I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint valkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény 14. (6) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet alkalmazási köre 1. E rendelet hatálya az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző a) természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint b) valkozások képesítésére terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. felkészítő tanfolyam: az F-Gáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges, szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozó képzés; 2. F-Gáz képzési megapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes személy között megkötött szerződés, amely meghatározza az F-Gáz képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamon való részvétel feltételeit, a tanfolyamon résztvevő jogait és kötelezettségeit; 3. F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenység; 4. HKKK: hatósági képzési és képesítési követelmény, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének, egymásra épülésének, feldolgozásának koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetőbb módszereit, eszközeit összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal; 5. képesítési kategória: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák; 6. képzés: a HR és MR szektorban tevékenységet folytatni szándékozó természetes személyek e rendelet szerinti oktatási vizsgáztatási folyamaton való részvétele az R. 26. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére való képesítés céljából; 7. képzési megapodás: a Hatóság és a képző szerv közötti határozott idejű megapodás, amely meghatározza a képző szerv által megvalósítani kívánt, az F-Gáz képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyam személyi-tárgyi-műszaki és egyéb, a felek számára meghatározó jelentőséggel bíró feltételeket, jogokat és kötelezettségeket; 8. képző szerv: a Hatóság jóváhagyásával rendelkező, a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény ban meghatározott gazdálkodó szervezet vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény; 9. képző szerv azonosító: a Hatóság által meghatározott, a képző szervet egyértelműen azonosító szám; 10. középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség;

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés feltételeként meghatározott korábban megszerzett képesítés, szakképesítés. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az R. rendelkezései az irányadóak. 3. Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyképesítések 3. (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység végzésére jogosítanak. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett kompetenciák a másik kategóriára vonatkozó képzés során beszámíthatók, amennyiben azok dokumentációval megfelelően és hitelesen igazoltak. (3) Megfelelő és hiteles igazolásnak kell tekinteni, ha az adott kompetenciára vonatkozó, korábban már megtartott képzést és sikeres vizsgát az e rendeletben előírt formában, az adott képzés megtartására jogosult képző intézmény dokumentálta. II. FEJEZET A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. A képzési rendszer felépítése 4. (1) A képzési rendszer a) felkészítő képzésből, amely aa) felkészítő tanfolyamból és ab) felkészítő vizsgából; b) F-Gáz tanfolyamból és F-Gáz záróvizsgából, amely ba) e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, bb) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, bc) Klímagáz adatbázis oktatásból és bd) F-Gáz záróvizsgából; c) F-Gáz képesítésből és d) képesítést megújító szakmai továbbképzésből. (2) Természetes személy eredményes F-Gáz záróvizsgát követően érvényes képesítési tanúsítvány birtokában képesített valkozással fennó jogviszony keretében jogosult F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére. (3) A Hatóság által a személyeknek az R. 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott hatósági képesítési tanúsítvány megfelel: a) a 303/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, b) a 305/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, c) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, valamint d) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képesítési igazolásnak. 5. A képzés szervezése és engedélyezése 5. (1) A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik. (2) A képzés térítésköteles. (3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önóan végzi, vagy ezzel képzési megapodás keretében képző szervet is megbízhat, amely a) a képzés helyét és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani képes,

3 17172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő színvonalát folyamatosan biztosítani képes és c) a képzésben résztvevő oktatóknak a Hatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételének lehetőségét biztosítja. (4) Képző szerv kizárólag képzési megapodás keretében folytathat képzést, amely megapodást a Hatóság a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzített képző szerv azonosítója alatt köteles 5 évig megőrizni. (5) A képzési megapodás alapján az ország egész területén végezhető képzés a (3) bekezdésben foglalt feltételek biztosításával. (6) A Hatóság önóan vagy képző szervek bevonásával gondoskodik: a) a képzéshez szükséges oktatókról, b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről, c) az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról, d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről, e) a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről, f) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről. (7) A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (8) A képző szervek a képzési megapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni. 6. (1) A Hatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év decemberében közleményt jelentet meg honlapján, amely tartalmazza a jelentkezéssel, képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a képző szervek nevét és elérhetőségeiket. (2) A képzésen résztvevő személy a Hatósággal F-Gáz képzési megapodást köt, amelyet a Hatóság köteles öt évig megőrizni. (3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről. 7. (1) Az F-Gáz képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, amelyek alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére. (2) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a Hatóság által kiadott HKKK szerint kell megtartani. A képzés során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, az adatbázisban tárolt dokumentumokat kell alkalmazni. (3) A képzésben résztvevők számára a HKKK-ban meghatározott tanórákon kötelező a részvétel, amit ha a képzést képző szerv folytatja le a képző szerv igazol a Hatóság felé. (4) A képzés során a Hatóság köteles a képzésben résztvevők számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani. (5) A képzésben résztvevők legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt. A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását. (6) A távoktatás keretében megvalósuló tanfolyamokon és a képesítést megújító továbbképzésen való részvétel létszámkeret meghatározása nélkül történik. 6. A képzésre jelentkezés szabályai 8. (1) A képzésben az a személy vehet részt, aki a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és b) a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek. (2) A képzésre történő jelentkezéskor a jelentkező a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja: a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiított bizonyítvány, b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat, c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy d) más uniós tagam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (3) A szakmai előképzettséget felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a Kompetencia Bizottság véleményének ismeretében a Hatóság egyedileg határozza meg a képzésre történő jelentkezetést megelőzően benyújtott kérelemre. (4) A Hatóság a korábban már megszerzett képesítési jogosultságokat nyilvántartja. (5) Az adatbázisban történő regisztrációt követően, a 3. melléklet szerinti jelentkezési adatlap kitöltésével lehet képzésre jelentkezni. A jelentkezési adatlapot az adatbázisban elektronikusan kell kitölteni. (6) A képzésre legalább a képzés időpontját megelőző 30 nappal korábban jelentkezni kell. Ettől eltérést a Hatóság kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben engedélyez. (7) A jelentkező a jelentkezés során az adatbázisban rögzített listából választhatja ki a megszerezni kívánt képesítési kategóriának megfelelő képzést és képző szervet. (8) A jelentkező köteles a 3. melléklet szerinti, elektronikusan kitöltött adatlapot a (2) bekezdés szerinti és szükséges igazolások másolataival együtt a Hatóságnak az adott tanfolyam időpontját megelőző legalább 25 nappal írásban megküldeni. 9. (1) A Hatóság a 8. (8) bekezdés szerint okiratok kézhezvételét követő 5 napon belül szükség szerint a szakterületileg illetékes R. szerinti Kompetencia Bizottsággal együttműködve megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján a Hatóság az értékelés eredményeként a jelentkező által kiválasztott képzésre való jelentkezést az adatbázisban véglegesíti vagy azt elutasítja. (2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés megszerzéséhez, arról a Hatóság írásban tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is feltüntet. (3) A jelentkező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatbázisban a módosítás elfogadásával vagy elutasításával elektronikusan nyilatkozni a képzésre való jelentkezésének véglegesítéséről. A határidő elteltét követően a Hatóság törli az adott jelentkezést. (4) A jelentkezés elfogadása esetén a Hatóság a jelentkező részére a véglegesítést követően a 4. mellékletben foglalt igazolást ítja ki, és postai úton megküldött levelében felhívja a jelentkezési díj és az adott tanfolyam díjának befizetésére, valamint tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről. (5) Ha a jelentkező által megjelölt képző szervnél tanfolyam nem indul, a Hatóság a jelentkezőket a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen. (6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv kijelölésével az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet. III. FEJEZET AZ F-GÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI 7. A felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga 10. (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettségi feltétellel, az F-Gáz tanfolyamot és F-Gáz záróvizsgát megelőzően felkészítő tanfolyamon vesz részt. (2) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez kötelező F-Gáz záróvizsga elvégzéséhez a szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot és pályamódosítást elősegíti és megkönnyíti. (3) A felkészítő tanfolyamok megnevezését, felépítését és követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. (4) A felkészítő tanfolyam lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent a HKKK-ban rögzítettek szerint. (5) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt vagy

5 17174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően. (8) Aki a felkészítő vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 11. A Hatóság a sikeres vizsgáról a vizsgázó részére Szakmai előképzettséget tanúsító igazolás -t bocsát ki, amely tartalmazza: a) a Hatóság megnevezését, b) az igazolás birtokosának ba) teljes nevét, bb) születési helyét és idejét, bc) anyja nevét, c) a szakmai előképzettség megnevezését és azon R. szerinti képesítési kategóriát, amely megszerzéséhez az igazolás jogosultságot jelent, d) a kiítás dátumát és e) a Hatóság hivatalos aláírását. 8. Az F-Gáz tanfolyam és az F-Gáz záróvizsga 12. (1) Az F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga a) távoktatás keretében megvalósuló e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, b) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, c) Klímagáz adatbázis oktatásból és d) F-Gáz záróvizsgából. (2) Az F-Gáz tanfolyamon olyan természetes személy vehet részt, aki a) felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett, vagy b) a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel igazoltan rendelkezik. (3) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos hazai jogszabályokat és releváns szabványokat, valamint az adatbázis rendszerét és kezelését. 13. (1) A képesítési kategóriának megfelelő F-Gáz tanfolyamon való részvételhez a képzésben résztvevőnek az adatbázisban az F-Gáz tanfolyam kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívására meg kell fizetnie az F-Gáz tanfolyam díját. (2) A Hatóság a tanfolyam díjának igazolt befizetését követően tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam oktatási tematikájáról és a képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé teszi az e-klímagáz távoktatás tananyagát az adatbázisban. (3) Az e-klímagáz távoktatás távtanulás keretében teljesítendő, amely távoktatás e-klímagáz vizsgával zárul. 14. (1) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz távoktatást az F-Gáz tanfolyamra való jelentkezést követő három hónapon belül el kell végeznie és sikeres e-klímagáz vizsgát kell tennie. (2) A sikeres e-klímagáz vizsga és F-Gáz záróvizsga időpontja között legfeljebb hat hónap telhet el. (3) Az e-klímagáz vizsgán a képzésben résztvevőnek számot kell adnia a hazai és uniós, valamint nemzetközi klímagázokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről és szabályozásról, a HR és MR szektorral szemben támasztott követelményekről, a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (4) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz vizsgát távoktatás keretében az adatbázison keresztül kell teljesíteni meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján. 15. (1) Az e-klímagáz vizsgát a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli az adatbázis. (2) A minősítést az adatbázis automatikusan átvezeti a képzésben résztvevő elektronikus vizsga adatlapjára. (3) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében az e-klímagáz vizsgát a vizsgázó az e-klímagáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. (4) Aki az e-klímagáz vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 16. (1) A képzésben résztvevő az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción kizárólag az e-klímagáz vizsga megfelelt eredménnyel történő igazolt teljesítésével vehet részt. (2) Az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáció célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott órákon elmélyítse a felkészítő tanfolyamon és e-klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretek és tudás gyakorlati készségét. (3) A Klímagáz adatbázis oktatás célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti adatbázishasználatot és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és jogosultságot készség szinten alkalmazza és ismerje. (4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki a) sikeres e-klímagáz vizsgát tett, b) részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és c) részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson. 17. (1) Az F-Gáz záróvizsga szóbeli és gyakorlati részből. (2) Az F-Gáz vizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretekből, tudásból és gyakorlatból, a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből, valamint az adatbázissal kapcsolatos követelményekről, annak gyakorlati alkalmazásából. (3) Az F-Gáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező tanárok. A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (4) Az F-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (5) A megfelelt szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKV tartalmazza. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az F-Gáz záróvizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, új F-Gáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó F-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható. (8) Aki az F-Gáz záróvizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. (9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának és igényének figyelembe vételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időtartamon belül is szervezhető vizsga. A vizsgaidőpontokat és helyszíneket a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

7 17176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám 9. Képesítést megújító továbbképzés 18. (1) Az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat a képesített személyeknek a megújító továbbképzéseken történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell. (2) A megújító továbbképzés a) a Hatóság által szervezett éves továbbképzésből (a továbbiakban: éves hatósági továbbképzés) és b) egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által más szervezet számára engedélyezett továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés). (3) A megújító továbbképzés célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések naprakészen tartása, uniós és hazai jogszabályi változások megismertetése és alkalmazásuk bemutatása, a hatósági és uniós jelentéstételi-adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerekkel, valamint az új F-ÜHG-kal kapcsolatos technológiák valamint azok alternatív technológiákkal, vagy helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. 19. (1) Az éves hatósági továbbképzésen a részvétel kötelező. A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. (2) Az éves hatósági továbbképzés megvalósulhat E-learning továbbképzés keretein belül vagy személyes részvétellel. A szakmai továbbképzést ha az más szervezet szervezésében kerül megtartásra a Hatóság a szakmai továbbképzés tartalmának előzetes megismerését követően hagyja jóvá. (3) A szakmai továbbképzésekért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság határozza meg szakmai továbbképzésenként, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg. (4) A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az időbeli hatályát, aki a) az éves hatósági továbbképzésen évente részt vesz és b) szakmai továbbképzéseken évente igazoltan legalább 50 kreditpontot gyűjt össze figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is. (5) A (4) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megapítja a tanúsítvány időbeli hatályának meghosszabbítását és átvezeti az adatbázisban. (6) A (4) bekezdésben meghatározott éves 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok nem vesznek el, azok a következő évre átvihetőek abban az esetben, ha az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy évente részt vett az éves hatósági továbbképzésen. (7) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személyt kizárólag akkor illeti meg, ha a képesítési tanúsítványa megszerzését követő minden évben részt vesz az éves hatósági továbbképzésen. (8) Aki az éves hatósági továbbképzésen önhibáján kívül nem tudott részt venni, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül. (9) Ha a Hatóság az igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, és a mulasztó az adott évben legalább 50 kreditpontot gyűjtött, úgy a (4) és (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának van helye. 20. (1) A más szervezet szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a szervezetnek a Hatóságnál írásban be kell jelentenie és az adatbázisban az ott meghatározott adatok megadásával rögzítenie kell. (2) A szakmai továbbképzésen résztvevőknek az adatbázisban, az adott szakmai továbbképzésre regisztrálniuk kell. Az adott szakmai továbbképzésre történő regisztráció egyszeri díj megfizetéséhez kötött a 6. mellékletben meghatározottak szerint. (3) A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a szakmai továbbképzést szervező szervezet szakmai továbbképzési tervet készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet meg kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 60 nappal. (4) Szakmai továbbképzést más szervezet a szakmai továbbképzés tartalmának Hatóság általi előzetes megismerését és jóváhagyását követően szervezhet.

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (5) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és alternatív technológiák megismertetésére. (6) A szakmai továbbképzés befejezését követően a szervező az adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és elektronikusan megküldi a Hatóság számára a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott jelenléti ívet a kreditpontok adatbázisban való átvezetése céljából. 21. (1) Aki nem teljesíti a 19. (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő időpontjától számított három éven belül a ban meghatározott eljárásrend szerinti e-klímagáz távoktatáson és az azt lezáró e-klímagáz vizsgán vesz részt az e -ban foglalt eltérésekkel. (2) Az e-klímagáz távoktatás az adatbázis gyakorlati alkalmazását bemutató egy napos gyakorlati foglalkozással zárul. (3) Az e-klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti és gyakorlati ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív technológiákkal, valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. (4) Az e-klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívása szerint megfizetnie az e-klímagáz távoktatás díját. (5) Az e-klímagáz távoktatás konzultációval és E-vizsgával zárul, az E-vizsga időpontja és a távoktatás díjának befizetése között legfeljebb egy hónap telhet el. (6) A képzésben résztvevőnek az E-vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében. (7) A sikeres E-vizsga a képesítési tanúsítvány érvényességi idejének három évvel történő meghosszabbítását eredményezi. (8) A (7) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. (5) bekezdése szerint jár el. 22. A képesített személy képesítési tanúsítványa a a benne foglalt határidővel hatályát veszti, ha nem tesz eleget a 19. (4) vagy 21. (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési kötelezettségének, és új képesítési tanúsítványt F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga teljesítését követően az általános eljárásrendben szerezhet. IV. FEJEZET A KÉPZÉS, KÉPESÍTÉS ÉS VIZSGADÍJ, VALAMINT A KÉPESÍTÉST MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉSI DÍJ MÉRTÉKE 10. A tanfolyamok díjai 23. (1) A Hatóság vagy képző szerv által megtartott képzés díjköteles. A képzéssel, képesítéssel és vizsgáztatással, valamint a képesítést megújító továbbképzéssel kapcsolatban a 6. mellékletben meghatározott díjakat a Hatóság számára kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlára. (2) Az R. szerinti képesítési kategória végzésére jogosító F-Gáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga díjából, amelyet a Hatóság felhívása alapján kell megfizetni. 24. (1) A Hatóság képzési rendszerében megtartott tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a Hatóság számára a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg. (2) A jelentkezési díj csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Hatóság a 9. -ban foglalt igazolás kiítását követő három hónapon belül nem tudja biztosítani. 25. (1) A tanfolyamok díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság felhívása alapján, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve a) az adatbázis által generált jelentkezési ügyfélszámot, b) a tanfolyam kódját és c) a tanfolyam díj megjelölést.

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

T/4020. számú törvényjavaslat

T/4020. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4020. számú törvényjavaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben