A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OLDAL január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok évi CXXVI. tör vény a fõ vá ro si és me gyei kormány - hivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormány - hivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról (kivonatos közlés) évi CLII. tör vény egyes tör vé nyek nek a nap tá ri nap - ban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról (kivonatos közlés) évi CLIII. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (kivonatos közlés) évi CLXIX. tör vény a Ma gyar a Köz tár sa ság évi költségvetésérõl (kivonatos közlés) évi CLXXIII. tör vény az egyes egész ség ügyi tár gyú törvények módosításáról /2010. (XII. 15.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan - szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 21.) Korm. ren de let a fõ vá ro si és me gyei kormányhivatalokról /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let az egész ség biz to sí tá si szervekrõl /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let az Ál la mi Nép egész ség - ügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszer észe ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let a Nem ze ti Re ha bi li tá - ci ós és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren - delet módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let egyes kor mány ren de le - teknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakítá - sával összefüggõ módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi el lá tó - rendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 337/2008. (XII. 30.) Korm. ren de let módosításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan - szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakor - lásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési en - ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let a kö te le zõ egészség - biztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 15.) Korm. határozat a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak és a méltá - nyossági gyógyszertámogatás év végi finanszírozásához szük sé ges lé pé sek rõl III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 17/2010. (XII. 20.) NEFMI ren de let egyes egész ség ügyi tár gyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggõ módo - sításáról és hatályon kívül helyezésérõl /2010. (XII. 23.) NEFMI ren de let egyes egész ség ügyi tár - gyú mi nisz te ri ren de le tek nek a nap tá ri nap ban tör té nõ határidõ-számítással összefüggésben szükséges módo - sításáról /2010. (XII. 23.) NEFMI ren de let a köz úti jár mû ve ze tõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 28.) NEFMI ren de let a gyó gyá sza ti se géd esz - közök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let az egész ség ügyi szak el - látás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl szó ló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

2 2 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 30/2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let a törzs köny ve zett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról /2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let a köz for gal mú, fi ók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények

3 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3 I. RÉSZ Sze mé lyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról* (kivonatos közlés) Az Országgyûlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer mûködésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlõdése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás meg valósítása érdekében a következõ törvényt alkotja: 1. Értelmezõ rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában 1. központi államigazgatási szervek területi szerve: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szerve, 2. rendvédelmi szerv: a Ksztv. szerinti rendvédelmi szerv, valamint annak területi szerve. 2. A fõvárosi és megyei kormányhivatal 2. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal mûködésének költségeit az Országgyûlés a költségvetési törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja. (3) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fõvárosi kormányhivatal és a Pest megyei kormányhivatal székhelye Budapesten van. 3. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl (a továbbiakban: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll. (2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységekkel rendelkezhetnek. (3) A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. (4) A Kormány rendeletben állapítja meg a fõvárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodására vonatkozó szabályokat. 4. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. 3. A szakigazgatási szervek 5. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szerveket a Kormány rendeletben állapítja meg. (2) A szakigazgatási szerv, továbbá a törvény vagy kormányrendelet alapján a szakigazgatási szerv önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. * A törvényt az Országgyûlés a november 16-i ülésnapján fogadta el.

4 4 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 4. A fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítása 6. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter útján irányítja. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintetében a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével a Ksztv. 2. (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint a hatékonysági és a pénzügyi ellenõrzési hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja. (3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben a Ksztv. 2. (1) bekezdés e) g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatáskörök közül egyeseket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetõje gyakorolja. (4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e) g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatásköröket a Kormány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetõje (a továbbiakban: szakmai irányító szerv vezetõje) gyakorolja. 7. (1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértésével gyakorolja. (2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a Ksztv. 2. (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, valamint a szakmai irányító szerv vezetõje is gyakorolhatja. (3) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító szerv vezetõjének közremûködésével a fõvárosi és megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerûségi ellenõrzést folytathat le. (4) A szakmai irányító szerv vezetõje a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le. 8. A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei feletti, jogszabályban szereplõ, a fõvárosi és megyei kormányhivatal által végzett ellenõrzés szakmai irányítását, és ennek keretében gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait. 5. A fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása 9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal Kormány által rendeletben meghatározott egyes funkcionális feladatait, valamint azok irányítását a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. 6. A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetése 10. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti. (2) A kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja. (3) Kormánymegbízottá olyan büntetlen elõéletû személy nevezhetõ ki, aki az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal rendelkezik. (4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. (5) A kormánymegbízott megbízatása megszûnik: a) a Kormány megbízatásának megszûnésével, b) lemondásával, c) felmentésével, d) halálával, e) választójogának elvesztésével, f) összeférhetetlenségének megállapításával. (6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

5 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat elnöke és kisebbségi önkormányzati képviselõ. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott országgyûlési képviselõ legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet végezzen. (3) A kormánymegbízott illetményét a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter legfeljebb a köztisztviselõi illetményalap 28-szorosában állapítja meg. (4) A kormánymegbízottra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény helyettes államtitkárra vonatkozó rendelkezéseit kell az illetménypótlékra és illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kivételével alkalmazni. 12. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét fõigazgató vezeti. (2) A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgató helyettesíti. (3) A fõigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. (4) Fõigazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal rendelkezik. (5) A fõigazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. 13. (1) A fõigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. (2) Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (3) Igazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik. (4) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. 7. A szakigazgatási szerv vezetése 14. (1) A szakigazgatási szerv vezetõje vezetõi munkakörbe történõ kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértése szükséges. (2) A szakigazgatási szerv vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. (3) A szakigazgatási szervek vezetõje feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 8. A munkáltatói jogok gyakorlása 15. (1) A törzshivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. (2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja. (3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási szervnél kormánytisztviselõnek. 9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre 16. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelõen összehangolja és elõsegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását.

6 6 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám (2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek egymással és a kormányhivatallal együttmûködni. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõitõl az egyedi ügyek kivételével adatokat, felvilágosítást kérni. (3) A központi államigazgatási szervek területi szervei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak. (4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a fõvárosi és megyei kormányhivatal ellenõrzési jogkörébe tartoznak. (5) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területétõl eltérõ területre terjed ki, a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 17. (1) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elõsegítõ állandó fóruma. (2) Az államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. (3) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatainak elõsegítésére szükség esetén fõvárosi, megyei koordinációs értekezletet hívhat össze. 18. A fõvárosi és megyei kormányhivatal véleményezi a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei a) vezetõinek kinevezését és felmentését, b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó elõterjesztést, c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó elõterjesztést, javaslatokat. 19. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétõl, valamint a polgármestertõl és a jegyzõtõl az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, valamint a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervtõl és személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az iratokba betekinthet. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél törvénysértés észlelése esetén egyeztetõ eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter eljárását kezdeményezi. (3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyidejû tájékoztatása mellett kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét. (4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslata alapján a Kormány az Alkotmány 35. (4) bekezdése szerint jár el. (5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1) (4) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az feladata ellátásához szükséges. 20. A fõvárosi és megyei kormányhivatal a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alkotmány 19. (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. d) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 96. c) és d) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszternek az Ötv. 96/A. -ában,

7 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7 valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60/M. c) e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv. 60/N. a) pontjában, valamint a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek a Nektv. 60/O. a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában, b) a szakigazgatási szerveket érintõ funkcionális feladatokat lát el, c) a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével ellenõrzési feladatokat lát el, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerûségének ellenõrzésére, d) a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenõrzési tevékenységének összehangoltságáról, e) közigazgatási informatikai közremûködõi tevékenységet lát el, f) ügyfélszolgálatot mûködtethet, g) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait. 10. Záró rendelkezések 21. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, mûködésére és ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokat, b) a szakigazgatási szerveket, c) a törzshivatal és a szakigazgatási szervek irányításának részletes szabályait, d) a szakmai irányító szerv vezetõjét, e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatait, valamint az azok irányítását ellátó szervet vagy szerveket, f) a fõvárosi és megyei kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat rendeletben határozza meg. 22. (1) Ez a törvény a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) A 27., a 40. (1) és (4) bekezdése, a 42. és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba. (4) Az 1 9., 11., 12., , , , , 59., 60., 62., 63. és 65. alcím, a 21., a 23., a 40. (2) és (3) bekezdése, a 41., a 69., a , a 103. (1) bekezdése és a 104. (1) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 23. (1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja. (2) A fõvárosi kormányhivatal a fõvárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke

8 8 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról* (kivonatos közlés) 2. (4) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvény 10. (4) bekezdésében a 10 munkanapon szövegrész helyébe a tizenöt napon szöveg, 13/B. (2) bekezdésében a huszonkettedik munkanapig szövegrész helyébe a harmincadik napig szöveg lép. (57) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló évi LXXXIV. törvény 22. (2) bekezdésében a nyolc munkanapon szövegrész helyébe a tíz napon szöveg lép. 5. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. 6. E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról** (kivonatos közlés) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérõl szóló évi LXXXIV. törvény módosítása 12. (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérõl szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. (3) bekezdés c) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 2. az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 7. -a alapján a kincstár által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összeget, (2) Az AT. 4. (3) bekezdése c) pontja kiegészül a következõ 7. alponttal: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 7. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 23. (1) bekezdés d) pontjában, a 29. (9) bekezdés b) pontjában, továbbá a 123/A. -ában meghatározott esetekben a pénztár által a pénztártag egyéni számlájáról a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalt összeget, (3) Az AT. 4. (3) bekezdése kiegészül a következõ l) ponttal: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] l) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel, ideértve a Tbj. 18. (6) bekezdése és 26. (11) bekezdése szerinti bevételt, valamint a külön törvény szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átadandó egyéb pénzeszközt. (4) Az AT. 5. (3) bekezdés c) pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 4. az Efo.tv. 7. -a alapján a kincstár által az Egészségbiztosítási Alapnak átutalt összeget, * A törvényt az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el. ** A törvényt az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el.

9 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 9 (5) Az AT a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel: (3) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ társadalombiztosítási igazgatási szervek mûködési és felhalmozási kiadásai nem az Alapokat terhelik, azok fedezetét a központi költségvetés biztosítja. (6) Az AT. 13. számú mellékletében a baleseti járulék szövegrész helyébe az egészségügyi szolgáltatási járulék szöveg lép. (7) Hatályát veszti az AT. 4. (3) bekezdés b) pont 3. alpontja, c) pont 6. alpontja, valamint f) pont 1., 2. és 3. alpontja. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény módosítása 33. (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. -a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel: (6) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a külön törvényben meghatározott szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati rokkantsági nyugdíj járulékfizetéssel nem fedezett, január 1-je és december 31-e közötti idõszakban esedékes többletköltségeit a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap fizeti meg. (2) A Tbj a kiegészül a következõ (11) bekezdéssel: (11) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a munka-rehabilitáció keretében folyósított munka-rehabilitációs díj, rehabilitációs járadék után a foglalkoztatót terhelõ, január 1-je és december 31-e közötti idõszakban esedékes nyugdíj-biztosítási járulékot a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap fizeti meg. (3) A Tbj. a 43. -t követõen a következõ 43/A. -sal egészül ki: 43/A. Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A. (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások megállapítása és ellenõrzése céljából az állami foglalkoztatási szerv, az egészségbiztosítási ellátások ellenõrzése céljából az egészségbiztosítási szerv, a magán-nyugdíjpénztári tag folyószámlájának vezetéséhez a pénztártag magán-nyugdíjpénztára részére a bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig, b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követõ augusztus 31-éig. (4) A Tbj. kiegészül a következõ 63. -sal: 63. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. törvény 33. -ával megállapított 19. (2) bekezdés b) pontját a február 1-jén, és az azt követõen megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. (5) A Tbj. a) 5. (1) bekezdés a) pontjában a valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szövegrész helyébe a a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szöveg, b) 19. (2) bekezdés b) pontjában a 1,5 százalék szövegrész helyébe a 2 százalék szöveg, c) 31. (7) bekezdésében a,valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szövegrész helyébe a, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szöveg lép. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása 34. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 77. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A és 68/B. szerinti eljárásban hozott döntés bírósági felülvizsgálatára az a munkaügyi bíróság illetékes, amelynek területén a megtérítésre kötelezett belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a szervezet székhelye található.

10 10 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló évi XXXIX. törvény módosítása 37. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló évi XXXIX. törvény 2. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelõs egészségbiztosítási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ társadalombiztosítási igazgatási szervek kivételével társadalombiztosítási költségvetési szervek, amelyek költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény módosítása 78. (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 166. (2) bekezdésében megállapított 56/A. (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: (5) A (2) (3) bekezdés szerinti kötelezett a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggõ bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12-éig a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. A (2) (3) bekezdés szerinti kötelezettet a 44. -ban és a ban, valamint az 50. (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és igazolási kötelezettség nem terheli. (2) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 166. (2) bekezdésében megállapított 56/A. -a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel kiegészülve lép hatályba: (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulékbevallás tartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát, b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, c) a foglalkoztatott taj-számát, adóazonosító jelét, d) a járulékfizetési felsõ határig terjedõ és az afölötti járulékalapra, a járulékok összegére, a biztosítási (foglalkoztatási) idõ tól-ig tartamára és a magán-nyugdíjpénztári tag biztosított magán-nyugdíjpénztárára vonatkozó adatot, e) annak az idõszaknak a megjelölését, amely alatt a biztosított természetes személy járulékalapot képezõ jövedelemmel nem rendelkezett, és f) a külföldi vállalkozásnak az illetõsége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. (7) Az (1) bekezdés szerinti járulékokat a (2) (3) bekezdése szerinti kötelezett egy beszedési számlára fizeti meg. A megfizetett járulékból az állami adóhatóság a) 76,4 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, b) 18 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, c) 5,6 százalékot a Munkaerõpiaci Alapnak, d) 0 százalékot a biztosított magánnyugdíjpénztárának utal át.

11 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11 (3) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény ában megállapított 62. (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: (1) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a január 1-jén és azt követõen megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulék-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni, azzal, hogy e törvény december 31-én hatályos 19. (2) és (7) bekezdését és 30/A. (2) és (5) bekezdését kell alkalmazni a január 10-éig megszerzett és december havi járulékalapot képezõ olyan jövedelemre, amelyet a december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. (4) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 168. h) pontja nem lép hatályba. Átmeneti és záró rendelkezések 85. (1) Ez a törvény a (2) (7) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) január 1-jén lép hatályba e törvény a, 4. (1) (10) és (12) (13) bekezdése, 5. (1) bekezdése, 6. (3) bekezdése, a, 9. (1) (11) bekezdése, 10. (1) (4), (6) (7), (9) (15),(17) (69), (71) (78) és (80) bekezdése, a, 15. -a, 16. (1), (5), (10) (13) és (16) bekezdése, a, a, 38. (1) bekezdése, a, 42. (1) (6) bekezdése, 43. -a, 45. (1) és (3) (5) bekezdése, 46. -a, 47. (1) (3) bekezdése, a, 56. (1) (9) és (11) bekezdése, a, 63. -a, valamint melléklete. (3) január 2-án lép hatályba e törvény 4. (11) bekezdése. (4) E törvény 5. (3) bekezdése és 44. -a a kihirdetését követõ negyvenegyedik napon lép hatálya. (5) július 1-jén lép hatályba e törvény 10. (5), (8), (16) és (70) bekezdése, 14. -a, 16. (2) (4), (6) (7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29. -a, valamint 45. (2) bekezdése. (6) szeptember 1-jén lép hatályba e törvény 16. (8) és (15) bekezdése. (7) január 1-jén lép hatályba e törvény 10. (79) bekezdése. 86. (1) E törvény a, 5. (1) (2) bekezdése, a, 10. (1) (4), (6) (7), (9) (15), (17) (69), (71) (78) bekezdése, a, 15. -a, 16. (1), (5), (10) (13) és (16) bekezdése, a, a, 45. (1) és (3) (5) bekezdése, a, valamint melléklete január 3-án hatályát veszti. (2) E törvény 5. (3) bekezdése és 44. -a a kihirdetését követõ negyvenkettedik napon hatályát veszti. (3) E törvény 10. (5), (8), (16), (70) és (80) bekezdése, 14. -a, 16. (2) (4), (6) (7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29. -a, valamint 45. (2) bekezdése július 2-án hatályát veszti. (4) E törvény 16. (8) és (15) bekezdése szeptember 2-án hatályát veszti. (5) E törvény 84. -a december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke

12 12 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl* (kivonatos közlés) Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján a következõ törvényt alkotja: ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE 1. Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) évi a) bevételi fõösszegét ,0 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,3 millió forintban, c) hiányát ,3 millió forintban állapítja meg. 2. (1) Az 1. -ban megállapított kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti a belsõ és külsõ tételeket együttesen tartalmazó részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei 3. Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól. MÁSODIK FEJEZET A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELÕSSÉGRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBÕL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A ÉVRE VONATKOZÓAN 4. (1) 2012-ben a belsõ tételek hiánya legfeljebb ,0 millió forint. (2) 2013-ban az elsõdleges egyenlegcél ,0 millió forint. (3) A évben a központi alrendszer elsõdleges kiadásainak korrigált fõösszege a évi korrigált fõösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet. (4) A központi alrendszer külsõ tételeinek részletezését az Országgyûlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. HARMADIK FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggõ rendelkezések Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 20. (1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) évi a) bevételi fõösszegét ,7 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,9 millió forintban, c) hiányát ,2 millió forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza. * A törvényt az Országgyûlés a december 23-ai ülésnapján fogadta el.

13 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímei elõirányzatainak megemelésére. (3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. -ban foglalt rendelkezés alapján évközben végrehajtásra kerülõ intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap évi költségvetése 20. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét. 22. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül az jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az E. Alap kezelõjének javaslatára a 26. -ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson. (3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja. 23. (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport elõirányzatából az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre a) a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport elõirányzatainak féléves idõarányos összegét a június 30-áig teljesült kiadás nem haladja meg, b) az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka elõirányzatának mértékéig a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport november 30-áig teljesült kiadásának figyelembevételével. (3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással, b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt bevételek összegével. 24. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti. 25. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. (2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek elõirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

14 14 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám (3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is. (4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget. (5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál. (6) Az (5) bekezdés szerinti elõirányzat terhére az egészségbiztosításért felelõs miniszter kifizetést engedélyezhet negyedévente legfeljebb az elõirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1., 2., 4. és 5. jogcím elõirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves idõarányos részét és teljes évi együttes összegét a március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás nem haladja meg. 26. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére, különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel. 27. Az OEP az E. Alap gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére január hónapban kifizeti a novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, adott jogcím elõirányzata terhére. 28. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím elõirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig. 31. (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb ,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki adó alcím elõirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül. (2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét. (3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az elõirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett elõirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani. (4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ.

15 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15 NEGYEDIK FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK 32. A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport elõirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít. KILENCEDIK FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 78. E törvény január 1-jén lép hatályba. 79. (1) E törvény december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

16 1. melléklet a évi CLXIX. törvényhez Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Millió forintban XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ 3 455,4 1 Mûködési költségvetés ,6 1 Személyi juttatások 9 827,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 412,7 3 Dologi kiadások 4 442,3 5 Egyéb mûködési célú kiadások 42,9 XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 7 624,0 1 Mûködési költségvetés 54,8 1 Személyi juttatások 5 180,7 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 384,1 3 Dologi kiadások 1 081,5 5 Egyéb mûködési célú kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8 085,6 1 Mûködési költségvetés 140,0 1 Személyi juttatások 187,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,6 3 Dologi kiadások 74,5 5 Egyéb mûködési célú kiadások 7 906,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 552,6 1 Mûködési költségvetés ,6 1 Személyi juttatások ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 632,6 3 Dologi kiadások ,7 5 Egyéb mûködési célú kiadások 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 242,7 1 Intézményi beruházási kiadások 2 381,4 2 Felújítás 707,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0 3 Kölcsönök 10,0 10,0 14 Országos Mentõszolgálat 269,0 1 Mûködési költségvetés ,4 1 Személyi juttatások ,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 070,7 3 Dologi kiadások 5 850,6 5 Egyéb mûködési célú kiadások 320,8 * A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében értelmezhetõ. Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név FEJEZET évi elõirányzat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás* 16 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

17 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 15 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 2 452,8 1 Mûködési költségvetés 672,2 1 Személyi juttatások 1 907,7 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 512,7 3 Dologi kiadások 694,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 5 442,5 1 Mûködési költségvetés 2 614,0 1 Személyi juttatások 4 560,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 254,2 3 Dologi kiadások 1 687,8 5 Egyéb mûködési célú kiadások 296,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 228,5 2 Felújítás 29,4 17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 910,9 1 Mûködési költségvetés ,3 1 Személyi juttatások 3 912,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 986,8 3 Dologi kiadások 7 215,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 2 Felújítás 20,0 20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 1 Beruházás 5 Egészségügyi beruházások 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100, ,0 22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 8 672, ,0 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 638,5 1 Mûködési költségvetés 1 Személyi juttatások 254,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 70,2 3 Dologi kiadások 269,9 5 Egyéb mûködési célú kiadások 20,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások 1 052, ,2 9 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások 1 364, ,0 13 Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása 110,0 110,0 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 35,0 1 Mûködési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,9 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1 5 Egyéb mûködési célú kiadások 30,0 16 Mentõgépjármû és eszközbeszerzés 1 750, ,0 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17

18 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 420,0 1 Mûködési költségvetés 3 Dologi kiadások 195,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 225,0 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 1 Bébi Koraszülött Mentõ Alapítvány 25,4 25,4 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 29,1 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 25,0 5 ISPITA Alapítvány 28,5 28,5 6 Peter Cerny Alapítvány 141,3 141,3 7 Segíts Élni Alapítvány 41,2 41,2 8 Szegedi Újszülött Életmentõ Szolgálat Alapítvány 51,3 51,3 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 30,4 10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 20,0 11 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0 24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 150,0 150,0 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0 3 Terhesség-megszakítás 400,0 XX. fe je zet össze sen: , , ,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék ,6 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék ,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék ,2 2 Megállapodás alapján fizetõk járulékai 222,0 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás ,0 5 Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0 10 MPA általi megtérítések 1 700,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 2 Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás ,1 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 360,0 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0 6 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz ,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 18 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

19 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 670,0 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 706,8 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 598,6 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések ,0 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ,0 8 Nemzetközi egyezménybõl eredõ ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 550,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 25,0 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ visszafizetések 75,0 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 220,0 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély ,4 2 Táppénz 1 Táppénz ,0 2 Gyermekápolási táppénz 4 352,0 3 Baleseti táppénz 6 804,0 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 1 400,0 4 Egyszeri segély 450,0 4 Kártérítési járadék 957,5 5 Baleseti járadék 8 277,0 6 Gyermekgondozási díj ,8 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelõzõ ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás ,9 2 Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem ,2 3 Fogászati ellátás ,4 4 Gondozóintézeti gondozás 2 300,5 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2 8 Mûvesekezelés ,1 9 Otthoni szakápolás 4 404,8 11 Mûködési költségelõleg 1 000,0 13 Célelõirányzatok 1 744,4 15 Mentés ,4 17 Laboratóriumi ellátás ,0 18 Összevont szakellátás ,1 2 Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 000,0 3 Anyatej-ellátás 207,0 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai ,2 2 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás ,0 4 Gyógyszertámogatás céltartalék ,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 100,0 6 Gyógyszertárak juttatása 1 000,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 19

20 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 5 600,0 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás ,3 6 Utazási költségtérítés 4 601,3 7 Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 950,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 200,0 3 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés 400,0 8 Természetbeni ellátások céltartaléka ,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés 1 330,0 2 Postaköltség 1 300,0 3 Egyéb kiadások 1 742,3 4 Orvosspecifikus vények 300,0 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 150,0 6 GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz ,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15, cím össze sen: , ,1 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok 1 Központi hivatali szerv ,5 1 Mûködési költségvetés 424,6 1 Személyi juttatások 5 594,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 424,4 3 Dologi kiadások 3 566,8 5 Egyéb mûködési célú kiadások 225,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 153,8 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 5. cím össze sen: ,1 424, ,5 LXXII. fejezet összesen: , , ,5 KIADÁSI FÕÖSSZEG: ,3 BEVÉTELI FÕÖSSZEG: ,0 A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: ,3 20 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 216. OLDAL 2010. január 15. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok 000 Nem azonosítható bevétel Valamennyi alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok 007 Nem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 721 239,9 millió forint, kiadási főösszege 1 755 660,1 millió forint, a költségvetés egyenlege -34 420,2 millió

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2013. évi. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 176. OLDAL 2012. január 13. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény / 69 00.08.. :06 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 0.XII.. ) 009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 00. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007. (X.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Egységes szerkezetben a

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok meghatározása és az Alap 2016. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2016. évi költségvetése

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról 23770

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról 23770 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 2., kedd 167. szám Tartalomjegyzék 2010. évi C. törvény A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról 23768 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 5/2012. (IV. 26.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben