Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára"

Átírás

1 Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő programok Alsómocsolád lakosai számára Alsómocsolád egészségterve 10-11

2 Tartalomjegyzék Tartalom Bevezetés...4 Felmérés...6 Szekunder adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés...6 Demográfiai jellemzés...6 Családok száma, megélhetési lehetőségeik...7 A lakosság korösszetétele, nem-, iskolai végzettség szerinti megoszlása...8 A lakosság etnikai korösszetétele...8 Gazdasági jellemzés...8 Infrastrukturális jellemzés...9 Közlekedés...11 Vasúti közlekedés Közúti közlekedés...11 Az oktatási, egészségügyi- és szociális ellátórendszerek...11 Orvosi ellátás...11 Bölcsöde, óvoda, általános iskola...11 Gyermekjóléti Szolgálat...12 Az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ...12 Nappali Ellátás...15 Házgondozás...17 Közművelődés, civil aktivitás...22 Közbiztonság...22 A lakosság általános egészségügyi helyzetképe...23 Primer adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés...25 Reprezentatív orvosi vizsgálatok...25 Alsómocsolád Község lakosságának egészségtérképe a reprezentatív diagnosztikus felmérés alapján...25 Kérdőíves felmérés...33 Alsómocsolád Község lakosságának táplálkozási szokásai a kérdőíves felmérés alapján Korreláció a primer adatgyűjtések eredményei között...44 Problémadefiníció

3 Beavatkozási terv...51 A mozgással, sporttal kapcsolatos témájú rendezvények...52 Az egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvények

4 Bevezetés Jelen egészségterv célja Alsómocsolád község lakosai számára olyan iránymutatást adni, amely az aktív részvételen alapuló egészségtudatos cselekmények által biztosítja az egészséges életmód irányába történő fejlődésüket. Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Alsómocsolád önkormányzata, a lakók egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be a Társadalmi megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok támogatására. A projekt keretein belül a lakosság egészségtudatosságra való nevelésének fejlesztését illetve motiválását tűzte ki céljául. Ezért két fő tevékenységként az egészséges táplálkozás és energiaegyensúly, illetve a mozgásgazdag életmód elősegítését célzó prioritásokat választotta. A Program a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg: - Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása; - Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása; - A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és egészségfejlesztési programokkal; - A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának a növelése; - A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint érték és eszköz érdekében. Az országos program eredményességét, a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre lebontott konkrét tevékenységek alapozhatják meg. Ennek érdekében szükséges megtervezni a település kompetenciájába tartozó legfontosabb tennivalókat. E célt szolgálja az alábbiakban kidolgozott Alsómocsoládra kiterjedő települési egészségterv. 4

5 Az egészségterv célja Alsómocsolád lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a községben élők testi, lelki és szociális jól-létét kell, hogy szolgálja. Az önkormányzat koordináló, támogató tevékenységek szervezése révén a helyi közösség számára olyan feltételek megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Alsómocsolád települési egészségterve primer és szekunder információkra épül. Ennek felosztása mindenképpen szükséges, hogy minden az adott településsel kapcsolatos adat elemezhető legyen. Az alábbiakban elsőként a szekunder, majd a primer adatok részletes vizsgálatára kerül sor. 5

6 Felmérés Szekunder adatgyűjtés alapján történő helyzetfelmérés Ebben a fejezetben a meglévő adatforrások által elérhető adatok kerülnek elemzésre, melyek elsősorban Alsómocsolád és a kapcsolódó szervek hivatalos nyilvántartásából származó adatokat, valamint a település előző egészségtervének adatait foglalja magába. Ezáltal igen átfogó elemzést lehet készíteni az Alsómocsoládot érintő problémákról. A fejezet felépítése terén az egészséges életmódhoz köthető demográfiai, gazdasági, szociális, egészségügyi adatokból nyert információk mutathatják az utat a probléma megoldásához. Demográfiai jellemzés A népességszám-változást a leginkább befolyásoló mutatók Alsómocsoládon ig. Évek Lakosságszám Meghalt Született Migráció (ki/be) Házasság Táblázat forrás: Alsómocsolád, nyilvántartás 6

7 A falu népessége pillanatnyilag (10) 372 fő. A Községre jellemző összetétel nagymértékben igazodik a Dél-dunántúli régió népesség korösszetételéhez, ha az országos átlaghoz viszonyítjuk, akkor igen kedvezőtlen, mivel az alacsony születések száma, valamint a magas halálozási mutatók adják ezt a viszonylag rossz arányt. A lakosságszám most viszonylag magasnak mondható, hiszen 1997 óta, a 06-os év kivételével nem számláltak ennyi lelket a Községben. Családok száma, megélhetési lehetőségeik Alsómocsoládon 111 családban és az Őszi Fény Idősek Otthonában összesen 372 fő él. Megvizsgálva a falvak lakosságszámát alapvetően befolyásoló tényezőket, úgymint az élve születések, a halálozások, a természetes szaporodás és fogyás, valamint a be- és elvándorlás adatait, arra a következtetésre juthatunk, hogy ennek az országosan is megfigyelhető jelenségnek elsősorban a faluról városokba költözők voltak az előidézői. Tovább súlyosbítja a helyzetet az a tény, hogy az elköltözők legjelentősebb része fiatal, felgyorsítva ezzel a kistelepülés elöregedését. Az élve születések számának csökkenése is egyértelműen kimutatható, a század közepétől kezdődően drasztikusan csökken a gyermekvállalási hajlandóság, mígnem zuhanásszerűen a felére esik vissza. Adataink alapján a halálozások száma is csökkenő tendenciát mutat, ám ez sajnos szinte kizárólag a népesség fogyó létszámának tulajdonítható és csak kisebb mértékben a javuló szociális és orvosi ellátásnak. A természetes szaporodás mutatója Alsómocsoládon egészen az 1960-as évekig pozitív volt, vagyis a falu népessége nőtt, 1962-től kezdődően azonban ez a mutató változó, a népesség hol csökken, hol meg nő, tendenciáját tekintve azonban a folyamat egyértelműen a fogyás irányába mutat. 7

8 A lakosság korösszetétele, nem-, iskolai végzettség szerinti megoszlása Településünkön élő 372 főből 95 fő, tehát a település egynegyede nyugdíjas korú lakos. Nyugdíjasaink közül fő az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központban él. 55 fő a település lakóházaiban, 56 nő, 16 fő egyedül élő. Településünk másik szélső korosztályába tartozó lakosaink közül a 14 éven aluli gyermekek száma 35, közötti fiatalok száma 22. A klasszikusan aktívkorú népességbe így Alsómocsoládon jelen pillanatban 2 fő tartozik, ez a szám jóval meghaladja az összlakosság felét! A lakosság etnikai korösszetétele A vizsgált lakosság nagy része nem érzi magát valamelyik nemzetiséghez tartozónak, kisebb részük németnek, illetve roma származásúnak vallja magát. Nincs közöttük szerb vagy horvát, és elenyésző az egyéb (román, székely) etnikumhoz tartozó is. 30 fő vallja magát német és 32 fő roma nemzetiségűnek. A magukat magyar állampolgárságúnak vallók korösszetétele gyakorlatilag megegyezik magának a lakosságnak a korösszetételével, mivel nincs nem magyar állampolgár a vizsgált népességben. Gazdasági jellemzés A jól működő gazdaság lehet a település motorja. Jelen időkben a gazdaság és a területi fejlődés kapcsolatrendszere fokozatosan átalakul, az ipar a tömegtermelés előtérbe kerülésével térbeli koncentrációkat alakít ki az energia- és nyersanyaglelőhelyeken, a fogyasztási szerkezetváltás a környezetvédelem, a telekommunikáció, a területi munkamegosztás kifejlődéséhez vezethet. A mienkhez hasonló kistelepüléseken előtérbe kerül a mezőgazdasági termelés és a biotechnológia területfejlesztést segítő hatása. Az infrastruktúra fejlettségi szintje és fejlesztési lehetőségei döntően befolyásolják a területi fejlődést. A hanyatló vagy nehézségekkel küzdő gazdaság csökkenti a területi fejlődés, fejlesztés esélyeit. Várhatóan a mi viszonyaink között is erősödni fog a gazdaság, a települések közötti kapcsolatokban pedig a szolgáltatások szerepe. Falusi viszonylatban jelentős szerepük van a könnyen elérhető, nagy munkáltatóknak, akik képesek a munkaerő- 8

9 kínálat jelentős részét foglalkoztatni. Térségünkben meghatározóak az alábbi, a község lakóinak megélhetését segítő lehetőségek: - Mágocsi Béke MGTSZ A közelmúltig a falu munkaképes lakosságának közel 10 %-a a termelőszövetkezetben dolgozott és a nyugdíjasok többsége onnan kapta a földjáradékot. - Bikali Állami Gazdaság Alsómocsolád számára a Bikali Állami Gazdaság jelentette a másik jelentős munkalehetőséget. - Sertéstelep A sertéstelep a falutól 1,5 km távolságra van, a keverő szomszédságában. A közel állattal rendelkező üzemben mintegy 35 fő dolgozik, melyből többen alsómocsoládi lakosok. - Délhús Rt. Alsómocsolád A vállalat a többi magyarországi céghez hasonlóan nehéz helyzetbe került. Főként a szovjet piacra termeltek és ennek összeomlása után kapacitásának csupán 29 %-át tudta kihasználni. A kapacitás csökkenésével egyidejűleg beindult egy termékszerkezet-váltási és egy létszámleépítési program is. Ennek következtében a közel 0 fős foglalkoztatotti létszám ma alig haladja meg a 0 főt. - Baranya Tégla Kft. Ez a téglagyár is privatizálásra került, jelenlegi 34 dolgozója közül csupán páran helybéliek. Infrastrukturális jellemzés Alsómocsolád község Baranya megye északi részén található Baranya és Tolna megyék határán. A megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban mintegy 25 km-re északra települt, a Mecsek hegység festői szépségű lankáin, az úgynevezett Hegyhát nagyföldrajzi tájegységben, dombokkal körülvéve keletről és tavakkal határolva nyugatról. Közlekedési adottságai nem mondhatóak jónak. A faluból a Dombóvárt Bonyháddal összekötő számú közlekedési út egy hét km-es bekötőúttal érhető el. A település vasúttal is elérhető, önálló állomása van, ami a környék egyik legjelentősebb teherpályaudvara. A Bátaszék-Dombóvár vasútvonalon fekvő 9

10 állomás a falu központjától 2 km-re van. A község nem jó mezőgazdasági adottságú területen települt, de ennek ellenére jelentős növénytermesztési kultúrával és fejlett állattenyésztési hagyományokkal rendelkezett. A település szerkezete falusias jellegű fésűs elrendezésű szalagtelkeken családi házas beépítettség. Intézményei centrális elhelyezkedésűek, szervesen kapcsolódnak a település szerkezeti egységéhez. A falu területén négy mesterséges halastó található. A tavakat a Hábi csatorna felduzzasztásával hozta létre a szövetkezet. Alsómocsoládtól a Dél-Dunántúli régió három megyeszékhelye km távolságra, azaz kb. egy órányi autóútra van, a kisebb városok: Dombóvár, Bonyhád, Komló fél óra alatt megközelíthetőek. Egy híres gyógyfürdő, Gunaras, km-re van a községtől. Mű-úttal Mágocs nagyközséggel van közvetlen kapcsolata. A többi szomszédos település, Bikal, Szalatnak, Ág csak földúton közelíthető meg közvetlenül. Kisvaszar egy keskeny, a közúti forgalom számára át nem adott aszfaltozott úttal is megközelíthető. Ez az út jelenleg a Mecseki Erdőgazdaság tulajdonában van. A településünk tehát a szó szoros értelmében zsáktelepülésnek mondható, ami erősen rányomta bélyegét az eddigi fejlődésre is ban csupán két kútja volt a falunak, 1966-ra ez a szám ra emelkedett. Ezek a kutak biztosították a falu ellátásához szükséges vízmennyiséget ben artézi kutat létesítettek, mert az addig működő kutak rossz minőségű ivóvizet biztosítottak. A törpe vízművet 1969-ben építették meg. A falu mindhárom utcájában elhelyeztek 5 db közcsapot, melyeket a lakásba történő vízbevezetések után fokozatosan számoltak fel. Jelenleg csak 2 db működik a faluban. Jelenleg a meglévő lakások 92%-ában van vezetékes víz, de sajnos a bevezetettek 10%-ában csak az udvarig vitték be, ez elsősorban az egyedül élő idősebb korosztályt jellemzi. Önkormányzatunk a vízbekötésekhez portánként 5000 Ft támogatást adott. Az éves vízfogyasztás a faluban m 3 körül alakul. A falut 1930-ban kötötték be az elektromos hálózatba. Jelenleg minden ház rendelkezik villanybekötéssel. Közvilágításunk még a régi időkből származik, habár a legújabb fejlesztések eredményeként a minden második oszlopon lévő 80 W-os higanygőz lámpákat, vagyis összesen 36 köztéri világítótestet energiatakarékos, 18 W-os világítótestekre sikerült cserélnünk. 10

11 Közlekedés Vasúti közlekedés. Alsómocsoládtól 2 km-es távolságban dél-nyugatra halad el az 50-es számú, Dombóvárt Bátaszékkel összekötő vasúti mellékvonal. A Mágocs-Alsómocsolád elnevezésű állomáson két sínpár van, ami a vonatok elkerülésére is lehetőséget biztosít, valamint a vagonok kirakodásához szükséges mellékvágánnyal is rendelkezik az állomás, így a környéken az alsómocsoládi a legnagyobb teherpályaudvar. Alsómocsolád-Dombóvár között naponta 9 szerelvény közlekedik. Dombóvár és Alsómocsolád között naponta 8 szerelvény közlekedik. A vonat indulási időpontok inkább az országos menetrendi követelményekhez igazodnak, semmint a helyi igényekhez. Ennek tudható be, hogy a helybéliek csak nagyon ritkán veszik igénybe a MÁV ezen szolgáltatását. Közúti közlekedés. Alsómocsolád jelenleg zsáktelepülés, Mágocsra, a 7 km-re fekvő szomszédos településre a számú bekötőúton lehet eljutni. Autóbuszjárat naponta négyszer közlekedik Mágocsra. A Volán járatait a rugalmasabb közlekedési ellátottság érdekében kiegészítjük a falugondnoki rendszerrel, ami reggel délben és délután egy-egy plusz járatot jelent Mágocsra. Ugyanez a falubusz kora reggel és délután a vasútállomásra is kiviszi az utazni szándékozó dolgozókat és diákokat. Az oktatási, egészségügyi- és szociális ellátórendszerek Orvosi ellátás A területi kötelezettséggel bíró háziorvosok és házi gyermekorvosok száma Mágocson 2 fő, a többi környező településen nincs. Alsómocsoládon van ugyan orvosi rendelő, de a körzet központja Mágocs. Ott működik a fogorvosi rendelő, a labor, a gyermekorvosi ellátás, a gyógyszertár, és a fizikoterápia is. A gyógyításhoz szükséges speciális berendezéseket az önkormányzatok a lakosságszám arányában vásárolják meg a vállalkozó orvosként a körzetet muködtető és üzemeltető orvosok számára. Bölcsöde, óvoda, általános iskola Bölcsőde egyik településen sem érhető el. A mágocsi óvoda 110 férőhelyes, 8 fő óvodapedagógus dolgozik benne. A mágocsi Általános és Zeneiskola 14 tantermében 23 11

12 pedagógus felügyeli az ott tanuló 234 diákot. A többi településen iskola nincsen. (Egy ben végzett gazdaságossági számítás szerint nincs értelme visszaállítani az iskolát és az óvodát Alsómocsoládon.) Gyermekjóléti Szolgálat A Gyermekjóléti Szolgálat Mágocs központtal működik. Elvégzi a jogszabályokban előírt tevékenységet: Néhány jellemző adat Alsómocsolád község területén elvégzett munkájukról: - Alapellátásban történő gondozás 3 család 7 gyerek - Védelembe véve - Utógondozás - Környezettanulmány készítés 5 db - Információnyújtás 30 db - Hivatalos ügyek int 12 db - Elhelyezési tárgy. 0 db - Esetmegbeszélés 4 db - Látogatás 30 db Az Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ Őszi Fény Idősek Háza elnevezésű idősgondozási központ: Bentlakásos gondozás Az ellátottak köre: - Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Nappali szociális ellátásban elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes személyek 12

13 - Házi segítségnyújtás keretében azokról az időskorú személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. - Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek. A szolgáltatás célja, feladata: - Az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, orvosi- és szakorvosi ellátása - Gyógyszer- és gyógyászati segédeszközzel történő ellátás külön jogszabályi előírásoknak megfelelően. - Kórházi ellátás, szűrő vizsgálatok megszervezése. - Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, az előírt dokumentáció vezetése. - Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása. - Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján. - A lelki egészség védelme. Ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma - Az intézmény az ellátott részére teljes körű szolgáltatást nyújt. - Étkezés: - az intézmény az ellátottak részére a napi háromszori étkezést és az orvos által előírt diétás étkezést biztosítja az 1/00. (I.7.) SZCSM rendelet 5. melléklete figyelembevételével. - Ruházat: - azon ellátottaknak, akik megfelelő mennyiségű saját ruházattal nem rendelkeznek, az intézmény biztosítja a szakmai jogszabályban előírt mennyiségű ruházatot, textíliát, utcai cipőt. - A foglalkoztatáshoz szükséges segédeszközöket az intézmény biztosítja. - Az intézet gondoskodik a ruhanemű tisztításáról, javításáról. - Az intézmény beszerzi az incontinens lakó részére a megfelelő gyógyászati segédeszközt, amit a lakó maga vásárol meg. Ápolási gondozási feladatok: - az ápolási, gondozási tevékenység fő célja az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, egészségi állapotának szinten tartása, fokozott megfigyelése, az 13

14 eltérések jelentése, képességeik lehetőség szerinti fejlesztése, testi higiéné biztosítása. Az ellátott mosdatása, fürdetése, haj- és köröm ápolása, öltöztetése, a fekvők mobilizálása, rendszeres mozgatása, gyógyszerrel történő ellátása. Ápolás, gondozás során fokozott figyelemmel kell lenni a lakó egyéni érzékenységére (személyre szabott bánásmód). - Egészségügyi ellátás: - Az intézmény biztosítja az ellátottak folyamatos egészségügyi ellátását. Ide tartozik a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás, kórházi ellátás, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás, szűrővizsgálatok biztosítása. Bármilyen szakorvosi ellátást, szakorvosi rendelőbe szállítással oldunk meg. A háziorvosi vizitek teljes körű vizsgálatot biztosítanak az arra rászorulók részére, egyedi igényeket a háziorvosi rendelőben is lehet érvényesíteni. A diagnózis, az előírt kezelések dokumentációja folyamatos és napra kész. Rendelési időn túl orvosi ügyelet áll rendelkezésünkre. - Gógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: A 6/02. (IV.5.) SZCSM rendelettel módosított 1/00. (I.) SZCSM rendelet szerint az intézet viseli az alaplistába tartozó gyógyszerek költségét (52.. (2) bek. - Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentáció: Az egészségügyi személyzet a lakó érkezésekor elvégzi a szolgáltatást igénybe vevők ápolási-gondozási besorolását. Vezeti az egyéni gyógyszernyilvántartó lapot. Elkészíti a lakóval közösen az egyéni gondozási tervet, azt folyamatosan vezeti, betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét, amit szintén folyamatosan vezet. Műszakonként megírja az átadó füzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, testsúlymérés, vércukor ellenőrzés. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri. - Mentálhigiénés ellátás: Az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról a mentálhigiénés nővér valamint a szakmai személyzet gondoskodik, akik rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. Biztosítják a lakó személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatását, ami kibővül az aktuális állapot szerinti bánásmóddal. Cél a lakók egymásközti- és társas kapcsolatainak kiépítése, szinten tartása, a hozzátartozókkal. Kirándulások, szabadidő programok, kulturális rendezvények szervezése, a napi tevékenység dokumentálása. A lakók kérésére levélírás, ügyeik intézése. Feladat a lakók önellátási képességének megőrzése. Fontos feladat a különféle karitatív és egyéb szervezetekkel a kapcsolattartás, hitélet gyakorlásának elősegítése. A település életében való részvétel. 14

15 Nappali Ellátás Falugondnok: A szolgáltatás célja és feladata: A falugondnoki szolgáltatás célja, hogy enyhítse Alsómocsolád község intézmény hiányából eredő hátrányait. Feladata az önkormányzat alapellátási feladatainak segítése, és egyéb a lakosság számára nélkülözhetetlen és más módon nem biztosítható szolgáltatások ellátása. A falugondnoki szolgáltatással ellátottak köre: A falugondnoki szolgáltatás Alsómocsolád község lakosságának valamennyi korosztályát segíti. - A kisgyermeket orvoshoz, óvodába szállítja - Az általános iskoláskorúakat különféle rendezvényekre szállítja - A továbbtanuló diákokat, illetve a munkába járókat a vasútállomásra, illetve egyéb tömegközlekedési eszközökhöz szállítja. - Az idős és szociálisan rászorulók részére az ebédet házhoz szállítja, gyógyszereiket kiváltja, szükséges bevásárlásokat elvégzi. - Ügyintézési szolgáltatásaival a község valamennyi családját segíti. - Közreműködik az önkormányzat és intézményei beszerzéseiben. - A lakosság szabadidős és családi programjaiban szükség szerint segítséget nyújt. - Közreműködik a közhasznú munkások foglalkoztatásában. A feladatellátás szakmai tartalma: A falugondnoki szolgáltatás szakmai színvonalának biztosítása mind személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében adott. A falugondnok elvégezte a falugondnoki tanfolyamot, és folyamatosan részt vesz valamennyi képzésen. Tevékenységének 10 éve alatt jelentős tapasztalatra tett szert. A szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen segítőkész. Együttműködik az önkormányzattal, és a Teleházzal, segíti a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének munkáját. A szolgáltató tárgyi feltételeit az önkormányzat megteremtette. A falugondnok tevékenységéhez tartozó és az önkormányzat tulajdonát képező gépjármű folyamatos, 15

16 biztonságos közlekedésének feltételeit biztosítja, a gépjármű használatát időben, vagy km-ben nem korlátozza. A gépjármű folyamatos üzemben tartásához szükséges forrásokat, a falugondnok bérét és annak járulékait tárgyévi költségvetésében biztosítja. A falugondnok által végzett szolgáltatások formái: A szolgáltatások túlnyomó többségét a szállítások tartalmazzák. Egyrészt a szolgáltatást igénybe vevők szállítása, különféle intézményekbe (óvoda, orvosi ellátás, stb.), illetve szabadidős sport vagy iskolai rendezvényekre és tömegközlekedési eszközökhöz. Másrészt különféle árucikkek, élelmiszer, tartós fogyasztási cikkek szállítása. A szolgáltatások kisebb hányada a lakosság, illetve az önkormányzat által a falugondnokra bízott személyes jelenlétet nem igénylő ügyek intézése Napi rendszerességgel végzett szolgáltatások: - A munkába járók és a diákok vasútállomásra történő szállítása. - A szakorvosi ellátást igénybe vevők és a vásárolni szándékozók Mágocsra történő szállítása (2 alkalommal) - Óvodások Mágocsra történő szállítása. - Szociális étkeztetést igénybe vevők részére az ebéd házhoz szállítása. - A lakosságnak a vasútállomásra és Mágocsról történő vissza szállítása, az odaszállítás gyakoriságának megfelelően. Heti rendszerességgel végzett szolgáltatások: - A nem rendszeres képzésben részesülők Dombóvárra és visszaszállítása - Az orvos által felírt receptek alapján a gyógyszer kiváltása és az Idősek Otthonába történő szállítása. Havi rendszerességgel végzett szolgáltatások: - Megfelelő számú jelentkező esetén az érdeklődők Pécsi Vásárba történő szállítása. Alkalmanként végzett szolgáltatások: 16

17 - Az önkormányzat és intézményei részére történő beszerzések - Személyes megjelenést nem igénylő ügyek intézése (lakosság, Idősek Otthona és önkormányzat részére) - Általános iskolások, óvodások kulturális-, sport és egyéb szabadidős rendezvényekre, kirándulásokra történő szállítása. - A lakosság családi eseményeken történő részvételének segítése - Társadalmi szervezetek tagjainak igény szerinti szállítása. Szervezési feladatok: - Az önkormányzat és intézményei által szervezett programok előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés. A szolgáltatások igénybevételének módja: A napi rendszerességgel végzett szállításokat az igénylők akként vehetik igénybe, hogy megjelennek a járatok oda, illetve visszaindulásának időpontjára az adott indulási helyen. (A járatok indulási helyét és idejét a Hírlevélben teszik közzé.) Az egyéb szolgáltatások igénybevételét az igénybevételt megelőző 3. napon délelőtt 10 óráig a Teleházban lehet bejelenteni. Megfelelő igénylő esetén a Teleház értesíti a falugondnokot a szolgáltatás tárgyáról, helyéről, idejéről és az igénybe venni szándékozók személyéről. A szolgáltatás igénybevételének rendjét az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Házigondozás A szolgáltatás célja: Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, továbbá azokról 17

18 az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, és azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás feladata: Az intézmény a házi segítségnyújtás keretében biztosítja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, valamint az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, és a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Az ellátottak köre: Alsómocsolád Község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel élő nyugdíjasok, szociálisan rászorult lakosok. A feladatellátás szakmai tartalma: A házi segítségnyújtás keretében a házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen - az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, - közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), 18

19 - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, - az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - az előgondozást végző személlyel való együttműködés, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alapés szakellátást nyújtó intézményekkel. A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a házigondozó a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben végezhető. A házigondozó napi gondozási tevékenységéről esemény naplót, valamint forgalmi naplót köteles vezetni. Az ellátás igénybevételének módja: Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Az ellátásra vonatkozó igényt illetve indítványt személyesen vagy megbízott útján Alsómocsolád Község Önkormányzata Őszi Fény Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.) lehet benyújtani. 19

20 A kérelem benyújtását követően az intézményvezető vagy az általa megbízott személy egyszerűsített előgondozást végez, mely során tájékozódik az ellátást igénylő szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, életkörülményeiről. A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni szükséges az igénylő gondozási szükségletét. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az illetékes szakértő bizottságnál. A szakértő bizottság kötelező érvényű szakvéleményt állít ki a napi gondozási szükséglet mértékéről. Házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerül sor a házi segítségnyújtás biztosítására. Amennyiben a gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát, az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota, vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálat nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás a 3 hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell. Az igény bejelentésével egyidejűleg igénybejelentő lapot kell kitölteni. A szolgáltatás igénybevételéről valamint díjáról a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. tv. valamint az Alsómocsolád Község Önkormányzati Képviselőtestületének a községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról szóló 3/03. (II. 14.) számú rendelet rendelkezései az irányadóak. Szervezeti felépítés: Alsómocsolád Község területén két házigondozó dolgozik (4-4 órában) a házi segítségnyújtás keretében, közalkalmazottként. A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézmény vezetője. A módszertani feladatokat Baranya Megyei Önkormányzat Görcsönyi Módszertani Intézete látja el.

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA

Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA Nagygyimót község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben