E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z."

Átírás

1 Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Felelős szerkesztő s kiadó : TSSZTYÉNSZKT FERENCZ. Hirdetés ára: Négyhasábos petit sorként egyszer közölve 7 kr.. többször közölve 5 kr. Bélvegdij : külön 30 kr. Tartalom : A szepesi városok hitvalásának történetéhez. (Weber Samu.) Az aesthetikai képzésről. III. (dr. Masznyik Endre.) Melyik a három közül. (Hurtay György.) Apróságok. Belföld. Külföld. Vegyesek. Régiségek, A szepesi városok hitvallásának történetéhez. Alig kezdett a hitjavítás terjedni hazánkban, már is a különféle vidékek lelkészei arról gondoskodtak, hogy hitöket külön és biztos tantételekbe foglalják, így támadt p. o. már 1549-ben a felső-magyarországi öt szabad királyi város : Kassa, Eperjes, Bártfia, Kis- Szeben és Lőcse hitvallása, melyet Stockei Leonhárd szerkesztett és mely 20 czikkében Confessio Pentapolitana" név alatt megjelent és az ágostai hitvallásnak megfelelt. 1 ) A XIII szepesi város, Béla, Leibitz, ßuszkin, Durand, Menhard, Sztrázsa, Poprád, Felka, Szepes- Szombat, Mathaeocz, Igló, Szepes-Váralja és Olaszi 1412 óta zálog útján Lengyelország fenhatósága alá kerülvén, 1558-ban egyhangúlag kinyilatkoztatták, hogy az elősorolt öt szabad királyi város hitvallását, melyet Ferdinánd király és 1560-ban Verantius Antal, egri érsek is jóváhagytak, magukévá teszik, elfogadják és tanai szerint fogják egyházi életöket rendezni. 2 ) évi november 13-kán Maczicovszky Lublói várkapitány a XÜI-városi lengyel helytartó és kormányzó nevében a lelkészeket összehívta Lublóvárra. Itt megintette őket, hogy az ágostai hitvallás értelmében hirdessék békében a szent igét, szolgáltassák ki a szentségeket és minden botrány nélkül kegyes életben adjanak jó példát híveiknek ; azonkívül ne merészeljenek semmit olyasmit tenni vagy beszélni, mi a jelenleg rendelt lengyel király és hatósága ellen irányozva volna. A vár jobb ellátása czéljából elvárja a kapitány, hogy a 13 város lelkészei minden Medula Greographiae pract. lichio Auetore Davide Fröh- -) História ecclesiae ev. a. c. addictorum in Hungáriáé universe, praeeipue vero in XIII oppidis Szepusii évben bizonyos gabonamennyiséget fognak adakozn és pedig pozsonyi mérő szerint 150 köböl rozsot 50 köböl búzát, 200 köböl árpát és 200 köböl zabot Szivesen fizettek, fizethettek is, mert a gazdag tized birtokában valának. Egy fenyegető veszély megint el volt hárítva, megint békében élhettek elfogadott hitvallásuknak. 3 ) Egynehány év múlva megint uj aggodalmaik voltak a 13-városi lelkészeknek. Ugyanis, Bornemisza György szepesi prépost 1569-ben Jubilate vasárnapra zsinatot hívott össze. Hogy minden gyanút és zaklatást kikerüljenek a lelkészek, megbízták Megander Bálint iglói és Obsopieust váraljai tiszttársaikat, hogy hitök tantételeit egy symbolumban írják össze, melvben szóval, de nem lényegben, csak kevés eltérés volt az elfogadott ágostai és az öt szabad királyi városi hitvallástól Felső - Magyarországban. A kath. zsinatnak nem volt kifogása a hitczikkek ellen és az evangélikusok tovább élhettek hitöknek. Ezen 13-város hitvallásához későbben csatlakozott azon 11 szepesi város is, melynek elzálogosítása meg nem történt és mely önállóan Magyarországhoz tartozott. így támadt Szepességen a 24 város hitvallása, confessio 24 Regalium, mely az ágostai és az öt felső-magyarországi szab. kir. városi hitczikkeknek megfelel dik évi november 30-kán II. Miksa rendeletei a sacramentáriusok, ariánusok és hasonló haeretikusok ellen a szepesi káptalanban a 24 városok evang. lelkészeinek is kilettek hirdetve, de hitvallásuk alapján most is biztosan védekeztek minden gvanusítás ellen és semmiféle kárt nem szenvedtek. 4 ) Legutólsószor összeiratott és fogalmaztatott a 24 szepesi kir. város hitvallása az 1573-dik évben. A mostani alakban leginkább megfelel azon hitczikkeknek, melyeket a bányavárosok adtak ki és melyek 3 ) Matricula XXIV Regalium Pastorum Moleriana & Jantschi : anno , p História ev p. 138.

2 66 szintén Ferdinánd királynak, valamint Oláh érseknek is be lettek mutatva és jóváhagyólag tudomásúl vétettek. Ezen hitvallás szövege némileg eltér az ágostai hitvallás tartalmától. Már az egyes hitczikkek czímei is itt-ott eltérnek egymástól : XXIV városi- Ágostai hitvallás. 2 Czikk : De Creatione Hiányzik. 4 De incarnatione Filii Dei = De filio Dei. 5 Hiányzik. De Ministerio eeclesiae. 6 De fide = De nova obedientia. 7 De bonis operibus, XX. czikk alatt. 8 Hiányzik. Quid sit ecclesia? 14 De Ministris = De ordine ecclesiastico. 15 De Ceremoniis = De Ritibus ecclesiasticis. 16 De rebus politicis = De rebus Civilibus. 17 De Matrimonis. Hiányzik. 18 De resurrectione mortuorum = 17 De Christi reditu ad Judicium. 19 Hiányzik. De causa peccati. 20 De invocatione sanctorum = 21, De cultu Sanctorum. A XXIV-városi hitvallás 20, az ágostai 21 czikket tartalmaz. Az elébbi nem foglalja magában a hitczikkek végén az Anabaptisták, Pelagiánusok és már eltérő nézetűek elitéltetését, mint azt az ágostai hitvallásban találjuk, de sokkal erősebb, határozottabb protestáns öntudat és evangyéliomi hitközösség jön itt kifejezésre, mint azon hitvallásban, mely V. Károlynak Ágosta városában beterjesztetett. Áz egyházról való czikkben p. o. nyiltan kimondják : Mivel elleneink az evangyéliom tanát, a szentségek alakját és használatát elrontják, a kegyes embereket agyonölik, tanítjuk, hogy ők nem az Isten egyháza, miképen dicsekednek, hanem az a község, melyről Krisztus Ján. 8. állítja: Ti az ördögtől származtok, ki hazug és emberölő volt eleitől és az igazságban nem állott." A házasságról hallgat az ágost. hitvallás, de a XXIVvárosbeliek hitvallása itt is eltalálja az igazat és bátran kimondja : Krisztus senkit sem kötelez a nőtlenségre, Mát. 19.; azért tanítjuk, hogy a lelkésznek is szabad megnősülni. Ismeretes, hogy a régi egyházban a papoknak nejei és gyermekei voltak és Pál apostol inti a püspököt és a-lelkészeket házas életre." így lépésről-lépésre megtudhatjuk, hogy a XXIV város hitvallása élesen fejti ki az ellentétet és a külömbséget az evang. és kath. egyház között, míg az ágostai hitvallás többnyire csak általánosságban mozog és csak igen óvatosan és keztyüs kezekkel mutat az ellenmondásokra a két egyház között. És senki sem Vesd össze : Memorabilia A. Confessionis in Regno Hung recensuit Joa. Ribini p. 224 és Concordia pia et uranimi consensu repetita coníessio fidei... Lipsiae F találkozott, ki hitszegésnek vagy bűnnek számította volna lelkészeiknek azt, ha az ágost. hitvallás betűire nem esküdtek, hanem szabadabb és határozottabb álláspontot foglaltak el. Ugyanazon évben 1573-ban, melyben a XXIV város lelkészei az imént érintett közös hitvallásukat elfogadták, Verantius Antal egri érsek Szepes-Váraljáról Eperjesre utazott, hova őt Plotner lőcsei evang. lelkész követte. Az érsek sokat beszélt arról, hogy ne csináljanak' szakadást az egyházban és mily nagy míveltségüek a lelkészek az evang. egyházban ; ő azok házasságát nem ellenzi, csak az egyház beleegyeznék ily lépésbe. Végre keresztet vetvén, áldással elbocsátotta a látogató lelkészt. A kész hitvallásnak nyiltan ellent nem mondott. Épen úgy viselte magát a váradi püspök is, ki mint a szepesi prépostság elöljárója Jászóból 1573-dik évi november 20-kán azt írja a 24 lelkésznek, hogy Szt.-András-napján küldjenek kettőt közülök Szepes-Váralj ára, hol ő a Cathedraticumot elvárja, mely évenkint 60 aranyból állott. így ezen egyházfőnök sem szakított az evang. lelkészekkel és hallgatag elismerte hitvallásukat. 2 ) A nevezett Bornemisza szepesi prépost 1582-ben fellépett ugyan még egyszer azon állítással, hogy ő a királytól szigorú rendeleteket kapott, melyek minden lelkészt kötelezik, vagy az egyházat elhagyni, vagy a kath. hitre térni, ki nincsen bevezetve hivatalába rendes kath. püspök által, de a lelkészek 50 aranyat gyűjtöttek és ajándékba hozták a fenyegetőnek, mire itt is elnémúlt minden baj. Végre 1587-ben Szepesmegye egyetemes gyűlésén elfogadta és jóváhagyta a XXIV város hitvallását, mely azóta semmiféle támadásnak nem volt kitéve és az evang. lelkészek, fratres, testvérek elnevezés alatt egy hitben, de egv szeretetben is közreműködhettek egyházaik felvirágoztatására. Weber Samu. Az aesthetikai képzésről,*) in. A művészetnek nem czélja ugyan az erényterjesztés, de igenis eredménye. Á valódi szép soha sem ront, hanem épít, emel, lelkesít : teremt idea által megtisztított érzelmeket bennünk, s ki fogja tagadni az érzelmek hatalmát a cselekvésekre. Schiller mondja, hogy a művészet megszabadít mindazon kötelékektől, mik az érzékiség rabjává tesznek : megtanít arra, hogy magasabb s nemesebb élvezet is van, mint a pillanatnyi mámor. Finomítja, szűziessé teszi érzékünket, úgy hogy többé arra, ami köznapi, alávaló, aljas, nem tekintünk sóvár kéjjel. Ki folytonosan a szép társaságában forog, észrevétlenül magába szívja azt s nem vesz erőt rajta dőre ábránd, kinzó búskomorság. (Oproomer.) Csak örömmel üdvözölhetjük tehát azon épen napjainkban megindult mozgalmat, melynek czélja : 2 ) Matricula Moleriana p *) Felolvastatott a pozs. Toldy-körben jan. 16-án.

3 67 bevinni iskoláinkba a műve'szeti tanítást vagyis az aesthetikának a gyakorlati, a szép művek szemléltető s elemző fejtegetésével összekötött tárgyalását. De hát ismét egy új tárgy! Uj, de sok másnál százszorta szükségesebb. Mert azt hiszem, hogy mégis csak érdemesebb dolog az emberi szellem legnemesebb alkotásaival megismerkedve, önmagunk legbensőbb életét művelni, mint a gerinczes állatok csigolyáinak számát pontosan meghatározni tudni. Ha valamiben, úgy az aesth. képzés ügyében jó lenne a külföldet, s ott is első sorban a francziákat utánoznunk. Maguk a németek is beismerték, hogy szomszédaik izlése tisztultabb, finomabb, mint az övéké" s tudósaik, különösen Piper ajánlatára már ki is mondották, hogy a Kunstunterricht" a gymnasiumokba kapcsolatosan a történet tanításával behozandó s ez tényleg meg is történt. Nálunk ugyanezt különösen dr. Tergina Gyula sürgeti a Magyar Tanügyben közzétett Művészet és Iskola" czímű értekezésében s mint örvendetes jelenséget említhetjük fel, hogy a történeti kézikönyvek hovatovább mind nagyobb súlyt fektetnek a művelődés történet, így hát a művészeti mozzanatok felölelésére is. Nem akarok itt arra a vitatott kérdésre kiterjeszkedni, vájjon lesz-e sikere e kisérletnek. Annyi tény, hogy különösen, ha a történet tanár egyszersmind aesthetikailag is képzett egyén a míívészettau ily mellékes kezelése is jelentékenyen közre fog hatni a szép érzék fejlesztésére. De szerény nézetem szerint, ha a középiskolákban nem is, felsőbb leányiskoláinkban mindenesetre szükséges volna az aesthetikát nemcsak úgy félig-meddig, hanem mint külön tudományt a tantárgyak közé felvenni még az esetben is, ha ez más a nőre nézve kevésbé fontos tantárgyak mellőzésével járna. Mert ne feledjük, hogy a nőnevelés, ha czéljának meg akar felelni, számolni tartozik a nő természete és hivatásával. E részben azokkal tartok, akik azt mondják, hogy a nőnek a tudomány nem önczél, hanem vagy kenyérkereseti eszköz vagy fényűzési időtöltési s hiúsági czikk, s nincsenek meg benne mondja Böhm Károly a tudományos foglalkozás előfeltételei : az öntudat fixirozó ereje és az abstract fogalmak képzése. A tudomány mondja Tennyson soha egy nőt sem tett nagvgyá de igenis azok a cselekedetek, melyek őt a háztáj sarkcsillagáva, erkölcsi természetünk teremtőjévé s hányódó életünk délibábjává teszik. Sőt hazánk már említett legjelesebb philosophusa, Böhm Károly annyira megy, hogy kimondja, miszerint a nőre nincs megtisztelőbb czím, mint az, hogy jó anya", s nincs megtisztelőbb nyilatkozat, mint az, hogy jól főz" és ízlésesen tálal, ami minden körülmények közt felér azzal a zongoraveréssel és idegen nyelveken gagyogással, mire modern kisasszonyainkat oktatják a helyett, hogy a főzés művészetébe beavatnák. No én ennyire nem megyek. Én ismerek a főzésnél magasabb művészetet is s úgy tartom, hogy ha valamire, úgy az azzal való megismerkedésre hölgyeinknek igen igen nagy szükségük van. Ez a szépművészet. A nő nem az értelem, hanem a képzelet és érzelem világában él. S adhatnánk-e jobb táplálékot az ő képzelete s érzelmének egyszóval kedélyvilágának, mint amit a remekművek nyújtanak. Ha áll az, hogy a nő életének végczélja, működésének szintere az a kis világ, mit úgy nevezünk, hogy család, ház, s hogy neki e kis fészket kell a boldogság tanyájává, földi mennyországgá varázsolnia, úgy neki magának is ismernie kell, mi a boldogság, bírnia kell a mennyországot szivében. A háztartásnak mondja Felméri Lajos két fővonása van : a physikai vagy mechanikai és a morális vagy aesthetikai. Amazt elvégzi a kibérelt kéz, a fizetett napszámos, de a cseléd munkáján túl kezdődő finom ízlés, a háziasság szent csöndje és erkölcsi fen költsége, a kedélyre ható melegség, melynek mosolygó tanúi a házi istenek s örökös vendégei a családi erények, mind-mind a házi asszony érzelmi miveltségére utalnak." Ez érzelmeket, a szép érzekének e finom idegszálait fejleszszük, miveljük a nőben, az aesthetikai nevelés minden rendelkezésünkre álló eszközével. Bizony-bizony többet ér az, mint ha természetük s hivatásuk ellenére a tudós pályára tereljük őket s mindenfélét jól rosszal összemagoltatva velük, a felületesség eredményezte tudákosságot, nyegléskedést fejlesztjük ki bennük. Maradjon a nő nőnek : s az iskola alapítsa a nőnevelés magasztos feladatát a női természetre s ne akarjon a nőből férfit képezni, mert sokat ki lehet vinni, de azt az egyet soha, hogy a nő eredeti rendeltetéséről végkép lemondjon. De most veszem észre, hogy már nagyon is visszaéltem szives türelmükkel. Elállók tehát a szótól, bár érzem, hogy kitűzött feladatomat alig-alig közelítettem még meg. Nem tehetek róla szűk keretben s a kiszabott rövid félórában ily roppant bő kérdést megoldani, művésznek való munka. S én nemcsak hogy művész nem vagyok, de sőt mesterembernek is csak kontár. Dr. Masznyik Endre. Melyik & három közül? Ajáulva nságos Breznyik János úrnak, a bányakerületi özvegy-árva intézet pénztárosának. A papi özvegyek és árvák sorsáról a legújabb időkig, a jó Istenen kívül, alig törődött valaki. Ha az egyház egy negyedévig megtűrte az özvegyet és árváit a paplakon, ezzel irányukban nem csak minden kötelezettségét leróva hitte, de még ezen felől hálára és elismerésre is számított, azon jócselekedetért a mit hite szerint mívelt. A papok belátták végre, hogy ily körülmények között, magoknak kell övéikről gondoskodniok, mert aki övéiről nem gondoskodik, az a pogánynál is alábbvaló. A legtöbben saját szájuktól

4 elvonják a falatot, csakhogy özvegyük és árváik, talán ők magok is, ha munkaképteleneknek Ítéltetnek, ne legyenek kénytelenek egyházunk szégyenére koldulni menni. E mellett az egyház jobbjai mindkét részről méltányosnak találták, hogy a megalakúlt özvegy-árvaintézet gyarapításához magok az egyházak is bizonyos évi segélylyel járuljanak. Erre azonban az egyházak nem voltak rábírhatók, csak is annyit Ígértek meg, hogy minden évben melyik melyik tehetségéhez és tetszéséhez képest fog e célra áldozni. Az igéret szép szó, s a mely egyházak megtartják, fogadják érte az özvegyek és árvák háláját. Egy eset van mégis, a midőn az egyházak kötelezve vannak az intézet tőkéjének növeléséhez járulni, s ez az intercolarae. A bányakerületi utasítások ugyanis ugy intézkednek, hogy a papi időközi jövedelem, a papi özvegy árva intézeté legyen. A zólyomi esperességben ez idő szerint két ilyen eset van, de e helyütt csak az egyikről kívánok megemlékezni, s ez a besztercebányai papi időközi jövedelem. A nevezett egyház egyik lelkészének állása már több mint negyedéve üresedésben áll, s még ma sincs betöltve. A főesperes hivatalos kötelessége szerint fölhívta az egyházat, hogy az időközi jövedelmet az özvegy-árva intézet számára szolgáltassa ki s fölolvasta egyszersmind a bányakerületi utasítások ilyen esetekre vonatkozó -át. Erre a jelenvoltak közül feláll valaki és igyen kezd szónokolni : az utasításokból csak annyit hallottunk, hogy az időközi jövedelem az özvegy-árva intézetet illeti, a mi lelkészeink pedig, három ily nevű intézetnek a tagjai, a helyinek, az esperességinek és a kerületinek már most a három közül melyikre értsük a törvény szavait? E kérdésre a legelső felelet az volt, a mienkre t. i. a helyire, a mi igen természetes is. A midőn azonban kissé jobban megfontolták a dolgot, abban állapodtak meg, hogy a fele legyen a helyi özvegy árva intézeté, a másik fele az esperesség-é. a kerületinek nem jutott semmi. A főesperes ez ügyet fölhozta az esperességi özvegy-árva intézet igazgató választmányának ülésén. Azon kérdésre, hogy az utasítasok -sa szerint, melyik intézetet illeti a besztercebányai időközi jövedelem, itt is az volt a legelső felelet, a mienket t. i. az esperességit, és ez is természetes. Minek azt másnak átengedni, hogyha mi magunk számára tarthatjuk meg. A fölszólalók itt különösen e két érvet hangoztatták : a midőn a bányakerületi utasítások ezen intézkedése életbelépett, akkor még nem létezett sem a kerületi, sem a helyi intézet, csak az esperességi, s így másra nem magyarázható az, csak az esperességire; és nem volt eset rá, hogy kerületünkben ezt egyház vagy esperesség máskép értelmezte volna. De itt is a vitának vége az lett, hogy legyen az időközi jövedelem fele a helyi, másik fele az esperességi özvegy- árva intézeté és hogy a kerületnek is jusson valami, kérdést intézünk hozzá, hogy miként értelmezi ő az utasítások már többször említett szavait. Tehát a kerület is tárgyalni fogja ez ügyet. És miután mindenkinek sokkal könnyebben esik azt mondani enyém", mint azt, hogy tied", aligha nem a kerületnek is az lesz az első szava : engem illet a papi időközi jövedelem, és én nem bánnám, ha ez lenne utolsó szava is. Mert ha a kerület ma ad igazat a besztercebányai egyháznak, akkor én holnap két forinttal alapítok egyházamban szintén hasonló intézetet, a hova az időközi jövedelem idővel befolyjon. Minek adná ki az egyház pénzét másoknak, ha azt magunk számára is megtarthatjuk. De hova jutunk aztán, ha mindenik papnak külön özvegy árva intézete lesz? Ki fogja azokat ellenőrizni?? Breznyik János úr a ker. özvegyárvaintézet pénztárosa, egyetlen egy alkalmat sem szokott elmulasztani, ha a kezelése alatt lévő alapot csak egy krajcárral is növelheti. íme a zólyomi felirat alkalmat szolgáltat neki, hogy nagy befolyásával hasson oda a kerületnél, hogy a papi időközi jövedelem a ker. özvegyárva intézet számára biztosítassék. Azt ki kell emelnem még, hogy mind a három intézet, a melyekről a fentebbiekben emlékeztem, egyenlő jogon létezik; de a kerületnek csak az lehet törekvése, hogy ne csak Pálnak vagy Péternek családja legyen biztosítva, hanem mindnyájunké. Nekem úgy látszik, hogy a jelen esetben is annak a latin közmondásnak lesz igaza : inter duos litigantes tertius gaudet. Hurtay György. Apróságok, Ismét egy szelid arculcsapást kell zsebre tennünk pápista atyánkfiai részéről. A R. egyik számában protestáns hazafiság és türelmesség" c. a. ezt az épületes történetkét olvassuk : Egy fővárosi elemi iskolában a királyné nevenapján beállít egy prot. vallásoktató, hogy szokott óráját megtartsa, s midőn az igazgató tudtára adta, hogy ma nincs lecke, akkor a vallásoktató állítólag azt mondta, hogy,.mi evangélikusok a kath. ünnepeket nem szoktuk tartani." A mire aztán az igazgató úr ugyan odamondott a naiv vallásoktatónak. hogy tudnia kellene, hogy ez nem katholikus ünnep de nemzeti ünnep alászolgája!" Szegény vallásoktató, hova nem ragadott buzgóságod! De hát igazán oly nagy volt bűne a jó vallásoktatónak?" Mit akart tulajdonképen megjelenésével? Talán csak kötelességét teljesíteni; a mely alól a tekintetes igazgató és nem igazgató tanár urak ollyan szép szerével kibújnak, a miből aztán még nemzeti érdemeket csinálnak maguknak. Hát nektek az nemzeti ünneplés, ha nem jönnek a gyermekek az iskolába? Hát egyáltalán ünnep az? Hisz az ünnepnek épen az együttlét adja meg az ünnepiségét. Az egyházi ünnepet megtartjuk együtt a templomban ha tehát a királyné nevenapjából a mely véletlenül kath. szt. Erzsébet napjára esik, nemzeti ünnepet akartok csinálni, ám ünnepeljétek az iskolában, vagy az utcán, vagy nyilvános helyen, nem bánom akárhol, de ünnepeljétek. En részemről alig tudok szebb ünnepet gondolni, mint ha egy bölcs tanitó (vallásoktató) vezetése alatt szivet lelket nemesítve készülne elő az iskolai ifjúság jövő nemzeti kötelességének megfelelni! Vagy ti azt hiszitek, hogy ha ifjú-

5 69 ságtok egy torokkal, jó magyarsággal el tudja kiáltani: éljen a haza. a király, a királyság hogy ez már hazafiság? Ne ámítsátok magatokat az ollyan napok mint akár a királyné neve napja, igen szép ürügy csak, hogy leckét tartani ne kellessen, s ha már azt megengedjük is, hogy egy egy napi szünet ráfér a tanítóra, de ezt magának érdemül tulajdonítani, ehhez mégis egy kis elbizakodottság kell, azt meg, hogy valakit még meg is szidjon az illyen nemzeti hiúságban tetszelgő nagyzás azért, hogy azt a pihenést nemzeti érdemeinek nevelésére igénybe nem akarja venni már épen gondolni se merte közönséges sa kötelesség némi fogalmával biró halandó. S ahol van, megértük ezt is! No de azért azt hisszük, hogy az a derék vallásoktató az illyen pöfögéstól meg nem ijedt! A dologban külömben igen jellemző', hogy e történet, a mint mondók Pesten történt, s e hírt mégis egy Egerben megjelenő' lap nyomán közli a pesti R. jeléííl annak, hogy jól értesült lapok közé tartozik! * A róm. kath. sajtó nagy allelujával hordta szét hirét egy szerintök nagylelkű alapítványnak egyelőre ugyan csak ajánlatnak. Bizonyos Irsik nevű kanonok 10,000 frt alapítványt tett egy róm. kath. irodalmi társulat czéljaira, s mihelyt az megalakul a pénzt azonnal kiutalványozza. A róm. kath. sajtó nem restel azzal kérkedni. hogy ez annak a vészkiáltásnak a gyümölcse, a melyet ő hangoztatott abból az alkalomból, hogy a két protestáns felekezet egy irodalmi társulatot alakított; a mit Irsik kanonok sem hoz tagadásba. Hát csak dicsérjék az ilyen tetteket róm. kath. atyánkfiai, amennyire nekik tetszik ; de az aztán mégis egy kissé erős dicséret, mikor az ilyen megrőkönyödés-szüite cselekedetet nagylelkűségnek csúfolják el. Ha valami ellenfél csupa félszből cselekedetre szánja el magát ez sem bátorságának még kevésbé nagylelkűségének egyszerűen csak kislelkűségének tudandó be! A nagylelkűség tehát az adott esetben is kisié lkii-re lesz javítandó. ittrim A brassói magyar evang. esperesség közgyűlése. Hétfalu, jan. 16. Ezen a mult évben alakult uj esperesség f. hó 13-án tartotta meg Brassóban harmadik közgyűlését, a melynek főbb tárgyai a következők valának : A kulturegylettel való szerződésre lépést elvben elfogadja s a netalán szükséges további tárgyalások folytatására bizottságot küld ki. A tiszai ev. egyházkerülethez történt csatlakozás alkalmával az esperesség annak alkotmányából nem fogadta el az egyházközségek szervezetére és a papválasztás módozataira vonatkozó szabályokat, a minek következtében a brassói esperességre nézve e tekintetben a tiszai kerület engedélyével kivételes állapot teremtetett. Ezen kivételes állapotról az esperesség most lemondott, közgyülésileg kimondván a tiszai kerület alkotmányához való teljes alkalmazkodást. Az egyházmegyei pénztárnoknak a pénztár állásáról előterjesztett jelentése tudomásul vétetett. A legfontosabb tárgya a gyűlésnek az újjáalakulás és szervezkedés, illetőleg beadott bizottsági javaslat volt. A mult év márczius 25-én ugyanis az esperesség csak ideiglenesen s az addig érvényben állt szász törvények alapján alakult meg. Befogadtatván az esperesség a tiszai ev. egyházkerületbe, szükségessé vált annak törvényei szerint szerveznie magát. A közgyűlés ezen ujjászervezkedést oly formán mondta ki, hogy előbb minden egyes egyházközség alakítja át szervezetét s aztán megválasztják a főesperest, következvén ezután a többi tisztviselők választása. A főesperesre, a tiszai törvények szerint, minden egyházközség otthon szavaz a maga.közgyűlésén, s szavazatát egy e czélra kinevezett bizottsághoz küldi be. Határidőül február 17-ike tüzetett ki. Minden egyházközség egy szavazattal bir. Még egy kellemetlen ügy is fordult elő s ez Ortel János krizbai pap indítványa, a melynek megértéséhez szükséges előbocsátani a következőket : Van a brassói magyar társadalomban néhány uri egyén, a ki nemcsakhogy különös ellenszenvvel viseltetik a magyar evangélikusok iránt, hanem ezen érzületének elég tapintatlanul minden alkalommal kifejezést is ad, s befolyását mindig oly irányban érvényesiti, hogy a magyar evangélikusok mindenből kiszorittassanak s mindenütt károsittassanak s a pártfogás ügyüktől mindenütt megvonassék. Ezek az urak kieszközölték a kormánynál azt, hogy mig a brassói állami iskolák minden felekezeti hitoktatója kapott az államtól évi fizetést, addig a magyar evangelikus egyház hitoktatója ebből kizáratott; kieszközölték azt, hogy mig az állami iskolák gondnokságában minden felekezet, még a zsidó is képviselve van, addig a magyar evangelikus és általában az evangelikus nincsen ; ezek az urak kieszközölték azt, hogy mig a r. katb. és ref. lelkész is mindenütt beválasztatik, addig a magyar evang. egyházak lelkészei mindenünnen tüntetőleg kizáratnak. A legújabb időben a brassói fiókkulturegyletbe is behurczolták ezek az urak a magyar evang. elleni gyűlöletet. A magyar esperességnek a szászok elleni védelmére ugyanis Szászok Igazsága" czimen egy röpirat jelent meg. A brassói fiók-kultur egylet decz. 3 diki választmány ülésében ezt illetőleg Harmath Lajos ügyvéd, Orbán Ferencz állami elemi iskolai igazgató s társaik azt vétették jegyzőkönyvbe, hogy írója olyan ember, akivel szóba állani sem érdemes. Ezen esetre vonatkozik Ortel férfias indítványa. a melynek Török József főesperes, Szmek Gábor főerdész, Masznyik Gyula és különösen Rombauer Emil állami főreáliskolai igazgató, a ki egy kicsit talán nagyon is éles szavakkal ítélte el Harmath eljárását, fogták melegen pártját, a minek következtében az, a mint alább következik el is fogadtatott, a miáltal azonban az ügy, mely a tapintatlan és felekezeties ellenszenvüket fékezni nem tudó egyének iránt roppant elkeseredést szült, ugy látszik még nincs egészen befejezve. Örtel János krizbai ág. h. ev. lelkésznek Írásban benyújtott indítványa következő : Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület brassói fiókjának választmánya, az elmúlt év nov. 12-én tartott

6 70 ülésében, indítvány folytán, tárgyalás alá vette a brassói magyar evang. esperesség javára Szászok Igazsága" czimen megjelent röpirat 71-ik lapján foglalt azon panaszt, a mely szerint a brassói más felekezetű magyarság a brassói evangelikus magyar egyházzal ha mindjárt magyar is az, nem törődik, a minthogy ezt a brassói fiókkulturegylet alakulásakor is megmutatta, annak választmányába egyetlen evangelikus egyént sem választván be s a brassói magyar evangelikus egyházat szokás szerint ignorálván. Az indítványozó azt kívánta, hogy ezen vádat, a mely szerinte igaz volta esetén nagy gyalázat volna a brassói magyarságra," a választmány utasítsa vissza. Miután azonban bebizonyodott, hogy a vád igaz, mert a brassói magyar evang. egyház tagjai közül csakugyan senki sem választatott be a fiókkulturegyesület választmányába, az indítványozó indítványát visszavonta. A kellemetlen ügy ilyképen, eltekintve dr. Harmath Lajos sértő modorú nyilatkozataitól, kellő elintézést nyert. Ámde a jegyzőkönyvbe a mint az a következő decz. 3-diki ülésen hitelesítéskor kitűnt az egész eset ilyformán vétetett fel: Miután a tárgyalás folyamán többen kinyilatkoztatták, hogy a Szászok igazságának" irója oly egyén, a kivel szóba állani nem érdemes, az indítvány visszavonatott"; és ezen szövegezés, daczára hogy felszólalás történt, mely a jegyzőkönyvi pont valóságnak megfelelően leendő kiigazítását kérte, dr. Harmath Lajos ügyvédnek minden discussiót kizáró s egyszerűen napirendre térést kivánó indítványára 11 szavazattal 8 ellen meghagyatott. Tekintve immár azt, hogy a brassói evang. magyarság, mely csak nemrég, a közelmúlt évben, a nemzetiségünk érdekeit tekintve is oly fontos magyar esperesség megalakulásakor az összes egyházak közt a legnagyobb anyagi áldozatot hozta s a mely az összes erdélyi evangelikus egyházak közül egyedül lépett be mint alapító tag a kulturegyletbe, ily méltánytalan bánásmódot nem érdemel : tekintettel továbbá arra, hogy azt a mit a jegyzőkönyvi pont foglal magában t. i., hogy a Szászok Igazságát" szót sem érdemlő egyén irta, az illető gyűlésen senki sem mondotta ; tekintve végül azt, hogy a választmánynak jegyzőkönyve, a magyar esperesség erkölcsi és anyagi érdekének szolgáló Szászok Igazsága" czimü röpirat hitelét ingatja meg; van szerencsém beterjeszteni a következő indítványt: a közgyűlés mély sajnálkozásának ad kifejezést a felett, hogy míg az erdélyi magyar közművelődési egyesület kolozsvári központi választmánya oly eléggé meg nem hálálható figyelmet tanusit a magyar evangélikusok iránt, addig a brassói kulturegylet választmányának ülésén ellenkező érzelmek jutnak felszínre; és magáévá tévén a Szászok Igazsága" szimü röpirat 71-dik lapjának megtámadott részét, azoknak a kik a brassói kulturegylet választmányának nov. 12. és decz. 3-diki ülésén ennek védelmére keltek, forró köszönetet szavaz." A közgyűlés arra is tekintettel, hogy a cultur-egyletnek az igazság elnyomása még akkor sem tartozhatik feladatai közé, ha az az igazság réá nézve kedvezőtlen és hogy az ily kérdések feszegetése annál kevésbé tartozhatik a culturegylet hatáskörébe, mivel az csak a magyarság közti egyetértés megbontására szolgál, a mi pedig megint nem lehet a culturegylet feladata Örtel János indítványát zajos helyeslések között egész terjedelmében és egyhangúlag magáévá tezzi, utasítván az elnökséget, hogy ezen határozatról ugy a brassói fiókegylet választmányát, valamint a kolozsvári központi választmányt jegyzőkönyvi kivonatban értesítse. ü i l ^ l l!, Der Gustav-Adolf-Verein in den ersten 50 Jahren seines Bestehens von Dr. H. F. von Criegern. Leipzig Der Gustav-Adolf-Verein in Haupt und Gliedern von Julius Oscar Zenker. Leipzig I. Midőn öt évvel ezelőtt a G.-A.-egylet fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepelte, megbízta titkárát, hogy az esemény alkalmából az egylet addigi történetét megírja. Igy támadt a fennt idézett munkák elseje. A másik munka czélja statisztikai adatok és üzletszerű kimutatások, valamint fontos okiratok közlése által az egylet múltját és jelenét ugyanazon alkalomból bővebb világításba helyezni. Az igaz, hogy azóta öt év mult el, s ama munkák ismertetése most már tán nem olyan alkalomszerű, a milyen volt kiadatások. De a mennyiben e lap hasábjain nem volt még szó róluk, nem indokolatlan a figyelem, melyre e sorok ama munkák iránt e t. lapolvasó közönséget felhívni szándékoznak. S szólhatunk-e alkalomszerűség hiányáról? Mikor ne lenne alkalomszerű azon egyletet tenni megemlékezésünk tárgyává, mely velünk a hitben egy, folytonosan figyelmével kisér s meg nem szűnik a számos, közönyt és hitetlenséget tanúsító lénynyel szemben hangoztatni, hogy a kiket a közös hit kapcsol egybe, azok más különbségek és érdekek eltérése mellett is testvérek. Ezen alapgondolat az, mely e két művet a mi egyházunkra nézve is fölötte értékessé teszi, s vonzóvá minden egyházát szivén hordozó evangélikusra. S ez keresztül vonul mindkettőn. Nem lehetséges ugyan oly bő vázlatát adni, hogy mindent, vagy csak elég nagy részét is eléadjuk a tényeknek, melyek ezt bizonyítsák, de a mennyire az elénk szabott szűk tér engedni fogja, megkísértjük. Az első mű szerzője, v. Criegern, a G.-A.-egylet történetét négy részre osztja. Az első rész tárgyalja a G.-A.- alapítvány történetét a G.-A.-egylet megalakulásáig. Mert, tudvalevőleg, az óriási összegekkel és segédforrásokkal rendelkező egylet keletkezésében visszamegy azon mozgalomra, mely G.-A. király haláláuak helyén emlékkőnek emelését czélozta. Schild kereskedő garasos gyűjtést javasolt e czélból, mely gyüjtőmódot Angolországban igen eredményesnek ismert meg; s e javaslatnak megvitatása közben már egy hónappal a hősi halál jubileuma után, deczember 11-én megjelent egy felhívás, mely adakozásra szólítja fel Lipcse városának lakosságát oly evang. egyházak javára, melyeknek küzdeni kell a léttel. Az adakozás megindúlt, bizottmány alakúit, mely a pénzt kezelte; s a mi leglényegesebb, az alapítvány, melyet időközben a szász, kir. minisztérium is ajánlott, Drezdában is nyert pártolókat, hol is febr. 25-én hasonló czélból bizottmány állt össze, s adakozásra szólította fel a szász főváros evang. hiveit.

7 S az első kilencz évben az egylet élete abban állott, hogy a két bizottmány, a lipcsei és a drezdai tőkét gyűjtött, melynek kamataiból szegény evang. egyházakat gyámolítson októberében egyesül a két bizottmány, a vagyont Lipcsében helyezik el; a kamatok hovafordításáról a bizottmányok, melyek időközben igazgatóság (Direktion) lettek, rendelkeznek, s évenként nyilvánosan számot adnak. A tőke egyezerből 1835-ben 4272 tallér lett, s évenként lassan ugyan, de biztosan gyarapodik, 1839-ben 9187, végén 15,054 tallér. Ekkor, 1841 végén, jelent meg egy felhívás dr. Zimmermann, darmstadti udvari lelkésztől, mely ugyancsak a diaspora evang. egyházait pártolásra ajánlja az evang. híveknek. A lipcsei és drezdai bizottmányok érintkezésbe lépnek vele, s abban állapodnak meg, hogy az ügy érdekében legtanácsosabb lesz egy összejövetelt rendezni, melyen mindazok, kik a czél iránt lelkesednek, megjelenhessenek, s javaslataikat elmondhassák. Az összejövetel szeptemberében megtörtént. Itt történtek a legfontosabb megállapodások; legnagyobb része azoknak a szabályzati pontoknak, melyek szerint az egyletet kormányozzák, már itt lett meghozva; többi közt a vándorgyűlések is itt lettek javasolva s elfogadva. Egyelőre három főegylete alakúit a lipcsei, drezdai és darmstadti, s az alapszabály tervezetet egy a következő évben tartandó általános gyűlés elé határozták terjeszteni. Evvel a régi Gr.-A.-alapítvány, mely 1843-ban utolsó jelentését adta ki, mely már 5784 tallérnyi segítség-nyújtást mutat ki, mint olyan megszűnt létezni, sa szerző a történet második részében az első fennállás és a tisztító harczok" czíme alatt az években történtekkel számol be. Az első fennállás kezdete igen biztató volt. Már 1845-ben az összes jövedelem 60,000 tallér volt, s az diki gyűlésen megjelentek küldöttek az egész evang. egyházból. Magyarországból is meg van említve Wimmer. Indítvány is lett beadva, hogy hasonló czélú szövetkezetekkel az egylet összeköttetésbe lépjen, mit ha nem is fogadtak el, félve az egyes országos hatóságok ellenszenvétől, konstatálták, hogy az egylet így is jótékonyan folyik be az evangélikusok sorsára. (29.) Azonban küzdeni is kellett az egyletnek. Elébb nevéért, melyet Bajorországban kifogásoltak. Majd az ó-katholikusokkal szemben kellett és pedig visszautasító állást foglalni. Végül 1846-ban a berlini nagy gyűlésen előjött a hires Rupp-féle eset. A königsbergiek u. i. Ruppot küldték ki a gyűlésre képviselőül, bár az az evangelikus egyházból kilépett és egy szabad gyülekezetet alkotott volt. A hitelesítésnél tehát szóba kellett kerülnie, vájjon tekinthető-e egyleti tagnak. A központi elnökség tagadólag felelt s fel is hívta Ruppot, adja vissza megbízatását az egylet érdekében. Nem tette. Hitelesítése felett vita fejlődött ki, melynek hevességeit eléggé mutatja, hogy 1 / ig tartott. A szavazásnál a Rupp ellen szavazó párt győzött 39 szavazattal 32 ellen, s v. Criegern joggal nevezi Pyrrhus győzelemnek, mert az egyletnek később nem csekély kárára volt. Orvendetesebb volt az egylet anyagi helyzete, melynek jövedelme e gyűlésen már 70,000-nek lett bejelentve, s e gyűlésen lett a nagy szeretet adomány gyakorlata is behozva. A Rupp-eset hosszú ideig még nagy hullámokat vert fel. Egyrészt sok röpirat keletkezett; másrészt egyes fiókegyletek megszűntek, mások alakultak tömegesen, hogy a berlini határozatot megmásítsák, s többi közt ekkor kezdődtek meg a Gotteskasten" intézmények is. A beállott mozgalmas évek a G.-A.-egylet munkáját is megbénították. A forradalmi évben a központi elnökség köriratot bocsátott közé, melyben várakozásra hívja fel az egylet tagjait s türelmes csendes munkára. S csakugyan augusztusában ismét meg lett tartva a nagy gyűlés; bár nem olyan népes és látogatott volt, mint az előbbiek. Ez alkalomból írta Hengstenberg, az ismeretes berlini theologus, jóslatát a G.-A.-egylet nem soká bekövetkezendő feloszlásáról, mely azonban, mennyire volt korai, a későbbi fejlemények fényesen bizonyítják. a. Ausztria. A cseh tartománygyülésből. Az ev. gyülekezetek a m; év végén folyamodtak volt a tartománygyűléshez, hogy ott, a hol magok is tartanak fenn felekezeti iskolákat, mentessenek feli a községi iskolák iránti teherviselés alul, vagy pedig az országos alapból segélyeztessenek az ő iskoláik is. A tartományg}'ülés vita nélkül kimondta, hogy az 1888 év-ben az ily nyilvános ev. felekezeti iskolák is azon mérvben, melyben tanítóik fizettetnek, a tartományi alapból segélyeztessenek. Francziaországból. A legutóbbi költségvetési vita alkalmával indítvány tétetett az iránt, hogy a cultusbudget" egészen töröltessék. Igen figyelemre méltó Goblet cultusminiszter nyilatkozata, melyet ezen indítványra nézve tett. Kérdés azt mondja hogy elérkezett-e már az állam és egyháznak egymástóli elválásának ideje. A cultusbudget törlésével még nem változtatnók meg az ország zömének gondolkozását, mely az élet legfontosabb mozzanataihoz az egyház áldását még mindig megkívánja és azt tisztesség dolgának tartja és elfogja ítélni azt, hogy gyermekei többé meg ne kereszteltessenek, a házasságok az egyház áldását nélkülözzék, halottjai egyházi szertartás nélkül eltakarittassanak. A tervbe vett rendszabály behozatalával együtt egyszersmind a lelkiismereti- s cultusszabadság megvédésére uj állapotokat is kellene behozni, a mire a képirtók nem is gondolnak. A kamara elvetette az indítványt. Ugy hiszem, ennek minden keresztyén gondolkodású ember csak örülhet. Bajorországból. A katholikusok lakta Marktheide n- f e 1 d városának kórházában meghalt egy protestáns vall. napszámos és egy 10 kilometer távolságról eljött protestáns lelkész által temettetett el. Ez fuvarköltségül 4 márkát számított fel. Azonban Marktheidenfeld szegénygondnoki hivatala megtagadta a fuvarköltség kifizetését, mert az illető fungáló vicariusnak assistentiája mint testis sepulturae felesleges és fuvar ennélfogva szükségtelen voit." Ennek ellenében a müncheni közigazgatósági birósági, a járási és kerületi bíróságokkal összhangzatban a szegénygondnoki hivatalt a 4 márka megfizetésében elmarasztalta. Az ítélet megokolása felhozza : Valamint a járási orvosok úgy a lelkészek is kiadásaik megtérítését követelhetik és szegény emberek egyszerű eltemetésének fogalmában a lelkész jelenléte és résztvevése is rejlik. Stóla, mely ily esetben nem jár, úgy sem követeltetett. Az állami főügyész kiemelte volt, hogy a szegényeket is megilleti az egyházi eltakarítás.

8 Milyen némelykor az isteni gondviselés! Midőn Melchers érsek írta volt nem rég a Deutsche Merkur" Rómába helyeztetett át, a kölni érsekségben pénzgyüjtést rendeztek, hogy az érseknek állásához mért eltartásáról lehessen Rómában gondoskodni. Egy kis idő múlva az érsek a templomokban kihirdetteté, hogy nem szorul már a segítségre, miután az isteni gondviselés másként intézkedett. 1 ' A már begyült pénzt jótékony czélokra fogja fordítni. Tudjuk már most, hogy miből állott a Gondviselés intézkedése. A római kúria kijelentette, hogy az uj bíborost nem tudja fizetni s csak akkor egyezhetik bele az érseknek székéből eltávolítására, ha a porosz kormány azt a 36,000 m.-át, melyhez mint érseknek jussa van, tőle meg nem vonja. A porosz kormány erre ráállott és kész volt az alku: Melchers kap 36,000 Krementz 36,000, összesen 72,000 márkát. A porosz fiscus tehát két érseket fizet, vagy is egy az előirányzatban fel nem vett római bíborosnak ád érseki fizetést, melyet ez Rómában a Vaticanus érdekében köithet el. (Ezen közleményt a klerikális oldalról még nem czáfolták meg.) így olvassuk ezt az Alig. evang. luth. Kirchenzeitung'- ban. Híjába! boldogult apám mindig azt mondta : fiam! legyél penzionált generális, annak van legjobb dolga. Apróságok. Ez aztán maecenás! Stanford, amerikai milliomos egy Californiában létesítendő egyetemre 20 millió dollárt adományozott. Ilyen kellene Trefortnak, akkor Pozsonynak is, Szegednek is, de még Kassának is lenne egyeteme. Uj felekezet. Thiendorfon (Szászország) uj vallásfelekezet támadt, mely theographiai testvéregyesület a Krisztusban" nevezi magát. Pénzük lévén, összevásároltak néhány birtokot s 4 emeletes épületeket építettek. Vannak valami negyvenen s közös háztartást vezetnek. A házasságot elvetik, de különben tisztességes életet élnek. Az Isten igéjénél nagyobbra becsülik a kinyilatkoztatásokat", melyeket egy asszonymédíumtól nyernek. Apostolaik imaés kézfeltétel által betegeket gyógyítanak. Végső szó tiszt. Jeszenszky Károly úrhoz! A kérdés a tárgytól el van terelve, sőt személyessé vált. Sem az egyik, sem a másik téren Jeszenszky urat nem követem. Végül csak ismételve kijelentem azt, hogy sem önmagamat, sem J. urat arra competensnek nem tartom, hogy az egyházi ének terén ily nagy részlettanulmányt feltételező kérdésben, minő ama dal eredete kérdésének megoldása, döntőleg határozzunk. ítéletemben támaszkodtam Kochra, kinek döntő tekintélye el van ismerve. A mi pedig hivatásomat illeti, tekintettel a theolog. akadémia egyetemes jellegére, az csak abban állhat, hogy az egyházi ének terén lehető egyöntetűséget készítsek elő, a mire pedig Cbován chorálkönyvét legkevésbé sem tartom alkalmasnak, mivel az sem a magyar, sem a német egyházakban nem használható. Legyen különben J. iir arról meggyőződve, hogy ama felszólalásai és sértő czélzásai által meg nem zavartatva, jelzett hivatásomat lelkiismeretesen és tántorithatlanul ezentúl is teljesítem. Pozsony febr. 22-én. Frühivirth Samu. A soproni convent február 20-án tartott ülésén a következő, említésre méltó határozatokat hozta: 1) A tandíj a gyül.-beli elemi iskolánál megszüntettetik, s a helyett az egy hí adó 2 1 / 2 százalékkal felemeltetik. 2) Gyülekezetünk egyetértve a helyi r. kath. egyházzal meg fogja keresni a városi hatóságot, hogy az egyhi adót, Pozsony példájára, a községi adóval együtt a maga közegei által szedesse be. 3) Altdörfer Keresztély, orgonista, tekintve rongált egészségét, saját kérelme folytán augusztus elején nyugdíjba lép s állásának betöltése czéljából a pályázat legközelebb kiírandó. Az egyházi adó-kivetés tárgyában a vallás és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium a békésmegyei közigazgatási bizottsághoz következő rendeletet bocsátott : sz. Perei Mihály és érdektársai mezőberényi lakosoknak a békési ev. ref. egyház által ottani földbirtokaik után reájuk kivetett egyházi adó miatti panaszos ügyében a közigazg. bizottság évi decz. hó 13-án 1809/886 Kb. sz. a kelt jelentésével bemutatott összes iratokat ide - zártan oly megjegyzéssel küldöm vissza a közigazg. bizottságnak, hogy miután a nevezett egyház által fellebbezett közigazg. bizottsági 1645/886. sz. határozatban Perei Mihály és társai a reájuk kivetett egyházi adó alól minden bővebb indokolás nélkül, csupán az t. cz ára való egyszerű hivatkozás mellett mentetnek fel; miután a most idézett törvényszakasz a közigazg. bizottság felfogásával ellenkezőleg épen a felekezeteket ruházza fel azon joggal, hogy az általuk felállított vagy fenntartott felekezeti intézetek költségére, híveik anyagi hozzájárulását még pedig a saját képviseletük által meghatározandó módon és aránvban igénybe vehessék; miután panaszlók nyíltan elismerik, hogy ők az ev. ref. egyház hívei és csak azt tagadják, hogy mint másutt lakók békési birtokaik után az ottani egyház költségeihez hozzájárulni tartoznak, és miután annak megállapítása, hogy valamely felekezet hívei, egyházaik költségeit hol, mily arányban és milyen módon tartoznak viselni, nemcsak a fentidézett országos törvény, de azonfelül az ev. ref. egyház debreczeni zsinata által hozott, ő felségének okt. ll.-iki legfelsőbb jóváhagyásával szentesitett törvények , 233 -ai különös intézkedései szerint is, magának az illető felekezet s ill. egyháznak jogaihoz tartozik, mely költségek behajtására nézve azon egyházak a polgári hatóságok közbenjárását igénybe vehetik; mindezeknél fogva a oékési ev. ref. egyháznak jogában volt Perei Mihály és társai, mint azon egyház hivei irányában a kérdéses költségek kivetése iránt intézkedni : ellenben a közigazg. bizottságot az általa idézett és különben is csak iskolai, nem pedig egyházi költségekről is intézkedő t. cz a nem jogosíthatta fel arra, hogy panaszlókat a kérdéses egyházi adó alól felmentse és annak behajtására nézve az illető egyház által felkért közbenjárást megtagadja. Ehhez képes a feltolyamodványnak helyt adván, fellebbezett 1645/886 sz. határozatának feloldása mellett felhívom a közigazg. bizottságot, hogy a békési ev. ref. egyházközség ezen adóügybeni intézkedését éivényesnek ismerje el, s a szőnyegen forgó és az illetékes egyházi hatóságok jogerős határozataival megállapított egyházi adók behajtása nyújtson. körül kellő hatósági segédkezet Budapest, február 7-én. Trefort s. k. A brassói magyar evang. esperesség uj főesperesévé a leköszönt Török József helyébe Moór Gyula, brassói magyar ev. lelkész választatott meg csaknem egyhangúlag. Tizennégy egyház közül tiz reá szavazott. NYOMATTA WIGAND F. K. POZSONYBAN.

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE. MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALKOTOTT SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK ÉS AZ EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács egységes szerkezetbe foglalt, a 2010. április 28-ai Közgyűlés által elfogadott alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Alapadatok Neve: Országos Burgonya

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

EGYHÁri MOZGALMAK. 187

EGYHÁri MOZGALMAK. 187 * Egyházi mozgalmak.» A nagy jelentőségű egyházi mozgalom, mely különösen a német birodalom megalakulása óta keletkezett, folyvást tart. A fontosabbnál fontosabb tények egymást követik. E tekintetben száz

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában

Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában Kôrösy József szerepe a Fõvárosi (ma Fõvárosi Szabó Ervin) Könyvtár megalapításában Dr. Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Levéltár főigazgatója E-mail: erzsebet.nemes@ksh.hu A tanulmány a főváros könyvtárügyének

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PREAMBULUM A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Jézus Krisztus Egyetemes Anyaszentegyházának egyik élő tagja. Az egyház

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

Eger első protestáns templomának terve

Eger első protestáns templomának terve Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Eger első protestáns templomának terve Eger első protestáns templomának terve [1] Hát nincs-e feltámadás? Eger első protestáns templomának

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Különfélék. 198 KÜLÖNFÉLÉK.

Különfélék. 198 KÜLÖNFÉLÉK. 198 KÜLÖNFÉLÉK. hiányokat a könyvállományban, az erdélyi múzeum gazdag gyűjteménye részben legalább kiegészíti, mely a legújabb, de aligha pontos kimutatás szerint vagy 60.000 kötetből, s így a két könyvtár

Részletesebben

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai:

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai: Határozatok tára Közgyűlések határozatai: 1/2012.01.06 határozat: a tagok egyhangúan döntenek arról, hogy létrehozzák az EGY S ÉG Központ Közhasznú Egyesületet. 2/2012.01.06 határozat: a jelen lévő alapítók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben