Ajánlatkérési dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési dokumentáció"

Átírás

1 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek felújítása 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK Regisztrációs lap...4 I. fejezet...5 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: Az ajánlati részvétel költségeiről: A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem Az ajánlatok bírálata A szerződéskötésről Egyéb tudnivalók, előírások...16 II. fejezet...41 NYOMTATVÁNYOK, NYILATKOZATMINTÁK számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány C változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány C változat számú nyomtatvány számú nyomtatvány

3 11. számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány számú nyomtatvány...66 III. fejezet...68 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)...68 IV. fejezet...69 AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Általános műszaki információk A dokumentáció

4 TP PT Közös AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Regisztrációs lap Regisztrációs lap a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve 1 : Székhelye: Adószáma: Kapcsolattartó személy neve Telefonszáma: Telefaxszáma: címe: Kitöltve elküldendő a faxszámra, Sédyné Esztergár Klára intézményvezető részére címezve, és(!) ezzel egyidejűleg en is meg kell küldeni az címre legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig! Keltezés (helység, év, hónap, nap)... cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jeleznie az Ajánlatkérő számára, ha a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. (Ld.: Eljárást megindító felhívás V.3.2.2) pont.) 1 ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá az ajánlatban a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét). 4

5 I. fejezet ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) és kapcsolódó kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció szerint a Kbt. előírásai alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el. 1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: a) Helyszíni konzultáció időpontja: június 5 én 10:00 óra b) Ajánlattételi határidő: június 18 -án 10:00 óra c) Ajánlatok bontása: június 18 -án 10:00 óra d) Az írásbeli összegezés kiküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 96. (4) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek az időtartamán belül e) A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül. 2. Az ajánlati részvétel költségeiről: Az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 34. alpontjában meghatározottak alapján ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül. Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 3. A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: Az eljárást megindító felhívás II.1.8) pontjában meghatározottak szerint Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatot nem fogad el, azaz a jelen közbeszerzési eljárásban alternatív ajánlat nem 5

6 tehető. A kiadott műszaki dokumentációban leírtaktól eltérő műszaki megoldásra ajánlat nem tehető. Ez a megkötés nem vonatkozik a műszaki dokumentációban a tervezők által esetlegesen, az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében - használt gyártmány,- márka,- típusnevekkel jellemezett tételekre. Ajánlatkérő elfogadja az azoktól eltérő anyagokat, gyártmányokat, amennyiben azok tulajdonságai a megnevezetteknél nem gyengébb minőségűek és használati értékük legalább azokkal egyenértékű. 4. Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: 4.1. Az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan írásban (!) kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott címen. Ajánlattevők a Kbt. 45. (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a faxolás során esetlegesen keletkező olvashatósági problémák megelőzése érdekében a kérdések megküldését minden esetben ben is kéri az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott címre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérése esetében az tárgya rovatban mindenképpen tüntessék fel az eljárás nevét. Ajánlatkérő a tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. (Kbt (5) bekezdés) Ajánlatkérő az esélyegyenlőség biztosítása mellett a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg részükre megküldi Helyszíni konzultáció Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a Kbt. 45. (7) bekezdésében foglaltak szerinti kiegészítő tájékoztatást ad helyszíni konzultáció formájában. A konzultáció találkozási helyszíne: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 1116 Budapest, Albertfalva utca szám, I. emelet, Igazgatói iroda Időpontja: június 5 én 10 óra 00 perc A helyszíni konzultáció során mód nyílik a teljesítés helyszínének megtekintésére. A helyszíni konzultációról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyvet a kon- 6

7 zultáció napjától számítva öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevőnek, valamint az Ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi a Kbt. 45. (7) bekezdése szerint Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő figyelmét felhívja arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán csak és kizárólag írásban tehető meg mindenfajta közlés, észrevétel, vagy tájékoztatás. 5. Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: 5.1. Formai követelmények Az ajánlatokat az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 2. alpontjában leírtak szerint kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az ajánlati példányokat. Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen a csomagból kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne lehessen megismerni. A Kbt. 60. (1) bekezdése meghatározza, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlatok formai követelményeit az alábbiak szerint írja elő: a) Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a zsinórvégeket összekötni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; a bélyegző lenyomatot, vagy az aláírást úgy kell elhelyezni, hogy egyik oldalról se lehessen a matricát felfejtve a zsinórt látható eltérés nélkül szabaddá tenni. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 7

8 azonosítható és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. d) Az ajánlatot az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont 2. alpontjában meghatározottak szerint egy papír alapú eredeti és egy a papír alapú példánynyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell beadni. e) Az elektronikus adathordozón benyújtott példánynak meg kell egyeznie a papír alapú példányon benyújtott ajánlattal. Az elektronikus adathordozón található dokumentum(ok)nak jelszó nélkül olvashatónak, lehetőleg nem módosítható, pdf fájlformátumúnak kell lennie, valamint a tételes árazott költségvetést és a költségvetési főösszesítőt Excel formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. f) Az ajánlattevőnek, a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. g) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Tartalmi követelmények Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be az alábbi sorrendet: 1.) Fedőlap 2.) Tartalomjegyzék Az Ajánlattevő nyilatkozatai: 3.) Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 4.) Ajánlattételi nyilatkozat 5.) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. a) pontja szerint (A vagy B változat) 6.) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. b) pontja szerint (A vagy B változat) 8

9 7.) Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőről (adott esetben) 8.) Nyilatkozat(ok) a kizáró okok tekintetében Pénzügyi és gazdasági igazolások és nyilatkozatok: 9.) P1. Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő beszámolója a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján megtalálható e [Ajánlattételi felhívás L.1.2) pontja alapján] vagy a P1. alkalmassági feltételnek megfelelést igazoló iratok csatolása, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum internet hivatkozási helyének megadása, vagy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplésről szóló nyilatkozat (ill. adott esetben az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolás), 10.) P2. alkalmassági feltételnek megfelelést igazoló nyilatkozat csatolása, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum internet hivatkozási helyének megadása, Műszaki illetve szakmai igazolások és nyilatkozatok: 11.) M1. Az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított megelőző 5 év legjelentősebb építési beruházásokra vonatkozó - építésinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással {a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdésének megfelelően}, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum pontos internet hivatkozási helyének megadása, 12.) M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének f) pontja alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO14001:2005 vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti környezetközpontú irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti környezetközpontú irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását, vagy a 9

10 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint a megfelelőséget igazoló dokumentum pontos internet hivatkozási helyének megadása, Műszaki és pénzügyi ajánlat: 13.) Előzetes műszaki-, és pénzügyi ütemterv Egyéb információk: 14.) Aláírási címpéldány(ok) vagy ezzel egyenértékű okmány(ok) 15.) Nyilatkozat(ok) folyamatban lévő változás bejegyzésről, amennyiben ilyen van, az ennek bejelentéséről szóló iratok 16.) Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 17.) Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 18.) Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példánya 19.) Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték öszszegét visszautalni (adott esetben) 20.) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáról 21.) Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáról 22.) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettségről 23.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek) csatolnia kell az ajánlatába bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását. 24.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek) csatolnia kell az ajánlatába bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szer- 10

11 vezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009. vagy ezzel egyenértékű minőség-irányítási rendszerének meglétét igazoló irat másolatát (érvényessége az ajánlattételi határidő időpontjában ne járjon le), vagy a fenti minőség-irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett fenti minőség-irányítási rendszere részletes, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő rendszerének a leírását. 25.) Nyilatkozat a papír alapon benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat példány és az elektronikus másolati példány tartalmának egyezéséről 26.) Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 27.) Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 28.) Ajánlattevői adatlap (közös ajánlattevők esetében külön külön) 29.) Egyéb iratok Szakmai ajánlat: 30.) Tételes árazott költségvetés (melynek tartalmaznia kell a munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt) (Excel formátumban is csatolva az ajánlathoz) 5.3. Az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlati adatlapon (felolvasólapon) tegyék meg! A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat [az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az eljárást megindító felhívás IV.2) pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek]. Az ajánlat érvényességéhez 1 db és csak 1 db ajánlati adatlapnak kell az ajánlatban lennie. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti Ajánlati adatlapon (felolvasólapon) szereplő értékeket olvassa fel és rögzíti a bontási jegyzőkönyvbe. Ajánlatkérő csak azon ajánlati elemeket tekinti a bírálati részszempontok tekintetében tett ajánlatnak, amelyek az Ajánlati adatlapon szerepelnek. 11

12 5.4 Az árajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek tekintettel: a) Az Ajánlattevőnek rögzített, a befejezés időpontjára prognosztizált, fix átalányárra kell ajánlatot tennie. b) A rögzített átalányár a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák egészének minden egyéb munkával, teljesen készen végrehajtása ellenében jár. c) Az ajánlati árnak a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák teljesítéséhez szükséges minden költséget magában kell foglalnia, az ajánlati áron kívül egyéb költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők, kivételt képez a tartalék keret, amelynek felhasználási feltételeit a Vállalkozási szerződés tervezete szabályozza. Azaz, az ajánlati árat az ajánlatban a tartalék keret nélkül kell megadni. d) Az Ajánlattevő felel a projekt elvégzéséhez ténylegesen szükséges munkamennyiségek ellenőrzéséért. e) Az ajánlatban szereplő összegeket egész számmal és magyar forintban kell megadni. f) Az Ajánlattevő által esetlegesen fizetendő összes illetéket, adót, járulékot és egyéb összeget szerepeltetni kell az Ajánlattevő által adott árban. (Kivéve az áfa összeget, amely külön sorban kerül feltüntetésére.) g) Az Ajánlattevőnek ajánlatához a tételes árazott költségvetésen kívül csatolnia kell a beárazott munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt. h) Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában határozta meg. i) A műszaki átadás átvételi eljárásra vonatkozó szabályok a Vállalkozási szerződés tervezetében leírásra kerültek. j) A számlák kiegyenlítéskor, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt ban foglaltak szerint kerül sor, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - ra és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is. k) Ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdésében foglaltak alapján 5% tartalékkeretet határoz meg. A tartalék keret felhasználása csak olyan, a jelen közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában nem szereplő pótmunka megvalósításának fedezeteként szolgálhat, amely a beruházáshoz szervesen kapcsolódik és a pótmunka szükségességét a beruházás műszaki ellenőre igazolta, valamint annak elvégzését az ajánlatké- 12

13 rő képviseletére jogosult személy írásban megrendelte. További részletek a Vállalkozási szerződés 14. és 15. pontjában. l) Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét felhívja, hogy a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja abban az esetben, ha a legkedvezőbb ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet (nettó 340 millió Ft) összegét Az előzetes műszaki ütemterv elkészítése során az Ajánlattevő az alábbiakra legyen tekintettel: Az Ajánlattevőnek a vállalt korábbi teljesítéssel összhangban álló előzetes ütemtervet kell összeállítani, amelyben egyértelműen be kell mutatnia az egyes feladatok végrehajtásának sorrendjét, valamint az egyes feladatok előzetesen tervezett időtartamát. Fel kell benne tüntetni, hogy az egyes részszámlák benyújtásakor a kivitelezés műszaki készültsége hány százalékos. Tekintettel arra a tényre, hogy a szerződéskötés, valamint a munkakezdés időpontja a közbeszerzési eljárás indulásakor nem határozható meg naptári nap pontossággal, ajánlattevőnek az ajánlatába csatolt műszaki-, és pénzügyi ütemtervében az időpontokat nem konkrét naptári dátummal kell megadnia, hanem a munkakezdéshez képest napokban vagy hetekben. Ajánlattevő a műszaki-, és pénzügyi ütemtervet egy dokumentumban is benyújthatja, de ekkor a benyújtott ütemtervnek egyaránt teljesítenie kell a műszaki ütemtervnél és a pénzügyi ütemtervnél megfogalmazott követelményeket Az előzetes pénzügyi ütemterv elkészítésekor ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe venniük: a) Ajánlatkérő előleget biztosít az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont b) alpontjában meghatározottak szerint. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában történik. (az 1. részszámla összege = teljesítéssel arányos összeg előleg összege) A pontos értelmezhetőség érdekében ugyanez képlettel meghatározva: R= T E ahol R: a részszámla összege T: a teljesítéssel arányos összeg E: az előleg összege 13

14 Amennyiben Ajánlattevő nem kíván élni a részszámlák benyújtásának lehetőségével, úgy az előleg elszámolása a végszámlában történik. b) Ajánlatkérő a teljesítéssel arányosan, a teljesítési igazolás kiállítását követően részszámlák benyújtásának lehetőségét biztosítja az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont c) g) alpontjaiban meghatározottak szerint. c) Végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárása. d) Ajánlattevőnek előzetes pénzügyi ütemtervet kell készíteni, amiben fel kell tüntetni legalább a számlák megnevezését, a teljesítménnyel arányos összeget Ft -ban és annak az ajánlati árhoz viszonyított % -os értéket, az esetlegesen kért előleg elszámolását. Minden részszámla benyújtására érvényes, hogy csak akkor nyújtható be, ha a műszaki teljesítés mértéke (% -a) eléri, vagy meghaladja a pénzügyi teljesítés mértékét (% -ban). A műszaki teljesítés mértékét az ajánlatkérő műszaki ellenőre igazolja. 6. Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről 6.1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdésben meghatározottak szerint az összes ajánlattevő számára a hiánypótlás lehetőségét azonos feltételekkel biztosítja. A hiányok pótlására a Kbt. 67. (3), (7), (8) bekezdései az irányadóak Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt A Kbt. 67. (9) bekezdésben előírtak alapján az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt veszi figyelembe venni az elbírálás során. 7. A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem 7.1. Ha az ajánlatban az ajánlatkérő értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja. 14

15 7.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdése alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. szerint önállóan értékelésre kerül A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő köteles az előző pontban meghatározott indoklást kérni, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzésnek a Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől. 8. Az ajánlatok bírálata 8.1. Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjában bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását határozta meg. A részszempontok és súlyszámaik szintén az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjában lettek rögzítve. Ajánlatkérő a részszempontonként adható pontszámot az eljárást megindító felhívás V.3.3.1) pontjában 1 10 pontban határozta meg, a pontszámítás módszere az eljárást megindító felhívás V.3.3.2) pontjában lett rögzítve. Az értékelés az 1. bírálati részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság i keltezésű az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában) III. fejezet A szakasz 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik, míg a 2., 3. és 4. részszempont esetén ugyanezen ajánlás III. fejezet A szakasz 1. bb) pontja szerint egyenes arányosítással történik. Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetében a kisebb értékű vállalás, a 2., 3. és 4. részszempont esetében a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb. A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. A kerekítés a súlyszámmal való szorzás előtt történik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bírálati részszempontok tekintetében tett vállalásaik esetében az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pont alpontjaiban leírtakat tartsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 72. (1) bekezdés előírásai szerint határozza meg az ajánlatok összpontszámát, melynek alapján az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az 15

16 összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az így meghatározott összpontszáma, akkor ajánlatkérő az eljárás nyertesének meghatározásához a Kbt. 72. (2) (4) bekezdéseinek előírásait alkalmazza Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről írásos összegezést készít, amelyet ajánlatok elbírálásának befejezésekor az ajánlattevőknek haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus levélben megküld Eredménytelen eljárás Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha a Kbt. 76. (1) bekezdés a) g) pontjainak valamelyike fennáll. 9. A szerződéskötésről Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevővel, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel/személlyel köt szerződést, ha őt a Kbt. 77. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül, valamint a Kbt (6) bekezdés előírásai szerint. 10. Egyéb tudnivalók, előírások Az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában ajánlattevőnek meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. [3. számú nyomtatvány A változata] Amennyiben nincs olyan része a közbeszerzésnek, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. [3. számú nyomtatvány B változata] A Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatában az a) szerinti nyilatkozatban megjelölt részek tekintetében meg kell nevezni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t (amennyiben több ilyen van, akkor külön külön), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a meg- 16

17 jelölt alvállalkozók közreműködni fognak. [4. számú nyomtatvány A változata] Ezt annak figyelembe vételével kell megtenni, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók által teljesítendő rész megnevezésének a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában is szerepelnie kell. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 % -át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor a Kbt. 26. előírása szerint nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván igénybe venni alvállalkozót, az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. [4. számú nyomtatvány B változata] A verseny biztosítása Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. ben, a verseny biztosítása érdekében meghatározott 28. (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon részajánlati kör tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen - más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt - más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (azaz nem lehet más ajánlatban - a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti - alkalmasságot igazoló szervezet) Nyilatkozat a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint az ajánlattevő kkv besorolására Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [2. számú nyomtatvány] 17

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben