I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint valkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény 14. (6) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet alkalmazási köre 1. E rendelet hatálya az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző a) természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint b) valkozások képesítésére terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. felkészítő tanfolyam: az F-Gáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges, szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozó képzés; 2. F-Gáz képzési megapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes személy között megkötött szerződés, amely meghatározza az F-Gáz képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamon való részvétel feltételeit, a tanfolyamon résztvevő jogait és kötelezettségeit; 3. F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenység; 4. HKKK: hatósági képzési és képesítési követelmény, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének, egymásra épülésének, feldolgozásának koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetőbb módszereit, eszközeit összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal; 5. képesítési kategória: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák; 6. képzés: a HR és MR szektorban tevékenységet folytatni szándékozó természetes személyek e rendelet szerinti oktatási vizsgáztatási folyamaton való részvétele az R. 26. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére való képesítés céljából; 7. képzési megapodás: a Hatóság és a képző szerv közötti határozott idejű megapodás, amely meghatározza a képző szerv által megvalósítani kívánt, az F-Gáz képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyam személyi-tárgyi-műszaki és egyéb, a felek számára meghatározó jelentőséggel bíró feltételeket, jogokat és kötelezettségeket; 8. képző szerv: a Hatóság jóváhagyásával rendelkező, a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény ban meghatározott gazdálkodó szervezet vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény; 9. képző szerv azonosító: a Hatóság által meghatározott, a képző szervet egyértelműen azonosító szám; 10. középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség;

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés feltételeként meghatározott korábban megszerzett képesítés, szakképesítés. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az R. rendelkezései az irányadóak. 3. Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyképesítések 3. (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység végzésére jogosítanak. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett kompetenciák a másik kategóriára vonatkozó képzés során beszámíthatók, amennyiben azok dokumentációval megfelelően és hitelesen igazoltak. (3) Megfelelő és hiteles igazolásnak kell tekinteni, ha az adott kompetenciára vonatkozó, korábban már megtartott képzést és sikeres vizsgát az e rendeletben előírt formában, az adott képzés megtartására jogosult képző intézmény dokumentálta. II. FEJEZET A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. A képzési rendszer felépítése 4. (1) A képzési rendszer a) felkészítő képzésből, amely aa) felkészítő tanfolyamból és ab) felkészítő vizsgából; b) F-Gáz tanfolyamból és F-Gáz záróvizsgából, amely ba) e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, bb) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, bc) Klímagáz adatbázis oktatásból és bd) F-Gáz záróvizsgából; c) F-Gáz képesítésből és d) képesítést megújító szakmai továbbképzésből. (2) Természetes személy eredményes F-Gáz záróvizsgát követően érvényes képesítési tanúsítvány birtokában képesített valkozással fennó jogviszony keretében jogosult F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére. (3) A Hatóság által a személyeknek az R. 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott hatósági képesítési tanúsítvány megfelel: a) a 303/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, b) a 305/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, c) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, valamint d) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képesítési igazolásnak. 5. A képzés szervezése és engedélyezése 5. (1) A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik. (2) A képzés térítésköteles. (3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önóan végzi, vagy ezzel képzési megapodás keretében képző szervet is megbízhat, amely a) a képzés helyét és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani képes,

3 17172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő színvonalát folyamatosan biztosítani képes és c) a képzésben résztvevő oktatóknak a Hatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételének lehetőségét biztosítja. (4) Képző szerv kizárólag képzési megapodás keretében folytathat képzést, amely megapodást a Hatóság a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzített képző szerv azonosítója alatt köteles 5 évig megőrizni. (5) A képzési megapodás alapján az ország egész területén végezhető képzés a (3) bekezdésben foglalt feltételek biztosításával. (6) A Hatóság önóan vagy képző szervek bevonásával gondoskodik: a) a képzéshez szükséges oktatókról, b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről, c) az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról, d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről, e) a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről, f) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről. (7) A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (8) A képző szervek a képzési megapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni. 6. (1) A Hatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év decemberében közleményt jelentet meg honlapján, amely tartalmazza a jelentkezéssel, képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a képző szervek nevét és elérhetőségeiket. (2) A képzésen résztvevő személy a Hatósággal F-Gáz képzési megapodást köt, amelyet a Hatóság köteles öt évig megőrizni. (3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről. 7. (1) Az F-Gáz képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, amelyek alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére. (2) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a Hatóság által kiadott HKKK szerint kell megtartani. A képzés során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, az adatbázisban tárolt dokumentumokat kell alkalmazni. (3) A képzésben résztvevők számára a HKKK-ban meghatározott tanórákon kötelező a részvétel, amit ha a képzést képző szerv folytatja le a képző szerv igazol a Hatóság felé. (4) A képzés során a Hatóság köteles a képzésben résztvevők számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani. (5) A képzésben résztvevők legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt. A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását. (6) A távoktatás keretében megvalósuló tanfolyamokon és a képesítést megújító továbbképzésen való részvétel létszámkeret meghatározása nélkül történik. 6. A képzésre jelentkezés szabályai 8. (1) A képzésben az a személy vehet részt, aki a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és b) a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek. (2) A képzésre történő jelentkezéskor a jelentkező a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja: a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiított bizonyítvány, b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat, c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy d) más uniós tagam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (3) A szakmai előképzettséget felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a Kompetencia Bizottság véleményének ismeretében a Hatóság egyedileg határozza meg a képzésre történő jelentkezetést megelőzően benyújtott kérelemre. (4) A Hatóság a korábban már megszerzett képesítési jogosultságokat nyilvántartja. (5) Az adatbázisban történő regisztrációt követően, a 3. melléklet szerinti jelentkezési adatlap kitöltésével lehet képzésre jelentkezni. A jelentkezési adatlapot az adatbázisban elektronikusan kell kitölteni. (6) A képzésre legalább a képzés időpontját megelőző 30 nappal korábban jelentkezni kell. Ettől eltérést a Hatóság kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben engedélyez. (7) A jelentkező a jelentkezés során az adatbázisban rögzített listából választhatja ki a megszerezni kívánt képesítési kategóriának megfelelő képzést és képző szervet. (8) A jelentkező köteles a 3. melléklet szerinti, elektronikusan kitöltött adatlapot a (2) bekezdés szerinti és szükséges igazolások másolataival együtt a Hatóságnak az adott tanfolyam időpontját megelőző legalább 25 nappal írásban megküldeni. 9. (1) A Hatóság a 8. (8) bekezdés szerint okiratok kézhezvételét követő 5 napon belül szükség szerint a szakterületileg illetékes R. szerinti Kompetencia Bizottsággal együttműködve megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján a Hatóság az értékelés eredményeként a jelentkező által kiválasztott képzésre való jelentkezést az adatbázisban véglegesíti vagy azt elutasítja. (2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés megszerzéséhez, arról a Hatóság írásban tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is feltüntet. (3) A jelentkező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatbázisban a módosítás elfogadásával vagy elutasításával elektronikusan nyilatkozni a képzésre való jelentkezésének véglegesítéséről. A határidő elteltét követően a Hatóság törli az adott jelentkezést. (4) A jelentkezés elfogadása esetén a Hatóság a jelentkező részére a véglegesítést követően a 4. mellékletben foglalt igazolást ítja ki, és postai úton megküldött levelében felhívja a jelentkezési díj és az adott tanfolyam díjának befizetésére, valamint tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről. (5) Ha a jelentkező által megjelölt képző szervnél tanfolyam nem indul, a Hatóság a jelentkezőket a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen. (6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv kijelölésével az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet. III. FEJEZET AZ F-GÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI 7. A felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga 10. (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettségi feltétellel, az F-Gáz tanfolyamot és F-Gáz záróvizsgát megelőzően felkészítő tanfolyamon vesz részt. (2) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez kötelező F-Gáz záróvizsga elvégzéséhez a szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot és pályamódosítást elősegíti és megkönnyíti. (3) A felkészítő tanfolyamok megnevezését, felépítését és követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. (4) A felkészítő tanfolyam lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent a HKKK-ban rögzítettek szerint. (5) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt vagy

5 17174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően. (8) Aki a felkészítő vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 11. A Hatóság a sikeres vizsgáról a vizsgázó részére Szakmai előképzettséget tanúsító igazolás -t bocsát ki, amely tartalmazza: a) a Hatóság megnevezését, b) az igazolás birtokosának ba) teljes nevét, bb) születési helyét és idejét, bc) anyja nevét, c) a szakmai előképzettség megnevezését és azon R. szerinti képesítési kategóriát, amely megszerzéséhez az igazolás jogosultságot jelent, d) a kiítás dátumát és e) a Hatóság hivatalos aláírását. 8. Az F-Gáz tanfolyam és az F-Gáz záróvizsga 12. (1) Az F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga a) távoktatás keretében megvalósuló e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, b) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, c) Klímagáz adatbázis oktatásból és d) F-Gáz záróvizsgából. (2) Az F-Gáz tanfolyamon olyan természetes személy vehet részt, aki a) felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett, vagy b) a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel igazoltan rendelkezik. (3) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos hazai jogszabályokat és releváns szabványokat, valamint az adatbázis rendszerét és kezelését. 13. (1) A képesítési kategóriának megfelelő F-Gáz tanfolyamon való részvételhez a képzésben résztvevőnek az adatbázisban az F-Gáz tanfolyam kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívására meg kell fizetnie az F-Gáz tanfolyam díját. (2) A Hatóság a tanfolyam díjának igazolt befizetését követően tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam oktatási tematikájáról és a képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé teszi az e-klímagáz távoktatás tananyagát az adatbázisban. (3) Az e-klímagáz távoktatás távtanulás keretében teljesítendő, amely távoktatás e-klímagáz vizsgával zárul. 14. (1) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz távoktatást az F-Gáz tanfolyamra való jelentkezést követő három hónapon belül el kell végeznie és sikeres e-klímagáz vizsgát kell tennie. (2) A sikeres e-klímagáz vizsga és F-Gáz záróvizsga időpontja között legfeljebb hat hónap telhet el. (3) Az e-klímagáz vizsgán a képzésben résztvevőnek számot kell adnia a hazai és uniós, valamint nemzetközi klímagázokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről és szabályozásról, a HR és MR szektorral szemben támasztott követelményekről, a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (4) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz vizsgát távoktatás keretében az adatbázison keresztül kell teljesíteni meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján. 15. (1) Az e-klímagáz vizsgát a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli az adatbázis. (2) A minősítést az adatbázis automatikusan átvezeti a képzésben résztvevő elektronikus vizsga adatlapjára. (3) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében az e-klímagáz vizsgát a vizsgázó az e-klímagáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. (4) Aki az e-klímagáz vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 16. (1) A képzésben résztvevő az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción kizárólag az e-klímagáz vizsga megfelelt eredménnyel történő igazolt teljesítésével vehet részt. (2) Az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáció célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott órákon elmélyítse a felkészítő tanfolyamon és e-klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretek és tudás gyakorlati készségét. (3) A Klímagáz adatbázis oktatás célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti adatbázishasználatot és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és jogosultságot készség szinten alkalmazza és ismerje. (4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki a) sikeres e-klímagáz vizsgát tett, b) részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és c) részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson. 17. (1) Az F-Gáz záróvizsga szóbeli és gyakorlati részből. (2) Az F-Gáz vizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretekből, tudásból és gyakorlatból, a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből, valamint az adatbázissal kapcsolatos követelményekről, annak gyakorlati alkalmazásából. (3) Az F-Gáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező tanárok. A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (4) Az F-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (5) A megfelelt szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKV tartalmazza. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az F-Gáz záróvizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, új F-Gáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó F-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható. (8) Aki az F-Gáz záróvizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. (9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának és igényének figyelembe vételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időtartamon belül is szervezhető vizsga. A vizsgaidőpontokat és helyszíneket a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

7 17176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám 9. Képesítést megújító továbbképzés 18. (1) Az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat a képesített személyeknek a megújító továbbképzéseken történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell. (2) A megújító továbbképzés a) a Hatóság által szervezett éves továbbképzésből (a továbbiakban: éves hatósági továbbképzés) és b) egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által más szervezet számára engedélyezett továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés). (3) A megújító továbbképzés célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések naprakészen tartása, uniós és hazai jogszabályi változások megismertetése és alkalmazásuk bemutatása, a hatósági és uniós jelentéstételi-adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerekkel, valamint az új F-ÜHG-kal kapcsolatos technológiák valamint azok alternatív technológiákkal, vagy helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. 19. (1) Az éves hatósági továbbképzésen a részvétel kötelező. A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. (2) Az éves hatósági továbbképzés megvalósulhat E-learning továbbképzés keretein belül vagy személyes részvétellel. A szakmai továbbképzést ha az más szervezet szervezésében kerül megtartásra a Hatóság a szakmai továbbképzés tartalmának előzetes megismerését követően hagyja jóvá. (3) A szakmai továbbképzésekért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság határozza meg szakmai továbbképzésenként, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg. (4) A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az időbeli hatályát, aki a) az éves hatósági továbbképzésen évente részt vesz és b) szakmai továbbképzéseken évente igazoltan legalább 50 kreditpontot gyűjt össze figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is. (5) A (4) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megapítja a tanúsítvány időbeli hatályának meghosszabbítását és átvezeti az adatbázisban. (6) A (4) bekezdésben meghatározott éves 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok nem vesznek el, azok a következő évre átvihetőek abban az esetben, ha az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy évente részt vett az éves hatósági továbbképzésen. (7) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személyt kizárólag akkor illeti meg, ha a képesítési tanúsítványa megszerzését követő minden évben részt vesz az éves hatósági továbbképzésen. (8) Aki az éves hatósági továbbképzésen önhibáján kívül nem tudott részt venni, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül. (9) Ha a Hatóság az igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, és a mulasztó az adott évben legalább 50 kreditpontot gyűjtött, úgy a (4) és (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának van helye. 20. (1) A más szervezet szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a szervezetnek a Hatóságnál írásban be kell jelentenie és az adatbázisban az ott meghatározott adatok megadásával rögzítenie kell. (2) A szakmai továbbképzésen résztvevőknek az adatbázisban, az adott szakmai továbbképzésre regisztrálniuk kell. Az adott szakmai továbbképzésre történő regisztráció egyszeri díj megfizetéséhez kötött a 6. mellékletben meghatározottak szerint. (3) A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a szakmai továbbképzést szervező szervezet szakmai továbbképzési tervet készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet meg kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 60 nappal. (4) Szakmai továbbképzést más szervezet a szakmai továbbképzés tartalmának Hatóság általi előzetes megismerését és jóváhagyását követően szervezhet.

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (5) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és alternatív technológiák megismertetésére. (6) A szakmai továbbképzés befejezését követően a szervező az adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és elektronikusan megküldi a Hatóság számára a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott jelenléti ívet a kreditpontok adatbázisban való átvezetése céljából. 21. (1) Aki nem teljesíti a 19. (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő időpontjától számított három éven belül a ban meghatározott eljárásrend szerinti e-klímagáz távoktatáson és az azt lezáró e-klímagáz vizsgán vesz részt az e -ban foglalt eltérésekkel. (2) Az e-klímagáz távoktatás az adatbázis gyakorlati alkalmazását bemutató egy napos gyakorlati foglalkozással zárul. (3) Az e-klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti és gyakorlati ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív technológiákkal, valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. (4) Az e-klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívása szerint megfizetnie az e-klímagáz távoktatás díját. (5) Az e-klímagáz távoktatás konzultációval és E-vizsgával zárul, az E-vizsga időpontja és a távoktatás díjának befizetése között legfeljebb egy hónap telhet el. (6) A képzésben résztvevőnek az E-vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében. (7) A sikeres E-vizsga a képesítési tanúsítvány érvényességi idejének három évvel történő meghosszabbítását eredményezi. (8) A (7) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. (5) bekezdése szerint jár el. 22. A képesített személy képesítési tanúsítványa a a benne foglalt határidővel hatályát veszti, ha nem tesz eleget a 19. (4) vagy 21. (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési kötelezettségének, és új képesítési tanúsítványt F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga teljesítését követően az általános eljárásrendben szerezhet. IV. FEJEZET A KÉPZÉS, KÉPESÍTÉS ÉS VIZSGADÍJ, VALAMINT A KÉPESÍTÉST MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉSI DÍJ MÉRTÉKE 10. A tanfolyamok díjai 23. (1) A Hatóság vagy képző szerv által megtartott képzés díjköteles. A képzéssel, képesítéssel és vizsgáztatással, valamint a képesítést megújító továbbképzéssel kapcsolatban a 6. mellékletben meghatározott díjakat a Hatóság számára kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlára. (2) Az R. szerinti képesítési kategória végzésére jogosító F-Gáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga díjából, amelyet a Hatóság felhívása alapján kell megfizetni. 24. (1) A Hatóság képzési rendszerében megtartott tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a Hatóság számára a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg. (2) A jelentkezési díj csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Hatóság a 9. -ban foglalt igazolás kiítását követő három hónapon belül nem tudja biztosítani. 25. (1) A tanfolyamok díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság felhívása alapján, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve a) az adatbázis által generált jelentkezési ügyfélszámot, b) a tanfolyam kódját és c) a tanfolyam díj megjelölést.

T/4020. számú törvényjavaslat

T/4020. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4020. számú törvényjavaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

Kiket és miért kell képesíteni?

Kiket és miért kell képesíteni? A személyzet képesítése Kiket és miért kell képesíteni? Ki végzi a képesítést? Kik a közreműködők? Mi a képesítések előfeltétele? Hogyan történik? Mennyiért? Hol és hogyan lehet jelentkezni? 1 Kiket és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I.

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I. TÁJÉKOZTATÓ OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I./00371 2015. május 16. BUDAPEST Jelentkezési határidő: 2015. május

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Page 1 of 5 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete A Reflex Autósiskola vállalási feltételei I. Az iskola szervezete Az iskola gazdasági formája: Egyéni vállalkozás Okmányirodai nyilvántartási szám: 8912306 Adószám: 76908721-1-27 Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Telefon: 06 30 863 1038 E-mail:iroda@ipmacert.hu

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 1. Jelentkezési lap és mellékletei A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag Szerző: Dányi Lászlóné Szakmai lektor: Salusinszky András Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tájékoztató. 1.Uniós jogszabályok

Tájékoztató. 1.Uniós jogszabályok Tájékoztató a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet végrehajtása kapcsán a telepített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú, valamint a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban a HLH-Monitoring Nonprofit

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben