2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK"

Átírás

1 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban található köznevelés - érettségi vizsgák aktuális érettségi időszak, majd a május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai feliratra kell kattintani. A kapcsolódó jogszabályok címszó alatt megtalálható a január 1-től hatályos, Az érettségi vizsga részletes követelményei 40/2002.(IV.24.) OM rendelet. A tavaszi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között megtalálja az egyes tantárgyak központi követelményeit, továbbá a társadalomismeret, az emberismeret és etika, ember- és társadalomismeret, etika, valamint a rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsga, mozgóképkultúra és médiaismeret projekttémáiról, gyakorlati vizsgafeladatairól szóló tudnivalókat is. Az alábbiakban azoknak a tantárgyaknak a témaköreit tekinthetik meg, amelyekből középszintű érettségi vizsgára jelentkeztek a május-júniusi vizsgaidőszakra. A projektmunkák beadási határideje: április :00 (az írásbeli érettségi vizsgák megkezdésének időpontjáig)

2 Tartalomjegyzék Magyar irodalom... 3 Magyar nyelv... 4 Magyar mint idegen nyelv... 6 Történelem... 7 Emberismeret és etika-, Társadalomismeret- és Ember- és társadalomismeret, etika tantárgyak követelményei... 9 Társadalomismeret Emberismeret- és etika Filozófia Földrajz Idegen nyelvek Angol-, francia nyelv Idegen nyelv - német Matematika Fizika Biológia Kémia Belügyi rendészeti ismeretek Művészettörténet Környezetvédelem-vízgazdálkodási alapismeretek Művészettörténet Testnevelés Informatika... 41

3 Magyar irodalom I. témakör: Életművek 1. tétel: Petőfi Sándor tájköltészete 2. tétel: Arany János balladái 3. tétel: Újfajta szerelmi érzés kifejeződése Ady Endre lírájában 4. tétel: Babits Mihály: Jónás könyve 5. tétel: Kosztolányi Dezső prózája 6. tétel: József Attila létösszegző költeményei II. témakör: Portrék 7. tétel: Mikszáth Kálmán novellisztikája A jó palócok című kötet alapján 8. tétel: A hazafiság megjelenése Kölcsey lírájában 9. tétel: Móricz Zsigmond kisepikája 10. tétel: Idill, fenyegetettség és halál Radnóti költészetében III. témakör: Látásmódok 11. tétel: Impresszionista látásmód Juhász Gyula költészetében 12. tétel: Jókai Mór regényírói művészete 13. tétel: Örkény István és a groteszk IV. témakör: A kortárs irodalomból 14. tétel: Mutassa be a mai magyar irodalom egyik kiemelkedő alakját V. témakör: Világirodalom 15. tétel: Az antikvitás irodalma: a homéroszi eposzok 16. tétel: A századfordulós modernség irodalma Thomas Mann: Mario és a varázsló című műve alapján VI. témakör: Színház- és drámatörténet 17. tétel: Shakespeare: Rómeó és Júlia 18. tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája VII. témakör: Az irodalom határterülete 19. tétel: Irodalom filmen VIII. témakör: Regionális kultúra 20. tétel: Budapest versekben

4 Magyar nyelv 1., Témakör: Ember és nyelv Tétel: Jelek és jelrendszerek, a nyelv mint jelrendszer 2., Témakör: Ember és nyelv Tétel: A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal 3., Témakör: Kommunikáció Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 4., Témakör: Kommunikáció Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei 5., Témakör: A magyar nyelv története Tétel: A szókészlet eredete, az anyagi és szellemi műveltség bizonyítékai a szókészletben 6., Témakör: A magyar nyelv története Tétel: A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása példák alapján 7., Témakör: Nyelv és társadalom Tétel: A mai magyar nyelvváltozatok 8., Témakör: Nyelv és társadalom Tétel: Az egynyelvű szótárak ismerete 9., Témakör: Nyelv és társadalom Tétel: Tömegkommunikáció és nyelvhasználat: az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra 10., Témakör: A nyelvi szintek Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata 11., Témakör: Nyelvi szintek Tétel: A szófajok rendszere 12., Témakör: Nyelvi szintek Tétel: A mondat szerkezete; a főbb mondatrészek 13., Témakör: Nyelvi szintek Tétel: A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, a hangok találkozásának törvényszerűségei 14., Témakör: A szöveg Tétel: A szöveg fogalma, a szövegösszetartó erő 15., Témakör: A szöveg Tétel: A továbbtanuláshoz és a munka világában szüksége szövegtípusok 16., Témakör: A retorika alapjai Tétel: A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi, viselkedésbeli kritériumai 17., Témakör: A retorika alapjai

5 Tétel: A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 18., Témakör: Stílus és jelentés Tétel: A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés viszony alapján 19., Témakör: Stílus és jelentés Tétel: Állandósult szókapcsolatok. 20., Témakör: Stílus és jelentés Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatásuk

6 Magyar mint idegen nyelv 1. Témakör: Bemutatkozás, Család 2.Témakör: Társas kapcsolatok, barátok Társadalmi különbségek: női férfi szerepek, Öltözködés, divat 3. Témakör: Környezetünk: otthon, lakóhely és környékének bemutatása Magyarország és saját országa összevetése: társadalom, oktatás, gasztronómia Városi és vidéki élet 4. Témakör: Iskola és munka világa Iskolarendszer, érdeklődési kör tantárgyak, nyelvtudás szerepe Pályaválasztás: továbbtanulás vagy munkavállalás - jövőbeli tervek 5. Témakör: Ünnepek Családi és nemzeti ünnepek Magyarországon és saját országában 6. Témakör: Életmód és betegségek Napirend, időbeosztás, helyes és helytelen táplálkozás, étkezési szokások; Gyakori betegségek, gyógykezelés formái 7. Témakör: Szabadidő, Sport Hobbik, színház, mozi, koncert, olvasás Internet, számítógép, tévé Kedvenc sport, előnyök hátrányok 8. Témakör: Időjárás, Utazás - turizmus Időjárás-jelentés értelmezése, időjárásnak megfelelő ruházat Utazási előkészületek: egy utazás megtervezése, megszervezése 9. Témakör: Vásárlás szolgáltatások Vásárlás az alábbi üzletekben: Posta, Bank, Ruhaüzlet, Elektrotechnikai bolt Technikai eszközök szerepe a mindennapi életben: Internet, mobiltelefon,

7 Történelem I. Gazdaság, anyagi kultúra 1. A középkori város és gazdaság május 2. Földrajzi felfedezések és következményei 3. Anjou-kor uralkodói és gazdaságuk 4. Ipari forradalom és következményei II. Népesség, település, életmód 5. IV. Béla és a tatárjárás 6. Erdély aranykora Bethlen Gábor kora 7. A magyar népesség a XVIII. században III. Egyén, közösség, társadalom 8. Középkori Magyar Királyság megteremtése (Géza, István) 9. Reformkor kibontakozása (Széchenyi és Kossuth) 10. Kádár-rendszer mindennapjai IV. Modern demokráciák 11. Athéni demokrácia 12. USA kialakulása 13. Polgári forradalom Magyarországon 1848-ban (Áprilisi törvények) 14. Parlamenti demokrácia működése Magyarországon V. Politikai eszmék, ideológiák 15. Reformáció 16. A nemzetiszocializmus os forradalom VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködések 18. Hunyadiak politikája 19. Kiegyezéshez vezető út és a dualista állam 20. I. világháború kialakulása és jellemzői és a békerendszer VII. Szabad témakör 21. Budapest főváros történeti ökológiája Történelem témakörök kronológiai sorrendben 1. Athéni demokrácia 2. A középkori város 3. Középkori Magyar Királyság megteremtése

8 4. IV. Béla és a tatárjárás 5. Anjouk uralkodói és gazdaságuk 6. Hunyadiak külpolitikája 7. Földrajzi felfedezések 8. Reformáció 9. Erdély aranykora Bethlen Gábor és kora 10. A magyar népesség a XVIII. Században 11. USA kialakulása 12. Ipari forradalom és következményei 13. Reformkor kibontakozása 14. Polgári forradalom Magyarországon Kiegyezés és a dualista állam 16. I. világháború jellemzői 17. A nemzetiszocializmus os forradalom 19. Kádár-rendszer mindennapjai 20. Parlamenti demokrácia működése 21. Budapest főváros történeti ökológiája

9 Emberismeret és etika-, Társadalomismeret- és Ember- és társadalomismeret, etika tantárgyak követelményei A nappali gimnáziumi osztályok: 11. évfolyamon emberismeret és etika tantárgyat 1 óra/hét tanultak; 12. évfolyamon társadalomismereti tantárgyat 2 óra/hét tanultak. Szakközépiskolai osztályok: 11. évfolyamon emberismeret, etika és társadalomismeret tantárgyakat együttesen 1 óra/hét tanultak. Felnőttoktatás (esti, ifjúsági és levelező tagozat) Társadalomismeret tantárgyból szereztek érdemjegyet. A megtartott órák a tantárgyak megalapozásához szükséges ismereteket, műveltséget tartalmazzák, a sikeres érettségi vizsga letételéhez a tanuló saját, kiegészítő felkészülése szükséges!!! A felkészüléshez az alábbi tankönyvek anyagának ismerete ajánlott/szükséges: Etikához: Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika Kiadó: Szent István Társulat Bp., Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika Kiadó: Kairosz kiadó, Budapest, Társadalomismerethez: A rész: Jelenismeret Forgács-Györfi-Tóth-Mező-nagy-Veliky: Társadalom és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., B-1 vagy B-2 szabadon választható, hogy melyik csoportból készül fel. (Csak az egyik csoportot kell megtanulni!) Bayer-Jávor-Utasi: Társadalomismeret Dinasztia Tankönyvkiadó, B-1 rész: Gazdasági ismeretek Lemák Ella: Gazdasági jog Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., I. fejezet: Alapfogalmak Államhatalmi ágak VIII. fejezet : A gazdasági élet szereplői IX. fejezet: A munkaviszonyról B-2 rész: Pszichológia Varga-Dull-Gősiné: Általános pszichológia I. Nemzeti tankönyvkiadó Pszichológia II. Fejlődéslélektan Nemzeti Tankönyvkiadó A további felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmának ismerete:

10 Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az aranyember Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura + A vizsgázó legyen jártas: a Napi aktuális társadalmi események, környezetvédelmi hírek ismeretében. Az érettségi vizsgakövetelmények megtalálhatóak: portál jogszabálykeresőjének segítségével 40/2002. OM rendelet A részletes érettségi vizsga követelményekről Az írásbeli vizsga: projektmunka készítéséből áll. Elkészítési és leadási határidő: április :00 óra Nemes Matild ig.h. tanárnő részére Projektmunka témái megtalálhatóak: közoktatás,/érettségi vizsga/ aktuális érettségi időszak: május-június középszintű érettségi témakörök - emberismeret és etika (3 téma) vagy - emberismeret és etika és társadalomismeret (3 téma) vagy - társadalomismeret (3téma) A 3 témából egyet kell kiválasztani és kidolgozni a megfelelő módon! Folytatásban külön tantárgyanként: a társadalomismeret tantárgy témakörei az emberismeret és etika tantárgy témakörei az ember- és társadalomismeret tantárgy témakörei

11 Társadalomismeret A témakörök Társadalom- és jelenismeret 1. A társadalmi szabályok eredete és funkciója 2. Szokás, hagyomány, erkölcs, jog 3. Alapvető emberi jogok 4. A magyar alkotmány 5. A világ jelenlegi konfliktusai 6. Választások Magyarországon 7. A család 8. Szocializáció és deviancia 9. A magyar nemzettudat 10. A mai magyar kultúra 11. A mai magyar társadalom problémái: viszonyulás az elmúlt ötven évhez 12. A mai magyar társadalom problémái: vagyoni különbségek 13. A mai magyar társadalomproblémái: az egészségügy 14. A globalizáció hatása a világra 15. Nemzetközi szervezetek szerepe: az ENSZ és szakosított szervezetei 16. Nemzetközi szervezetek szerepe: a NATO 17. Nemzetközi integrációk szerepe 18. Az Internet 19. Munkanélküliség és álláskeresés 20. A szakszervezetek 21. A világ demográfiai jelenségei vagy B témakörök / vagy C Gazdasági ismeretek 1. Gazdasági alanyok 2. A vállalkozás alanyai 3. A vállalkozás környezete 4. Cégalapítás és cégbejegyzés 5. KKT, Bt 6. KFT, RT 7. A pénz kialakulása és funkciói 8. Fogalommagyarázatok: GDP, GNP, GDI, GNI 9. Foglalkoztatási viszonyok típusai 10. Munkanélküliség 11. Piac, kereslet, kínálat 12. Marketingstratégiák 13. Fogyasztó a piacgazdaságban 14. Hitelezés 15. Tőzsde 16. Háztartási megtakarítási formák

12 17. Külkereskedelmet korlátozó eszközök 18. Integrációk szintjei 19. Világgazdasági centrumok bemutatása 20. Világgazdasági válságok és a globalizáció 21. A magyar gazdaság helye az Európai Unióban, hungarikumok Vagy C témakörök/ vagy B Pszichológiai ismeretek 1. A pszichológia fogalma és kutatási területei személyiség-lélektan, a fejlődés-lélektan, a szociálpszichológia, az alkalmazott lélektan 2. Pszichológiai iskolák a XX. irányzatai 3. Személyiség-elméletek Hippokratész, Freud, behaviorizmus 4. A pszichológia és a rák, valamint a koszorúér megbetegedések, stressznek 5. Az én és az elhárító mechanizmusok elfojtás, tagadás, racionalizáció, intellektualizáció! 6. Szerepek Zimbardo által végzett álbörtön kísérlet 7. Személyiségvonások, intelligencia, genetika, környezet és társadalom, megismerési funkciókat 8. Észlelés, személyészlelés és tárgyészlelés 9. Emlékezet az emlékek csoportosítása 10. Gyermekek kognitív fejlődése szenzomotoros 11. Emberi kommunikáció Az ember társas lény 12. Tömegkommunikáció közösségképző ereje 13. Kulturális különbségek a kommunikációban az egyes népek szókincse, nyelvhasználata, 14. Szeretet, vonzódás a testi vonzerő és társadalmi szerepek 15. Szükségletek, motivációk, Maslow szükségleti-piramisa 16. Szexualitás, utódgondozás, agresszió a nemek eltérő szexuális motiváció 17. Egyén, csoport 18. A vezető, vezetői típusok 19. Család, gyermek, az anya-gyermek kapcsolat 20. Emberképek, humanista és a behaviorista 21. Lelki betegségek Magyarországon - depresszió, mániás depresszió, skizofrénia, fóbiák Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2014. május

13 Emberismeret- és etika Szóbeli témakörök Erkölcsi lény 1. Embernek lenni: Én és Te 2. Önazonosság önmegvalósítás: emberi szükségletek 3. Önállóság, egymásrautaltság: Robinson Crousoe/ Ryan közlegény megmentése Erkölcsi cselekedet 4. Önismeret-önfegyelem: Mit tehetek? Mi a helyes? 5. Törvény és lelkiismeret: Tízparancsolat 6. Erkölcsösen cselevő ember: Bánk bán-tiborc, Az aranyember Erény és jellem 7. Alapvető erények: lovagi kultúra 8. Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: alapvető emberi jogok + ENSZ: a Gyermekek jogairól 9. Erkölcs és jog illetékessége: Szabályok különleges helyzetekben Társas kapcsolatok 10. Beilleszkedés-szocializáció: együttműködés vagy versengés: Golding A legyek ura 11. Családmodellek, családi szerepek: Nagycsalád vagy szingliség? 12. Konfliktuskezelési módszerek: Márai Gyertyák csonkig égnek 13. Identitás és tolerancia: Sokfélék vagyunk! Erkölcs és társadalom 14. Gazdasági szemlélet: feketegazdaság, ÁFA-s számla 15. Jog a szabadsághoz: A média szerepe a mindennapokban 16. Kommunikáció: Kapcsolatok a modern információk korában: FaceBook Korunk erkölcsi kihívásai 17. Az élethez való viszonyunk: abortusz, eutanázia, klónozás 18. Felelős állattartás: Merle: Majomábécé 19. Technológiai fejlődés és globalizáció-ökológiai etika: tudósok felelőssége: atombomba 20. A jóléti társadalom etikai kihívásai: Fogyasztói társadalom, tudatos vásárló, ökológiai lábnyom Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2014.május Írásbeli projektmunkát kell készíteni! Ajánlott tankönyvek: Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika Szent István Társulat Bp., Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika Kairosz Kiadó, Budapest, A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete:

14 Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az Aranyember Katona József: Bánk bán Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura Ember- és társadalomismeret, etika (Szakközépiskolások számára) I. Az ember természeti és társadalmi lény 1. Defoe: Robinson Cruso életkilátásai 2. A környezet lehetőségei és korlátai a ma embere számára II. Az ember, mint értékelő, erkölcsi lény 3. Az érték fogalma és csoportosítása 4. Értékek ütközése (katona József: Bánk bán) III. Szokás, jog, erkölcs 5. A társadalmi együttélés szabályai 6. Alkotmány eredete és változásai 7. Emberi jogok és diákjogok IV. Közvetlen társadalmi környezetünk 8. Családi munkamegosztás és családi költségvetés 9. Női és férfi társadalmi szerepek, felelős párkapcsolat V. A mi kis ügyeink 10. Csekkek, utalványok kitöltése 11. Kérelem, meghatalmazás, hétköznapi ügyintézés hatóságoknál VI. Munka világa és pályaorientáció 12. Munkaszerződés és elemei 13. Önéletrajz és álláskeresési technikák VII. Társadalmi rétegződés 14. Korfa elemzése 15. Munkaképes-korúak és problémáik 16. Fiatalkori devianciák és megoldási lehetőségeik VIII. Politika világa 17.A mai magyar államszervezet működése 18. A demokratikus jogállam alapelvei IX. Magyarság és Európa

15 19. Határon túli magyarság helyzete és lehetőségei 20. Az Európai Unió intézményrendszere X. Globális kihívások 21. A természeti környezet és a technikai civilizáció 22. Nemzetközi szervezetek szerepe: ENSZ és szakosított szervezetei stb. Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2014.május Írásbeli projektmunkát kell készíteni! A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete: Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az Aranyember Katona József: Bánk bán Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura

16 Filozófia 1, Utópiák 2, A szabad akaratról 3, A szép és a jó 4, Környezetvédelem 5, Állati jogok 6, A rossz problémája: kizárja-e az erkölcsi és a természeti rossz létezése Isten létezését? 7, A szándék etika 8, A következmény etika 9, A test-lélek probléma Descartes-nál 10, A személyes azonosság kérdése 11, Az erény etika kritikája 12, Erkölcs és jog 13, Kant 14. A filozófia témakörei 15, Az erkölcsök eredete 16, Antropológia és istenkép 17, Önzőség és önzetlenség 18, A reinkarnáció tana a filozófiában 19, Az ember helye az élőlények között (filozófiai antropológia) 20, Isten, mint első mozdulatlan mozgató Ajánlott irodalom BOROS Gábor (szerk.): 2007: Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest KECSKÉS Pál: 1981: A bölcselet története, Szent István Társulat, Budapest LENDVAI L. Ferenc: 1985: A filozófia rövid története: a Védáktól Wittgenstein-ig, Kossuth Könyvkiadó, Budapest

17 Földrajz Természetföldrajz 1. A Naprendszer és a Föld 2. A térkép 3. Kőzetlemezek mozgásai és a hegységképződés 4. Belső erők: földrengés, gyűrődések, vetődések 5. Ősmasszívumok 6. Kőzetek csoportosítása 7. A levegő felmelegedése és a csapadékképződés 8. Ciklonok és a frontok 9. Tengeráramlások 10. A tavak 11. Forró övezet éghajlata 12. Meleg mérsékelt öv 13. Valódi mérsékelt öv 14. Afrika természetföldrajzi adottságai 15. Észak-Amerika természetföldrajzi adottságai 16. Északi-középhegység bemutatása 17. Hazánk természeti erőforrásai 18. Magyarország felszíni vizei 19. Hazánk növény és talajtakarója 20. A légkört veszélyeztető források Társadalom- és gazdaságföldrajz 1. A népesedési ciklus 2. Népességrobbanás 3. Világnépesség eloszlása 4. Városszerkezeti övek 5. Mezőgazdasági termelési módok: hagyományos gazdaság 6. Energiahordozók 7. Transznacionális vállalatok 8. A pénz 9. Európai Unió kialakulása 10. Észak-Európa államinak bemutatása 11. Alpi országok: Svájc 12. Perifériák: Egyiptom 13. Japán 14. DK-Ázsiai országok 15. Magyarország korfája 16. Magyarország közlekedési szerkezete 17. Magyar nemzetgazdaság 18. Hazánk idegenforgalmi körzetei

18 19. Magyar szőlő- és borvidékei, zöldség és gyümölcstermesztése 20. Dél-dunántúli régió bemutatása

19 Idegen nyelvek Nappali-, ifjúsági-, esti- és levelező tagozat Angol-, francia nyelv 1. Személyes vonatkozás, család 2. Iskola 3. A munka világa 4. Otthonunk és környezetünk 5. Betegség, egészség, egészséges életmód 6. Szabadidő, szórakozás (mozi, színház, könyvek) 7. Közlekedés; utazás és turizmus 8. Tudomány és technika 9. Emberek és társadalom Idegen nyelv - német 1. Személyes bemutatkozás, család, barátok 2. Iskola, továbbtanulás, jövő 3. A munka világa 4. Étkezés, étkezési szokások 5. Otthonunk és környezetünk 6. Betegség, egészség, egészséges életmód 7. Szabadidő, hobbi (mozi, színház, könyvek), napirend 8. A média világa 9. Sport 10. Közlekedés; utazás 11. Öltözködés, divat, vásárlás 12. Időjárás, évszakok 13. Ünnepek, szokások 14. Utazás 15. Szolgáltatások (postán, gyógyszertárban, benzinkútnál, stb.) 16. Környezetünk és annak védelme

20 Matematika A szóbeli tételek tartalmi szerkezete: A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer 5 nagy témakörét. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok halmaz, halmazműveletek számhalmazok részhalmaz, valódi részhalmaz intervallum ponthalmazok gráfelméleti alapfogalmak állítás és igazságértéke logikai műveletek sorba rendezési problémák kiválasztási problémák 2. Függvények, az analízis elemei függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete alapfüggvények(elsőfokú, másodfokú, abszolút érték, lineáris tört, gyök, exponenciális, logaritmus, szinusz, koszinusz, tangens függvények) függvény-transzformációk függvények elemi tulajdonságai 3. Aritmetika, algebra, számelmélet oszthatóság, oszthatósági szabályok prímszámok,számok prímtényezős felbontása legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös hatványozás és azonosságai számok normálalakja egyenes és fordított arányosság nevezetes szorzatok algebrai törtek egyenletek egyenlőtlenségek egyenletrendszerek diszkrimináns gyöktényezős alak másodfokú egyenlet megoldó-képlete gyökök és együtthatók közötti összefüggés n-edik gyökvonás és azonosságai logaritmus és azonosságai számtani és mértani közép, kapcsolatuk számtani sorozat

21 mértani sorozat 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria háromszögek, háromszög köré és beírt köre, háromszög nevezetes vonalai, négyszögek, sokszögek térelemek távolsága, hajlásszöge Thalesz tétele Pitagorasz tétele egybevágósági transzformációk, a háromszögek egybevágóságának alapesetei, szimmetriatulajdonságok hasonlósági transzformáció, a háromszögek hasonlóságának alapestei szögfelezők, súlyvonalak osztásaránya magasságtétel, befogótétel hegyesszögek, pótszögek szögfüggvényei szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések a szögfüggvények között szinusz tétel, koszinusz tétel trigonometrikus egyenletek vektorok, vektorműveletek vektor hossza, szakasz osztópontjainak koordinátái egyenes helyzetét jellemző adatok egyenes egyenlete kör egyenlete kör érintője két alakzat metszéspontja testek felszíne és térfogata 5. Valószínűség-számítás, statisztika statisztikai adatok ábrázolása, grafikus megjelenítése középértékek átlagtól való eltérések statisztikai mintavétel klasszikus valószínűségi modell, események valószínűsége A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat - a vizsgázó biztosítja nem grafikus kijelzésű számológép - a vizsgázó biztosítja szögmérő, vonalzó, ceruza, toll - a vizsgázó biztosítja

22 A szóbeli tételek tartalmi szerkezete Fizika A tételsor tematikailag lefedi a követelményrendszer 5 nagy témakörét. 1. Mechanika 1.1. Egyenes vonalú mozgások 1.2. Periodikus mozgások 1.3. Newton törvények 1.4. A mechanikai munka, teljesítmény, energia 1.5. Mechanikai hullámok 2. Termikus kölcsönhatások 2.1. Az ideális gáz kinetikus modellje 2.2. Gáz állapotegyenletek 2.3. Energia-megmaradás hőtani folyamatokban, a termodinamika főtételei 2.4. Halmazállapot-változások 3. Elektromos és mágneses kölcsönhatások 3.1. Az elektromos mező 3.2. Egyenáramok 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.4. Az időben változó mágneses mező 3.5. A váltakozó áram 3.6. A fény, mint elektromágneses hullám 4. Atomfizika, magfizika és nukleáris kölcsönhatások 4.1. A fényelektromos jelenség 4.2. Az atom kvantummodellje, kvantumszámok 4.3. Az atommag 4.4. A radioaktivitás 5. Gravitáció, csillagászat 5.1. Csillagászat 5.2. A gravitációs mező Fizika kísérletek 1. tétel Egyenes vonalú mozgások Kísérlet, mérés: A buborék mozgásának vizsgálata a Mikola-csőben Végezzen méréseket annak eldöntése érdekében, hogy a buborék milyen mozgást végez a csőben! Mérje meg a buborék sebességét!

23 Eszközök a kísérlethez méréshez : Állítható hajlásszögű, szögmérővel és beosztásos vonalzóval ellátott Mikola-cső, stopper, milliméterpapír, vonalzó 2. tétel Periodikus mozgások Kísérlet, mérés: Inga lengés idejének vizsgálata. Választhat a következő két mérés között: 1. Vizsgálja meg, hogy függ-e az inga lengésideje az ingára akasztott test tömegétől? VAGY 2. Vizsgálja meg, hogy függ az inga lengésideje az inga hosszától! Eszközök a kísérlethez méréshez : Állvány, inga, testek, a felfüggesztéshez szükséges kiegészítők, stopper, vonalzó. 3. tétel Newton törvényei Kísérlet, mérés: A csúszási súrlódás vizsgálata Választhat a következő két mérés között: 1. Vizsgálja meg, hogy függ a csúszási súrlódási erő a felületeket összenyomó erőtől, valamint a felületek minőségétől! VAGY 2. Mérje meg a csúszó súrlódási együtthatót a fahasáb és az asztallap között! Eszközök a kísérlethez méréshez : Fahasáb egyik oldalán posztóborítással, nehezékek (mérve), rugós erőmérő. 4. tétel A mechanikai munka, teljesítmény, energia Kísérlet, mérés: A lejtő hatásfokának mérése Mérje meg egy testnek egy lejtőn való egyenletes felhúzásához szükséges erőt! Határozza meg a hasznos és a befektetett munkát! Végezzen több mérést úgy, hogy a test tömege változzon, de a csúszási felület maradjon változatlan! Számolja ki a lejtő hatásfokát! Eszközök a kísérlethez méréshez : Lejtő, állvány, téglatest, nehezékek, rugós erőmérő, vonalzó. 5. tétel Mechanikai hullámok

24 Kísérlet, mérés: Keltsen longitudinális és a transzverzális hullámokat, valamint állóhullámokat a lépcsőnjáró (slinky) rugón! Eszközök a kísérlethez méréshez : Lépcsőnjáró rugó 6. tétel Állapotjelzők, az ideális gáz kinetikus modellje Kísérlet, mérés: Mérje meg szabályos időközönként adott mennyiségű melegített víz hőmérsékletét! A mért adatokból határozza meg a folyadék, hűlési görbéjét, és értelmezze a görbe meredekségének változását! Mire tud ebből következtetni? Eszközök a kísérlethez méréshez : Meleg, kb. 3 dl víz, 100 o C-os hőmérő, diós-bürettafogó, állvány, stopper 7. tétel Állapotegyenletek Kísérlet, mérés: Boyle-Mariotte törvény bizonyítása eszközökkel! Eszközök a kísérlethez méréshez : Boyle-Mariotte készülék. 8. tétel Energia-megmaradás hőtani folyamatokban; a termodinamika főtételei Kísérlet, mérés: Határozza meg a megadott szilárd anyagú minta fajhőjét ismert mennyiségű és hőmérsékletű vízzel való termikus egyensúlyra vezető folyamat segítségével! Eszközök a kísérlethez méréshez : Kb. 0,1 kg tömegű fémtárgy (Kb. 20 C -os hőmérsékleten), digitális táramérleg, kb. 1,5 dl víz (kb. 90 C -os hőmérsékleten), folyadékhőmérő, dróthálós kerámialap, kaloriméter, diós-bürettafogó, állvány. 9. tétel Halmazállapot-változások Kísérlet, mérés: Határozza meg a rendelkezésére álló jégmintát felhasználva a jég olvadáshőjét ismert mennyiségű és hőmérsékletű vízzel való termikus egyensúlyra vezető folyamat segítségével! Eszközök a kísérlethez méréshez :

25 Jég (olvadásponton), kb. 3 dl víz (kb. 25 -os hőmérsékleten), folyadékhőmérő, gyorstáramérleg, diósbürettafogó, állvány, üvegbot, nylon zacskó, kalapács, 500 cm3 főzőpohár 10. tétel Az elektromos mező Kísérlet, mérés: Mutassa meg, hogy homogén, állandó keresztmetszetű vezetőn a potenciálesés egyenesen arányos a vezető hosszával! Eszközök a kísérlethez méréshez : Tolóellenállás (hengerfelületre felcsévélt hosszú vezeték szigetelés nélkül), zsebtelep, zsebizzó, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer. 11. tétel Egyenáramok Kísérlet, mérés: Határozza meg egy kiválasztott zsebtelep belső ellenállását az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram mérésével! Eszközök a kísérlethez méréshez : Zsebtelep, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer. 12. tétel Az időben állandó mágneses mező Kísérlet, mérés: Mutassa be a rendelkezésére álló eszközökkel Oersted kísérletét! Készítsen elektromágnest, mutassa be a mezőt kitöltő ferromágneses anyag szerepét! Eszközök a kísérlethez méréshez : Röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, zsebtelep, transzformátortekercs, lemezelt lágyvas-mag, iránytű, acél gombostűk vagy rajzszegek. 13. tétel Az időben változó mágneses mező Kísérlet, mérés: Mutasson be a rendelkezésére álló eszközökkel egy-egy egyszerű példát a mozgási és a nyugalmi indukció jelenségére! Hogyan nyilvánul meg ezekben az esetekben Lenz törvénye? Eszközök a kísérlethez méréshez : Röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer, zsebtelep, transzformátortekercs, lemezelt lágyvas-mag (U-alakú zárótaggal), mágnesrúd. 14. tétel A váltakozó áram Kísérlet, mérés: Mutassa be a generátor-modell kétféle működését: mint áramfejlesztő és mint elektromotor!

26 Eszközök a kísérlethez méréshez : Generátor-modell, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer, zsebtelep. 15. tétel A fény, mint elektromágneses hullám Kísérlet, mérés: Határozza meg a rendelkezésére álló eszközök segítségével a lézermutató által kibocsátott fénysugár hullámhosszát! Eszközök a kísérlethez méréshez : Lézermutató, optikai rács (rácsállandó jelölve), mérőszalag vagy vonalzó, fehér vetítőernyő. 16. tétel A fényelektromos jelenség Kísérlet, mérés: Mérési feladat (adatfeldolgozás): A Planck-állandó meghatározása a fényelektromos jelenség törvényei alapján Egy nátrium fotokatódra beeső fénynek az alábbi táblázatban megadott frekvencia-értékeire az ugyancsak megadott fékezési feszültség értékeket mérték: f (10 14 Hz) U f (V) 0,34 0,75 1,17 1,58 2,00 Ábrázolja grafikusan a fékezési feszültséget a frekvencia függvényében! Határozza meg a kapott egyenes iránytényezőjét! Az Einstein egyenlet felhasználásával határozza meg a Planck-állandó értékét! Eszközök a kísérlethez méréshez : Milliméterpapír, vonalzó. Melléklet a 17. tételhez 7 s 6 s 5 s 7 p 6 p 5 p 66f6f d 5 d 4 d 5 f 4 f 4 s 4 p 3 d 3 s 3 p

27 17. tétel Az atom kvantummodellje, kvantumszámok Kísérlet, mérés: A tételhez csatolt melléklet az energiaszinteket ábrázolja egy több elektront tartalmazó atomban (nem értékarányosan). Miben tér el az ábra a valóságos értékektől? Vizsgálja meg, hogy függ az azonos főkvantumszámhoz tartozó elektronok energiája a mellékkvantumszámtól? A rendelkezésére álló periódusos táblázat segítségével értelmezze annak felépítését, a periódusok szerkezetét! Eszközök a kísérlethez méréshez : Melléklet a 17. tételhez 18. tétel Az atommag kötési energiája Kísérlet, mérés: Adatfeldolgozás: A Nap energiatermelését hidrogénnek héliummá való alakulása biztosítja. Mennyi energia szabadul fel négy protonnak egy héliummaggá való (igen hosszú idő alatt és több lépcsőben lejátszódó) fúziója során? Egy H-atom relatív atomtömege 1,007825, egy He atomé pedig 4, A Naptól egy négyzetméternyi felület egy másodperc alatt az atmoszféra fölött merőlegesen 1,37 kj 26 sugárzási energiát kap. Ebből meghatározható a Nap sugárzási teljesítménye, ez 3,8 10 W. Mennyivel csökken másodpercenként a Nap hidrogénkészlete? Eszközök a kísérlethez méréshez : Adatok, számológép. 19. tétel A radioaktivitás Kísérlet, mérés: Adatfeldolgozás: Régészek ásatásaik során egy fából készült leletre bukkantak. A lelet pontos korának meghatározása végett a fizikusokhoz fordultak segítségért. Azt az ötletet kapták, hogy a lelet szén- 14 aktivitását hasonlítsák össze az ugyanakkora tömegű friss fa szén-14 aktivitásával. A mérést elvégezve azt találták, hogy a lelet aktivitása 60 százaléka a friss fáénak. Vajon milyen régi a lelet? (A C-14 felezési ideje 5730 év.) A lelet korának meghatározásához alkalmazza a radioaktív bomlástörvényt! Eszközök a kísérlethez méréshez : Zsebszámológép használható.

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben