Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében"

Átírás

1 Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Doktori tézisek Berkes Péter Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Szegedi Péter egyetemi docens, Ph.D. Dr. Frenkl Róbert professor emeritus, DSc. Szigorlati bizottság elnöke: Dr. habil. Gombocz János egyetemi tanár, CSc. Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Bognár József egyetemi docens, Ph.D. Dr. Borbély Attila c. egyetemi docens, Ph.D. Dr. Vingender István főiskolai docens, Ph.D. Budapest 2008.

2 BEVEZETÉS Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen. (Kotler, P.) A sporttudomány kutatási területe igen sokszínűvé, bizonyos tekintetben meglehetősen összetetté vált, s mindennek egyenes következménye, hogy a természettudományi megközelítéssel egyenrangúan megjelentek például a sport piaci aspektusú kérdésköreit taglaló tudományos munkák, mely tárgykörbe e dolgozat is tartozik. Tudományos munkásságom arkhimédészi-pontját a honi hivatásos labdarúgás üzleti alapú működéséről szóló doktori disszertáció egyik végkövetkeztetése jelenti. Mely szerint: A hazai labdarúgó vállalkozások esetében a működési bevételek jelentős mértékben támaszkodnak a szponzori bevételekre és kevéssé diverzifikáltak. A futballtársaságba történő befektetés megtérülése többek között a szponzori bevételek nagyságának alakulására lehet érzékeny (András 2003). Ebből a gondolati keretből kiindulva az empirikus eredményeken nyugvó - a professzionális labdarúgás szponzorációs piacára fókuszáló - tudományos dolgozatom több éves kutatói munkásságom részeredményeit összegzi. A professzionális labdarúgás, mely - a szórakoztató-iparág gyöngyszemeként nyilvántartott, mint a leginkább piacképes, de egyben legneuralgikusabb pontjaként, számos negatív externáliával terhelve - meghatározó részpiaca a honi sportágazatnak. A futball gazdasági relevanciájának növekedése érthető módon megteremtette a sportág marketing orientált megközelítésének létjogosultságát és igényét (Ming és mtsai 2001). A világ labdarúgása a 90-es években a kapitalizálódás útjára lépett, ami azt jelenti, hogy a labdarúgásba áramló pénzösszegek már nem a potenciális támogatói szektor presztízsfogysztását szolgálják, hanem olyan invesztícióról, működő tőkéről van szó, amely legalább normálprofitot termel (Dénes 1998a, 1998b, Rines 2000, Kolah 2004, Miles és Rines 2004). Ez csak úgy lehetséges, ha a kínált szórakozási lehetőségeket megfelelően képesek a kínálati szereplők menedzselni a keresleti oldal fogyasztói csoportjai felé. A modern látványfutball 1 duális célrendszerének fő ismertetőjegye úgy foglalható össze, hogy mind sportszakmai, mind gazdasági értelemben kell élet- és versenyképesnek lennie a labdarúgásnak, mint iparágnak. A látványfutballban létrejövő gazdasági tranzakciók rendkívül sokrétűek lehetnek a keresleti típusok függvényében. A létrejövő gazdasági tranzakciók közül első helyen a szponzorációt szokás említeni. Friss elemzések ugyanakkor rámutatnak, hogy e megoldás piaci alapjai még hosszabb távon sem feltétlenül adottak a fenntartható működés biztosításához (András 2003, Kozma és Nagy 2003). A futballvállalkozások esetében az egyes 2

3 bevételi források egy-egy piacként értelmezhetőek, az üzleti alapon működő labdarúgó társaság bevételi forrásait jelentő piacok az alábbi módon szegmentálhatóak: fogyasztói piac (jegy- és bérletbevétel); játékos-piac (játékos-értékesítés bevétele). közvetítési jogok piaca (közvetítési jogokból származó bevétel); szponzori piac (szponzori bevételek); merchandising-piac (arculatátvitel, a sport immateriális vagyoni értékeinek piacosítása); Kutatásom sajátos profiljából adódóan, - a fentebb sorolt piacok közül - elsősorban a szponzori piac jellemzőivel és aggregált hatótényezőivel kívánok mélyebben foglalkozni. András (András 2003) által felállított szponzorációs piac egy továbbfejlesztett, több hatótényezőt tartalmazó koncepciójával élek (lásd 1. táblázat). 1. táblázat A hivatásos labdarúgás sportszponzori piacának jellemzői A termék (a csere tárgya) A csere tárgyának legfőbb jellemzője A termék értékére ható főbb tényezők (value driverek) A piac szereplői: - eladó: - vevő: - közvetítő: Magatartást befolyásoló legfőbb tényező -sporttal (sportoló, sportesemény, sportszervezet) kapcsolatos megjelenés képzettársítás (asszociáció) lehetősége - hosszú távúság, kétoldalúság, marketing-kompetencia -sporttermék sajátossága (sportág sikere, tradíciói, ismertsége) -sport és média kapcsolatával (médiaképesség, tömegmédiatámogatottság) -marketing-megjelenési lehetőség -sportág, sportoló, csapat közönségkapcsolata (rendezvény látogatottsága, reklám- és költséghatékonysága - opportunity cost 2 ); -sportrendezvény (esemény) közönségének demográfiai, pszichográfiai, szociográfiai, magatartás változói - sport, sportág. Sportoló, csapat közönség körében kialakult imázsa - imázs-transzfer 3 ; -differenciált ellenszolgáltatáshoz kapcsolt szponzori szintek, kategóriák - szponzorált lehet: sportoló, sportszervezet, sportszövetség, sportesemény - szponzor jellemzően marketing céllal közeledő vállalat - sport(marketing)- és médiaügynökségek - szponzorált reklámértéke, imázsa Forrás: András (2003) alapján Berkes és Nyerges (2006) A hazai labdarúgó-társaságok a működési bevételek tekintetében jelentős mértékben támaszkodnak a szponzori bevételekre és kevéssé diverzifikáltak. A dolgozat középpontjában annak a kérdésnek az elemzése áll, hogy melyek azok az alapvető marketingorientációs tényezők, amelyek a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacán a kínálati 3

4 szereplők marketing- és szponzorációs tevékenységét, valamint a keresleti oldal integrált marketingkommunikációt 4 alkalmazó szponzorvállalatait vezérlik. Tény, hogy számos labdarúgó vállalkozás szakmailag kiváló, de nem szervezi tevékenységét marketing-orientált módon, s ez korlátot szabhat sikereiknek. Az is tény, hogy jó néhány multinacionális, integrált kommunikációt folytató cég sem kezeli stratégiai szinten a szponzorációt a marketingkommunikációs rendszerében. A sportág problémája sokkal összetettebb annál, hogy a sport finanszírozására lenne leegyszerűsíthető - egyéni és közösségi (társadalmi) motivációk, pszichológiai és szociológiai komponensek hatnak -, mégis ha a multinacionális cégek megjelenésének a következményeit vizsgáljuk, akkor elsősorban a finanszírozás konfliktusai kerülnek előtérbe. Tudományos dolgozatomban marketingkommunikációs aspektusból vizsgálom a hazai professzionális labdarúgást, azon belül is az első osztályban szereplő csapatokat működtető gazdasági társaságokat és a szponzoráló vállalatok szponzorációs indítékait, a szponzoráció eredményességét, hatékonyságát elemző - Marketing Return on Investment - módszereket (továbbiakban: ROI). A marketingkutatás korlátozó tényezői A honi - szélesebb értelemben vett szponzorációs, és szűkebben vett - futball-szponzorációs piaccal kapcsolatos pesszimisztikus percepciókhoz hozzájárul, hogy hazánk területén, a számos anomáliával terhelt szponzorációs piac nem igazán jellemezhető megbízható források által. Ebből adódik, hogy a tőlünk nyugatabbra található fejlettebb szponzorációs piacok vizsgálata sokkal szofisztikáltabb kutatási módszerekkel közelíthető, még hazánkban be kell érnünk a soft értékelési eljárásokkal. Magyarország sport- és futballpiacának szerény mérete a tisztán üzleti logika alapján erős korlátozó tényező. Longitudinális kutatások hiányában nincs lehetősége a kutatónak a szponzorációs piac potenciáljának növekedését nyomon követni, így a BigFive országok (angol, német, olasz, spanyol, francia) szponzorációs piacaival kapcsolatban a komparatív elemzés nem kivitelezhető. CÉLKITŰZÉS A szponzoráció szakirodalmának vázlatos áttekintése, valamint új szemléletű elméleti hátterének megvilágítása után kirajzolódott egy eddig hazánkban kevéssé kutatott terület. Az 4

5 empirikus kutatás elindítását több tényező is motiválta, a kutatás tartalmilag több témakör köré csoportosítható. A hazai élvonalbeli labdarúgó-társaságok marketing- és szponzorációs tevékenységéről, valamint az üzleti alapon szponzoráló vállalatok körében eddig még nem készült olyan átfogó, feltáró jellegű felmérés, amely a szponzorációs tevékenységük makroszintű tényezőiről szakmai megalapozottsággal, alakított volna ki komplex körképet. Egyszerre feltáró, és empirikus alapokon nyugvó, megértő szakmai elemzést mind a mai napig nem produkált a témában a hazai sporttudomány. A feltáró jellegű, empirikus keresztmetszeti, marketingkutatás elsődleges célja normatívan megfogalmazva az, hogy feltérképezze, hogy: a labdarúgó-vállalkozások mennyire tájékozottak a marketing-és és szponzorációs tevékenység lehetőségeit illetően, tisztában vannak-e gyakorlati jelentőségével, és mennyire értékelik fontosnak szerepét a hosszú távú sikeres működés kapcsán. melyek a hivatásos labdarúgásban szponzorként jelen lévő, integrált marketingkommunikációt alkalmazó vállalatok futball-szponzorációs tevékenységét jellemző célkitűzések; melyek a szponzorációs invesztíció hatékonyságát értékelő (ROI) eszközök; A kutatásnak - a kutatási hipotézisekre adható adekvát válaszalternatívákon túl - az is célja, hogy a sportmarketing fogalmi apparátusát, ismeret- és összefüggésrendszerét felhasználva bemutassa a szponzorációs piac kínálati- és keresleti oldalának aspektusából a szponzorációs tevékenység stratégiai fókuszpontjait, megteremtse vizsgálatának elméleti hátterét. A professzionális labdarúgás szponzorációs tevékenységének elméleti, koncepcionális tárgyalása integráltan még nem történt meg. Az áttekintett hazai és nemzetközi kurrens szakirodalom nem áll össze egységes konzisztens rendszerré. Kívánatos tehát egy olyan differenciált, komplex és többoldalú interakción alapuló megismerési és problémakezelési stratégia érvényesítése, mely biztosíthatja, hogy pontosabb, objektívebb képet alkothassunk a professzionális labdarúgás szponzori piacáról. Így a kutatás céljainak tükrében jelen értekezés egyrészt hiánypótló, másodsorban képes alapvető trendeket, irányokat kimutatni a vizsgált területen és kiindulási alapot nyújthat további, mélyrehatóbb és részletesebb kutatások indításához, illetve ösztönzéséhez. 5

