XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Református egyház karácsonyi köszöntıje Katolikus Egyházi Rovat A Fény születése Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Térítési díjak, adók változásai Anyakönyvi hírek Karácsonyi köszöntés Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje hétfın: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Polgármester fogadóórái hétfın: óráig pénteken óráig Körjegyzı fogadónapja kedden: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Pósfai József Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal Fax: 06 (33) Készült: 250 pld. XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa december Fejezetek Úny község történelmébıl betöltöm ıt Isten lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez Hogy tudjon kigondolni mindent és minden munkát végezni. /2 Móz. 31,3-5/ Emlékezés Enghy Sándor tiszteletes úrra. Úny község római katolikus hívei 2003 nyarán emlékeztek tisztelendı dr Nagy Miklós, a kamarás úr halálának 30. évfordulójára. Az únyi református egyházközség és az egész község életében meghatározó szerepet töltött be máig hatóan Enghy Sándor tiszteletes úr 13 évi / / únyi szolgálata idején. Ezért kezdeményezte Boross Géza únyi ref. lelkész a nagy elıdre való megemlékezést, születésének 95. évfordulójának évében. Enghy Sándor a Bihar /ma Hajdú-Bihar/ megyei Foktın született március 3-án, református kisnemesi családban. A környék, pl. Nagyszalonta /Arany János/, református szellemisége és a család közért való szolgálata - édesapja jegyzı volt - a mindenre nyitott személyiségét is ebbe az irányba terelte. Így került gimnáziumba Mezıtúrra, és végezte el Budapesten a Református Teológiai Akadémiát, majd Nagykırösön a Tanítóképzıt /itt újra találkozott Arany János szellemiségével/. A lelkészi és tanítói oklevél egy életre meghatározta helyét és szerepét. A haladó kisnemesi öntudattal, a család megértı szigorával, a szülıföld kálvinista szellemiségével, tanulmányai során megszerzett ismereteivel felvértezve bizakodással láthatott hozzá kettıs feladatának, a lelkészi és tanítói küldetésének, szolgálatának sikeres ellátásához: elıbb Tabajdon és Foktın, majd március 31-tıl Únyon. Az addig csonka hitéletet élı únyi református gyülekezet nagy meghatottsággal és várakozással fogadta az agilis és jóhangú, fiatal házasság elıtt álló lelkészét és rektorát - utóbb a tiszteletes asszonnyal együtt -, ifj. Kemenszki István kurátor idején. Megindult az egyházközség feltámadása. Feladatok tömege tornyosult elıtte, amelyeket Mózes 2. könyvébıl vett idézet alapján tudatosan valósított meg sorról sorra. Ebben egyéniségének varázslatos ereje, figyelmet felkeltı orgánuma, meggyızı, az értelemhez és szívhez szóló prédikációi, következetessége, megértı szigora az iskolában, példamutató családi élete, gazdálkodása, az emberek így a parasztemberek tisztelete és empátiaérzése, a község civil életében betöltött szerepe az egész község lakosságát meggyızte, kivel is állnak szemben. Hatására megtelt a templom. Rendszeressé váltak a hetente megtartott vallásos esték zsúfolt az iskola, amelyek a vallásos élet elmélyítését szolgálták: új énekek tanulásával, a szertartási rend gyakorlásával, bibliamagyarázatokkal, a mindennapi élet fortélyainak elsajátításával. Mágusként hatott idısebbre és fiatalra egyaránt, az Asszonykörben

2 éppúgy, mint a Bőnbánati Hetekben, vagy az elsısegélynyújtási ismeretek elsajátításában. Ebben elsırendő társa felesége, a tiszteletes asszony volt. A hetente megtartott vallásos estékhez hasonlóan a presbiteri győlések is imával kezdıdtek. Ezeken itt, funkciójuknál fogva az egyszerő parasztemberek példát mutatva az emberi tiszteletnek úrrá avandzsáltak, pl. kurátor úr stb., de gyakori családlátogatásai során már a baráti hang érvényesült. Elsısorban a presbitérium tagjainak családjaihoz /pl. Cseke Gábor, Faragó András, Juhász Bálint utóbb kurátor/ ment el. A küldetéstudatú lelkész és felesége /Gulyás Kornélia/ együtt élt és lélegzett népével és munkálkodott életük szebbé tételében. A tiszteletes asszony igényesen állította színpadra a népszínmőveket /Cigány, Három a kislány stb./, szervezett dalesteket, ismeretterjesztı elıadásokat, amelyek a zsúfolásig megtelt iskolában kerültek bemutatásra /ekkor még nincs kultúrotthon/. Ezek az elıadások nemcsak oldották a felekezetek közötti ellentéteket, hanem bevételeibıl a háború után padok kerültek az üres iskolába és templomba. E magas szintő közösségteremtı kulturális munkába a tiszteletes úr 1946-tól, mint a helyi Népmővelési Tanács titkára /elnöke Kiss János Ágoston r.k. kántor-tanító/ folyt bele. Az akkor még nem hangoztatott ökumene ellenére természetesnek vette, hogy az októberében Únyra bérmálásra érkezı Mindszenty bíborost fogadó díszbandériumban ünneplıbe öltözött református legények /pl. Cseke János, Kovács Péter, ifj. Faragó András/ is részt vegyenek. Felelısséget érezve népe iránt, józanságával sikerült rábírnia Horváth parancsnokot 1944 ıszén, hogy a leventéket ne hurcolják el Nyugatra. Amikor 1944/45 telén sáncmunkára vitték el İt az orosz katonák a máriahalmi frontvonalra, tartotta a lelket a csüggedıkben. Mint láttuk, sok munka adódott a II. világháború utáni években: fel kellett szerelni a kifosztott iskolát /padok, tábla, könyvek/ és helyre kellett állítani a leromlott templomot, amelyre csak 1948-ban került sor. A legszükségesebb munkák is Ft-ba /ma kb. 3 millió Ft/ kerültek s ezév pünkösdjétıl úrvacsoraosztáskor a vörösvári Feldhoffer mester által készített gyönyörő, 8-szöglető úrasztalához vonulhattak a hívek. A 700 Ft-ba /ma kb. 70 ezer Ft/ kerülı vörösmárvány mestermő közadakozásból készült. Enghy Sándor tiszteletes civil életének meghatározó tette, hogy elvállalta a valahai közös /Úny-Máriahalom/, de 1947 és 1949 között Únyon mőködı Hitelszövetkezet elnöki tisztét. Többségében a napszámos sorból épphogy kikerült újgazdák pénzsegélyeit osztotta, állat- és kisebb gépbeszerzésekre. Példásan mővelte kertjét, de a háborús években másoknál végzett fizikai munkától sem riadt vissza, mert négytagú családját /leánya, Nellike, édesanyja/ el kellett tartania. A kis egyházközség 156 egyháztagjának egyházfenntartó járulékai az állami megszorító intézkedések /adó és beadás/ miatt alig folytak be /pl. a gabona 8 %-a 242 kg ez épp egy személy évi fejadagja volt/. Az ezt kiegészítı, szerény havi fizetés is csak 251 Ft-ot tett ki havonta 1947-ben /ma kb. 30 ezer Ft/. Az államosítás után (1948) a család még súlyosabb helyzetbe került anyagilag és lelkileg egyaránt (meghalt elsı felesége), s így 1954 tavaszán a szerény, de biztos megélhetést nyújtó gyermelyi egyházban vállalt szolgálatot 1983-as nyugdíjazásáig. Életének utolsó szakaszát azonos nevő lelkész fiánál töltötte második feleségével együtt Abaújszántón, ahol március 30-án adta át lelkét az Úrnak. Sírjának szálfaszerő kopjafája Gyermelyen ma is hirdeti egyenes jellemét, magyarságához és népéhez való ragaszkodását. Egész életvitelével belopta magát a nép szívébe-lelkébe. Kapcsolatát únyi híveivel gyermelyi szolgálata idején sem vesztette el, hisz 1957-tıl az egyházmegye számvizsgálója és 1979-ben, mint helyettes únyi lelkész sem hagyta el ıket. Tiszteletet parancsoló alakja és a lelkeket megragadó hangja még egy-egy únyi temetési szolgálatán felidézte a régi emléket. Ünnep volt vele minden találkozás. A még élı kollégái közül Kovács Lajosné máig keresi a kedves, jómodorú, szuggesztív úriember senkiével össze nem téveszthetı érces hangját. S ahogy Wagenhoffer Jánosné jellemezte személyiségét: ma úgy mondanánk hiteles ember volt. Faragó Andrásné és Horváth Mihályné közlései nélkül megköszönve mindannyiuk segítségét a róla alkotott képünk szegényebb lenne. De szegényebb lenne a közvetlen család /Nellike/ ereklyéi nélkül is. S jóval kevesebbet tudnánk az únyi református eklézsiáról, nem ismernénk a református harang felemelı történetét, ha családunk nem kapja meg Enghy tiszteletes úrtól az erre vonatkozó dokumentumokat. A lelkészi lak ajtaja mindenki elıtt, felnıttek és gyermekek elıtt nyitva állt jó szóra, de karácsonykor az érkezıket a karácsonyfára kerülı sütemények bódító illata és az ünnep hangulata fogadta. Most közeledve az ünnepekhez, mi is nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be mai és valaha is közénk tartozó hiteles és kevésbé hiteles embertársainkat, hogy megbékélve kívánhassunk egymásnak boldog karácsonyt. dr. Wagenhoffer Vilmos

3 Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Református egyház karácsonyi köszöntıje Az Únyi Református Egyházközség karácsonyi köszöntıje Áprily Lajos Karácsony-est Simogatást mitıl tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Nem adhattam ma semmi mást, Szemembe Krisztus-könny szökött? - csak jó meleg simogatást. kinyúló kézzel kérdezem. Mi gyızött érdességemen? Mitıl csókolhat úgy kezem? Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket és reményteljes új esztendıt! A Református Egyházközség ünnepi alkalmai December 23. Advent 4. vasárnap istentisztelet 11 óra templom 24. szenteste gyerekkarácsony 11 óra 25. karácsony 1. napja úrvacsorai istentisztelet 11 óra 26. karácsony 2. napja istentisztelet 11 óra 30. vasárnap istentisztelet 11 óra 31. óév búcsúztató istentisztelet 16 óra Január 1. újév istentisztelet 11 óra gyülekezeti terem Áldott karácsonyi készülıdést kíván a gyülekezet nevében 2007 ádventjében: Boross Géza lelkipásztor Katolikus Egyházi Rovat Néhány nappal ezelıtt fejezıdött be az epöli egyházközségben megrendezett missziós nap. Ennek keretében több elıadást hallhattunk, egyik a templom, mint szakrális központi helye címet viselte rámutatva, hogy az ember igényli a szakralitást, vágyik a szentre, vágyik Isten után. Sıt éppen e vágy, Isten megismerésének képessége az, amely az emberi lét lényegét alkotja, emeli ki az élık közül, és teszi az embert közvetítıvé ég és föld közé. Ezen Isten utáni vágynak szabad utat, az Úristennel történı találkozás és egyesülés lehetıségét pedig Jézus ajándékozta nekünk, amikor feltámadásával megnyitotta a mennynek kapuját, hogy szabad utunk legyen az Atyához, az isteni milliı friss levegıjét pedig kiárasztotta a földre, saját lelkét lehelve minden Istent szeretı szívbe. E húsvéti hajnal azonban karácsony éjszakájában gyökerezik, mert a nagy kapunyitás feltétele Isten emberré létében, testet öltésében, megtestesülésében állt. Isten az emberi természet ruháját magára öltve kívánta megnyitni a mennyek kapuját, ezért emeltetik a karácsony oly magasra a keresztyén ünnepek sorában. Isten alázata, a születés körülményei, majd a karácsonyi fények pedig különleges bájt varázsolnak Jézus születésének ünnepébe. Az Atya e nagy ajándéka a Fiú közénk születése, a gyermek Jézus ünnepeltetik karácsony szent ünnepén, vele és benne pedig az emberi méltóság nagyszerősége, mivel Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. (I.Ján3,1) Ezt az Ajándékot, Jézust és a vele kapott emberi méltóságot jelképezi a karácsonyi ajándékozás, amely mára sajnos elveszítette igazi tartalmát és üres ırületté vált. Érdemes azonban felidézni a karácsony igazi értelmét, hogy ünnepünk valóban tartalmas és gazdag legyen, és meglássék az a teljesség, amelyet a Jézusban megváltott emberi élet hordoz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak áldott és kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket! Az ünnepi miserend: December 25-én kedden kor ünnepi szentmise 26-án szerdán ünnepi szentmise 31-én hétfın kor hálaadó szentmise Január 1-én kedden az új idıpontban: kor szentmise Tóth Z. Fülöp Plébániai kormányzó

4 A világ folyása halad a maga medrében, a Teremtı rendje szerint. Sötétbe hanyatlik minden, de midın mindent elborít a sötét, ismét felvilágol Világ Világossága. A Nap útjának téli fordulatán megszületik a Fény, megszületik a Megváltó. Mibennünk születik. A sötétség ideje, advent böjtös várakozása a lélek tisztulásának ideje. Hiszen csak a megtisztult lélek tudja befogadni a világosságot: a Megváltót. A böjtös várakozás ideje alkalom a számvetésre. Saját tetteinkkel vethetünk számot. Mit cselekedtünk az Örökkévalóságért; mi az, mit a pillanatnyi érdekeken túl a jövı érdekében, az eljövendı jobbításáért, teljesebbé tételéért tettünk. Mi az, mit érdekek s haszon reménye nélkül önzetlen szeretettel másokért tettünk? Mi az, mit önmagunk szándékai ellenében, Isten nevében cselekedtünk? Alkalom van most a számvetésre. A Fény Születése Minden élık útjának végén mind annyian szembe kerülünk ezekkel a kérdésekkel. Ám a mindenség megújuló rendjében újra és újra lehetıség adódik minden ember fiának, hogy tiszta lélekkel készülhessen a Teremtıvel való találkozásra. Hogy életünk során a téli Napfordulón újra és újra megtisztult lélekkel várhassuk a Megváltó születését, s életünk végén tiszta lélekkel állhassunk Isten elıtt. Hiszen a Megváltó mi bennünk születik. Mi magunk válthatjuk, változtathatjuk az életet szeretet telivé, hogy az örök boldogság ne csak élet után, hanem a földi lét során is osztályrészünk legyen. Kívánok minden embernek áldott ünnepeket, békés örömet, együtt érzı szeretetet. Isten áldásával. Úny, Jézus születése után 2007 esztendıvel. Berhidai Tamás Óvodai hírek Sajnálatos, hogy a gyermekek 90 %-ának már van rossz Az óvodai gyermeklétszámunk szeptember óta kedvezıen foga, annak ellenére, hogy óvodába kerülésüktıl rendesen alakult. Jelenleg 19 gyermekünk van, és január mosnak fogat. elsejétıl folyamatosan még 3-4 gyermek felvétele Lehetıségeinkhez képest próbálunk programokat várható. szervezni gyermekeink számára. Továbbra is nyitottak vagyunk az óvodánk iránt December 3-án a sárisápi Mővelıdési Házban részt érdeklıdıknek péntekenként van lehetıségük az veszünk egy Mikulásváró elıadáson. ismerkedésre, elızetes bejelentkezés alapján. Felvilágosító elıadás megtartására Sebı István rendırt Hagyományainkhoz híven készülıdünk a téli ünnepkör kértük óvodánkba a D.A.D.A. program keretében. ünnepeinek megünneplésére, ami András nappal kezdıdik. Mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel együtt. Az idén is ellátogat óvodánkba a Mikulás, és december 21- Örömmel mondhatom, hogy a július 1-vel létrejött én Fenyıfát díszítünk, ezzel a nappal kezdıdik a Téli oktatási társulás jól mőködik szakmailag. A Szünet, ami január 2-ig tart. tagintézményvezetık létrehoztak egy munkaközösséget, A Novum Kft jóvoltából kedvezı áron játékvásárlási ami hetente egy alkalommal 1-2 órás megbeszélést tart. lehetıséget biztosítunk az érdeklıdık számára. A Köszönjük a csolnoki óvodavezetınek fáradságos munkáját vásárolt összeg 10 %-át az óvoda kapja. mellyel biztosítja az eredményes munkavégzésünket. Háziorvosunk és a Védını szőrıvizsgálatot végzett óvodánkban, akinél indokolt volt szakrendelésre utalták.

5 Kérem a kedves szülıket, tekintettel az idıjárás változásaira, ennek következményeként jelentkezı megbetegedésekre, fokozottan figyeljenek gyerekeikre és csak egészséges gyermekeket engedjenek óvodába, vigyázva így mások egészségére is. Megköszönjük a kedves szülık egész évi segítı együttmőködésüket, munkatársaim és a magam nevében is kívánunk mindnyájuknak egészségben és békességben gazdag újesztendıt, kellemes ünnepeket! Molnár Józsefné Tagóvoda-vezetı Iskolai hírek Advent idején Az advent öröme, a várakozás izgalma hatja át a gyerekek készülıdését az iskolában is. Várják a Mikulást, a karácsonyi ünnepséget, az adventi vásárt. Szorgalmasan készülnek, szebbnél-szebb díszeket, kis ajándéktárgyakat festegetve, karácsonyi dalokat tanulva a tanító nénik segítségével. Lelkesek, hiszen a saját kezőleg készített tárgyaikat fogják a vásáron az érdeklıdık elé tenni, remélve, hogy sokan kíváncsiak munkáikra, s eljönnek. Köszönetemet fejezem ki a szülıknek, akik támogatásukkal, anyagbeszerzéssel hozzájárultak a vásár színes, választékos kínálatához, valamint a mikuláscsomag összeállításához. Decemberi programjainkról: December 3-án színházi elıadást tekintettek meg a gyerekek. A mősort Télapó itt van címmel a Tihanyi Vándorszínpad színészei adták elı Sárisápon a Kultúrotthonban. A várva-várt Mikulás is megérkezett december 6-án, egy-egy csomaggal megajándékozva minden tanulónkat. Adventi vásárunkra szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt december 18-án órától. December 20-án 1 órától versekkel, dalokkal ünnepeljük a karácsony közeledtét. Mősorunkat az óvodásoknak is elıadjuk. 21-én játékos délelıttel zárjuk az utolsó tanítási napot ebben az évben. Tanulóink fogalmazást írtak a karácsonyi elıkészületekrıl. Olvassák munkáikat szeretettel! A következı sorokkal kívánok az iskola dolgozóinak, tanulóinak, s minden községbeli felnıttnek és gyermeknek szeretetteljes, békés karácsonyt! A Karácsony az emlékezés ideje Mikor gondolatban visszatérünk a szép dolgokhoz, melyeket mások értünk tettek, és a boldogsághoz, melyet átélhettünk. Boldog karácsonyt! Csánkné Köves Gabriella tagiskola-vezetı Karácsonyi készülıdés A karácsonyra sokan készülıdnek. Mindenki nagyon szorgos. Mindenki tudja mit jelent a karácsony? Ha nem, elmondom. A karácsony a szeretet, és Jézus születésének az ünnepe. Az iskolával készülünk az Adventi vásárra, ami december 18-án lesz. Már sok ajándékot készítettünk. Minden évben karácsonyi mősort adunk elı az iskolában, amire lelkesen felkészülünk. Otthon az anyukámmal sütni szoktunk mindenféle süteményt: kalácsot, bejglit. Mindenki várja a karácsonyt. A szeretet ünnepén a református gyerekek a templomban mősort adnak elı. Sokat izgulunk miatta, de tudjuk, hogy nem kell. Amikor vége a mősornak haza megyünk, és ajándékok várnak. Számomra nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem, hogy együtt legyen a család. A karácsonyfa elıtt énekelünk. Mindenki szeresse a másikat, ez a legfontosabb. Rostás Petra 4. osztályos tanuló Karácsonyi készülıdés Karácsony a szeretet ünnepe. Már elıtte négy héttel készülıdünk. Adventi koszorút készítünk fenyıágakból és négy gyertyából. Minden héten vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és lekapcsoljuk a fényeket. A gyertya lángjánál karácsonyi dalokat énekelünk. Az advent szó várakozást jelent, a kis Jézuska születését várjuk. A negyedik héten december 24-én már mind a négy gyertya ég. Karácsony napján délelıtt a családunk együtt díszíti a fenyıfát. Délután a Református Templomban szerepelünk. Utána Cseke mamáéknál együtt az egész család. Örülünk az ajándékoknak. Este haza megyünk, és a fa alatt ismét meglepetés vár. A karácsony mégis nekem nem csak az ajándékozásról szól, hanem az egymás iránt érzett nagy szeretetrıl. Vörösvári Bianka 4. osztályos tanuló

6 Karácsonyi készülıdés Nálunk karácsony elıtt nagy a készülıdés. Karácsony elıtt ki szoktunk takarítani, hogy szép tiszta legyen a lakás. Amikor van idınk hétvégén, akkor megvesszük az ajándékokat, és utána becsomagoljuk. Még Mikulás elıtt feldíszítjük a lakást. Mama és anya egy pár nappal karácsony elıtt fıznek halászlevet, és sütnek finom süteményeket. Nekem az ünnepek után egy pár nappal van a születésnapom. Így nemcsak a karácsonyt ünnepeljük meg. Az iskolában úgy készülünk a karácsonyra, hogy csinálunk hóembereket, vagy más díszeket, és kiragasztjuk az ablakra. Az osztálytermet is feldíszítjük, hogy hangulatosabb legyen. December 18-án lesz az Adventi vásár az iskolában, ahol sok mindent lehet vásárolni. Szép dolgokat készítünk a tanító nénikkel. Nagyon szeretem a karácsonyt, mert a szeretet ünnepe. Így készülıdünk mi a karácsonyra. Fábián Anna 4. osztályos tanuló Testületi Tallózó Úny Község Képviselı-testületének IV. negyedéves ülései I. ülés: október 3. Az októberi ülés az elızı számunkban már szerepelt. II. ülés: november 7. Napirend: 1.) A közszolgálati díj számítása, a 242/2000. (XII. 23.) kormányrendelet alapján Úny községben évre, a szemétszállítási díj bevezetésének megvitatása Elıadó: Kifferné Héder Andrea Saubermacher Magyarország Kft. képviselıje 2.) Rendeletalkotás a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 3.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete 3/4 éves teljesítésérıl szóló tájékoztató megvitatása 4.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 5.) Intézményvezetıi álláshelyre kiírt pályázat elbírálása 6.) Egyebek III. ülés: december 5. Napirend: 1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása 2.) Úny Község Képviselı-testülete évi munkájának értékelése 3.) Úny Község Képviselı-testületének évi ülésterve 4.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bıvítésérıl 5.) Az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (EGTC=European Grouping of Territorial Cooperation) Egyezmény-javaslatának és Alapszabály-tervezetének megvitatása, elfogadása 6.) Egyebek Térítési díjak, adók változásai Szemétszállítási díj A háztartási kommunális hulladék szervezett szállítása államilag elıírt kötelezı feladat. A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlata a jogszabályi elıírások miatt tovább már nem tartható. A jogszabályi elıírások szerint a szolgáltatás díját a hulladék termelıjének kell megfizetni a 242/2000. Kormányrend 7. -a szerint, a győjtıedényzet egyszeri ürítése után, ill. az elszállításra átvett hulladék mennyisége alapján ben a kommunális adóból származó bevételhez több mint 1 millió Ft-ot kellett hozzátennie Önkormányzatunknak, hogy a háztartási kommunális hulladék szállítási költségeit finanszírozni tudja évre a szállító cég Ft/év/ingatlan szolgáltatási díjat kér az Önkormányzattól, minek következtében várhatóan 2 millió Ft-ra nıne az önkormányzati rész. Sajnos ezt az összeget már nem tudja, és mint a mellékelt díjtáblázat mutatja már nem is szabad felvállalnia az Önkormányzatnak. Ezért Úny Község Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a törvényi elıírásoknak eleget téve, január 1-tıl bevezeti a mennyiségarányos szemétszállítási díjat. A jövıben a szolgáltató cég (Saubermacher Magyarország Kft. /volt Rumpold Kft./ 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 9.) az ingatlan tulajdonosokkal, (lakosokkal, intézményekkel és vállalkozásokkal,) egyéni szerzıdéseket köt, melyben a szolgáltatást igénybe vevık megválasztják, hogy mekkora győjtıedényre kívánnak szerzıdni. A szabvány edényméretek a 60, 120, 240 literes kukák, ill l-es kiskonténer. Az alkalmanként többlet hulladék keletkezésére 60 literes Rumpold felirattal rendelkezı zsákot lehet vásárolni, 220 Ft/db áron az Önkormányzatnál. Zsákra szerzıdni nem lehet.

7 Edény mérete [liter] Szolgáltatá s bruttó díja [Ft/l] Közszolgáltatási díjak évi egységnyi (heti) ürítési díj (Ft) Negyedéves díj (Ft) évi éves díj (Ft) , A számlafizetés negyedévenként történik a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján. Kommunális adó Ellensúlyozandó a szemétszállítási díj bevezetésébıl megnövekedı lakossági kiadásokat Úny Község Képviselı-testülete január 1-tıl eltörölte a kommunális adót. Étkeztetés térítési díjai Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében, valamint az idıskorúak szociális támogatására étkeztetést biztosít. Minden kedves érdeklıdı részére nyitva áll annak a lehetısége, hogy a Gondozási Központból 340 Ft/nap/ fı áron napi menüt rendeljen. Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete megköszönve a HR-MON Kft eddigi szolgáltatását, 2008.január 1-tıl az intézményi étkeztetés (ebéd) beszállítójaként a Gazdi Étteremet /Pilisjászfalu, Tinnyei u. 1./ bízza meg, Az étkeztetés évi térítési díjai: Óvoda 240 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı, ebéd: 180 Ft/fı. Iskola 270 Ft/fı/nap reggeli: 60 Ft/fı; ebéd: 210 Ft/fı. Gondozási Központ 340 Ft/nap/fı Egyéb díjak A bérleti díjak és a temetıben alkalmazott díjak január 1- tıl nem változnak. HIRDETMÉNY A megnövekedett számú adózói reklamációk következtében, szabadjon ismételten, nyomatékosan felhívnunk a tisztelt gépjármő tulajdonosok figyelmét a következı törvényi elıírásra: A gépjármő adó alanya, az adófizetésre kötelezett: 2. (1) Az adó alanya - a (2)-(3), illetve az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gépjármő azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben tartója (a továbbiakban együtt: tulajdonos), akinek/amelynek a nevére - a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) év elsı napján fennálló állapota szerint - a forgalmi engedélyt kiállították. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelızı tárgyév utolsó napján az adó alanya volt. (2) Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjármő esetén az adó alanya az, akit/amelyet ez alkalommal tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban feltüntettek. (3) Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzıdés megkötésének idıpontját) követı év elsı napjától nem minısül adóalanynak. Ettıl az idıponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerzı felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettıl az idıponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. (4) Gépjármő tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya. (6) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. Magyarázat a (4) bekezdéshez: A törvény a helyzet megoldására tartalmaz olyan értelmő változtatást, mely a kettıs adóztatás gyakorlati megvalósulását egyértelmően kizárja, ha mind a tulajdonszerzı, mind a régi tulajdonos a tulajdonváltozás évében elmulasztotta a tulajdonátszállás bejelentését (15 napon belüli kötelezettség!). A törvény értelmében ilyen esetben a régi tulajdonost - a Gépjármő adó törvény fıszabálya szerinti tulajdonost - kell az adó alanyának tekinteni. A módosuló rendelkezés a régi tulajdonost a tulajdonátszálláshoz kapcsolódó változás-bejelentés - okmányirodához teljesítendı - mielıbbi megtételére ösztönzi, ugyanis legalább a tulajdonátszállás évének végéig megtett bejelentés alapján megszabadul az adófizetési kötelemtıl a változást követı évre, függetlenül attól, hogy a jármőnyilvántartás még mindig ıt tartalmazza tulajdonosként.

8 Anyakönyvi Hírek A közelmúltban születettek: Hásás Norbert és Józsi Beáta gyermeke: Hásás Boglárka Hangya Zsolt és Egri Ágnes gyermeke: Hangya Melián Alma Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, a szülıknek pedig sok örömet és erıt, egészséget gyermekük felneveléséhez! 50 éves házassági évfordulóját ünnepelhette: Mester Ferenc és Molnár Szidonia Gratulálunk! Sok boldogságot, jó erıt, egészséget e kívánunk a következı 50 évhez! Karácsonyi köszöntés Wass Albert: Karácsonyi versek II. (részlet) Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égbıl Isten szekerén a mese! Karácsony készől, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek ujra gyermekek hogy emberek lehessetek! Vigyázzatok! Ez a mese már nem is egészen mese. Belıle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát emberek, Titeket keres a szeme! Békés, Boldog Karácsonyt és nyugodt, eredményes Új Évet kívánunk minden polgártársunknak! Úny Község Önkormányzati Képviselı-testülete

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4351-5/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.21.) valamint 22/2011.(IX.20.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 1/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötések,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Gombás Gábor, Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Gombás Gábor, Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Gombás Gábor, Váradi József,

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 7/2011.(II.24.) sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 7/2011.(II.24.) sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 7/2011.(II.24.) sz. rendelete a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben