I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint valkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény 14. (6) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet alkalmazási köre 1. E rendelet hatálya az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző a) természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint b) valkozások képesítésére terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. felkészítő tanfolyam: az F-Gáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges, szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozó képzés; 2. F-Gáz képzési megapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes személy között megkötött szerződés, amely meghatározza az F-Gáz képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamon való részvétel feltételeit, a tanfolyamon résztvevő jogait és kötelezettségeit; 3. F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenység; 4. HKKK: hatósági képzési és képesítési követelmény, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének, egymásra épülésének, feldolgozásának koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetőbb módszereit, eszközeit összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal; 5. képesítési kategória: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák; 6. képzés: a HR és MR szektorban tevékenységet folytatni szándékozó természetes személyek e rendelet szerinti oktatási vizsgáztatási folyamaton való részvétele az R. 26. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére való képesítés céljából; 7. képzési megapodás: a Hatóság és a képző szerv közötti határozott idejű megapodás, amely meghatározza a képző szerv által megvalósítani kívánt, az F-Gáz képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyam személyi-tárgyi-műszaki és egyéb, a felek számára meghatározó jelentőséggel bíró feltételeket, jogokat és kötelezettségeket; 8. képző szerv: a Hatóság jóváhagyásával rendelkező, a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény ban meghatározott gazdálkodó szervezet vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény; 9. képző szerv azonosító: a Hatóság által meghatározott, a képző szervet egyértelműen azonosító szám; 10. középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség;

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés feltételeként meghatározott korábban megszerzett képesítés, szakképesítés. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az R. rendelkezései az irányadóak. 3. Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyképesítések 3. (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység végzésére jogosítanak. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett kompetenciák a másik kategóriára vonatkozó képzés során beszámíthatók, amennyiben azok dokumentációval megfelelően és hitelesen igazoltak. (3) Megfelelő és hiteles igazolásnak kell tekinteni, ha az adott kompetenciára vonatkozó, korábban már megtartott képzést és sikeres vizsgát az e rendeletben előírt formában, az adott képzés megtartására jogosult képző intézmény dokumentálta. II. FEJEZET A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. A képzési rendszer felépítése 4. (1) A képzési rendszer a) felkészítő képzésből, amely aa) felkészítő tanfolyamból és ab) felkészítő vizsgából; b) F-Gáz tanfolyamból és F-Gáz záróvizsgából, amely ba) e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, bb) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, bc) Klímagáz adatbázis oktatásból és bd) F-Gáz záróvizsgából; c) F-Gáz képesítésből és d) képesítést megújító szakmai továbbképzésből. (2) Természetes személy eredményes F-Gáz záróvizsgát követően érvényes képesítési tanúsítvány birtokában képesített valkozással fennó jogviszony keretében jogosult F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére. (3) A Hatóság által a személyeknek az R. 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott hatósági képesítési tanúsítvány megfelel: a) a 303/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, b) a 305/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, c) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, valamint d) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képesítési igazolásnak. 5. A képzés szervezése és engedélyezése 5. (1) A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik. (2) A képzés térítésköteles. (3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önóan végzi, vagy ezzel képzési megapodás keretében képző szervet is megbízhat, amely a) a képzés helyét és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani képes,

3 17172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő színvonalát folyamatosan biztosítani képes és c) a képzésben résztvevő oktatóknak a Hatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételének lehetőségét biztosítja. (4) Képző szerv kizárólag képzési megapodás keretében folytathat képzést, amely megapodást a Hatóság a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzített képző szerv azonosítója alatt köteles 5 évig megőrizni. (5) A képzési megapodás alapján az ország egész területén végezhető képzés a (3) bekezdésben foglalt feltételek biztosításával. (6) A Hatóság önóan vagy képző szervek bevonásával gondoskodik: a) a képzéshez szükséges oktatókról, b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről, c) az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról, d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről, e) a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről, f) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről. (7) A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (8) A képző szervek a képzési megapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni. 6. (1) A Hatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év decemberében közleményt jelentet meg honlapján, amely tartalmazza a jelentkezéssel, képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a képző szervek nevét és elérhetőségeiket. (2) A képzésen résztvevő személy a Hatósággal F-Gáz képzési megapodást köt, amelyet a Hatóság köteles öt évig megőrizni. (3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről. 7. (1) Az F-Gáz képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, amelyek alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére. (2) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a Hatóság által kiadott HKKK szerint kell megtartani. A képzés során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, az adatbázisban tárolt dokumentumokat kell alkalmazni. (3) A képzésben résztvevők számára a HKKK-ban meghatározott tanórákon kötelező a részvétel, amit ha a képzést képző szerv folytatja le a képző szerv igazol a Hatóság felé. (4) A képzés során a Hatóság köteles a képzésben résztvevők számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani. (5) A képzésben résztvevők legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt. A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását. (6) A távoktatás keretében megvalósuló tanfolyamokon és a képesítést megújító továbbképzésen való részvétel létszámkeret meghatározása nélkül történik. 6. A képzésre jelentkezés szabályai 8. (1) A képzésben az a személy vehet részt, aki a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és b) a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek. (2) A képzésre történő jelentkezéskor a jelentkező a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja: a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiított bizonyítvány, b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat, c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy d) más uniós tagam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (3) A szakmai előképzettséget felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a Kompetencia Bizottság véleményének ismeretében a Hatóság egyedileg határozza meg a képzésre történő jelentkezetést megelőzően benyújtott kérelemre. (4) A Hatóság a korábban már megszerzett képesítési jogosultságokat nyilvántartja. (5) Az adatbázisban történő regisztrációt követően, a 3. melléklet szerinti jelentkezési adatlap kitöltésével lehet képzésre jelentkezni. A jelentkezési adatlapot az adatbázisban elektronikusan kell kitölteni. (6) A képzésre legalább a képzés időpontját megelőző 30 nappal korábban jelentkezni kell. Ettől eltérést a Hatóság kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben engedélyez. (7) A jelentkező a jelentkezés során az adatbázisban rögzített listából választhatja ki a megszerezni kívánt képesítési kategóriának megfelelő képzést és képző szervet. (8) A jelentkező köteles a 3. melléklet szerinti, elektronikusan kitöltött adatlapot a (2) bekezdés szerinti és szükséges igazolások másolataival együtt a Hatóságnak az adott tanfolyam időpontját megelőző legalább 25 nappal írásban megküldeni. 9. (1) A Hatóság a 8. (8) bekezdés szerint okiratok kézhezvételét követő 5 napon belül szükség szerint a szakterületileg illetékes R. szerinti Kompetencia Bizottsággal együttműködve megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján a Hatóság az értékelés eredményeként a jelentkező által kiválasztott képzésre való jelentkezést az adatbázisban véglegesíti vagy azt elutasítja. (2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés megszerzéséhez, arról a Hatóság írásban tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is feltüntet. (3) A jelentkező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatbázisban a módosítás elfogadásával vagy elutasításával elektronikusan nyilatkozni a képzésre való jelentkezésének véglegesítéséről. A határidő elteltét követően a Hatóság törli az adott jelentkezést. (4) A jelentkezés elfogadása esetén a Hatóság a jelentkező részére a véglegesítést követően a 4. mellékletben foglalt igazolást ítja ki, és postai úton megküldött levelében felhívja a jelentkezési díj és az adott tanfolyam díjának befizetésére, valamint tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről. (5) Ha a jelentkező által megjelölt képző szervnél tanfolyam nem indul, a Hatóság a jelentkezőket a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen. (6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv kijelölésével az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet. III. FEJEZET AZ F-GÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI 7. A felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga 10. (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettségi feltétellel, az F-Gáz tanfolyamot és F-Gáz záróvizsgát megelőzően felkészítő tanfolyamon vesz részt. (2) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez kötelező F-Gáz záróvizsga elvégzéséhez a szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot és pályamódosítást elősegíti és megkönnyíti. (3) A felkészítő tanfolyamok megnevezését, felépítését és követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. (4) A felkészítő tanfolyam lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent a HKKK-ban rögzítettek szerint. (5) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt vagy

5 17174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően. (8) Aki a felkészítő vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 11. A Hatóság a sikeres vizsgáról a vizsgázó részére Szakmai előképzettséget tanúsító igazolás -t bocsát ki, amely tartalmazza: a) a Hatóság megnevezését, b) az igazolás birtokosának ba) teljes nevét, bb) születési helyét és idejét, bc) anyja nevét, c) a szakmai előképzettség megnevezését és azon R. szerinti képesítési kategóriát, amely megszerzéséhez az igazolás jogosultságot jelent, d) a kiítás dátumát és e) a Hatóság hivatalos aláírását. 8. Az F-Gáz tanfolyam és az F-Gáz záróvizsga 12. (1) Az F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga a) távoktatás keretében megvalósuló e-klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-klímagáz vizsgából, b) az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból, c) Klímagáz adatbázis oktatásból és d) F-Gáz záróvizsgából. (2) Az F-Gáz tanfolyamon olyan természetes személy vehet részt, aki a) felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett, vagy b) a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel igazoltan rendelkezik. (3) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos hazai jogszabályokat és releváns szabványokat, valamint az adatbázis rendszerét és kezelését. 13. (1) A képesítési kategóriának megfelelő F-Gáz tanfolyamon való részvételhez a képzésben résztvevőnek az adatbázisban az F-Gáz tanfolyam kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívására meg kell fizetnie az F-Gáz tanfolyam díját. (2) A Hatóság a tanfolyam díjának igazolt befizetését követően tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam oktatási tematikájáról és a képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé teszi az e-klímagáz távoktatás tananyagát az adatbázisban. (3) Az e-klímagáz távoktatás távtanulás keretében teljesítendő, amely távoktatás e-klímagáz vizsgával zárul. 14. (1) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz távoktatást az F-Gáz tanfolyamra való jelentkezést követő három hónapon belül el kell végeznie és sikeres e-klímagáz vizsgát kell tennie. (2) A sikeres e-klímagáz vizsga és F-Gáz záróvizsga időpontja között legfeljebb hat hónap telhet el. (3) Az e-klímagáz vizsgán a képzésben résztvevőnek számot kell adnia a hazai és uniós, valamint nemzetközi klímagázokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről és szabályozásról, a HR és MR szektorral szemben támasztott követelményekről, a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (4) A képzésben résztvevőnek az e-klímagáz vizsgát távoktatás keretében az adatbázison keresztül kell teljesíteni meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján. 15. (1) Az e-klímagáz vizsgát a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli az adatbázis. (2) A minősítést az adatbázis automatikusan átvezeti a képzésben résztvevő elektronikus vizsga adatlapjára. (3) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében az e-klímagáz vizsgát a vizsgázó az e-klímagáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. (4) Aki az e-klímagáz vizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. 16. (1) A képzésben résztvevő az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción kizárólag az e-klímagáz vizsga megfelelt eredménnyel történő igazolt teljesítésével vehet részt. (2) Az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáció célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott órákon elmélyítse a felkészítő tanfolyamon és e-klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretek és tudás gyakorlati készségét. (3) A Klímagáz adatbázis oktatás célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti adatbázishasználatot és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és jogosultságot készség szinten alkalmazza és ismerje. (4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki a) sikeres e-klímagáz vizsgát tett, b) részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és c) részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson. 17. (1) Az F-Gáz záróvizsga szóbeli és gyakorlati részből. (2) Az F-Gáz vizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretekből, tudásból és gyakorlatból, a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből, valamint az adatbázissal kapcsolatos követelményekről, annak gyakorlati alkalmazásából. (3) Az F-Gáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező tanárok. A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja. (4) Az F-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság a) megfelelt, b) nem felelt meg minősítéssel értékeli. (5) A megfelelt szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKV tartalmazza. (6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot ít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg. (7) A nem felelt meg eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az F-Gáz záróvizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, új F-Gáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó F-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható. (8) Aki az F-Gáz záróvizsgán nem felelt meg minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát. (9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának és igényének figyelembe vételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időtartamon belül is szervezhető vizsga. A vizsgaidőpontokat és helyszíneket a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

7 17176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám 9. Képesítést megújító továbbképzés 18. (1) Az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat a képesített személyeknek a megújító továbbképzéseken történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell. (2) A megújító továbbképzés a) a Hatóság által szervezett éves továbbképzésből (a továbbiakban: éves hatósági továbbképzés) és b) egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által más szervezet számára engedélyezett továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés). (3) A megújító továbbképzés célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések naprakészen tartása, uniós és hazai jogszabályi változások megismertetése és alkalmazásuk bemutatása, a hatósági és uniós jelentéstételi-adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerekkel, valamint az új F-ÜHG-kal kapcsolatos technológiák valamint azok alternatív technológiákkal, vagy helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. 19. (1) Az éves hatósági továbbképzésen a részvétel kötelező. A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. (2) Az éves hatósági továbbképzés megvalósulhat E-learning továbbképzés keretein belül vagy személyes részvétellel. A szakmai továbbképzést ha az más szervezet szervezésében kerül megtartásra a Hatóság a szakmai továbbképzés tartalmának előzetes megismerését követően hagyja jóvá. (3) A szakmai továbbképzésekért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság határozza meg szakmai továbbképzésenként, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg. (4) A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az időbeli hatályát, aki a) az éves hatósági továbbképzésen évente részt vesz és b) szakmai továbbképzéseken évente igazoltan legalább 50 kreditpontot gyűjt össze figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is. (5) A (4) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megapítja a tanúsítvány időbeli hatályának meghosszabbítását és átvezeti az adatbázisban. (6) A (4) bekezdésben meghatározott éves 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok nem vesznek el, azok a következő évre átvihetőek abban az esetben, ha az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy évente részt vett az éves hatósági továbbképzésen. (7) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személyt kizárólag akkor illeti meg, ha a képesítési tanúsítványa megszerzését követő minden évben részt vesz az éves hatósági továbbképzésen. (8) Aki az éves hatósági továbbképzésen önhibáján kívül nem tudott részt venni, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül. (9) Ha a Hatóság az igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, és a mulasztó az adott évben legalább 50 kreditpontot gyűjtött, úgy a (4) és (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának van helye. 20. (1) A más szervezet szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a szervezetnek a Hatóságnál írásban be kell jelentenie és az adatbázisban az ott meghatározott adatok megadásával rögzítenie kell. (2) A szakmai továbbképzésen résztvevőknek az adatbázisban, az adott szakmai továbbképzésre regisztrálniuk kell. Az adott szakmai továbbképzésre történő regisztráció egyszeri díj megfizetéséhez kötött a 6. mellékletben meghatározottak szerint. (3) A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a szakmai továbbképzést szervező szervezet szakmai továbbképzési tervet készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet meg kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 60 nappal. (4) Szakmai továbbképzést más szervezet a szakmai továbbképzés tartalmának Hatóság általi előzetes megismerését és jóváhagyását követően szervezhet.

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 97. szám (5) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és alternatív technológiák megismertetésére. (6) A szakmai továbbképzés befejezését követően a szervező az adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és elektronikusan megküldi a Hatóság számára a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott jelenléti ívet a kreditpontok adatbázisban való átvezetése céljából. 21. (1) Aki nem teljesíti a 19. (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő időpontjától számított három éven belül a ban meghatározott eljárásrend szerinti e-klímagáz távoktatáson és az azt lezáró e-klímagáz vizsgán vesz részt az e -ban foglalt eltérésekkel. (2) Az e-klímagáz távoktatás az adatbázis gyakorlati alkalmazását bemutató egy napos gyakorlati foglalkozással zárul. (3) Az e-klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti és gyakorlati ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív technológiákkal, valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása. (4) Az e-klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és a Hatóság felhívása szerint megfizetnie az e-klímagáz távoktatás díját. (5) Az e-klímagáz távoktatás konzultációval és E-vizsgával zárul, az E-vizsga időpontja és a távoktatás díjának befizetése között legfeljebb egy hónap telhet el. (6) A képzésben résztvevőnek az E-vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében. (7) A sikeres E-vizsga a képesítési tanúsítvány érvényességi idejének három évvel történő meghosszabbítását eredményezi. (8) A (7) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. (5) bekezdése szerint jár el. 22. A képesített személy képesítési tanúsítványa a a benne foglalt határidővel hatályát veszti, ha nem tesz eleget a 19. (4) vagy 21. (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési kötelezettségének, és új képesítési tanúsítványt F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga teljesítését követően az általános eljárásrendben szerezhet. IV. FEJEZET A KÉPZÉS, KÉPESÍTÉS ÉS VIZSGADÍJ, VALAMINT A KÉPESÍTÉST MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉSI DÍJ MÉRTÉKE 10. A tanfolyamok díjai 23. (1) A Hatóság vagy képző szerv által megtartott képzés díjköteles. A képzéssel, képesítéssel és vizsgáztatással, valamint a képesítést megújító továbbképzéssel kapcsolatban a 6. mellékletben meghatározott díjakat a Hatóság számára kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlára. (2) Az R. szerinti képesítési kategória végzésére jogosító F-Gáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga díjából, amelyet a Hatóság felhívása alapján kell megfizetni. 24. (1) A Hatóság képzési rendszerében megtartott tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a Hatóság számára a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg. (2) A jelentkezési díj csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Hatóság a 9. -ban foglalt igazolás kiítását követő három hónapon belül nem tudja biztosítani. 25. (1) A tanfolyamok díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság felhívása alapján, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve a) az adatbázis által generált jelentkezési ügyfélszámot, b) a tanfolyam kódját és c) a tanfolyam díj megjelölést.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,

Részletesebben

T/4020. számú törvényjavaslat

T/4020. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4020. számú törvényjavaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek

Részletesebben

Tájékoztatás járműklímához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások és személyek számára

Tájékoztatás járműklímához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások és személyek számára Tájékoztatás járműklímához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások és személyek számára Regisztrációval kapcsolatos kérdések Hol érhető el a Klímagáz adatbázis a regisztráció megkezdéséhez? Útmutató

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Fenntartható fejlődés bizottsága

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Kiket és miért kell képesíteni?

Kiket és miért kell képesíteni? A személyzet képesítése Kiket és miért kell képesíteni? Ki végzi a képesítést? Kik a közreműködők? Mi a képesítések előfeltétele? Hogyan történik? Mennyiért? Hol és hogyan lehet jelentkezni? 1 Kiket és

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a természetes személyek, valamint a vállalkozások Klímagáz adatbázisba történő regisztrációjához

ÚTMUTATÓ a természetes személyek, valamint a vállalkozások Klímagáz adatbázisba történő regisztrációjához ÚTMUTATÓ a természetes személyek, valamint a vállalkozások Klímagáz adatbázisba történő regisztrációjához Az útmutató bemutatja a Klímagáz adatbázisba (a továbbiakban: Adatbázis) történő regisztráció lépéseit

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

Személyképesítés lépései

Személyképesítés lépései Személyképesítés lépései 1. Személyregisztráció / Kártya aktiválása 2. Jelentkezés az oktató intézménynél 3. Felkészülés a vizsgára. A szakmai ismeretek felfrissítése, hiányok pótlása, gyakorlás. Ehhez

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

41/2015. (VII. 3.) NFM

41/2015. (VII. 3.) NFM VIZSGASZABÁLYZAT Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése.

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Kérjük, ne töltse ki! 8900 ZALAEGERSZEG, PETŐFI U. 24. A jelentkezés kódszáma:... FAX: 92/550-514 Szakma azonosító száma:... Tisztelt Kamara! MESTERVIZSGA

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító:

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: 030839 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013 2018. TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM A pedagógus továbbképzés törvényi háttere: - 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. a pedagógus továbbképzésről,

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG. Regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG. Regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG Regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megalakulása és feladata A Hatóság megalakulásának időpontja: 2015. február 18.

Részletesebben