Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola"

Átírás

1 Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7 Informatika...7 Informatika SNI...7 Biológia...8 Kémia...8 Földrajz...8 Fizika...10 Fizika SNI...10 Szakmai elıkészítı...11 Mezıgazdaság...11 Élelmiszer...12 Testnevelés évfolyam...13 Magyar nyelv és irodalom...13 Matematika...14 Matematika SNI...14 Történelem...14 Angol nyelv...15 Német nyelv...15 Német nyelv SNI...15 Informatika...16 Informatika SNI...16 Biológia...16

2 Kémia...17 Földrajz...17 Fizika...18 Fizika SNI...19 Szakmai elıkészítı...19 Ügyvitel...19 Élelmiszer...20 Testnevelés...21 Elıkészítı évfolyam minimum követelményei évfolyam...21 Magyar nyelv...21 Magyar irodalom...22 Matematika...22 Történelem...22 Angol nyelv...23 Informatika...23 Természetismeret évfolyam...27 Magyar nyelv...27 Magyar irodalom...27 Matematika...27 Történelem...28 Angol nyelv...29 Informatika...29 Biológia...30 Kémia...30 Földrajz...30 Fizika évfolyam...31 Magyar nyelv...31 Magyar irodalom...31 Matematika...31 Történelem...33 Angol nyelv...33

3 Informatika...34 Biológia...34 Kémia...34 Földrajz...35 Fizika...35 Szakképzı évfolyamok...35 Kerti munkás...35 I. évfolyam...35 Szakmai számítás...35 Angol nyelv...36 Német nyelv...36 Testnevelés...36 Kertészeti alapismeretek...36 Munkavállalói ismeretek...37 Pék...37 I. évfolyam...37 Szakmai számítás...37 Angol nyelv...37 Német nyelv...37 Testnevelés...38 Kelesztés...38 Gyártás elıkészítése befejezése...38 Tésztafeldolgozás...38 Munkakezdés feladatai...39 Mérés Dokumentálás Gazdálkodás...39 Pék-cukrász...40 II. évfolyam...40 Szakmai számítás...40 Német nyelv...40 Testnevelés...40 Cukrászati termékgyártás...40 Tésztafeldolgozás...40 Tésztakészítés és szárítás...40

4 9. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetnek megfelelı nyelvhasználat, a nyelvi, valamint mondatfonetikai eszközök és a nem verbális eszközök (testbeszéd) összehangolása. Az anyanyelvi képességeket megalapozó beszédértés, közepes nehézségő és hosszúságú (mintegy ötszáz szavas) szövegek elolvasása és elemi szintő megértése. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Mindennapi szövegek alkotása, egyoldalas, elfogadható külalakú és helyesírású fogalmazás (az élménybeszámoló jellegő elbeszélés és a magánlevél mőfajában), vázlatkészítés. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Az elbeszélés, illetve a vizsgált dramatikus mőfajok legalapvetıbb feszültségkeltı eszközeinek megragadása, a tanult drámai és epikus mővek történetmegjelenítése közötti különbségtétel; alapvetı ismeretek a tanult irodalmi mővek mőfaji besorolásáról. Mővek: Kosztolányi Dezsı: Esti Kornél Móricz Zsigmond: Elsı nap az iskolában Szabó Magda: Abigél József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra Mikszáth Kálmán: Szőcs Pali szerencséje, Bede Anna tartozása, A néhai bárány Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Szophoklész: Antigoné Bibliai történetek Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger Arany János: A tudós macskája Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma William Blake: A tigris Örkény István egyperces novellák Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Moliére: Tartuffe Petıfi Sándor: A helység kalapácsa Rejtı Jenı: Piszkos Fred közbelép Matematika a számok írása, olvasása, ábrázolása, összehasonlítása racionális számkörben a négy alapmővelet és a mőveleti sorrend ismerete racionális számkörben

5 szakmához kapcsolódó, egyszerő arányossági és százalékszámítási feladatok megoldása hatványozás azonosságainak alkalmazása a 10 pozitív egész kitevıs hatványaira rövidebb elsıfokú egyenlet megoldása, a megoldás ellenırzése szakmához kapcsolódó, egyszerő szöveges feladatok megoldása zsebszámológép biztos használata (négy alapmőveletnél) grafikonok olvasása, értelmezése, készítése pont ábrázolása és adott pont koordinátáinak leolvasása egyenes-, és fordított arányosság függvény ábrázolása mértékegységek ismerete és átváltásuk (hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idı) a szögösszeg alkalmazása egyszerő szöveges feladatokban háromszögek és speciális négyszögek tulajdonságai, kerületük, területük Pitagorasz tételének ismerete átlag kiszámítása néhány elem esetén Matematika SNI legyen képes két halmaz metszetének és uniójának képzésére tudja felsorolni a metszet és az unió elemeit legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. tudja használni az és, vagy, minden, van olyan, van, amelyik, nem, egy sem kifejezéseket biztos számfogalom a racionális számkörben pontos és gyors számolás, a zsebszámológép használata a négy alapmővelet biztonságos használata matematikai problémák megoldásában szabály alapján tudjon táblázatot kitölteni összefüggések biztos felismerése számok, mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között jártasság sorozatok folytatásában, adott és felismert szabály alapján mindkét irányban egyenes arányosság ábrázolása testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben arányos alaprajz készítése tudja megkülönböztetni a biztos, a lehetséges, a nem biztos, a lehetetlen eseményeket konkrét kísérletek kimenetelének, valószínőségének eldöntése adatokból átlagszámítás (tanulmányi átlag) Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása.

6 Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök A magyar nép eredete. Árpád-házi királyok legfontosabb tetteinek ismerete. Károly Róbert, Nagy Lajos és a Hunyadiak intézkedéseinek ismerete. A három részre szakadt ország ismertetése. Rákóczi-szabadságharc legfontosabb helyszíneinek és eseményeinek ismertetése. Az elsı és a második ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói, következményei. Német és olasz egységfolyamat. A polgári állam jellemzıi. Mária Terézia és II. József rendeletei. Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának a bemutatása. A reformországgyőlések fıbb kérdései. A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei. A kiegyezés létrejötte és az Osztrák-Magyar Monarchia. Az elsı világháború elıtti szövetségi rendszerek kialakulása, a világháború kitörésének okai. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. Az otthon: a szőkebb környezet: a lakás bemutatása. Tetszés, nem tetszés kifejezése. Sajnálkozás, öröm, csodálkozás, bánat, bosszúság kifejezése. Barátok és barátnık jellemzése. Idıjárás. Étkezés: kedvenc ételek, italok.

7 Német nyelv napszakoknak megfelelı köszönési formák személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok közérzet kifejezése számok 1000-ig színek vásárlás, termékek, árak lakóhely, lakás részei birtoklás, kívánság kifejezése Német nyelv SNI napszakoknak megfelelı köszönési formák személyére vonatkozó kérdések és válaszok számok 20-ig család, családtagok rendszere iskolai tevékenységek testrészek öltözködés alapvetı ruhadarabok Informatika Tudja kezelni a számítógép perifériáit (billentyőzet, egér, monitor, hangszóró) és hordozható adattároló eszközöket (pendrive, CD). Alapvetı állománymőveleteket tudjon elvégezni a számítógépen (másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés). Legyen képes alapvetı könyvtármőveletek végrehajtására (létrehozás, törlés, átnevezés) könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Tudjon megadott témában néhány diából álló formázott prezentációt összeállítani, ahhoz információt keresni az interneten. Használja a helyi és a távhálózati kommunikáció lehetıségeit (elektronikus levelezés, chat). Tudjon elektronikus levelet küldeni, fogadni, mellékletet csatolni, információt keresni, anyagot (képet, weboldalt) letölteni, menteni. Legyen képes információt keresni hagyományos (könyv, újság, kézikönyvtár használata) és számítógépes forrásokból (internetes adatbázisok, ismerettár CD). Tudja értelmezni a könyvtári tájékoztató eszközöket. Informatika SNI Legyen képes könyvtárszerkezet kialakítására háttértárolón. Ismerje az adattároló eszközök és a memória számítógép mőködésében betöltött szerepét. Tudjon interneten adott témában információt keresni. Tudjon internetrıl információt (szöveg, kép) lekérni. Tudjon néhány diából álló, formázott szöveget és képet tartalmazó prezentációt készíteni. Legyen képes rövid elektronikus üzenetet küldeni és fogadni. Tudja felsorolni az elektronikus levelezıprogram szolgáltatásait. Ismerje a hálózati viselkedés szabályait.

8 Tudja felsorolni a könyvtár szolgáltatásait. Ismerje a könyvtárban való tájékozódás eszközeit. Biológia tudjon felsorolni vírusok és baktériumok által okozott betegségeket ismerje az élıvilág 5 nagy országát és tudjon felsorolni a megfelelı részbe legalább 3 élılényt tudja felsorolni az élılények testének szervezıdési szintjeit tudjon példát mondani az állatok és növények életmőködéseire ábra/kép alapján tudja jellemezni az egyes növények, állatok testfelépítését, életmőködéseit fel tudja sorolni az élılényekre ható legfontosabb környezeti tényezıket fel tud sorolni legalább 3 természetvédelmi területet fel tud sorolni környezetet károsító tényezıket, miként védekezhetünk ellenük tud többféle táplálkozási láncot alkotni ismerje az ember helyét és szerepét az élıvilágban Kémia Az anyag tulajdonságai, változásai /fizikai, kémiai, halmazállapotok/ Atomok és elemek /atomszerkezet/ Periódusos rendszer /oszlopok, sorok, nemesgázok/ Vegyületek /ionok, molekulák/ Keverék /oldatok, oldhatóság, keverékek szétválasztása/ Fémek, és vegyületeik / korrózió, alumínium, vas, réz, nemes fémek/ Nemfémek és vegyületeik / hidrogén, oxigén, égés, tőzoltás, víz, vízkeménység, vizes oldatok kémhatása, klór, sósav, kén, kénsav, nitrogén, ammónia, salétromsav, szén, szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav/ Kémiai reakciók/ reakcióhı, égéshı, redoxi-reakciók, savak, bázisok, sav-bázis reakciók/ Földrajz Naprendszer A Naprendszer tagjai A bolygók csoportosítása, közös és egyedi sajátosságai A Hold és mozgásai /napfogyatkozás és holdfogyatkozás/ A Föld és mozgásai Térképi ismeretek Térképi ábrázolás, méretarány térkép jelrendszere Földrajzi helymeghatározás Helyi idı, zónaidı Kızetburok földrajza A Föld gömbhéjas szerkezete és fizikai jellemzıi geoszférák kızetburok felépítése belsı hı geotermikus gradiens

9 földmágnesség a kızetlemezek mozgásai - oka, típusai és azok következményei a vulkáni tevékenység és a kızetlemez mozgások kapcsolata a vulkánok csoportosítása mőködésük, alakjuk és a kitörés helye szerint vulkáni övezetek és vulkánok / a topográfiai követelmény alapján/ vulkáni utómőködések, gejzír gazdasági jelentısége kialakulásának oka kapcsolata a vulkánossággal és a lemezszegélyekkel A hegységképzıdés típusai, kapcsolata a kızetlemezek tulajdonságaival és mozgásaival szerkezeti mozgások: győrıdés és vetıdés folyamata, összefüggésük a győrt és röghegységek kialakulásával az ásványok és kızetek A Föld nagyszerkezeti egységei /ısmasszívumok, röghegységek, győrthegységek, síkságok/ A levegıburok A légkör anyaga és szerkezete légkört alkotó anyagok csoportosítása Általános fogalmak: légkör, alsó-, középsı-, felsı légkör, troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg, állandó-, változó-, erısen változó gázok, vendéganyagok. A levegı felmelegedése az üvegházhatás kialakulása, jelentısége, módosító tényezık a hımérséklet napi és évi járása - összefüggésben a Föld fı mozgástípusaival hımérsékleti tematikus térképek összehasonlítása, elemzése a szél kialakulása, kapcsolata a hımérséklet és a légnyomás változásával a Föld forgásából származó eltérítı erı szerepe a légáramlás irányának idıjárási frontok kialakulása, mozgásuk, felhızetük, csapadékzónáik a szél felszínformáló munkája Az általános légkörzés a magas és alacsony légnyomású, a leszálló és felszálló légáramlású övezetek kialakulás az állandó szélrendszerek kialakító tényezıi és jellemzıi a monszunszél évszakos irányváltozása és következményei a mérsékelt és a forróövezetben idıjárás, éghajlat A vízburok földrajza a víz körforgása világtenger: a tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai a tengervíz mozgásai: hideg és meleg tengeráramlások - topográfia éghajlatmódosító hatása példák

10 folyóvizek: a folyó vízjárásának jellemzıi összefüggés a földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal a folyó munkavégzı képessége, felszínformáló munkája szakasz jelleg szerinti felosztás, a folyóvíz építı és rombolómunkája az emberi beavatkozások vízfolyásokra gyakorolt hatása tavak: a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata belvíz kialakulásának okai ár- és belvízvédelem a jég felszínformáló munkája Földrajzi övezetesség szoláris éghajlati övezetek az övezetesség rendszere / övezet, öv, terület, vidék/ a földrajzi övezetesség tipikus területei klímadiagramok értelmezése, összehasonlítása a különbözı övezetek fıbb környezeti problémai felismerni kontúrtérképen az egyes övezetek, övek, területek/vidékek elhelyezkedését forró övezet mérsékelt övezet hideg övezet függıleges övezet Fizika Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen képes használni a legfontosabb tanult fogalmakat (tehetetlenség, tömeg, erı, súly, sebesség, gyorsulás, sebesség, energia, munka, teljesítmény, hatásfok) Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Kész grafikonról tudjon leolvasni megadott koordináta-rendszerben összetartozó adatpárokat. Tudja, milyen törvények felismerése főzıdik Kepler, Galilei és Newton nevéhez, és melyik történelmi korban éltek Egyszerő számításokban tudja alkalmazni az út-idı-sebesség közötti összefüggést, a munka kiszámítására vonatkozó összefüggést. Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Fizika SNI Egyszerő mechanikai és hıtani kísérletek irányított megfigyelése. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az alapvetı kölcsönhatások formáit. Értse az erı fogalmát, a hatás-ellenhatás törvényét. Ismerje a különbözı energiafajtákat.

11 Ismerje a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat. Tudja a hımérsékletmérés lényegét. Értse a nyomás jelenségét, ismerjen gyakorlati példákat a nyomás változtatására- Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Szakmai elıkészítı Mezıgazdaság Éghajlattan Idı, idıjárás, éghajlat, légkör elemei, (lég-és talajhımérséklet, páratartalom légnyomás, csapadék, napsugárzás, levegı mozgása), légkör összetétele, légkör rétegzıdése. Magyarország éghajlata. Gazdasági növényeink fıbb csoportja, és termékek: Kultúrnövényeink eredete, szántóföldi növényeink, gabonafélék, hüvelyes növények, gyökér- és gumós növények, ipari növények, zöldségfélék, szálas takarmányok, gyümölcsfélék. Talajtani ismeretek: Talajképzıdés folyamatai, talajtulajdonságok (szerkezete, kötöttsége, kémhatása, rétegzıdése, szövete). A talaj levegı-, hı- és víz-gazdálkodása. A fólia alatti termesztés általános szabályai: A fóliasátor, és tartozékai, fóliaállítás. Palántanevelı közeg, talaj elıkészítés, talajfertıtlenítés, tápanyag utánpótlás, öntözés, szellıztetés, fagyvédelem. Trágyázási ismeretek: Szerves trágyák, komposztok, mőtrágyák, meszezı anyagok. Szakmai számítás mértékegység váltószámok és átváltások: hosszúság, terület, térfogat, tömeg, őrmérték szomszédos mértékegységeinek átváltása számológéppel arányossági feladatok: egyenesen arányos mennyiségek számítása (többszörös és törtrész számítása) következtetéssel és számológéppel egyszerő szövegezéső feladatokban: századrész, % számítása, egész mennyiségek számítása mennyiségek arányának számítása (századrész, %) egyszerő algebrai kifejezések értékének kiszámolása (elemi geometriai, logikai képletek, kifejezések) Mőszaki ismeretek szakrajz alapismeretek: rajzeszközök készségszintő használata (vonalzók, körzı) elemi szerkesztési feladat végrehajtása szabadkézzel (párhuzamosok rajzolása, merılegesek rajzolása, szögek rajzolása, másolása, csoportosítása) szabályos mértani testek felismerése, rajzolása, fontosabb tulajdonságainak ismerete anyagismereti alapok:

12 fémek, fa, üveg, gumi, kıolaj-származékok, mőanyagok - ezek fıbb, érzékszervi megfigyelésen alapuló tulajdonságainak ismerete kötések és kötıgépelemek ismerete, felismerése, rajzolása Élelmiszer Élelmiszeripari ismeretek Az élelmiszeripar története Az élelmiszeripar fıbb ágazatai Az élelmiszer-gyártás anyagainak csoportosítása. Technológiai mőveletek az élelmiszeriparban. Növényi eredető nyersanyagot feldolgozó iparágak és élelmiszerek. malomipari termékek gyártása cukoripari termékek gyártása növényi eredető zsírok gyártása növényi eredető hőtıipari termékek technológiája Szakmai vállalkozás - Ismerje a jogrendszer alapfogalmait. a jogágakat azok fontosságát. - A munkajog alapjait, munkaviszony,munkavállaló, munkáltató fogalmát - Tudjon kitölteni egy egyszerő munkaszerzıdést - Ismerje a munkavégzés szabályait - Tisztába legyen a tanulói jogviszonnyal - Ismerje a vállalkozási formákat - A vállalkozó személyiségét - A gazdaság alapjait - A piac fogalmát jelentıségét Laboratóriumi mőveletek - Ismerje a laboratóriumok feladatait. - A legfontosabb laboratóriumi eszközöket. - A fontosabb vegyszereket. - Az egyszerő mőveleteket. Mőszaki ismeretek - Ismerjen fel 4-5 élelmiszeripari gépet - Tudja felsorolni a gépek fontosabb részeit. - Technológiai szerepüket. - Ismerje az anyag fogalmát, jellemzıit, fajtáit. - Ismerje az ábrázolási módokat. - Tudjon másolás alapján rajzolni Szakmai számítás Ismerje és alkalmazni tudja az alapmőveleteket Ismerje a % számítás mőveleteit Ismerje fel az aránypárokat Szöveges feladatokat legyen képes értelmezni Képes legyen fizikai mennyiségek mérésére Tudjon nyersanyag-összetételt kiszámítani Koncentrációszámítás meghatározása

13 Mérıeszközök, mérımőszerek ismerete Mennyiségi analízis ismerete Testnevelés tudjon a tanuló futás és járás közbeni gyakorlatokkal, valamint négyütemő gimnasztikai szabad gyakorlatokkal önállóan bemelegíteni ismerjen a fı izomcsoportok nyújtására és erısítésére gyakorlatokat tudja alkalmazni két sportjáték technikai alapelemeit játék közben, ismerje a legfontosabb játékszabályokat tudja megfelelı technikával bemutatni a tanult torna és atlétika elemeket 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetek és a tömegkommunikáció mőfajainak ismerete. A gyakorlat megkívánta helyesírási esetek ismerete: tulajdonnevek, rövidítések, számok leírása stb. Helyesírási alapelvek ismerete, alkalmazása. A két feldolgozott regény, egy dráma, nyolc-tíz novella és hat-nyolc lírai vers közül bármelyiknek a bemutatása rövid felkészüléssel, kézbe vehetı szöveg alapján. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Mővek: Janus Pannonius: Pannónia dicsérete Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petıfi Sándor: Nemzeti dal Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Tétova óda, Erıltetett menet Madách: Az ember tragédiája Jókai Mór: Az aranyember Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petıfi Sándor: Szeptember végén Ady Endre: İrizem a szemed Juhász Gyula: Milyen volt József Attila: Óda Katona József: Bánk bán Arany János: Szondi két apródja, A fülemile Mikszáth Kálmán: A fekete város Csáth Géza: Gyilkosság Kosztolányi Dezsı: Édes Anna Babits Mihály: Jónás könyve Varró Dániel: Mozi

14 Matematika számhalmazok szemléltetése halmazábrán, számegyenesen, koordinátarendszerben néhány elem összes lehetséges sorrendjének elıállítása zsebszámológép biztos használata a számok normálalakjának biztos ismerete helyettesítési értékek kiszámítása lineáris függvények ábrázolása a hegyesszögek szögfüggvényeinek felismerése gyakorlottság a körzı és vonalzó használatában a hasonlóság gyakorlati alkalmazása a felszín és térfogat kiszámítási módjainak biztos ismerete kismérető adathalmazok statisztikai vizsgálata (az adatok rendszerezése, táblázat/diagram készítése, átlag kiszámítása) Matematika SNI tudják helyesen alkalmazni a matematika logikai szakkifejezéseit ismerjék és alkalmazzák a halmazok összefüggéseit sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapmőveletet az egész számok és a racionális számok körében legyenek képesek összetett szöveges feladatok, százalék- és kamatszámítási feladatok megoldására tudjanak sorozatot folytatni, táblázatot kitölteni adott szabály alapján legyenek képesek adott szabály alapján táblázat kitöltésére, ábrázolására derékszögő koordináta-rendszerben ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket tudják a geometriai alapismereteiket, a tanult mérési és számítási eljárásokat alkalmazni a gyakorlati példákban szerezzenek gyakorlottságot a tanult szerkesztésekben szerezzenek ismereteket a valószínőségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyőjtésében, rendezésében, táblázat készítésében, valószínőségi események becslésében Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása. Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök Az I. világháborút lezáró békék.

15 Diktatórikus államok, vezetık a két világháború között. İszirózsás forradalom, király nélküli királyság Magyarországon, jobbratolódás okai. A II. világháború fontosabb eseményei, helyszínei, vezetıi. Magyarország a II. világháborúban. Hidegháború legfontosabb konfliktusai os forradalom és szabadságharc. Kádár-korszak Rendszerváltás. Állampolgári jogok gyakorlásának ismerete. Globális problémák. Európai Unió ismerete. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat. Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok. Szabadidı, szórakozás: sportok; zene. A munka világa, tervek a jövırıl. Német nyelv köszönési formák napszakok, hónapok, évszakok, óraidı egyszerő kifejezése alapvetı idıjárási kifejezések hétköznapi és szabadidıs cselekvések jelen és összetett múlt idejő alakja egyszerő kérdések megfogalmazása és válaszadás birtoklás, kívánság, akarat, vágy kifejezése Német nyelv SNI köszönési formák iskolai cselekvések, tanszerek, órarend a hét napjai óraidı egyszerő kifejezése ünnepek, játékok

16 kérdések birtoklás kifejezése Informatika A tanuló tudjon többféle formázást tartalmazó dokumentumot megszerkeszteni minta alapján (pl. prospektus, önéletrajz, plakát, szórólap). Tudjon egyszerő rajzot készíteni, alakzatot, képet beilleszteni dokumentumba. Tudjon dokumentumot menteni és nyomtatni. Tudja használni a Vágólap lehetıségeit alkalmazások között. Tudjon táblázatokat táblázatkezelı programmal (MS Excel) létrehozni, módosítani (adatokat, cellákat és táblázatot formázni, sor- és oszlopmőveleteket végrehajtani). Tudjon alapvetı mőveleteket elvégezni a táblázat adatain (összegzés, matematikai alapmőveletek), és összefüggéseket diagramban megjeleníteni, a diagramról adatokat leolvasni, értelmezni. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban, adatbázisokban. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Ismerje a könyvtártípusokat. Informatika SNI Ismerje a szövegszerkesztı program elınyeit. Érzékelje a szerkesztıprogramok gyakorlati hasznosságát. Tudjon néhány soros dokumentumot beírni a számítógépbe, kijavítani a hibákat. Ismerje a szerkesztımőveleteket (másolás, áthelyezés, beillesztés), a Vágólap használatát. Tudjon egyszerő rajzot, ábrát készíteni. Legyen képes a szöveg karakter és bekezdésszintő formázására. Tudjon felsorolást készíteni. Legyen képes rákérdezni az adatbázis megfelelı adataira. Tudjon egyszerő adatokkal adatállományt létrehozni táblázatkezelı programmal (MS Excel). Legyen képes a táblázat adatainak módosítására. Ismerjen fel a táblázatban elhelyezett adatokat. Legyen képes diagramról adatokat leolvasni. Érzékelje a paraméterek módosító hatásait, megfigyeléseit legyen képes megfogalmazni. Ismerje az adatkezelés etikai szabályait. Tudja segítséggel kiválasztani feladatmegoldásához, az érdeklıdéséhez megfelelı információhordozót. Biológia tudja felsorolni az emberi sejt részeit tudja felsorolni a szervezıdési szinteket tudja az 5 szövet nevét és tudjon példát mondani az ember legfontosabb életmőködéseit tudja ábra/kép segítségével értelmezni (csontok, izmok megnevezése, a szív és a vér részei, emésztımirigyek és váladékuk, érzékszervek részei, légzés, a vizeletkiválasztó-rendszer részei) ismerje a táplálék piramist tudja csoportosítani a vitaminokat, ismerje az egyes csoportok fı jellemzıit ismerje az egészséges életmód feltételeit

17 tudjon felsorolni egészséget károsító anyagokat/szokásokat, ismerje ezek hatásait, és egyéni és társadalmi hátrányait legyen tisztában az egészség, betegség, védıoltások, szőrıvizsgálatok fogalmával, szerepével ismerjen fogamzásgátló módszereket, legyen tisztában a felelıs szexuális magatartással, a terhesség-megszakítás következményeivel ismerje az elsısegélynyújtás alapjait Kémia Építkezés anyagai: mészkı, szilícium és vegyületei, üveg és kerámia, Energiaforrások: megújuló, nem megújuló, kıszén, mesterséges szenek, kıolaj, földgáz, egyéb energiaforrások Szénvegyültek szénhidrogének: telített, telítetlen, aromás mőanyagok oxigén tartalmú szénvegyületek: alkoholok, karbonsavak, Az élı szervezet anyagai: zsírok, olajok, egyszerő és összetett szénhidrátok, fehérjék, vitaminok, egészségre káros anyagok, Környezetre ható anyagok: légszennyezıdés: üvegházhatás, ózonlyuk, savas esı természetes vizek, talajok szennyezıdése, erózió, defláció mőtrágyák és növényvédı szerek Földrajz A világnépesség A demográfiai átalakulás folyamata A népesség összetétele A korfa - korszerkezet A népesség területi eloszlása A Föld legnagyobb népességkoncentrációi A népesség egyenlıtlen elrendezıdése Településföldrajz települések csoportosítása falvak - alaprajza urbanizáció A gazdasági termelés általános jellemzıi, szerkezete. erıforrások gazdasági szerkezet foglalkozási szerkezet a mezıgazdasági termelés hagyományos mezıgazdaság tıkés mezıgazdaság energiagazdaság az ipar átalakulása az ipar ágazatai

18 a tercier szektor turizmus információs társadalom A világgazdaság A gazdasági növekedés mutatói Transznacionális vállalatok Nemzetközi kereskedelem Nemzetközi szervezetek Európai Unió Nemzetközi Valutaalap /IMF/ Világbank Egyesült Nemzetek Szervezet /ENSZ/ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet /UNESCO/ Egészségügyi Világszervezet /WHO/ Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete /NATO/ Kıolaj-exportáló Országok Szervezete /OPEC/ A pénz világa Általános fogalmak: pénz, készpénz, bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam, állampapír, értékpapír, résvény, kötvény, folyószámla, hitel, kamat, infláció, tızsde, érték-és árutızsde Az adósságválság Általános fogalmak: költségvetési hiány, hitelképesség, adósság, eladósodás, átütemezés, árfolyamváltozás, cserearány, adóparadicsom A globális környezeti problémák Fizika Ismerje a váltakozó áram tulajdonságait, az effektív feszültség és áramerısség fogalmát. Tudjon példát mondani az elektromágneses hullámok egyes fajtáira, ismerjen egy-egy gyakorlati alkalmazást. Egyszerő számításokban tudja alkalmazni Ohm törvényét. Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyőjteménybıl megállapítani Ismerje a fénytani alapjelenségeket, az egyszerő optikai eszközök mőködését. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerőségek érvényesülésére a természetben, a mindennapi életben, a technikai eszközök esetében. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az anyag atomos szerkezetére utaló kísérleti tényeket, az atom és az atommag alkotórészeit. Ismerje a radioaktív sugárzás fajtáit, legfontosabb jellemzıiket, tudjon egy-egy gyakorlati alkalmazást.

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Szakiskola 9-10. évfolyam A helyi tantervet az OM kerettanterve alapján a matematika munkaközösség készítette. Óraszámok: 9. osztály: 3 óra 10. osztály:

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 227 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 227 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 227 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 228 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az ıket körülvevı konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Név szerint ki, vagy kik készítették 2. Óraszámok: 9. osztály 36.. óra (humán) 10. osztály óra 11. osztály -.óra 12. osztály -.óra SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI SZAKISKOLA

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI SZAKISKOLA TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI SZAKISKOLA TESTNEVELÉS Alakzatok felvétele és változtatása, az utasításnak megfelelően. Előkészítő gyakorlatok önálló végzése, azok hatásának ismerete. Futó-, ugró-, dobó- teljesítményének

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI (Az alábbiakban fel nem tüntetett, a vizsgán szereplı tantárgyak témakörei kifejezetten a tanév során tanult tananyagra

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 7. osztály

Tanmenetjavaslat 7. osztály Tanmenetjavaslat 7. osztály 1. Gondolkozz és számolj! Ebben a,,félkész tanmenetjavaslatban hasonlóan az 5. és 6. osztályos tanmenetjavaslatokhoz csak áttekintést nyújtunk a felhasználható feladatokról.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 218 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

Szerző: Arián Péterné, Bánné Mészáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam...

Szerző: Arián Péterné, Bánné Mészáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... Szerző: Arián Péterné, Bánné észáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus szközök Tantárgy: atematika Tartalom 5. évfolyam... 2 Gondolkodási módszerek... 2 Számtan,

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben