A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata"

Átírás

1 A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák Osztályozó vizsgát tesz: a magántanuló az osztályozóvizsgára jelentkező tanuló (előrehozott érettségi, vagy nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékelése esetén) a hiányzásai miatt nem osztályozható tanuló, akinek a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsgát a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Különbözeti vizsgát tesz: a tagozatot, vagy sávot váltó tanuló a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Javítóvizsgát tesz: a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Pótlóvizsgát tesz: az a tanuló, aki az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedéllyel távozik Az előrehozott érettségizőnek és a nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékeléséhez az osztályozóvizsga kérelmet az igazgatóhelyettesiben igényelhető nyomtatványon kell benyújtani az igazgatóhoz. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

2 Egy tantárgy vizsgájához írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarész tartozhat. A részletes szabályokat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. fejezete tartalmazza. A rendeletből csak a legfontosabbakat emeljük ki. A vizsgákat legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Amennyiben a nevelésioktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. Írásbeli vizsga: A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon lehet dolgozni. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján: az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga harmadik vizsgaként szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával is megszervezhető. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt

3 legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján: a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgarész tartozik a testnevelés, az informatika és a rajz és vizuális kultúra tárgyak vizsgájához. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. A gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában kell elkészíteni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Az egyes vizsgatantárgyak részei és értékelési rendje Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. Ha a tanuló egy évfolyam anyagából március 1-je utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, és a tantárgyból tanév közben tanára megítélése alapján elegendő osztályzattal rendelkezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig még hátra lévő tananyagra korlátozódik. Ebben az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os súlyt pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe. A vizsgatantárgyak követelményrendszere Az egyes vizsgatantárgy követelményei az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 3. pontjában találhatók. Az értékelés rendje Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. A dolgozat javítása pontozásos rendszerben történik, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. Ha a vizsgatárgy akár egy vagy több (írásbeli vagy szóbeli) vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként

4 határozandó meg: 1 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79% jó % jeles Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vagy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati vizsgarész osztályzata a teljes vizsga értékelésében 50% os súlyt képvisel. Az egyes tantárgyak vizsgarészei: Vizsgatárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Magyar nyelv x x Magyar irodalom x x Történelem x x Matematika 15-24% -os x írásbeli esetén Idegen nyelv x x Fizika x x Biológia x x Kémia x x Földrajz x x Filozófia x x Informatika x x Etika x Életvitel x x Természetismeret x x Hittan x Rajz és vizuális kultúra x x Ének-zene x x Egyházi ének x Testnevelés x x A vizsga előkészítését a szaktanár végzi. Az írásbeli vizsgához feladatlapot, a szóbeli vizsgához legalább 5 tételt, a gyakorlati vizsgához kötelező gyakorlatokat, vagy legalább 5 állít össze. Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a tanuló az adott tantárgyból tanulmányi követelményeit teljesítette. A tanuló kérheti a magasabb évfolyamokon, illetve évismétlés esetén az óralátogatás alóli felmentést.

5 A vizsgák iratai: A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Csatolni kell mellé a szóbeli és/vagy a gyakorlati tételsort, a tanuló írásbeli dolgozatát, a szóbeli vizsgán írt vázlatát, a gyakorlati vizsga produktumát. 2. Egyéb vizsgák Felvételi vizsga Az iskola nyolcosztályos tagozatára nincs felvételi vizsga. A négyosztályos tagozatokra az írásbeli felvételi központi felvételi feladatlapok segítségével történik magyar nyelvből és matematikából. A felvételi eljárás során az iskola szóbeli felvételi vizsgát szervez magyar irodalomból, fizikából, angolból és biológiából a tanuló által első helyen megjelölt képzésnek megfelelően. A szóbeli felvételi követelményei: Magyar irodalom: Mohácsy-Abaffyné szerzőpáros tankönyvei, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre fő életrajzi adatok, műfaji sajátosságok és stílusjegyek ismerete, memoriter, kedvenc olvasmány Fizika: A Mozaik Kiadó 7-8. osztályos fizika tankönyv tananyagából Ohm törvénye, ellenállások kapcsolásáig Angol: Bemutatkozás, személyes tervek, család, otthon, iskola, barátok, szabadidős tevékenységek, napirend, utazás, nyaralás, ruhák Biológia: Élőlények és rendszerük, az ember szervezete és működése Érettségi vizsga: Az intézmény május-június időszakban szervez érettségi vizsgát, melynek részletes szabályait az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza. Az érettségi vizsga részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. A szóbeli témakörök tantárgyanként az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 4. pontjában találhatók.

6 3. Osztályozó- és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként 2012/13-as tanév Matematika 5. évfolyam Természetes számok. Helyük a számegyenesen, kerekítés szabályai, műveletek természetes számokkal. Egyenes és részei, egyenesek kölcsönös helyzete. Síkbeli alakzatok, sokszögek, kör. Mértékegységek. Szögek. Törtek. Helyük a számegyenesen, műveletek törtekkel. Téglalap kerülete és területe. Téglatest hálója, felszíne, térfogata. Tizedes törtek, helyük a számegyenesen, műveletek tizedes törtekkel. Negatív egész számok. Abszolútérték. Grafikonok, koordináta-rendszer. 6. évfolyam Oszthatóság. Oszthatósági szabályok, prímszámok, összetett számok. Lnko, lkkt. Műveletek egész számokkal, és törtekkel. Tengelyesen szimmetrikus síkidomok. Háromszögek, deltoid, trapéz, szabályos sokszögek, kör. Szerkesztések: párhuzamos, merőleges egyenesek, felezőmerőleges, szögfelezés, szögmásolás, nevezetes szögek. Műveletek törtekkel, reciprok, racionális számok. Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás. Diagramok, kör-, oszlop- és sávdiagram. Átlag. 7. évfolyam Műveletek racionális számokkal. Arányos következtetések, százalékszámítás, kamatszámítás. Hatványozás, prímszámok, normál alak. Algebrai kifejezések. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Négyszögek és a kör kerülete, területe. Halmazelmélet, műveletek halmazokkal. Sorba rendezési problémák. Statisztikai alapfogalmak: átlag, módusz, medián, gyakoriság, relatív gyakoriság. Lineáris függvények. Henger és hasáb felszíne és térfogata. 8. évfolyam Hatványozás, nevezetes azonosságok. Műveletek algebrai kifejezésekkel, szorzattá alakítás. Szöveges feladatok (helyiértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása. Kúp, gúla, felszíne és térfogata.

7 Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági transzformációk és középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények, függvényjellemzők.(lineáris, abszolútérték, másodfokú függvény) Számtani és mértani sorozatok. 9. évfolyam Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Kettes számrendszer. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye), függvényjellemzés. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagorasz-tétel, Thalesz-tétel. Négyszögek és sokszögek. A kör és részei. Szögek mérése. Egybevágósági transzformációk. Statisztikai alapfogalmak. 9. évfolyam, tagozatos osztály Halmazok, halmazműveletek. Számhalmazok. Descartes szorzat. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Hatványozás, normál alak. Nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel, polinomok osztása. Számrendszerek. Négyzetgyökvonás és műveletei. Arányok, százalékszámítás. Függvények és függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész fgv), függvényjellemzés. Logikai műveletek. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. Mátrix, determináns. Szöveges feladatok. Geometriai szerkesztések, geometriai transzformációk. Szimmetrikus alakzatok. Háromszögek, négyszögek, kör. Szabályos testek. Statisztikai alapfogalmak, diagramok. 10. évfolyam Gondolkodási módszerek, sorbarendezések. Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldása. Vektorok. Klasszikus valószínűség. 10. évfolyam, tagozatos osztály Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, paraméteres egyenletek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Párhuzamos szelők tétele. Szögfelező tétel. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Területképlet. Két kör közös érintője

8 Kerületi és középponti szögek, látókörív, húrnégyszögek, érintőnégyszögek. Vektorok, vektorműveletek. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, térelemek hajlásszöge. Tetszőleges szög szögfüggvénye, trigonometrikus függvények. Skatulya-elv, logikai szita, teljes indukció. Klasszikus valószínűség. 11. évfolyam Kombinatorika, permutációk, variációk, binomiális együtthatók. Gráfok. Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek egyenletrendszerek. Exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus függvények. Skaláris szorzat, szinusz- koszinusz-tétel, trigonometrikus egyenletek. Koordinátageometria: két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja, háromszögek súlypontja. Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. A valószínűség klasszikus modellje, visszatevéses mintavétel. 11. évfolyam, sáv Számtani és mértani sorozatok. Sorozatok tulajdonságai. Konvergens sorozatok. Sorozatok határértéke. Mértani sorok. Függvények határértéke, folytonossága. Differenciálszámítás és alkalmazása. Számrendszerek. Paraméteres egyenletek. Különböző egyenlet és egyenletrendszer megoldási módszerek. Determináns alkalmazása. Számtani és mértani közép kapcsolata. 12. évfolyam A logika alapjai. Állítások tagadása, implikáció megfordítása. Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria. 12. évfolyam, sáv Integrálszámítás és alkalmazása. Komplex számok. Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria.

9 Fizika 7. osztály Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei. Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos és gravitációs kölcsönhatások A testek mozgása A hely és mozgás viszonylagossága. Egyenes-vonalú egyenletes mozgás. Változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma. A szabadon eső test mozgása A dinamika alapjai A tehetetlenség törvénye. A sűrűség. Az erő fogalma. Legismertebb erőfajták. Az erőmérés. Erő ellenerő. Több erőhatás együttes eredménye. A súrlódási- és a közegellenállási erő. A forgatónyomaték A nyomás A nyomás fogalma. A folyadékok nyomása. Gázok nyomása. Közlekedőedények, hajszálcsövek. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. A testek úszása, lebegése, és elmerülése Energia, energiaváltozások Az energia fogalma. Munkavégzés és a munka. Egyszerű gépek. A testek belső energiája. A fajhő. Az égés. A teljesítmény. A hatásfok Hőjelenségek A hőterjedés. A hőtágulás. Halmazállapot-változások: Az olvadás és a fagyás. A víz sajátos viselkedése. Párolgás, forrás, lecsapódás. Hőerőgépek 8. osztály Elektromos alapjelenségek; az egyenáram Elektromos kölcsönhatás. Elektromos töltés. Vezetők és szigetelők. Az áramerősség. Az elektromos áramkör. Az áramerősség mérése. Az elektromos feszültség. Ohm törvénye. Vezetékek elektromos ellenállása. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása Az elektromos áram hatásai; az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hő-, mágneses, vegyi és élettani hatása. Az elektromos áram gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos mező munkája. Joule törvénye. Az elektromos teljesítmény. Az elektromos fogyasztás Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram Indukciós alapjelenségek: mozgási indukció, nyugalmi indukció. Váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram tulajdonságai. A transzformátor. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos energia szállítása. Energiatakarékosság. A lakás elektromos hálózata. Fogyasztók és teljesítményük Fényjelenségek A fény tulajdonságai. A fény terjedése. A fény visszaverődése. A síktükör. A homorú tükör. A domború tükör. Képszerkesztés. A fénytörés. Fénytörés párhuzamos falú lemezen és prizmán. A gyűjtőlencse. A szórólencse.

10 A vetítőgép és a fényképezőgép. A mikroszkóp és a távcső. Az emberi szem és a látás. A testek színe 9. évfolyam Kinematika Kinematikai alapfogalmak. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, mérés. Egyenes vonalú mozgások. Mozgások a gravitációs mezőben. Összetett egyenes vonalú mozgások. Görbe vonalú mozgások leírása. Az egyenletes körmozgás. Az egyenletesen változó körmozgás Dinamika Newton törvényei. A dinamika alapegyenlete. A lendület. Pontrendszerek. A lendületmegmaradás törvénye. Ütközések. A rakétaelv. A nehézségi erő és a súly. Súrlódási erők. Közegellenállás. Mozgás lejtőn. A körmozgás dinamikája. Pontrendszerek tagjainak mozgása Gravitáció Kepler törvényei. Newton féle gravitációs törvény. A csillagászat és az űrkutatás története Merev testek Sztatikai alapfogalmak. Merev testre ható erők összegzése. Merev test egyensúlyának feltétele. A súlyvonal és a súlypont,. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek. A forgómozgás alapegyenlete. Perdület. Analógiák a haladó és a forgómozgás között Energia Munka. Energia. munkatétel. Emelési munka, magassági energia. Változó erő munkája, rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradásának tétele, az általános energiamegmaradási törvény. Teljesítmény és hatásfok 10. évfolyam Hidrosztatika Nyomás, hidrosztatikai nyomás. Archimédesz törvénye. A légnyomás Hőtágulás Gázok állapotváltozásai Izobár, izochor és izoterm folyamatok, ábrázolásuk p-v-diagramon. Az egyesített gáztörvény. Állapotegyenlet. A gáz nyomásának és hőmérsékletének molekuláris értelmezése, szabadsági fok Hőtani folyamatok A gáz energiája. Hőközlés, munkavégzés. Az I. főtétel. Hőkapacitás, fajhő. A térfogati munka. Adiabatikus állapotváltozás. A hőtan II. főtétele Kalorimetria Párolgás és forrás. Olvadás és fagyás. Keverési feladatok Elektrosztatika

11 Alapjelenségek,. Coulomb-törvény. Az elektromos mező és a térerősség. Erővonalak. Az elektromos mező munkája, Feszültség. A potenciális energia és az elektromos potenciál. Vezetők elektrosztatikus mezőben. Kapacitás, kondenzátorok. Az elektromos mező energiája 11. évfolyam Egyenáram Az elektromos áram fogalma, feltétele. Áramerősség. Ohm-törvény. Az ellenállás függése a vezető alakjától és a hőmérséklettől. Galvánelemek. Ohm törvénye teljes áramkörre. Joule törvénye. Kirchoff törvényei, eredő ellenállás. Elektromos áram folyadékokban. Elektromos áram gázokban. Elektromos áram vákuumban. Elektromos áram félvezetőkben. Félvezető eszközök Magnetosztatika Mágneses alapjelenségek. Az indukcióvektor. 3. Indukcióvonalak, indukciófluxus. Áramvezetők mágneses tere. A mágneses tér szerkezete. A mágneses Lorentz-erő. Elektromágnes és alkalmazásai. Mozgási elektromágneses indukció. Váltakozó feszültség Az időben változó mágneses mező Nyugalmi elektromágneses indukció. Kölcsönös indukció, önindukció. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Váltakozó áramú ellenállások, soros RLC-kör. A transzformátor Mechanikai rezgések A rezgéstan alapfogalmai. Harmonikus rezgés időbeli lefolyása. Rugóra függesztett test és a fonálinga periódusideje. Csillapított rezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések. Rezgések összetétele Mechanikai hullámok A hullámtan alapfogalmai. Longitudinális és transzverzális hullámok. A polarizáció. Hullámok találkozása. Hullámok visszaverődése és törése. A Huygens-elv és a Huygens- Fresnel-elv. Állóhullámok. A hang. Sípok. A hang hullámtulajdonságai. A fül és a hallás. A Doppler-effektus 12. évfolyam Optika Fény az új közeg határán: Visszaverődés, törés. A fény mint hullám: polarizáció, fényelhajlás résen és rácson. Diszperzió. A fénysebesség mérése. Lencsék és tükrök. Fontosabb optikai eszközök. Holográfia Atomfizika A speciális relativitáselmélet. A hőmérsékleti sugárzás. Az elektron felfedezése. A röntgensugárzás. A fényelektromos jelenség. Elektroninterferencia. Az állapotfüggvény, valószínűségi értelmezése. A Heisenberg-törvény. Egydimenziós dobozba zárt elektron. A hidrogénatom elektronja. A mellékkvantumszám. A periódusos rendszer alapja Atommagfizika

12 Az atommag felfedezése: Rutherford kísérlete, atommodellek. Atommag, rendszám. Az erős kölcsönhatás. Könnyű magok. A cseppmodell. Radioaktivitás, bomlástörvény. Sugárvédelem. Maghasadás. Magfizikai láncreakció. Atomreaktor. Atomerőmű. Magfúzió Csillagászat A világegyetem szerkezete, összetétele. Ősrobbanás. A csillagok születése. A Nap energiatermelése és az önszabályozás módja. A csillagok "élete és halála". A Naprendszer. A Föld. Emberiség és energia

13 Testnevelés Teljesítményszintek testnevelésből a mindennapos testedzés óráinak (úszás, tornatermi) 30%-át meghaladó mértékű mulasztása esetén teendő osztályozó vizsgán évfolyamok számára: Úszás 5-6. osztály 7-8. osztály osztály 800 m úszás 25 perc 20 perc 20 perc 100 m mellúszás 2:00 1:50 1: m gyors 1:45 1:35 1: m hát 1:50 1:45 1:45 Torna 5-6. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 4 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás 7-8. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás Labdajáték (választható) Kosárlabda: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás osztály: futás közben kétkezes mellső átadás párban, kapott labdával fektetett dobás + Elmélet: alapvető játékszabályok Kézilabda: 5-6. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés 7-8. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, labdaátadás társnak majd a labda szabályos átvételével felugrásból kapura lövés a kilences vonalról + Elmélet: alapvető játékszabályok Labdarúgás: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, átadás társnak majd visszagurított labdával kapura lövés + Elmélet: alapvető játékszabályok Atlétika 2000 m futás: osztály: táblázat szerinti szintidő

14 Távolugrás: 5-6. osztály: 2,5 m 7-8. osztály: 3,2 m (lány)- 3,6 m (fiú) osztály: 3,4 m (lány)- 4 m (fiú) Kislabdahajítás: 5-6. osztály: 25 m fölött 7-8. osztály: 30 m fölött (lány)- 35 m fölött (fiú) osztály: 30 m fölött (lány)- 40 m fölött (fiú) Erőelemek Kötélmászás Négyütemű gyakorlat: 5-6. osztály: 1 perc alatt 20 db 7-8. osztály: 1 perc alatt 25 db osztály: 1 perc alatt 25 db Bordásfalon hátsó függésben páros lábemelés vízszint fölé: 5-6. osztály: lány-10, fiú osztály: lány-15, fiú osztály: lány-15, fiú-25

15 1000 m futás Leány 2000 m futás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 05:20 05:00 04:40 04:20 10:40 10:30 10:20 10:05 09:45 09:25 09:20 09: :00 05:50 05:30 05:05 11:05 10:55 10:45 10:25 10:05 09:45 09:45 09: :35 06:25 06:00 05:50 11:35 11:25 11:15 10:55 10:35 10:15 10:15 10: :40 07:20 07:05 06:50 12:20 12:10 12:00 11:40 11:20 11:00 10:50 10: m úszás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 04:30 04:20 04:15 04:00 03: :00 04:50 04:45 04:30 04: :35 05:25 05:15 05:00 04: :40 06:30 06:20 06:00 06:00 Medicinlökés Leány Pont 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,5 6,5 7 7,5 7 7,5 8 8,5 7,5 8,0 8,0 4 5,5 5,5 6 6,5 6 6,5 7 7,5 6,5 7,0 7,0 3 4,5 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 5,5 6,0 6, ,5 4 3,5 4 4,5 5 4,0 4,5 4,5 5-ös ugrás Leány 10-es ugrás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,2 6,2 6,5 7,5 8,5 16, , , ,5 4 5,6 5,6 6,1 7,1 8,1 15, ,2 17,9 18,5 18, ,7 6,7 7,5 14, , ,5 2 4,1 4,1 5,1 6 6, ,5 14,2 14,4 14,9 14,9 15,4 Alden-próba Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 27,5 27, , ,4 24,1 23,8 23,5 22,6 22,0 21,0 4 28,7 28,7 28,2 27,3 27,5 25,6 25,3 25, ,8 23,0 22,5 3 29,6 29,6 29,2 28,5 28,5 26,9 26,6 26, ,0 24,0 23,5 2 31,4 31,4 30,8 29, ,2 28,2 27,6 27,5 26,5 25,5 25,0 A testnevelés osztályozó vizsga anyaga osztályban, előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanulók számára Fiúk Lányok ATLÉTIKA: 60m síkfutás időre; jeles: 8,2 mp. 9.2 mp. jó : 8,5 mp. 9.5 mp. közepes: 8,7 mp. 9.8 mp elégséges: 9,0 mp mp m síkfutás időre; jeles: 8:00 perc 9:30 perc jó: 8:20 perc 9:50 perc közepes: 8:40 perc 10:10 perc elégséges: 9:00 perc 10:30 perc. Magasugrás; jeles: 145 cm 125 cm

16 jó: 140 cm 120 cm közepes: 135 cm 115 cm elégséges: 130 cm 110 cm, vagy Távolugrás; jeles: 490 cm 410 cm jó: 460 cm 380 cm közepes: 430 cm 350 cm elégséges: 400 cm 320 cm. Kislabdahajítás; jeles: 45 m 32 m jó: 40 m 28 m közepes 35 m 24 m elégséges: 30 m 20 m, vagy Súlylökés; jeles: 9,25 m 7,00 m jó: 8,75 m 6,50 m közepes: 8,25 m 6.00 m elégséges: 7,75 m. 5,50 m. TORNA: Talajgyakorlat: az öt kötelező elem ( gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás ), illetve a szabadon választható elemek közül legalább egy szerepel a gyakorlatban és a végrehajtás megfelelő összekötő elemek kapcsolásával, jó ritmusban, helyes testtartással történik Szekrényugrás: fiúk: négyrészes, hosszában állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. lányok: négyrészes keresztben állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. FÜGGESZKEDÉS KÖTÉLEN (fiúk): állásból indulva dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. MÁSZÁS KÖTÉLEN (lányok): állásból indulva mászókulcsolással, dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. LABDAJÁTÉKOK: (egy labdajáték választása kötelező) Kosárlabda: 1.) fektetett dobás végrehajtása társtól átvett labdával mindkét oldalra. Pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott erőteljes irányváltoztatás után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás után egy kézzel kosárra dobás. Három kísérletből legalább egy kosarat el kell érnie a vizsgázónak. 2.) Büntetődobás 10 kísérletből 7 sikeres dobás jeles, 5 sikeres dobás jó, 3 sikeres dobás közepes, 2 sikeres dobás elégséges. Röplabda: 1.) kosárérintés 2 m sugarú körben, a labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell játszani: 20 db. jeles, 15 db. jó, 10 db. közepes, 5 db. elégséges. 2.) alkarérintés 2m sugarú körben, a labdát legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani 15 db. jeles, 12 db. jó, 9 db. közepes, 6 db. elégséges. 3.) nyitás választott technikával a támadóvonal mögé: 5 db. jeles, 4 db. jó, 3db. közepes, 2 db. elégséges. Kézilabda: 1.) kapura lövés gyorsindítás után. Pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával, lépéshiba nélkül, levegőből, egy lábról felugrás után megfelelő technikával végrehajtott kapura lövés. Három kísérletből legalább egy kapura lövést sikeresen kell

17 végrehajtani a vizsgázónak. 2.) büntetődobás: a kapu bal és jobb sarkában felállított zsámolyt felváltva kell célozni, földről pattant találat nem érvényes. 10 kísérletből 5 találat jeles, 4 találat jó, 3 találat közepes, 2 találat elégséges. 3.) távolba dobás helyből vagy 2-3 lépés nekifutás után: fiúk: lányok: jeles: 27m 21m jó: 25m 19m közepes: 23m 17m elégséges: 21m 15m. Labdarúgás: 1.) labdaemelgetés ( dekázás ) a földről felvett, vagy feldobott labdát bármely testrésszel kell a levegőben tartani: fiúk lányok jeles: 15 db. 11 db. jó: 13 db. 9 db. közepes: 11 db. 7 db. elégséges: 9 db. 5 db. 2.) szlalom labdavezetés - 10m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda között szlalom labdavezetés oda-vissza. Futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és ütemben mindkét lábbal kell a labdát vezetni. 3.) félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól méterre elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labdát kapura kell rúgni. Értékelhető teljesítmény, ha a vizsgázó labdával eltalálja a célt, majd a visszapattanó labdával a kapura lövést jó ütemben és pontosan hajtja végre. ÚSZÁS: 1.) 50m leúszása időre választott úszásnemben, szabályos fordulóval. 2.) 200 m leúszása időre választott úszásnemben szabályos fordulóval. fiúk: lányok: 50m 200m 50m 200m jeles: 40mp 3:00 perc 50mp 3:40 perc jó: 45mp 3:10 perc 55mp 4:00 perc közepes: 50mp 3:20 perc 1:00p 4:20 perc elégséges: 55mp 3:40 perc 1:05p. 4:40 perc. Vagy: 3.) 500 m leúszása időre: Fiúk: Lányok: Jeles: Jó: Közepes: Elégséges:

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam Kossuth Nevelési Oktatási Központ Helyi tanterv 2005 5.-8. évfolyam Készült 2005 május 30. Tantárgyak és heti óraszámok a helyi tantervhez 2005 Tantárgyak évfolyam: 5 6 7 8 Magyar ny.és i. 5 4 4 4 Angol

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola K-292/2013 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 2013. augusztus 30. 1 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága A vizsgabizottság

Részletesebben

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem Iskola neve: IV Béla Általános Iskola Iskola címe:, Járdánháza IV Béla út Tantárgy: Fizika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): Kitöltés dátuma 00 szeptember (évhónap): OE adatlap - Tanmenet Idő

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. A kilencedik osztályos tananyagra támaszkodva egy nyílt végű feladat megoldása, megbeszélése.

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. A kilencedik osztályos tananyagra támaszkodva egy nyílt végű feladat megoldása, megbeszélése. Matematika 10. első kötet Témák Az óra témája (tankönyvi 1. Bevezető óra (101. Ismerkedés a tankönyvvel 2. Nyílt végű feladat: Szálloda tervezése (102. 3. Matematikai logika: Igaz vagy hamis (103. 4. Matematikai

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM MOOR A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓR 2014. 1 1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat hatálya,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 A TANTÁRGY

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák rendjea

Tanulmányok alatti vizsgák rendjea Tanulmányok alatti vizsgák rendjea Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában 2014. március 1. oldal A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 26. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett

Részletesebben

Javı to vizsga teḿako ro k a gimna ziumban

Javı to vizsga teḿako ro k a gimna ziumban Javı to vizsga teḿako ro k a gimna ziumban 9. évfolyam... 2 Angol javítóvizsga témakörök... 2 Fizika javítóvizsga témakörök... 2 Földrajz javítóvizsga témakörök... 3 Német javítóvizsga témakörök... 3 Matematika

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JAVÍTÓVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki tanév végén a tantárgyak számától függetlenül elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgán

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

Tananyag a 9. évfolyamon magyar irodalomból. Témakörök és tartalmak. I. félév

Tananyag a 9. évfolyamon magyar irodalomból. Témakörök és tartalmak. I. félév MAGYAR IRODALOM Tananyag a 9. évfolyamon magyar irodalomból Témakörök és tartalmak I. félév Bevezetés : az irodalom fogalmának, mibenlétének tisztázása. Az ókori irodalom: - mitológia: az istenek születéséről

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI Irodalom 11. CE 1. Az ókori görög színház és színjátszás 2. Szophoklész: Antigoné 3. Balassi Bálint költészete 4. A reneszánsz színház 5. Shakespeare: Romeo és Júlia

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori Magyar irodalom ¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: 1. jegy: Juhász Gyula, magyar irodalom magyar irodalom Felvilágosodás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Német nemzetiségi tagozat óraterve 3. oldal Német nemzetiségi tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelven tanított tantárgyak 5. oldal

Részletesebben

BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet. A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13.

BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet. A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13. BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13. évfolyam Ez a helyi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi)

Részletesebben

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX:

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: 375-2282 OM azonosító: 035344 Tagozatkód: 08 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu Honlap: www.kosztolanyigimnazium.hu

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja Javaslatok a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Az Oktatási Minisztérium által

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

MATEMATIKA 7. évfolyam

MATEMATIKA 7. évfolyam MATEMATIKA 7. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz uniója, különbsége,

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től Vizsgaszabályzat Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Érvényes: 2011. január 1-től Az Intézmény vizsgaszabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve

2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve 2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve az 5-8. évfolyamra Monor, 2013. március hó Kidolgozta: magyar munkaközösség 1 Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9 10. évfolyam B változat 1121 FIZIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a fizikatanítás célja kettős: egyrészt lehetőséget adunk a tanulóknak arra, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben