XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Református egyház karácsonyi köszöntıje Katolikus Egyházi Rovat A Fény születése Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Térítési díjak, adók változásai Anyakönyvi hírek Karácsonyi köszöntés Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje hétfın: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Polgármester fogadóórái hétfın: óráig pénteken óráig Körjegyzı fogadónapja kedden: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Pósfai József Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal Fax: 06 (33) Készült: 250 pld. XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december Fejezetek Úny község történelmébıl betöltöm ıt Isten lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez Hogy tudjon kigondolni mindent és minden munkát végezni. /2 Móz. 31,3-5/ Emlékezés Enghy Sándor tiszteletes úrra. Úny község római katolikus hívei 2003 nyarán emlékeztek tisztelendı dr Nagy Miklós, a kamarás úr halálának 30. évfordulójára. Az únyi református egyházközség és az egész község életében meghatározó szerepet töltött be máig hatóan Enghy Sándor tiszteletes úr 13 évi / / únyi szolgálata idején. Ezért kezdeményezte Boross Géza únyi ref. lelkész a nagy elıdre való megemlékezést, születésének 95. évfordulójának évében. Enghy Sándor a Bihar /ma Hajdú-Bihar/ megyei Foktın született március 3-án, református kisnemesi családban. A környék, pl. Nagyszalonta /Arany János/, református szellemisége és a család közért való szolgálata - édesapja jegyzı volt - a mindenre nyitott személyiségét is ebbe az irányba terelte. Így került gimnáziumba Mezıtúrra, és végezte el Budapesten a Református Teológiai Akadémiát, majd Nagykırösön a Tanítóképzıt /itt újra találkozott Arany János szellemiségével/. A lelkészi és tanítói oklevél egy életre meghatározta helyét és szerepét. A haladó kisnemesi öntudattal, a család megértı szigorával, a szülıföld kálvinista szellemiségével, tanulmányai során megszerzett ismereteivel felvértezve bizakodással láthatott hozzá kettıs feladatának, a lelkészi és tanítói küldetésének, szolgálatának sikeres ellátásához: elıbb Tabajdon és Foktın, majd március 31-tıl Únyon. Az addig csonka hitéletet élı únyi református gyülekezet nagy meghatottsággal és várakozással fogadta az agilis és jóhangú, fiatal házasság elıtt álló lelkészét és rektorát - utóbb a tiszteletes asszonnyal együtt -, ifj. Kemenszki István kurátor idején. Megindult az egyházközség feltámadása. Feladatok tömege tornyosult elıtte, amelyeket Mózes 2. könyvébıl vett idézet alapján tudatosan valósított meg sorról sorra. Ebben egyéniségének varázslatos ereje, figyelmet felkeltı orgánuma, meggyızı, az értelemhez és szívhez szóló prédikációi, következetessége, megértı szigora az iskolában, példamutató családi élete, gazdálkodása, az emberek így a parasztemberek tisztelete és empátiaérzése, a község civil életében betöltött szerepe az egész község lakosságát meggyızte, kivel is állnak szemben. Hatására megtelt a templom. Rendszeressé váltak a hetente megtartott vallásos esték zsúfolt az iskola, amelyek a vallásos élet elmélyítését szolgálták: új énekek tanulásával, a szertartási rend gyakorlásával, bibliamagyarázatokkal, a mindennapi élet fortélyainak elsajátításával. Mágusként hatott idısebbre és fiatalra egyaránt, az Asszonykörben

2 éppúgy, mint a Bőnbánati Hetekben, vagy az elsısegélynyújtási ismeretek elsajátításában. Ebben elsırendő társa felesége, a tiszteletes asszony volt. A hetente megtartott vallásos estékhez hasonlóan a presbiteri győlések is imával kezdıdtek. Ezeken itt, funkciójuknál fogva az egyszerő parasztemberek példát mutatva az emberi tiszteletnek úrrá avandzsáltak, pl. kurátor úr stb., de gyakori családlátogatásai során már a baráti hang érvényesült. Elsısorban a presbitérium tagjainak családjaihoz /pl. Cseke Gábor, Faragó András, Juhász Bálint utóbb kurátor/ ment el. A küldetéstudatú lelkész és felesége /Gulyás Kornélia/ együtt élt és lélegzett népével és munkálkodott életük szebbé tételében. A tiszteletes asszony igényesen állította színpadra a népszínmőveket /Cigány, Három a kislány stb./, szervezett dalesteket, ismeretterjesztı elıadásokat, amelyek a zsúfolásig megtelt iskolában kerültek bemutatásra /ekkor még nincs kultúrotthon/. Ezek az elıadások nemcsak oldották a felekezetek közötti ellentéteket, hanem bevételeibıl a háború után padok kerültek az üres iskolába és templomba. E magas szintő közösségteremtı kulturális munkába a tiszteletes úr 1946-tól, mint a helyi Népmővelési Tanács titkára /elnöke Kiss János Ágoston r.k. kántor-tanító/ folyt bele. Az akkor még nem hangoztatott ökumene ellenére természetesnek vette, hogy az októberében Únyra bérmálásra érkezı Mindszenty bíborost fogadó díszbandériumban ünneplıbe öltözött református legények /pl. Cseke János, Kovács Péter, ifj. Faragó András/ is részt vegyenek. Felelısséget érezve népe iránt, józanságával sikerült rábírnia Horváth parancsnokot 1944 ıszén, hogy a leventéket ne hurcolják el Nyugatra. Amikor 1944/45 telén sáncmunkára vitték el İt az orosz katonák a máriahalmi frontvonalra, tartotta a lelket a csüggedıkben. Mint láttuk, sok munka adódott a II. világháború utáni években: fel kellett szerelni a kifosztott iskolát /padok, tábla, könyvek/ és helyre kellett állítani a leromlott templomot, amelyre csak 1948-ban került sor. A legszükségesebb munkák is Ft-ba /ma kb. 3 millió Ft/ kerültek s ezév pünkösdjétıl úrvacsoraosztáskor a vörösvári Feldhoffer mester által készített gyönyörő, 8-szöglető úrasztalához vonulhattak a hívek. A 700 Ft-ba /ma kb. 70 ezer Ft/ kerülı vörösmárvány mestermő közadakozásból készült. Enghy Sándor tiszteletes civil életének meghatározó tette, hogy elvállalta a valahai közös /Úny-Máriahalom/, de 1947 és 1949 között Únyon mőködı Hitelszövetkezet elnöki tisztét. Többségében a napszámos sorból épphogy kikerült újgazdák pénzsegélyeit osztotta, állat- és kisebb gépbeszerzésekre. Példásan mővelte kertjét, de a háborús években másoknál végzett fizikai munkától sem riadt vissza, mert négytagú családját /leánya, Nellike, édesanyja/ el kellett tartania. A kis egyházközség 156 egyháztagjának egyházfenntartó járulékai az állami megszorító intézkedések /adó és beadás/ miatt alig folytak be /pl. a gabona 8 %-a 242 kg ez épp egy személy évi fejadagja volt/. Az ezt kiegészítı, szerény havi fizetés is csak 251 Ft-ot tett ki havonta 1947-ben /ma kb. 30 ezer Ft/. Az államosítás után (1948) a család még súlyosabb helyzetbe került anyagilag és lelkileg egyaránt (meghalt elsı felesége), s így 1954 tavaszán a szerény, de biztos megélhetést nyújtó gyermelyi egyházban vállalt szolgálatot 1983-as nyugdíjazásáig. Életének utolsó szakaszát azonos nevő lelkész fiánál töltötte második feleségével együtt Abaújszántón, ahol március 30-án adta át lelkét az Úrnak. Sírjának szálfaszerő kopjafája Gyermelyen ma is hirdeti egyenes jellemét, magyarságához és népéhez való ragaszkodását. Egész életvitelével belopta magát a nép szívébe-lelkébe. Kapcsolatát únyi híveivel gyermelyi szolgálata idején sem vesztette el, hisz 1957-tıl az egyházmegye számvizsgálója és 1979-ben, mint helyettes únyi lelkész sem hagyta el ıket. Tiszteletet parancsoló alakja és a lelkeket megragadó hangja még egy-egy únyi temetési szolgálatán felidézte a régi emléket. Ünnep volt vele minden találkozás. A még élı kollégái közül Kovács Lajosné máig keresi a kedves, jómodorú, szuggesztív úriember senkiével össze nem téveszthetı érces hangját. S ahogy Wagenhoffer Jánosné jellemezte személyiségét: ma úgy mondanánk hiteles ember volt. Faragó Andrásné és Horváth Mihályné közlései nélkül megköszönve mindannyiuk segítségét a róla alkotott képünk szegényebb lenne. De szegényebb lenne a közvetlen család /Nellike/ ereklyéi nélkül is. S jóval kevesebbet tudnánk az únyi református eklézsiáról, nem ismernénk a református harang felemelı történetét, ha családunk nem kapja meg Enghy tiszteletes úrtól az erre vonatkozó dokumentumokat. A lelkészi lak ajtaja mindenki elıtt, felnıttek és gyermekek elıtt nyitva állt jó szóra, de karácsonykor az érkezıket a karácsonyfára kerülı sütemények bódító illata és az ünnep hangulata fogadta. Most közeledve az ünnepekhez, mi is nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be mai és valaha is közénk tartozó hiteles és kevésbé hiteles embertársainkat, hogy megbékélve kívánhassunk egymásnak boldog karácsonyt. dr. Wagenhoffer Vilmos

3 Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Református egyház karácsonyi köszöntıje Az Únyi Református Egyházközség karácsonyi köszöntıje Áprily Lajos Karácsony-est Simogatást mitıl tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Nem adhattam ma semmi mást, Szemembe Krisztus-könny szökött? - csak jó meleg simogatást. kinyúló kézzel kérdezem. Mi gyızött érdességemen? Mitıl csókolhat úgy kezem? Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket és reményteljes új esztendıt! A Református Egyházközség ünnepi alkalmai December 23. Advent 4. vasárnap istentisztelet 11 óra templom 24. szenteste gyerekkarácsony 11 óra 25. karácsony 1. napja úrvacsorai istentisztelet 11 óra 26. karácsony 2. napja istentisztelet 11 óra 30. vasárnap istentisztelet 11 óra 31. óév búcsúztató istentisztelet 16 óra Január 1. újév istentisztelet 11 óra gyülekezeti terem Áldott karácsonyi készülıdést kíván a gyülekezet nevében 2007 ádventjében: Boross Géza lelkipásztor Katolikus Egyházi Rovat Néhány nappal ezelıtt fejezıdött be az epöli egyházközségben megrendezett missziós nap. Ennek keretében több elıadást hallhattunk, egyik a templom, mint szakrális központi helye címet viselte rámutatva, hogy az ember igényli a szakralitást, vágyik a szentre, vágyik Isten után. Sıt éppen e vágy, Isten megismerésének képessége az, amely az emberi lét lényegét alkotja, emeli ki az élık közül, és teszi az embert közvetítıvé ég és föld közé. Ezen Isten utáni vágynak szabad utat, az Úristennel történı találkozás és egyesülés lehetıségét pedig Jézus ajándékozta nekünk, amikor feltámadásával megnyitotta a mennynek kapuját, hogy szabad utunk legyen az Atyához, az isteni milliı friss levegıjét pedig kiárasztotta a földre, saját lelkét lehelve minden Istent szeretı szívbe. E húsvéti hajnal azonban karácsony éjszakájában gyökerezik, mert a nagy kapunyitás feltétele Isten emberré létében, testet öltésében, megtestesülésében állt. Isten az emberi természet ruháját magára öltve kívánta megnyitni a mennyek kapuját, ezért emeltetik a karácsony oly magasra a keresztyén ünnepek sorában. Isten alázata, a születés körülményei, majd a karácsonyi fények pedig különleges bájt varázsolnak Jézus születésének ünnepébe. Az Atya e nagy ajándéka a Fiú közénk születése, a gyermek Jézus ünnepeltetik karácsony szent ünnepén, vele és benne pedig az emberi méltóság nagyszerősége, mivel Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. (I.Ján3,1) Ezt az Ajándékot, Jézust és a vele kapott emberi méltóságot jelképezi a karácsonyi ajándékozás, amely mára sajnos elveszítette igazi tartalmát és üres ırületté vált. Érdemes azonban felidézni a karácsony igazi értelmét, hogy ünnepünk valóban tartalmas és gazdag legyen, és meglássék az a teljesség, amelyet a Jézusban megváltott emberi élet hordoz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak áldott és kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket! Az ünnepi miserend: December 25-én kedden kor ünnepi szentmise 26-án szerdán ünnepi szentmise 31-én hétfın kor hálaadó szentmise Január 1-én kedden az új idıpontban: kor szentmise Tóth Z. Fülöp Plébániai kormányzó

4 A világ folyása halad a maga medrében, a Teremtı rendje szerint. Sötétbe hanyatlik minden, de midın mindent elborít a sötét, ismét felvilágol Világ Világossága. A Nap útjának téli fordulatán megszületik a Fény, megszületik a Megváltó. Mibennünk születik. A sötétség ideje, advent böjtös várakozása a lélek tisztulásának ideje. Hiszen csak a megtisztult lélek tudja befogadni a világosságot: a Megváltót. A böjtös várakozás ideje alkalom a számvetésre. Saját tetteinkkel vethetünk számot. Mit cselekedtünk az Örökkévalóságért; mi az, mit a pillanatnyi érdekeken túl a jövı érdekében, az eljövendı jobbításáért, teljesebbé tételéért tettünk. Mi az, mit érdekek s haszon reménye nélkül önzetlen szeretettel másokért tettünk? Mi az, mit önmagunk szándékai ellenében, Isten nevében cselekedtünk? Alkalom van most a számvetésre. A Fény Születése Minden élık útjának végén mind annyian szembe kerülünk ezekkel a kérdésekkel. Ám a mindenség megújuló rendjében újra és újra lehetıség adódik minden ember fiának, hogy tiszta lélekkel készülhessen a Teremtıvel való találkozásra. Hogy életünk során a téli Napfordulón újra és újra megtisztult lélekkel várhassuk a Megváltó születését, s életünk végén tiszta lélekkel állhassunk Isten elıtt. Hiszen a Megváltó mi bennünk születik. Mi magunk válthatjuk, változtathatjuk az életet szeretet telivé, hogy az örök boldogság ne csak élet után, hanem a földi lét során is osztályrészünk legyen. Kívánok minden embernek áldott ünnepeket, békés örömet, együtt érzı szeretetet. Isten áldásával. Úny, Jézus születése után 2007 esztendıvel. Berhidai Tamás Óvodai hírek Sajnálatos, hogy a gyermekek 90 %-ának már van rossz Az óvodai gyermeklétszámunk szeptember óta kedvezıen foga, annak ellenére, hogy óvodába kerülésüktıl rendesen alakult. Jelenleg 19 gyermekünk van, és január mosnak fogat. elsejétıl folyamatosan még 3-4 gyermek felvétele Lehetıségeinkhez képest próbálunk programokat várható. szervezni gyermekeink számára. Továbbra is nyitottak vagyunk az óvodánk iránt December 3-án a sárisápi Mővelıdési Házban részt érdeklıdıknek péntekenként van lehetıségük az veszünk egy Mikulásváró elıadáson. ismerkedésre, elızetes bejelentkezés alapján. Felvilágosító elıadás megtartására Sebı István rendırt Hagyományainkhoz híven készülıdünk a téli ünnepkör kértük óvodánkba a D.A.D.A. program keretében. ünnepeinek megünneplésére, ami András nappal kezdıdik. Mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel együtt. Az idén is ellátogat óvodánkba a Mikulás, és december 21- Örömmel mondhatom, hogy a július 1-vel létrejött én Fenyıfát díszítünk, ezzel a nappal kezdıdik a Téli oktatási társulás jól mőködik szakmailag. A Szünet, ami január 2-ig tart. tagintézményvezetık létrehoztak egy munkaközösséget, A Novum Kft jóvoltából kedvezı áron játékvásárlási ami hetente egy alkalommal 1-2 órás megbeszélést tart. lehetıséget biztosítunk az érdeklıdık számára. A Köszönjük a csolnoki óvodavezetınek fáradságos munkáját vásárolt összeg 10 %-át az óvoda kapja. mellyel biztosítja az eredményes munkavégzésünket. Háziorvosunk és a Védını szőrıvizsgálatot végzett óvodánkban, akinél indokolt volt szakrendelésre utalták.

5 Kérem a kedves szülıket, tekintettel az idıjárás változásaira, ennek következményeként jelentkezı megbetegedésekre, fokozottan figyeljenek gyerekeikre és csak egészséges gyermekeket engedjenek óvodába, vigyázva így mások egészségére is. Megköszönjük a kedves szülık egész évi segítı együttmőködésüket, munkatársaim és a magam nevében is kívánunk mindnyájuknak egészségben és békességben gazdag újesztendıt, kellemes ünnepeket! Molnár Józsefné Tagóvoda-vezetı Iskolai hírek Advent idején Az advent öröme, a várakozás izgalma hatja át a gyerekek készülıdését az iskolában is. Várják a Mikulást, a karácsonyi ünnepséget, az adventi vásárt. Szorgalmasan készülnek, szebbnél-szebb díszeket, kis ajándéktárgyakat festegetve, karácsonyi dalokat tanulva a tanító nénik segítségével. Lelkesek, hiszen a saját kezőleg készített tárgyaikat fogják a vásáron az érdeklıdık elé tenni, remélve, hogy sokan kíváncsiak munkáikra, s eljönnek. Köszönetemet fejezem ki a szülıknek, akik támogatásukkal, anyagbeszerzéssel hozzájárultak a vásár színes, választékos kínálatához, valamint a mikuláscsomag összeállításához. Decemberi programjainkról: December 3-án színházi elıadást tekintettek meg a gyerekek. A mősort Télapó itt van címmel a Tihanyi Vándorszínpad színészei adták elı Sárisápon a Kultúrotthonban. A várva-várt Mikulás is megérkezett december 6-án, egy-egy csomaggal megajándékozva minden tanulónkat. Adventi vásárunkra szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt december 18-án órától. December 20-án 1 órától versekkel, dalokkal ünnepeljük a karácsony közeledtét. Mősorunkat az óvodásoknak is elıadjuk. 21-én játékos délelıttel zárjuk az utolsó tanítási napot ebben az évben. Tanulóink fogalmazást írtak a karácsonyi elıkészületekrıl. Olvassák munkáikat szeretettel! A következı sorokkal kívánok az iskola dolgozóinak, tanulóinak, s minden községbeli felnıttnek és gyermeknek szeretetteljes, békés karácsonyt! A Karácsony az emlékezés ideje Mikor gondolatban visszatérünk a szép dolgokhoz, melyeket mások értünk tettek, és a boldogsághoz, melyet átélhettünk. Boldog karácsonyt! Csánkné Köves Gabriella tagiskola-vezetı Karácsonyi készülıdés A karácsonyra sokan készülıdnek. Mindenki nagyon szorgos. Mindenki tudja mit jelent a karácsony? Ha nem, elmondom. A karácsony a szeretet, és Jézus születésének az ünnepe. Az iskolával készülünk az Adventi vásárra, ami december 18-án lesz. Már sok ajándékot készítettünk. Minden évben karácsonyi mősort adunk elı az iskolában, amire lelkesen felkészülünk. Otthon az anyukámmal sütni szoktunk mindenféle süteményt: kalácsot, bejglit. Mindenki várja a karácsonyt. A szeretet ünnepén a református gyerekek a templomban mősort adnak elı. Sokat izgulunk miatta, de tudjuk, hogy nem kell. Amikor vége a mősornak haza megyünk, és ajándékok várnak. Számomra nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem, hogy együtt legyen a család. A karácsonyfa elıtt énekelünk. Mindenki szeresse a másikat, ez a legfontosabb. Rostás Petra 4. osztályos tanuló Karácsonyi készülıdés Karácsony a szeretet ünnepe. Már elıtte négy héttel készülıdünk. Adventi koszorút készítünk fenyıágakból és négy gyertyából. Minden héten vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és lekapcsoljuk a fényeket. A gyertya lángjánál karácsonyi dalokat énekelünk. Az advent szó várakozást jelent, a kis Jézuska születését várjuk. A negyedik héten december 24-én már mind a négy gyertya ég. Karácsony napján délelıtt a családunk együtt díszíti a fenyıfát. Délután a Református Templomban szerepelünk. Utána Cseke mamáéknál együtt az egész család. Örülünk az ajándékoknak. Este haza megyünk, és a fa alatt ismét meglepetés vár. A karácsony mégis nekem nem csak az ajándékozásról szól, hanem az egymás iránt érzett nagy szeretetrıl. Vörösvári Bianka 4. osztályos tanuló

6 Karácsonyi készülıdés Nálunk karácsony elıtt nagy a készülıdés. Karácsony elıtt ki szoktunk takarítani, hogy szép tiszta legyen a lakás. Amikor van idınk hétvégén, akkor megvesszük az ajándékokat, és utána becsomagoljuk. Még Mikulás elıtt feldíszítjük a lakást. Mama és anya egy pár nappal karácsony elıtt fıznek halászlevet, és sütnek finom süteményeket. Nekem az ünnepek után egy pár nappal van a születésnapom. Így nemcsak a karácsonyt ünnepeljük meg. Az iskolában úgy készülünk a karácsonyra, hogy csinálunk hóembereket, vagy más díszeket, és kiragasztjuk az ablakra. Az osztálytermet is feldíszítjük, hogy hangulatosabb legyen. December 18-án lesz az Adventi vásár az iskolában, ahol sok mindent lehet vásárolni. Szép dolgokat készítünk a tanító nénikkel. Nagyon szeretem a karácsonyt, mert a szeretet ünnepe. Így készülıdünk mi a karácsonyra. Fábián Anna 4. osztályos tanuló Testületi Tallózó Úny Község Képviselı-testületének IV. negyedéves ülései I. ülés: október 3. Az októberi ülés az elızı számunkban már szerepelt. II. ülés: november 7. Napirend: 1.) A közszolgálati díj számítása, a 242/2000. (XII. 23.) kormányrendelet alapján Úny községben évre, a szemétszállítási díj bevezetésének megvitatása Elıadó: Kifferné Héder Andrea Saubermacher Magyarország Kft. képviselıje 2.) Rendeletalkotás a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 3.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete 3/4 éves teljesítésérıl szóló tájékoztató megvitatása 4.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 5.) Intézményvezetıi álláshelyre kiírt pályázat elbírálása 6.) Egyebek III. ülés: december 5. Napirend: 1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása 2.) Úny Község Képviselı-testülete évi munkájának értékelése 3.) Úny Község Képviselı-testületének évi ülésterve 4.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bıvítésérıl 5.) Az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (EGTC=European Grouping of Territorial Cooperation) Egyezmény-javaslatának és Alapszabály-tervezetének megvitatása, elfogadása 6.) Egyebek Térítési díjak, adók változásai Szemétszállítási díj A háztartási kommunális hulladék szervezett szállítása államilag elıírt kötelezı feladat. A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlata a jogszabályi elıírások miatt tovább már nem tartható. A jogszabályi elıírások szerint a szolgáltatás díját a hulladék termelıjének kell megfizetni a 242/2000. Kormányrend 7. -a szerint, a győjtıedényzet egyszeri ürítése után, ill. az elszállításra átvett hulladék mennyisége alapján ben a kommunális adóból származó bevételhez több mint 1 millió Ft-ot kellett hozzátennie Önkormányzatunknak, hogy a háztartási kommunális hulladék szállítási költségeit finanszírozni tudja évre a szállító cég Ft/év/ingatlan szolgáltatási díjat kér az Önkormányzattól, minek következtében várhatóan 2 millió Ft-ra nıne az önkormányzati rész. Sajnos ezt az összeget már nem tudja, és mint a mellékelt díjtáblázat mutatja már nem is szabad felvállalnia az Önkormányzatnak. Ezért Úny Község Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a törvényi elıírásoknak eleget téve, január 1-tıl bevezeti a mennyiségarányos szemétszállítási díjat. A jövıben a szolgáltató cég (Saubermacher Magyarország Kft. /volt Rumpold Kft./ 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 9.) az ingatlan tulajdonosokkal, (lakosokkal, intézményekkel és vállalkozásokkal,) egyéni szerzıdéseket köt, melyben a szolgáltatást igénybe vevık megválasztják, hogy mekkora győjtıedényre kívánnak szerzıdni. A szabvány edényméretek a 60, 120, 240 literes kukák, ill l-es kiskonténer. Az alkalmanként többlet hulladék keletkezésére 60 literes Rumpold felirattal rendelkezı zsákot lehet vásárolni, 220 Ft/db áron az Önkormányzatnál. Zsákra szerzıdni nem lehet.

7 Edény mérete [liter] Szolgáltatá s bruttó díja [Ft/l] Közszolgáltatási díjak évi egységnyi (heti) ürítési díj (Ft) Negyedéves díj (Ft) évi éves díj (Ft) , A számlafizetés negyedévenként történik a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján. Kommunális adó Ellensúlyozandó a szemétszállítási díj bevezetésébıl megnövekedı lakossági kiadásokat Úny Község Képviselı-testülete január 1-tıl eltörölte a kommunális adót. Étkeztetés térítési díjai Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében, valamint az idıskorúak szociális támogatására étkeztetést biztosít. Minden kedves érdeklıdı részére nyitva áll annak a lehetısége, hogy a Gondozási Központból 340 Ft/nap/ fı áron napi menüt rendeljen. Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete megköszönve a HR-MON Kft eddigi szolgáltatását, 2008.január 1-tıl az intézményi étkeztetés (ebéd) beszállítójaként a Gazdi Étteremet /Pilisjászfalu, Tinnyei u. 1./ bízza meg, Az étkeztetés évi térítési díjai: Óvoda 240 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı, ebéd: 180 Ft/fı. Iskola 270 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı; ebéd: 210 Ft/fı. Gondozási Központ 340 Ft/nap/fı Egyéb díjak A bérleti díjak és a temetıben alkalmazott díjak január 1- tıl nem változnak. HIRDETMÉNY A megnövekedett számú adózói reklamációk következtében, szabadjon ismételten, nyomatékosan felhívnunk a tisztelt gépjármő tulajdonosok figyelmét a következı törvényi elıírásra: A gépjármő adó alanya, az adófizetésre kötelezett: 2. (1) Az adó alanya - a (2)-(3), illetve az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gépjármő azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben tartója (a továbbiakban együtt: tulajdonos), akinek/amelynek a nevére - a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) év elsı napján fennálló állapota szerint - a forgalmi engedélyt kiállították. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelızı tárgyév utolsó napján az adó alanya volt. (2) Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjármő esetén az adó alanya az, akit/amelyet ez alkalommal tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban feltüntettek. (3) Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzıdés megkötésének idıpontját) követı év elsı napjától nem minısül adóalanynak. Ettıl az idıponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerzı felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettıl az idıponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. (4) Gépjármő tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya. (6) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. Magyarázat a (4) bekezdéshez: A törvény a helyzet megoldására tartalmaz olyan értelmő változtatást, mely a kettıs adóztatás gyakorlati megvalósulását egyértelmően kizárja, ha mind a tulajdonszerzı, mind a régi tulajdonos a tulajdonváltozás évében elmulasztotta a tulajdonátszállás bejelentését (15 napon belüli kötelezettség!). A törvény értelmében ilyen esetben a régi tulajdonost - a Gépjármő adó törvény fıszabálya szerinti tulajdonost - kell az adó alanyának tekinteni. A módosuló rendelkezés a régi tulajdonost a tulajdonátszálláshoz kapcsolódó változás-bejelentés - okmányirodához teljesítendı - mielıbbi megtételére ösztönzi, ugyanis legalább a tulajdonátszállás évének végéig megtett bejelentés alapján megszabadul az adófizetési kötelemtıl a változást követı évre, függetlenül attól, hogy a jármőnyilvántartás még mindig ıt tartalmazza tulajdonosként.

8 Anyakönyvi Hírek A közelmúltban születettek: Hásás Norbert és Józsi Beáta gyermeke: Hásás Boglárka Hangya Zsolt és Egri Ágnes gyermeke: Hangya Melián Alma Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, a szülıknek pedig sok örömet és erıt, egészséget gyermekük felneveléséhez! 50 éves házassági évfordulóját ünnepelhette: Mester Ferenc és Molnár Szidonia Gratulálunk! Sok boldogságot, jó erıt, egészséget e kívánunk a következı 50 évhez! Karácsonyi köszöntés Wass Albert: Karácsonyi versek II. (részlet) Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égbıl Isten szekerén a mese! Karácsony készől, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek ujra gyermekek hogy emberek lehessetek! Vigyázzatok! Ez a mese már nem is egészen mese. Belıle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát emberek, Titeket keres a szeme! Békés, Boldog Karácsonyt és nyugodt, eredményes Új Évet kívánunk minden polgártársunknak! Úny Község Önkormányzati Képviselı-testülete

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Búth Emília: Fenyık a kertben

Búth Emília: Fenyık a kertben Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. (Jókai Mór) 2013.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok Minden Kedves sajóvámosi lakosnak. 2012. december XVIII. évfolyam 3. szám

Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok Minden Kedves sajóvámosi lakosnak. 2012. december XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december XVIII. évfolyam 3. szám Karácsonyi fények Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertyafényénél

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám 2012. március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi

Részletesebben

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Patalomi hírek Patalomi hírek 1 3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Tisztelt Patalomiak! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök csöngettyûjét.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben