Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Döntő pittntok DR_ NAGY JUDlT egésséges életkedet döntően htáro me9 sületéskor várhtó életkort és későbbi életminősé9et. A korsülöttmentő serveetek e irányú tevékenységeirő[ és gondjiró[ besé[9ettünk dr:. Somogyvári Zsoltt[, Peter Cerny A[pítvány skmi veetőjéve[. Mefuek ok speciális skmi, infrs tru k turá lis és logis ti k i fe ldto k, m e l7 e k soksor keverednek, némi bionytlnságot okov,,túlmedikliált" ellátásr, illetve,,háboríttln" sülésre ngyobb soksor súlyt fektető ellátók körében. mitt k orsülö tt újsü löttmentés nemcs h felnőtt, hnem résben glermehmentési kiárólgos rendserektő l is különböih? Serencsére vllágserte elterjedt 2010es neontális újrélestésiprotokoll (NRP) Ahogy űjsilőtt nem kis gyermek, úgy vitákt feloldj l, hogy megsületést követően feltett három kérdéssegítségével korsülött sem egyserúen kis újsülött. A legfóbb skmi ok, miért korsü optímliáil sükséges és éppen elégséges bevtkoásokt (AAP, ERC, normális súlyúújsülöttekétől, életesélyeiket extrém módon meghtá, rosikséges bevtkoásig eltelt idő is. rásávl, háboríttln dptáció lehe visont köldöksinór Testméreteik mitt speciális respirátorokr, inkubátorokr, monitorokr, érékelőkre és egyéb felserelésekre vn sükség, eek egyedi infrstrukturális követelmények sek serint késlekedésmentesen végrehjtni, senusok). H ugynis jől légikljó tónus, kkor rutinellátás telj es medtklláciő kiá sükséges, sinte tőségével. Egyetlen nemleges váls esetén de sikeresen illestették felnőttélestési psichológii sempontok háttérbe sorí tásávl. ontos megjegyeni, hogy emlí pedig mogó intenív ostályos ellátási sületésükkor, sőt még életük első 12 hónp körülmények üemeltetését igénylik kkor, jábn is másfjt intenív ellátást igényelnek. tett háromigenes rutinellátás sületések köel 90o/oátjelenti. A 10%b trtonk h intruterin trnsport elmrdás A felnőtt korsülöttek mitt,,nem ott",,,nem úgy''és,,nem olyn" körülmények köött sületnek, melyek munkájánk pőtiásár, leálló keringés beindításár irányulnk, hisen h kerin és gyermekújrélestések sív is eltérő ptofiológi eltérő eljárásrendet feltéteb... Termésetesen. Vegyük és vlmilyen ok mitt dptációs vrbn éslvgy sphyxiábn senvedők. gésben tudjuk trtni vért, ngy esélyünk tüdejében onbn nincs levegő, tehát Egtre lejjebb tolódik betőltött mgti életkor, mihortól horsülöttehnek már ulós életesélyeibunnk. Hogln elsődleges cél, hogy effektíven lélegetessük, érinti e vn fr, hogy újr tudjuk élesteni beteget, LU elvágását követően NRP bevtkoásit kell sigorú lépé protokollb. újsülöttek és korsülöttek optimálisk lennének sámukr. ) t MRT kon $silött érettl löttek ellátás, mentése, sáilítás speciális skértelmet, neontológii intenív gykorltot igényel, követkeő: korsülöttek ptofiio őgiáj sok tekintetben teljesen eltérő t] e példáll $ré es kármilyen életkorú. A megsülető újsülött és h et jól csináljuk, kkor esetek túl h o rs ülö sülős: Qbi elltítdst, illetue ttm entés b en do lgoó k t? A 2000es évek trendvál nyomó többségében élestéseis sikeres les. egységes protokollok kidolgoásár A megsúletés utáni pillntokb nqlő frio igen kissúlyúkorsülöttek ellátás és lógiás dptációs folymtok helyes irányb gyermekélestést kis különbségekkel ugyn, terelése és só serint vett élestési feldtok vlóbn ngyon speciális feldt, his m már életképességhtár évi tési protokollokt. tás irányult. Ennek keretében csecsemő GYERM EKGYOGYAsZATl TOVABBKEPZ0 SZEMLE

2 7Döntő piitntok működő resuscitációs tem munkájáho, nehéséggel, hogy neheebb eljutni báisról sülősobáig. Emellett évi 5o/obn vlódi prehospitális mentési i feldtokt is meg kell oidnunk, olyn vártlnui kilkult helyetekben, mikor sülés vgy légés/keringésleállás lkáson, köterületen, illetve neontális intenív háttérrel nem rendelke ő kórhái ostályon A neontológii rohmkocsik történik. nk tehát éjjel,nppl, onnli indulásr kés, gyors regálású egységekként is keli múködniük. Mi[t,, m o en fe lsere lése egy ilyen korsü gó inte n íu o s tá lyn k h ttmentő "? A PCAM neontológii rohmkocsiji, intenív ostály kinyújtott krjként telepítik legmgsbb sintű ellátás semélyi ngyon jelentős, tehát h nem érkeik és tárgyi feltételeit iöttek trtókodási helyére (,,interfcility meg. Tehát ilyen bb élve sületettnek dekvát ellátás, kkor beteg vissfordíthttln állpotb kerül. minősül. E perse nemárjki t, hogy 22,23. hétre is sülethetnek olyn bbák, Eserint feldtuh nemcsk sállíttís és mentés, hnem neontológiául nem ren lélegetetést, bedják helysínen felület delkeő intémények ben silrgősségi elllítási tést követő esetleges súlyos sphyxi esetén feldtik is unnk? megkedik újsülöttek ktív kontrollált hipotermiás keelését is. Ennek lényeges egésségügyitörvény serint 24. betőirött hét es grmmos testtö kik életjelenséget muttnk, esetükben ( htályos törvények serint is) első ellátásná1 resuscitációs protokollbn foglitk serint kell eljárni. extrém kis súlyúk súlősobi ellátását sámos körülmény légkondicionált súlősobán kilkuló hidegstress. Ugynis egy grmmos újsülött percek ltt nnyir lehűihet, hogy később már esetleg nem is tud;uk felmelegíteni. A jelenleg ktuális eljárásrendünk serint megsületést követő pillntbn bbákt törlésmentesen, elő korsülötteket neontológii intenív köpontokból állpotuk stbiliálódás még tovább erősödhessenek, Ebben betegcsoportbn,,időfktor" ktív nygot (surfctnt), vlmint süle eleme, hogy már mobil intenív ostályon. Eután, stbil prméterek mellett már lényegesen kisebb kockáttl sállítják beteget NICUb. A már már kliniki kritikus állpotú, mgs időfktorú beteg csoport trnsportji jelentik ktilonböő gáltok, intervenciós krdiológi), koníliu (mnicu). stbiliáció fejiődhessenek. célúvisgáltokr (MR és ultrhngvis,,mogó intenív ostály" őrőtt sállítási feldtok másik felét helyeük, betkrjuk, és 20 másodperces késői kóldökellátás érdekében kor megérkeik neontológii rohmkocsi, dedikált tem"). Itt után vissúk viss lcsonybb sintú ellátóhelyekre, nnk érdekében, hogy ott melegített textíliár terített nejlon fóliáb sülöttet sirlőágy síkj lá süllyestve tltjuk, mjd köldoksinór elvágás után előmelegített resuscitációs stlr rkjuk, A sülősobán dolgoók tudják, hogyn kell korsúlötteket qréiesteni, de ngyon jó, h minél hmrbb + réseként, sükség esetén megkedik gépi vlóbn, feldtink kéthrmdát kórneheíti. A sámukr hirtelenül ngy íény, hák köti sekunder és tercier őrött sállítások tesik ki. Eek egyik felében y fldlom és oxigénhiány okot stress mellett ugyncsk ngy problém rendser kritikus állpotú újsü mokr (neurológi, sebéset, sívsebéset, seméset), hisen köépmgyrorsági régiőr különösen jel emő visgálti lehetőségek frgmentált lokliációj, sok sor megoldhttlnnk tűnő logistiki kihívásokt okov. őrött sállítási feldtok mellett igi hungrikumként munkánk mintegy 70o/oát sülősobi,3 u LtJ,) neontológii sürgősségi feldtok ellátás tesi ki, hsonlón egy kórháon belül APRlLlS

3 löttek később sokkl kiegyensúlyoottbb, jobb psichés állpotú gyermekek lesnek. A korsülötteknél és beteg ú.isülöttek nél neheebb psichés hidkt onnl kiépíteni, mégis sámtln lehetőség áll trnspoft tem rendelkeésére. A tktilis ingerekkel, simogtássl, seretetteli beséddel és gondoltokkl nemcsk újsülöttek, hnem sülők psichés terheit is oldni lehet. H kisbbát el kell sállítni, előtte minden esetben odtol juk édesnyjáho. H esetleg ny lttv vn, kkor lehetősé g seúnt p mellksár helyeik újsülöttet kori bőrbőr kontktus kiépítéseérdekében. Lehetőleg nem megyünk el úgy, hogy ne rutin bevtko ássá válttudományos módsert L S. Gyermekklinik munktársi PCA munkcsoporti dptált nem intenív osrályos visonyokr, felére csökkentve hipotermiás keelés célhőmérsékletelérhetőségi idejét fejlestették ki, és (=4 óráról =2 órár). bbd csökkenthető egryéb stress? trumként" ismert stressállpotok megelőésében kiemelt sereppel bír kor sülöttek trnsportj során hipoxiás epiódok elkerülésében orvosinővéri bevtkoások lehetőség serinti redukálás. gártlmt jól sigetelt inkubátor és utókross éri, sirénák elhelyeése, hngos beséd és nevetés kerülése bito sítj helysínen. A vibráció elkerülhető megfelelő útválstássl, célnk megfelelő jármű, hidrulikus ágy, gumibkot LLl l 52 lklmásávl és sebesség megfelelő A gyorsulásjssulás okot vértolulások prevencióját lehetőség serinti egyenes vonlú, egyenletes utómogásr vló törekvés jelentheti. A termoneutrális környeet felborulás, megválstás ávl. GYER M tekben kár életre sólón befolyásolhtják mit túlmelegítés(inkubátor, plstik EKGYÓGYÁSZATl kölekedési blesetek m egfelelő rögíinkubátor és vákuummtrc sistenseink képesek. ól megoldni viss nem térő pillntokt. hsnálttl kerülhetők el. Mindeeket kiegésíti psichés stres csökkenté miniml hndling elveinek betrtás. Ennek e soh Hogln lehetne össefogllni neontológii mentési logbtihtír telepített preuenciós sét solgáló seretetteli gondoskodás és A ltiill seretetteli goncloskodcís mellett inhlíbb ulljdh kori kötődő sülőgyermek kpcsoltot. Eért erre képett kivonuló orvosink és sks téssel, oxiológii irodlomb n,,sáilítási.) ) É evportív hővestések megkdáiyoásávl. Ugyncsk fiikális stressorként.jelenhet meg rteficiális hőkkumuláció, és teüsködő nk sdllítás során el kell uiselnie nyától uló elskdást, de sdllítds sordn mi[ten hőmérsékleti kilengések elkerülhetők konduktív/konvekt ív l rd,iációs l sák) okohtnk. A mechnikus sérülések múgy is hátrtín4ohkt konhrét esköökhel láss, ne simogthss meg vlmelyikük. Hihetetlen látni, mikor vitális prméterek újsülöttnél hirtelen stbilbbk lesnek, és hogyn nyukmegnyugsik. Immáron 18 éve dunk fényképet űjsilöttről édesnyánk, mi segíti tejelváistás beindulását is. A sülők lelki veetése eekben súrgősségi helye tőrekuései/eet? eglre Össefogllón elmondhtó, hogy kor fontosságít. sülöttek és beteg újsüiöttek életkilátásit, feltétebi bitosíthtóke egryáltlán életminőségé,.'t"pl"ru"r, meghtároó uésheltetekben? neontológii sürg7sségi ellátás, struk psichológii kuttások igolják, hogy l):11lt]ífi;ffiilt:t:;iju.,t későbbi nyseíepet és lelki egésséget trnsporton, sőt nnk logistiki d_öntően befolyásolják sülést követő rendsere sámos innováció beveetéelső életpercek történései. Á kori kötő sét segítheti. A,,Peter Cerny Alpítvány dés kilkulásánk problemtikáját nem Beteg korsúlöttek Győgyitásáért' 24. csk kuttják, hnem EI]IE Affektív e* prlrli^ erejéhe k;p;. lefedni Psichológii Tnsékén perintológii állmi korsülöttellátás fehér területeit tnácsdó képésen már okttják is. Meg győő dtok állnk rendelkeésre, hogy háromigenes rutinellátást követően,ny mellksár helyeett újsülöttnél kori kötődés kilkulás kpcsán (centrális oxitocin serepe) ilyen űjsi TOVÁB BK ÉPZŐ SZEMLE skmiserveeti sempontból sámos torulást muttó kőép'mgyrorsági régióbn. A,,.r...rrroLrrrior'' kihívások,,unortodox'' megoldási lehetőségeket kínáltk, melyek Áár^ ^á,,,hungrikumokká'' váltk. elfogdott

4 A korsü töttmentés története Mgy rorságon DR. EKETE ARKAS PAL A kütfötdi pétdák nyomán hánkbn is korán megkedődött korsü löttmentés hálótá n k kiépítése.a civii erőfesítéseknek és á[[mi serepvá[[[ásnk kösönhetően perintá[is mortiitási értékekbenvé9re lssn elérhetjük fejlett neonto[ógii etlátást bitosító orsá9ok dtit. DR. EKETE ARKAS PÁL, Peter Cerny A pítvány Beteg Korsülöttek Gyógyításáért egyírányll sállítási rendserekben men tőegységek küldő kórhá skseméiye, tével esetlegesen kiegésülve,,,scoop nd 1976r orságosn megserveett run" (mgyr orvosi slengben,,gáterápi") elvei serint végeték trnsportot. (Kisel J., Rubec I., Tóth Gy., Vrg P., Vincellér M., Jári I., rbky L, Kóbor J., Serémy Gy., Knoch V., Dobák E., Békefi D., Schlosser I., Segecky D.) tisteletreméltó erőfesítéseket tettek.,5 perintológii háiőt létrehoás megteremtette légésvrbn senvedő újsülöttek és korsúiöttek korserű így sállítottk hlá oás kétserese volt NICU épületében világr jőtt:u4s;jr Munkájukt pénhiány mellett kkor még nyugtról nem importál neontológii intenív ostályos ellátását (NICU). A kedetben 7, mjd hmrosn löttekéhe képest.1,2 Hmr felismerték, hogy h küldő kórhák vgy hely htó korserú esköök 10 köpont munkájánk eredményeként, síni ellátók trnspoftot megelőően kellő időt fordítnk x,blliáciőr, kkor komplikációk sám csökkent Orságos Mentősolgált mentési rend hető. Még eredményesebbnek bionyult, h felvevő NIcu orvosi és nővérei kétirányúsállítási serveésijogistiki ddigi 30%o feletti perintális mortlitás 1983r már 18,3o/oore csökkent. A centrumok létrehoását onbn nem követte speciális neontológii sáliítőerősen torítv regionális ellátás centrli mentek helysínre, inteníy ostá y esköeit is kitelepítve. E rendsert nevei álási koncepcióját. A jelenleg orságosn nemetköi solgáltok megserweése és fi nnsíroás, múködő 23 NICU indokoltlnul sok köpontot jelent, eért skmi, serveeti és költséghtékonysági muttóik nem felelnek meg kor igényeinek. Ugynkkor neontológii ellátás fejiődésével és civil erőfesítéseknek kösönhető korserű trnsportrendserek létrejöttével egésségügy egyik sikerágtként skirodlom,,dedicted tem" segítsé gévei végett,,interfcility trnsport system"nek, kéúrány(l sállítási rendsernek. Ngyon hmr felismerték, hogy kőrháí gykorlt önmgábn ilyen esetben nem elegendő, eért elindult sállításbn rést vevő első, tengerentúli elveknek mindenben megfelelő, OMSZ működésétől teljesen független mogő neontális intenív ellátást bitosító solgáit Peter Cerny Alpítványi Mentősolgált (PCAM) 1989ben kedte meg működését mgyrolsági köponti régióbn. Munkáj eredményeként már 1990es évek elején I. S. Női Klinik betegei körében megsúnt lélegetetett ktegóri köött.6 így létrejövő mogő intenív ellátást krjként" üemeltek.3 trnsportok sámávl és megsületés utáni sállítás mődjávl. A hgyományos serére lpoott brnyi és Ii prőbá koásokt követően kőrhát lklmottk rendseres képése. perintális mortlitást elmúlt években sintre csökkenteni. 5 8o/oo körüli A nemetköi irodlombn már ros össefüggést muttnk intruterin bitosító egységek (mnicu) már vlóbn neontális íntenív ostáiy,,kinyú.itott 1980s években bionyítást nyert, hogy regionális köpontok eredményei so helyettesítése is komolyn neheítette. csoportbn éslelt signifi káns mortlitási külónbség sállított és nem sállított működő neontológii hálót még ilyen strukturális torulásokkl is képes volt (,,cocom" list) KoRAsÜLörrMrNrÉs HAl rönrénere A A folymt Mgyrorsáeon is hsonló módon ilott. A regionális sáilítórend, serek megteremtésére ellátásbn rést vevő neontológus és oxiológus kollégák eredmények htásár PCAMho hsonló, lpítványi báisu kétirányű neontális sállítási rendserek eltán újult erővel serveődtek orságbn. A,,cernys knowhow" skmi elismerését jelentette, hogy l992től OEP elkedte résben támogtni múködését, mjd ljj.lü É. :Q (n O É O 1995ös mentési rendeletben elősör rohmkocsi" foglm jogi sbályoások köött, és.jelent meg,,neontológii APRlLls ElruLlÁx _ ZüI3_ APnlLl5 53 J

5 ekete rks Pá[ végül hivtlosn is megfoglmódott igény egés oíságot lefedő korsü1öttmentési rendser kilkításár, mely soíán sámos,,rendseridegen" elemet is keelni kellett: A KoRA5ÜLörrMrNrÉs SPEClÁLlS ELTÉTELRENDSZERE ) A neontológii,,mentésiőrött sállítási" rendser áltl ellátndó beteg csopoft meghtároás ugynis sámos nehéséggeljárt. Sem süietési súly (korsülött újsülött ngy súlyú újsülött) sem életkor (első életórás életnpos élethetes élethónpos), sem sületés ktuális helysíne (sü lősob köterület lkás) hgyományosn elfogdott ktegóriái nem voltk hrmoniálhtók betegcsoport Nem sü]ősobi vártin sü]és 0rságos Mentőso gá tti együttműködve igényeihe. (PéIdáu1 fi gyelembe kellett venni t, hogy grmml sületett korsülöttek testsúly 6 hónpos korbn is még áltlábn 6 kg ltt vn; betegségeik, ok kockát és ellátási igényük eltérőek időre, normális súllyl sületett 6 hónpos csecsemőkétől. A fentiek mitt tehát indokolt volt mentési rendeletben is meghtároofi 6 kg 60 cmes c) neontológii mentési htár beveetése, mely rendeőelv elmúit évtiedekben bionyított jól lklmhtóságát, és,,ktegóri" ilyen össefüggésben már nyugti rendserekben is ked tért hódítni. b) ontos specifikum továbbá, hogy egyéb mentési profiloktól eltérően neontológii sürgősségi ellátás helysínei döntően (95,98olobn) keményei, ygy kórhát ostáiyról orságosn egrségesként keelhetó [egven, távoott neontológii betegek kut ellátást igénylő betegségei, melyek nemcsk oxiológii solgáltoknk, hnem jői képett gyermekgyógyásti lpellátóknk is igen soksor komoly gondot jelenthetnek. orságos rendser serveésénél t lpvető megostottságot sem lehetett figyelmen kívül hgyni, hogy míg vidéki régiók jól serveetten egy NICU felvételi területéhe kpcsolódtk, ddig köponti régióbn és ötvöe termésetes betegutk mitt tr dicionálisn 12 NICU kisolgálását végete PCAM. KlALAKÍTÁSA kórhái eseményekhe köthetők (sülősob, lcsonybb ellátási sinten egységes orságos rendser kilkításkor kilkult ktstrófhelyet, speciális egyetetéseket követően konsenusos visgálti helysínek), hol semmilyen neontológii feltétel nem dott kor megállpodás jött létre, melynek kereté x :Q sülött és újsülött 30 másodpercen belüli dekvát speciális eilátásáho (például MRIben, ultrhngbn), mi betegcsoport jelentős időfk C vriációt. ( kkori válstási lehető () külöhetetlen lenne, Sőt 25o/oot kitevő,,prehospitális" feldtok is inkább süléseti események követ lj.lll l* l* (, (f É 5{4 torú problémái mitt egyebekben nél GYERN/ EKGYÓGYÁSZATI köel 3 éves ministériumi ben három lterntív köül válstották állm létrehot \ígvr Korsülött Mentő Kölpítr,ánrt i \ík_\ik. sáilítási feldtokkl megbíoft \ICUk pedig,,sját" területi lpírránr ikt. Ennek eredménvekéntjött létre,,ibr,ín láthtó orságos lefedettséget bitositó rendser, benne köponti réeiór \[grrorság 40o/oát udicionálisn ellátó Peter Cerny Alpítvánnll. E orságos leiedertséget bitosító és termésetes neontológii betegutk mentén serveődöm rendser sen,eetiieg AZ orsácos RENDsZR ( ) állrni tbrrásokr cir.il kedeményeésekkel. r,lmint köcélú feljánlásokkl. j\íeeoldásként tehát ki ségek lábbikvoltk: [A] OMSZon belüli decentrumok hibrid rendserben jó konstrukciónk tűnt, mivel jelentős egésségúgvön kílüli forrásbevonásr volt képes, een túlmenően réslegesen infrstrukturális fejlődést is generált, köpontiig oldr meg mentőutó + inkubátorbeseréseket eekkel nem rendelkeő serreetek sámár. Sjnos rendserbe kódolt problémák elsősor, 6n, hog1, állmi ráfordítás mértéke nem állt ránybn civil teherviselési képességek htári.,l od r.eettek, hogy kórhákkl; IB] orságosr felfejlestett PCAM,rendser; C] NICUk lpítvá finnsíroási elégtelens ég sétíiált nyokt honk létre, miket egy, állm rendser torulásit konstrukció jogi áltl létrehoott kölpítvány fog össe.) A válstást motivált, hogy rendser specifikumi mitt sjnáltos módon áiim mint lpító sem tudt korri TOVÁBBK ÉPZŐ SZEM LE serveeti egl,séget. A belső elostási

6 A korsülöttmentés története Mgyrorságon gyításáért" végi 1989 őt kőépmgyrorsági terület korsülöttmentési feldit MKMAnk nem réseként, de lsoros npi kpcsoltbn, ellátv Budpest, Pest, Nógrád, Heves, ejér (Mór kivételével), KomáromEstergom megye, megye éski és JásNgykunSolnok nyugti rését(3000 eset/év és km/év). Mindok ellenére, hogy lpítványok munkáját forráshiány soksor megoldhttln problém ák eié állítj, elmondhtó, hogy Mgyrorságon világsínvonlí, egés orságot lefedő, kétirányú trnsportot bitosító mogő neontológi intenív ostályos ellátás járul hoáhho, hogy ÁBRA, A korsü öttmentés orságos rendsere gálni. Hiányott ugynis egy állmi, skmimódsertni intémény" skmi koordináló serepe, A kormány egyéb jogsbáiyi váltoások mitt 2006tó1 megsüntette Kőlpítványt. Et követően nyolc regionális vidéki lpítvány 2007 jnlár,,neontológispecifikus jábn meglpított Mgyr Korsülött és Ujsülött Mentő Alpítványt (MKMA), mely ernyőserveetként nem vége 4. Nykegyháán,,Beteg Gyermekekért Alpítvány" 1993bn lkult, és őt Iátj ei SbolcsStmárBereg megyét (700 esetlév és 2l 000 kmiév). 5. Pécsen bn,Vit Humn Alpítvány", 2004től pedig,,sívbeteg Gyermekekért Alpítvány" Iátj ei Brny, Somogy déli résétés Toln megyét (360 eset/év és km/év). 6. Segeden 1992 őt működik lpítványokt koordinálj, képviseli.,,újsülött Mentő Eletmentő Solgált A társlpítványok és főbb.iellemőik: Alpítvány", ellátv Csongrád, Békés, 1. Debrecenben 2004ben lpítot BácsKiskun megyét, vlmint Jásták,,Korsülött és Gyermek Intenív NgykunSolnok megye déli rését (1600 eset/év és km/év). Ellátásért DOTE Gyermekklinikán Alpítványt". t megelőően nem ser7. Yesprémben 2002ben lkult önálló solgálttást, hnem regionális veett formábn, mostoh feltételek köött,,bébi Korsülött Mentő,\Ipítvány" már l999től történtek erre kísérletek, Vesprém, ejér megye ésknyugti lpítvány látj el HjdúBihr megye és réseinek és Somogy megye éskkejásngykunsolnok megye keleti rését leti résénekellátásár (180 eset/év és (700 eset/év és km/év). 2I000 km/év). 2. Győrben 2}}2benkedte meg tevékenységét,,egésséges Qsülöttekért Alpítvány". A solgált látj ei GyőrMosonSopron megyét és KomáromEs, tefgom megye nyu8ti rését (180 eset/ év és I9 000 km/év). 3. Miskolcon 1995őt múködik,,segíts Elni Alpítvány", BorsodAb űjzemplént ellátv (1000 eset/év és km/év). perintális mortlitási értékekben végre lssn elérhetjük fejlett 8. Zlegersegen körülmények dt lehetőségek köött két évtiedig bitosítot ták lt korsülöttek sállítását, mjd,,ispita Alpítvány" révén2004tői Vs és Somogy megyére serveetten is kiterjestették solgáltot, ellátv eel ZIát,Ys megyét és Somogy megye éski rését(l80 eset/év és km/év), 9. Budpest sékhellyel,,peter Alpítvány Beteg Korsülöttek Cerny Gyó neontológii ellátást bitosító orságok dtit. állmi feldtot hiánypótlón elvégő solgáltok fenntrtásáért végett civil erőfesítések, résleges állmi fr,nnsíroássl kiegésítve sok sámil1iárdos megtkrítást jelentenek l, hogy korsülöttek mortlitási, morbiditási muttói jvulnk, továbbá sülők psichés és sociáiis terhei csökkennek, mi lényeges en jvítj életminőségüket. A korsülöttmentés története jől péidá, hogy korsülöttekkel kpcsoltos népegésségügyi és demográfii problémák megoldás sem nélkülöheti civil össefogást és serepválllást, HlVATKOZÁSOK,1, Go dschmidt JP, Krotkin EH, Assisted Venti tion oí Neonte. WB Sunders Phildelphi 2nd ed,'l9bb. 2, KiseI J, Mchy T, Lipták V, Rónséki Á, Somogyvári Zs. Légésvrbn senvedő újsülöttek és korsü öttek ] trtós respirációs keelése, 0rv Heti, 9B9;130:']545154B. 3, Tsk orce on Interhospitl TrnspOrtAAP, GuideIines for the Air nd Ground Trnsport of Neont nd Peditric Ptients. AAP Elk Grove Vi ge ll, 1993, 2007, Dobák 4. Jári l, KóborJ, rbkyl, KnochV, SerémyGy, E.Akorsülöttújsü öttsá lításmegserveéséne1 és működtetésének tpstlti Brny ljj megyében..z. '= 5. Turi PSegecky D. oxyo ógii sempontok u perintális idősk orvosi e átásábn, Vgyr Men :Q tésügy. ]985;5:110, 6, WoodwrdGA,SomogyváriZs.TheHungrin(Bud 1 pest) neontl interícility trnsport system: Insight into ; progrm deve opment nd results. Pedit Emerg Cre. x. 1997,]3,290_294 O Népegességügy, 1973:3:25' , ; E.rUrTAX " Z&í3_ 55 ^PRlLlS ^PnlLls },,/

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Stephen Klein Roger Benjamin Richard Shavelson Roger Bolus Az USA oktatási kormányzata (Secretary

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben