Az információs társadalom meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalom meghatározása"

Átírás

1

2

3 Kedves Olvasó! november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik az elektronikus ügyintézéssel és hatósági szolgáltatással. A törvény által megfogalmazott feladatok megvalósítása nagy kihívás mind az igazgatási, mind az informatikai szakma számára. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala, együttmûködésben a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokkal, e rövid ismertetõ közreadásával arra vállalkozik, hogy a részben jogi, részben informatikai szaknyelven megfogalmazottakat mindenki számára érthetõ formában összefoglalja. A kiadvány szûkös kerete nem ad lehetõséget minden kérdés részletes kifejtésére, de arra mindenképpen alkalmas, hogy akinek a kezébe kerül, egyszeri olvasás után is megértse az elektronikus ügyintézés lényegét.

4 Az információs társadalom meghatározása Információs társadalomról akkor beszélhetünk, amikor az információs ágazat társadalmi, gazdasági súlya dominánssá válik, az információ beépül az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba, és a társadalmi kommunikáció nagy része a digitális csatornákon zajlik. (Magyar Információs Társadalom Stratégia, 2003) A stratégiai terv az információs társadalomba történõ átmenetet két alapvetõ pillérre építi: a folyamatok korszerûsítésére és a szolgáltatások modernizálására. A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) célkitûzései teljes mértékben illeszkednek az Európai Unió stratégiai programjaihoz, az eeurope+, illetve az eeurope 2005 akciótervekhez. Így Magyarország kapcsolódhat a közösség eeurope-ot támogató programjaihoz és az EU strukturális alapjait forrásként tudjuk felhasználni az információs társadalom megvalósításához. Az Európai Unió eeurope akcióterve a közigazgatásra vonatkozóan az alábbi célokat tûzi ki: az információs társadalom erõsítése, új információs technológiák alkalmazása a közigazgatás minden szintjén, a mobil kommunikáció alkalmazása, az internethasználat költségeinek csökkentése, az internet-hozzáférhetõség kiterjesztése, az alapvetõ közszolgáltatások elektronikus úton történõ elérése. A magyar információs társadalom kiépítésének egyik fontos eleme az e-közigazgatás megvalósítása. Az e-közigazgatás célja egyrészt a közigazgatási információknak a társadalom széles rétegeihez való eljuttatása, másrészt ügyfélbarát közigazgatás kialakítása. Ehhez alapvetõen szükséges a közigazgatási folyamatok újragondolása, korszerûsítése, melynek eredményeképpen egyszerûsödik és meggyorsul a hivatalos ügyintézés menete, a közérdekû információk gyorsan és nagy tömegben jutnak el a közigazgatás területi, regionális, kistérségi és helyi szintjeire. A hivatalokban csökken az ügyfélszolgálati idõ, ami javítja a munkavégzés minõségét. Megvalósul az egyablakos ügyintézés és a hatóságok közötti elektronikus információcsere (interoperabilitás), elektronikus támogatást kap a belsõ adminisztráció, a hatósági munkában lehetõvé válik bizonyos munkafázisok automatizálása. A szolgáltató jellegû közigazgatás megteremtésében mind a közigazgatási szer-

5 vek, mind az állampolgárok számára nélkülözhetetlen az informatikai rendszerek, elektronikus eszközök használata. A Ket. X. fejezete figyelembe véve az Európai Unió elektronikus közigazgatást érintõ hatályos joganyagát is rögzíti az elektronikus ügyintézés szabályait, s a szolgáltató szerep elõtérbe helyezésével ösztönzi az elektronika és informatika korszerû alkalmazásainak igénybevételét az államigazgatási eljárásoknál. Alapfogalmak 3 Ügyintézés elektronikus úton e-ügyintézés Az elektronikus közigazgatási ügyintézés olyan közszolgáltatás, amikor a hatóság az ügyek eljárási cselekményeinek vagy azok részeljárásainak jogszabályban foglalt feltételek szerinti elektronikus úton történõ gyakorlását, biztonságos, zárt informatikai rendszerben biztosítja; tehát mindazon szolgáltatások összessége, melyek elektronikus és távközlési eszközök segítségével, az ügyfél személyes jelenléte nélkül is lehetõvé teszik az ügyintézést. e-szolgáltatás Elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás (tájékoztatás) elektronikus közigazgatási szolgáltatás, melynek során a közigazgatási szervek a hatáskörükbe tartozó ügyek intézésérõl elektronikus úton elérhetõ általános és szakmai jellegû információs tájékoztatást biztosítanak. e-dokumentum Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhetõ adathalmaz, mely elektronikus aláírással van ellátva. Lehet szöveg, elektronikus irat, kép, hangfelvétel, szoftver, tervrajz, digitális fénykép, film stb, ha elektronikus formában létezik, elektronikus formában továbbítják, s azon elektronikus aláírás szerepel. elektronikus üzenet- és dokumentumkezelõ zárt informatikai rendszer, amely: az elektronikus kérelmet fogadja, biztosítja a dokumentum tartalmi és formai egyezõségét, rögzíti és feltünteti a fogadás idõpontját (benyújtás idõpontja), automatikus visszaigazolást küld az ügyfélnek, az ügyhöz egyedi azonosító jelet képez (ügyazonosító jel), képes az elektronikus üzenetben küldött e-dokumentumok iktatására és hiteles, hosszú távú archiválására, nyomon követi a dokumentumok belsõ mozgását, adatszolgáltatási funkciókat is ellát.

6 Az elektronikus ügyintézés feltételei JOGI, IGAZGATÁSI FELTÉTELEK A közigazgatási eljárást alkalmassá kell tenni arra, hogy a lehetõ legtöbb ügy elektronikus úton elintézhetõ legyen, valamint biztosítani kell a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások elektronikus úton történõ elérésének lehetõségét. Ehhez számba kell venni az ügy- és szolgáltatástípusokat, majd meg kell vizsgálni, hogy mely esetekben van lehetõség e-ügyintézés alkalmazására. El kell különíteni azokat az eljárásfajtákat, amelyekben az internetes ügyintézés lehetõsége az ügyek természeténél fogva eleve kizárt. Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet megtilthatja a hatósági ügyek intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus formában történõ végzését. Általános tilalom azonban nem rendelhetõ el, a tiltás csak meghatározott ügyekre vagy eljárási cselekményekre vonatkozhat. A Ket. maga is meghatározza azokat a leggyakrabban elõforduló, tipizálható ügyeket, amelyek esetében alkalmazható, illetve törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út [Ket (1) (2). bekezdés]. Mikor alkalmazható és mikor nem az elektronikus ügyintézés? ä A leggyakrabban elõforduló, tipizálható eljárási cselekmények, melyek esetében elektronikus út alkalmazható: a kérelem, fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a jogszabályban elõírt mellékleteik benyújtása, a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése, a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás, az eljárás irataiba való betekintés, az idézés, az igazolási kérelem elõterjesztése, az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, a hatósághoz intézett bármely beadványa, a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás, a felügyeleti szerv eljárásához iratok felterjesztésére szóló felhívás,

7 az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása, a döntés közlése. ä Elektronikus út nem alkalmazható a következõ ügyekben, eljárási cselekményekben: ha az ügyfél a bíróságtól kéri az önkormányzati hatóság kötelezését az eljárás folytatására, a kérelemnek és az ügyben keletkezett iratoknak áttétele esetén más hatósághoz, ha nem áll rendelkezésre az ügy valamennyi irata elektronikus formában is, a nem elektronikus úton érkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása és az eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés, hatósági szerzõdések esetén, hatósági döntések bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás, a végrehajtási eljárást kivéve az elrendelt fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesíthetõségérõl szóló tájékoztatást. 5 Ügyintézés elektronikus úton TECHNIKAI, INFORMATIKAI FELTÉTELEK Az e-ügyintézés mûködésének másik alapvetõ feltétele a megfelelõ infrastruktúra kialakítása és mûködtetése. Ehhez korszerû számítástechnikai eszközállomány, magas üzemeltetési biztonsági szint és gyors adatátvitel lehetõségét biztosító hálózati infrastruktúra megléte és mûködtetése szükséges. Az e-ügyintézés interaktív szolgáltatásait biztosító szoftvereket hitelesíttetni kell a jogszabályban erre feljogosított szervezettel. AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRÕL MEGKÍVÁNT FELTÉTELEK A lakosságban erõsíteni kell a bizalmat az elektronikus ügyintézés iránt. Magyarországon a lakosság 70%-a jelenleg még nem rendelkezik internetkapcsolattal sem otthonában, sem a munkahelyén. A Kormány a Közháló program keretében, emagyarország Pontok kialakításával közintézményekben, oktatási intézményekben, polgármesteri hivatalokban, múzeumokban, könyvtárakban, postákon, civil szervezetek székhelyein (teleházak, telefaluk, közösségi házak), mûvelõdési házakban, színházakban stb. széles sávú internetelérést biztosít a társadalom azon rétegeinek, akik anyagi helyzetük, távoli lakóhelyük vagy más ok miatt nem tudják elérni

8 Burszán Judit 6 az e-szolgáltatásokat, s ügyfélként nincs lehetõségük ily módon kapcsolatba lépni a hatóságokkal. Mind a hivatal, mind az ügyfél szempontjából szükséges a megfelelõ biztonsági fokozatú elektronikus aláírás megléte. A hivatalos ügyintézéshez az ügyfél és a hatóság között, valamint az intézmények egymás közötti kommunikációjában is alapfeltétel az e-aláírással történõ hitelesítés. A Kormányzati Portálon üzemelõ Ügyfélkapu biztosítja azt a lehetõséget, hogy az itt regisztrált ügyfelek elektronikus aláírás megléte nélkül is használhassák a különbözõ közigazgatási szervek nyújtotta e- szolgáltatásokat. (Részletesebben lásd az Ügyfélkapu cím alatt.) EGYÉB FELTÉTELEK A közigazgatásban alapvetõ szemléletváltozásra van szükség, egyrészt az informatikai szakma hivatalokban elfoglalt helyével és szerepével, másrészt az ügyintézõk informatikai felkészültségével és hozzáállásával kapcsolatban. ä Fontos, hogy a folyamatban részt vevõ ügyintézõk az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos informatikai ismeretek oktatásában vegyenek részt. Szükséges az ECDL Start program tananyagának ismerete, valamint az elektronikus kommunikációval és hatósági szolgáltatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítása. ä A jól mûködõ elektronikus ügyintézési rendszer kidolgozásához és mûködtetéséhez nélkülözhetetlen az igazgatási és informatikai szakemberek együttmûködése és együttdöntése. ä A munkafolyamatok szabályozásához szükséges az elektronikus ügyintézési eljárás belsõ ügyrendjének kialakítása. MIT KELL TUDNI AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRÓL? Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt e-dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt digitális jelsorozat, amely a dokumentum tartalmából és az aláíró kizárólagos tulajdonában lévõ, egyedi kulcsból (ez is digitális kód) állítható elõ. Az elektronikus aláírás során a hitelesítõ személy a dokumentumot aláírva, mintegy tanúsítja, hogy az tõle származik. Az elektronikus aláírás tehát funkcionálisan ugyanúgy mûködik, mint a hagyományos, kézzel történõ aláírás. A kézi aláíráshoz hasonlóan itt is elvárás, hogy csak egyetlen személy tudja létrehozni a rá jellemzõ

9 aláírást, így az nem hamisítható és letagadhatatlan, valamint könnyen létrehozható és ellenõrizhetõ. Az elektronikus aláírás olyan módon kapcsolódik az aláírt dokumentumhoz, hogy az az aláírást követõen már nem módosítható észrevétlenül. Az elektronikus aláírás fajtái Egyszerû elektronikus aláírásról beszélünk, amikor az aláíró egy elektronikus szöveg végére odaírja a nevét vagy más azonosítóját, egyszerûen úgy, mintha pl. egy kézzel írott beadványt aláírna. Az egyszerû elektronikus aláírás alkalmatlan az aláíró azonosítására, mindenfajta technológiai biztonságot nélkülöz, így könnyen hamisítható is, hiszen bárki írhat levelet bárki nevében. 7 Ügyintézés elektronikus úton Token

10 Burszán Judit i 8 A fokozott biztonságú elektronikus aláírás ismérvei: alkalmas az aláíró azonosítására és kizárólag hozzá köthetõ, olyan eszközzel hozták létre (pl. intelligens kártya, USB token), amely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll (az egyedi kulcs az eszközben jön létre, s az a digitális aláírás készítése, a titkosítás dekódolása közben sem hagyja el az eszközt, onnan kimásolni semmilyen módon sem lehet), az e-dokumentum tartalmához technikailag oly módon kapcsolódik, hogy az aláírás elhelyezését követõen az iraton, illetve dokumentumon tett minden módosítás érzékelhetõ. Minõsített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely biztonságos aláíró eszközzel készült és amelyet minõsített hitelesítés-szolgáltató által kiadott tanúsítvány hitelesít. Minõsített tanúsítványt kizárólag azok a szolgáltatók bocsáthatnak ki, amelyeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság minõsített szolgáltatóként vett nyilvántartásba. A Nemzeti Hírközlési Hatóság a minõsített tanúsítványokat kibocsátó szolgáltatókról nyilvános jegyzéket tesz közzé honlapján. Idõbélyegzõ Az idõbélyeg bizonyítja azt, hogy adott dokumentum egy meghatározott idõpillanatban már biztosan létezett. Maga az idõbélyegzés egy tranzakciós folyamat. Az elsõ üzenetet az idõbélyegzést kérelmezõ magánszemély vagy szervezet küldi az idõbélyegzést végzõ szolgáltatónak: ez az üzenet az idõbélyegzés-kérelem. A második üzenet az idõbélyegzés szolgáltató válasza a kérelemre: ez maga az idõbélyeg. Az idõbélyeg kérelem a bélyegeztetni kívánt dokumentum digitalizált formátumát tartalmazza. A válaszon az idõbélyeg-szolgáltató ehhez a lenyomathoz legalább két, megbízható idõforrásból vett referenciaidõt kapcsol és ezeket az adatokat saját elektronikus aláírásával ellátva visszaküldi az igénylõnek. A minõsített idõbélyeggel ellátott elektronikus okirat a teljes bizonyító erejû magánokirat súlyával igazolja, hogy az adott e-dokumentum az idõbélyegzõ elhelyezésének idõpontjában, az adott tartalommal jött létre. Az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt idõbélyegzõ lehetõvé teszi például a késedelmes teljesítés megállapítását (ha a fellebbezés benyújtásának határideje lejárt, pályázati határidõ lejárt stb.).

11 Elektronikus ügyintézés a gyakorlatban HOL INTÉZHETJÜK ÜGYEINKET ELEKTRONIKUSAN? A hatóság, a központi szolgáltató rendszeren keresztül, vagy ha az informatikai rendszerrel szemben támasztott szakmai és biztonsági követelmények megfelelõek és rendszere hitelesített saját információs felületén is kapcsolatba léphet az ügyféllel. Amennyiben az ügyfélnek nincs fokozott biztonságú elektronikus aláírása, akkor a Kormányzati Portálon az Ügyfélkapu biztosítja az elektronikus hatósági ügyintézés lehetõségét. i

12 Elektronikus hatósági szolgáltatások TÁJÉKOZTATÁS Az elektronikus tájékoztató szolgáltatások jelentik az e-ügyintézés alapját. Az ügyfélnek elõször is tájékozódnia kell arról, hogy miképpen oldhatja meg felmerülõ problémáját, kihez kell fordulnia, milyen teendõi vannak annak érdekében hogy ügyét el tudja indítani. Ezeket az információkat addig is el kellett juttatni az ügyfelekhez. A hivatali szervek gyakran felhasználják a sajtó, a média, a hirdetõtábla, a szórólapok, a szóbeli tájékoztatók stb. adta lehetõségeket. Napjainkban a közérdekû információk közzétételének leghatékonyabb eszközévé válhatnak a hivatali szervezetek saját honlapjai, ha azok elérése a lakosság számára mind több helyrõl lehetõvé válik a széles sávú internetkapcsolat biztosításával. Az elektronikus tájékoztatás szintjei i Az egyszerû tájékoztató szolgáltatás [Ket 164. (1)] nem más, mint egyszerû információközlés, amely nem igényel ügyfél-azonosítást, a szolgáltatást bárki igénybe veheti. Lehetõvé teszi, hogy az ügyfél megismerje a hatósági ügytípusokat, a hivatal illetékességi körét, a hivatal címét, telefonszámait, telefax elérését, címét; továbbá azt, hogy ügyét melyik szervezeti egységnél intézik; ki az ügyintézõ és milyen elérési lehetõségei vannak; mikor van a hivatalban ügyfélfogadási idõ; tájékozódhat ügyének elintézési módjáról; megtudhatja, hogy milyen okiratokat, dokumentumokat szükséges bemutatni, esetleg másolatban csatolni; milyen illetékkötelezettség terheli az üggyel kapcsolatban, s azt milyen formában tudja teljesíteni; milyen jogorvoslati lehetõségei vannak az ügymenet során, linkcentrum áll rendelkezésére, amelyben a Kormányzati Portál és más közigazgatási szervek elérési címeinek közlésével segíti az ügyfelek tájékozódását stb. Ezeket a tájékoztató jellegû információkat a Kormányzati Portálon a Központi Elektronikus Tájékoztató Rendszerben (www.magyarorszag.hu) és a szervezet saját honlapján egyaránt meg kell jeleníteni.

13 Interaktív tájékoztató szolgáltatáson [Ket (2) (5); 165. ] lényegében internetes ügyfélszolgálatot értünk portál jellegû honlapon, amely lehetõvé teszi az ügyfél és a hivatal közötti on-line kommunikációt. Általános szolgáltatás, nem igényel ügyfél-azonosítást. Az egyszerû tájékoztatási funkción túlmenõen itt az ügyfél nyomon követheti az ügyintézési folyamat részletes leírását, megismerheti és letöltheti a vonatkozó hatályos jogszabályokat; lehetõsége van bizonyos eljárások távoli kezdeményezésére, elektronikus ügyindításra; például rendelkezésére állnak elektronikusan kitölthetõ és visszaküldhetõ nyomtatványok, adatlapok; elõzetesen ügyfélfogadási idõpontot tud foglalni a neki legalkalmasabb dátumot és idõpontot kiválasztva; az interaktív fórumon keresztül kérdést tehet fel és választ kap ügyének intézésével kapcsolatosan; a portálon elektronikus keresõrendszer mûködik, amely gyorsabbá és könnyebbé teszi a weboldalakon történõ információkeresést. A tényleges ügyintézéshez azonban az ügyfél személyes megjelenése szükséges! Az e-tájékoztatás és szolgáltatás ellátásához elegendõ, ha a hivatal rendelkezik internetkapcsolattal és a saját honlappal. (A honlapok szerkesztésekor célszerû figyelembe venni a Kormányzati Informatikai Egyeztetõ Bizottság [KIETB] 19. számú ajánlását, mely szervezési és technikai ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatási honlapok tartalmára és formájára vonatkozóan.) Teljes körû elektronikus ügyiratforgalom az ügyfél és a hatóság között [Ket ] Ebben a formában megvalósul az ügyfél és a hivatal közötti kizárólagos elektronikus ügyiratkapcsolat. Olyan szolgáltatás, amely hitelesítéshez kötött, tehát ügyfélazonosítást igényel! 11 Ügyintézés elektronikus úton ä Feltételei: Zárt informatikai rendszer, hatóságok közötti elektronikus információcsere, biztonságos környezetben mûködõ szoftver(ek) amely(ek) ellátják az ügyfél-azonosítás, az elektronikus ügyirat érkeztetés, visszaigazolás, az e-dokumentum kezelés, a szolgáltatás, az archiválás, a biztonságos tárolás és visszakeresés, az elektronikus díjfizetési lehetõség stb. funkcióit. Csak olyan rendszer mûködhet, amelynek minden eleme hitelesített (megfelelõsége biztonsági szempontból is tanúsított). ä Az ügyfél számára biztosítani kell: az e-ügyintézési eljárás egyes lépéseinek közérthetõ magyarázatát, a formanyomtatványok, elektronikus ûrlapok részletes kitöltési útmutatóját, az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételét segítõ útmutatót, dokumentum formátumokat,

14 Burszán Judit 12 az ügyfelet terhelõ kötelezettségek és az ügyfelet megilletõ jogok gyakorolhatóságával kapcsolatos tájékoztatást, az Ügyfélkapun keresztül, illetve a hatóság honlapján történõ regisztrációs kérelem kitöltését segítõ iránymutatást, a regisztráció módosításának, megújításának kezdeményezésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokról, jogorvoslati lehetõségekrõl való minden lényeges információt. Amennyiben az ügyfél kezdeményezi, a teljes ügymenet lebonyolítása elektronikusan történik. Az elektronikus kapcsolatfelvételt megfelelõen dokumentálni kell. ä Fontos! Az ügyfél nem kötelezhetõ arra, hogy az eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze, viszont az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között. Az ügyfél továbbá kérheti, hogy a hatóság a döntését hagyományos úton kézbesítse, akkor is, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be; illetve kérheti, hogy a hatóság a döntés tényérõl csak elektronikus értesítést küldjön, és a hatóság döntését a központi rendszerben biztosított biztonságos, csak az ügyfél számára hozzáférhetõ tárolóhelyre továbbítsa. Az elektronikus fizetési rendszer hiteles elektronikus okiratok cseréjén alapul, amit a fizetést kezdeményezõ fél és az elszámoló központ közötti on-line tranzakció és hiteles dokumentumcsere igazol. Példaként szolgálhatnak a mai elektronikus banki rendszerek, az internetbankok segítségével megvalósított befizetések, illetve az intelligens kártyán lévõ elektronikus pénztárcával történõ fizetés is, oly módon, hogy azt kapcsolni képes a megadott elektronikus ügyintézéshez, irathoz vagy aktához, és az elektronikus fizetési tranzakcióról hiteles elektronikus iratot küld a megjelölt intézményeknek és az érdekelt ügyfeleknek. A szolgáltatási szintek közül az elsõ és a második szint (egyszerû tájékoztatás, illetve interaktív elektronikus szolgáltatás) megvalósítása reális cél a közeljövõben. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ÜGYRENDJE Az elektronikus szolgáltatást és ügyintézést végzõ közigazgatási szervnek célszerû kidolgozni az e-ügyintézés belsõ szabályait (ügyrend). Az ügyrendnek tartalmaznia kell az egyes munkafázisok szabályozását.

15 Az ügyrend tartalma Az ügyfél azonosítása Amikor az ügyfél az Ügyfélkapun keresztül elektronikus ügyindítást kezdeményez, a központi rendszer ellenõrzi az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét, hiszen a regisztráció az Ügyfélkapu informatikai rendszerében történt. Amennyiben az ügyfél fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik és közvetlenül a szolgáltató hatóságot keresi meg kérelmével, úgy a hatóság amennyiben az ügy elektronikus intézését nem tiltja meg jogszabály a vonatkozó törvény végrehajtási rendeletében elõírt ügyfél-azonosítási szabályok szerint köteles eljárni (a végrehajtási rendelet hatálybalépése várhatóan november 1.). Az elektronikus ügyiratkezelés rendje A belsõ elektronikus iratkezelés rendje alkalmazási módszereiben és az informatikai támogatás szintjén is egységes, áttekinthetõ iratkezelési rend megvalósítását feltételezi. Támogatja az iratkezelési, iktatási feladatok teljes vertikumát (érkeztetés, iratirányítás, átadás-átvétel, fõszámos és gyûjtõszámos iktatás, elõzménykezelés, szignálás, irattározás, selejtezés stb.), átfogja minden egyes szervezeti egység iratkezelési tevékenységét, végigköveti az elektronikus iratok hivatalon belüli életútját, megalapozza a papír nélküli ügyintézés jövõbeni fokozatos megvalósítását. 13 Ügyintézés elektronikus úton Chipkártyaolvasó

16 Burszán Judit 14 Az elektronikus dokumentumok fogadása és visszaigazolása A szabályzatnak tartalmaznia kell az üzenetkezelõ informatikai rendszer mûködési elveit, a hatóság minõsített elektronikus aláírás tanúsítványainak érvényességét, az idõbélyegzés szolgáltatás rendjét, az e-aláírást elõállító eszköz mûködtetési paramétereit és felelõseit, valamint az elektronikusan érkezett beadvány visszaigazolási módját és a határidõket. Az ügyfél elektronikus beadványának automatikus visszaigazolására az automatikus értesítõ szolgál, amely tartalmazza az ügy azonosító számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó elintézési határidõt, az ügyintézõ nevét és hivatali elérhetõségét, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást, kérelemre indult eljárásban az ügyfél nevét, hivatalból indult eljárásban az erre történõ utalást, valamint az ügyfél tájékoztatását az elektronikus ügyintézés lehetõségének igénybevételérõl és az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérési lehetõségeirõl. A rendszer automatikus visszaigazoló üzenettel nyugtázza az ügy elindítását. Ügyfélazonosításra alkalmas chipkártyák

17 Adatbiztonsági szabványok Biztosítani kell az elektronikus ügyirat sértetlenségét és megváltozhatatlanságát. Ez a kitétel olyan informatikai megoldások igénybevételét jelenti, melyek az ügyfél számára lehetõvé teszik a hatósággal való biztonságos kapcsolattartást a hatóság elektronikus levelezési címén, ugyanakkor biztosítják az ügyfél adatainak megõrzését, illetve az ügyfél számára szükséges adatokhoz történõ hozzáférést. Lehetõvé kell tenni az elektronikus ügyirat visszakereshetõségét, az ügyiratba való betekintést, s arról hiteles másolat készítését. Tartalmazza továbbá szervezet minõsített elektronikus aláírásra és az idõbélyegre vonatkozó szabályait (tanúsítványok fokozata, típusa, darabszáma, érvényessége, ki a tanúsítványszolgáltató, szerzõdés csatolása mellékletként stb.). Az elektronikus ügyfélfogadási rendszer szabályai Az ügyfélfogadási rendet módosítani kell oly módon, hogy a hagyományos ügyfélfogadási szabályokat kiegészítjük az elektronikus ügyfélfogadási rendszerre vonatkozó elõírásokkal. Például elektronikus kommunikáció az ügyfelekkel, az ügyfél elektronikus elérhetõségi adatai, a jogosultságoknak az ügyintézés bármely fázisában történõ ellenõrizhetõsége. Meg kell alkotni az elõzetes, elektronikus úton történõ idõpont-foglalási rendszer szabályait, jogszabály alapján rögzíteni kell az ügyfél jogait az elektronikus ügyintézés különbözõ szakaszaiban, az eljáráshoz kapcsolódó díj- és költségfizetés szabályait, valamint a jogorvoslati lehetõségeket. Szabályozni kell az ügyintézés menetét más elektronikai eszközök igénybevételének esetére is (telefon, telefax, üzenetrögzítõ, SMS). A határozathozatal és az automatizált döntés A hatóság döntését, a hatósági bizonyítványt, a hatósági igazolványt, a szakhatóság állásfoglalását ha azt elektronikus úton kézbesítik minõsített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba kell foglalni. Az elektronikus dokumentum esetében a jogszabály idõbélyeg alkalmazását írja elõ. Vannak olyan ügytípusok, amikor a kérelem elbírálása nem igényel bonyolult ügyintézést. A hatóság döntése meghatározott feltételek megléte esetén automatizálható. Törvényben meghatározott esetben ha az ügyfél hozzájárul sor kerülhet informa- 15 Ügyintézés elektronikus úton

18 Burszán Judit 16 tikai eszközzel végzett automatikus döntésre. Az ügyrendnek tartalmaznia kell az automatikus döntéshozatal eljárási szabályait, s azokat az ügyeket, melyekben lehetõség van automatikus döntéshozatalra. Az elektronikus illeték- és díjfizetés szabályai A fizetés lehetséges formáiról, a befizetett összeg megérkezésérõl és a jóváírás napjáról az ügyfeleket részletesen tájékoztatni kell. A hatóságok közötti elektronikus információcsere szabályai Szóltunk róla, hogy a hatóság az elektronikus ügyintézés, illetve szolgáltatás teljesítéséhez csak olyan informatikai rendszert vehet igénybe, amely biztosítja a hatóságok egymás közötti, valamint az ügyfelekkel való biztonságos kapcsolatát, az adatvédelmi szabályoknak megfelelõ adatkezelést és dokumentumcserét. Új eleme a törvénynek [Ket (1) b)], hogy az ügyféltõl az azonosításhoz szükséges adatok kivételével nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz. A hatóságok közötti elektronikus információcsere tehát a más igazgatási, hatósági rendszerekkel, valamint a hitelesítés szolgáltatóval történõ on-line kapcsolattartást jelent. Más adatbázisokból történõ lekérdezések esetén az ellenõrzési jogosultságot az ilyen nyilvántartásba történõ bejelentkezés alapozza meg. A hatóságok közötti elektronikus információcsere szabályainak megléte fontos feltétele lesz az informatikai rendszer auditálásának. Intézkedések üzemzavar esetén [Ket ] Az elektronikus kapcsolattartásnak vannak olyan sajátosságai, melyek speciális szabályozást igényelnek. Az informatikai eszközök a nap 24 órájában üzemelnek, de átmeneti technikai zavarok bármikor felléphetnek. A hatóság kötelezettsége az ügyfelek tájékoztatása átmeneti, illetve tartós üzemzavar esetén. Átmeneti üzemzavar esetén a hatóság az ügyfelet elektronikus levélben az üzemzavar kezdõ és megszûnési idõpontjának megjelölésével az üzemzavar elhárítását követõ 24 órán belül tájékoztatja az üzemzavar tényérõl. Tartós legalább öt napon át tartó üzemzavar esetén a hatóság legkésõbb az üzemzavar ötödik napját követõ elsõ munkanapon az ügyfelet az üzemzavar tényérõl és kezdõ idõpontjáról könyvelt postai küldeményben értesíti és tájékoztatja arról, hogy az ügyintézésre a hagyományos (írásbeli) eljárási módot lehet alkalmazni.

19 Az átmeneti üzemzavar idõtartamát, illetve tartós üzemzavar esetén az üzemzavar kezdõ idõpontjától az értesítésnek az ügyfél részére történõ kézbesítéséig tartó idõszakot a határidõk számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Elektronikus ûrlap szabványok Ahhoz, hogy az ügyfél elektronikusan intézhesse ügyeit, a hatóságnak lehetõvé kell tenni, hogy az ügy indításához és az eljárás lefolytatásához szükséges nyomtatványok, adatlapok, ûrlapok stb. elektronikus formában letölthetõk és kitölthetõk legyenek. Ehhez minden elektronikusan is intézhetõ ügyhöz kötõdõ valamennyi bizonylatot elektronikus formában is el kell készíteni, s azok folyamatos aktualizálását például egy jogszabály változása miatt biztosítani kell az informatikai rendszerben. 17 Ügyintézés elektronikus úton

20 Az Ügyfélkapu Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetõ és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy az ügyfél egyedi azonosítás után kapcsolatba léphessen a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. A kormányzati Ügyfélkapu használatához elõzetesen mindenkinek létre kell hoznia az úgynevezett személyes ügyfélkapuját. A személyes ügyfélkapu létesítése az okmányirodai, illetve az internetes regisztrációt jelenti. A regisztrációt bármely okmányirodában lehet kezdeményezni, amelynek feltétele a személyes megjelenés és a személyazonosság igazolása. Abban az esetben, ha az ügyfél fokozott biztonságú elektronikus aláírással (tanúsítvánnyal) rendelkezik, elektronikus úton on-line módon is regisztrálhat az Ügyfélkapun. Az Ügyfélkapu azoknak az aláírás-szolgáltatóknak a tanúsítványát fogadja el, amelyek a tanúsítvány kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását. Ez esetben az ügyfélkapu rendszer az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét ellenõrzi. Ez a folyamat 24 óra alatt lezajlik, erre az idõtartamra az igénylõ ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Amennyiben tanúsítványa érvényes, a regisztrációról a kérelmezõ elektronikus levélben visszaigazolást kap az általa megadott címre. Ha a tanúsítvány nem érvényes, akkor az automatikus regisztráció nem történik meg.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Az E-közigazgatás az építésügyben: elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés címmel 2012.06.28. napján

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben