporodás mutatója Alsómocsoládon egészen az 1960-as évekig pozitív volt, vagyis a falu népessége nőtt, 1962-től kezdődően azonban ez a mutató változó, a népesség hol csökken, hol meg nő, tendenciáját tekintve azonban a folyamat egyértelműen a fogyás irányába mutat. 7

8 A lakosság korösszetétele, nem-, iskolai végzettség szerinti megoszlása Településünkön élő 372 főből 95 fő, tehát a település egynegyede nyugdíjas korú lakos. Nyugdíjasaink közül fő az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központban él. 55 fő a település lakóházaiban, 56 nő, 16 fő egyedül élő. Településünk másik szélső korosztályába tartozó lakosaink közül a 14 éven aluli gyermekek száma 35, közötti fiatalok száma 22. A klasszikusan aktívkorú népességbe így Alsómocsoládon jelen pillanatban 2 fő tartozik, ez a szám jóval meghaladja az összlakosság felét! A lakosság etnikai korösszetétele A vizsgált lakosság nagy része nem érzi magát valamelyik nemzetiséghez tartozónak, kisebb részük németnek, illetve roma származásúnak vallja magát. Nincs közöttük szerb vagy horvát, és elenyésző az egyéb (román, székely) etnikumhoz tartozó is. 30 fő vallja magát német és 32 fő roma nemzetiségűnek. A magukat magyar állampolgárságúnak vallók korösszetétele gyakorlatilag megegyezik magának a lakosságnak a korösszetételével, mivel nincs nem magyar állampolgár a vizsgált népességben. Gazdasági jellemzés A jól működő gazdaság lehet a település motorja. Jelen időkben a gazdaság és a területi fejlődés kapcsolatrendszere fokozatosan átalakul, az ipar a tömegtermelés előtérbe kerülésével térbeli koncentrációkat alakít ki az energia- és nyersanyaglelőhelyeken, a fogyasztási szerkezetváltás a környezetvédelem, a telekommunikáció, a területi munkamegosztás kifejlődéséhez vezethet. A mienkhez hasonló kistelepüléseken előtérbe kerül a mezőgazdasági termelés és a biotechnológia területfejlesztést segítő hatása. Az infrastruktúra fejlettségi szintje és fejlesztési lehetőségei döntően befolyásolják a területi fejlődést. A hanyatló vagy nehézségekkel küzdő gazdaság csökkenti a területi fejlődés, fejlesztés esélyeit. Várhatóan a mi viszonyaink között is erősödni fog a gazdaság, a települések közötti kapcsolatokban pedig a szolgáltatások szerepe. Falusi viszonylatban jelentős szerepük van a könnyen elérhető, nagy munkáltatóknak, akik képesek a munkaerő- 8

9 kínálat jelentős részét foglalkoztatni. Térségünkben meghatározóak az alábbi, a község lakóinak megélhetését segítő lehetőségek: - Mágocsi Béke MGTSZ A közelmúltig a falu munkaképes lakosságának közel 10 %-a a termelőszövetkezetben dolgozott és a nyugdíjasok többsége onnan kapta a földjáradékot. - Bikali Állami Gazdaság Alsómocsolád számára a Bikali Állami Gazdaság jelentette a másik jelentős munkalehetőséget. - Sertéstelep A sertéstelep a falutól 1,5 km távolságra van, a keverő szomszédságában. A közel állattal rendelkező üzemben mintegy 35 fő dolgozik, melyből többen alsómocsoládi lakosok. - Délhús Rt. Alsómocsolád A vállalat a többi magyarországi céghez hasonlóan nehéz helyzetbe került. Főként a szovjet piacra termeltek és ennek összeomlása után kapacitásának csupán 29 %-át tudta kihasználni. A kapacitás csökkenésével egyidejűleg beindult egy termékszerkezet-váltási és egy létszámleépítési program is. Ennek következtében a közel 0 fős foglalkoztatotti létszám ma alig haladja meg a 0 főt. - Baranya Tégla Kft. Ez a téglagyár is privatizálásra került, jelenlegi 34 dolgozója közül csupán páran helybéliek. Infrastrukturális jellemzés Alsómocsolád község Baranya megye északi részén található Baranya és Tolna megyék határán. A megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban mintegy 25 km-re északra települt, a Mecsek hegység festői szépségű lankáin, az úgynevezett Hegyhát nagyföldrajzi tájegységben, dombokkal körülvéve keletről és tavakkal határolva nyugatról. Közlekedési adottságai nem mondhatóak jónak. A faluból a Dombóvárt Bonyháddal összekötő számú közlekedési út egy hét km-es bekötőúttal érhető el. A település vasúttal is elérhető, önálló állomása van, ami a környék egyik legjelentősebb teherpályaudvara. A Bátaszék-Dombóvár vasútvonalon fekvő 9

10 állomás a falu központjától 2 km-re van. A község nem jó mezőgazdasági adottságú területen települt, de ennek ellenére jelentős növénytermesztési kultúrával és fejlett állattenyésztési hagyományokkal rendelkezett. A település szerkezete falusias jellegű fésűs elrendezésű szalagtelkeken családi házas beépítettség. Intézményei centrális elhelyezkedésűek, szervesen kapcsolódnak a település szerkezeti egységéhez. A falu területén négy mesterséges halastó található. A tavakat a Hábi csatorna felduzzasztásával hozta létre a szövetkezet. Alsómocsoládtól a Dél-Dunántúli régió három megyeszékhelye km távolságra, azaz kb. egy órányi autóútra van, a kisebb városok: Dombóvár, Bonyhád, Komló fél óra alatt megközelíthetőek. Egy híres gyógyfürdő, Gunaras, km-re van a községtől. Mű-úttal Mágocs nagyközséggel van közvetlen kapcsolata. A többi szomszédos település, Bikal, Szalatnak, Ág csak földúton közelíthető meg közvetlenül. Kisvaszar egy keskeny, a közúti forgalom számára át nem adott aszfaltozott úttal is megközelíthető. Ez az út jelenleg a Mecseki Erdőgazdaság tulajdonában van. A településünk tehát a szó szoros értelmében zsáktelepülésnek mondható, ami erősen rányomta bélyegét az eddigi fejlődésre is ban csupán két kútja volt a falunak, 1966-ra ez a szám ra emelkedett. Ezek a kutak biztosították a falu ellátásához szükséges vízmennyiséget ben artézi kutat létesítettek, mert az addig működő kutak rossz minőségű ivóvizet biztosítottak. A törpe vízművet 1969-ben építették meg. A falu mindhárom utcájában elhelyeztek 5 db közcsapot, melyeket a lakásba történő vízbevezetések után fokozatosan számoltak fel. Jelenleg csak 2 db működik a faluban. Jelenleg a meglévő lakások 92%-ában van vezetékes víz, de sajnos a bevezetettek 10%-ában csak az udvarig vitték be, ez elsősorban az egyedül élő idősebb korosztályt jellemzi. Önkormányzatunk a vízbekötésekhez portánként 5000 Ft támogatást adott. Az éves vízfogyasztás a faluban m 3 körül alakul. A falut 1930-ban kötötték be az elektromos hálózatba. Jelenleg minden ház rendelkezik villanybekötéssel. Közvilágításunk még a régi időkből származik, habár a legújabb fejlesztések eredményeként a minden második oszlopon lévő 80 W-os higanygőz lámpákat, vagyis összesen 36 köztéri világítótestet energiatakarékos, 18 W-os világítótestekre sikerült cserélnünk. 10

11 Közlekedés Vasúti közlekedés. Alsómocsoládtól 2 km-es távolságban dél-nyugatra halad el az 50-es számú, Dombóvárt Bátaszékkel összekötő vasúti mellékvonal. A Mágocs-Alsómocsolád elnevezésű állomáson két sínpár van, ami a vonatok elkerülésére is lehetőséget biztosít, valamint a vagonok kirakodásához szükséges mellékvágánnyal is rendelkezik az állomás, így a környéken az alsómocsoládi a legnagyobb teherpályaudvar. Alsómocsolád-Dombóvár között naponta 9 szerelvény közlekedik. Dombóvár és Alsómocsolád között naponta 8 szerelvény közlekedik. A vonat indulási időpontok inkább az országos menetrendi követelményekhez igazodnak, semmint a helyi igényekhez. Ennek tudható be, hogy a helybéliek csak nagyon ritkán veszik igénybe a MÁV ezen szolgáltatását. Közúti közlekedés. Alsómocsolád jelenleg zsáktelepülés, Mágocsra, a 7 km-re fekvő szomszédos településre a számú bekötőúton lehet eljutni. Autóbuszjárat naponta négyszer közlekedik Mágocsra. A Volán járatait a rugalmasabb közlekedési ellátottság érdekében kiegészítjük a falugondnoki rendszerrel, ami reggel délben és délután egy-egy plusz járatot jelent Mágocsra. Ugyanez a falubusz kora reggel és délután a vasútállomásra is kiviszi az utazni szándékozó dolgozókat és diákokat. Az oktatási, egészségügyi- és szociális ellátórendszerek Orvosi ellátás A területi kötelezettséggel bíró háziorvosok és házi gyermekorvosok száma Mágocson 2 fő, a többi környező településen nincs. Alsómocsoládon van ugyan orvosi rendelő, de a körzet központja Mágocs. Ott működik a fogorvosi rendelő, a labor, a gyermekorvosi ellátás, a gyógyszertár, és a fizikoterápia is. A gyógyításhoz szükséges speciális berendezéseket az önkormányzatok a lakosságszám arányában vásárolják meg a vállalkozó orvosként a körzetet muködtető és üzemeltető orvosok számára. Bölcsöde, óvoda, általános iskola Bölcsőde egyik településen sem érhető el. A mágocsi óvoda 110 férőhelyes, 8 fő óvodapedagógus dolgozik benne. A mágocsi Általános és Zeneiskola 14 tantermében 23 11

12 pedagógus felügyeli az ott tanuló 234 diákot. A többi településen iskola nincsen. (Egy ben végzett gazdaságossági számítás szerint nincs értelme visszaállítani az iskolát és az óvodát Alsómocsoládon.) Gyermekjóléti Szolgálat A Gyermekjóléti Szolgálat Mágocs központtal működik. Elvégzi a jogszabályokban előírt tevékenységet: Néhány jellemző adat Alsómocsolád község területén elvégzett munkájukról: - Alapellátásban történő gondozás 3 család 7 gyerek - Védelembe véve - Utógondozás - Környezettanulmány készítés 5 db - Információnyújtás 30 db - Hivatalos ügyek int 12 db - Elhelyezési tárgy. 0 db - Esetmegbeszélés 4 db - Látogatás 30 db Az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ: Bentlakásos gondozás Az ellátottak köre: - Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Nappali szociális ellátásban elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes személyek 12

13 - Házi segítségnyújtás keretében azokról az időskorú személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. - Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek. A szolgáltatás célja, feladata: - Az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, orvosi- és szakorvosi ellátása - Gyógyszer- és gyógyászati segédeszközzel történő ellátás külön jogszabályi előírásoknak megfelelően. - Kórházi ellátás, szűrő vizsgálatok megszervezése. - Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, az előírt dokumentáció vezetése. - Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása. - Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján. - A lelki egészség védelme. Ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma - Az intézmény az ellátott részére teljes körű szolgáltatást nyújt. - Étkezés: - az intézmény az ellátottak részére a napi háromszori étkezést és az orvos által előírt diétás étkezést biztosítja az 1/00. (I.7.) SZCSM rendelet 5. melléklete figyelembevételével. - Ruházat: - azon ellátottaknak, akik megfelelő mennyiségű saját ruházattal nem rendelkeznek, az intézmény biztosítja a szakmai jogszabályban előírt mennyiségű ruházatot, textíliát, utcai cipőt. - A foglalkoztatáshoz szükséges segédeszközöket az intézmény biztosítja. - Az intézet gondoskodik a ruhanemű tisztításáról, javításáról. - Az intézmény beszerzi az incontinens lakó részére a megfelelő gyógyászati segédeszközt, amit a lakó maga vásárol meg. Ápolási gondozási feladatok: - az ápolási, gondozási tevékenység fő célja az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, egészségi állapotának szinten tartása, fokozott megfigyelése, az 13

14 eltérések jelentése, képességeik lehetőség szerinti fejlesztése, testi higiéné biztosítása. Az ellátott mosdatása, fürdetése, haj- és köröm ápolása, öltöztetése, a fekvők mobilizálása, rendszeres mozgatása, gyógyszerrel történő ellátása. Ápolás, gondozás során fokozott figyelemmel kell lenni a lakó egyéni érzékenységére (személyre szabott bánásmód). - Egészségügyi ellátás: - Az intézmény biztosítja az ellátottak folyamatos egészségügyi ellátását. Ide tartozik a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás, kórházi ellátás, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás, szűrővizsgálatok biztosítása. Bármilyen szakorvosi ellátást, szakorvosi rendelőbe szállítással oldunk meg. A háziorvosi vizitek teljes körű vizsgálatot biztosítanak az arra rászorulók részére, egyedi igényeket a háziorvosi rendelőben is lehet érvényesíteni. A diagnózis, az előírt kezelések dokumentációja folyamatos és napra kész. Rendelési időn túl orvosi ügyelet áll rendelkezésünkre. - Gógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: A 6/02. (IV.5.) SZCSM rendelettel módosított 1/00. (I.) SZCSM rendelet szerint az intézet viseli az alaplistába tartozó gyógyszerek költségét (52.. (2) bek. - Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentáció: Az egészségügyi személyzet a lakó érkezésekor elvégzi a szolgáltatást igénybe vevők ápolási-gondozási besorolását. Vezeti az egyéni gyógyszernyilvántartó lapot. Elkészíti a lakóval közösen az egyéni gondozási tervet, azt folyamatosan vezeti, betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét, amit szintén folyamatosan vezet. Műszakonként megírja az átadó füzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, testsúlymérés, vércukor ellenőrzés. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri. - Mentálhigiénés ellátás: Az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról a mentálhigiénés nővér valamint a szakmai személyzet gondoskodik, akik rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. Biztosítják a lakó személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatását, ami kibővül az aktuális állapot szerinti bánásmóddal. Cél a lakók egymásközti- és társas kapcsolatainak kiépítése, szinten tartása, a hozzátartozókkal. Kirándulások, szabadidő programok, kulturális rendezvények szervezése, a napi tevékenység dokumentálása. A lakók kérésére levélírás, ügyeik intézése. Feladat a lakók önellátási képességének megőrzése. Fontos feladat a különféle karitatív és egyéb szervezetekkel a kapcsolattartás, hitélet gyakorlásának elősegítése. A település életében való részvétel. 14

15 Nappali Ellátás Falugondnok: A szolgáltatás célja és feladata: A falugondnoki szolgáltatás célja, hogy enyhítse Alsómocsolád község intézmény hiányából eredő hátrányait. Feladata az önkormányzat alapellátási feladatainak segítése, és egyéb a lakosság számára nélkülözhetetlen és más módon nem biztosítható szolgáltatások ellátása. A falugondnoki szolgáltatással ellátottak köre: A falugondnoki szolgáltatás Alsómocsolád község lakosságának valamennyi korosztályát segíti. - A kisgyermeket orvoshoz, óvodába szállítja - Az általános iskoláskorúakat különféle rendezvényekre szállítja - A továbbtanuló diákokat, illetve a munkába járókat a vasútállomásra, illetve egyéb tömegközlekedési eszközökhöz szállítja. - Az idős és szociálisan rászorulók részére az ebédet házhoz szállítja, gyógyszereiket kiváltja, szükséges bevásárlásokat elvégzi. - Ügyintézési szolgáltatásaival a község valamennyi családját segíti. - Közreműködik az önkormányzat és intézményei beszerzéseiben. - A lakosság szabadidős és családi programjaiban szükség szerint segítséget nyújt. - Közreműködik a közhasznú munkások foglalkoztatásában. A feladatellátás szakmai tartalma: A falugondnoki szolgáltatás szakmai színvonalának biztosítása mind személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében adott. A falugondnok elvégezte a falugondnoki tanfolyamot, és folyamatosan részt vesz valamennyi képzésen. Tevékenységének 10 éve alatt jelentős tapasztalatra tett szert. A szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen segítőkész. Együttműködik az önkormányzattal, és a Teleházzal, segíti a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének munkáját. A szolgáltató tárgyi feltételeit az önkormányzat megteremtette. A falugondnok tevékenységéhez tartozó és az önkormányzat tulajdonát képező gépjármű folyamatos, 15

16 biztonságos közlekedésének feltételeit biztosítja, a gépjármű használatát időben, vagy km-ben nem korlátozza. A gépjármű folyamatos üzemben tartásához szükséges forrásokat, a falugondnok bérét és annak járulékait tárgyévi költségvetésében biztosítja. A falugondnok által végzett szolgáltatások formái: A szolgáltatások túlnyomó többségét a szállítások tartalmazzák. Egyrészt a szolgáltatást igénybe vevők szállítása, különféle intézményekbe (óvoda, orvosi ellátás, stb.), illetve szabadidős sport vagy iskolai rendezvényekre és tömegközlekedési eszközökhöz. Másrészt különféle árucikkek, élelmiszer, tartós fogyasztási cikkek szállítása. A szolgáltatások kisebb hányada a lakosság, illetve az önkormányzat által a falugondnokra bízott személyes jelenlétet nem igénylő ügyek intézése Napi rendszerességgel végzett szolgáltatások: - A munkába járók és a diákok vasútállomásra történő szállítása. - A szakorvosi ellátást igénybe vevők és a vásárolni szándékozók Mágocsra történő szállítása (2 alkalommal) - Óvodások Mágocsra történő szállítása. - Szociális étkeztetést igénybe vevők részére az ebéd házhoz szállítása. - A lakosságnak a vasútállomásra és Mágocsról történő vissza szállítása, az odaszállítás gyakoriságának megfelelően. Heti rendszerességgel végzett szolgáltatások: - A nem rendszeres képzésben részesülők Dombóvárra és visszaszállítása - Az orvos által felírt receptek alapján a gyógyszer kiváltása és az Idősek Otthonába történő szállítása. Havi rendszerességgel végzett szolgáltatások: - Megfelelő számú jelentkező esetén az érdeklődők Pécsi Vásárba történő szállítása. Alkalmanként végzett szolgáltatások: 16

17 - Az önkormányzat és intézményei részére történő beszerzések - Személyes megjelenést nem igénylő ügyek intézése (lakosság, Idősek Otthona és önkormányzat részére) - Általános iskolások, óvodások kulturális-, sport és egyéb szabadidős rendezvényekre, kirándulásokra történő szállítása. - A lakosság családi eseményeken történő részvételének segítése - Társadalmi szervezetek tagjainak igény szerinti szállítása. Szervezési feladatok: - Az önkormányzat és intézményei által szervezett programok előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés. A szolgáltatások igénybevételének módja: A napi rendszerességgel végzett szállításokat az igénylők akként vehetik igénybe, hogy megjelennek a járatok oda, illetve visszaindulásának időpontjára az adott indulási helyen. (A járatok indulási helyét és idejét a Hírlevélben teszik közzé.) Az egyéb szolgáltatások igénybevételét az igénybevételt megelőző 3. napon délelőtt 10 óráig a Teleházban lehet bejelenteni. Megfelelő igénylő esetén a Teleház értesíti a falugondnokot a szolgáltatás tárgyáról, helyéről, idejéről és az igénybe venni szándékozók személyéről. A szolgáltatás igénybevételének rendjét az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Házigondozás A szolgáltatás célja: Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, továbbá azokról 17

18 az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, és azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás feladata: Az intézmény a házi segítségnyújtás keretében biztosítja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, valamint az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, és a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Az ellátottak köre: Alsómocsolád Község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel élő nyugdíjasok, szociálisan rászorult lakosok. A feladatellátás szakmai tartalma: A házi segítségnyújtás keretében a házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen - az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, - közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), 18

19 - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, - az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - az előgondozást végző személlyel való együttműködés, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alapés szakellátást nyújtó intézményekkel. A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a házigondozó a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben végezhető. A házigondozó napi gondozási tevékenységéről esemény naplót, valamint forgalmi naplót köteles vezetni. Az ellátás igénybevételének módja: Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Az ellátásra vonatkozó igényt illetve indítványt személyesen vagy megbízott útján Alsómocsolád Község Önkormányzata Őszi Fény Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.) lehet benyújtani. 19

20 A kérelem benyújtását követően az intézményvezető vagy az általa megbízott személy egyszerűsített előgondozást végez, mely során tájékozódik az ellátást igénylő szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, életkörülményeiről. A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni szükséges az igénylő gondozási szükségletét. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az illetékes szakértő bizottságnál. A szakértő bizottság kötelező érvényű szakvéleményt állít ki a napi gondozási szükséglet mértékéről. Házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerül sor a házi segítségnyújtás biztosítására. Amennyiben a gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát, az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota, vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálat nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás a 3 hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell. Az igény bejelentésével egyidejűleg igénybejelentő lapot kell kitölteni. A szolgáltatás igénybevételéről valamint díjáról a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. tv. valamint az Alsómocsolád Község Önkormányzati Képviselőtestületének a községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról szóló 3/03. (II. 14.) számú rendelet rendelkezései az irányadóak. Szervezeti felépítés: Alsómocsolád Község területén két házigondozó dolgozik (4-4 órában) a házi segítségnyújtás keretében, közalkalmazottként. A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézmény vezetője. A módszertani feladatokat Baranya Megyei Önkormányzat Görcsönyi Módszertani Intézete látja el.

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Családsegítő központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás Szakmai programja Ellátási terület: Berhida - Vilonya Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar IV. évfolyam, szociális munka szak A kistelepülések problémái Hátrányos földrajzi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program

Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program Vágáshuta lakossága jelenleg 97 fő, a munkanélküliek száma 11 fő., 18 éven aluli 11 fő, 18-60 év közötti 48 fő, 61 éven felüli 38 fő.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 1. A falugondnoki szolgáltatás célja, feladatai: œ Magyarszentmiklós község Önkormányzata 2003. április 15. napjával

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja

Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja Mátraszentimre Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programját, figyelembe

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja BERHIDAI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS Családsegítő központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás Szakmai programja Ellátási terület: Berhida - Vilonya 2013 A Berhidai Szociális és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2. sz. melléklete

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2. sz. melléklete HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2. sz. melléklete I. A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS CÉLJA, FELADATA Az ellátás célja A szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben