Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011."

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

2 TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet altalanos szabalyai II. Fejezet: A Szervezeti es Miik6desi Szabalyzat alapja, hatalya I. A birosag alapfto okirata, azonosito adatai, szama, kelte 2. Az SZMSZ hatalya, a birosagok adatai 3. A birosag jogi szemelyisege 4. A birosag kepviselete, alairasi jog Ill. Fejezet: A megye birosagainak munkaszervezete, a szervezeti egysegek iranyitasa, feli.igyeleti rendje IV. Fejezet: Az igazgatasi feladatk6r6k megosztasa az egyes vezet6k k6z6tt, a vezetes eszk6zei, a jelentesteteli k6telezettseg es a helyettesitesek rendje A megyei birosagon igazgatasi szintii vezetesi munkm vegez: A helyi (munkaugyi) birosagon vezet6i szintii igazgatasi munkm vegez: Az egyeb munkaszervezeti egyseg vezet6je 29 I.I.A megyei birosag eln6kenek hatask6rebe utalt igazgatasi feladatok A megyei birosag eln6khelyettesenek hatask6rebe utalt igazgatasi feladatok Kollegiumvezet6k Tanacseln6k6k A csoportvezet6 birok Helyi (munkaugyi) birosagok igazgatasa A helyi birosagi eln6k jogk6re A helyi (munkaugyi) birosag eln6kenek tovabbi feladatai A helyi birosag eln6kenek helyettesitese Az egyeb munkaszervezeti egyseg vezet6jenek feladatai 34 3.I.A BGH f6osztalyvezet6 feladatai A megyei birosag Igazgatasi f6osztalyvezet6jenek feladatai: A gondnoksagi es keszletgazdalkodasi osztalyvezet6 feladatai: A megyei birosag statisztikai csoportvezet6jenek feladatai: A megyei, helyi (munkailgyi) birosag kezel6 irodavezet6 feladata altalaban:

3 3.6.A megyei birosag gazdasagi, cs6d- es felszamolasi i.igyek kezel6irodai (lajstromok) ve: 3.7.Cegbirosag irodajanak irodavezet6je A megyei birosagi bi.intetes-vegrehajtasi iroda vezet6je ,Informatikai osztalyvezet6 igazgatasi feladatai: A vezetesi eszkozok Jelentesteteli kotelezettseg A birosagi vezet6k helyettesitesenek rendje 41 V. Fejezet: Az Iasz. hatalya ala tartozo dolgozok feladataira vonatkozo szabalyok42 VI. Fejezet: Az Iasz. hatalya ala tartozo, vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseggel erintett feladat-, es munkakorok, beosztasok 43 VII. Fejezet: A birosagok munkarendjenek altalanos szabalyai 44 VIII. Fejezet: A birosag vezet6inek i.igyfelfogadasi rendje 49 IX. Fejezet: A gazdalkodas egyes szabalyai 51 X. Fejezet: A biroi testi.iletekkel, egyesi.iletekkel es az erdekkepviseletekkel valo egyi.ittmiikodes szabalyai 56 3

4 1. Az SZMSZ ceija, jogszab:ilyi alapja I. Fejezet: Altahinos rendelkezesek Az SZMSZ celja Komarom-Esztergom megye bir6sagainak szervezetere es muk6desere vonatkoz6 legfontosabb szabalyok meghatarozasa. Rendeltetese, hogy ezen bir6sagok szervezeti strukturaja, ala-fole es mellerendeltsegi viszonyai, bels6 szervezeti egysegei es azok munkamegosztasa, munkafolyamatainak rendje, kiils6 kapcsolatai megfelel6 felteteleket teremtsenek az igazsagszolgaltatasi feladatok jogallami ellatasahoz, a bir6i fliggetlenseg elvenek ervenyesitesehez, az itelkezes egysegenek es id6szerusegenek biztositasahoz. A Szervezeti es Muk6desi Szabalyzat els6dleges jogforrasai a bir6sagok szervezeter61 es igazgatasar61 sz evi LXVI. t6rveny (a tovabbiakban: Bszi.), a birak jogallasar61 es javadalmazasar61 sz evi LXVII. t6rveny (a tovabbiakban: Bjj.), az igazsagiigyi alkalmazottak szolgaiati jogviszonyar61 sz evi LXVIII. torveny, (a tovabbiakban: lasz.), az OIT szabalyzatai, hatarozatai es ajanlasai, igy kii16n6sen a bir6sagok igazgatasar61 sz evi 9. szamu szabalyzat, a bir6sagok letszammal es szemelyi juttatassal val6 gazdalkodasar61 sz evi 4. sz. szabalyzat, a bir6sagok egyseges iratkezeleser61 sz evi 4. szamu szabalyzat, es bir6sagi iigyvitel szabalyair61 sz616 14/2002. (VilLI.) 1M rendelet. A Szervezeti es Muk6desi Szabalyzat az Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs (a tovabbiakban: On) j6vahagyasavallep hatalyba. A Szervezeti es Miik6desi Szabalyzat kiitelezoen elkeszitend6, es az OIT Hivatalanak megkiildend6 melleklete: a bir6sagok iigyelosztasi rendje (minden ev januar 31-ig) es a k6ltsegvetesi alapokmany (targyev majus 31-ig) 2. A bir6sagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet altalanos szabalyai A megyei bir6sagot az eln6k vezeti, aki felel az altala iranyitott bir6sagi szervezet jogszabalyoknak megfelel6 hatekony muk6deseert. A megyei bir6sag eln6ket palyazat alapjan az on nevezeti ki hat eves hatarozott id6tartamra. A megyei bir6sag eln6ke igazgatasi feliigyeletet gyakorol a megyei bir6sag teriileten muk6d6 helyi es munkaiigyi bir6sag (a tovabbiakban: helyi bir6sag) felett. A megyei bir6sag eln6ke az igazgatasi jogk6rebe tartoz6 egyes feladatait eln6khelyettesere vagy a bir6sag mas vezet6jere alland6 jelleggel, irasban atruhazhatja. Az igazgatasi munkaba a Bszi. 65. es 66. s-aiban foglaltaknak megfelel6en bevonhatja a kollegiumok vezet6it es mas bir6sagi vezet6ket. Az atruhazott hatask6rben eljar6 helyettesek es mas bir6sagi vezet6k az atruhazott hatask6riikben 6nall6anjogosultak es k6telesek eljarni. Az atruhazas joga ertelemszeriien a helyi bir6sag eln6ket is megilleti Az igazgatasi feladatok optimalis teljesiteset segitik a tervezes (munkaterv), rendszer miikodtetese, a tajekoztatas es az ellen6rzes formai, m6dszerei. az ertekezleti 4

5 A megyei birosag elnoke gyakorolja a Bszi. altai hataskorebe utalt munkaltatoi jogokat. A megyei biro sag elnoke a munkaltatoi jogokat a helyi birosagi birak tekinteteben a Bjj. 62. S (2) bekezdes b.l pontjaban foglaltak szerint - a biro ertekelesenek elrendelese, tovabba a statuszt erinto, a fegyelmi, a karteritesi felelosseg megallapitasara vonatkozo jogok, a birosagon kiviili munka vegzesenek engedelyezese, valamint a rendszeres is nem rendszeres szemelyi juttatasok kivetelevel- a helyi birosag elnokere a jelen SZMSZ hatalybalepesevel atruhazza. 5

6 II. Fejezet: A Szervezeti es Miikiidesi Szabalyzat alapja, hatalva 1. A birosag alapito okirata, azonosito adatai, szama, kelte A bir6sag alapitasar61 a Magyar Koztarsasag Alkotmanyar61 sz evi XX. Torveny (I) bekezdese, a bir6sagok szervezeter61 es igazgatasar61 sz evi LXVI. Torveny (tovabbiakban: Bszi.) (I) bekezdese sz61, az alapit6 okirat szama kelte: 2007.El.IV.A.58., szeptember 15. Az alapit6 okirat az allamhaztartasr61 sz evl XXXVIII. Torveny (tovabbiakban:aht), 88. g-a es az allamhaztartas mukodesi rendjer61 sz /2009. (XII. I 0.) Konn. Rendelet 10. g-a alapjan az alabbi azonosit6 adatokat tartalmazza: Neve: Roviditese: Szekhelye: Postacime: Postafi6k cime: cime: Angol elnevezese: Nemet elnevezese: Alapit6ja: Alapitas datuma: Felilgyeleti szerve: Felilgyeleti szerv cime: Jogallasa: Gazdalkodasi jogkore: EI6iranyzat feletti rendelkezesi jogosultsaga: Szamlavezet6: El6iranyzat -felhasznalasi Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag KEMB Tatabanya, Komaromi u Tatabanya, Komaromi u Tatabanya, Pf Court of Komarom-Esztergom County Landgericht Komitat Komarom-Esztergom a Magyar Koztarsasag OrszaggyUlese februar I. (1954. evi II. torveny) Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs 1055 Budapest, Szalay utca 16. Bszi (3) bek. alapjan: jogi szemely onall6an gazdalkod6 kincstari korbe tartoz6 koltsegvetesi szerv teljes jogkorrel rende1kez6 Magyar Allamkincstar keret szamlaszama: Kozponti beruhazasok el6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: Agazati azonosit6 szama: Szakagazat: Szakfeladat: Ad6igazgatasi azonosit6 szama: PIR torzsszam: Allamhaztartasi egyedi azonosit6: A megyei bir6sag az alapit6 altai rendelkezesere bocsatott vagyonnal, a vagyon kezelesebe kapott kincstari vagyonnal gazda1kodik, az Aht-ban es a kincstari vagyonnal val6 gazdalkodasr61 sz616jogszabalyokban foglaltak szerint. A bir6sag mukodesehez szilkseges koltsegvetesi el6iranyzatot a Magyar Koztarsasag koltsegveteser61 sz616 torveny VI. Bir6sagok fejezete tartalmazza. 6

7 A biro sag allami feladatkent ellatando alaptevekenysege: igazsagszolgaltatas, az Alkotmany 45. ~-nak (I) bekezdese szerint. A Bszi. 20. ~ (I) bekezdese szerint a megyei birosag a torvenyben meghatarozott ugyekben elsofokon jar el es masodfokon elbiralja a helyi birosagok hatarozatai ellen bejelentett fellebbezeseket, eljar a hataskorebe utalt egyeb ugyekben is. A birosag alaptevekenysege mellett kiegeszit6, illet61eg vallalkozasi tevekenyseget nem vegez. A Komarom-Esztergom Megyei Birosagot a megyei birosag elnoke vezeti, az Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs nevezi ki, palyazat titjan hat evre. Munkaltatoi jogokat felette az OIT Elnoke gyakorolja. A megyei biro sag alaptevekenysegebe, valamint az elnok felel6ssegebe tartoz6 feladatokat a jelen Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban megjelolt szervezeti egysegek vegzik. 2. Az SZMSZ hatalya, a birosagok adatai Az SZMSZ hatalya kiterjed a Komarom-Esztergom Megyei birosag illetekessegi tertileten miikod6 valamennyi birosagra, a bir6sagok biraira es igazsagligyi alkalmazottaira, az itelkezes szakmai es vegrehajtasi szervezeteire, tovabba az itelkezest segit6 es annak felteteleit biztosito munkaszervezeti egysegekre. A Komarom-Esztergom Megyei birosag tertileten mlikod6 helyi birosagok es a munkaligyi birosag adatai: (2008. oktober I-i allapot) Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag Elnok: Dr. Kantor Andras Richardne Elnokhelyettes: Dr. Csorba Zsolt Odon Szekhely: Tatabanya, Komaromi u. 4. Telefon: 34/ , fax: 34/ Komarom-Esztergom Megyei Birosag, mint Cegbirosag Vezet6: Dr. Nemethne dr. Lenti Livia csoportvezet6 biro Szekhely: Tatabimya, Komaromi u. 4. Telefon/fax: 34/ Tatabanyai Varosi Bir6sag Elnok: Pakozdine dr. Sass R6za Elnokhelyettes, megbizassal: Dr. Plesk6 Krisztina Szekhely: Tatabanya, El6d vezer tit 17. Telefon: 34/ , fax: 34/ Esztergomi Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Szabo Ferenc (2010. november 01. napjatol) Elnokhelyettes: dr. Macskovlcs Mariann (2010. november 01 napjat(1). Szekhely: Esztergom, Szechenyi ter 22. Telefon: 33/ , Fax: 33/ Komaromi Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Hevesi Zoltan Szekhely: Komarom, Beothy Zs. u

8 Telefon/fax: 34/ Tatai Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Band Ferenc Szekhely: Tata, Agostyani u Telefon/fax.34/ Tatabanyai Munkaiigyi Bir6sag Elnok: Dr. Biikkosi Klara Szekhely: Tatabanya, ElM vezer lit 17. Telefon: 34/ , fax: 34/ A birosag jogi szemeiyisege A megyei bir6sag jogi szemelyiseggel felruhazott, eves koltsegvetes alapjan ona1l6an gazdalkod6 koltsegvetesi szerv. A helyi bir6sag nem jogi szemely. A helyi bir6sagok a megyei bir6sag szervezeti egysegei, amelyek a megyei bir6sag elnoke, mint ona1l6an gazdalkod6 koltsegvetesi szerv vezet6je altai meghatarozott koltsegvetesi keretek kozott es hataskorrel gazdalkodnak. A megyei bir6sag az eves koltsegveteseben meghatarozott keretek kozott es korben gazdalkodik, polgari jogi jogokat szerezhet, es kotelezettsegeket vallalhat. 4. A birosag kepviselete, alliirasi jog A megyei bir6sag kepviseletet teljes jogkorrel a megyei bir6sag elnoke l<itjael. A megyei bir6sag jogi kepviseletet a peres es nem peres eljarasokban az on Hivatala (a tovabbiakban: Hivatal), Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak 25. S g) pontja alapjan ell<ithatja a megyei bir6sag elnokenek meghatalmazasa alapjan. A megyei bir6sag elnoke helyettesitesenek rendjet jelen SZMSZ IV. fejezete tartalmazza. A megyei bir6sag elnokenek kepviseleti jogkore kiterjed az alairasi jogra, a cegalairasi nyilatkozat szerint. A megyei bir6sag alkalmazottainak reszleges kepviseleti, alairasi, kotelezettsegvallalasi, utalvanyozasi, szakmai teljesitesigazolasi, ellenjegyzesi es ervenyesitesi jogkort gyakorolhatnak, a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat mellekleteiben, a gazdalkodasra vonatkoz6 szabalyzatokban foglalt feltetelek mellett a megyei bir6sag elnokenek megbizasa alapjan. 8

9 III. Fejezct: A megyc birosagainak munkaszervezetc, a szervezeti cgysegek iranyitasa, feliigyeleti rendie A Komarom-Esztergom Megyei Birosagokon miikiidnck: AI Az itelkezesi tevekenyseg szakrnai es vegrehajtasi szervezeti egysegei. A bir6i testuletek. BI Az itelkezesi tevekenyseget segito munkaszervezeti egysegek. CI Az itelkezesi tevekenyseg felteteleit biztosito munkaszervezeti egysegek. AI Az itelkezesi tevekenyseg szakrnai es vegrehajtasi szcrvezeti egysegei. A birth testiiletek. A Komarom-Esztergom Megyei Birosag a magyar igazsagszolgaltatas resze. A megyei birosagon tanacsok, csoportok valamint bunteto es 6sszevontan polgari es gazdasagi, valamint k6zigazgatasi (civilisztikai) szakrnai kollegiumok miik6dnek. A megyei birosag a t6rvenyben meghatarozott ugyekben elsofokon jar el, es masodfokon elbiralja a helyi birosagok hatarozatai ellen bejelentett fellebbezeseket. A helyi birosagok elsofokon jilmak el. A Tatabanyai Munkaiigyi Birosag els6fokon jar el a munkaviszonybol es a munkaviszony jellegii jogviszonybol szarmazo perekben, valamint a t6rveny altai hatask6rebe utall egyeb ugyekben. A birosag iteleteit es az eljarasi t6rvenyekben meghatarozott egyeb hatarozatat a Magyar K6ztarsasag neve ben hozza, es a birosagi hatarozatok vegrehajtasat a biro sag rendeli el. al A megyei birosagon miikodii tanacsok, csoportok A megyei birosag vagy egyes birokent vagy tanacsban jar el. A Komarom-Esztergom Megyei Birosagon az itelkezesi tevekenyseget els6fokon: Biintet6, polgari, gazdasagi es k6zigazgatasi, masodfokon buntet6, polgari, gazdasagi tanacsok latjak el. Az itelkezesben a t6rveny altai meghatarozott ugyekben es modon Uln6k6k is reszt vesznek. Az uln6knek az itelkezesben a hivatasos biroval azonos jogai es k6telezettsegei vannak. Egyes birokent es tanacseln6kkent csak hivatasos biro jarhat el. A biroi tanacsokon az egyes birokent eljaro birot is erteni kell. Az egyes tanacsokat a tanacseln6knek kinevezett, vagy ezzel a feladattal megbizott biro vezeti es szervezi annak tevekenyseget. A tanacseln6k6k igazgatasi tevekenyseget a megyei biro sag eln6ke iranyitja es ellen6rzi, szakmai munkajat a szakagi kollegiumvezet6k iranyitjak es ellen6rzik a meghatarozott ugyelosztasi rend szerint. Az iigyelosztasi rend tartalmazza, hogy az adott birosagon mil yen 6sszetetelii es szamu tanacsok miikodnek, a birak, illetve a tanacsok melyik ugycsoportba tartozo iigyeket intezik, akadalyoztatasuk eseten ki jar el helyettiik, az ugyek elosztasara (szignalasara) melyik birosagi vezet6 jogosult, tovabba, hogy az ugyek elosztasa milyen modon t6rtenik. Az iigyelosztasi rendnek a targyalasi tevekenyseget folytato birosagi vezet6k altai targyalt iigyek k6ret es az ezekre vonatkozo elosztasi modot is tartalmaznia kell. Egyes birokent vagy tanacsot vezet6 birokent eljarhat a megyei birosag eln6ke, eln6khelyettese es kollegiumvezet6je is, tanacseln6kkent az ezzel a feladattal a megyei birosag eln6ke altai megbizott biro is. Az iigyelosztasi rend kialakitasanal figyelembe kell venni az iigyek jelent6seget, munka igenyesseget, az iigyerkezes statisztikai adatait, annak erdekeben, hogy lehet61eg az aranyos munkateher megvalosuljon. 9

10 Az Ugyelosztasi rendet az erintettekkel haladektalanul ismertetni kell es az adott bir6sagon a felek altai is hozzaferhet6 helyen ki kell ftiggeszteni. Az Ugyelosztasi rendt61 csak az eljarasi torvenyekben szabalyozott esetekben, illet61eg igazgatasi uton a bir6sag miikodeset erint6 fontos okb61lehet elterni. Komarom-Esztergom megyei bir6sagokon bir6sagi csoportok csak a megyei bir6sagon miikodnek. Csoportok: Biintetes-vegrehajtlisi csoport A Biintetes-vegrehajtasi csoport ellatja a buntetes-vegrehajtasaval osszefiigg6 torvenyi feladatokat, iigyel a vegrehajtas torvenyessegere, az ertesit6k kiallitasimak es egyeb intezkedeseknek az id6szeriisegere, stb. A biintetes-vegrehajtasi csoportba beosztott tisztvise16k1irnokok az iigyelosztasi rend szerint ide beosztott by. bir6 iranyitasa alatt miikodnek. A biintetes-vegrehajtasi csoport kezel6irodakent is miikodik, elen irodavezet6 all. Az iroda intezi az Ugyek iktatasat, a jogszabalyi rendelkezesek szerint intezi a hatarozatok vegrehajtasat, iktatja es kezeli az iigyiratokat, ellatja a buntetes-vegrehajtasi bir6 melletti leirasi es jegyz6konyv vezetesi teend6ket. A by. bir6 szakmai iranyitasat a megyei bir6sag szakelnokhelyettese latja el. Cegbirosagi csoport A cegbir6sagi csoport a cegeljarasra vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott feladatokat latja el. A cegbirosagi csoportba iigyelosztasi rend szerint beosztott birok, cegbirokent es itelkez6 birokent is miikodnek, a hozzajuk beosztott irnokok, tisztvisel6k az ezzel kapcsolatos teend6t is ellatjak, ezen kiviil az itt miikod6 cegszerkeszt6k feladatkoret igazsagiigyi iigyintez6 is ellathatja. A Cegbirosagi csoport kezel6irodakent is miikodik, den irodavezet6 all. Az iroda vegzi az elektronikus cegalairas hatalyba Iepese kapcsan ra harul6 feladatokat. A Cegbirosagot a palyazat utjan a megyei birosag elnoke altai hatarozott id6re kinevezett cegbirosagi csoportvezet6 biro vezeti, szakmai iranyitasat a szakkollegium vezet6 latja el. Csiid- es felszamohisi csoport A cs6d- es felszamolasi csoport ellatja a jogszabalyok szerint a cs6d- es felszamolasi peren kivuli iigyek intezeset, intezik a kifogasok es hitelez6i igenyek elbiralasat, a cs6deljarasi peren kiviili Ugyeket, a vagyonrendezesi peren kiviili, az adossag rendezesi peren kivtili iigyeket. A cs6d- es felszamolasi Ugyszakba az iigyelosztasi rend szerint beosztott birok, es az 6ket segit6 igazsagiigyi Ugyintez6k, tisztvisel6k, irnokok miikodnek. A cs6d- es felszamolasi Ugyszakba beosztott bir6k mellett dolgozo tisztvisel6k1irnokok ellatjak a leirasi es hatarozat kiadasi teend6ket a birok itelkezesi tevekenysegere kiterjed6en is, a cs6d- es felszamolasi csoportban beosztott igazsagiigyi iigyintez6 is miikodik. A csoport szakmai iranyftasat es ellen6rzeset a szakkollegium vezet6je latja el. Peren kiviili iigyeket intezii csoport A megyei birosag hataskorebe tartozo peren kivuli iigyeket els6- es masodfokon birok, tanacsok, es a megyei birosaghoz beosztott titkarok intezik az iigyelosztasi rend szerint. Az altaluk hozott hatarozatok leirasi munkait es kiadasat a csoportba beosztott leirok vegzik. Szakmai iranyitasukat a szakkollegium vezet6 latja el. 10

11 b/a helyi birosagokon miikijdo biroi tanacsok A helyi bir6sagokon elsofokon eljar6 blinteto, polgari, gazdasagi, szabalysertesi, nyomozasi peres es nemperes ligyszakban az ligyelosztasi rend szerint beosztott bir6k, titkarok miik6dnek. A bir6k egyes bir6kent vagy tanacsban jarnak el, az itelkezesben a Wrveny altai meghatarozott ligyekben es m6don liln6k6k is reszt vesznek. Az liln6knek az itelkezesben a hivatasos bir6val azonos jogai es k6telezettsegei vannak. Egyes bir6kent vagy tanacsvezeto bir6kent csak hivatasos bir6 jarhat el. Komarom-Esztergom megyeben helyi bir6sagi szinten bir6sagi csoportok nem miik6dnek, a nagyobb bir6sagokon (Tatabanyai Varosi Bir6sagon es az Esztergomi Varosi Bir6sagon) szakeln6khelyettes miik6dik k6zre az azonos szakiigban itelkezo biriik szakmai feladatainak, a jogalkalmazas egysegenek biztositiisa k6reben. A helyi bir6sag eln6ke k6teles a vezetese alatt iill6 bir6siigok itelkezeset folyamatosan figyelemmel kiserni. Ha a helyi bir6sag bir6i taniicsa, illetoleg egyes biriija valamely elvi kerdesben jogeros hatarozatot hozott k6teles az elvi jelentosegii hatarozatot a bir6sag eln6kenek bemutatni. Ha a bir6sag eln6ke a bir6siig altai hozott hatiirozatb61, a bir6sag altai elintezett ligybol a bir6sagokon lefolytatott vizsgiilat alkalmaval, vagy miis m6don arr6l szerzett tudomiist, hogy a vezetese alatt all6 bir6siigniil elvi kerdesben ellentetes gyakorlat alakult ki vagy ellentetes elvi alapokon nyugv6 jogeros hatarozatokat hoztak, errol k6teles a megyei bir6sag eln6ket a hatiirozatok, illetoleg az egyeb iratok felterjesztesevel tajekoztatni. c/ Europai jogi szaktanacsadok Az europai jogi szaktanacsadok a megyei bir6siig eln6ke altai kijel61t bir6k, akik tevekenysegliket bir6i munkajuk mellett vegzik. Alapveto feladatuk az Eur6pai Jog alkalmaziisanak elmeleti es gyakorlati kerdeseiben, illetoleg az EK szerzodesek, rendeletek, iriinyelvek hatalyahoz kapcsol6d6, valamint az elozetes d6nteshozatali eljariist erint6 barmely kerdesben jogi tanacsadiis, segitsegnyujtiis a birak es igazsiigligyi alkalmazottak reszere. Nem feladata az europai jogi szaktanacsadoknak feladatuk ellatasa soran a k6z6ssegi jogot ertelmezni. Az europai jogi szaktamicsad6t feladatk6reben hivatalos jelleggel senki nem helyettesitheti. Tevekenysegiik feliigyeletet a megyei bir6sag eln6ke latja el. A bir6siig vezetoje az europai jogi szaktamicsadot a K6z6ssegi Jog alkalmaziisiival kapcsolatos feladatok mellett egyeb, altaia sziiksegesnek itelt specialis tevekenyseg el1<itiisavalis megbizhatja. Az europai jogi szaktanacsado oktatasi tevekenyseget szakteriiletevel kapcsolatosan vegezhet. K6zremiik6dik a bir6siigi fogalmaz6k oktatiisiiban es figyelemmel kiseri az Eur6pai Bir6siig relevans iteleteit, kapcsolatot tart az un. "d6ntes-figyelo" csoporttal, toviibbitja a kiemelt fontossiigunak itelt d6ntesek magyar nyelvii 6sszefoglaliisiit. A biroi testiiletek A bir6sag igazgatiisiiban az aliibbi bir6i testliletek miik6dnek k6zre: - megyei bir6sagi 6sszbir6i ertekezlet - szakmai kollegiumok - megyei bir6siig bir6i taniicsa Osszbiroi ertekczlet II

12 Az 6sszbir6i ertekezlet resztvevoi a megye tertileten muk6do bir6sagokra beosztott binik. Az 6sszbir6i ertekezlet feladata: - ktild6ttek valasztasa az OlT -tagok megvalasztasahoz, - az OIT kinevezesi hatask6rebe tartoz6 bir6sagi vezet6k palyazatara veiemeny nyilvanitas, - bir6i tanacs a fegyelmi bir6sag tagjainak megvalasztasa, felmentese. Az 6sszbir6i ertekezletet a megyei bir6sag eln6ke hivja 6ssze. Az 6sszbir6i ertekezletet 6ssze kell hivni, ha azt a birak 1/3-a, a bir6i tanacs, illet6leg az OIT kezdemenyezi. Az 6sszbir6i ertekezlet akkor hatarozatkepes, ha azon a birak t6bb, mint a fele reszt vesz, hatarozatait titkos szavazassal, szavazatwbbseggel hozza. A birak 2/3-anak szavazata sztikseges az OlT -tag valaszt6 ktild6ttek megvalasztasahoz, az OIT altai kinevezett vezet6k felmentesenek kezdemenyezesehez, a bir6i tanacs tagjainak megvalasztasahoz es felmentesehez. A kollegiumok A kollegium a meghatarozott tigyszakba beosztott hivatasos birak testtilete, amelyet a kollegiumvezet6 vezet. A kollegium tagjai a megyei bir6sag birai, illetoleg az altaluk a megye tertileten muk6d6 helyi bir6sagok birai k6ztil hat eyre valasztott birak. A Komarom-Esztergom Megyei Bir6sagon Btintet6 valamint 6sszevont Polgari- Gazdasagi-K6zigazgatasi Kollegium muk6dik, mgk6destiket a kollegiumvezet6k altai elkeszitett tigyrend szabalyozza. A kollegiumtigyrendje a bir6sag szervezeti es muk6desi szabalyzataval nem lehet ellentetes, azt a megyei bir6sag eln6ke allapitja meg. A kollegiumok tigyrendjenek tartalmaznia kell kti16n6sen a kollegium muk6desenek rendjet, a kollegiumi allasfoglalasok, hatarozatok, velemenyezesek meghozatalanak a rendjet, a szakmai, igazgatasi es szemelyi kerdesekben Wrten6 szavazas szabalyait. A kollegiumok a jogszabalyok szerinti feladataikat eves munkaterv alapjan vegzik, anlely tartalmazza a kollegiumi tilesek id6pontjat, helyet, targyat, hataridejet, a kollegiumi vizsgalatok targyat, hataridejet, felel6seit. A kollegiumokat kollegiumvezet6k vezetik es szervezik meg a munkajat, ellatja az SZMSZ szerint hatask6rebe utalt igazgatasi feladatokat, elkeszitik a szakag szerinti tigyelosztasi rendet, amit a bir6i tanacs es a kollegiumok vejemenye alapjan a bir6sag elniike hataroz meg legkes6bb a targyevet megel6z6 ev december 10. napjaig. A kollegiumvezet6t hat eyre az OIT nevezi ki palyazat alapjan, a kollegiumvezet6i palyazatr61 a megyei 6sszbir6i ertekezlet es az adott szakkollegium velemenyt nyilvimit, a kinevez6 OlT beszerzi a megyei bir6sag eln6kenek javaslatat. A megyei bir6sag kollegiumanak vezetoje tagjai a Gy6ri ftei6tabla azonos kollegiumanak. A kollegiumok a Bszi. 90. S e. pontjaiban foglaltak alapjan javaslatot tesznek a helyi bir6sagra beosztas kivetelevel a bir6i beosztasra, reszt vesznek a birak szakmai tevekenysegenek ertekeleseben, velemenyezik az tigyelosztasi tervet, javaslatot tesznek a kollegiumvezet6 es a tanacselniik kinevezesere es ellatjak a Wrveny altai meghatarozott egyeb feladatokat. A kollegiumok az egyseges itelkezesi gyakorlat biztositasa erdekeben elemzik a bir6sagok gyakorlatat, es veiemenyt nyilvanitanak a vitas jogalkalmazasi kerdesekben. A megyei bir6sag kollegiuma sztikseg eseten javasolja a Legfels6bb Bir6sag, illet6leg a Gy6ri fte16tabla kollegiumvezet6jenek jogegysegi eljaras kezdemenyezeset. 12

13 A kolh~giumvezetok igazgatasi tevekenyseget a megyei birosag elnoke, illetoleg szakelniikhelyettese iranyitja es ellenorzi. A kollegium vezetoje a birosagi jogalkalmazas egysegenek biztositasa erdekeben kiiteles a vezetese alatt allo birosagok szakmai munkajat, itelkezeset folyamatosan figyelemmel kiserni, a birosagokon lefolytatott vizsgalat alkalmaval, vagy mas mod on tudomasara jutott elvi kerdesbeni ellentetes gyakorlatrol vagy ellentetes elvi alapokon nyugv6 jogeros hatarozatrol kiiteles magasabb szintii bir6sag elniiket tajekoztatni. A megyei bir6sag elniike a kollegiumok kiizremiikiidesevel feliigyeletet gyakorol a megye itelkezesi gyakorlatanak egysegessege es szakmai szinvonalanak megtartasa felett, ennek erdekeben vizsgalatokat kezdemenyezhet, javaslattal elhet a kollegiumi iiles napirendjet illetoen, felel a birok szakmai felkesziteseert, az itejkezesi munka szakmai szinvonalaert. A kollegiumvezeto meghivja megyei birosag kollegiumi iileseire a Legfelsobb Birosag, illetoleg a Gyori Itelotabla szakkollegiumanak vezetojet. Biroi Tanacs A biroi tanacs velemenyt nyilvanit a bir6 kinevezese, beosztasa, felmentese, kirendelese, athelyezese l<irgyaban, a megyei birosag elniikenek kinevezesi jogkorebe tartozo vezetok palyazatar61. Javaslatot tesz a bir6sag eves k5ltsegvetesi tervere, a jovahagyott koltsegvetes felhasznalasara. Velemenyezi a birosag szervezeti es miikodesi szabalyzatat es iigyelosztasi tervet. A bir6i tanacs tagjait es p6ttagjait az osszbiroi ertekezlet hat eyre valasztja. A megyei birosagon a bir6i tanacsnak het tagja es ot p6ttagja van. A bir6i tanacs elnoket es elnokhelyetteset tagjai koziil valasztja. A bir6i tanacs akkor hatarozatkepes, ha iilesen tagjainak tobb, mint a 2/3-a reszt vesz, donteseit szavazat t5bbseggel hozza, szavazat-egyenloseg eseten az elnok szavazata dont. A biroi tanacs iiiesei a birak szamara nyilvanosak, azon a birosag elnoke allando meghivottkent vesz reszt. Miikodeset iigyrend szabalyozza. BI Az itelkezesi tevekenyseget segito munkaszervezeti ai Igazgatasi Fosztaly, elnoki iroda bl kezeloirodak c/leiro irodak dl vegrehajto iroda el statisztikus fl sajtoreferens egysegek ai Az Igazgatasi Fosztaly, elnoki iroda Az Igazgatasi F60sztaly a megyei birosagon a megyei birosag elnoke igazgatasi tevekenyseget segiti. ElIatja a megyei birosag elniikenek munkaltatoi jogkorebe tartozo birosagi vezet6k kinevezesevel, felmentesevel, berezesevel, ertekelesevel, elomenetelevel, a birak, titkarok, fogalmazok, igazsagiigyi iigyintez6k, vegrehajtasi iigyintez6k feletti munkaltat6i jogkiiriikbol a helyi birosagi elniikiikre at nem ruhazott munkaltatoi jogkiirokkel, a megyei birosaghoz beosztott nem jogvegzett munkavallalok feletti igazgatasi (vezetesi, iranyitasi, ellen6rzesi) feladatokat, amelyeket a megyei birosag elnoke feladatkent meghataroz. 13

14 Az Igazgatlisi f60sztaly elen k6zvetlenill a megyei bir6sag eln6ke ala rendelt osztlilyvezet6 all. A f6osztaiyvezet6t a megyei bir6sag eln6ke paiyazat kiirasat kiivet6en hatarozatlan id6re nevezi ki, feladatk6rebe tartozik az elniik igazgatasi tevekenysegenek segitese, a diintesek el6keszitese, a szemelyzeti-munkailgyi feladatok eliikeszitese, vegrehajtasa, az einiik altai elrendelt ellen6rzesek lebonyolitasa, az einiiki iroda vezetese, a bilntet6 es civiiisztikai ilgyszakba beosztott imokok, tisztvisel6k, igazsagilgyi ilgyintez6k munkajanak iranyitasa. A megyei bir6sagi kezei6, leir6 es vegrehajt6i irodakba beosztott imokok, tisztvisei6k, igazsagilgyi ilgyintez6k tevekenyseget, helyettesitesi rendjet az Igazgatasi foosztalyvezet6 hatarozza meg, a bir6kkal, bir6i tanacsokkal, csoportokkal es a szakkolhlgiumok vezet6ivel torten6 egyeztetest k6vet6en, ugyanez vonatkozik a helyettesitesre es tul6ra eirendelesere, az atmeneti vagy id6szakos letszarn-atcsoportositasokra. A megyei bir6sagon az igazgatasi f6osztalyvezet6 iranyitja az eln6ki iroda tevekenyseget. A helyi bir6sagokon az eln6k igazgatasi tevekenyseget az elniiki iroda segiti, amelynek elen irodavezet6 all. Az eln6ki iroda feladatait az ide beosztott irnokok, tisztvisei6k, igazsagilgyi ilgyintez6k vegzik. Az elniiki iroda a BOSZ-szerint ellatja a megyei bir6sag einiike, elniikhelyettese melletti iratkezelest, az igazgatasi, munkaitat6i tevekenyseggel iisszeftigg6 leirasi, irattarozasi, kiadasi munkakat, az eln6k/elniikhelyettes itelkezesi tevekenysegevel iisszeftigg6 leirasi, jegyz6kiinyvvezetesi, kiadasi munkakat.. Gondoskodik a kil16nb6z6 jogszabalyokban el6irt nyilvantartasok vezeteser61, azok gondozasar6i, vezeti a szemelyzeti nyilvantartast, ellatja a ber- es Ietszamgazdalkodas igazgatasi feladatait, a munkaszervezes, munkarend, munkafegyelem ellen6rzeset. Figyelemmel kiseri az eln6ki iroda feladatait erint6 jogszabalyokat. Intezi az illn6k6k behivasat, a tevekenysegilkkel kapcsolatos adminisztraci6t. EI6kesziti a szemelyzeti es egyeb d6nteseket. Szervezi a BOSZ, a polgari vedeimi es munkavedeimi oktatast. Kiizremuk6dik a rendezvenyek szervezeseben. Ellatja a birak es egyeb bir6sagi doigoz6k k6zponti es helyi oktatasaval kapcsolatos ilgyintezest, gondoskodik a kil16nboz6 rendezvenyeken val6 reszveteltikr61. Gondoskodik a szemely- es anyagszallitasi igenyek iisszegyujteser61 es tovabbitasar61 a gondnoksagi osztalyvezet6 fele. Gondoskodik a szabadsagolasokkal kapcsolatos teend6kr61. Ell:itja a vagyonnyilatkozatok tetelevel, kezelesevei, az adatok vedeimevel kapcsolatos feladatokat. Ellatja a titkos ilgyintezessel iisszeftigg6 feladatokat. Elvegzi az elniik altai elrendelt igazgatasi- es munkaitat6i jogkiiril ellen6rzeseket. Gondoskodik a jelenleti ivek vezeteser61 es tovabbitasar61 a BGH fele. FigyeIemmei kiseri az elrendelt tui6rakat es helyettesiteseket, az eltavozasi nyilvantartasokat, a tavoljeteket, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvantartasokat. A megyei bir6sagon gondoskodik a bir6i, igazsagilgyi alkaimazotti igazolvanyok kiallitasar61, az ezekkel kapcsolatos ilgyintezesr61. Gondoskodik az OlT, illet6ieg Hivatala fele a hatarid6s feladatok eivegzeser6i, jelentesek elkilldeser61. Gondoskodik a megyei einiik, illetve az OIT Hivataia altai ei6irt jelentesekr61, a hatarid6k betartasar61. Kiizremukiidik a kti16nbiiz6 ilgyviteli vizsgaiatok Iefolytatasaban. 14

15 Ell<itja a szakktinyv es foly6irat rendeleseket, beszerzeseket, ellmja a sajt6figyelessel kapcsolatos feladatokat. KtizremUktidik az tisszbir6i ertekezletek, vezet6i es egyeb operativ ertekezletek tisszehivasaban, e16kesziteseben. Gondoskodik az ugyelet, keszenletek megszervezeser61. Gondoskodik a megyei bir6sag szabaiyzatainak aktualizaiasar61. A helyi bir6sagi elntiki irodak - kiveve a szekhelyi es munkaugyi bir6sagot - penzkezelesi kifizetesi feladatokat is ellatnak. Helyi (munkatigyi) bir6sagon az elntik mellett miiktid6 elntiki iroda vezet6jenek feladatktirere a fentiek ertelemszeruen alkalmazand6k. bl A kezeliiirodak A kezel6irodak (lajstromok) a megyei es a helyi bir6sagon egyarant miiktidnek. A keze16irodakat irodavezet6k iranyitjak. Irodavezet6kent igazsagugyi ugyintez6k is beoszthat6k az egyes kezel6irodak vezetesere. A helyi (munkaugyi) birosagokon ertelemszeriien buntet6, polgari es gazdasagi ugyek peres es nemperes keze16irodaja miiktidik, valamint nyomozasi bir6i ugyek keze16irodaja, az tinall6 bir6sagi vegrehajt6khoz tartoz6 vegrehajtasi tigyek keze16irodaja, valamint az elmefeltigyelettel kapcsolatos peren kivuli ugyek kezel6irodaja vegzi az ugyek iktatasat, lajstromozasat, nyilvantartasat, az ugyek Madasat (megkuldeset) az ezzel kapcsolatos nyilvantart6 ktinyvek vezeteset, a jogszamlyoknak, illet61eg az elntiki utasitasnak megfelel6en, kezi- es elektronikus m6don ellmjak az egyes adatszolgaltatasi feladatokat ( B-lapok megktildese,stb.), ellatja az ugyfelfogadassal kapcsolatos teend6ket. Miiktidesuket a BUSZ szabalyozza. A kezel6irodakba beosztott imokok, tisztvise16k, illet61eg igazsagtigyi ugyintez6k a rajuk vonatkoz6 jogszabalyok, illet61eg munkaktiri leirasuk szerint vegzik tevekenyseguket. A megyei birosagon bunteto, polgari es gazdasagi peres es nemperes ugyek kezel6irodaja, a csod- es felszamolasi ugyek, egyesuletek, alapitvanyok es tarsadalmi szervezetek keze16irodaja miiktidik, valamint a cegbir6sag irodaja, a buntetes-vegrehajtasi csoport irodaja es a megyei bir6sagi vegrehajt6i iroda keze16irodakent is miiktidik. A polgari es gazdasagi ugyek keze16irodaja a ktizigazgatasi peres es nemperes tigyek kezeleset is ellmja. A buntetii peres, nemperes iigyek kezeliiirodajaban, megyei bir6sagi lajstromban az els6- es masodfoku peres es nemperes iigyeket lajstromozzak a BUSZ szerint. A polgari es gazdasagi iigyek kezeliiirodajaban a polgari es gazdasagi peres es nemperes, els6- es masodfoku, valamint a ktizigazgatasi peres es nemperes ugyeket lajstromozzak a BUSZ szerint. A gazdasagi els6- es masodfoku peres ugyek megyei lajstromaban a gazdasagi els6- es masodfoku nemperes ugyeket is lajstromozzak a BUSZ szerint. A peren kivuli kezel6irodakent a "Tarsadalmi szervezetek kezeliiirodaja" nyilvantartja az egyestileteket, alapitvanyokat es tarsadalmi szervezeteket, vezeti az erre vonatkoz6 szamit6gepes nyilvantartast, eleget tesz az ezzel kapcsolat6s adatszolgaltatasnak. Kezeli az egyesuletek, alapitvanyok es tarsadalmi szervezetek megszunesevel, m6dositasaval kapcsolatos nemperes ugyeket. 15

16 Vezeti az altalanos meghatalmazasok jegyzeket. Gondoskodik a jogtanacsosi igazolvanyok kiallitasar61, nyilvantartasar61. Ellatja a megyei bir6sag altai 6rziitt kiizjegyz6i okiratok tarolasi es tigyviteli feladatait. A csiid- es felszamoll\si iigyek kezeliiirodaja lktatja es nyilvantartja: a felszamolasi perenkivtili tigyeket (Fpk.lajstrom) a kifogasok es hitelez6i igenyeket (Fpk.h.lajstrom) a csodeljarasi peren kivtili tigyeket (Cspk.lajstrom) a vagyonrendezesi perenkivtili tigyeket (Vpk.lajstrom) az ad6ssagrendezesi peren kivtili tigyeket (Apk.lajstrom) A megyei birosag cegirodaja, mint kezeliiiroda reljesiti a cegtigyekkel kapcsolatos jogszabalyokban meghatarozott feladatokat, vegzi az elektronikus cegalairas hatalybalepese kapcsan ra harul6 feladatokat. A biintetes-vegrehajtasi csoport irodaja, mint kezeliiiroda lntezi a hatarozatok vegrehajtasat, a jogszabalyi rendelkezesek szerint kezeli az ezzel kapcsolatos tigyiratokat, ellatja a btintetes-vegrehajtasi hatarozatok leinisaval, kiadasaval kapcsolatos teend6ket, valamint a jegyz6kiinyvek vezetesevel kapcsolatos munkat. c/ Leiro irodak A helyi es megyei bir6sagon a leirasi, kiadasi munkakat a bir6i tamicsok melle beosztott irnokok, tisztvisel6k, igazsagtigyi tigyintez6k vegzik, a rajuk vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok es munkakiiri leirasok szerint. A Cegbir6sagon a leirasi, kiadasi es cegszerkeszt6i munkakat az ide beosztott irnokok, tisztvise16k, illet61eg igazsagtigyi tigyintez6k vegzik. A cs6d- es felszamolasi csoportba tartoz6 bir6k mellett dolgoz6 irnokok, tisztvisel6k, igazsagtigyi tigyintez6k vegzik a leirasi es kiadasi munkakat. A megyei bir6sagi titkarok melletti leirasi, kiadasi munkalatokat tisztvisel6k, illet61eg igazsagtigyi tigyintez6k vegzik. az ide beosztott irnokok, A bir6k, bir6i tanacsok vezet6i, a csoportvezet6 birak a hozzajuk beosztott leir6k, irnokok, tisztvisel6k, illetve igazsagtigyi tigyintez6k kiizvetlen felettesei, feltigyelik a szakmai munkajukat, a munkarend es munkafegyelem betartasat. Hozzajarulnak a szabadsagok kiadasahoz, a munkahelyr61 munkaid6ben torten6 eltavozashoz, kiizremiikiidnek a beosztott munkajanak ertekeleseben, javaslatot tesznek a soronkivtili el6bbresorolasra, a munkavegzes szinvonalahoz kapcsol6d6 illetmenyeme!esre, jutalmazasra, szocialis juttatasokban val6 reszesitesre. A megyei birosagi kezelii, leiro es vegrehajtoi irodakba beosztott irnokok, tisztviseliik, igazsagiigyi iigyintezok tevekenysegh, helyettesitesi rendjh a polgari, gazdasagi es biintetii kezelii/leiro irodaba beosztott csoport/irodavezetiik az 19azgatasi foosztalyvezet6 iranyitasaval szervezik, koordinaljak a bir6kkal, bir6i tanacsokkal, csoportvezet6 bir6kkal torten6 egyeztetest kiivet6en. 16

17 dl a vegrehajto iroda Az iroda vezeteset a vegrehajtlisi csoportvezetii es csoportvezetii-helyettes ininyitjak. A megyei bir6sagi vegrehajt6 iroda kezel6- es leir6 irodakent is miikiidik, az iktatasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi, leirasi es kiadasi tevekenyseget irnokok, tisztvise16k segitik. A vegrehajt6 iroda csoportvezet6je gondoskodik a vosz szabalyainak betartasar61, az iratok irattarozasar61, selejtezeser61. Tavollete eseten a csoportvezctii-helyettes helyettesiti. Szakmai tevekenyseget a civilisztikai kollegium vezet6je, illet6leg a megyei bir6sagi titkar felugyeli es ellen6rzi, az igazgatasi, szemelyzeti jogkiirt felettiik a megyei bir6sag elniike/elniikhelyettese, illet61eg az Igazgatasi f6osztalyvezet6 gyakorolja. el a statisztikus A megyei bir6sagon a statisztikai csoportvezet6 a statisztikai adatszolgaltatasra vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok, valamint az OIT szabalyzatanak megfelel6en llitja el a bir6sag miikiidesere es az itelkezesi tevekenysegere vonatkoz6 adatszolgaltatasi feladatokat. A statisztikai csoportvezet6 az adatszolgaltatas kiireben ellen6rzi a megyei bir6sagon, illet6leg a helyi bir6sagokon miikiid6 keze16irodak adatszolgaltatasi tevekenyseget, a BUR es a BIR-O rendszer miikiideset. Tevekenyseget kiizvetleniil a megyei bir6sag elniikenek alarendelve vegzi, miikiidese kiireben javaslattal el a megyei bir6sag elniike fele. fl a sajtoreferens A megyei bir6sagon a sajt6referensi feladatokat a megyei bir6sag elniikenek megbizasa alapjan es iranyitasaval ellathatjak a kollegiumvczetiik, iiietiileg taniicsclniikiik is. Munklijukat sajt6titkiir segiti. A sajt6referens feladata a sajt6tajekoztat6k, sajt6kiizlemenyek megszervezese, illet61eg kiadasa, a sajt6val val6 kapcsolat tartas. A sajt6val va16 kapcsolat tartast a sajt6t6rveny, az adatvedelmi jogszabalyok, a titokkiirre es a sajt6ra vonatkoz6 OIT szabalyzatok hatarozzak meg. A sajt6sz6viv6 az e16re tervezhet6 tajekoztatasokat, ternakiiriiket az adott naptari eyre ervenyes sajt6tervben allapitja meg, amelyet az el6z6 ev december lo-ig kell elkesziteni. (1999. evi 7. sz. OIT szabalyzat, a bir6sagok tajekoztatasi tevekenyseger61) Feladata a nyilvanossag elvenek ervenyre juttatasa, a media figyelese. Feladatai kiize tartozik meg a megyei bir6sag Inf6-Magazinjanak miikiidtetese, ezzel iisszefuggesben szerkeszt6 bizottsag letrehozasa. CI Az itelkezesi tevekenyseg feltctelcit biztosito munkaszervczeti egysegek al Birosiigi Gazdasagi Hivatal bl Belsii elleniirzesi egyseg cl Gondnoksagi, keszletgazdalkodiisi osztiily, TiizvCdelmi, munkavcdelmi es biztonsiigtcchnikai megbizott d/informatika el Kiizponti es egyeb irattarak fl Raktarak gi Kiinyvtarak hi HonvCdelmi-polgari vedelmi megbizott if A birosagok munkaegeszsegiigyi szolgalatai jl AdatvCdelmi megbizott k/ Eselyegyenliisegi megbizott 17

18 at Birosagi Gazdasagi Hivatal A megyei bir6sagon f60sztalykent muk6dik, amelyet palyazat utjan kinevezett, k6zvetienul a megyei bir6sag ala rendelt f6osztalyvezet6 vezet, helyettesitesi feladatokat f6osztalyvezet6- helyettes, illet61eg osztalyvezet6 latja el. A f6osztalyvezet6t, a helyetteset, az osztalyvezet6t a megyei bir6sag eln6ke hatarozatlan id6re nevezi ki. A megyei bir6sag penziigyi-gazdasagi tevekenyseget a Bir6sagi Gazdasagi Hivatal az idevonatkoz6 hatalyos jogszablilyok, valamint az OIT szabalyzatai, kiil6n6sen a evi 3. sz. szabalyzata alapjan vegzi. Ennek kereteben megtervezi a megyei bir6sag k6ltsegveteset, ellatja a k61tsegvetes vegrehajtasaval kapcsolatos teend6ket, elkesziti az aktualis beszamo16kat, gondoskodik a hatarid6k betartasar61. Elkesziti a gazdalkodasi terveket, beszamol6kat, szervezi a k6zbeszerzesi palyaztatast, az aktualis beruhazasokat, felujitasokat, ellatja a beszerzesek penziigyi lebonyolitasat. Gondoskodik a bevetelek e16irasar61, beszedeser61, kezeli a szekhelyi bir6sagot illet6en is a leteteket. Figyelemmel kiseri a gazdalkodasra, az ad6zasra, a penziigyi tevekenysegre, a szamvitelre, stb. vonatkoz6 jogszabalyokat, jelzi azok valtozasait. Ellatja a bir6sagi dolgoz6k illetmenyevel, berek es egyeb juttatasok kifizetesevel kapcsolatos teend6ket. Nyilvantartja az igazsagiigyi ingatlanokat, berendezesi targyakat, eszk6z6ket (Ieltarozas), k6zremuk6dik az ezzel kapcsolatos selejtezesi eljarasokban. A bir6sagi gazdasagi hivatal szervezeti felepitese a k6vetkez6: bir6sagi gazdasagi hivatal vezet6je (f6osztalyvezet6) bir6sagi gazdasagi hivatal vezet6jenek helyettese (f6osztalyvezet6-helyettes, osztalyvezet6) illetmenyszamfejtii tarsadalombiztositasi iigyintez6 beveteli iigyinteziik bir6i letetkeze16 f6k6nyvi k6nyvel6 penztaros vegrehajtasi letetkezel6 felszamolasi dijfedezeti letetkezelii A Birosagi Gazdasagi Hivatal miikbdese es fiibb feladatai: a bir6sagi vagyonkezelesben lev6 epiiletekkel val6 gazdalkodas a k61tsegvetes tervezese beszamolasi es k6nyvvezetesi k6telezettseg k6telezettsegvallalas ellenjegyzes, utalvanyozas meghatarozott k6rben, ervenyesftes a leteti szamlak kezelese a.) bir6i Jetet szamla b.) vegrehajt6i letet szamla c.) felszamo16i dijfedezeti leteti szamla penzkezeles, penztari nyilvantartasok a bir6sagi bevetelek befektetett eszk6z6k nyilvantartasa letszam- es berkeret nyilvantartas 18

19 binik es igazsagugyi alkalmazottak javadalmazasanak es penzbeni juttatasainak szamfejtese tarsadalombiztositasi iigyintezes vegrehajtasi koltsegek elolegezese koltsegmentes iigyekben BGH-n bellili ellenorzes A Bir6sagi Gazdasagi Hivatal a jogszahalyi keretek kozott kidolgozott iigyrend alapjan miikiidik. Az iigyrendet a gazdasagi hivatal vezetoje kesziti el es a megyei bir6sag elnoke hagyja j6va. Az iigyrend tartalmazza a BGH reszletes feladatait, azok munkakorok szerinti leirasat, a feliigyeleti szervvel, tovabbi helyi bir6sagokkal val6 kapcsolat tartas m6djat. A helyi bir6sagokat illetoen meghatarozza a koltsegvetesi elkeszitese soran kialakitand6 egyiittmiikodes formait, az ellatmanyuk rendelkezesre bocsatasanak m6djat, iitemezeset, az azzal val6 elszamolas rendjet, a helyi bir6sagokon foly6 gazdalkodas ellenorzesenek formait. A helyi bir6sagokkal kapcsolatban munkakor megje16lessel meghatarozza a gazdalkodasi tevekenyseget vegzo szemelyeket, az ellatand6 feladatokat, illetve az ezekre vonatkoz6 szabalyzatokat, kotelezettsegvallalas es utalvanyozas, tovabba az ellenjegyzes es ervenyesites rendjet, az ellenorzes m6djat es az onall6an gazdalkod6 koltsegvetesi szervvel val6 munkamegosztast, valamint a felelossegvallalas rendjet. A Bir6sagi Gazdasagi Hivatal a feladatait a gazdalkodasi integralt informatikai rendszerrel tamogatott gazdasagi es specialis bir6sagi folyamatok szabalyozasar6l sz6l evi 8. sz. OIT szabalyzatban, illetve az ennek megfeleloen kialakitott intezmenyi szabalyzatban foglalt rendelkezesek szerint vegzi. A BGH iigyrendje az SZMSZ mellekletet kepezi. Birosagi penztarak, kiflzetii helyek Ellatjak a kincstamal kezelt eloiranyzat-felhasznalasi, valamint leteti szamlar6l (bir6i letet) felvett es keszpenzben befizetett osszegek kezeleset, ezen kiviil a targyletetkent kezelt ertekeket is orzik. A hazipenztarban az elozoekben emlitett penzen es erteken kiviil harmit csak a BGH vezetojenek irasbeli engedelyevel, elkiilonitetten lehet tarolni, illetve a bir6sag elnokenek irasban adott engedelye alapjan. A hazipenztarban a koltsegvetesi es elnoki letetbe helyezett keszpenzeket kiilon kell kezelni, a helyi bir6sagok csak ellatmanyt kezelnek. A tanudijak kifizetesevel a Tatabanyai Varosi Bir6sagon kii16n ilyen munkafeladattal megbizott dolgoz6 foglalkozik rendelkezesere, a bocsatott osszeggel, ut6lagos elszamolasi kiitelezettseggel. Ez hazipenztamak nem tekintheto. A penzt es bizonylatokat femkazettaban koteles orizni, melyet az Elnoki Iroda pancelszekrenyeben kell elhelyezni. bl Belsii elleniirzesi egyseg Az allamhaztartasr6l sz6l6, tiibbszor m6dositott evi XXXVIII. tiirvenynek (a tovabbiakban: Allt.), valamint a koltsegvetesi szervek belso ellenorzeserol sz616 tiibbszor m6dostott 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletnek (tovabbiakban: Ber) megfeleloen a Komarom- Esztergom Megyei Bir6sag mint, a kozpenzek felhasznalasaban resztvevo koltsegvetesi szervezet, belso ellenorzesi rendszert miikodtet abb6l a celbol, hogy a Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag elnoke szamara bizonyossagot nyiljtsanak az altala kiepitett es miikiidtetett penziigyi iranyftasi es kontroll rendszerek megfeleloseget illetoen. 19

20 A Ber. 4. S (2) bekezdes: a belso ellenorzesi k6telezettseget, az ellenorzest vegzo szemely jogallasat, feladatait a k6ltsegvetesi szerv SZMSZ-eben kell eloirni. A Komarom-Esztergom megyei Bir6sagon okt6ber I-tol kezdodoen belso ellenorzesi egyseg miik6dik, melynek elen a belso ellenorzesi csoportvezeto all. A belso ellenorzesi egyseg napjm61 belso ellenorzesi osztallya alakul - az evi XXXVIII. tv. l20/a. S (2) bek. b,c pontjai es (3) bekezdeseben foglalt feladatok ellmasa erdekeben -, melyet a belso ellenorzesi osztalyvezeto vezet. A megn6vekedett feladatokra tekintettel az osztaly letszama ket fo (osztalyvezeto, csoportvezeto) Az osztalyvezetot a megyei bfr6sag eln6ke hatarozatlan idore nevezi ki. Az intezmeny belso ellenorzesi rendszerenek letrehozasaert, miik6dteteseert es fejleszteseert a megyei bir6sag eln6ke felelos. A belso ellenorzesi rendszer felepitese: 1. Folyamatba epitett, elozetes es ut61agos vezet6i ellen6rzes (FEUVE) 2. Fiiggetlenitett bel so ellenorzes 3. I. es 2. pontok szerinti ellenorzesi tevekenysegeket is magaban foglal6 belso kontollrendszer alkalmazasanak vizsgalata. I. Folyamatba epitett, el6zetes, ut6lagos es vezetoi ellenorzes (FEUVE) A folyamatba epitett el6zetes es ut61agos vezetoi ellenorzes (FEUVE), a k6ltsegvetesi szervezet miik6desi rendszeret fedi Ie. Ez a rendszer olyan eljarasokb61, szabalyokb6l es utasitasokb61 all, amelyeknek az a celja, hogy az ellenorzesi pontokon keresztiil biztositsa azt, hogy a szervezet elerje az altai a kitiiz6tt celokat. A FEUVE rendszer megfelelo miik6dese er6siti azt a val6sziniiseget, hogy teljesiilnek az elvarasok, megval6sulnak a kituz6tt celok. A Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag eln6kenek feladata, hogy a folyamatokat 6sszefog6, ellenorzesi pontokat tartalmaz6 iranyitasi rendben miik6dtesse a k6ltsegvetesi szervet. A FEUVE a kockazat kezeles, a folyamatba epftett ellenorzes es az iranyltas folyamatanak miik6dtetesevel blztosltja: a kockazatok azonosftasat, kezeleset, a vezet6i szintek interaktlv kapcsol6dasait, a penziigyi, vezetoi, szakmai informaci6k pontos, megblzhat6 es id6ben megfelel6 rendelkezesre allasat, a munkavallal6k tevekenysegenek szabalyozottsagat, a forrasok vedelmet, a program, terv, celkitiizes teljesiteset, a minosegfejlesztes folyamatokban val6 alland6 tiikr6zteteset, a megfelelo joganyag folyamatos atiilteteset. A FEUVE ellen6rzes tlpusai MegeJozo - celja a nem hatekony tevekenyseg, a hibak vagy szabalytalansagok felmeriilesenek megelozese. Pld. hatask6r6k, felelossegek megosztasa. 20

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK. Szervezeti és Működési Szabályzata

A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK. Szervezeti és Működési Szabályzata DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 4001 Debrecen, Pf. 131. Tel.: (52) 310-630 Fax: (52) 347-139 kahleri@debrecenit.birosag.hu 2013.El.II.A.1/2. szám A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Szervezeti

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELNÖK 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-502 f. 06 72 215-365 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu 2013. El. I.D.15. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/6/8. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A A Szekszárdi Városi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.5.

Részletesebben

Új belépő információs csomag bírák számára

Új belépő információs csomag bírák számára Új belépő információs csomag bírák számára Kedves Kollégánk! Szeretettel köszöntjük a bíróság munkatársai között. A munkakezdés megkönnyítése érdekében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét: Kérjük, ismerkedjen

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2009. El. II. B. 52/75. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2009. El. II. B. 52/75. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2009. El. II. B. 52/75. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK 2009. El. II. B. 52/68. számú és 2009. El. II. B. 52/74. számú intézkedéseivel módosított és egységes szerkezetbe

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2012. El.II.B.18.szám A GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Győri Törvényszék Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi belső

Részletesebben

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I SZABÁLYZATA

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I SZABÁLYZATA ELNÖK 1146 Budapest, Thököly út 97-101. t. 06 1 252 0759 f. 06 1 252 2469 2013.El.III.A.4/3. A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I SZABÁLYZATA 2013. december T A R T A

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K Elnöke Szombathely, Szily János u. 7. t. 06 21 2000-581 f. 06 94 312-184 e. elnok@szombathelyit.birosag.hu 2014.El.III.A.3/10. szám T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fejezet: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. NYILVANos ULESnapirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. NYILVANos ULESnapirendje lkt. sz.: V. 28712010. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ugyintez6: dr. Urbtin-Zsihik, Perenyine Mel!.: Hiv. SZ: Postacim: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-803 Telefme

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA készítette: Budapest, 2014. március jóváhagyta: Budapest, 2014. március Szakály Sándor főigazgató Lázár János Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Honlap: www.gyengenlatogyermek.hu E-mail: agygyalapitvany@hotmail.com Tartalomjegyzék: I. Alapadatok

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A Kúria elnökének 8/2014. számú utasítása

A Kúria elnökének 8/2014. számú utasítása A Kúria elnökének 8/2014. számú utasítása a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. számú elnöki utasítás módosításáról Az elnöki utasítást módosította továbbá: az 1/2013. sz. elnöki

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben