A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata"

Átírás

1 A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák Osztályozó vizsgát tesz: a magántanuló az osztályozóvizsgára jelentkező tanuló (előrehozott érettségi, vagy nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékelése esetén) a hiányzásai miatt nem osztályozható tanuló, akinek a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsgát a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Különbözeti vizsgát tesz: a tagozatot, vagy sávot váltó tanuló a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Javítóvizsgát tesz: a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Pótlóvizsgát tesz: az a tanuló, aki az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedéllyel távozik Az előrehozott érettségizőnek és a nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékeléséhez az osztályozóvizsga kérelmet az igazgatóhelyettesiben igényelhető nyomtatványon kell benyújtani az igazgatóhoz. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

2 Egy tantárgy vizsgájához írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarész tartozhat. A részletes szabályokat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. fejezete tartalmazza. A rendeletből csak a legfontosabbakat emeljük ki. A vizsgákat legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Amennyiben a nevelésioktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. Írásbeli vizsga: A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon lehet dolgozni. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján: az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga harmadik vizsgaként szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával is megszervezhető. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt

3 legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján: a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgarész tartozik a testnevelés, az informatika és a rajz és vizuális kultúra tárgyak vizsgájához. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. A gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában kell elkészíteni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Az egyes vizsgatantárgyak részei és értékelési rendje Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. Ha a tanuló egy évfolyam anyagából március 1-je utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, és a tantárgyból tanév közben tanára megítélése alapján elegendő osztályzattal rendelkezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig még hátra lévő tananyagra korlátozódik. Ebben az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os súlyt pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe. A vizsgatantárgyak követelményrendszere Az egyes vizsgatantárgy követelményei az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 3. pontjában találhatók. Az értékelés rendje Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. A dolgozat javítása pontozásos rendszerben történik, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. Ha a vizsgatárgy akár egy vagy több (írásbeli vagy szóbeli) vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként

4 határozandó meg: 1 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79% jó % jeles Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vagy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati vizsgarész osztályzata a teljes vizsga értékelésében 50% os súlyt képvisel. Az egyes tantárgyak vizsgarészei: Vizsgatárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Magyar nyelv x x Magyar irodalom x x Történelem x x Matematika 15-24% -os x írásbeli esetén Idegen nyelv x x Fizika x x Biológia x x Kémia x x Földrajz x x Filozófia x x Informatika x x Etika x Életvitel x x Természetismeret x x Hittan x Rajz és vizuális kultúra x x Ének-zene x x Egyházi ének x Testnevelés x x A vizsga előkészítését a szaktanár végzi. Az írásbeli vizsgához feladatlapot, a szóbeli vizsgához legalább 5 tételt, a gyakorlati vizsgához kötelező gyakorlatokat, vagy legalább 5 állít össze. Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a tanuló az adott tantárgyból tanulmányi követelményeit teljesítette. A tanuló kérheti a magasabb évfolyamokon, illetve évismétlés esetén az óralátogatás alóli felmentést.

5 A vizsgák iratai: A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Csatolni kell mellé a szóbeli és/vagy a gyakorlati tételsort, a tanuló írásbeli dolgozatát, a szóbeli vizsgán írt vázlatát, a gyakorlati vizsga produktumát. 2. Egyéb vizsgák Felvételi vizsga Az iskola nyolcosztályos tagozatára nincs felvételi vizsga. A négyosztályos tagozatokra az írásbeli felvételi központi felvételi feladatlapok segítségével történik magyar nyelvből és matematikából. A felvételi eljárás során az iskola szóbeli felvételi vizsgát szervez magyar irodalomból, fizikából, angolból és biológiából a tanuló által első helyen megjelölt képzésnek megfelelően. A szóbeli felvételi követelményei: Magyar irodalom: Mohácsy-Abaffyné szerzőpáros tankönyvei, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre fő életrajzi adatok, műfaji sajátosságok és stílusjegyek ismerete, memoriter, kedvenc olvasmány Fizika: A Mozaik Kiadó 7-8. osztályos fizika tankönyv tananyagából Ohm törvénye, ellenállások kapcsolásáig Angol: Bemutatkozás, személyes tervek, család, otthon, iskola, barátok, szabadidős tevékenységek, napirend, utazás, nyaralás, ruhák Biológia: Élőlények és rendszerük, az ember szervezete és működése Érettségi vizsga: Az intézmény május-június időszakban szervez érettségi vizsgát, melynek részletes szabályait az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza. Az érettségi vizsga részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. A szóbeli témakörök tantárgyanként az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 4. pontjában találhatók.

6 3. Osztályozó- és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként 2012/13-as tanév Matematika 5. évfolyam Természetes számok. Helyük a számegyenesen, kerekítés szabályai, műveletek természetes számokkal. Egyenes és részei, egyenesek kölcsönös helyzete. Síkbeli alakzatok, sokszögek, kör. Mértékegységek. Szögek. Törtek. Helyük a számegyenesen, műveletek törtekkel. Téglalap kerülete és területe. Téglatest hálója, felszíne, térfogata. Tizedes törtek, helyük a számegyenesen, műveletek tizedes törtekkel. Negatív egész számok. Abszolútérték. Grafikonok, koordináta-rendszer. 6. évfolyam Oszthatóság. Oszthatósági szabályok, prímszámok, összetett számok. Lnko, lkkt. Műveletek egész számokkal, és törtekkel. Tengelyesen szimmetrikus síkidomok. Háromszögek, deltoid, trapéz, szabályos sokszögek, kör. Szerkesztések: párhuzamos, merőleges egyenesek, felezőmerőleges, szögfelezés, szögmásolás, nevezetes szögek. Műveletek törtekkel, reciprok, racionális számok. Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás. Diagramok, kör-, oszlop- és sávdiagram. Átlag. 7. évfolyam Műveletek racionális számokkal. Arányos következtetések, százalékszámítás, kamatszámítás. Hatványozás, prímszámok, normál alak. Algebrai kifejezések. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Négyszögek és a kör kerülete, területe. Halmazelmélet, műveletek halmazokkal. Sorba rendezési problémák. Statisztikai alapfogalmak: átlag, módusz, medián, gyakoriság, relatív gyakoriság. Lineáris függvények. Henger és hasáb felszíne és térfogata. 8. évfolyam Hatványozás, nevezetes azonosságok. Műveletek algebrai kifejezésekkel, szorzattá alakítás. Szöveges feladatok (helyiértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása. Kúp, gúla, felszíne és térfogata.

7 Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági transzformációk és középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények, függvényjellemzők.(lineáris, abszolútérték, másodfokú függvény) Számtani és mértani sorozatok. 9. évfolyam Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Kettes számrendszer. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye), függvényjellemzés. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagorasz-tétel, Thalesz-tétel. Négyszögek és sokszögek. A kör és részei. Szögek mérése. Egybevágósági transzformációk. Statisztikai alapfogalmak. 9. évfolyam, tagozatos osztály Halmazok, halmazműveletek. Számhalmazok. Descartes szorzat. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Hatványozás, normál alak. Nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel, polinomok osztása. Számrendszerek. Négyzetgyökvonás és műveletei. Arányok, százalékszámítás. Függvények és függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész fgv), függvényjellemzés. Logikai műveletek. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. Mátrix, determináns. Szöveges feladatok. Geometriai szerkesztések, geometriai transzformációk. Szimmetrikus alakzatok. Háromszögek, négyszögek, kör. Szabályos testek. Statisztikai alapfogalmak, diagramok. 10. évfolyam Gondolkodási módszerek, sorbarendezések. Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldása. Vektorok. Klasszikus valószínűség. 10. évfolyam, tagozatos osztály Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, paraméteres egyenletek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Párhuzamos szelők tétele. Szögfelező tétel. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Területképlet. Két kör közös érintője

8 Kerületi és középponti szögek, látókörív, húrnégyszögek, érintőnégyszögek. Vektorok, vektorműveletek. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, térelemek hajlásszöge. Tetszőleges szög szögfüggvénye, trigonometrikus függvények. Skatulya-elv, logikai szita, teljes indukció. Klasszikus valószínűség. 11. évfolyam Kombinatorika, permutációk, variációk, binomiális együtthatók. Gráfok. Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek egyenletrendszerek. Exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus függvények. Skaláris szorzat, szinusz- koszinusz-tétel, trigonometrikus egyenletek. Koordinátageometria: két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja, háromszögek súlypontja. Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. A valószínűség klasszikus modellje, visszatevéses mintavétel. 11. évfolyam, sáv Számtani és mértani sorozatok. Sorozatok tulajdonságai. Konvergens sorozatok. Sorozatok határértéke. Mértani sorok. Függvények határértéke, folytonossága. Differenciálszámítás és alkalmazása. Számrendszerek. Paraméteres egyenletek. Különböző egyenlet és egyenletrendszer megoldási módszerek. Determináns alkalmazása. Számtani és mértani közép kapcsolata. 12. évfolyam A logika alapjai. Állítások tagadása, implikáció megfordítása. Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria. 12. évfolyam, sáv Integrálszámítás és alkalmazása. Komplex számok. Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria.

9 Fizika 7. osztály Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei. Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos és gravitációs kölcsönhatások A testek mozgása A hely és mozgás viszonylagossága. Egyenes-vonalú egyenletes mozgás. Változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma. A szabadon eső test mozgása A dinamika alapjai A tehetetlenség törvénye. A sűrűség. Az erő fogalma. Legismertebb erőfajták. Az erőmérés. Erő ellenerő. Több erőhatás együttes eredménye. A súrlódási- és a közegellenállási erő. A forgatónyomaték A nyomás A nyomás fogalma. A folyadékok nyomása. Gázok nyomása. Közlekedőedények, hajszálcsövek. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. A testek úszása, lebegése, és elmerülése Energia, energiaváltozások Az energia fogalma. Munkavégzés és a munka. Egyszerű gépek. A testek belső energiája. A fajhő. Az égés. A teljesítmény. A hatásfok Hőjelenségek A hőterjedés. A hőtágulás. Halmazállapot-változások: Az olvadás és a fagyás. A víz sajátos viselkedése. Párolgás, forrás, lecsapódás. Hőerőgépek 8. osztály Elektromos alapjelenségek; az egyenáram Elektromos kölcsönhatás. Elektromos töltés. Vezetők és szigetelők. Az áramerősség. Az elektromos áramkör. Az áramerősség mérése. Az elektromos feszültség. Ohm törvénye. Vezetékek elektromos ellenállása. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása Az elektromos áram hatásai; az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hő-, mágneses, vegyi és élettani hatása. Az elektromos áram gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos mező munkája. Joule törvénye. Az elektromos teljesítmény. Az elektromos fogyasztás Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram Indukciós alapjelenségek: mozgási indukció, nyugalmi indukció. Váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram tulajdonságai. A transzformátor. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos energia szállítása. Energiatakarékosság. A lakás elektromos hálózata. Fogyasztók és teljesítményük Fényjelenségek A fény tulajdonságai. A fény terjedése. A fény visszaverődése. A síktükör. A homorú tükör. A domború tükör. Képszerkesztés. A fénytörés. Fénytörés párhuzamos falú lemezen és prizmán. A gyűjtőlencse. A szórólencse.

10 A vetítőgép és a fényképezőgép. A mikroszkóp és a távcső. Az emberi szem és a látás. A testek színe 9. évfolyam Kinematika Kinematikai alapfogalmak. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, mérés. Egyenes vonalú mozgások. Mozgások a gravitációs mezőben. Összetett egyenes vonalú mozgások. Görbe vonalú mozgások leírása. Az egyenletes körmozgás. Az egyenletesen változó körmozgás Dinamika Newton törvényei. A dinamika alapegyenlete. A lendület. Pontrendszerek. A lendületmegmaradás törvénye. Ütközések. A rakétaelv. A nehézségi erő és a súly. Súrlódási erők. Közegellenállás. Mozgás lejtőn. A körmozgás dinamikája. Pontrendszerek tagjainak mozgása Gravitáció Kepler törvényei. Newton féle gravitációs törvény. A csillagászat és az űrkutatás története Merev testek Sztatikai alapfogalmak. Merev testre ható erők összegzése. Merev test egyensúlyának feltétele. A súlyvonal és a súlypont,. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek. A forgómozgás alapegyenlete. Perdület. Analógiák a haladó és a forgómozgás között Energia Munka. Energia. munkatétel. Emelési munka, magassági energia. Változó erő munkája, rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradásának tétele, az általános energiamegmaradási törvény. Teljesítmény és hatásfok 10. évfolyam Hidrosztatika Nyomás, hidrosztatikai nyomás. Archimédesz törvénye. A légnyomás Hőtágulás Gázok állapotváltozásai Izobár, izochor és izoterm folyamatok, ábrázolásuk p-v-diagramon. Az egyesített gáztörvény. Állapotegyenlet. A gáz nyomásának és hőmérsékletének molekuláris értelmezése, szabadsági fok Hőtani folyamatok A gáz energiája. Hőközlés, munkavégzés. Az I. főtétel. Hőkapacitás, fajhő. A térfogati munka. Adiabatikus állapotváltozás. A hőtan II. főtétele Kalorimetria Párolgás és forrás. Olvadás és fagyás. Keverési feladatok Elektrosztatika

11 Alapjelenségek,. Coulomb-törvény. Az elektromos mező és a térerősség. Erővonalak. Az elektromos mező munkája, Feszültség. A potenciális energia és az elektromos potenciál. Vezetők elektrosztatikus mezőben. Kapacitás, kondenzátorok. Az elektromos mező energiája 11. évfolyam Egyenáram Az elektromos áram fogalma, feltétele. Áramerősség. Ohm-törvény. Az ellenállás függése a vezető alakjától és a hőmérséklettől. Galvánelemek. Ohm törvénye teljes áramkörre. Joule törvénye. Kirchoff törvényei, eredő ellenállás. Elektromos áram folyadékokban. Elektromos áram gázokban. Elektromos áram vákuumban. Elektromos áram félvezetőkben. Félvezető eszközök Magnetosztatika Mágneses alapjelenségek. Az indukcióvektor. 3. Indukcióvonalak, indukciófluxus. Áramvezetők mágneses tere. A mágneses tér szerkezete. A mágneses Lorentz-erő. Elektromágnes és alkalmazásai. Mozgási elektromágneses indukció. Váltakozó feszültség Az időben változó mágneses mező Nyugalmi elektromágneses indukció. Kölcsönös indukció, önindukció. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Váltakozó áramú ellenállások, soros RLC-kör. A transzformátor Mechanikai rezgések A rezgéstan alapfogalmai. Harmonikus rezgés időbeli lefolyása. Rugóra függesztett test és a fonálinga periódusideje. Csillapított rezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések. Rezgések összetétele Mechanikai hullámok A hullámtan alapfogalmai. Longitudinális és transzverzális hullámok. A polarizáció. Hullámok találkozása. Hullámok visszaverődése és törése. A Huygens-elv és a Huygens- Fresnel-elv. Állóhullámok. A hang. Sípok. A hang hullámtulajdonságai. A fül és a hallás. A Doppler-effektus 12. évfolyam Optika Fény az új közeg határán: Visszaverődés, törés. A fény mint hullám: polarizáció, fényelhajlás résen és rácson. Diszperzió. A fénysebesség mérése. Lencsék és tükrök. Fontosabb optikai eszközök. Holográfia Atomfizika A speciális relativitáselmélet. A hőmérsékleti sugárzás. Az elektron felfedezése. A röntgensugárzás. A fényelektromos jelenség. Elektroninterferencia. Az állapotfüggvény, valószínűségi értelmezése. A Heisenberg-törvény. Egydimenziós dobozba zárt elektron. A hidrogénatom elektronja. A mellékkvantumszám. A periódusos rendszer alapja Atommagfizika

12 Az atommag felfedezése: Rutherford kísérlete, atommodellek. Atommag, rendszám. Az erős kölcsönhatás. Könnyű magok. A cseppmodell. Radioaktivitás, bomlástörvény. Sugárvédelem. Maghasadás. Magfizikai láncreakció. Atomreaktor. Atomerőmű. Magfúzió Csillagászat A világegyetem szerkezete, összetétele. Ősrobbanás. A csillagok születése. A Nap energiatermelése és az önszabályozás módja. A csillagok "élete és halála". A Naprendszer. A Föld. Emberiség és energia

13 Testnevelés Teljesítményszintek testnevelésből a mindennapos testedzés óráinak (úszás, tornatermi) 30%-át meghaladó mértékű mulasztása esetén teendő osztályozó vizsgán évfolyamok számára: Úszás 5-6. osztály 7-8. osztály osztály 800 m úszás 25 perc 20 perc 20 perc 100 m mellúszás 2:00 1:50 1: m gyors 1:45 1:35 1: m hát 1:50 1:45 1:45 Torna 5-6. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 4 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás 7-8. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás Labdajáték (választható) Kosárlabda: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás osztály: futás közben kétkezes mellső átadás párban, kapott labdával fektetett dobás + Elmélet: alapvető játékszabályok Kézilabda: 5-6. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés 7-8. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, labdaátadás társnak majd a labda szabályos átvételével felugrásból kapura lövés a kilences vonalról + Elmélet: alapvető játékszabályok Labdarúgás: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, átadás társnak majd visszagurított labdával kapura lövés + Elmélet: alapvető játékszabályok Atlétika 2000 m futás: osztály: táblázat szerinti szintidő

14 Távolugrás: 5-6. osztály: 2,5 m 7-8. osztály: 3,2 m (lány)- 3,6 m (fiú) osztály: 3,4 m (lány)- 4 m (fiú) Kislabdahajítás: 5-6. osztály: 25 m fölött 7-8. osztály: 30 m fölött (lány)- 35 m fölött (fiú) osztály: 30 m fölött (lány)- 40 m fölött (fiú) Erőelemek Kötélmászás Négyütemű gyakorlat: 5-6. osztály: 1 perc alatt 20 db 7-8. osztály: 1 perc alatt 25 db osztály: 1 perc alatt 25 db Bordásfalon hátsó függésben páros lábemelés vízszint fölé: 5-6. osztály: lány-10, fiú osztály: lány-15, fiú osztály: lány-15, fiú-25

15 1000 m futás Leány 2000 m futás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 05:20 05:00 04:40 04:20 10:40 10:30 10:20 10:05 09:45 09:25 09:20 09: :00 05:50 05:30 05:05 11:05 10:55 10:45 10:25 10:05 09:45 09:45 09: :35 06:25 06:00 05:50 11:35 11:25 11:15 10:55 10:35 10:15 10:15 10: :40 07:20 07:05 06:50 12:20 12:10 12:00 11:40 11:20 11:00 10:50 10: m úszás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 04:30 04:20 04:15 04:00 03: :00 04:50 04:45 04:30 04: :35 05:25 05:15 05:00 04: :40 06:30 06:20 06:00 06:00 Medicinlökés Leány Pont 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,5 6,5 7 7,5 7 7,5 8 8,5 7,5 8,0 8,0 4 5,5 5,5 6 6,5 6 6,5 7 7,5 6,5 7,0 7,0 3 4,5 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 5,5 6,0 6, ,5 4 3,5 4 4,5 5 4,0 4,5 4,5 5-ös ugrás Leány 10-es ugrás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,2 6,2 6,5 7,5 8,5 16, , , ,5 4 5,6 5,6 6,1 7,1 8,1 15, ,2 17,9 18,5 18, ,7 6,7 7,5 14, , ,5 2 4,1 4,1 5,1 6 6, ,5 14,2 14,4 14,9 14,9 15,4 Alden-próba Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 27,5 27, , ,4 24,1 23,8 23,5 22,6 22,0 21,0 4 28,7 28,7 28,2 27,3 27,5 25,6 25,3 25, ,8 23,0 22,5 3 29,6 29,6 29,2 28,5 28,5 26,9 26,6 26, ,0 24,0 23,5 2 31,4 31,4 30,8 29, ,2 28,2 27,6 27,5 26,5 25,5 25,0 A testnevelés osztályozó vizsga anyaga osztályban, előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanulók számára Fiúk Lányok ATLÉTIKA: 60m síkfutás időre; jeles: 8,2 mp. 9.2 mp. jó : 8,5 mp. 9.5 mp. közepes: 8,7 mp. 9.8 mp elégséges: 9,0 mp mp m síkfutás időre; jeles: 8:00 perc 9:30 perc jó: 8:20 perc 9:50 perc közepes: 8:40 perc 10:10 perc elégséges: 9:00 perc 10:30 perc. Magasugrás; jeles: 145 cm 125 cm

16 jó: 140 cm 120 cm közepes: 135 cm 115 cm elégséges: 130 cm 110 cm, vagy Távolugrás; jeles: 490 cm 410 cm jó: 460 cm 380 cm közepes: 430 cm 350 cm elégséges: 400 cm 320 cm. Kislabdahajítás; jeles: 45 m 32 m jó: 40 m 28 m közepes 35 m 24 m elégséges: 30 m 20 m, vagy Súlylökés; jeles: 9,25 m 7,00 m jó: 8,75 m 6,50 m közepes: 8,25 m 6.00 m elégséges: 7,75 m. 5,50 m. TORNA: Talajgyakorlat: az öt kötelező elem ( gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás ), illetve a szabadon választható elemek közül legalább egy szerepel a gyakorlatban és a végrehajtás megfelelő összekötő elemek kapcsolásával, jó ritmusban, helyes testtartással történik Szekrényugrás: fiúk: négyrészes, hosszában állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. lányok: négyrészes keresztben állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. FÜGGESZKEDÉS KÖTÉLEN (fiúk): állásból indulva dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. MÁSZÁS KÖTÉLEN (lányok): állásból indulva mászókulcsolással, dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. LABDAJÁTÉKOK: (egy labdajáték választása kötelező) Kosárlabda: 1.) fektetett dobás végrehajtása társtól átvett labdával mindkét oldalra. Pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott erőteljes irányváltoztatás után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás után egy kézzel kosárra dobás. Három kísérletből legalább egy kosarat el kell érnie a vizsgázónak. 2.) Büntetődobás 10 kísérletből 7 sikeres dobás jeles, 5 sikeres dobás jó, 3 sikeres dobás közepes, 2 sikeres dobás elégséges. Röplabda: 1.) kosárérintés 2 m sugarú körben, a labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell játszani: 20 db. jeles, 15 db. jó, 10 db. közepes, 5 db. elégséges. 2.) alkarérintés 2m sugarú körben, a labdát legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani 15 db. jeles, 12 db. jó, 9 db. közepes, 6 db. elégséges. 3.) nyitás választott technikával a támadóvonal mögé: 5 db. jeles, 4 db. jó, 3db. közepes, 2 db. elégséges. Kézilabda: 1.) kapura lövés gyorsindítás után. Pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával, lépéshiba nélkül, levegőből, egy lábról felugrás után megfelelő technikával végrehajtott kapura lövés. Három kísérletből legalább egy kapura lövést sikeresen kell

17 végrehajtani a vizsgázónak. 2.) büntetődobás: a kapu bal és jobb sarkában felállított zsámolyt felváltva kell célozni, földről pattant találat nem érvényes. 10 kísérletből 5 találat jeles, 4 találat jó, 3 találat közepes, 2 találat elégséges. 3.) távolba dobás helyből vagy 2-3 lépés nekifutás után: fiúk: lányok: jeles: 27m 21m jó: 25m 19m közepes: 23m 17m elégséges: 21m 15m. Labdarúgás: 1.) labdaemelgetés ( dekázás ) a földről felvett, vagy feldobott labdát bármely testrésszel kell a levegőben tartani: fiúk lányok jeles: 15 db. 11 db. jó: 13 db. 9 db. közepes: 11 db. 7 db. elégséges: 9 db. 5 db. 2.) szlalom labdavezetés - 10m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda között szlalom labdavezetés oda-vissza. Futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és ütemben mindkét lábbal kell a labdát vezetni. 3.) félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól méterre elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labdát kapura kell rúgni. Értékelhető teljesítmény, ha a vizsgázó labdával eltalálja a célt, majd a visszapattanó labdával a kapura lövést jó ütemben és pontosan hajtja végre. ÚSZÁS: 1.) 50m leúszása időre választott úszásnemben, szabályos fordulóval. 2.) 200 m leúszása időre választott úszásnemben szabályos fordulóval. fiúk: lányok: 50m 200m 50m 200m jeles: 40mp 3:00 perc 50mp 3:40 perc jó: 45mp 3:10 perc 55mp 4:00 perc közepes: 50mp 3:20 perc 1:00p 4:20 perc elégséges: 55mp 3:40 perc 1:05p. 4:40 perc. Vagy: 3.) 500 m leúszása időre: Fiúk: Lányok: Jeles: Jó: Közepes: Elégséges:

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Matematika - 5. évfolyam A természetes számok A tízes számrendszer A kettes számrendszer A római számírás A számegyenes A számok összehasonlítása A számok kerekítése A természetes

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok Budapest, 2012. szeptember 24. Sándorné Csikós Mária igazgató A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból Minden évfolyamra vonatkozóan általános irányelv, hogy a matematikai ismeretek alkalmazásán (feladatok, problémák megoldása) van a hangsúly,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozóvizsgákra, különbözeti vizsgákra,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 10. tankönyv A Heuréka-sorozat tagja, így folytatása a Matematika 9. tankönyvnek. Ez a kötet is elsősorban

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 3 = 111 A tanmenet 100 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása ezeken felül 8 órát

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11.

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli Az érettségi vizsga követelményei 1 MATEK A vizsga formája Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n

Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n Tartalom 5. évfolyam... 2 Matematika javító vizsga témakörök... 2 6. évfolyam... 3 Angol javító vizsga témakörök... 3 Történelem javító

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17302 Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 11. tankönyv a Heuréka-sorozat harmadik tagja. Ebben a segédanyagban ehhez a könyvhöz a tizenegyedikes tananyag

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JAVÍTÓVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgán számon

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben