Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Döntő pittntok DR_ NAGY JUDlT egésséges életkedet döntően htáro me9 sületéskor várhtó életkort és későbbi életminősé9et. A korsülöttmentő serveetek e irányú tevékenységeirő[ és gondjiró[ besé[9ettünk dr:. Somogyvári Zsoltt[, Peter Cerny A[pítvány skmi veetőjéve[. Mefuek ok speciális skmi, infrs tru k turá lis és logis ti k i fe ldto k, m e l7 e k soksor keverednek, némi bionytlnságot okov,,túlmedikliált" ellátásr, illetve,,háboríttln" sülésre ngyobb soksor súlyt fektető ellátók körében. mitt k orsülö tt újsü löttmentés nemcs h felnőtt, hnem résben glermehmentési kiárólgos rendserektő l is különböih? Serencsére vllágserte elterjedt 2010es neontális újrélestésiprotokoll (NRP) Ahogy űjsilőtt nem kis gyermek, úgy vitákt feloldj l, hogy megsületést követően feltett három kérdéssegítségével korsülött sem egyserúen kis újsülött. A legfóbb skmi ok, miért korsü optímliáil sükséges és éppen elégséges bevtkoásokt (AAP, ERC, normális súlyúújsülöttekétől, életesélyeiket extrém módon meghtá, rosikséges bevtkoásig eltelt idő is. rásávl, háboríttln dptáció lehe visont köldöksinór Testméreteik mitt speciális respirátorokr, inkubátorokr, monitorokr, érékelőkre és egyéb felserelésekre vn sükség, eek egyedi infrstrukturális követelmények sek serint késlekedésmentesen végrehjtni, senusok). H ugynis jől légikljó tónus, kkor rutinellátás telj es medtklláciő kiá sükséges, sinte tőségével. Egyetlen nemleges váls esetén de sikeresen illestették felnőttélestési psichológii sempontok háttérbe sorí tásávl. ontos megjegyeni, hogy emlí pedig mogó intenív ostályos ellátási sületésükkor, sőt még életük első 12 hónp körülmények üemeltetését igénylik kkor, jábn is másfjt intenív ellátást igényelnek. tett háromigenes rutinellátás sületések köel 90o/oátjelenti. A 10%b trtonk h intruterin trnsport elmrdás A felnőtt korsülöttek mitt,,nem ott",,,nem úgy''és,,nem olyn" körülmények köött sületnek, melyek munkájánk pőtiásár, leálló keringés beindításár irányulnk, hisen h kerin és gyermekújrélestések sív is eltérő ptofiológi eltérő eljárásrendet feltéteb... Termésetesen. Vegyük és vlmilyen ok mitt dptációs vrbn éslvgy sphyxiábn senvedők. gésben tudjuk trtni vért, ngy esélyünk tüdejében onbn nincs levegő, tehát Egtre lejjebb tolódik betőltött mgti életkor, mihortól horsülöttehnek már ulós életesélyeibunnk. Hogln elsődleges cél, hogy effektíven lélegetessük, érinti e vn fr, hogy újr tudjuk élesteni beteget, LU elvágását követően NRP bevtkoásit kell sigorú lépé protokollb. újsülöttek és korsülöttek optimálisk lennének sámukr. ) t MRT kon $silött érettl löttek ellátás, mentése, sáilítás speciális skértelmet, neontológii intenív gykorltot igényel, követkeő: korsülöttek ptofiio őgiáj sok tekintetben teljesen eltérő t] e példáll $ré es kármilyen életkorú. A megsülető újsülött és h et jól csináljuk, kkor esetek túl h o rs ülö sülős: Qbi elltítdst, illetue ttm entés b en do lgoó k t? A 2000es évek trendvál nyomó többségében élestéseis sikeres les. egységes protokollok kidolgoásár A megsúletés utáni pillntokb nqlő frio igen kissúlyúkorsülöttek ellátás és lógiás dptációs folymtok helyes irányb gyermekélestést kis különbségekkel ugyn, terelése és só serint vett élestési feldtok vlóbn ngyon speciális feldt, his m már életképességhtár évi tési protokollokt. tás irányult. Ennek keretében csecsemő GYERM EKGYOGYAsZATl TOVABBKEPZ0 SZEMLE

2 7Döntő piitntok működő resuscitációs tem munkájáho, nehéséggel, hogy neheebb eljutni báisról sülősobáig. Emellett évi 5o/obn vlódi prehospitális mentési i feldtokt is meg kell oidnunk, olyn vártlnui kilkult helyetekben, mikor sülés vgy légés/keringésleállás lkáson, köterületen, illetve neontális intenív háttérrel nem rendelke ő kórhái ostályon A neontológii rohmkocsik történik. nk tehát éjjel,nppl, onnli indulásr kés, gyors regálású egységekként is keli múködniük. Mi[t,, m o en fe lsere lése egy ilyen korsü gó inte n íu o s tá lyn k h ttmentő "? A PCAM neontológii rohmkocsiji, intenív ostály kinyújtott krjként telepítik legmgsbb sintű ellátás semélyi ngyon jelentős, tehát h nem érkeik és tárgyi feltételeit iöttek trtókodási helyére (,,interfcility meg. Tehát ilyen bb élve sületettnek dekvát ellátás, kkor beteg vissfordíthttln állpotb kerül. minősül. E perse nemárjki t, hogy 22,23. hétre is sülethetnek olyn bbák, Eserint feldtuh nemcsk sállíttís és mentés, hnem neontológiául nem ren lélegetetést, bedják helysínen felület delkeő intémények ben silrgősségi elllítási tést követő esetleges súlyos sphyxi esetén feldtik is unnk? megkedik újsülöttek ktív kontrollált hipotermiás keelését is. Ennek lényeges egésségügyitörvény serint 24. betőirött hét es grmmos testtö kik életjelenséget muttnk, esetükben ( htályos törvények serint is) első ellátásná1 resuscitációs protokollbn foglitk serint kell eljárni. extrém kis súlyúk súlősobi ellátását sámos körülmény légkondicionált súlősobán kilkuló hidegstress. Ugynis egy grmmos újsülött percek ltt nnyir lehűihet, hogy később már esetleg nem is tud;uk felmelegíteni. A jelenleg ktuális eljárásrendünk serint megsületést követő pillntbn bbákt törlésmentesen, elő korsülötteket neontológii intenív köpontokból állpotuk stbiliálódás még tovább erősödhessenek, Ebben betegcsoportbn,,időfktor" ktív nygot (surfctnt), vlmint süle eleme, hogy már mobil intenív ostályon. Eután, stbil prméterek mellett már lényegesen kisebb kockáttl sállítják beteget NICUb. A már már kliniki kritikus állpotú, mgs időfktorú beteg csoport trnsportji jelentik ktilonböő gáltok, intervenciós krdiológi), koníliu (mnicu). stbiliáció fejiődhessenek. célúvisgáltokr (MR és ultrhngvis,,mogó intenív ostály" őrőtt sállítási feldtok másik felét helyeük, betkrjuk, és 20 másodperces késői kóldökellátás érdekében kor megérkeik neontológii rohmkocsi, dedikált tem"). Itt után vissúk viss lcsonybb sintú ellátóhelyekre, nnk érdekében, hogy ott melegített textíliár terített nejlon fóliáb sülöttet sirlőágy síkj lá süllyestve tltjuk, mjd köldoksinór elvágás után előmelegített resuscitációs stlr rkjuk, A sülősobán dolgoók tudják, hogyn kell korsúlötteket qréiesteni, de ngyon jó, h minél hmrbb + réseként, sükség esetén megkedik gépi vlóbn, feldtink kéthrmdát kórneheíti. A sámukr hirtelenül ngy íény, hák köti sekunder és tercier őrött sállítások tesik ki. Eek egyik felében y fldlom és oxigénhiány okot stress mellett ugyncsk ngy problém rendser kritikus állpotú újsü mokr (neurológi, sebéset, sívsebéset, seméset), hisen köépmgyrorsági régiőr különösen jel emő visgálti lehetőségek frgmentált lokliációj, sok sor megoldhttlnnk tűnő logistiki kihívásokt okov. őrött sállítási feldtok mellett igi hungrikumként munkánk mintegy 70o/oát sülősobi,3 u LtJ,) neontológii sürgősségi feldtok ellátás tesi ki, hsonlón egy kórháon belül APRlLlS

3 löttek később sokkl kiegyensúlyoottbb, jobb psichés állpotú gyermekek lesnek. A korsülötteknél és beteg ú.isülöttek nél neheebb psichés hidkt onnl kiépíteni, mégis sámtln lehetőség áll trnspoft tem rendelkeésére. A tktilis ingerekkel, simogtássl, seretetteli beséddel és gondoltokkl nemcsk újsülöttek, hnem sülők psichés terheit is oldni lehet. H kisbbát el kell sállítni, előtte minden esetben odtol juk édesnyjáho. H esetleg ny lttv vn, kkor lehetősé g seúnt p mellksár helyeik újsülöttet kori bőrbőr kontktus kiépítéseérdekében. Lehetőleg nem megyünk el úgy, hogy ne rutin bevtko ássá válttudományos módsert L S. Gyermekklinik munktársi PCA munkcsoporti dptált nem intenív osrályos visonyokr, felére csökkentve hipotermiás keelés célhőmérsékletelérhetőségi idejét fejlestették ki, és (=4 óráról =2 órár). bbd csökkenthető egryéb stress? trumként" ismert stressállpotok megelőésében kiemelt sereppel bír kor sülöttek trnsportj során hipoxiás epiódok elkerülésében orvosinővéri bevtkoások lehetőség serinti redukálás. gártlmt jól sigetelt inkubátor és utókross éri, sirénák elhelyeése, hngos beséd és nevetés kerülése bito sítj helysínen. A vibráció elkerülhető megfelelő útválstássl, célnk megfelelő jármű, hidrulikus ágy, gumibkot LLl l 52 lklmásávl és sebesség megfelelő A gyorsulásjssulás okot vértolulások prevencióját lehetőség serinti egyenes vonlú, egyenletes utómogásr vló törekvés jelentheti. A termoneutrális környeet felborulás, megválstás ávl. GYER M tekben kár életre sólón befolyásolhtják mit túlmelegítés(inkubátor, plstik EKGYÓGYÁSZATl kölekedési blesetek m egfelelő rögíinkubátor és vákuummtrc sistenseink képesek. ól megoldni viss nem térő pillntokt. hsnálttl kerülhetők el. Mindeeket kiegésíti psichés stres csökkenté miniml hndling elveinek betrtás. Ennek e soh Hogln lehetne össefogllni neontológii mentési logbtihtír telepített preuenciós sét solgáló seretetteli gondoskodás és A ltiill seretetteli goncloskodcís mellett inhlíbb ulljdh kori kötődő sülőgyermek kpcsoltot. Eért erre képett kivonuló orvosink és sks téssel, oxiológii irodlomb n,,sáilítási.) ) É evportív hővestések megkdáiyoásávl. Ugyncsk fiikális stressorként.jelenhet meg rteficiális hőkkumuláció, és teüsködő nk sdllítás során el kell uiselnie nyától uló elskdást, de sdllítds sordn mi[ten hőmérsékleti kilengések elkerülhetők konduktív/konvekt ív l rd,iációs l sák) okohtnk. A mechnikus sérülések múgy is hátrtín4ohkt konhrét esköökhel láss, ne simogthss meg vlmelyikük. Hihetetlen látni, mikor vitális prméterek újsülöttnél hirtelen stbilbbk lesnek, és hogyn nyukmegnyugsik. Immáron 18 éve dunk fényképet űjsilöttről édesnyánk, mi segíti tejelváistás beindulását is. A sülők lelki veetése eekben súrgősségi helye tőrekuései/eet? eglre Össefogllón elmondhtó, hogy kor fontosságít. sülöttek és beteg újsüiöttek életkilátásit, feltétebi bitosíthtóke egryáltlán életminőségé,.'t"pl"ru"r, meghtároó uésheltetekben? neontológii sürg7sségi ellátás, struk psichológii kuttások igolják, hogy l):11lt]ífi;ffiilt:t:;iju.,t későbbi nyseíepet és lelki egésséget trnsporton, sőt nnk logistiki d_öntően befolyásolják sülést követő rendsere sámos innováció beveetéelső életpercek történései. Á kori kötő sét segítheti. A,,Peter Cerny Alpítvány dés kilkulásánk problemtikáját nem Beteg korsúlöttek Győgyitásáért' 24. csk kuttják, hnem EI]IE Affektív e* prlrli^ erejéhe k;p;. lefedni Psichológii Tnsékén perintológii állmi korsülöttellátás fehér területeit tnácsdó képésen már okttják is. Meg győő dtok állnk rendelkeésre, hogy háromigenes rutinellátást követően,ny mellksár helyeett újsülöttnél kori kötődés kilkulás kpcsán (centrális oxitocin serepe) ilyen űjsi TOVÁB BK ÉPZŐ SZEMLE skmiserveeti sempontból sámos torulást muttó kőép'mgyrorsági régióbn. A,,.r...rrroLrrrior'' kihívások,,unortodox'' megoldási lehetőségeket kínáltk, melyek Áár^ ^á,,,hungrikumokká'' váltk. elfogdott

4 A korsü töttmentés története Mgy rorságon DR. EKETE ARKAS PAL A kütfötdi pétdák nyomán hánkbn is korán megkedődött korsü löttmentés hálótá n k kiépítése.a civii erőfesítéseknek és á[[mi serepvá[[[ásnk kösönhetően perintá[is mortiitási értékekbenvé9re lssn elérhetjük fejlett neonto[ógii etlátást bitosító orsá9ok dtit. DR. EKETE ARKAS PÁL, Peter Cerny A pítvány Beteg Korsülöttek Gyógyításáért egyírányll sállítási rendserekben men tőegységek küldő kórhá skseméiye, tével esetlegesen kiegésülve,,,scoop nd 1976r orságosn megserveett run" (mgyr orvosi slengben,,gáterápi") elvei serint végeték trnsportot. (Kisel J., Rubec I., Tóth Gy., Vrg P., Vincellér M., Jári I., rbky L, Kóbor J., Serémy Gy., Knoch V., Dobák E., Békefi D., Schlosser I., Segecky D.) tisteletreméltó erőfesítéseket tettek.,5 perintológii háiőt létrehoás megteremtette légésvrbn senvedő újsülöttek és korsúiöttek korserű így sállítottk hlá oás kétserese volt NICU épületében világr jőtt:u4s;jr Munkájukt pénhiány mellett kkor még nyugtról nem importál neontológii intenív ostályos ellátását (NICU). A kedetben 7, mjd hmrosn löttekéhe képest.1,2 Hmr felismerték, hogy h küldő kórhák vgy hely htó korserú esköök 10 köpont munkájánk eredményeként, síni ellátók trnspoftot megelőően kellő időt fordítnk x,blliáciőr, kkor komplikációk sám csökkent Orságos Mentősolgált mentési rend hető. Még eredményesebbnek bionyult, h felvevő NIcu orvosi és nővérei kétirányúsállítási serveésijogistiki ddigi 30%o feletti perintális mortlitás 1983r már 18,3o/oore csökkent. A centrumok létrehoását onbn nem követte speciális neontológii sáliítőerősen torítv regionális ellátás centrli mentek helysínre, inteníy ostá y esköeit is kitelepítve. E rendsert nevei álási koncepcióját. A jelenleg orságosn nemetköi solgáltok megserweése és fi nnsíroás, múködő 23 NICU indokoltlnul sok köpontot jelent, eért skmi, serveeti és költséghtékonysági muttóik nem felelnek meg kor igényeinek. Ugynkkor neontológii ellátás fejiődésével és civil erőfesítéseknek kösönhető korserű trnsportrendserek létrejöttével egésségügy egyik sikerágtként skirodlom,,dedicted tem" segítsé gévei végett,,interfcility trnsport system"nek, kéúrány(l sállítási rendsernek. Ngyon hmr felismerték, hogy kőrháí gykorlt önmgábn ilyen esetben nem elegendő, eért elindult sállításbn rést vevő első, tengerentúli elveknek mindenben megfelelő, OMSZ működésétől teljesen független mogő neontális intenív ellátást bitosító solgáit Peter Cerny Alpítványi Mentősolgált (PCAM) 1989ben kedte meg működését mgyrolsági köponti régióbn. Munkáj eredményeként már 1990es évek elején I. S. Női Klinik betegei körében megsúnt lélegetetett ktegóri köött.6 így létrejövő mogő intenív ellátást krjként" üemeltek.3 trnsportok sámávl és megsületés utáni sállítás mődjávl. A hgyományos serére lpoott brnyi és Ii prőbá koásokt követően kőrhát lklmottk rendseres képése. perintális mortlitást elmúlt években sintre csökkenteni. 5 8o/oo körüli A nemetköi irodlombn már ros össefüggést muttnk intruterin bitosító egységek (mnicu) már vlóbn neontális íntenív ostáiy,,kinyú.itott 1980s években bionyítást nyert, hogy regionális köpontok eredményei so helyettesítése is komolyn neheítette. csoportbn éslelt signifi káns mortlitási külónbség sállított és nem sállított működő neontológii hálót még ilyen strukturális torulásokkl is képes volt (,,cocom" list) KoRAsÜLörrMrNrÉs HAl rönrénere A A folymt Mgyrorsáeon is hsonló módon ilott. A regionális sáilítórend, serek megteremtésére ellátásbn rést vevő neontológus és oxiológus kollégák eredmények htásár PCAMho hsonló, lpítványi báisu kétirányű neontális sállítási rendserek eltán újult erővel serveődtek orságbn. A,,cernys knowhow" skmi elismerését jelentette, hogy l992től OEP elkedte résben támogtni múködését, mjd ljj.lü É. :Q (n O É O 1995ös mentési rendeletben elősör rohmkocsi" foglm jogi sbályoások köött, és.jelent meg,,neontológii APRlLls ElruLlÁx _ ZüI3_ APnlLl5 53 J

5 ekete rks Pá[ végül hivtlosn is megfoglmódott igény egés oíságot lefedő korsü1öttmentési rendser kilkításár, mely soíán sámos,,rendseridegen" elemet is keelni kellett: A KoRA5ÜLörrMrNrÉs SPEClÁLlS ELTÉTELRENDSZERE ) A neontológii,,mentésiőrött sállítási" rendser áltl ellátndó beteg csopoft meghtároás ugynis sámos nehéséggeljárt. Sem süietési súly (korsülött újsülött ngy súlyú újsülött) sem életkor (első életórás életnpos élethetes élethónpos), sem sületés ktuális helysíne (sü lősob köterület lkás) hgyományosn elfogdott ktegóriái nem voltk hrmoniálhtók betegcsoport Nem sü]ősobi vártin sü]és 0rságos Mentőso gá tti együttműködve igényeihe. (PéIdáu1 fi gyelembe kellett venni t, hogy grmml sületett korsülöttek testsúly 6 hónpos korbn is még áltlábn 6 kg ltt vn; betegségeik, ok kockát és ellátási igényük eltérőek időre, normális súllyl sületett 6 hónpos csecsemőkétől. A fentiek mitt tehát indokolt volt mentési rendeletben is meghtároofi 6 kg 60 cmes c) neontológii mentési htár beveetése, mely rendeőelv elmúit évtiedekben bionyított jól lklmhtóságát, és,,ktegóri" ilyen össefüggésben már nyugti rendserekben is ked tért hódítni. b) ontos specifikum továbbá, hogy egyéb mentési profiloktól eltérően neontológii sürgősségi ellátás helysínei döntően (95,98olobn) keményei, ygy kórhát ostáiyról orságosn egrségesként keelhetó [egven, távoott neontológii betegek kut ellátást igénylő betegségei, melyek nemcsk oxiológii solgáltoknk, hnem jői képett gyermekgyógyásti lpellátóknk is igen soksor komoly gondot jelenthetnek. orságos rendser serveésénél t lpvető megostottságot sem lehetett figyelmen kívül hgyni, hogy míg vidéki régiók jól serveetten egy NICU felvételi területéhe kpcsolódtk, ddig köponti régióbn és ötvöe termésetes betegutk mitt tr dicionálisn 12 NICU kisolgálását végete PCAM. KlALAKÍTÁSA kórhái eseményekhe köthetők (sülősob, lcsonybb ellátási sinten egységes orságos rendser kilkításkor kilkult ktstrófhelyet, speciális egyetetéseket követően konsenusos visgálti helysínek), hol semmilyen neontológii feltétel nem dott kor megállpodás jött létre, melynek kereté x :Q sülött és újsülött 30 másodpercen belüli dekvát speciális eilátásáho (például MRIben, ultrhngbn), mi betegcsoport jelentős időfk C vriációt. ( kkori válstási lehető () külöhetetlen lenne, Sőt 25o/oot kitevő,,prehospitális" feldtok is inkább süléseti események követ lj.lll l* l* (, (f É 5{4 torú problémái mitt egyebekben nél GYERN/ EKGYÓGYÁSZATI köel 3 éves ministériumi ben három lterntív köül válstották állm létrehot \ígvr Korsülött Mentő Kölpítr,ánrt i \ík_\ik. sáilítási feldtokkl megbíoft \ICUk pedig,,sját" területi lpírránr ikt. Ennek eredménvekéntjött létre,,ibr,ín láthtó orságos lefedettséget bitositó rendser, benne köponti réeiór \[grrorság 40o/oát udicionálisn ellátó Peter Cerny Alpítvánnll. E orságos leiedertséget bitosító és termésetes neontológii betegutk mentén serveődöm rendser sen,eetiieg AZ orsácos RENDsZR ( ) állrni tbrrásokr cir.il kedeményeésekkel. r,lmint köcélú feljánlásokkl. j\íeeoldásként tehát ki ségek lábbikvoltk: [A] OMSZon belüli decentrumok hibrid rendserben jó konstrukciónk tűnt, mivel jelentős egésségúgvön kílüli forrásbevonásr volt képes, een túlmenően réslegesen infrstrukturális fejlődést is generált, köpontiig oldr meg mentőutó + inkubátorbeseréseket eekkel nem rendelkeő serreetek sámár. Sjnos rendserbe kódolt problémák elsősor, 6n, hog1, állmi ráfordítás mértéke nem állt ránybn civil teherviselési képességek htári.,l od r.eettek, hogy kórhákkl; IB] orságosr felfejlestett PCAM,rendser; C] NICUk lpítvá finnsíroási elégtelens ég sétíiált nyokt honk létre, miket egy, állm rendser torulásit konstrukció jogi áltl létrehoott kölpítvány fog össe.) A válstást motivált, hogy rendser specifikumi mitt sjnáltos módon áiim mint lpító sem tudt korri TOVÁBBK ÉPZŐ SZEM LE serveeti egl,séget. A belső elostási

6 A korsülöttmentés története Mgyrorságon gyításáért" végi 1989 őt kőépmgyrorsági terület korsülöttmentési feldit MKMAnk nem réseként, de lsoros npi kpcsoltbn, ellátv Budpest, Pest, Nógrád, Heves, ejér (Mór kivételével), KomáromEstergom megye, megye éski és JásNgykunSolnok nyugti rését(3000 eset/év és km/év). Mindok ellenére, hogy lpítványok munkáját forráshiány soksor megoldhttln problém ák eié állítj, elmondhtó, hogy Mgyrorságon világsínvonlí, egés orságot lefedő, kétirányú trnsportot bitosító mogő neontológi intenív ostályos ellátás járul hoáhho, hogy ÁBRA, A korsü öttmentés orságos rendsere gálni. Hiányott ugynis egy állmi, skmimódsertni intémény" skmi koordináló serepe, A kormány egyéb jogsbáiyi váltoások mitt 2006tó1 megsüntette Kőlpítványt. Et követően nyolc regionális vidéki lpítvány 2007 jnlár,,neontológispecifikus jábn meglpított Mgyr Korsülött és Ujsülött Mentő Alpítványt (MKMA), mely ernyőserveetként nem vége 4. Nykegyháán,,Beteg Gyermekekért Alpítvány" 1993bn lkult, és őt Iátj ei SbolcsStmárBereg megyét (700 esetlév és 2l 000 kmiév). 5. Pécsen bn,Vit Humn Alpítvány", 2004től pedig,,sívbeteg Gyermekekért Alpítvány" Iátj ei Brny, Somogy déli résétés Toln megyét (360 eset/év és km/év). 6. Segeden 1992 őt működik lpítványokt koordinálj, képviseli.,,újsülött Mentő Eletmentő Solgált A társlpítványok és főbb.iellemőik: Alpítvány", ellátv Csongrád, Békés, 1. Debrecenben 2004ben lpítot BácsKiskun megyét, vlmint Jásták,,Korsülött és Gyermek Intenív NgykunSolnok megye déli rését (1600 eset/év és km/év). Ellátásért DOTE Gyermekklinikán Alpítványt". t megelőően nem ser7. Yesprémben 2002ben lkult önálló solgálttást, hnem regionális veett formábn, mostoh feltételek köött,,bébi Korsülött Mentő,\Ipítvány" már l999től történtek erre kísérletek, Vesprém, ejér megye ésknyugti lpítvány látj el HjdúBihr megye és réseinek és Somogy megye éskkejásngykunsolnok megye keleti rését leti résénekellátásár (180 eset/év és (700 eset/év és km/év). 2I000 km/év). 2. Győrben 2}}2benkedte meg tevékenységét,,egésséges Qsülöttekért Alpítvány". A solgált látj ei GyőrMosonSopron megyét és KomáromEs, tefgom megye nyu8ti rését (180 eset/ év és I9 000 km/év). 3. Miskolcon 1995őt múködik,,segíts Elni Alpítvány", BorsodAb űjzemplént ellátv (1000 eset/év és km/év). perintális mortlitási értékekben végre lssn elérhetjük fejlett 8. Zlegersegen körülmények dt lehetőségek köött két évtiedig bitosítot ták lt korsülöttek sállítását, mjd,,ispita Alpítvány" révén2004tői Vs és Somogy megyére serveetten is kiterjestették solgáltot, ellátv eel ZIát,Ys megyét és Somogy megye éski rését(l80 eset/év és km/év), 9. Budpest sékhellyel,,peter Alpítvány Beteg Korsülöttek Cerny Gyó neontológii ellátást bitosító orságok dtit. állmi feldtot hiánypótlón elvégő solgáltok fenntrtásáért végett civil erőfesítések, résleges állmi fr,nnsíroássl kiegésítve sok sámil1iárdos megtkrítást jelentenek l, hogy korsülöttek mortlitási, morbiditási muttói jvulnk, továbbá sülők psichés és sociáiis terhei csökkennek, mi lényeges en jvítj életminőségüket. A korsülöttmentés története jől péidá, hogy korsülöttekkel kpcsoltos népegésségügyi és demográfii problémák megoldás sem nélkülöheti civil össefogást és serepválllást, HlVATKOZÁSOK,1, Go dschmidt JP, Krotkin EH, Assisted Venti tion oí Neonte. WB Sunders Phildelphi 2nd ed,'l9bb. 2, KiseI J, Mchy T, Lipták V, Rónséki Á, Somogyvári Zs. Légésvrbn senvedő újsülöttek és korsü öttek ] trtós respirációs keelése, 0rv Heti, 9B9;130:']545154B. 3, Tsk orce on Interhospitl TrnspOrtAAP, GuideIines for the Air nd Ground Trnsport of Neont nd Peditric Ptients. AAP Elk Grove Vi ge ll, 1993, 2007, Dobák 4. Jári l, KóborJ, rbkyl, KnochV, SerémyGy, E.Akorsülöttújsü öttsá lításmegserveéséne1 és működtetésének tpstlti Brny ljj megyében..z. '= 5. Turi PSegecky D. oxyo ógii sempontok u perintális idősk orvosi e átásábn, Vgyr Men :Q tésügy. ]985;5:110, 6, WoodwrdGA,SomogyváriZs.TheHungrin(Bud 1 pest) neontl interícility trnsport system: Insight into ; progrm deve opment nd results. Pedit Emerg Cre. x. 1997,]3,290_294 O Népegességügy, 1973:3:25' , ; E.rUrTAX " Z&í3_ 55 ^PRlLlS ^PnlLls },,/

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ą ľ ľľľ Á Á Á Á Á ű ľ ź ü ź ü ź ą É ń Á Á Á ę ź ľ ź ü ź ľ ü ź ľ Á ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ď ń ź ľü ź ľü ü Ä Í ę ź ü ľ ú ü ľ ź É Á ź ź ľ ü ľ Í ü ę ź ź ę ć ľ ł Í ľ ę ź ź ľ ü ľ ü ľ ľ ľ ľ ď ź ź ľ ü ü Í Á ď ü ź ľ ź ľ

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014)

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) Célunk z épített és természeti környezet hrmoniáját és z emberek életminőségét jvító, közösség igényeihez folymtosn lklmzkodó zöldhálózti rendszer kilkítás

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

WS 6710 Használati útmutató

WS 6710 Használati útmutató WS 6710 Hasnálati útmutató Fő egység külalakja A rés - LCD A1: Holdfáis A3: Időjárás előrejelés A4: Időkijelés A5: másodperc, hét, Ébrestőmód ikon kijelő A6: Beltéri hőmérséklet A7: Kültéri hőmérséklet

Részletesebben

ť Ő É ő ü ó Ö ő ü ĺĺ ü Ő ľ ü ľ ľ ő ĺ ľ ľ ó ő ó ľ ń ś ś Í ĺ ľ ó ő ő ľ ź ó ľ ü ľ ö ö ď ó ő ľ ĺ ü ó Ö ü Á ű ź ź ú ö ö ó ő ľĺ ó Ö ľ ĺ ľ ľ ĺ ň đ ľ ö ü ľ ó ľ ö ó ö ľ ö ő ö ü ź ö ö ő ó ü Ĺ ľ ó ľ ü ź ű ö ö ó čö

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria Projektív ábráoló geometria, centrálaonometria Ennél a leképeésnél a projektív teret seretnénk úg megjeleníteni eg képsíkon, hog a aonometrikus leképeést (paralel aonometriát) speciális esetként megkaphassuk.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

HVG Állásbörze, múlt és jövő

HVG Állásbörze, múlt és jövő HVG Állásböre múlt és jövő 2007-2012 Kulcs toborásho www.hvgllsbore.hu info@hvgllsbore.hu Tel: 06-1/787-5989 Fx: 06-1/786-3914 Skmi prtner: A elmúlt 5 év sámokbn 2010 ős 9 rendevény SYMA A B vgy C csrnokábn

Részletesebben

ANTIANYAG-VIZSGÁLATOK A CERNBEN

ANTIANYAG-VIZSGÁLATOK A CERNBEN ANTIANYAG-VIZSGÁLATOK A CERNBEN Barna ániel KFKI RMKI, Budapest Universit of Toko, Japán Antianag A kvantumfiika egik nag eredméne a antirésecskék léteésének megjósolása volt. A irac által beveetett egenletnek,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ö ú ü Ö Ú Á ö ö ü ó í ó ö ő ö ú ü ő í ó ö ö ú Ú í Ó ó ö ö í ű ö Ü ű ö Ü Ü ö ő ó ó ö ú ü ó Ő ó ö ú ű í ó Í ö ú Ü í í ö ú ü Ó ö ö Ú Ű í Ó Á ő ó ó ó ö ö Á Ö Ö Ü Ö Ö ó Ö Ö Ó Ö Á Ö ó Ö Ó Ó Á Ö Ó Ö Ú Ö Á Á Ú

Részletesebben

Á Á Á Ö Á Ó É É ő ü ő ő ő ő Á őí ó ő Ö ő ő í Ö ó í ó ó ó ó í Ö ó ó ő ü ó ó ó ó őí ó ü ó ó ő Ö ó í ó ó ó í ü ó ő ü Ö ő ő ú ő í ú ő ü ő ú ó ó ő ü ő ó ü ó ó ü ü ő ó Í ő ő ő Á ó ó ó ó í Á ó ó ó ó Ö ű ő ó ó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

í é é ü é í í í í ü é ö ű ö é é ő é é ö é é ö é é ő ö é é é í é é é ú é í é ú Í é í é ü é é ü ö ö é é í ú é é é ö í é é ö É ő ő ő Í Í ö ő É Ó Ü Í Í É Ó Í ö ő é é é é í é é é é ü ű ö ö ö é é é í ő í Í ö

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ó ö ü ü ö ü ó ö ó ü ö Á ó ó Á ő Ö ó ö ó ü ö ö í ö ö ö Í ő ö ó ó ó ő Ú ö ó ö Ö ó ő í ó ó ó ü ó ő ü í ö ö ő ő Ö Í Ó ő Ö ö ü ó ó ó ű í ö ó ö Úí Ö ó ü ó ö ő ú ő ó ö ő ú ö Ö í Ö ö ó ü Ö ő ú í ó ő ő ó ü í Í

Részletesebben

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK KISÜZEMI RIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓ GÉPEK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓK LKLMZHTÓSÁG Hidrulikus brikettálóinkt elsősorbn termelési folymtok során keletkező üzemi hulldékok térfogtánk csökkentésére

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009 LEGKEDVELTEBB Szbdidős extrém tevékenységek, klndjátékokvexton 2009 monoton hétköznpokt nem csupán színessé kívánjuk vrázsolni különleges extrém újdonságot, élmény vlmint energiát csptépítő dó klndok -

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

reevzőkiinvv Késziilt: 20 3. április BKv 22én, de. 9.00 órkor Zrt. Stdion epületének I. em. 9.tárgy óábn Független IIEV Szkszervezet Küldöttgyűlésén Jelen vn:37 fö Küldött (Jelenléti ív szerint) Küldöttgyulést

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Ukrajna serveetek által benyújtott pályáatok Érvénytelen pályáatok Pály áat sá Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás 4.1. 1696/2007 4.1. 1574/2007 Agrárvállalkoók Sövetsége Kulturáls

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály versenytávjának? a 25 km b 22 km c 35 km

2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály versenytávjának? a 25 km b 22 km c 35 km 1 Mi fekete-fehér kokás zászló jelentése? Az edzés, időmérés és futmok vége. Azonnli kizárás versenyől. Figyelmeztetés, gyors versenyző előzni készül. 2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN Prof. Dr. Frgó Sándor NYME, Vdgzdálkodási és Gerinces Állttni Intézet, Sopron A NAGY LILIK FELÉTELEZETT VONULÁSI ÚTVONALAI A WÜRM ELJEGESEDÉS IDEJÉN

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben