A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OLDAL január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok évi CXXVI. tör vény a fõ vá ro si és me gyei kormány - hivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormány - hivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról (kivonatos közlés) évi CLII. tör vény egyes tör vé nyek nek a nap tá ri nap - ban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról (kivonatos közlés) évi CLIII. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (kivonatos közlés) évi CLXIX. tör vény a Ma gyar a Köz tár sa ság évi költségvetésérõl (kivonatos közlés) évi CLXXIII. tör vény az egyes egész ség ügyi tár gyú törvények módosításáról /2010. (XII. 15.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan - szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 21.) Korm. ren de let a fõ vá ro si és me gyei kormányhivatalokról /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let az egész ség biz to sí tá si szervekrõl /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let az Ál la mi Nép egész ség - ügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszer észe ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl /2010. (XII. 27.) Korm. ren de let a Nem ze ti Re ha bi li tá - ci ós és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren - delet módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let egyes kor mány ren de le - teknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakítá - sával összefüggõ módosításáról (kivonatos közlés) /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi el lá tó - rendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 337/2008. (XII. 30.) Korm. ren de let módosításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let az egész ség ügyi szol - gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan - szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakor - lásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési en - ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 30.) Korm. ren de let a kö te le zõ egészség - biztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény vég re haj tá sá ról szó ló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2010. (XII. 15.) Korm. határozat a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak és a méltá - nyossági gyógyszertámogatás év végi finanszírozásához szük sé ges lé pé sek rõl III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 17/2010. (XII. 20.) NEFMI ren de let egyes egész ség ügyi tár gyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggõ módo - sításáról és hatályon kívül helyezésérõl /2010. (XII. 23.) NEFMI ren de let egyes egész ség ügyi tár - gyú mi nisz te ri ren de le tek nek a nap tá ri nap ban tör té nõ határidõ-számítással összefüggésben szükséges módo - sításáról /2010. (XII. 23.) NEFMI ren de let a köz úti jár mû ve ze tõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 28.) NEFMI ren de let a gyó gyá sza ti se géd esz - közök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let az egész ség ügyi szak el - látás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl szó ló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

2 2 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 30/2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let a törzs köny ve zett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról /2010. (XII. 30.) NEFMI ren de let a köz for gal mú, fi ók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról /2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények

3 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3 I. RÉSZ Sze mé lyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról* (kivonatos közlés) Az Országgyûlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer mûködésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlõdése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás meg valósítása érdekében a következõ törvényt alkotja: 1. Értelmezõ rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában 1. központi államigazgatási szervek területi szerve: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szerve, 2. rendvédelmi szerv: a Ksztv. szerinti rendvédelmi szerv, valamint annak területi szerve. 2. A fõvárosi és megyei kormányhivatal 2. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal mûködésének költségeit az Országgyûlés a költségvetési törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja. (3) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fõvárosi kormányhivatal és a Pest megyei kormányhivatal székhelye Budapesten van. 3. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl (a továbbiakban: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll. (2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységekkel rendelkezhetnek. (3) A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. (4) A Kormány rendeletben állapítja meg a fõvárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodására vonatkozó szabályokat. 4. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. 3. A szakigazgatási szervek 5. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szerveket a Kormány rendeletben állapítja meg. (2) A szakigazgatási szerv, továbbá a törvény vagy kormányrendelet alapján a szakigazgatási szerv önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. * A törvényt az Országgyûlés a november 16-i ülésnapján fogadta el.

4 4 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 4. A fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítása 6. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter útján irányítja. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintetében a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével a Ksztv. 2. (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint a hatékonysági és a pénzügyi ellenõrzési hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja. (3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben a Ksztv. 2. (1) bekezdés e) g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatáskörök közül egyeseket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetõje gyakorolja. (4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e) g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatásköröket a Kormány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetõje (a továbbiakban: szakmai irányító szerv vezetõje) gyakorolja. 7. (1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértésével gyakorolja. (2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a Ksztv. 2. (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, valamint a szakmai irányító szerv vezetõje is gyakorolhatja. (3) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító szerv vezetõjének közremûködésével a fõvárosi és megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerûségi ellenõrzést folytathat le. (4) A szakmai irányító szerv vezetõje a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le. 8. A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei feletti, jogszabályban szereplõ, a fõvárosi és megyei kormányhivatal által végzett ellenõrzés szakmai irányítását, és ennek keretében gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait. 5. A fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása 9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal Kormány által rendeletben meghatározott egyes funkcionális feladatait, valamint azok irányítását a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. 6. A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetése 10. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti. (2) A kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja. (3) Kormánymegbízottá olyan büntetlen elõéletû személy nevezhetõ ki, aki az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal rendelkezik. (4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. (5) A kormánymegbízott megbízatása megszûnik: a) a Kormány megbízatásának megszûnésével, b) lemondásával, c) felmentésével, d) halálával, e) választójogának elvesztésével, f) összeférhetetlenségének megállapításával. (6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

5 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat elnöke és kisebbségi önkormányzati képviselõ. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott országgyûlési képviselõ legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet végezzen. (3) A kormánymegbízott illetményét a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter legfeljebb a köztisztviselõi illetményalap 28-szorosában állapítja meg. (4) A kormánymegbízottra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény helyettes államtitkárra vonatkozó rendelkezéseit kell az illetménypótlékra és illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kivételével alkalmazni. 12. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét fõigazgató vezeti. (2) A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgató helyettesíti. (3) A fõigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. (4) Fõigazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal rendelkezik. (5) A fõigazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. 13. (1) A fõigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. (2) Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (3) Igazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik. (4) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. 7. A szakigazgatási szerv vezetése 14. (1) A szakigazgatási szerv vezetõje vezetõi munkakörbe történõ kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértése szükséges. (2) A szakigazgatási szerv vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ. (3) A szakigazgatási szervek vezetõje feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 8. A munkáltatói jogok gyakorlása 15. (1) A törzshivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. (2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja. (3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási szervnél kormánytisztviselõnek. 9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre 16. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelõen összehangolja és elõsegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását.

6 6 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám (2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek egymással és a kormányhivatallal együttmûködni. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõitõl az egyedi ügyek kivételével adatokat, felvilágosítást kérni. (3) A központi államigazgatási szervek területi szervei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak. (4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a fõvárosi és megyei kormányhivatal ellenõrzési jogkörébe tartoznak. (5) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területétõl eltérõ területre terjed ki, a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 17. (1) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elõsegítõ állandó fóruma. (2) Az államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. (3) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatainak elõsegítésére szükség esetén fõvárosi, megyei koordinációs értekezletet hívhat össze. 18. A fõvárosi és megyei kormányhivatal véleményezi a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei a) vezetõinek kinevezését és felmentését, b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó elõterjesztést, c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó elõterjesztést, javaslatokat. 19. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétõl, valamint a polgármestertõl és a jegyzõtõl az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, valamint a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervtõl és személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az iratokba betekinthet. (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél törvénysértés észlelése esetén egyeztetõ eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter eljárását kezdeményezi. (3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyidejû tájékoztatása mellett kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét. (4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslata alapján a Kormány az Alkotmány 35. (4) bekezdése szerint jár el. (5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1) (4) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az feladata ellátásához szükséges. 20. A fõvárosi és megyei kormányhivatal a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alkotmány 19. (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. d) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 96. c) és d) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszternek az Ötv. 96/A. -ában,

7 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7 valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60/M. c) e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv. 60/N. a) pontjában, valamint a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek a Nektv. 60/O. a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában, b) a szakigazgatási szerveket érintõ funkcionális feladatokat lát el, c) a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével ellenõrzési feladatokat lát el, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerûségének ellenõrzésére, d) a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenõrzési tevékenységének összehangoltságáról, e) közigazgatási informatikai közremûködõi tevékenységet lát el, f) ügyfélszolgálatot mûködtethet, g) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait. 10. Záró rendelkezések 21. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, mûködésére és ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokat, b) a szakigazgatási szerveket, c) a törzshivatal és a szakigazgatási szervek irányításának részletes szabályait, d) a szakmai irányító szerv vezetõjét, e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatait, valamint az azok irányítását ellátó szervet vagy szerveket, f) a fõvárosi és megyei kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat rendeletben határozza meg. 22. (1) Ez a törvény a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) A 27., a 40. (1) és (4) bekezdése, a 42. és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba. (4) Az 1 9., 11., 12., , , , , 59., 60., 62., 63. és 65. alcím, a 21., a 23., a 40. (2) és (3) bekezdése, a 41., a 69., a , a 103. (1) bekezdése és a 104. (1) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 23. (1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja. (2) A fõvárosi kormányhivatal a fõvárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke

8 8 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról* (kivonatos közlés) 2. (4) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvény 10. (4) bekezdésében a 10 munkanapon szövegrész helyébe a tizenöt napon szöveg, 13/B. (2) bekezdésében a huszonkettedik munkanapig szövegrész helyébe a harmincadik napig szöveg lép. (57) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló évi LXXXIV. törvény 22. (2) bekezdésében a nyolc munkanapon szövegrész helyébe a tíz napon szöveg lép. 5. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. 6. E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról** (kivonatos közlés) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérõl szóló évi LXXXIV. törvény módosítása 12. (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérõl szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. (3) bekezdés c) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 2. az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 7. -a alapján a kincstár által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összeget, (2) Az AT. 4. (3) bekezdése c) pontja kiegészül a következõ 7. alponttal: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 7. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 23. (1) bekezdés d) pontjában, a 29. (9) bekezdés b) pontjában, továbbá a 123/A. -ában meghatározott esetekben a pénztár által a pénztártag egyéni számlájáról a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalt összeget, (3) Az AT. 4. (3) bekezdése kiegészül a következõ l) ponttal: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] l) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel, ideértve a Tbj. 18. (6) bekezdése és 26. (11) bekezdése szerinti bevételt, valamint a külön törvény szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átadandó egyéb pénzeszközt. (4) Az AT. 5. (3) bekezdés c) pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:] [c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve] 4. az Efo.tv. 7. -a alapján a kincstár által az Egészségbiztosítási Alapnak átutalt összeget, * A törvényt az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el. ** A törvényt az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el.

9 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 9 (5) Az AT a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel: (3) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ társadalombiztosítási igazgatási szervek mûködési és felhalmozási kiadásai nem az Alapokat terhelik, azok fedezetét a központi költségvetés biztosítja. (6) Az AT. 13. számú mellékletében a baleseti járulék szövegrész helyébe az egészségügyi szolgáltatási járulék szöveg lép. (7) Hatályát veszti az AT. 4. (3) bekezdés b) pont 3. alpontja, c) pont 6. alpontja, valamint f) pont 1., 2. és 3. alpontja. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény módosítása 33. (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. -a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel: (6) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a külön törvényben meghatározott szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati rokkantsági nyugdíj járulékfizetéssel nem fedezett, január 1-je és december 31-e közötti idõszakban esedékes többletköltségeit a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap fizeti meg. (2) A Tbj a kiegészül a következõ (11) bekezdéssel: (11) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a munka-rehabilitáció keretében folyósított munka-rehabilitációs díj, rehabilitációs járadék után a foglalkoztatót terhelõ, január 1-je és december 31-e közötti idõszakban esedékes nyugdíj-biztosítási járulékot a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap fizeti meg. (3) A Tbj. a 43. -t követõen a következõ 43/A. -sal egészül ki: 43/A. Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A. (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások megállapítása és ellenõrzése céljából az állami foglalkoztatási szerv, az egészségbiztosítási ellátások ellenõrzése céljából az egészségbiztosítási szerv, a magán-nyugdíjpénztári tag folyószámlájának vezetéséhez a pénztártag magán-nyugdíjpénztára részére a bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig, b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követõ augusztus 31-éig. (4) A Tbj. kiegészül a következõ 63. -sal: 63. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. törvény 33. -ával megállapított 19. (2) bekezdés b) pontját a február 1-jén, és az azt követõen megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. (5) A Tbj. a) 5. (1) bekezdés a) pontjában a valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szövegrész helyébe a a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szöveg, b) 19. (2) bekezdés b) pontjában a 1,5 százalék szövegrész helyébe a 2 százalék szöveg, c) 31. (7) bekezdésében a,valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szövegrész helyébe a, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szöveg lép. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása 34. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 77. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A és 68/B. szerinti eljárásban hozott döntés bírósági felülvizsgálatára az a munkaügyi bíróság illetékes, amelynek területén a megtérítésre kötelezett belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a szervezet székhelye található.

10 10 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló évi XXXIX. törvény módosítása 37. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló évi XXXIX. törvény 2. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelõs egészségbiztosítási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ társadalombiztosítási igazgatási szervek kivételével társadalombiztosítási költségvetési szervek, amelyek költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény módosítása 78. (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 166. (2) bekezdésében megállapított 56/A. (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: (5) A (2) (3) bekezdés szerinti kötelezett a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggõ bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12-éig a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. A (2) (3) bekezdés szerinti kötelezettet a 44. -ban és a ban, valamint az 50. (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és igazolási kötelezettség nem terheli. (2) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 166. (2) bekezdésében megállapított 56/A. -a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel kiegészülve lép hatályba: (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulékbevallás tartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát, b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, c) a foglalkoztatott taj-számát, adóazonosító jelét, d) a járulékfizetési felsõ határig terjedõ és az afölötti járulékalapra, a járulékok összegére, a biztosítási (foglalkoztatási) idõ tól-ig tartamára és a magán-nyugdíjpénztári tag biztosított magán-nyugdíjpénztárára vonatkozó adatot, e) annak az idõszaknak a megjelölését, amely alatt a biztosított természetes személy járulékalapot képezõ jövedelemmel nem rendelkezett, és f) a külföldi vállalkozásnak az illetõsége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. (7) Az (1) bekezdés szerinti járulékokat a (2) (3) bekezdése szerinti kötelezett egy beszedési számlára fizeti meg. A megfizetett járulékból az állami adóhatóság a) 76,4 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, b) 18 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, c) 5,6 százalékot a Munkaerõpiaci Alapnak, d) 0 százalékot a biztosított magánnyugdíjpénztárának utal át.

11 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11 (3) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény ában megállapított 62. (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: (1) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a január 1-jén és azt követõen megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulék-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni, azzal, hogy e törvény december 31-én hatályos 19. (2) és (7) bekezdését és 30/A. (2) és (5) bekezdését kell alkalmazni a január 10-éig megszerzett és december havi járulékalapot képezõ olyan jövedelemre, amelyet a december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. (4) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény 168. h) pontja nem lép hatályba. Átmeneti és záró rendelkezések 85. (1) Ez a törvény a (2) (7) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) január 1-jén lép hatályba e törvény a, 4. (1) (10) és (12) (13) bekezdése, 5. (1) bekezdése, 6. (3) bekezdése, a, 9. (1) (11) bekezdése, 10. (1) (4), (6) (7), (9) (15),(17) (69), (71) (78) és (80) bekezdése, a, 15. -a, 16. (1), (5), (10) (13) és (16) bekezdése, a, a, 38. (1) bekezdése, a, 42. (1) (6) bekezdése, 43. -a, 45. (1) és (3) (5) bekezdése, 46. -a, 47. (1) (3) bekezdése, a, 56. (1) (9) és (11) bekezdése, a, 63. -a, valamint melléklete. (3) január 2-án lép hatályba e törvény 4. (11) bekezdése. (4) E törvény 5. (3) bekezdése és 44. -a a kihirdetését követõ negyvenegyedik napon lép hatálya. (5) július 1-jén lép hatályba e törvény 10. (5), (8), (16) és (70) bekezdése, 14. -a, 16. (2) (4), (6) (7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29. -a, valamint 45. (2) bekezdése. (6) szeptember 1-jén lép hatályba e törvény 16. (8) és (15) bekezdése. (7) január 1-jén lép hatályba e törvény 10. (79) bekezdése. 86. (1) E törvény a, 5. (1) (2) bekezdése, a, 10. (1) (4), (6) (7), (9) (15), (17) (69), (71) (78) bekezdése, a, 15. -a, 16. (1), (5), (10) (13) és (16) bekezdése, a, a, 45. (1) és (3) (5) bekezdése, a, valamint melléklete január 3-án hatályát veszti. (2) E törvény 5. (3) bekezdése és 44. -a a kihirdetését követõ negyvenkettedik napon hatályát veszti. (3) E törvény 10. (5), (8), (16), (70) és (80) bekezdése, 14. -a, 16. (2) (4), (6) (7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29. -a, valamint 45. (2) bekezdése július 2-án hatályát veszti. (4) E törvény 16. (8) és (15) bekezdése szeptember 2-án hatályát veszti. (5) E törvény 84. -a december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Dr. Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke

12 12 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl* (kivonatos közlés) Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján a következõ törvényt alkotja: ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE 1. Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) évi a) bevételi fõösszegét ,0 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,3 millió forintban, c) hiányát ,3 millió forintban állapítja meg. 2. (1) Az 1. -ban megállapított kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti a belsõ és külsõ tételeket együttesen tartalmazó részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei 3. Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól. MÁSODIK FEJEZET A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELÕSSÉGRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBÕL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A ÉVRE VONATKOZÓAN 4. (1) 2012-ben a belsõ tételek hiánya legfeljebb ,0 millió forint. (2) 2013-ban az elsõdleges egyenlegcél ,0 millió forint. (3) A évben a központi alrendszer elsõdleges kiadásainak korrigált fõösszege a évi korrigált fõösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet. (4) A központi alrendszer külsõ tételeinek részletezését az Országgyûlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. HARMADIK FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggõ rendelkezések Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 20. (1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) évi a) bevételi fõösszegét ,7 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,9 millió forintban, c) hiányát ,2 millió forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza. * A törvényt az Országgyûlés a december 23-ai ülésnapján fogadta el.

13 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímei elõirányzatainak megemelésére. (3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. -ban foglalt rendelkezés alapján évközben végrehajtásra kerülõ intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap évi költségvetése 20. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét. 22. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül az jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az E. Alap kezelõjének javaslatára a 26. -ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson. (3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja. 23. (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport elõirányzatából az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre a) a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport elõirányzatainak féléves idõarányos összegét a június 30-áig teljesült kiadás nem haladja meg, b) az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka elõirányzatának mértékéig a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport november 30-áig teljesült kiadásának figyelembevételével. (3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással, b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt bevételek összegével. 24. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti. 25. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. (2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek elõirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

14 14 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám (3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is. (4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget. (5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál. (6) Az (5) bekezdés szerinti elõirányzat terhére az egészségbiztosításért felelõs miniszter kifizetést engedélyezhet negyedévente legfeljebb az elõirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1., 2., 4. és 5. jogcím elõirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves idõarányos részét és teljes évi együttes összegét a március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás nem haladja meg. 26. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére, különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel. 27. Az OEP az E. Alap gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére január hónapban kifizeti a novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, adott jogcím elõirányzata terhére. 28. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím elõirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig. 31. (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb ,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki adó alcím elõirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül. (2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét. (3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az elõirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett elõirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani. (4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ.

15 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15 NEGYEDIK FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK 32. A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport elõirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít. KILENCEDIK FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 78. E törvény január 1-jén lép hatályba. 79. (1) E törvény december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

16 1. melléklet a évi CLXIX. törvényhez Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Millió forintban XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ 3 455,4 1 Mûködési költségvetés ,6 1 Személyi juttatások 9 827,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 412,7 3 Dologi kiadások 4 442,3 5 Egyéb mûködési célú kiadások 42,9 XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 7 624,0 1 Mûködési költségvetés 54,8 1 Személyi juttatások 5 180,7 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 384,1 3 Dologi kiadások 1 081,5 5 Egyéb mûködési célú kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8 085,6 1 Mûködési költségvetés 140,0 1 Személyi juttatások 187,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,6 3 Dologi kiadások 74,5 5 Egyéb mûködési célú kiadások 7 906,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 552,6 1 Mûködési költségvetés ,6 1 Személyi juttatások ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 632,6 3 Dologi kiadások ,7 5 Egyéb mûködési célú kiadások 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 242,7 1 Intézményi beruházási kiadások 2 381,4 2 Felújítás 707,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0 3 Kölcsönök 10,0 10,0 14 Országos Mentõszolgálat 269,0 1 Mûködési költségvetés ,4 1 Személyi juttatások ,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 070,7 3 Dologi kiadások 5 850,6 5 Egyéb mûködési célú kiadások 320,8 * A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében értelmezhetõ. Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név FEJEZET évi elõirányzat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás* 16 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

17 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 15 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 2 452,8 1 Mûködési költségvetés 672,2 1 Személyi juttatások 1 907,7 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 512,7 3 Dologi kiadások 694,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 5 442,5 1 Mûködési költségvetés 2 614,0 1 Személyi juttatások 4 560,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 254,2 3 Dologi kiadások 1 687,8 5 Egyéb mûködési célú kiadások 296,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 228,5 2 Felújítás 29,4 17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 910,9 1 Mûködési költségvetés ,3 1 Személyi juttatások 3 912,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 986,8 3 Dologi kiadások 7 215,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 2 Felújítás 20,0 20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 1 Beruházás 5 Egészségügyi beruházások 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100, ,0 22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 8 672, ,0 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 638,5 1 Mûködési költségvetés 1 Személyi juttatások 254,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 70,2 3 Dologi kiadások 269,9 5 Egyéb mûködési célú kiadások 20,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások 1 052, ,2 9 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások 1 364, ,0 13 Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása 110,0 110,0 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 35,0 1 Mûködési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,9 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1 5 Egyéb mûködési célú kiadások 30,0 16 Mentõgépjármû és eszközbeszerzés 1 750, ,0 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17

18 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 420,0 1 Mûködési költségvetés 3 Dologi kiadások 195,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 225,0 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 1 Bébi Koraszülött Mentõ Alapítvány 25,4 25,4 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 29,1 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 25,0 5 ISPITA Alapítvány 28,5 28,5 6 Peter Cerny Alapítvány 141,3 141,3 7 Segíts Élni Alapítvány 41,2 41,2 8 Szegedi Újszülött Életmentõ Szolgálat Alapítvány 51,3 51,3 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 30,4 10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 20,0 11 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0 24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 150,0 150,0 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0 3 Terhesség-megszakítás 400,0 XX. fe je zet össze sen: , , ,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék ,6 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék ,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék ,2 2 Megállapodás alapján fizetõk járulékai 222,0 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás ,0 5 Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0 10 MPA általi megtérítések 1 700,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 2 Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás ,1 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 360,0 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0 6 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz ,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 18 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

19 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 670,0 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 706,8 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 598,6 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések ,0 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ,0 8 Nemzetközi egyezménybõl eredõ ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 550,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 25,0 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ visszafizetések 75,0 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 220,0 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély ,4 2 Táppénz 1 Táppénz ,0 2 Gyermekápolási táppénz 4 352,0 3 Baleseti táppénz 6 804,0 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 1 400,0 4 Egyszeri segély 450,0 4 Kártérítési járadék 957,5 5 Baleseti járadék 8 277,0 6 Gyermekgondozási díj ,8 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelõzõ ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás ,9 2 Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem ,2 3 Fogászati ellátás ,4 4 Gondozóintézeti gondozás 2 300,5 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2 8 Mûvesekezelés ,1 9 Otthoni szakápolás 4 404,8 11 Mûködési költségelõleg 1 000,0 13 Célelõirányzatok 1 744,4 15 Mentés ,4 17 Laboratóriumi ellátás ,0 18 Összevont szakellátás ,1 2 Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 000,0 3 Anyatej-ellátás 207,0 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai ,2 2 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás ,0 4 Gyógyszertámogatás céltartalék ,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 100,0 6 Gyógyszertárak juttatása 1 000,0 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 19

20 Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ ir.- csop.- szám Kiemelt elõ ir.- szám Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ ir.- csop.- név 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 5 600,0 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás ,3 6 Utazási költségtérítés 4 601,3 7 Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 950,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 200,0 3 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés 400,0 8 Természetbeni ellátások céltartaléka ,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés 1 330,0 2 Postaköltség 1 300,0 3 Egyéb kiadások 1 742,3 4 Orvosspecifikus vények 300,0 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 150,0 6 GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz ,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15, cím össze sen: , ,1 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok 1 Központi hivatali szerv ,5 1 Mûködési költségvetés 424,6 1 Személyi juttatások 5 594,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 424,4 3 Dologi kiadások 3 566,8 5 Egyéb mûködési célú kiadások 225,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 153,8 FEJEZET évi elõ irány zat Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Be vé tel Támogatás 5. cím össze sen: ,1 424, ,5 LXXII. fejezet összesen: , , ,5 KIADÁSI FÕÖSSZEG: ,3 BEVÉTELI FÕÖSSZEG: ,0 A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: ,3 20 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 19., péntek 177. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben