Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola"

Átírás

1 Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7 Informatika...7 Informatika SNI...7 Biológia...8 Kémia...8 Földrajz...8 Fizika...10 Fizika SNI...10 Szakmai elıkészítı...11 Mezıgazdaság...11 Élelmiszer...12 Testnevelés évfolyam...13 Magyar nyelv és irodalom...13 Matematika...14 Matematika SNI...14 Történelem...14 Angol nyelv...15 Német nyelv...15 Német nyelv SNI...15 Informatika...16 Informatika SNI...16 Biológia...16

2 Kémia...17 Földrajz...17 Fizika...18 Fizika SNI...19 Szakmai elıkészítı...19 Ügyvitel...19 Élelmiszer...20 Testnevelés...21 Elıkészítı évfolyam minimum követelményei évfolyam...21 Magyar nyelv...21 Magyar irodalom...22 Matematika...22 Történelem...22 Angol nyelv...23 Informatika...23 Természetismeret évfolyam...27 Magyar nyelv...27 Magyar irodalom...27 Matematika...27 Történelem...28 Angol nyelv...29 Informatika...29 Biológia...30 Kémia...30 Földrajz...30 Fizika évfolyam...31 Magyar nyelv...31 Magyar irodalom...31 Matematika...31 Történelem...33 Angol nyelv...33

3 Informatika...34 Biológia...34 Kémia...34 Földrajz...35 Fizika...35 Szakképzı évfolyamok...35 Kerti munkás...35 I. évfolyam...35 Szakmai számítás...35 Angol nyelv...36 Német nyelv...36 Testnevelés...36 Kertészeti alapismeretek...36 Munkavállalói ismeretek...37 Pék...37 I. évfolyam...37 Szakmai számítás...37 Angol nyelv...37 Német nyelv...37 Testnevelés...38 Kelesztés...38 Gyártás elıkészítése befejezése...38 Tésztafeldolgozás...38 Munkakezdés feladatai...39 Mérés Dokumentálás Gazdálkodás...39 Pék-cukrász...40 II. évfolyam...40 Szakmai számítás...40 Német nyelv...40 Testnevelés...40 Cukrászati termékgyártás...40 Tésztafeldolgozás...40 Tésztakészítés és szárítás...40

4 9. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetnek megfelelı nyelvhasználat, a nyelvi, valamint mondatfonetikai eszközök és a nem verbális eszközök (testbeszéd) összehangolása. Az anyanyelvi képességeket megalapozó beszédértés, közepes nehézségő és hosszúságú (mintegy ötszáz szavas) szövegek elolvasása és elemi szintő megértése. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Mindennapi szövegek alkotása, egyoldalas, elfogadható külalakú és helyesírású fogalmazás (az élménybeszámoló jellegő elbeszélés és a magánlevél mőfajában), vázlatkészítés. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Az elbeszélés, illetve a vizsgált dramatikus mőfajok legalapvetıbb feszültségkeltı eszközeinek megragadása, a tanult drámai és epikus mővek történetmegjelenítése közötti különbségtétel; alapvetı ismeretek a tanult irodalmi mővek mőfaji besorolásáról. Mővek: Kosztolányi Dezsı: Esti Kornél Móricz Zsigmond: Elsı nap az iskolában Szabó Magda: Abigél József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra Mikszáth Kálmán: Szőcs Pali szerencséje, Bede Anna tartozása, A néhai bárány Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Szophoklész: Antigoné Bibliai történetek Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger Arany János: A tudós macskája Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma William Blake: A tigris Örkény István egyperces novellák Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Moliére: Tartuffe Petıfi Sándor: A helység kalapácsa Rejtı Jenı: Piszkos Fred közbelép Matematika a számok írása, olvasása, ábrázolása, összehasonlítása racionális számkörben a négy alapmővelet és a mőveleti sorrend ismerete racionális számkörben

5 szakmához kapcsolódó, egyszerő arányossági és százalékszámítási feladatok megoldása hatványozás azonosságainak alkalmazása a 10 pozitív egész kitevıs hatványaira rövidebb elsıfokú egyenlet megoldása, a megoldás ellenırzése szakmához kapcsolódó, egyszerő szöveges feladatok megoldása zsebszámológép biztos használata (négy alapmőveletnél) grafikonok olvasása, értelmezése, készítése pont ábrázolása és adott pont koordinátáinak leolvasása egyenes-, és fordított arányosság függvény ábrázolása mértékegységek ismerete és átváltásuk (hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idı) a szögösszeg alkalmazása egyszerő szöveges feladatokban háromszögek és speciális négyszögek tulajdonságai, kerületük, területük Pitagorasz tételének ismerete átlag kiszámítása néhány elem esetén Matematika SNI legyen képes két halmaz metszetének és uniójának képzésére tudja felsorolni a metszet és az unió elemeit legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. tudja használni az és, vagy, minden, van olyan, van, amelyik, nem, egy sem kifejezéseket biztos számfogalom a racionális számkörben pontos és gyors számolás, a zsebszámológép használata a négy alapmővelet biztonságos használata matematikai problémák megoldásában szabály alapján tudjon táblázatot kitölteni összefüggések biztos felismerése számok, mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között jártasság sorozatok folytatásában, adott és felismert szabály alapján mindkét irányban egyenes arányosság ábrázolása testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben arányos alaprajz készítése tudja megkülönböztetni a biztos, a lehetséges, a nem biztos, a lehetetlen eseményeket konkrét kísérletek kimenetelének, valószínőségének eldöntése adatokból átlagszámítás (tanulmányi átlag) Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása.

6 Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök A magyar nép eredete. Árpád-házi királyok legfontosabb tetteinek ismerete. Károly Róbert, Nagy Lajos és a Hunyadiak intézkedéseinek ismerete. A három részre szakadt ország ismertetése. Rákóczi-szabadságharc legfontosabb helyszíneinek és eseményeinek ismertetése. Az elsı és a második ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói, következményei. Német és olasz egységfolyamat. A polgári állam jellemzıi. Mária Terézia és II. József rendeletei. Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának a bemutatása. A reformországgyőlések fıbb kérdései. A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei. A kiegyezés létrejötte és az Osztrák-Magyar Monarchia. Az elsı világháború elıtti szövetségi rendszerek kialakulása, a világháború kitörésének okai. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. Az otthon: a szőkebb környezet: a lakás bemutatása. Tetszés, nem tetszés kifejezése. Sajnálkozás, öröm, csodálkozás, bánat, bosszúság kifejezése. Barátok és barátnık jellemzése. Idıjárás. Étkezés: kedvenc ételek, italok.

7 Német nyelv napszakoknak megfelelı köszönési formák személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok közérzet kifejezése számok 1000-ig színek vásárlás, termékek, árak lakóhely, lakás részei birtoklás, kívánság kifejezése Német nyelv SNI napszakoknak megfelelı köszönési formák személyére vonatkozó kérdések és válaszok számok 20-ig család, családtagok rendszere iskolai tevékenységek testrészek öltözködés alapvetı ruhadarabok Informatika Tudja kezelni a számítógép perifériáit (billentyőzet, egér, monitor, hangszóró) és hordozható adattároló eszközöket (pendrive, CD). Alapvetı állománymőveleteket tudjon elvégezni a számítógépen (másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés). Legyen képes alapvetı könyvtármőveletek végrehajtására (létrehozás, törlés, átnevezés) könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Tudjon megadott témában néhány diából álló formázott prezentációt összeállítani, ahhoz információt keresni az interneten. Használja a helyi és a távhálózati kommunikáció lehetıségeit (elektronikus levelezés, chat). Tudjon elektronikus levelet küldeni, fogadni, mellékletet csatolni, információt keresni, anyagot (képet, weboldalt) letölteni, menteni. Legyen képes információt keresni hagyományos (könyv, újság, kézikönyvtár használata) és számítógépes forrásokból (internetes adatbázisok, ismerettár CD). Tudja értelmezni a könyvtári tájékoztató eszközöket. Informatika SNI Legyen képes könyvtárszerkezet kialakítására háttértárolón. Ismerje az adattároló eszközök és a memória számítógép mőködésében betöltött szerepét. Tudjon interneten adott témában információt keresni. Tudjon internetrıl információt (szöveg, kép) lekérni. Tudjon néhány diából álló, formázott szöveget és képet tartalmazó prezentációt készíteni. Legyen képes rövid elektronikus üzenetet küldeni és fogadni. Tudja felsorolni az elektronikus levelezıprogram szolgáltatásait. Ismerje a hálózati viselkedés szabályait.

8 Tudja felsorolni a könyvtár szolgáltatásait. Ismerje a könyvtárban való tájékozódás eszközeit. Biológia tudjon felsorolni vírusok és baktériumok által okozott betegségeket ismerje az élıvilág 5 nagy országát és tudjon felsorolni a megfelelı részbe legalább 3 élılényt tudja felsorolni az élılények testének szervezıdési szintjeit tudjon példát mondani az állatok és növények életmőködéseire ábra/kép alapján tudja jellemezni az egyes növények, állatok testfelépítését, életmőködéseit fel tudja sorolni az élılényekre ható legfontosabb környezeti tényezıket fel tud sorolni legalább 3 természetvédelmi területet fel tud sorolni környezetet károsító tényezıket, miként védekezhetünk ellenük tud többféle táplálkozási láncot alkotni ismerje az ember helyét és szerepét az élıvilágban Kémia Az anyag tulajdonságai, változásai /fizikai, kémiai, halmazállapotok/ Atomok és elemek /atomszerkezet/ Periódusos rendszer /oszlopok, sorok, nemesgázok/ Vegyületek /ionok, molekulák/ Keverék /oldatok, oldhatóság, keverékek szétválasztása/ Fémek, és vegyületeik / korrózió, alumínium, vas, réz, nemes fémek/ Nemfémek és vegyületeik / hidrogén, oxigén, égés, tőzoltás, víz, vízkeménység, vizes oldatok kémhatása, klór, sósav, kén, kénsav, nitrogén, ammónia, salétromsav, szén, szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav/ Kémiai reakciók/ reakcióhı, égéshı, redoxi-reakciók, savak, bázisok, sav-bázis reakciók/ Földrajz Naprendszer A Naprendszer tagjai A bolygók csoportosítása, közös és egyedi sajátosságai A Hold és mozgásai /napfogyatkozás és holdfogyatkozás/ A Föld és mozgásai Térképi ismeretek Térképi ábrázolás, méretarány térkép jelrendszere Földrajzi helymeghatározás Helyi idı, zónaidı Kızetburok földrajza A Föld gömbhéjas szerkezete és fizikai jellemzıi geoszférák kızetburok felépítése belsı hı geotermikus gradiens

9 földmágnesség a kızetlemezek mozgásai - oka, típusai és azok következményei a vulkáni tevékenység és a kızetlemez mozgások kapcsolata a vulkánok csoportosítása mőködésük, alakjuk és a kitörés helye szerint vulkáni övezetek és vulkánok / a topográfiai követelmény alapján/ vulkáni utómőködések, gejzír gazdasági jelentısége kialakulásának oka kapcsolata a vulkánossággal és a lemezszegélyekkel A hegységképzıdés típusai, kapcsolata a kızetlemezek tulajdonságaival és mozgásaival szerkezeti mozgások: győrıdés és vetıdés folyamata, összefüggésük a győrt és röghegységek kialakulásával az ásványok és kızetek A Föld nagyszerkezeti egységei /ısmasszívumok, röghegységek, győrthegységek, síkságok/ A levegıburok A légkör anyaga és szerkezete légkört alkotó anyagok csoportosítása Általános fogalmak: légkör, alsó-, középsı-, felsı légkör, troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg, állandó-, változó-, erısen változó gázok, vendéganyagok. A levegı felmelegedése az üvegházhatás kialakulása, jelentısége, módosító tényezık a hımérséklet napi és évi járása - összefüggésben a Föld fı mozgástípusaival hımérsékleti tematikus térképek összehasonlítása, elemzése a szél kialakulása, kapcsolata a hımérséklet és a légnyomás változásával a Föld forgásából származó eltérítı erı szerepe a légáramlás irányának idıjárási frontok kialakulása, mozgásuk, felhızetük, csapadékzónáik a szél felszínformáló munkája Az általános légkörzés a magas és alacsony légnyomású, a leszálló és felszálló légáramlású övezetek kialakulás az állandó szélrendszerek kialakító tényezıi és jellemzıi a monszunszél évszakos irányváltozása és következményei a mérsékelt és a forróövezetben idıjárás, éghajlat A vízburok földrajza a víz körforgása világtenger: a tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai a tengervíz mozgásai: hideg és meleg tengeráramlások - topográfia éghajlatmódosító hatása példák

10 folyóvizek: a folyó vízjárásának jellemzıi összefüggés a földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal a folyó munkavégzı képessége, felszínformáló munkája szakasz jelleg szerinti felosztás, a folyóvíz építı és rombolómunkája az emberi beavatkozások vízfolyásokra gyakorolt hatása tavak: a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata belvíz kialakulásának okai ár- és belvízvédelem a jég felszínformáló munkája Földrajzi övezetesség szoláris éghajlati övezetek az övezetesség rendszere / övezet, öv, terület, vidék/ a földrajzi övezetesség tipikus területei klímadiagramok értelmezése, összehasonlítása a különbözı övezetek fıbb környezeti problémai felismerni kontúrtérképen az egyes övezetek, övek, területek/vidékek elhelyezkedését forró övezet mérsékelt övezet hideg övezet függıleges övezet Fizika Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen képes használni a legfontosabb tanult fogalmakat (tehetetlenség, tömeg, erı, súly, sebesség, gyorsulás, sebesség, energia, munka, teljesítmény, hatásfok) Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Kész grafikonról tudjon leolvasni megadott koordináta-rendszerben összetartozó adatpárokat. Tudja, milyen törvények felismerése főzıdik Kepler, Galilei és Newton nevéhez, és melyik történelmi korban éltek Egyszerő számításokban tudja alkalmazni az út-idı-sebesség közötti összefüggést, a munka kiszámítására vonatkozó összefüggést. Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Fizika SNI Egyszerő mechanikai és hıtani kísérletek irányított megfigyelése. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az alapvetı kölcsönhatások formáit. Értse az erı fogalmát, a hatás-ellenhatás törvényét. Ismerje a különbözı energiafajtákat.

11 Ismerje a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat. Tudja a hımérsékletmérés lényegét. Értse a nyomás jelenségét, ismerjen gyakorlati példákat a nyomás változtatására- Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Szakmai elıkészítı Mezıgazdaság Éghajlattan Idı, idıjárás, éghajlat, légkör elemei, (lég-és talajhımérséklet, páratartalom légnyomás, csapadék, napsugárzás, levegı mozgása), légkör összetétele, légkör rétegzıdése. Magyarország éghajlata. Gazdasági növényeink fıbb csoportja, és termékek: Kultúrnövényeink eredete, szántóföldi növényeink, gabonafélék, hüvelyes növények, gyökér- és gumós növények, ipari növények, zöldségfélék, szálas takarmányok, gyümölcsfélék. Talajtani ismeretek: Talajképzıdés folyamatai, talajtulajdonságok (szerkezete, kötöttsége, kémhatása, rétegzıdése, szövete). A talaj levegı-, hı- és víz-gazdálkodása. A fólia alatti termesztés általános szabályai: A fóliasátor, és tartozékai, fóliaállítás. Palántanevelı közeg, talaj elıkészítés, talajfertıtlenítés, tápanyag utánpótlás, öntözés, szellıztetés, fagyvédelem. Trágyázási ismeretek: Szerves trágyák, komposztok, mőtrágyák, meszezı anyagok. Szakmai számítás mértékegység váltószámok és átváltások: hosszúság, terület, térfogat, tömeg, őrmérték szomszédos mértékegységeinek átváltása számológéppel arányossági feladatok: egyenesen arányos mennyiségek számítása (többszörös és törtrész számítása) következtetéssel és számológéppel egyszerő szövegezéső feladatokban: századrész, % számítása, egész mennyiségek számítása mennyiségek arányának számítása (századrész, %) egyszerő algebrai kifejezések értékének kiszámolása (elemi geometriai, logikai képletek, kifejezések) Mőszaki ismeretek szakrajz alapismeretek: rajzeszközök készségszintő használata (vonalzók, körzı) elemi szerkesztési feladat végrehajtása szabadkézzel (párhuzamosok rajzolása, merılegesek rajzolása, szögek rajzolása, másolása, csoportosítása) szabályos mértani testek felismerése, rajzolása, fontosabb tulajdonságainak ismerete anyagismereti alapok:

12 fémek, fa, üveg, gumi, kıolaj-származékok, mőanyagok - ezek fıbb, érzékszervi megfigyelésen alapuló tulajdonságainak ismerete kötések és kötıgépelemek ismerete, felismerése, rajzolása Élelmiszer Élelmiszeripari ismeretek Az élelmiszeripar története Az élelmiszeripar fıbb ágazatai Az élelmiszer-gyártás anyagainak csoportosítása. Technológiai mőveletek az élelmiszeriparban. Növényi eredető nyersanyagot feldolgozó iparágak és élelmiszerek. malomipari termékek gyártása cukoripari termékek gyártása növényi eredető zsírok gyártása növényi eredető hőtıipari termékek technológiája Szakmai vállalkozás - Ismerje a jogrendszer alapfogalmait. a jogágakat azok fontosságát. - A munkajog alapjait, munkaviszony,munkavállaló, munkáltató fogalmát - Tudjon kitölteni egy egyszerő munkaszerzıdést - Ismerje a munkavégzés szabályait - Tisztába legyen a tanulói jogviszonnyal - Ismerje a vállalkozási formákat - A vállalkozó személyiségét - A gazdaság alapjait - A piac fogalmát jelentıségét Laboratóriumi mőveletek - Ismerje a laboratóriumok feladatait. - A legfontosabb laboratóriumi eszközöket. - A fontosabb vegyszereket. - Az egyszerő mőveleteket. Mőszaki ismeretek - Ismerjen fel 4-5 élelmiszeripari gépet - Tudja felsorolni a gépek fontosabb részeit. - Technológiai szerepüket. - Ismerje az anyag fogalmát, jellemzıit, fajtáit. - Ismerje az ábrázolási módokat. - Tudjon másolás alapján rajzolni Szakmai számítás Ismerje és alkalmazni tudja az alapmőveleteket Ismerje a % számítás mőveleteit Ismerje fel az aránypárokat Szöveges feladatokat legyen képes értelmezni Képes legyen fizikai mennyiségek mérésére Tudjon nyersanyag-összetételt kiszámítani Koncentrációszámítás meghatározása

13 Mérıeszközök, mérımőszerek ismerete Mennyiségi analízis ismerete Testnevelés tudjon a tanuló futás és járás közbeni gyakorlatokkal, valamint négyütemő gimnasztikai szabad gyakorlatokkal önállóan bemelegíteni ismerjen a fı izomcsoportok nyújtására és erısítésére gyakorlatokat tudja alkalmazni két sportjáték technikai alapelemeit játék közben, ismerje a legfontosabb játékszabályokat tudja megfelelı technikával bemutatni a tanult torna és atlétika elemeket 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetek és a tömegkommunikáció mőfajainak ismerete. A gyakorlat megkívánta helyesírási esetek ismerete: tulajdonnevek, rövidítések, számok leírása stb. Helyesírási alapelvek ismerete, alkalmazása. A két feldolgozott regény, egy dráma, nyolc-tíz novella és hat-nyolc lírai vers közül bármelyiknek a bemutatása rövid felkészüléssel, kézbe vehetı szöveg alapján. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Mővek: Janus Pannonius: Pannónia dicsérete Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petıfi Sándor: Nemzeti dal Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Tétova óda, Erıltetett menet Madách: Az ember tragédiája Jókai Mór: Az aranyember Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petıfi Sándor: Szeptember végén Ady Endre: İrizem a szemed Juhász Gyula: Milyen volt József Attila: Óda Katona József: Bánk bán Arany János: Szondi két apródja, A fülemile Mikszáth Kálmán: A fekete város Csáth Géza: Gyilkosság Kosztolányi Dezsı: Édes Anna Babits Mihály: Jónás könyve Varró Dániel: Mozi

14 Matematika számhalmazok szemléltetése halmazábrán, számegyenesen, koordinátarendszerben néhány elem összes lehetséges sorrendjének elıállítása zsebszámológép biztos használata a számok normálalakjának biztos ismerete helyettesítési értékek kiszámítása lineáris függvények ábrázolása a hegyesszögek szögfüggvényeinek felismerése gyakorlottság a körzı és vonalzó használatában a hasonlóság gyakorlati alkalmazása a felszín és térfogat kiszámítási módjainak biztos ismerete kismérető adathalmazok statisztikai vizsgálata (az adatok rendszerezése, táblázat/diagram készítése, átlag kiszámítása) Matematika SNI tudják helyesen alkalmazni a matematika logikai szakkifejezéseit ismerjék és alkalmazzák a halmazok összefüggéseit sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapmőveletet az egész számok és a racionális számok körében legyenek képesek összetett szöveges feladatok, százalék- és kamatszámítási feladatok megoldására tudjanak sorozatot folytatni, táblázatot kitölteni adott szabály alapján legyenek képesek adott szabály alapján táblázat kitöltésére, ábrázolására derékszögő koordináta-rendszerben ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket tudják a geometriai alapismereteiket, a tanult mérési és számítási eljárásokat alkalmazni a gyakorlati példákban szerezzenek gyakorlottságot a tanult szerkesztésekben szerezzenek ismereteket a valószínőségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyőjtésében, rendezésében, táblázat készítésében, valószínőségi események becslésében Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása. Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök Az I. világháborút lezáró békék.

15 Diktatórikus államok, vezetık a két világháború között. İszirózsás forradalom, király nélküli királyság Magyarországon, jobbratolódás okai. A II. világháború fontosabb eseményei, helyszínei, vezetıi. Magyarország a II. világháborúban. Hidegháború legfontosabb konfliktusai os forradalom és szabadságharc. Kádár-korszak Rendszerváltás. Állampolgári jogok gyakorlásának ismerete. Globális problémák. Európai Unió ismerete. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat. Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok. Szabadidı, szórakozás: sportok; zene. A munka világa, tervek a jövırıl. Német nyelv köszönési formák napszakok, hónapok, évszakok, óraidı egyszerő kifejezése alapvetı idıjárási kifejezések hétköznapi és szabadidıs cselekvések jelen és összetett múlt idejő alakja egyszerő kérdések megfogalmazása és válaszadás birtoklás, kívánság, akarat, vágy kifejezése Német nyelv SNI köszönési formák iskolai cselekvések, tanszerek, órarend a hét napjai óraidı egyszerő kifejezése ünnepek, játékok

16 kérdések birtoklás kifejezése Informatika A tanuló tudjon többféle formázást tartalmazó dokumentumot megszerkeszteni minta alapján (pl. prospektus, önéletrajz, plakát, szórólap). Tudjon egyszerő rajzot készíteni, alakzatot, képet beilleszteni dokumentumba. Tudjon dokumentumot menteni és nyomtatni. Tudja használni a Vágólap lehetıségeit alkalmazások között. Tudjon táblázatokat táblázatkezelı programmal (MS Excel) létrehozni, módosítani (adatokat, cellákat és táblázatot formázni, sor- és oszlopmőveleteket végrehajtani). Tudjon alapvetı mőveleteket elvégezni a táblázat adatain (összegzés, matematikai alapmőveletek), és összefüggéseket diagramban megjeleníteni, a diagramról adatokat leolvasni, értelmezni. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban, adatbázisokban. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Ismerje a könyvtártípusokat. Informatika SNI Ismerje a szövegszerkesztı program elınyeit. Érzékelje a szerkesztıprogramok gyakorlati hasznosságát. Tudjon néhány soros dokumentumot beírni a számítógépbe, kijavítani a hibákat. Ismerje a szerkesztımőveleteket (másolás, áthelyezés, beillesztés), a Vágólap használatát. Tudjon egyszerő rajzot, ábrát készíteni. Legyen képes a szöveg karakter és bekezdésszintő formázására. Tudjon felsorolást készíteni. Legyen képes rákérdezni az adatbázis megfelelı adataira. Tudjon egyszerő adatokkal adatállományt létrehozni táblázatkezelı programmal (MS Excel). Legyen képes a táblázat adatainak módosítására. Ismerjen fel a táblázatban elhelyezett adatokat. Legyen képes diagramról adatokat leolvasni. Érzékelje a paraméterek módosító hatásait, megfigyeléseit legyen képes megfogalmazni. Ismerje az adatkezelés etikai szabályait. Tudja segítséggel kiválasztani feladatmegoldásához, az érdeklıdéséhez megfelelı információhordozót. Biológia tudja felsorolni az emberi sejt részeit tudja felsorolni a szervezıdési szinteket tudja az 5 szövet nevét és tudjon példát mondani az ember legfontosabb életmőködéseit tudja ábra/kép segítségével értelmezni (csontok, izmok megnevezése, a szív és a vér részei, emésztımirigyek és váladékuk, érzékszervek részei, légzés, a vizeletkiválasztó-rendszer részei) ismerje a táplálék piramist tudja csoportosítani a vitaminokat, ismerje az egyes csoportok fı jellemzıit ismerje az egészséges életmód feltételeit

17 tudjon felsorolni egészséget károsító anyagokat/szokásokat, ismerje ezek hatásait, és egyéni és társadalmi hátrányait legyen tisztában az egészség, betegség, védıoltások, szőrıvizsgálatok fogalmával, szerepével ismerjen fogamzásgátló módszereket, legyen tisztában a felelıs szexuális magatartással, a terhesség-megszakítás következményeivel ismerje az elsısegélynyújtás alapjait Kémia Építkezés anyagai: mészkı, szilícium és vegyületei, üveg és kerámia, Energiaforrások: megújuló, nem megújuló, kıszén, mesterséges szenek, kıolaj, földgáz, egyéb energiaforrások Szénvegyültek szénhidrogének: telített, telítetlen, aromás mőanyagok oxigén tartalmú szénvegyületek: alkoholok, karbonsavak, Az élı szervezet anyagai: zsírok, olajok, egyszerő és összetett szénhidrátok, fehérjék, vitaminok, egészségre káros anyagok, Környezetre ható anyagok: légszennyezıdés: üvegházhatás, ózonlyuk, savas esı természetes vizek, talajok szennyezıdése, erózió, defláció mőtrágyák és növényvédı szerek Földrajz A világnépesség A demográfiai átalakulás folyamata A népesség összetétele A korfa - korszerkezet A népesség területi eloszlása A Föld legnagyobb népességkoncentrációi A népesség egyenlıtlen elrendezıdése Településföldrajz települések csoportosítása falvak - alaprajza urbanizáció A gazdasági termelés általános jellemzıi, szerkezete. erıforrások gazdasági szerkezet foglalkozási szerkezet a mezıgazdasági termelés hagyományos mezıgazdaság tıkés mezıgazdaság energiagazdaság az ipar átalakulása az ipar ágazatai

18 a tercier szektor turizmus információs társadalom A világgazdaság A gazdasági növekedés mutatói Transznacionális vállalatok Nemzetközi kereskedelem Nemzetközi szervezetek Európai Unió Nemzetközi Valutaalap /IMF/ Világbank Egyesült Nemzetek Szervezet /ENSZ/ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet /UNESCO/ Egészségügyi Világszervezet /WHO/ Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete /NATO/ Kıolaj-exportáló Országok Szervezete /OPEC/ A pénz világa Általános fogalmak: pénz, készpénz, bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam, állampapír, értékpapír, résvény, kötvény, folyószámla, hitel, kamat, infláció, tızsde, érték-és árutızsde Az adósságválság Általános fogalmak: költségvetési hiány, hitelképesség, adósság, eladósodás, átütemezés, árfolyamváltozás, cserearány, adóparadicsom A globális környezeti problémák Fizika Ismerje a váltakozó áram tulajdonságait, az effektív feszültség és áramerısség fogalmát. Tudjon példát mondani az elektromágneses hullámok egyes fajtáira, ismerjen egy-egy gyakorlati alkalmazást. Egyszerő számításokban tudja alkalmazni Ohm törvényét. Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyőjteménybıl megállapítani Ismerje a fénytani alapjelenségeket, az egyszerő optikai eszközök mőködését. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerőségek érvényesülésére a természetben, a mindennapi életben, a technikai eszközök esetében. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az anyag atomos szerkezetére utaló kísérleti tényeket, az atom és az atommag alkotórészeit. Ismerje a radioaktív sugárzás fajtáit, legfontosabb jellemzıiket, tudjon egy-egy gyakorlati alkalmazást.

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET, EGÉSZSÉGTAN 9-10. évfolyam Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET, EGÉSZSÉGTAN 9-10. évfolyam Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET, EGÉSZSÉGTAN 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai természetismeret tantárgy biológiai, kémiai, fizikai és földrajzi, ismeretanyagot fog össze. A tantárgy a tanulók mindennapi

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály Matematika Mozaik Kiadó 5. osztály Tematikai egység címe órakeret Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 3+folyamatos kombinatorika, gráfok Számtan, algebra 78 Függvények, az analízis elemei

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitıl. A középszintő érettségi vizsgán

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. Társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori Magyar irodalom ¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: 1. jegy: Juhász Gyula, magyar irodalom magyar irodalom Felvilágosodás

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Továbbhaladás feltételei

Továbbhaladás feltételei Továbbhaladás feltételei FIZIKA 7.o. Továbbhaladás feltételei legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. Tudja értelmezni

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok:

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok: BEVEZETŐ Célok, feladatok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam Felnőttoktatási tagozat TERMÉSZETTUDOMÁNY Célok és feladatok Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam A természettudomány tantárgyat komplex tárgyként tanítjuk tanulóinknak, melynek keretében betekintést nyernek különböző

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam Célok és feladatok A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıivel. Az alapozó szakasz tantervi

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Az iskola neve: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. Igazgató: Dr. Dobi János OM azonosító: 029742 Telefonszám/fax: (62) 544-350

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ P R Ó B A É R E T T S É G I 0 0 4. m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a

Részletesebben