Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások a társasági adó rendszerében 2013."

Átírás

1 Változások a társasági adó rendszerében Az Országgyûlés által a ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvény november 29-én kihirdetésre került (MK 2012/159. szám). E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tör - vény [Tao. tv.] egyes rendelkezéseit érintõ módosí - tásai döntõ többségükben január 1-jén lépnek hatályba, azonban egy részük már a adóév adókötelezettségének meghatározása során is alkalmazható. A módosítások a Tao. tv. irányadó rendelke - zési helyeire hivatkozással a következõk. Adóalanyiság megszûnése [2. (2) bekezdés g) pont] A Tao. tv. 2. (2) bekezdésének g) pontjában, a záró - jeles mondatrész hatályon kívül helyezésébõl az kö - vetkezik, hogy az itt szereplõ az alapítvány, a közala - pítvány, az egyesület, a köztestület és az egyház léte - sítõ okiratában jogi személyiséggel felruházott szer vezeti egységek a évtõl kikerülnek a belföldi illetõségû adózók körébõl, illetve, ha a szervezeti egység szervezeti formája alapján is adóalany, akkor annak megfelelõen adózik. Például, ha egy alapítvány által önálló jogi személyiséggel felruházott szervezeti egység felsõoktatási intézmény, ak - kor adóalany marad, de nem az alapítványra, hanem a felsõoktatási intézményre vonatkozó elõírások szerint kell eljárnia. A származtatott jogi személyek (jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységek) közül az egyházak esetében sem szûnik meg az adóalanyiság, az egyházra adott önálló fogalmi meg - határozás következtében (ld. a következõkben). Egyház fogalma [4. 10/a. pont] 2 A fogalmi meghatározás amely már a adóévre is irányadó [29/S. (1) bekezdés] egyértel - mûvé teszi, hogy mely szervezetet kell egyháznak tekin teni, amelynek az egyházak támogatásánál, illetve az adóévi adóalapjuk meghatározásánál van jelentõsége. Ezek szerint egyház: az adóév utolsó napján a lelki - ismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény [Ehtv.] mellékletében meg határo - zott (az Országgyûlés által elismert) egyháznak minõsülõ adózó és annak belsõ egyházi jogi személye (számuk jelenleg 32 db). A belsõ egyházi jogi személy az egyház belsõ egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkezõ egysége vagy szervezete, amelyet az egyházakkal való kapcso - lattartás koordinációjáért felelõs miniszter (közigazgatási és igazságügyi miniszter) az egyház egészének vagy legfõbb szervének képviselõje kérelmére nyilvántartásba vesz az adott egyház szerveként. Az Ehtv. mellékletében nem szereplõ, elõtt egyházként mûködõ (az Országgyûlés által egyházként el nem ismert) szervezet ezt követõen a feltételek teljesítése esetén egyesületként mûködhet, az egyesületekre irányadó szabályok szerint. Bejelentett immateriális jószág [4. 5/a. pont; 7. (1) bekezdés e) pont] A szabályozásban a év elejétõl új elõírásként jelent meg a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág fogalma, s kerültek megfogalmazásra a bejelentett, illetve a be nem jelentett immateriális jószág könyvekbõl történõ ki - vezetésével összefüggõ korrekciós tételek. Fogalom A törvénymódosítás során két új elõírásra kell figyelemmel lenni. Módosul egyrészt a bejelentett immateriális jószág fogalma, a definíció ugyanis kiegészül a szerzés mellett az elõállítás -sal. Ennek következtében már a üzleti évre is alkalmazható módon [29/S. (1) bekezdés] a jogdíjbevételre jogosító szellemi termék és vagyoni értékû jog (az immateriális javakon belül) nem csak a vétel útján történõ megszerzéstõl, hanem ha azt az adózó saját maga állítja elõ az elõállítástól számított 60 napon belül bejelenthetõ az adóhatósághoz. Ilyen esetekben tehát le - het(ett) élni az említett eszközök bejelentésével.

2 A módosítás szerint bejelentett immateriális jószágnak minõsül: a jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékû jog szerzése, elõállítása, feltéve, hogy az adózó a szerzést, az elõállítást követõ 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidõ elmulasztása jogvesztõ, a szerzés idõpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja, elõállítás napjának a használatba vétel napja minõsül; az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetõségû adózó e rendelkezést azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az elsõ jognyilatkozat megtételének napját kö - vetõ 60 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokról, ame lyeket a belföldi illetõség megszerzése elõtt szerzett vagy állított elõ. A hatályba léptetésre vonatkozó szabályok szerint [Tao. tv. 29/S. (1) bekezdés részeként] a 4. 5/a. pontja szerinti definícióban foglalt rendelkezést az adózó a évi adókötelezettség megállapítására választása szerint alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a évre bejelenteni azon jogdíjbevételre jogosító immateriális javakat lehet, amelyeknek a használatba vétele a módosító törvény hatálybalépésekor (amely e rendelkezés esetében január 1-je) még 60 napon belül van. Korrekciós tételek Módosul, másrészt kiegészítésre kerül január 1- jei hatállyal az elõzõek figyelembevételével bejelentett immateriális jószág könyvekbõl történõ kikerüléséhez kapcsolódó kedvezmény [7. (1) bekezdés e) pont] igénybevételének feltétele egy plusz feltétellel, amennyiben az ügylet bevételi többletet eredményez. Az értékesítés, apportként történõ kivezetés következtében elszámolt ráfordítást meghaladó bevétellel ugyanis a adóévtõl azon kettõs feltétel esetén lesz csökkenthetõ az adózás elõtti eredmény, ha az adózó (ideértve a jogelõdjét is) az eszközt az értékesítését (kivezetését) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan a könyveiben nyil - vántartotta, továbbá a bejelentés adóévét megelõzõ adóévben az im - materiális jószág kivezetésébõl származó eredményre nem alkalmazta a 7. (1) bekezdés c) pontja szerinti elõírást. E címen a adóévi bevallásban csökkentõ tétel még nem merülhet fel, mivel az ezen idõszakban irányadó egyedüli feltétel szerint az eszköz legalább 1 éves tartási ideje még nem teljesülhet. A adóévben azonban a kettős feltételre figyelemmel célszerű a bejelentést meg - fontolni, hiszen az adózó leghamarabb a adóévi kivezetésből származó nyereség-jellegű különbözet össze - gében csökkentő tétel érvényesítésére csak akkor jo go sult, ha a bejelentés adóévét (2013.) megelőző adóévben (2012.) nem alkalmazta a be nem jelentett immateriális jószág értékesítése, kivezetése esetére biztosított, a 7. (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat (azaz a nyereség-jellegű külön - bözet lekötött tartalékba átvezetett összege, vagy annak egy része alapján nem élt a csökkentés lehe tőségével). Változatlan a bejelentett immateriális jószág köny vek - bõl bármely okból történõ kikerüléséhez ide nem értve az átalakulás miatti elszámolást kapcsolódó azon kor - rekciós elõírás, amely szerint, ha a kivezetés bevételt meghaladó ráfordítást eredményez, annak összegével meg kell növelni az adózás elõtti eredményt [8. (1) bekezdés n) pont]. Ilyen korrekciós kötelezettség felmerülhet már a adóévi bevallásban, ha a 2012-ben bejelentett immateriális jószág még ebben az évben veszteségjellegû eredménnyel kivezetésre is kerül. Be nem jelentett immateriális jószág Változatlanok a szabályok a be nem jelentett immateriális jószág esetében, az ilyen eszköz értékesítése, apportként történõ kivezetése során realizált bevételi többlet lekötött tartalékba helyezett összegében érvényesíthetõ a 7. (1) bekezdés c) pont szerinti csökkentõ tétel, elõször a adóévi bevallásban. Off-shore cég fogalma [ pont c) és h) alpont] A módosítás január 1-jei hatállyal az ellen õr - zött külföldi társaság (off-shore cég) fogalmi meghatá ro - zásában két változást is eredményez. Kiegészül egyrészt a szabályozás az adómérték-feltétel tekintetében [ pont c) alpont]. A fõ szabály mellett, amely szerint a nem mentesített esetekben off-shore cégnek minõsül a kül - földi társaság, ha 3

3 az adóévre fizetett (fizetendõ), a társasági adónak megfelelõ adó és az adóalap százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10%-ot, vagy nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet tár - sasági adónak megfelelõ adót, bár eredménye pozitív, jelenleg is külön előírás vonatkozik arra az esetre, ha nulla vagy negatív az eredmény és az adóalap is, amikor is a külföldi államra irányadó jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adómértéket kell fi - gyelembe venni; ha az adómérték nem éri el a 10%-ot, off-shore cégről van szó. Ilyen esetben a módosítás szerint, ha a külföldi állam az adóalap össze - gétõl függõen több társasági adónak megfelelõ adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb adómértéknek kell elérnie a 10%-ot ahhoz, hogy a külföldi társaság ne minõsüljön off-shore cégnek. Ezzel biztosított az egyértelmû alkalmazás azokban az esetekben, amikor több-kulcsos, például prog - resszív adómérték kerül elõírásra az adott külföldi állam joga szerint. A módosítás másik eleme, hogy a szabályozás a tényleges tulajdonosra vonatkozó feltétellel össze - függésben meghatározott esetekben mentesíti az adózót a bizonyítás terhe alól. Off-shore cég ugyanis az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetõségû, amelyben az egyéb feltételek mellett a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetõségû tényleges tulaj - donos (részesedéssel rendelkezõ) van. Tényleges tulaj donosnak pedig az f) alpont értelmében az a magánszemély minõsül, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 10 százalékával vagy a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik. E feltétel teljesülését az egyéb feltételekkel együtt 2012-ben az adózó köteles bizonyítani. A módosítás értel - mében 2013-tól a tõke vagy szavazati jog legalább 10 százalékos mértékû közvetett módon való fennállásának igazolása amely különösen többszörös kap - csolt vállalkozási viszony esetén ütközhet nehéz sé - gekbe nem az adózó feladata; a többi feltétel meg - 4 létét azonban változatlanul neki kell bizonyítania [ pont h) alpont]. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény [4. 16/b. pont; 9. (10) bekezdés; 6. számú melléklet F fejezet] A évi adókötelezettség megállapítására is vá - lasztható módosítás szerint [29/S. (1) bekezdés része - ként] új adóalanyként nevesített a foglalkoztatói nyugdíj - szolgáltató intézmény is. Ilyen adózó a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló évi CXVII. törvény alapján létesíthetõ, amely e törvény pontja szerint olyan zártkörûen mûködõ részvény - társaság, továbbá valamely más EGT-államban bejegyzett in tézmény, amely foglalkoztatótól vagy szakmai szer ve - zettõl elkülönítetten mûködik, és amelynek célja mun - kaviszonyhoz kapcsolódó nyugellátás biztosítása a foglalkoztatók és a munkavállalók vagy képviselőik között meg - kötött tagi, illetve több munkavállalót érintő megállapodás alapján, feltéve, hogy az intézmény a megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységet folytat. A számviteli, könyv - viteli munkálatai során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet elõírásaira kell figyelemmel lennie. Végezhet vállalkozási tevékenységet is, amely esetben társasági adó fizetésére lehet kötelezett. E jogalany magyar szabályrendszerbe illesztésének alapjául a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységérõl és felügyeletérõl szóló június 3-i 2003/41/EK irányelv, valamint a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítõ nyugdíjra való jogosultságának védelmérõl szóló június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelv szolgál. Adóalanyiságára tekintettel adóalapját a évi adó kötelezettség megállapítására is választható módon [29/S. (1) bekezdés] az európai területi együtt mûködési csoportosulással azonosan [9. (10) bekezdés], a Tao. tv. 6. számú melléklete F fejezetében foglaltak figyelembevételével állapítja meg. E melléklet rendelkezik az európai területi együttmûködési csoportosulás mellett a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kedvezményezett tevékenységeirõl. Ezen intézmény esetében sem minõsül vállalkozási tevékenységnek

4 az alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység és e tevékenységhez kapott támogatás, juttatás, to vábbá a kizárólag cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesí té - sének ellenértéke, bevétele, a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való el - helyezése után a hitelintézettõl, az értékpapír kibo - csátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a cél szerinti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt e kamat és hozam nélkül kell számításba venni. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az alapítványokkal, egyesületekkel stb. azonosan a 9. (1)-(7) bekezdések megfelelõ alkalmazásával vezeti le az adóalapját, de ha nem minõsül közhasznú szervezetnek, akkor adómentességre nem jogosult (nem tartozik a 20. szerinti adómentességi szabályokkal érintettek közé). Jövedelem-(nyereség-)minimum [6. (9) bekezdés c) pont] A jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti szabályok alkalmazásának megítélését e szabály bevezetése óta az adózóknak minden adóév végén el kell végezniük. Amennyi ben az alkalmazás alól nem mentesített esetekben az általános szabályok [Tao. tv. 6. (1)-(4) bekezdések] sze rint meg ha - tározott adóévi adóalap vagy az adózás elõtti eredmény közül a magasabb értéke eléri a jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor az általános szabályok szerinti adóalap után kell az adót számítani,. Ellenkezõ esetben az adózót választás illeti meg a tekintetben, hogy ragaszkodik-e az általános szabályok sze - rinti adóalapjához amely után fizet, vagy nem fizet társasági adót, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak. Ez a minimum a Tao. tv. 6. (8) bekezdésében foglaltakkal csökkentett és a (9) bekezdésben foglaltakkal növelt összes bevétel 2 százaléka. Az összes bevétel: az adóévi beszámolóban kimutatott (ennek hiányában könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi mûveletek bevételei és rendkívüli bevételek. Változás január 1-jei hatállyal a jövedelem-(nyereség-)minimum számítási szabályában, a növelõ tételek körében történik. E szerint a jövedelem-(nyereség) minimum meghatározása során az összes bevételt meg kell növelni a taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának az adóévet megelõzõ adóév utolsó napján a taggal szemben fennálló kötelezettségét megha - ladó összegének (vagyis a tárgyév és a megelõzõ adóév leírtak szerint számított kötelezettség-állománya közötti pozitív különbözetnek) az 50 százalékával. Lé nyeges, hogy csak a meghaladó összeg, azaz a pozitív különbözet esetén van korrekció; ha ugyanis csökken a kötelezettség-állomány az elõzõ évihez képest, akkor nincs növelés, de csökkentés sincs. A taggal szemben fennálló kötelezettségek (például tagi kölcsön) esetén sem a napi átlagos, sem pedig a meg - elõzõ adóév utolsó napján fennálló állományának a megha - tározása során nem kell figyelembe venni (mivel a szabá lyo - zás ban kivételként említett) az áruszállításból és a szol gál ta - tásból származó kötele zett ségeket. Ezen új szabály mellett az összes többi módosító jogcím változatlanul alkalmazandó (töb bek között például csökkenti az összes bevételt az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szol - gáltatás értéke). Megjegyzés: Taggal szemben fennálló kötelezettségként kell kimu tatni, számba venni a jóváhagyott osztalékot is. Ha a tár saságnál például a üzleti évi adózott eredmény terhére április 30-án (a taggyûlésen, köz gyûlé - sen) jóváhagyott taggal szembeni kötelezettségként elõ - írt osztalék 120 egység, akkor a számítás osztalék-köte - le zettség jogcímen a évben a következõ: A adóévi napi átlagos állomány összege attól függ, hogy a évben mikor kerül kifizetésre, illetve kifizetésre kerül-e az osztalék. Ha az osztalékot június 30-án ki - fizetik, akkor az adóévi napi átlagos állomány (a közötti napokat figyelembe véve): 60 egység. A december 31-én fennálló osztalék-kötelezettség: 120 egység. A különbözet (60 120) nem jelent korrekciót, mert csökkent a kötelezettség-állomány az elõzõ évihez képest. Ugyanezt (a csökkenést) eredményezi a számítás a évben bármikor történjék az osztalék kifizetése; illetve akkor sincs korrekció, ha a évben nem fizeti ki a társaság az osztalékot ( = 0). Bejelentett részesedés kivezetésének korrekciós tételei [7. (1) bekezdés dz) pont; 8. (1) bekezdés m) pont b) alpont)] A bejelentett részesedés fogalmi meghatározását a Tao. tv pontja tartalmazza; e szerint az adózó eldöntheti, 5

5 hogy él-e azzal a lehetõséggel, hogy a legalább 30 százalékos mértékû, valamint minden további megszerzett részesedését, a szerzést követõ 60 napon belül bejelenti az adóhatósághoz. Nincs változás az így bejelentett részesedések könyvekbõl történõ kivezetéséhez, a kivezetés következtében elszámolt különbözeti összeghez elõjelének megfelelõen kapcsolódó korrekciós tétel alkalmazásában. Változás január 1-jei hatállyal azokra az esetekre vonatkozóan kerül beiktatásra, amikor a bejelentett részesedés kivezetéséhez egyúttal üzleti vagy cégérték kivezetése is kapcsolódik. Erre figyelemmel a módosítás a következõképpen rendelkezik. Kivezetés nyereséggel Csökkenti az adózás elõtti eredményt a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi ár folyamnyeresége, továbbá a bejelentett ré sze - sedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (ap portként) történõ kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve, hogy a részesedést az adózó (ideértve jogelõdjét is) az értékesítését megelõzõen legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartotta nyilván, a bejelentett részesedés elõzõek szerint megha - tározott és az 1 éves tartási idõre is figyelemmel történõ értékesítésének árfolyamnyeresége, to - váb bá apportként történõ kivezetése követ kez - tében realizált rendkívüli nyeresége, csökkentve ( mínusz ) ha a bejelentett részesedés kive - zetéséhez üzleti vagy cégérték kivezetése is kapcsolódik az üzleti vagy cégérték kive - zetése következtében elszámolt ráfordítás összegével, a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés. Kivezetés veszteséggel Növeli az adózás elõtti eredményt a bejelentett ré - sze sedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, a ré sze - sedés bármely jogcímen történõ kivezetése (ide nem értve az átalakulás miatti elszámolást) következtében 6 elszámolt ráfordításnak, (ideértve ha a bejelentett ré - szesedés kivezetéséhez üzleti vagy cégérték kivezetése is kapcsolódik az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is) az elszámolt bevételt meghaladó része. Nem realizált árfolyamkülönbözet korrekciós tételei [7. (1) bekezdés dzs) pont b) alpont; 8. (1) bekezdés dzs) pont b) alpont] Ha az adózó alkalmazza a nem realizált árfo lyamkülön bö - zetekre vonatkozó korrekciós tételeket, akkor a korrek - cióval érintett eszközöknek a befektetett pénzügyi eszközök közül történõ kikerülésekor, a kötelezettségeknek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül történõ ki ke - rülésekor ellenkezõ irányú módosítást kell végrehaj - tani; a korábban csökkentésként érvényesített összeggel növelni, a növelésként figyelembe vett összeggel csökkenteni kell az adózás elõtti eredményt. A 2012-ig hatályos szabályozás szerint tehát a kötelezettségek esetében, amikor az Szt. elõírásai szerint a hosszú lejáratú kötele - zettségek közül a mérleg fordulónapját követõ egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket a rövid lejáratú köte - lezettségek közé át kell sorolni, akkor a korábban a nem realizált árfolyamkülönbözettel alkalmazott növelõ/csök - kentõ tételnek megfelelõ összeggel már az átsoroláskor módosítani kell az adózás elõtti eredményt, függetlenül attól, hogy az árfolyamkülönbözet nem az átsoroláskor, hanem ténylegesen csak késõbb, a hitel visszafizetésekor (a könyvekbõl történõ kikerülésekor) realizálódik. Ezt a helyzetet rendezi a módosítás január 1- jei hatállyal (csak) a kötelezettségek esetében azáltal, hogy a kötelezettségeknek a könyvekbõl történõ ki - kerülésekor, azaz az árfolyamkülönbözet tényleges realizálásakor rendeli alkalmazni az adózás elõtti eredményt módosító tételt. Korábban munkanélküli személy [7. (3) bekezdés] A Tao. tv. 7. (1) bekezdés j) pontja szerint az adózó csök kent - heti az adózás elõtti eredményét többek között a (3) be - kezdésben meghatározott korábban munkanélküli személy foglalkoztatása esetén, az ilyen személy után legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó költségként elszámolt összegével. E kedvezmény alkalmazásához a 7. (3)

6 bekezdésének módosított rendel kezése január 1-jei hatállyal rögzíti, hogy ko ráb ban munkanélküli személynek a foglalkoztatását meg elõzõen a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munka nélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meg határozott álláskeresõ minõsül. K+F tevékenység háromszoros kedvezménye [7. (17) bekezdés] Nincs változás abban, hogy az adózó csökkentheti az adózás elõtti eredményét a saját tevékenységi körében [ pont] végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kí - sérleti fejlesztés (K+F) közvetlen költségeivel, ide nem értve a másik belföldi adózótól, vagy a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétõl, vagy az egyéni vállalkozótól igénybe vett K+F szolgáltatások ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költséget, figyelemmel a 7. (1) bekezdés t) pontjában, valamint a 7. (17), (18) bekezdéseiben foglalt további feltételekre. A Tao. tv. 7. (17) bekezdésének módosítása a felsõoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, a központi költségvetési szervként mûködõ kutatóin - tézet és a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulaj don - ban lévõ gazdasági társaság formájában mûködõ ku - tatóintézet felsorolását tartalmazza, azaz január 1-jétõl a két utóbb jelölt kutatóintézettel is köthet az adózó közös K+F tevékenységre együttmûködési megállapodást, amely esetben jogosult a 7. (1) bekezdés t) pontjában megha - tározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot csökkentõ tételként érvényesíteni. [Az így igénybe vett kedvezmény változatlanul csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.] Kötelezettség az alultõkésítési szabály alkalmazásában [8. (5) bekezdés a) pont] Nem változik az a szabály, hogy alultõkésítettség esetén [8. (1) bekezdés j) pont] az adózás elõtti eredményt növelõ tételként kell figyelembe venni az (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának és az (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) alapján a kapcsolt vállalkozáskénti ügyletek során a 18. (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az adózás elõtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összegének az (5) bekezdés b) pontja szerinti saját tõke 3- szorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos részét. A számítás során mind a kötelezettség (KÖT), mind pedig a saját tõke (ST) adóévi napi átlagos állományát kell meghatározni. KÉPLET: Növelõ tétel = (KAMAT CSÖKK) * (KÖT-3*ST)/KÖT Ahol KÖT (minden tételnél az adóévi napi átlagos állo - mány) a január 1-jei hatályú módosítás szerint a következõ: (+) a kapott kölcsön (a kamatmentes is), a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás, kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást (a továbbiakban együtt: kölcsön), valamint (+) minden más, kölcsönnek nem minõsülõ kötele - zettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, továbbá (+) minden más, kölcsönnek nem minõsülõ köte le - zettség, amelyre tekintettel az adózó az adózás elõtti eredményét a 18. szerint csökkenti kivéve a hitelintézetnél és a pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatási tevé - kenységgel kapcsolatban, annak érdekében fennálló tartozást, továbbá kivéve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettséget, amely csökkenthetõ ( ) a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök, a köve - telések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követeléseket) között, vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkö - veteléssel. Az alultõkésítési szabály alkalmazásánál tehát a adóévrõl benyújtandó bevallásban a kötelezettségek (KÖT) adóévi napi átlagos állománya meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az áruszállításból és a szol gál ta - tásnyújtásból származó kötelezettségek, valamint köve - telések összegét. 7

7 Veszteségleírás a jogutódnál [17. (8) bekezdés] Nincs változás a módosítás során sem abban, hogy a veszteség ha a Tao. tv. 6. (1)-(4) bekezdése sze - rinti adóalap negatív elhatárolható, amely elhatárolás elõször a adóévi veszteség tekintetében adóhatósági engedély nélkül történhet, amennyiben a veszteség a rendeltetésszerû joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Nincs változás továbbá az elhatárolt veszteség leírásánál az 50%-os korlát tekintetében sem, azaz elõször a adóévi adóalap nem nullázható le a felhasznált veszteség (illetve egy részének) csökkentõ tételkénti érvénye - sítésével. E korlát szerinti veszteségleírásra a jogutódnak is figyelemmel kell lennie, azaz a jogelõdnél keletkezett az átalakulás útján átvett korábbi adóévek vesztesége a adóévtõl keletkezett, elhatárolt vesz teség legfeljebb a felhasználása nélkül számí tott adóévi adóalap 50%-áig számolható el az adózás elõtti eredmény csökkentéseként [17. (2) bekezdés]. Változás január 1-jei hatállyal a jogutód által továbbvitt veszteség felhasználásának egyéb feltételeiben van. Ezek szerint a jogutód tár - saság csak akkor jogosult a jogelõd által elhatárolt veszteség felhasználására (ideértve kiválás esetén a fennmaradó adózó vagyonmérleg szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét is), a) ha az átalakulás során benne a Ptk. ren del - kezéseinek megfelelõ alkalmazásával meghatá - rozott közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tag, részvényes szerez (rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása a jogelõdben ilyen befolyással az átalakulás napját megelõzõ napon rendelkezett (új tag nem szerez többségi befolyást), és b) ha a jogutód társaság az átalakulást követõ 2 adóévben a jogelõd által folytatott legalább egy tevékenységbõl bevételt, árbevételt szerez ( tevékenységi feltétel ). Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követõ 2 adóéven belül jogutód nélkül megszûnik, továbbá, ha a jogelõd tevé keny - sége kizárólag vagyonkezelésre irányult. 8 A évtõl bevezetett szabályok alapján tehát a jogutódnak amellett, hogy benne új tag nem szerez többségi befolyást [a) pont] teljesítenie kell a 2 adóéves tevékenységi feltételt is [b) pont], azaz a jogelõd legalább egy tevékenységébõl az átalakulást követõ mindkét adóévben egyébként bármekkora összegben (ár)bevételt kell elérnie. A módosítás a évtõl ez utóbbi feltétel alól mentesíti a jogutód adózót abban az esetben, ha az átalakulást követõ 2 adóéven belül jogutód nélkül megszûnik. A módosítással érintett rendelkezési hely tartalmazza továbbá, hogy nem kell a tevékenységi feltételt [b) pont] teljesíteni, ha a jogelõd tevékenysége kizárólag vagyonkezelési tevékenység volt. A 2012-ben hatályos rendelkezés is rögzítette, hogy (ár)bevételt a jogelõd által folytatott legalább egy tevékenységbõl, ide nem értve a vagyonkezelési tevékenységet kell realizálni, de nem rendezte azt az esetet, amikor a vagyonkezelési tevé keny - ség (amit nem kellett folytatni) mellett nem volt a jogelõdnek más tevékenysége (amit viszont folytatni kellett volna). A módosítással egyértelmûvé vált a szabályo - zás; így ha a jogelõdnek csak vagyonkezelésre irányuló tevékenysége volt, úgy az általa elhatárolt veszteségnek a leírására a jogutód akkor is jogosult, ha jogutódként nem folytat vagyonkezelési tevékenységet. A módosítás következtében változik még a jogutódra elõírt feltétel-együttes teljesítési módja akkor is, ha az átalakulás formája kiválás. Az ilyen átalakulás esetén amikor is a fennmaradó társaság jogelõdnek és jogutódnak is minõsül a veszteségleírás feltételei a következõk: a 2012-ben irányadó szabályozás szerint a törvény kifejezett rendelkezése alapján a tevékenységi feltételt [b) pont] a kiváló társaságnak kellett teljesítenie; a fennmaradó jogutódra pedig, amelybõl a kiválás történt, nem vonatkozott e feltétel [b) pont]; csak az a) pont szerinti feltételnek kellett megfelelnie; a 2013-tól hatályos rendelkezések szerint figyelemmel a 17. (8) bekezdésének felvezetõ részébe iktatott ideértve a fennmaradó adózó elhatárolt veszteségét is kitételre a fennmaradó jogutódnak mindkét feltételt teljesítenie kell, azaz az a) pont szerinti feltétel mellett a korábban folytatott legalább egy tevékeny sé gé bõl is kell (ár)bevételt elérnie [b) pont]. Ugyanígy kell eljárnia a kiváló társaságnak is, hiszen õ is jogutód.

8 Veszteségleírás cégvásárlásnál [17. (9) bekezdés] Alapvetõen nem változnak a veszteségleírásra vonatkozó feltételek cégvásárlás (felvásárlás) esetében, amikor az adózóban a folyamatos mûködés során olyan új tag, tulaj - donos (nem magánszemély) szerez többségi befolyást, amely e befolyás-szerzését megelõzõ 2 adóévben az adózóval vagy jogelõdjével folyamatosan kapcsolt vállalkozási viszonyban állt. A módosítás szerint a évi adókötelezettség megállapítására is választható módon [a 29/S. (1) bekezdés részeként] amennyiben az adózóra vonatkozik a tevékenységi feltétel követelménye, annak teljesítése alól mentesül abban az esetben, ha a többségi befolyás megszerzését követõ 2 adóéven belül jogutód nélkül megszûnik. Ez esetben tehát nem vonatkozik rá, hogy köteles lenne a többségi befolyás megszerzését követõ 2 adóévben továbbfolytatni a tevékenységét amelynek természete jelentõsen nem tér el a korábban végzett tevékenységétõl, illetve ha már az elsõ adóévben élt a veszteségleírás lehetõségével, azt nem kell önellenõrzéssel helyesbítenie. Veszteségleírás egyezséggel zárult eljárás esetén [17. (13) bekezdés; 29/S. (3) bekezdés] A módosítás új szabályként tartalmazza a veszteségleírás különös esetét. E szerint a veszteség általános, 50%-os korlát szerinti leírásától eltérõen amennyiben az adózóval szemben kezdeményezett csõdeljárás vagy felszámolási eljárás jogerõs bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szûnik meg, akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás elõtti eredmény csökkentéseként történõ elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50%-ának az egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként elszámolt, idõbelileg el nem határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás elõtti eredmény csökkentéseként. Ez az új rendelkezés január 1-jével lép hatályba azzal, hogy a január 1-jét követõen csõdeljárást vagy felszámolási eljárást lezáró bírósági végzéssel jóváhagyott egyezségekre vonatkozóan alkalmazandó. A hatályba léptetésbõl következõen ez azt jelenti, hogy a 2012-tõl jóváhagyott jogerõre emelkedett egyezségek esetén érvényesíthetõ társasági adóalanyként a magasabb összegû veszteségleírás azon adóévi adóalap terhére, amelyben az egyezségre tekintettel elengedett kötele - zettség bevételként elszámolásra került. Például, ha egy felszámolás alá került adózó esetén az eljárás én egyezséggel zárul, úgy naptári év szerint mûködõként a közötti adóévében kerül vissza a Tao. tv. hatálya alá, amely adóévében bevételként elszámolja az elengedett tarozásának összegét [a felszámolás kezdõ napjától a felszámolás alatt álló adózó nem alanya a társasági adónak (Tao. tv. 5. számú melléklet 8. pont)]. Határozzuk meg a veszteségleírás címén érvényesíthetõ csökkentõ tétel összegét, ha az adózó adatai a következõk: adózás elõtti eredménye az elengedett kötelezettség bevételkénti elszámolása nélkül ( ) = egység, korrekciós tétele a meghatározandó veszteségleírás összegén kívül nincs, az egyezségre tekintettel ( egység vevõk felé fennálló kötelezettségébõl) az elengedett összeg: egység, korábbi adóévek elhatárolt vesztesége: egység. Számítás: Adózás elõtti eredmény: ( ) egység. Leírható veszteség összege: : 2 = ( : 2) = egység (bevétel: ) (költség) (adózás elõtti eredmény) (veszteségleírás nélkül számított adóalap) (veszteségleírás címén csökkentõ tétel) 500 (adóalap az általános szabályok szerint) Megjegyzés: Nincs olyan szabály, hogy a veszteségleírás következtében a tárgyévi adóalap nem válhat negatívvá. Az adózó társasági adót a negatív ( 500 egység) adóalapja után nem, és a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályai - nak figyelembevételével sem fizet, mivel az adózás elõtti eredménye az elengedett kötelezettség el nem határolt összegének tárgyévi bevételként elszámolt összegével, amely az adóalaptól magasabb összeg, értelemszerûen elé - ri az ugyanezen összeg (a korrigált összes bevétele ebbõl az egy tételbõl áll) 2%-át. Éppen ez a célja az új rendelkezésnek, vagyis hogy az egyébként elhatárolt, leírható veszteséggel rendelkezõ 9

9 adózónál az egyezség során elengedett tartozások amelyek után a fizetésképtelen adózó adót sem tud fizetni ne keletkeztessenek újabb és újabb veszte - ségeket (amely ismételten felszámoláshoz vezethet). Fejlesztési adókedvezmények Szabad vállalkozási zónában történõ beruházás [ pont; 22/B. (1) bekezdés k) pont] A szabad vállalkozási zóna fogalmával bõvül az értel - mezõ rendelkezések köre, tekintettel arra, hogy az ilyen térségben üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékû beruházás után január 1-jétõl az adózó fejlesztési adókedvezmény igénybevételére jogosult [22/B. (1) bekezdés k) pont]. A fogalom-meghatározás szerint szabad vállalkozási zóna: a térség fejlõdése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztõ szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és mûkö - désének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló elfogadásra váró kormány - rendelet-tervezet szerint Szabad Vállalkozási Zóna kijelölésére alapvetõen a kedvezményezett térsé - gekben kerülhet sor. Ilyennek minõsülnek a kedvez - ményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kistérségek. Szabad Vállalkozási Zóna kijelölésére a nem kedvezményezett térségekben csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kijelölését és a mûködését támogató települési önkormányzatok többsége kedvezményezett térséghez tartozik. Energiahatékonyságot szolgáló beruházás [22/B. (1) bekezdés l) pont] A fejlesztési adókedvezmény rendszerében ja - nuár 1-jei hatállyal új jogcímként jelenik meg az energiahatékonyságot szolgáló beruházás. Az adózót a jelenértéken legalább 100 millió forint értékû külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által igazolt módon energiahatékonyságot szolgáló beruházás üzem be helyezése és a fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rende let ben megha tá - 10 ro zottak szerinti üzemeltetése esetén illeti meg adókedvezmény. A külön jogszabály összhangban a közösségi sza bá - lyozással: az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002/ 91/EK irányelvben, majd pedig a (2010. május 19-i) 2010/31 /EK irányelvben foglaltakkal az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, amely a évtõl tartalmazza, hogy Energetikai Ta núsítvánnyal ( zöld kártyával ) kell rendelkeznie minden el- és bérbeadott ingatlannak, és az új épületek haszná lat ba vé - teli engedélyéhez, illetve a panelprogramban való részvétel - hez. Ilyen tanúsítvány készíttetése szükséges, illetve kötelezõ. Környezetvédelmi beruházás [22/B. (5) bekezdés; 29/S. (4) bekezdés] A módosítás szerint a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó a környezeti elemek védelme, valamint a kör nyezetet veszélyeztetõ hatások elleni védelem érde - kében fejlesztési adókedvezmény a beruházás üzembe helyezését követõ 5 év során abban az adóévben nem vehetõ igénybe, amelyben az adózó a jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket jogerõs határozattal megállapított módon túllépi. E rendelkezés legelõször az adózó azon üzleti évére alkalmazható, amelynek elsõ napja december 31-ét követõen van. A korábbi szabályozás szerint, ha az adózó a beruházás üzembe helyezését követõ 5 éven belül túllépte az említett határértéket, akkor végleg elvesztett minden kedvezményt. Az új elõírás szerint pedig az adózó csak abban az évben nem vehet igénybe adókedvezményt, amelyben a határérték túllépése fennállt (ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem jogosult a teljes összeget érvényesíteni, ha a többi évben lesz elegendõ adója). Adókedvezmény igénybevételének feltételei [22/B. (3) bekezdés] A Tao. tv. 22/B. (3) bekezdésében a fejlesztési adókedvez - mény igénybevételének feltételeként január 1-jei hatállyal pontosításra kerül, hogy a beruházás megkezdése elõtt vagy a bejelentés, vagy a kérelem benyújtását kell meg tenni az adópolitikáért felelõs miniszter felé (ez tartalmi változást nem jelent), továbbá új szabályként beiktatásra kerül, hogy a beruházás befejezésének napját (is) a beruházás üzembe he -

10 lyezését követõen 90 napon belül az adópolitikáért fe - lelõs miniszternek be kell jelenteni. Tájékoztatás rendje az adókedvezménnyel összefüggõ adatokról [22/B. (18) bekezdés] Az elõzõek szerinti a 22/B. (3) bekezdésében meg - határozott adatokról teljesítendõ tájékoztatási kötele zett - ség rendje a módosítás következtében január 1- jei hatállyal úgy változik meg, hogy az egyébként adótitokként kezelendõ adatokról elõször a miniszter tájé - koztatja az adóhatóságot, majd az adóhatóság a kincstárt, és a kincstár a minisztert. Sport-adókedvezmény Adókedvezmény igénybevételéhez köztartozás-mentesség [22/C. (2) bekezdés; 29/S. (5) bekezdés] Adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehetõ igénybe. A támo - gatási igazolást az országos sportági szakszövetség és a sportköz tes tü - let, mint támogatásra jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, az amatõr sportszervezet, a hivatásos sportszervezet és a közhasznú alapítvány, mint támogatásra jogosult szer vezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége azt követõen állítja ki, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatás igénybevételének feltételét képezõ, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot jóváhagyja, és amely tartal - mazza a támogatást nyújtó köztartozás-mentes adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás összegét, valamint a támogatás igénybevételére jogosult szervezet önálló pénzforgalmi szám - lájának számát jogcímenként, amelyre a támogató a támogatási összeget teljesíti. A támogató adókedvezményt vehet igénybe a részére kiállított támogatási igazolásban szereplõ összegig döntése szerint a támogatás adóéve és az azt követõ 3 adóév adójából, azzal a feltétellel a módosítás szerint, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem - nek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köz - tartozása [sport-adókedvezmény]. A módosítás január 1-jei hatálybalépéssel július 1-jétõl kezdõdõen alkalmazandó. [Jóllehet a kapcsolódó a Tao. tv. felhatalmazása alapján kiadott 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése csak árpilis 14-étõl tartalmazza, hogy a kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha a támogatásra jogosult szervezet vagy a kérelem benyújtásával egyidejûleg a támogató igazolást nyújt be arról, hogy a kérelemben szereplõ támogató a kérelem idõpontjában köztartozás-mentes adózónak minõsül.] A köztartozás-mentesség fennállását a leírtak szerinti idõpontban a jóváhagyást végzõ szerv vizsgálja. Sportalapítvány fogalma [4. 43/a. pont] A Tao. tv. 22/C. szerinti sport-adókedvezménnyel össze - függésben, az alkalmazott szóhasználat egyértelmû jelentéseként megjelenik a fogalmak körében a évre is alkalmazhatóan [29/S. (1) bekezdés] a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány meghatározása. E szerint ilyennek minõsül minden olyan, a sportról szóló évi I. törvényben [Spt.] meghatározott szabályok szerint mûködõ után - pótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány, amelyik közhasznúnak minõsül. Támogatásra jogosult szervezetre elõírt feltételek [22/C. (5) bekezdés h) pont; 22/C. (5a) bekezdés a) pont ae) alpont] Kiegészítésként a kihirdetést követõ naptól történõ hatályba lépéssel a 22/C. (5) bekezdés h) pontjában a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos vagy amatõr sportszervezet mellett megjelenik a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány ne - vesítése is. E rendelkezési hely tartalmazza a támogatási igazolás kiadásának egyik feltételeként, hogy az igazolás csak akkor állítható ki, ha a támogatásra jogosult szervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának idõpontjában az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel legalább 2 éve mûködik. Kiegészül továbbá szintén a kihirdetést követõ nap - tól történõ hatálybalépéssel az elõzõekben kivétel - ként említett 22/C. (5a) bekezdés a) pontja azzal az új 11

11 tartalmú ae) alponttal, amely szerint támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szerve zet tel kapcsolatban akkor is kiállítható, ha a támo gatási igazolási kérelem benyújtásának idõpontjában a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos vagy amatõr sportszervezet azért nem mûködik legalább 2 éve, mert a támogatás igénybevételére jogosult 2 éven belül létrehozott sportszervezet az indulási jogot az Spt. 33. (2) bekezdés c) pontja alapján megszerzõ sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak minõsül. A támogatási igazolás kiállítására elõírt feltételek fennállását az országos sportági szakszövetség vizsgálja. Sportszervezet kapcsolattartása [22/C. (10) bekezdés; 29/S. (6) bekezdés] Új szabályként január 1-jei hatállyal rög - zítésre kerül, hogy a 22/C. alapján folyó sport - fejlesztési program jóváhagyására, valamint a támo - gatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekinte - tében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonat - kozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végzõ szer - ve zettel. E rendelkezés elsõ alkalommal a es támogatási idõszakra vonatkozóan be - nyúj tott sportfejlesztési program jóváhagyására, vala - mint a támogatási igazolás kiállítására irányuló ké rel - mek benyújtásával összefüggésben alkalmazható. Tartós adományozás [29/S. (2) bekezdés] Az átmeneti rendelkezések körében kerül deklarálásra január 1-jei hatállyal, hogy a Tao. tv. 7. (1) bekezdés z) pontjának, 8. (1) bekezdés s) pont - jának és 16. c) pont ce) alpontjának alkalmazásában tartós adományozásnak minõsül az idõközben hatályon kívül helyezett a közhasznú szervezetek - rõl szóló évi CLVI. törvény [Kszt.] szerint meg - határozott tartós adományozás is. Ezzel biztosítja a 12 szabályozás, hogy a tartós adományozás esetében érvé - nyesíthetõ kedvezmény, illetve a tartós adományozási szer - zõdésben vállaltak nem teljesítése miatti korrekciós kötelezettség a régi Kszt. szerint kötött (és még folyamatban lévõ) tartós adományozási ügyletekre is vonat - kozzék, függetlenül attól, hogy a jelölt jogszabályhelyi ren - delkezések szövegezésében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény törvény [Ectv.] megjelölése szerepel. Elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása [30. (11) bekezdés] Az elõadó-mûvészeti szervezetet támogató adózó az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolás birtokában, ezen igazolásban szereplõ összegig döntése szerint a támogatás juttatásának adóéve és az azt követõ 3 adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe [22. (1) bekezdés]. A Tao. tv. 30. (11) bekezdése alapján felhatalmazást kap január 1-jei hatállyal a kultúráért felelõs mi - nisz ter, hogy a 22. (1) bekezdése alapján az elõadómûvészeti szervezeteknek nyújtott támogatásra vonat ko - zó an az Európai Bizottság által jóváhagyott kulturális tá - mo gatási programmal összhangban a támogatás elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról készült beszámoló formai és tartalmi követelményeit, to - váb bá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kap cso - latos részletes szabályokat az államháztartásért felelõs mi - niszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg. Kisvállalati adó hatálya alól visszatérõ adózó adóelõlege [26. (13) bekezdés] A január 1-jei hatállyal bevezetésre kerülõ új szabály szerint a kisvállalati adó alanya köteles a kisvállalati adóalanyisága megszûnését követõ 60 napon belül a kisvállalati adóalanyiság megszûnésének napjától az adóévet követõ 6. hónap utolsó napjáig tartó idõszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelõleget bevallani és egyenlõ részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni.

12 A háromhavonta esedékes társasági adóelõleg összege a kisvállalati adóalanyiság megszûnésének adóévében elszámolt (évesített) összes bevétel 1%-a. Ezen elõírás biztosítja azt hasonlóan az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alól a Tao. tv. hatálya alá kerülõ adózókhoz, hogy az adóösszegek ütemesen kerüljenek megfizetésre, továbbá a társasági adóelõlegeket megalapozó bevallási idõszakok folyamatosan kapcsolódjanak majd a következõ adóévre benyújtásra kerülõ bevalláshoz. Önkéntes foglalkoztatása [3. számú melléklet B/7. pont] Külön törvény, a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény iktatta be a vállalkozás érde - kében felmerült, elismert költségek körébe az e törvény szerint önkéntes jogviszonyban álló magánszemélynek adott juttatás személyi jellegû egyéb kifizetésként elszámolt összegét. E törvény a fogadó szervezetek között felsorolt civil szervezet, közhasznú szervezet és egyház esetében kizárólag a közhasznú/közcélú, valamint a mûkö - désével összefüggõ tevékenysége körében engedi meg az önkéntes foglalkoztatását. E nonprofit szervezetek esetében tehát a vállalkozási tevékenység közvetlen költségére nem értelmezhetõ a Tao. tv. 3. számú melléklete B fejezetének 7. pontja szerinti rendelkezés azon része, hogy elismert költség az önkéntesnek adott juttatás, ha az önkéntest az adózó gazdasági-vállalkozási tevékenysége érdekében foglalkoztatta. Az ilyen szervezeteknél leg - feljebb a mûködéssel kapcsolatban, de ott is csak a közvetett költségek megosztásával merülhet fel a vállalkozási tevékenységre jutó összeg adóalapnál történõ elismerése; például egy vállalkozási tevékenységet is végzõ alapítvány könyvelõt foglalkoztat önkéntes jogviszonyban. Alkalmazható ugyanakkor e szabály a külön törvény szerinti egyéb fogadó szervezetek esetében (egészségügyi szolgáltató, cég intézményfenntartóként), amikor is egyértelmû, hogy a vállalkozási tevékenysége érdekében foglalkoztatott személyrõl van szó. Az említett szövegrész január 1-jével történõ hatályon kívül helyezésével a szabályozás azt tartalmazza, hogy a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ költségnek, ráfordításnak minõsül az adózó által a vele önkéntes jogviszonyban álló magánszemély részére személyi jellegû egyéb kifizetésként elszámolt összeg. Áruminta [3. számú melléklet A/13. pont] A módosítás következtében a adóévtõl a térí - tésmentes eszközátadások körében feltétel nélkül a vál - lalkozási tevékenység érdekében felmerülõ, elismert költségnek minõsül az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény [Áfa tv.] szerinti áruminta. Az Áfa tv pontja szerint áruminta: a képviselt ter - méknek kisebb és jellemzo része vagy mennyisége, amelyet kizárólag a képviselt termék bemutatásának céljára adnak, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva más cél elérésére nem is alkalmas. Nem adóalany szervezetek [5. számú melléklet 8. pont; 15. pont] A Tao. tv. társasági adóalanynak nem minõsülõ szervezetek felsorolását tartalmazó 5. számú melléklete január 1-jei hatállyal kiegészül a következõk szerint: Nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá a kényszertörlési eljárás kezdõ napjától a kényszer - törlési eljárás alatt álló adózó, az az adózó, aki az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya. A szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenységei [6. számú melléklet E fejezet] A módosítás következtében a Tao. tv. 6. számú mellék - letének E fejezete a évi adókötelezettség megállapítására is választható módon [29/S. (1) bekezdés] a közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenysé - geirõl rendelkezik. A fejezet címében a csupán egy a névelõvel történõ kiegészítés azt jelenti, hogy nem csak a közhasznú jogállású, hanem valamennyi szociális szövetkezetre vonatkoznak a kedvezményes szabályok azonosan a közhasznú nonprofit társaságokkal akkor is, ha nem besorolt a szervezet, de van közhasznú tevé keny - sé ge is. (A szociális szövetkezet a évi X. törvény elõ - írása szerint az Ectv. alapján lehet közhasznú jogállású.) Ennek alapján a Tao. tv. 20. (1) bekezdés e) pontjában jelölt a szociális szövetkezet adómentességére vonatkozó szabállyal összhangban minden szervezet az éves adóalapra számított adónak olyan része után nem 13

13 fizet adót, mint amilyen arányt a 6. számú melléklet E fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységbõl a szociális szövetkezet által elért bevétel az összes bevételén belül képvisel. A Tao. tv. 13/A. (6) bekezdése pedig módosítással nem érintett, de arra nincs is szükség, tekintve, hogy az adóalap bármely esetben a besorolt és a nem besorolt szociális szövetkezetnél is azonosan kerülhet megállapításra. Jogtechnikai, illetve pontosító változtatások Formai változtatások tartalmi módosítás nélkül a 4. 10/b. pontjaként kerül definiálásra az elismert tõzsde fogalma (tekintve, hogy a 4. 10/a. pontja az egyházak meghatározását tar - talmazza); a pontban az Országos Érdekegyeztetõ Tanács helyébe a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megjelölése kerül; a pontja szerinti pályakezdõ fogalmi meghatározása hatályon kívül helyezésre kerül (nincs ehhez kapcsolódó szabály); a 29/A. egészének hatályon kívül helyezésére azért kerül sor, mert az abban foglaltak aktualitásukat vesztették. Az itt szereplõ rendelkezéseket az idõközben már hatálytalanná vált régi Kszt. elõírásai tették szükségessé, ezért az erre tekin - tettel megfogalmazott átmeneti rendelke zé sek az új civil szabályozási környezetben feleslegessé, sõt zavaróvá váltak; megszüntetésük indokolt. Ingyenes juttatás kisvállalati adóalanynak [3. számú melléklet A/2. pont] 14 A január 1-jétõl hatályos módosítás egyértelmûen rögzíti, hogy nem minõsül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ költségnek, ráfordításnak a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezett ség - nek az adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó. Ilyen támogatott esetében az ingyenes juttatás kapcsán az adózónak minden esetben felmerül az adózás elõtti eredmény-növelési kötelezettsége; nem értelmez he - tõ az adomány, vagy a jogszabály alapján adott támogatás, illetve nyilatkozat birtokában sem mentesülhet a növelés alól, nem lévén utóbbiakra elõírás. ÁCSNÉ MOLNÁR JUDIT

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben