MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER tanév. 12. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam"

Átírás

1 MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s z e t i s m e r e t... 6 M ű v é s z e t i s m e r e t t a g o z a t ( e m e l t s z i n t )... 7 Angol nyelv M á s o d i k i d e g e n n y e l v T á r s a d a l o m i s m e r e t T á r s a d a l o m i s m e r e t t a g o z a t ( e m e l t s z i n t ) M a t e m a t i k a M a t e m a t i k a t a g o z a t T e r m é s z e t i s m e r e t G a z d a s á g i i s m e r e t e k / E l m é l e t G a z d a s á g i i s m e r e t e k / G y a k o r l a t A projektmunka követelményei T e s t k u l t ú r a Fakultációk természettudományos tantárgyakból Mozgóképkultúra és médiaismeret fakultáció M ű v é s z e t t ö r t é n e t f a k u l t á c i ó R a j z f a k u l t á c i ó Ez volt a XX. század S z á m í t ó g é p e s g r a f i k a f a k u l t á c i ó Közgazdasági Politechnikum 2009

2 AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2 Az értékelési rendszer Az értékelés alapelvei: személyre szabottság, részletesség, kiszámíthatóság A személyre szabottság azt jelenti, hogy igyekszünk diákjainkat megismerni, személyiségüket tiszteletben tartani, egyéni fejlődésüket tekintetbe venni az értékelés során is. A részletesség azt jelenti, hogy az értékelés folyamatos, és sokféle teljesítményt, képességet és fejlődést értékelünk. Differenciált értékelési formákat alkalmazunk, igyekszünk elkerülni a hagyományos értékelési formák (pl. röpdolgozat, nagydolgozat) egyoldalú túlsúlyát. A diákok fejlődése, teljesítménye nem csupán a tényanyag, lexikális tudás elsajátítását és reprodukálást jelenti így mi értékeljük a csoportmunkák, az egyéni kutatómunkák, projektek, órai szereplések eredményét is, rögzítjük a képességek fejlődésének állomásait, és ezek is részét képezik a diákok értékelésének, munkájuk minősítésének. A kiszámíthatóság és átláthatóság azt jelenti, hogy a diákok mindig tisztában lehetnek azzal, mik a követelmények, és mikor, milyen tevékenységet, hogyan értékelünk. A Politechnikumban nincs meglepetésszerű dolgozat, feleltetés. A diákok tisztában vannak azzal, hogy a napi munkamenet részeként mikor s milyen módon kell számot adniuk képességeik, készségeik s tudásuk fejlődéséről. Felkészülésüket így tervezni tudják. A követelményekről és a továbbhaladás feltételeiről minden évben az iskola honlapján közzétett ún. követelményfüzetekből értesülnek, amelyek évfolyamok és tantárgyak szerinti bontásban jelennek meg. Az egyes beszámoltatási, értékelési formák alkalmazásának tantárgyankénti gyakoriságáról, az értékelésben betöltött súlyáról az egyes szakmai munkaközösségek önállóan döntenek, minderről szintén tájékoztatnak a követelményfüzetek. Az értékelés formái A diákokat osztályzatokkal és szövegesen is értékeljük. A tanév során a diákok osztályzatokat kapnak, a félévi és év végi osztályzatok ezek összesítéséből alakulnak ki. Szöveges értékelést évente kétszer kapnak diákjaink, félévkor és év végén. Ezeket az értékeléseket a szaktanárok és az osztályfőnökök személyre szabottan, de szakmai kritériumokat tartalmazó szempontrendszer alapján készítik el, és egy kapcsos mappában helyezik el, ahol képzési időtől függően öt ill. hét éven át gyűlnek az értékelések. Ez lehetővé teszi, hogy a diákok (és családjuk) is folyamatában és részleteiben értékelje saját féléves, egész éves iskolai munkáját, összehasonlítsa előrehaladását a korábbiakkal. A Politechnikumban a magatartást és a szorgalmat osztályzattal nem értékeljük. A magatartás és szorgalom értékelése olyan kategóriákban jelenik meg, mint órai munka, részvétel a közös beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban, együttműködés a társakkal, figyelem, fegyelem, önfegyelem, a koncentráció képessége, a

3 AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER felszerelés, házi feladat megléte, színvonala, fakultatív feladatok elvégzése, a diák önmagához mért fejlődése ezeken a területeken ezek a lehetséges szempontok között szerepelnek a szaktanári és osztályfőnöki szöveges értékelésekhez. Az értékelés szempontjai 1. A készségek, képességek fejlesztése fokozott igény, ezek közül is kiemelkedően: a felelősségvállalás és viselés a kreativitás az együttműködési képesség a tudatos eszközhasználati jártasság A készségek, képességek fejlődéséről a szöveges értékelések tájékoztatnak. 2. A NAT, a helyi tanterv, továbbá a kétszintű érettségi vizsga előírásainak való megfelelés. Magától értetődően a törvényi formák tiszteletben tartása, a központi előírások figyelembevétele alapkövetelmény az értékelés során. 3. A testkultúra, alkotás és rajz tantárgyak esetében a diákok szakmai munkáját és képességeik fejlődését kizárólag szövegesen értékeljük. 4. A diákok kiemelkedő szakmai munkája (tanulmányi előrehaladása) nyilvános. Iskolaújságunk rendszeresen közli a legjobb tanulók névsorát, év végén munkájukat ajándékkönyvekkel ismerjük el. Az Iskolatanács az éves munka értékelésekor egyéni és csoportos díjakat oszt ki, pl. a legjobb újságíró, az évfolyam legjobbja, az iskola legjobbja stb. Ezeknek a díjaknak az odaítélésekor egyformán fontos szerepet játszik a közösségi és a tanulmányi munka. A legaktívabb sportolók is jutalmakat kapnak évről évre. Mérés és értékelés a mindennapokban A dolgozatok időpontját legalább egy héttel előre be kell jelenteni, illetve az erre szolgáló faliújságra ki kell írni. Egy nap legfeljebb két tantárgyból lehet a faliújságon dokumentált "nagy" beszámoló. Aki hosszabb betegség következtében igazoltan hiányzik, az dolgozatát az adott tantárgy munkacsoportja által előre rögzített tanításon kívüli időpontban vagy a szaktanárával egyeztetett egyéb, tanításon kívüli időpontban pótolhatja. A kisebb dolgozatok (röpdolgozatok) időpontját is legalább egy tanórával korábban közölni kell. A dolgozatokat maximum két hét (tíz munkanap) alatt kell kijavítani és kiosztani. Amennyiben a tanár a határidőt túllépi, a diákoknak nem kötelező elfogadni az aktuális érdemjegyet. 3

4 4 AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER Amennyiben órai vagy otthoni projekt, csoportos feladat, egyéni munka az értékelés alapja, akkor a tanár előre ismerteti a feltételeket, követelményeket, határidőket, az értékelés szempontjait. Egyes tárgyakból - évente legalább egy alkalommal és előre rögzített módon - szóbeli beszámolóra is sor kerül. Ennek idejét és a lebonyolítás módját a munkacsoportok szabályozzák. Az előzetesen egyeztetett, de délutánra ütemezett szóbeli beszámolón kötelező a részvétel. A szóbeli feleletre adott jegy az összefoglaló dolgozatokra szerzett jeggyel egyenértékű nagy jegynek minősül. A középiskolai tanulmányok utolsó két évében (a 12. és 13. évfolyamon) lehetőséget adunk diákjainknak arra, hogy egy-egy rosszul sikerült témazáró dolgozatot kijavítsanak. A javítási lehetőséggel azt szeretnénk elősegíteni, hogy azok a diákjaink, akik már a továbbtanulásra készülnek, a lehető legjobb eredménnyel indulhassanak a felsőoktatási felvételiken. Javítani csak a megszerzett ismereteket felmérő nagydolgozatokat lehet a folyamatos munka során kihagyott lehetőségek utólagos korrigálására nincs mód, hiszen pl. a munka rendszerességet mérő röpdolgozatok vagy az elkötelezett órai munka nem pótolhatóak egy-egy javítás alkalmával. A javításra évente négyszer egy-egy napot jelölünk ki az év rendjében, ezeket az év elején kiosztott Polikalendárium már tartalmazza. Ilyenkor a diákok tantárgyanként egy előre kiválasztott témazáró dolgozatot írhatnak újra a jobb eredmény reményében. A javító dolgozat eredménye felülírja a korábbi, azonos témájú dolgozat eredményét, tehát kockázata is van. A félévi értékelés két részből áll: egy állapotjelző osztályzatból, és alapos, szempontok szerinti szöveges értékelésből. Az év végi érdemjegyet a tíz hónap összeredménye határozza meg. Az év végi értékelés is osztályzatból és szöveges értékelésből áll. A nyilvánosság szülők és diákok tájékoztatása a követelményekről, az órákon folyó munkáról és a tanulók előrehaladásáról Az egyes évfolyamokra vonatkozó követelményeket minden tanév elején közzé tesszük az iskola honlapján (www.poli.hu). E kiadványt a belépő évfolyamok diákjai (a hétosztályos képzésben a 7., az ötosztályos képzésben a 9., továbbá a szakképzésben a belépő évfolyam) füzet formájában is megkapják. A kiadvány tartalma egyrészt az általános követelményekből, másrészt a tantárgyblokkok tartalmából, tanítandó témáinak felsorolásából és beosztásából, valamint követelményeinek, értékelési rendszerének speciális részeiből áll. A Politechnikum tanóráit az iskola iránt érdeklődők a szaktanárral történő előzetes egyeztetés után látogathatják. A szülő, gondozó a diák előrehaladásáról értesül az értékelőből, valamint a bizonyítványból. A 2007/2008-as tanév óta a szülőknek és a diákoknak lehetőségük

5 AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER van arra, hogy az iskola elektronikus naplójában napról napra is kövessék az előrehaladást. Az elektronikus naplóhoz minden diák és minden szülő egyéni jelszóval védett hozzáférési jogot kap, és kizárólag csak a saját (ill. gyermeke) eredményeit láthatja. Félévente az egyik tanítási napon 16:30-19:00 óra között általános fogadónapot tartunk, ahol valamennyi szaktanárral lehetőség nyílik a személyes konzultációra. Az értékelési rendszer esetleges változásairól a tanulókat tájékoztatni kell legkésőbb a bevezetést megelőző tanév lezárásáig. Az iskolai továbbhaladás feltételei, a tanév teljesítése, belső mérési pontok, a tanulmányok zárása A diák a következő évfolyamba léphet, ha az év végi tantárgyi érdemjegyek egyike sem elégtelen. Kivétel a nyelvi előkészítő év, ahol a továbblépés elégtelen esetén is lehetséges abban az esetben, ha az elégtelent a tanuló angol nyelvből kapta, és angol nyelvi tanulmányait az adott évben, kezdő csoportban kezdte meg. Ha a diáknak az év végén egy vagy több tantárgyból elégtelen érdemjegye van, akkor az augusztusi vizsgaidőszakban javító vizsgát tehet. Sikertelen javító vizsga esetén a tanévet meg kell ismételni. Az évi 250 órát meghaladó hiányzás, ill. egy tantárgyból az éves óraszám 30 százalékát meghaladó hiányzás esetén a továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló osztályozható legyen. Ilyenkor az érintett tanuló ügyét konferencia tárgyalja. A 11. évfolyam végén ún. kisérettségi vizsgát tesznek a diákok. A kisérettségi a szaktárgyi alaptudás mellett a továbbhaladáshoz szükséges készségeket méri. Ezért javítási lehetőségre nincs mód. Sikertelen kisérettségi esetén a pedagógusközösség dönt arról, hogy a diák tanulmányi szerződéssel folytathatja-e tanulmányait a Közgazdasági Politechnikumban. A gimnáziumi tanulmányok utolsó évének végén a tanulmányok lezárása érettségi vizsgával történik. Ez feltétele az érettségi utáni szakirányú továbbhaladásnak is. Budapest, szeptember 1. A Politechnikum pedagógusközössége 5

6 MŰVÉSZETISMERET Magyar nyelv és mű vészetismeret A magyar nyelv tantárgy első félévi tananyagának alapját az önmegértést célzó szövegértelmezés, a hermeneutika, illetve a szövegeket jellemző kifejezésmódok törvényeinek, eszközeinek vizsgálata, a stilisztika alkotja. A nyelvi alapanyagok a művészetismeret tantárgy törzsanyagában is szereplő versek, prózai művek, így a két tantárgyat egységben tanítjuk. A szövegértési és szövegalkotási képességek állandó fejlesztése központi szerepet kap a és 12. évfolyamon, és nem feledkezünk meg a nyomtatott és elektronikus információforrások megismertetéséről, használatának gyakorlásáról sem. Az egyetemes művészettörténet tanulmányozása, a XX: század képzőművészeti forradalma, az avantgárd és utóhatásainak vizsgálata természetesen szintén részét képezi a tantárgy tananyagának. A második félévben az érettségi vizsgára való felkészülés jegyében átismételjük a kommunikáció tantárgy anyagát. 6 Művészetismereti témák címszavakban: Szecesszió, vadak A Nyugat Ady Endre költészete Móricz Zsigmond epikája Babits Mihály pályaképe Kosztolányi Dezső verses és prózai művei Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, Krúdy Gyula pályaképe Az avantgárd Thomas Mann, Franz Kafka, Mihail Bulgakov, Bertolt Brecht Apollinaire, Lorca, Kavafisz, Majakovszkij József Attila, Radnóti Miklós Camus, Dürrenmatt, García Márquez, Hrabal Mészöly Miklós, Déry Tibor, Örkény István, Ottlik Géza Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László Oravecz Imre, Bodor Ádám, Spiró György, Esterházy Péter stb. Kötelező olvasmányok: Móricz Zsigmond:Az Isten háta mögött; Tragédia; Szegény emberek; Barbárok Kosztolányi Dezső: Édes Anna; Esti Kornél-novellák Karinthy Frigyes: Így írtok ti; Tanár úr kérem Thomas Mann: Mario és a varázsló; Tonio Kröger Franz Kafka: Az átváltozás Bulgakov: Mester és Margarita

7 MŰVÉSZETISMERET Brecht: Kurázsi mama Dürrenmatt: Fizikusok vagy Az öreg hölgy látogatása Örkény István: Tóték Ottlik Géza: Iskola a határon Camus: Közöny, A pestis García Márquez: Száz év magány Hrabal: Sörgyári cappriccio Kertész Imre. Sorstalanság A fenti felsorolás az egész évfolyamnak szól, csoportonként a szaktanár fogja szűkíteni esetleg bővíteni a listát. M ű vészetismeret tagozat (emelt szint) A tagozatos diákok számára a tananyag igyekszik lefedni az emelt szintű érettségire való felkészítést. Ezért külön csoportban, heti hat órában találkozhatnak a középszintű tanagyagon felül elbeszélő művek különféle megközelítési módjaival, több elemzési technikát sajátítanak el, a poétikai ismeretek elmélyítése sem marad el különböző lírai szövegek vizsgálatával. Sor kerül néhány irodalmi mű filmes és/vagy zenei adaptációjának, értelmezésének megismerésére is. Az irodalomtörténeti haladás mellett az összefüggések vizsgálata megköveteli a századokon átívelő szemlélet kialakítását, a modulokban, téma-, motívum- és műfaji csoportokban való gondolkodást. (Segédkönyv: Fenyő D. György Poétai iskola c. munkája.) Természetesen nem feledkezünk meg a magyar nyelvi tanulmányokról, de ezekről csoportosítva, az irodalomhoz közvetlenül kapcsolódva foglalkozunk. Mindvégig középpontban marad a szövegértési és szövegalkotási képességek állandó fejlesztése, és nem feledkezünk meg a nyomtatott és elektronikus információforrások megismertetéséről, használatának gyakorlásáról sem. Az egyetemes művészettörténet tanulmányozása, a XX. század elejének képzőművészeti forradalma, az avantgárd vizsgálata magától értetődően szintén részét képezi a tantárgy tananyagának. A tagozatosok kötelező olvasmányai a szöveggyűjtemény anyagán felül: Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött Babits Mihály: A gólyakalifa Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Esti Kornél Krúdy Gyula: Szindbád-történetek, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél Kafka: Az átváltozás Thomas Mann: Tonio Kröger, Mario és a varázsló Bulgakov: Mester és Margarita Brecht: Kurázsi mama és gyermekei 7

8 MŰVÉSZETISMERET Márai Sándor: Egy polgár vallomásai Camus: A pestis Dürrenmatt: A fizikusok Ionesco: A kopasz énekesnő García Márquez: Száz év magány Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok Eco: A rózsa neve Németh László: Iszony Ottlik Géza: Iskola a határon Örkény István: Tóték, Egypercesek Egy Szabó Magda-regény Egy Esterházy Péter-mű Kertész Imre: Sorstalanság Ajánlott irodalom: Gorkij. Éjjeli menedékhely Kafka: A per Thomas Mann: A varázshegy Illyés Gyula: Puszták népe Hesse: Sziddhárta Miller: Az ügynök halála Beckett: Godot-ra várva Semprun: A nagy utazás Salinger: Zabhegyező Capote. Hidegvérrel Calvino: Eleink Sánta Ferenc: Ötödik pecsét Nádas Péter: Egy családregény vége Bodor Ádám: Sinistra körzet Tar Sándor: A mi utcánk Závada Pál: Jadviga párnája Rakovszky Zsuzsa. A kígyó árnyéka (A felsorolt művek listája változhat a csoport igényei szerint.) 8

9 MŰVÉSZETISMERET Értékelés: A harmadévek során többféle tevékenységet értékelünk. Nagy jeggyel nagydolgozatot (egész órás teszt, esszé, kisértekezés, hosszabb házi dolgozat,érettségi gyakorló feladatsor) és/vagy egy alapos felkészülést igénylő, átfogó szóbeli megnyilatkozást értékelünk, esetenként értelemszerűen kommunikációjeggyel (is). Kis jegyeket lehet szerezni órai munkával, memoriterekkel, olvasottsági tesztekkel, röpdolgozatokkal stb. Ezekhez járul azonban a következő szisztéma: a felszerelés (könyv, füzet, szöveggyűjtemény) hiányáért mínusz jár (mindig egyértelműnek kell azonban lennie az aznapra használt felszerelésnek a tankönyvre pl. nem minden évfolyamon, nem mindig van szükség); az egyik óráról a másikra feladott, kisebb lélegzetű házi feladat hiányáért szintén mínusz jár, különösen jó megoldásért természetesen lehet kapni pluszt, esetleg kis ötöst, a nagyobb, legalább egyhetes határidővel elkészítendő otthoni munkák kis jegyet érnek, természetesen a hiány így kis egyest jelent; ha a tanár az óra elején bejelenti, hogy az órán végzett munkát értékelni fogja, akkor azt kis jeggyel teszi, egyébként pluszt vagy mínuszt adhat, amennyiben a diáknak jó megnyilvánulásai vannak, illetve megtagadja a munkát. Ha másokat is zavar, akadályoz, azt magatartási problémának tartjuk, egyéb megoldást kell találni rá: pl. osztálybíróság. Átváltás: a pluszok és mínuszok egymást nem oltják ki, három mínuszból lesz egy kis egyes, három pluszból egy kis ötös. A kis jegyekből ötösével lesz egy-egy nagy jegy, ha a félév végén a kisjegyek nem oszthatók öttel, akkor pl. kétszer négy ad egy-egy jegyet. Harmadévente csupán a témazáró dolgozatokat lehet pótolni, bennük ha az elmúlt időszak anyaga megköveteli az olvasottságra vonatkozó kérdések is szerepelnek. Tehát a házi dolgozatokra, memoriterekre, házi feladatokra kapott kisvagy nagy jegyeket nem lehet javítani. Évente legalább egy alkalommal, előre kijelölt időpontban mindenki meg kell feleljen szóbeli megmérettetésen (felelet, kiselőadás, projektbemutató stb.) is. A harmadik negyedet követő javítási időszakban a diákok próbaérettségi dolgozatot írnak. Az erre szerzett érdemjegyek nem javíthatóak; az év végi osztályzat kialakításakor pedig duplán számítanak. 9

10 IDEGEN NYELV 10 Angol nyelv A tanévben a legfontosabb feladatunk a felkészülés az érettségire. Az emelt szintű érettségi vizsgán a 60% feletti eredmény egyben a középfokú nyelvvizsga megszerzését is jelenti. Ennek érdekében nem csupán a tankönyv új anyagával foglalkozunk. Alaposan átismételjük és rendszerezzük az eddig tanultakat; mindez számos órai és otthoni feladatot is jelent. Gyakoroljuk a vizsgákon előforduló, a négy alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, írás- és beszédkészség) mérő, illetve a nyelvtani ismeretek és szókincs alkalmazását megkívánó feladatokat. A kétnyelvű nyelvvizsgára készülőknél fontos, hogy jártasságra tegyenek szert az olvasott, illetve hallott szövegek megértésében, rövid összefoglalásában és szabatos magyarra fordításában. Fejlesztjük az idegen nyelvű, ismeretlen szöveg hallás utáni megértésének készségét; fontos, hogy a vizsgára készülő diák könnyedén megtalálja a keresett információt ismeretlen szövegekben; hogy képes legyen tömören összefoglalni hoszszabb szövegek tartalmát; hogy meg tudja jósolni az elolvasandó szöveg mondandóját néhány előzetesen megadott kulcsszó alapján; hogy tudatában legyen, miként épül fel az adott szöveg; hogy felismerje, hogyan módosulhat egy adott történet olvasata" a különböző stilisztikai eszközöknek köszönhetően. Képes legyen írásban kifejezni gondolatait. Nyelvtanból külön hangsúlyt fektetünk az igeidők áttekintésére, az összetett mondatok rendszerezésére és gyakorlására; a feltételes mód, a függő beszéd, valamint a szenvedő szerkezet helyes használatára, illetve német nyelvből a főnév- és melléknévragozás és a névmások használatának átismétlésére is. A társalgási témák középpontjában továbbra is a hétköznapi élet jellegzetes szituációi állnak. Ezen a nyelvi szinten már elvárjuk a megtanult idiómák önálló alkalmazását, funkcionális használatát a kötetlen társalgásban. A diákoknak képeseknek kell lenniük kötetlen társalgást folytatni, illetve véleményüket összefüggően megfogalmazni egy-egy témával kapcsolatban. Az érettségi követelményei: Kommunikációs helyzetek Helyzet Szerep Hivatalokban, rendőrségen Ügyfél, állampolgár Országhatáron Turista Orvosnál beteg, kísérő Szünidei munkahelyen munkavállaló Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, Ügyfél

11 IDEGEN NYELV benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Tájékozódás az utcán, útközben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Iskolában Telefonbeszélgetésben helyi lakos, turista utas, útitárs Vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja tanuló, iskolatárs hívó és hívott fél Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok (pl. köszönés, bocsánatkérés, gratuláció) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok (pl. öröm, együttérzés, hála kifejezése) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok (pl. ígéret, helyeslés) Az információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok (pl. dolgok leírása, indoklás) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok (pl. kérés, javaslat, kínálás) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (pl. visszakérdezés, témaváltás) Témakörök: Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika 11

12 IDEGEN NYELV Értékelés: Az értékelés a házi feladatok, a felszerelés, az órai mérések, teljesítmények (nagydolgozatok / szóbeli feleletek / kiselőadások /otthoni fogalmazások és hetente minimum egy röpdolgozat), az egész évfolyamot érintő szintfelmérők és az órai munka alapján történik. A házi feladat hiányáért alkalmanként egy mínusz jár, öt mínusz egy elégtelen. A felszerelés hiányáért alkalmanként egy mínusz jár; három ilyen mínusz egy elégtelen osztályzatot jelent. A kötelező értékelési alkalmakon túl a kiemelkedő órai vagy otthoni teljesítményt (kötelező házi feladatok, szorgalmik), a füzetvezetést pluszokkal vagy akár osztályzattal is értékeljük. Minden negyed végén kap egy összesített jegyet a diák órai munkájára is. Az írásbeli dolgozatok eredményét a következő módon váltjuk át érdemjegyre: % - (5) jeles % - (4) jó % - (3) közepes % - (2) elégséges 0 49 % - (1) elégtelen A félévi és év végi osztályzatot a felsorolt részjegyekből átlagszámítással képezzük: az összefoglaló dolgozatokra kapott jegyek; minimum harmadévente az anyanyelvi tanár osztályzata; a szóbeli felelet(ek) osztályzata(i); a röpdolgozatok átlagából képzett jegyek; az órai munkára kapott osztályzatok; otthoni munkára kapott jegyek; a felszerelés hiánya miatt kapott érdemjegy(ek). Az utolsó harmad során írásbeli szóbeli próbaérettségit szervezünk. Az így szerzett osztályzatok nem javíthatóak és beleszámítanak az év végi értékelésbe. A harmadév során írt összefoglaló dolgozatok (nagydolgozatok) közül egynek az eredményét a javítási időszakban egy 45 perces dolgozattal lehet javítani. 12

13 IDEGEN NYELV Második idegen nyelv A második idegen nyelv tanulása kétéves program. Ebben a tanévben francia és olasz nyelvből folytatják tanulmányaikat a tavaly megszerveződött csoportok. Célunk, hogy a két év során a diákok eljussanak a középhaladó szintig (kb. az alapfokú nyelvvizsga szintje); így biztos alapokat szerezzenek a további nyelvtanuláshoz. Követelmények: Az év folyamán képessé kell válnod arra, hogy hétköznapi helyzetekben megértsed az anyanyelvi beszélőt is (pl. utazási információk, vásárlás, információadás); és ugyanilyen helyzetekben érthetően fejezd ki magad, saját kommunikációs céljaidat meg tudd valósítani; légy képes érzékelni és kifejezni a kommunikációs helyzetek közötti különbségeket (pl. hivatalos/ baráti hangnem, udvarias/udvariatlan stílus, támogató/elutasító viselkedés stb.); légy képes egyszerű szöveget szótár nélkül, kicsit bonyolultabb szöveget szótárral megérteni, lényeges információkat kiszűrni, az erre irányuló szövegértési feladatokat megoldani; tudj rövid levelet írni praktikus elintéznivalók ügyében vagy magánügyben; ismerd és alkalmazd a térbeli irányok, időbeli viszonyok nyelvtani kifejezésének formáit, a szándék, lehetőség, képesség kifejezésének formáit, általában a hétköznapi nyelvhasználathoz leginkább szükséges, leggyakoribb nyelvtani formákat; ismerkedj a célnyelvi kultúrával, az ottani szokásokkal. Értékelés: Az értékelés a házi feladatok, a felszerelés, az órai dolgozatok, a szóbeli feleletek és az órai munka alapján történik. Hetente minimum egy röpdolgozatot, félévenként általában három összefoglaló írásbeli dolgozatot íratunk. Az adott periódusra jellemző tevékenységeket, és a hozzá kapcsolódó értékelési sajátosságokat a szaktanárok ismertetik. (A minden harmadban ismétlődő formák mellett pl. kiselőadás, szóbeli beszámoló, szituációk eljátszása, otthoni fogalmazás stb.) Harmadévente minimum egy nagy jegyet kapsz az órai munkádra és egyet a házi feladataidra. A hiányzó házi feladatokért alkalmanként egy mínusz jár, három ilyen mínusz egy jeggyel rontja a házi feladatokra adható jeles érdemjegyet. Egy-egy nagyobb otthoni feladatot (pl. fogalmazás, fordítás, plakátkészítés) önálló jeggyel is értékelünk, ezt tanárod mindig jelzi. A felszerelés hiányáért minden alkalommal egy mínusz jár. Három ilyen mínusz egy elégtelen osztályzatot jelent. A kötelező értékelési alkalmakon túl a kiemelkedő órai vagy otthoni teljesítményt, füzetvezetést pluszokkal, vagy akár osztályzattal is értékeljük. 13

14 IDEGEN NYELV Az írásbeli dolgozatok eredményét a következő módon váltjuk át érdemjegyre: % - (5) jeles % - (4) jó % - (3) közepes % - (2) elégséges 0 49 % - (1) elégtelen A félévi és év végi osztályzatot a felsorolt részjegyekből átlagszámítással képezzük: az összefoglaló dolgozatokra szerzett jegyek; a szóbeli felelet(ek) osztályzata(i); a röpdolgozatok átlagából képzett jegyek; az órai munkára kapott osztályzatok; otthoni munkára kapott osztályzatok; a felszerelés hiánya miatt kapott érdemjegy(ek). A negyedév során írt összefoglaló dolgozatok (nagydolgozatok) közül egynek az eredményét a javítási időszakban lehet javítani. 14

15 TÁRSADALOMISMERET Társadalomismeret Ebben a tanévben a magyar polgárosodás hátterét, folyamatát, valamint a XX. század történetét tekintjük át. A modern korhoz kapcsolódó gazdagabb és változatosabb háttéranyag (filmek, filmhíradók, dokumentumfilmek, plakátok stb.) jóvoltából az olvasható tananyagokat, forrásokat lehetőség szerint minél többször szeretnénk kiegészíteni - ezzel is segítve a korszak megértését, a különböző területeken tanult információk elrendezését, a napjainkban tapasztalható kelet-közép-európai, európai és világméretű jelenségek történelmi gyökereinek megértését. A következő készségeket, képességeket szeretnénk a tanév folyamán kialakítani, illetve fejleszteni: Önálló jegyzetelés; az elhangzottak logikus, az összefüggéseket kiemelő rögzítése Az ábrák, képek, egyéb dokumentumok, azaz történelmi források elemzése, a belőlük levonható következtetések önálló megfogalmazása Az egyéni kutatómunkához kapcsolódó szövegek értő olvasása; lényegkiemelés; a több helyről összegyűjtött információk elrendezése Biztos tájékozódás a térképen A szóbeli kifejezés, előadói stílus tökéletesítése, csiszolása A gazdasági, társadalmi és politikai tényezők összetartozásának megértése A relatív kronologikus érzék fejlesztése: a világ különböző régióiban adott időszakban zajló folyamatok együttes feldolgozásának képessége, összefüggéseik meglátása; a világméretű hatások érzékelése és értelmezése Az emberiség alapvető egységének; a kultúrák-civilizációk egyenrangúságának tudata A globális civilizáció fogalmának megértése és átérzése; az emberiséget érintő világméretű problémák, konfliktusok összetett szemlélete, megítélése. Az egyéni és társadalmi felelősségtudat kialakítása Tartalom: A modern Magyarország születése A kiegyezéshez vezető út A kiegyezés tartalma; a dualista állam Ipari forradalom Magyarországon Budapest világvárossá válik A nemzetiségi kérdés A dualizmus kori társadalom és életmód Az I. világháború Szembenálló felek, frontok, hadszínterek Az Osztrák-Magyar Monarchia a háborúban Az oroszországi forradalmak 15

16 16 A versailles-i békerendszer A Népszövetség TÁRSADALOMISMERET Két világháború között Polgári demokratikus forradalom Magyarországon A Tanácsköztársaság A Horthy-korszak A Szovjetunió első évei és a sztálini diktatúra A nagy gazdasági világválság - polgári demokráciák és diktatúrák A fasiszta Olaszország és a náci Németország A nemzetközi helyzet között A második világháború Lengyelország felosztása Hadműveletek Nyugat-Európában ( ) Szovjet-német háború Az antifasiszta koalíció kialakulása Háború Ázsiában A totális háború Fajelmélet és holocaust Magyarország a második világháborúban A közelmúlt és a jelenkor története A megosztott világ Nemzetközi kapcsolatok az as években Az Európai Unió története Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában A sztálini modell Magyarországon Az 1956-os forradalom A Kádár-korszak A magyar rendszerváltás A polgári demokratikus rendszer működése Szociológiai, gazdasági, politikai problémák Tömegkommunikációs források, dokumentumok feldolgozása A társadalomismereti tanulmányok rendszerezése, érettségi felkészülés Értékelés: Harmadévenként egy-két összefoglaló dolgozatot íratunk, melyet 1-től 5-ig osztályozunk. Ha valaki az összefoglaló dolgozat írásakor hiányzik, pótolhatja, ha betegségéről szóló orvosi igazolását a szaktanárnak bemutatja.

17 TÁRSADALOMISMERET A harmadévben írt dolgozatok egyikét a javítási időszakban lehet javítani. Ezen túl a diákok számos órai és házi feladatot kapnak. A feladatok színvonalas megoldásának elengedhetetlen feltétele az igényes füzetvezetés. A szaktanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját. Mivel a felszerelés segédeszközként meghatározza az órai munka minőségét, hiánya negatív minősítést (mínusz, kisegyes) vonhat maga után. A sokféle csoportos, egyéni, kiselőadás, térképhasználat, röpdolgozat stb. feladat megoldása során szerzett pluszokat, mínuszokat, pontokat és kisjegyeket összegezzük. A félévi és az év végi eredményt a dolgozatokra szerzett érdemjegyek, valamint a sokféle egyéb tevékenység értékeléséből képzett jegy(ek) átlagából határozzuk meg. Áprilisban a diákok társadalomismeretből próbaérettségi vizsgát tesznek. A szerzett érdemjegy egyenértékű az összefoglaló dolgozatokra kapott jeggyel, nem javítható és beleszámít a tanév végi érdemjegybe. Évente egy alkalommal a diákok szóban felelnek. A tananyag egy-egy fejezetéhez, problémájához kapcsolódó témakört kell a többiek számára felvezetniük és segédeszközök nélkül bemutatniuk percben. A feleletre kapott jegy a jegyképzés szempontjából azonos szereppel és értékkel bír, mint egy összefoglaló dolgozatra szerzett érdemjegy. Társadalomismeret tagozat (emelt szint) A társadalomismeret tagozat résztvevői heti hat órában - az alapfoglalkozáshoz képest részletesebben - tanulmányozzák a magyar polgárosodás hátterét, folyamatát, valamint a XX. század történetét. A modern korhoz kapcsolódó gazdagabb és változatosabb háttéranyag (filmek, filmhíradók, dokumentumfilmek, plakátok stb.) jóvoltából az olvasható tananyagokat, forrásokat lehetőség szerint minél többször szeretnénk kiegészíteni; ezzel is segítve a korszak megértését, a különböző területeken tanult információk elrendezését; a napjainkban tapasztalható kelet-közép-európai, európai és világméretű jelenségek történelmi gyökereinek megértését. A tagozat tematikája, követelményrendszere az ún. emelt szintű történelem érettségi elvárásaihoz illeszkedik. A magasabb szintű képzés egyrészt azt jelenti, hogy a tagozatosok részletesebben, bővebben foglalkoznak az adott időszakkal. A tematikai (mennyiségi) különbségeken túl a kétféle képzés abban is különbözik, hogy a tagozatosoknak a készségeket illetően is összetettebb elvárásoknak kell megfelelniük. A sikeresség feltétele, hogy képesek legyenek történelmi jelenségek önálló értelmezésére, elemzésére. Szükséges, hogy a tanulmányozott jelenségek és az elsajátított információk birtokában képesek legyenek lényegi következtetések megfogalmazására, saját vélemény kialakítására; a térben és időben el- 17

18 TÁRSADALOMISMERET térő jelenségek közötti kapcsolatok, összefüggések észlelésére. Mindebből következik, hogy optimális esetben a tagozaton egy olyan, szakmai értelemben elmélyült műhelymunka zajlik, ahol a tanári irányítást harmonikusan kiegészíti a diákok kezdeményező, kreatív közreműködése, amely mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységekben megnyilvánul. A foglalkozáson való sikeres megfelelés feltételei: az órai feldolgozásban való aktív részvétel, az óráról órára történő folyamatos készülés; a korábban tanult anyagrészek automatikus felidézése és alkalmazni tudása; adott esetben a tananyag egyes részeinek vagy a kiegészítő oktatási segédanyagoknak meghatározott szempontok szerinti önálló otthoni feldolgozása, a kapcsolódó szakirodalomban a tájékozódás és kutatás képessége. Az órai munka és a folyamatos felkészülés a tagozatos tevékenység alapfeltétele. Ennek hiányában az emelt szint értelmét veszti. Ezért amennyiben ez a két alkotóelem hiányosnak bizonyul, úgy a szaktanár a tantárgyfelelőssel konzultálva szerződéskötést kezdeményez. Tartalom: A modern Magyarország születése A kiegyezéshez vezető út A kiegyezés tartalma; a dualista állam Ipari forradalom Magyarországon Budapest világvárossá válik A nemzetiségi kérdés A dualizmus kori társadalom és életmód Az I. világháború Szembenálló felek, frontok, hadszínterek A hátország A (gépi) tömegháború sajátosságai Az Osztrák-Magyar Monarchia a háborúban A februári forradalom Oroszországban A bolsevik ideológia Az októberi forradalom A versailles-i békerendszer A Népszövetség 18

19 TÁRSADALOMISMERET Két világháború között Polgári demokratikus forradalom Magyarországon A Károlyi kormány bel- és külpolitikája A Tanácsköztársaság Az ellenforradalmi rendszer A konszolidáció Magyarország külpolitikája a két világháború között Gazdaság és társadalom a Horthy korszakban A Szovjetunió első évei és a sztálini diktatúra A sztálini gazdaságpolitika A nagy gazdasági világválság - polgári demokráciák és diktatúrák A New Deal az Egyesült Államokban A fasiszta Olaszország és a náci Németország A náci ideológia A nemzetközi helyzet között A Harmadik Birodalom terjeszkedése a világháború előtt A második világháború Lengyelország felosztása Hadműveletek Nyugat-Európában ( ) Szovjet-német háború Az antifasiszta koalíció kialakulása Háború Ázsiában A totális háború Fajelmélet és holocaust Magyarország a második világháborúban A közelmúlt és a jelenkor története A megosztott világ Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején A Hruscsov-korszak átmeneti enyhülése Fegyverkezési verseny és fegyverzet korlátozások Nemzetközi kapcsolatok az as években Az Európai Unió története Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában A koalíciós korszak Magyarországon A sztálini modell Magyarországon Az 1956-os forradalom A Kádár-korszak Reformkísérletek a Kádár-korszakban A magyar rendszerváltás A polgári demokratikus rendszer működése 19

20 TÁRSADALOMISMERET Szociológiai, gazdasági, politikai problémák Tömegkommunikációs források, dokumentumok feldolgozása A társadalomismereti tanulmányok rendszerezése, érettségi felkészülés Értékelés: A tagozatosok egy-egy nagyobb anyagrész lezárása után összefoglaló dolgozatot írnak. Ha valaki az összefoglaló dolgozat írásakor hiányzik, pótolhatja, ha betegségéről szóló orvosi igazolását a szaktanárnak bemutatja. Ezen túl a diákok számos órai és házi feladatot kapnak. A félévi és év végi eredményt a sokféle - csoportos, egyéni, kiselőadás, röpdolgozat, házi dolgozat, gyakorló teszt, forráselemzés stb. - feladatra szerzett pluszok és kisjegyek öszszegzése; továbbá a térképhasználat és a füzetvezetés igényessége is befolyásolja. Áprilisban a diákok társadalomismeretből próbaérettségi vizsgát tesznek. A szerzett érdemjegy az összefoglaló dolgozatokra kapott jegyekkel egynértékű, nem javítható és beleszámít a tanév végi érdemjegybe. Évente legalább egy alkalommal a diákok szóban felelnek. A tananyag egyegy fejezetéhez, problémájához kapcsolódó témakört kell a többiek számára felvezetniük és segédeszközök nélkül bemutatniuk percben. 20

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben