o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP:" name="description"> o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP:">

MNV. NElIIZ.. ;T I V,\OYONKEZELO ZItT. VI :1.1 II J(,\.ze; \. 1'0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MNV. NElIIZ.. ;T I V,\OYONKEZELO ZItT. VI :1.1 II J(,\.ze; \. 1'0"

Átírás

1 -. ~la(jya( MNV NElZ.. ;T V,\OYONKEZELO ZtT. V :1.1 J(,\.ze; \. 1' BU ),\P"~~T. l'>o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP: \\'WW.M N\'i': H'\'. U. E - ~ ',\L: N~O ~ :MNVZR''.lU Lehet Mas a Politika Tarsadalmi szervezet 1386 Budapest Pf.: 959 (Tt!rl ivevennyel /) Tisztelt Om! ktsz., MNV/O :z.~tj)!';, 12 () O. Targy: K6zerdekH adatkiadas Hivatkozassal a Lehet Mas a Politika tarsadalmi szervezet fe lperesnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. (tovabbiakban: MNV Z1.) ellen k6zerdeku adat kiadasa irant inditott pereben a F6varosi tel6tabla altai 8.Pf20.586/20 10/3. szamon meghozott joger6s iteletre (tovabbiakban: telet), mellekelten megkiild6m az MNV Z11. es Joav Blum k6z6tt evben megk6t6tt, sukor6i, albertirsai es pilisi ingatlanokra vonatkoz6 csereszerz6des (tovabbiakban: Csereszerz6des) kapcsan a fiildh ivatafhoz benylijtott dokumentumok masolatat, az alabbiak szerint: A mellekict A dokumentum ll egnevezese, targya A Szel'ziidesszalll sorszama dokulllentum kelte 1. Csereszerz6des ingatlan tulajdonjoganak SZT atruhazasar61, ertekkiil6nb6zet megfizetesevel 2. Csereszerz6des ingatian tulajdonjoganak SZT atruhazasar61, ertekkiil6nb6zet megfizetesevel. szamu m6dositasa 3. "NYLATKOZAT" tulajdonjog bejegyzesere az Albertirsa kiilteriilet 0188/2, 0188/3 es a Pilis 0188/2 helyrajzi szamu ingatlanok vonatkozasaban 4. "Hozzajaru16 nyilatkozat tulajdonjog bejegyzesehez" a sukor6i ingatianok vonatkozasaban 5. "kerelem l ' f61dhivatal reszere a sukor6i ingatlano;" luhijdonjug bej egyzese vonatkozasaban 6. Telkiszolgalmi jogot aiaeit6 szerz6des F6ldhaszmilati- es szolgalmi jogot alapit szerz6des _.,_._- -_ Tajekoztatom, hogy a Csereszerz6des, es a kapcsol6d6 dokumentumok f6 1dhivata li benylijtasat - a Csereszerz6des V '/4. pontjaban foglalt meghatalmazas alapjan - Joav Blum akkori jogi kepvisel6je, ~~. V,~" B)li., "",,,, (9700 Sromb"bd" KO,,,,,,. 19.),m'"" drt " MNV Zrt. -. ';

2 2 szolgalmi jogot alapit6 szerz6des kivetelevel - nem rendelkezik foldhivatali erkeztet6 belyegz6vel ellatott peldanyokkal. A joger6s iteletben foglaltaknak megfelel6en, a megkiildott dokumentumokban Joav Blum lakcime kivetelevel valamennyi szemelyes adatot felismerhetetlenne tettiik. Kiildom tovabba a Cserszerz6des alapjaul szolgaj6 - a Perfekting Kft. altai a pilisi, az ajbertirsai, es a sukor6i, ingatjanokr6j keszitett - ingatjanforgajmi ertekbecsjesek masolatat is, az alabbiak szerint: A melleklet A dokumentum megnevezese A dokumentum sorszama kelte 8. ngatlanforgalmi ErtekbecsJes a Pilis, kiijteriilet 0188/2 hrsz u ingatlanra 9. ngatlanforgalmi ErtekbecsJes az Albertirsa, kiijteriijet /2 es 0188/3 hrsz-u ingatlanokra 10. ngatlanforgalmi Ertekbecsles (a Cserszerz6des targyat kepez6) sukor6i ingatjanokra A melleklet dokumentumok megkiijdesevel az MNV Zrt. tejjesitettnek tekinti a hivatkozott jogeros itcietben foglajt kiizerdekil adat kiadasi kiitejezetlseget. Budapest, 2010.julius :00. Melleklet' '. Tisztelettel: ~ ergejy Do onkos ~~~====~: ~ ~~~~~t'6 MNV l\la(;yar :",\Er-.ZET ",\(;YO:"l\:EZELO ZRT. Vl'~Zl:~l~ G l\z.(-ia ~r()

3 illl ,S,1, yy)ell~k Lei--' ~2T-;2{Jo'fc3 CSERESZERZ6DES NGATLAN TULAJDONJOGANAK ATRURAzAsAR6L ERTEKKOLONBOZET MEGFZETESEVEL amely Jetrejott: egyreszrll a Magyar Allam kepviseleteben az alami vagyom61 sz tsvi CV. tv. 17. e) pontja szerint eljaro Magyar Nemzeti Vagyonkezelll Zrt. szek:helye: 1133 Budapest, Pozsonyi Ut 56. cegjegyzekszam: ad6szam: statisztikai szamjele: baokszlimlaszam: kepvisei: Tatrai Mikl6s vez6rigazgat6 mint cserepartner (a tovabbiakban: MNV Zrt.), masreszrlll JoavBlum magyar almnporgar, kezbesftesi meghatalmazott: Dr. Varga Balint Ugyved, 9700 Szombathely, K6szegi u. 19.) mint cserepartner (tovabbiakban Joav Blum) a tovabbiakban egy!lttesen: Felek Felek rogzitik, hogy az alami vagyom61 sz evi CV. tv (a tovabbiakban: Vtv.) 3S. (2) bekezdes a) pontja szerint mell6zni ehet a versenyeztetest a magyar alam tulajdonaban evll tarsasagi reszesedes vagy ingatlan csereje eseten. A Vtv. 3. es6 mondataban foglaltakkal osszhangban, a Magyar Allam tulajdonosi jogait gyakor6 Nemzeti Vagyongazdakodlisi Tanacs S07/2008.(V.30.) szamu hatarozataval j6vahagyta a jelen szerzlldesben szabayozott csereugyletet, es annak felteteleit. Tatrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AamMNV Zrt. Cserepartner

4 < LA SZERZODES rargya 1. Felek rligzitik, hogy jelen szerzl\des tlirgyat kepezik egyreszr61 a Magyar Allam kizb.r61agos tulajdonaban B116 alb.bb tetelesen felsorolt ingatlanok: - 1. Sukor6 klllterlllet, 032/3 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesl\, 152 m2 terllletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Klizpont - 2. Sukor6 klllterillet, 024/1 hrsz alatt felvett, erd6 milvejesi B.gU, 2,3373 ha terllletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX Mez6fOldi Erd6- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 022/5 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesil, 1,9580 ha terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizep-duniintUli Klirnyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 4. Sukor6 klllterlllet, 022/4 hrsz alatt felvett, kivett parti SaY megnevezesil, 1,5413 ha terilletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizep-duniintUli Klirnyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 5. Sukor6 klllterlllet, 022/6 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesl\, 4989 m2 terlletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizep-duniintUli Kornyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 6. Sukor6 klllterlllet, 022/8 hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesil, 8,0222 ha terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizep-duniintUli Kornyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 7. Sukor6 klllterillet, 018/9 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesil, 5534 m2 terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Kozpont - 8. Sukoro klllterlllet, 019/10 hrsz alatt felvett, erdo milvejesi B.gU, 6215 m2 terilletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX MezofOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterillet, 019/11 hrsz alatt felvett, erd6 milvelesi B.gU, 3,5007 ha terilletft ingatlan vagyonkezel6: V ADEX Mez6fOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 019/12 hrsz alatt felvett, erdo milvelesi agu, 4,9521 ha terilletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX MezofOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 019/19 tervezett hrsz alatt felvett, gyep, erdo milvejesi agu illetve kivett toltes megnevezesil, 42,5414 ha terllletft ingatlan, vagyonkezel6: Nemzeti Flilda1apkezel6 Szervezet Sukor6 klllterillet, 032/2 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesl\, 9 m2 terilletft ingatlan, vagyonkezelo: Kozlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Klizpont dr. Csaszy Zsolt Rcla y;tr Nc':v.cti Vagyonk... :t.r.:1tlln. Jllglifn:b;os Joglll",k.~{)~i ig. Sl.: J 3026 atrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AliamMNV Zrt. Cserepartner 2

5 - 13. Sukor6 kolterolet, 032/1 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesi!, 720 m2 teroletii ingatan, vagyonkeze6: Kiizekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kiizpont Sukor6 kolterolet, hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesi!, 3321 m2 teroletii ingatan, vagyonkeze6: Koz6p-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/9 hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesil, 8918 m2 teroletfi ingatjan, vagyonkezel6: Kiizep-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6s!1g Sukor6 kolterillet, hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesi!, 1,0773 ha teroletfi ingatan, vagyonkeze6: Koz6p-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/11 hrsz alatt felvett, kivett tit megnevezesi!, 1548 m2 teroletfi ingatan, vagyonkeze6: Kiizep-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/12 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesi!, 6318 m2 teroletfi ingatan, vagyonkezelii: Kozep-dunantUli Komyezetv6delmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterillet, 018/3 hrsz alatt felvett, kivett arok megnevezesi!, 2119 m2 teroletfi ingatan, vagyonkezelo: Kozekedesfejlesztesi KoordinAci.6s Kiizpont Sukor6 kolterillet, 018/4 hrsz alatt felvett, kivett &ok megnevezesi!, 1938 m2 teroletfi ingatjan, vagyonkezelo: Kozekedesfejlesztesi KoordinRci6s Kozpont At teteligje/sorolt ingatianok teljes terillete: ha Felek a jelen V. pontban fesorolt ingatanok 6rt6ket mindosszesen 6s kolcsonosen ft-ban -azaz egymilliard nyolcvannegymilli6 tfzezer egyszaz forintban- aapfijak meg, a fenti ingatanokr61 az MNV Zrt. mint cserepartner megbizasiib61 a Perfekting Kft altal julius 3. napjan keszlllt a felek altal megismert es tudomiisul vett ingatanforgalmi ertekbecsloi szakvelem6nyben rogzftett forgami ertekek alapj/in. 2. Felek rogzftik toviibba, hogy jelen csereszerz6des targyiit kepezik miisreszrol a Joav Blum kizar6lagos tulajdoniiban a6 aliibb tetelesen felsorolt ingatanok: - 1. Albertirsa kolterolet 0188/2 hrsz alatt felvett, -kivett, telephely- megnevezesfi 2ha 1804 m2 teroletfi ingatan - 2. Albertirsa kolterillet hrsz alatt felvett, -szant6, gyfimolcsos, kivett tltmegnevezesfi 81ha 5076 m2 teroletfi ingatan - 3. Pills kolterillet hrsz alatt felvett -gyfimolcsos megnevezesfi 99ha 2073 m2 terilletfi ingatan. dr. Cs:iszy Zsolt lei;~ r Neill/eli Vii!: onh"'l"l,i y T. Mfll>li<;",' Q.~~.!.: J3026 veztlrigazgat6 Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner 3 'di [rod. Dt'i~~il1i t iigyvcd

6 , Az 1-3. tlteligjesorolt, cserlrejelajtinlott ingatlanok teljes terillete: 182ha 8953m2 Felek a jelen l2. pontban felsorolt ingatlanok erteket mindllsszesen es kiilcsiinllsen 7S Ft-ban -azaz hetszaznyolcvanhet milli6 negyszazezer - forintban anapitj8k. meg, a fenti ingatlanokr61 az MNV Zrt. mint cserepartner megb!zits8.b61 a Perfekting Kft 81tal julius 3. napjan keszlilt a felek 81tal megismert es tudomasul vett ingatlanforgalmi ertekbecsilli szakvelemenyben riigzitett forgalmi ertekek alapjan. 3. Felek r/igz{tik, hogy az lllami tulajdonu ingatlanok a felsorolasban megjellllt szervezetek vagyonkezeleseben ahnak, MNV Zrt. szavatol azert, hogy a fenti ingatlanokra harmadik szemelynek a cserelo fel tulajdonszerdset akad8lyoz6 vagy koratoz6, tovabba a tulajdonhoz f!lzdo jogok gyakorlasat korlatoz6 igenye nincsen azok a felsorolasban megjellllteken kivill per,- igeny es tehermentesek. Szavatol tovabba azert is, hogy a fenti az ll. pontban felsorolt ingatlanokkal kapcsolatban semmifele hat6s8gi eljaras nincsen folyamatban, az ingatlanokkal kapcsolatosan meliornci6s, rekultivaci6s, kbrmentesitesi illetve egyeb kllmyezetvedelmi, tajvedelmi es terliletrendezesi klltelezettseg nem 811 fenn. MNV Zrt kijelenti, hogy a csereve erintett valamennyi ingatlan vonatkozbsaban, azok vagyonkezeilli, errlll a jogukr61 lemondtak. MNV Zrt kiitelezettseget v81lal arm, hogy a vagyonkezelllk vagyonkezell1i jogbnak tllrlesehez hozzaj8ru16 nyilatkozatait, ingatlannyilvantartllsi felhaszn8lasra alkalmas m6don jelen csereszerzodes. fejezet 1. pontjaban meghatarozott tulajdonjog bejegyzesehez hozzaj8rul6 nyilatkozattal egyidejilleg Joav Blum reszere kiadja. A vagyonkezelessel erintett ingatlanok a vagyonkezel6i jogokt61 menetesen kerlilnek Joav Blum cserelo fel tulajdonaba. 4. Felek rogzitik, hogy az 12. pontban fesorolt ingatlanokra az alabbi terhek vonatkomak: illetve keriiletek bejegyzesre az ingatlan-nyilvantartllsba: a. Albertirsa knlterlilet 0188/2 hrsz alatt felvett, "telephely" megnevezesu 2ha 1804 m2 terliletil ingatlanb61300 m2-re vonatkoz6an a Pannon GSM tavkllzesi Zrt-ve julius h6napjaban megklltott, 15 ev hatarozott id6re sz616 ervenyes berleti szerzlldessel rendelkezik a berl6 81tal felepitett 70 m magas antennatart6 torony es az ahhoz tartoz6 kontener telepitesehez szokseges ingatlanreszre. Az MNV Zrt. kepvise16je tnjan az ingatlant szemelyesen megtekintette, a fel6pftmenyek elhelyezkedesevel, anapotaval tisztaban van. Felek rllgzitik tovabm, hogy az ingatlant terheli 44572/2007. szamon a Raiffeisen Bank Zrt. javara Forint es j8rulekai erejeig bejegyzett jelz8logjog, valamint az ennek biztosftasbra szolg816 elidegenitesi es terhelesi tilalom, tovabbb 31512/2008. szamon a King City ngatlan Kft (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b) javara BUR klllcsiln es j8rulekai erejeig bejegyzett llrulli6 z8logjog. dr. Csasry Zsolt Hcla Magyar Neill/eli Vagyonkczd03 Zrt. )t'g~r~;jt::>os 4 trai s vezerigazgat6 Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner

7 b. Albertirsa killterolet 0188/3 hrsz aatt felvett, -szant6, gylimlllcslls, kivett Ut- megnevezesii 81ha 5076 m2 ter01etfi ingatlanra a MOL Magyar Olaj es Gazipari Rt javara banyaszolgami jog szamon, vaamint a Pest Megyei Fllldhivata javara szamon foldmtlrtlsi jelek elhelyezeset biztosft6 hasznrlati jog. Felek r6gzltik, hogy ezen ket bejegyzesrlll a masik cserelll fel tudolrulssa bir. Felek rllgzltik, hogy ezen ut6bbi terhek az ingatlan haszmuatat nem befolywmljak, vagy koratozzak. Felek rllgzltik tovabba, hogy az ingatlant terheli szamon a Raiffeisen Bank Zrt. javara Forint es j8rulekai erejeig bejegyzett jelz8logjog, vaamint az ennek biztosftasara szolgal6 elidegenftesi es terhelesi tilaom, tovabba 31512/2008. szamon a King City ngatlan Kft (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b) javara EUR klllcslln es j8rulekai erejeig bejegyzett llnal6 zajogjog. Joav Blum cserepartner tajekoztaga az MNV Zrt-t, hogy a cserevel erintett Albertirsa killteroleti 0188/3 hrsz, vaamint a Pills killteroleti aatt felvett ingatlanok december 31. napjaig tart6 hatarozott idllre haszonbtlrbe vannak adva. Joav Blum klltelezettseget valla arra, hogy ezen haszonberleti jogviszonyok legkesllbb a tulajdonjog bejegyzesehez hozzaj8rul6 nyilatkozat MNV Zrt alta tllrtenll kiadasaig megszllntetesre kerti1nek Co PiUs ktuternet hrsz aatt felvett -gyllmlllcslls- megnevezesii 99ha 2073 m2 ternetfi ingatlanra /2003 szam aatt banyaszolgami jog a MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt. javara banyaszolgami jog az ingatlanb615 ha 7792 m2 ter01etre vonatkoz6an. Felek rllgzltik, hogy vaamennyi a jelen 14. a), b) pontban felsorolt ingatlanra vonatkoz6an a jelz8logjogok, vaamint az ezek biztosftasara szolgal6 elidegenftc!si es terhelesi tilamak, tovabba az onal6 zaogjogok tllrlese iranti ktlrelem az illetc!kes Cegl6di Kllrzeti Foldhivatahoz benyl1jtasra kerolt, fgy az ingatlanok ezen terhektlll mentesen kerolnek a Magyar Allam mint cserelll fel tulajdorulba. Joav Blum cserepartner a fentebb reszletezett jelz8logjogokra, az ezeket biztosft6 elidegenftc!si es terhelesi tilamakra, vaamint az llnal6 zajogjogokra vonatkoz6 tllrlesi nyilatkozatoknak az illetc!kes Cegl6di Korzeti Fllldhivata alta tlrkeztetett peldanyait eredetben az MNV Zrt. kc!ipviselllje reszere bemutatta. Joav Blum cserelll fel szavatol az6rt, hogy a jelz8logjogokon tul bejegyzett terheken kiv!il a fenti ingatlanokra harmadik szemelynek a cserelll fel tulajdonszerzeset akadayoz6 vagy korlatoz6, tovabba a tulajdonhoz fizldll jogok gyakorlasat korlatoz6 igenye nincsen azok a felsorolasban megjelolteken kiv!il per,- igeny es tehermentesek, ide nem ertve az Albertirsa killteroleti 0188/3 hrsz aatti ingatlan a jelen csereszerzlldes 19. ponga aapjan esetleg bejegyz6sre kerolll vezetek;jogot a MOL Nyrt javara. Szavatol tovabba az6rt is, hogy a fenti az 12. pontban felsorolt ingatlanokka kapesolatban semmifele hat6s8.gi eljaras nines en folyamatban, az ingatlanokka kapcsolatosan melionici6s, rekultivaci6s, k8.rmentesftesi illetve egyeb kllrnyezetvedelmi, tajvedelmi es teroletrendezesi klltelezettseg nem all fenn. Jelen szerzl\des a8.fr8.sava Felek a mai napon akk6nt alapodtak meg, hogy a jelen szerzlldes ll. es 12. pontjaban reszletezett, a tolajdonukban al6 es kllicsonosen megtekintett es megismert alaporu ingatlanokat egymas kllzott elcserelik, es e csereiigyletfik kepez/l Q dr. Csas,y ZsoH Bcla 5 hf6m"lt}miid6;~ Fh. i!.~ vez!g~g~f6"l': Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner '

8 -. : ingatlanok ll. es 12. pontban rogzftett erteke kozlitti, az MNV Zrt. megbfzllsab61 keszitett mar hivatkozott ertekbecs1esek szerint Ft -azaz kettllsz8zkilencvenhat-milli6 hatsz8ztizezer egyszaz forint- kllonblizet osszeget a Joav Blum csere11l fe1 a Magyar Anam reszere a 13. pontban reszletesen korlllirt Sukor6 kllterlileti 019/20. tervezett hrsz a1att kialakitasra kerlil6 ingatlan, ingatlan-nyilvantartasban Wrten/l fe1tlintetc!set koveto 30 napon bel1l1 egy osszegben atutallissal megfizeti az alabbi bankszamara: Magyar Allamkincstar, Felek rogzftik, hogy a kllonbozet osszege akkor tekintendll megfizetettnek, amennyiben azt a fenti bankszaman a jogosult javara j6vmrt8k. L NGATLAN-NYLV.ANTARTAs RENDELKEzESEK 1. Az MNV Zrt., mint a Magyar Allam kepviseloje valamint Joav Blum kolcsonosen kotelezettseget vala1nak arra, hogy a csereingatlanok ertekklllonbozet6nek megfizeteset kovet6 8 (nyoc) napon bellll a masik cserelll fel reszere a tuajdonjog bejegyzeshez hozzajrru6 nyilatkozatot az ingatlan-nyilvantartasban fe!haszdlllhat6 formaban kialli1jak. 2. Felek rogzftik, hogy a nyilvantartott bejegyzett vagyonkezelllk vagyonkezellli joganak toroltetese az MNV Zrt. feladata. Felek rogzftik, hogy jelen csereszerzlldes megkotesevel es az alami tulajdonu ingatjanok megszerzesevel kapcsolatos koltsegeket Joav Blum cserel6 fel viseli. Felek a vonatkoz6 ad6 es iletekfizetesi szabayokr61 sz616 tajekoztatbst tudomisu vett6k. 3. Felek rogzftik, hogy a Velencei-t6 par1ja menten 10 m-es szelessegben parti say kerlil kialakitasra, melynek tulajdonjoga a Magyar Allamot fogja iletni, azaz ezen ingatlan nem kepezi a jelen csereszerzodes targyat. Ezen parti savkent kialakitasa kerlllll ingatlanra vonatkoz6, mar elkeszlllt es az iletekes Szekesfehc!rvan Korzeti Foldhivatalhoz benylijtott vatozlisi vazrajz szerint Sukor6 kllterlllet 019/20 tervezett hrsz alatt kerlll kialakitasra 2 ha 55 10m2 terlllettei. Felek kijelentik, hogy a fent hivatkozott a parti say elhelyezkedes6t megismertek es tudomasul vett6k. Felek egylitta1 rogzftik, hogy a kialakitand6 ingatlan forgalmi erteket a csereertek megalapftasana is megfeleillen figyelmen kivlll hagytak. Felek megalapodnak abban, hogy a jelen pontban reszletezett ujonnan kialakitlisa kerlil6 ingatlan nem befolyasolja a telekalakitast megel6zlien megalapitott ertekeket, feleknek ezzel kapcsolatosan elszamolasi klitelezettsege egymas fele nem keletkezik. Felek megalapodnak abban is, hogy amennyiben a telekalakitlissal kapcsolatos kerelem barmely okna fogva jelen csereszerz6dest kovet6en kerlll az illetekes flildhivatal ingatlannyilvantartasi reszlege ele, jelen okirat almrasaval felek hozzajrrunak ahhoz, hogy a telekalakitas ininti kerelem ranghelycserevel jelen csereszerzlidest megel6z6en kerliljon elintezesre. 4. Felek rogzftik tovabba, hogy a Sukor6 019/19. tervezett hrsz alatt fe1vett ingatlanon, a tavon 1etesftett evez6spayaboz tartoz6an 4 darab vasoszlop kerlllt elhelyezesre, me1yek az.~ 'gy n'cll:o n., ~!an;h:';(j~ vezerig~ai'd0~i ig. ~Z.: Magyar AllamMNV Zrt. 8891: Cserepartner 6

9 ingatlan alkot6reszei es mint ilyenek oszgak az ingatlan jogi somal A Felek megallapodnak, hogy - mivel a vasoszlopok az evez6spaya mtlkmtetesehez sztlksegesek - az oszolok fenntartasa es karbantartasa a Magyar Allam klitelezettsege, ennek a Magyar Allam sajat kilitsegen Joav Blum illetve az ingatlan mindenkori tulajdonosanak lehet6 legkisebb zavarasa mellett kllteles eleget tenni. Az evewspaya megszilnesekor a Magyar Allam sajat kllitsegen kllteles az oszlopokat elbontarii es elszalittatni. Felek jelen szerz6dessel arm vallalnak klltelezettseget, hogy legkes6bb jelen csereszerz6des almn\s8.t kllvet6 60 napon bellil ezen vasoszlopok megkllzelitese, karbantartasa, fenntartasa es kezelese erdekeben a Ptk (1) bekezdese alapjan Joav Blum cserel6 fel tulajdonszerzese esetere a Sukor6 kllterlilet brsz alatti ingatlan (Velencei-t6), mint uralkod6 telek mindenkori tulajdonosa javara az evewspaya fennalasaig tart6 id6re szolgalmi jogot alapftanak. Felek rogzltik, hogy az ertekklllonbozet meghatarozasakor a szolgalmi jog ellenertekc!t figyelembe vettek. Felek rllgzltik tovlibba, hogy ezen szolgalmi jog alapftaslival felmerlll6 valamennyi kllltseg viselese, terkepi vazrajz elkeszfttetese Joav Blum klltelezettsege. 5. Joav Blum cserel6 fel jelen csereszerz6des almrasaval, tulajdonszerzese estere mar most feltetlenlll es visszavonhatatlanul hozzajaru a fent kllrlllfrt szolgalmi jognak a Magyar Allam javara az ingatlan-nyilvantartasba torten6 bejegyzesehez. 6. Joav Blum cser616 fel tudomasu veszi, hogy a cserevel erintett Sukor6 kllterlileti 022/6 brsz. alatt felvett ingatlanon a tulajdonos Magyar Allam hozzajaruasavai es egyetwsevel, a Velencei-tavi Tobbsegi Tulajdonu Kistersegi J'arsuas ker6kp8tlit kialakftasat tervezi. Bzen kerekparlit nyomvona1at es hosszat szemeltet6 terkepszelveny jelen csereszerz6des mellekletet kepezi, Felek kijelentik, hogy a hivatkozott a kerekp8tlit elhelyezkedeset megismertek es tudomasu vettek. Joav Blum tudomasu veszi, hogy a ker6kpar utat letesftll kistersegi tarsulas, mint epfttet6 javara raepftesi szerwdes kereteben kllteles teritesmentesen foldhasznlilati jogot engedni a Ptk 97. (2) bekezdese alapj{in, abban az esetben amennyiben a kerekp8tlit megval6sulasbnak egyeb jogszabayi akadaya mar nincsen. 7. Felek rllgzltik, hogy a Magyar Allamnak jelen csereszerz6des megklitese kllonosen azert all erdekeben mert a jelen szerz6des alapjan tulajdonaba kerlll pont szerinti valamennyi ingatlant kozvetlenlll erinti a M4 aut6paya fejlesztese, melynek erdekeben ezen ingatlanok a Magyar Allam reszer61 megszerzesre kerliltek volna. 8. Joav Blum kotelezettseget vallal arm, hogy a jelen csereszerz6des alapjan tulajdonaba kerlll6 Sukor6 kllterlileti 018/3 es 018/4 brsz-ok alatt felvett -arok- megnevezesu ingatlanok vizelvezetll funkci6jat meg6rzi, ezen arkokat folyamatosan karban tartja. Joav Blum kijelenti, hogy tudomasa van a Sukor6 kllterlileti 022/6 brsz alatt felvett ingatlanon Sukor6 Kozseg 6nkormanyzata mint epfttet6 altai etesltett nadtet6s epftmenyr61. Az eplilet ervenyes hasznlilatba veteli engedellyel rendelkezik. Joav Blum kijelenti, hogy az eplilet rendezetlen tulajdonviszonyaival kapcsolatosan a Magyar Allammma1 szemben semmilyen kovetelest megterftesi igenyt nem tlimaszthat. dr. Cs:iszy Zsoir Hfl::; Magyilf Ncml...:ti Vagy\)nk..:..rdii Zn )ogl,:~:k~ns - T. Mikl6s... -, vezerigazgat6 Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner 7

10 9. Felek rllgzltik, hogy a az MNV Zrt. reszerlll Joav Blum tulajdonjog8nak bejegyzesehez hozzajbrul6 nyilatkozatok kiadasllnak az 6rtekkl1lllnbfizet megfizetesen tul tovabbi felt6telei az alllbbiak: - amennyiben az Albertirsa dilterilleti 0188/3 hrsz alatti ingatlant erinti a kllzelben huz6d6 gazvezet6k, abban az esetben vezetekjog bejegyeztet6se az ingatlannyilvantartllsba a jogosult MOL Nyrt. javl'ira. - Az Abertirsa hrsz alatt felvett ingatlanon JetesOlt Pannon GSM ad6tomyra vonatkoz6an J oav blum villalja, hogy az ad6torony tulajdonosa javam haszn!'i1ati jogot enged az ingatlanra az arm vonatkoz6 berleti szerzl\des idllt:artam!'ira. - a 114. pont szerinti vasoszlopok vonatkozl'isaban szolgalmi jog alap t!sa a Magyar Anamjavam az ott'reszletezett m6don m. BRTOKBAADAs. Felek rbgzltik, hogy a birtokbaadlls hataridejet a teljes ertekkl1lllnbfizet megfizeteset kllvetll 15. mllnkanapban hat'irozzl'ik meg. 2. Felek a birtokba adassal egyidejiueg a jelen szerzlldes szerinti csere tl'irgyat k6pezll Albertirsa 0188/2 hrsz alatti ingatlanban talahat6 kllziizemi merl\6r8.k 8.ll8.sait jegyzllkllnyvben rbgzltik, tovabb8. Felek klllcsllnllsen klltelezettseget valal arra, hogy a birtokbaadast kllvetllen legkesllbb 15 napon beliu int6zkednek valamennyi kllziizemi szolg8.ltat6 es egyeb, az ngatlan fizemeltet6sevel erintett szolg8.ltat6 fele a tulajdonos v8.ltozas bc<ielent6serlll. 3. Feleket a birtokbaadast6l kezdve illetik - a jelen szerzlldes alapjan 8.ltala megszerzett - ingatlanhoz kapcsol6d6 jogok es hasznok, valarnint viselik az ngatlannal kapcsolatos valamennyi terhet, illetve a karveszelyt. V. EGYEB RENDELKEzESEK 1. Felek jelen szerzlldc!s alllwsftval rogzltik, hogy az ngatlannal kapesolatos barmely korabbi rnfordit8.suk, vagy beruh8.zi\suk elsz8.moasaval kapcsolatban egymassal szemben megt6r tes~ vagy egyeb jogc men penzllgyi kllvetelesfik nines. llatrai M("1os"'''''' vezerig=t~i j~. ~c l!i::!6 Magyar Anam/MNV Zrt. Cserepartner 8

11 ,,. 3. Az MNV Zrt., mint a Magyar Allam tulajdonosi kepviseleteben eljar6 szerv jelen szerzildes al8frfts8.val egylittal kijelenti, hogy az evi LXXXV. tv. (Dfjtv.) 32!B. (1) a), c) pontja, es (2)-(3) bekezdese, illetve az illetekekrlil sz evi XC. tv. 5. (1) bekezdes a), c) pontja, es (2)-(3) bekezdesei szerint szemelyes dfj-, es illetekmentesseg illeti meg, es az MNV Zrt evben folytatott vallalkozasi tevekenysegeb61 szarmaz6 jovedelme utan tl\rsasagi ad6 fizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 4. Felek rogzltik, hogy jelen okirat a18frfts8.val meghatalmazzak Dr. Varga BAlint ilgyvedet (9700 Szombatbely, Kliszegi u. 19.) a jelen szerz6des targyat kepez6 ingatlanok cserejenek, ingatlan-nyilvantartasi bejegyzese targyaban feleket a SzekesfeMrvari KOrzeti FOldhivata ellitt teljes hatallyal kepviselje. Felekjelen szerzildes tartamat egylittal ugyvedi tenyvazatnak es megblzasi szerzildesnek is tekintik. 5. Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy barmely, a szerzildes nyoman kialakul6 vitas kerdest a kolcsonos egyilttmfikodes alapjan, peren kfvill kfserelnek meg rendezni, s csupan ennek eredmenytelensege eseten fordulnak elengedhetetlen jogvitajuk rendezese erdekeben a hataskorrel C!S illetekesseggel rendelkezli bfr6saghoz. 6. A szerzildessel kapcsolatos nyilatkozatok, 6rtesftesek es kozlesek csak irasban ervenyesek, es kezbesit6 alta, vagy postai uton tertivevenyes ajanjott kiildemeny formajaban Wrten6 tovabbftas eseten tekintbewek a masik fc!llel joghatalyosan koz6ltnek. 7. Jelen szerzildesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a polgari torvenykonyvrol sz evi V tv, az allami vagyom61 sz evi CV1 tv, az allami vagyonnal val6 gazdalkodasr61 sz /2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezesei az iranyad6ak. 8. Jelen szerzlides 10 (tiz) eredeti pc!ldanyban kesz!llt. 9. Mindket fel a szerzildes alarrasaval a szerzildli partner reszere nyilatkozatot bocsllt ki arm vonatkoz6an, hogy az ingatlan ertekesites tekinteteben ad6kbtelezettseget valasztott-e. Amennyiben a fel elt az AFA tv. 88. szerinti jogaval, vagyis a az ertekesites tekinteteben ad6kotelezettseget valasztott, ugy az llgylet a reszerol a fordftott ad6zas szabalya ala tartozik. 10. Felek a jelen szerzlidest elolvastak, es rendelkezeseinek klizlis ertelmezeset klivetlien azt, mint akaratukkal mindenben egyez6t, j6vahagy6lag frjak ala. Felek - jelen pontba foglalt meghatalmavlsukkal - meghata1mazzak jelen szerzildes lapjainak az nytv. 32. (2) bekezdes f) pontja szerinti ke*ggyel tlirtenli ellatasara az MNV Zrt. kepviseleteben dr. Csaszy Zsolt jogtaruicsost, JOllV Blum kc!pviseleteben dr. Varga Balint ilgyvedet (9700 Szombatbely, Kliszegi u. 19.). dr. CSllSr:y ZsoH Ucla Mat;yar NCJl1l.cli Vagyunkc/.c!o n. )llglau;k.';qs,- '... Tatrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AamMNV Zrt. Cserepartner 9

12 , '. 11. Felek rllgz tik, bogy Joav Blum cserelll fel reszere jelen szerz/ldes tartalmat a szerz/ldesblll fakad6 jogainak k6nnyebb gyakorasa es k6telezettsegeinek hatekonyabb teljesftl!se erdekeben a szerz/ldesk6test k6vetllen egyoldalu k6telezettsegvajalas formajrban k62jeroizlli okiratba is foglaj8k. Ugyanakkor jelen szerzlldes megk6tesenel az aulfrott ket ild'leti tanu egyllttes jelen16teben ertett es beszelt Dr. Kelt: Budapest, julius h6 30. nap jan \ Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner JoavBlwn Cserepartner Ellenje!: az MNV Zrt vonatkozlts8ban ~L-- Dr. Csaszy oltjogtaruicsos Kelt: Budapest, julius h6 30. napjan ElllttUnk mint tanuk ellltt: Ellenjegyzem Joav lum vonatkozlts8ban Dr~' Dr. RrlPe ikoda Dr Varga Balint iigyved, 1 B~ej\ilius h6 30. nap jan l(6siegi u._!~. Ad6szam: f.;.hG J~f.1 \-('... '".;?/,;l)flpj '..... v '"...,.....,.- ~vc... 0Clh7~:o nev, lakclm dr. Csaszy Zsolt Bela M:Jg~ar NCffiLcti Vagyonkczdi:l Zrt. j(\gl;1na~sos JOglilOill:~!l5i ig. 52-: 13[)26 Tatrai Mik6s vezerigazgm6 Magyar Anam!MNv Zrt. Cserepartner 10 JoavBlum Cserepartner

13 , CSERESZERZODES NGATLAN TULAJDONJOG..\NAK ATRUHAzAS.ARoL ERTEKKiiLONBOZET MEGFZETESEVEL 1.szamu m6dositlisa amely letrejiitt: egyreszrol a Magyar Allam kepviselet6ben az alami vagyonr61 sz evi CV. tv. 17. e) pong a szerint eljar6 Magyar Nemzeti Vagyonkezelll Zrt. szekbelye: 1133 Budapest, Pozsonyi lit 56. cegjegyz6kszlirn: ad6szam: statisztikai szlirnjele: bankszlirnlaszlirn: kepviseli: Tatrai Mikl6s vez6rigazgat6 mint cserepartner (a tovabbiakban: MNV Zrt.), masreszrlll JoavBum szn!etesi nev: Joav Blum k6pviseli a csatolt megbatajmazas ligan: Dr. Varga Balint ugyved, (9700 Szombatbely, K6szegi u. 19.) mint cserepartner (tovabbiakban Joav Blum) a tovabbiakban egytittesen: Felek 1. Felek r5gzitik, hogy az alabbi ingatjanok vonatkozasaban julius 30-an csereszerz6dest k5tottek (SZT-29079): A Magyar Allam kizar61agos tulajdom\ban all6 alabb tetelesen felsorolt ingatlanok: - 1. Sukor6 ktiltertilet, 032/3 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesu, 152 rn2 tertiletil ingatlan, vagyonkezel6: K5z1ekedesfejlesztesi Koordinaci6s K5zpont vez6rigazgat6 Magyar Allam!.MNV Zrt. CserenSrtfle~!>7.Y zson B: h) h~gyar}.!c!lllcti "'~l!l:."i;"".'d" 1.i"~l.l'l'lC"";; Jor:tao;ic:~,,~\ :.~ 1 ~c60?$?l JoavBlum Cserepartner helyett megbatajmazas alapjan dr. Varga Baint

14 - 2. Sukor6 killterillet, 024/1 hrsz alatt felvett, erdo miivelesi ag(!, 2,3373 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezelo: V ADEX Mez5fOidi Erd5- es Vadgazd!\lkod!\si Zrt Sukor6 killterillet, 022/5 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesii, 1,9580 ha teriiletii ingatan, vagyonkezel5: Kilzep-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 4. Sukor6 killterillet, hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 1,5413 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Kllzep-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 5. Sukor6 kiilterillet, 022/6 hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 4989 m2 teriiletii ingatan, vagyonkezela: Kozep-dunantUli Kllrnyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 6. Sukor6 killteriilet, hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 8,0222 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Koz6jJ-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 7. Sukor6 killterillet, 018/9 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesii, 5534 m2 terilletii ingatan, vagyonkezela: Kilzlekedesfejleszttlsi Koordinaci6s Kozpont - 8. Sukor6 killteriilet, 019/10 hrsz alatt felvett, erda miivelesi agu, 6215 m2 teriiletfi ingatlan, vagyonkezel5: V ADEX Mez6fOldi Erda- es Vadgazdalkod!\si Zrt. ~ Sukor6 killteriilet, 019/11 hrsz alatt felvett, erda miiveesi Rg(!, 3,5007 ha teriiletii (" - ingatan vagyonkezela: V ADEX MezofOldi Erda- es Vadgazdalkodasi Zrt. 10. Sukor6 killterillet, 019/12 hrsz alatt felvett, erda miivelesi agu, 4,9521 ha teriiletii ingatan, vagyonkezelo: V ADEX Mez6fOldi Erda- es Vadgazdalkod!\si Zrt Sukor6 killterillet, 019/19 tervezett hrsz alatt felvett, gyep, erda miivelesi 3gU ietve kivett totes megneveztlsii, 42,5414 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Nemzeti Flildalapkezela Szervezet Sukor6 killterillet, 032/2 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesii, 9 m2 terilletii ingatlan, vagyonkezela: Kozlekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kozpont Sukor6 killteriilet, hrsz alatt felvett, kivett koparsag megneveztlsii, 720 m2 teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Kozlekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kozpont Sukor6 killteriilet, 022/7 hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesii, 3321 m2 terillelil ingatlan, vagyonkezel5: K5zep-dunantUli K5rnyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag vezerigazgat6 Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner d!". ('.-;"i~j" ;t... o:t:!l:cl<!, M:J.!!).ir i\'~hjid; \:,,~)"::h. Fd,; /'.i<l~ j.!";\ 'H J~1gl<!/1;k,'!"" :..(. ~ : ','. 2 ~o~22if- Cserepartner helyett meghatalmazas alapjan dr. Varga Balint

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben