Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében"

Átírás

1 Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Doktori tézisek Berkes Péter Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Szegedi Péter egyetemi docens, Ph.D. Dr. Frenkl Róbert professor emeritus, DSc. Szigorlati bizottság elnöke: Dr. habil. Gombocz János egyetemi tanár, CSc. Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Bognár József egyetemi docens, Ph.D. Dr. Borbély Attila c. egyetemi docens, Ph.D. Dr. Vingender István főiskolai docens, Ph.D. Budapest 2008.

2 BEVEZETÉS Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen. (Kotler, P.) A sporttudomány kutatási területe igen sokszínűvé, bizonyos tekintetben meglehetősen összetetté vált, s mindennek egyenes következménye, hogy a természettudományi megközelítéssel egyenrangúan megjelentek például a sport piaci aspektusú kérdésköreit taglaló tudományos munkák, mely tárgykörbe e dolgozat is tartozik. Tudományos munkásságom arkhimédészi-pontját a honi hivatásos labdarúgás üzleti alapú működéséről szóló doktori disszertáció egyik végkövetkeztetése jelenti. Mely szerint: A hazai labdarúgó vállalkozások esetében a működési bevételek jelentős mértékben támaszkodnak a szponzori bevételekre és kevéssé diverzifikáltak. A futballtársaságba történő befektetés megtérülése többek között a szponzori bevételek nagyságának alakulására lehet érzékeny (András 2003). Ebből a gondolati keretből kiindulva az empirikus eredményeken nyugvó - a professzionális labdarúgás szponzorációs piacára fókuszáló - tudományos dolgozatom több éves kutatói munkásságom részeredményeit összegzi. A professzionális labdarúgás, mely - a szórakoztató-iparág gyöngyszemeként nyilvántartott, mint a leginkább piacképes, de egyben legneuralgikusabb pontjaként, számos negatív externáliával terhelve - meghatározó részpiaca a honi sportágazatnak. A futball gazdasági relevanciájának növekedése érthető módon megteremtette a sportág marketing orientált megközelítésének létjogosultságát és igényét (Ming és mtsai 2001). A világ labdarúgása a 90-es években a kapitalizálódás útjára lépett, ami azt jelenti, hogy a labdarúgásba áramló pénzösszegek már nem a potenciális támogatói szektor presztízsfogysztását szolgálják, hanem olyan invesztícióról, működő tőkéről van szó, amely legalább normálprofitot termel (Dénes 1998a, 1998b, Rines 2000, Kolah 2004, Miles és Rines 2004). Ez csak úgy lehetséges, ha a kínált szórakozási lehetőségeket megfelelően képesek a kínálati szereplők menedzselni a keresleti oldal fogyasztói csoportjai felé. A modern látványfutball 1 duális célrendszerének fő ismertetőjegye úgy foglalható össze, hogy mind sportszakmai, mind gazdasági értelemben kell élet- és versenyképesnek lennie a labdarúgásnak, mint iparágnak. A látványfutballban létrejövő gazdasági tranzakciók rendkívül sokrétűek lehetnek a keresleti típusok függvényében. A létrejövő gazdasági tranzakciók közül első helyen a szponzorációt szokás említeni. Friss elemzések ugyanakkor rámutatnak, hogy e megoldás piaci alapjai még hosszabb távon sem feltétlenül adottak a fenntartható működés biztosításához (András 2003, Kozma és Nagy 2003). A futballvállalkozások esetében az egyes 2

3 bevételi források egy-egy piacként értelmezhetőek, az üzleti alapon működő labdarúgó társaság bevételi forrásait jelentő piacok az alábbi módon szegmentálhatóak: fogyasztói piac (jegy- és bérletbevétel); játékos-piac (játékos-értékesítés bevétele). közvetítési jogok piaca (közvetítési jogokból származó bevétel); szponzori piac (szponzori bevételek); merchandising-piac (arculatátvitel, a sport immateriális vagyoni értékeinek piacosítása); Kutatásom sajátos profiljából adódóan, - a fentebb sorolt piacok közül - elsősorban a szponzori piac jellemzőivel és aggregált hatótényezőivel kívánok mélyebben foglalkozni. András (András 2003) által felállított szponzorációs piac egy továbbfejlesztett, több hatótényezőt tartalmazó koncepciójával élek (lásd 1. táblázat). 1. táblázat A hivatásos labdarúgás sportszponzori piacának jellemzői A termék (a csere tárgya) A csere tárgyának legfőbb jellemzője A termék értékére ható főbb tényezők (value driverek) A piac szereplői: - eladó: - vevő: - közvetítő: Magatartást befolyásoló legfőbb tényező -sporttal (sportoló, sportesemény, sportszervezet) kapcsolatos megjelenés képzettársítás (asszociáció) lehetősége - hosszú távúság, kétoldalúság, marketing-kompetencia -sporttermék sajátossága (sportág sikere, tradíciói, ismertsége) -sport és média kapcsolatával (médiaképesség, tömegmédiatámogatottság) -marketing-megjelenési lehetőség -sportág, sportoló, csapat közönségkapcsolata (rendezvény látogatottsága, reklám- és költséghatékonysága - opportunity cost 2 ); -sportrendezvény (esemény) közönségének demográfiai, pszichográfiai, szociográfiai, magatartás változói - sport, sportág. Sportoló, csapat közönség körében kialakult imázsa - imázs-transzfer 3 ; -differenciált ellenszolgáltatáshoz kapcsolt szponzori szintek, kategóriák - szponzorált lehet: sportoló, sportszervezet, sportszövetség, sportesemény - szponzor jellemzően marketing céllal közeledő vállalat - sport(marketing)- és médiaügynökségek - szponzorált reklámértéke, imázsa Forrás: András (2003) alapján Berkes és Nyerges (2006) A hazai labdarúgó-társaságok a működési bevételek tekintetében jelentős mértékben támaszkodnak a szponzori bevételekre és kevéssé diverzifikáltak. A dolgozat középpontjában annak a kérdésnek az elemzése áll, hogy melyek azok az alapvető marketingorientációs tényezők, amelyek a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacán a kínálati 3

4 szereplők marketing- és szponzorációs tevékenységét, valamint a keresleti oldal integrált marketingkommunikációt 4 alkalmazó szponzorvállalatait vezérlik. Tény, hogy számos labdarúgó vállalkozás szakmailag kiváló, de nem szervezi tevékenységét marketing-orientált módon, s ez korlátot szabhat sikereiknek. Az is tény, hogy jó néhány multinacionális, integrált kommunikációt folytató cég sem kezeli stratégiai szinten a szponzorációt a marketingkommunikációs rendszerében. A sportág problémája sokkal összetettebb annál, hogy a sport finanszírozására lenne leegyszerűsíthető - egyéni és közösségi (társadalmi) motivációk, pszichológiai és szociológiai komponensek hatnak -, mégis ha a multinacionális cégek megjelenésének a következményeit vizsgáljuk, akkor elsősorban a finanszírozás konfliktusai kerülnek előtérbe. Tudományos dolgozatomban marketingkommunikációs aspektusból vizsgálom a hazai professzionális labdarúgást, azon belül is az első osztályban szereplő csapatokat működtető gazdasági társaságokat és a szponzoráló vállalatok szponzorációs indítékait, a szponzoráció eredményességét, hatékonyságát elemző - Marketing Return on Investment - módszereket (továbbiakban: ROI). A marketingkutatás korlátozó tényezői A honi - szélesebb értelemben vett szponzorációs, és szűkebben vett - futball-szponzorációs piaccal kapcsolatos pesszimisztikus percepciókhoz hozzájárul, hogy hazánk területén, a számos anomáliával terhelt szponzorációs piac nem igazán jellemezhető megbízható források által. Ebből adódik, hogy a tőlünk nyugatabbra található fejlettebb szponzorációs piacok vizsgálata sokkal szofisztikáltabb kutatási módszerekkel közelíthető, még hazánkban be kell érnünk a soft értékelési eljárásokkal. Magyarország sport- és futballpiacának szerény mérete a tisztán üzleti logika alapján erős korlátozó tényező. Longitudinális kutatások hiányában nincs lehetősége a kutatónak a szponzorációs piac potenciáljának növekedését nyomon követni, így a BigFive országok (angol, német, olasz, spanyol, francia) szponzorációs piacaival kapcsolatban a komparatív elemzés nem kivitelezhető. CÉLKITŰZÉS A szponzoráció szakirodalmának vázlatos áttekintése, valamint új szemléletű elméleti hátterének megvilágítása után kirajzolódott egy eddig hazánkban kevéssé kutatott terület. Az 4

5 empirikus kutatás elindítását több tényező is motiválta, a kutatás tartalmilag több témakör köré csoportosítható. A hazai élvonalbeli labdarúgó-társaságok marketing- és szponzorációs tevékenységéről, valamint az üzleti alapon szponzoráló vállalatok körében eddig még nem készült olyan átfogó, feltáró jellegű felmérés, amely a szponzorációs tevékenységük makroszintű tényezőiről szakmai megalapozottsággal, alakított volna ki komplex körképet. Egyszerre feltáró, és empirikus alapokon nyugvó, megértő szakmai elemzést mind a mai napig nem produkált a témában a hazai sporttudomány. A feltáró jellegű, empirikus keresztmetszeti, marketingkutatás elsődleges célja normatívan megfogalmazva az, hogy feltérképezze, hogy: a labdarúgó-vállalkozások mennyire tájékozottak a marketing-és és szponzorációs tevékenység lehetőségeit illetően, tisztában vannak-e gyakorlati jelentőségével, és mennyire értékelik fontosnak szerepét a hosszú távú sikeres működés kapcsán. melyek a hivatásos labdarúgásban szponzorként jelen lévő, integrált marketingkommunikációt alkalmazó vállalatok futball-szponzorációs tevékenységét jellemző célkitűzések; melyek a szponzorációs invesztíció hatékonyságát értékelő (ROI) eszközök; A kutatásnak - a kutatási hipotézisekre adható adekvát válaszalternatívákon túl - az is célja, hogy a sportmarketing fogalmi apparátusát, ismeret- és összefüggésrendszerét felhasználva bemutassa a szponzorációs piac kínálati- és keresleti oldalának aspektusából a szponzorációs tevékenység stratégiai fókuszpontjait, megteremtse vizsgálatának elméleti hátterét. A professzionális labdarúgás szponzorációs tevékenységének elméleti, koncepcionális tárgyalása integráltan még nem történt meg. Az áttekintett hazai és nemzetközi kurrens szakirodalom nem áll össze egységes konzisztens rendszerré. Kívánatos tehát egy olyan differenciált, komplex és többoldalú interakción alapuló megismerési és problémakezelési stratégia érvényesítése, mely biztosíthatja, hogy pontosabb, objektívebb képet alkothassunk a professzionális labdarúgás szponzori piacáról. Így a kutatás céljainak tükrében jelen értekezés egyrészt hiánypótló, másodsorban képes alapvető trendeket, irányokat kimutatni a vizsgált területen és kiindulási alapot nyújthat további, mélyrehatóbb és részletesebb kutatások indításához, illetve ösztönzéséhez. 5

6 ANYAG ÉS MÓDSZER Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt bő másfél évtized során végbementek azok a gyökeres változások, amelyek a futball piacán is markánsan éreztetik hatásukat. Az átalakulások hektikus időszaka nagyrészt lezárult és a professzionális futball területén is kialakulóban van a fejlett piacgazdaságokra jellemző piaci szerkezet. Abból a feltételezésből indulok tehát ki, hogy a professzionális labdarúgás területén jelen lévő szponzori piac operatív szektora profilban egyre inkább közelít a fejlett piacgazdaságokra jellemző paraméterekhez. Bár a folyamat korántsem tekinthető befejezettnek. A szakirodalmi ismeretekre, illetve a piaci tapasztalatokra építve a következő hipotézisek beigazolódását valószínűsítem. Az empirikus marketingkutatás hipotézisei Feltételezem, hogy az élvonalbeli labdarúgó-vállalkozások terén meghonosodott a marketing szemléletű magatartás, mely szemléletmód értelmében operacionalizálhatóvá válnak a marketing- és szponzorációs tevékenység tervezésével kapcsolatos főbb stratégiai elemek, indikátorok; Feltételezem, hogy a piaci viszonyok kialakulásával a szponzorációs tevékenység esetében is meghonosodott a marketing szemléletű vállalati magatartás, s tetten is érhető mindez a szponzorációs tevékenység makro-szintű tényezőinek (célkitűzés, hatékonyságértékelés) tudatos tervezésén, s alkalmas arra, hogy a vállalati médiadiverzifikáció hatékonyságát növelje; Továbbá feltételezem, hogy összefüggés fedezhető fel a szponzorvállalatok oldaláról a különböző kategóriájú szponzori célok prioritása (fontossága) és a különböző kategóriájú szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerek (ROI) prioritása (fontossága) között; Az empirikus marketingkutatás módszere Primer marketingkutatási módszereket illetően kvantitatív (survey) módszert használtam, melynek keretében nemzetközi kutatások során alkalmazott, standardizált mérőeszközt alkalmaztam. Értekezésem módszertani magalapozásához Babbie (Babbie 1998) munkáját vettem kiindulási alapul. A kérdőívek egyes itemeinek a kidolgozásában nemzetközi kutatási eredményekre, - főként Van Heerden (Van Heerden 2001) és Kotler (Kotler 1977, 1997), 6

7 valamint Crowley (Crowley 1991) valamint Farelly (Farelly és mtsai 1997) alapozó kutatására - illetve honi kutatási adatokra támaszkodtam. A szerkesztett kérdőívet tartalmi, strukturális és gyakorlati szempontból, valamint a reliabilitás és tartalmi validitás, - mint elsődleges tesztkritériumok - biztosítása céljából hazai marketing és szponzorációs szakértők egy pilot study vizsgálat keretében előzetesen tesztelték. A labdarúgó társaságokat célzó kérdőívet gyakorlati szempontok miatt két, míg a szponzorvállalatokat célzó kérdőívet négy fő részre tagoltam. A mintavételi keretet egyrészt a professzionális futballtársaságok, másrészt a klubok szponzorairól összeállított lista képezte. Az alapsokaság összetétele, mintavételi módszer Alapsokaság: A kutatás céljait szem előtt tartva és a szakmai specifikumokat is előtérbe helyezve alapsokaságnak a kínálati oldal részéről a 2005/2006, illetve a 2006/2007 labdarúgószezonban indulási jogot szerzett, hivatásos csapatot működtető gazdasági társaságokat (N=18), a keresleti oldal részéről a magyar élvonalbeli labdarúgó-vállalkozásokat szponzoráló vállalatok körét (N=103) tekintettem. Mintavételi módszer: A szponzorvállalati kör esetében a rendelkezésre álló mintavételi eljárások közül a nem valószínűségi - szakértői mintavételi eljárást - alkalmaztam. Azon vállalati kört vontam a kutatásba, melyek marketingkommunikációjukat tekintve integrált kommunikációt folytattak (N=57). Az integrált kommunikációt a dolgozatom elméleti keretében ismertetett nyolc ismérvvel azonosítom. A szponzoráció releváns minden típusú üzleti vállalkozásnál, egyelőre azonban a szponzoráció ilyen típusú elfogadása inkább a nagyobb vállalatokra jellemző. A primer információt biztosító survey-módszer mellett a szekunder adatok megszerzése érdekében sajtóelemzést, dokumentum elemzést is használtam. A másodlagos információk közül, mint hivatalos források a Magyar Labdarúgó Liga, a Deloitte & Touche cég által publikált adatok kerültek feldolgozásra. Az eredmények interpretálását elősegítő statisztikai analíziseket - deskriptív elemzés, Pearson-féle korrelációs analízist - a Statistica for Windows 6.0, Stat-soft Inc. (2001) programcsomaggal készítettem. 7

8 EREDMÉNYEK A szponzorvállalatok szponzorációs stratégiájának makro-szintű tényezői A sportszponzorálás kérdésén belül feltétlenül tisztázni kell a futballszervezetek szponzorokhoz fűződő viszonyát, s következetesen meg kell jeleníteni a kettejük kapcsolatában a gazdasági funkciót, tisztázni kell a szponzorációt vállaló privátgazdasági szereplők motivációs tényezőit. A gazdasági szféra a labdarúgó- és egyéb sportszervezetek finanszírozásában akkor tekinthető motiváltnak, amennyiben valamilyen gazdasági funkció kapcsolódik hozzá. Gazdasági funkció hiányában a kínálati és keresleti szereplők között sajátos érdekeltségi és felelősségi kapcsolat alakul(hat) ki, mely igencsak ingatag értékviszonyokon nyugszik. Ezen utóbbi esetben - gazdasági, s egyéb marketing- és kommunikációs funkció hiányában - a szponzor motiválatlan lesz, melyből az következik, hogy a két fél közötti kapcsolat is motiválatlanná válik. A szponzorációs tevékenység célkitűzéseinek ismertetése A válaszadók a kutatási kérdőív keretében felkínált szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos célokat egy 5-fokú intenzitásskálán (1 - egyáltalán nem fontos -tól, 5 - nagyon fontos -ig) rangsorolták. A (2. táblázat) a lehetséges szponzori részcélok 5 relatív kategóriába sorolása mentén szemlélteti a prioritásokat. A célkategóriák ilyen irányú felosztása a legelfogadottabb elméleti és gyakorlati megfontolásból egyaránt. 2. táblázat A főbb szponzori célkategóriák értékei Főbb szponzori célkategóriák fontossága Átlag Szórás Értékesítési célok 3,88 0,8 Termék/márka/szolgáltatás tevékenységhez kapcsolt célok 3,81 1,01 Vállalati célok 3,76 0,91 Médiamegjelenéssel kapcsolt célok 3,7 0,88 Hospitality / vendéglátás 3,36 1,22 Az 5 relatív célkategória egyes részcélkitűzései alapján a vállalati célkitűzés kategóriája szempontjából az imázs építése (4,53) a legdominánsabb cél. Meglepő módon nem található az első három legfontosabb vállalati célkitűzés között a vállalati név asszociációja egy sikeres csapattal, eseménnyel, egyéni sportolóval (3,87), noha a futballra jellemző tulajdonságok (siker, erő, győzelem, dinamizmus) hatékony asszociációs lehetőséget jelenthetnének a 8

9 vállalatok számára. A termék, márka, szolgáltatás kapcsolt célok kategóriájában a márkahűség növelése (4,31), ismertség (4,13), márkatudatosság (4,00), kapta a legmagasabb értékeket. Az értékesítési kategória esetében a hosszú-távú értékesítés növelés (4,33), mint cél, akkor lehet fontos, hogyha maga a szponzorálás is hosszú távú. A média-megjelenéssel kapcsolatos célok esetében a szponzorált esemény alatti médiaérdeklődés fenntartását (TV, rádió, sajtó) (4,20) preferálják leginkább a szponzorok. Mindez abból eredeztethető, hogy a marketinggyakorlat szerint a szponzorációs tevékenység során alacsonyabb fajlagos egységköltséggel érik el a potenciális sportfogyasztókat a szponzorok, mintha egyéb marketingkommunikációs médiumot, klasszikus médiakomponenst vennének igénybe. A szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerek relevanciája Ebben a fejezetben a szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerekkel (ROI) kapcsolatos válaszadói véleményeket elemzem. A válaszadók a kutatási kérdőív keretében felkínált szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos hatékonyságértékelő módszerek fontosságát és alkalmazási gyakoriságát egy 5-fokú intenzitásskálán (1 - egyáltalán nem fontos -tól, 5 - nagyon fontos -ig; 1 nagyon gyakran -tól, 5 soha -ig) rangsorolták. A szponzorációs célok ismertetéséhez hasonlóan, illetve az áttekintett szakirodalmi ismeretanyagra építve törekedtem a kutatási kérdőívben az értékelési módszerek minél szélesebb skáláját feltüntetni, adekvát értékelési módszert kínálva minden szponzori célkitűzés értékelésére. Természetesen az egyes vállalati szegmensek számára más-más célkitűzések, más-más értékelési módszereket indukálnak, de közös jellemzőjük, hogy a labdarúgás területén vélnek felfedezni szponzorációs potenciált. Mindezért indokolt lehet egy globális kép kialakítása. A szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek betartása (4,79), úgy tűnik az egyik elsőszámú értékelési tényező. A rendezvény látogatottsága (4,57), mint értékelési szempont a mai magyar labdarúgás egyik neuralgikus pontja. A nézettség alacsony! Feloldhatatlan ellentét feszül a népszerűség és sikeresség között. A helyi fogyasztói bázis számosságán és összetételén múlik a további fogyasztói csoportok involválódása a sportszolgáltatás folyamatába. A CPT (cost per thousand) 1000 fő elérésének költsége (3,14), mint hatékonyságértékelő tényező és médiahatékonysági mutató rendkívül alacsony értékkel szerepel. A sportfogyasztók (szurkolók) demográfiai, pszichográfiai jellemzők mentén történő szegmentációját (3,00) nem tartják fontosnak a szponzorok. Ez az értékelési szempont a szponzorációs aktivitások fókuszáltságát hivatott demonstrálni. 9

10 Összefüggések a szponzorációs célok és az értékelési módszerek között A szponzorvállalatokra vonatkozó elméleti hipotéziseim tesztelésére - a szponzorációs célkitűzések és értékelési metódusok prioritása közötti korreláció vizsgálatára - a Pearson-féle korrelációs analízist alkalmaztam. Azokat a kapcsolatokat vettem figyelembe, amelyeknél a koefficiens értéke (r>=±0.61), a szignifikanciaszint (p<=0.05), azaz szoros kapcsolat áll fenn. A vizsgálat reliabilitását reprezentáló Cronbach alpha értéke (0,796), (0,652), (0,610) volt az elemzett változócsoportok tekintetében. Az egyes szponzori célkategóriáknak megfelelően - a lehetséges korreláció függvényében - az értékelési módszereket is kategorizáltam (lásd a 3., 4., 5. táblázat). A táblázatokban az egyes szponzorációs célok és a cél elérése érdekében alkalmazott értékelési módszer közötti korreláció értéke (r(x,y)) látható. 3. táblázat. Vállalati célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Vállalati célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t P Hagyományos marketingkommunikációs csatornák telítődése miatt a szponzorációs tevékenység alkalmazása 3,36 1,3618 A szerződésben foglalt szponzorált kötelezettségeinek a vizsgálata A szponzorációs büdzsé összevetése egyéb kommunikációs költségekkel Vállalati imázs építése 4,6945 0,6876 3,5455 1,4397 0,7048 0,4967 2,9805 0,0154 3,5755 1,4397 0,7248 0,4867 2,8805 0,0154 Vállalati imázsjellemzők időbeli alakulásának vizsgálata Belső PR célok (dolgozói lojalitás mélyítése, munkatársak motiválása) Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos attitűdjellemzők vizsgálata p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,796 3,7191 0,3015 0,7116 0,4523 2,7542 0,0161 4,5818 0,7508 0,6266 0,4081 2,6428 0,0316 3,3636 1, táblázat Termék/márka célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Termék/márka/ célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t P Új termék/márka/szolgáltatás bevezetése a fogyasztói piacra 3,8462 1,2142 Szponzori név/termék/márka felismerés 4,1538 0,8006 0,6264 0,3924 2,6653 0,0220 Márkahűség növelése 4,4222 1,3335 Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos attitűdjellemzők vizsgálata p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,652 3,3654 0,7335 0,6155 0,3444 2,1234 0, táblázat 10

11 Média célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Média célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t p Szponzorált esemény alatti médiaérdeklődés fenntartása (TV, rádió, sajtó) 4,2429 0,5345 Rendezvény látogatottsága 4,6714 0,6462 0,6563 0,4049 2,8571 0,0144 Különféle kommunikációs médiumokban való megjelenés lehetősége 3,4857 0,9750 CPT 1000 fő elérésének költsége 3,3429 1,4601 0,6416 0,4510 3,1400 0,0085 p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,610 KÖVETKEZTETÉSEK Az empirikus marketingkutatás jelentősége, hasznosíthatósága Jelen felmérés teljesítette azon célját, hogy elsőként vállalkozott a magyar élvonalbeli labdarúgás területén megnyilvánuló szponzorációs piacának egy ilyen átfogó, feltáró jellegű alapkutatásának lebonyolítására. Ennek során több, a gyakorlatban is tapasztalt tendenciát és folyamatot empirikusan is megerősített, illetve igazolt, sőt számos területen tovább árnyalta az ismereteket vagy éppen megcáfolt berögződött sztereotípiákat. A kutatásból meríthető empirikus ismeretek alapján hipotetikus képet fogalmazhattam meg arról, hogy ezzel a ma még számos anomáliával terhelt piacon a labdarúgás szponzorációs piacán nagy jelentősége lenne, hogy a stratégiai gondolkodású szponzorok és labdarúgó-társaságok megértsék, mit kell tenniük, ha valóban a gazdasági racionalitás talajára, üzleti alapokra kívánják helyezni szponzorációs kapcsolataikat. A mai magyar futballiparágban nem tekinthető különös körülménynek, hogy a futballvállalkozások, és a szponzorvállalatok marketing- és szponzorációs aktivitását megtestesítő faktorok, a mégoly intenzív empirikus kutatás előtt is többnyire rejtve maradnak, legfeljebb részben regisztrálható módon érvényesülnek. A futballcégek marketingtevékenységére vonatkozó eredmények tükrében a klubok marketing gyakorlata a szimatmarketing kifejezéssel jellemezhető, mely jól leírja a futballcégek többségének esetleges, a tudatos és tervezett koncepciót nélkülöző marketingmunkáját. A futballvállalkozások többsége tisztában van azzal, hogy hasznos lenne alkalmaznia a hatékonyabb működés érdekében marketingeszközöket, ám a gyakorlati megvalósításig a legtöbben még nem jutnak el. Ami a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos stratégiai tervezést illeti, teljesen marketing-szemlélettel bíró labdarúgótársaságról nem beszélhetünk. Az egzisztáló menedzserréteg döntései még a friedman -i mintha-racionális követelményét sem elégítik ki. Az empirikus kutatási eredmények 11

12 tükrében megállapítható, hogy a szponzoráció terén kompetens szakmai réteg szuboptimálisan használja fel a rendelkezésére álló marketing-információt, döntéseik még aggregát szinten sem közelítik meg a racionalitás követelményét. Nem klasszikusan piaci alapú tehát az uralkodó gondolkodásmód! Az empirikus kutatás eredményeinek tükrében azt mondhatjuk, hogy a magyarországi futball-szponzorációban gondolkodó, s a kutatásba bevont vállalatok pedig körülbelül félúton vannak azon a fejlődési pályán, amelynek stációit Burlingame (Burlingame 2001) a vállalati támogatáspolitika négy különböző modelljének - neoklasszikus, politikai-hatalmi, etikai, stakeholder elmélet - egymást követő megjelenésével írja le. A mai magyar futball-szponzorációs gyakorlatot főként az etikai modell határozza meg. A vállalatok alapvetően szolidaritási megfontolásokból szponzorálnak, s egyelőre még nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a személyes preferenciákon, s az elkötelezettségen túl kockázatviselőként is érdemes a környezetükben felmerülő társadalmi problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelősséget vállalniuk. Összefoglalva megállapítható, hogy a kutatásom eredményeinek tükrében a kitűzött hipotéziseim csupán részben nyertek igazolást. A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized alatt gyökeresen átalakult a labdarúgás szponzori piacának operatív szektora, gyökeret eresztettek, s stabilizálódni látszanak a piaci keretfeltételek. Igaz, hogy az elmúlt rendszerben tetten érhető - a vállalati támogatói szektort jellemző - faktorok nem múltak el nyomtalanul, így a honi futballiparág szponzori piaca számos olyan speciális vonással rendelkezik, amely eltér a fejlettebb piacgazdaságú országok futballpiacának szponzorációs gyakorlatától. A futball-szponzorációs piac számottevő bővítéséhez az említetteken túl a kínálattevők szponzorszerző technikáinak tökéletesítésére lenne szükség, sőt szemléletváltozásra is. A szponzorációs piac e szegmensének bővülésére akkor lehet tehát tartósan számítani, ha a piaci szereplők átlátják a társadalmi-gazdasági fejlődés sportbeli dimenzióinak fontosságát, felismerik saját, ezzel kapcsolatos érdekeiket és felelősségüket. Ennek a felismerésnek a megszületését és megerősödését leghatékonyabban az szolgálhatná, ha az alkalmai szponzorszerző/pénzgyűjtő akciókat tudatos, az érintettek együttműködésén alapuló magas szakmai színvonalú szponzorációs stratégia váltaná fel, s a szponzorvállalatok és a futballvállalkozások között állandó, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló kapcsolatrendszer épülne ki. A kérdőíves felmérés alapján levonható következtetések általánosíthatóságával kapcsolatban bennem is alapvető dilemmák fogalmazódtak meg, hiszen a mintavételi keret 103 vállalatából kiválasztott 57 szponzoráló cég nem számít egy túlságosan nagy elemszámú 12

13 mintának. Ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan vállalatoknál, ahol a szponzoráció az integrált marketingkommunikációs tevékenységben stratégiai elemként van jelen, mindenképpen releváns mondanivalóval szolgálhat e kommunikációs technika hazai labdarúgásban betöltött szerepét, lehetőségeit, korlátait illetően. Az eredmények ismeretében könnyedén megválaszolhatóak az alábbi kérdések: Tud-e vajon érdemi döntést hozni a szponzori kapcsolatok kialakításáért felelős sportmenedzser anélkül, hogy a privátgazdasági szereplők marketingkommunikációs stratégiájának alapvető elemeivel tisztában lenne? Meg akar-e felelni a sportkörnyezetnek a szponzorálni szándékozó? Racionális kérdések ezek a honi futball irracionális világában. A válasz eldönti a teendőket! Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen! 13

14 A TÉZISGYŰJTEMÉNY IRODALOMJEGYZÉKE 1. András, K. (2004): Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés. BKÁE, Budapest. 2. Babbie, E. (1998): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest p. 3. Berkes, P., Nyerges, M. (2006a): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a professzionális labdarúgó-társaságok szponzori piacának tükrében. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. 4. Burlingame, Dwight F. (2001): Corporate philanthropy s future. In: Third Sector Policy at the Crossroads, edited by Helmut K. Anheier, Jeremy Kendall, Routledge, London, New York. 5. Crowley, M. (1991): Prioritising the sponsorship audiences. European Journal of Marketing. 25(11): p. 6. Dénes, F. (1998a): A futball eladása a közönségnek. Marketing & Menedzsment. 5: p. 7. Dénes, F. (1998b): A futball eladásának közgazdasági alapjai. Marketing & Menedzsment. 3: p. 8. Farelly, F.J., Quester, P.G., Burton, R. (1997): Integrating sports sponsorship into the corporate marketing function: an international comparative study. International Marketing Review. 14(3): p. 9. Friedman, M. (1970): The Social Responsibility of Business is to increase its Profits. The New York Times Magazine. 10. Kolah, A. (2003): Maximizing the Value of Sponsorship. Sport Business Group Limited Publication. 43. p. 11. Kotler, P. (1977): From Sales Obsession to marketing Effectiveness. Harvard Business Review p. 12. Kotler, P. (1997): Marketing management analyis, planning, implementation, and control. Ninth Edition. Prentice Hall, New Jersey. 33. p. 13. Kozma, M., Nagy, T. (2003): Nagy pénz kis foci avagy paradigmaváltás lehetősége a magyar labdarúgásban. Vezetéstudomány. 34(6): p. 14. Miles, L., Rines, S. (2004): Football Sponsorship and Commerce: An Analysis of Sponsorship and Commercial Opportunities in Football. International Marketing Reports Ltd p. 15. Ming, L., Hofacre, S., Mahony, D. (2001): Economics of Sport. Fitness Information Technology, Inc. Morgantown 7. p. 14

15 16. Mullin, B. J., Hardy S., Sutton, W. A. (2000): Sport marketing (2ed.). Human Kinetics Publishers: USA. 93. p. 17. Rines, S. (2000): Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe s Sponsorship Industry, Business Opportunities and Best Practice. International Marketing Reports Ltd p. 18. Sárközy, T. (2004): Sportjog a 2004-es sporttörvény magyarázata. HVGORAC Lapés Könyvkiadó Kft. Budapest. 23. p. 19. Van Heerden, C. H. (2001): Factors affecting decision-making in South African sport sponsorships. Ph.D. értekezés. University of Pretoria, Department of Marketing and Communication management. URL: SAJÁT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE 1. Berkes, P., Nyerges, M. (2003): A labdarúgás menedzselésének főbb elvei a szponzorálás tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle. 4: p. 2. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): A sportszponzorációs döntési tevékenység makroszintű vizsgálata az élvonalbeli magyar labdarúgásban. Magyar Sporttudományi Szemle. 2-3: p. 3. Bartha, Cs., Riegler, E., Berkes, P. (2004): Rúgáspontosság és távolságbecslés vizsgálata labdarúgóknál. Magyar Edző. 1: p. 4. Bartha, Cs., Riegler, E., Berkes, P. (2004): Kicking accuracy and distance estimating related to football players. Hungarian Review of Sport Science. 4: p. 5. Berkes, P., Bartha, Cs. (2004): A kultúra és testkultúra értelmezési dimenzióinak tudományági perspektívái. Új Pedagógiai Szemle. 10: p. 6. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Üzleti elemek a sportban: a sportszponzorációs döntési tevékenység makroszintű vizsgálata a labdarúgásban. VI. Ph.D. Tudományos Napok Abstract kötet p. 7. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Evaluating of image sponsoring in football: focusing on attitudes Pre-Olympic Congress, PROCEEDINGS. CD p. 8. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Business elements in sport: factors affecting sport sponsorship decision-making process. 12 th EASM European Sport Management Congress, Book of Abstracts. CD , p. 9. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): A labdarúgás menedzselésének főbb elvei a szponzorálás tükrében. Kalokagathia. 1-2: p. 10. Berkes, P. (2005): A testnevelés tantárgy értékelési dilemmái. Új Pedagógiai Szemle. 2: p. 15

16 11. Berkes, P. (2005): New Social conditions in Sport Overview of current sport marketing thought from an eastern European perspective. (Eds. Gyöngyi Földesi Szabó & Andrea Gál) Hungarian Society for Sport Sciences p. ISBN Berkes, P. (2005): A Egy hatékony marketingkommunikációs médium, avagy sportszponzorálás mesterfokon Kalokagathia. 4: p. 13. Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: a honi professzionális futballtársaságok szponzorációs stratégiája. VII. Ph.D. Tudományos Napok Abstract kötet. 17. p. 14. Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: a hivatásos labdarúgótársaságok szponzorációs stratégiája. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. ISBN Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: professzionális labdarúgótársaságok szponzorációs stratégiája. Magyar Sporttudományi Szemle. 1: p. 16. Berkes, P. (2005): Megkérdeztük! Vélemények az iskolai testnevelés osztályozásáról. Iskolai Testnevelés és sport. 26: p. 17. Berkes, P. (2005): Business elements in sport: Qualitative factors affecting marketingorientation of sport sponsorship strategy of the Hungarian Soccer Organizations. 13 th EASM - European Sport Management Congress, Book of Abstracts p. 18. Berkes, P. (2005): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a honi professzionális labdarúgás szponzori piacának tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle. 3: p. 19. Berkes, P. (2005): Üzleti elemek a labdarúgásban: marketingorientáció a professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében. Tanulmánykötet. V. Országos Sporttudományi Kongresszus. (in press) 20. Berkes, P. (2006): Mérlegállás: ritkán vizsgálják a megrendelők a szponzoráció hatékonyságát: Kreatív. 8-9: p Berkes, P., Váczi, J. (2006): Alternatív médium a márkakommunikáció szolgálatában. Szponzoráljunk! Benne vagy? Marketing & Menedzsment. 1: p. 22. Berkes, P., Nyerges, M. (2006): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a professzionális labdarúgó-társaságok szponzori piacának tükrében. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. ISBN Berkes, P. (2006): Kulturális diverzitás - avagy a testkultúra helye az egyetemes kultúrában. Új Pedagógiai Szemle. 10: p. 24. Berkes, P., Nyerges, Mihály (2006): Business elements in football: an examination of the tangible and intangible elements of the professional Hungarian football clubs 16

17 sponsorship proposals. 14 th EASM European Sport Management Congress, Book of Abstracts, p. 25. Berkes, P. (2006): Frontális letámadás - a II. Reklámhét egy reklámgourmand szemével. RekláMérték. (in press) 26. Berkes, P. (2006): Marketingorientációs tényezők az élvonalbeli futballcégek szponzorációs tevékenységében. Magyar Sporttudományi Szemle. (in press) 27. Berkes, P. (2007): Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében. Marketing & Menedzsment. 6: p. 28. Berkes, P., Váczi, J., Nyerges, M. (2007): Macro-aspects affecting sport sponsorship: The Case of Hungarian Professional soccer clubs sponsors. Society & Economy (peer reviewing) A témához szorosan nem kapcsolódó publicisztikák 1. Berkes, P. (2006): Minőségelvű diskurzust. Magyar Hírlap Berkes, P. (2006): Jóllakott reklámzabálók. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Kulturált közéleti diskurzust. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): A médiatudatos politikus. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Reformretorika és politikai marketing. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): A Fidesz nyerte a napirendversenyt. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): Az elnök emberei. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): Újratöltve. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Újrahangszerelt politikai marketingszimfónia. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): International Business Leaders Forum. Több, mint üzlet: fenntartható fejlődés. BrandNews július 17

18 11. Berkes, P. (2007): Civilkommunikációs hajtóerő. BrandNews július Berkes, P. (2007): Got Milk? Tejesszájú celebritik a tej imázsát növelik. BrandNews július. KUTATÁSI PROJEKT 1) Marketingkutatási projekt Magyar Golf Szövetség megbízásából A golf, mint releváns sportpiaci termék fogyasztói profilja 2) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság, Sport és Stratégiai Főosztály Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium Sportgazdasági Kutatócsoport Sport és a multinacionális cégek lehetséges kapcsolata VÉGJEGYZET 1 A kifejezés gyakran okoz megértési problémát, különösen a magyar labdarúgó szakemberek körében. Tegyük egyértelművé: a látványsport fogalma független az űzött tevékenység színvonalától, látványosságától, kizárólag arra utal, hogy a csere tárgya az a lehetőség, hogy megnézhetjük mások sportolását (ami persze az esetek többségében igen csak látványos). 2 Azt jelenti, hogy mennyibe kerül a szponzornak ugyanilyen - a szponzorálás által generált - reklámintenzitás elérése egy másik kommunikációs médiumon keresztül. 3 A potenciális támogató (szponzor) a leendő támogatott imázs-attribútumaival való konzisztenciát kíván kimutatni. (pl.: termék-komunikációja során). 4 Integrált kommunikációt folytat az a cég, mely az alábbi nyolc, kommunikációs lépés mentén szervezi marketingkommunikációs aktivitását: célközönség meghatározása, kommunikációs cél meghatározása, üzenet tervezése, kommunikációs csatorna kiválasztása, költségvetés kidolgozása, kommunikációs mix meghatározása, eredmények mérése, integrált marketingkommunikációs folyamat irányítása; 18

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében

Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Doktori értekezés Berkes Péter Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezetı: Dr. habil. Nyerges Mihály

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

BSc Sportszervező Szak záróvizsga tételek

BSc Sportszervező Szak záróvizsga tételek BSc Sportszervező Szak záróvizsga tételek 1. tétel A) A sport fogalma és funkciói - A sporttevékenység értelmezése - A sport felosztása gazdasági, társadalmi és jogi szempontok szerint B) A piac működése

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

András Krisztina, PhD BCE, Sportgazdaságtani Kutató Központ

András Krisztina, PhD BCE, Sportgazdaságtani Kutató Központ András Krisztina, PhD BCE, Sportgazdaságtani Kutató Központ X Y Z Hajrá FTC! Sport és innováció Digitális jövő Versenyelőny technológiai újdonságokkal Innovatív márkák a sportban Sportmarketing Újragondolva

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Vicze Gábor: Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban a vezetési tanácsadás esete c. PhD értekezés bírálata

Vicze Gábor: Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban a vezetési tanácsadás esete c. PhD értekezés bírálata 1 Vicze Gábor: Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban a vezetési tanácsadás esete c. PhD értekezés bírálata A dolgozat elején helyesen állapítja meg a jelölt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Felsőoktatási fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. Május 24 A felsőoktatási minőség A felsőoktatás 21. századi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80.

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. Önéletrajz CV Személyes információk: Név: Születési idő, hely: Tanszék: E-mail: Csáki István 1987.06.07. Mátészalka Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. csaki@tf.hu Végzettség:

Részletesebben

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa

1. Bevezetés. 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa A hazai logisztikai szolgáltatók körében végzett kutatás eredményei I. RÉSZ Karmazin György 1 Absztrakt: 2013 nyarán a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzésén

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez

Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez 1. Hogyan tükrözi a szakdolgozat a létesítménygazdálkodás célját? A létesítménygazdálkodás gazdálkodási módszer, amely célja, mint általában minden hasonló

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők kritikus barátként, hasznos

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám Lobbizás, kormányzati kapcsolatok Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám A lobbizás módszertana Minden ügy annyit ér, ahogyan azt érvényesítik (Moliére) A lobbizás klasszikus értelemben

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben