XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Református egyház karácsonyi köszöntıje Katolikus Egyházi Rovat A Fény születése Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Térítési díjak, adók változásai Anyakönyvi hírek Karácsonyi köszöntés Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje hétfın: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Polgármester fogadóórái hétfın: óráig pénteken óráig Körjegyzı fogadónapja kedden: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Pósfai József Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal Fax: 06 (33) Készült: 250 pld. XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december Fejezetek Úny község történelmébıl betöltöm ıt Isten lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez Hogy tudjon kigondolni mindent és minden munkát végezni. /2 Móz. 31,3-5/ Emlékezés Enghy Sándor tiszteletes úrra. Úny község római katolikus hívei 2003 nyarán emlékeztek tisztelendı dr Nagy Miklós, a kamarás úr halálának 30. évfordulójára. Az únyi református egyházközség és az egész község életében meghatározó szerepet töltött be máig hatóan Enghy Sándor tiszteletes úr 13 évi / / únyi szolgálata idején. Ezért kezdeményezte Boross Géza únyi ref. lelkész a nagy elıdre való megemlékezést, születésének 95. évfordulójának évében. Enghy Sándor a Bihar /ma Hajdú-Bihar/ megyei Foktın született március 3-án, református kisnemesi családban. A környék, pl. Nagyszalonta /Arany János/, református szellemisége és a család közért való szolgálata - édesapja jegyzı volt - a mindenre nyitott személyiségét is ebbe az irányba terelte. Így került gimnáziumba Mezıtúrra, és végezte el Budapesten a Református Teológiai Akadémiát, majd Nagykırösön a Tanítóképzıt /itt újra találkozott Arany János szellemiségével/. A lelkészi és tanítói oklevél egy életre meghatározta helyét és szerepét. A haladó kisnemesi öntudattal, a család megértı szigorával, a szülıföld kálvinista szellemiségével, tanulmányai során megszerzett ismereteivel felvértezve bizakodással láthatott hozzá kettıs feladatának, a lelkészi és tanítói küldetésének, szolgálatának sikeres ellátásához: elıbb Tabajdon és Foktın, majd március 31-tıl Únyon. Az addig csonka hitéletet élı únyi református gyülekezet nagy meghatottsággal és várakozással fogadta az agilis és jóhangú, fiatal házasság elıtt álló lelkészét és rektorát - utóbb a tiszteletes asszonnyal együtt -, ifj. Kemenszki István kurátor idején. Megindult az egyházközség feltámadása. Feladatok tömege tornyosult elıtte, amelyeket Mózes 2. könyvébıl vett idézet alapján tudatosan valósított meg sorról sorra. Ebben egyéniségének varázslatos ereje, figyelmet felkeltı orgánuma, meggyızı, az értelemhez és szívhez szóló prédikációi, következetessége, megértı szigora az iskolában, példamutató családi élete, gazdálkodása, az emberek így a parasztemberek tisztelete és empátiaérzése, a község civil életében betöltött szerepe az egész község lakosságát meggyızte, kivel is állnak szemben. Hatására megtelt a templom. Rendszeressé váltak a hetente megtartott vallásos esték zsúfolt az iskola, amelyek a vallásos élet elmélyítését szolgálták: új énekek tanulásával, a szertartási rend gyakorlásával, bibliamagyarázatokkal, a mindennapi élet fortélyainak elsajátításával. Mágusként hatott idısebbre és fiatalra egyaránt, az Asszonykörben

2 éppúgy, mint a Bőnbánati Hetekben, vagy az elsısegélynyújtási ismeretek elsajátításában. Ebben elsırendő társa felesége, a tiszteletes asszony volt. A hetente megtartott vallásos estékhez hasonlóan a presbiteri győlések is imával kezdıdtek. Ezeken itt, funkciójuknál fogva az egyszerő parasztemberek példát mutatva az emberi tiszteletnek úrrá avandzsáltak, pl. kurátor úr stb., de gyakori családlátogatásai során már a baráti hang érvényesült. Elsısorban a presbitérium tagjainak családjaihoz /pl. Cseke Gábor, Faragó András, Juhász Bálint utóbb kurátor/ ment el. A küldetéstudatú lelkész és felesége /Gulyás Kornélia/ együtt élt és lélegzett népével és munkálkodott életük szebbé tételében. A tiszteletes asszony igényesen állította színpadra a népszínmőveket /Cigány, Három a kislány stb./, szervezett dalesteket, ismeretterjesztı elıadásokat, amelyek a zsúfolásig megtelt iskolában kerültek bemutatásra /ekkor még nincs kultúrotthon/. Ezek az elıadások nemcsak oldották a felekezetek közötti ellentéteket, hanem bevételeibıl a háború után padok kerültek az üres iskolába és templomba. E magas szintő közösségteremtı kulturális munkába a tiszteletes úr 1946-tól, mint a helyi Népmővelési Tanács titkára /elnöke Kiss János Ágoston r.k. kántor-tanító/ folyt bele. Az akkor még nem hangoztatott ökumene ellenére természetesnek vette, hogy az októberében Únyra bérmálásra érkezı Mindszenty bíborost fogadó díszbandériumban ünneplıbe öltözött református legények /pl. Cseke János, Kovács Péter, ifj. Faragó András/ is részt vegyenek. Felelısséget érezve népe iránt, józanságával sikerült rábírnia Horváth parancsnokot 1944 ıszén, hogy a leventéket ne hurcolják el Nyugatra. Amikor 1944/45 telén sáncmunkára vitték el İt az orosz katonák a máriahalmi frontvonalra, tartotta a lelket a csüggedıkben. Mint láttuk, sok munka adódott a II. világháború utáni években: fel kellett szerelni a kifosztott iskolát /padok, tábla, könyvek/ és helyre kellett állítani a leromlott templomot, amelyre csak 1948-ban került sor. A legszükségesebb munkák is Ft-ba /ma kb. 3 millió Ft/ kerültek s ezév pünkösdjétıl úrvacsoraosztáskor a vörösvári Feldhoffer mester által készített gyönyörő, 8-szöglető úrasztalához vonulhattak a hívek. A 700 Ft-ba /ma kb. 70 ezer Ft/ kerülı vörösmárvány mestermő közadakozásból készült. Enghy Sándor tiszteletes civil életének meghatározó tette, hogy elvállalta a valahai közös /Úny-Máriahalom/, de 1947 és 1949 között Únyon mőködı Hitelszövetkezet elnöki tisztét. Többségében a napszámos sorból épphogy kikerült újgazdák pénzsegélyeit osztotta, állat- és kisebb gépbeszerzésekre. Példásan mővelte kertjét, de a háborús években másoknál végzett fizikai munkától sem riadt vissza, mert négytagú családját /leánya, Nellike, édesanyja/ el kellett tartania. A kis egyházközség 156 egyháztagjának egyházfenntartó járulékai az állami megszorító intézkedések /adó és beadás/ miatt alig folytak be /pl. a gabona 8 %-a 242 kg ez épp egy személy évi fejadagja volt/. Az ezt kiegészítı, szerény havi fizetés is csak 251 Ft-ot tett ki havonta 1947-ben /ma kb. 30 ezer Ft/. Az államosítás után (1948) a család még súlyosabb helyzetbe került anyagilag és lelkileg egyaránt (meghalt elsı felesége), s így 1954 tavaszán a szerény, de biztos megélhetést nyújtó gyermelyi egyházban vállalt szolgálatot 1983-as nyugdíjazásáig. Életének utolsó szakaszát azonos nevő lelkész fiánál töltötte második feleségével együtt Abaújszántón, ahol március 30-án adta át lelkét az Úrnak. Sírjának szálfaszerő kopjafája Gyermelyen ma is hirdeti egyenes jellemét, magyarságához és népéhez való ragaszkodását. Egész életvitelével belopta magát a nép szívébe-lelkébe. Kapcsolatát únyi híveivel gyermelyi szolgálata idején sem vesztette el, hisz 1957-tıl az egyházmegye számvizsgálója és 1979-ben, mint helyettes únyi lelkész sem hagyta el ıket. Tiszteletet parancsoló alakja és a lelkeket megragadó hangja még egy-egy únyi temetési szolgálatán felidézte a régi emléket. Ünnep volt vele minden találkozás. A még élı kollégái közül Kovács Lajosné máig keresi a kedves, jómodorú, szuggesztív úriember senkiével össze nem téveszthetı érces hangját. S ahogy Wagenhoffer Jánosné jellemezte személyiségét: ma úgy mondanánk hiteles ember volt. Faragó Andrásné és Horváth Mihályné közlései nélkül megköszönve mindannyiuk segítségét a róla alkotott képünk szegényebb lenne. De szegényebb lenne a közvetlen család /Nellike/ ereklyéi nélkül is. S jóval kevesebbet tudnánk az únyi református eklézsiáról, nem ismernénk a református harang felemelı történetét, ha családunk nem kapja meg Enghy tiszteletes úrtól az erre vonatkozó dokumentumokat. A lelkészi lak ajtaja mindenki elıtt, felnıttek és gyermekek elıtt nyitva állt jó szóra, de karácsonykor az érkezıket a karácsonyfára kerülı sütemények bódító illata és az ünnep hangulata fogadta. Most közeledve az ünnepekhez, mi is nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be mai és valaha is közénk tartozó hiteles és kevésbé hiteles embertársainkat, hogy megbékélve kívánhassunk egymásnak boldog karácsonyt. dr. Wagenhoffer Vilmos

3 Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Református egyház karácsonyi köszöntıje Az Únyi Református Egyházközség karácsonyi köszöntıje Áprily Lajos Karácsony-est Simogatást mitıl tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Nem adhattam ma semmi mást, Szemembe Krisztus-könny szökött? - csak jó meleg simogatást. kinyúló kézzel kérdezem. Mi gyızött érdességemen? Mitıl csókolhat úgy kezem? Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket és reményteljes új esztendıt! A Református Egyházközség ünnepi alkalmai December 23. Advent 4. vasárnap istentisztelet 11 óra templom 24. szenteste gyerekkarácsony 11 óra 25. karácsony 1. napja úrvacsorai istentisztelet 11 óra 26. karácsony 2. napja istentisztelet 11 óra 30. vasárnap istentisztelet 11 óra 31. óév búcsúztató istentisztelet 16 óra Január 1. újév istentisztelet 11 óra gyülekezeti terem Áldott karácsonyi készülıdést kíván a gyülekezet nevében 2007 ádventjében: Boross Géza lelkipásztor Katolikus Egyházi Rovat Néhány nappal ezelıtt fejezıdött be az epöli egyházközségben megrendezett missziós nap. Ennek keretében több elıadást hallhattunk, egyik a templom, mint szakrális központi helye címet viselte rámutatva, hogy az ember igényli a szakralitást, vágyik a szentre, vágyik Isten után. Sıt éppen e vágy, Isten megismerésének képessége az, amely az emberi lét lényegét alkotja, emeli ki az élık közül, és teszi az embert közvetítıvé ég és föld közé. Ezen Isten utáni vágynak szabad utat, az Úristennel történı találkozás és egyesülés lehetıségét pedig Jézus ajándékozta nekünk, amikor feltámadásával megnyitotta a mennynek kapuját, hogy szabad utunk legyen az Atyához, az isteni milliı friss levegıjét pedig kiárasztotta a földre, saját lelkét lehelve minden Istent szeretı szívbe. E húsvéti hajnal azonban karácsony éjszakájában gyökerezik, mert a nagy kapunyitás feltétele Isten emberré létében, testet öltésében, megtestesülésében állt. Isten az emberi természet ruháját magára öltve kívánta megnyitni a mennyek kapuját, ezért emeltetik a karácsony oly magasra a keresztyén ünnepek sorában. Isten alázata, a születés körülményei, majd a karácsonyi fények pedig különleges bájt varázsolnak Jézus születésének ünnepébe. Az Atya e nagy ajándéka a Fiú közénk születése, a gyermek Jézus ünnepeltetik karácsony szent ünnepén, vele és benne pedig az emberi méltóság nagyszerősége, mivel Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. (I.Ján3,1) Ezt az Ajándékot, Jézust és a vele kapott emberi méltóságot jelképezi a karácsonyi ajándékozás, amely mára sajnos elveszítette igazi tartalmát és üres ırületté vált. Érdemes azonban felidézni a karácsony igazi értelmét, hogy ünnepünk valóban tartalmas és gazdag legyen, és meglássék az a teljesség, amelyet a Jézusban megváltott emberi élet hordoz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak áldott és kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket! Az ünnepi miserend: December 25-én kedden kor ünnepi szentmise 26-án szerdán ünnepi szentmise 31-én hétfın kor hálaadó szentmise Január 1-én kedden az új idıpontban: kor szentmise Tóth Z. Fülöp Plébániai kormányzó

4 A világ folyása halad a maga medrében, a Teremtı rendje szerint. Sötétbe hanyatlik minden, de midın mindent elborít a sötét, ismét felvilágol Világ Világossága. A Nap útjának téli fordulatán megszületik a Fény, megszületik a Megváltó. Mibennünk születik. A sötétség ideje, advent böjtös várakozása a lélek tisztulásának ideje. Hiszen csak a megtisztult lélek tudja befogadni a világosságot: a Megváltót. A böjtös várakozás ideje alkalom a számvetésre. Saját tetteinkkel vethetünk számot. Mit cselekedtünk az Örökkévalóságért; mi az, mit a pillanatnyi érdekeken túl a jövı érdekében, az eljövendı jobbításáért, teljesebbé tételéért tettünk. Mi az, mit érdekek s haszon reménye nélkül önzetlen szeretettel másokért tettünk? Mi az, mit önmagunk szándékai ellenében, Isten nevében cselekedtünk? Alkalom van most a számvetésre. A Fény Születése Minden élık útjának végén mind annyian szembe kerülünk ezekkel a kérdésekkel. Ám a mindenség megújuló rendjében újra és újra lehetıség adódik minden ember fiának, hogy tiszta lélekkel készülhessen a Teremtıvel való találkozásra. Hogy életünk során a téli Napfordulón újra és újra megtisztult lélekkel várhassuk a Megváltó születését, s életünk végén tiszta lélekkel állhassunk Isten elıtt. Hiszen a Megváltó mi bennünk születik. Mi magunk válthatjuk, változtathatjuk az életet szeretet telivé, hogy az örök boldogság ne csak élet után, hanem a földi lét során is osztályrészünk legyen. Kívánok minden embernek áldott ünnepeket, békés örömet, együtt érzı szeretetet. Isten áldásával. Úny, Jézus születése után 2007 esztendıvel. Berhidai Tamás Óvodai hírek Sajnálatos, hogy a gyermekek 90 %-ának már van rossz Az óvodai gyermeklétszámunk szeptember óta kedvezıen foga, annak ellenére, hogy óvodába kerülésüktıl rendesen alakult. Jelenleg 19 gyermekünk van, és január mosnak fogat. elsejétıl folyamatosan még 3-4 gyermek felvétele Lehetıségeinkhez képest próbálunk programokat várható. szervezni gyermekeink számára. Továbbra is nyitottak vagyunk az óvodánk iránt December 3-án a sárisápi Mővelıdési Házban részt érdeklıdıknek péntekenként van lehetıségük az veszünk egy Mikulásváró elıadáson. ismerkedésre, elızetes bejelentkezés alapján. Felvilágosító elıadás megtartására Sebı István rendırt Hagyományainkhoz híven készülıdünk a téli ünnepkör kértük óvodánkba a D.A.D.A. program keretében. ünnepeinek megünneplésére, ami András nappal kezdıdik. Mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel együtt. Az idén is ellátogat óvodánkba a Mikulás, és december 21- Örömmel mondhatom, hogy a július 1-vel létrejött én Fenyıfát díszítünk, ezzel a nappal kezdıdik a Téli oktatási társulás jól mőködik szakmailag. A Szünet, ami január 2-ig tart. tagintézményvezetık létrehoztak egy munkaközösséget, A Novum Kft jóvoltából kedvezı áron játékvásárlási ami hetente egy alkalommal 1-2 órás megbeszélést tart. lehetıséget biztosítunk az érdeklıdık számára. A Köszönjük a csolnoki óvodavezetınek fáradságos munkáját vásárolt összeg 10 %-át az óvoda kapja. mellyel biztosítja az eredményes munkavégzésünket. Háziorvosunk és a Védını szőrıvizsgálatot végzett óvodánkban, akinél indokolt volt szakrendelésre utalták.

5 Kérem a kedves szülıket, tekintettel az idıjárás változásaira, ennek következményeként jelentkezı megbetegedésekre, fokozottan figyeljenek gyerekeikre és csak egészséges gyermekeket engedjenek óvodába, vigyázva így mások egészségére is. Megköszönjük a kedves szülık egész évi segítı együttmőködésüket, munkatársaim és a magam nevében is kívánunk mindnyájuknak egészségben és békességben gazdag újesztendıt, kellemes ünnepeket! Molnár Józsefné Tagóvoda-vezetı Iskolai hírek Advent idején Az advent öröme, a várakozás izgalma hatja át a gyerekek készülıdését az iskolában is. Várják a Mikulást, a karácsonyi ünnepséget, az adventi vásárt. Szorgalmasan készülnek, szebbnél-szebb díszeket, kis ajándéktárgyakat festegetve, karácsonyi dalokat tanulva a tanító nénik segítségével. Lelkesek, hiszen a saját kezőleg készített tárgyaikat fogják a vásáron az érdeklıdık elé tenni, remélve, hogy sokan kíváncsiak munkáikra, s eljönnek. Köszönetemet fejezem ki a szülıknek, akik támogatásukkal, anyagbeszerzéssel hozzájárultak a vásár színes, választékos kínálatához, valamint a mikuláscsomag összeállításához. Decemberi programjainkról: December 3-án színházi elıadást tekintettek meg a gyerekek. A mősort Télapó itt van címmel a Tihanyi Vándorszínpad színészei adták elı Sárisápon a Kultúrotthonban. A várva-várt Mikulás is megérkezett december 6-án, egy-egy csomaggal megajándékozva minden tanulónkat. Adventi vásárunkra szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt december 18-án órától. December 20-án 1 órától versekkel, dalokkal ünnepeljük a karácsony közeledtét. Mősorunkat az óvodásoknak is elıadjuk. 21-én játékos délelıttel zárjuk az utolsó tanítási napot ebben az évben. Tanulóink fogalmazást írtak a karácsonyi elıkészületekrıl. Olvassák munkáikat szeretettel! A következı sorokkal kívánok az iskola dolgozóinak, tanulóinak, s minden községbeli felnıttnek és gyermeknek szeretetteljes, békés karácsonyt! A Karácsony az emlékezés ideje Mikor gondolatban visszatérünk a szép dolgokhoz, melyeket mások értünk tettek, és a boldogsághoz, melyet átélhettünk. Boldog karácsonyt! Csánkné Köves Gabriella tagiskola-vezetı Karácsonyi készülıdés A karácsonyra sokan készülıdnek. Mindenki nagyon szorgos. Mindenki tudja mit jelent a karácsony? Ha nem, elmondom. A karácsony a szeretet, és Jézus születésének az ünnepe. Az iskolával készülünk az Adventi vásárra, ami december 18-án lesz. Már sok ajándékot készítettünk. Minden évben karácsonyi mősort adunk elı az iskolában, amire lelkesen felkészülünk. Otthon az anyukámmal sütni szoktunk mindenféle süteményt: kalácsot, bejglit. Mindenki várja a karácsonyt. A szeretet ünnepén a református gyerekek a templomban mősort adnak elı. Sokat izgulunk miatta, de tudjuk, hogy nem kell. Amikor vége a mősornak haza megyünk, és ajándékok várnak. Számomra nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem, hogy együtt legyen a család. A karácsonyfa elıtt énekelünk. Mindenki szeresse a másikat, ez a legfontosabb. Rostás Petra 4. osztályos tanuló Karácsonyi készülıdés Karácsony a szeretet ünnepe. Már elıtte négy héttel készülıdünk. Adventi koszorút készítünk fenyıágakból és négy gyertyából. Minden héten vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és lekapcsoljuk a fényeket. A gyertya lángjánál karácsonyi dalokat énekelünk. Az advent szó várakozást jelent, a kis Jézuska születését várjuk. A negyedik héten december 24-én már mind a négy gyertya ég. Karácsony napján délelıtt a családunk együtt díszíti a fenyıfát. Délután a Református Templomban szerepelünk. Utána Cseke mamáéknál együtt az egész család. Örülünk az ajándékoknak. Este haza megyünk, és a fa alatt ismét meglepetés vár. A karácsony mégis nekem nem csak az ajándékozásról szól, hanem az egymás iránt érzett nagy szeretetrıl. Vörösvári Bianka 4. osztályos tanuló

6 Karácsonyi készülıdés Nálunk karácsony elıtt nagy a készülıdés. Karácsony elıtt ki szoktunk takarítani, hogy szép tiszta legyen a lakás. Amikor van idınk hétvégén, akkor megvesszük az ajándékokat, és utána becsomagoljuk. Még Mikulás elıtt feldíszítjük a lakást. Mama és anya egy pár nappal karácsony elıtt fıznek halászlevet, és sütnek finom süteményeket. Nekem az ünnepek után egy pár nappal van a születésnapom. Így nemcsak a karácsonyt ünnepeljük meg. Az iskolában úgy készülünk a karácsonyra, hogy csinálunk hóembereket, vagy más díszeket, és kiragasztjuk az ablakra. Az osztálytermet is feldíszítjük, hogy hangulatosabb legyen. December 18-án lesz az Adventi vásár az iskolában, ahol sok mindent lehet vásárolni. Szép dolgokat készítünk a tanító nénikkel. Nagyon szeretem a karácsonyt, mert a szeretet ünnepe. Így készülıdünk mi a karácsonyra. Fábián Anna 4. osztályos tanuló Testületi Tallózó Úny Község Képviselı-testületének IV. negyedéves ülései I. ülés: október 3. Az októberi ülés az elızı számunkban már szerepelt. II. ülés: november 7. Napirend: 1.) A közszolgálati díj számítása, a 242/2000. (XII. 23.) kormányrendelet alapján Úny községben évre, a szemétszállítási díj bevezetésének megvitatása Elıadó: Kifferné Héder Andrea Saubermacher Magyarország Kft. képviselıje 2.) Rendeletalkotás a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 3.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete 3/4 éves teljesítésérıl szóló tájékoztató megvitatása 4.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 5.) Intézményvezetıi álláshelyre kiírt pályázat elbírálása 6.) Egyebek III. ülés: december 5. Napirend: 1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása 2.) Úny Község Képviselı-testülete évi munkájának értékelése 3.) Úny Község Képviselı-testületének évi ülésterve 4.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bıvítésérıl 5.) Az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (EGTC=European Grouping of Territorial Cooperation) Egyezmény-javaslatának és Alapszabály-tervezetének megvitatása, elfogadása 6.) Egyebek Térítési díjak, adók változásai Szemétszállítási díj A háztartási kommunális hulladék szervezett szállítása államilag elıírt kötelezı feladat. A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlata a jogszabályi elıírások miatt tovább már nem tartható. A jogszabályi elıírások szerint a szolgáltatás díját a hulladék termelıjének kell megfizetni a 242/2000. Kormányrend 7. -a szerint, a győjtıedényzet egyszeri ürítése után, ill. az elszállításra átvett hulladék mennyisége alapján ben a kommunális adóból származó bevételhez több mint 1 millió Ft-ot kellett hozzátennie Önkormányzatunknak, hogy a háztartási kommunális hulladék szállítási költségeit finanszírozni tudja évre a szállító cég Ft/év/ingatlan szolgáltatási díjat kér az Önkormányzattól, minek következtében várhatóan 2 millió Ft-ra nıne az önkormányzati rész. Sajnos ezt az összeget már nem tudja, és mint a mellékelt díjtáblázat mutatja már nem is szabad felvállalnia az Önkormányzatnak. Ezért Úny Község Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a törvényi elıírásoknak eleget téve, január 1-tıl bevezeti a mennyiségarányos szemétszállítási díjat. A jövıben a szolgáltató cég (Saubermacher Magyarország Kft. /volt Rumpold Kft./ 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 9.) az ingatlan tulajdonosokkal, (lakosokkal, intézményekkel és vállalkozásokkal,) egyéni szerzıdéseket köt, melyben a szolgáltatást igénybe vevık megválasztják, hogy mekkora győjtıedényre kívánnak szerzıdni. A szabvány edényméretek a 60, 120, 240 literes kukák, ill l-es kiskonténer. Az alkalmanként többlet hulladék keletkezésére 60 literes Rumpold felirattal rendelkezı zsákot lehet vásárolni, 220 Ft/db áron az Önkormányzatnál. Zsákra szerzıdni nem lehet.

7 Edény mérete [liter] Szolgáltatá s bruttó díja [Ft/l] Közszolgáltatási díjak évi egységnyi (heti) ürítési díj (Ft) Negyedéves díj (Ft) évi éves díj (Ft) , A számlafizetés negyedévenként történik a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján. Kommunális adó Ellensúlyozandó a szemétszállítási díj bevezetésébıl megnövekedı lakossági kiadásokat Úny Község Képviselı-testülete január 1-tıl eltörölte a kommunális adót. Étkeztetés térítési díjai Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében, valamint az idıskorúak szociális támogatására étkeztetést biztosít. Minden kedves érdeklıdı részére nyitva áll annak a lehetısége, hogy a Gondozási Központból 340 Ft/nap/ fı áron napi menüt rendeljen. Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete megköszönve a HR-MON Kft eddigi szolgáltatását, 2008.január 1-tıl az intézményi étkeztetés (ebéd) beszállítójaként a Gazdi Étteremet /Pilisjászfalu, Tinnyei u. 1./ bízza meg, Az étkeztetés évi térítési díjai: Óvoda 240 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı, ebéd: 180 Ft/fı. Iskola 270 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı; ebéd: 210 Ft/fı. Gondozási Központ 340 Ft/nap/fı Egyéb díjak A bérleti díjak és a temetıben alkalmazott díjak január 1- tıl nem változnak. HIRDETMÉNY A megnövekedett számú adózói reklamációk következtében, szabadjon ismételten, nyomatékosan felhívnunk a tisztelt gépjármő tulajdonosok figyelmét a következı törvényi elıírásra: A gépjármő adó alanya, az adófizetésre kötelezett: 2. (1) Az adó alanya - a (2)-(3), illetve az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gépjármő azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben tartója (a továbbiakban együtt: tulajdonos), akinek/amelynek a nevére - a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) év elsı napján fennálló állapota szerint - a forgalmi engedélyt kiállították. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelızı tárgyév utolsó napján az adó alanya volt. (2) Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjármő esetén az adó alanya az, akit/amelyet ez alkalommal tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban feltüntettek. (3) Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzıdés megkötésének idıpontját) követı év elsı napjától nem minısül adóalanynak. Ettıl az idıponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerzı felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettıl az idıponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. (4) Gépjármő tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya. (6) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. Magyarázat a (4) bekezdéshez: A törvény a helyzet megoldására tartalmaz olyan értelmő változtatást, mely a kettıs adóztatás gyakorlati megvalósulását egyértelmően kizárja, ha mind a tulajdonszerzı, mind a régi tulajdonos a tulajdonváltozás évében elmulasztotta a tulajdonátszállás bejelentését (15 napon belüli kötelezettség!). A törvény értelmében ilyen esetben a régi tulajdonost - a Gépjármő adó törvény fıszabálya szerinti tulajdonost - kell az adó alanyának tekinteni. A módosuló rendelkezés a régi tulajdonost a tulajdonátszálláshoz kapcsolódó változás-bejelentés - okmányirodához teljesítendı - mielıbbi megtételére ösztönzi, ugyanis legalább a tulajdonátszállás évének végéig megtett bejelentés alapján megszabadul az adófizetési kötelemtıl a változást követı évre, függetlenül attól, hogy a jármőnyilvántartás még mindig ıt tartalmazza tulajdonosként.

8 Anyakönyvi Hírek A közelmúltban születettek: Hásás Norbert és Józsi Beáta gyermeke: Hásás Boglárka Hangya Zsolt és Egri Ágnes gyermeke: Hangya Melián Alma Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, a szülıknek pedig sok örömet és erıt, egészséget gyermekük felneveléséhez! 50 éves házassági évfordulóját ünnepelhette: Mester Ferenc és Molnár Szidonia Gratulálunk! Sok boldogságot, jó erıt, egészséget e kívánunk a következı 50 évhez! Karácsonyi köszöntés Wass Albert: Karácsonyi versek II. (részlet) Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égbıl Isten szekerén a mese! Karácsony készől, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek ujra gyermekek hogy emberek lehessetek! Vigyázzatok! Ez a mese már nem is egészen mese. Belıle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát emberek, Titeket keres a szeme! Békés, Boldog Karácsonyt és nyugodt, eredményes Új Évet kívánunk minden polgártársunknak! Úny Község Önkormányzati Képviselı-testülete

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a gépjármőadóról

Tájékoztató a gépjármőadóról Tájékoztató a gépjármőadóról Tárgya: Minden belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő (a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. 1 Felsılajos Község Önkormányzata II/210/9/2011. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2010. november 30-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ön y v

J e g y z ı k ön y v J e g y z ı k ön y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - - Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeirıl és a mőködtetésének rendjérıl (Egységes

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 273. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 26.-án megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi Péter

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 201. június 25 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Elıadó: Elızetes beszámoló a

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V.

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. Kedves Barátaink, legutóbb a tagság nagyobbik részével igen régen - 2008 november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi részére Tárgy: együttmőködési javaslat oktatási intézmény vonatkozásában Ügyintézı: Szalánczi Zoltán Tisztelt Polgármester

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben