A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben"

Átírás

1 A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi Anna Halmai Réka Debrecen, február

2 TARTALOM 1. A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ ÉS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK HELYZETE A VILÁGBAN A fogyatékossággal élők fogalmának definiálása a nemzetközi diskurzusban Megfontolások a fogyatékosság definíciójának kérdésében Nemzetközi definíciók Definíciók az Európai Unióban Nemzetközi irányelvek és stratégiák az ENSZ Akcióprogram Az Akcióprogrammal összefüggő nemzeti szintű tevékenységek Bizottsági javaslatok, Előrelépések között Jelentés, A jövő irányai A fogyatékossággal kapcsolatos politikai intézkedések és programok nemzetközi tapasztalatai Politikák és intézkedések általánosságban Foglalkoztatáspolitika és munkaerő-piaci programok Célzott munkaerő-piaci programok Mainstream munkaerő-piaci programok EU - Jóléti juttatások és aktív munkaerő-piaci programok Kitekintés: a globális fogyatékossági mutatók kidolgozása felé A fogyatékossággal élők helyzete az Európai Unióban és a világban A fogyatékossággal élők demográfiai és foglalkoztatási helyzete az Európai Unióban A fogyatékossággal élők foglalkoztatási jellemzői az OECD-országokban A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Szakmai, ellátási örökségek és ami mögöttük van Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek a fogalmak definiálása Fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek hányan vannak a kik? A Népszámlálás A NYUFIG adatai A Munkaerő-felmérés adatai A hiányzó definíció néhány megjegyzés A fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek szocio-demográfiai jellemzői Magyarországon Gazdasági aktivitás, munkaerő-piaci helyzet A jövő generációja JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁBAN A korábbi szabályozás Az új támogatási rendszer Az akkreditáció A támogatási rendszer Szervezetek... 55

3 3.3.1 Védett műhely Szociális foglalkoztatók Összefoglalás FELHASZNÁLT IRODALMAK TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MELLÉKLETEK

4 1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek helyzete a világban Az a megnövekedett érdeklődés, amelynek a fogyatékkal élők társadalmi szerepével, világuknak megismerésével, illetve e csoport társadalmi integrációjával kapcsolatban az elmúlt bő egy évtizedben tanúi vagyunk, olyan komplex és globális kulturális, valamint társadalmigazdasági változásokra utal, melyek az említett időszakban már jogi formulát is öntöttek. Az a két folyamat, amely alapvető hatással van a fogyatékkal élők világának diskurzusbeli változásaira, a globalizáció, valamint ezzel szoros összefüggésben azok a technológiai fejlesztések, melyek egyre inkább lehetővé teszik, hogy azokban a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos esetekben, mikor nincs megfelelő politikai válasz, a technológiai újítások vigyenek új szempontrendszert a fogyatékkal élőkre vonatkozó bármelyik általános cél megvalósításának operatív szakaszaiba (ENSZ Ad Hoc Bizottság, 2003-as jelentés). Ha a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos jelentések, publikációk, tanulmányok és kutatási beszámolók tömegéből mégis szeretnénk strukturált, logikailag kerek és informatív helyzetfeltárást kidolgozni, a diskurzus posztmodern kifejezése hasznos segítség lehet. A diskurzus terminus ugyanis arra fekteti a hangsúlyt a tudományos elemzésben, amiről szó van: azokat a tágabb értelemben vett témákat kell felszínre hoznunk, melyekből összeállíthatók a politikák mögött megbúvó paradigmatikus stratégiák. Fel kell figyelni azonban arra a tényre, hogy a fogyatékkal élők társadalomban betöltött szerepe, illetve e szerep megnövekedett jelentősége nem korlátozható a világ egy bizonyos vagy több bizonyos részére: olyan kérdéskörről van szó, amely a világ minden országában legyen az fejlett vagy fejlődő hasonló kihívások elé állítja a döntéshozókat, tágabb értelemben azonban az egész társadalmat is. A globalizáció jelenségének erősödésével megnövekedett a nemzetközi szervezetek döntéshozatalban játszott szerepe is: a globális irányelvek kialakítása során az ENSZ, az UNESCO, az ILO, és egy sor más szervezet a stratégiai tervezéshez jelentős forrásokat is allokált az adatgyűjtéshez, a szakértők bevonásához illetve a nemzetközi tudástőke akkumulálásához. Az a tény, hogy a fogyatékkal élők társadalmi integrációja során a legfőbb irányelveket a nemzetközi szervezetek ajánlásai nyomán fogalmazzák meg, arra utal, hogy a kérdést nemzetközi szinten valóban globálissá is akarják tenni, és a kihívásoknak való megfeleléshez kifejezetten emberi jogi alapon nyugvó globális stratégiákat kidolgozni.

5 Nem véletlen a kihívás szó gyakori használata. Ez a kifejezés is a fogyatékkal élők kérdéskörével kapcsolatos diskurzus része: a kihívás kifejezés ugyanis azt a nagyon fontos alapelvet tükrözi, hogy a társadalomban felszínen lévő bármilyen, hátrányos helyzettel kapcsolatos problémát csak az állampolgárok aktív részvételén keresztül, komoly szemléletváltozással lehet megoldani. A kihívás a proaktív magatartás fontosságára utal, mind a társadalom, mind a fogyatékkal élők tömegei részéről. Nagyon érdekes jelenség, ahogyan a nemzetközi fogyatékosügyi diskurzusban az orvosi megközelítést felváltja az emberi jogokon nyugvó, globális, társadalmi szemlélet. Ennek okaira a közbeszéd a fogyatékkal élők általános jogai, illetve a jogok biztosításához szükséges eszközök más elemei utalnak: a foglalkoztatás, az akadálymentesítés, a fenntartható életkörülmények mind a kérdéskör gazdasági aspektusát hangsúlyozzák. E célok mögött az az elv áll, hogy a fogyatékkal élők gazdasági inaktivitása nemcsak az államra ró nehéz terheket, melyek a juttatások és támogatások szintjén valósulnak meg, hanem a fogyatékkal élők számára egy olyan javakhoz és tőkékhez való hozzáférés hiányából adódó hátrányos helyzetet teremt, amely a demokratikus társadalmakban nem elfogadható. A fogyatékosok megnövekedett foglalkoztatása esetén azonban azok nemcsak hozzájárulnának a nemzeti vagyonhoz, e mellett a szociális szolgáltatások ellenértékének kifizetését is a munkaadóra rónák. Az állam tehát két oldalról is segítséget kapna a fogyatékkal élők ellátásából fakadó költségek viseléséhez. Nem mondhatjuk ugyanakkor azt, hogy az emberi jogi megközelítés teljes mértékben a fogyatékosügy gazdasági aspektusai miatt került fókuszba az ok-okozati kapcsolatok logikája ebben a kontextusban nem egyértelmű. Mégis, az jogi alapon és a demokrácián nyugvó társadalmi integráció, valamint az integráció eredményeképpen a fogyatékkal élők ellátására makroszinten költött források csökkentése, a célcsoport nemzeti GDP-hez való hozzájárulása egy jövőbeni pozitív folyamat két oldala. Mint a későbbiekben még látni fogjuk, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos stratégiákban fontos irányelv az univerzalitás: vagyis nemcsak a meglévő intézményi infrastruktúrát kell a fogyatékkal élők igényeihez igazodva átalakítani, hanem a jövőt illető tervezés minden szegmensébe be kell építeni ezt az aspektust. Sőt, nemcsak az az elvárás, hogy minden szektort illetően integrálódjon a tervezésbe a fogyatékosügyi aspektus, de az is, hogy a szektorok közötti tervezés is sokkal nagyobb hangsúlyt kapjon. Az univerzalitás igényének a nemzetközi szervezetek példamutató jelleggel igyekeznek megfelelni, hiszen az Egyesült Nemzetek és társintézményei mind megkezdték a munkát a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának vizsgálatában, 5

6 és saját területükön próbálnak hangsúlyosan fellépni. Ez a munka a tudástranszferen keresztül az egyre magasabb szintű összehangoltságra törekszik, s ez az univerzális megközelítés elvárt az egyezményeket aláíró társ-államoktól is. A helyzetfeltárás jelen fejezete a következő szempontok szerint mutatja be a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos nemzetközi folyamatokat: a nemzetközi, majd az ezzel összefüggő Európai Uniós szintű adatokat külön tárgyaljuk, az elemzés logikai keretét pedig az irányelvek (elvek), az elvek megvalósításához kapcsolódó stratégiák, illetve a gyakorlatban megjelenő, stratégiákon alapuló politikák (programok) hármasa adja. Fontos azonban kiemelni, hogy az egyes országok belső fogyatékosügyi politikája kialakításában az a legérdekesebb momentum, ahogyan azok a nemzetközi egyezményekben foglalt stratégiákat a saját, meglévő struktúráik adta lehetőségek, valamint a kulturális és társadalmi-gazdasági erőforrásaik mentén fordítják le gyakorlati politikákra és programokra. Ez az elemzés bár ilyen mélységű helyzetfeltárásra nem vállalkozik, ahol van lehetőség, utalunk majd ezekre a tényezőkre is. Legelőször azonban azt kell megvizsgálnunk, hogy az érintett irányelvek, stratégiák és politikák kikre is vonatkoznak, hogyan definiáljuk tehát a fogyatékkal élő személyt A fogyatékossággal élők fogalmának definiálása a nemzetközi diskurzusban Megfontolások a fogyatékosság definíciójának kérdésében Mint már a bevezetőben említettük, a fogyatékossággal élők fogalmának definiálása az elmúlt évtizedben nagyon sok változáson esett át, mégsem alakult még ki egységes változat a nemzetközi szabályozásban. Ez részben annak tudható be, hogy nagyon heterogén társadalmi csoportról van szó, akik az integráció során teljesen más igényekkel, készségekkel és képességekkel rendelkeznek (s ezek mind másféle politikát követelnek meg), részben azonban a különböző országokban alkalmazott eltérő megfogalmazások, az érintett emberekkel kapcsolatos adatok jelenleg is jellemző hiánya, vagy össze nem hasonlíthatósága okoz módszertani nehézségeket. Jellemző az is, hogy sok esetben egyazon országban is többféle a szociális/jogi szolgáltatások kialakításában és a jogosultságban jelentkező definíciót használnak. Éppen a célcsoport 6

7 heterogén volta, illetve a szolgáltatások nem strukturált és nem koncepciózus együttese okoz tehát ilyen definiálási diszkrepanciákat Nemzetközi definíciók A WHO 1980-ban fogadta el a Fogyatékosságok Nemzetközi Osztályozásá-t, mely a betegségek vagy szervi rendellenességek okozatainak dimenzióit fekteti le. E szerint a károsodások bármilyen okból bekövetkező, a pszichológiai, fiziológiai vagy anatómiai rendszer hiányaiban vagy a normálistól való eltéréseiben tételeződnek. A károsodások alapvetően szervi szinten jelentkező zavarokat jelentenek. A fogyatékosság a károsodások azon hatásait tükrözi, melyek az egyén funkcionális teljesítménye vagy tevékenysége kapcsán jelentkeznek a fogyatékosság abban mutatkozik meg, hogy az egyén nem képes bizonyos tevékenységeket úgy elvégezni, mint azt normális esetben az emberek általában teszik. E fogyatékosság lehet időszakos vagy állandó, visszafordítható vagy vissza nem fordítható, progresszív vagy regresszív. A hátrány 2 pedig olyan hátrányokkal van kapcsolatban, melyek a károsodások vagy képességhiányok miatt az egyént gátolják vagy megakadályozzák abban, hogy egy számára normálisnak tűnő tevékenységet elvégezzen. A hátrány kifejezése tehát a károsodás vagy fogyatékosság szocializációjára utal. A fogyatékosság kulcsdimenziói az orientáció, a fizikai függetlenség, a mobilitás, foglalkoztatás, társadalmi integráció, és gazdasági önkiteljesedés. A károsodottak csoportját a fogyatékosság fenyegeti, a fogyatékos emberek fogalma pedig magába foglalja a hátránnyal élőket is. A WHO felülvizsgálatok után 1993-ban fogadta el a kódrendszer első verzióját, amelyet 2001-ben követett a második kiadás, amely már a betegségek következményeinek osztályozása helyett azon egészségügyi összetevők identifikálására törekedett, amelyek az egészségi állapotot alkotják. Az FNO az egészség koherens képének megalkotására törekszik, mely biológiai, individuális és társadalmi perspektívát is magába foglal. A károsodás fogyatékosság 1 Az Egyesült Államokban is tanúi lehetünk ilyenfajta megosztottságnak: a Fogyatékkal Élő Amerikaiak elnevezésű törvény alapján az tekintendő fogyatékkal élőnek, aki beleesik valamely következő kategóriába: személy valós fogyatékossággal, olyan személy akinek az előéletében volt fogyatékosság, és olyan személy, akit fogyatékkal élőnek tartanak, vagy úgy kezelnek. Hogy a törvény elő és második fejezetébe tartozó védelmeket élvezze valaki a fogyatékosság mellett képesítettnek kell lennie. A törvény a képesített fogyatékkal élőt úgy határozza meg, hogy olyan személy, aki el tud látni alapvető feladatokat elfogadható anyagi támogatással, vagy anélkül. Ezzel szemben a társadalombiztosítási igazgatás, amely tartalmazza a fogyatékos biztosítási programokat és a kiegészítő biztonsági-bevétel programot, a fentitől eltérően határozza meg a fogyatékkal élő fogalmát: A fogyatékkal élő olyan személy aki nem képes alapvetően jövedelmező tevékenységben bármely testi, vagy szellemi fogyatékosság miatt, amely előre láthatólag hosszú ideig fog tartani, melynek ideje nem rövidebb mint 12 hónap A magyar terminológia az impairment, disability, handicap kifejezéseket a fenti módon interpretálta úgy érezzük azonban, hogy a károsodás képességhiány fogyatékosság jobban tükrözi az ezredforduló után létjogosultságot nyert, inklúzív szemléletet. Ennek ellenére itt a hagyományosan elfogadott interpretációt használjuk. 7

8 hátrány terminológiát a semlegesebb funkció-struktúra / tevékenységek / részvétel terminológia váltotta fel. A fogyatékosság definiálásának orvosi modelljére példa a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) júniusában, Genfben kiadott 159. számú Háromoldalú Egyezménye is a foglalkozási rehabilitációról és a foglalkoztatásról. Ez az egyezmény elsősorban a munka világaparadigmából közelíti meg a fogyatékkal élők meghatározását, és a megváltozott munkaképesség definiálására fekteti a hangsúlyt. 1. cikk 1. A jelen egyezmény alkalmazásában a megváltozott munkaképességű személy kifejezés olyan egyént jelent, akinek alkalmas munka vállalására, megtartására és az abban való előrehaladásra vonatkozó kilátásai valamely megfelelően megállapított testi vagy értelmi károsodás miatt lényegesen csökkentek. (ILO 1983:6) Világos, hogy ez a megközelítés valamilyen orvosilag meghatározott okból történő munkaképesség-csökkenést állít a középpontba 3, s mint ilyen, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos elképzeléseknek egy, az univerzalitás előtti formáját tükrözik. Az ILO további dokumentumai, többek között a 2002-ben világot látott Managing Disability in the Workplace szintén ezt a definíciót használja. Ezzel ellentétben az ENSZ Ad Hoc Bizottsága által felügyelt, december 3-án elfogadott ENSZ Akcióprogram a Fogyatékosokért az emberi jogi és társadalmi megközelítések használata felé fordult el. Az Akcióprogram célja az esélyegyenlőség megteremtése a fogyatékkal élők tekintetében, s e célok elérését folyamatos monitorozással vizsgálják. E mellett az decemberében elfogadott Általános Szabályok a Fogyatékosok esélyegyenlőségét illetően elnevezésű dokumentum szolgál azon alapelvek lefektetésére, melyek szellemében a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos stratégiák kidolgozásra esetleg módosításra - kerültek. Az emberi jogi megközelítés alapja az a szemlélet, hogy a társadalom minden állampolgára egyenlő jogokkal bír, így azon társadalmi csoportok esetében, melyek nem egyenlő esélyekkel rendelkeznek az elérhető életminőséget illetően, a társadalom feladata az esélyegyenlőséget gátló tényezők kiiktatása. Az univerzális egyenlőség szempontrendszere azért is kerülhetett előtérbe, mivel a kutatások tanúsága szerint a globalizácó egyik kísérőjelensége a társadalmi rétegek közötti távolság nö- 3 E megközelítés azt is feltételezi, hogy minden inaktív fogyatékkal élő el akarna helyezkedni, ha ehhez a körülmények adottak volnának., s mint ilyen, vita tárgyát képezi. 8

9 vekedése 4 - e mellett azonban a különböző társadalmi hátrányok együttes jelenléte, kumulációja figyelhető meg 5. Ha elismerjük, hogy a fogyatékkal élők társadalmi és jogi szempontból is megegyező jogokkal rendelkeznek, mint a többségi társadalom, megkerülhetetlen, hogy az őket érő diszkriminatív társadalmi struktúrákat átalakítsuk, hozzáférhetővé tegyük. A Standard Szabályok című dokumentumban a fogyatékosság (disability) meghatározása a következő: olyan funkcionális korlátozottság, mely valamilyen fizikai, szellemi vagy érzékelésbeli károsodás, egészségügyi állapot vagy mentális betegség miatt következett be, s természeténél fogva lehet állandó vagy időszakos is (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with Disabilities). A hátrány (handicap) definíciója pedig: azon lehetőség korlátozottsága vagy elvesztése, hogy az egyén másokhoz képest egyenlően vehet részt a közösség életében (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with Disabilities). Ez a definíció azt a kapcsolatot írja le, amely a fogyatékos ember és környezete között létezik: a környezetnek és a társadalmi szinten szervezett tevékenységeknek azon hiányosságaira utal, melyek megakadályozzák a fogyatékos embert az egyenlőségen alapuló részvételben többek között az információ, a kommunikáció és az oktatás tekintetében. Az egyén és környezet közötti viszonyon alapuló definíciót a legfrissebb kutatások már használják is, s bár az államok közötti eltérések továbbra is fennállhatnak, mindenképpen megszületett egy olyan közös elv, mely a konkrét kutatások és politikák terminológiai kérdéseiben iránymutató lehet (Bergeskog, 2001:12) Definíciók az Európai Unióban Az Európai Unió államaiban a fogyatékosság definiálásával kapcsolatban elsősorban a nemzetközi szervezetek, az ENSZ és a WHO alapelveit követik, s az Unió közössége tekintetében a demokratikus államforma, illetve az állampolgári és emberi jogok talaján értelmezik a fogyatékosságot. Bár a vélemények megoszlanak abban a tekintetben, hogy mennyire kell vagy lehet a fogyatékosügyi politikát európai szinten univerzalizálni, az irányelvek és stratégiák, valamint a tudástranszferen alapuló információáramlás mindenképpen arra utal, hogy a Közösség szintjén kell bizonyos, társadalmi integrációval kapcsolatos kérdéseket rendezni, a tagállamok szerepe pedig az egységesen kialakított stratégiai elvek konkrét politikákba és programokba való transzformálásában valósul meg. 4 Lsd. bővebben Ellwood, 2003:112, Giddens, 2000:26 5 Itt utalhatunk a leggyakrabban hangoztatott jelenségre, a fogyatékosság és szegénység közötti kapcsolatra, mely együttesen jelentősebb társadalmi hátrányokhoz vezet, mintha a két tényező hatását külön-külön vennénk figyelembe. 9

10 A Brunel University Helen Bolderson és Deborah Hammett vezetésével olyan kutatási projektről nyújtott be jelentést az Európai Bizottság számára, melynek célja az Európai Unióban használt fogyatékossággal kapcsolatos definíciók szisztematikus feldolgozása volt. Kutatási jelentésük konklúziójában leszögezik, hogy: Nyilvánvaló, hogy a fogyatékosság definíciója körüli vita nagy részben a fogyatékosság társadalmi konstrukciójáról szól. Azzal kapcsolatos, ahogyan a fogyatékosság közképe alakul s ez nagyon fontos a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos politikákban. A kutatások ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a fogyatékosság társadalmi konstrukciójában megfigyelhető innovációk nem egykönnyen alakítják át a szociálpolitikai osztályozás folyamatait (Bolderson-Hammett 2002:4). A szerzők szerint az összehasonlító kutatás haszna többek között az, hogy rávilágított a fogyatékosság társadalmi modellje használatának sajátosságaira is. A társadalmi modell a célcsoportot befogadóbban kezeli és a fogyatékkal élők jogainak nagyobb elismerését vonzza maga után. Ez a modell a fogyatékosügyi politikákban modern fejlődést hozott a mainstreaming és az individuális alapokon nyugvó ellátási rendszerek tekintetében Nemzetközi irányelvek és stratégiák az ENSZ Akcióprogram Az ENSZ 1982-es Akcióprogramjának alapvető célja a hagyományos, szinte csak rehabilitációra épülő megközelítésből való elmozdulás volt. Az Akcióprogram az elmúlt huszonöt évben a szisztematikus adatgyűjtésen át az egységes konceptuális keretek, irányelvek és stratégiák kidolgozásában is irányadó szerepet játszott. Az ehhez kapcsolódóan kidolgozott, már említett Standard Szabályok a fogyatékosság-paradigma másik alapkövét jelentik, melyek az esélyegyenlőség hangsúlyozásában és a jó gyakorlatok disszeminálásában játszottak kiemelkedő szerepet. Az ENSZ Ad Hoc Bizottságának az Akcióprogram megvalósításáról szóló értékeléseinek vizsgálatával feltárhatóak azok a változások, amelyek a fogyatékosság társadalmi kezelésében az említett időszakban bekövetkeztek. Elemzésünk során ennek megfelelően a Bizottság 2003-as, 2005-ös és 2007-es jelentéseit vettük figyelembe. Az Akcióprogram három stratégiai irányelve a következő volt: Akadálymentesség Szociális szolgáltatások és biztonságos hálók kiépítése 6 Lsd. Bővebben: Bolderson-Hammett

11 Foglalkoztathatóság, fenntartható életkörülmények A Bizottság 2003-as jelentése megjegyzi, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos terminológiák a különböző tagállamokban továbbra is nagy változatosságot mutattak, azonban az érintett emberekkel kapcsolatos adatok rendelkezésre állása és az alkalmazott adatgyűjtési módszerek relevanciájának tekintetében komoly pozitív irányú elmozdulás volt megfigyelhető. A Bizottság elé tárt adatok jelezték, hogy az eszközök, rendszerek és kapacitások tekintetében általában fejlődés tapasztalható. Jellemzően elfogadott törekvés a fogyatékos emberek jogainak elismerése és méltóságuk biztosítása a fejlesztések folyamán, a hangsúlyok és a megközelítések azonban változnak az egyes tagállamok belső politikájában. Az államok szociokulturális kontextusa, illetve az inklúzív politikák hagyománya nagyban meghatározza azt, hogy a fenti alapelveket milyen módon építették be a nemzeti politikákba a 2003-as jelentés azonban egyértelművé teszi, hogy: a fejlődés kihívásai azt mutatják, hogy emberi jogi alapon kell a fogyatékosság kérdését megközelíteni (Review and appraisal of the World Programme of Action concerning Disabled Persons). Az Ad Hoc Bizottság úgy ítélte meg, hogy a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja mivel egyre inkább növekszik a társadalmon belüli arányuk a fenntartható fejlődés egyik alapvető feltétele. A fogyatékossággal élők integrációja az egész társadalom jólétét növeli Az Akcióprogrammal összefüggő nemzeti szintű tevékenységek Az Ad Hoc Bizottság az egyes tagállamok tevékenységét a három fő stratégiai cél mentén értékelte. Akadálymentesség: az adatok azt mutatták, hogy az akadálymentesítés, az elérhetővé tétel minden tagállam fejlesztési tervének alapvető eleme. Nemzeti szinten jellemzően három eszközt alkalmaznak a fenti célok segítésére: egyrészt a technikai standardok beiktatását, másrészt az akadálymentes környezet népszerűsítését, harmadrészt pedig az információ és kommunikáció-technológia elérhetővé tételét. Egészségügyi és szociális szolgáltatások: e tekintetben a figyelemben vett alapelvek a prevenció, az inklúzív oktatás népszerűsítése, a rehabilitáció, valamint az önálló életet támogató kezdeményezések. A megelőzés beépülése az egyes politikákba a diagnózis, oktatás, és információs kampányok segítségével történik, az önálló életet támogató kezdeményezések tekintetében pedig a jövedelem biztosítása, a lokális ellátás és a segítő szolgálatok hármas pillérén nyugszik. Az oktatást érintően három fő stratégiai 11

12 irányvonal fedezhető fel: az egyik a hagyományos iskolarendszerbe való integrációt, a második a speciális szükségletekre célzott speciális oktatási intézmények kialakítását, a harmadik a specialisták képzését helyezi előtérbe. Foglalkoztatás, fenntartható életkörülmények: a Bizottság elé nyújtott adatokból az derült ki, hogy a tagállamokban az alapvető cél e téren a fogyatékosok nyílt munkaerőpiacra való integrációja. Ezt a célt elsősorban kvótarendszerek alkalmazásával, szakképzéssel, illetve a foglalkoztatottak után járó bér- és adótámogatásokkal kívánják elérni. A befogadó társadalom megalapozásának tekintetében nemzeti akciótervek kidolgozása, és erős kormányzati bevonódás jellemzi a fejlesztési folyamatokat, melyekben a stratégiai eszközök között leggyakrabban a független szakértők bevonása, központi-koordinációs testületek létrehozása, valamint esélyegyenlőségi törvények és figyelemfelkeltő kampányok fordulnak elő Bizottsági javaslatok, 2003 Az Ad Hoc Bizottság 2003-ban a következő javaslatokat fogalmazta meg: I. Általános irányelvek középtávú célok Univerzális tervezésen keresztül kell a politikákat és a programokat kialakítani, úgy hogy a tervezés a különbségek elfogadásán és tiszteletén alapuljon. Fontos, hogy a Standard Szabályokban megfogalmazottak minden ember esetében segítsék az esélyegyenlőség megvalósulását (így ebben az értelemben az univerzalitást támogatják). A fogyatékosságot olyan gyűjtőfogalomként kell tekinteni, amely a jelenséget dinamikus interakcióként értelmezi az egészségügyi feltételek és más személyes tényezők között, mint például a kor, a nem és az iskolai végzettség. Ez a megközelítés már a HIV-vel élőket vagy a krónikusan figyelemzavaros egyéneket, tágabb értelemben pedig bármilyen okból marginalizálódott embereket is magában foglalhatja. Mivel a fogyatékosság olyan élethelyzet, amelyet élete folyamán bárki megtapasztalhat, az integráció nem csupán a fogyatékkal élőket, hanem a társadalom összes tagját, mint potenciális fogyatékkal élőt segíti. A Mexikó által kezdeményezett egységes konvenciót a fogyatékossággal élők alapvető jogairól (mely 2006-ban született meg, s melyre a későbbiekben még résztelesen visszatérünk) be kell csatornázni azokba a nemzetközi eszközökbe is, amelyek nem a 12

13 célcsoportot célozzák meg. Így a globális etika és standardok nemzetközi fejlődésére is sor kerülhet (melyre az emberi jogi megközelítés térnyerésével egyre fokozottabb szükség is van). A fogyatékossági perspektívát be kell építeni az ENSZ átfogó munkájába, illetve olyan politikai lehetőségeket kell azonosítani, melyek az ENSZ-alapok és programok által is alkalmazhatóak. II. Stratégiai célok megvalósításának eszközeivel kapcsolatos megfontolások Az integráció folyamatában az akadálymentesítés kulcskérdéssé vált. A technológiai fejlődés gyorsasága a környezet akadálymentesítését komplex kérdéssé teszi: az accessibility fogalma nemcsak azt jelenti, hogy az épületeket a fogyatékossággal élők igényei alapján kell átalakítani, hanem azt is, hogy az intézmények, szolgáltatások és a fejlesztési tevékenységek lokális szinten kell, hogy megvalósuljanak és elérhetővé váljanak. Emiatt a vidék aspektusára is fokozott figyelmet kell fordítani. Teljes részvétel: a társadalmi gazdasági lehetőségek megnövekedett elérhetősége jelenik meg általános célként. A képessé tétel (empowerment), mint irányelv vagy stratégia arra vonatkozik, hogy a fogyatékossággal élők ne csak a tanácsadó bizottságok tagjai legyenek, hanem képesek legyenek az őket érintő döntések ellenőrzésére is. Ez az elv azt indukálja, hogy a fogyatékossággal élőket politikai döntéshozatali helyzetbe kell hozni. III. Az adatgyűjtés hiányosságainak kezelése Az Ad Hoc Bizottság szerint nemzetközi megegyezés szükséges a foglalkoztatás és az életminőség területén alkalmazható indikátorok fejlesztésével kapcsolatban, és itt a minimális cél a munkaerő-piaci részvétel, valamint a munkanélküliségi ráta fogyatékos társadalmon belüli arányának ismerete. Több nemzetközi kezdeményezés is történt már az indikátorok fejlesztésével kapcsolatban 7, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete pedig olyan oktatási indikátorok alkalmazásának lehetőségeire hívta fel a figyelmet mint az oktatásban való részvétel, az oktatáshoz való hozzáférés és az írástudási ráta. A Bizottság nagyon fontosnak tartotta a School to work típusú tranzitprogramokkal kapcsolatos mutatók kidolgozását és használatát. A Bizottság szerint sürgős lépésekre van szükség ahhoz, hogy az adatokra épülő tervezés elindulhasson, az elképzelések megvalósulhassanak és értékelésre kerülhesse- 7 Monterrey-Konszenzus, Salamanca Statement and Framework for Action, Dakar Framework for Action 13

14 nek. Létre kell jönnie egy nemzetközi szintű háztartás-vizsgálatnak, az adatok alapján pedig top prioritásokat fogalmaznak majd meg. (A 2007-es Bizottsági jelentésben azonban továbbra is nyitott kérdésként jelentkezik az adatok összegyűjtésének módja, viszont hangsúlyt kap a speciális szakemberek képzésének fontossága is.) Előrelépések között Az ENSZ Ad Hoc Bizottságának évi jelentése az Akcióprogram megvalósulását illetően fontos mérföldkőnek tekinthető, hiszen erre az időszakra tehető a fogyatékosügy inklúzív értelmezésének gyakorlati felgyorsulása is. A törvénykezés módosítása mindenhol elindult, a 2003-as ajánlások között szereplő figyelemfelkeltés pedig nemzeti és nemzetközi szinteken egyaránt kampányok segítségével zajlott (2004. például az ENSZ-kampány éve volt). A részvétel tekintetében is látványos fejlődés történt: tanácsok, bizottságok és tanácsadó testületek jöttek létre, amelyek nemcsak a Bizottság, hanem más nemzetközi szervezetek munkáját is segíteni hivatottak. A 2003-as ajánlások közül a legkevésbé látványos fejlődés az adatgyűjtési módszerek egységesítésének területén figyelhető meg. E tekintetben fontos lépésnek tekinthető, hogy az ENSZ Statisztikai Osztálya a Bizottság döntése alapján szisztematikus fejlesztésbe és adatgyűjtésbe kezd. E tevékenységek egy része arra vonatkozik, hogy a koncepciók, definíciók és osztályozások tekintetében felülvizsgálják a cenzusok számára nyújtott módszertani ajánlásokat. Az ENSZ tagszervezetei között például az ESCAP, az UNHCR és az UNICEF is innovatív, technológiai fejlesztéseken alapuló, digitális adatgyűjtési eszközökről számolt be, melyek kísérleti alkalmazása a közeljövőben kezdődik majd meg. Az ENSZ keretei között született meg a Special Rapporteur tisztsége is a poszt viselője évenként köteles értékelő jelentést tenni a Standard Szabályokkal kapcsolatos előrelépésekről Jelentés, 2007 Az Ad Hoc Bizottság 2007-es jelentésében a tagországok kormányzati politikájának értékelésén túl olyan strukturális problémákra is fókuszál, melyek gátolják az inklúzív gyakorlat terjedését. Látható, hogy az emberi jogi megközelítésen alapuló elvek és stratégiák politikai elfogadtatása gyakorlatilag megtörtént, és a nemzeti kormányok saját társadalmi-gazdaságikulturális kontextusukban keresik a célok eléréséhez megfelelő politikai lépéseket, programokat. A Bizottság legfontosabb megállapítása, hogy a fogyatékosság marginalizálódása még mindig a figyelem hiányán és a fogyatékossággal kapcsolatos tudás hiányán múlik 14

15 (Implementation of the World Programme of Action Concerning Disabled Persons: realizing the Millenium Development Goals for Persons with Disabilities:6), nem kizárólag csak a finanszírozási mechanizmusokon. Felhívják a figyelmet arra is, hogy sok proaktív intézkedés lehetséges, melyek nem kívánnak jelentős anyagi forrásokat, de elősegíthetik a társadalom befogadóbbá válását (Implementation of the World Programme of Action Concerning Disabled Persons: realizing the Millenium Development Goals for Persons with Disabilities:6), különösen igaz ez a lokális civil szervezetekkel való együttműködésre, melynek következtében költséghatékony intézkedések lehetőségeire derülhet fény. Ajánlásában a Bizottság a következő tényezők fontosságára is felhívja a figyelmet: figyelemfelkeltő kampányok, tréning-programok fokozottabb jelenléte, a szociálisan érzékeny, fogyatékossággal élők számára készült termékeket és szolgáltatásokat létrehozó vállalkozások népszerűsítése, nagyobb elismertsége, a lokális gyártású eszközök kettős hatása, a fogyatékosok szervezetei szerepének növelése nemcsak az ellátásban, képzésben, de az érdekképviseletben is A jövő irányai 2006-ban megszületett a Mexikó által javasolt, az ENSZ felügyelete alatt kidolgozott Konvenció a Fogyatékosok Jogairól elnevezésű dokumentum, melyet július 12-ig 100 tagország jegyzett ellen. Ez az egyetlen olyan dokumentum, mely hivatalosan érvényes a tagországokban, s amely a fejlesztés befogadó megközelítése mellett tör lándzsát. E dokumentum ez év júniusában az éves Miniszteri Konferencia a Fogyatékosságról szóló rendezvénnyel összehangoltan az Európai Unióban is tárgyalásra került, és az Unió is üdvözölte a fogyatékosügy emberi jogi megközelítését A fogyatékossággal kapcsolatos politikai intézkedések és programok nemzetközi tapasztalatai Politikák és intézkedések általánosságban Az Ad Hoc Bizottság 2005-ös jelentése a fogyatékosok társadalmi integrációjával kapcsolatos nemzeti szintű tevékenységeket összegezte. Ezek a tevékenységek valójában az univerzalitás lokalitás tengelyen helyezkednek el, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyatékosügyi politikai csomagok -ban a választott intézkedések sokfajta együttese található meg. 15

16 Az univerzalitáson alapuló politikák egyik fontos aspektusa, hogy a fogyatékossággal élők problémája a nemzeti stratégia részévé vált, ami az ENSZ-ajánlások között is kiemelkedő helyen szerepel. A jelentés szerint többek között Brazília, Ciprus, Horvátország, Magyarország és Szlovákia is ebben a szellemben határozta meg a politika fő pilléreit. Vannak országok, melyek egy-egy aspektust hangsúlyoznak, mint a fogyatékos nők kiemelt szerepét (Bahrein), az akadálymentes környezetet és a juttatások rendszerének felülvizsgálatát (Oroszország), vagy a szakképzés fontosságát (Ciprus). Arra a tengely másik végén fekvő - megközelítésre is találunk példákat, amikor a lokális szintű ellátásokra, azok elérhetőségére, illetve a szolgáltatások (nemcsak foglalkoztatási) rehabilitációban játszott szerepére kerül megnövekedett hangsúly (Szlovákia, Malajzia, Omán). A politikai rendszerekben is megfigyelhetőek bizonyos előrelépések: a fogyatékosügy jelentőségének hangsúlyozása, a politikák koordinálása sok esetben állami hivatalok létrehozásával történt. Ezen állami hivatalokra jellemző, hogy részben fogyatékossággal élők az alkalmazottak, feladatuk pedig a szektorok közötti munka összehangolása. A jelentés pozitívan ítéli meg azt, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos tudás és programok központosítása elindult, illetve, hogy létrejövőben van valamiféle szektorok közötti párbeszéd, sőt, kooperáció. E hivatalok e mellett gyakorlati jelentőséggel bírnak az államok és a nemzetközi szervezetek munkájának összehangolásában, a szükséges információk cseréjében: ezek a hivatalok lehetnek a nemzetközi célok megvalósításának monitorozói, valamint a nemzetközi források célcsoporthoz történő becsatornázásának mediátorai is. Az adatok fényében úgy tűnik, hogy e hivatalok akkor hatékonyak, ha a közigazgatásban is foglalkoznak a fogyatékosügyi kérdések koordinálásával és meg is vannak a kellő erőforrások ezekhez a tevékenységekhez. Más esetekben (néhol az előző intézkedésekkel összehangoltan) kormányzati bizottságok álltak fel, amelyek felügyelik a fogyatékosügyi törvények alkalmazását, elemzik a nemzeti stratégiák megvalósulását, együttműködnek a fogyatékkal élők szervezeteivel, valamint javaslatokat tehetnek a politikák hatékonyságának növelése érdekében. Úgy tűnik, a fogyatékos-aspektus beépülése általánosságban az egyes minisztériumok közötti felelősség-megosztással jön létre, s egyes országokban, mint a skandináv vagy az angolszász államok, ez is a tradicionális állami feladatmegosztás rendje. Ebből következik, hogy például a foglalkoztatásért felelős minisztérium vagy más állami szerv vagy együttesen felelős az egészséges és a fogyatékos társadalomban működtetett politikák és programok megvalósulásáért, vagy az egyes minisztériumok megosztoznak a feladatokon (Ausztráliában példá- 16

17 ul a mainstream programokért felelős szerv a fogyatékossággal élők közül csak a kis mértékű károsodást elszenvedettek munkaerő-piaci programjait koordinálja). Az Egyesült Királyságban kísérleti jelleggel bevezetett lokális irodákat Ausztrália és Új- Zéland vette át. Ezek a one-stop-shop -ok, helyi irodák foglalkoztatási szolgáltatásokat és társadalombiztosítási szolgáltatásokat együttesen nyújtanak: az egyén egyetlen esetmenedzser segítségével sokfajta szolgáltatáshoz vagy programhoz juthat hozzá. Ez a három állam egyébként az, amely a munka világában először lépett fel törvényi szinten a diszkrimináció ellen, s amelyek explicit politikai célokat deklarált már az 1990-es években a juttatásoktól való függés csökkentése és a nyílt munkaerő-piacra való integráció érdekében Foglalkoztatáspolitika és munkaerő-piaci programok Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának elősegítése a hagyományos módszerekkel nem hatékony, és egyre inkább a nyílt munkaerő-piacra való integráció válik nemzeti szintű prioritássá. Mint közép- vagy hosszú távú cél ez az alapelv már beépülni látszik a nemzeti fejlesztési stratégiákba, ám e cél elérésének módjával kapcsolatban nagy változatosságot tapasztalunk. Nagyon fontos hangsúlyozni azt a tényt is, hogy igen eltérőek a különböző országokban eddig elért eredmények (melyekről a foglakoztatási indikátorok árulkodnak), hiszen más-más alaphelyzetből, más-más forrásokból kell az egyes államoknak gazdálkodni és tervezni. Ma már talán nem kérdés, hogy a foglalkoztatás növelésében a passzív eszközöktől az aktívak felé történt elmozdulás tapasztalható, bár az aktív politikákra költött kormányzati források aránya jócskán elmarad ahhoz képest, amennyire azok fontosságát az egyes stratégiai tervekben hangsúlyozzák. Továbbra is probléma azonban, hogy nincsenek olyan hatásvizsgálatok, amelyek az aktív és passzív programok hatékonyságát mérnék meg, olyanok meg pláne nincsenek, amelyek az adott ország mikro- és makrogazdasági kontextusának hatásait egy egységes mutatóban összegeznék. Addig valószínűleg nem is lehet az aktív és passzív politikák közötti dilemmára megoldást találni, amíg nem állnak rendelkezésre objektív mérőszámok és indikátorok 9. Egy 2001-ben született tanulmány szerint, mely 29 OECD országban kérdezte meg ugyanazon kérdőívet, s mely a fogyatékossággal élőket érintő munkaerő-piaci programokat elemez- 8 Lsd. bővebben: Bergeskog, Lsd. bővebben: Martin,

18 te, a munkaerő-piaci intézkedések lényege, hogy a munkaerő-igényt vagy ellátást a munkaerő-piacon intervenciós eszközökkel növeli meg. Semlinger és Scmid (1985, idézi Bergeskog 2001:15) ezen intézkedéseket három csoportba sorolta be. Az első a szabályozás, mely a munkaerő-piaci szereplők viselkedését hivatott befolyásolni direkt vagy indirekt módon, a kötelező érvényű szabályok, tiltások, feltételek és védelem eszközeinek segítségével. Ilyen intézkedés például a fogyatékossági kvóták használata, a diszkrimináció-ellenes szabályozás, vagy a fogyatékosügyi Ombudsman jelenléte. A kompenzációk azt a célt szolgálják, hogy a fogyatékossággal élőket versenyképessé tegyék a munkaerő-piacon financiális, anyagi vagy olyan emberi erőforrások segítségével, melyek megnövelhetik a munka-kapacitást vagy a termelékenységet. Példaként a szakképzési rehabilitációt, a munkahelyi segítséget, vagy a támogatott foglalkoztatást említhetjük. A szubsztitúció pedig a speciális munkahelyek teremtésére és a védett foglalkoztatásra vonatkozik. Vannak olyan intézkedések is, melyek e csoportokba nem illeszthetőek be: a meggyőzés voluntarista politikája például egyik kategóriába sem sorolható. További osztályozási mód lehet a programok, szolgáltatások és ösztönzők közötti különbségtétel. A programok általában pénzügyi vagy emberi erőforrásbeli támogatást foglalnak magukba egy bizonyos időtartamra vonatkozóan, és szakképzést, munkatapasztalat-szerzést, rehabilitációt, vagy munkát biztosítanak. A programok kifejezetten teljes idős elfoglaltságot jelentenek. A szolgáltatások egyirányú intézkedések, a kliens kap valamilyen támogatást, tanácsadást vagy segítséget egy szervezeten vagy hivatalon keresztül. Az ösztönző támogatást a munka kezdetekor vagy a fogyatékossággal élő személy kapja, vagy pedig a munkáltató beletartozhat a tömegközlekedés támogatása vagy a kedvezményes gyógyszer-vásárlás Célzott munkaerő-piaci programok E programok általában célzottan a fogyatékossággal élők társadalmára vonatkoznak és gyakran valamilyen belépési kritériumot is meghatároznak a részvételhez. Célzott programokat általában a súlyosabb hátrányt elszenvedők esetében alkalmaznak. Ha a célzott programokat vizsgáljuk, a következő intézkedésekkel találkozunk: Kvóta-rendszerek, melyek törvényes kötelezettséget rónak a vállalkozásokra: a foglalkoztatottak egy bizonyos részét fogyatékossággal élő személyek kell, hogy alkossák ennek elhagyása pénzbírságot von maga után. A kvóta 2-5% körül mozog, de nagy változatosságot mutat. 10 Lsd. bővebben: Bergeskog,

19 Védett munkahelyek, amikor egy bizonyos szakma a fogyatékossággal élők számára van biztosítva. Olaszországban például a telefonos operátor pozícióját csak fogyatékossággal élők töltik be. Szakképzési rehabilitáció, amely többféle intézkedést foglalhat magába: az ILO (1995) definíciója szerint a rehabilitáció folyamatának az a része, mely olyan, a szakképzéssel összefüggő rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt, mint a szakképzési tanácsadás, szakképzés és szelektív kihelyezés, amely biztosítja a fogyatékossággal élő egyén számára munkája megszerzését és megtartását. Látható tehát, hogy a szakképzési rehabilitáció többfajta intézkedés kombinációjaként létrejövő csomagjából áll, s országonként eltérően lehet tanácsadó vagy koordinatív jellegű is. A támogatott (segített) foglalkoztatás eredeti formájában a nyílt munkaerő-piacon egyéni szolgáltatásokra vonatkozott. A támogatás folyamatosan csökken, ahogy az egyén egyre inkább képessé válik az önálló munkavégzésre és életvitelre. A támogatott foglalkoztatás általában nem önálló program, hanem más csomagok részeként, azok kiegészítésére szolgál. A védett foglalkoztatás lényege, hogy a fogyatékossággal élők számára olyan munkahelyet és állást biztosítanak, amely nincs kitéve a piaci versenyhelyzetnek. Hagyományosan ezek valamilyen gyártásban dolgozó műhelyek, ahol a vezetésen kívül mindenki megváltozott munkaképességű személy. Még mindig sok védett munkahely létezik, kritika azonban abban a tekintetben érte, hogy nem a nyílt munkaerő-piacra, hanem a védett állapotra szocializálja a foglalkoztatottakat, s mint ilyen, hosszú távon nem hatékony intézkedés. Egyre jobban terjednek viszont azok a félig védett foglalkoztatási formák, melyek fellazítják a különböző kategóriák határait, innovatív ötleteken és valós igényen alapulnak. Ilyen a külső, védett foglalkoztatás, amely az állami szektorban gyakori: ilyenkor a munkavégzés helyszíne a nyílt munkaerőpiac, de védett körülményekbe ágyazottan. A piaci és nonprofit szektorban is találhatunk ilyen védett műhelyeket. Arra is egyre gyakrabban találunk példát, hogy fogyatékossággal élők egy csoportja kerül kihelyezésre egy adott munkahelyre (outsourcing), ott egy termelési egységet képeznek, munkájukat pedig a gazdaszervezet egy munkatársa felügyeli. A munkaszövetkezetek is a védett kategóriába tartoznak, feladatuk pedig, hogy a fogyatékossággal élő munkaerőt vagy a nyílt munkaerő-piacra, vagy a szövetkezet saját munkájába integrálja, s ehhez valamilyen mértékű állami támogatást is kapnak. A szo- 19

20 ciális vállalkozások is ebbe a csoportba tartoznak, s mindkét forma előnye, hogy a munkatársak nagyobb arányát adják az egészségesek e munkaszervezési forma tehát jobban hasonlít a normális munkahelyekre, mint a védett foglalkoztatás hagyományos metódusai. Állami munkahely támogatás és kialakítás: ebben az esetben a pozíció nem jött volna létre, ha nincs egy fogyatékossággal élő személy, akinek szüksége van rá Mainstream munkaerő-piaci programok Általánosságban elmondható, hogy e programok az egészséges társadalom bizonyos csoportjait támogatják, így általában csak a fogyatékosságuk miatt csekélyebb hátrányt elszenvedők számára nyújtanak alternatívát. Az állami támogatású foglalkoztatás sokfajta formában létezik, leggyakoribb formája azonban a munkáltató számára biztosított anyagi támogatás, mely a fogyatékossággal élő alkalmazásából következő terheket hivatott kompenzálni. Ebbe a kategóriába tartozik a társadalom-biztosítási hozzájárulás átvállalása, vagy a lakástámogatás. Rövid és hosszú távú programokról is beszélhetünk rövid távú program például a munkatapasztalat-szerző támogatás, mely a fogyatékossággal élők esetében átlagosan körülbelül 12 hónapig tart. A szakképzés olyan tevékenységeket foglal magába, mely a hagyományos osztálytermi keretek között zajlik, akár iskolában, akár egy munkahelyen belül. Jellemzői nem térnek el a védett programokban jelzettektől. Munkatapasztalat-szerzés. Ez mindenképpen valamilyen rövid távú program, amely a kliens számára a munkahelyi tapasztalatok megszerzésében segít, és vagy bértámogatáson, vagy juttatások nyújtásán keresztül megy végbe. Munka-rotáció, amikor egy bizonyos idő lejárta után az adott személyt újabb munkanélkülivel cserélik le. Korai nyugdíjazás. Ebben az esetben a személy korábban vonul ki a munkaerőpiacról, mint egészséges munkatársai, mivel egészségi állapota vagy képzettsége és kora nagyon lecsökkentik annak a valószínűségét, hogy még a normál nyugdíjkorhatár elérte előtt újból el tud helyezkedni. Start-támogatások, melyek az önfoglalkoztatóvá válást segítik elő: kölcsönt és más juttatásokat és kedvezményeket értünk alatta, melyek önálló vállalkozás kialakítását célozzák meg Lsd. bővebben: Bergeskog, 2001:

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása négy EU-s tagországban

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása négy EU-s tagországban A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása négy EU-s tagországban Tanulmány Készítette: Komádi Mónika Kurucz Győző Szabó Gyula Pál Zsolt Debrecen, 2008. április TARTALOM

Részletesebben

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Készítette: Kravalik Zsuzsanna Tartalomjegyzék I. DEMOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 1. ÖREGEDŐ TÁRSADALOM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA)

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) Útmutató Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) A Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya létfontosságú kapocs (az ENSZ szervezetén belül) a globális gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi szférák

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England.

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben