Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11"

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs már boruk." Jézus hozzá fordult: "Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám." Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat: "Tegyétek, amit mond." Állt ott hat nagy kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik két vagy három mérős volt. Jézus megparancsolta nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel." Színig töltötték. Akkor azt mondta nekik: "Most merítsetek és vigyétek a násznagynak." Vittek neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hivatta a vőlegényt és szemére vetette: "Minden ember először a jó bort adja, és csak miután megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te mindeddig tartogattad a jó bort." Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Az Isten nem féltékeny az örömeinkre. Ezzel foglalhatjuk össze ennek történetnek a lényegét és mondandóját. Ez a történet elüt a Jézussal kapcsolatos egyéb csoda-elbeszélésektől. Jézus csodái ugyanis legtöbbször beteg

2 2. FELSŐVÁROS január 20. gyógyítások, halott feltámasztások, esetleg kenyérszaporítás, ezek a csodák minden esetben arra szolgálnak, hogy a veszélyeztetett életet megmentsék. Még a vihar lecsendesítése is ilyen veszélyt elhárító történetnek fogható fel. De a kánai lakodalomban történt borszaporítás más első látásra is más jellegű. Sőt ha pusztán csoda elbeszélésként értelmezzük, egy kicsit értetlenül állunk vele szembe, mert itt egyáltalán nincs veszélyben emberi élet, ami miatt az élet normális menetébe be kellene avatkozni. Bor nélkül végül is meg lehet élni! Sőt néhány szigorúan kritikus moralista inkább azt kérdezhetné, miért pártolja Jézus az alkoholizmust ezzel a csodájával? Ihattak volna a vendégek kevesebb és rosszabb bort is. A történet azonban nem csupán csoda elbeszélést tár elénk, hanem példázat jellege is van, vagyis szimbolikus történetet, amelynek egyes mozzanatai értelmezésre szorulnak. Már a keret történet a menyegző is, ilyen szimbólum. A bibliai irodalomban mindig a legfőbb öröm, következésként az eszkatológikus örömnek is a szimbóluma az esküvő. A megtalált öröm, a viszonzott szerelem, a szerelemmel kiválasztott, vágyva vágyott hitves megkapásának ünnepe a lakodalom. Jákob 7 évet, majd újabb 7 évet szolgál feleségéért (Ter 29f.), hogy végre megkapja szerelmét. Érthető tehát, hogy szíve vágyainak beteljesedését ünnepelte a lakodalomban. A lakodalom egyben az új család születésének is ünnepe. Sőt azt is hozzátehetjük, a lakodalom a palesztinai társadalomban az egész közösséget megmozgató ünnep volt, amikor a menyasszony és a vőlegény örömében bekapcsolódtak a közösség tagjai is. A lakodalom két család összefonódásának a kezdete is volt. Nem pusztán két ember talált egymásra, hanem szorosabb rokoni kapcsolatok alakultak két család, két törzs között is. A házasság a héber nyelvben szövetséget is jelentett, ugyanazt a szót használták a házasságra, mint az Istennel kapcsolatos szövetségkötésre, ahol Isten és választott népe talált egymásra. A lakodalom tehát, olyan ünnep, amelyen az egymásra találásnak természetfölötti dimenziói is feltárulnak. Az ifjú jegyesek révén épül a család jövője, mely egyben az eszkatológikus jövőre is utal. Ebből érthető, hogy ebben a szimbolikus csoda elbeszélésben arról értesülünk, hogy Jézus miként hárítja el a jövendő, boldog korszak beköszöntésének akadályát, amikor a lakodalomban elfogyott borról gondoskodik. Sőt jobb bort ad, mint korábban kaptak a vendégek. Vagyis a történet mondandója nem egyszerűen az, hogy Jézus gondoskodott a borról, hanem a mondani való lényege Jézus gondoskodni akart, konkrétan a lakodalmas

3 2013. január 20. FELSŐVÁROS 3. vendégsereg, szimbolikusan pedig az emberiség jövendő öröméről, tehát Jézust nem csak az élet minimális hasznossági kérdései érdeklik, hanem a boldogságunkról akar gondoskodni. Sőt azt is hozzá tehetjük, az egyén jövendő boldogságának kellékeit akarja megteremteni. Jézus látja, átéli az ember örömét, sőt a moralistákat zavarba hozva, együtt örül vele. Jézus tehát nem féltékeny örömeinkre, sőt azt akarja, hogy ezeket a pillanatokat semmi sem veszélyeztesse azokat. Jézus nem örömtelen kötelesség morált akart hirdetni, mint a farizeusok, vagy sugallni a jövendő közösségének, hanem látogatása a lakodalomban egyben a vendégek és a házigazdák örömeinek beteljesítője is akar lenni. Aki nem veti meg az élet örömeit, sőt felfedezi, és szolgálja is azokat. A keresztény szerzetesek nem minden esetben tartják illendőnek megjelenni egy lakodalomban, mértékkel fogyasztják az alkoholt, nem táncolnak a lakodalomban. Jézus fontosnak tartja, hogy két ember egymásra találásának az ünnepén semmi sem veszélyeztesse az emberek jó hangulatát, örömét. Jézus működése az első csodájánál és megváltó halála is azt szolgálja, háruljon el végre minden akadály az elől, hogy az ember átélhesse személyiségének legóhajtottabb vágyát a boldogságot, és ez az öröm olyan legyen, amely nem szakítja el őt Istentől. Ennek a szimbolikus csoda elbeszélésnek tehát a felhívása, hogy egyetlen emberrel kötött szövetség sem törje meg a nagy szövetségnek az Istennel kötött szövetségnek az örömét. B. Gy. HIT, TUDÁS, KATOLIKUM 11. Isten változhatatlansága Amikor azt mondjuk: Isten változhatatlan, olyan állandóságra kell gondolnunk, amelyet hétköznapi ember nehezen képzel el. Amikor azt mondjuk: Isten volt, van és lesz, arra gondolunk, hogy Isten ugyanolyan módon létezett mindig, s sosem változott, s nem is fog soha változni. A változás ugyanis tökéletlenséget feltételez: akiben valami változik, az vagy javul, vagy romlik, tehát egyik esetben sem tökéletes. A helyzetet bonyolítja, hogy általában úgy beszélünk Istenről, mint aki haragszik, szeret, mint akit megbántottunk stb. A Szentírás is ugyanígy beszél róla. Az igazság az, hogy e beszédmód csupán megkönnyíti az Istenről való beszédet, de a valóságot nem fedi, Istenben ugyanis állandóság van. Hibás és félrevezető tehát, amikor azt mondjuk, hogy Istent megbántjuk bűneinkkel! Nem így van, Istent nem lehet megbántani, már csak azért sem, mert az Isteni tudás

4 4. FELSŐVÁROS január 20. végtelen, s már a világ teremtésekor tudta Isten, hogy mi mikor milyen bűnöket fogunk elkövetni... Az emberi viselkedés nem tud hatni Istenre, nem befolyásolhatja őt, legfeljebb alázattal kérheti, teljességgel rábízva magát. Sőt, éppen fordítva van: Isten az ő impulzusaival, jó indításaival szeretne bennünket a helyes útra irányítani, természetesen mindig úgy, hogy meghagyja a szabad választás lehetőségét. Ha katolikus erkölcstanunk tanításait Isten változhatatlanságának fényében tekintjük, nem véletlen, hogy az egyenesség, a tiszta szívűség, az igazmondás, a jó szándék, a bátorság, a tántoríthatatlanság, a határozottság olyan jó tulajdonságok, amelyeket az Egyház dicséretesnek tekint, s amelyek oly sok szent életében megjelennek. Végső soron a bűnnel ill. az Ördöggel szemben is csak ez az egyetlen hatékony módszer, pontosabban az egyetlen, számunkra elfogadható viszonyulás. Amikor pedig bennünk is az álnokság és köpönyegforgatás szelleme akar uralkodni a határozott és egyenes kiállás helyett, magára az Úr Krisztusra kell gondolnunk, aki ugyan végtelenül jóságos és szelíd volt, ám a megfelelő pillanatban nagyon is határozott, kérlelhetetlen és ellentmondást nem tűrő. Ezt mondja a 16. zsoltár: Tedd próbára a szívemet, és látogasd meg éjjel, tűzzel próbálj meg engem, * és nem találsz bennem hamisságot. Nem vétkezik szájam azzal, hogy emberekhez szabná beszédét, * ajkadnak szavaiért megőrzöm magam a gonosz utaktól. Tartsd meg lépésemet a te ösvényeden, * hogy meg ne inogjanak lábaim. Úgy is mondhatnánk, hogy életünk és cselekedeteink egyetlen mértéke a változhatatlan Isten kell legyen. Sorolhatnánk a szenteket az őskeresztény vértanúktól a középkor nagy alakjaiig, akik sem császárnak, sem királynak, sem más világi hatalmasságnak nem hajtották meg fejüket, egyedül az igaz Istennek (Alexandriai Szent Katalin, Canterbury Szent Tamás, Morus Szent Tamás, Nepomuki Szent János, sőt, a magyar Árpádházi Szent Margit), s ha ezért egyesek életükkel is fizettek, az evilági múlandó örömök helyett az örök jutalom várta őket... Kétségtelen, hogy az egyenesség és a kitartás áldozatokat kíván, nem könnyű ezeket megtenni. Ezért kívánja Anyaszentegyházunk, hogy mint a bátor harcosok, állandóan eddzük testünket és lelkünket, s ha az ördögi kísértés vagy az emberi hamisság támad, határozottan álljunk ellen. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket: legyünk

5 2013. január 20. FELSŐVÁROS 5. egyenesek, mint Ő, és ne változtassuk véleményünket sem a hittel, sem mással kapcsolatban. Nehogy két szék között a földre essünk... Aranyosi-Vitéz Gellért HILDEBERT DE LAVARDIN ( ) Alpha és Ómega (részlet, Babits Mihály fordítása) Alpha s Ómega, nagy Isten, Héli, Héli, én Istenem! Kinek szeme mindent-tudás, erőd mindentbíró csudás, kinek léted a legfőbb jó, s műved minden, ami még jó. Mindenen allul és föllül, mindenben s mindenen kívül; mindenben, de nem bezárva, mindenen kívül, s nem árva, minden fölött, s nem toronyban, minden alatt, s nem elvontan; föllül, s mindig elnökölve, allul és mindent emelve, kívül, s mindent egybeöltve, bellül, és mindent betöltve. Bellül, soha nem szorulván, kívül, soha szét nem hullván; föllül, és semmise támaszt, allul, s semmi súly nem fáraszt. Nem mozdulsz és mindent mozgatsz, helyet foglalsz, s nem foglaltatsz; időt váltasz, s nem változol, utat rögzítsz, s nem utazol. Külső erő s szükségesség nincs, hogy lényed cserélhessék. Ami nékünk holnap s tegnap, neked örök most és egy-nap; örökös ma és egyetlen, oszthatatlan, véghetetlen, hol mindent előre láttál, mindent egyszerre csináltál, s mintájára nagy lelkednek formát szabsz az elemeknek. Ezt mondja az igazi hit, amely tévedést nem tanit. (...) Szent Pál megtérése Saul, a keresztényüldöző római tisztviselő Krisztus követője lett. A 313-ig tartó keresztényüldözésnek több százezer vértanú áldozata volt. A katonai hatalom minden eszközt felhasználva irtotta a krisztuskövetőket. Ennek a folyamatos hadjáratnak egyik tiszti tagja volt Pál is az apostoli korban (az I. században). Jézus élete során nem találkozott vele, nem tartozott a 12 tanítvány közé. A Damaszkusz felé vezető úton Krisztus megszólította: Saul, Saul, miért üldözöl engem? A látomástól a katona lesett lováról, és több napig vakon ápolták. Miután fölépült, Krisztus egyik leghűségesebb követője lett. Ekkor támadt hite hűséges apostollá és a Szent-

6 6. FELSŐVÁROS január 20. írás egyik jelentős írójává tette. Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez vezető út Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek! Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek apostola, Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folytonos megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életvezetésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent Pállal együtt bátran hirdetjük: A szeretet nem szűnik meg sohasem! Házunk tája Egyházközségünk életének statisztikai adatai a évben: 76 személyt kereszteltünk, ebből 6 felnőttet. Elsőáldozó volt 32 gyermek és 16 fő bérmálkozott. 14 pár kötött egyházi házasságot. 79 hívünket temettük el, ebből mindössze 13-an részesültek a betegek szentségében. Az év során 80 idősnek szolgáltattuk ki a betegek szentségét. Óvodáinkban 144, iskoláinkban 405 gyermek részesül hitoktatásban. 23 középiskolás és 8 egyetemista jár plébániai közösségbe. Plébániánk bevétele az alábbiak szerint alakult: Egyházi hozzájárulás: 325 család fizetett 2 millió 574 ezer Ft-ot, mise bevétel: 721 ezer, esküvő, temetés bevétele: 1 millió 724 ezer, a perselyek bevétele: 4 millió 692 ezer Ft volt. Ebből a perselybevételből 572 ezer Ft-ot fizettünk be a püspökségre a különböző gyűjtésekre: katolikus iskolák, missziók, karitász stb. javára önfeláldozóan adakoztak híveink. A templom felújítására 338 ezer forintot adományoztak az elmúlt évben híveink. Kiadásaink közül a nagyobb tételek a rezsiköltségek. Templom világítása 810 ezer Ft, plébánia fűtése 1 millió 900 ezer, világítás 500 ezer, vízdíj 270 ezer, éves szemétdíj 150 ezer Ft volt. Az összes rezsi 3 millió 600 ezer Ft, tehát jóval több, mint az egyházi adó bevétel. A templom felújításának előkészületi munkáira az elmúlt évben 6 millió 630 ezer forintot költöttünk. A temetőben járda építésre 1 millió 965 ezer forintot, a minorita sírkert felújítására 1 millió forintot fordítottunk. A templom új hangosító berendezése 2 millió 595 ezer forintba került. Kérjük kedves híveinket, hogy a jövő évben is hasonlóan gondoskodjanak egyházközségük és templomuk működéséről. (S. I.)

7 2013. január 20. FELSŐVÁROS 7. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: Zsid 5,1-10 Mk 2,18-22 Kedd: Zsid 6,10-20 Mk 2,23-28 Szerda: Zsid 7, Mk 3,1-6 Csütörtök: Zsid 7,25-8,6 Mk 3,7-12 Péntek: ApCsel 9,1-22 Mk 16,15-18 Szombat: 2Tim 1,1-8 Lk 10,1-9 Vasárnap: Neh 8, Kor 12,12-30 Lk 1,1-4;4,14-21 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: jan ,30: A görögkatolikus egyház félórája jan. 22. és ,30: A katolikus egyház félórája jan ,04: Szentmise közvetítés Bartók Rádió: jan ,05: Jubilate Deo - egyházi zene Televízió: M 1: jan ,40: Családbarát magazin; 14,30: Ízőrzők jan ,25: Magyarlakta vidékek jan ,55: Katolikus krónika M 2: jan ,50: Állatkert a hátizsákban DUNA TV: jan ,30: Élő egyház, Isten kezében jan ,35: Hazajáró; 19,00: Magyar kultúra napja jan ,20 és 15,30: Természetfilmek jan ,05: Üzenem az otthoni hegyeknek...; 10,45: Kerekek és lépések jan ,20: Élő egyház, Isten kezében; 9,15: Kerekek és lépések; 10,05: Zodiákus jan ,00: Szentmise; 12,10: Ízőrzők; 14,20: Természetfilm DUNA II.: jan ,30:Családbarát magazin; Néprajzi értékeink jan ,00: Hazajáró; jan ,15: Hazajáró jan ,30: Egymillió lépés hazánk földjén PAX TV: jan ,00: Titokzatos Erdély jan ,00: Katolikus hittan jan ,00: Szentmise közvetítés

8 8. FELSŐVÁROS január 20. Halottaink Tóth Margit élt 80 évet Horváth Veronika élt 60 évet Nyugodjanak békében! Híreink A mai vasárnap délután 4 órakor óvodás misét tartunk a kolostor nagytermében. Utána közös uzsonna és játék. Hétfőn este ¾ 7-kor folytatódik a felnőtt katekézis-sorozat a Hit Évében. Téma: Hol lelhetem fel a szűk ösvényt? Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. Pénteken van Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, pálforduló. Pénteken délután 5 órától csendes szentségimádás egyházközségünkért. Vasárnap délelőtt 10 órakor elsőáldozási oktatás. Minden hónap második és negyedik vasárnapján a diákmisében Kecskés László hitoktató és gitáros zenekara adja a zeneszolgálatot. Kérjük a hittanos családokat, hogy a karácsonyi idő elmúltával szedjék le és vigyék haza a kolostor ablakait díszítő fényfüzéreket. A keresztények egységéért tartandó imahét városunkban január ig tart. Minden este 6 órakor más és más felekezet templomában lesz közös ima. Programja a hirdető táblán olvasható. A betegek szentségének közös kiszolgáltatása február 10-én vasárnap lesz a 11 órai szentmisében. Azok az idős, beteg testvérek, akik szeretnék fölvenni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: / honlap: templomfelujitas.blogspot.com

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Vissza a Forrásunkhoz

Vissza a Forrásunkhoz Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Vissza a Forrásunkhoz Kedves Testvérek! Itt állunk egy újabb nagyböjt előtt. Isten mint minden

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Az Istennek szentelt élet

Az Istennek szentelt élet AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 08. 04. - XXIII. ÉVF. 4. SZ. Az Istennek szentelt élet Porciunkula ünnepén, mikor Szent Ferencre irányul a figyelmünk, és a közelmúlt

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

Az újságolvasók nagy többsége

Az újságolvasók nagy többsége XXVI. ÉVFOLYAM, 2. (300.) SZÁM, 2015. FEBRUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Az újságolvasók nagy többsége nem szokta különösebben tanulmányozni az ismerős lapok fejlécét, hiszen nem ott vannak az érdekességek.

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben