Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Döntő pittntok DR_ NAGY JUDlT egésséges életkedet döntően htáro me9 sületéskor várhtó életkort és későbbi életminősé9et. A korsülöttmentő serveetek e irányú tevékenységeirő[ és gondjiró[ besé[9ettünk dr:. Somogyvári Zsoltt[, Peter Cerny A[pítvány skmi veetőjéve[. Mefuek ok speciális skmi, infrs tru k turá lis és logis ti k i fe ldto k, m e l7 e k soksor keverednek, némi bionytlnságot okov,,túlmedikliált" ellátásr, illetve,,háboríttln" sülésre ngyobb soksor súlyt fektető ellátók körében. mitt k orsülö tt újsü löttmentés nemcs h felnőtt, hnem résben glermehmentési kiárólgos rendserektő l is különböih? Serencsére vllágserte elterjedt 2010es neontális újrélestésiprotokoll (NRP) Ahogy űjsilőtt nem kis gyermek, úgy vitákt feloldj l, hogy megsületést követően feltett három kérdéssegítségével korsülött sem egyserúen kis újsülött. A legfóbb skmi ok, miért korsü optímliáil sükséges és éppen elégséges bevtkoásokt (AAP, ERC, normális súlyúújsülöttekétől, életesélyeiket extrém módon meghtá, rosikséges bevtkoásig eltelt idő is. rásávl, háboríttln dptáció lehe visont köldöksinór Testméreteik mitt speciális respirátorokr, inkubátorokr, monitorokr, érékelőkre és egyéb felserelésekre vn sükség, eek egyedi infrstrukturális követelmények sek serint késlekedésmentesen végrehjtni, senusok). H ugynis jől légikljó tónus, kkor rutinellátás telj es medtklláciő kiá sükséges, sinte tőségével. Egyetlen nemleges váls esetén de sikeresen illestették felnőttélestési psichológii sempontok háttérbe sorí tásávl. ontos megjegyeni, hogy emlí pedig mogó intenív ostályos ellátási sületésükkor, sőt még életük első 12 hónp körülmények üemeltetését igénylik kkor, jábn is másfjt intenív ellátást igényelnek. tett háromigenes rutinellátás sületések köel 90o/oátjelenti. A 10%b trtonk h intruterin trnsport elmrdás A felnőtt korsülöttek mitt,,nem ott",,,nem úgy''és,,nem olyn" körülmények köött sületnek, melyek munkájánk pőtiásár, leálló keringés beindításár irányulnk, hisen h kerin és gyermekújrélestések sív is eltérő ptofiológi eltérő eljárásrendet feltéteb... Termésetesen. Vegyük és vlmilyen ok mitt dptációs vrbn éslvgy sphyxiábn senvedők. gésben tudjuk trtni vért, ngy esélyünk tüdejében onbn nincs levegő, tehát Egtre lejjebb tolódik betőltött mgti életkor, mihortól horsülöttehnek már ulós életesélyeibunnk. Hogln elsődleges cél, hogy effektíven lélegetessük, érinti e vn fr, hogy újr tudjuk élesteni beteget, LU elvágását követően NRP bevtkoásit kell sigorú lépé protokollb. újsülöttek és korsülöttek optimálisk lennének sámukr. ) t MRT kon $silött érettl löttek ellátás, mentése, sáilítás speciális skértelmet, neontológii intenív gykorltot igényel, követkeő: korsülöttek ptofiio őgiáj sok tekintetben teljesen eltérő t] e példáll $ré es kármilyen életkorú. A megsülető újsülött és h et jól csináljuk, kkor esetek túl h o rs ülö sülős: Qbi elltítdst, illetue ttm entés b en do lgoó k t? A 2000es évek trendvál nyomó többségében élestéseis sikeres les. egységes protokollok kidolgoásár A megsúletés utáni pillntokb nqlő frio igen kissúlyúkorsülöttek ellátás és lógiás dptációs folymtok helyes irányb gyermekélestést kis különbségekkel ugyn, terelése és só serint vett élestési feldtok vlóbn ngyon speciális feldt, his m már életképességhtár évi tési protokollokt. tás irányult. Ennek keretében csecsemő GYERM EKGYOGYAsZATl TOVABBKEPZ0 SZEMLE

2 7Döntő piitntok működő resuscitációs tem munkájáho, nehéséggel, hogy neheebb eljutni báisról sülősobáig. Emellett évi 5o/obn vlódi prehospitális mentési i feldtokt is meg kell oidnunk, olyn vártlnui kilkult helyetekben, mikor sülés vgy légés/keringésleállás lkáson, köterületen, illetve neontális intenív háttérrel nem rendelke ő kórhái ostályon A neontológii rohmkocsik történik. nk tehát éjjel,nppl, onnli indulásr kés, gyors regálású egységekként is keli múködniük. Mi[t,, m o en fe lsere lése egy ilyen korsü gó inte n íu o s tá lyn k h ttmentő "? A PCAM neontológii rohmkocsiji, intenív ostály kinyújtott krjként telepítik legmgsbb sintű ellátás semélyi ngyon jelentős, tehát h nem érkeik és tárgyi feltételeit iöttek trtókodási helyére (,,interfcility meg. Tehát ilyen bb élve sületettnek dekvát ellátás, kkor beteg vissfordíthttln állpotb kerül. minősül. E perse nemárjki t, hogy 22,23. hétre is sülethetnek olyn bbák, Eserint feldtuh nemcsk sállíttís és mentés, hnem neontológiául nem ren lélegetetést, bedják helysínen felület delkeő intémények ben silrgősségi elllítási tést követő esetleges súlyos sphyxi esetén feldtik is unnk? megkedik újsülöttek ktív kontrollált hipotermiás keelését is. Ennek lényeges egésségügyitörvény serint 24. betőirött hét es grmmos testtö kik életjelenséget muttnk, esetükben ( htályos törvények serint is) első ellátásná1 resuscitációs protokollbn foglitk serint kell eljárni. extrém kis súlyúk súlősobi ellátását sámos körülmény légkondicionált súlősobán kilkuló hidegstress. Ugynis egy grmmos újsülött percek ltt nnyir lehűihet, hogy később már esetleg nem is tud;uk felmelegíteni. A jelenleg ktuális eljárásrendünk serint megsületést követő pillntbn bbákt törlésmentesen, elő korsülötteket neontológii intenív köpontokból állpotuk stbiliálódás még tovább erősödhessenek, Ebben betegcsoportbn,,időfktor" ktív nygot (surfctnt), vlmint süle eleme, hogy már mobil intenív ostályon. Eután, stbil prméterek mellett már lényegesen kisebb kockáttl sállítják beteget NICUb. A már már kliniki kritikus állpotú, mgs időfktorú beteg csoport trnsportji jelentik ktilonböő gáltok, intervenciós krdiológi), koníliu (mnicu). stbiliáció fejiődhessenek. célúvisgáltokr (MR és ultrhngvis,,mogó intenív ostály" őrőtt sállítási feldtok másik felét helyeük, betkrjuk, és 20 másodperces késői kóldökellátás érdekében kor megérkeik neontológii rohmkocsi, dedikált tem"). Itt után vissúk viss lcsonybb sintú ellátóhelyekre, nnk érdekében, hogy ott melegített textíliár terített nejlon fóliáb sülöttet sirlőágy síkj lá süllyestve tltjuk, mjd köldoksinór elvágás után előmelegített resuscitációs stlr rkjuk, A sülősobán dolgoók tudják, hogyn kell korsúlötteket qréiesteni, de ngyon jó, h minél hmrbb + réseként, sükség esetén megkedik gépi vlóbn, feldtink kéthrmdát kórneheíti. A sámukr hirtelenül ngy íény, hák köti sekunder és tercier őrött sállítások tesik ki. Eek egyik felében y fldlom és oxigénhiány okot stress mellett ugyncsk ngy problém rendser kritikus állpotú újsü mokr (neurológi, sebéset, sívsebéset, seméset), hisen köépmgyrorsági régiőr különösen jel emő visgálti lehetőségek frgmentált lokliációj, sok sor megoldhttlnnk tűnő logistiki kihívásokt okov. őrött sállítási feldtok mellett igi hungrikumként munkánk mintegy 70o/oát sülősobi,3 u LtJ,) neontológii sürgősségi feldtok ellátás tesi ki, hsonlón egy kórháon belül APRlLlS

3 löttek később sokkl kiegyensúlyoottbb, jobb psichés állpotú gyermekek lesnek. A korsülötteknél és beteg ú.isülöttek nél neheebb psichés hidkt onnl kiépíteni, mégis sámtln lehetőség áll trnspoft tem rendelkeésére. A tktilis ingerekkel, simogtássl, seretetteli beséddel és gondoltokkl nemcsk újsülöttek, hnem sülők psichés terheit is oldni lehet. H kisbbát el kell sállítni, előtte minden esetben odtol juk édesnyjáho. H esetleg ny lttv vn, kkor lehetősé g seúnt p mellksár helyeik újsülöttet kori bőrbőr kontktus kiépítéseérdekében. Lehetőleg nem megyünk el úgy, hogy ne rutin bevtko ássá válttudományos módsert L S. Gyermekklinik munktársi PCA munkcsoporti dptált nem intenív osrályos visonyokr, felére csökkentve hipotermiás keelés célhőmérsékletelérhetőségi idejét fejlestették ki, és (=4 óráról =2 órár). bbd csökkenthető egryéb stress? trumként" ismert stressállpotok megelőésében kiemelt sereppel bír kor sülöttek trnsportj során hipoxiás epiódok elkerülésében orvosinővéri bevtkoások lehetőség serinti redukálás. gártlmt jól sigetelt inkubátor és utókross éri, sirénák elhelyeése, hngos beséd és nevetés kerülése bito sítj helysínen. A vibráció elkerülhető megfelelő útválstássl, célnk megfelelő jármű, hidrulikus ágy, gumibkot LLl l 52 lklmásávl és sebesség megfelelő A gyorsulásjssulás okot vértolulások prevencióját lehetőség serinti egyenes vonlú, egyenletes utómogásr vló törekvés jelentheti. A termoneutrális környeet felborulás, megválstás ávl. GYER M tekben kár életre sólón befolyásolhtják mit túlmelegítés(inkubátor, plstik EKGYÓGYÁSZATl kölekedési blesetek m egfelelő rögíinkubátor és vákuummtrc sistenseink képesek. ól megoldni viss nem térő pillntokt. hsnálttl kerülhetők el. Mindeeket kiegésíti psichés stres csökkenté miniml hndling elveinek betrtás. Ennek e soh Hogln lehetne össefogllni neontológii mentési logbtihtír telepített preuenciós sét solgáló seretetteli gondoskodás és A ltiill seretetteli goncloskodcís mellett inhlíbb ulljdh kori kötődő sülőgyermek kpcsoltot. Eért erre képett kivonuló orvosink és sks téssel, oxiológii irodlomb n,,sáilítási.) ) É evportív hővestések megkdáiyoásávl. Ugyncsk fiikális stressorként.jelenhet meg rteficiális hőkkumuláció, és teüsködő nk sdllítás során el kell uiselnie nyától uló elskdást, de sdllítds sordn mi[ten hőmérsékleti kilengések elkerülhetők konduktív/konvekt ív l rd,iációs l sák) okohtnk. A mechnikus sérülések múgy is hátrtín4ohkt konhrét esköökhel láss, ne simogthss meg vlmelyikük. Hihetetlen látni, mikor vitális prméterek újsülöttnél hirtelen stbilbbk lesnek, és hogyn nyukmegnyugsik. Immáron 18 éve dunk fényképet űjsilöttről édesnyánk, mi segíti tejelváistás beindulását is. A sülők lelki veetése eekben súrgősségi helye tőrekuései/eet? eglre Össefogllón elmondhtó, hogy kor fontosságít. sülöttek és beteg újsüiöttek életkilátásit, feltétebi bitosíthtóke egryáltlán életminőségé,.'t"pl"ru"r, meghtároó uésheltetekben? neontológii sürg7sségi ellátás, struk psichológii kuttások igolják, hogy l):11lt]ífi;ffiilt:t:;iju.,t későbbi nyseíepet és lelki egésséget trnsporton, sőt nnk logistiki d_öntően befolyásolják sülést követő rendsere sámos innováció beveetéelső életpercek történései. Á kori kötő sét segítheti. A,,Peter Cerny Alpítvány dés kilkulásánk problemtikáját nem Beteg korsúlöttek Győgyitásáért' 24. csk kuttják, hnem EI]IE Affektív e* prlrli^ erejéhe k;p;. lefedni Psichológii Tnsékén perintológii állmi korsülöttellátás fehér területeit tnácsdó képésen már okttják is. Meg győő dtok állnk rendelkeésre, hogy háromigenes rutinellátást követően,ny mellksár helyeett újsülöttnél kori kötődés kilkulás kpcsán (centrális oxitocin serepe) ilyen űjsi TOVÁB BK ÉPZŐ SZEMLE skmiserveeti sempontból sámos torulást muttó kőép'mgyrorsági régióbn. A,,.r...rrroLrrrior'' kihívások,,unortodox'' megoldási lehetőségeket kínáltk, melyek Áár^ ^á,,,hungrikumokká'' váltk. elfogdott

4 A korsü töttmentés története Mgy rorságon DR. EKETE ARKAS PAL A kütfötdi pétdák nyomán hánkbn is korán megkedődött korsü löttmentés hálótá n k kiépítése.a civii erőfesítéseknek és á[[mi serepvá[[[ásnk kösönhetően perintá[is mortiitási értékekbenvé9re lssn elérhetjük fejlett neonto[ógii etlátást bitosító orsá9ok dtit. DR. EKETE ARKAS PÁL, Peter Cerny A pítvány Beteg Korsülöttek Gyógyításáért egyírányll sállítási rendserekben men tőegységek küldő kórhá skseméiye, tével esetlegesen kiegésülve,,,scoop nd 1976r orságosn megserveett run" (mgyr orvosi slengben,,gáterápi") elvei serint végeték trnsportot. (Kisel J., Rubec I., Tóth Gy., Vrg P., Vincellér M., Jári I., rbky L, Kóbor J., Serémy Gy., Knoch V., Dobák E., Békefi D., Schlosser I., Segecky D.) tisteletreméltó erőfesítéseket tettek.,5 perintológii háiőt létrehoás megteremtette légésvrbn senvedő újsülöttek és korsúiöttek korserű így sállítottk hlá oás kétserese volt NICU épületében világr jőtt:u4s;jr Munkájukt pénhiány mellett kkor még nyugtról nem importál neontológii intenív ostályos ellátását (NICU). A kedetben 7, mjd hmrosn löttekéhe képest.1,2 Hmr felismerték, hogy h küldő kórhák vgy hely htó korserú esköök 10 köpont munkájánk eredményeként, síni ellátók trnspoftot megelőően kellő időt fordítnk x,blliáciőr, kkor komplikációk sám csökkent Orságos Mentősolgált mentési rend hető. Még eredményesebbnek bionyult, h felvevő NIcu orvosi és nővérei kétirányúsállítási serveésijogistiki ddigi 30%o feletti perintális mortlitás 1983r már 18,3o/oore csökkent. A centrumok létrehoását onbn nem követte speciális neontológii sáliítőerősen torítv regionális ellátás centrli mentek helysínre, inteníy ostá y esköeit is kitelepítve. E rendsert nevei álási koncepcióját. A jelenleg orságosn nemetköi solgáltok megserweése és fi nnsíroás, múködő 23 NICU indokoltlnul sok köpontot jelent, eért skmi, serveeti és költséghtékonysági muttóik nem felelnek meg kor igényeinek. Ugynkkor neontológii ellátás fejiődésével és civil erőfesítéseknek kösönhető korserű trnsportrendserek létrejöttével egésségügy egyik sikerágtként skirodlom,,dedicted tem" segítsé gévei végett,,interfcility trnsport system"nek, kéúrány(l sállítási rendsernek. Ngyon hmr felismerték, hogy kőrháí gykorlt önmgábn ilyen esetben nem elegendő, eért elindult sállításbn rést vevő első, tengerentúli elveknek mindenben megfelelő, OMSZ működésétől teljesen független mogő neontális intenív ellátást bitosító solgáit Peter Cerny Alpítványi Mentősolgált (PCAM) 1989ben kedte meg működését mgyrolsági köponti régióbn. Munkáj eredményeként már 1990es évek elején I. S. Női Klinik betegei körében megsúnt lélegetetett ktegóri köött.6 így létrejövő mogő intenív ellátást krjként" üemeltek.3 trnsportok sámávl és megsületés utáni sállítás mődjávl. A hgyományos serére lpoott brnyi és Ii prőbá koásokt követően kőrhát lklmottk rendseres képése. perintális mortlitást elmúlt években sintre csökkenteni. 5 8o/oo körüli A nemetköi irodlombn már ros össefüggést muttnk intruterin bitosító egységek (mnicu) már vlóbn neontális íntenív ostáiy,,kinyú.itott 1980s években bionyítást nyert, hogy regionális köpontok eredményei so helyettesítése is komolyn neheítette. csoportbn éslelt signifi káns mortlitási külónbség sállított és nem sállított működő neontológii hálót még ilyen strukturális torulásokkl is képes volt (,,cocom" list) KoRAsÜLörrMrNrÉs HAl rönrénere A A folymt Mgyrorsáeon is hsonló módon ilott. A regionális sáilítórend, serek megteremtésére ellátásbn rést vevő neontológus és oxiológus kollégák eredmények htásár PCAMho hsonló, lpítványi báisu kétirányű neontális sállítási rendserek eltán újult erővel serveődtek orságbn. A,,cernys knowhow" skmi elismerését jelentette, hogy l992től OEP elkedte résben támogtni múködését, mjd ljj.lü É. :Q (n O É O 1995ös mentési rendeletben elősör rohmkocsi" foglm jogi sbályoások köött, és.jelent meg,,neontológii APRlLls ElruLlÁx _ ZüI3_ APnlLl5 53 J

5 ekete rks Pá[ végül hivtlosn is megfoglmódott igény egés oíságot lefedő korsü1öttmentési rendser kilkításár, mely soíán sámos,,rendseridegen" elemet is keelni kellett: A KoRA5ÜLörrMrNrÉs SPEClÁLlS ELTÉTELRENDSZERE ) A neontológii,,mentésiőrött sállítási" rendser áltl ellátndó beteg csopoft meghtároás ugynis sámos nehéséggeljárt. Sem süietési súly (korsülött újsülött ngy súlyú újsülött) sem életkor (első életórás életnpos élethetes élethónpos), sem sületés ktuális helysíne (sü lősob köterület lkás) hgyományosn elfogdott ktegóriái nem voltk hrmoniálhtók betegcsoport Nem sü]ősobi vártin sü]és 0rságos Mentőso gá tti együttműködve igényeihe. (PéIdáu1 fi gyelembe kellett venni t, hogy grmml sületett korsülöttek testsúly 6 hónpos korbn is még áltlábn 6 kg ltt vn; betegségeik, ok kockát és ellátási igényük eltérőek időre, normális súllyl sületett 6 hónpos csecsemőkétől. A fentiek mitt tehát indokolt volt mentési rendeletben is meghtároofi 6 kg 60 cmes c) neontológii mentési htár beveetése, mely rendeőelv elmúit évtiedekben bionyított jól lklmhtóságát, és,,ktegóri" ilyen össefüggésben már nyugti rendserekben is ked tért hódítni. b) ontos specifikum továbbá, hogy egyéb mentési profiloktól eltérően neontológii sürgősségi ellátás helysínei döntően (95,98olobn) keményei, ygy kórhát ostáiyról orságosn egrségesként keelhetó [egven, távoott neontológii betegek kut ellátást igénylő betegségei, melyek nemcsk oxiológii solgáltoknk, hnem jői képett gyermekgyógyásti lpellátóknk is igen soksor komoly gondot jelenthetnek. orságos rendser serveésénél t lpvető megostottságot sem lehetett figyelmen kívül hgyni, hogy míg vidéki régiók jól serveetten egy NICU felvételi területéhe kpcsolódtk, ddig köponti régióbn és ötvöe termésetes betegutk mitt tr dicionálisn 12 NICU kisolgálását végete PCAM. KlALAKÍTÁSA kórhái eseményekhe köthetők (sülősob, lcsonybb ellátási sinten egységes orságos rendser kilkításkor kilkult ktstrófhelyet, speciális egyetetéseket követően konsenusos visgálti helysínek), hol semmilyen neontológii feltétel nem dott kor megállpodás jött létre, melynek kereté x :Q sülött és újsülött 30 másodpercen belüli dekvát speciális eilátásáho (például MRIben, ultrhngbn), mi betegcsoport jelentős időfk C vriációt. ( kkori válstási lehető () külöhetetlen lenne, Sőt 25o/oot kitevő,,prehospitális" feldtok is inkább süléseti események követ lj.lll l* l* (, (f É 5{4 torú problémái mitt egyebekben nél GYERN/ EKGYÓGYÁSZATI köel 3 éves ministériumi ben három lterntív köül válstották állm létrehot \ígvr Korsülött Mentő Kölpítr,ánrt i \ík_\ik. sáilítási feldtokkl megbíoft \ICUk pedig,,sját" területi lpírránr ikt. Ennek eredménvekéntjött létre,,ibr,ín láthtó orságos lefedettséget bitositó rendser, benne köponti réeiór \[grrorság 40o/oát udicionálisn ellátó Peter Cerny Alpítvánnll. E orságos leiedertséget bitosító és termésetes neontológii betegutk mentén serveődöm rendser sen,eetiieg AZ orsácos RENDsZR ( ) állrni tbrrásokr cir.il kedeményeésekkel. r,lmint köcélú feljánlásokkl. j\íeeoldásként tehát ki ségek lábbikvoltk: [A] OMSZon belüli decentrumok hibrid rendserben jó konstrukciónk tűnt, mivel jelentős egésségúgvön kílüli forrásbevonásr volt képes, een túlmenően réslegesen infrstrukturális fejlődést is generált, köpontiig oldr meg mentőutó + inkubátorbeseréseket eekkel nem rendelkeő serreetek sámár. Sjnos rendserbe kódolt problémák elsősor, 6n, hog1, állmi ráfordítás mértéke nem állt ránybn civil teherviselési képességek htári.,l od r.eettek, hogy kórhákkl; IB] orságosr felfejlestett PCAM,rendser; C] NICUk lpítvá finnsíroási elégtelens ég sétíiált nyokt honk létre, miket egy, állm rendser torulásit konstrukció jogi áltl létrehoott kölpítvány fog össe.) A válstást motivált, hogy rendser specifikumi mitt sjnáltos módon áiim mint lpító sem tudt korri TOVÁBBK ÉPZŐ SZEM LE serveeti egl,séget. A belső elostási

6 A korsülöttmentés története Mgyrorságon gyításáért" végi 1989 őt kőépmgyrorsági terület korsülöttmentési feldit MKMAnk nem réseként, de lsoros npi kpcsoltbn, ellátv Budpest, Pest, Nógrád, Heves, ejér (Mór kivételével), KomáromEstergom megye, megye éski és JásNgykunSolnok nyugti rését(3000 eset/év és km/év). Mindok ellenére, hogy lpítványok munkáját forráshiány soksor megoldhttln problém ák eié állítj, elmondhtó, hogy Mgyrorságon világsínvonlí, egés orságot lefedő, kétirányú trnsportot bitosító mogő neontológi intenív ostályos ellátás járul hoáhho, hogy ÁBRA, A korsü öttmentés orságos rendsere gálni. Hiányott ugynis egy állmi, skmimódsertni intémény" skmi koordináló serepe, A kormány egyéb jogsbáiyi váltoások mitt 2006tó1 megsüntette Kőlpítványt. Et követően nyolc regionális vidéki lpítvány 2007 jnlár,,neontológispecifikus jábn meglpított Mgyr Korsülött és Ujsülött Mentő Alpítványt (MKMA), mely ernyőserveetként nem vége 4. Nykegyháán,,Beteg Gyermekekért Alpítvány" 1993bn lkult, és őt Iátj ei SbolcsStmárBereg megyét (700 esetlév és 2l 000 kmiév). 5. Pécsen bn,Vit Humn Alpítvány", 2004től pedig,,sívbeteg Gyermekekért Alpítvány" Iátj ei Brny, Somogy déli résétés Toln megyét (360 eset/év és km/év). 6. Segeden 1992 őt működik lpítványokt koordinálj, képviseli.,,újsülött Mentő Eletmentő Solgált A társlpítványok és főbb.iellemőik: Alpítvány", ellátv Csongrád, Békés, 1. Debrecenben 2004ben lpítot BácsKiskun megyét, vlmint Jásták,,Korsülött és Gyermek Intenív NgykunSolnok megye déli rését (1600 eset/év és km/év). Ellátásért DOTE Gyermekklinikán Alpítványt". t megelőően nem ser7. Yesprémben 2002ben lkult önálló solgálttást, hnem regionális veett formábn, mostoh feltételek köött,,bébi Korsülött Mentő,\Ipítvány" már l999től történtek erre kísérletek, Vesprém, ejér megye ésknyugti lpítvány látj el HjdúBihr megye és réseinek és Somogy megye éskkejásngykunsolnok megye keleti rését leti résénekellátásár (180 eset/év és (700 eset/év és km/év). 2I000 km/év). 2. Győrben 2}}2benkedte meg tevékenységét,,egésséges Qsülöttekért Alpítvány". A solgált látj ei GyőrMosonSopron megyét és KomáromEs, tefgom megye nyu8ti rését (180 eset/ év és I9 000 km/év). 3. Miskolcon 1995őt múködik,,segíts Elni Alpítvány", BorsodAb űjzemplént ellátv (1000 eset/év és km/év). perintális mortlitási értékekben végre lssn elérhetjük fejlett 8. Zlegersegen körülmények dt lehetőségek köött két évtiedig bitosítot ták lt korsülöttek sállítását, mjd,,ispita Alpítvány" révén2004tői Vs és Somogy megyére serveetten is kiterjestették solgáltot, ellátv eel ZIát,Ys megyét és Somogy megye éski rését(l80 eset/év és km/év), 9. Budpest sékhellyel,,peter Alpítvány Beteg Korsülöttek Cerny Gyó neontológii ellátást bitosító orságok dtit. állmi feldtot hiánypótlón elvégő solgáltok fenntrtásáért végett civil erőfesítések, résleges állmi fr,nnsíroássl kiegésítve sok sámil1iárdos megtkrítást jelentenek l, hogy korsülöttek mortlitási, morbiditási muttói jvulnk, továbbá sülők psichés és sociáiis terhei csökkennek, mi lényeges en jvítj életminőségüket. A korsülöttmentés története jől péidá, hogy korsülöttekkel kpcsoltos népegésségügyi és demográfii problémák megoldás sem nélkülöheti civil össefogást és serepválllást, HlVATKOZÁSOK,1, Go dschmidt JP, Krotkin EH, Assisted Venti tion oí Neonte. WB Sunders Phildelphi 2nd ed,'l9bb. 2, KiseI J, Mchy T, Lipták V, Rónséki Á, Somogyvári Zs. Légésvrbn senvedő újsülöttek és korsü öttek ] trtós respirációs keelése, 0rv Heti, 9B9;130:']545154B. 3, Tsk orce on Interhospitl TrnspOrtAAP, GuideIines for the Air nd Ground Trnsport of Neont nd Peditric Ptients. AAP Elk Grove Vi ge ll, 1993, 2007, Dobák 4. Jári l, KóborJ, rbkyl, KnochV, SerémyGy, E.Akorsülöttújsü öttsá lításmegserveéséne1 és működtetésének tpstlti Brny ljj megyében..z. '= 5. Turi PSegecky D. oxyo ógii sempontok u perintális idősk orvosi e átásábn, Vgyr Men :Q tésügy. ]985;5:110, 6, WoodwrdGA,SomogyváriZs.TheHungrin(Bud 1 pest) neontl interícility trnsport system: Insight into ; progrm deve opment nd results. Pedit Emerg Cre. x. 1997,]3,290_294 O Népegességügy, 1973:3:25' , ; E.rUrTAX " Z&í3_ 55 ^PRlLlS ^PnlLls },,/

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye 2016. I. félévére meghirdetett kötelező szakképző tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye 2016. I. félévére meghirdetett kötelező szakképző tanfolyamokról A öleénye I. félévére eghirdetett öteleő sépő oról htályos: 2015.11.30 2015. EüK. 19. sá öleény 2 S Serveő intéény Tnfoly cíe Célcsopor t Tnfol y időtrt A sépüet 162/2015. (VI. 30.) Kor. rendelet lpján

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évolym Mt1 eldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évolymosok sámár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgo! Zsesámológépet nem hsnálhts. A eldtokt tetsés serinti sorrenden oldhtod meg. Minden próálkoást,

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 2. HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 2.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az erőrendszerek egyenértékűségének és egyensúlyának feltételeit.

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az erőrendszerek egyenértékűségének és egyensúlyának feltételeit. modul: Erőrendserek lecke: Erőrendserek egenértékűsége és egensúl lecke célj: tnng felhsnálój megsmerje erőrendserek egenértékűségének és egensúlánk feltételet Követelmének: Ön kkor sjátított el megfelelően

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

??? Milyen nagyságrendben kering a plazmában a hcg szint normál terhességben? 2009. november, továbbképzés Szeged.

??? Milyen nagyságrendben kering a plazmában a hcg szint normál terhességben? 2009. november, továbbképzés Szeged. ESETISMERTETÉS: BIOKÉMIAI HYPERTHYREOTIKUS KRÍZIS? Toldy Erzsébet,5, Kneffel Pál 2, Lőcsei Zoltán 3, Cooke Justin 4 Vs Megye és Szombthely MJV Mrkusovszky Kórház, Központi Lbortórium, Szülészeti és Nőgyógyászti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

F.I.1. Vektorok és vektorműveletek

F.I.1. Vektorok és vektorműveletek FI FÜGGELÉK: FI Vektorok és vektorműveletek MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Skláris menniség: oln geometrii vg fiiki menniség melet ngság (előjel) és mértékegség jelleme Vektor menniség: iránított geometrii vg

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás!

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás! Az SC-/TC-sorozt toldószlgji Kíméletes tárolás Sikeres betkrítás! Többet nyújt Önnek: Grimme betárolási technik! Sok innovtív ötlet és ngy ményre, robusztusságr vlmint Grimme fejlesztések optimálják A

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Ideális kristályszerkezet február 27.

Ideális kristályszerkezet február 27. Ideális kristályserkeet 00. február 7. Térrács fglm: Kiterjedés nélküli pntk sbálys rendje térben. Elemi cell: térrács n legkisebb egysége, mely dtt serkeet vlmennyi gemetrii törvényserűségét mgán hrd.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2010

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 93. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 2. FIZ2 modul. Fizika feladatgyűjtemény

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 2. FIZ2 modul. Fizika feladatgyűjtemény Nyugt-mgyrországi Egyetem Geoinformtiki Kr Csordásné Mrton Melind Fiziki példtár 2 FIZ2 modul Fizik feldtgyűjtemény SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI törvény

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Tengelyek lehajlásának számítása Oktatási segédlet

Tengelyek lehajlásának számítása Oktatási segédlet Németh Gé djunktus Tengelyek lehjlásánk sámítás Okttási segédlet iskolci Egyetem Gép és termékterveési Intéet iskolc, 4. március. - - Tengelyek lehjlásánk sámítás A tengelyeket kéttámsú trtóként modelleve,

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turisztikai attrakció Készítette: Szabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta

A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turisztikai attrakció Készítette: Szabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turistikai attrakció Késítette: Sabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta Előmények: A győri vár makettjének felállítására történt már kísérlet városunkban,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam I IT-szolgálttáslpozó T L menedzsment I tnfolym IT-szolgálttásirányítás (lpozó tnfolym) IT Service Mngement (Foundtion Course) Kruth Péter Srkdi-Ngy István ITIF - 1 ITIF - 2 A tnfolym célj 1. Átfogó ismeretek

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben