4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei"

Átírás

1 4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Történelem 3. Matematika 4. Angol nyelv 5. Német nyelv 6. Olasz nyelv 7. Kémia 8. Biológia 9. Fizika 10. Informatika 11. Földrajz

2 MAGYAR NYELV ÉS IRDALOM Magyar nyelv Ember és nyelv Kommunikáció A magyar nyelv története A szöveg Nyelv és társadalom A szövegtípusok A nyelvi szintek A retorika alapjai Stílus és jelentés A tételek a témakörnek megfelelıen tartalmazhatnak megállapításokat, idézetet, felvezetı gondolatot, stb, majd a kifejtendı feladat megjelölését. A feladat lehet az idézet megadott szempontú elemzése, értelmezése, nyelvi probléma, jelenség szabály bemutatása, érvek megfogalmazása, egy megjelölt mőfaj elıadása. Magyar irodalom Szerzık és mővek valamint az Értelmezési szintek témáiból legalább: 25 témakör. Életmővek 6 témaköre kötelezı, továbbá legalább 2 kortárs magyar irodalmi és 4 világirodalmi téma. 18 kötött témakörhöz 7 további témakört évente jelöl ki a szakmai testület. Minden témakörhöz 2 tétel tartozik. A 18 kötött témakör lehet pl: Csokonai, Vörösmarty, Petıfi, Arany, Ady, József A.. (6 életmő) Örkény, Déry (2 kortárs magyar irodalom) Szophoklész: Antigoné, Shakespeare: Romeó és Júlia, Balzac: Goriot apó, Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (4 világirodalom) Zrínyi, Katona, Kölcsey, Madách, Móricz, Kosztolányi (Szerzık és mővek: 6) Ehhez jön még évente más-más 7 témakör. 2

3 TÖRTÉNELEM Szóbeli vizsga témakörei I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra II. Népesség, település, életmód III. Egyén, közösség, társadalom IV. Nemzetközi együttmőködés és konfliktusok V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák VI. Modern demokráciák mőködése VII. Szabad (problémaközpontú) témakör Új: hogy a témát a tanuló a megadott források, térkép, képek, grafikonok, stb. alapján bontja ki. A megadott témakörökbıl legalább 20 tételt állít össze a szaktanár úgy, hogy témakörönként 2-4 konkrét tételcímet, feladatot fogalmaz meg az alábbiak szerint: a tételek 60%- a magyar, a tételek 40%- az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes tétel 50%-át a XIX. és XX. század történelme adja. Tehát például:./. Gazdaság, gazdaságpolitika A nagy földrajzi felfedezések (egyetemes) Céh, manufaktúra, gyár (egyetemes) A második ipari forradalom (egyetemes) A kiegyezés utáni gazdasági fejl. (XIX. század) Népesség A XIII. szd-i nyugat-európai város (egyetemes) A XVIII. szd-i magyaro. népmozgások és Trianon (XX század) A XIX szd etnikai viszonyai Magyarországon Egyén, közösség társadalom A honfoglalás kori magyar társadalom A Rákóczi szabadságharc Széchenyi reformtervei (XIX. század) A Horthy korszak (XX. század) Nemzetközi konfliktusok Magyarország 3 részre szakadása A török kiőzése Magyarországról Az I. világháború (egyetemes) XX. szd. A II. világháború (egyetemes) XX. szd. Politikai intézmények Az egyház szerepe a középkorban (egyetemes) A felvilágosult abszolutizmus hazánkban A jobbágykérdés álláspontja a reformkorban (XIX. szd.) Modern demoktáciák A német fasizmus (egyetemes) XX. szd. Szabad témakör Iskolánk névadója: Erzsébet királyné (XIX. szd.) (magyar tétel: 12, egyetemes: 8, XIX XX. szd: 10) 3

4 MATEMETIKA Szóbeli vizsga: Tartalmi szerkezet: A szóbeli vizsgára 20 tételt kell készíteni, amennyiben a vizsgázó csoportban a szóbeli vizsgára utasított tanuló. A tételsor tartalmi arányai az írásbeli vizsga leírásánál meghatározott arányokat tükrözik. A tétel tartalmazzon 3 egyszerő elméleti kérdést (definiciót, tételkimondást), valamint 3 feladatot. A tétel egyes elemei más-más témakörbıl kerüljenek kiválasztásra. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Halmazok Matematikai logika Kombinatorika Gráfok 2. Számelmélet, algebra Alapmőveletek A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Racionális és irracionális számok Valós számok Hatvány, gyök, logaritmus Betőkifejezések Arányosság Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlıtlenségek, egyenlıtlenség-rendszerek Középértékek, egyenlıtlenségek 3. Függvények, az analízis elemei A függvény Egyváltozós valós függvények Sorozatok Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 4. Geometria, koordinátorgeometria, trigonometria Elemi geometria Geometriai transzformációk Síkbeli és térbeli alakzatok Vektorok síkban és térben Trigonometria Koordinátageometria Kerület, terület Felszín, térfogat 5. Valószínőség számítás, statisztika Leíró statisztika A valószínőség számítás elemei 4

5 ANGOL NYELV Társalgás Szituációs párbeszéd Önálló témakifejtés képek alapján Szituációk: 1) Going to cinema with a friend 2) At the travel agency 3) Choosing a restaurant 4) At the doctor 5) Asking information about a language school abroad 6) Taking cloths back to the shop 7) Booking a room in a holtel 8) Spending free time with a friend 9) Choosing an exchange student from an English speaking country 10) Renting a flat 11) Looking for sport facilities 12) At the student employment agency 13) Borrowing a book from the library 14) At the police station 15) Going to a party 16) Planning a holiday abroad 17) Going to the theatre with a friend 18) Buying railway tickets 19) At the chemist 20) Asking for and giving directions Önálló témakifejtés 1) Eating habits: fast food or heathy food 2) Comparing schools nowadays and hundred years ago 3) Comparing family holidays and package tours 4) Comparing different types of jobs 5) Family: big and small families 6) Spending free time: effects of different types of visual materials 7) Differences between city and rural life 8) Contrasting different ways of communication 9) Comparing different ways of traveling 10) Different lifestyles 11) Spending free time: indoor and outdoor activities 12) Shopping in a supermarket or in small shops 13) Comparing fast food restaurant and a second-class restaurant 14) Comparing different types of homes 15) Technical devices in the household 16) Comparing different types of concerts 17) Differences between reading a book and watching a film 18) Talking about different sports 19) Talking about different ways of learning 20) Contrasting different uses of technology 5

6 NÉMET NYELV 1. Személyes vonatkozások, család - pl. a vizsgázó személye, családi élet 2. Ember és társadalom - pl. a másik ember külsı és belsı jellemzése, ünnepek, vásárlás 3. Környezetünk - pl. az otthon, a lakóhely és környéke, idıjárás 4. Az iskola - pl. a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás 5. A munka világa - pl. diákmunka, pályaválasztás 6. Életmód - pl. napirend, kedvenc ételek 7. Szabadidı, mővelıdés, szórakozás - pl. színház, mozi, kedvenc sport 8. Utazás, turizmus - pl. tömegközlekedés, utazási elıkészületek 9. Tudomány és technika - pl. népszerő tudományok, ismertterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 6

7 OLASZ NYELV 1. Személyes vonatkozások, család pl. a vizsgázó személye, családi élet 2. Ember és társadalom pl. a másik ember külsı és belsı jellemzése, ünnepek, vásárlás 3. Környezetünk pl. az otthon, a lakóhely és környéke, idıjárás 4. Az iskola pl. a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás 5. A munka világa pl. diákmunka, pályaválasztás 6. Életmód pl. napirend, kedvenc ételek 7. Szabadidı, mővelıdés, szórakozás pl. színház, mozi, kedvenc sport 8. Utazás, turizmus pl. tömegközlekedés, utazási elıkészületek 9. Tudomány és technika pl. népszerő tudományok, ismertterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 7

8 KÉMIA 1. Általános kémia 1.1 Atomszerkezet 1.2 Kémiai kötések 1.3 Molekulák, összetett ionok 1.4 Anyagi halmazok 1.5 Kémiai átalakulások 2. Szervetlen kémia 2.1 Hidrogén és vegyületei 2.2 Nemesgázok 2.3 Halogénelemek és vegyületeik 2.4 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 2.5 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 2.6 A széncsoport elemei és vegyületeik 2.7 Fémek 3. Szerves kémia 3.1 A szerves vegyületek általános jellemzıi 3.2 Szénhidrogének 3.3 Halogéntartalmú szénhidrogének 3.4 Oxigéntartalmú szerves vegyületek 3.5 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 3.6 Szénhidrátok 3.7 Fehérjék 3.8 Nukleinsavak 3.9 Mőanyagok 3.10 Energiagazdálkodás 4. Kémiai számítások 4.1 Az anyagmennyiség 4.2 Gázok 4.3 Oldatok, elegyek, keverékek 4.4 Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 4.5 Termokémia 4.6 Kémiai egyensúly 4.7 Kémhatás 4.8 Elektrokémia 8

9 BIOLÓGIA 1. Bevezetés a biológiába 1.1. A Biológia tudománya 1.2. Fizikai, kémiai alapismeretek 2. Egyed alatti szervezıdési szint 2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek elemek, ionok szervetlen molekulák lipidek szénhidrátok fehérjék nukleinsavak, nukleotidok 2.2. Az anyagcsere folyamatai: felépítés és lebonyolítás kapcsolata felépítı folyamatok lebontó folyamatok 2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 3. Az egyed szervezıdési szintjei 3.1. nem sejtes rendszerek: vírusok 3.2. önálló sejtek: baktériumok 3.3. egysejtő eukarióták 3.4. többsejtőség 3.5. gombák, növények, állatok elkülönülése 3.6. sejtfonalak 3.7. teleptest és álszövet 3.8. szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 3.9. viselkedés 4. Az emberi szervezet 4.1. homeosztázis 4.2. kültakaró 4.3. a mozgás 4.4. a táplálkozás 4.5. a légzés 4.6. az anyagszállítás 4.7. a kiválasztás 4.8. a szabályozás 4.9. az idegrendszer általános jellemzése az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai hormonrendszer, hormonális mőködések immunrendszer, immunitás szaporodás és egyedfejlıdés 5. Egyed feletti szervezıdési szintek 5.1. Populáció 5.2. Életközösségek (élıhelytípusok) 5.3. Bioszféra, globális folyamatok 9

10 5.4. Ökoszisztéma 5.5. Környezeti- és természetvédelem 6. Öröklıdés, változékonyság, evolúció 6.1. molekuláris genetika 6.2. mendelei genetika 6.3. populációgenetika és evolúciós folyamatok 6.4. a bioszféra evolúció 10

11 1. Mechanika Newton törvényei Pontszerő és merev test egyensúlya Mozgásfajták Munka, energia FIZIKA 2. Termikus kölcsönhatások Állapotjelzık, termodinamikai egyensúly Hıtágulás Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzıi között) Az ideális gáz kinetikus modellje Energiamegmaradás hıtani folyamtokban Kalorimetria Halmazállapot-változások A termodinamika II. fıtétele 3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás Elektromos mezı Egyenáram Az idıben állandó mágneses mezı Az idıben változó mágneses mezı Elektromágneses hullámok A fény mint elektromágneses hullám 4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 4.1. Az anyag szerkezete 4.2. Az atom szerkezete 4.2. Az atommagban lejátszódó jelenségek 4.3. Sugárvédelem 5. Gravitáció, csillagászat 5.1. A gravitációs mezı 5.2. Csillagászat 6. Fizika- a kultúrtörténeti ismeretek 6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek 11

12 INFORMATIKA A kommunikáció A kommunikáció információelméleti modellje és az információmennyiség. Jel, adat, információ és ismeret összefüggése - az információ (többféle) fogalma. Tanulás az interneten, e-learning. Az e-kereskedelem, e-gazdaság fejlıdése. Információ és társadalom A számítástechnika fejlıdése a XX. sz. közepéig. A számítógépek fejlıdése az elmúlt kb. 60 évben és az internet története. Az információs társadalom jellemzıi. A magyar információs társadalom. Az IKT hétköznapi veszélyei kontra ergonomikus környezet és helyes magatartás. A szoftverhasználat jogi vonatkozásai és a szerzıi jog fogalma. Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat, és az adatmennyiség egysége. Számrendszerek, és számábrázolások bináris, hexadecimális számrendszerek. Karakterek bináris kódolása a kód. A számítógép felépítése A Neumann-elv. A személyi számítógép részei. Memóriák és háttértárak. Monitorok és nyomtatók. Perifériák jellemzése: szkenner, digitális kamera, billentyőzet, hangkártya, VGA kártya, hálózati kártya, modem, egér. Hálózatok fajtái, topológiájuk, az internet felépítése. Az operációs rendszer és fıbb feladatai Az operációs rendszerek fı feladatai, típusai. Egy grafikus operációs rendszer felhasználói felülete, fontosabb felhasználói beállításai. Egy operációs rendszer könyvtárszerkezete. Könyvtárak és állományok kezelése. Állományok tömörítése és kicsomagolása. A tömörítés fontosabb típusai. A vírusok és más károkozók jellemzése, kategorizálása. Védekezés ellenük. Kommunikáció az interneten Az internet fontosabb kommunikációs szolgáltatásai. Fájlok átvitele, FTP. Internet böngészı program kezelése, beállításai. Adatkeresés az interneten tematikus és kulcsszavas keresés. Elektronikus levelezés. Mit tudnak a levelezıprogramok? Könyvtárhasználat A könyvtárak fejlıdése (története). A könyvtárak típusai. Egy korszerő könyvtár terei, részei. A dokumentumok csoportosítása és fıbb jellemzıik. Alkalmazásuk az ismeretszerzésben. Könyvtári katalógusok használata (betőrendes katalógus, tárgyi katalógus, elektronikus katalógus, egyéb katalógusok). Az elektronikus (digitális) könyvtár fogalma és szolgáltatásai. Egy elektronikus könyvtár bemutatása. 12

13 FÖLDRAJZ 1. résztétel- Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza. Térképi ismeretek Kozmikus környezetünk A geoszférák földrajza, és környezeti problémák: kızetburok, földtörténet, vízburok, levegıburok. Földrajzi övezetesség A kontinensek természetföldrajza Magyarország és tájainak természetföldrajza 2. résztétel Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi gazdasági földrajz Népesség- és településföldrajz A világ változó társadalmi- gazdasági képe A világgazdaságban különbözı szerepet betöltı régiók, országok és országcsoportok. Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpátmedencében és Európában Globális környezeti problémák 13

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI Irodalom 11. CE 1. Az ókori görög színház és színjátszás 2. Szophoklész: Antigoné 3. Balassi Bálint költészete 4. A reneszánsz színház 5. Shakespeare: Romeo és Júlia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben