TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Bioetika ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof. Dr. Hell Judit egyetemi tanár Tantárgy feladata és célja: A bioetika mint az alkalmazott etikák egyik részterülete az élethez/ élőkhöz való helyes emberi viszonyulás kérdéseit foglalja magában. Tágabb értelemben ide tartozik a természeti környezethez, az állatokhoz és az emberi biológiai élethez való szabályozott viszonyulásunk, legszűkebb értelemben pedig a biomedicinális etika problémái. E kérdéskörök főként az angolszász és német nyelv és kultúrterületen önállósult diszciplínák keretében már több évtizede a kutatás középpontjában állnak. A kurzus általános célja, hogy bevezetést nyújtson a modern élettudományok és a korszerű biotechnológia által fölvetett erkölcsietikai kérdések tanulmányozásába, ezzel együtt a fontosabb szakkifejezések, fogalmak tartalmának elsajátíttatása. A tárgy a szűkebb értelemben fölfogott bioetika néhány fontosabb kérdésére összpontosít: az ember biológiai életével, egészségével, az orvosbeteg viszonnyal kapcsolatos problémákra, s nem tér ki terjedelmi korlátok miatt az ökoetika ill. az állatokkal való bánásmód erkölcsfilozófiai kérdéseire. A tantárgy oktatásának speciális céljai: az egyes témák bemutatása komplex (szaktudományos, etikai, orvosetikai, teológiai, jogi, konzervatív vs. liberális felfogás ill. ennek árnyalatai szerinti) megközelítésben, s a feldolgozott tananyag közvetítésével olyan hallgatói beállítódás, szemléletmód formálása, amely az emberi élet értékének, az élet tiszteletének, a felelősségnek és az igazságosságnak elvét állítja középpontba, nemkülönben az emberi / erkölcsi jogok, a betegjogok, s az emberi méltóság védelmét. 1. Az etika mint filozófiai tudomány, jellemzői, alapfogalmai. Az értékek rendszere. Általános etika és az alkalmazott etikák egymáshoz való viszonya. 2. A bioetika mint alkalmazott etikai diszciplína. Tárgyának lehetséges felosztásai, a tárgykörök megközelítésmódjai. A bioetika alapelvei. A tudományág létrejöttének okai, feltételei. Erkölcs és jog kapcsolata. A Hippokrateszi eskü, új nemzetközi deklarációk. A bioetika státusa Magyarországon. 3. A reprodukciós eljárások etikája: születésszabályozás. Demográfiai problémák a fejlett és a fejletlen világban. Túlnépesedés és elöregedő társadalmak. A fogamzásgátlás világi és egyházi álláspontok. Az állam szerepe és az individuális jogok. Emberi jogok, női jogok. 4. Születésszabályozás: az abortusz. Az élet és az emberi élet kezdete az élet vége időpontjának meghatározása A Ne ölj! parancsa. A kérdés történeti megközelítésben. Az abortusz általános és szakmaietikai problémái. Vallási és világi etikai felfogásmódok. A jogi szabályozások államok szerinti sokfélesége (szigorú, mérsékelt, /szélsőségesen/ megengedő). A magzat erkölcsi és jogi státusa. 5. A mesterséges megtermékenyítés (asszisztált humán reprodukció) funkciói, formái. A terméketlenség kezelése. A magzatátültetés, a béranyaság intézménye. 6. A mesterséges megtermékenyítés a fajnemesítés (eugenika) céljából. Pozitív és negatív eugenikai eljárás az emberi fajnemesítés terén. Történelmi példák. Etikai megítélés.

3 7. Orvosi kísérletezés az emberen, embriókon. A kísérletek célja, lehetséges célcsoportjai és jellege tipologizálás. Etikai és orvosetikai imperatívuszok. Az alanyok tájékoztatása, beleegyezése. A kísérletek társadalmi/egyéni fontossága, szakmai megalapozottsága, tervezettsége, várható kockázatok és eredmények. A nyilvánosság szerepe. 8. Génkutatás, génsebészet és az emberi klónozás. A géntechnológia esélyei és kockázatai. Etikai kérdések. 9. A szövet és szervátültetés és a szervek ajándékozásának etikai problémái. Történeti és jelenkori vizsgálódás. Szekuláris és vallásetikai álláspontok. Élő és cadaver donor. A halál és beállta időpontjának szakmai meghatározása, ennek etikai jelentősége. Élő donor /hozzátartozó tájékoztatása, pozitív és feltételezett beleegyezés. A jogi szabályozás. Az eljárások költségessége, a forráselosztás etikai kérdései. 10. Az élet kezdete és vége: a jó halál (eutanázia) a kérdés fölvetődésének léthelyzetei: élet, életminőség. A kegyes halál az orvos, a haldoklók és a hozzátartozók nézőpontjából. Az aktív / passzív, önkéntes / nem önkéntes eutanázia. Túlkezelés. 11. Aktív és passzív eutanázia, szemieutanázia: ölés és öngyilkosság az elkülöníthetőség kérdése. Etikai, teológiai és jogi szabályozás. Konzervatív és liberális etikai nézőpontok ütközése. A téma feldolgozása napjaink filmművészetében. Alternatív megoldás: a fájdalomklinikák (hospice). 12. A születendő gyermek nemének megválasztása és a biológiai/ társadalmi nem megváltoztatása (transzszexualitás). Orvosi eljárás, etikai dilemmák. Kötelező irodalom: Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Fekete László (szerk.): Kortárs etika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp o. Szociáletika. Szöveggyűjtemény.(Szerk. Hell Judit), Egyetemi Kiadó, Miskolc, (megfelelő fejezetek) Susanne Charles (szerk): Bioetikai olvasókönyv multidiszciplináris megközelítésben. Dialog Campus, Bp vagy: Dr. Gaizler Gyula: Bioetika. Pázmány Könyvek, Bp Hársing László: Bevezetés az etikába. Bíbor Kiadó, Miskolc, I. rész (Általános etika) VII. fejezet, II. rész (Alkalmazott etika) IV., VII. fejezet Callahan, Daniel: Bioethics. in Encyclopedia of Bioethics (Revised. Ed.) Vol. 1., Ed: Warren Th. Reich, New York, Macmillan vagy: Sándor Judit: Society and Genetic Information. CEU Press, Budapest, (510 oldal terjedelemben tetszőlegesen kiválasztott részlet) vagy: Sass, HansMartin: Medizinische Ethik. in A. Pieper / U. Thurner:Angewandte Ethik, Beck, München, 1998, S. Ajánlott irodalom: Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai Bevezetés a bioetikába. Medicina, Budapest, Magyar Orvosi Kamara, Etikai kódex: (részletek) Sándor Judit: Gyógyítás és ítélkezés. Medicina, Budapest,1997. Bitó László: Boldogabb élet jó halál. Athenaeum, Budapest, Ethik in der Medizin. Ein Reader. Reclam (Hg:Urban Wiesing), Stuttgart, (tetszés szerint választott fejezetek

4 Két alkalommal a 4. és a 6. téma után ellenőrző zárthelyi dolgozat írása. A dolgozatok kiterjednek a bevezetett terminológia ismeretének ellenőrzésére, és a tárgyalt témakörök lényegi morális problémáinak bemutatására, érvek és ellenérvek felsorakoztatásával. A szorgalmi időszak utolsó hetében (a második zárthelyi dolgozatban) a hallgatóknak a kötelező szakirodalmi anyag elsajátításáról is számot kell adniuk. A két dolgozat eredményes megírása az aláírás megszerzésének feltétele. Mindkét dolgozatnak sikeresnek kell lennie. 40% elégséges (2) 4170% közepes (3) 7185% jó (4) 86% jeles (5)

5 Megelőző orvostan és ETAET népegészségtan II. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat Megelőző orvostan és kollokvium kötelező népegészségtan I. Dr. habil. Fodor Bertalan Elméleti Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A fertőző és nem fertőző betegségek fogalmi rendszere, értelmezése. A lakosság egészségi állapota, demográfiai; epidemiológiai módszerek, statisztikai analízis. A természetes és mesterséges környezet hatása az emberi szervezetre) légkör, víz, talaj, táplálkozás). Az életmód és az egészségi állapot kapcsolata. A megelőzés formái, lehetőségei. 1. A megelőző orvostan tárgya, felosztása, története. A prevenció során alkalmazható módszerek általános ismérvei (primer, secunder, tercier) 2. A gyakran használt statisztikai mutatók (demográfia, epidemiológia) számítása, értelmezése. Etika a megelőző orvostanban. Humán genetika. 3. A környezethez kapcsolódó fogalmak (ökológia, ökoszisztéma stb). A környezet és az ember kölcsönhatása (stressz, civilizációs ártalmak). 4. A légkör természetes állapotát jelző fizikai, kémiai biológiai paraméterek és humánkonzekvenciái. Klíma, időjárás. 5. A légkört szennyező források, a szennyezők jellemzői és hatásai. 6. A légkört szennyező toxikus anyagok (As, Pb, Cd, Nistb) és mikroorganizmusok. 7. A víz mennyiségi és minőségi feltételek, szükséglet. Fürdő, ásvány és gyógyvizek. 8. A víz szennyeződése forrásai, jellemzői, következményei (víz járványok). 9. Szennyvíz és hulladék forrásai, tulajdonságai, gyűjtése, szállítása, tisztítása, elhelyezése. 10. A talaj jelentősége és kapcsolata az emberi egészséggel. Élelmezés és táplálkozás, fogalmak, energia szükséglet. 11. A táplálkozással összefüggő ártalmak (ételmérgezés, elhízás, diabetes, daganatok). 12. A foglalkozáshoz kapcsolódó szellemi és fizikai egészségkárosodások (monotonia, neurózis, hőmunka, vibráció, zaj). 13. A fizikai környezet egyéb ártalmai; sugárzások (ionizáló és nem ionizáló). 14. Az életmód és káros szenvedélyek; alkohol, dohányzás, drog. Kertai P.: Megelőző Orvostan, Medicina Déri I.: Népegészségtan, Semmelweis Kiadó, Barna M.: Táplálkozás, Diéta, Medicina Takács S.: Az ember és Környezete, Miskolci Egyetem Szóbeli vizsga.

6 Mikrobiológia/ Microbiology ETAET elmélet 2 2 elmélet kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Tompa Tamás egyetemi docens A mikroorganizmusok típusainak, élettani, biokémiai folyamatainak áttekintése. A hallgatók ismerjék meg a leggyakoribb humán bakteriális és virális kórokozókat, ezen kórokozók patogenitását. Alapvető infektológiai, immunbiológiai fogalmak elsajátítása. A tárgy megalapozza a ráépülő járványtani, infektológiai, megelőző orvostani és bizonyos kórélettani vonatkozásokat. 1. Bevezetés a mikrobiológiába. Baktériumok szerkezete, működése 2. Prokarióták és a környezet. Kolonizáció, invázió, patogenitás 3. Kórokozók és az immunrendszer. Az immunválasz lefolyása 4. Részletes bakteriológia: Staphylococcus, Streptococcusok, Listeria, Neisseria, Haemophilus, Pseudomonas 5. Pertussis, patogén E. coli, Vibrio, Salmonella, Shigella 6. Anthrax, diphtaeria, TBC, legionellosis, rickettsiák 7. Általános virológia 8. Enterális és hepatitis vírusok 9. Herpes, vérzéses láz, influenza, mumps 10. Idegrendszeri betegséget okozó vírusok, prionok 11. Papilloma, parvo, poxvírusok 12. Rabies, retrovírusok, légúti betegségek kórokozói 13. Antimikrobiális ágensek, antibiotikumok 14. Antivirális terápia, vakcináció Gergely Lajos: Orvosi mikrobiológia, Alliter Kiadó, Bp ÁdámBéládiKétyiNász: Orvosi mikrobiológia, Medicina Könyvkiadó, Bp Előadásokon való részvétel. (>90%) Zárthelyi dolgozat sikeres megírása. (>70%) Írásbeli vizsga.

7 Informatika II. ETAET gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és Power Point gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak 2. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése 5. A Microsoft Office Excel használata 6. A Microsoft Office Power Point ismertetése 7. A Microsoft Office Power Point használata példákon keresztül 8. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe 11. A C Programozási nyelv jellemzői 12. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre 13. Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás 14. Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60% os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

8 Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5).

9 Anatómia I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Valikovics Attila egyetemi docens Az emberi szervezet felépítésének megismertetése a kötelező tananyagnak megfelelően, az időkorlátokon belül olyan mértékig, amivel a hallgatók további tanulmányaihoz és a védőnői munka végzéséhez biztonságos tudásalapot lehet képezni. 1. Megbeszélés a féléves tananyag feldolgozásáról, az elvárásokról, a zárthelyi dolgozatok elbírálásáról és a félév teljesítésének aláírással történő elfogadásáról. A sejt és a szövet fogalma és az extracelluláris mátrix. A sejt két fő része: 1. cytoplasma és 2. sejtmag. A sejtosztódás: mitózis meiozis. Az emberi test fő részei; tengelyeksíkokirányok és a fontosabb anatómiai szakkifejezések. A mozgásrendszerről általában a csontváz szerkezeti felépítése. 2. A cytoplasma részei: cytoplasma mátrix és membránstruktúrák, valamint membránnal nem rendelkező struktúrák. A cytosol, a sejthártya és a sejtmag. Sejtkapcsolatok. A mikroszkóp használatának ismertetése. A csontok szerkezeti felépítése fejlődése növekedése járulékos részei összeköttetéseik. 3. Az ontogenezis egyedfejlődés; gametotogenezis: oogenezis spermiogenezis spermiohistogenezis. Megtermékenyítés embryogenezis. A törzs csontjai és ízületei: A csigolyák, a bordák, a szegycsont a gerincoszlop és a mellkas. 4. A négy alapszövet: hámszövet kötő és támasztószövet izomszövet. idegszövet. A vállöv felső végtag csontjai izületei. 5. Az izomról általában az izmokról A mellizmok hátizmok hasizmok; sérvcsatornák. A medenceöv csontjai ízületei, statikája méretei. A férfi és női medence különbözőségei. 6. A felső és alsó végtagok izomzata. Adduktor csatorna. A nyakizmok. A fejizmok: Mimikaiés rágóizmok. A szabad alsóvégtag csontjai és ízületei. 7. Az erekről általában: verőerek hajszálerek gyűjtőerek. A vérkörök. A vér és vérképzés. A koponya csontjai: arc koponya, csontjai /páros és páratlan/, a rágóizület. 8. A kis és nagyvérkör artériái. A koponya csontjai: agykoponya, varratok kutacsok koponyatető koponyaalap. 9 A nagy és kisvérkör vénái. Magzati vérkeringés. A légző rendszer: a felső légutak orr orrüreg garat. 10 A szív fejlődése. A szív szájadékai falszerkezete ingerképző és ingervezető rendszere saját erei. A gégefő légcső és a főhörgők. 11. A szívburok. A szív topográfiája. Szívfejlődési rendellenességek.

10 A tüdő külső légzés. 12. A nyirokrendszer: a nyirokkeringés. Az elsődleges és másodlagos nyirokszervek / csontvelő, csecsemőmirigy; A mediastinumgátorüreg pleuramellhártya. 13. Nyirokcsomók, lép és diffúz nyirokszervek/. A hangképzés. 14. Zárthelyi dolgozatok írása: április 17én. Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia Medicina Könyvkiadó Budapest Dr. Donáth Tibor: Anatómia atlasz Medicina Budapest 1997./vagy bármely más Anatómia atlasz/ Kiegészítő olvasmányként a felkészüléshez: SzentágothaiRéthelyi: Funkcionális anatómia I.II.III. kötet 8 kiadása közül bármelyik. Springer Hungarica: SH atlasz Anatómia Biológia Élettan. /Újabban az Akadémiai kiadó gondozza/ Dr. Rölich Pál: Szövettan III. Semmelweis Kiadó, Budapest Az előre meghirdetett időbeni zárthelyi dolgozat minimálisan 50 pontos eredménnyel való teljesítése; az írásbeli számonkérés mindig, egy előzőleg leadott, meghatározott anyagrészből történik. Egyegy kiemelkedően magas pontszámmal megírt dolgozat, jeles eredményének felel meg és a két kérdés érdemjegyeivel együtt adja majd a vizsgán elért eredményt. Pl.: 4+3=7+5=12/3=4 meg. A kiemelkedően magas pontszám az elért átlaghoz viszonyítottan kerül aktuálisan meghatározásra. Az 50% alatt teljesített dolgozat elégtelen (1) jegye, a kollokviumi két kérdés jegyével összeadva és átlagolva, adja a vizsga eredményét. Pl.: 2+3+1=6/3= 2 Szóbeli vizsgáztatás, a hallgató által húzott két kérdésre.

11 Élettankórélettan I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár A hallgató ismerje az emberi szervezet alapvető élettani folyamatát, illetve ezek változásait kóros állapotokban. Alapozó elméleti ismeretek elsajátítása a későbbi klinikai tárgyak felépítéséhez. 1. Táplálkozás élettana 2. Vérképzés 3. Immunrendszer működése 4. Véralvadási rendszer 5. Keringési rendszer I. 6. Keringési rendszer II. 7. Neuromuszkuláris rendszer 8. Központi idegrendszer I. 9. Központi idegrendszer II. 10. Érzékelés élettana 11. Endokrin rendszer 12. Légzés 13. Kiválasztás 14. Öröklődés alapjai Élettankórélettan (szerk: dr. Ormay Sándor, EÜ Főiskolai tankönyv, Semmelweis, Bp.) SH Atlasz Élettan (Spronger, Bp.) W.F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicinna, Bp.) Klinikai biokémia jegyzet (szerk: dr. Kellermayer Miklós, KKI, PTE, OEC, ÁOK, 2001 P) Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Bp, 2013 Donáth Tibor: Anatómia élettan Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítés (a dolgozat akkor tekinthető sikeresnek, ha a helyes válaszok száma eléri, vagy meghaladja a 70%ot. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott elméleti és gyakorlati teljesítmény. A vizsgára jelentkezés eredményes, ha az évközi zh eléri vagy meghaladja a 70%ot. Szóbeli.

12 Genetika ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Ságodi László főiskolai tanár Cél a genetikai ismeretek elsajátítása, mely segít a gyermekgyógyászati ismeretek megértésében. Alapvető cél a veleszületett betegségek öröklődésének megértése. Továbbá a szomatikus és nemi kromoszóma rendellenességek ismeretének elsajátítása. 1. Klasszikus genetikai alapfogalmak 2. Monogénes öröklődés alapfogalmai 3. Cytogenetika, chromosoma rendellenességek 4. Embriológia, teratológia. 5. Klinikai molekuláris genetika. 6. Ultrahang diagnosztika 7. Terhességi genetikai szűrővizsgálatok I. (AFP, biokémiai markerek) 8. Terhességi genetikai szűrővizsgálatok I.I. (CVS, amniocentesis) 9. Genetikai tanácsadás. 10. Leggyakoribb monogénes öröklődésű betegségek I. 11. Leggyakoribb monogénes öröklődésű betegségek II. 12. Magzati malformatiok. 13. Intrauterin infectiok. 14. Molekuláris genetika. Konzultáció. Papp Zoltán: Szülészeti genetika Papp Zoltán: A szülészet nőgyógyászat tankönyve. Tóth Z., Papp Z.: Szülészetnőgyógyászati ultrahang diagnosztika. Oláh Éva: A klinikai genetika alapjai Jegyzet formájában összeállított alapelvek, melyet a hallgatók adathordozón megkapnak Gyermekgyógyászat, Védőnő folyóirat J. Pediatrics Az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak

13 utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

14 Ápolástan I. ETAET elmélet, gyakorlat 3 1 elmélet, 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Winkler Gábor főiskolai tanár Ápolástani alapfogalmak, az emberi szükségletek rendszerének elsajátítása. A hallgató ismerje az ápolási folyamat fő lépéseit. A hallgató legyen képes betegmegfigyelést végezni, a vitális paramétereket mérni, és az egészségügyi dokumentációt vezetni. Ismerje az ápolás helyét és szerepét az egészségügyi ellátó rendszerben. Az ápolói tevékenység és az ápolási szervezetek áttekintése. Legyen felkészült a team munkára. 1. Alapfogalmak (ápolás, ápolói szerep, ápolás feladatai) 2. Az emberi szükségletek rendszere 3. Az ápolási folyamat I. 4. Az ápolási folyamat II. 5. Ápolási modellek 6. Betegmegfigyelés (általános) 7. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek légzés, pulzus) 8. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek vérnyomás, testhőmérséklet) 9. A kórház felépítése (kórháztípusok, kórtermek, betegágytípusok) 10. Testváladékok megfigyelése 11. Mindennapos beavatkozások (katéterezés, beöntés, gyomormosás) elmélete 12. Gyógyszerformák, gyógyszerbejuttatási módok 13. Infúziós, transzfúziós terápia 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet P. A. Potter, A. G. Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Bíró István: DecubitusA felfekvés megelőzése és terápiája, Háziorvosi Kiskönyvtár, Golden Bode, BonnieAllbaugh: Sebészeti ápolástan Ápolási tervek a gyakorlatban, Medicina Dr. Bokor Nándor: Az ápolástan alapjai III. Medicina Nursing Research c. folyóirat aktuális számai Az órákon való részvétel. Dolgozat benyújtása (ápolási terv készítése, megadott szempontok alapján) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen,

15 akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

16 Pszichológia II. ETAET elmélet, gyakorlat 3 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Pszichológia I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina tanársegéd Az előző félév során a hallgatók már megalapozták tudásukat és betekintést nyertek a pszichológia néhány fontos tudományterületébe. A fejlődéslélektan tantárgy keretében aztán tovább bővítik ismereteiket az emberi fejlődés egész életen át fogantatástól a halálig tartó törvényszerűségeinek elsajátításával. A gyakorlati foglalkozások célja a tananyag további elmélyítése a hallgatók egyéni munkája által, illetve a szakirodalom önálló feldolgozása megjelölt témakörök alapján. 1. Fejlődéslélektan tudománya. A fejlődés alapkérdései. A személyiség egészséges fejlődésének legkorábbi feltételei. 2. A várandóság pszichológiája. A várandósság, mint identitáskrízis. A várakozás lélektani lépései. Szociális szerepek és azok megváltozása. Testsémaváltozás. Apa szerepe a várandósság alatt. A méhen belül fejlődő szervezet. A magzat érzékelési képességei és a magzati tanulás. Anyamagzat kommunikáció és kooperáció. Anyai attitüdök és a pszichológiai stressz hatásai. Teratogén ártalmak. Hogyan függ össze a magzat egészséges fejlődése az anya és a család harmónikus életével? 3. Szülésszületés pszichológiája. A szülési magatartás pszichodinamikája. Gyöngéd születés alternatív szülészeti technikák. Közvetlen posztpartális kapcsolat az anya, az apa és az újszülött között. Melczak: a fájdalom kapuelmélete. A fájdalom mértékét befolyásoló pszichés tényezők. Szülési fájdalom: szorongás, félelem és fájdalom összefüggései. 4. Újszülöttkor. Legkorábbi képességek. Érzékelés és reflexek. Gyermekágyi depresszió 5. Csecsemőkor. A korai anyagyerek kapcsolat jellegzetességei. A korai tapasztalatok hatása a későbbi életre. (imprinting, szenzitív periódus, Harlow kísérletének eredményei) 6. Az apa szerepe az egészséges személységfejlődésben. 7. A nagymozgások és a finommotorika fejlődése csecsemő és kisgyermekkorban (Helyzet és helyváltoztató mozgások, kompetencia!! Rajzfejlődés) A beszédtanulás folyamata (verbális kommunikáció és ami azt megelőzi), kognitív fejlődés 8. Kisgyermekkor A társas kapcsolatok alakulása kisgyermekkorban. Agresszió és proszociális viselkedés. 9. Iskoláskor Az iskolaérettség kritériumai. Kognitív fejlődés iskoláskorban. Az intelligencia. A gyermekek iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők. Erkölcsi fejlődés. Társas kapcsolatok alakulása. 10. A felnőtt lét küszöbén: kamaszkor 11. Felnőttkor. A felnőttkor elméleti megközelítései. A felnőttkor szakaszai és az ezzel járó változások. A családi életciklus fogalma 12. Időskor. 13. Haldoklás, halál gyász. 14. Összefoglalás és konzultáció.

17 M. ColeS. Cole: Fejlődéslélektan; Osiris, Budapest; Selma H. Fraiberg: Varázsos évek; Park Kiadó, Budapest, MéreiV. Binét: Gyermeklélektan; Medicina Könyvkiadó, Budapest, RanschburgVekerdyPopper: Sorsdöntő találkozások; Saxum Kiadó, Budapest, Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban; Kulcslyuk Kiadó, Bruno Bettelheim: Az elég jó szülő; Cartaphilus, Budapest, A kollokvimi jegy megszerzésének feltétele sikeres szóbeli vizsga teljesítése. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Szóbeli vizsga a kurzus anyagából, előre megadott tételsor alapján.

18 Pedagógia II. ETAET elmélet, gyakorlat 3 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Pedagógia I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Karlovitz János Tibor egyetemi docens Megismertetni a hallgatókat az adott életkor pedagógiai kérdéseivel, didaktikaival vonatkozásával. A fejlődés pedagógia és pszichológiai vonatkozásai I. Csecsemő, kisded, óvodáskor pedagógiája A játék szerepe a gyermek életében. Játékelméletek. Játék fejlődésének szakaszai Szokások kialakításával kapcsolatos pedagógia kérdések Gyermekközösségek pedagógiája (Óvoda) Iskolaérettség Iskolaválasztás (tradicionális vagy alternatív iskola) II. Iskoláskor pedagógiája Tanulás fogalma. A tanulás megközelítés módjai (tanuláselméletek) A tanítástanulás célja, tartalma. Tantervi szabályozás. NAT és egészséges életmód A tanítástanulás színterei, módszerei. A tanítástanulás eszközei A tanulók közötti különbségek hatása a tanulásra. A család szerepe a tanulásban. Speciális bánásmódot igénylő gyermekek az iskolában. Tanulási zavar. III. Serdülő és ifjúkor pedagógiája Kortárscsoportok szerepe a gyermek életében. Kortárskapcsolatok pedagógiája. Pályaválasztás IV. Felnőttkor pedagógiája Élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning) Falus Iván : Didaktika, Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek, OKKER Kiadó, Budapest, Dr.Hegyi Ildikó : Jaj, te gyerek! OKKER Kiadó, Budapest, Vajda ZsuzsannaKósa Éva: Neveléslélektan Osiris Kiadó Richard C. Woolfson : Elmélet és gyakorlat a születéstől 15 hónapos korig Alexandra Kiadó Richard C. Woolfson: Elmélet és gyakorlat a gyermek 1536 hónapos koráig Alexandra Kiadó Richard C. Woolfson: Elmélet és gyakorlat a gyermek két és fél évestől öt éves koráig Alexandra Kiadó Takács Bernadett : Gyermek, játék, terápia OKKER Kiadó, Budapest, Gertrud Teusen: Nem akarom! Deák és Tsa Kiadó Bt., Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés

19 alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést, mely eredmények a kollokviumi értékelésbe is beszámítanak. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60% ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott teljesítmény és az előzetesen a félév során szerzett zárthelyi dolgozat eredményeinek számtani átlaga. Szóbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

20 Védőnői szakmai ETVNT készségfejlesztés gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Rucska Andrea Alkalmazott Egészségtudományok Intézete gyakorlati oktató A hallgatók megismerik a védőnői pálya tárgyi és személyi követelményrendszerét. A gyakorlat segíti a hallgatót a pályaválasztás hátterében meghúzódó motivációk feltérképezésében, a pályaválasztási döntés megerősítésében. A gyakorlat során a szakmai készségek kedvező irányú fejlesztésére kerül sor a csoportban megélt saját tapasztalatok segítségével. Cél a megértő és elfogadó magatartás kialakítása önmagával és másokkal szemben, továbbá az interperszonális kapcsolatok minőségének javítása. 1. A védőnői szakma rövid története 2. A védőnő törvények által meghatározott feladatai 3. A védőnői szakmához szükséges készségek 4. Az empátia fogalma 5. Értő figyelem fogalma, egymásra figyelés (énüzenetek) gyakorlása 6. Az eredményes kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció 7. A másság vállalása, elfogadása, előítéletek felülbírálata 8. Kooperációs készség fejlesztése, az együttműködés fontosságának tudatosítása 9. A konstruktív problémamegoldás folyamatának megismerése és gyakorlása 10. Asszertivitás 11. Értékfeltáró foglalkozás I. (tetszés, megbecsülés) 12. Értékfeltáró foglalkozás II. (meggyőződés, viselkedés) 13. Értékfeltáró foglalkozás III. (következetesség, séma szerinti cselekvés) 14. Előadások meghallgatása, összefoglalás. SzékelySzélSzelesKispéterné: Védőnői módszertan, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Kiadó, Budapest, Popper Péter: Lélekrágcsálók, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2010 Goleman D.: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, Budapest, 2008 Berne E.: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest, 2008 Berne E.: Sorskönyv, Emberi játszmák folytatása, Háttér Kiadó, Budapest, 2008 Csíkszentmihályi M.: Flow Az áramlat, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2001 Csíkszentmihályi M.: A fejlődés útjai avagy a Flow folytatása, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2011 Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben