Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011."

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

2 TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet altalanos szabalyai II. Fejezet: A Szervezeti es Miik6desi Szabalyzat alapja, hatalya I. A birosag alapfto okirata, azonosito adatai, szama, kelte 2. Az SZMSZ hatalya, a birosagok adatai 3. A birosag jogi szemelyisege 4. A birosag kepviselete, alairasi jog Ill. Fejezet: A megye birosagainak munkaszervezete, a szervezeti egysegek iranyitasa, feli.igyeleti rendje IV. Fejezet: Az igazgatasi feladatk6r6k megosztasa az egyes vezet6k k6z6tt, a vezetes eszk6zei, a jelentesteteli k6telezettseg es a helyettesitesek rendje A megyei birosagon igazgatasi szintii vezetesi munkm vegez: A helyi (munkaugyi) birosagon vezet6i szintii igazgatasi munkm vegez: Az egyeb munkaszervezeti egyseg vezet6je 29 I.I.A megyei birosag eln6kenek hatask6rebe utalt igazgatasi feladatok A megyei birosag eln6khelyettesenek hatask6rebe utalt igazgatasi feladatok Kollegiumvezet6k Tanacseln6k6k A csoportvezet6 birok Helyi (munkaugyi) birosagok igazgatasa A helyi birosagi eln6k jogk6re A helyi (munkaugyi) birosag eln6kenek tovabbi feladatai A helyi birosag eln6kenek helyettesitese Az egyeb munkaszervezeti egyseg vezet6jenek feladatai 34 3.I.A BGH f6osztalyvezet6 feladatai A megyei birosag Igazgatasi f6osztalyvezet6jenek feladatai: A gondnoksagi es keszletgazdalkodasi osztalyvezet6 feladatai: A megyei birosag statisztikai csoportvezet6jenek feladatai: A megyei, helyi (munkailgyi) birosag kezel6 irodavezet6 feladata altalaban:

3 3.6.A megyei birosag gazdasagi, cs6d- es felszamolasi i.igyek kezel6irodai (lajstromok) ve: 3.7.Cegbirosag irodajanak irodavezet6je A megyei birosagi bi.intetes-vegrehajtasi iroda vezet6je ,Informatikai osztalyvezet6 igazgatasi feladatai: A vezetesi eszkozok Jelentesteteli kotelezettseg A birosagi vezet6k helyettesitesenek rendje 41 V. Fejezet: Az Iasz. hatalya ala tartozo dolgozok feladataira vonatkozo szabalyok42 VI. Fejezet: Az Iasz. hatalya ala tartozo, vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseggel erintett feladat-, es munkakorok, beosztasok 43 VII. Fejezet: A birosagok munkarendjenek altalanos szabalyai 44 VIII. Fejezet: A birosag vezet6inek i.igyfelfogadasi rendje 49 IX. Fejezet: A gazdalkodas egyes szabalyai 51 X. Fejezet: A biroi testi.iletekkel, egyesi.iletekkel es az erdekkepviseletekkel valo egyi.ittmiikodes szabalyai 56 3

4 1. Az SZMSZ ceija, jogszab:ilyi alapja I. Fejezet: Altahinos rendelkezesek Az SZMSZ celja Komarom-Esztergom megye bir6sagainak szervezetere es muk6desere vonatkoz6 legfontosabb szabalyok meghatarozasa. Rendeltetese, hogy ezen bir6sagok szervezeti strukturaja, ala-fole es mellerendeltsegi viszonyai, bels6 szervezeti egysegei es azok munkamegosztasa, munkafolyamatainak rendje, kiils6 kapcsolatai megfelel6 felteteleket teremtsenek az igazsagszolgaltatasi feladatok jogallami ellatasahoz, a bir6i fliggetlenseg elvenek ervenyesitesehez, az itelkezes egysegenek es id6szerusegenek biztositasahoz. A Szervezeti es Muk6desi Szabalyzat els6dleges jogforrasai a bir6sagok szervezeter61 es igazgatasar61 sz evi LXVI. t6rveny (a tovabbiakban: Bszi.), a birak jogallasar61 es javadalmazasar61 sz evi LXVII. t6rveny (a tovabbiakban: Bjj.), az igazsagiigyi alkalmazottak szolgaiati jogviszonyar61 sz evi LXVIII. torveny, (a tovabbiakban: lasz.), az OIT szabalyzatai, hatarozatai es ajanlasai, igy kii16n6sen a bir6sagok igazgatasar61 sz evi 9. szamu szabalyzat, a bir6sagok letszammal es szemelyi juttatassal val6 gazdalkodasar61 sz evi 4. sz. szabalyzat, a bir6sagok egyseges iratkezeleser61 sz evi 4. szamu szabalyzat, es bir6sagi iigyvitel szabalyair61 sz616 14/2002. (VilLI.) 1M rendelet. A Szervezeti es Muk6desi Szabalyzat az Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs (a tovabbiakban: On) j6vahagyasavallep hatalyba. A Szervezeti es Miik6desi Szabalyzat kiitelezoen elkeszitend6, es az OIT Hivatalanak megkiildend6 melleklete: a bir6sagok iigyelosztasi rendje (minden ev januar 31-ig) es a k6ltsegvetesi alapokmany (targyev majus 31-ig) 2. A bir6sagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet altalanos szabalyai A megyei bir6sagot az eln6k vezeti, aki felel az altala iranyitott bir6sagi szervezet jogszabalyoknak megfelel6 hatekony muk6deseert. A megyei bir6sag eln6ket palyazat alapjan az on nevezeti ki hat eves hatarozott id6tartamra. A megyei bir6sag eln6ke igazgatasi feliigyeletet gyakorol a megyei bir6sag teriileten muk6d6 helyi es munkaiigyi bir6sag (a tovabbiakban: helyi bir6sag) felett. A megyei bir6sag eln6ke az igazgatasi jogk6rebe tartoz6 egyes feladatait eln6khelyettesere vagy a bir6sag mas vezet6jere alland6 jelleggel, irasban atruhazhatja. Az igazgatasi munkaba a Bszi. 65. es 66. s-aiban foglaltaknak megfelel6en bevonhatja a kollegiumok vezet6it es mas bir6sagi vezet6ket. Az atruhazott hatask6rben eljar6 helyettesek es mas bir6sagi vezet6k az atruhazott hatask6riikben 6nall6anjogosultak es k6telesek eljarni. Az atruhazas joga ertelemszeriien a helyi bir6sag eln6ket is megilleti Az igazgatasi feladatok optimalis teljesiteset segitik a tervezes (munkaterv), rendszer miikodtetese, a tajekoztatas es az ellen6rzes formai, m6dszerei. az ertekezleti 4

5 A megyei birosag elnoke gyakorolja a Bszi. altai hataskorebe utalt munkaltatoi jogokat. A megyei biro sag elnoke a munkaltatoi jogokat a helyi birosagi birak tekinteteben a Bjj. 62. S (2) bekezdes b.l pontjaban foglaltak szerint - a biro ertekelesenek elrendelese, tovabba a statuszt erinto, a fegyelmi, a karteritesi felelosseg megallapitasara vonatkozo jogok, a birosagon kiviili munka vegzesenek engedelyezese, valamint a rendszeres is nem rendszeres szemelyi juttatasok kivetelevel- a helyi birosag elnokere a jelen SZMSZ hatalybalepesevel atruhazza. 5

6 II. Fejezet: A Szervezeti es Miikiidesi Szabalyzat alapja, hatalva 1. A birosag alapito okirata, azonosito adatai, szama, kelte A bir6sag alapitasar61 a Magyar Koztarsasag Alkotmanyar61 sz evi XX. Torveny (I) bekezdese, a bir6sagok szervezeter61 es igazgatasar61 sz evi LXVI. Torveny (tovabbiakban: Bszi.) (I) bekezdese sz61, az alapit6 okirat szama kelte: 2007.El.IV.A.58., szeptember 15. Az alapit6 okirat az allamhaztartasr61 sz evl XXXVIII. Torveny (tovabbiakban:aht), 88. g-a es az allamhaztartas mukodesi rendjer61 sz /2009. (XII. I 0.) Konn. Rendelet 10. g-a alapjan az alabbi azonosit6 adatokat tartalmazza: Neve: Roviditese: Szekhelye: Postacime: Postafi6k cime: cime: Angol elnevezese: Nemet elnevezese: Alapit6ja: Alapitas datuma: Felilgyeleti szerve: Felilgyeleti szerv cime: Jogallasa: Gazdalkodasi jogkore: EI6iranyzat feletti rendelkezesi jogosultsaga: Szamlavezet6: El6iranyzat -felhasznalasi Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag KEMB Tatabanya, Komaromi u Tatabanya, Komaromi u Tatabanya, Pf Court of Komarom-Esztergom County Landgericht Komitat Komarom-Esztergom a Magyar Koztarsasag OrszaggyUlese februar I. (1954. evi II. torveny) Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs 1055 Budapest, Szalay utca 16. Bszi (3) bek. alapjan: jogi szemely onall6an gazdalkod6 kincstari korbe tartoz6 koltsegvetesi szerv teljes jogkorrel rende1kez6 Magyar Allamkincstar keret szamlaszama: Kozponti beruhazasok el6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: Agazati azonosit6 szama: Szakagazat: Szakfeladat: Ad6igazgatasi azonosit6 szama: PIR torzsszam: Allamhaztartasi egyedi azonosit6: A megyei bir6sag az alapit6 altai rendelkezesere bocsatott vagyonnal, a vagyon kezelesebe kapott kincstari vagyonnal gazda1kodik, az Aht-ban es a kincstari vagyonnal val6 gazdalkodasr61 sz616jogszabalyokban foglaltak szerint. A bir6sag mukodesehez szilkseges koltsegvetesi el6iranyzatot a Magyar Koztarsasag koltsegveteser61 sz616 torveny VI. Bir6sagok fejezete tartalmazza. 6

7 A biro sag allami feladatkent ellatando alaptevekenysege: igazsagszolgaltatas, az Alkotmany 45. ~-nak (I) bekezdese szerint. A Bszi. 20. ~ (I) bekezdese szerint a megyei birosag a torvenyben meghatarozott ugyekben elsofokon jar el es masodfokon elbiralja a helyi birosagok hatarozatai ellen bejelentett fellebbezeseket, eljar a hataskorebe utalt egyeb ugyekben is. A birosag alaptevekenysege mellett kiegeszit6, illet61eg vallalkozasi tevekenyseget nem vegez. A Komarom-Esztergom Megyei Birosagot a megyei birosag elnoke vezeti, az Orszagos Igazsagszolgaltatasi Tanacs nevezi ki, palyazat titjan hat evre. Munkaltatoi jogokat felette az OIT Elnoke gyakorolja. A megyei biro sag alaptevekenysegebe, valamint az elnok felel6ssegebe tartoz6 feladatokat a jelen Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban megjelolt szervezeti egysegek vegzik. 2. Az SZMSZ hatalya, a birosagok adatai Az SZMSZ hatalya kiterjed a Komarom-Esztergom Megyei birosag illetekessegi tertileten miikod6 valamennyi birosagra, a bir6sagok biraira es igazsagligyi alkalmazottaira, az itelkezes szakmai es vegrehajtasi szervezeteire, tovabba az itelkezest segit6 es annak felteteleit biztosito munkaszervezeti egysegekre. A Komarom-Esztergom Megyei birosag tertileten mlikod6 helyi birosagok es a munkaligyi birosag adatai: (2008. oktober I-i allapot) Komarom-Esztergom Megyei Bir6sag Elnok: Dr. Kantor Andras Richardne Elnokhelyettes: Dr. Csorba Zsolt Odon Szekhely: Tatabanya, Komaromi u. 4. Telefon: 34/ , fax: 34/ Komarom-Esztergom Megyei Birosag, mint Cegbirosag Vezet6: Dr. Nemethne dr. Lenti Livia csoportvezet6 biro Szekhely: Tatabimya, Komaromi u. 4. Telefon/fax: 34/ Tatabanyai Varosi Bir6sag Elnok: Pakozdine dr. Sass R6za Elnokhelyettes, megbizassal: Dr. Plesk6 Krisztina Szekhely: Tatabanya, El6d vezer tit 17. Telefon: 34/ , fax: 34/ Esztergomi Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Szabo Ferenc (2010. november 01. napjatol) Elnokhelyettes: dr. Macskovlcs Mariann (2010. november 01 napjat(1). Szekhely: Esztergom, Szechenyi ter 22. Telefon: 33/ , Fax: 33/ Komaromi Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Hevesi Zoltan Szekhely: Komarom, Beothy Zs. u

8 Telefon/fax: 34/ Tatai Varosi Bir6sag Elnok: Dr. Band Ferenc Szekhely: Tata, Agostyani u Telefon/fax.34/ Tatabanyai Munkaiigyi Bir6sag Elnok: Dr. Biikkosi Klara Szekhely: Tatabanya, ElM vezer lit 17. Telefon: 34/ , fax: 34/ A birosag jogi szemeiyisege A megyei bir6sag jogi szemelyiseggel felruhazott, eves koltsegvetes alapjan ona1l6an gazdalkod6 koltsegvetesi szerv. A helyi bir6sag nem jogi szemely. A helyi bir6sagok a megyei bir6sag szervezeti egysegei, amelyek a megyei bir6sag elnoke, mint ona1l6an gazdalkod6 koltsegvetesi szerv vezet6je altai meghatarozott koltsegvetesi keretek kozott es hataskorrel gazdalkodnak. A megyei bir6sag az eves koltsegveteseben meghatarozott keretek kozott es korben gazdalkodik, polgari jogi jogokat szerezhet, es kotelezettsegeket vallalhat. 4. A birosag kepviselete, alliirasi jog A megyei bir6sag kepviseletet teljes jogkorrel a megyei bir6sag elnoke l<itjael. A megyei bir6sag jogi kepviseletet a peres es nem peres eljarasokban az on Hivatala (a tovabbiakban: Hivatal), Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak 25. S g) pontja alapjan ell<ithatja a megyei bir6sag elnokenek meghatalmazasa alapjan. A megyei bir6sag elnoke helyettesitesenek rendjet jelen SZMSZ IV. fejezete tartalmazza. A megyei bir6sag elnokenek kepviseleti jogkore kiterjed az alairasi jogra, a cegalairasi nyilatkozat szerint. A megyei bir6sag alkalmazottainak reszleges kepviseleti, alairasi, kotelezettsegvallalasi, utalvanyozasi, szakmai teljesitesigazolasi, ellenjegyzesi es ervenyesitesi jogkort gyakorolhatnak, a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat mellekleteiben, a gazdalkodasra vonatkoz6 szabalyzatokban foglalt feltetelek mellett a megyei bir6sag elnokenek megbizasa alapjan. 8

9 III. Fejezct: A megyc birosagainak munkaszervezetc, a szervezeti cgysegek iranyitasa, feliigyeleti rendie A Komarom-Esztergom Megyei Birosagokon miikiidnck: AI Az itelkezesi tevekenyseg szakrnai es vegrehajtasi szervezeti egysegei. A bir6i testuletek. BI Az itelkezesi tevekenyseget segito munkaszervezeti egysegek. CI Az itelkezesi tevekenyseg felteteleit biztosito munkaszervezeti egysegek. AI Az itelkezesi tevekenyseg szakrnai es vegrehajtasi szcrvezeti egysegei. A birth testiiletek. A Komarom-Esztergom Megyei Birosag a magyar igazsagszolgaltatas resze. A megyei birosagon tanacsok, csoportok valamint bunteto es 6sszevontan polgari es gazdasagi, valamint k6zigazgatasi (civilisztikai) szakrnai kollegiumok miik6dnek. A megyei birosag a t6rvenyben meghatarozott ugyekben elsofokon jar el, es masodfokon elbiralja a helyi birosagok hatarozatai ellen bejelentett fellebbezeseket. A helyi birosagok elsofokon jilmak el. A Tatabanyai Munkaiigyi Birosag els6fokon jar el a munkaviszonybol es a munkaviszony jellegii jogviszonybol szarmazo perekben, valamint a t6rveny altai hatask6rebe utall egyeb ugyekben. A birosag iteleteit es az eljarasi t6rvenyekben meghatarozott egyeb hatarozatat a Magyar K6ztarsasag neve ben hozza, es a birosagi hatarozatok vegrehajtasat a biro sag rendeli el. al A megyei birosagon miikodii tanacsok, csoportok A megyei birosag vagy egyes birokent vagy tanacsban jar el. A Komarom-Esztergom Megyei Birosagon az itelkezesi tevekenyseget els6fokon: Biintet6, polgari, gazdasagi es k6zigazgatasi, masodfokon buntet6, polgari, gazdasagi tanacsok latjak el. Az itelkezesben a t6rveny altai meghatarozott ugyekben es modon Uln6k6k is reszt vesznek. Az uln6knek az itelkezesben a hivatasos biroval azonos jogai es k6telezettsegei vannak. Egyes birokent es tanacseln6kkent csak hivatasos biro jarhat el. A biroi tanacsokon az egyes birokent eljaro birot is erteni kell. Az egyes tanacsokat a tanacseln6knek kinevezett, vagy ezzel a feladattal megbizott biro vezeti es szervezi annak tevekenyseget. A tanacseln6k6k igazgatasi tevekenyseget a megyei biro sag eln6ke iranyitja es ellen6rzi, szakmai munkajat a szakagi kollegiumvezet6k iranyitjak es ellen6rzik a meghatarozott ugyelosztasi rend szerint. Az iigyelosztasi rend tartalmazza, hogy az adott birosagon mil yen 6sszetetelii es szamu tanacsok miikodnek, a birak, illetve a tanacsok melyik ugycsoportba tartozo iigyeket intezik, akadalyoztatasuk eseten ki jar el helyettiik, az ugyek elosztasara (szignalasara) melyik birosagi vezet6 jogosult, tovabba, hogy az ugyek elosztasa milyen modon t6rtenik. Az iigyelosztasi rendnek a targyalasi tevekenyseget folytato birosagi vezet6k altai targyalt iigyek k6ret es az ezekre vonatkozo elosztasi modot is tartalmaznia kell. Egyes birokent vagy tanacsot vezet6 birokent eljarhat a megyei birosag eln6ke, eln6khelyettese es kollegiumvezet6je is, tanacseln6kkent az ezzel a feladattal a megyei birosag eln6ke altai megbizott biro is. Az iigyelosztasi rend kialakitasanal figyelembe kell venni az iigyek jelent6seget, munka igenyesseget, az iigyerkezes statisztikai adatait, annak erdekeben, hogy lehet61eg az aranyos munkateher megvalosuljon. 9

10 Az Ugyelosztasi rendet az erintettekkel haladektalanul ismertetni kell es az adott bir6sagon a felek altai is hozzaferhet6 helyen ki kell ftiggeszteni. Az Ugyelosztasi rendt61 csak az eljarasi torvenyekben szabalyozott esetekben, illet61eg igazgatasi uton a bir6sag miikodeset erint6 fontos okb61lehet elterni. Komarom-Esztergom megyei bir6sagokon bir6sagi csoportok csak a megyei bir6sagon miikodnek. Csoportok: Biintetes-vegrehajtlisi csoport A Biintetes-vegrehajtasi csoport ellatja a buntetes-vegrehajtasaval osszefiigg6 torvenyi feladatokat, iigyel a vegrehajtas torvenyessegere, az ertesit6k kiallitasimak es egyeb intezkedeseknek az id6szeriisegere, stb. A biintetes-vegrehajtasi csoportba beosztott tisztvise16k1irnokok az iigyelosztasi rend szerint ide beosztott by. bir6 iranyitasa alatt miikodnek. A biintetes-vegrehajtasi csoport kezel6irodakent is miikodik, elen irodavezet6 all. Az iroda intezi az Ugyek iktatasat, a jogszabalyi rendelkezesek szerint intezi a hatarozatok vegrehajtasat, iktatja es kezeli az iigyiratokat, ellatja a buntetes-vegrehajtasi bir6 melletti leirasi es jegyz6konyv vezetesi teend6ket. A by. bir6 szakmai iranyitasat a megyei bir6sag szakelnokhelyettese latja el. Cegbirosagi csoport A cegbir6sagi csoport a cegeljarasra vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott feladatokat latja el. A cegbirosagi csoportba iigyelosztasi rend szerint beosztott birok, cegbirokent es itelkez6 birokent is miikodnek, a hozzajuk beosztott irnokok, tisztvisel6k az ezzel kapcsolatos teend6t is ellatjak, ezen kiviil az itt miikod6 cegszerkeszt6k feladatkoret igazsagiigyi iigyintez6 is ellathatja. A Cegbirosagi csoport kezel6irodakent is miikodik, den irodavezet6 all. Az iroda vegzi az elektronikus cegalairas hatalyba Iepese kapcsan ra harul6 feladatokat. A Cegbirosagot a palyazat utjan a megyei birosag elnoke altai hatarozott id6re kinevezett cegbirosagi csoportvezet6 biro vezeti, szakmai iranyitasat a szakkollegium vezet6 latja el. Csiid- es felszamohisi csoport A cs6d- es felszamolasi csoport ellatja a jogszabalyok szerint a cs6d- es felszamolasi peren kivuli iigyek intezeset, intezik a kifogasok es hitelez6i igenyek elbiralasat, a cs6deljarasi peren kiviili Ugyeket, a vagyonrendezesi peren kiviili, az adossag rendezesi peren kivtili iigyeket. A cs6d- es felszamolasi Ugyszakba az iigyelosztasi rend szerint beosztott birok, es az 6ket segit6 igazsagiigyi Ugyintez6k, tisztvisel6k, irnokok miikodnek. A cs6d- es felszamolasi Ugyszakba beosztott bir6k mellett dolgozo tisztvisel6k1irnokok ellatjak a leirasi es hatarozat kiadasi teend6ket a birok itelkezesi tevekenysegere kiterjed6en is, a cs6d- es felszamolasi csoportban beosztott igazsagiigyi iigyintez6 is miikodik. A csoport szakmai iranyftasat es ellen6rzeset a szakkollegium vezet6je latja el. Peren kiviili iigyeket intezii csoport A megyei birosag hataskorebe tartozo peren kivuli iigyeket els6- es masodfokon birok, tanacsok, es a megyei birosaghoz beosztott titkarok intezik az iigyelosztasi rend szerint. Az altaluk hozott hatarozatok leirasi munkait es kiadasat a csoportba beosztott leirok vegzik. Szakmai iranyitasukat a szakkollegium vezet6 latja el. 10

11 b/a helyi birosagokon miikijdo biroi tanacsok A helyi bir6sagokon elsofokon eljar6 blinteto, polgari, gazdasagi, szabalysertesi, nyomozasi peres es nemperes ligyszakban az ligyelosztasi rend szerint beosztott bir6k, titkarok miik6dnek. A bir6k egyes bir6kent vagy tanacsban jarnak el, az itelkezesben a Wrveny altai meghatarozott ligyekben es m6don liln6k6k is reszt vesznek. Az liln6knek az itelkezesben a hivatasos bir6val azonos jogai es k6telezettsegei vannak. Egyes bir6kent vagy tanacsvezeto bir6kent csak hivatasos bir6 jarhat el. Komarom-Esztergom megyeben helyi bir6sagi szinten bir6sagi csoportok nem miik6dnek, a nagyobb bir6sagokon (Tatabanyai Varosi Bir6sagon es az Esztergomi Varosi Bir6sagon) szakeln6khelyettes miik6dik k6zre az azonos szakiigban itelkezo biriik szakmai feladatainak, a jogalkalmazas egysegenek biztositiisa k6reben. A helyi bir6sag eln6ke k6teles a vezetese alatt iill6 bir6siigok itelkezeset folyamatosan figyelemmel kiserni. Ha a helyi bir6sag bir6i taniicsa, illetoleg egyes biriija valamely elvi kerdesben jogeros hatarozatot hozott k6teles az elvi jelentosegii hatarozatot a bir6sag eln6kenek bemutatni. Ha a bir6sag eln6ke a bir6siig altai hozott hatiirozatb61, a bir6sag altai elintezett ligybol a bir6sagokon lefolytatott vizsgiilat alkalmaval, vagy miis m6don arr6l szerzett tudomiist, hogy a vezetese alatt all6 bir6siigniil elvi kerdesben ellentetes gyakorlat alakult ki vagy ellentetes elvi alapokon nyugv6 jogeros hatarozatokat hoztak, errol k6teles a megyei bir6sag eln6ket a hatiirozatok, illetoleg az egyeb iratok felterjesztesevel tajekoztatni. c/ Europai jogi szaktanacsadok Az europai jogi szaktanacsadok a megyei bir6siig eln6ke altai kijel61t bir6k, akik tevekenysegliket bir6i munkajuk mellett vegzik. Alapveto feladatuk az Eur6pai Jog alkalmaziisanak elmeleti es gyakorlati kerdeseiben, illetoleg az EK szerzodesek, rendeletek, iriinyelvek hatalyahoz kapcsol6d6, valamint az elozetes d6nteshozatali eljariist erint6 barmely kerdesben jogi tanacsadiis, segitsegnyujtiis a birak es igazsiigligyi alkalmazottak reszere. Nem feladata az europai jogi szaktanacsadoknak feladatuk ellatasa soran a k6z6ssegi jogot ertelmezni. Az europai jogi szaktamicsad6t feladatk6reben hivatalos jelleggel senki nem helyettesitheti. Tevekenysegiik feliigyeletet a megyei bir6sag eln6ke latja el. A bir6siig vezetoje az europai jogi szaktamicsadot a K6z6ssegi Jog alkalmaziisiival kapcsolatos feladatok mellett egyeb, altaia sziiksegesnek itelt specialis tevekenyseg el1<itiisavalis megbizhatja. Az europai jogi szaktanacsado oktatasi tevekenyseget szakteriiletevel kapcsolatosan vegezhet. K6zremiik6dik a bir6siigi fogalmaz6k oktatiisiiban es figyelemmel kiseri az Eur6pai Bir6siig relevans iteleteit, kapcsolatot tart az un. "d6ntes-figyelo" csoporttal, toviibbitja a kiemelt fontossiigunak itelt d6ntesek magyar nyelvii 6sszefoglaliisiit. A biroi testiiletek A bir6sag igazgatiisiiban az aliibbi bir6i testliletek miik6dnek k6zre: - megyei bir6sagi 6sszbir6i ertekezlet - szakmai kollegiumok - megyei bir6siig bir6i taniicsa Osszbiroi ertekczlet II

12 Az 6sszbir6i ertekezlet resztvevoi a megye tertileten muk6do bir6sagokra beosztott binik. Az 6sszbir6i ertekezlet feladata: - ktild6ttek valasztasa az OlT -tagok megvalasztasahoz, - az OIT kinevezesi hatask6rebe tartoz6 bir6sagi vezet6k palyazatara veiemeny nyilvanitas, - bir6i tanacs a fegyelmi bir6sag tagjainak megvalasztasa, felmentese. Az 6sszbir6i ertekezletet a megyei bir6sag eln6ke hivja 6ssze. Az 6sszbir6i ertekezletet 6ssze kell hivni, ha azt a birak 1/3-a, a bir6i tanacs, illet6leg az OIT kezdemenyezi. Az 6sszbir6i ertekezlet akkor hatarozatkepes, ha azon a birak t6bb, mint a fele reszt vesz, hatarozatait titkos szavazassal, szavazatwbbseggel hozza. A birak 2/3-anak szavazata sztikseges az OlT -tag valaszt6 ktild6ttek megvalasztasahoz, az OIT altai kinevezett vezet6k felmentesenek kezdemenyezesehez, a bir6i tanacs tagjainak megvalasztasahoz es felmentesehez. A kollegiumok A kollegium a meghatarozott tigyszakba beosztott hivatasos birak testtilete, amelyet a kollegiumvezet6 vezet. A kollegium tagjai a megyei bir6sag birai, illetoleg az altaluk a megye tertileten muk6d6 helyi bir6sagok birai k6ztil hat eyre valasztott birak. A Komarom-Esztergom Megyei Bir6sagon Btintet6 valamint 6sszevont Polgari- Gazdasagi-K6zigazgatasi Kollegium muk6dik, mgk6destiket a kollegiumvezet6k altai elkeszitett tigyrend szabalyozza. A kollegiumtigyrendje a bir6sag szervezeti es muk6desi szabalyzataval nem lehet ellentetes, azt a megyei bir6sag eln6ke allapitja meg. A kollegiumok tigyrendjenek tartalmaznia kell kti16n6sen a kollegium muk6desenek rendjet, a kollegiumi allasfoglalasok, hatarozatok, velemenyezesek meghozatalanak a rendjet, a szakmai, igazgatasi es szemelyi kerdesekben Wrten6 szavazas szabalyait. A kollegiumok a jogszabalyok szerinti feladataikat eves munkaterv alapjan vegzik, anlely tartalmazza a kollegiumi tilesek id6pontjat, helyet, targyat, hataridejet, a kollegiumi vizsgalatok targyat, hataridejet, felel6seit. A kollegiumokat kollegiumvezet6k vezetik es szervezik meg a munkajat, ellatja az SZMSZ szerint hatask6rebe utalt igazgatasi feladatokat, elkeszitik a szakag szerinti tigyelosztasi rendet, amit a bir6i tanacs es a kollegiumok vejemenye alapjan a bir6sag elniike hataroz meg legkes6bb a targyevet megel6z6 ev december 10. napjaig. A kollegiumvezet6t hat eyre az OIT nevezi ki palyazat alapjan, a kollegiumvezet6i palyazatr61 a megyei 6sszbir6i ertekezlet es az adott szakkollegium velemenyt nyilvimit, a kinevez6 OlT beszerzi a megyei bir6sag eln6kenek javaslatat. A megyei bir6sag kollegiumanak vezetoje tagjai a Gy6ri ftei6tabla azonos kollegiumanak. A kollegiumok a Bszi. 90. S e. pontjaiban foglaltak alapjan javaslatot tesznek a helyi bir6sagra beosztas kivetelevel a bir6i beosztasra, reszt vesznek a birak szakmai tevekenysegenek ertekeleseben, velemenyezik az tigyelosztasi tervet, javaslatot tesznek a kollegiumvezet6 es a tanacselniik kinevezesere es ellatjak a Wrveny altai meghatarozott egyeb feladatokat. A kollegiumok az egyseges itelkezesi gyakorlat biztositasa erdekeben elemzik a bir6sagok gyakorlatat, es veiemenyt nyilvanitanak a vitas jogalkalmazasi kerdesekben. A megyei bir6sag kollegiuma sztikseg eseten javasolja a Legfels6bb Bir6sag, illet6leg a Gy6ri fte16tabla kollegiumvezet6jenek jogegysegi eljaras kezdemenyezeset. 12

13 A kolh~giumvezetok igazgatasi tevekenyseget a megyei birosag elnoke, illetoleg szakelniikhelyettese iranyitja es ellenorzi. A kollegium vezetoje a birosagi jogalkalmazas egysegenek biztositasa erdekeben kiiteles a vezetese alatt allo birosagok szakmai munkajat, itelkezeset folyamatosan figyelemmel kiserni, a birosagokon lefolytatott vizsgalat alkalmaval, vagy mas mod on tudomasara jutott elvi kerdesbeni ellentetes gyakorlatrol vagy ellentetes elvi alapokon nyugv6 jogeros hatarozatrol kiiteles magasabb szintii bir6sag elniiket tajekoztatni. A megyei bir6sag elniike a kollegiumok kiizremiikiidesevel feliigyeletet gyakorol a megye itelkezesi gyakorlatanak egysegessege es szakmai szinvonalanak megtartasa felett, ennek erdekeben vizsgalatokat kezdemenyezhet, javaslattal elhet a kollegiumi iiles napirendjet illetoen, felel a birok szakmai felkesziteseert, az itejkezesi munka szakmai szinvonalaert. A kollegiumvezeto meghivja megyei birosag kollegiumi iileseire a Legfelsobb Birosag, illetoleg a Gyori Itelotabla szakkollegiumanak vezetojet. Biroi Tanacs A biroi tanacs velemenyt nyilvanit a bir6 kinevezese, beosztasa, felmentese, kirendelese, athelyezese l<irgyaban, a megyei birosag elniikenek kinevezesi jogkorebe tartozo vezetok palyazatar61. Javaslatot tesz a bir6sag eves k5ltsegvetesi tervere, a jovahagyott koltsegvetes felhasznalasara. Velemenyezi a birosag szervezeti es miikodesi szabalyzatat es iigyelosztasi tervet. A bir6i tanacs tagjait es p6ttagjait az osszbiroi ertekezlet hat eyre valasztja. A megyei birosagon a bir6i tanacsnak het tagja es ot p6ttagja van. A bir6i tanacs elnoket es elnokhelyetteset tagjai koziil valasztja. A bir6i tanacs akkor hatarozatkepes, ha iilesen tagjainak tobb, mint a 2/3-a reszt vesz, donteseit szavazat t5bbseggel hozza, szavazat-egyenloseg eseten az elnok szavazata dont. A biroi tanacs iiiesei a birak szamara nyilvanosak, azon a birosag elnoke allando meghivottkent vesz reszt. Miikodeset iigyrend szabalyozza. BI Az itelkezesi tevekenyseget segito munkaszervezeti ai Igazgatasi Fosztaly, elnoki iroda bl kezeloirodak c/leiro irodak dl vegrehajto iroda el statisztikus fl sajtoreferens egysegek ai Az Igazgatasi Fosztaly, elnoki iroda Az Igazgatasi F60sztaly a megyei birosagon a megyei birosag elnoke igazgatasi tevekenyseget segiti. ElIatja a megyei birosag elniikenek munkaltatoi jogkorebe tartozo birosagi vezet6k kinevezesevel, felmentesevel, berezesevel, ertekelesevel, elomenetelevel, a birak, titkarok, fogalmazok, igazsagiigyi iigyintez6k, vegrehajtasi iigyintez6k feletti munkaltat6i jogkiiriikbol a helyi birosagi elniikiikre at nem ruhazott munkaltatoi jogkiirokkel, a megyei birosaghoz beosztott nem jogvegzett munkavallalok feletti igazgatasi (vezetesi, iranyitasi, ellen6rzesi) feladatokat, amelyeket a megyei birosag elnoke feladatkent meghataroz. 13

14 Az Igazgatlisi f60sztaly elen k6zvetlenill a megyei bir6sag eln6ke ala rendelt osztlilyvezet6 all. A f6osztaiyvezet6t a megyei bir6sag eln6ke paiyazat kiirasat kiivet6en hatarozatlan id6re nevezi ki, feladatk6rebe tartozik az elniik igazgatasi tevekenysegenek segitese, a diintesek el6keszitese, a szemelyzeti-munkailgyi feladatok eliikeszitese, vegrehajtasa, az einiik altai elrendelt ellen6rzesek lebonyolitasa, az einiiki iroda vezetese, a bilntet6 es civiiisztikai ilgyszakba beosztott imokok, tisztvisel6k, igazsagilgyi ilgyintez6k munkajanak iranyitasa. A megyei bir6sagi kezei6, leir6 es vegrehajt6i irodakba beosztott imokok, tisztvisei6k, igazsagilgyi ilgyintez6k tevekenyseget, helyettesitesi rendjet az Igazgatasi foosztalyvezet6 hatarozza meg, a bir6kkal, bir6i tanacsokkal, csoportokkal es a szakkolhlgiumok vezet6ivel torten6 egyeztetest k6vet6en, ugyanez vonatkozik a helyettesitesre es tul6ra eirendelesere, az atmeneti vagy id6szakos letszarn-atcsoportositasokra. A megyei bir6sagon az igazgatasi f6osztalyvezet6 iranyitja az eln6ki iroda tevekenyseget. A helyi bir6sagokon az eln6k igazgatasi tevekenyseget az elniiki iroda segiti, amelynek elen irodavezet6 all. Az eln6ki iroda feladatait az ide beosztott irnokok, tisztvisei6k, igazsagilgyi ilgyintez6k vegzik. Az elniiki iroda a BOSZ-szerint ellatja a megyei bir6sag einiike, elniikhelyettese melletti iratkezelest, az igazgatasi, munkaitat6i tevekenyseggel iisszeftigg6 leirasi, irattarozasi, kiadasi munkakat, az eln6k/elniikhelyettes itelkezesi tevekenysegevel iisszeftigg6 leirasi, jegyz6kiinyvvezetesi, kiadasi munkakat.. Gondoskodik a kil16nb6z6 jogszabalyokban el6irt nyilvantartasok vezeteser61, azok gondozasar6i, vezeti a szemelyzeti nyilvantartast, ellatja a ber- es Ietszamgazdalkodas igazgatasi feladatait, a munkaszervezes, munkarend, munkafegyelem ellen6rzeset. Figyelemmel kiseri az eln6ki iroda feladatait erint6 jogszabalyokat. Intezi az illn6k6k behivasat, a tevekenysegilkkel kapcsolatos adminisztraci6t. EI6kesziti a szemelyzeti es egyeb d6nteseket. Szervezi a BOSZ, a polgari vedeimi es munkavedeimi oktatast. Kiizremuk6dik a rendezvenyek szervezeseben. Ellatja a birak es egyeb bir6sagi doigoz6k k6zponti es helyi oktatasaval kapcsolatos ilgyintezest, gondoskodik a kil16nboz6 rendezvenyeken val6 reszveteltikr61. Gondoskodik a szemely- es anyagszallitasi igenyek iisszegyujteser61 es tovabbitasar61 a gondnoksagi osztalyvezet6 fele. Gondoskodik a szabadsagolasokkal kapcsolatos teend6kr61. Ell:itja a vagyonnyilatkozatok tetelevel, kezelesevei, az adatok vedeimevel kapcsolatos feladatokat. Ellatja a titkos ilgyintezessel iisszeftigg6 feladatokat. Elvegzi az elniik altai elrendelt igazgatasi- es munkaitat6i jogkiiril ellen6rzeseket. Gondoskodik a jelenleti ivek vezeteser61 es tovabbitasar61 a BGH fele. FigyeIemmei kiseri az elrendelt tui6rakat es helyettesiteseket, az eltavozasi nyilvantartasokat, a tavoljeteket, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvantartasokat. A megyei bir6sagon gondoskodik a bir6i, igazsagilgyi alkaimazotti igazolvanyok kiallitasar61, az ezekkel kapcsolatos ilgyintezesr61. Gondoskodik az OlT, illet6ieg Hivatala fele a hatarid6s feladatok eivegzeser6i, jelentesek elkilldeser61. Gondoskodik a megyei einiik, illetve az OIT Hivataia altai ei6irt jelentesekr61, a hatarid6k betartasar61. Kiizremukiidik a kti16nbiiz6 ilgyviteli vizsgaiatok Iefolytatasaban. 14

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA I. Altabinos Rendelkezesek 1.1 Az egyesulet neve: Magyarorszagi Etrend-kiegeszito

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben