A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata"

Átírás

1 A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák Osztályozó vizsgát tesz: a magántanuló az osztályozóvizsgára jelentkező tanuló (előrehozott érettségi, vagy nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékelése esetén) a hiányzásai miatt nem osztályozható tanuló, akinek a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsgát a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Különbözeti vizsgát tesz: a tagozatot, vagy sávot váltó tanuló a más intézményből átvett tanuló, az átvétel feltételeinek teljesítéséhez Javítóvizsgát tesz: a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Pótlóvizsgát tesz: az a tanuló, aki az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedéllyel távozik Az előrehozott érettségizőnek és a nem tanórai keretek között tanult tantárgy értékeléséhez az osztályozóvizsga kérelmet az igazgatóhelyettesiben igényelhető nyomtatványon kell benyújtani az igazgatóhoz. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

2 Egy tantárgy vizsgájához írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarész tartozhat. A részletes szabályokat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. fejezete tartalmazza. A rendeletből csak a legfontosabbakat emeljük ki. A vizsgákat legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Amennyiben a nevelésioktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. Írásbeli vizsga: A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon lehet dolgozni. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján: az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga harmadik vizsgaként szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával is megszervezhető. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt

3 legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján: a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgarész tartozik a testnevelés, az informatika és a rajz és vizuális kultúra tárgyak vizsgájához. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. A gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában kell elkészíteni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Az egyes vizsgatantárgyak részei és értékelési rendje Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. Ha a tanuló egy évfolyam anyagából március 1-je utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, és a tantárgyból tanév közben tanára megítélése alapján elegendő osztályzattal rendelkezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig még hátra lévő tananyagra korlátozódik. Ebben az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os súlyt pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe. A vizsgatantárgyak követelményrendszere Az egyes vizsgatantárgy követelményei az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 3. pontjában találhatók. Az értékelés rendje Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. A dolgozat javítása pontozásos rendszerben történik, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. Ha a vizsgatárgy akár egy vagy több (írásbeli vagy szóbeli) vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként

4 határozandó meg: 1 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79% jó % jeles Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vagy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati vizsgarész osztályzata a teljes vizsga értékelésében 50% os súlyt képvisel. Az egyes tantárgyak vizsgarészei: Vizsgatárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Magyar nyelv x x Magyar irodalom x x Történelem x x Matematika 15-24% -os x írásbeli esetén Idegen nyelv x x Fizika x x Biológia x x Kémia x x Földrajz x x Filozófia x x Informatika x x Etika x Életvitel x x Természetismeret x x Hittan x Rajz és vizuális kultúra x x Ének-zene x x Egyházi ének x Testnevelés x x A vizsga előkészítését a szaktanár végzi. Az írásbeli vizsgához feladatlapot, a szóbeli vizsgához legalább 5 tételt, a gyakorlati vizsgához kötelező gyakorlatokat, vagy legalább 5 állít össze. Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a tanuló az adott tantárgyból tanulmányi követelményeit teljesítette. A tanuló kérheti a magasabb évfolyamokon, illetve évismétlés esetén az óralátogatás alóli felmentést.

5 A vizsgák iratai: A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Csatolni kell mellé a szóbeli és/vagy a gyakorlati tételsort, a tanuló írásbeli dolgozatát, a szóbeli vizsgán írt vázlatát, a gyakorlati vizsga produktumát. 2. Egyéb vizsgák Felvételi vizsga Az iskola nyolcosztályos tagozatára nincs felvételi vizsga. A négyosztályos tagozatokra az írásbeli felvételi központi felvételi feladatlapok segítségével történik magyar nyelvből és matematikából. A felvételi eljárás során az iskola szóbeli felvételi vizsgát szervez magyar irodalomból, fizikából, angolból és biológiából a tanuló által első helyen megjelölt képzésnek megfelelően. A szóbeli felvételi követelményei: Magyar irodalom: Mohácsy-Abaffyné szerzőpáros tankönyvei, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre fő életrajzi adatok, műfaji sajátosságok és stílusjegyek ismerete, memoriter, kedvenc olvasmány Fizika: A Mozaik Kiadó 7-8. osztályos fizika tankönyv tananyagából Ohm törvénye, ellenállások kapcsolásáig Angol: Bemutatkozás, személyes tervek, család, otthon, iskola, barátok, szabadidős tevékenységek, napirend, utazás, nyaralás, ruhák Biológia: Élőlények és rendszerük, az ember szervezete és működése Érettségi vizsga: Az intézmény május-június időszakban szervez érettségi vizsgát, melynek részletes szabályait az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza. Az érettségi vizsga részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. A szóbeli témakörök tantárgyanként az adott tanévre aktualizálva ezen vizsgaszabályzat 4. pontjában találhatók.

6 3. Osztályozó- és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként 2012/13-as tanév Matematika 5. évfolyam Természetes számok. Helyük a számegyenesen, kerekítés szabályai, műveletek természetes számokkal. Egyenes és részei, egyenesek kölcsönös helyzete. Síkbeli alakzatok, sokszögek, kör. Mértékegységek. Szögek. Törtek. Helyük a számegyenesen, műveletek törtekkel. Téglalap kerülete és területe. Téglatest hálója, felszíne, térfogata. Tizedes törtek, helyük a számegyenesen, műveletek tizedes törtekkel. Negatív egész számok. Abszolútérték. Grafikonok, koordináta-rendszer. 6. évfolyam Oszthatóság. Oszthatósági szabályok, prímszámok, összetett számok. Lnko, lkkt. Műveletek egész számokkal, és törtekkel. Tengelyesen szimmetrikus síkidomok. Háromszögek, deltoid, trapéz, szabályos sokszögek, kör. Szerkesztések: párhuzamos, merőleges egyenesek, felezőmerőleges, szögfelezés, szögmásolás, nevezetes szögek. Műveletek törtekkel, reciprok, racionális számok. Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás. Diagramok, kör-, oszlop- és sávdiagram. Átlag. 7. évfolyam Műveletek racionális számokkal. Arányos következtetések, százalékszámítás, kamatszámítás. Hatványozás, prímszámok, normál alak. Algebrai kifejezések. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Négyszögek és a kör kerülete, területe. Halmazelmélet, műveletek halmazokkal. Sorba rendezési problémák. Statisztikai alapfogalmak: átlag, módusz, medián, gyakoriság, relatív gyakoriság. Lineáris függvények. Henger és hasáb felszíne és térfogata. 8. évfolyam Hatványozás, nevezetes azonosságok. Műveletek algebrai kifejezésekkel, szorzattá alakítás. Szöveges feladatok (helyiértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása. Kúp, gúla, felszíne és térfogata.

7 Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági transzformációk és középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények, függvényjellemzők.(lineáris, abszolútérték, másodfokú függvény) Számtani és mértani sorozatok. 9. évfolyam Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Kettes számrendszer. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye), függvényjellemzés. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagorasz-tétel, Thalesz-tétel. Négyszögek és sokszögek. A kör és részei. Szögek mérése. Egybevágósági transzformációk. Statisztikai alapfogalmak. 9. évfolyam, tagozatos osztály Halmazok, halmazműveletek. Számhalmazok. Descartes szorzat. Oszthatóság, prímszámok, lnko és lkkt. Hatványozás, normál alak. Nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel, polinomok osztása. Számrendszerek. Négyzetgyökvonás és műveletei. Arányok, százalékszámítás. Függvények és függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész fgv), függvényjellemzés. Logikai műveletek. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. Mátrix, determináns. Szöveges feladatok. Geometriai szerkesztések, geometriai transzformációk. Szimmetrikus alakzatok. Háromszögek, négyszögek, kör. Szabályos testek. Statisztikai alapfogalmak, diagramok. 10. évfolyam Gondolkodási módszerek, sorbarendezések. Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldása. Vektorok. Klasszikus valószínűség. 10. évfolyam, tagozatos osztály Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, paraméteres egyenletek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Párhuzamos szelők tétele. Szögfelező tétel. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Hasonlósági transzformációk. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat aránya. Területképlet. Két kör közös érintője

8 Kerületi és középponti szögek, látókörív, húrnégyszögek, érintőnégyszögek. Vektorok, vektorműveletek. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, térelemek hajlásszöge. Tetszőleges szög szögfüggvénye, trigonometrikus függvények. Skatulya-elv, logikai szita, teljes indukció. Klasszikus valószínűség. 11. évfolyam Kombinatorika, permutációk, variációk, binomiális együtthatók. Gráfok. Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek egyenletrendszerek. Exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus függvények. Skaláris szorzat, szinusz- koszinusz-tétel, trigonometrikus egyenletek. Koordinátageometria: két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja, háromszögek súlypontja. Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. A valószínűség klasszikus modellje, visszatevéses mintavétel. 11. évfolyam, sáv Számtani és mértani sorozatok. Sorozatok tulajdonságai. Konvergens sorozatok. Sorozatok határértéke. Mértani sorok. Függvények határértéke, folytonossága. Differenciálszámítás és alkalmazása. Számrendszerek. Paraméteres egyenletek. Különböző egyenlet és egyenletrendszer megoldási módszerek. Determináns alkalmazása. Számtani és mértani közép kapcsolata. 12. évfolyam A logika alapjai. Állítások tagadása, implikáció megfordítása. Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria. 12. évfolyam, sáv Integrálszámítás és alkalmazása. Komplex számok. Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria.

9 Fizika 7. osztály Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei. Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos és gravitációs kölcsönhatások A testek mozgása A hely és mozgás viszonylagossága. Egyenes-vonalú egyenletes mozgás. Változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma. A szabadon eső test mozgása A dinamika alapjai A tehetetlenség törvénye. A sűrűség. Az erő fogalma. Legismertebb erőfajták. Az erőmérés. Erő ellenerő. Több erőhatás együttes eredménye. A súrlódási- és a közegellenállási erő. A forgatónyomaték A nyomás A nyomás fogalma. A folyadékok nyomása. Gázok nyomása. Közlekedőedények, hajszálcsövek. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. A testek úszása, lebegése, és elmerülése Energia, energiaváltozások Az energia fogalma. Munkavégzés és a munka. Egyszerű gépek. A testek belső energiája. A fajhő. Az égés. A teljesítmény. A hatásfok Hőjelenségek A hőterjedés. A hőtágulás. Halmazállapot-változások: Az olvadás és a fagyás. A víz sajátos viselkedése. Párolgás, forrás, lecsapódás. Hőerőgépek 8. osztály Elektromos alapjelenségek; az egyenáram Elektromos kölcsönhatás. Elektromos töltés. Vezetők és szigetelők. Az áramerősség. Az elektromos áramkör. Az áramerősség mérése. Az elektromos feszültség. Ohm törvénye. Vezetékek elektromos ellenállása. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása Az elektromos áram hatásai; az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hő-, mágneses, vegyi és élettani hatása. Az elektromos áram gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos mező munkája. Joule törvénye. Az elektromos teljesítmény. Az elektromos fogyasztás Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram Indukciós alapjelenségek: mozgási indukció, nyugalmi indukció. Váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram tulajdonságai. A transzformátor. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos energia szállítása. Energiatakarékosság. A lakás elektromos hálózata. Fogyasztók és teljesítményük Fényjelenségek A fény tulajdonságai. A fény terjedése. A fény visszaverődése. A síktükör. A homorú tükör. A domború tükör. Képszerkesztés. A fénytörés. Fénytörés párhuzamos falú lemezen és prizmán. A gyűjtőlencse. A szórólencse.

10 A vetítőgép és a fényképezőgép. A mikroszkóp és a távcső. Az emberi szem és a látás. A testek színe 9. évfolyam Kinematika Kinematikai alapfogalmak. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, mérés. Egyenes vonalú mozgások. Mozgások a gravitációs mezőben. Összetett egyenes vonalú mozgások. Görbe vonalú mozgások leírása. Az egyenletes körmozgás. Az egyenletesen változó körmozgás Dinamika Newton törvényei. A dinamika alapegyenlete. A lendület. Pontrendszerek. A lendületmegmaradás törvénye. Ütközések. A rakétaelv. A nehézségi erő és a súly. Súrlódási erők. Közegellenállás. Mozgás lejtőn. A körmozgás dinamikája. Pontrendszerek tagjainak mozgása Gravitáció Kepler törvényei. Newton féle gravitációs törvény. A csillagászat és az űrkutatás története Merev testek Sztatikai alapfogalmak. Merev testre ható erők összegzése. Merev test egyensúlyának feltétele. A súlyvonal és a súlypont,. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek. A forgómozgás alapegyenlete. Perdület. Analógiák a haladó és a forgómozgás között Energia Munka. Energia. munkatétel. Emelési munka, magassági energia. Változó erő munkája, rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradásának tétele, az általános energiamegmaradási törvény. Teljesítmény és hatásfok 10. évfolyam Hidrosztatika Nyomás, hidrosztatikai nyomás. Archimédesz törvénye. A légnyomás Hőtágulás Gázok állapotváltozásai Izobár, izochor és izoterm folyamatok, ábrázolásuk p-v-diagramon. Az egyesített gáztörvény. Állapotegyenlet. A gáz nyomásának és hőmérsékletének molekuláris értelmezése, szabadsági fok Hőtani folyamatok A gáz energiája. Hőközlés, munkavégzés. Az I. főtétel. Hőkapacitás, fajhő. A térfogati munka. Adiabatikus állapotváltozás. A hőtan II. főtétele Kalorimetria Párolgás és forrás. Olvadás és fagyás. Keverési feladatok Elektrosztatika

11 Alapjelenségek,. Coulomb-törvény. Az elektromos mező és a térerősség. Erővonalak. Az elektromos mező munkája, Feszültség. A potenciális energia és az elektromos potenciál. Vezetők elektrosztatikus mezőben. Kapacitás, kondenzátorok. Az elektromos mező energiája 11. évfolyam Egyenáram Az elektromos áram fogalma, feltétele. Áramerősség. Ohm-törvény. Az ellenállás függése a vezető alakjától és a hőmérséklettől. Galvánelemek. Ohm törvénye teljes áramkörre. Joule törvénye. Kirchoff törvényei, eredő ellenállás. Elektromos áram folyadékokban. Elektromos áram gázokban. Elektromos áram vákuumban. Elektromos áram félvezetőkben. Félvezető eszközök Magnetosztatika Mágneses alapjelenségek. Az indukcióvektor. 3. Indukcióvonalak, indukciófluxus. Áramvezetők mágneses tere. A mágneses tér szerkezete. A mágneses Lorentz-erő. Elektromágnes és alkalmazásai. Mozgási elektromágneses indukció. Váltakozó feszültség Az időben változó mágneses mező Nyugalmi elektromágneses indukció. Kölcsönös indukció, önindukció. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Váltakozó áramú ellenállások, soros RLC-kör. A transzformátor Mechanikai rezgések A rezgéstan alapfogalmai. Harmonikus rezgés időbeli lefolyása. Rugóra függesztett test és a fonálinga periódusideje. Csillapított rezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések. Rezgések összetétele Mechanikai hullámok A hullámtan alapfogalmai. Longitudinális és transzverzális hullámok. A polarizáció. Hullámok találkozása. Hullámok visszaverődése és törése. A Huygens-elv és a Huygens- Fresnel-elv. Állóhullámok. A hang. Sípok. A hang hullámtulajdonságai. A fül és a hallás. A Doppler-effektus 12. évfolyam Optika Fény az új közeg határán: Visszaverődés, törés. A fény mint hullám: polarizáció, fényelhajlás résen és rácson. Diszperzió. A fénysebesség mérése. Lencsék és tükrök. Fontosabb optikai eszközök. Holográfia Atomfizika A speciális relativitáselmélet. A hőmérsékleti sugárzás. Az elektron felfedezése. A röntgensugárzás. A fényelektromos jelenség. Elektroninterferencia. Az állapotfüggvény, valószínűségi értelmezése. A Heisenberg-törvény. Egydimenziós dobozba zárt elektron. A hidrogénatom elektronja. A mellékkvantumszám. A periódusos rendszer alapja Atommagfizika

12 Az atommag felfedezése: Rutherford kísérlete, atommodellek. Atommag, rendszám. Az erős kölcsönhatás. Könnyű magok. A cseppmodell. Radioaktivitás, bomlástörvény. Sugárvédelem. Maghasadás. Magfizikai láncreakció. Atomreaktor. Atomerőmű. Magfúzió Csillagászat A világegyetem szerkezete, összetétele. Ősrobbanás. A csillagok születése. A Nap energiatermelése és az önszabályozás módja. A csillagok "élete és halála". A Naprendszer. A Föld. Emberiség és energia

13 Testnevelés Teljesítményszintek testnevelésből a mindennapos testedzés óráinak (úszás, tornatermi) 30%-át meghaladó mértékű mulasztása esetén teendő osztályozó vizsgán évfolyamok számára: Úszás 5-6. osztály 7-8. osztály osztály 800 m úszás 25 perc 20 perc 20 perc 100 m mellúszás 2:00 1:50 1: m gyors 1:45 1:35 1: m hát 1:50 1:45 1:45 Torna 5-6. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 4 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás 7-8. osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás osztály Talajtorna: 7 tanult elemből összeállított gyakorlat Szekrényugrás: 5 részes szekrényen zsugorkanyarlat vagy átguggolás Labdajáték (választható) Kosárlabda: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, fektetett dobás osztály: futás közben kétkezes mellső átadás párban, kapott labdával fektetett dobás + Elmélet: alapvető játékszabályok Kézilabda: 5-6. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés 7-8. osztály: labdavezetés, kitámasztással kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, labdaátadás társnak majd a labda szabályos átvételével felugrásból kapura lövés a kilences vonalról + Elmélet: alapvető játékszabályok Labdarúgás: 5-6. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés 7-8. osztály: szlalom labdavezetés, kilences vonalról kapura lövés osztály: szlalom labdavezetés, átadás társnak majd visszagurított labdával kapura lövés + Elmélet: alapvető játékszabályok Atlétika 2000 m futás: osztály: táblázat szerinti szintidő

14 Távolugrás: 5-6. osztály: 2,5 m 7-8. osztály: 3,2 m (lány)- 3,6 m (fiú) osztály: 3,4 m (lány)- 4 m (fiú) Kislabdahajítás: 5-6. osztály: 25 m fölött 7-8. osztály: 30 m fölött (lány)- 35 m fölött (fiú) osztály: 30 m fölött (lány)- 40 m fölött (fiú) Erőelemek Kötélmászás Négyütemű gyakorlat: 5-6. osztály: 1 perc alatt 20 db 7-8. osztály: 1 perc alatt 25 db osztály: 1 perc alatt 25 db Bordásfalon hátsó függésben páros lábemelés vízszint fölé: 5-6. osztály: lány-10, fiú osztály: lány-15, fiú osztály: lány-15, fiú-25

15 1000 m futás Leány 2000 m futás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 05:20 05:00 04:40 04:20 10:40 10:30 10:20 10:05 09:45 09:25 09:20 09: :00 05:50 05:30 05:05 11:05 10:55 10:45 10:25 10:05 09:45 09:45 09: :35 06:25 06:00 05:50 11:35 11:25 11:15 10:55 10:35 10:15 10:15 10: :40 07:20 07:05 06:50 12:20 12:10 12:00 11:40 11:20 11:00 10:50 10: m úszás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 04:30 04:20 04:15 04:00 03: :00 04:50 04:45 04:30 04: :35 05:25 05:15 05:00 04: :40 06:30 06:20 06:00 06:00 Medicinlökés Leány Pont 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,5 6,5 7 7,5 7 7,5 8 8,5 7,5 8,0 8,0 4 5,5 5,5 6 6,5 6 6,5 7 7,5 6,5 7,0 7,0 3 4,5 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 5,5 6,0 6, ,5 4 3,5 4 4,5 5 4,0 4,5 4,5 5-ös ugrás Leány 10-es ugrás Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 6,2 6,2 6,5 7,5 8,5 16, , , ,5 4 5,6 5,6 6,1 7,1 8,1 15, ,2 17,9 18,5 18, ,7 6,7 7,5 14, , ,5 2 4,1 4,1 5,1 6 6, ,5 14,2 14,4 14,9 14,9 15,4 Alden-próba Leány 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 5 27,5 27, , ,4 24,1 23,8 23,5 22,6 22,0 21,0 4 28,7 28,7 28,2 27,3 27,5 25,6 25,3 25, ,8 23,0 22,5 3 29,6 29,6 29,2 28,5 28,5 26,9 26,6 26, ,0 24,0 23,5 2 31,4 31,4 30,8 29, ,2 28,2 27,6 27,5 26,5 25,5 25,0 A testnevelés osztályozó vizsga anyaga osztályban, előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanulók számára Fiúk Lányok ATLÉTIKA: 60m síkfutás időre; jeles: 8,2 mp. 9.2 mp. jó : 8,5 mp. 9.5 mp. közepes: 8,7 mp. 9.8 mp elégséges: 9,0 mp mp m síkfutás időre; jeles: 8:00 perc 9:30 perc jó: 8:20 perc 9:50 perc közepes: 8:40 perc 10:10 perc elégséges: 9:00 perc 10:30 perc. Magasugrás; jeles: 145 cm 125 cm

16 jó: 140 cm 120 cm közepes: 135 cm 115 cm elégséges: 130 cm 110 cm, vagy Távolugrás; jeles: 490 cm 410 cm jó: 460 cm 380 cm közepes: 430 cm 350 cm elégséges: 400 cm 320 cm. Kislabdahajítás; jeles: 45 m 32 m jó: 40 m 28 m közepes 35 m 24 m elégséges: 30 m 20 m, vagy Súlylökés; jeles: 9,25 m 7,00 m jó: 8,75 m 6,50 m közepes: 8,25 m 6.00 m elégséges: 7,75 m. 5,50 m. TORNA: Talajgyakorlat: az öt kötelező elem ( gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás ), illetve a szabadon választható elemek közül legalább egy szerepel a gyakorlatban és a végrehajtás megfelelő összekötő elemek kapcsolásával, jó ritmusban, helyes testtartással történik Szekrényugrás: fiúk: négyrészes, hosszában állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. lányok: négyrészes keresztben állított szekrényen guggolóátugrás, melynek mindkét íve magas és biztonságos. FÜGGESZKEDÉS KÖTÉLEN (fiúk): állásból indulva dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. MÁSZÁS KÖTÉLEN (lányok): állásból indulva mászókulcsolással, dinamikusan haladva az öt méter hosszú kötél tetejéig. LABDAJÁTÉKOK: (egy labdajáték választása kötelező) Kosárlabda: 1.) fektetett dobás végrehajtása társtól átvett labdával mindkét oldalra. Pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott erőteljes irányváltoztatás után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás után egy kézzel kosárra dobás. Három kísérletből legalább egy kosarat el kell érnie a vizsgázónak. 2.) Büntetődobás 10 kísérletből 7 sikeres dobás jeles, 5 sikeres dobás jó, 3 sikeres dobás közepes, 2 sikeres dobás elégséges. Röplabda: 1.) kosárérintés 2 m sugarú körben, a labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell játszani: 20 db. jeles, 15 db. jó, 10 db. közepes, 5 db. elégséges. 2.) alkarérintés 2m sugarú körben, a labdát legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani 15 db. jeles, 12 db. jó, 9 db. közepes, 6 db. elégséges. 3.) nyitás választott technikával a támadóvonal mögé: 5 db. jeles, 4 db. jó, 3db. közepes, 2 db. elégséges. Kézilabda: 1.) kapura lövés gyorsindítás után. Pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával, lépéshiba nélkül, levegőből, egy lábról felugrás után megfelelő technikával végrehajtott kapura lövés. Három kísérletből legalább egy kapura lövést sikeresen kell

17 végrehajtani a vizsgázónak. 2.) büntetődobás: a kapu bal és jobb sarkában felállított zsámolyt felváltva kell célozni, földről pattant találat nem érvényes. 10 kísérletből 5 találat jeles, 4 találat jó, 3 találat közepes, 2 találat elégséges. 3.) távolba dobás helyből vagy 2-3 lépés nekifutás után: fiúk: lányok: jeles: 27m 21m jó: 25m 19m közepes: 23m 17m elégséges: 21m 15m. Labdarúgás: 1.) labdaemelgetés ( dekázás ) a földről felvett, vagy feldobott labdát bármely testrésszel kell a levegőben tartani: fiúk lányok jeles: 15 db. 11 db. jó: 13 db. 9 db. közepes: 11 db. 7 db. elégséges: 9 db. 5 db. 2.) szlalom labdavezetés - 10m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda között szlalom labdavezetés oda-vissza. Futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és ütemben mindkét lábbal kell a labdát vezetni. 3.) félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól méterre elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labdát kapura kell rúgni. Értékelhető teljesítmény, ha a vizsgázó labdával eltalálja a célt, majd a visszapattanó labdával a kapura lövést jó ütemben és pontosan hajtja végre. ÚSZÁS: 1.) 50m leúszása időre választott úszásnemben, szabályos fordulóval. 2.) 200 m leúszása időre választott úszásnemben szabályos fordulóval. fiúk: lányok: 50m 200m 50m 200m jeles: 40mp 3:00 perc 50mp 3:40 perc jó: 45mp 3:10 perc 55mp 4:00 perc közepes: 50mp 3:20 perc 1:00p 4:20 perc elégséges: 55mp 3:40 perc 1:05p. 4:40 perc. Vagy: 3.) 500 m leúszása időre: Fiúk: Lányok: Jeles: Jó: Közepes: Elégséges:

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben