Ajánlatkérési dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési dokumentáció"

Átírás

1 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek felújítása 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK Regisztrációs lap...4 I. fejezet...5 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: Az ajánlati részvétel költségeiről: A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem Az ajánlatok bírálata A szerződéskötésről Egyéb tudnivalók, előírások...16 II. fejezet...41 NYOMTATVÁNYOK, NYILATKOZATMINTÁK számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány C változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány C változat számú nyomtatvány számú nyomtatvány

3 11. számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány...66 III. fejezet...68 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)...68 IV. fejezet...69 AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Általános műszaki információk A dokumentáció

4 TP PT Közös AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Regisztrációs lap Regisztrációs lap a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve 1 : Székhelye: Adószáma: Kapcsolattartó személy neve Telefonszáma: Telefaxszáma: címe: Kitöltve elküldendő a faxszámra, Sédyné Esztergár Klára intézményvezető részére címezve, és(!) ezzel egyidejűleg en is meg kell küldeni az címre legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig! Keltezés (helység, év, hónap, nap)... cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jeleznie az Ajánlatkérő számára, ha a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. (Ld.: Eljárást megindító felhívás V.3.2.2) pont.) 1 ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá az ajánlatban a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét). 4

5 I. fejezet ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) és kapcsolódó kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció szerint a Kbt. előírásai alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el. 1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: a) Helyszíni konzultáció időpontja: június 5 én 10:00 óra b) Ajánlattételi határidő: június 18 -án 10:00 óra c) Ajánlatok bontása: június 18 -án 10:00 óra d) Az írásbeli összegezés kiküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 96. (4) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek az időtartamán belül e) A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül. 2. Az ajánlati részvétel költségeiről: Az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 34. alpontjában meghatározottak alapján ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül. Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 3. A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: Az eljárást megindító felhívás II.1.8) pontjában meghatározottak szerint Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatot nem fogad el, azaz a jelen közbeszerzési eljárásban alternatív ajánlat nem 5

6 tehető. A kiadott műszaki dokumentációban leírtaktól eltérő műszaki megoldásra ajánlat nem tehető. Ez a megkötés nem vonatkozik a műszaki dokumentációban a tervezők által esetlegesen, az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében - használt gyártmány,- márka,- típusnevekkel jellemezett tételekre. Ajánlatkérő elfogadja az azoktól eltérő anyagokat, gyártmányokat, amennyiben azok tulajdonságai a megnevezetteknél nem gyengébb minőségűek és használati értékük legalább azokkal egyenértékű. 4. Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: 4.1. Az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan írásban (!) kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott címen. Ajánlattevők a Kbt. 45. (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a faxolás során esetlegesen keletkező olvashatósági problémák megelőzése érdekében a kérdések megküldését minden esetben ben is kéri az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott címre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérése esetében az tárgya rovatban mindenképpen tüntessék fel az eljárás nevét. Ajánlatkérő a tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. (Kbt (5) bekezdés) Ajánlatkérő az esélyegyenlőség biztosítása mellett a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg részükre megküldi Helyszíni konzultáció Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a Kbt. 45. (7) bekezdésében foglaltak szerinti kiegészítő tájékoztatást ad helyszíni konzultáció formájában. A konzultáció találkozási helyszíne: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 1116 Budapest, Albertfalva utca szám, I. emelet, Igazgatói iroda Időpontja: június 5 én 10 óra 00 perc A helyszíni konzultáció során mód nyílik a teljesítés helyszínének megtekintésére. A helyszíni konzultációról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyvet a kon- 6

7 zultáció napjától számítva öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevőnek, valamint az Ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi a Kbt. 45. (7) bekezdése szerint Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő figyelmét felhívja arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán csak és kizárólag írásban tehető meg mindenfajta közlés, észrevétel, vagy tájékoztatás. 5. Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: 5.1. Formai követelmények Az ajánlatokat az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 2. alpontjában leírtak szerint kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az ajánlati példányokat. Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen a csomagból kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne lehessen megismerni. A Kbt. 60. (1) bekezdése meghatározza, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlatok formai követelményeit az alábbiak szerint írja elő: a) Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a zsinórvégeket összekötni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; a bélyegző lenyomatot, vagy az aláírást úgy kell elhelyezni, hogy egyik oldalról se lehessen a matricát felfejtve a zsinórt látható eltérés nélkül szabaddá tenni. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 7

8 azonosítható és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. d) Az ajánlatot az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 2. alpontjában meghatározottak szerint egy papír alapú eredeti és egy a papír alapú példánynyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell beadni. e) Az elektronikus adathordozón benyújtott példánynak meg kell egyeznie a papír alapú példányon benyújtott ajánlattal. Az elektronikus adathordozón található dokumentum(ok)nak jelszó nélkül olvashatónak, lehetőleg nem módosítható, pdf fájlformátumúnak kell lennie, valamint a tételes árazott költségvetést és a költségvetési főösszesítőt Excel formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. f) Az ajánlattevőnek, a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. g) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Tartalmi követelmények Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be az alábbi sorrendet: 1.) Fedőlap 2.) Tartalomjegyzék Az Ajánlattevő nyilatkozatai: 3.) Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 4.) Ajánlattételi nyilatkozat 5.) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. a) pontja szerint (A vagy B változat) 6.) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. b) pontja szerint (A vagy B változat) 8

9 7.) Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőről (adott esetben) 8.) Nyilatkozat(ok) a kizáró okok tekintetében Pénzügyi és gazdasági igazolások és nyilatkozatok: 9.) P1. Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő beszámolója a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján megtalálható e [Ajánlattételi felhívás L.1.2) pontja alapján] vagy a P1. alkalmassági feltételnek megfelelést igazoló iratok csatolása, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum internet hivatkozási helyének megadása, vagy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplésről szóló nyilatkozat (ill. adott esetben az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolás), 10.) P2. alkalmassági feltételnek megfelelést igazoló nyilatkozat csatolása, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum internet hivatkozási helyének megadása, Műszaki illetve szakmai igazolások és nyilatkozatok: 11.) M1. Az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított megelőző 5 év legjelentősebb építési beruházásokra vonatkozó - építésinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással {a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdésének megfelelően}, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum pontos internet hivatkozási helyének megadása, 12.) M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének f) pontja alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO14001:2005 vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti környezetközpontú irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti környezetközpontú irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását, vagy a 9

10 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum pontos internet hivatkozási helyének megadása, Műszaki és pénzügyi ajánlat: 13.) Előzetes műszaki-, és pénzügyi ütemterv Egyéb információk: 14.) Aláírási címpéldány(ok) vagy ezzel egyenértékű okmány(ok) 15.) Nyilatkozat(ok) folyamatban lévő változás bejegyzésről, amennyiben ilyen van, az ennek bejelentéséről szóló iratok 16.) Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 17.) Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 18.) Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példánya 19.) Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték öszszegét visszautalni (adott esetben) 20.) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáról 21.) Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáról 22.) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettségről 23.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek) csatolnia kell az ajánlatába bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását. 24.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek) csatolnia kell az ajánlatába bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szer- 10

11 vezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009. vagy ezzel egyenértékű minőség-irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti minőség-irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti minőség-irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását. 25.) Nyilatkozat a papír alapon benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat példány és az elektronikus másolati példány tartalmának egyezéséről 26.) Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 27.) Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 28.) Ajánlattevői adatlap (közös ajánlattevők esetében külön külön) 29.) Egyéb iratok Szakmai ajánlat: 30.) Tételes árazott költségvetés (melynek tartalmaznia kell a munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt) (Excel formátumban is csatolva az ajánlathoz) 5.3. Az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlati adatlapon (felolvasólapon) tegyék meg! A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat [az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az eljárást megindító felhívás IV.2) pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek]. Az ajánlat érvényességéhez 1 db és csak 1 db ajánlati adatlapnak kell az ajánlatban lennie. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti Ajánlati adatlapon (felolvasólapon) szereplő értékeket olvassa fel és rögzíti a bontási jegyzőkönyvbe. Ajánlatkérő csak azon ajánlati elemeket tekinti a bírálati részszempontok tekintetében tett ajánlatnak, amelyek az Ajánlati adatlapon szerepelnek. 11

12 5.4 Az árajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek tekintettel: a) Az Ajánlattevőnek rögzített, a befejezés időpontjára prognosztizált, fix átalányárra kell ajánlatot tennie. b) A rögzített átalányár a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák egészének minden egyéb munkával, teljesen készen végrehajtása ellenében jár. c) Az ajánlati árnak a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák teljesítéséhez szükséges minden költséget magában kell foglalnia, az ajánlati áron kívül egyéb költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők, kivételt képez a tartalék keret, amelynek felhasználási feltételeit a Vállalkozási szerződés tervezete szabályozza. Azaz, az ajánlati árat az ajánlatban a tartalék keret nélkül kell megadni. d) Az Ajánlattevő felel a projekt elvégzéséhez ténylegesen szükséges munkamennyiségek ellenőrzéséért. e) Az ajánlatban szereplő összegeket egész számmal és magyar forintban kell megadni. f) Az Ajánlattevő által esetlegesen fizetendő összes illetéket, adót, járulékot és egyéb összeget szerepeltetni kell az Ajánlattevő által adott árban. (Kivéve az áfa összeget, amely külön sorban kerül feltüntetésére.) g) Az Ajánlattevőnek ajánlatához a tételes árazott költségvetésen kívül csatolnia kell a beárazott munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt. h) Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában határozta meg. i) A műszaki átadás átvételi eljárásra vonatkozó szabályok a Vállalkozási szerződés tervezetében leírásra kerültek. j) A számlák kiegyenlítéskor, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt ban foglaltak szerint kerül sor, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - ra és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is. k) Ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdésében foglaltak alapján 5% tartalékkeretet határoz meg. A tartalék keret felhasználása csak olyan, a jelen közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában nem szereplő pótmunka megvalósításának fedezeteként szolgálhat, amely a beruházáshoz szervesen kapcsolódik és a pótmunka szükségességét a beruházás műszaki ellenőre igazolta, valamint annak elvégzését az ajánlatké- 12

13 rő képviseletére jogosult személy írásban megrendelte. További részletek a Vállalkozási szerződés 14. és 15. pontjában. l) Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét felhívja, hogy a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja abban az esetben, ha a legkedvezőbb ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet (nettó 340 millió Ft) összegét Az előzetes műszaki ütemterv elkészítése során az Ajánlattevő az alábbiakra legyen tekintettel: Az Ajánlattevőnek a vállalt korábbi teljesítéssel összhangban álló előzetes ütemtervet kell összeállítani, amelyben egyértelműen be kell mutatnia az egyes feladatok végrehajtásának sorrendjét, valamint az egyes feladatok előzetesen tervezett időtartamát. Fel kell benne tüntetni, hogy az egyes részszámlák benyújtásakor a kivitelezés műszaki készültsége hány százalékos. Tekintettel arra a tényre, hogy a szerződéskötés, valamint a munkakezdés időpontja a közbeszerzési eljárás indulásakor nem határozható meg naptári nap pontossággal, ajánlattevőnek az ajánlatába csatolt műszaki-, és pénzügyi ütemtervében az időpontokat nem konkrét naptári dátummal kell megadnia, hanem a munkakezdéshez képest napokban vagy hetekben. Ajánlattevő a műszaki-, és pénzügyi ütemtervet egy dokumentumban is benyújthatja, de ekkor a benyújtott ütemtervnek egyaránt teljesítenie kell a műszaki ütemtervnél és a pénzügyi ütemtervnél megfogalmazott követelményeket Az előzetes pénzügyi ütemterv elkészítésekor ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe venniük: a) Ajánlatkérő előleget biztosít az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont b) alpontjában meghatározottak szerint. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában történik. (az 1. részszámla összege = teljesítéssel arányos összeg előleg összege) A pontos értelmezhetőség érdekében ugyanez képlettel meghatározva: R= T E ahol R: a részszámla összege T: a teljesítéssel arányos összeg E: az előleg összege 13

14 Amennyiben Ajánlattevő nem kíván élni a részszámlák benyújtásának lehetőségével, úgy az előleg elszámolása a végszámlában történik. b) Ajánlatkérő a teljesítéssel arányosan, a teljesítési igazolás kiállítását követően részszámlák benyújtásának lehetőségét biztosítja az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont c) g) alpontjaiban meghatározottak szerint. c) Végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárása. d) Ajánlattevőnek előzetes pénzügyi ütemtervet kell készíteni, amiben fel kell tüntetni legalább a számlák megnevezését, a teljesítménnyel arányos összeget Ft -ban és annak az ajánlati árhoz viszonyított % -os értéket, az esetlegesen kért előleg elszámolását. Minden részszámla benyújtására érvényes, hogy csak akkor nyújtható be, ha a műszaki teljesítés mértéke (% -a) eléri, vagy meghaladja a pénzügyi teljesítés mértékét (% -ban). A műszaki teljesítés mértékét az ajánlatkérő műszaki ellenőre igazolja. 6. Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről 6.1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdésben meghatározottak szerint az összes ajánlattevő számára a hiánypótlás lehetőségét azonos feltételekkel biztosítja. A hiányok pótlására a Kbt. 67. (3), (7), (8) bekezdései az irányadóak Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt A Kbt. 67. (9) bekezdésben előírtak alapján az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt veszi figyelembe venni az elbírálás során. 7. A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem 7.1. Ha az ajánlatban az ajánlatkérő értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja. 14

15 7.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdése alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. szerint önállóan értékelésre kerül A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő köteles az előző pontban meghatározott indoklást kérni, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzésnek a Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől. 8. Az ajánlatok bírálata 8.1. Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjában bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását határozta meg. A részszempontok és súlyszámaik szintén az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjában lettek rögzítve. Ajánlatkérő a részszempontonként adható pontszámot az eljárást megindító felhívás V.3.3.1) pontjában 1 10 pontban határozta meg, a pontszámítás módszere az eljárást megindító felhívás V.3.3.2) pontjában lett rögzítve. Az értékelés az 1. bírálati részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság i keltezésű az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában) III. fejezet A szakasz 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik, míg a 2., 3. és 4. részszempont esetén ugyanezen ajánlás III. fejezet A szakasz 1. bb) pontja szerint egyenes arányosítással történik. Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetében a kisebb értékű vállalás, a 2., 3. és 4. részszempont esetében a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb. A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. A kerekítés a súlyszámmal való szorzás előtt történik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bírálati részszempontok tekintetében tett vállalásaik esetében az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont alpontjaiban leírtakat tartsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 72. (1) bekezdés előírásai szerint határozza meg az ajánlatok összpontszámát, melynek alapján az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az 15

16 összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az így meghatározott összpontszáma, akkor ajánlatkérő az eljárás nyertesének meghatározásához a Kbt. 72. (2) (4) bekezdéseinek előírásait alkalmazza Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről írásos összegezést készít, amelyet ajánlatok elbírálásának befejezésekor az ajánlattevőknek haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus levélben megküld Eredménytelen eljárás Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha a Kbt. 76. (1) bekezdés a) g) pontjainak valamelyike fennáll. 9. A szerződéskötésről Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevővel, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel/személlyel köt szerződést, ha őt a Kbt. 77. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül, valamint a Kbt (6) bekezdés előírásai szerint. 10. Egyéb tudnivalók, előírások Az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában ajánlattevőnek meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. [3. számú nyomtatvány A változata] Amennyiben nincs olyan része a közbeszerzésnek, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. [3. számú nyomtatvány B változata] A Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatában az a) szerinti nyilatkozatban megjelölt részek tekintetében meg kell nevezni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t (amennyiben több ilyen van, akkor külön külön), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a meg- 16

17 jelölt alvállalkozók közreműködni fognak. [4. számú nyomtatvány A változata] Ezt annak figyelembe vételével kell megtenni, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók által teljesítendő rész megnevezésének a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában is szerepelnie kell. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 % -át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor a Kbt. 26. előírása szerint nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván igénybe venni alvállalkozót, az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. [4. számú nyomtatvány B változata] A verseny biztosítása Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. ben, a verseny biztosítása érdekében meghatározott 28. (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon részajánlati kör tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen - más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt - más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (azaz nem lehet más ajánlatban - a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti - alkalmasságot igazoló szervezet) Nyilatkozat a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint az ajánlattevő kkv besorolására Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [2. számú nyomtatvány] 17

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 1.) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján Okos mobiltelefon készülékek beszerzése 1. Az Ajánlatkérő neve és címe:

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. Tel: +36 83501701 Fax: +36 83540144 e-mail: titkarsag@spaheviz.hu

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás a Kbt. 252. (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1. Az ajánlatkérő adatai Név:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás

Eljárást megindító felhívás Eljárást megindító felhívás Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Kbt. 122./A. szerint, hirdetmény közzététele nélkül induló

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ajánlatkérő Mezőgazdasági termékek EU belső piacon történő ismertetésének és promóciójának végrehajtása tárgyú nyílt versenyeztetési eljárásában

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben