Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud."

Átírás

1 Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az alapvető mérnöki feladatoknál felmerülő differenciálegyenletekkel és azok analitikus megoldásával. Célunk a differenciálegyenletek felismerésére, analitikus megoldására való alkalmasság megszerzésének biztosítása. Ortogonális polinomok. Trigonometrikus és ortogonális polinomsorok. Fouriertranszformáció. Az approximációelmélet elemei. Approximáció polinomokkal. Approximáció racionális függvényekkel. Stabilitáselmélet. Periódikus megoldások. Peremérték-feladatok lineáris differenciálegyenletekre. A variációszámítás alapfeladata. Euler-Lagrange-differenciálegyenletek. Szimmetriák és megmaradási tételek. Alapfogalmak a parciális differenciálegyenletek elméletében. Karakterisztikus függvény, első integrálok. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris egyenletek. Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek osztályozása. Schipp F.: Fourier-analízis, egyetemi jegyzet, Schipp F.: Waveletek, egyetemi jegyzet, Zygmund: Trigonometric Series W. Rudin: Functional Analysis, Mcgraw Hill B.C R.E. Edwards: Fourier series, Springer, Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 1

2 Tantárgy neve: Numerikus módszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 2 : előadás/szeminárium és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A kurzus célja átfogó ismereteket adása és készségek kialakítása a mérnöki feladatok számítógéppel történő numerikus megoldására. A félév során ismertetjük a legfontosabb módszerek elméleti alapjait, előnyeit és hátrányait, alkalmazhatósági körüket. Műszaki feladatok megoldása során a Maple számítógépes algebrai rendszer segítségével szemléltetjük a probléma megoldását. A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz számítógép algebrai rendszer használatára műszaki problémák megoldásában, a kapott eredmények analízisére, különböző numerikus módszerek eredményeinek összehasonlítására, hibaanalízisére. Hiba, hibakorlát. Egyváltozós, nemlineáris egyenletek megoldása: gyökök elkülönítése, intervallumfelezés, húrmódszer, Newton módszer, iteráció. Lineáris egyenletrendszerek megoldása: Gauss- Jordan elimináció, pivotálás, lineáris programozás, Simplex módszer. Interpoláció és polinom approximáció: Lagrange módszer, Hermite interpolációs algoritmus, spline közelítés, Bezier görbék, legkisebb négyzetes illesztés, diszkrét egyenletesen legjobb közelítés polinomokkal. Numerikus differenciálás, numerikus integrálás. Közönséges, elsőrendű differenciálegyenletek közelítő megoldása a fokozatos közelítés, a Runge- Kutta és a véges osztott differenciák módszerével. Sajátvektor, sajátérték: hatványmódszer, Jakobi módszer. Szidarovszky F.: Bevezetés a numerikus módszerekbe. Közgazdasági és jogi kiadó. Stoyan Gisbert: Numerikus matematika mérnököknek és programozóknak. Typotex. Móricz F.: Numerikus módszerek az algebrában és az analízisben. Polygon. Móricz F.: Differenciálegyenletek numerikus módszerei. Előadások és gyakorlatok anyaga a e-learning rendszerben az Informatika MSc csoportnál, belépés jelszóval. Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 2 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 2

3 Tantárgy neve: Villamosságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 3 : előadás/szeminárium, és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Iványi Miklósné, Prof. Emerita, DSc 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 3

4 Tantárgy neve: Mechanika Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 4 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Előtanulmányi feltételek: - Kompetencia: Lineáris rugalmasságtan mezőegyenletei és a kapcsolódó peremfeltételek (egyensúlyi egyenlet, geometriai egyenlet, Hooke-törvény; kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, rugalmas megtámasztás). Lamè-Navier egyenletek, Beltrami-Michell egyenletek. Szuperpozíció elve, megoldások egyértelműsége, Clapeyron tétele. Betti- Rayleigh felcserélhetőségi tétel és alkalmazásai. Összenyomhatatlan rugalmas testek. Virtuális munka és virtuális kiegészítő munka elve. Rugalmasságtan minimum elvei. Ritzmódszer alkalmazásai. Rugalmasságtan síkbeli feladatai, Airy-féle feszültségfüggvény és alkalmazásai. Anizotrop rugalmas testek. Piezoelektromos testek statikai feladatai. A dinamikai modellalkotás szempontjai, dinamikai jellemzők mérésének alapjai. Gépalapok egyszabadságfokú modelljei. Laval tételek. Kiegyensúlyozás elvi alapjai. Dugattyús mechanizmus kiegyensúlyozatlansági erői és nyomatékai. Ütközések. Többszabadságfokú lineáris rezgőrendszerek. Béda Gy.-Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ponomarjov, Sz. D.: Szilárdsági számítások a gépészetben. 1-7 kötet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ludvig Gy.: Gépek dinamikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ulbrich, H.: Maschinendynamik, Taubner Verlag, Stuttgart, Inman, D.J.: Engineering Vibrations, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, Tantárgy felelőse: Dr. Orbán Ferenc, főiskolai tanár, PhD 4 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 4

5 Tantárgy neve: Anyagtudomány, anyagtechnológiák Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 5 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév A főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok) jellemzése. Fémek (különleges ötvözetek), kerámiák és polimerek (kristályos és amorf szerkezetek). Kompozitok főbb típusai összetétel szerkezet szerint. Monolitikus anyagok és kompozitok legfőbb műszaki alkalmazásai. Alakváltozási módok, anyagmodellek, tönkremeneteli módok. Az anyagszerkezet, a tulajdonság, a funkció, a gyártás kapcsolatrendszere, kölcsönhatásai. Alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegzetes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű öntészeti eljárások. A műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. Képlékenyalakítás. Kohászati és alkatrészgyártó alakítások. Hegesztő eljárások. Hő- és anyagtranszport. Hőkezelések. Nanotechnológia. Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, Bp Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Bodor, G., Vass, M.: Polimerek anyagszerkezettana, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, p Ömlesztő hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ p.: Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 5 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 5

6 Tantárgy neve: Műszaki hő- és áramlástan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 6 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév Alapfogalmak, I. főtétel, egyszerű állapotváltozások, technikai munka, entalpia. A termodinamika II. főtétele. Áramlásos folyamatok, munkafolyamatok. Hővezetés. Hidrosztatika, kontinuitás, Bernoulli egyenlet, impulzustétel. Navier-Stokes egyenletek, energiaegyenlet. Áramlások hasonlósága. Turbulens csőáramlás, Moody diagram. Testek ellenállása. Gázdinamikai alapok. A numerikus hő-és áramlástan alapjai. Czibere T.: Áramlástan. Tankönyvkiadó, Budapest, J Lajos T.: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Baranyi L., Kalmár L.: Áramlástan példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, White, F.M.: Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York, Tantárgy felelőse: Dr. Vajda József, főiskolai tanár, CsC 6 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 6

7 Tantárgy neve: Haladó mikroökonómia Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 7 : előadás és száma: 4 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Az oktatás olyan modelleket mutat be, melyek a standard mikroökonómia elemzési eszköztárát - mint módszertani bázist - a már tanult alapösszefüggések rendszerén túlmutató gazdasági problémák analízisekor alkalmazzák. A jóléti közgazdaságtan legfontosabb tételei. Az információ eloszlásának elmélete. A tranzakciós költségek elmélete. A technológiák átváltásának jelensége. Az árverések elmélete. Az adózás alapvető, normatív és pozitív elméletei. Az adózás gyakorlati alkalmazásának mikroökonómiai vonatkozásai. Cullis, J. Jones, Ph.: Közpénzügyek és közösségi döntések Johnson, D. B.: A közösségi döntések elmélete (Osiris, 1999.) Stiglitz, J. E.: A kormányzati szektor gazdaságtana (KJK-Kerszöv, 2000) Tantárgy felelőse: Dr. Vitai Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD 7 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 7

8 Tantárgy neve: Informatikai jog Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 8 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 1. félév A tantárgy jogi szempontból tárgyalja az informatika alapfogalmait, az információs és kommunikációs technikák alkalmazásának társadalmi hatásait és a rájuk vonatkozó magyar és EU szabályozás alapvető vonásait. Így kiindulásunk az információs társadalomról szóló elméletek és az ezzel kapcsolatos közösségi és tagállami politikák tárgyalása az EU-ban. Ezt követi az állami információ-politika néhány elemének bemutatása: a távközlés jogi szabályozása, a személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, stb. Speciális informatikai-jogi téma a software jogi védelme, a számítógépes bűnözés formái és a védekezés lehetőségei. Ugyancsak téma a rohamosan terjedő elektronikus kereskedelem és elektronikus gazdasági ügyvitel tárgyalása, az elektronikus aláírásra, elektronikus okiratokra, dokumentumokra vontakozó hazai és nemezetközi szabályozás, alkalmazások, tapasztalatok. A jogi informatika fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriája. Távközlési hálózatok és rájuk vonatkozó jogi szabályozás. A távközlés és az internet jogi szabályozása. Információs alapjogok. A software jogi védelme. Az elektronikus kereskedelem joga. Elektronikus aláírás. Elektronikus okiratok. Számítógépes bűnözés. Balogh Gy.: Jogi informatika Dialóg Campus Kiadó Pécs Balogh Gy.: Gondolatok a jogi informatika jellegéről és feladatairól In.: Jogtudományi Közlöny május. pp Balogh Gy.: Jogügyletek a hálózaton: az elektronikus kereskedelem In.: JURA 5. Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Zsolt, egyetemi docens, PhD 8 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 8

9 Tantárgy neve: Környezetmenedzsment Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 9 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév Kompetencia: Célunk, hogy a szak hallgatói ismerjék meg a vállalat és környezet kapcsolatrendszerét. Kiemelten foglalkozunk a reagáló, nagyrészt csővégi környezetvédelem felváltását szolgáló lehetőségekkel, mindenekelőtt a tisztább termelés lehetőségeivel, illetve az önkéntes környezeti menedzsment eszközök (ISO 14000, EMAS) térhódításával a globalizálódó gazdaságban. Fenntartható fejlődés, környezettudatos vállalatirányítás. Környezetirányítási rendszerek. ISO 14000, EMAS. Környezetirányítási rendszerek kiépítése. Integrált rendszerekben rejlő lehetőségek. Környezeti hatások értékelésének módszerei: Indikátorok. Életciklus elemzés. Ökomérleg. Ökocímke. Ökokontrolling. Kockázatelemzés. A környezeti hatásvizsgálat. Szvitacs I.: Környezetmenedzsment, PTE PMMK elektronikus tananyag Engel, H. W.- Tóth G. (2000). Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál. A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO ről egyszerűen. RegEM program 1. útmutató. KÖVET-INEM Hungária. Budapest. Kerekes S.- Kindler J. (1997): Vállalati környezetmenedzsment. Aula, Budapest. Tantárgy felelőse: Dr. Kiss Tibor, tudományos főmunkatárs, PhD 9 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 9

10 Tantárgy neve: Vállalkozói ismeretek az EU-ban Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 10 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a vállalati, gazdasági, üzleti, építésszervezési folyamatokból, a kreatív gondolkodás üzleti megnyilvánulásairól, figyelmet fordítva az EU tendenciáira. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói. Az emberi erőforrás menedzsment történeti előzményei. Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata, eredményei és tevékenysége. Munkaerő tervezés. A motiváció alapjai. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Fejlesztés. A vezetési készségek. Vezetői viselkedési formák. Problémamegoldás, döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. A menedzsment rövid története. Az építőipari menedzsment szervezete, céljai, feladatai, folyamatai. Üzleti szervezetek ( társaságok, szövetkezetek, magán vállalkozások). Nemeskéri Gy. / Fruttus I.: Az emberi erőforrások fejlesztésének módszertana. Budapest, Dr. Kocsis J. ( szerk.): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki könyvkiadó, Budapest. Dr. Gyulai J.: Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában (J 85004) Garold D. Oberlender: Projekt Management for Engineering and Construction, McGrow- Hill. Liebchen, Jens / Viering, Markus/ Zanner, Christian: Baumanagement und Bauökonomie. Aktuelle Entwicklungen. Teubner Verlag, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden Tantárgy felelőse: Dr. Kondor Tamás, egyetemi docens, DLA I.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden 10 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 10

11 Tantárgy neve: Érzékelés és digitális jelfeldolgozás Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 11 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a jelelmélet alapjait, az információelmélet alapvető tételeinek értelmezését a mérési folyamatra; a sztochasztikus jelek fogalmát, az analóg és digitális jelek feldolgozásának alapjait, technikáit és kapjon áttekintést a mechatronikai alkalmazási területekről. A diszkrét jelek kezelésére alkalmas kétállapotú érzékelők és beavatkozó elemek struktúrája, alkalmazási lehetőségei. A legfontosabb mechanikai (elmozdulás, sebesség, gyorsulás), fizikai (nyomás, hőmérséklet, áramlás, mennyiség), kémiai és fizikai-kémiai (koncentráció, sűrűség, összetétel) paraméterek mérésére szolgáló elméleti és gyakorlati módszerek. Az intelligens érzékelők-beavatkozók hardver-szoftver architektúrája. Az intelligens érzékelő elemek számítógépes egységei. A digitális elemek összekapcsolására alkalmas kommunikációs rendszerek szabványai. A vezérelt adatátvitel módszerei, érzékelő-hálózatok felépítése, vezetékes és rádiós hálózatok. Esettanulmányok: gyártósori automatizálás (buszrendszerű érzékelő hálózat alkalmazása), ipari látórendszerek (valósidejű képfeldolgozás és 3D robot alakfelismerő alkalmazása), ipari folyamatirányítás (DCS alkalmazás). Determinisztikus és sztochasztikus jelek elmélete. Frekvencia- és időtartománybeli leírás. Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Véges (FIR) és végtelen impulzusválaszú (IIR) digitális szűrők. Szűrőapproximációk, digitális szűrők tervezése. Rezgésmérés, rezgésjelek elemzése. Cepstrum transzformáció. Lényegkiemelés, a döntéselmélet alapjai. Jelek statisztikus jellemzése, rejtett Markov modell. Digitális jelprocesszorok és alkalmazásuk. F. Zhao, L. Guibas: Wireless Sensor Networks. Elsevier, F. Zhao, L. Guibas: Information Processing in Sensor Networks. Palo Alto S. Russell, P. Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, Kuczmann Miklos: Jelek es rendszerek HEFOP-os SZIE jegyzet S. A. Tretter: Introduction to Discrete Time Signal Processing. John Wiley & Sons Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 11 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 11

12 Tantárgy neve: Rendszer- és irányításelmélet Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 12 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A rendszertechnika a rendszerek tervezésére szolgáló módszerek összességének tekinthető, s a korszerű automatikával azonos tárgyalásmódot követ. A bonyolult rendszermodellek szimulálására csak az informatikai infrastruktúra korszerűsödésével és bővülésével kerülhetett sor. A tantárgy alapvető elvárása rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód elsajátítása, melynek révén válik lehetővé az egyes műszaki szakterületekhez való kapcsolódás, s az informatikai eszközök és módszerek műszaki objektumok (alkotások), mechatronikai rendszerek tervezésénél, üzemeltetésénél, fejlesztésénél való alkalmazása. A műszaki-technológiai makrofolyamatok (gyártási, szolgáltatási tevékenységek), mint mechanikai, termikus és/vagy reaktor technikai mikrofolyamatok kombinációja. Rendszerelméleti, rendszertechnikai alapfogalmak. A rendszermodellezés deduktív és induktív módszerei. Az apriori és az a poszteriori modellezési technika lényege. A tervezés, az üzemvitel és az irányítás matematikai modelljei. Input-output modellek az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. Nemlineáris rendszerek vizsgálati módszerei (munkaponti, harmonikus linearizálás, állapotteres leírás). Lineáris folytonos és mintavételes rendszerek összevetése. Mintavételes rendszerek jellemzéséhez szükséges transzformációs alapismeretek, leíró módszerek (rendszerleírás, folyamatos, ill. mintavételezett jelekkel). Tagcsoportok inpulzusátviteli, frekvenciaátviteli függvényei. Folytonos és mintaételes szabályozási rendszerek. Stabilitásvizsgálat. Szabályozók kiválasztása, optimális beállítása, minőségjavítás. Összetett irányítási rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek analízise, ill. szintézise. A fuzzy-logika alapelemei. A fuzzy-elvű szabályozás (életlenítési és élesítési módszerek). Hierarchikus műszaki rendszerek komplexitás-kezelése. A műszakitechnológiai objektum (gyártó-, ill. szolgáltató rendszer) modellrendszere. Műveleti, hálózati, irányítási modellek (paraméterbecslés, struktúra identifikálás). A modellrendszer elemei, dekomponálás. A modellezés fundamentális egyenletéből kiindulva különböző modell-alternatívák értelmezése. Irányítási stratégiák és irányítási algoritmusok. Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Számítógépes folyamatirányítás, Interneten elérhető 12 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 12

13 tananyag, Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Szabályozások, Interneten elérhető tananyag, Szakonyi L.: Jelek és rendszerek, Interneten elérhető tananyag, Lantos B.: Irányító rendszerek elmélete és tervezése I.-II. Akadémiai Kiadó, Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Lajos, főiskolai docens, PhD 13

14 Tantárgy neve: Teljesítményelektronika, mikroprocesszoros hajtások Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 13 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév AC és DC teljesítményszabályzási eljárások. Teljesítmény félvezetők fajtái és jellemzői: teljesítmény dióda, tranzisztor, MOSFET, IGBT, tirisztor, GTO. Egyenáramú szervomotorok, szinkron szervomotorok, aszinkron szervomotorok, reluktancia motorok, léptetőmotorok, kefenélküli egyenáramú szervomotorok, lineáris motorok. Egyenáramú szervohajtások, Frekvenciaváltós és mezőorientált váltakozó áramú szervohajtások fordulatszám, nyomaték és pozíció szabályozással. Mikroszámítógépes villamos szervohajtások. Léptetőmoros és BLDC robothajtás jellemzői. Teljesítményelektronikai rendszerek szimulációja. Schmidt,I.-Vincze Gyné-Veszprémi, K.: Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, Vithayathil, J.: Power electronics, McGraw-Hill Publ Kissell, Th.: Industrial Electronics, Prentice Hall, Tantárgy felelőse: Dr. Elmer György, egyetemi docens, PhD 13 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 14

15 Tantárgy neve: Mechatronikai rendszerek tervezése Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 14 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A mechanikai és a mechatronikai rendszerek jellemzése. A mechatronikai rendszerek integrált felépítése, a mechanikai szerkezetek, az elektrotechnika és elektronika, a vezérlés és szabályozás, az információtechnika fejlődése nyújtotta lehetőségek különböző gépek, berendezések, termékek példáin bemutatva. Mechatronikai rendszerek fejlesztési módszertana. Mechatronikai rendszerek karbantartása (TPM) diagnosztikája. A gépipari automatizálás jellemzése. A forgácsoló megmunkálás alapjai. A gépipari automatizálás fogalma. A mechatronikai gyártórendszerek felosztása. A CNC gépek szerkezete és szerkezeti egységei. A CNC gépek mechanikus elemei. A hajtásláncok elemeinek ismertetése. Mérőrendszerek. CNC gépek vezérlése. Szerszámrendszerek. Munkadarab befogórendszerek. CNC esztergák programozása. CNC marógépek és megmunkáló központok programozása. Ipari robotok és manipulátorok. Robotok alapvető típusai. Koordináta rendszerek, transzformációk. Robotok programozása. Összetett mechatronikai gyártórendszerek kialakítása. CAD/CAM rendszerek alapjai. Mátyási, Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest Bánhidi, L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I, Műszaki Kiadó, Budapest, Sági Gy., Mátyási Gy.: Számítógéppel támogatott technológiák, Műszaki Kiadó, Budapest, Falmann L. : Automatizált gyártás, PTE, PMMF, Pécs, Tantárgy felelőse: Dr. Stamfer Mihály, egyetemi docens, PhD 14 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 15

16 Tantárgy neve: Beágyazott rendszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 15 : előadás/szeminárium és száma: 5 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése, követelmények, trendek, Moore törvénye, Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák. Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése. Fejlesztési környezetek. Xilinx EDK fejlesztési környezet. Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Szabványos kommunikációs protokollok. Valósidejű operációs rendszerek. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design, a Unified Hardware/Software Indtroduction, Wiley and Sons, ISBN , 2002, pp Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, ISBN: (c) Labrosse J.J: MicroC/OS-II The real-time kernel, CMP Books, ISBN , 2002, pp. 606 Tantárgy felelőse: Dr. Várady Géza, egyetemi docens, PhD 15 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 16

17 Tantárgy neve: Autonóm rendszerek információtechnológiája Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 16 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A számítógéppel segített műszaki (termék-, technológia- és termelés-) tervezés (CAD), gyártás (CAM), mérnöki tevékenység (CAE) hardver és szoftver komponenseinek, a CAD numerikus módszereinek (végeselemes programokkal megoldható geometriai, termikus, áramlástani és villamos modellezési, optimalizációs feladatok), az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközeinek bemutatásával, rendszerezésével e tárgy alapozza a ráépülő szakirányú tantárgyak mélyebb tárgyalásához szükséges ismeretanyagot. Az elsajátítandó szakmai kompetenciaterület integrált ismeretek alkalmazását célozza meg a gépészet, a technológiai folyamatok, az elektronika és az informatika egyes szakterületeiről (kiemelve az előbbi szakmák szakértőivel való együttműködés, kooperáció fontosságát). A hazai ún. húzóágazatok (logisztika, járműipar, gyógyszergyártás/biotechnológia, információs és kommunikációs technológiák (IKT)) szerepe gazdaságunkban. Az IKT szektor alapvető jellemzői, termékei és szolgáltatásai, kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek. A minőség és az informatika. A minőségbiztosítás alapelvei, eszközei. Számítógépes minőségbiztosítás (CAQ). A termelési rendszer és a termelési folyamat fogalma, főbb típusai. Vállalati modellek: egyszerűsített kibernetikai modell. A termelő vállalat funkcionális modellje (szervezeti struktúrák, anyagáramok, információáramok, értékáramok). A technológiai folyamatok alaptípusai. Gyártórendszerek osztályozása. A folyamatos, a szakaszos (batch) és a diszkrét technológiák sajátosságai (gyógyszeripari, kőolajfeldolgozó-ipari, élelmiszeripari, építőanyag-ipari, járműipari, stb. példák). A műszaki tervezés alapelvei. Termék-, technológia- és termelés-tervezés. A terméktervezés és fejlesztés informatikai eszközei. Diszkrét termelési folyamatok technológiai alrendszerei. Előgyártás, alkatrészgyártás és szerelés. A technológiai folyamatok számítógépes tervezése (folyamattervező rendszerek). A termékmodellezés életpálya szakaszai. A termékmodellezés részét képező integrált CAD,CAM,CAE rendszerek funkcionális részterületei, értelmezésük. A CAD (geometria definiálása, számítógépes rajzolás, geometriai modellezés), a CAM (a gyártórendszerekkel összekapcsolt számítógépes technológia, gyártóeszközök programozott NC vezérlése, NC gépek robotprogramozása, folyamattervezés) és a CAE (a CAD geometria modell és a mozgásviszonyok elemzése, dinamikai vizsgálat; végeselem módszerrel (VEM) az alakváltozások, a hőátadási és áramlási viszonyok meghatározása; alak- és méretoptimálás). A számítógépes terméktervezés fejlődése (felületleírás, palást- és testmodellezés, szabványos adatinterfészek, integrált és intelligens CAD rendszerek). 16 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 17

18 Szoftver komponensek jellemzése (AutoCAD, CADKey, Mechanical Desktop, Solid Edge, COSMOS, Catia). A CAD numerikus módszerei. A végeselem módszer lényege, kialakulása (szerkezetanalízis, variációszámítás, közelítő módszerek), a programok felépítése. A végeselem programokkal megoldható feladatok (geometriai nemlinearitás, nemlineáris dinamika, termikus és áramlástani modulok, stb.). A technológiai folyamatok automatizálásának elméleti alapjai. A programozható automatizálás alapelvei és fejlődési irányai. Munkahelyi vezérlők (PLC, CNC, ROC, MMC) és integrálásuk. A gyártás- és a folyamatautomatizálás új trendjei, IT-alapú innovatív megoldásai. Az autonóm, állandó emberi felügyelet nélkül is működőképes rendszerek (részben vagy teljesen automatizált gyárak, rugalmas gyártórendszerek, gyártócellák, kooperáló és mobilis robotok) ismérvei. Az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközei. Termelési folyamatok dinamikája. A termelésirányítás, mint optimum-probléma. A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalma, eszközei. Felügyeleti, diagnosztikai, agens alapú rendszerek. Integrált technológiai, műszaki tervezési és értékesítési folyamatok. Tóth T. (szerk.): Minőségmenedzsment és Informatika. Műszaki Könyvkiadó, (ISBN ). Szeifert F., Nagy L., Chovan T.: Modell-bázisú módszer szakaszos technológiák tervezésére és irányítására. Műszaki Kémia Napok 99, Veszprém, Chovan T.: Szimulációs módszerek a technológia fejlesztésben a kinetikai információ kezelése. MTA MKKB előadói ülés, Budapest, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Tóth T.: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, (ISBN ). Váradi K., Molnár L. (szerk.): CAD alapjai (előadásvázlat). BME Gépszerkezettani Intézet, (elektronikus tananyag) Tantárgy felelőse: Dr. Kovács György, egyetemi tanár, DSc 18

19 Tantárgy neve: Folyamatmodellezés Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 17 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A mérnöki feladat-osztályok (tevékenységi területek, feladattípusok) bonyolultsága a megismeréstől (modellezéstől) az irányításon (üzemeltetésen) át a tervezésig (fejlesztésig) haladva egyre nagyobb. A tantárgy célja olyan mérési és modellezési technikák elsajátíttatása, melyek komplex rendszerek globális tervezésénél, összetett műszaki berendezések fejlesztésénél, tervezésénél, rendszerintegrációjánál, a hagyományos műszaki szakmák szakértőivel folytatott kooperációnál nélkülözhetetlenek. Mérnöki feladat-osztályok. A technológia, a számítógép és az ember kapcsolata. A megismerés, az irányítás és a tervezés feladatai, a szükséges absztrakciók (matematikai modell, feltételes szélsőérték probléma, komplexitás-kezelés a rendszerelmélet és az információtechnológia hasznosításával). Folyamatos és szakaszos működésű technológiák jellemzése, információtechnológiája (CIPS és CIMS rendszerek). Az anyag-, az energia- és az információs áramok integrált kezelése az energia-megtakarítással, termelékenységnöveléssel, veszteségcsökkentéssel, környezetvédelemmel, minőségbiztosítással kapcsolatos döntés-hozatalban. Az alkalmazott rendszermodellek főbb ismérvei (a priori, a posteriori modellek). A modellek többfunkciós alkalmazása (új technológia tervezése, technológia fejlesztés, irányítási rendszer tervezése, üzemi diagnosztika, operátor tréning, modellbázisú irányítás, üzemi adatok összehangolása, on-line optimalizálás, biztonságtechnika, üzleti alkalmazások): többfunkciós szimuláció; stacioner, dinamikus optimalizálás. A mérnöki gyakorlatban elterjedt rendszermodellek csoportosítási szempontjai (modellezési filozófia: elméleti, ill. kísérleti modell, kísérlettervezés, adat-, ill. jelmodell; változók, összefüggések típusa: determinisztikus, sztochasztikus, fuzzy, minőségi; rendszertechnika: input-output, állapottér, konvolúciós, neurális-hálózat, genetikus modell; térbeli homogenitás: koncentrált, ill. elosztott paraméterű; időbeli homogenitás: absztrakt automaták, Petri-hálók, vezérlőtábla, létra diagram; időbeli összefüggés: folytonos, ill. diszkrét; időbeli viselkedés: statikus, dinamikus, instacioner, kvázistacioner, stacioner; vizsgálati tartomány: idő-, ill. operátor tartománybeli modell; matematikai sajátosság: lineáris, nemlineáris). Az a priori modellezési technika. A műszaki makrofolyamatok, mint mechanikai, termikus és/vagy reaktortechnikai mikrofolyamatok kombinációja. A folyamat, az egyensúly, a kinetika fogalma. Technológiai műveletek (eljárások) nyersanyagátalakítási, értéknövelési funkciói. A technológia, mint műveleti egységek hálózata. A műveleti egység modellezése, leírásának transzportelméleti alapjai. A műveleti egységek 17 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 19

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: Agrárinformatikai rendszerek I. MG2524 Meghirdetés féléve: 5. félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MG1207; MG1404 Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TNASZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2013.03.28 Tartalom Denzero

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok...3 Bevezetés...4 1. A szak képzési és kutatási előzményei az

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam II. évfolyam CSOMAGOLÁS, RAKTÁROZÁS MG2514 Meghirdetés féléve: 5. félév 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 MG1303; MG1401; MG1406 A termékfeldolgozó szakirány kiegészítő tantárgya. Általános célja a mezőgazdasági

Részletesebben

CAD/CAM, CNC-programozó technológus

CAD/CAM, CNC-programozó technológus CAD/CAM, CNC-programozó technológus Tanfolyam kezdés várható időpontja: 009. november Tanfolyami díj: A képzőnél* történő jelentkezésnél 130.000,-Ft Részletfizetés lehetséges Tanfolyam díj tartalmazza:

Részletesebben

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4.

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 oldal /8 Mintaterv Természettudományos alapismeretek Fizika Mechanika. (statika) Matematika a/ Műszaki kémia Mechanika. (szil.tan) Matematika a/ Áramlástan Mechanika.

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Abonyi J., Árva P., Chován T., Feil B., Nagy L., Németh S., Szeifert F., Balaskó B., Kenesei T., Pach F., P., Varga T.

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet TANTÁRGYI PROGRAMOK 5.1. Tantárgyak megnevezése: Épületfizika Számonkérés módjai: otthoni feladatok, kollokvium A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egyrészt az épületek szerkezeteinek azon fizikai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS) a JÁRMŰGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖKI SZAK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS) a JÁRMŰGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖKI SZAK B U D A P E S T I M Ű S Z A K I É S G A Z D A S Á G T U D O M ÁN Y I E G Y E T E M K Ö Z L E K E D É S M É R N Ö K I ÉS J Á R M Ű M É R N Ö K I K A R VASÚTI JÁRMŰVEK, REPÜLŐGÉPEK ÉS HAJÓK TANSZÉK SZAKIRÁNYÚ

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2, Jónap Károly 3, Vörös Csaba 4 1,4 tudományos s. munkatárs, 2 PhD, egyetemi docens, 3 PhD, tudományos

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Zöld technológiák a modern vegyiparban Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek állapot-felügyeletéhez szükséges műszaki

Részletesebben

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608)

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) Tanfolyam kezdés (befejezés) várható időpontja: 2013. november 30. 09:00-2014. június 2014. május - 2015. január Tanfolyami díj: A képzőnél

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam FOLYAMATTERVEZÉS B Tantárgy kódja: GM 2505 Meghirdetés féléve: 5. Össz-óraszám (elm. + gyak.): 28 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 Előfeltétel (tantárgyi kód): GM 1302 Tantárgyfelelős neve: Dr. Végső Károly

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben