Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud."

Átírás

1 Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az alapvető mérnöki feladatoknál felmerülő differenciálegyenletekkel és azok analitikus megoldásával. Célunk a differenciálegyenletek felismerésére, analitikus megoldására való alkalmasság megszerzésének biztosítása. Ortogonális polinomok. Trigonometrikus és ortogonális polinomsorok. Fouriertranszformáció. Az approximációelmélet elemei. Approximáció polinomokkal. Approximáció racionális függvényekkel. Stabilitáselmélet. Periódikus megoldások. Peremérték-feladatok lineáris differenciálegyenletekre. A variációszámítás alapfeladata. Euler-Lagrange-differenciálegyenletek. Szimmetriák és megmaradási tételek. Alapfogalmak a parciális differenciálegyenletek elméletében. Karakterisztikus függvény, első integrálok. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris egyenletek. Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek osztályozása. Schipp F.: Fourier-analízis, egyetemi jegyzet, Schipp F.: Waveletek, egyetemi jegyzet, Zygmund: Trigonometric Series W. Rudin: Functional Analysis, Mcgraw Hill B.C R.E. Edwards: Fourier series, Springer, Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 1

2 Tantárgy neve: Numerikus módszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 2 : előadás/szeminárium és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A kurzus célja átfogó ismereteket adása és készségek kialakítása a mérnöki feladatok számítógéppel történő numerikus megoldására. A félév során ismertetjük a legfontosabb módszerek elméleti alapjait, előnyeit és hátrányait, alkalmazhatósági körüket. Műszaki feladatok megoldása során a Maple számítógépes algebrai rendszer segítségével szemléltetjük a probléma megoldását. A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz számítógép algebrai rendszer használatára műszaki problémák megoldásában, a kapott eredmények analízisére, különböző numerikus módszerek eredményeinek összehasonlítására, hibaanalízisére. Hiba, hibakorlát. Egyváltozós, nemlineáris egyenletek megoldása: gyökök elkülönítése, intervallumfelezés, húrmódszer, Newton módszer, iteráció. Lineáris egyenletrendszerek megoldása: Gauss- Jordan elimináció, pivotálás, lineáris programozás, Simplex módszer. Interpoláció és polinom approximáció: Lagrange módszer, Hermite interpolációs algoritmus, spline közelítés, Bezier görbék, legkisebb négyzetes illesztés, diszkrét egyenletesen legjobb közelítés polinomokkal. Numerikus differenciálás, numerikus integrálás. Közönséges, elsőrendű differenciálegyenletek közelítő megoldása a fokozatos közelítés, a Runge- Kutta és a véges osztott differenciák módszerével. Sajátvektor, sajátérték: hatványmódszer, Jakobi módszer. Szidarovszky F.: Bevezetés a numerikus módszerekbe. Közgazdasági és jogi kiadó. Stoyan Gisbert: Numerikus matematika mérnököknek és programozóknak. Typotex. Móricz F.: Numerikus módszerek az algebrában és az analízisben. Polygon. Móricz F.: Differenciálegyenletek numerikus módszerei. Előadások és gyakorlatok anyaga a e-learning rendszerben az Informatika MSc csoportnál, belépés jelszóval. Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 2 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 2

3 Tantárgy neve: Villamosságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 3 : előadás/szeminárium, és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Iványi Miklósné, Prof. Emerita, DSc 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 3

4 Tantárgy neve: Mechanika Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 4 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Előtanulmányi feltételek: - Kompetencia: Lineáris rugalmasságtan mezőegyenletei és a kapcsolódó peremfeltételek (egyensúlyi egyenlet, geometriai egyenlet, Hooke-törvény; kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, rugalmas megtámasztás). Lamè-Navier egyenletek, Beltrami-Michell egyenletek. Szuperpozíció elve, megoldások egyértelműsége, Clapeyron tétele. Betti- Rayleigh felcserélhetőségi tétel és alkalmazásai. Összenyomhatatlan rugalmas testek. Virtuális munka és virtuális kiegészítő munka elve. Rugalmasságtan minimum elvei. Ritzmódszer alkalmazásai. Rugalmasságtan síkbeli feladatai, Airy-féle feszültségfüggvény és alkalmazásai. Anizotrop rugalmas testek. Piezoelektromos testek statikai feladatai. A dinamikai modellalkotás szempontjai, dinamikai jellemzők mérésének alapjai. Gépalapok egyszabadságfokú modelljei. Laval tételek. Kiegyensúlyozás elvi alapjai. Dugattyús mechanizmus kiegyensúlyozatlansági erői és nyomatékai. Ütközések. Többszabadságfokú lineáris rezgőrendszerek. Béda Gy.-Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ponomarjov, Sz. D.: Szilárdsági számítások a gépészetben. 1-7 kötet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ludvig Gy.: Gépek dinamikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ulbrich, H.: Maschinendynamik, Taubner Verlag, Stuttgart, Inman, D.J.: Engineering Vibrations, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, Tantárgy felelőse: Dr. Orbán Ferenc, főiskolai tanár, PhD 4 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 4

5 Tantárgy neve: Anyagtudomány, anyagtechnológiák Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 5 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév A főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok) jellemzése. Fémek (különleges ötvözetek), kerámiák és polimerek (kristályos és amorf szerkezetek). Kompozitok főbb típusai összetétel szerkezet szerint. Monolitikus anyagok és kompozitok legfőbb műszaki alkalmazásai. Alakváltozási módok, anyagmodellek, tönkremeneteli módok. Az anyagszerkezet, a tulajdonság, a funkció, a gyártás kapcsolatrendszere, kölcsönhatásai. Alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegzetes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű öntészeti eljárások. A műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. Képlékenyalakítás. Kohászati és alkatrészgyártó alakítások. Hegesztő eljárások. Hő- és anyagtranszport. Hőkezelések. Nanotechnológia. Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, Bp Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Bodor, G., Vass, M.: Polimerek anyagszerkezettana, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, p Ömlesztő hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ p.: Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 5 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 5

6 Tantárgy neve: Műszaki hő- és áramlástan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 6 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév Alapfogalmak, I. főtétel, egyszerű állapotváltozások, technikai munka, entalpia. A termodinamika II. főtétele. Áramlásos folyamatok, munkafolyamatok. Hővezetés. Hidrosztatika, kontinuitás, Bernoulli egyenlet, impulzustétel. Navier-Stokes egyenletek, energiaegyenlet. Áramlások hasonlósága. Turbulens csőáramlás, Moody diagram. Testek ellenállása. Gázdinamikai alapok. A numerikus hő-és áramlástan alapjai. Czibere T.: Áramlástan. Tankönyvkiadó, Budapest, J Lajos T.: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Baranyi L., Kalmár L.: Áramlástan példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, White, F.M.: Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York, Tantárgy felelőse: Dr. Vajda József, főiskolai tanár, CsC 6 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 6

7 Tantárgy neve: Haladó mikroökonómia Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 7 : előadás és száma: 4 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Az oktatás olyan modelleket mutat be, melyek a standard mikroökonómia elemzési eszköztárát - mint módszertani bázist - a már tanult alapösszefüggések rendszerén túlmutató gazdasági problémák analízisekor alkalmazzák. A jóléti közgazdaságtan legfontosabb tételei. Az információ eloszlásának elmélete. A tranzakciós költségek elmélete. A technológiák átváltásának jelensége. Az árverések elmélete. Az adózás alapvető, normatív és pozitív elméletei. Az adózás gyakorlati alkalmazásának mikroökonómiai vonatkozásai. Cullis, J. Jones, Ph.: Közpénzügyek és közösségi döntések Johnson, D. B.: A közösségi döntések elmélete (Osiris, 1999.) Stiglitz, J. E.: A kormányzati szektor gazdaságtana (KJK-Kerszöv, 2000) Tantárgy felelőse: Dr. Vitai Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD 7 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 7

8 Tantárgy neve: Informatikai jog Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 8 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 1. félév A tantárgy jogi szempontból tárgyalja az informatika alapfogalmait, az információs és kommunikációs technikák alkalmazásának társadalmi hatásait és a rájuk vonatkozó magyar és EU szabályozás alapvető vonásait. Így kiindulásunk az információs társadalomról szóló elméletek és az ezzel kapcsolatos közösségi és tagállami politikák tárgyalása az EU-ban. Ezt követi az állami információ-politika néhány elemének bemutatása: a távközlés jogi szabályozása, a személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, stb. Speciális informatikai-jogi téma a software jogi védelme, a számítógépes bűnözés formái és a védekezés lehetőségei. Ugyancsak téma a rohamosan terjedő elektronikus kereskedelem és elektronikus gazdasági ügyvitel tárgyalása, az elektronikus aláírásra, elektronikus okiratokra, dokumentumokra vontakozó hazai és nemezetközi szabályozás, alkalmazások, tapasztalatok. A jogi informatika fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriája. Távközlési hálózatok és rájuk vonatkozó jogi szabályozás. A távközlés és az internet jogi szabályozása. Információs alapjogok. A software jogi védelme. Az elektronikus kereskedelem joga. Elektronikus aláírás. Elektronikus okiratok. Számítógépes bűnözés. Balogh Gy.: Jogi informatika Dialóg Campus Kiadó Pécs Balogh Gy.: Gondolatok a jogi informatika jellegéről és feladatairól In.: Jogtudományi Közlöny május. pp Balogh Gy.: Jogügyletek a hálózaton: az elektronikus kereskedelem In.: JURA 5. Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Zsolt, egyetemi docens, PhD 8 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 8

9 Tantárgy neve: Környezetmenedzsment Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 9 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév Kompetencia: Célunk, hogy a szak hallgatói ismerjék meg a vállalat és környezet kapcsolatrendszerét. Kiemelten foglalkozunk a reagáló, nagyrészt csővégi környezetvédelem felváltását szolgáló lehetőségekkel, mindenekelőtt a tisztább termelés lehetőségeivel, illetve az önkéntes környezeti menedzsment eszközök (ISO 14000, EMAS) térhódításával a globalizálódó gazdaságban. Fenntartható fejlődés, környezettudatos vállalatirányítás. Környezetirányítási rendszerek. ISO 14000, EMAS. Környezetirányítási rendszerek kiépítése. Integrált rendszerekben rejlő lehetőségek. Környezeti hatások értékelésének módszerei: Indikátorok. Életciklus elemzés. Ökomérleg. Ökocímke. Ökokontrolling. Kockázatelemzés. A környezeti hatásvizsgálat. Szvitacs I.: Környezetmenedzsment, PTE PMMK elektronikus tananyag Engel, H. W.- Tóth G. (2000). Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál. A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO ről egyszerűen. RegEM program 1. útmutató. KÖVET-INEM Hungária. Budapest. Kerekes S.- Kindler J. (1997): Vállalati környezetmenedzsment. Aula, Budapest. Tantárgy felelőse: Dr. Kiss Tibor, tudományos főmunkatárs, PhD 9 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 9

10 Tantárgy neve: Vállalkozói ismeretek az EU-ban Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 10 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a vállalati, gazdasági, üzleti, építésszervezési folyamatokból, a kreatív gondolkodás üzleti megnyilvánulásairól, figyelmet fordítva az EU tendenciáira. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói. Az emberi erőforrás menedzsment történeti előzményei. Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata, eredményei és tevékenysége. Munkaerő tervezés. A motiváció alapjai. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Fejlesztés. A vezetési készségek. Vezetői viselkedési formák. Problémamegoldás, döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. A menedzsment rövid története. Az építőipari menedzsment szervezete, céljai, feladatai, folyamatai. Üzleti szervezetek ( társaságok, szövetkezetek, magán vállalkozások). Nemeskéri Gy. / Fruttus I.: Az emberi erőforrások fejlesztésének módszertana. Budapest, Dr. Kocsis J. ( szerk.): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki könyvkiadó, Budapest. Dr. Gyulai J.: Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában (J 85004) Garold D. Oberlender: Projekt Management for Engineering and Construction, McGrow- Hill. Liebchen, Jens / Viering, Markus/ Zanner, Christian: Baumanagement und Bauökonomie. Aktuelle Entwicklungen. Teubner Verlag, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden Tantárgy felelőse: Dr. Kondor Tamás, egyetemi docens, DLA I.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden 10 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 10

11 Tantárgy neve: Érzékelés és digitális jelfeldolgozás Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 11 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a jelelmélet alapjait, az információelmélet alapvető tételeinek értelmezését a mérési folyamatra; a sztochasztikus jelek fogalmát, az analóg és digitális jelek feldolgozásának alapjait, technikáit és kapjon áttekintést a mechatronikai alkalmazási területekről. A diszkrét jelek kezelésére alkalmas kétállapotú érzékelők és beavatkozó elemek struktúrája, alkalmazási lehetőségei. A legfontosabb mechanikai (elmozdulás, sebesség, gyorsulás), fizikai (nyomás, hőmérséklet, áramlás, mennyiség), kémiai és fizikai-kémiai (koncentráció, sűrűség, összetétel) paraméterek mérésére szolgáló elméleti és gyakorlati módszerek. Az intelligens érzékelők-beavatkozók hardver-szoftver architektúrája. Az intelligens érzékelő elemek számítógépes egységei. A digitális elemek összekapcsolására alkalmas kommunikációs rendszerek szabványai. A vezérelt adatátvitel módszerei, érzékelő-hálózatok felépítése, vezetékes és rádiós hálózatok. Esettanulmányok: gyártósori automatizálás (buszrendszerű érzékelő hálózat alkalmazása), ipari látórendszerek (valósidejű képfeldolgozás és 3D robot alakfelismerő alkalmazása), ipari folyamatirányítás (DCS alkalmazás). Determinisztikus és sztochasztikus jelek elmélete. Frekvencia- és időtartománybeli leírás. Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Véges (FIR) és végtelen impulzusválaszú (IIR) digitális szűrők. Szűrőapproximációk, digitális szűrők tervezése. Rezgésmérés, rezgésjelek elemzése. Cepstrum transzformáció. Lényegkiemelés, a döntéselmélet alapjai. Jelek statisztikus jellemzése, rejtett Markov modell. Digitális jelprocesszorok és alkalmazásuk. F. Zhao, L. Guibas: Wireless Sensor Networks. Elsevier, F. Zhao, L. Guibas: Information Processing in Sensor Networks. Palo Alto S. Russell, P. Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, Kuczmann Miklos: Jelek es rendszerek HEFOP-os SZIE jegyzet S. A. Tretter: Introduction to Discrete Time Signal Processing. John Wiley & Sons Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 11 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 11

12 Tantárgy neve: Rendszer- és irányításelmélet Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 12 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A rendszertechnika a rendszerek tervezésére szolgáló módszerek összességének tekinthető, s a korszerű automatikával azonos tárgyalásmódot követ. A bonyolult rendszermodellek szimulálására csak az informatikai infrastruktúra korszerűsödésével és bővülésével kerülhetett sor. A tantárgy alapvető elvárása rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód elsajátítása, melynek révén válik lehetővé az egyes műszaki szakterületekhez való kapcsolódás, s az informatikai eszközök és módszerek műszaki objektumok (alkotások), mechatronikai rendszerek tervezésénél, üzemeltetésénél, fejlesztésénél való alkalmazása. A műszaki-technológiai makrofolyamatok (gyártási, szolgáltatási tevékenységek), mint mechanikai, termikus és/vagy reaktor technikai mikrofolyamatok kombinációja. Rendszerelméleti, rendszertechnikai alapfogalmak. A rendszermodellezés deduktív és induktív módszerei. Az apriori és az a poszteriori modellezési technika lényege. A tervezés, az üzemvitel és az irányítás matematikai modelljei. Input-output modellek az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. Nemlineáris rendszerek vizsgálati módszerei (munkaponti, harmonikus linearizálás, állapotteres leírás). Lineáris folytonos és mintavételes rendszerek összevetése. Mintavételes rendszerek jellemzéséhez szükséges transzformációs alapismeretek, leíró módszerek (rendszerleírás, folyamatos, ill. mintavételezett jelekkel). Tagcsoportok inpulzusátviteli, frekvenciaátviteli függvényei. Folytonos és mintaételes szabályozási rendszerek. Stabilitásvizsgálat. Szabályozók kiválasztása, optimális beállítása, minőségjavítás. Összetett irányítási rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek analízise, ill. szintézise. A fuzzy-logika alapelemei. A fuzzy-elvű szabályozás (életlenítési és élesítési módszerek). Hierarchikus műszaki rendszerek komplexitás-kezelése. A műszakitechnológiai objektum (gyártó-, ill. szolgáltató rendszer) modellrendszere. Műveleti, hálózati, irányítási modellek (paraméterbecslés, struktúra identifikálás). A modellrendszer elemei, dekomponálás. A modellezés fundamentális egyenletéből kiindulva különböző modell-alternatívák értelmezése. Irányítási stratégiák és irányítási algoritmusok. Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Számítógépes folyamatirányítás, Interneten elérhető 12 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 12

13 tananyag, Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Szabályozások, Interneten elérhető tananyag, Szakonyi L.: Jelek és rendszerek, Interneten elérhető tananyag, Lantos B.: Irányító rendszerek elmélete és tervezése I.-II. Akadémiai Kiadó, Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Lajos, főiskolai docens, PhD 13

14 Tantárgy neve: Teljesítményelektronika, mikroprocesszoros hajtások Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 13 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév AC és DC teljesítményszabályzási eljárások. Teljesítmény félvezetők fajtái és jellemzői: teljesítmény dióda, tranzisztor, MOSFET, IGBT, tirisztor, GTO. Egyenáramú szervomotorok, szinkron szervomotorok, aszinkron szervomotorok, reluktancia motorok, léptetőmotorok, kefenélküli egyenáramú szervomotorok, lineáris motorok. Egyenáramú szervohajtások, Frekvenciaváltós és mezőorientált váltakozó áramú szervohajtások fordulatszám, nyomaték és pozíció szabályozással. Mikroszámítógépes villamos szervohajtások. Léptetőmoros és BLDC robothajtás jellemzői. Teljesítményelektronikai rendszerek szimulációja. Schmidt,I.-Vincze Gyné-Veszprémi, K.: Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, Vithayathil, J.: Power electronics, McGraw-Hill Publ Kissell, Th.: Industrial Electronics, Prentice Hall, Tantárgy felelőse: Dr. Elmer György, egyetemi docens, PhD 13 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 14

15 Tantárgy neve: Mechatronikai rendszerek tervezése Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 14 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A mechanikai és a mechatronikai rendszerek jellemzése. A mechatronikai rendszerek integrált felépítése, a mechanikai szerkezetek, az elektrotechnika és elektronika, a vezérlés és szabályozás, az információtechnika fejlődése nyújtotta lehetőségek különböző gépek, berendezések, termékek példáin bemutatva. Mechatronikai rendszerek fejlesztési módszertana. Mechatronikai rendszerek karbantartása (TPM) diagnosztikája. A gépipari automatizálás jellemzése. A forgácsoló megmunkálás alapjai. A gépipari automatizálás fogalma. A mechatronikai gyártórendszerek felosztása. A CNC gépek szerkezete és szerkezeti egységei. A CNC gépek mechanikus elemei. A hajtásláncok elemeinek ismertetése. Mérőrendszerek. CNC gépek vezérlése. Szerszámrendszerek. Munkadarab befogórendszerek. CNC esztergák programozása. CNC marógépek és megmunkáló központok programozása. Ipari robotok és manipulátorok. Robotok alapvető típusai. Koordináta rendszerek, transzformációk. Robotok programozása. Összetett mechatronikai gyártórendszerek kialakítása. CAD/CAM rendszerek alapjai. Mátyási, Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest Bánhidi, L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I, Műszaki Kiadó, Budapest, Sági Gy., Mátyási Gy.: Számítógéppel támogatott technológiák, Műszaki Kiadó, Budapest, Falmann L. : Automatizált gyártás, PTE, PMMF, Pécs, Tantárgy felelőse: Dr. Stamfer Mihály, egyetemi docens, PhD 14 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 15

16 Tantárgy neve: Beágyazott rendszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 15 : előadás/szeminárium és száma: 5 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése, követelmények, trendek, Moore törvénye, Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák. Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése. Fejlesztési környezetek. Xilinx EDK fejlesztési környezet. Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Szabványos kommunikációs protokollok. Valósidejű operációs rendszerek. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design, a Unified Hardware/Software Indtroduction, Wiley and Sons, ISBN , 2002, pp Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, ISBN: (c) Labrosse J.J: MicroC/OS-II The real-time kernel, CMP Books, ISBN , 2002, pp. 606 Tantárgy felelőse: Dr. Várady Géza, egyetemi docens, PhD 15 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 16

17 Tantárgy neve: Autonóm rendszerek információtechnológiája Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 16 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A számítógéppel segített műszaki (termék-, technológia- és termelés-) tervezés (CAD), gyártás (CAM), mérnöki tevékenység (CAE) hardver és szoftver komponenseinek, a CAD numerikus módszereinek (végeselemes programokkal megoldható geometriai, termikus, áramlástani és villamos modellezési, optimalizációs feladatok), az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközeinek bemutatásával, rendszerezésével e tárgy alapozza a ráépülő szakirányú tantárgyak mélyebb tárgyalásához szükséges ismeretanyagot. Az elsajátítandó szakmai kompetenciaterület integrált ismeretek alkalmazását célozza meg a gépészet, a technológiai folyamatok, az elektronika és az informatika egyes szakterületeiről (kiemelve az előbbi szakmák szakértőivel való együttműködés, kooperáció fontosságát). A hazai ún. húzóágazatok (logisztika, járműipar, gyógyszergyártás/biotechnológia, információs és kommunikációs technológiák (IKT)) szerepe gazdaságunkban. Az IKT szektor alapvető jellemzői, termékei és szolgáltatásai, kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek. A minőség és az informatika. A minőségbiztosítás alapelvei, eszközei. Számítógépes minőségbiztosítás (CAQ). A termelési rendszer és a termelési folyamat fogalma, főbb típusai. Vállalati modellek: egyszerűsített kibernetikai modell. A termelő vállalat funkcionális modellje (szervezeti struktúrák, anyagáramok, információáramok, értékáramok). A technológiai folyamatok alaptípusai. Gyártórendszerek osztályozása. A folyamatos, a szakaszos (batch) és a diszkrét technológiák sajátosságai (gyógyszeripari, kőolajfeldolgozó-ipari, élelmiszeripari, építőanyag-ipari, járműipari, stb. példák). A műszaki tervezés alapelvei. Termék-, technológia- és termelés-tervezés. A terméktervezés és fejlesztés informatikai eszközei. Diszkrét termelési folyamatok technológiai alrendszerei. Előgyártás, alkatrészgyártás és szerelés. A technológiai folyamatok számítógépes tervezése (folyamattervező rendszerek). A termékmodellezés életpálya szakaszai. A termékmodellezés részét képező integrált CAD,CAM,CAE rendszerek funkcionális részterületei, értelmezésük. A CAD (geometria definiálása, számítógépes rajzolás, geometriai modellezés), a CAM (a gyártórendszerekkel összekapcsolt számítógépes technológia, gyártóeszközök programozott NC vezérlése, NC gépek robotprogramozása, folyamattervezés) és a CAE (a CAD geometria modell és a mozgásviszonyok elemzése, dinamikai vizsgálat; végeselem módszerrel (VEM) az alakváltozások, a hőátadási és áramlási viszonyok meghatározása; alak- és méretoptimálás). A számítógépes terméktervezés fejlődése (felületleírás, palást- és testmodellezés, szabványos adatinterfészek, integrált és intelligens CAD rendszerek). 16 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 17

18 Szoftver komponensek jellemzése (AutoCAD, CADKey, Mechanical Desktop, Solid Edge, COSMOS, Catia). A CAD numerikus módszerei. A végeselem módszer lényege, kialakulása (szerkezetanalízis, variációszámítás, közelítő módszerek), a programok felépítése. A végeselem programokkal megoldható feladatok (geometriai nemlinearitás, nemlineáris dinamika, termikus és áramlástani modulok, stb.). A technológiai folyamatok automatizálásának elméleti alapjai. A programozható automatizálás alapelvei és fejlődési irányai. Munkahelyi vezérlők (PLC, CNC, ROC, MMC) és integrálásuk. A gyártás- és a folyamatautomatizálás új trendjei, IT-alapú innovatív megoldásai. Az autonóm, állandó emberi felügyelet nélkül is működőképes rendszerek (részben vagy teljesen automatizált gyárak, rugalmas gyártórendszerek, gyártócellák, kooperáló és mobilis robotok) ismérvei. Az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközei. Termelési folyamatok dinamikája. A termelésirányítás, mint optimum-probléma. A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalma, eszközei. Felügyeleti, diagnosztikai, agens alapú rendszerek. Integrált technológiai, műszaki tervezési és értékesítési folyamatok. Tóth T. (szerk.): Minőségmenedzsment és Informatika. Műszaki Könyvkiadó, (ISBN ). Szeifert F., Nagy L., Chovan T.: Modell-bázisú módszer szakaszos technológiák tervezésére és irányítására. Műszaki Kémia Napok 99, Veszprém, Chovan T.: Szimulációs módszerek a technológia fejlesztésben a kinetikai információ kezelése. MTA MKKB előadói ülés, Budapest, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Tóth T.: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, (ISBN ). Váradi K., Molnár L. (szerk.): CAD alapjai (előadásvázlat). BME Gépszerkezettani Intézet, (elektronikus tananyag) Tantárgy felelőse: Dr. Kovács György, egyetemi tanár, DSc 18

19 Tantárgy neve: Folyamatmodellezés Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 17 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A mérnöki feladat-osztályok (tevékenységi területek, feladattípusok) bonyolultsága a megismeréstől (modellezéstől) az irányításon (üzemeltetésen) át a tervezésig (fejlesztésig) haladva egyre nagyobb. A tantárgy célja olyan mérési és modellezési technikák elsajátíttatása, melyek komplex rendszerek globális tervezésénél, összetett műszaki berendezések fejlesztésénél, tervezésénél, rendszerintegrációjánál, a hagyományos műszaki szakmák szakértőivel folytatott kooperációnál nélkülözhetetlenek. Mérnöki feladat-osztályok. A technológia, a számítógép és az ember kapcsolata. A megismerés, az irányítás és a tervezés feladatai, a szükséges absztrakciók (matematikai modell, feltételes szélsőérték probléma, komplexitás-kezelés a rendszerelmélet és az információtechnológia hasznosításával). Folyamatos és szakaszos működésű technológiák jellemzése, információtechnológiája (CIPS és CIMS rendszerek). Az anyag-, az energia- és az információs áramok integrált kezelése az energia-megtakarítással, termelékenységnöveléssel, veszteségcsökkentéssel, környezetvédelemmel, minőségbiztosítással kapcsolatos döntés-hozatalban. Az alkalmazott rendszermodellek főbb ismérvei (a priori, a posteriori modellek). A modellek többfunkciós alkalmazása (új technológia tervezése, technológia fejlesztés, irányítási rendszer tervezése, üzemi diagnosztika, operátor tréning, modellbázisú irányítás, üzemi adatok összehangolása, on-line optimalizálás, biztonságtechnika, üzleti alkalmazások): többfunkciós szimuláció; stacioner, dinamikus optimalizálás. A mérnöki gyakorlatban elterjedt rendszermodellek csoportosítási szempontjai (modellezési filozófia: elméleti, ill. kísérleti modell, kísérlettervezés, adat-, ill. jelmodell; változók, összefüggések típusa: determinisztikus, sztochasztikus, fuzzy, minőségi; rendszertechnika: input-output, állapottér, konvolúciós, neurális-hálózat, genetikus modell; térbeli homogenitás: koncentrált, ill. elosztott paraméterű; időbeli homogenitás: absztrakt automaták, Petri-hálók, vezérlőtábla, létra diagram; időbeli összefüggés: folytonos, ill. diszkrét; időbeli viselkedés: statikus, dinamikus, instacioner, kvázistacioner, stacioner; vizsgálati tartomány: idő-, ill. operátor tartománybeli modell; matematikai sajátosság: lineáris, nemlineáris). Az a priori modellezési technika. A műszaki makrofolyamatok, mint mechanikai, termikus és/vagy reaktortechnikai mikrofolyamatok kombinációja. A folyamat, az egyensúly, a kinetika fogalma. Technológiai műveletek (eljárások) nyersanyagátalakítási, értéknövelési funkciói. A technológia, mint műveleti egységek hálózata. A műveleti egység modellezése, leírásának transzportelméleti alapjai. A műveleti egységek 17 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 19

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari anyagismeret labor Nincs kötelezően

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- és POLIMERMÉRNÖKI

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari Nincs kötelezően

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: Agrárinformatikai rendszerek I. MG2524 Meghirdetés féléve: 5. félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MG1207; MG1404 Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László Tantárgyfelelős

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV Nyíregyházi Főiskola Gyártórendszerek tervezése c. tan- 2009/2010. tanév, II. félév GM.III. évfolyam Gyak.jegy, 2 kredit tárgy Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék Tanítási

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Prof. Dr. Illés Béla dékán, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolc, 2012.06.05. Prezentáció felépítése Kiválósági

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TNASZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2013.03.28 Tartalom Denzero

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok...3 Bevezetés...4 1. A szak képzési és kutatási előzményei az

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam II. évfolyam CSOMAGOLÁS, RAKTÁROZÁS MG2514 Meghirdetés féléve: 5. félév 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 MG1303; MG1401; MG1406 A termékfeldolgozó szakirány kiegészítő tantárgya. Általános célja a mezőgazdasági

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4.

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 oldal /8 Mintaterv Természettudományos alapismeretek Fizika Mechanika. (statika) Matematika a/ Műszaki kémia Mechanika. (szil.tan) Matematika a/ Áramlástan Mechanika.

Részletesebben

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán Név KP Blokk neve KP Felelıs vizsgáztató Kombinatorikus módszerek és algoritmusok 5 MAT 10 Dr. Tuza Zsolt Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek matematikai alapjai 5 Matematika Dr. Hartung Ferenc

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Regula Gergely, Lantos Béla BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai

Az irányítástechnika alapfogalmai Az irányítástechnika alapfogalmai 2014. 02. 08. Folyamatirányítás - bevezetés Legyen adott egy tetszőleges technológiai rendszer Mi a cél? üzemeltetés az előírt tevékenység elvégzése (termék előállítása,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

CAD/CAM, CNC-programozó technológus

CAD/CAM, CNC-programozó technológus CAD/CAM, CNC-programozó technológus Tanfolyam kezdés várható időpontja: 009. november Tanfolyami díj: A képzőnél* történő jelentkezésnél 130.000,-Ft Részletfizetés lehetséges Tanfolyam díj tartalmazza:

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgy neve Alkalmazott matematika II. Tantárgy kódja MT003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT002 Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Tantárgy kredit 1 2 3 félévek 4 5 6 7 NEPTUN kód e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f BME 40 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM JEGYZETBOLT I EGYETEM 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I.

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 1.-2. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Abonyi J., Árva P., Chován T., Feil B., Nagy L., Németh S., Szeifert F., Balaskó B., Kenesei T., Pach F., P., Varga T.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet TANTÁRGYI PROGRAMOK 5.1. Tantárgyak megnevezése: Épületfizika Számonkérés módjai: otthoni feladatok, kollokvium A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egyrészt az épületek szerkezeteinek azon fizikai

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2012/13 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A CIM fejlődése Specializálódás (1980-as évek vége) A termelővállalatokat

Részletesebben

Termék modell. Definíció:

Termék modell. Definíció: Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,

Részletesebben

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás Kísérlettervezés - biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás A matematikai-statisztika feladata tapasztalati adatok feldolgozásával segítséget nyújtani

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG)

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) AKFKT212N 1 Általános kémia 3 2 V 4 - METES001GE1 1 Testnevelés I. 0 2 A 0 - MEIOKGEF1

Részletesebben

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben