Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11"

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs már boruk." Jézus hozzá fordult: "Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám." Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat: "Tegyétek, amit mond." Állt ott hat nagy kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik két vagy három mérős volt. Jézus megparancsolta nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel." Színig töltötték. Akkor azt mondta nekik: "Most merítsetek és vigyétek a násznagynak." Vittek neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hivatta a vőlegényt és szemére vetette: "Minden ember először a jó bort adja, és csak miután megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te mindeddig tartogattad a jó bort." Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Az Isten nem féltékeny az örömeinkre. Ezzel foglalhatjuk össze ennek történetnek a lényegét és mondandóját. Ez a történet elüt a Jézussal kapcsolatos egyéb csoda-elbeszélésektől. Jézus csodái ugyanis legtöbbször beteg

2 2. FELSŐVÁROS január 20. gyógyítások, halott feltámasztások, esetleg kenyérszaporítás, ezek a csodák minden esetben arra szolgálnak, hogy a veszélyeztetett életet megmentsék. Még a vihar lecsendesítése is ilyen veszélyt elhárító történetnek fogható fel. De a kánai lakodalomban történt borszaporítás más első látásra is más jellegű. Sőt ha pusztán csoda elbeszélésként értelmezzük, egy kicsit értetlenül állunk vele szembe, mert itt egyáltalán nincs veszélyben emberi élet, ami miatt az élet normális menetébe be kellene avatkozni. Bor nélkül végül is meg lehet élni! Sőt néhány szigorúan kritikus moralista inkább azt kérdezhetné, miért pártolja Jézus az alkoholizmust ezzel a csodájával? Ihattak volna a vendégek kevesebb és rosszabb bort is. A történet azonban nem csupán csoda elbeszélést tár elénk, hanem példázat jellege is van, vagyis szimbolikus történetet, amelynek egyes mozzanatai értelmezésre szorulnak. Már a keret történet a menyegző is, ilyen szimbólum. A bibliai irodalomban mindig a legfőbb öröm, következésként az eszkatológikus örömnek is a szimbóluma az esküvő. A megtalált öröm, a viszonzott szerelem, a szerelemmel kiválasztott, vágyva vágyott hitves megkapásának ünnepe a lakodalom. Jákob 7 évet, majd újabb 7 évet szolgál feleségéért (Ter 29f.), hogy végre megkapja szerelmét. Érthető tehát, hogy szíve vágyainak beteljesedését ünnepelte a lakodalomban. A lakodalom egyben az új család születésének is ünnepe. Sőt azt is hozzátehetjük, a lakodalom a palesztinai társadalomban az egész közösséget megmozgató ünnep volt, amikor a menyasszony és a vőlegény örömében bekapcsolódtak a közösség tagjai is. A lakodalom két család összefonódásának a kezdete is volt. Nem pusztán két ember talált egymásra, hanem szorosabb rokoni kapcsolatok alakultak két család, két törzs között is. A házasság a héber nyelvben szövetséget is jelentett, ugyanazt a szót használták a házasságra, mint az Istennel kapcsolatos szövetségkötésre, ahol Isten és választott népe talált egymásra. A lakodalom tehát, olyan ünnep, amelyen az egymásra találásnak természetfölötti dimenziói is feltárulnak. Az ifjú jegyesek révén épül a család jövője, mely egyben az eszkatológikus jövőre is utal. Ebből érthető, hogy ebben a szimbolikus csoda elbeszélésben arról értesülünk, hogy Jézus miként hárítja el a jövendő, boldog korszak beköszöntésének akadályát, amikor a lakodalomban elfogyott borról gondoskodik. Sőt jobb bort ad, mint korábban kaptak a vendégek. Vagyis a történet mondandója nem egyszerűen az, hogy Jézus gondoskodott a borról, hanem a mondani való lényege Jézus gondoskodni akart, konkrétan a lakodalmas

3 2013. január 20. FELSŐVÁROS 3. vendégsereg, szimbolikusan pedig az emberiség jövendő öröméről, tehát Jézust nem csak az élet minimális hasznossági kérdései érdeklik, hanem a boldogságunkról akar gondoskodni. Sőt azt is hozzá tehetjük, az egyén jövendő boldogságának kellékeit akarja megteremteni. Jézus látja, átéli az ember örömét, sőt a moralistákat zavarba hozva, együtt örül vele. Jézus tehát nem féltékeny örömeinkre, sőt azt akarja, hogy ezeket a pillanatokat semmi sem veszélyeztesse azokat. Jézus nem örömtelen kötelesség morált akart hirdetni, mint a farizeusok, vagy sugallni a jövendő közösségének, hanem látogatása a lakodalomban egyben a vendégek és a házigazdák örömeinek beteljesítője is akar lenni. Aki nem veti meg az élet örömeit, sőt felfedezi, és szolgálja is azokat. A keresztény szerzetesek nem minden esetben tartják illendőnek megjelenni egy lakodalomban, mértékkel fogyasztják az alkoholt, nem táncolnak a lakodalomban. Jézus fontosnak tartja, hogy két ember egymásra találásának az ünnepén semmi sem veszélyeztesse az emberek jó hangulatát, örömét. Jézus működése az első csodájánál és megváltó halála is azt szolgálja, háruljon el végre minden akadály az elől, hogy az ember átélhesse személyiségének legóhajtottabb vágyát a boldogságot, és ez az öröm olyan legyen, amely nem szakítja el őt Istentől. Ennek a szimbolikus csoda elbeszélésnek tehát a felhívása, hogy egyetlen emberrel kötött szövetség sem törje meg a nagy szövetségnek az Istennel kötött szövetségnek az örömét. B. Gy. HIT, TUDÁS, KATOLIKUM 11. Isten változhatatlansága Amikor azt mondjuk: Isten változhatatlan, olyan állandóságra kell gondolnunk, amelyet hétköznapi ember nehezen képzel el. Amikor azt mondjuk: Isten volt, van és lesz, arra gondolunk, hogy Isten ugyanolyan módon létezett mindig, s sosem változott, s nem is fog soha változni. A változás ugyanis tökéletlenséget feltételez: akiben valami változik, az vagy javul, vagy romlik, tehát egyik esetben sem tökéletes. A helyzetet bonyolítja, hogy általában úgy beszélünk Istenről, mint aki haragszik, szeret, mint akit megbántottunk stb. A Szentírás is ugyanígy beszél róla. Az igazság az, hogy e beszédmód csupán megkönnyíti az Istenről való beszédet, de a valóságot nem fedi, Istenben ugyanis állandóság van. Hibás és félrevezető tehát, amikor azt mondjuk, hogy Istent megbántjuk bűneinkkel! Nem így van, Istent nem lehet megbántani, már csak azért sem, mert az Isteni tudás

4 4. FELSŐVÁROS január 20. végtelen, s már a világ teremtésekor tudta Isten, hogy mi mikor milyen bűnöket fogunk elkövetni... Az emberi viselkedés nem tud hatni Istenre, nem befolyásolhatja őt, legfeljebb alázattal kérheti, teljességgel rábízva magát. Sőt, éppen fordítva van: Isten az ő impulzusaival, jó indításaival szeretne bennünket a helyes útra irányítani, természetesen mindig úgy, hogy meghagyja a szabad választás lehetőségét. Ha katolikus erkölcstanunk tanításait Isten változhatatlanságának fényében tekintjük, nem véletlen, hogy az egyenesség, a tiszta szívűség, az igazmondás, a jó szándék, a bátorság, a tántoríthatatlanság, a határozottság olyan jó tulajdonságok, amelyeket az Egyház dicséretesnek tekint, s amelyek oly sok szent életében megjelennek. Végső soron a bűnnel ill. az Ördöggel szemben is csak ez az egyetlen hatékony módszer, pontosabban az egyetlen, számunkra elfogadható viszonyulás. Amikor pedig bennünk is az álnokság és köpönyegforgatás szelleme akar uralkodni a határozott és egyenes kiállás helyett, magára az Úr Krisztusra kell gondolnunk, aki ugyan végtelenül jóságos és szelíd volt, ám a megfelelő pillanatban nagyon is határozott, kérlelhetetlen és ellentmondást nem tűrő. Ezt mondja a 16. zsoltár: Tedd próbára a szívemet, és látogasd meg éjjel, tűzzel próbálj meg engem, * és nem találsz bennem hamisságot. Nem vétkezik szájam azzal, hogy emberekhez szabná beszédét, * ajkadnak szavaiért megőrzöm magam a gonosz utaktól. Tartsd meg lépésemet a te ösvényeden, * hogy meg ne inogjanak lábaim. Úgy is mondhatnánk, hogy életünk és cselekedeteink egyetlen mértéke a változhatatlan Isten kell legyen. Sorolhatnánk a szenteket az őskeresztény vértanúktól a középkor nagy alakjaiig, akik sem császárnak, sem királynak, sem más világi hatalmasságnak nem hajtották meg fejüket, egyedül az igaz Istennek (Alexandriai Szent Katalin, Canterbury Szent Tamás, Morus Szent Tamás, Nepomuki Szent János, sőt, a magyar Árpádházi Szent Margit), s ha ezért egyesek életükkel is fizettek, az evilági múlandó örömök helyett az örök jutalom várta őket... Kétségtelen, hogy az egyenesség és a kitartás áldozatokat kíván, nem könnyű ezeket megtenni. Ezért kívánja Anyaszentegyházunk, hogy mint a bátor harcosok, állandóan eddzük testünket és lelkünket, s ha az ördögi kísértés vagy az emberi hamisság támad, határozottan álljunk ellen. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket: legyünk

5 2013. január 20. FELSŐVÁROS 5. egyenesek, mint Ő, és ne változtassuk véleményünket sem a hittel, sem mással kapcsolatban. Nehogy két szék között a földre essünk... Aranyosi-Vitéz Gellért HILDEBERT DE LAVARDIN ( ) Alpha és Ómega (részlet, Babits Mihály fordítása) Alpha s Ómega, nagy Isten, Héli, Héli, én Istenem! Kinek szeme mindent-tudás, erőd mindentbíró csudás, kinek léted a legfőbb jó, s műved minden, ami még jó. Mindenen allul és föllül, mindenben s mindenen kívül; mindenben, de nem bezárva, mindenen kívül, s nem árva, minden fölött, s nem toronyban, minden alatt, s nem elvontan; föllül, s mindig elnökölve, allul és mindent emelve, kívül, s mindent egybeöltve, bellül, és mindent betöltve. Bellül, soha nem szorulván, kívül, soha szét nem hullván; föllül, és semmise támaszt, allul, s semmi súly nem fáraszt. Nem mozdulsz és mindent mozgatsz, helyet foglalsz, s nem foglaltatsz; időt váltasz, s nem változol, utat rögzítsz, s nem utazol. Külső erő s szükségesség nincs, hogy lényed cserélhessék. Ami nékünk holnap s tegnap, neked örök most és egy-nap; örökös ma és egyetlen, oszthatatlan, véghetetlen, hol mindent előre láttál, mindent egyszerre csináltál, s mintájára nagy lelkednek formát szabsz az elemeknek. Ezt mondja az igazi hit, amely tévedést nem tanit. (...) Szent Pál megtérése Saul, a keresztényüldöző római tisztviselő Krisztus követője lett. A 313-ig tartó keresztényüldözésnek több százezer vértanú áldozata volt. A katonai hatalom minden eszközt felhasználva irtotta a krisztuskövetőket. Ennek a folyamatos hadjáratnak egyik tiszti tagja volt Pál is az apostoli korban (az I. században). Jézus élete során nem találkozott vele, nem tartozott a 12 tanítvány közé. A Damaszkusz felé vezető úton Krisztus megszólította: Saul, Saul, miért üldözöl engem? A látomástól a katona lesett lováról, és több napig vakon ápolták. Miután fölépült, Krisztus egyik leghűségesebb követője lett. Ekkor támadt hite hűséges apostollá és a Szent-

6 6. FELSŐVÁROS január 20. írás egyik jelentős írójává tette. Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez vezető út Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek! Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek apostola, Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folytonos megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életvezetésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent Pállal együtt bátran hirdetjük: A szeretet nem szűnik meg sohasem! Házunk tája Egyházközségünk életének statisztikai adatai a évben: 76 személyt kereszteltünk, ebből 6 felnőttet. Elsőáldozó volt 32 gyermek és 16 fő bérmálkozott. 14 pár kötött egyházi házasságot. 79 hívünket temettük el, ebből mindössze 13-an részesültek a betegek szentségében. Az év során 80 idősnek szolgáltattuk ki a betegek szentségét. Óvodáinkban 144, iskoláinkban 405 gyermek részesül hitoktatásban. 23 középiskolás és 8 egyetemista jár plébániai közösségbe. Plébániánk bevétele az alábbiak szerint alakult: Egyházi hozzájárulás: 325 család fizetett 2 millió 574 ezer Ft-ot, mise bevétel: 721 ezer, esküvő, temetés bevétele: 1 millió 724 ezer, a perselyek bevétele: 4 millió 692 ezer Ft volt. Ebből a perselybevételből 572 ezer Ft-ot fizettünk be a püspökségre a különböző gyűjtésekre: katolikus iskolák, missziók, karitász stb. javára önfeláldozóan adakoztak híveink. A templom felújítására 338 ezer forintot adományoztak az elmúlt évben híveink. Kiadásaink közül a nagyobb tételek a rezsiköltségek. Templom világítása 810 ezer Ft, plébánia fűtése 1 millió 900 ezer, világítás 500 ezer, vízdíj 270 ezer, éves szemétdíj 150 ezer Ft volt. Az összes rezsi 3 millió 600 ezer Ft, tehát jóval több, mint az egyházi adó bevétel. A templom felújításának előkészületi munkáira az elmúlt évben 6 millió 630 ezer forintot költöttünk. A temetőben járda építésre 1 millió 965 ezer forintot, a minorita sírkert felújítására 1 millió forintot fordítottunk. A templom új hangosító berendezése 2 millió 595 ezer forintba került. Kérjük kedves híveinket, hogy a jövő évben is hasonlóan gondoskodjanak egyházközségük és templomuk működéséről. (S. I.)

7 2013. január 20. FELSŐVÁROS 7. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: Zsid 5,1-10 Mk 2,18-22 Kedd: Zsid 6,10-20 Mk 2,23-28 Szerda: Zsid 7, Mk 3,1-6 Csütörtök: Zsid 7,25-8,6 Mk 3,7-12 Péntek: ApCsel 9,1-22 Mk 16,15-18 Szombat: 2Tim 1,1-8 Lk 10,1-9 Vasárnap: Neh 8, Kor 12,12-30 Lk 1,1-4;4,14-21 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: jan ,30: A görögkatolikus egyház félórája jan. 22. és ,30: A katolikus egyház félórája jan ,04: Szentmise közvetítés Bartók Rádió: jan ,05: Jubilate Deo - egyházi zene Televízió: M 1: jan ,40: Családbarát magazin; 14,30: Ízőrzők jan ,25: Magyarlakta vidékek jan ,55: Katolikus krónika M 2: jan ,50: Állatkert a hátizsákban DUNA TV: jan ,30: Élő egyház, Isten kezében jan ,35: Hazajáró; 19,00: Magyar kultúra napja jan ,20 és 15,30: Természetfilmek jan ,05: Üzenem az otthoni hegyeknek...; 10,45: Kerekek és lépések jan ,20: Élő egyház, Isten kezében; 9,15: Kerekek és lépések; 10,05: Zodiákus jan ,00: Szentmise; 12,10: Ízőrzők; 14,20: Természetfilm DUNA II.: jan ,30:Családbarát magazin; Néprajzi értékeink jan ,00: Hazajáró; jan ,15: Hazajáró jan ,30: Egymillió lépés hazánk földjén PAX TV: jan ,00: Titokzatos Erdély jan ,00: Katolikus hittan jan ,00: Szentmise közvetítés

8 8. FELSŐVÁROS január 20. Halottaink Tóth Margit élt 80 évet Horváth Veronika élt 60 évet Nyugodjanak békében! Híreink A mai vasárnap délután 4 órakor óvodás misét tartunk a kolostor nagytermében. Utána közös uzsonna és játék. Hétfőn este ¾ 7-kor folytatódik a felnőtt katekézis-sorozat a Hit Évében. Téma: Hol lelhetem fel a szűk ösvényt? Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. Pénteken van Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, pálforduló. Pénteken délután 5 órától csendes szentségimádás egyházközségünkért. Vasárnap délelőtt 10 órakor elsőáldozási oktatás. Minden hónap második és negyedik vasárnapján a diákmisében Kecskés László hitoktató és gitáros zenekara adja a zeneszolgálatot. Kérjük a hittanos családokat, hogy a karácsonyi idő elmúltával szedjék le és vigyék haza a kolostor ablakait díszítő fényfüzéreket. A keresztények egységéért tartandó imahét városunkban január ig tart. Minden este 6 órakor más és más felekezet templomában lesz közös ima. Programja a hirdető táblán olvasható. A betegek szentségének közös kiszolgáltatása február 10-én vasárnap lesz a 11 órai szentmisében. Azok az idős, beteg testvérek, akik szeretnék fölvenni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: / honlap: templomfelujitas.blogspot.com

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

915. szám 2012. november 25.

915. szám 2012. november 25. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 915. szám 2012. november 25. Évközi 34. vasárnap Krisztus Király Mint az emberfia Dán 7,13-14 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

911. szám 2012. október 28.

911. szám 2012. október 28. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 911. szám 2012. október 28. Évközi 30. vasárnap Új exodus Jer 31,7-9 Mert ezt mondja az Úr: Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, ujjongjatok a nemzetek elsején!

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

894. szám 2012. április 22.

894. szám 2012. április 22. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 894. szám 2012. április 22. Húsvét 3. vasárnapja Tartsatok bűnbánatot ApCsel 3,13-15.17-19 Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsőítette a Fiát, Jézust,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

879. szám 2012. január 8.

879. szám 2012. január 8. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 879. szám 2012. január 8. Vízkereszt A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet rektora, dr. Oláh Zoltán - reményeink szerint - szeptember 22-én fog előadást tartani

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4/a Hitoktató feladatai A hitoktatás három irányvonalon történik napjainkban. 1. Egyik igen jelentős vonala az egyházi iskolákban folyó hitoktatás (plébániai és

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

904. szám 2012. szeptember 9.

904. szám 2012. szeptember 9. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 904. szám 2012. szeptember 9. Évközi 23. vasárnap Nyílj meg! Mk 7,30-37 Jézussal kapcsolatos történeteket olyan keresztény házakban őriztek, amelyek barátainak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

885. szám 2012. február 19.

885. szám 2012. február 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 885. szám 2012. február 19. Évközi 7. vasárnap Valami újat! Iz 43,18-19 Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

888. szám 2012. március 11.

888. szám 2012. március 11. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 888. szám 2012. március 11. Nagyböjt 3. vasárnapja A tízparancsolat Kiv 20,1-17 Az Úr ezeket jelentette ki: "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 5/26/2013 Elektronikus változat VIII/21 Írta: Bense Balázs A Húsvéti ünnepkör szerves része a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a Pünkösd, valamint

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

"Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3

Készítsétek az Úr útját! Mt 3,3 "Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3 Négy hét A lehetőségek négy hete A csoda megtapasztalására készülő négy hét A Te négy heted is! Indulás, miközben zord, hideg fuvallat bele-bele kap arcunkba. Puha sáljainkba

Részletesebben

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI 113 114 Esküvő 63 JÉZUS, MENNYEI VŐLEGÉNY 2. Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz, Ma szívedbe egy virágot örökre bezársz. Vigyázz e szép virágra, hogy gonosz kéz ne bántsa,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe II. évfolyam 1. szám 2015. január 2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe.

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

871. szám 2011. november 6.

871. szám 2011. november 6. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám 2011. november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

MÉGIS. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD İKET!

MÉGIS. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD İKET! MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba

Részletesebben

903. szám 2012. június 24.

903. szám 2012. június 24. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 903. szám 2012. június 24. Évközi 12. vasárnap Június 24-én ünnepeljük Keresztelő Szent János születésének főünnepét. Az ünnep különlegessége, hogy csupán

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 11/25/2012 Elektronikus változat ÍRTA: HEGYI PANKA Férjemet és engem régóta vonzott az külföldi tanulás vagy önkéntes szolgálat lehetősége. Már egymagamban

Részletesebben

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23.

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23. 12. tanulmány Szerelmi történetek március 17 23. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:21-25; 2Mózes 20:5; Ézsaiás 43:4; 62:5; Énekek éneke; János 2:1-11 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

helyett... Bárányszámolás ALVÁSNAPLÓ ÉS NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS A PIHENTETÔ ALVÁS ELÉRÉSÉ- NEK ÉRDEKÉBEN Név: BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET ÉS ALVÁSNAPLÓ

helyett... Bárányszámolás ALVÁSNAPLÓ ÉS NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS A PIHENTETÔ ALVÁS ELÉRÉSÉ- NEK ÉRDEKÉBEN Név: BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET ÉS ALVÁSNAPLÓ SAN Stilnox BT_Alvasnaplo A5 5/13/09 1036 AM Page 1 Név Bárányszámolás helyett... év hó nap ALVÁSNAPLÓ ÉS NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS A PIHENTETÔ ALVÁS ELÉRÉSÉ- NEK ÉRDEKÉBEN BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET ÉS ALVÁSNAPLÓ

Részletesebben

907. szám 2012. szeptember 30.

907. szám 2012. szeptember 30. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 907. szám 2012. szeptember 30. Évközi 26. vasárnap Mózes Isten és a nép között Szám 11,21-29 Mózes így válaszolt: "Hatszázezer gyalogosból áll a nép, amelynek

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben