A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete"

Átírás

1 A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei

2 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák témakörei Irodalom követelmények: Magyar nyelv és irodalom Mítoszok mítoszok a világ keletkezéséről és az istenek születéséről - Gilgames - Prométheusz-mítosz A Biblia - Ószövetség (két teremtéstörténet; pusztulásmítoszok: a vízözön, Jónás könyve /Babits M.: Jónás könyve/; Zsoltárok könyve 23. zsoltár) - Újszövetség (A négy evangélium szinoptikusok; Jézus születése; a kereszthalál és a feltámadás; A tékozló fiú/lukács evangéliuma/; Káin és Ábel) Ókori görög irodalom: Homéroszi eposzok - eposz (kellékek; szerkezeti felépítés; embereszmény) - Íliász (szerkezete; embereszménye, Akhilleusz; istenek szerepe) - Odüsszeia (szerkezete; Odüsszeusz kalandjai új embereszmény; istenek szerepe) - időmértékes verselés Görög líra - Szapphó - Anakreón Görög dráma és színjátszás - általános tudnivalók a görög színházról - a tragédia hagyományos egységei - Szophoklész (a thébai mondakör; Antigoné tragikuma; szerkezete; Antigoné és Kreón /konfliktus, késleltetés, krízis/) A római költészet - általános tudnivalók - Vergilius (élete; eklogák; Aeneis Aeneas és Didó; Aeneas az alvilágban) Középkori irodalom - történelmi háttér - Szent Ágoston: Vallomások (részletek); szerzetesrendek - himnuszok (olvasni: Abelárd: Szombatesti himnusz; Todi: Stabat Mater) - magyar irodalom: nyelvemlékek (Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Máriasiralom); legendák (Margit-legenda, esetleg Szent Ferenc legendája) - lovagi irodalom (Roland-ének; Trisztán és Izolda történet; lovageposz, lovagregény; trubadúrok) Magyar nyelv követelmények: Kommunikáció - kommunikációs folyamat - tömegkommunikáció - média- és sajtóműfajok

3 A nyelv és a beszéd - nyelvi szintek Hangtan - hangok (magán- és mássalhangzók különböző csoportosításuk) - magán- és mássalhangzótörvények Szóelemek (tő- és toldalékmorfémák) és a szóalkotás módjai (szóösszetétel, szóképzés) Szófajok - alapszófajok - viszonyszók - mondatszók - szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő) Mondattan - alárendelő összetett mondatok - mellérendelő és többszörösen összetett mondatok 1. Az ókori Kelet - A folyamvölgyi kultúrák - Egyiptom - Mezopotámia - India, Kína - A keleti vallások 2. Az ókori Görögország - Athén államszervezete - Spárta államszervezete - A görög-perzsa háborúk - Nagy Sándor és a makedónok - A görög kultúra Történelem Channel Beginners Units 1-4. szókincs be, have got this / that these / those Angol nyelv

4 Matematika I. Kombinatorika és halmazelmélet Összeszámlálási feladatok Halmazok, nevezetes számhalmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma, logikai szita Számegyenesek intervallumok II. Algebra és számelmélet Betűk használata a matematikában Hatványozás. A hatványozás alapazonosságai Hatványozás egész kitevőkre A számok normálalakja Egész kifejezések (polinomok) Nevezetes szorzatok A szorzattá alakítás módszerei. Kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása Műveletek algebrai törtekkel Oszthatóság. Az oszthatóság tulajdonságai Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Számrendszerek III. Függvények A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok Lineáris függvények Az abszolútérték-függvény A másodfokú függvény A négyzetgyökfüggvény Lineáris törtfüggvények Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény További példák függvényekre A függvénytranszformációk rendszerezése Fizika 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. A sebesség fogalma. A sebességvektor. 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgások összegződése. A változó mozgást végző test sebessége. 3. A gyorsulás fogalma 4. A szabadon eső test mozgása 5. Feladatmegoldás 6. Az egyenletes körmozgás 7. A körmozgás és a forgómozgás szögjellemzői 8. A tehetetlenség törvénye, az inerciarendszer. 9. A tömeg fogalma, a sűrűség 10. Lendület, lendületmegmaradás

5 11. Az erő fogalma 12. Erő-ellenerő. A kölcsönhatás Kémia 1. Bevezetés: követelmények; kémiai jelek, jelölések: képletek, egyenletek 2. Az atom felépítése: elemi részecskék 3. Az elektronburok felépítése 4. A periódusos rendszer 5. A kémiai kötések 6. Az atomok kapcsolódása 7. A kovalens kötés jellemzői 8. A molekulák jellemzői 9. Az ionok képződése. Az ionkötés 10. Ionvegyületek 11. A fémes kötés. A fémek 12. A kémiai kötés közötti átmenet 13. A halmazállapotok, halmazállapot változások 1. Vírusok és a baktériumok 2. Valódi gombák és zuzmók 3. Mohák és harasztok 4. Nyitvatermő és zárvatermő növények 5. Szivacsok és csalánozók 6. Fonálférgek és gyűrűsférgek 7. Ízeltlábúak 8. Gerincesek jellemző tulajdonságai Biológia 1. Csillagászat - A Naprendszer tagjai - A Föld mozgásai és következményei - A Hold - Helyi idő, zónaidő, a naptárak 2. A kőzetburok - A Föld szerkezete - A kőzetlemezek és mozgásaik - Vulkánok és földrengések - A hegységek 3. A légkör - A légkör szerkezete és összetétele Földrajz

6 - A nagy földi légkörzés - A csapadékképződés - A levegő szennyezése Dráma és tánc 1. Improvizáció a tanár által megadott téma alapján 2. Tér- és eszközhasználat a különböző színházi stílusokban 3. A színház alkotóközösség 4. Improvizációk megadott dramaturgiai fogalmak felhasználásával 5. Egyéni történetek feldolgozása dramatikusan

7 9. osztály év végi osztályozó vizsgák témakörei Irodalom követelmények: Magyar nyelv és irodalom Mítoszok mítoszok a világ keletkezéséről és az istenek születéséről - Gilgames - Prométheusz-mítosz A Biblia - Ószövetség (két teremtéstörténet; pusztulásmítoszok: a vízözön, Jónás könyve /Babits M.: Jónás könyve/; Zsoltárok könyve 23. zsoltár) - Újszövetség (A négy evangélium szinoptikusok; Jézus születése; a kereszthalál és a feltámadás; A tékozló fiú/lukács evangéliuma/; Káin és Ábel) Ókori görög irodalom: Homéroszi eposzok - eposz (kellékek; szerkezeti felépítés; embereszmény) - Íliász (szerkezete; embereszménye, Akhilleusz; istenek szerepe) - Odüsszeia (szerkezete; Odüsszeusz kalandjai új embereszmény; istenek szerepe) - időmértékes verselés Görög líra - Szapphó - Anakreón Görög dráma és színjátszás - általános tudnivalók a görög színházról - a tragédia hagyományos egységei - Szophoklész (a thébai mondakör; Antigoné tragikuma; szerkezete; Antigoné és Kreón /konfliktus, késleltetés, krízis/) A római költészet - általános tudnivalók - Vergilius (élete; eklogák; Aeneis Aeneas és Didó; Aeneas az alvilágban) Középkori irodalom - történelmi háttér - Szent Ágoston: Vallomások (részletek); szerzetesrendek - himnuszok (olvasni: Abelárd: Szombatesti himnusz; Todi: Stabat Mater) - magyar irodalom: nyelvemlékek (Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Máriasiralom); legendák (Margit-legenda, esetleg Szent Ferenc legendája) - lovagi irodalom (Roland-ének; Trisztán és Izolda történet; lovageposz, lovagregény; trubadúrok) - Dante (rövid életrajz; Isteni színjáték: szerkezet, az eltévedt ember, a Pokol) - Villon (Nagy Testamentum; oktáva, rondó, ballada) Reneszánsz irodalom - reneszánsz és humanizmus - Boccaccio (rövid életrajz; Dekameron felépítése, A sólyom feláldozása)

8 - magyar irodalom: Janus Pannonius (rövid életrajz, Búcsú Váradtól, Mikor a táborban megbetegedett, Egy dunántúli mandulafáról, epigramma, tájvers, búcsúvers); Balassi Bálint (rövid életrajz; szerelmi költészete Hogy Júliára talála ; ütemhangsúlyos verselés, Egy katonaének; Adj már csendességet ) - William Shakespeare (shakespeare-i színház; Rómeó és Júlia bonyodalom és katasztrófa; Szonettek LXXV. szonett) Barokk irodalom - rövid történelmi áttekintés - Zrínyi Miklós (rövid életrajz; Szigeti veszedelem antik és keresztény elemek, erkölcsi fölény, vértanúhalál) Magyar nyelv követelmények: Kommunikáció - kommunikációs folyamat - tömegkommunikáció - média- és sajtóműfajok A nyelv és a beszéd - nyelvi szintek Hangtan - hangok (magán- és mássalhangzók különböző csoportosításuk) - magán- és mássalhangzótörvények Szóelemek (tő- és toldalékmorfémák) és a szóalkotás módjai (szóösszetétel, szóképzés) Szófajok - alapszófajok - viszonyszók - mondatszók - szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő) Mondattan - alárendelő összetett mondatok - mellérendelő és többszörösen összetett mondatok Helyesírási alapelvek - a magyar helyesírás jellemzői - a kiejtés elve - a szóelemzés elve - a hagyomány elve - az egyszerűsítés elve Különírás és egybeírás szabályai A jel - jelek és jelrendszerek - jel, jelentés, szójelentés - hangalak és jelentés kapcsolata Szövegtan - a szöveg szerkezete, jelentése (kulcsszó, téma-réma, ismétlés, rokon értelmű szavak, többjelentésű szavak, körülírás stb.) - szöveg és kommunikáció

9 1. Az ókori Kelet - A folyamvölgyi kultúrák - Egyiptom - Mezopotámia - India, Kína - A keleti vallások 2. Az ókori Görögország - Athén államszervezete - Spárta államszervezete - A görög-perzsa háborúk - Nagy Sándor és a makedónok - A görög kultúra 3. Az ókori Róma - A köztársaság államszervezete és válsága - A pun-római háborúk - Julius Caesar - A császárok kora 4. A kora középkor - A kereszténység születése és elterjedése - Az iszlám vallás - A feudalizmus kialakulása - A frankok és Nagy Károly Történelem 5. Az érett feudalizmus - A középkori városok és a távolsági kereskedelem - A középkori egyház és az invesztitúra küzdelmek - A rendi gyűlések létrejötte - Kelet-Európa - A Balkán és a törökök Channel Beginners Units 1-8. szókincs be, have got this / that these / those there is / are helyhatározók present simple óra felszólítás / tiltás térképen való eligazítás Angol nyelv

10 Matematika I. Kombinatorika és halmazelmélet Összeszámlálási feladatok Halmazok, nevezetes számhalmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma, logikai szita Számegyenesek intervallumok II. Algebra és számelmélet Betűk használata a matematikában Hatványozás. A hatványozás alapazonosságai Hatványozás egész kitevőkre A számok normálalakja Egész kifejezések (polinomok) Nevezetes szorzatok A szorzattá alakítás módszerei. Kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása Műveletek algebrai törtekkel Oszthatóság. Az oszthatóság tulajdonságai Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Számrendszerek III. Függvények A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok Lineáris függvények Az abszolútérték-függvény A másodfokú függvény A négyzetgyökfüggvény Lineáris törtfüggvények Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény IV. Háromszögek, négyszögek, sokszögek Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete A háromszögekről. Belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség Összefüggés a háromszög szögei és oldalai között Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között. A Pitagorasz-tétel és megfordítása. Feladatok Pitagorasz tételére A négyszögekről. Feladatok négyszögekre A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben A háromszög beírt köre. A háromszög körülírt köre Thalész tétele és néhány alkalmazása Érintőnégyszögek, érintősokszögek V. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek Az egyenlet, azonosság fogalma Egyenletek grafikus megoldása

11 Egyenletek értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata Egyenlet megoldása szorzattá alakítással A mérlegelv Egyenlőtlenségek Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek Paraméteres egyenletek Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek Egyenletrendszerekkel megoldható feladatok Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek VI. Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra Tengelyes tükrözés a síkban Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Középpontos tükrözés a síkban Középpontosan szimmetrikus alakzatok. A középpontos tükrözés alkalmazásai. Paralelogramma, magasságvonal, súlyvonal Pont körüli forgatás a síkban A pont körüli forgatás alkalmazásai. Ívhossz, körcikk területe, ívmérték A forgásszimmetria Párhuzamos eltolás. Vektorok Műveletek vektorokkal Alakzatok egybevágósága VII. Statisztika Az adatok ábrázolása. Diagramok Az adatok jellemzése. A módusz, átlag és medián Fizika 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. A sebesség fogalma. A sebességvektor. 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgások összegződése. A változó mozgást végző test sebessége. 3. A gyorsulás fogalma 4. Feladatmegoldás 5. A szabadon eső test mozgása 6. Az egyenletes körmozgás 7. A körmozgás és a forgómozgás szögjellemzői 8. A tehetetlenség törvénye, az inerciarendszer. 9. A tömeg fogalma, a sűrűség 10. Lendület, lendületmegmaradás 11. Az erő fogalma 12. Erő-ellenerő. A kölcsönhatás 13. Különféle mozgások dinamikai feltételei. 14. Kényszererők, tehetetlenségi erők 15. Rugalmas erő. Súrlódás, közegellenállás 16. A nehézségi és Newton-féle gravitációs erőtörvény. A bolygók mozgása

12 17. Tehetetlenségi nyomaték, perdület. 18. Forgatónyomaték 19. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője. 20. Tömegközéppont, súlypont 21. A munka kiszámítása 22. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel 23. Feszítési munka, rugalmas energia 24. Az emelési munka és a helyzeti energia 25. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele 26. Teljesítmény, hatásfok a. Atomok és molekulák 1. Az atom felépítése: elemi részecskék 2. Az elektronburok felépítése 3. A periódusos rendszer 4. a kémiai kötések 5. Az atomok kapcsolódása 6. A kovalens kötés jellemzői 7. A molekulák jellemzői 8. Az ionok képződése. Az ionkötés 9. Ionvegyületek 10. A fémes kötés. A fémek 11. A kémiai kötés közötti átmenet Kémia b. Anyagi halmazok 12. A halmazállapotok, halmazállapot változások 13. Összetartó erők a halmazban I. (másodrendű kötések) 14. Összetartó erők a halmazban II. (kristályrács típusok) 15. Fémrács, atomrács, ionrács, molekularács 16. A gáztörvények 17. Kolloidok és diszperz rendszerek 18. Az oldódás, az oldatok 19. Az oldatok összetétele 20. Összetett halmazok: kolloid rendszerek c. Kémiai reakciók 21. A kémiai reakciók csoportosítása 22. Termokémia 23. A kémiai egyensúly. A kémiai egyensúly befolyásolása 24. A víz autoprotlízise: a ph fogalma 25. Sav-bázis reakciók 26. Redoxi-reakciók 27. A redoxi-reakciók iránya

13 28. Sók keletkezése és tulajdonságai 29. Elektrokémia. Galvánelem és akkumulátor 30. Az elektrolízis Biológia 1. Vírusok és a baktériumok 2. Valódi gombák és zuzmók 3. Mohák és harasztok 4. Nyitvatermő és zárvatermő növények 5. Szivacsok és csalánozók 6. Fonálférgek és gyűrűsférgek 7. Ízeltlábúak 8. Gerincesek jellemző tulajdonságai 9. A növényi szövetek 10. A növények gázcseréjének és anyagszállításának jellemzése 11. A növények ivaros és ivartalan szaporodásának jellemzése 12. Az állati szövetek jellemzése 13. Az állatok légzése. 14. Az állatok kiválasztása. 15. Az állatok egyedfejlődése. 16. Az öröklött és tanult magatartásformák összehasonlítása 17. Az állatok kommunikációja. 1. Csillagászat - A Naprendszer tagjai - A Föld mozgásai és következményei - A Hold - Helyi idő, zónaidő, a naptárak 2. A kőzetburok - A Föld szerkezete - A kőzetlemezek és mozgásaik - Vulkánok és földrengések - A hegységek 3. A légkör - A légkör szerkezete és összetétele - A nagy földi légkörzés - A csapadékképződés - A levegő szennyezése Földrajz

14 4. A vízburok - Óceánok és tengerek - A folyók - A tavak - A felszín alatti vizek 5. Az éghajlatok - A forró övezet - A valódi mérsékelt öv - A meleg-, és a hideg-mérsékelt öv - A hideg övezet 6. Népesség- és településföldrajz - A népesedési ciklusok, a korfák - A népesség területi eloszlása - A települések - A városszerkezetek Dráma és tánc 1. Improvizáció a tanár által megadott téma alapján 2. Tér- és eszközhasználat a különböző színházi stílusokban 3. A színház alkotóközösség 4. Improvizációk megadott dramaturgiai fogalmak felhasználásával 5. Egyéni történetek feldolgozása dramatikusan 6. A hazaszeretet megmutatása Széchenyi István életén keresztül 7. Színházi stílusok 8. Színházi előadás értő értelmezése 9. Főbb táncstílusok felismerése

15 10. osztály I. félévi osztályozó vizsgák témakörei Magyar irodalom követelmények: Magyar nyelv és irodalom 1. Európai felvilágosodás - klasszicizmus; szentimentalizmus - Defoe (Robinson Crusoe; robinzonád; szatíra; ellenutópia) - Swift (Gulliver utazásai) - Voltaire (Candide vagy az optimizmus - tézisregény; kalandregény) - Goethe (Az ifjú Werther szenvedései; Faust - levélregény; lírai dráma) 2. Magyar felvilágosodás - jozefinisták; testőrírók - Bessenyei György (rövid életrajz; Magyarság - röpirat) - Kármán József (Fanni hagyományai - napló- és levélregény) - Batsányi János (A franciaországi változásokra - epigramma) - Kazinczy Ferenc (rövid életrajz; ízlésreform; nyelvújítás; Tövisek és virágok; Mondolat; pamflet; epigrammák) - Csokonai Vitéz Mihály (rövid életrajz; Az estve, Tartózkodó kérelem, A Reményhez, poeta natus, poeta doctus; anakreóni sor; szentimentalizmus; elégia) - Berzsenyi Dániel (életpályája; Magyarokhoz /I.,II./; Osztályrészem, A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz, Vitkovics Mihályhoz, óda; alkaioszi strófa; episztola) Magyar nyelv követelmények: 1. Kommunikáció - kommunikációs folyamat - tömegkommunikáció - média- és sajtóműfajok 2. A nyelv és a beszéd - nyelvi szintek 3. Hangtan - hangok (magán- és mássalhangzók különböző csoportosításuk) - magán- és mássalhangzótörvények 4. Szóelemek (tő- és toldalékmorfémák) és a szóalkotás módjai (szóösszetétel, szóképzés) 5. Szófajok - alapszófajok - viszonyszók - mondatszók - szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő)

16 6. Mondattan - alárendelő összetett mondatok - mellérendelő és többszörösen összetett mondatok Történelem 1. Magyarország az Árpádok idején - A magyarok eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások - Géza és Szent István - II. András és az Aranybulla - IV. Béla és a tatárjárás 2. A virágzó középkor Magyarországon - Károly Róbert - Nagy Lajos és Zsigmond - Hunyadi János - Mátyás király 3. A kora újkor - A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás - A reformáció és irányzatai, a katolikus megújulás Channel Beginners Units szókincs - be, have got - this / that - these / those Angol nyelv 1. Műveletek halmazokkal 2. Hatványozás, normálalak 3. Műveletek polinomokkal 4. Műveletek algebrai törtekkel 5. Lineáris egyenletek 6. Lineáris egyenletrendszerek 7. Elsőfokú egyenlőtlenségek 8. Abszoluértékes egyenletek Matematika

17 9. Lineáris-, másodfokú-, négyzetgyök-, abszolutérték- és lineáris törtfüggvények 10. Pithagorasz tétele 11. Hegyesszög szinusza és koszinusza 12. Műveletek vektorokkal Fizika 1. Hőtani alapjelenségek. Szilárd testek hőtágulása 2. Folyadékok térfogati hőtágulása 3. Állapotjelzők. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 4. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton és hőmérsékleten 5. Az ideális gázok általános állapotváltozása. Egyesített gáztörvény, állapotegyenlet 6. A gázok állapotváltozásának molekuláris értelmezése 7. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele 8. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata 9. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele 10. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata 11. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése Kémia 1. Bevezetés: követelmények; kémiai jelek, jelölések: képletek, egyenletek 2. Az atom felépítése: elemi részecskék 3. Az elektronburok felépítése 4. A periódusos rendszer 5. A kémiai kötések: A fémes kötés 6. Az atomok kapcsolódása 7. A kovalens kötés és a molekulák 8. Az ionkötés, ionvegyületek 9. A kémiai reakciók áttekintése 10. A redoxi-reakciók 11. A sav-bázis reakciók 12. A nemesgázok és a nemesfémek: a levegő összetétele 13. A víz és alkotói 1. Lipideket és a szénhidrátok 2. A fehérjékre jellemző tulajdonságok 3. A DNS és az RNS alkotórészei 4. Az enzimeket! 5. A fotoszintézis jellemzői Biológia

18 6. A fehérjeszintézis menete, lépései 7. A sejt alkotórészei 8. A mitózis folyamata 9. Az emberi bőr felépítése 10. A szövetek jellemzése 11. A fogak felépítése és fajtái 12. Az emberi bélcsatorna részei Földrajz 1. A gazdasági élet jellemzői - GDP, GNP, HDI - Pénz, bankok, tőzsde - Az adósságválság - A nemzetközi szervezetek 2. A Világgazdaság - A gazdasági szektorok - A közlekedési ágak - Az energiatermelés - A globális problémák Művészeti ismeretek 1. Katakomba művészet 2. Ókeresztény művészet 3. Bizánc művészet 4. Iszlám művészet 5. Népvándorlás művészete 1. Témakör: Az ember, mint biológiai lény Tartalmak: Az ember és az állat Test és lélek Az egyes ember fejlődése Autonómia és meghatározottság Társadalomismeret 2. Témakör: Személyiségünk Tartalmak: Pszichikus működésünk Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Az emberi szellem Az ember környezete és a nyelv világa Önmegvalósítás és önazonosság

19 3. Témakör: Az ember, mint társadalmi lény Tartalmak: Az emberi értékek, az erkölcs Kapcsolatok Közösség és társadalom Mozgatóink, motiváció és emberi életben A kultúra normativitása A hagyomány értelme

20 10. osztály év végi osztályozó vizsgák témakörei Magyar irodalom követelmények: Magyar nyelv és irodalom 1. Európai felvilágosodás - klasszicizmus; szentimentalizmus - Defoe (Robinson Crusoe; robinzonád; szatíra; ellenutópia) - Swift (Gulliver utazásai) - Voltaire (Candide vagy az optimizmus - tézisregény; kalandregény) - Goethe (Az ifjú Werther szenvedései; Faust - levélregény; lírai dráma) 2. Magyar felvilágosodás - jozefinisták; testőrírók - Bessenyei György (rövid életrajz; Magyarság - röpirat) - Kármán József (Fanni hagyományai - napló- és levélregény) - Batsányi János (A franciaországi változásokra - epigramma) - Kazinczy Ferenc (rövid életrajz; ízlésreform; nyelvújítás; Tövisek és virágok; Mondolat; pamflet; epigrammák) - Csokonai Vitéz Mihály (rövid életrajz; Az estve, Tartózkodó kérelem, A Reményhez, poeta natus, poeta doctus; anakreóni sor; szentimentalizmus; elégia) - Berzsenyi Dániel (életpályája; Magyarokhoz /I.,II./; Osztályrészem, A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz, Vitkovics Mihályhoz, óda; alkaioszi strófa; episztola) 3. Európai romantika - a romantika fogalma - E.T.A. Hoffmann (Az arany virágcserép; valóság és fantázia) - angol romantikusok: Coleridge (Kubla kán); Wordsworth (Táncoló tűzliliomok); Byron (Don Juan); Shelley (Óda a nyugati szélhez); Keats (Óda egy görög vázához); (tavi költők; verses regény; spleen; kultúrhérosz; rapszodikus óda) - francia romantika: Victor Hugo (Az éj, az éj, az éj; romantika-liberalizmus) - orosz romantika: Puskin (rövid életpálya; a lírai főhős: Anyegin; felesleges ember; Anyegin-strófa) 4. Magyar romantika és reformkorszak - Katona József (rövid életpálya; Bánk bán, a tragikus hős; a dráma szerkezete; drámai jellemek) - Kölcsey Ferenc (rövid életpálya; Himnusz - Jeremiád; lírai belső dialógus; Paraniesis) - Vörösmarty Mihály (rövid életrajz; dráma Csongor és Tünde; Szózat - skót balladaforma; monológ, Gondolatok a könyvtárban - körforgás-elmélet; Késő vágy - elégia; metafora; Előszó; A vén cigány rapszódia, a refrén szerepe ) - Petőfi Sándor (életrajz; Egy estém otthon; János vitéz; Egy gondolat bánt engemet; A XIX: század költői; Szeptember végén; Nemzeti dal; Föltámadott a tenger; népiesség; elbeszélő költészet; hexameter; kiáltvány; allegória)

21 - Arany János (életrajz; Toldi trilógia; A nagyidai cigányok; Letészem a lantot; Ősszel; Az örök zsidó; Nagykőrösi balladák; Az Őszikék balladái; eposz formájú elégia; elegico-óda; ballada; lélektani ballada) - Jókai Mór (Az arany ember Timár Mihály jelleme; romantika és realizmus; bonyolult jellem) Arany János A Toldi-trilógia esetében csak történet szerkezeti adottságok, egymásra épülés Magyar nyelv követelmények: 1. A szövegtípusok - dialogikus; monologikus - elbeszélő; leíró; érvelő - spontán és tervezett szövegek - szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint - a hivatalos levél (kérvény; bejelentés; jegyzőkönyv; önéletrajz stb.) 2. A retorika - a szónoklás művészete - retorika és kommunikáció kapcsolata - a szónok tulajdonságai, feladatai, a beszéd fajtái 3. Szövegszerkesztés - a beszéd fajtái és jellemzői; részei (bevezetés, elbeszélés, kitérő, tárgyalás, befejezés) - a beszéd nem nyelvi jelei 4. Az érvelés - az érv fölépítése - az erős és gyenge érvek - az érvek elrendezése - az érvtípusok - indukció, dedukció - példa - az érvelés hibái - cáfolat 5. A szöveg kidolgozása - beszédelemzés - kapcsolat a hallgatókkal - bekezdés, idézés - egyéb szónoki eszközök - stílushibák - körmondat 6. Az előadás - az előadás - hozzászólás és felszólalás jellemzői 7. Az értekezés

22 - az értekezés felépítése és nyelvezete és hibái 8. Anyanyelvünk változatai - szaknyelvek - argó - szleng - nyelvjárások, tájnyelvi szavak Történelem 1. Magyarország az Árpádok idején - A magyarok eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások - Géza és Szent István - II. András és az Aranybulla - IV. Béla és a tatárjárás 2. A virágzó középkor Magyarországon - Károly Róbert - Nagy Lajos és Zsigmond - Hunyadi János - Mátyás király 3. A kora újkor - A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás - A reformáció és irányzatai, a katolikus megújulás 4. Az abszolutizmusok kora - A spanyol abszolutizmus és a Habsburg Birodalom - A francia abszolutizmus - Az angol abszolutizmus és a polgárháború kora 5. Magyarország A Jagelló-kor - Mohács és az ország három részre szakadása - A várháborúk - Erdély a XVII.században - A rendi küzdelmek és a török kiűzése - A Rákóczi-szabadságharc Channel Beginners Units szókincs - be, have got - this / that Angol nyelv

23 - these / those - there is / are - helyhatározók - present simple - óra - felszólítás / tiltás - térképen való eligazítás Matematika 1. Műveletek halmazokkal 2. Hatványozás, normálalak 3. Műveletek polinomokkal 4. Műveletek algebrai törtekkel 5. Lineáris egyenletek 6. Lineáris egyenletrendszerek 7. Elsőfokú egyenlőtlenségek 8. Abszoluértékes egyenletek 9. Lineáris-, másodfokú-, négyzetgyök-, abszolutérték- és lineáris törtfüggvények 10. Pithagorasz tétele 11. Hegyesszög szinusza és koszinusza 12. Műveletek vektorokkal 13. Számelmélet 14. Síkidomok alapvető tulajdonságai és alkalmazásuk 15. Hasonlóság (értelmezés, alkalmazás, párhuzamos szelők tétele, a szögfelező tétel, 16. magasság tétel, befogók tétele, pont körre vonatkozó hatványa tétele) 17. Statisztika 18. Számok négyzetgyöke 19. Számok n-edik gyöke 20. Másodfokú egyenletek 21. Diszkrimináns, gyökök és együtthatók közti összefüggések 22. Másodfokúra vezethető egyenletek 23. Másodfokú egyenlőtlenségek 24. Másodfokú egyenletrendszerek Fizika 1. Hőtani alapjelenségek. Szilárd testek hőtágulása 2. Folyadékok térfogati hőtágulása 3. Állapotjelzők. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 4. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton és hőmérsékleten 5. Az ideális gázok általános állapotváltozása. Egyesített gáztörvény, állapotegyenlet 6. A gázok állapotváltozásának molekuláris értelmezése 7. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele 8. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata

24 9. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele 10. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata 11. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése 12. Elektrosztatikai alapismeretek. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye. 13. Az elektromos térerősség 14. Az elektromos mező szemléltetése erővonalakkal 15. Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség. 16. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn 17. A kondenzátor. Az elektromos mező energiája 18. Kondenzátorok kapcsolása 19. Egyenáram, áramköri alaptörvények 20. Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye 21. Mitől függ a fémes vezető ellenállása? 22. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás 23. Fogyasztók soros kapcsolása 24. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása 25. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai 26. Elektromos áram folyadékokban, gázokban és vákuumban 27. Elektromos áram félvezetőkben Kémia 1. Bevezetés: követelmények; kémiai jelek, jelölések: képletek, egyenletek a. Anyagszerkezet 2. Az atom felépítése: elemi részecskék 3. Az elektronburok felépítése 4. A periódusos rendszer 5. A kémiai kötések: A fémes kötés 6. Az atomok kapcsolódása 7. A kovalens kötés és a molekulák 8. Az ionkötés, ionvegyületek 9. A kémiai reakciók áttekintése 10. A redoxi-reakciók 11. A sav-bázis reakciók b. Nemfémes elemek és vegyületeik 12. A nemesgázok és a nemesfémek: a levegő összetétele 13. A víz és alkotói 14. A halogének: fehérítő és fertőtlenítőszerek 15. A sósav és a sói 16. A kén és vegyületei 17. A nitrogén és vegyületei 18. Műtrágyák és alkotóik 19. A foszfor és vegyületei

25 20. A szén és vegyületei 21. A szénsav és a mészkő 22. Építőanyagok c. Fémes elemek és vegyületeik 23. A fémek általános jellemzése 24. A fémek és a korrózió 25. Az alkálifémek 26. Fontos alkálisók 27. Az alkáliföldfémek 28. Mészkő, vízkeménység, vízlágyítás 29. Az alumínium 30. A vas és a vasgyártás 31. Egyéb fontos fémek Biológia 1. Lipideket és a szénhidrátok 2. A fehérjékre jellemző tulajdonságok 3. A DNS és az RNS alkotórészei 4. Az enzimeket! 5. A fotoszintézis jellemzői 6. A fehérjeszintézis menete, lépései 7. A sejt alkotórészei 8. A mitózis folyamata 9. Az emberi bőr felépítése 10. A szövetek jellemzése 11. A fogak felépítése és fajtái 12. Az emberi bélcsatorna részei 13. A tüdő részeit és feladatai 14. A vér összetevői 15. Az immunrendszer feladata 16. A kis és nagy vérkör jellemzése 17. A nefron felépítése 18. Az agyalapi mirigy feladata 19. A here és a petefészek felépítése 20. A meiózis lépései 21. Az idegszövet felépítése és jellemzése 22. Az akció potenciál fogalma 23. Az ember központi idegrendszere 24. A paraszimpatikus és szimpatikus idegrendszer összehasonlítása 25. Az idegrendszer mozgató és érző működésének összehasonlítása

26 Földrajz 1. A gazdasági élet jellemzői - GDP, GNP, HDI - Pénz, bankok, tőzsde - Az adósságválság - A nemzetközi szervezetek 2. A Világgazdaság - A gazdasági szektorok - A közlekedési ágak - Az energiatermelés - A globális problémák 3. Az Európai Unió - Az EU létrejötte és bővítése - Az EU intézményei és működésük - Területi fejlettségbeli különbségek az EU-ban 4. Regionális földrajz - Az USA gazdasági szerepe - Japán és a kis tigrisek - Kína gazdasági fellendülése - India fejlődése - A Közel-Kelet 5. Magyarország - A régiók gazdasága - Magyarország és az EU 1. Katakomba művészet 2. Ókeresztény művészet 3. Bizánc művészet 4. Iszlám művészet 5. Népvándorlás művészete 6. Román kor művészet 7. A Gótika művészet 8. Keresztény szimbólumok 9. Magyarország középkori műemlékei Művészeti ismeretek Társadalomismeret

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI Irodalom 11. CE 1. Az ókori görög színház és színjátszás 2. Szophoklész: Antigoné 3. Balassi Bálint költészete 4. A reneszánsz színház 5. Shakespeare: Romeo és Júlia

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben