E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z."

Átírás

1 Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Felelős szerkesztő s kiadó : TSSZTYÉNSZKT FERENCZ. Hirdetés ára: Négyhasábos petit sorként egyszer közölve 7 kr.. többször közölve 5 kr. Bélvegdij : külön 30 kr. Tartalom : A szepesi városok hitvalásának történetéhez. (Weber Samu.) Az aesthetikai képzésről. III. (dr. Masznyik Endre.) Melyik a három közül. (Hurtay György.) Apróságok. Belföld. Külföld. Vegyesek. Régiségek, A szepesi városok hitvallásának történetéhez. Alig kezdett a hitjavítás terjedni hazánkban, már is a különféle vidékek lelkészei arról gondoskodtak, hogy hitöket külön és biztos tantételekbe foglalják, így támadt p. o. már 1549-ben a felső-magyarországi öt szabad királyi város : Kassa, Eperjes, Bártfia, Kis- Szeben és Lőcse hitvallása, melyet Stockei Leonhárd szerkesztett és mely 20 czikkében Confessio Pentapolitana" név alatt megjelent és az ágostai hitvallásnak megfelelt. 1 ) A XIII szepesi város, Béla, Leibitz, ßuszkin, Durand, Menhard, Sztrázsa, Poprád, Felka, Szepes- Szombat, Mathaeocz, Igló, Szepes-Váralja és Olaszi 1412 óta zálog útján Lengyelország fenhatósága alá kerülvén, 1558-ban egyhangúlag kinyilatkoztatták, hogy az elősorolt öt szabad királyi város hitvallását, melyet Ferdinánd király és 1560-ban Verantius Antal, egri érsek is jóváhagytak, magukévá teszik, elfogadják és tanai szerint fogják egyházi életöket rendezni. 2 ) évi november 13-kán Maczicovszky Lublói várkapitány a XÜI-városi lengyel helytartó és kormányzó nevében a lelkészeket összehívta Lublóvárra. Itt megintette őket, hogy az ágostai hitvallás értelmében hirdessék békében a szent igét, szolgáltassák ki a szentségeket és minden botrány nélkül kegyes életben adjanak jó példát híveiknek ; azonkívül ne merészeljenek semmit olyasmit tenni vagy beszélni, mi a jelenleg rendelt lengyel király és hatósága ellen irányozva volna. A vár jobb ellátása czéljából elvárja a kapitány, hogy a 13 város lelkészei minden Medula Greographiae pract. lichio Auetore Davide Fröh- -) História ecclesiae ev. a. c. addictorum in Hungáriáé universe, praeeipue vero in XIII oppidis Szepusii évben bizonyos gabonamennyiséget fognak adakozn és pedig pozsonyi mérő szerint 150 köböl rozsot 50 köböl búzát, 200 köböl árpát és 200 köböl zabot Szivesen fizettek, fizethettek is, mert a gazdag tized birtokában valának. Egy fenyegető veszély megint el volt hárítva, megint békében élhettek elfogadott hitvallásuknak. 3 ) Egynehány év múlva megint uj aggodalmaik voltak a 13-városi lelkészeknek. Ugyanis, Bornemisza György szepesi prépost 1569-ben Jubilate vasárnapra zsinatot hívott össze. Hogy minden gyanút és zaklatást kikerüljenek a lelkészek, megbízták Megander Bálint iglói és Obsopieust váraljai tiszttársaikat, hogy hitök tantételeit egy symbolumban írják össze, melvben szóval, de nem lényegben, csak kevés eltérés volt az elfogadott ágostai és az öt szabad királyi városi hitvallástól Felső - Magyarországban. A kath. zsinatnak nem volt kifogása a hitczikkek ellen és az evangélikusok tovább élhettek hitöknek. Ezen 13-város hitvallásához későbben csatlakozott azon 11 szepesi város is, melynek elzálogosítása meg nem történt és mely önállóan Magyarországhoz tartozott. így támadt Szepességen a 24 város hitvallása, confessio 24 Regalium, mely az ágostai és az öt felső-magyarországi szab. kir. városi hitczikkeknek megfelel dik évi november 30-kán II. Miksa rendeletei a sacramentáriusok, ariánusok és hasonló haeretikusok ellen a szepesi káptalanban a 24 városok evang. lelkészeinek is kilettek hirdetve, de hitvallásuk alapján most is biztosan védekeztek minden gvanusítás ellen és semmiféle kárt nem szenvedtek. 4 ) Legutólsószor összeiratott és fogalmaztatott a 24 szepesi kir. város hitvallása az 1573-dik évben. A mostani alakban leginkább megfelel azon hitczikkeknek, melyeket a bányavárosok adtak ki és melyek 3 ) Matricula XXIV Regalium Pastorum Moleriana & Jantschi : anno , p História ev p. 138.

2 66 szintén Ferdinánd királynak, valamint Oláh érseknek is be lettek mutatva és jóváhagyólag tudomásúl vétettek. Ezen hitvallás szövege némileg eltér az ágostai hitvallás tartalmától. Már az egyes hitczikkek czímei is itt-ott eltérnek egymástól : XXIV városi- Ágostai hitvallás. 2 Czikk : De Creatione Hiányzik. 4 De incarnatione Filii Dei = De filio Dei. 5 Hiányzik. De Ministerio eeclesiae. 6 De fide = De nova obedientia. 7 De bonis operibus, XX. czikk alatt. 8 Hiányzik. Quid sit ecclesia? 14 De Ministris = De ordine ecclesiastico. 15 De Ceremoniis = De Ritibus ecclesiasticis. 16 De rebus politicis = De rebus Civilibus. 17 De Matrimonis. Hiányzik. 18 De resurrectione mortuorum = 17 De Christi reditu ad Judicium. 19 Hiányzik. De causa peccati. 20 De invocatione sanctorum = 21, De cultu Sanctorum. A XXIV-városi hitvallás 20, az ágostai 21 czikket tartalmaz. Az elébbi nem foglalja magában a hitczikkek végén az Anabaptisták, Pelagiánusok és már eltérő nézetűek elitéltetését, mint azt az ágostai hitvallásban találjuk, de sokkal erősebb, határozottabb protestáns öntudat és evangyéliomi hitközösség jön itt kifejezésre, mint azon hitvallásban, mely V. Károlynak Ágosta városában beterjesztetett. Áz egyházról való czikkben p. o. nyiltan kimondják : Mivel elleneink az evangyéliom tanát, a szentségek alakját és használatát elrontják, a kegyes embereket agyonölik, tanítjuk, hogy ők nem az Isten egyháza, miképen dicsekednek, hanem az a község, melyről Krisztus Ján. 8. állítja: Ti az ördögtől származtok, ki hazug és emberölő volt eleitől és az igazságban nem állott." A házasságról hallgat az ágost. hitvallás, de a XXIVvárosbeliek hitvallása itt is eltalálja az igazat és bátran kimondja : Krisztus senkit sem kötelez a nőtlenségre, Mát. 19.; azért tanítjuk, hogy a lelkésznek is szabad megnősülni. Ismeretes, hogy a régi egyházban a papoknak nejei és gyermekei voltak és Pál apostol inti a püspököt és a-lelkészeket házas életre." így lépésről-lépésre megtudhatjuk, hogy a XXIV város hitvallása élesen fejti ki az ellentétet és a külömbséget az evang. és kath. egyház között, míg az ágostai hitvallás többnyire csak általánosságban mozog és csak igen óvatosan és keztyüs kezekkel mutat az ellenmondásokra a két egyház között. És senki sem Vesd össze : Memorabilia A. Confessionis in Regno Hung recensuit Joa. Ribini p. 224 és Concordia pia et uranimi consensu repetita coníessio fidei... Lipsiae F találkozott, ki hitszegésnek vagy bűnnek számította volna lelkészeiknek azt, ha az ágost. hitvallás betűire nem esküdtek, hanem szabadabb és határozottabb álláspontot foglaltak el. Ugyanazon évben 1573-ban, melyben a XXIV város lelkészei az imént érintett közös hitvallásukat elfogadták, Verantius Antal egri érsek Szepes-Váraljáról Eperjesre utazott, hova őt Plotner lőcsei evang. lelkész követte. Az érsek sokat beszélt arról, hogy ne csináljanak' szakadást az egyházban és mily nagy míveltségüek a lelkészek az evang. egyházban ; ő azok házasságát nem ellenzi, csak az egyház beleegyeznék ily lépésbe. Végre keresztet vetvén, áldással elbocsátotta a látogató lelkészt. A kész hitvallásnak nyiltan ellent nem mondott. Épen úgy viselte magát a váradi püspök is, ki mint a szepesi prépostság elöljárója Jászóból 1573-dik évi november 20-kán azt írja a 24 lelkésznek, hogy Szt.-András-napján küldjenek kettőt közülök Szepes-Váralj ára, hol ő a Cathedraticumot elvárja, mely évenkint 60 aranyból állott. így ezen egyházfőnök sem szakított az evang. lelkészekkel és hallgatag elismerte hitvallásukat. 2 ) A nevezett Bornemisza szepesi prépost 1582-ben fellépett ugyan még egyszer azon állítással, hogy ő a királytól szigorú rendeleteket kapott, melyek minden lelkészt kötelezik, vagy az egyházat elhagyni, vagy a kath. hitre térni, ki nincsen bevezetve hivatalába rendes kath. püspök által, de a lelkészek 50 aranyat gyűjtöttek és ajándékba hozták a fenyegetőnek, mire itt is elnémúlt minden baj. Végre 1587-ben Szepesmegye egyetemes gyűlésén elfogadta és jóváhagyta a XXIV város hitvallását, mely azóta semmiféle támadásnak nem volt kitéve és az evang. lelkészek, fratres, testvérek elnevezés alatt egy hitben, de egv szeretetben is közreműködhettek egyházaik felvirágoztatására. Weber Samu. Az aesthetikai képzésről,*) in. A művészetnek nem czélja ugyan az erényterjesztés, de igenis eredménye. Á valódi szép soha sem ront, hanem épít, emel, lelkesít : teremt idea által megtisztított érzelmeket bennünk, s ki fogja tagadni az érzelmek hatalmát a cselekvésekre. Schiller mondja, hogy a művészet megszabadít mindazon kötelékektől, mik az érzékiség rabjává tesznek : megtanít arra, hogy magasabb s nemesebb élvezet is van, mint a pillanatnyi mámor. Finomítja, szűziessé teszi érzékünket, úgy hogy többé arra, ami köznapi, alávaló, aljas, nem tekintünk sóvár kéjjel. Ki folytonosan a szép társaságában forog, észrevétlenül magába szívja azt s nem vesz erőt rajta dőre ábránd, kinzó búskomorság. (Oproomer.) Csak örömmel üdvözölhetjük tehát azon épen napjainkban megindult mozgalmat, melynek czélja : 2 ) Matricula Moleriana p *) Felolvastatott a pozs. Toldy-körben jan. 16-án.

3 67 bevinni iskoláinkba a műve'szeti tanítást vagyis az aesthetikának a gyakorlati, a szép művek szemléltető s elemző fejtegetésével összekötött tárgyalását. De hát ismét egy új tárgy! Uj, de sok másnál százszorta szükségesebb. Mert azt hiszem, hogy mégis csak érdemesebb dolog az emberi szellem legnemesebb alkotásaival megismerkedve, önmagunk legbensőbb életét művelni, mint a gerinczes állatok csigolyáinak számát pontosan meghatározni tudni. Ha valamiben, úgy az aesth. képzés ügyében jó lenne a külföldet, s ott is első sorban a francziákat utánoznunk. Maguk a németek is beismerték, hogy szomszédaik izlése tisztultabb, finomabb, mint az övéké" s tudósaik, különösen Piper ajánlatára már ki is mondották, hogy a Kunstunterricht" a gymnasiumokba kapcsolatosan a történet tanításával behozandó s ez tényleg meg is történt. Nálunk ugyanezt különösen dr. Tergina Gyula sürgeti a Magyar Tanügyben közzétett Művészet és Iskola" czímű értekezésében s mint örvendetes jelenséget említhetjük fel, hogy a történeti kézikönyvek hovatovább mind nagyobb súlyt fektetnek a művelődés történet, így hát a művészeti mozzanatok felölelésére is. Nem akarok itt arra a vitatott kérdésre kiterjeszkedni, vájjon lesz-e sikere e kisérletnek. Annyi tény, hogy különösen, ha a történet tanár egyszersmind aesthetikailag is képzett egyén a míívészettau ily mellékes kezelése is jelentékenyen közre fog hatni a szép érzék fejlesztésére. De szerény nézetem szerint, ha a középiskolákban nem is, felsőbb leányiskoláinkban mindenesetre szükséges volna az aesthetikát nemcsak úgy félig-meddig, hanem mint külön tudományt a tantárgyak közé felvenni még az esetben is, ha ez más a nőre nézve kevésbé fontos tantárgyak mellőzésével járna. Mert ne feledjük, hogy a nőnevelés, ha czéljának meg akar felelni, számolni tartozik a nő természete és hivatásával. E részben azokkal tartok, akik azt mondják, hogy a nőnek a tudomány nem önczél, hanem vagy kenyérkereseti eszköz vagy fényűzési időtöltési s hiúsági czikk, s nincsenek meg benne mondja Böhm Károly a tudományos foglalkozás előfeltételei : az öntudat fixirozó ereje és az abstract fogalmak képzése. A tudomány mondja Tennyson soha egy nőt sem tett nagvgyá de igenis azok a cselekedetek, melyek őt a háztáj sarkcsillagáva, erkölcsi természetünk teremtőjévé s hányódó életünk délibábjává teszik. Sőt hazánk már említett legjelesebb philosophusa, Böhm Károly annyira megy, hogy kimondja, miszerint a nőre nincs megtisztelőbb czím, mint az, hogy jó anya", s nincs megtisztelőbb nyilatkozat, mint az, hogy jól főz" és ízlésesen tálal, ami minden körülmények közt felér azzal a zongoraveréssel és idegen nyelveken gagyogással, mire modern kisasszonyainkat oktatják a helyett, hogy a főzés művészetébe beavatnák. No én ennyire nem megyek. Én ismerek a főzésnél magasabb művészetet is s úgy tartom, hogy ha valamire, úgy az azzal való megismerkedésre hölgyeinknek igen igen nagy szükségük van. Ez a szépművészet. A nő nem az értelem, hanem a képzelet és érzelem világában él. S adhatnánk-e jobb táplálékot az ő képzelete s érzelmének egyszóval kedélyvilágának, mint amit a remekművek nyújtanak. Ha áll az, hogy a nő életének végczélja, működésének szintere az a kis világ, mit úgy nevezünk, hogy család, ház, s hogy neki e kis fészket kell a boldogság tanyájává, földi mennyországgá varázsolnia, úgy neki magának is ismernie kell, mi a boldogság, bírnia kell a mennyországot szivében. A háztartásnak mondja Felméri Lajos két fővonása van : a physikai vagy mechanikai és a morális vagy aesthetikai. Amazt elvégzi a kibérelt kéz, a fizetett napszámos, de a cseléd munkáján túl kezdődő finom ízlés, a háziasság szent csöndje és erkölcsi fen költsége, a kedélyre ható melegség, melynek mosolygó tanúi a házi istenek s örökös vendégei a családi erények, mind-mind a házi asszony érzelmi miveltségére utalnak." Ez érzelmeket, a szép érzekének e finom idegszálait fejleszszük, miveljük a nőben, az aesthetikai nevelés minden rendelkezésünkre álló eszközével. Bizony-bizony többet ér az, mint ha természetük s hivatásuk ellenére a tudós pályára tereljük őket s mindenfélét jól rosszal összemagoltatva velük, a felületesség eredményezte tudákosságot, nyegléskedést fejlesztjük ki bennük. Maradjon a nő nőnek : s az iskola alapítsa a nőnevelés magasztos feladatát a női természetre s ne akarjon a nőből férfit képezni, mert sokat ki lehet vinni, de azt az egyet soha, hogy a nő eredeti rendeltetéséről végkép lemondjon. De most veszem észre, hogy már nagyon is visszaéltem szives türelmükkel. Elállók tehát a szótól, bár érzem, hogy kitűzött feladatomat alig-alig közelítettem még meg. Nem tehetek róla szűk keretben s a kiszabott rövid félórában ily roppant bő kérdést megoldani, művésznek való munka. S én nemcsak hogy művész nem vagyok, de sőt mesterembernek is csak kontár. Dr. Masznyik Endre. Melyik & három közül? Ajáulva nságos Breznyik János úrnak, a bányakerületi özvegy-árva intézet pénztárosának. A papi özvegyek és árvák sorsáról a legújabb időkig, a jó Istenen kívül, alig törődött valaki. Ha az egyház egy negyedévig megtűrte az özvegyet és árváit a paplakon, ezzel irányukban nem csak minden kötelezettségét leróva hitte, de még ezen felől hálára és elismerésre is számított, azon jócselekedetért a mit hite szerint mívelt. A papok belátták végre, hogy ily körülmények között, magoknak kell övéikről gondoskodniok, mert aki övéiről nem gondoskodik, az a pogánynál is alábbvaló. A legtöbben saját szájuktól

4 elvonják a falatot, csakhogy özvegyük és árváik, talán ők magok is, ha munkaképteleneknek Ítéltetnek, ne legyenek kénytelenek egyházunk szégyenére koldulni menni. E mellett az egyház jobbjai mindkét részről méltányosnak találták, hogy a megalakúlt özvegy-árvaintézet gyarapításához magok az egyházak is bizonyos évi segélylyel járuljanak. Erre azonban az egyházak nem voltak rábírhatók, csak is annyit Ígértek meg, hogy minden évben melyik melyik tehetségéhez és tetszéséhez képest fog e célra áldozni. Az igéret szép szó, s a mely egyházak megtartják, fogadják érte az özvegyek és árvák háláját. Egy eset van mégis, a midőn az egyházak kötelezve vannak az intézet tőkéjének növeléséhez járulni, s ez az intercolarae. A bányakerületi utasítások ugyanis ugy intézkednek, hogy a papi időközi jövedelem, a papi özvegy árva intézeté legyen. A zólyomi esperességben ez idő szerint két ilyen eset van, de e helyütt csak az egyikről kívánok megemlékezni, s ez a besztercebányai papi időközi jövedelem. A nevezett egyház egyik lelkészének állása már több mint negyedéve üresedésben áll, s még ma sincs betöltve. A főesperes hivatalos kötelessége szerint fölhívta az egyházat, hogy az időközi jövedelmet az özvegy-árva intézet számára szolgáltassa ki s fölolvasta egyszersmind a bányakerületi utasítások ilyen esetekre vonatkozó -át. Erre a jelenvoltak közül feláll valaki és igyen kezd szónokolni : az utasításokból csak annyit hallottunk, hogy az időközi jövedelem az özvegy-árva intézetet illeti, a mi lelkészeink pedig, három ily nevű intézetnek a tagjai, a helyinek, az esperességinek és a kerületinek már most a három közül melyikre értsük a törvény szavait? E kérdésre a legelső felelet az volt, a mienkre t. i. a helyire, a mi igen természetes is. A midőn azonban kissé jobban megfontolták a dolgot, abban állapodtak meg, hogy a fele legyen a helyi özvegy árva intézeté, a másik fele az esperesség-é. a kerületinek nem jutott semmi. A főesperes ez ügyet fölhozta az esperességi özvegy-árva intézet igazgató választmányának ülésén. Azon kérdésre, hogy az utasítasok -sa szerint, melyik intézetet illeti a besztercebányai időközi jövedelem, itt is az volt a legelső felelet, a mienket t. i. az esperességit, és ez is természetes. Minek azt másnak átengedni, hogyha mi magunk számára tarthatjuk meg. A fölszólalók itt különösen e két érvet hangoztatták : a midőn a bányakerületi utasítások ezen intézkedése életbelépett, akkor még nem létezett sem a kerületi, sem a helyi intézet, csak az esperességi, s így másra nem magyarázható az, csak az esperességire; és nem volt eset rá, hogy kerületünkben ezt egyház vagy esperesség máskép értelmezte volna. De itt is a vitának vége az lett, hogy legyen az időközi jövedelem fele a helyi, másik fele az esperességi özvegy- árva intézeté és hogy a kerületnek is jusson valami, kérdést intézünk hozzá, hogy miként értelmezi ő az utasítások már többször említett szavait. Tehát a kerület is tárgyalni fogja ez ügyet. És miután mindenkinek sokkal könnyebben esik azt mondani enyém", mint azt, hogy tied", aligha nem a kerületnek is az lesz az első szava : engem illet a papi időközi jövedelem, és én nem bánnám, ha ez lenne utolsó szava is. Mert ha a kerület ma ad igazat a besztercebányai egyháznak, akkor én holnap két forinttal alapítok egyházamban szintén hasonló intézetet, a hova az időközi jövedelem idővel befolyjon. Minek adná ki az egyház pénzét másoknak, ha azt magunk számára is megtarthatjuk. De hova jutunk aztán, ha mindenik papnak külön özvegy árva intézete lesz? Ki fogja azokat ellenőrizni?? Breznyik János úr a ker. özvegyárvaintézet pénztárosa, egyetlen egy alkalmat sem szokott elmulasztani, ha a kezelése alatt lévő alapot csak egy krajcárral is növelheti. íme a zólyomi felirat alkalmat szolgáltat neki, hogy nagy befolyásával hasson oda a kerületnél, hogy a papi időközi jövedelem a ker. özvegyárva intézet számára biztosítassék. Azt ki kell emelnem még, hogy mind a három intézet, a melyekről a fentebbiekben emlékeztem, egyenlő jogon létezik; de a kerületnek csak az lehet törekvése, hogy ne csak Pálnak vagy Péternek családja legyen biztosítva, hanem mindnyájunké. Nekem úgy látszik, hogy a jelen esetben is annak a latin közmondásnak lesz igaza : inter duos litigantes tertius gaudet. Hurtay György. Apróságok, Ismét egy szelid arculcsapást kell zsebre tennünk pápista atyánkfiai részéről. A R. egyik számában protestáns hazafiság és türelmesség" c. a. ezt az épületes történetkét olvassuk : Egy fővárosi elemi iskolában a királyné nevenapján beállít egy prot. vallásoktató, hogy szokott óráját megtartsa, s midőn az igazgató tudtára adta, hogy ma nincs lecke, akkor a vallásoktató állítólag azt mondta, hogy,.mi evangélikusok a kath. ünnepeket nem szoktuk tartani." A mire aztán az igazgató úr ugyan odamondott a naiv vallásoktatónak. hogy tudnia kellene, hogy ez nem katholikus ünnep de nemzeti ünnep alászolgája!" Szegény vallásoktató, hova nem ragadott buzgóságod! De hát igazán oly nagy volt bűne a jó vallásoktatónak?" Mit akart tulajdonképen megjelenésével? Talán csak kötelességét teljesíteni; a mely alól a tekintetes igazgató és nem igazgató tanár urak ollyan szép szerével kibújnak, a miből aztán még nemzeti érdemeket csinálnak maguknak. Hát nektek az nemzeti ünneplés, ha nem jönnek a gyermekek az iskolába? Hát egyáltalán ünnep az? Hisz az ünnepnek épen az együttlét adja meg az ünnepiségét. Az egyházi ünnepet megtartjuk együtt a templomban ha tehát a királyné nevenapjából a mely véletlenül kath. szt. Erzsébet napjára esik, nemzeti ünnepet akartok csinálni, ám ünnepeljétek az iskolában, vagy az utcán, vagy nyilvános helyen, nem bánom akárhol, de ünnepeljétek. En részemről alig tudok szebb ünnepet gondolni, mint ha egy bölcs tanitó (vallásoktató) vezetése alatt szivet lelket nemesítve készülne elő az iskolai ifjúság jövő nemzeti kötelességének megfelelni! Vagy ti azt hiszitek, hogy ha ifjú-

5 69 ságtok egy torokkal, jó magyarsággal el tudja kiáltani: éljen a haza. a király, a királyság hogy ez már hazafiság? Ne ámítsátok magatokat az ollyan napok mint akár a királyné neve napja, igen szép ürügy csak, hogy leckét tartani ne kellessen, s ha már azt megengedjük is, hogy egy egy napi szünet ráfér a tanítóra, de ezt magának érdemül tulajdonítani, ehhez mégis egy kis elbizakodottság kell, azt meg, hogy valakit még meg is szidjon az illyen nemzeti hiúságban tetszelgő nagyzás azért, hogy azt a pihenést nemzeti érdemeinek nevelésére igénybe nem akarja venni már épen gondolni se merte közönséges sa kötelesség némi fogalmával biró halandó. S ahol van, megértük ezt is! No de azért azt hisszük, hogy az a derék vallásoktató az illyen pöfögéstól meg nem ijedt! A dologban külömben igen jellemző', hogy e történet, a mint mondók Pesten történt, s e hírt mégis egy Egerben megjelenő' lap nyomán közli a pesti R. jeléííl annak, hogy jól értesült lapok közé tartozik! * A róm. kath. sajtó nagy allelujával hordta szét hirét egy szerintök nagylelkű alapítványnak egyelőre ugyan csak ajánlatnak. Bizonyos Irsik nevű kanonok 10,000 frt alapítványt tett egy róm. kath. irodalmi társulat czéljaira, s mihelyt az megalakul a pénzt azonnal kiutalványozza. A róm. kath. sajtó nem restel azzal kérkedni. hogy ez annak a vészkiáltásnak a gyümölcse, a melyet ő hangoztatott abból az alkalomból, hogy a két protestáns felekezet egy irodalmi társulatot alakított; a mit Irsik kanonok sem hoz tagadásba. Hát csak dicsérjék az ilyen tetteket róm. kath. atyánkfiai, amennyire nekik tetszik ; de az aztán mégis egy kissé erős dicséret, mikor az ilyen megrőkönyödés-szüite cselekedetet nagylelkűségnek csúfolják el. Ha valami ellenfél csupa félszből cselekedetre szánja el magát ez sem bátorságának még kevésbé nagylelkűségének egyszerűen csak kislelkűségének tudandó be! A nagylelkűség tehát az adott esetben is kisié lkii-re lesz javítandó. ittrim A brassói magyar evang. esperesség közgyűlése. Hétfalu, jan. 16. Ezen a mult évben alakult uj esperesség f. hó 13-án tartotta meg Brassóban harmadik közgyűlését, a melynek főbb tárgyai a következők valának : A kulturegylettel való szerződésre lépést elvben elfogadja s a netalán szükséges további tárgyalások folytatására bizottságot küld ki. A tiszai ev. egyházkerülethez történt csatlakozás alkalmával az esperesség annak alkotmányából nem fogadta el az egyházközségek szervezetére és a papválasztás módozataira vonatkozó szabályokat, a minek következtében a brassói esperességre nézve e tekintetben a tiszai kerület engedélyével kivételes állapot teremtetett. Ezen kivételes állapotról az esperesség most lemondott, közgyülésileg kimondván a tiszai kerület alkotmányához való teljes alkalmazkodást. Az egyházmegyei pénztárnoknak a pénztár állásáról előterjesztett jelentése tudomásul vétetett. A legfontosabb tárgya a gyűlésnek az újjáalakulás és szervezkedés, illetőleg beadott bizottsági javaslat volt. A mult év márczius 25-én ugyanis az esperesség csak ideiglenesen s az addig érvényben állt szász törvények alapján alakult meg. Befogadtatván az esperesség a tiszai ev. egyházkerületbe, szükségessé vált annak törvényei szerint szerveznie magát. A közgyűlés ezen ujjászervezkedést oly formán mondta ki, hogy előbb minden egyes egyházközség alakítja át szervezetét s aztán megválasztják a főesperest, következvén ezután a többi tisztviselők választása. A főesperesre, a tiszai törvények szerint, minden egyházközség otthon szavaz a maga.közgyűlésén, s szavazatát egy e czélra kinevezett bizottsághoz küldi be. Határidőül február 17-ike tüzetett ki. Minden egyházközség egy szavazattal bir. Még egy kellemetlen ügy is fordult elő s ez Ortel János krizbai pap indítványa, a melynek megértéséhez szükséges előbocsátani a következőket : Van a brassói magyar társadalomban néhány uri egyén, a ki nemcsakhogy különös ellenszenvvel viseltetik a magyar evangélikusok iránt, hanem ezen érzületének elég tapintatlanul minden alkalommal kifejezést is ad, s befolyását mindig oly irányban érvényesiti, hogy a magyar evangélikusok mindenből kiszorittassanak s mindenütt károsittassanak s a pártfogás ügyüktől mindenütt megvonassék. Ezek az urak kieszközölték a kormánynál azt, hogy mig a brassói állami iskolák minden felekezeti hitoktatója kapott az államtól évi fizetést, addig a magyar evangelikus egyház hitoktatója ebből kizáratott; kieszközölték azt, hogy mig az állami iskolák gondnokságában minden felekezet, még a zsidó is képviselve van, addig a magyar evangelikus és általában az evangelikus nincsen ; ezek az urak kieszközölték azt, hogy mig a r. katb. és ref. lelkész is mindenütt beválasztatik, addig a magyar evang. egyházak lelkészei mindenünnen tüntetőleg kizáratnak. A legújabb időben a brassói fiókkulturegyletbe is behurczolták ezek az urak a magyar evang. elleni gyűlöletet. A magyar esperességnek a szászok elleni védelmére ugyanis Szászok Igazsága" czimen egy röpirat jelent meg. A brassói fiók-kultur egylet decz. 3 diki választmány ülésében ezt illetőleg Harmath Lajos ügyvéd, Orbán Ferencz állami elemi iskolai igazgató s társaik azt vétették jegyzőkönyvbe, hogy írója olyan ember, akivel szóba állani sem érdemes. Ezen esetre vonatkozik Ortel férfias indítványa. a melynek Török József főesperes, Szmek Gábor főerdész, Masznyik Gyula és különösen Rombauer Emil állami főreáliskolai igazgató, a ki egy kicsit talán nagyon is éles szavakkal ítélte el Harmath eljárását, fogták melegen pártját, a minek következtében az, a mint alább következik el is fogadtatott, a miáltal azonban az ügy, mely a tapintatlan és felekezeties ellenszenvüket fékezni nem tudó egyének iránt roppant elkeseredést szült, ugy látszik még nincs egészen befejezve. Örtel János krizbai ág. h. ev. lelkésznek Írásban benyújtott indítványa következő : Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület brassói fiókjának választmánya, az elmúlt év nov. 12-én tartott

6 70 ülésében, indítvány folytán, tárgyalás alá vette a brassói magyar evang. esperesség javára Szászok Igazsága" czimen megjelent röpirat 71-ik lapján foglalt azon panaszt, a mely szerint a brassói más felekezetű magyarság a brassói evangelikus magyar egyházzal ha mindjárt magyar is az, nem törődik, a minthogy ezt a brassói fiókkulturegylet alakulásakor is megmutatta, annak választmányába egyetlen evangelikus egyént sem választván be s a brassói magyar evangelikus egyházat szokás szerint ignorálván. Az indítványozó azt kívánta, hogy ezen vádat, a mely szerinte igaz volta esetén nagy gyalázat volna a brassói magyarságra," a választmány utasítsa vissza. Miután azonban bebizonyodott, hogy a vád igaz, mert a brassói magyar evang. egyház tagjai közül csakugyan senki sem választatott be a fiókkulturegyesület választmányába, az indítványozó indítványát visszavonta. A kellemetlen ügy ilyképen, eltekintve dr. Harmath Lajos sértő modorú nyilatkozataitól, kellő elintézést nyert. Ámde a jegyzőkönyvbe a mint az a következő decz. 3-diki ülésen hitelesítéskor kitűnt az egész eset ilyformán vétetett fel: Miután a tárgyalás folyamán többen kinyilatkoztatták, hogy a Szászok igazságának" irója oly egyén, a kivel szóba állani nem érdemes, az indítvány visszavonatott"; és ezen szövegezés, daczára hogy felszólalás történt, mely a jegyzőkönyvi pont valóságnak megfelelően leendő kiigazítását kérte, dr. Harmath Lajos ügyvédnek minden discussiót kizáró s egyszerűen napirendre térést kivánó indítványára 11 szavazattal 8 ellen meghagyatott. Tekintve immár azt, hogy a brassói evang. magyarság, mely csak nemrég, a közelmúlt évben, a nemzetiségünk érdekeit tekintve is oly fontos magyar esperesség megalakulásakor az összes egyházak közt a legnagyobb anyagi áldozatot hozta s a mely az összes erdélyi evangelikus egyházak közül egyedül lépett be mint alapító tag a kulturegyletbe, ily méltánytalan bánásmódot nem érdemel : tekintettel továbbá arra, hogy azt a mit a jegyzőkönyvi pont foglal magában t. i., hogy a Szászok Igazságát" szót sem érdemlő egyén irta, az illető gyűlésen senki sem mondotta ; tekintve végül azt, hogy a választmánynak jegyzőkönyve, a magyar esperesség erkölcsi és anyagi érdekének szolgáló Szászok Igazsága" czimü röpirat hitelét ingatja meg; van szerencsém beterjeszteni a következő indítványt: a közgyűlés mély sajnálkozásának ad kifejezést a felett, hogy míg az erdélyi magyar közművelődési egyesület kolozsvári központi választmánya oly eléggé meg nem hálálható figyelmet tanusit a magyar evangélikusok iránt, addig a brassói kulturegylet választmányának ülésén ellenkező érzelmek jutnak felszínre; és magáévá tévén a Szászok Igazsága" szimü röpirat 71-dik lapjának megtámadott részét, azoknak a kik a brassói kulturegylet választmányának nov. 12. és decz. 3-diki ülésén ennek védelmére keltek, forró köszönetet szavaz." A közgyűlés arra is tekintettel, hogy a cultur-egyletnek az igazság elnyomása még akkor sem tartozhatik feladatai közé, ha az az igazság réá nézve kedvezőtlen és hogy az ily kérdések feszegetése annál kevésbé tartozhatik a culturegylet hatáskörébe, mivel az csak a magyarság közti egyetértés megbontására szolgál, a mi pedig megint nem lehet a culturegylet feladata Örtel János indítványát zajos helyeslések között egész terjedelmében és egyhangúlag magáévá tezzi, utasítván az elnökséget, hogy ezen határozatról ugy a brassói fiókegylet választmányát, valamint a kolozsvári központi választmányt jegyzőkönyvi kivonatban értesítse. ü i l ^ l l!, Der Gustav-Adolf-Verein in den ersten 50 Jahren seines Bestehens von Dr. H. F. von Criegern. Leipzig Der Gustav-Adolf-Verein in Haupt und Gliedern von Julius Oscar Zenker. Leipzig I. Midőn öt évvel ezelőtt a G.-A.-egylet fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepelte, megbízta titkárát, hogy az esemény alkalmából az egylet addigi történetét megírja. Igy támadt a fennt idézett munkák elseje. A másik munka czélja statisztikai adatok és üzletszerű kimutatások, valamint fontos okiratok közlése által az egylet múltját és jelenét ugyanazon alkalomból bővebb világításba helyezni. Az igaz, hogy azóta öt év mult el, s ama munkák ismertetése most már tán nem olyan alkalomszerű, a milyen volt kiadatások. De a mennyiben e lap hasábjain nem volt még szó róluk, nem indokolatlan a figyelem, melyre e sorok ama munkák iránt e t. lapolvasó közönséget felhívni szándékoznak. S szólhatunk-e alkalomszerűség hiányáról? Mikor ne lenne alkalomszerű azon egyletet tenni megemlékezésünk tárgyává, mely velünk a hitben egy, folytonosan figyelmével kisér s meg nem szűnik a számos, közönyt és hitetlenséget tanúsító lénynyel szemben hangoztatni, hogy a kiket a közös hit kapcsol egybe, azok más különbségek és érdekek eltérése mellett is testvérek. Ezen alapgondolat az, mely e két művet a mi egyházunkra nézve is fölötte értékessé teszi, s vonzóvá minden egyházát szivén hordozó evangélikusra. S ez keresztül vonul mindkettőn. Nem lehetséges ugyan oly bő vázlatát adni, hogy mindent, vagy csak elég nagy részét is eléadjuk a tényeknek, melyek ezt bizonyítsák, de a mennyire az elénk szabott szűk tér engedni fogja, megkísértjük. Az első mű szerzője, v. Criegern, a G.-A.-egylet történetét négy részre osztja. Az első rész tárgyalja a G.-A.- alapítvány történetét a G.-A.-egylet megalakulásáig. Mert, tudvalevőleg, az óriási összegekkel és segédforrásokkal rendelkező egylet keletkezésében visszamegy azon mozgalomra, mely G.-A. király haláláuak helyén emlékkőnek emelését czélozta. Schild kereskedő garasos gyűjtést javasolt e czélból, mely gyüjtőmódot Angolországban igen eredményesnek ismert meg; s e javaslatnak megvitatása közben már egy hónappal a hősi halál jubileuma után, deczember 11-én megjelent egy felhívás, mely adakozásra szólítja fel Lipcse városának lakosságát oly evang. egyházak javára, melyeknek küzdeni kell a léttel. Az adakozás megindúlt, bizottmány alakúit, mely a pénzt kezelte; s a mi leglényegesebb, az alapítvány, melyet időközben a szász, kir. minisztérium is ajánlott, Drezdában is nyert pártolókat, hol is febr. 25-én hasonló czélból bizottmány állt össze, s adakozásra szólította fel a szász főváros evang. hiveit.

7 S az első kilencz évben az egylet élete abban állott, hogy a két bizottmány, a lipcsei és a drezdai tőkét gyűjtött, melynek kamataiból szegény evang. egyházakat gyámolítson októberében egyesül a két bizottmány, a vagyont Lipcsében helyezik el; a kamatok hovafordításáról a bizottmányok, melyek időközben igazgatóság (Direktion) lettek, rendelkeznek, s évenként nyilvánosan számot adnak. A tőke egyezerből 1835-ben 4272 tallér lett, s évenként lassan ugyan, de biztosan gyarapodik, 1839-ben 9187, végén 15,054 tallér. Ekkor, 1841 végén, jelent meg egy felhívás dr. Zimmermann, darmstadti udvari lelkésztől, mely ugyancsak a diaspora evang. egyházait pártolásra ajánlja az evang. híveknek. A lipcsei és drezdai bizottmányok érintkezésbe lépnek vele, s abban állapodnak meg, hogy az ügy érdekében legtanácsosabb lesz egy összejövetelt rendezni, melyen mindazok, kik a czél iránt lelkesednek, megjelenhessenek, s javaslataikat elmondhassák. Az összejövetel szeptemberében megtörtént. Itt történtek a legfontosabb megállapodások; legnagyobb része azoknak a szabályzati pontoknak, melyek szerint az egyletet kormányozzák, már itt lett meghozva; többi közt a vándorgyűlések is itt lettek javasolva s elfogadva. Egyelőre három főegylete alakúit a lipcsei, drezdai és darmstadti, s az alapszabály tervezetet egy a következő évben tartandó általános gyűlés elé határozták terjeszteni. Evvel a régi Gr.-A.-alapítvány, mely 1843-ban utolsó jelentését adta ki, mely már 5784 tallérnyi segítség-nyújtást mutat ki, mint olyan megszűnt létezni, sa szerző a történet második részében az első fennállás és a tisztító harczok" czíme alatt az években történtekkel számol be. Az első fennállás kezdete igen biztató volt. Már 1845-ben az összes jövedelem 60,000 tallér volt, s az diki gyűlésen megjelentek küldöttek az egész evang. egyházból. Magyarországból is meg van említve Wimmer. Indítvány is lett beadva, hogy hasonló czélú szövetkezetekkel az egylet összeköttetésbe lépjen, mit ha nem is fogadtak el, félve az egyes országos hatóságok ellenszenvétől, konstatálták, hogy az egylet így is jótékonyan folyik be az evangélikusok sorsára. (29.) Azonban küzdeni is kellett az egyletnek. Elébb nevéért, melyet Bajorországban kifogásoltak. Majd az ó-katholikusokkal szemben kellett és pedig visszautasító állást foglalni. Végül 1846-ban a berlini nagy gyűlésen előjött a hires Rupp-féle eset. A königsbergiek u. i. Ruppot küldték ki a gyűlésre képviselőül, bár az az evangelikus egyházból kilépett és egy szabad gyülekezetet alkotott volt. A hitelesítésnél tehát szóba kellett kerülnie, vájjon tekinthető-e egyleti tagnak. A központi elnökség tagadólag felelt s fel is hívta Ruppot, adja vissza megbízatását az egylet érdekében. Nem tette. Hitelesítése felett vita fejlődött ki, melynek hevességeit eléggé mutatja, hogy 1 / ig tartott. A szavazásnál a Rupp ellen szavazó párt győzött 39 szavazattal 32 ellen, s v. Criegern joggal nevezi Pyrrhus győzelemnek, mert az egyletnek később nem csekély kárára volt. Orvendetesebb volt az egylet anyagi helyzete, melynek jövedelme e gyűlésen már 70,000-nek lett bejelentve, s e gyűlésen lett a nagy szeretet adomány gyakorlata is behozva. A Rupp-eset hosszú ideig még nagy hullámokat vert fel. Egyrészt sok röpirat keletkezett; másrészt egyes fiókegyletek megszűntek, mások alakultak tömegesen, hogy a berlini határozatot megmásítsák, s többi közt ekkor kezdődtek meg a Gotteskasten" intézmények is. A beállott mozgalmas évek a G.-A.-egylet munkáját is megbénították. A forradalmi évben a központi elnökség köriratot bocsátott közé, melyben várakozásra hívja fel az egylet tagjait s türelmes csendes munkára. S csakugyan augusztusában ismét meg lett tartva a nagy gyűlés; bár nem olyan népes és látogatott volt, mint az előbbiek. Ez alkalomból írta Hengstenberg, az ismeretes berlini theologus, jóslatát a G.-A.-egylet nem soká bekövetkezendő feloszlásáról, mely azonban, mennyire volt korai, a későbbi fejlemények fényesen bizonyítják. a. Ausztria. A cseh tartománygyülésből. Az ev. gyülekezetek a m; év végén folyamodtak volt a tartománygyűléshez, hogy ott, a hol magok is tartanak fenn felekezeti iskolákat, mentessenek feli a községi iskolák iránti teherviselés alul, vagy pedig az országos alapból segélyeztessenek az ő iskoláik is. A tartományg}'ülés vita nélkül kimondta, hogy az 1888 év-ben az ily nyilvános ev. felekezeti iskolák is azon mérvben, melyben tanítóik fizettetnek, a tartományi alapból segélyeztessenek. Francziaországból. A legutóbbi költségvetési vita alkalmával indítvány tétetett az iránt, hogy a cultusbudget" egészen töröltessék. Igen figyelemre méltó Goblet cultusminiszter nyilatkozata, melyet ezen indítványra nézve tett. Kérdés azt mondja hogy elérkezett-e már az állam és egyháznak egymástóli elválásának ideje. A cultusbudget törlésével még nem változtatnók meg az ország zömének gondolkozását, mely az élet legfontosabb mozzanataihoz az egyház áldását még mindig megkívánja és azt tisztesség dolgának tartja és elfogja ítélni azt, hogy gyermekei többé meg ne kereszteltessenek, a házasságok az egyház áldását nélkülözzék, halottjai egyházi szertartás nélkül eltakarittassanak. A tervbe vett rendszabály behozatalával együtt egyszersmind a lelkiismereti- s cultusszabadság megvédésére uj állapotokat is kellene behozni, a mire a képirtók nem is gondolnak. A kamara elvetette az indítványt. Ugy hiszem, ennek minden keresztyén gondolkodású ember csak örülhet. Bajorországból. A katholikusok lakta Marktheide n- f e 1 d városának kórházában meghalt egy protestáns vall. napszámos és egy 10 kilometer távolságról eljött protestáns lelkész által temettetett el. Ez fuvarköltségül 4 márkát számított fel. Azonban Marktheidenfeld szegénygondnoki hivatala megtagadta a fuvarköltség kifizetését, mert az illető fungáló vicariusnak assistentiája mint testis sepulturae felesleges és fuvar ennélfogva szükségtelen voit." Ennek ellenében a müncheni közigazgatósági birósági, a járási és kerületi bíróságokkal összhangzatban a szegénygondnoki hivatalt a 4 márka megfizetésében elmarasztalta. Az ítélet megokolása felhozza : Valamint a járási orvosok úgy a lelkészek is kiadásaik megtérítését követelhetik és szegény emberek egyszerű eltemetésének fogalmában a lelkész jelenléte és résztvevése is rejlik. Stóla, mely ily esetben nem jár, úgy sem követeltetett. Az állami főügyész kiemelte volt, hogy a szegényeket is megilleti az egyházi eltakarítás.

8 Milyen némelykor az isteni gondviselés! Midőn Melchers érsek írta volt nem rég a Deutsche Merkur" Rómába helyeztetett át, a kölni érsekségben pénzgyüjtést rendeztek, hogy az érseknek állásához mért eltartásáról lehessen Rómában gondoskodni. Egy kis idő múlva az érsek a templomokban kihirdetteté, hogy nem szorul már a segítségre, miután az isteni gondviselés másként intézkedett. 1 ' A már begyült pénzt jótékony czélokra fogja fordítni. Tudjuk már most, hogy miből állott a Gondviselés intézkedése. A római kúria kijelentette, hogy az uj bíborost nem tudja fizetni s csak akkor egyezhetik bele az érseknek székéből eltávolítására, ha a porosz kormány azt a 36,000 m.-át, melyhez mint érseknek jussa van, tőle meg nem vonja. A porosz kormány erre ráállott és kész volt az alku: Melchers kap 36,000 Krementz 36,000, összesen 72,000 márkát. A porosz fiscus tehát két érseket fizet, vagy is egy az előirányzatban fel nem vett római bíborosnak ád érseki fizetést, melyet ez Rómában a Vaticanus érdekében köithet el. (Ezen közleményt a klerikális oldalról még nem czáfolták meg.) így olvassuk ezt az Alig. evang. luth. Kirchenzeitung'- ban. Híjába! boldogult apám mindig azt mondta : fiam! legyél penzionált generális, annak van legjobb dolga. Apróságok. Ez aztán maecenás! Stanford, amerikai milliomos egy Californiában létesítendő egyetemre 20 millió dollárt adományozott. Ilyen kellene Trefortnak, akkor Pozsonynak is, Szegednek is, de még Kassának is lenne egyeteme. Uj felekezet. Thiendorfon (Szászország) uj vallásfelekezet támadt, mely theographiai testvéregyesület a Krisztusban" nevezi magát. Pénzük lévén, összevásároltak néhány birtokot s 4 emeletes épületeket építettek. Vannak valami negyvenen s közös háztartást vezetnek. A házasságot elvetik, de különben tisztességes életet élnek. Az Isten igéjénél nagyobbra becsülik a kinyilatkoztatásokat", melyeket egy asszonymédíumtól nyernek. Apostolaik imaés kézfeltétel által betegeket gyógyítanak. Végső szó tiszt. Jeszenszky Károly úrhoz! A kérdés a tárgytól el van terelve, sőt személyessé vált. Sem az egyik, sem a másik téren Jeszenszky urat nem követem. Végül csak ismételve kijelentem azt, hogy sem önmagamat, sem J. urat arra competensnek nem tartom, hogy az egyházi ének terén ily nagy részlettanulmányt feltételező kérdésben, minő ama dal eredete kérdésének megoldása, döntőleg határozzunk. ítéletemben támaszkodtam Kochra, kinek döntő tekintélye el van ismerve. A mi pedig hivatásomat illeti, tekintettel a theolog. akadémia egyetemes jellegére, az csak abban állhat, hogy az egyházi ének terén lehető egyöntetűséget készítsek elő, a mire pedig Cbován chorálkönyvét legkevésbé sem tartom alkalmasnak, mivel az sem a magyar, sem a német egyházakban nem használható. Legyen különben J. iir arról meggyőződve, hogy ama felszólalásai és sértő czélzásai által meg nem zavartatva, jelzett hivatásomat lelkiismeretesen és tántorithatlanul ezentúl is teljesítem. Pozsony febr. 22-én. Frühivirth Samu. A soproni convent február 20-án tartott ülésén a következő, említésre méltó határozatokat hozta: 1) A tandíj a gyül.-beli elemi iskolánál megszüntettetik, s a helyett az egy hí adó 2 1 / 2 százalékkal felemeltetik. 2) Gyülekezetünk egyetértve a helyi r. kath. egyházzal meg fogja keresni a városi hatóságot, hogy az egyhi adót, Pozsony példájára, a községi adóval együtt a maga közegei által szedesse be. 3) Altdörfer Keresztély, orgonista, tekintve rongált egészségét, saját kérelme folytán augusztus elején nyugdíjba lép s állásának betöltése czéljából a pályázat legközelebb kiírandó. Az egyházi adó-kivetés tárgyában a vallás és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium a békésmegyei közigazgatási bizottsághoz következő rendeletet bocsátott : sz. Perei Mihály és érdektársai mezőberényi lakosoknak a békési ev. ref. egyház által ottani földbirtokaik után reájuk kivetett egyházi adó miatti panaszos ügyében a közigazg. bizottság évi decz. hó 13-án 1809/886 Kb. sz. a kelt jelentésével bemutatott összes iratokat ide - zártan oly megjegyzéssel küldöm vissza a közigazg. bizottságnak, hogy miután a nevezett egyház által fellebbezett közigazg. bizottsági 1645/886. sz. határozatban Perei Mihály és társai a reájuk kivetett egyházi adó alól minden bővebb indokolás nélkül, csupán az t. cz ára való egyszerű hivatkozás mellett mentetnek fel; miután a most idézett törvényszakasz a közigazg. bizottság felfogásával ellenkezőleg épen a felekezeteket ruházza fel azon joggal, hogy az általuk felállított vagy fenntartott felekezeti intézetek költségére, híveik anyagi hozzájárulását még pedig a saját képviseletük által meghatározandó módon és aránvban igénybe vehessék; miután panaszlók nyíltan elismerik, hogy ők az ev. ref. egyház hívei és csak azt tagadják, hogy mint másutt lakók békési birtokaik után az ottani egyház költségeihez hozzájárulni tartoznak, és miután annak megállapítása, hogy valamely felekezet hívei, egyházaik költségeit hol, mily arányban és milyen módon tartoznak viselni, nemcsak a fentidézett országos törvény, de azonfelül az ev. ref. egyház debreczeni zsinata által hozott, ő felségének okt. ll.-iki legfelsőbb jóváhagyásával szentesitett törvények , 233 -ai különös intézkedései szerint is, magának az illető felekezet s ill. egyháznak jogaihoz tartozik, mely költségek behajtására nézve azon egyházak a polgári hatóságok közbenjárását igénybe vehetik; mindezeknél fogva a oékési ev. ref. egyháznak jogában volt Perei Mihály és társai, mint azon egyház hivei irányában a kérdéses költségek kivetése iránt intézkedni : ellenben a közigazg. bizottságot az általa idézett és különben is csak iskolai, nem pedig egyházi költségekről is intézkedő t. cz a nem jogosíthatta fel arra, hogy panaszlókat a kérdéses egyházi adó alól felmentse és annak behajtására nézve az illető egyház által felkért közbenjárást megtagadja. Ehhez képes a feltolyamodványnak helyt adván, fellebbezett 1645/886 sz. határozatának feloldása mellett felhívom a közigazg. bizottságot, hogy a békési ev. ref. egyházközség ezen adóügybeni intézkedését éivényesnek ismerje el, s a szőnyegen forgó és az illetékes egyházi hatóságok jogerős határozataival megállapított egyházi adók behajtása nyújtson. körül kellő hatósági segédkezet Budapest, február 7-én. Trefort s. k. A brassói magyar evang. esperesség uj főesperesévé a leköszönt Török József helyébe Moór Gyula, brassói magyar ev. lelkész választatott meg csaknem egyhangúlag. Tizennégy egyház közül tiz reá szavazott. NYOMATTA WIGAND F. K. POZSONYBAN.

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt,

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható-e hazánkban? Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, hogy

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Ikt.szám: 42-18/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr. Egyed

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Mi, Pázmány Péter, Isten irgalmából a római szentegyháznak az illyriai szent Jeromosról címzett bíborosa, az esztergomi székesegyház érseke és ugyanazon hely örökös főispánja, Magyarország prímása, az

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... KET-3300-279/4. Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj feléledéséhez [KET-3300-279/4.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben