o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP:" name="description"> o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP:">

MNV. NElIIZ.. ;T I V,\OYONKEZELO ZItT. VI :1.1 II J(,\.ze; \. 1'0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MNV. NElIIZ.. ;T I V,\OYONKEZELO ZItT. VI :1.1 II J(,\.ze; \. 1'0"

Átírás

1 -. ~la(jya( MNV NElZ.. ;T V,\OYONKEZELO ZtT. V :1.1 J(,\.ze; \. 1' BU ),\P"~~T. l'>o?:o)ony V '1' 5U B U])AP1~ST. P ". 70H TELE1'ON : (00 1 \ :l;j PAX : (0 6 1 ) H ONLAP: \\'WW.M N\'i': H'\'. U. E - ~ ',\L: N~O ~ :MNVZR''.lU Lehet Mas a Politika Tarsadalmi szervezet 1386 Budapest Pf.: 959 (Tt!rl ivevennyel /) Tisztelt Om! ktsz., MNV/O :z.~tj)!';, 12 () O. Targy: K6zerdekH adatkiadas Hivatkozassal a Lehet Mas a Politika tarsadalmi szervezet fe lperesnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. (tovabbiakban: MNV Z1.) ellen k6zerdeku adat kiadasa irant inditott pereben a F6varosi tel6tabla altai 8.Pf20.586/20 10/3. szamon meghozott joger6s iteletre (tovabbiakban: telet), mellekelten megkiild6m az MNV Z11. es Joav Blum k6z6tt evben megk6t6tt, sukor6i, albertirsai es pilisi ingatlanokra vonatkoz6 csereszerz6des (tovabbiakban: Csereszerz6des) kapcsan a fiildh ivatafhoz benylijtott dokumentumok masolatat, az alabbiak szerint: A mellekict A dokumentum ll egnevezese, targya A Szel'ziidesszalll sorszama dokulllentum kelte 1. Csereszerz6des ingatlan tulajdonjoganak SZT atruhazasar61, ertekkiil6nb6zet megfizetesevel 2. Csereszerz6des ingatian tulajdonjoganak SZT atruhazasar61, ertekkiil6nb6zet megfizetesevel. szamu m6dositasa 3. "NYLATKOZAT" tulajdonjog bejegyzesere az Albertirsa kiilteriilet 0188/2, 0188/3 es a Pilis 0188/2 helyrajzi szamu ingatlanok vonatkozasaban 4. "Hozzajaru16 nyilatkozat tulajdonjog bejegyzesehez" a sukor6i ingatianok vonatkozasaban 5. "kerelem l ' f61dhivatal reszere a sukor6i ingatlano;" luhijdonjug bej egyzese vonatkozasaban 6. Telkiszolgalmi jogot aiaeit6 szerz6des F6ldhaszmilati- es szolgalmi jogot alapit szerz6des _.,_._- -_ Tajekoztatom, hogy a Csereszerz6des, es a kapcsol6d6 dokumentumok f6 1dhivata li benylijtasat - a Csereszerz6des V '/4. pontjaban foglalt meghatalmazas alapjan - Joav Blum akkori jogi kepvisel6je, ~~. V,~" B)li., "",,,, (9700 Sromb"bd" KO,,,,,,. 19.),m'"" drt " MNV Zrt. -. ';

2 2 szolgalmi jogot alapit6 szerz6des kivetelevel - nem rendelkezik foldhivatali erkeztet6 belyegz6vel ellatott peldanyokkal. A joger6s iteletben foglaltaknak megfelel6en, a megkiildott dokumentumokban Joav Blum lakcime kivetelevel valamennyi szemelyes adatot felismerhetetlenne tettiik. Kiildom tovabba a Cserszerz6des alapjaul szolgaj6 - a Perfekting Kft. altai a pilisi, az ajbertirsai, es a sukor6i, ingatjanokr6j keszitett - ingatjanforgajmi ertekbecsjesek masolatat is, az alabbiak szerint: A melleklet A dokumentum megnevezese A dokumentum sorszama kelte 8. ngatlanforgalmi ErtekbecsJes a Pilis, kiijteriilet 0188/2 hrsz u ingatlanra 9. ngatlanforgalmi ErtekbecsJes az Albertirsa, kiijteriijet /2 es 0188/3 hrsz-u ingatlanokra 10. ngatlanforgalmi Ertekbecsles (a Cserszerz6des targyat kepez6) sukor6i ingatjanokra A melleklet dokumentumok megkiijdesevel az MNV Zrt. tejjesitettnek tekinti a hivatkozott jogeros itcietben foglajt kiizerdekil adat kiadasi kiitejezetlseget. Budapest, 2010.julius :00. Melleklet' '. Tisztelettel: ~ ergejy Do onkos ~~~====~: ~ ~~~~~t'6 MNV l\la(;yar :",\Er-.ZET ",\(;YO:"l\:EZELO ZRT. Vl'~Zl:~l~ G l\z.(-ia ~r()

3 illl ,S,1, yy)ell~k Lei--' ~2T-;2{Jo'fc3 CSERESZERZ6DES NGATLAN TULAJDONJOGANAK ATRURAzAsAR6L ERTEKKOLONBOZET MEGFZETESEVEL amely Jetrejott: egyreszrll a Magyar Allam kepviseleteben az alami vagyom61 sz tsvi CV. tv. 17. e) pontja szerint eljaro Magyar Nemzeti Vagyonkezelll Zrt. szek:helye: 1133 Budapest, Pozsonyi Ut 56. cegjegyzekszam: ad6szam: statisztikai szamjele: baokszlimlaszam: kepvisei: Tatrai Mikl6s vez6rigazgat6 mint cserepartner (a tovabbiakban: MNV Zrt.), masreszrlll JoavBlum magyar almnporgar, kezbesftesi meghatalmazott: Dr. Varga Balint Ugyved, 9700 Szombathely, K6szegi u. 19.) mint cserepartner (tovabbiakban Joav Blum) a tovabbiakban egy!lttesen: Felek Felek rogzitik, hogy az alami vagyom61 sz evi CV. tv (a tovabbiakban: Vtv.) 3S. (2) bekezdes a) pontja szerint mell6zni ehet a versenyeztetest a magyar alam tulajdonaban evll tarsasagi reszesedes vagy ingatlan csereje eseten. A Vtv. 3. es6 mondataban foglaltakkal osszhangban, a Magyar Allam tulajdonosi jogait gyakor6 Nemzeti Vagyongazdakodlisi Tanacs S07/2008.(V.30.) szamu hatarozataval j6vahagyta a jelen szerzlldesben szabayozott csereugyletet, es annak felteteleit. Tatrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AamMNV Zrt. Cserepartner

4 < LA SZERZODES rargya 1. Felek rligzitik, hogy jelen szerzl\des tlirgyat kepezik egyreszr61 a Magyar Allam kizb.r61agos tulajdonaban B116 alb.bb tetelesen felsorolt ingatlanok: - 1. Sukor6 klllterlllet, 032/3 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesl\, 152 m2 terllletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Klizpont - 2. Sukor6 klllterillet, 024/1 hrsz alatt felvett, erd6 milvejesi B.gU, 2,3373 ha terllletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX Mez6fOldi Erd6- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 022/5 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesil, 1,9580 ha terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizep-duniintUli Klirnyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 4. Sukor6 klllterlllet, 022/4 hrsz alatt felvett, kivett parti SaY megnevezesil, 1,5413 ha terilletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizep-duniintUli Klirnyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 5. Sukor6 klllterlllet, 022/6 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesl\, 4989 m2 terlletft ingatlan, vagyonkezel6: Klizep-duniintUli Kornyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 6. Sukor6 klllterlllet, 022/8 hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesil, 8,0222 ha terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizep-duniintUli Kornyezetvedelmi es Vfzilgyi gazgat6sag - 7. Sukor6 klllterillet, 018/9 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesil, 5534 m2 terllletft ingatlan, vagyonkezelo: Klizlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Kozpont - 8. Sukoro klllterlllet, 019/10 hrsz alatt felvett, erdo milvejesi B.gU, 6215 m2 terilletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX MezofOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterillet, 019/11 hrsz alatt felvett, erd6 milvelesi B.gU, 3,5007 ha terilletft ingatlan vagyonkezel6: V ADEX Mez6fOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 019/12 hrsz alatt felvett, erdo milvelesi agu, 4,9521 ha terilletft ingatlan, vagyonkezel6: V ADEX MezofOldi Erdo- es VadgazdB.lkocasi Zrt Sukor6 klllterlllet, 019/19 tervezett hrsz alatt felvett, gyep, erdo milvejesi agu illetve kivett toltes megnevezesil, 42,5414 ha terllletft ingatlan, vagyonkezel6: Nemzeti Flilda1apkezel6 Szervezet Sukor6 klllterillet, 032/2 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesl\, 9 m2 terilletft ingatlan, vagyonkezelo: Kozlekedesfejlesztesi Koordiniici6s Klizpont dr. Csaszy Zsolt Rcla y;tr Nc':v.cti Vagyonk... :t.r.:1tlln. Jllglifn:b;os Joglll",k.~{)~i ig. Sl.: J 3026 atrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AliamMNV Zrt. Cserepartner 2

5 - 13. Sukor6 kolterolet, 032/1 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesi!, 720 m2 teroletii ingatan, vagyonkeze6: Kiizekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kiizpont Sukor6 kolterolet, hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesi!, 3321 m2 teroletii ingatan, vagyonkeze6: Koz6p-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/9 hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesil, 8918 m2 teroletfi ingatjan, vagyonkezel6: Kiizep-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6s!1g Sukor6 kolterillet, hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesi!, 1,0773 ha teroletfi ingatan, vagyonkeze6: Koz6p-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/11 hrsz alatt felvett, kivett tit megnevezesi!, 1548 m2 teroletfi ingatan, vagyonkeze6: Kiizep-dunantUli Kiimyezetvedelmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterolet, 022/12 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesi!, 6318 m2 teroletfi ingatan, vagyonkezelii: Kozep-dunantUli Komyezetv6delmi es Vfztlgyi gazgat6sag Sukor6 kolterillet, 018/3 hrsz alatt felvett, kivett arok megnevezesi!, 2119 m2 teroletfi ingatan, vagyonkezelo: Kozekedesfejlesztesi KoordinAci.6s Kiizpont Sukor6 kolterillet, 018/4 hrsz alatt felvett, kivett &ok megnevezesi!, 1938 m2 teroletfi ingatjan, vagyonkezelo: Kozekedesfejlesztesi KoordinRci6s Kozpont At teteligje/sorolt ingatianok teljes terillete: ha Felek a jelen V. pontban fesorolt ingatanok 6rt6ket mindosszesen 6s kolcsonosen ft-ban -azaz egymilliard nyolcvannegymilli6 tfzezer egyszaz forintban- aapfijak meg, a fenti ingatanokr61 az MNV Zrt. mint cserepartner megbizasiib61 a Perfekting Kft altal julius 3. napjan keszlllt a felek altal megismert es tudomiisul vett ingatanforgalmi ertekbecsloi szakvelem6nyben rogzftett forgami ertekek alapj/in. 2. Felek rogzftik toviibba, hogy jelen csereszerz6des targyiit kepezik miisreszrol a Joav Blum kizar6lagos tulajdoniiban a6 aliibb tetelesen felsorolt ingatanok: - 1. Albertirsa kolterolet 0188/2 hrsz alatt felvett, -kivett, telephely- megnevezesfi 2ha 1804 m2 teroletfi ingatan - 2. Albertirsa kolterillet hrsz alatt felvett, -szant6, gyfimolcsos, kivett tltmegnevezesfi 81ha 5076 m2 teroletfi ingatan - 3. Pills kolterillet hrsz alatt felvett -gyfimolcsos megnevezesfi 99ha 2073 m2 terilletfi ingatan. dr. Cs:iszy Zsolt lei;~ r Neill/eli Vii!: onh"'l"l,i y T. Mfll>li<;",' Q.~~.!.: J3026 veztlrigazgat6 Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner 3 'di [rod. Dt'i~~il1i t iigyvcd

6 , Az 1-3. tlteligjesorolt, cserlrejelajtinlott ingatlanok teljes terillete: 182ha 8953m2 Felek a jelen l2. pontban felsorolt ingatlanok erteket mindllsszesen es kiilcsiinllsen 7S Ft-ban -azaz hetszaznyolcvanhet milli6 negyszazezer - forintban anapitj8k. meg, a fenti ingatlanokr61 az MNV Zrt. mint cserepartner megb!zits8.b61 a Perfekting Kft 81tal julius 3. napjan keszlilt a felek 81tal megismert es tudomasul vett ingatlanforgalmi ertekbecsilli szakvelemenyben riigzitett forgalmi ertekek alapjan. 3. Felek r/igz{tik, hogy az lllami tulajdonu ingatlanok a felsorolasban megjellllt szervezetek vagyonkezeleseben ahnak, MNV Zrt. szavatol azert, hogy a fenti ingatlanokra harmadik szemelynek a cserelo fel tulajdonszerdset akad8lyoz6 vagy koratoz6, tovabba a tulajdonhoz f!lzdo jogok gyakorlasat korlatoz6 igenye nincsen azok a felsorolasban megjellllteken kivill per,- igeny es tehermentesek. Szavatol tovabba azert is, hogy a fenti az ll. pontban felsorolt ingatlanokkal kapcsolatban semmifele hat6s8gi eljaras nincsen folyamatban, az ingatlanokkal kapcsolatosan meliornci6s, rekultivaci6s, kbrmentesitesi illetve egyeb kllmyezetvedelmi, tajvedelmi es terliletrendezesi klltelezettseg nem 811 fenn. MNV Zrt kijelenti, hogy a csereve erintett valamennyi ingatlan vonatkozbsaban, azok vagyonkezeilli, errlll a jogukr61 lemondtak. MNV Zrt kiitelezettseget v81lal arm, hogy a vagyonkezelllk vagyonkezell1i jogbnak tllrlesehez hozzaj8ru16 nyilatkozatait, ingatlannyilvantartllsi felhaszn8lasra alkalmas m6don jelen csereszerzodes. fejezet 1. pontjaban meghatarozott tulajdonjog bejegyzesehez hozzaj8rul6 nyilatkozattal egyidejilleg Joav Blum reszere kiadja. A vagyonkezelessel erintett ingatlanok a vagyonkezel6i jogokt61 menetesen kerlilnek Joav Blum cserelo fel tulajdonaba. 4. Felek rogzitik, hogy az 12. pontban fesorolt ingatlanokra az alabbi terhek vonatkomak: illetve keriiletek bejegyzesre az ingatlan-nyilvantartllsba: a. Albertirsa knlterlilet 0188/2 hrsz alatt felvett, "telephely" megnevezesu 2ha 1804 m2 terliletil ingatlanb61300 m2-re vonatkoz6an a Pannon GSM tavkllzesi Zrt-ve julius h6napjaban megklltott, 15 ev hatarozott id6re sz616 ervenyes berleti szerzlldessel rendelkezik a berl6 81tal felepitett 70 m magas antennatart6 torony es az ahhoz tartoz6 kontener telepitesehez szokseges ingatlanreszre. Az MNV Zrt. kepvise16je tnjan az ingatlant szemelyesen megtekintette, a fel6pftmenyek elhelyezkedesevel, anapotaval tisztaban van. Felek rllgzitik tovabm, hogy az ingatlant terheli 44572/2007. szamon a Raiffeisen Bank Zrt. javara Forint es j8rulekai erejeig bejegyzett jelz8logjog, valamint az ennek biztosftasbra szolg816 elidegenitesi es terhelesi tilalom, tovabbb 31512/2008. szamon a King City ngatlan Kft (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b) javara BUR klllcsiln es j8rulekai erejeig bejegyzett llrulli6 z8logjog. dr. Csasry Zsolt Hcla Magyar Neill/eli Vagyonkczd03 Zrt. )t'g~r~;jt::>os 4 trai s vezerigazgat6 Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner

7 b. Albertirsa killterolet 0188/3 hrsz aatt felvett, -szant6, gylimlllcslls, kivett Ut- megnevezesii 81ha 5076 m2 ter01etfi ingatlanra a MOL Magyar Olaj es Gazipari Rt javara banyaszolgami jog szamon, vaamint a Pest Megyei Fllldhivata javara szamon foldmtlrtlsi jelek elhelyezeset biztosft6 hasznrlati jog. Felek r6gzltik, hogy ezen ket bejegyzesrlll a masik cserelll fel tudolrulssa bir. Felek rllgzltik, hogy ezen ut6bbi terhek az ingatlan haszmuatat nem befolywmljak, vagy koratozzak. Felek rllgzltik tovabba, hogy az ingatlant terheli szamon a Raiffeisen Bank Zrt. javara Forint es j8rulekai erejeig bejegyzett jelz8logjog, vaamint az ennek biztosftasara szolgal6 elidegenftesi es terhelesi tilaom, tovabba 31512/2008. szamon a King City ngatlan Kft (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b) javara EUR klllcslln es j8rulekai erejeig bejegyzett llnal6 zajogjog. Joav Blum cserepartner tajekoztaga az MNV Zrt-t, hogy a cserevel erintett Albertirsa killteroleti 0188/3 hrsz, vaamint a Pills killteroleti aatt felvett ingatlanok december 31. napjaig tart6 hatarozott idllre haszonbtlrbe vannak adva. Joav Blum klltelezettseget valla arra, hogy ezen haszonberleti jogviszonyok legkesllbb a tulajdonjog bejegyzesehez hozzaj8rul6 nyilatkozat MNV Zrt alta tllrtenll kiadasaig megszllntetesre kerti1nek Co PiUs ktuternet hrsz aatt felvett -gyllmlllcslls- megnevezesii 99ha 2073 m2 ternetfi ingatlanra /2003 szam aatt banyaszolgami jog a MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt. javara banyaszolgami jog az ingatlanb615 ha 7792 m2 ter01etre vonatkoz6an. Felek rllgzltik, hogy vaamennyi a jelen 14. a), b) pontban felsorolt ingatlanra vonatkoz6an a jelz8logjogok, vaamint az ezek biztosftasara szolgal6 elidegenftc!si es terhelesi tilamak, tovabba az onal6 zaogjogok tllrlese iranti ktlrelem az illetc!kes Cegl6di Kllrzeti Foldhivatahoz benyl1jtasra kerolt, fgy az ingatlanok ezen terhektlll mentesen kerolnek a Magyar Allam mint cserelll fel tulajdorulba. Joav Blum cserepartner a fentebb reszletezett jelz8logjogokra, az ezeket biztosft6 elidegenftc!si es terhelesi tilamakra, vaamint az llnal6 zajogjogokra vonatkoz6 tllrlesi nyilatkozatoknak az illetc!kes Cegl6di Korzeti Fllldhivata alta tlrkeztetett peldanyait eredetben az MNV Zrt. kc!ipviselllje reszere bemutatta. Joav Blum cserelll fel szavatol az6rt, hogy a jelz8logjogokon tul bejegyzett terheken kiv!il a fenti ingatlanokra harmadik szemelynek a cserelll fel tulajdonszerzeset akadayoz6 vagy korlatoz6, tovabba a tulajdonhoz fizldll jogok gyakorlasat korlatoz6 igenye nincsen azok a felsorolasban megjelolteken kiv!il per,- igeny es tehermentesek, ide nem ertve az Albertirsa killteroleti 0188/3 hrsz aatti ingatlan a jelen csereszerzlldes 19. ponga aapjan esetleg bejegyz6sre kerolll vezetek;jogot a MOL Nyrt javara. Szavatol tovabba az6rt is, hogy a fenti az 12. pontban felsorolt ingatlanokka kapesolatban semmifele hat6s8.gi eljaras nines en folyamatban, az ingatlanokka kapcsolatosan melionici6s, rekultivaci6s, k8.rmentesftesi illetve egyeb kllrnyezetvedelmi, tajvedelmi es teroletrendezesi klltelezettseg nem all fenn. Jelen szerzl\des a8.fr8.sava Felek a mai napon akk6nt alapodtak meg, hogy a jelen szerzlldes ll. es 12. pontjaban reszletezett, a tolajdonukban al6 es kllicsonosen megtekintett es megismert alaporu ingatlanokat egymas kllzott elcserelik, es e csereiigyletfik kepez/l Q dr. Csas,y ZsoH Bcla 5 hf6m"lt}miid6;~ Fh. i!.~ vez!g~g~f6"l': Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner '

8 -. : ingatlanok ll. es 12. pontban rogzftett erteke kozlitti, az MNV Zrt. megbfzllsab61 keszitett mar hivatkozott ertekbecs1esek szerint Ft -azaz kettllsz8zkilencvenhat-milli6 hatsz8ztizezer egyszaz forint- kllonblizet osszeget a Joav Blum csere11l fe1 a Magyar Anam reszere a 13. pontban reszletesen korlllirt Sukor6 kllterlileti 019/20. tervezett hrsz a1att kialakitasra kerlil6 ingatlan, ingatlan-nyilvantartasban Wrten/l fe1tlintetc!set koveto 30 napon bel1l1 egy osszegben atutallissal megfizeti az alabbi bankszamara: Magyar Allamkincstar, Felek rogzftik, hogy a kllonbozet osszege akkor tekintendll megfizetettnek, amennyiben azt a fenti bankszaman a jogosult javara j6vmrt8k. L NGATLAN-NYLV.ANTARTAs RENDELKEzESEK 1. Az MNV Zrt., mint a Magyar Allam kepviseloje valamint Joav Blum kolcsonosen kotelezettseget vala1nak arra, hogy a csereingatlanok ertekklllonbozet6nek megfizeteset kovet6 8 (nyoc) napon bellll a masik cserelll fel reszere a tuajdonjog bejegyzeshez hozzajrru6 nyilatkozatot az ingatlan-nyilvantartasban fe!haszdlllhat6 formaban kialli1jak. 2. Felek rogzftik, hogy a nyilvantartott bejegyzett vagyonkezelllk vagyonkezellli joganak toroltetese az MNV Zrt. feladata. Felek rogzftik, hogy jelen csereszerzlldes megkotesevel es az alami tulajdonu ingatjanok megszerzesevel kapcsolatos koltsegeket Joav Blum cserel6 fel viseli. Felek a vonatkoz6 ad6 es iletekfizetesi szabayokr61 sz616 tajekoztatbst tudomisu vett6k. 3. Felek rogzftik, hogy a Velencei-t6 par1ja menten 10 m-es szelessegben parti say kerlil kialakitasra, melynek tulajdonjoga a Magyar Allamot fogja iletni, azaz ezen ingatlan nem kepezi a jelen csereszerzodes targyat. Ezen parti savkent kialakitasa kerlllll ingatlanra vonatkoz6, mar elkeszlllt es az iletekes Szekesfehc!rvan Korzeti Foldhivatalhoz benylijtott vatozlisi vazrajz szerint Sukor6 kllterlllet 019/20 tervezett hrsz alatt kerlll kialakitasra 2 ha 55 10m2 terlllettei. Felek kijelentik, hogy a fent hivatkozott a parti say elhelyezkedes6t megismertek es tudomasul vett6k. Felek egylitta1 rogzftik, hogy a kialakitand6 ingatlan forgalmi erteket a csereertek megalapftasana is megfeleillen figyelmen kivlll hagytak. Felek megalapodnak abban, hogy a jelen pontban reszletezett ujonnan kialakitlisa kerlil6 ingatlan nem befolyasolja a telekalakitast megel6zlien megalapitott ertekeket, feleknek ezzel kapcsolatosan elszamolasi klitelezettsege egymas fele nem keletkezik. Felek megalapodnak abban is, hogy amennyiben a telekalakitlissal kapcsolatos kerelem barmely okna fogva jelen csereszerz6dest kovet6en kerlll az illetekes flildhivatal ingatlannyilvantartasi reszlege ele, jelen okirat almrasaval felek hozzajrrunak ahhoz, hogy a telekalakitas ininti kerelem ranghelycserevel jelen csereszerzlidest megel6z6en kerliljon elintezesre. 4. Felek rogzftik tovabba, hogy a Sukor6 019/19. tervezett hrsz alatt fe1vett ingatlanon, a tavon 1etesftett evez6spayaboz tartoz6an 4 darab vasoszlop kerlllt elhelyezesre, me1yek az.~ 'gy n'cll:o n., ~!an;h:';(j~ vezerig~ai'd0~i ig. ~Z.: Magyar AllamMNV Zrt. 8891: Cserepartner 6

9 ingatlan alkot6reszei es mint ilyenek oszgak az ingatlan jogi somal A Felek megallapodnak, hogy - mivel a vasoszlopok az evez6spaya mtlkmtetesehez sztlksegesek - az oszolok fenntartasa es karbantartasa a Magyar Allam klitelezettsege, ennek a Magyar Allam sajat kilitsegen Joav Blum illetve az ingatlan mindenkori tulajdonosanak lehet6 legkisebb zavarasa mellett kllteles eleget tenni. Az evewspaya megszilnesekor a Magyar Allam sajat kllitsegen kllteles az oszlopokat elbontarii es elszalittatni. Felek jelen szerz6dessel arm vallalnak klltelezettseget, hogy legkes6bb jelen csereszerz6des almn\s8.t kllvet6 60 napon bellil ezen vasoszlopok megkllzelitese, karbantartasa, fenntartasa es kezelese erdekeben a Ptk (1) bekezdese alapjan Joav Blum cserel6 fel tulajdonszerzese esetere a Sukor6 kllterlilet brsz alatti ingatlan (Velencei-t6), mint uralkod6 telek mindenkori tulajdonosa javara az evewspaya fennalasaig tart6 id6re szolgalmi jogot alapftanak. Felek rogzltik, hogy az ertekklllonbozet meghatarozasakor a szolgalmi jog ellenertekc!t figyelembe vettek. Felek rllgzltik tovlibba, hogy ezen szolgalmi jog alapftaslival felmerlll6 valamennyi kllltseg viselese, terkepi vazrajz elkeszfttetese Joav Blum klltelezettsege. 5. Joav Blum cserel6 fel jelen csereszerz6des almrasaval, tulajdonszerzese estere mar most feltetlenlll es visszavonhatatlanul hozzajaru a fent kllrlllfrt szolgalmi jognak a Magyar Allam javara az ingatlan-nyilvantartasba torten6 bejegyzesehez. 6. Joav Blum cser616 fel tudomasu veszi, hogy a cserevel erintett Sukor6 kllterlileti 022/6 brsz. alatt felvett ingatlanon a tulajdonos Magyar Allam hozzajaruasavai es egyetwsevel, a Velencei-tavi Tobbsegi Tulajdonu Kistersegi J'arsuas ker6kp8tlit kialakftasat tervezi. Bzen kerekparlit nyomvona1at es hosszat szemeltet6 terkepszelveny jelen csereszerz6des mellekletet kepezi, Felek kijelentik, hogy a hivatkozott a kerekp8tlit elhelyezkedeset megismertek es tudomasu vettek. Joav Blum tudomasu veszi, hogy a ker6kpar utat letesftll kistersegi tarsulas, mint epfttet6 javara raepftesi szerwdes kereteben kllteles teritesmentesen foldhasznlilati jogot engedni a Ptk 97. (2) bekezdese alapj{in, abban az esetben amennyiben a kerekp8tlit megval6sulasbnak egyeb jogszabayi akadaya mar nincsen. 7. Felek rllgzltik, hogy a Magyar Allamnak jelen csereszerz6des megklitese kllonosen azert all erdekeben mert a jelen szerz6des alapjan tulajdonaba kerlll pont szerinti valamennyi ingatlant kozvetlenlll erinti a M4 aut6paya fejlesztese, melynek erdekeben ezen ingatlanok a Magyar Allam reszer61 megszerzesre kerliltek volna. 8. Joav Blum kotelezettseget vallal arm, hogy a jelen csereszerz6des alapjan tulajdonaba kerlll6 Sukor6 kllterlileti 018/3 es 018/4 brsz-ok alatt felvett -arok- megnevezesu ingatlanok vizelvezetll funkci6jat meg6rzi, ezen arkokat folyamatosan karban tartja. Joav Blum kijelenti, hogy tudomasa van a Sukor6 kllterlileti 022/6 brsz alatt felvett ingatlanon Sukor6 Kozseg 6nkormanyzata mint epfttet6 altai etesltett nadtet6s epftmenyr61. Az eplilet ervenyes hasznlilatba veteli engedellyel rendelkezik. Joav Blum kijelenti, hogy az eplilet rendezetlen tulajdonviszonyaival kapcsolatosan a Magyar Allammma1 szemben semmilyen kovetelest megterftesi igenyt nem tlimaszthat. dr. Cs:iszy Zsoir Hfl::; Magyilf Ncml...:ti Vagy\)nk..:..rdii Zn )ogl,:~:k~ns - T. Mikl6s... -, vezerigazgat6 Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner 7

10 9. Felek rllgzltik, hogy a az MNV Zrt. reszerlll Joav Blum tulajdonjog8nak bejegyzesehez hozzajbrul6 nyilatkozatok kiadasllnak az 6rtekkl1lllnbfizet megfizetesen tul tovabbi felt6telei az alllbbiak: - amennyiben az Albertirsa dilterilleti 0188/3 hrsz alatti ingatlant erinti a kllzelben huz6d6 gazvezet6k, abban az esetben vezetekjog bejegyeztet6se az ingatlannyilvantartllsba a jogosult MOL Nyrt. javl'ira. - Az Abertirsa hrsz alatt felvett ingatlanon JetesOlt Pannon GSM ad6tomyra vonatkoz6an J oav blum villalja, hogy az ad6torony tulajdonosa javam haszn!'i1ati jogot enged az ingatlanra az arm vonatkoz6 berleti szerzl\des idllt:artam!'ira. - a 114. pont szerinti vasoszlopok vonatkozl'isaban szolgalmi jog alap t!sa a Magyar Anamjavam az ott'reszletezett m6don m. BRTOKBAADAs. Felek rbgzltik, hogy a birtokbaadlls hataridejet a teljes ertekkl1lllnbfizet megfizeteset kllvetll 15. mllnkanapban hat'irozzl'ik meg. 2. Felek a birtokba adassal egyidejiueg a jelen szerzlldes szerinti csere tl'irgyat k6pezll Albertirsa 0188/2 hrsz alatti ingatlanban talahat6 kllziizemi merl\6r8.k 8.ll8.sait jegyzllkllnyvben rbgzltik, tovabb8. Felek klllcsllnllsen klltelezettseget valal arra, hogy a birtokbaadast kllvetllen legkesllbb 15 napon beliu int6zkednek valamennyi kllziizemi szolg8.ltat6 es egyeb, az ngatlan fizemeltet6sevel erintett szolg8.ltat6 fele a tulajdonos v8.ltozas bc<ielent6serlll. 3. Feleket a birtokbaadast6l kezdve illetik - a jelen szerzlldes alapjan 8.ltala megszerzett - ingatlanhoz kapcsol6d6 jogok es hasznok, valarnint viselik az ngatlannal kapcsolatos valamennyi terhet, illetve a karveszelyt. V. EGYEB RENDELKEzESEK 1. Felek jelen szerzlldc!s alllwsftval rogzltik, hogy az ngatlannal kapesolatos barmely korabbi rnfordit8.suk, vagy beruh8.zi\suk elsz8.moasaval kapcsolatban egymassal szemben megt6r tes~ vagy egyeb jogc men penzllgyi kllvetelesfik nines. llatrai M("1os"'''''' vezerig=t~i j~. ~c l!i::!6 Magyar Anam/MNV Zrt. Cserepartner 8

11 ,,. 3. Az MNV Zrt., mint a Magyar Allam tulajdonosi kepviseleteben eljar6 szerv jelen szerzildes al8frfts8.val egylittal kijelenti, hogy az evi LXXXV. tv. (Dfjtv.) 32!B. (1) a), c) pontja, es (2)-(3) bekezdese, illetve az illetekekrlil sz evi XC. tv. 5. (1) bekezdes a), c) pontja, es (2)-(3) bekezdesei szerint szemelyes dfj-, es illetekmentesseg illeti meg, es az MNV Zrt evben folytatott vallalkozasi tevekenysegeb61 szarmaz6 jovedelme utan tl\rsasagi ad6 fizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 4. Felek rogzltik, hogy jelen okirat a18frfts8.val meghatalmazzak Dr. Varga BAlint ilgyvedet (9700 Szombatbely, Kliszegi u. 19.) a jelen szerz6des targyat kepez6 ingatlanok cserejenek, ingatlan-nyilvantartasi bejegyzese targyaban feleket a SzekesfeMrvari KOrzeti FOldhivata ellitt teljes hatallyal kepviselje. Felekjelen szerzildes tartamat egylittal ugyvedi tenyvazatnak es megblzasi szerzildesnek is tekintik. 5. Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy barmely, a szerzildes nyoman kialakul6 vitas kerdest a kolcsonos egyilttmfikodes alapjan, peren kfvill kfserelnek meg rendezni, s csupan ennek eredmenytelensege eseten fordulnak elengedhetetlen jogvitajuk rendezese erdekeben a hataskorrel C!S illetekesseggel rendelkezli bfr6saghoz. 6. A szerzildessel kapcsolatos nyilatkozatok, 6rtesftesek es kozlesek csak irasban ervenyesek, es kezbesit6 alta, vagy postai uton tertivevenyes ajanjott kiildemeny formajaban Wrten6 tovabbftas eseten tekintbewek a masik fc!llel joghatalyosan koz6ltnek. 7. Jelen szerzildesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a polgari torvenykonyvrol sz evi V tv, az allami vagyom61 sz evi CV1 tv, az allami vagyonnal val6 gazdalkodasr61 sz /2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezesei az iranyad6ak. 8. Jelen szerzlides 10 (tiz) eredeti pc!ldanyban kesz!llt. 9. Mindket fel a szerzildes alarrasaval a szerzildli partner reszere nyilatkozatot bocsllt ki arm vonatkoz6an, hogy az ingatlan ertekesites tekinteteben ad6kbtelezettseget valasztott-e. Amennyiben a fel elt az AFA tv. 88. szerinti jogaval, vagyis a az ertekesites tekinteteben ad6kotelezettseget valasztott, ugy az llgylet a reszerol a fordftott ad6zas szabalya ala tartozik. 10. Felek a jelen szerzlidest elolvastak, es rendelkezeseinek klizlis ertelmezeset klivetlien azt, mint akaratukkal mindenben egyez6t, j6vahagy6lag frjak ala. Felek - jelen pontba foglalt meghatalmavlsukkal - meghata1mazzak jelen szerzildes lapjainak az nytv. 32. (2) bekezdes f) pontja szerinti ke*ggyel tlirtenli ellatasara az MNV Zrt. kepviseleteben dr. Csaszy Zsolt jogtaruicsost, JOllV Blum kc!pviseleteben dr. Varga Balint ilgyvedet (9700 Szombatbely, Kliszegi u. 19.). dr. CSllSr:y ZsoH Ucla Mat;yar NCJl1l.cli Vagyunkc/.c!o n. )llglau;k.';qs,- '... Tatrai Mikl6s vezerigazgat6 Magyar AamMNV Zrt. Cserepartner 9

12 , '. 11. Felek rllgz tik, bogy Joav Blum cserelll fel reszere jelen szerz/ldes tartalmat a szerz/ldesblll fakad6 jogainak k6nnyebb gyakorasa es k6telezettsegeinek hatekonyabb teljesftl!se erdekeben a szerz/ldesk6test k6vetllen egyoldalu k6telezettsegvajalas formajrban k62jeroizlli okiratba is foglaj8k. Ugyanakkor jelen szerzlldes megk6tesenel az aulfrott ket ild'leti tanu egyllttes jelen16teben ertett es beszelt Dr. Kelt: Budapest, julius h6 30. nap jan \ Magyar AnamMNV Zrt. Cserepartner JoavBlwn Cserepartner Ellenje!: az MNV Zrt vonatkozlts8ban ~L-- Dr. Csaszy oltjogtaruicsos Kelt: Budapest, julius h6 30. napjan ElllttUnk mint tanuk ellltt: Ellenjegyzem Joav lum vonatkozlts8ban Dr~' Dr. RrlPe ikoda Dr Varga Balint iigyved, 1 B~ej\ilius h6 30. nap jan l(6siegi u._!~. Ad6szam: f.;.hG J~f.1 \-('... '".;?/,;l)flpj '..... v '"...,.....,.- ~vc... 0Clh7~:o nev, lakclm dr. Csaszy Zsolt Bela M:Jg~ar NCffiLcti Vagyonkczdi:l Zrt. j(\gl;1na~sos JOglilOill:~!l5i ig. 52-: 13[)26 Tatrai Mik6s vezerigazgm6 Magyar Anam!MNv Zrt. Cserepartner 10 JoavBlum Cserepartner

13 , CSERESZERZODES NGATLAN TULAJDONJOG..\NAK ATRUHAzAS.ARoL ERTEKKiiLONBOZET MEGFZETESEVEL 1.szamu m6dositlisa amely letrejiitt: egyreszrol a Magyar Allam kepviselet6ben az alami vagyonr61 sz evi CV. tv. 17. e) pong a szerint eljar6 Magyar Nemzeti Vagyonkezelll Zrt. szekbelye: 1133 Budapest, Pozsonyi lit 56. cegjegyz6kszlirn: ad6szam: statisztikai szlirnjele: bankszlirnlaszlirn: kepviseli: Tatrai Mikl6s vez6rigazgat6 mint cserepartner (a tovabbiakban: MNV Zrt.), masreszrlll JoavBum szn!etesi nev: Joav Blum k6pviseli a csatolt megbatajmazas ligan: Dr. Varga Balint ugyved, (9700 Szombatbely, K6szegi u. 19.) mint cserepartner (tovabbiakban Joav Blum) a tovabbiakban egytittesen: Felek 1. Felek r5gzitik, hogy az alabbi ingatjanok vonatkozasaban julius 30-an csereszerz6dest k5tottek (SZT-29079): A Magyar Allam kizar61agos tulajdom\ban all6 alabb tetelesen felsorolt ingatlanok: - 1. Sukor6 ktiltertilet, 032/3 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesu, 152 rn2 tertiletil ingatlan, vagyonkezel6: K5z1ekedesfejlesztesi Koordinaci6s K5zpont vez6rigazgat6 Magyar Allam!.MNV Zrt. CserenSrtfle~!>7.Y zson B: h) h~gyar}.!c!lllcti "'~l!l:."i;"".'d" 1.i"~l.l'l'lC"";; Jor:tao;ic:~,,~\ :.~ 1 ~c60?$?l JoavBlum Cserepartner helyett megbatajmazas alapjan dr. Varga Baint

14 - 2. Sukor6 killterillet, 024/1 hrsz alatt felvett, erdo miivelesi ag(!, 2,3373 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezelo: V ADEX Mez5fOidi Erd5- es Vadgazd!\lkod!\si Zrt Sukor6 killterillet, 022/5 hrsz alatt felvett, kivett parti say megnevezesii, 1,9580 ha teriiletii ingatan, vagyonkezel5: Kilzep-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 4. Sukor6 killterillet, hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 1,5413 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Kllzep-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 5. Sukor6 kiilterillet, 022/6 hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 4989 m2 teriiletii ingatan, vagyonkezela: Kozep-dunantUli Kllrnyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 6. Sukor6 killteriilet, hrsz alatt felvett, kivett parti Say megnevezesii, 8,0222 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Koz6jJ-dunantUli Kornyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag - 7. Sukor6 killterillet, 018/9 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesii, 5534 m2 terilletii ingatan, vagyonkezela: Kilzlekedesfejleszttlsi Koordinaci6s Kozpont - 8. Sukor6 killteriilet, 019/10 hrsz alatt felvett, erda miivelesi agu, 6215 m2 teriiletfi ingatlan, vagyonkezel5: V ADEX Mez6fOldi Erda- es Vadgazdalkod!\si Zrt. ~ Sukor6 killteriilet, 019/11 hrsz alatt felvett, erda miiveesi Rg(!, 3,5007 ha teriiletii (" - ingatan vagyonkezela: V ADEX MezofOldi Erda- es Vadgazdalkodasi Zrt. 10. Sukor6 killterillet, 019/12 hrsz alatt felvett, erda miivelesi agu, 4,9521 ha teriiletii ingatan, vagyonkezelo: V ADEX Mez6fOldi Erda- es Vadgazdalkod!\si Zrt Sukor6 killterillet, 019/19 tervezett hrsz alatt felvett, gyep, erda miivelesi 3gU ietve kivett totes megneveztlsii, 42,5414 ha teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Nemzeti Flildalapkezela Szervezet Sukor6 killterillet, 032/2 hrsz alatt felvett, kivett koparsag megnevezesii, 9 m2 terilletii ingatlan, vagyonkezela: Kozlekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kozpont Sukor6 killteriilet, hrsz alatt felvett, kivett koparsag megneveztlsii, 720 m2 teriiletii ingatlan, vagyonkezela: Kozlekedesfejlesztesi Koordinaci6s Kozpont Sukor6 killteriilet, 022/7 hrsz alatt felvett, kivett lit megnevezesii, 3321 m2 terillelil ingatlan, vagyonkezel5: K5zep-dunantUli K5rnyezetvedelmi es VlzUgyi gazgat6sag vezerigazgat6 Magyar AllamMNV Zrt. Cserepartner d!". ('.-;"i~j" ;t... o:t:!l:cl<!, M:J.!!).ir i\'~hjid; \:,,~)"::h. Fd,; /'.i<l~ j.!";\ 'H J~1gl<!/1;k,'!"" :..(. ~ : ','. 2 ~o~22if- Cserepartner helyett meghatalmazas alapjan dr. Varga Balint

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Adásvétellel vegyes csereszerződés

Adásvétellel vegyes csereszerződés Adásvétellel vegyes csereszerződés mely létrejött a felek között 2008. 12.10. napján kelt csereszerződés alapján, annak a 3825/1. hrsz-ú és a 0158/14 hrsz. ú.ingatlanra vonatkozó kiegészítéseként egyrészről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol (egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.)

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú együttműködési megállapodás

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs NVIREGYHAZA MEGVEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 4401 NvIREGYHAzA, KOSSU TH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 40: FAX: +36 42 524'541 E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@ NYI REGYHAZA.HU

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről #hiteladós neve (#hiteladós születési családi és utóneve, #hiteladós születési helye, #hiteladós születési ideje, #hiteladós anyja születési családi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele Készítette: Zelenyánszki Béla CSEVAK Zrt. vagyonnyilvántartási

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/109-1/2015/I Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, 10468 hrsz. alatti

Részletesebben

ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 2. számú Melléklet ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK Páty Község Önkormányzata és Kovács Bence János között kötend- Keretbiztosítéki Ingatlan Jelzálogszerz-dés elnevezés3 szerz-désre vonatkozóan I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL

MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL Mely létrejött egyrészről a CHEMARK Kft. székhely: 8182 Peremarton, Gyártelep cégjegyzékszám: 19-09-501862 adószám: 10593127-2-19 képviseli: Dr. Joó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 43. számú előterjesztés Egyszerű többség Zárt ülésen javasolt tárgyalni ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára Sorszám: Tárgy: Ingatlanértékesítés (Hajnal utca 2-4., 3714/l/C/4, 3714/1/D/l hisz.) Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Pénzügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

F E L L E B B E Z É S

F E L L E B B E Z É S Feladó: Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Cím: MVH Főváros és Pest Megyei Kirendeltség 1390 Budapest, Pf. 248. Támogatási kérelem azonosító száma: 2049781964 (Gomba Község

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére

Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére Készítette: Harmath Hajnalka jegyző Győrújbarát 3311/27 hrsz-ú ingatlan és az önkormányzat közötti csereszerződés kronológiája 1. A

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Határozott idejű ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés kollégiumi szolgáltatások igénybevételére

MEGÁLLAPODÁS. Határozott idejű ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés kollégiumi szolgáltatások igénybevételére 1 MEGÁLLAPODÁS Határozott idejű ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés kollégiumi szolgáltatások igénybevételére elnevezéssel kötött szerződés megszüntetéséről amely létrejött egyrészről a H-DORM-BUILD

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Előzmények

MEGÁLLAPODÁS. I. Előzmények MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Szajol Város Önkormányzata, mint tulajdonos továbbiakban: Önkormányzat képviseli: Szöllősi József, polgármester, székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. bankszámlaszáma:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE / 800 MAJ I 1. ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE TBrpv: Javaslat a Budapest, VI. keriilet Andrassy

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. amely létrejött egyrészről: Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan rer 7. Ikt. SZ.: IV. 323-103/2010 E16ad6: Gal Gabriella Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A Reconcept Turn - Around Property I. Ingatlanalap székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52 PSZÁF lajstromozási száma: 1221-14 adószáma: 18148044-2-42

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VAROFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-12/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

~...';';;'... ~... ~.,... F.~..,,~... ~ _x A'7J!ll----t4--K--/7j:}-~!Jd.:SZA.BVl-fAJIP 'C hf;0--fcu=-i-of57u 1 ~..,,,,

~...';';;'... ~... ~.,... F.~..,,~... ~ _x A'7J!ll----t4--K--/7j:}-~!Jd.:SZA.BVl<l_IA>-fAJIP 'C hf;0--fcu=-i-of57u 1 ~..,,,, U gyiratszam: Ugyintezo:... ':i/-q./.l:'s.l 19.~-::?:..... '7:!.!f!;!. C$.~P.4P!.. ~a$.e::f/!ifi::l.... I r! 'llt K_ :c:> 1f NIQ~ 1509001 UIL _(p/ 'lwto 2010 0 KT 1 8. Kotelezettsegvallalast elokeszito:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete ár- és belvíz által keletkezett károk enyhítésének szabályozására Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-317/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. ker. Soroksári Duna

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből.../2005. ( I. 28.) Kgy. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1.) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be Az alsóvárosi Mária szoborcsoport rekonstrukciójának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 350 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 9.Fpk.01-14-002152 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p66353

PÁLYÁZAT. Irányár: 350 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 9.Fpk.01-14-002152 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p66353 PÁLYÁZAT Ingatlan címe: Budapest, XI.ker. Hrsz.: 556/22., belterület, Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 4., Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 3. felülvizsgálat alatt, Az inga

Részletesebben