Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3."

Átírás

1 HÁZIREND I. BEVEZETÉS 1. A házirend célja, hatálya, módosítása Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend meghatározza az óvoda működésének a kereteit. A házirend megsértése jogsértés. A házirend elsődleges célja, hogy elősegítse az intézmény nevelési programjának megvalósítását és szabályozza a belső rendet. A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára. A házirend a kihirdetés, kifüggesztés napján lép hatályba. A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A házirendet minden újonnan felvett gyermek szülőjének átadjuk, valamint a gyermeköltözőben kifüggesztjük. 2. A házirend az alábbi jogszabályok alapján készült: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 3. Intézményi adatok: Óvoda neve: Kisközösség Alapítvány Óvoda Óvoda címe: 1031 Budapest, Emőd u. 12. Telefonszáma: Óvoda jogi formája: Önállóan gazdálkodó, jogi személy Alapító szerve: Kisközösség Alapítvány Felügyeleti szerve: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Óvodavezető: Ocskó Zoltánné Óvodavezető helyettes: Salem Julio Samir Óvodatitkár: Salem Julio Samir Az óvoda gyermekvédelmi felelősének neve: Bán Andrea Az óvodai férőhelyek száma: 25 fő Az óvodai csoportok száma: 1 Az óvoda alkalmazottainak száma: 4 fő

2 II. A MŰKÖDÉS RENDJE ÉS A TÁRGYI FELTÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 1. Óvodai beíratkozás: A beíratkozás az óvoda által kijelölt beíratási időszakban zajlik. Szabad férőhely esetén év közben is felvehető minden 3. életévét betöltött kisgyermek. A beíratáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a szülő személyi igazolványára, lakcímkártyára, más óvodából átiratkozó 5. életévét betöltött gyermek esetében az előző óvoda által kitöltött és aláírt Értesítés óvodaváltoztatásról c. igazolás szükséges. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. 2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nevelési év rendjét minden évben az óvoda munkatervében határozzuk meg, melyet a szülőkkel ismertetünk az első szülői értekezleten. Június, július, augusztus hónapokban, nyári rend szerint működünk, a mindenkori gyermeklétszámnak megfelelően, összevont csoportokkal. Az iskolai szünetek alatt, ha a gyermeklétszám lecsökken, összevont csoportokban biztosítjuk a gyermekek óvodai nevelését Óvodánk életét ünnepeink és hagyományaink gazdagítják. Ezen alkalmak a szülők felé nyitott programok, a gyermekek - szülők - óvodai dolgozók együttműködésének lehetőségei. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai ellátása között felelős - a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,erkölcsi fejlődéséért; - a gyermekközösség alakításáért és fejlődéséért; - a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel és - a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelőmunkáját. 3. Az óvoda nyitvatartása: Az óvoda hétfőtől-péntekig, naponta ig tart nyitva. Az óvoda órától játszóházként tart gyermekfelügyeletet. Óvodánk teljes nyitvatartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

3 4. Az óvodába érkezés Nevelési programunk alapján csoportjaink napirendje életkoronként változó. Az óvodába érkezés legkorábban 7.30-tól folyamatosan történik. Aki nem tudja óráig gyermekét elvinni, telefonon informálja erről az óvodát és minden megkezdett óra után óradíjat fizet. A szülőknek a nyitvatartási időn belül a gyermekek napirendjének zavarása nélkül kell gondoskodniuk gyermekük hazaviteléről. Ha ezt valamilyen rendkívüli esemény miatt nem tudják megtenni, értesíteniük kell az óvodát, hogy a gyermek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni tudjunk. Aki a foglalkozás ideje alatt, tehát óra után érkezik, csakis az előszobában öltözzön, hogy ne vonja el érkezésével a többi gyermek figyelmét. Ugyanígy, akiért nagyon korán érkeznek, ne fájdítsa a szülő a többi gyermek szívét! Az óvoda alkalmazottaival hozassa ki az előszobába a gyermekét és öltöztesse ott fel! Ilyen speciális esetekben, mint a fent említettek, kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy tekintsenek el a látványos beköszönéstől és elköszönéstől! A gyermek kíséret nélkül csak abban az esetben jöhet óvodába, illetve mehet onnan haza, ha a szülő aláírásával igazolja, hogy ez az ő kívánságára és felelősségére történik. Az óvodapedagógus csak azokért a gyermekekért vállal felelősséget, akik az óvodába megérkeztek és a szülőtől a gyermeket az óvoda alkalmazottja átvette. A gyermek hazabocsátásakor, ha az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, a továbbiakban nem tartozik érte felelősséggel. Az óvodába beiratkozás alkalmával a szülőknek írásban kell jelezniük, hogy ki viheti haza a gyermeket az óvodából és az ebben történt változást év közben is kötelesek a szülők írásban bejelenteni. Házasság felbontása, családi megegyezés, illetve hivatalos okiratok hiányában nem áll módunkban bármelyik szülőtől megtagadni gyermekük hazavitelét. 5. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje A szülő a gyermek óvónőjével előre egyeztetett időpontban, bármikor személyesen tájékozódhat az óvodában folyó nevelésről. A szülő az óvoda nyugalmát és rendjét csengetéssel, napközbeni beugrással csak kivételesen zavarja. A dolgozókon kívüli személyek az óvoda vezetőjének engedélyével tartózkodhatnak az óvodában (szülők, dolgozók hozzátartozói, árusok stb.). 6. A foglalkozások rendje Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások, játék, játékba integrált tanulási folyamatok keretében zajlik.

4 A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9 oo -12 oo -ig tartó időszakban zajlanak. A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik. Kérjük a kedves szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az alkalmazottakat munkájuk közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. 7. Csoportba osztás elvei A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt, ennek során figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét. 8. A térítési díj befizetésének szabályozása A térítési díjat havi egy alkalommal a hónap 10. napjáig előre kell befizetni. A térítési díj napi háromszori étkezés díját is magában foglalja. 9. Étkezések A tízórai és óra között folyamatosan, az ebéd között, az uzsonna és között zajlik. Minden nap 9.00 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés lemondását. Ezt a szülők megtehetik telefonon, szóban vagy személyesen beírva. A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 48 órán át ételmintát köteles megőrizni. Kivétel: korán étkező gyermekek otthonról hozott reggelije, születés és névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai ás az egész csoport számára szolgáló, kiegészítő gyümölcs és zöldség. 10. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések Beteg, lábadozó, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, saját gyógyulása és a többi gyermek, illetve az óvodai alkalmazottak egészségének megőrzése érdekében. Mi a betegséget nem csak a lázas állapotra értjük, hanem a fertőző képességre is. Baleset esetén a leghamarabb és legegyszerűbben elérhető egészségügyi intézményhez, illetve orvoshoz fordulunk. Az óvodában megbetegedett gyermekük hazaviteléről az óvónő értesítése után a szülőknek kell gondoskodniuk. Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert nem adhatunk be, kivéve tartós betegség esetén (allergia, asztma, diabétesz, szívbetegség, epilepszia stb.) Minden óvodás gyermek belgyógyászati és fogászati vizsgálaton vesz részt, melyet az óvoda orvosa és fogorvosa lát el.

5 A gyermekek szemészeti és hallásvizsgálaton vesznek részt. A vizsgálatokról, majd azok eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. Ha a szűrővizsgálatokból kiderül, hogy a gyermeknek további vizsgálatokra van szüksége, az orvos szakrendelésre utalja, de az ott való megjelenésről már a szülőnek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha a szülő ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, mert egyéni módon szeretné megoldani, vagy a kezelésnek előzményei vannak, kérjük, hogy erről tájékoztassák az óvodavezetőt! 11. Védő, óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra minden esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk. A gyerekeknek kirándulásokat, tanulmányi sétákat stb. a szülők beleegyezésével szervezünk. Minden alkalommal írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy engedélyezik gyermekük részvételét az óvodán kívüli programokon. Az óvodánk által látogatott intézményekben az ott kialakított házirendet kell figyelembe venni. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére balesetmentes, gondozott, biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük, illetve fejlődésük biztosítására. Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges, azonnal orvosi segítséget kérünk a leghamarabb és legegyszerűbben elérhető intézménytől, és értesítjük a szülőket. Az óvodába szúró, vágóeszközt, tűzszerszámot, valamint egyéb balesetveszélyes tárgyat, játékot behozni tilos! A szülő naponta köteles meggyőződni arról, hogy gyermeke nem hozott-e otthonról magával ilyen tárgyakat. A bombariadó szabályozása az óvoda SZMSZ-ben található. A riasztás esetén szükséges tennivalók kifüggesztve elolvasható. 12. Dohányzás szabályozása Az óvoda nem dohányzó intézmény, ezért kérjük a szülőket, hogy az óvoda egész területén (épület, udvar) a dohányzási tilalmat betartani szíveskedjenek. 13. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, ruházat elhelyezése, őrzése A gyermekek óvodai jellel ellátott felszerelésének (ruha, cipő, kabát stb.) elhelyezése a gyermeköltözőben biztosított. Az óvodába behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk. Az óvodában egy kedvenc játék hozható, ezt a foglalkozás idejére a hazavivős polcra helyezzük.

6 Játékot az óvodából hazavinni nem szabad! Gyermekeinket arra neveljük, hogy az óvoda eszközeit, berendezéseit, óvják, ezt a szülőktől is elvárjuk. 14. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek Betegségből felgyógyult, vagy az óvodából betegség gyanújával hazaadott gyermeket orvosi igazolással fogadunk vissza. Az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Ha az 5. életévét betöltött gyermek 7 napot igazolatlanul hiányzik, és az óvodavezető írásbeli felszólítása ellenére sem jelenik meg az óvodában, erről értesítenünk kell az önkormányzat jegyzőjét, aki eljárást kezdeményez a mulasztásért felelős szülő ellen. 15. Magatartással kapcsolatos elvárások Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék társaikat, tudjanak alkalmazkodni és legyenek képesek kifejezni magukat. Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjék óvodapedagógusuk segítségét konfliktusaik megoldásához. Törekvéseink sikeressége érdekben elvárjuk a szülőktől, hogy otthon is ezeket az elveket erősítsék gyermekeikben. 16. A szülők jogai és kötelességei Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk nevelési programját, a házirendjét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. Részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről. Gyermekük neveléséhez, ha igénylik, segítséget, tanácsot adunk. A szülők előre bejelentett igény alapján részesei lehetnek az óvodai nevelőmunkának, illetve betekintést nyerhetnek abba. A szülő az óvodavezető és óvodapedagógusok előzetes hozzájárulásával részt vehet az óvodai foglalkozásokon. A szülők joga, hogy szülői szervezetet működtessenek, amely figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő (egy óvodai csoport) bármely kérdésről tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől az e kérdéskörbe tartozó ügyek tárgyalásakor. A szülő kötelessége, hogy: - gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, - biztosítsa az öt éves gyermek óvodába járását,

7 - rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és - tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás nyílt napok, munkadélutánok közös rendezvények az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés szülői szervezet A fenti fórumokat minden nevelési év elején a szülőkkel történő egyeztetés alapján szervezzük. 17. Hagyományaink: szüreti mulatság, Állatok-, Fák-, a Föl-, Madarak világnapja, adventi gyertyagyújtás, betlehemes játék, Luca napi búzavetés, nagyböjt, locsolkodás, rövid hálaadás ebéd előtt. Születésnapok megünneplése. A születésnapokat a gyermek szüleinek bevonásával ünnepeljük meg. A gyermekek a szülői beszélgetéseken egyeztetett összegért külön-külön ajándékozzák meg az ünnepeltet. Üdítőt, rágcsálnivalót a szülő hozza, a tortát az óvodában közösen készítjük. 18. Ünnepeink: Állatok világnapja, Mindenszentek, Halottak napja, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, anyáknapja, évzáró, szülinapozás III. ÁLTALÁNOS NAPIREND A reggelizés folyamatosan történik, kb óráig bezárólag. Az időjárás és az évszakok adta lehetőségeket kihasználva a szabadba mennek a gyermekek. 11:45 órától angol foglalkozás van ebédig, differenciáltan a kezdők és a haladók részére. 12:30 ebéd, utána fogmosás és tisztálkodás következik, ez minden étkezés után van. A csendes pihenő 13:15 órakor mesével, altatódallal kezdődik és kb. 15:00-ig tart. Amíg a kisebbek álomra hajtják a fejüket, a nagyok az iskolás életre készülnek 13:30 órától 14:30 óráig. 14:30 órától ébredezés, tisztálkodás, napi torna.

8 Az uzsonnát 15:30 - kor tálaljuk. 16:00 órától szabad játék. Nyitott napokat tartunk a szülőkkel előre egyeztetett időben. Munkánkról pedagógusok és gyermekek, a nyilvánosan megrendezett ünnepségek keretében számolnak be. IV. A GYERMEKEK JOGAI Az óvodás gyermekeknek joguk van arra, hogy biztonságos és egészséges környezetben nevelkedhessenek. Óvodai életrendjüket, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk ki. Óvodánkban mindezt a gyermekek életkorának, a nevelési programunk fejlesztési tartalmainak megfelelő napirenddel biztosítjuk órától a NAT ban meghatározott nevelési területek szerint foglalkozunk a gyermekek fejlesztésével, mindenkor a komplexitás igényével. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A nevelőtestület az óvoda házirendjét elfogadta: igen. A szülői szervezet véleményezte: igen. Kérjük az óvoda egyéb programjaival, pedagógiájával kapcsolatban látogassa meg a honlapunkat. A házirendben foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom: Budapest, 200. Szülő, gondviselő

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: 1. Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 ÓVODAI HÁZIRENDJE,. év. hónap. nap. fenntartó Az TARTALOM 1. Bevezető...

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5948 Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. sz. OM: 201787 ÓVODAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér... 3. oldal 1.2. A házirend

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 ÓVODAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE TISZAFÜRED 2013. TARTALOM: 1. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 5 1.1. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 6 1.2. MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT...7 2. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL

Részletesebben