6 ANYAG ÉS MÓDSZER Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt bő másfél évtized során végbementek azok a gyökeres változások, amelyek a futball piacán is markánsan éreztetik hatásukat. Az átalakulások hektikus időszaka nagyrészt lezárult és a professzionális futball területén is kialakulóban van a fejlett piacgazdaságokra jellemző piaci szerkezet. Abból a feltételezésből indulok tehát ki, hogy a professzionális labdarúgás területén jelen lévő szponzori piac operatív szektora profilban egyre inkább közelít a fejlett piacgazdaságokra jellemző paraméterekhez. Bár a folyamat korántsem tekinthető befejezettnek. A szakirodalmi ismeretekre, illetve a piaci tapasztalatokra építve a következő hipotézisek beigazolódását valószínűsítem. Az empirikus marketingkutatás hipotézisei Feltételezem, hogy az élvonalbeli labdarúgó-vállalkozások terén meghonosodott a marketing szemléletű magatartás, mely szemléletmód értelmében operacionalizálhatóvá válnak a marketing- és szponzorációs tevékenység tervezésével kapcsolatos főbb stratégiai elemek, indikátorok; Feltételezem, hogy a piaci viszonyok kialakulásával a szponzorációs tevékenység esetében is meghonosodott a marketing szemléletű vállalati magatartás, s tetten is érhető mindez a szponzorációs tevékenység makro-szintű tényezőinek (célkitűzés, hatékonyságértékelés) tudatos tervezésén, s alkalmas arra, hogy a vállalati médiadiverzifikáció hatékonyságát növelje; Továbbá feltételezem, hogy összefüggés fedezhető fel a szponzorvállalatok oldaláról a különböző kategóriájú szponzori célok prioritása (fontossága) és a különböző kategóriájú szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerek (ROI) prioritása (fontossága) között; Az empirikus marketingkutatás módszere Primer marketingkutatási módszereket illetően kvantitatív (survey) módszert használtam, melynek keretében nemzetközi kutatások során alkalmazott, standardizált mérőeszközt alkalmaztam. Értekezésem módszertani magalapozásához Babbie (Babbie 1998) munkáját vettem kiindulási alapul. A kérdőívek egyes itemeinek a kidolgozásában nemzetközi kutatási eredményekre, - főként Van Heerden (Van Heerden 2001) és Kotler (Kotler 1977, 1997), 6

7 valamint Crowley (Crowley 1991) valamint Farelly (Farelly és mtsai 1997) alapozó kutatására - illetve honi kutatási adatokra támaszkodtam. A szerkesztett kérdőívet tartalmi, strukturális és gyakorlati szempontból, valamint a reliabilitás és tartalmi validitás, - mint elsődleges tesztkritériumok - biztosítása céljából hazai marketing és szponzorációs szakértők egy pilot study vizsgálat keretében előzetesen tesztelték. A labdarúgó társaságokat célzó kérdőívet gyakorlati szempontok miatt két, míg a szponzorvállalatokat célzó kérdőívet négy fő részre tagoltam. A mintavételi keretet egyrészt a professzionális futballtársaságok, másrészt a klubok szponzorairól összeállított lista képezte. Az alapsokaság összetétele, mintavételi módszer Alapsokaság: A kutatás céljait szem előtt tartva és a szakmai specifikumokat is előtérbe helyezve alapsokaságnak a kínálati oldal részéről a 2005/2006, illetve a 2006/2007 labdarúgószezonban indulási jogot szerzett, hivatásos csapatot működtető gazdasági társaságokat (N=18), a keresleti oldal részéről a magyar élvonalbeli labdarúgó-vállalkozásokat szponzoráló vállalatok körét (N=103) tekintettem. Mintavételi módszer: A szponzorvállalati kör esetében a rendelkezésre álló mintavételi eljárások közül a nem valószínűségi - szakértői mintavételi eljárást - alkalmaztam. Azon vállalati kört vontam a kutatásba, melyek marketingkommunikációjukat tekintve integrált kommunikációt folytattak (N=57). Az integrált kommunikációt a dolgozatom elméleti keretében ismertetett nyolc ismérvvel azonosítom. A szponzoráció releváns minden típusú üzleti vállalkozásnál, egyelőre azonban a szponzoráció ilyen típusú elfogadása inkább a nagyobb vállalatokra jellemző. A primer információt biztosító survey-módszer mellett a szekunder adatok megszerzése érdekében sajtóelemzést, dokumentum elemzést is használtam. A másodlagos információk közül, mint hivatalos források a Magyar Labdarúgó Liga, a Deloitte & Touche cég által publikált adatok kerültek feldolgozásra. Az eredmények interpretálását elősegítő statisztikai analíziseket - deskriptív elemzés, Pearson-féle korrelációs analízist - a Statistica for Windows 6.0, Stat-soft Inc. (2001) programcsomaggal készítettem. 7

8 EREDMÉNYEK A szponzorvállalatok szponzorációs stratégiájának makro-szintű tényezői A sportszponzorálás kérdésén belül feltétlenül tisztázni kell a futballszervezetek szponzorokhoz fűződő viszonyát, s következetesen meg kell jeleníteni a kettejük kapcsolatában a gazdasági funkciót, tisztázni kell a szponzorációt vállaló privátgazdasági szereplők motivációs tényezőit. A gazdasági szféra a labdarúgó- és egyéb sportszervezetek finanszírozásában akkor tekinthető motiváltnak, amennyiben valamilyen gazdasági funkció kapcsolódik hozzá. Gazdasági funkció hiányában a kínálati és keresleti szereplők között sajátos érdekeltségi és felelősségi kapcsolat alakul(hat) ki, mely igencsak ingatag értékviszonyokon nyugszik. Ezen utóbbi esetben - gazdasági, s egyéb marketing- és kommunikációs funkció hiányában - a szponzor motiválatlan lesz, melyből az következik, hogy a két fél közötti kapcsolat is motiválatlanná válik. A szponzorációs tevékenység célkitűzéseinek ismertetése A válaszadók a kutatási kérdőív keretében felkínált szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos célokat egy 5-fokú intenzitásskálán (1 - egyáltalán nem fontos -tól, 5 - nagyon fontos -ig) rangsorolták. A (2. táblázat) a lehetséges szponzori részcélok 5 relatív kategóriába sorolása mentén szemlélteti a prioritásokat. A célkategóriák ilyen irányú felosztása a legelfogadottabb elméleti és gyakorlati megfontolásból egyaránt. 2. táblázat A főbb szponzori célkategóriák értékei Főbb szponzori célkategóriák fontossága Átlag Szórás Értékesítési célok 3,88 0,8 Termék/márka/szolgáltatás tevékenységhez kapcsolt célok 3,81 1,01 Vállalati célok 3,76 0,91 Médiamegjelenéssel kapcsolt célok 3,7 0,88 Hospitality / vendéglátás 3,36 1,22 Az 5 relatív célkategória egyes részcélkitűzései alapján a vállalati célkitűzés kategóriája szempontjából az imázs építése (4,53) a legdominánsabb cél. Meglepő módon nem található az első három legfontosabb vállalati célkitűzés között a vállalati név asszociációja egy sikeres csapattal, eseménnyel, egyéni sportolóval (3,87), noha a futballra jellemző tulajdonságok (siker, erő, győzelem, dinamizmus) hatékony asszociációs lehetőséget jelenthetnének a 8

9 vállalatok számára. A termék, márka, szolgáltatás kapcsolt célok kategóriájában a márkahűség növelése (4,31), ismertség (4,13), márkatudatosság (4,00), kapta a legmagasabb értékeket. Az értékesítési kategória esetében a hosszú-távú értékesítés növelés (4,33), mint cél, akkor lehet fontos, hogyha maga a szponzorálás is hosszú távú. A média-megjelenéssel kapcsolatos célok esetében a szponzorált esemény alatti médiaérdeklődés fenntartását (TV, rádió, sajtó) (4,20) preferálják leginkább a szponzorok. Mindez abból eredeztethető, hogy a marketinggyakorlat szerint a szponzorációs tevékenység során alacsonyabb fajlagos egységköltséggel érik el a potenciális sportfogyasztókat a szponzorok, mintha egyéb marketingkommunikációs médiumot, klasszikus médiakomponenst vennének igénybe. A szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerek relevanciája Ebben a fejezetben a szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelő módszerekkel (ROI) kapcsolatos válaszadói véleményeket elemzem. A válaszadók a kutatási kérdőív keretében felkínált szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos hatékonyságértékelő módszerek fontosságát és alkalmazási gyakoriságát egy 5-fokú intenzitásskálán (1 - egyáltalán nem fontos -tól, 5 - nagyon fontos -ig; 1 nagyon gyakran -tól, 5 soha -ig) rangsorolták. A szponzorációs célok ismertetéséhez hasonlóan, illetve az áttekintett szakirodalmi ismeretanyagra építve törekedtem a kutatási kérdőívben az értékelési módszerek minél szélesebb skáláját feltüntetni, adekvát értékelési módszert kínálva minden szponzori célkitűzés értékelésére. Természetesen az egyes vállalati szegmensek számára más-más célkitűzések, más-más értékelési módszereket indukálnak, de közös jellemzőjük, hogy a labdarúgás területén vélnek felfedezni szponzorációs potenciált. Mindezért indokolt lehet egy globális kép kialakítása. A szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek betartása (4,79), úgy tűnik az egyik elsőszámú értékelési tényező. A rendezvény látogatottsága (4,57), mint értékelési szempont a mai magyar labdarúgás egyik neuralgikus pontja. A nézettség alacsony! Feloldhatatlan ellentét feszül a népszerűség és sikeresség között. A helyi fogyasztói bázis számosságán és összetételén múlik a további fogyasztói csoportok involválódása a sportszolgáltatás folyamatába. A CPT (cost per thousand) 1000 fő elérésének költsége (3,14), mint hatékonyságértékelő tényező és médiahatékonysági mutató rendkívül alacsony értékkel szerepel. A sportfogyasztók (szurkolók) demográfiai, pszichográfiai jellemzők mentén történő szegmentációját (3,00) nem tartják fontosnak a szponzorok. Ez az értékelési szempont a szponzorációs aktivitások fókuszáltságát hivatott demonstrálni. 9

10 Összefüggések a szponzorációs célok és az értékelési módszerek között A szponzorvállalatokra vonatkozó elméleti hipotéziseim tesztelésére - a szponzorációs célkitűzések és értékelési metódusok prioritása közötti korreláció vizsgálatára - a Pearson-féle korrelációs analízist alkalmaztam. Azokat a kapcsolatokat vettem figyelembe, amelyeknél a koefficiens értéke (r>=±0.61), a szignifikanciaszint (p<=0.05), azaz szoros kapcsolat áll fenn. A vizsgálat reliabilitását reprezentáló Cronbach alpha értéke (0,796), (0,652), (0,610) volt az elemzett változócsoportok tekintetében. Az egyes szponzori célkategóriáknak megfelelően - a lehetséges korreláció függvényében - az értékelési módszereket is kategorizáltam (lásd a 3., 4., 5. táblázat). A táblázatokban az egyes szponzorációs célok és a cél elérése érdekében alkalmazott értékelési módszer közötti korreláció értéke (r(x,y)) látható. 3. táblázat. Vállalati célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Vállalati célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t P Hagyományos marketingkommunikációs csatornák telítődése miatt a szponzorációs tevékenység alkalmazása 3,36 1,3618 A szerződésben foglalt szponzorált kötelezettségeinek a vizsgálata A szponzorációs büdzsé összevetése egyéb kommunikációs költségekkel Vállalati imázs építése 4,6945 0,6876 3,5455 1,4397 0,7048 0,4967 2,9805 0,0154 3,5755 1,4397 0,7248 0,4867 2,8805 0,0154 Vállalati imázsjellemzők időbeli alakulásának vizsgálata Belső PR célok (dolgozói lojalitás mélyítése, munkatársak motiválása) Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos attitűdjellemzők vizsgálata p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,796 3,7191 0,3015 0,7116 0,4523 2,7542 0,0161 4,5818 0,7508 0,6266 0,4081 2,6428 0,0316 3,3636 1, táblázat Termék/márka célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Termék/márka/ célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t P Új termék/márka/szolgáltatás bevezetése a fogyasztói piacra 3,8462 1,2142 Szponzori név/termék/márka felismerés 4,1538 0,8006 0,6264 0,3924 2,6653 0,0220 Márkahűség növelése 4,4222 1,3335 Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos attitűdjellemzők vizsgálata p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,652 3,3654 0,7335 0,6155 0,3444 2,1234 0, táblázat 10

11 Média célok és az értékelési módszerek közötti korreláció Média célok értékelési módszerek Átlag Szórás r(x,y) r2 t p Szponzorált esemény alatti médiaérdeklődés fenntartása (TV, rádió, sajtó) 4,2429 0,5345 Rendezvény látogatottsága 4,6714 0,6462 0,6563 0,4049 2,8571 0,0144 Különféle kommunikációs médiumokban való megjelenés lehetősége 3,4857 0,9750 CPT 1000 fő elérésének költsége 3,3429 1,4601 0,6416 0,4510 3,1400 0,0085 p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,610 KÖVETKEZTETÉSEK Az empirikus marketingkutatás jelentősége, hasznosíthatósága Jelen felmérés teljesítette azon célját, hogy elsőként vállalkozott a magyar élvonalbeli labdarúgás területén megnyilvánuló szponzorációs piacának egy ilyen átfogó, feltáró jellegű alapkutatásának lebonyolítására. Ennek során több, a gyakorlatban is tapasztalt tendenciát és folyamatot empirikusan is megerősített, illetve igazolt, sőt számos területen tovább árnyalta az ismereteket vagy éppen megcáfolt berögződött sztereotípiákat. A kutatásból meríthető empirikus ismeretek alapján hipotetikus képet fogalmazhattam meg arról, hogy ezzel a ma még számos anomáliával terhelt piacon a labdarúgás szponzorációs piacán nagy jelentősége lenne, hogy a stratégiai gondolkodású szponzorok és labdarúgó-társaságok megértsék, mit kell tenniük, ha valóban a gazdasági racionalitás talajára, üzleti alapokra kívánják helyezni szponzorációs kapcsolataikat. A mai magyar futballiparágban nem tekinthető különös körülménynek, hogy a futballvállalkozások, és a szponzorvállalatok marketing- és szponzorációs aktivitását megtestesítő faktorok, a mégoly intenzív empirikus kutatás előtt is többnyire rejtve maradnak, legfeljebb részben regisztrálható módon érvényesülnek. A futballcégek marketingtevékenységére vonatkozó eredmények tükrében a klubok marketing gyakorlata a szimatmarketing kifejezéssel jellemezhető, mely jól leírja a futballcégek többségének esetleges, a tudatos és tervezett koncepciót nélkülöző marketingmunkáját. A futballvállalkozások többsége tisztában van azzal, hogy hasznos lenne alkalmaznia a hatékonyabb működés érdekében marketingeszközöket, ám a gyakorlati megvalósításig a legtöbben még nem jutnak el. Ami a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos stratégiai tervezést illeti, teljesen marketing-szemlélettel bíró labdarúgótársaságról nem beszélhetünk. Az egzisztáló menedzserréteg döntései még a friedman -i mintha-racionális követelményét sem elégítik ki. Az empirikus kutatási eredmények 11

12 tükrében megállapítható, hogy a szponzoráció terén kompetens szakmai réteg szuboptimálisan használja fel a rendelkezésére álló marketing-információt, döntéseik még aggregát szinten sem közelítik meg a racionalitás követelményét. Nem klasszikusan piaci alapú tehát az uralkodó gondolkodásmód! Az empirikus kutatás eredményeinek tükrében azt mondhatjuk, hogy a magyarországi futball-szponzorációban gondolkodó, s a kutatásba bevont vállalatok pedig körülbelül félúton vannak azon a fejlődési pályán, amelynek stációit Burlingame (Burlingame 2001) a vállalati támogatáspolitika négy különböző modelljének - neoklasszikus, politikai-hatalmi, etikai, stakeholder elmélet - egymást követő megjelenésével írja le. A mai magyar futball-szponzorációs gyakorlatot főként az etikai modell határozza meg. A vállalatok alapvetően szolidaritási megfontolásokból szponzorálnak, s egyelőre még nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a személyes preferenciákon, s az elkötelezettségen túl kockázatviselőként is érdemes a környezetükben felmerülő társadalmi problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelősséget vállalniuk. Összefoglalva megállapítható, hogy a kutatásom eredményeinek tükrében a kitűzött hipotéziseim csupán részben nyertek igazolást. A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized alatt gyökeresen átalakult a labdarúgás szponzori piacának operatív szektora, gyökeret eresztettek, s stabilizálódni látszanak a piaci keretfeltételek. Igaz, hogy az elmúlt rendszerben tetten érhető - a vállalati támogatói szektort jellemző - faktorok nem múltak el nyomtalanul, így a honi futballiparág szponzori piaca számos olyan speciális vonással rendelkezik, amely eltér a fejlettebb piacgazdaságú országok futballpiacának szponzorációs gyakorlatától. A futball-szponzorációs piac számottevő bővítéséhez az említetteken túl a kínálattevők szponzorszerző technikáinak tökéletesítésére lenne szükség, sőt szemléletváltozásra is. A szponzorációs piac e szegmensének bővülésére akkor lehet tehát tartósan számítani, ha a piaci szereplők átlátják a társadalmi-gazdasági fejlődés sportbeli dimenzióinak fontosságát, felismerik saját, ezzel kapcsolatos érdekeiket és felelősségüket. Ennek a felismerésnek a megszületését és megerősödését leghatékonyabban az szolgálhatná, ha az alkalmai szponzorszerző/pénzgyűjtő akciókat tudatos, az érintettek együttműködésén alapuló magas szakmai színvonalú szponzorációs stratégia váltaná fel, s a szponzorvállalatok és a futballvállalkozások között állandó, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló kapcsolatrendszer épülne ki. A kérdőíves felmérés alapján levonható következtetések általánosíthatóságával kapcsolatban bennem is alapvető dilemmák fogalmazódtak meg, hiszen a mintavételi keret 103 vállalatából kiválasztott 57 szponzoráló cég nem számít egy túlságosan nagy elemszámú 12

13 mintának. Ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan vállalatoknál, ahol a szponzoráció az integrált marketingkommunikációs tevékenységben stratégiai elemként van jelen, mindenképpen releváns mondanivalóval szolgálhat e kommunikációs technika hazai labdarúgásban betöltött szerepét, lehetőségeit, korlátait illetően. Az eredmények ismeretében könnyedén megválaszolhatóak az alábbi kérdések: Tud-e vajon érdemi döntést hozni a szponzori kapcsolatok kialakításáért felelős sportmenedzser anélkül, hogy a privátgazdasági szereplők marketingkommunikációs stratégiájának alapvető elemeivel tisztában lenne? Meg akar-e felelni a sportkörnyezetnek a szponzorálni szándékozó? Racionális kérdések ezek a honi futball irracionális világában. A válasz eldönti a teendőket! Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen! 13

14 A TÉZISGYŰJTEMÉNY IRODALOMJEGYZÉKE 1. András, K. (2004): Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés. BKÁE, Budapest. 2. Babbie, E. (1998): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest p. 3. Berkes, P., Nyerges, M. (2006a): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a professzionális labdarúgó-társaságok szponzori piacának tükrében. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. 4. Burlingame, Dwight F. (2001): Corporate philanthropy s future. In: Third Sector Policy at the Crossroads, edited by Helmut K. Anheier, Jeremy Kendall, Routledge, London, New York. 5. Crowley, M. (1991): Prioritising the sponsorship audiences. European Journal of Marketing. 25(11): p. 6. Dénes, F. (1998a): A futball eladása a közönségnek. Marketing & Menedzsment. 5: p. 7. Dénes, F. (1998b): A futball eladásának közgazdasági alapjai. Marketing & Menedzsment. 3: p. 8. Farelly, F.J., Quester, P.G., Burton, R. (1997): Integrating sports sponsorship into the corporate marketing function: an international comparative study. International Marketing Review. 14(3): p. 9. Friedman, M. (1970): The Social Responsibility of Business is to increase its Profits. The New York Times Magazine. 10. Kolah, A. (2003): Maximizing the Value of Sponsorship. Sport Business Group Limited Publication. 43. p. 11. Kotler, P. (1977): From Sales Obsession to marketing Effectiveness. Harvard Business Review p. 12. Kotler, P. (1997): Marketing management analyis, planning, implementation, and control. Ninth Edition. Prentice Hall, New Jersey. 33. p. 13. Kozma, M., Nagy, T. (2003): Nagy pénz kis foci avagy paradigmaváltás lehetősége a magyar labdarúgásban. Vezetéstudomány. 34(6): p. 14. Miles, L., Rines, S. (2004): Football Sponsorship and Commerce: An Analysis of Sponsorship and Commercial Opportunities in Football. International Marketing Reports Ltd p. 15. Ming, L., Hofacre, S., Mahony, D. (2001): Economics of Sport. Fitness Information Technology, Inc. Morgantown 7. p. 14

15 16. Mullin, B. J., Hardy S., Sutton, W. A. (2000): Sport marketing (2ed.). Human Kinetics Publishers: USA. 93. p. 17. Rines, S. (2000): Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe s Sponsorship Industry, Business Opportunities and Best Practice. International Marketing Reports Ltd p. 18. Sárközy, T. (2004): Sportjog a 2004-es sporttörvény magyarázata. HVGORAC Lapés Könyvkiadó Kft. Budapest. 23. p. 19. Van Heerden, C. H. (2001): Factors affecting decision-making in South African sport sponsorships. Ph.D. értekezés. University of Pretoria, Department of Marketing and Communication management. URL: SAJÁT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE 1. Berkes, P., Nyerges, M. (2003): A labdarúgás menedzselésének főbb elvei a szponzorálás tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle. 4: p. 2. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): A sportszponzorációs döntési tevékenység makroszintű vizsgálata az élvonalbeli magyar labdarúgásban. Magyar Sporttudományi Szemle. 2-3: p. 3. Bartha, Cs., Riegler, E., Berkes, P. (2004): Rúgáspontosság és távolságbecslés vizsgálata labdarúgóknál. Magyar Edző. 1: p. 4. Bartha, Cs., Riegler, E., Berkes, P. (2004): Kicking accuracy and distance estimating related to football players. Hungarian Review of Sport Science. 4: p. 5. Berkes, P., Bartha, Cs. (2004): A kultúra és testkultúra értelmezési dimenzióinak tudományági perspektívái. Új Pedagógiai Szemle. 10: p. 6. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Üzleti elemek a sportban: a sportszponzorációs döntési tevékenység makroszintű vizsgálata a labdarúgásban. VI. Ph.D. Tudományos Napok Abstract kötet p. 7. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Evaluating of image sponsoring in football: focusing on attitudes Pre-Olympic Congress, PROCEEDINGS. CD p. 8. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): Business elements in sport: factors affecting sport sponsorship decision-making process. 12 th EASM European Sport Management Congress, Book of Abstracts. CD , p. 9. Berkes, P., Nyerges, M. (2004): A labdarúgás menedzselésének főbb elvei a szponzorálás tükrében. Kalokagathia. 1-2: p. 10. Berkes, P. (2005): A testnevelés tantárgy értékelési dilemmái. Új Pedagógiai Szemle. 2: p. 15

16 11. Berkes, P. (2005): New Social conditions in Sport Overview of current sport marketing thought from an eastern European perspective. (Eds. Gyöngyi Földesi Szabó & Andrea Gál) Hungarian Society for Sport Sciences p. ISBN Berkes, P. (2005): A Egy hatékony marketingkommunikációs médium, avagy sportszponzorálás mesterfokon Kalokagathia. 4: p. 13. Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: a honi professzionális futballtársaságok szponzorációs stratégiája. VII. Ph.D. Tudományos Napok Abstract kötet. 17. p. 14. Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: a hivatásos labdarúgótársaságok szponzorációs stratégiája. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. ISBN Berkes, P., Nyerges, M. (2005): Üzleti elemek a sportban: professzionális labdarúgótársaságok szponzorációs stratégiája. Magyar Sporttudományi Szemle. 1: p. 16. Berkes, P. (2005): Megkérdeztük! Vélemények az iskolai testnevelés osztályozásáról. Iskolai Testnevelés és sport. 26: p. 17. Berkes, P. (2005): Business elements in sport: Qualitative factors affecting marketingorientation of sport sponsorship strategy of the Hungarian Soccer Organizations. 13 th EASM - European Sport Management Congress, Book of Abstracts p. 18. Berkes, P. (2005): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a honi professzionális labdarúgás szponzori piacának tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle. 3: p. 19. Berkes, P. (2005): Üzleti elemek a labdarúgásban: marketingorientáció a professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében. Tanulmánykötet. V. Országos Sporttudományi Kongresszus. (in press) 20. Berkes, P. (2006): Mérlegállás: ritkán vizsgálják a megrendelők a szponzoráció hatékonyságát: Kreatív. 8-9: p Berkes, P., Váczi, J. (2006): Alternatív médium a márkakommunikáció szolgálatában. Szponzoráljunk! Benne vagy? Marketing & Menedzsment. 1: p. 22. Berkes, P., Nyerges, M. (2006): Üzleti elemek a sportban: marketingorientáció a professzionális labdarúgó-társaságok szponzori piacának tükrében. Tavaszi Szél Konferenciakötet p. ISBN Berkes, P. (2006): Kulturális diverzitás - avagy a testkultúra helye az egyetemes kultúrában. Új Pedagógiai Szemle. 10: p. 24. Berkes, P., Nyerges, Mihály (2006): Business elements in football: an examination of the tangible and intangible elements of the professional Hungarian football clubs 16

17 sponsorship proposals. 14 th EASM European Sport Management Congress, Book of Abstracts, p. 25. Berkes, P. (2006): Frontális letámadás - a II. Reklámhét egy reklámgourmand szemével. RekláMérték. (in press) 26. Berkes, P. (2006): Marketingorientációs tényezők az élvonalbeli futballcégek szponzorációs tevékenységében. Magyar Sporttudományi Szemle. (in press) 27. Berkes, P. (2007): Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében. Marketing & Menedzsment. 6: p. 28. Berkes, P., Váczi, J., Nyerges, M. (2007): Macro-aspects affecting sport sponsorship: The Case of Hungarian Professional soccer clubs sponsors. Society & Economy (peer reviewing) A témához szorosan nem kapcsolódó publicisztikák 1. Berkes, P. (2006): Minőségelvű diskurzust. Magyar Hírlap Berkes, P. (2006): Jóllakott reklámzabálók. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Kulturált közéleti diskurzust. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): A médiatudatos politikus. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Reformretorika és politikai marketing. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): A Fidesz nyerte a napirendversenyt. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): Az elnök emberei. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): Újratöltve. Magyar Hírlap Berkes, P. (2007): Újrahangszerelt politikai marketingszimfónia. Magyar Nemzet Berkes, P. (2007): International Business Leaders Forum. Több, mint üzlet: fenntartható fejlődés. BrandNews július 17

18 11. Berkes, P. (2007): Civilkommunikációs hajtóerő. BrandNews július Berkes, P. (2007): Got Milk? Tejesszájú celebritik a tej imázsát növelik. BrandNews július. KUTATÁSI PROJEKT 1) Marketingkutatási projekt Magyar Golf Szövetség megbízásából A golf, mint releváns sportpiaci termék fogyasztói profilja 2) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság, Sport és Stratégiai Főosztály Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium Sportgazdasági Kutatócsoport Sport és a multinacionális cégek lehetséges kapcsolata VÉGJEGYZET 1 A kifejezés gyakran okoz megértési problémát, különösen a magyar labdarúgó szakemberek körében. Tegyük egyértelművé: a látványsport fogalma független az űzött tevékenység színvonalától, látványosságától, kizárólag arra utal, hogy a csere tárgya az a lehetőség, hogy megnézhetjük mások sportolását (ami persze az esetek többségében igen csak látványos). 2 Azt jelenti, hogy mennyibe kerül a szponzornak ugyanilyen - a szponzorálás által generált - reklámintenzitás elérése egy másik kommunikációs médiumon keresztül. 3 A potenciális támogató (szponzor) a leendő támogatott imázs-attribútumaival való konzisztenciát kíván kimutatni. (pl.: termék-komunikációja során). 4 Integrált kommunikációt folytat az a cég, mely az alábbi nyolc, kommunikációs lépés mentén szervezi marketingkommunikációs aktivitását: célközönség meghatározása, kommunikációs cél meghatározása, üzenet tervezése, kommunikációs csatorna kiválasztása, költségvetés kidolgozása, kommunikációs mix meghatározása, eredmények mérése, integrált marketingkommunikációs folyamat irányítása; 18

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapításmegszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok.

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF), 5. SZ. DOKTORI ISKOLA SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL ANTONIS ALEXOPOULOS PhD értekezés - Tézisek Témavezető: Földesiné Dr. Szabó

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége Putzer Petra, PhD. PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet CSR történeti fejlődése kezdetben: vállalati

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Kozma Miklós Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani Kutatóközpont miklos.kozma@uni-corvinus.hu A sport az egyik

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI Gaál Zoltán Kőszeg, 2017. január 21. A TRIPLE HELIX MODELL Egyetemek Kutatóintézetek Kormányzat Üzleti szféra A kutatás módszertana Szakirodalmi áttekintés Dokumentum- és tartalomelemzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Sportmenedzser (MSc)

Mesterképzési szakok - Sportmenedzser (MSc) Mesterképzési szakok - Sportmenedzser (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: sportmenedzser (Sports Management) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében

Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Marketingorientációs tényezık a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacának tükrében Doktori értekezés Berkes Péter Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezetı: Dr. habil. Nyerges Mihály

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Velenczei Attila Kutatóhely: Nemzeti Sport Intézt és SE-TSK, Társadalomtudományi Tanszék Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

Részletesebben

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK?

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? Online marketing fogalmak Marketing értékesítés Online marketing termékek és szolgáltatások reklámozása és eladásösztönzése az interneten

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE GULYÁS Erika, KOVÁCS Eszter, STERBENZ Tamás Nyerges Mihály Emlékkonferencia Eredményjelző: Magyar Sport 2015 2016.01.26. KUTATÁSRÓL Célja: Azonosítani azokat a tényezőket,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben