Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud."

Átírás

1 Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az alapvető mérnöki feladatoknál felmerülő differenciálegyenletekkel és azok analitikus megoldásával. Célunk a differenciálegyenletek felismerésére, analitikus megoldására való alkalmasság megszerzésének biztosítása. Ortogonális polinomok. Trigonometrikus és ortogonális polinomsorok. Fouriertranszformáció. Az approximációelmélet elemei. Approximáció polinomokkal. Approximáció racionális függvényekkel. Stabilitáselmélet. Periódikus megoldások. Peremérték-feladatok lineáris differenciálegyenletekre. A variációszámítás alapfeladata. Euler-Lagrange-differenciálegyenletek. Szimmetriák és megmaradási tételek. Alapfogalmak a parciális differenciálegyenletek elméletében. Karakterisztikus függvény, első integrálok. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris egyenletek. Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek osztályozása. Schipp F.: Fourier-analízis, egyetemi jegyzet, Schipp F.: Waveletek, egyetemi jegyzet, Zygmund: Trigonometric Series W. Rudin: Functional Analysis, Mcgraw Hill B.C R.E. Edwards: Fourier series, Springer, Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 1

2 Tantárgy neve: Numerikus módszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 2 : előadás/szeminárium és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A kurzus célja átfogó ismereteket adása és készségek kialakítása a mérnöki feladatok számítógéppel történő numerikus megoldására. A félév során ismertetjük a legfontosabb módszerek elméleti alapjait, előnyeit és hátrányait, alkalmazhatósági körüket. Műszaki feladatok megoldása során a Maple számítógépes algebrai rendszer segítségével szemléltetjük a probléma megoldását. A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz számítógép algebrai rendszer használatára műszaki problémák megoldásában, a kapott eredmények analízisére, különböző numerikus módszerek eredményeinek összehasonlítására, hibaanalízisére. Hiba, hibakorlát. Egyváltozós, nemlineáris egyenletek megoldása: gyökök elkülönítése, intervallumfelezés, húrmódszer, Newton módszer, iteráció. Lineáris egyenletrendszerek megoldása: Gauss- Jordan elimináció, pivotálás, lineáris programozás, Simplex módszer. Interpoláció és polinom approximáció: Lagrange módszer, Hermite interpolációs algoritmus, spline közelítés, Bezier görbék, legkisebb négyzetes illesztés, diszkrét egyenletesen legjobb közelítés polinomokkal. Numerikus differenciálás, numerikus integrálás. Közönséges, elsőrendű differenciálegyenletek közelítő megoldása a fokozatos közelítés, a Runge- Kutta és a véges osztott differenciák módszerével. Sajátvektor, sajátérték: hatványmódszer, Jakobi módszer. Szidarovszky F.: Bevezetés a numerikus módszerekbe. Közgazdasági és jogi kiadó. Stoyan Gisbert: Numerikus matematika mérnököknek és programozóknak. Typotex. Móricz F.: Numerikus módszerek az algebrában és az analízisben. Polygon. Móricz F.: Differenciálegyenletek numerikus módszerei. Előadások és gyakorlatok anyaga a e-learning rendszerben az Informatika MSc csoportnál, belépés jelszóval. Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc 2 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 2

3 Tantárgy neve: Villamosságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 3 : előadás/szeminárium, és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Iványi Miklósné, Prof. Emerita, DSc 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 3

4 Tantárgy neve: Mechanika Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 4 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Előtanulmányi feltételek: - Kompetencia: Lineáris rugalmasságtan mezőegyenletei és a kapcsolódó peremfeltételek (egyensúlyi egyenlet, geometriai egyenlet, Hooke-törvény; kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, rugalmas megtámasztás). Lamè-Navier egyenletek, Beltrami-Michell egyenletek. Szuperpozíció elve, megoldások egyértelműsége, Clapeyron tétele. Betti- Rayleigh felcserélhetőségi tétel és alkalmazásai. Összenyomhatatlan rugalmas testek. Virtuális munka és virtuális kiegészítő munka elve. Rugalmasságtan minimum elvei. Ritzmódszer alkalmazásai. Rugalmasságtan síkbeli feladatai, Airy-féle feszültségfüggvény és alkalmazásai. Anizotrop rugalmas testek. Piezoelektromos testek statikai feladatai. A dinamikai modellalkotás szempontjai, dinamikai jellemzők mérésének alapjai. Gépalapok egyszabadságfokú modelljei. Laval tételek. Kiegyensúlyozás elvi alapjai. Dugattyús mechanizmus kiegyensúlyozatlansági erői és nyomatékai. Ütközések. Többszabadságfokú lineáris rezgőrendszerek. Béda Gy.-Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ponomarjov, Sz. D.: Szilárdsági számítások a gépészetben. 1-7 kötet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ludvig Gy.: Gépek dinamikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ulbrich, H.: Maschinendynamik, Taubner Verlag, Stuttgart, Inman, D.J.: Engineering Vibrations, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, Tantárgy felelőse: Dr. Orbán Ferenc, főiskolai tanár, PhD 4 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 4

5 Tantárgy neve: Anyagtudomány, anyagtechnológiák Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 5 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév A főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok) jellemzése. Fémek (különleges ötvözetek), kerámiák és polimerek (kristályos és amorf szerkezetek). Kompozitok főbb típusai összetétel szerkezet szerint. Monolitikus anyagok és kompozitok legfőbb műszaki alkalmazásai. Alakváltozási módok, anyagmodellek, tönkremeneteli módok. Az anyagszerkezet, a tulajdonság, a funkció, a gyártás kapcsolatrendszere, kölcsönhatásai. Alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegzetes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű öntészeti eljárások. A műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. Képlékenyalakítás. Kohászati és alkatrészgyártó alakítások. Hegesztő eljárások. Hő- és anyagtranszport. Hőkezelések. Nanotechnológia. Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, Bp Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Bodor, G., Vass, M.: Polimerek anyagszerkezettana, Műegyetemi Kiadó, Budapest, Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, p Ömlesztő hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ p.: Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 5 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 5

6 Tantárgy neve: Műszaki hő- és áramlástan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 6 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév Alapfogalmak, I. főtétel, egyszerű állapotváltozások, technikai munka, entalpia. A termodinamika II. főtétele. Áramlásos folyamatok, munkafolyamatok. Hővezetés. Hidrosztatika, kontinuitás, Bernoulli egyenlet, impulzustétel. Navier-Stokes egyenletek, energiaegyenlet. Áramlások hasonlósága. Turbulens csőáramlás, Moody diagram. Testek ellenállása. Gázdinamikai alapok. A numerikus hő-és áramlástan alapjai. Czibere T.: Áramlástan. Tankönyvkiadó, Budapest, J Lajos T.: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Baranyi L., Kalmár L.: Áramlástan példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, White, F.M.: Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York, Tantárgy felelőse: Dr. Vajda József, főiskolai tanár, CsC 6 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 6

7 Tantárgy neve: Haladó mikroökonómia Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 7 : előadás és száma: 4 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 1. félév Az oktatás olyan modelleket mutat be, melyek a standard mikroökonómia elemzési eszköztárát - mint módszertani bázist - a már tanult alapösszefüggések rendszerén túlmutató gazdasági problémák analízisekor alkalmazzák. A jóléti közgazdaságtan legfontosabb tételei. Az információ eloszlásának elmélete. A tranzakciós költségek elmélete. A technológiák átváltásának jelensége. Az árverések elmélete. Az adózás alapvető, normatív és pozitív elméletei. Az adózás gyakorlati alkalmazásának mikroökonómiai vonatkozásai. Cullis, J. Jones, Ph.: Közpénzügyek és közösségi döntések Johnson, D. B.: A közösségi döntések elmélete (Osiris, 1999.) Stiglitz, J. E.: A kormányzati szektor gazdaságtana (KJK-Kerszöv, 2000) Tantárgy felelőse: Dr. Vitai Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD 7 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 7

8 Tantárgy neve: Informatikai jog Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 8 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 1. félév A tantárgy jogi szempontból tárgyalja az informatika alapfogalmait, az információs és kommunikációs technikák alkalmazásának társadalmi hatásait és a rájuk vonatkozó magyar és EU szabályozás alapvető vonásait. Így kiindulásunk az információs társadalomról szóló elméletek és az ezzel kapcsolatos közösségi és tagállami politikák tárgyalása az EU-ban. Ezt követi az állami információ-politika néhány elemének bemutatása: a távközlés jogi szabályozása, a személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, stb. Speciális informatikai-jogi téma a software jogi védelme, a számítógépes bűnözés formái és a védekezés lehetőségei. Ugyancsak téma a rohamosan terjedő elektronikus kereskedelem és elektronikus gazdasági ügyvitel tárgyalása, az elektronikus aláírásra, elektronikus okiratokra, dokumentumokra vontakozó hazai és nemezetközi szabályozás, alkalmazások, tapasztalatok. A jogi informatika fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriája. Távközlési hálózatok és rájuk vonatkozó jogi szabályozás. A távközlés és az internet jogi szabályozása. Információs alapjogok. A software jogi védelme. Az elektronikus kereskedelem joga. Elektronikus aláírás. Elektronikus okiratok. Számítógépes bűnözés. Balogh Gy.: Jogi informatika Dialóg Campus Kiadó Pécs Balogh Gy.: Gondolatok a jogi informatika jellegéről és feladatairól In.: Jogtudományi Közlöny május. pp Balogh Gy.: Jogügyletek a hálózaton: az elektronikus kereskedelem In.: JURA 5. Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Zsolt, egyetemi docens, PhD 8 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 8

9 Tantárgy neve: Környezetmenedzsment Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 9 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév Kompetencia: Célunk, hogy a szak hallgatói ismerjék meg a vállalat és környezet kapcsolatrendszerét. Kiemelten foglalkozunk a reagáló, nagyrészt csővégi környezetvédelem felváltását szolgáló lehetőségekkel, mindenekelőtt a tisztább termelés lehetőségeivel, illetve az önkéntes környezeti menedzsment eszközök (ISO 14000, EMAS) térhódításával a globalizálódó gazdaságban. Fenntartható fejlődés, környezettudatos vállalatirányítás. Környezetirányítási rendszerek. ISO 14000, EMAS. Környezetirányítási rendszerek kiépítése. Integrált rendszerekben rejlő lehetőségek. Környezeti hatások értékelésének módszerei: Indikátorok. Életciklus elemzés. Ökomérleg. Ökocímke. Ökokontrolling. Kockázatelemzés. A környezeti hatásvizsgálat. Szvitacs I.: Környezetmenedzsment, PTE PMMK elektronikus tananyag Engel, H. W.- Tóth G. (2000). Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál. A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO ről egyszerűen. RegEM program 1. útmutató. KÖVET-INEM Hungária. Budapest. Kerekes S.- Kindler J. (1997): Vállalati környezetmenedzsment. Aula, Budapest. Tantárgy felelőse: Dr. Kiss Tibor, tudományos főmunkatárs, PhD 9 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 9

10 Tantárgy neve: Vállalkozói ismeretek az EU-ban Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 10 : előadás és száma: 2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a vállalati, gazdasági, üzleti, építésszervezési folyamatokból, a kreatív gondolkodás üzleti megnyilvánulásairól, figyelmet fordítva az EU tendenciáira. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói. Az emberi erőforrás menedzsment történeti előzményei. Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata, eredményei és tevékenysége. Munkaerő tervezés. A motiváció alapjai. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Fejlesztés. A vezetési készségek. Vezetői viselkedési formák. Problémamegoldás, döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. A menedzsment rövid története. Az építőipari menedzsment szervezete, céljai, feladatai, folyamatai. Üzleti szervezetek ( társaságok, szövetkezetek, magán vállalkozások). Nemeskéri Gy. / Fruttus I.: Az emberi erőforrások fejlesztésének módszertana. Budapest, Dr. Kocsis J. ( szerk.): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki könyvkiadó, Budapest. Dr. Gyulai J.: Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában (J 85004) Garold D. Oberlender: Projekt Management for Engineering and Construction, McGrow- Hill. Liebchen, Jens / Viering, Markus/ Zanner, Christian: Baumanagement und Bauökonomie. Aktuelle Entwicklungen. Teubner Verlag, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden Tantárgy felelőse: Dr. Kondor Tamás, egyetemi docens, DLA I.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden 10 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 10

11 Tantárgy neve: Érzékelés és digitális jelfeldolgozás Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 11 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a jelelmélet alapjait, az információelmélet alapvető tételeinek értelmezését a mérési folyamatra; a sztochasztikus jelek fogalmát, az analóg és digitális jelek feldolgozásának alapjait, technikáit és kapjon áttekintést a mechatronikai alkalmazási területekről. A diszkrét jelek kezelésére alkalmas kétállapotú érzékelők és beavatkozó elemek struktúrája, alkalmazási lehetőségei. A legfontosabb mechanikai (elmozdulás, sebesség, gyorsulás), fizikai (nyomás, hőmérséklet, áramlás, mennyiség), kémiai és fizikai-kémiai (koncentráció, sűrűség, összetétel) paraméterek mérésére szolgáló elméleti és gyakorlati módszerek. Az intelligens érzékelők-beavatkozók hardver-szoftver architektúrája. Az intelligens érzékelő elemek számítógépes egységei. A digitális elemek összekapcsolására alkalmas kommunikációs rendszerek szabványai. A vezérelt adatátvitel módszerei, érzékelő-hálózatok felépítése, vezetékes és rádiós hálózatok. Esettanulmányok: gyártósori automatizálás (buszrendszerű érzékelő hálózat alkalmazása), ipari látórendszerek (valósidejű képfeldolgozás és 3D robot alakfelismerő alkalmazása), ipari folyamatirányítás (DCS alkalmazás). Determinisztikus és sztochasztikus jelek elmélete. Frekvencia- és időtartománybeli leírás. Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Véges (FIR) és végtelen impulzusválaszú (IIR) digitális szűrők. Szűrőapproximációk, digitális szűrők tervezése. Rezgésmérés, rezgésjelek elemzése. Cepstrum transzformáció. Lényegkiemelés, a döntéselmélet alapjai. Jelek statisztikus jellemzése, rejtett Markov modell. Digitális jelprocesszorok és alkalmazásuk. F. Zhao, L. Guibas: Wireless Sensor Networks. Elsevier, F. Zhao, L. Guibas: Information Processing in Sensor Networks. Palo Alto S. Russell, P. Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, Kuczmann Miklos: Jelek es rendszerek HEFOP-os SZIE jegyzet S. A. Tretter: Introduction to Discrete Time Signal Processing. John Wiley & Sons Tantárgy felelőse: Dr. Katona Tamás, tudományos főmunkatárs, CSc 11 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 11

12 Tantárgy neve: Rendszer- és irányításelmélet Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 12 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A rendszertechnika a rendszerek tervezésére szolgáló módszerek összességének tekinthető, s a korszerű automatikával azonos tárgyalásmódot követ. A bonyolult rendszermodellek szimulálására csak az informatikai infrastruktúra korszerűsödésével és bővülésével kerülhetett sor. A tantárgy alapvető elvárása rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód elsajátítása, melynek révén válik lehetővé az egyes műszaki szakterületekhez való kapcsolódás, s az informatikai eszközök és módszerek műszaki objektumok (alkotások), mechatronikai rendszerek tervezésénél, üzemeltetésénél, fejlesztésénél való alkalmazása. A műszaki-technológiai makrofolyamatok (gyártási, szolgáltatási tevékenységek), mint mechanikai, termikus és/vagy reaktor technikai mikrofolyamatok kombinációja. Rendszerelméleti, rendszertechnikai alapfogalmak. A rendszermodellezés deduktív és induktív módszerei. Az apriori és az a poszteriori modellezési technika lényege. A tervezés, az üzemvitel és az irányítás matematikai modelljei. Input-output modellek az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. Nemlineáris rendszerek vizsgálati módszerei (munkaponti, harmonikus linearizálás, állapotteres leírás). Lineáris folytonos és mintavételes rendszerek összevetése. Mintavételes rendszerek jellemzéséhez szükséges transzformációs alapismeretek, leíró módszerek (rendszerleírás, folyamatos, ill. mintavételezett jelekkel). Tagcsoportok inpulzusátviteli, frekvenciaátviteli függvényei. Folytonos és mintaételes szabályozási rendszerek. Stabilitásvizsgálat. Szabályozók kiválasztása, optimális beállítása, minőségjavítás. Összetett irányítási rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek analízise, ill. szintézise. A fuzzy-logika alapelemei. A fuzzy-elvű szabályozás (életlenítési és élesítési módszerek). Hierarchikus műszaki rendszerek komplexitás-kezelése. A műszakitechnológiai objektum (gyártó-, ill. szolgáltató rendszer) modellrendszere. Műveleti, hálózati, irányítási modellek (paraméterbecslés, struktúra identifikálás). A modellrendszer elemei, dekomponálás. A modellezés fundamentális egyenletéből kiindulva különböző modell-alternatívák értelmezése. Irányítási stratégiák és irányítási algoritmusok. Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Számítógépes folyamatirányítás, Interneten elérhető 12 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 12

13 tananyag, Szakonyi L., Jancskárné A. I.: Szabályozások, Interneten elérhető tananyag, Szakonyi L.: Jelek és rendszerek, Interneten elérhető tananyag, Lantos B.: Irányító rendszerek elmélete és tervezése I.-II. Akadémiai Kiadó, Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Lajos, főiskolai docens, PhD 13

14 Tantárgy neve: Teljesítményelektronika, mikroprocesszoros hajtások Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 13 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév AC és DC teljesítményszabályzási eljárások. Teljesítmény félvezetők fajtái és jellemzői: teljesítmény dióda, tranzisztor, MOSFET, IGBT, tirisztor, GTO. Egyenáramú szervomotorok, szinkron szervomotorok, aszinkron szervomotorok, reluktancia motorok, léptetőmotorok, kefenélküli egyenáramú szervomotorok, lineáris motorok. Egyenáramú szervohajtások, Frekvenciaváltós és mezőorientált váltakozó áramú szervohajtások fordulatszám, nyomaték és pozíció szabályozással. Mikroszámítógépes villamos szervohajtások. Léptetőmoros és BLDC robothajtás jellemzői. Teljesítményelektronikai rendszerek szimulációja. Schmidt,I.-Vincze Gyné-Veszprémi, K.: Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, Vithayathil, J.: Power electronics, McGraw-Hill Publ Kissell, Th.: Industrial Electronics, Prentice Hall, Tantárgy felelőse: Dr. Elmer György, egyetemi docens, PhD 13 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 14

15 Tantárgy neve: Mechatronikai rendszerek tervezése Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 14 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 2. félév A mechanikai és a mechatronikai rendszerek jellemzése. A mechatronikai rendszerek integrált felépítése, a mechanikai szerkezetek, az elektrotechnika és elektronika, a vezérlés és szabályozás, az információtechnika fejlődése nyújtotta lehetőségek különböző gépek, berendezések, termékek példáin bemutatva. Mechatronikai rendszerek fejlesztési módszertana. Mechatronikai rendszerek karbantartása (TPM) diagnosztikája. A gépipari automatizálás jellemzése. A forgácsoló megmunkálás alapjai. A gépipari automatizálás fogalma. A mechatronikai gyártórendszerek felosztása. A CNC gépek szerkezete és szerkezeti egységei. A CNC gépek mechanikus elemei. A hajtásláncok elemeinek ismertetése. Mérőrendszerek. CNC gépek vezérlése. Szerszámrendszerek. Munkadarab befogórendszerek. CNC esztergák programozása. CNC marógépek és megmunkáló központok programozása. Ipari robotok és manipulátorok. Robotok alapvető típusai. Koordináta rendszerek, transzformációk. Robotok programozása. Összetett mechatronikai gyártórendszerek kialakítása. CAD/CAM rendszerek alapjai. Mátyási, Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest Bánhidi, L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I, Műszaki Kiadó, Budapest, Sági Gy., Mátyási Gy.: Számítógéppel támogatott technológiák, Műszaki Kiadó, Budapest, Falmann L. : Automatizált gyártás, PTE, PMMF, Pécs, Tantárgy felelőse: Dr. Stamfer Mihály, egyetemi docens, PhD 14 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 15

16 Tantárgy neve: Beágyazott rendszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 15 : előadás/szeminárium és száma: 5 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése, követelmények, trendek, Moore törvénye, Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák. Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése. Fejlesztési környezetek. Xilinx EDK fejlesztési környezet. Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Szabványos kommunikációs protokollok. Valósidejű operációs rendszerek. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design, a Unified Hardware/Software Indtroduction, Wiley and Sons, ISBN , 2002, pp Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, ISBN: (c) Labrosse J.J: MicroC/OS-II The real-time kernel, CMP Books, ISBN , 2002, pp. 606 Tantárgy felelőse: Dr. Várady Géza, egyetemi docens, PhD 15 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 16

17 Tantárgy neve: Autonóm rendszerek információtechnológiája Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 16 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A számítógéppel segített műszaki (termék-, technológia- és termelés-) tervezés (CAD), gyártás (CAM), mérnöki tevékenység (CAE) hardver és szoftver komponenseinek, a CAD numerikus módszereinek (végeselemes programokkal megoldható geometriai, termikus, áramlástani és villamos modellezési, optimalizációs feladatok), az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközeinek bemutatásával, rendszerezésével e tárgy alapozza a ráépülő szakirányú tantárgyak mélyebb tárgyalásához szükséges ismeretanyagot. Az elsajátítandó szakmai kompetenciaterület integrált ismeretek alkalmazását célozza meg a gépészet, a technológiai folyamatok, az elektronika és az informatika egyes szakterületeiről (kiemelve az előbbi szakmák szakértőivel való együttműködés, kooperáció fontosságát). A hazai ún. húzóágazatok (logisztika, járműipar, gyógyszergyártás/biotechnológia, információs és kommunikációs technológiák (IKT)) szerepe gazdaságunkban. Az IKT szektor alapvető jellemzői, termékei és szolgáltatásai, kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek. A minőség és az informatika. A minőségbiztosítás alapelvei, eszközei. Számítógépes minőségbiztosítás (CAQ). A termelési rendszer és a termelési folyamat fogalma, főbb típusai. Vállalati modellek: egyszerűsített kibernetikai modell. A termelő vállalat funkcionális modellje (szervezeti struktúrák, anyagáramok, információáramok, értékáramok). A technológiai folyamatok alaptípusai. Gyártórendszerek osztályozása. A folyamatos, a szakaszos (batch) és a diszkrét technológiák sajátosságai (gyógyszeripari, kőolajfeldolgozó-ipari, élelmiszeripari, építőanyag-ipari, járműipari, stb. példák). A műszaki tervezés alapelvei. Termék-, technológia- és termelés-tervezés. A terméktervezés és fejlesztés informatikai eszközei. Diszkrét termelési folyamatok technológiai alrendszerei. Előgyártás, alkatrészgyártás és szerelés. A technológiai folyamatok számítógépes tervezése (folyamattervező rendszerek). A termékmodellezés életpálya szakaszai. A termékmodellezés részét képező integrált CAD,CAM,CAE rendszerek funkcionális részterületei, értelmezésük. A CAD (geometria definiálása, számítógépes rajzolás, geometriai modellezés), a CAM (a gyártórendszerekkel összekapcsolt számítógépes technológia, gyártóeszközök programozott NC vezérlése, NC gépek robotprogramozása, folyamattervezés) és a CAE (a CAD geometria modell és a mozgásviszonyok elemzése, dinamikai vizsgálat; végeselem módszerrel (VEM) az alakváltozások, a hőátadási és áramlási viszonyok meghatározása; alak- és méretoptimálás). A számítógépes terméktervezés fejlődése (felületleírás, palást- és testmodellezés, szabványos adatinterfészek, integrált és intelligens CAD rendszerek). 16 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 17

18 Szoftver komponensek jellemzése (AutoCAD, CADKey, Mechanical Desktop, Solid Edge, COSMOS, Catia). A CAD numerikus módszerei. A végeselem módszer lényege, kialakulása (szerkezetanalízis, variációszámítás, közelítő módszerek), a programok felépítése. A végeselem programokkal megoldható feladatok (geometriai nemlinearitás, nemlineáris dinamika, termikus és áramlástani modulok, stb.). A technológiai folyamatok automatizálásának elméleti alapjai. A programozható automatizálás alapelvei és fejlődési irányai. Munkahelyi vezérlők (PLC, CNC, ROC, MMC) és integrálásuk. A gyártás- és a folyamatautomatizálás új trendjei, IT-alapú innovatív megoldásai. Az autonóm, állandó emberi felügyelet nélkül is működőképes rendszerek (részben vagy teljesen automatizált gyárak, rugalmas gyártórendszerek, gyártócellák, kooperáló és mobilis robotok) ismérvei. Az integrált folyamattervezés és irányítás informatikai eszközei. Termelési folyamatok dinamikája. A termelésirányítás, mint optimum-probléma. A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalma, eszközei. Felügyeleti, diagnosztikai, agens alapú rendszerek. Integrált technológiai, műszaki tervezési és értékesítési folyamatok. Tóth T. (szerk.): Minőségmenedzsment és Informatika. Műszaki Könyvkiadó, (ISBN ). Szeifert F., Nagy L., Chovan T.: Modell-bázisú módszer szakaszos technológiák tervezésére és irányítására. Műszaki Kémia Napok 99, Veszprém, Chovan T.: Szimulációs módszerek a technológia fejlesztésben a kinetikai információ kezelése. MTA MKKB előadói ülés, Budapest, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Tóth T.: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, (ISBN ). Váradi K., Molnár L. (szerk.): CAD alapjai (előadásvázlat). BME Gépszerkezettani Intézet, (elektronikus tananyag) Tantárgy felelőse: Dr. Kovács György, egyetemi tanár, DSc 18

19 Tantárgy neve: Folyamatmodellezés Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 17 : előadás/gyakorlat és száma: 2/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye: 3. félév A mérnöki feladat-osztályok (tevékenységi területek, feladattípusok) bonyolultsága a megismeréstől (modellezéstől) az irányításon (üzemeltetésen) át a tervezésig (fejlesztésig) haladva egyre nagyobb. A tantárgy célja olyan mérési és modellezési technikák elsajátíttatása, melyek komplex rendszerek globális tervezésénél, összetett műszaki berendezések fejlesztésénél, tervezésénél, rendszerintegrációjánál, a hagyományos műszaki szakmák szakértőivel folytatott kooperációnál nélkülözhetetlenek. Mérnöki feladat-osztályok. A technológia, a számítógép és az ember kapcsolata. A megismerés, az irányítás és a tervezés feladatai, a szükséges absztrakciók (matematikai modell, feltételes szélsőérték probléma, komplexitás-kezelés a rendszerelmélet és az információtechnológia hasznosításával). Folyamatos és szakaszos működésű technológiák jellemzése, információtechnológiája (CIPS és CIMS rendszerek). Az anyag-, az energia- és az információs áramok integrált kezelése az energia-megtakarítással, termelékenységnöveléssel, veszteségcsökkentéssel, környezetvédelemmel, minőségbiztosítással kapcsolatos döntés-hozatalban. Az alkalmazott rendszermodellek főbb ismérvei (a priori, a posteriori modellek). A modellek többfunkciós alkalmazása (új technológia tervezése, technológia fejlesztés, irányítási rendszer tervezése, üzemi diagnosztika, operátor tréning, modellbázisú irányítás, üzemi adatok összehangolása, on-line optimalizálás, biztonságtechnika, üzleti alkalmazások): többfunkciós szimuláció; stacioner, dinamikus optimalizálás. A mérnöki gyakorlatban elterjedt rendszermodellek csoportosítási szempontjai (modellezési filozófia: elméleti, ill. kísérleti modell, kísérlettervezés, adat-, ill. jelmodell; változók, összefüggések típusa: determinisztikus, sztochasztikus, fuzzy, minőségi; rendszertechnika: input-output, állapottér, konvolúciós, neurális-hálózat, genetikus modell; térbeli homogenitás: koncentrált, ill. elosztott paraméterű; időbeli homogenitás: absztrakt automaták, Petri-hálók, vezérlőtábla, létra diagram; időbeli összefüggés: folytonos, ill. diszkrét; időbeli viselkedés: statikus, dinamikus, instacioner, kvázistacioner, stacioner; vizsgálati tartomány: idő-, ill. operátor tartománybeli modell; matematikai sajátosság: lineáris, nemlineáris). Az a priori modellezési technika. A műszaki makrofolyamatok, mint mechanikai, termikus és/vagy reaktortechnikai mikrofolyamatok kombinációja. A folyamat, az egyensúly, a kinetika fogalma. Technológiai műveletek (eljárások) nyersanyagátalakítási, értéknövelési funkciói. A technológia, mint műveleti egységek hálózata. A műveleti egység modellezése, leírásának transzportelméleti alapjai. A műveleti egységek 17 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 19

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

CAD/CAM, CNC-programozó technológus

CAD/CAM, CNC-programozó technológus CAD/CAM, CNC-programozó technológus Tanfolyam kezdés várható időpontja: 009. november Tanfolyami díj: A képzőnél* történő jelentkezésnél 130.000,-Ft Részletfizetés lehetséges Tanfolyam díj tartalmazza:

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608)

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) Tanfolyam kezdés (befejezés) várható időpontja: 2013. november 30. 09:00-2014. június 2014. május - 2015. január Tanfolyami díj: A képzőnél

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

CAD technikák A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra

CAD technikák A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra VII. előadás 2008. március 31. A számítógéppel segített tervezés napjainkra már ipari technológiává vált. A mai integrált terméktervező

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A képzés elvégzése tökéletes alapot nyújt a lean menedzsment megismeréséhez is.

A képzés elvégzése tökéletes alapot nyújt a lean menedzsment megismeréséhez is. MINŐSÉGMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Minőségmenedzsment képzésünk segítségével a résztvevők az alapfogalmak megismerésén túl többek között az általános, szabványos (ISO 9000-es sorozat) és az ágazat-specifikus

Részletesebben

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet sok változást hozott: egyértelműbbek a jogosultságok EU konform több jogosultság

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Zöld technológiák a modern vegyiparban Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Nap- és szélenergia kutatás és oktatás 2014. május

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Szabó András oktatási dékán helyettes 1 Mit várunk el mérnökeinktől? Ismereteket Biztos természettudományos

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

#4. ÉPÜLETAUTOMATIKAI RENDSZEREK előírások és a gyakorlat összefüggései a tervezés során

#4. ÉPÜLETAUTOMATIKAI RENDSZEREK előírások és a gyakorlat összefüggései a tervezés során #4. ÉPÜLETAUTOMATIKAI RENDSZEREK előírások és a gyakorlat összefüggései a tervezés során Az épületautomatika aktuális kérdései, a különböző villamos, automatikai informatikai és gépészeti szakágak feladatai

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

A PRODACONT plusz Kft bemutatása

A PRODACONT plusz Kft bemutatása PRODACONT 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 19-21. www.prodacont.hu plusz KFT Mérésadatgyűjtés - Automatizálás - Folyamatirányítás - Energetikai mérőrendszerek - Felügyelői irányítás - Minőségbiztosítás A PRODACONT

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Pannon Egyetem Mérnöki Kar. Folyamat-biztonsági szakmérnöki. szakirányú továbbképzési szak képesítési és kimeneti követelményei, képzési program

Pannon Egyetem Mérnöki Kar. Folyamat-biztonsági szakmérnöki. szakirányú továbbképzési szak képesítési és kimeneti követelményei, képzési program Pannon Egyetem Mérnöki Kar Folyamat-biztonsági szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képesítési és kimeneti követelményei, képzési program Készítette: Dr. Chován Tibor Veszprém, 2011. február hó 19.

Részletesebben

GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS

GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS Megmunkálási technológiák AJ003_2 Gépészmérnöki (BSc) szak GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS Összeállította: Dr. Pintér József GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 1. A rugalmas gyártás alapfogalmai 2. Rugalmas gyártócella (Flexible

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Dr. Jereb László Dr. Alpár Tibor

Dr. Jereb László Dr. Alpár Tibor A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Dr. Jereb László Dr. Alpár Tibor 2011.06.21. Alprojekt célkitűzések Faipari terület kiszélesítése

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket Teljesítő Online Optimalizálása Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007 Tartalom Elméleti háttér K+F projekt Keretrendszer Többszintű optimalizálás és

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

AZ ÜZLETI INFORMATIKA

AZ ÜZLETI INFORMATIKA INTELLIGENS ÜZLETVITEL DR. KISS IMRE AZ ÜZLETI INFORMATIKA ELMÉLETE A GYAKORLATBAN (Az informatika elméletének vállalkozási alkalmazása) BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Az Intelligens Üzletvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) VARGA Attila Károly Telefonszám(ok) Mobil: +36 56 565 140 / 17-72 E-mail(ek) varga.attila@uni-miskolc.hu Állampolgárság MAGYAR Születési dátum

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tanulmányi program jellemzői 1.1 A felsőoktatási intézmény Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 1.2 Kar Marosvásárhelyi Műszaki és Humán Tudományok Kar 1.3 Tanszék Gépészmérnöki

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

termelésirányítás technológiai irányítás felügyelői irányítás

termelésirányítás technológiai irányítás felügyelői irányítás A technológiai folyamatok működésének szervezeti kerete a vállalat, a gyár. Ez a keret a kezelt információk szempontjából eléggé élesen két különböző hierarchia-szintre tagolható (1-1. ábra). 1-1. ábra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben