Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola"

Átírás

1 Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7 Informatika...7 Informatika SNI...7 Biológia...8 Kémia...8 Földrajz...8 Fizika...10 Fizika SNI...10 Szakmai elıkészítı...11 Mezıgazdaság...11 Élelmiszer...12 Testnevelés évfolyam...13 Magyar nyelv és irodalom...13 Matematika...14 Matematika SNI...14 Történelem...14 Angol nyelv...15 Német nyelv...15 Német nyelv SNI...15 Informatika...16 Informatika SNI...16 Biológia...16

2 Kémia...17 Földrajz...17 Fizika...18 Fizika SNI...19 Szakmai elıkészítı...19 Ügyvitel...19 Élelmiszer...20 Testnevelés...21 Elıkészítı évfolyam minimum követelményei évfolyam...21 Magyar nyelv...21 Magyar irodalom...22 Matematika...22 Történelem...22 Angol nyelv...23 Informatika...23 Természetismeret évfolyam...27 Magyar nyelv...27 Magyar irodalom...27 Matematika...27 Történelem...28 Angol nyelv...29 Informatika...29 Biológia...30 Kémia...30 Földrajz...30 Fizika évfolyam...31 Magyar nyelv...31 Magyar irodalom...31 Matematika...31 Történelem...33 Angol nyelv...33

3 Informatika...34 Biológia...34 Kémia...34 Földrajz...35 Fizika...35 Szakképzı évfolyamok...35 Kerti munkás...35 I. évfolyam...35 Szakmai számítás...35 Angol nyelv...36 Német nyelv...36 Testnevelés...36 Kertészeti alapismeretek...36 Munkavállalói ismeretek...37 Pék...37 I. évfolyam...37 Szakmai számítás...37 Angol nyelv...37 Német nyelv...37 Testnevelés...38 Kelesztés...38 Gyártás elıkészítése befejezése...38 Tésztafeldolgozás...38 Munkakezdés feladatai...39 Mérés Dokumentálás Gazdálkodás...39 Pék-cukrász...40 II. évfolyam...40 Szakmai számítás...40 Német nyelv...40 Testnevelés...40 Cukrászati termékgyártás...40 Tésztafeldolgozás...40 Tésztakészítés és szárítás...40

4 9. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetnek megfelelı nyelvhasználat, a nyelvi, valamint mondatfonetikai eszközök és a nem verbális eszközök (testbeszéd) összehangolása. Az anyanyelvi képességeket megalapozó beszédértés, közepes nehézségő és hosszúságú (mintegy ötszáz szavas) szövegek elolvasása és elemi szintő megértése. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Mindennapi szövegek alkotása, egyoldalas, elfogadható külalakú és helyesírású fogalmazás (az élménybeszámoló jellegő elbeszélés és a magánlevél mőfajában), vázlatkészítés. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Az elbeszélés, illetve a vizsgált dramatikus mőfajok legalapvetıbb feszültségkeltı eszközeinek megragadása, a tanult drámai és epikus mővek történetmegjelenítése közötti különbségtétel; alapvetı ismeretek a tanult irodalmi mővek mőfaji besorolásáról. Mővek: Kosztolányi Dezsı: Esti Kornél Móricz Zsigmond: Elsı nap az iskolában Szabó Magda: Abigél József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra Mikszáth Kálmán: Szőcs Pali szerencséje, Bede Anna tartozása, A néhai bárány Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Szophoklész: Antigoné Bibliai történetek Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger Arany János: A tudós macskája Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma William Blake: A tigris Örkény István egyperces novellák Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Moliére: Tartuffe Petıfi Sándor: A helység kalapácsa Rejtı Jenı: Piszkos Fred közbelép Matematika a számok írása, olvasása, ábrázolása, összehasonlítása racionális számkörben a négy alapmővelet és a mőveleti sorrend ismerete racionális számkörben

5 szakmához kapcsolódó, egyszerő arányossági és százalékszámítási feladatok megoldása hatványozás azonosságainak alkalmazása a 10 pozitív egész kitevıs hatványaira rövidebb elsıfokú egyenlet megoldása, a megoldás ellenırzése szakmához kapcsolódó, egyszerő szöveges feladatok megoldása zsebszámológép biztos használata (négy alapmőveletnél) grafikonok olvasása, értelmezése, készítése pont ábrázolása és adott pont koordinátáinak leolvasása egyenes-, és fordított arányosság függvény ábrázolása mértékegységek ismerete és átváltásuk (hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idı) a szögösszeg alkalmazása egyszerő szöveges feladatokban háromszögek és speciális négyszögek tulajdonságai, kerületük, területük Pitagorasz tételének ismerete átlag kiszámítása néhány elem esetén Matematika SNI legyen képes két halmaz metszetének és uniójának képzésére tudja felsorolni a metszet és az unió elemeit legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. tudja használni az és, vagy, minden, van olyan, van, amelyik, nem, egy sem kifejezéseket biztos számfogalom a racionális számkörben pontos és gyors számolás, a zsebszámológép használata a négy alapmővelet biztonságos használata matematikai problémák megoldásában szabály alapján tudjon táblázatot kitölteni összefüggések biztos felismerése számok, mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között jártasság sorozatok folytatásában, adott és felismert szabály alapján mindkét irányban egyenes arányosság ábrázolása testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben arányos alaprajz készítése tudja megkülönböztetni a biztos, a lehetséges, a nem biztos, a lehetetlen eseményeket konkrét kísérletek kimenetelének, valószínőségének eldöntése adatokból átlagszámítás (tanulmányi átlag) Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása.

6 Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök A magyar nép eredete. Árpád-házi királyok legfontosabb tetteinek ismerete. Károly Róbert, Nagy Lajos és a Hunyadiak intézkedéseinek ismerete. A három részre szakadt ország ismertetése. Rákóczi-szabadságharc legfontosabb helyszíneinek és eseményeinek ismertetése. Az elsı és a második ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói, következményei. Német és olasz egységfolyamat. A polgári állam jellemzıi. Mária Terézia és II. József rendeletei. Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának a bemutatása. A reformországgyőlések fıbb kérdései. A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei. A kiegyezés létrejötte és az Osztrák-Magyar Monarchia. Az elsı világháború elıtti szövetségi rendszerek kialakulása, a világháború kitörésének okai. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. Az otthon: a szőkebb környezet: a lakás bemutatása. Tetszés, nem tetszés kifejezése. Sajnálkozás, öröm, csodálkozás, bánat, bosszúság kifejezése. Barátok és barátnık jellemzése. Idıjárás. Étkezés: kedvenc ételek, italok.

7 Német nyelv napszakoknak megfelelı köszönési formák személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok közérzet kifejezése számok 1000-ig színek vásárlás, termékek, árak lakóhely, lakás részei birtoklás, kívánság kifejezése Német nyelv SNI napszakoknak megfelelı köszönési formák személyére vonatkozó kérdések és válaszok számok 20-ig család, családtagok rendszere iskolai tevékenységek testrészek öltözködés alapvetı ruhadarabok Informatika Tudja kezelni a számítógép perifériáit (billentyőzet, egér, monitor, hangszóró) és hordozható adattároló eszközöket (pendrive, CD). Alapvetı állománymőveleteket tudjon elvégezni a számítógépen (másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés). Legyen képes alapvetı könyvtármőveletek végrehajtására (létrehozás, törlés, átnevezés) könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Tudjon megadott témában néhány diából álló formázott prezentációt összeállítani, ahhoz információt keresni az interneten. Használja a helyi és a távhálózati kommunikáció lehetıségeit (elektronikus levelezés, chat). Tudjon elektronikus levelet küldeni, fogadni, mellékletet csatolni, információt keresni, anyagot (képet, weboldalt) letölteni, menteni. Legyen képes információt keresni hagyományos (könyv, újság, kézikönyvtár használata) és számítógépes forrásokból (internetes adatbázisok, ismerettár CD). Tudja értelmezni a könyvtári tájékoztató eszközöket. Informatika SNI Legyen képes könyvtárszerkezet kialakítására háttértárolón. Ismerje az adattároló eszközök és a memória számítógép mőködésében betöltött szerepét. Tudjon interneten adott témában információt keresni. Tudjon internetrıl információt (szöveg, kép) lekérni. Tudjon néhány diából álló, formázott szöveget és képet tartalmazó prezentációt készíteni. Legyen képes rövid elektronikus üzenetet küldeni és fogadni. Tudja felsorolni az elektronikus levelezıprogram szolgáltatásait. Ismerje a hálózati viselkedés szabályait.

8 Tudja felsorolni a könyvtár szolgáltatásait. Ismerje a könyvtárban való tájékozódás eszközeit. Biológia tudjon felsorolni vírusok és baktériumok által okozott betegségeket ismerje az élıvilág 5 nagy országát és tudjon felsorolni a megfelelı részbe legalább 3 élılényt tudja felsorolni az élılények testének szervezıdési szintjeit tudjon példát mondani az állatok és növények életmőködéseire ábra/kép alapján tudja jellemezni az egyes növények, állatok testfelépítését, életmőködéseit fel tudja sorolni az élılényekre ható legfontosabb környezeti tényezıket fel tud sorolni legalább 3 természetvédelmi területet fel tud sorolni környezetet károsító tényezıket, miként védekezhetünk ellenük tud többféle táplálkozási láncot alkotni ismerje az ember helyét és szerepét az élıvilágban Kémia Az anyag tulajdonságai, változásai /fizikai, kémiai, halmazállapotok/ Atomok és elemek /atomszerkezet/ Periódusos rendszer /oszlopok, sorok, nemesgázok/ Vegyületek /ionok, molekulák/ Keverék /oldatok, oldhatóság, keverékek szétválasztása/ Fémek, és vegyületeik / korrózió, alumínium, vas, réz, nemes fémek/ Nemfémek és vegyületeik / hidrogén, oxigén, égés, tőzoltás, víz, vízkeménység, vizes oldatok kémhatása, klór, sósav, kén, kénsav, nitrogén, ammónia, salétromsav, szén, szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav/ Kémiai reakciók/ reakcióhı, égéshı, redoxi-reakciók, savak, bázisok, sav-bázis reakciók/ Földrajz Naprendszer A Naprendszer tagjai A bolygók csoportosítása, közös és egyedi sajátosságai A Hold és mozgásai /napfogyatkozás és holdfogyatkozás/ A Föld és mozgásai Térképi ismeretek Térképi ábrázolás, méretarány térkép jelrendszere Földrajzi helymeghatározás Helyi idı, zónaidı Kızetburok földrajza A Föld gömbhéjas szerkezete és fizikai jellemzıi geoszférák kızetburok felépítése belsı hı geotermikus gradiens

9 földmágnesség a kızetlemezek mozgásai - oka, típusai és azok következményei a vulkáni tevékenység és a kızetlemez mozgások kapcsolata a vulkánok csoportosítása mőködésük, alakjuk és a kitörés helye szerint vulkáni övezetek és vulkánok / a topográfiai követelmény alapján/ vulkáni utómőködések, gejzír gazdasági jelentısége kialakulásának oka kapcsolata a vulkánossággal és a lemezszegélyekkel A hegységképzıdés típusai, kapcsolata a kızetlemezek tulajdonságaival és mozgásaival szerkezeti mozgások: győrıdés és vetıdés folyamata, összefüggésük a győrt és röghegységek kialakulásával az ásványok és kızetek A Föld nagyszerkezeti egységei /ısmasszívumok, röghegységek, győrthegységek, síkságok/ A levegıburok A légkör anyaga és szerkezete légkört alkotó anyagok csoportosítása Általános fogalmak: légkör, alsó-, középsı-, felsı légkör, troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg, állandó-, változó-, erısen változó gázok, vendéganyagok. A levegı felmelegedése az üvegházhatás kialakulása, jelentısége, módosító tényezık a hımérséklet napi és évi járása - összefüggésben a Föld fı mozgástípusaival hımérsékleti tematikus térképek összehasonlítása, elemzése a szél kialakulása, kapcsolata a hımérséklet és a légnyomás változásával a Föld forgásából származó eltérítı erı szerepe a légáramlás irányának idıjárási frontok kialakulása, mozgásuk, felhızetük, csapadékzónáik a szél felszínformáló munkája Az általános légkörzés a magas és alacsony légnyomású, a leszálló és felszálló légáramlású övezetek kialakulás az állandó szélrendszerek kialakító tényezıi és jellemzıi a monszunszél évszakos irányváltozása és következményei a mérsékelt és a forróövezetben idıjárás, éghajlat A vízburok földrajza a víz körforgása világtenger: a tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai a tengervíz mozgásai: hideg és meleg tengeráramlások - topográfia éghajlatmódosító hatása példák

10 folyóvizek: a folyó vízjárásának jellemzıi összefüggés a földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal a folyó munkavégzı képessége, felszínformáló munkája szakasz jelleg szerinti felosztás, a folyóvíz építı és rombolómunkája az emberi beavatkozások vízfolyásokra gyakorolt hatása tavak: a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata belvíz kialakulásának okai ár- és belvízvédelem a jég felszínformáló munkája Földrajzi övezetesség szoláris éghajlati övezetek az övezetesség rendszere / övezet, öv, terület, vidék/ a földrajzi övezetesség tipikus területei klímadiagramok értelmezése, összehasonlítása a különbözı övezetek fıbb környezeti problémai felismerni kontúrtérképen az egyes övezetek, övek, területek/vidékek elhelyezkedését forró övezet mérsékelt övezet hideg övezet függıleges övezet Fizika Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen képes használni a legfontosabb tanult fogalmakat (tehetetlenség, tömeg, erı, súly, sebesség, gyorsulás, sebesség, energia, munka, teljesítmény, hatásfok) Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Kész grafikonról tudjon leolvasni megadott koordináta-rendszerben összetartozó adatpárokat. Tudja, milyen törvények felismerése főzıdik Kepler, Galilei és Newton nevéhez, és melyik történelmi korban éltek Egyszerő számításokban tudja alkalmazni az út-idı-sebesség közötti összefüggést, a munka kiszámítására vonatkozó összefüggést. Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Fizika SNI Egyszerő mechanikai és hıtani kísérletek irányított megfigyelése. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az alapvetı kölcsönhatások formáit. Értse az erı fogalmát, a hatás-ellenhatás törvényét. Ismerje a különbözı energiafajtákat.

11 Ismerje a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat. Tudja a hımérsékletmérés lényegét. Értse a nyomás jelenségét, ismerjen gyakorlati példákat a nyomás változtatására- Értse a rezgések és a hullámmozgás közti kapcsolatot, tudjon gyakorlati példákat a különbözı hullámokra. Ismerje a hang keletkezését és terjedésének lényegét. Szakmai elıkészítı Mezıgazdaság Éghajlattan Idı, idıjárás, éghajlat, légkör elemei, (lég-és talajhımérséklet, páratartalom légnyomás, csapadék, napsugárzás, levegı mozgása), légkör összetétele, légkör rétegzıdése. Magyarország éghajlata. Gazdasági növényeink fıbb csoportja, és termékek: Kultúrnövényeink eredete, szántóföldi növényeink, gabonafélék, hüvelyes növények, gyökér- és gumós növények, ipari növények, zöldségfélék, szálas takarmányok, gyümölcsfélék. Talajtani ismeretek: Talajképzıdés folyamatai, talajtulajdonságok (szerkezete, kötöttsége, kémhatása, rétegzıdése, szövete). A talaj levegı-, hı- és víz-gazdálkodása. A fólia alatti termesztés általános szabályai: A fóliasátor, és tartozékai, fóliaállítás. Palántanevelı közeg, talaj elıkészítés, talajfertıtlenítés, tápanyag utánpótlás, öntözés, szellıztetés, fagyvédelem. Trágyázási ismeretek: Szerves trágyák, komposztok, mőtrágyák, meszezı anyagok. Szakmai számítás mértékegység váltószámok és átváltások: hosszúság, terület, térfogat, tömeg, őrmérték szomszédos mértékegységeinek átváltása számológéppel arányossági feladatok: egyenesen arányos mennyiségek számítása (többszörös és törtrész számítása) következtetéssel és számológéppel egyszerő szövegezéső feladatokban: századrész, % számítása, egész mennyiségek számítása mennyiségek arányának számítása (századrész, %) egyszerő algebrai kifejezések értékének kiszámolása (elemi geometriai, logikai képletek, kifejezések) Mőszaki ismeretek szakrajz alapismeretek: rajzeszközök készségszintő használata (vonalzók, körzı) elemi szerkesztési feladat végrehajtása szabadkézzel (párhuzamosok rajzolása, merılegesek rajzolása, szögek rajzolása, másolása, csoportosítása) szabályos mértani testek felismerése, rajzolása, fontosabb tulajdonságainak ismerete anyagismereti alapok:

12 fémek, fa, üveg, gumi, kıolaj-származékok, mőanyagok - ezek fıbb, érzékszervi megfigyelésen alapuló tulajdonságainak ismerete kötések és kötıgépelemek ismerete, felismerése, rajzolása Élelmiszer Élelmiszeripari ismeretek Az élelmiszeripar története Az élelmiszeripar fıbb ágazatai Az élelmiszer-gyártás anyagainak csoportosítása. Technológiai mőveletek az élelmiszeriparban. Növényi eredető nyersanyagot feldolgozó iparágak és élelmiszerek. malomipari termékek gyártása cukoripari termékek gyártása növényi eredető zsírok gyártása növényi eredető hőtıipari termékek technológiája Szakmai vállalkozás - Ismerje a jogrendszer alapfogalmait. a jogágakat azok fontosságát. - A munkajog alapjait, munkaviszony,munkavállaló, munkáltató fogalmát - Tudjon kitölteni egy egyszerő munkaszerzıdést - Ismerje a munkavégzés szabályait - Tisztába legyen a tanulói jogviszonnyal - Ismerje a vállalkozási formákat - A vállalkozó személyiségét - A gazdaság alapjait - A piac fogalmát jelentıségét Laboratóriumi mőveletek - Ismerje a laboratóriumok feladatait. - A legfontosabb laboratóriumi eszközöket. - A fontosabb vegyszereket. - Az egyszerő mőveleteket. Mőszaki ismeretek - Ismerjen fel 4-5 élelmiszeripari gépet - Tudja felsorolni a gépek fontosabb részeit. - Technológiai szerepüket. - Ismerje az anyag fogalmát, jellemzıit, fajtáit. - Ismerje az ábrázolási módokat. - Tudjon másolás alapján rajzolni Szakmai számítás Ismerje és alkalmazni tudja az alapmőveleteket Ismerje a % számítás mőveleteit Ismerje fel az aránypárokat Szöveges feladatokat legyen képes értelmezni Képes legyen fizikai mennyiségek mérésére Tudjon nyersanyag-összetételt kiszámítani Koncentrációszámítás meghatározása

13 Mérıeszközök, mérımőszerek ismerete Mennyiségi analízis ismerete Testnevelés tudjon a tanuló futás és járás közbeni gyakorlatokkal, valamint négyütemő gimnasztikai szabad gyakorlatokkal önállóan bemelegíteni ismerjen a fı izomcsoportok nyújtására és erısítésére gyakorlatokat tudja alkalmazni két sportjáték technikai alapelemeit játék közben, ismerje a legfontosabb játékszabályokat tudja megfelelı technikával bemutatni a tanult torna és atlétika elemeket 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A kommunikációs helyzetek és a tömegkommunikáció mőfajainak ismerete. A gyakorlat megkívánta helyesírási esetek ismerete: tulajdonnevek, rövidítések, számok leírása stb. Helyesírási alapelvek ismerete, alkalmazása. A két feldolgozott regény, egy dráma, nyolc-tíz novella és hat-nyolc lírai vers közül bármelyiknek a bemutatása rövid felkészüléssel, kézbe vehetı szöveg alapján. Globális téma azonosítása, a szövegben szereplı ok-okozati viszonyok felismerése. Sikeres szövegkiegészítés, lényegkiemelés, szövegtömörítés. Mővek: Janus Pannonius: Pannónia dicsérete Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petıfi Sándor: Nemzeti dal Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Tétova óda, Erıltetett menet Madách: Az ember tragédiája Jókai Mór: Az aranyember Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petıfi Sándor: Szeptember végén Ady Endre: İrizem a szemed Juhász Gyula: Milyen volt József Attila: Óda Katona József: Bánk bán Arany János: Szondi két apródja, A fülemile Mikszáth Kálmán: A fekete város Csáth Géza: Gyilkosság Kosztolányi Dezsı: Édes Anna Babits Mihály: Jónás könyve Varró Dániel: Mozi

14 Matematika számhalmazok szemléltetése halmazábrán, számegyenesen, koordinátarendszerben néhány elem összes lehetséges sorrendjének elıállítása zsebszámológép biztos használata a számok normálalakjának biztos ismerete helyettesítési értékek kiszámítása lineáris függvények ábrázolása a hegyesszögek szögfüggvényeinek felismerése gyakorlottság a körzı és vonalzó használatában a hasonlóság gyakorlati alkalmazása a felszín és térfogat kiszámítási módjainak biztos ismerete kismérető adathalmazok statisztikai vizsgálata (az adatok rendszerezése, táblázat/diagram készítése, átlag kiszámítása) Matematika SNI tudják helyesen alkalmazni a matematika logikai szakkifejezéseit ismerjék és alkalmazzák a halmazok összefüggéseit sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapmőveletet az egész számok és a racionális számok körében legyenek képesek összetett szöveges feladatok, százalék- és kamatszámítási feladatok megoldására tudjanak sorozatot folytatni, táblázatot kitölteni adott szabály alapján legyenek képesek adott szabály alapján táblázat kitöltésére, ábrázolására derékszögő koordináta-rendszerben ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket tudják a geometriai alapismereteiket, a tanult mérési és számítási eljárásokat alkalmazni a gyakorlati példákban szerezzenek gyakorlottságot a tanult szerkesztésekben szerezzenek ismereteket a valószínőségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyőjtésében, rendezésében, táblázat készítésében, valószínőségi események becslésében Történelem A történelem tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása. Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek ismerete. Ábra, rajz készítése, elemzése. Egyszerő események leolvasása a térképrıl, fontos helyek jelölése a térképen. Témakörök Az I. világháborút lezáró békék.

15 Diktatórikus államok, vezetık a két világháború között. İszirózsás forradalom, király nélküli királyság Magyarországon, jobbratolódás okai. A II. világháború fontosabb eseményei, helyszínei, vezetıi. Magyarország a II. világháborúban. Hidegháború legfontosabb konfliktusai os forradalom és szabadságharc. Kádár-korszak Rendszerváltás. Állampolgári jogok gyakorlásának ismerete. Globális problémák. Európai Unió ismerete. Angol nyelv Az angol nyelv tantárgy követelményei sajátos nevelési igényő tanulók számára is ugyanazok, mint a normál nevelési igényő tanulóknak, de a vizsgán számukra több idı és a feladatok elmagyarázásához tanári segítség biztosítva van. - Dolgok, személyek, események megnevezése, leírása. - Kérés. - Tiltás, felszólítás. - Segítségkérés és arra reagálás. - Cselekvés, történés, létezés kifejezése. - Birtoklás kifejezése. - Térbeli és idıbeli viszonyok kifejezése. - Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. - Témakörök: Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat. Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok. Szabadidı, szórakozás: sportok; zene. A munka világa, tervek a jövırıl. Német nyelv köszönési formák napszakok, hónapok, évszakok, óraidı egyszerő kifejezése alapvetı idıjárási kifejezések hétköznapi és szabadidıs cselekvések jelen és összetett múlt idejő alakja egyszerő kérdések megfogalmazása és válaszadás birtoklás, kívánság, akarat, vágy kifejezése Német nyelv SNI köszönési formák iskolai cselekvések, tanszerek, órarend a hét napjai óraidı egyszerő kifejezése ünnepek, játékok

16 kérdések birtoklás kifejezése Informatika A tanuló tudjon többféle formázást tartalmazó dokumentumot megszerkeszteni minta alapján (pl. prospektus, önéletrajz, plakát, szórólap). Tudjon egyszerő rajzot készíteni, alakzatot, képet beilleszteni dokumentumba. Tudjon dokumentumot menteni és nyomtatni. Tudja használni a Vágólap lehetıségeit alkalmazások között. Tudjon táblázatokat táblázatkezelı programmal (MS Excel) létrehozni, módosítani (adatokat, cellákat és táblázatot formázni, sor- és oszlopmőveleteket végrehajtani). Tudjon alapvetı mőveleteket elvégezni a táblázat adatain (összegzés, matematikai alapmőveletek), és összefüggéseket diagramban megjeleníteni, a diagramról adatokat leolvasni, értelmezni. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban, adatbázisokban. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Ismerje a könyvtártípusokat. Informatika SNI Ismerje a szövegszerkesztı program elınyeit. Érzékelje a szerkesztıprogramok gyakorlati hasznosságát. Tudjon néhány soros dokumentumot beírni a számítógépbe, kijavítani a hibákat. Ismerje a szerkesztımőveleteket (másolás, áthelyezés, beillesztés), a Vágólap használatát. Tudjon egyszerő rajzot, ábrát készíteni. Legyen képes a szöveg karakter és bekezdésszintő formázására. Tudjon felsorolást készíteni. Legyen képes rákérdezni az adatbázis megfelelı adataira. Tudjon egyszerő adatokkal adatállományt létrehozni táblázatkezelı programmal (MS Excel). Legyen képes a táblázat adatainak módosítására. Ismerjen fel a táblázatban elhelyezett adatokat. Legyen képes diagramról adatokat leolvasni. Érzékelje a paraméterek módosító hatásait, megfigyeléseit legyen képes megfogalmazni. Ismerje az adatkezelés etikai szabályait. Tudja segítséggel kiválasztani feladatmegoldásához, az érdeklıdéséhez megfelelı információhordozót. Biológia tudja felsorolni az emberi sejt részeit tudja felsorolni a szervezıdési szinteket tudja az 5 szövet nevét és tudjon példát mondani az ember legfontosabb életmőködéseit tudja ábra/kép segítségével értelmezni (csontok, izmok megnevezése, a szív és a vér részei, emésztımirigyek és váladékuk, érzékszervek részei, légzés, a vizeletkiválasztó-rendszer részei) ismerje a táplálék piramist tudja csoportosítani a vitaminokat, ismerje az egyes csoportok fı jellemzıit ismerje az egészséges életmód feltételeit

17 tudjon felsorolni egészséget károsító anyagokat/szokásokat, ismerje ezek hatásait, és egyéni és társadalmi hátrányait legyen tisztában az egészség, betegség, védıoltások, szőrıvizsgálatok fogalmával, szerepével ismerjen fogamzásgátló módszereket, legyen tisztában a felelıs szexuális magatartással, a terhesség-megszakítás következményeivel ismerje az elsısegélynyújtás alapjait Kémia Építkezés anyagai: mészkı, szilícium és vegyületei, üveg és kerámia, Energiaforrások: megújuló, nem megújuló, kıszén, mesterséges szenek, kıolaj, földgáz, egyéb energiaforrások Szénvegyültek szénhidrogének: telített, telítetlen, aromás mőanyagok oxigén tartalmú szénvegyületek: alkoholok, karbonsavak, Az élı szervezet anyagai: zsírok, olajok, egyszerő és összetett szénhidrátok, fehérjék, vitaminok, egészségre káros anyagok, Környezetre ható anyagok: légszennyezıdés: üvegházhatás, ózonlyuk, savas esı természetes vizek, talajok szennyezıdése, erózió, defláció mőtrágyák és növényvédı szerek Földrajz A világnépesség A demográfiai átalakulás folyamata A népesség összetétele A korfa - korszerkezet A népesség területi eloszlása A Föld legnagyobb népességkoncentrációi A népesség egyenlıtlen elrendezıdése Településföldrajz települések csoportosítása falvak - alaprajza urbanizáció A gazdasági termelés általános jellemzıi, szerkezete. erıforrások gazdasági szerkezet foglalkozási szerkezet a mezıgazdasági termelés hagyományos mezıgazdaság tıkés mezıgazdaság energiagazdaság az ipar átalakulása az ipar ágazatai

18 a tercier szektor turizmus információs társadalom A világgazdaság A gazdasági növekedés mutatói Transznacionális vállalatok Nemzetközi kereskedelem Nemzetközi szervezetek Európai Unió Nemzetközi Valutaalap /IMF/ Világbank Egyesült Nemzetek Szervezet /ENSZ/ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet /UNESCO/ Egészségügyi Világszervezet /WHO/ Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete /NATO/ Kıolaj-exportáló Országok Szervezete /OPEC/ A pénz világa Általános fogalmak: pénz, készpénz, bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam, állampapír, értékpapír, résvény, kötvény, folyószámla, hitel, kamat, infláció, tızsde, érték-és árutızsde Az adósságválság Általános fogalmak: költségvetési hiány, hitelképesség, adósság, eladósodás, átütemezés, árfolyamváltozás, cserearány, adóparadicsom A globális környezeti problémák Fizika Ismerje a váltakozó áram tulajdonságait, az effektív feszültség és áramerısség fogalmát. Tudjon példát mondani az elektromágneses hullámok egyes fajtáira, ismerjen egy-egy gyakorlati alkalmazást. Egyszerő számításokban tudja alkalmazni Ohm törvényét. Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyőjteménybıl megállapítani Ismerje a fénytani alapjelenségeket, az egyszerő optikai eszközök mőködését. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerőségek érvényesülésére a természetben, a mindennapi életben, a technikai eszközök esetében. Tudja az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. Ismerje az anyag atomos szerkezetére utaló kísérleti tényeket, az atom és az atommag alkotórészeit. Ismerje a radioaktív sugárzás fajtáit, legfontosabb jellemzıiket, tudjon egy-egy gyakorlati alkalmazást.

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben