Az információs társadalom meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalom meghatározása"

Átírás

1

2

3 Kedves Olvasó! november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik az elektronikus ügyintézéssel és hatósági szolgáltatással. A törvény által megfogalmazott feladatok megvalósítása nagy kihívás mind az igazgatási, mind az informatikai szakma számára. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala, együttmûködésben a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokkal, e rövid ismertetõ közreadásával arra vállalkozik, hogy a részben jogi, részben informatikai szaknyelven megfogalmazottakat mindenki számára érthetõ formában összefoglalja. A kiadvány szûkös kerete nem ad lehetõséget minden kérdés részletes kifejtésére, de arra mindenképpen alkalmas, hogy akinek a kezébe kerül, egyszeri olvasás után is megértse az elektronikus ügyintézés lényegét.

4 Az információs társadalom meghatározása Információs társadalomról akkor beszélhetünk, amikor az információs ágazat társadalmi, gazdasági súlya dominánssá válik, az információ beépül az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba, és a társadalmi kommunikáció nagy része a digitális csatornákon zajlik. (Magyar Információs Társadalom Stratégia, 2003) A stratégiai terv az információs társadalomba történõ átmenetet két alapvetõ pillérre építi: a folyamatok korszerûsítésére és a szolgáltatások modernizálására. A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) célkitûzései teljes mértékben illeszkednek az Európai Unió stratégiai programjaihoz, az eeurope+, illetve az eeurope 2005 akciótervekhez. Így Magyarország kapcsolódhat a közösség eeurope-ot támogató programjaihoz és az EU strukturális alapjait forrásként tudjuk felhasználni az információs társadalom megvalósításához. Az Európai Unió eeurope akcióterve a közigazgatásra vonatkozóan az alábbi célokat tûzi ki: az információs társadalom erõsítése, új információs technológiák alkalmazása a közigazgatás minden szintjén, a mobil kommunikáció alkalmazása, az internethasználat költségeinek csökkentése, az internet-hozzáférhetõség kiterjesztése, az alapvetõ közszolgáltatások elektronikus úton történõ elérése. A magyar információs társadalom kiépítésének egyik fontos eleme az e-közigazgatás megvalósítása. Az e-közigazgatás célja egyrészt a közigazgatási információknak a társadalom széles rétegeihez való eljuttatása, másrészt ügyfélbarát közigazgatás kialakítása. Ehhez alapvetõen szükséges a közigazgatási folyamatok újragondolása, korszerûsítése, melynek eredményeképpen egyszerûsödik és meggyorsul a hivatalos ügyintézés menete, a közérdekû információk gyorsan és nagy tömegben jutnak el a közigazgatás területi, regionális, kistérségi és helyi szintjeire. A hivatalokban csökken az ügyfélszolgálati idõ, ami javítja a munkavégzés minõségét. Megvalósul az egyablakos ügyintézés és a hatóságok közötti elektronikus információcsere (interoperabilitás), elektronikus támogatást kap a belsõ adminisztráció, a hatósági munkában lehetõvé válik bizonyos munkafázisok automatizálása. A szolgáltató jellegû közigazgatás megteremtésében mind a közigazgatási szer-

5 vek, mind az állampolgárok számára nélkülözhetetlen az informatikai rendszerek, elektronikus eszközök használata. A Ket. X. fejezete figyelembe véve az Európai Unió elektronikus közigazgatást érintõ hatályos joganyagát is rögzíti az elektronikus ügyintézés szabályait, s a szolgáltató szerep elõtérbe helyezésével ösztönzi az elektronika és informatika korszerû alkalmazásainak igénybevételét az államigazgatási eljárásoknál. Alapfogalmak 3 Ügyintézés elektronikus úton e-ügyintézés Az elektronikus közigazgatási ügyintézés olyan közszolgáltatás, amikor a hatóság az ügyek eljárási cselekményeinek vagy azok részeljárásainak jogszabályban foglalt feltételek szerinti elektronikus úton történõ gyakorlását, biztonságos, zárt informatikai rendszerben biztosítja; tehát mindazon szolgáltatások összessége, melyek elektronikus és távközlési eszközök segítségével, az ügyfél személyes jelenléte nélkül is lehetõvé teszik az ügyintézést. e-szolgáltatás Elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás (tájékoztatás) elektronikus közigazgatási szolgáltatás, melynek során a közigazgatási szervek a hatáskörükbe tartozó ügyek intézésérõl elektronikus úton elérhetõ általános és szakmai jellegû információs tájékoztatást biztosítanak. e-dokumentum Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhetõ adathalmaz, mely elektronikus aláírással van ellátva. Lehet szöveg, elektronikus irat, kép, hangfelvétel, szoftver, tervrajz, digitális fénykép, film stb, ha elektronikus formában létezik, elektronikus formában továbbítják, s azon elektronikus aláírás szerepel. elektronikus üzenet- és dokumentumkezelõ zárt informatikai rendszer, amely: az elektronikus kérelmet fogadja, biztosítja a dokumentum tartalmi és formai egyezõségét, rögzíti és feltünteti a fogadás idõpontját (benyújtás idõpontja), automatikus visszaigazolást küld az ügyfélnek, az ügyhöz egyedi azonosító jelet képez (ügyazonosító jel), képes az elektronikus üzenetben küldött e-dokumentumok iktatására és hiteles, hosszú távú archiválására, nyomon követi a dokumentumok belsõ mozgását, adatszolgáltatási funkciókat is ellát.

6 Az elektronikus ügyintézés feltételei JOGI, IGAZGATÁSI FELTÉTELEK A közigazgatási eljárást alkalmassá kell tenni arra, hogy a lehetõ legtöbb ügy elektronikus úton elintézhetõ legyen, valamint biztosítani kell a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások elektronikus úton történõ elérésének lehetõségét. Ehhez számba kell venni az ügy- és szolgáltatástípusokat, majd meg kell vizsgálni, hogy mely esetekben van lehetõség e-ügyintézés alkalmazására. El kell különíteni azokat az eljárásfajtákat, amelyekben az internetes ügyintézés lehetõsége az ügyek természeténél fogva eleve kizárt. Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet megtilthatja a hatósági ügyek intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus formában történõ végzését. Általános tilalom azonban nem rendelhetõ el, a tiltás csak meghatározott ügyekre vagy eljárási cselekményekre vonatkozhat. A Ket. maga is meghatározza azokat a leggyakrabban elõforduló, tipizálható ügyeket, amelyek esetében alkalmazható, illetve törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út [Ket (1) (2). bekezdés]. Mikor alkalmazható és mikor nem az elektronikus ügyintézés? ä A leggyakrabban elõforduló, tipizálható eljárási cselekmények, melyek esetében elektronikus út alkalmazható: a kérelem, fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a jogszabályban elõírt mellékleteik benyújtása, a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése, a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás, az eljárás irataiba való betekintés, az idézés, az igazolási kérelem elõterjesztése, az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, a hatósághoz intézett bármely beadványa, a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás, a felügyeleti szerv eljárásához iratok felterjesztésére szóló felhívás,

7 az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása, a döntés közlése. ä Elektronikus út nem alkalmazható a következõ ügyekben, eljárási cselekményekben: ha az ügyfél a bíróságtól kéri az önkormányzati hatóság kötelezését az eljárás folytatására, a kérelemnek és az ügyben keletkezett iratoknak áttétele esetén más hatósághoz, ha nem áll rendelkezésre az ügy valamennyi irata elektronikus formában is, a nem elektronikus úton érkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása és az eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés, hatósági szerzõdések esetén, hatósági döntések bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás, a végrehajtási eljárást kivéve az elrendelt fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesíthetõségérõl szóló tájékoztatást. 5 Ügyintézés elektronikus úton TECHNIKAI, INFORMATIKAI FELTÉTELEK Az e-ügyintézés mûködésének másik alapvetõ feltétele a megfelelõ infrastruktúra kialakítása és mûködtetése. Ehhez korszerû számítástechnikai eszközállomány, magas üzemeltetési biztonsági szint és gyors adatátvitel lehetõségét biztosító hálózati infrastruktúra megléte és mûködtetése szükséges. Az e-ügyintézés interaktív szolgáltatásait biztosító szoftvereket hitelesíttetni kell a jogszabályban erre feljogosított szervezettel. AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRÕL MEGKÍVÁNT FELTÉTELEK A lakosságban erõsíteni kell a bizalmat az elektronikus ügyintézés iránt. Magyarországon a lakosság 70%-a jelenleg még nem rendelkezik internetkapcsolattal sem otthonában, sem a munkahelyén. A Kormány a Közháló program keretében, emagyarország Pontok kialakításával közintézményekben, oktatási intézményekben, polgármesteri hivatalokban, múzeumokban, könyvtárakban, postákon, civil szervezetek székhelyein (teleházak, telefaluk, közösségi házak), mûvelõdési házakban, színházakban stb. széles sávú internetelérést biztosít a társadalom azon rétegeinek, akik anyagi helyzetük, távoli lakóhelyük vagy más ok miatt nem tudják elérni

8 Burszán Judit 6 az e-szolgáltatásokat, s ügyfélként nincs lehetõségük ily módon kapcsolatba lépni a hatóságokkal. Mind a hivatal, mind az ügyfél szempontjából szükséges a megfelelõ biztonsági fokozatú elektronikus aláírás megléte. A hivatalos ügyintézéshez az ügyfél és a hatóság között, valamint az intézmények egymás közötti kommunikációjában is alapfeltétel az e-aláírással történõ hitelesítés. A Kormányzati Portálon üzemelõ Ügyfélkapu biztosítja azt a lehetõséget, hogy az itt regisztrált ügyfelek elektronikus aláírás megléte nélkül is használhassák a különbözõ közigazgatási szervek nyújtotta e- szolgáltatásokat. (Részletesebben lásd az Ügyfélkapu cím alatt.) EGYÉB FELTÉTELEK A közigazgatásban alapvetõ szemléletváltozásra van szükség, egyrészt az informatikai szakma hivatalokban elfoglalt helyével és szerepével, másrészt az ügyintézõk informatikai felkészültségével és hozzáállásával kapcsolatban. ä Fontos, hogy a folyamatban részt vevõ ügyintézõk az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos informatikai ismeretek oktatásában vegyenek részt. Szükséges az ECDL Start program tananyagának ismerete, valamint az elektronikus kommunikációval és hatósági szolgáltatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítása. ä A jól mûködõ elektronikus ügyintézési rendszer kidolgozásához és mûködtetéséhez nélkülözhetetlen az igazgatási és informatikai szakemberek együttmûködése és együttdöntése. ä A munkafolyamatok szabályozásához szükséges az elektronikus ügyintézési eljárás belsõ ügyrendjének kialakítása. MIT KELL TUDNI AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRÓL? Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt e-dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt digitális jelsorozat, amely a dokumentum tartalmából és az aláíró kizárólagos tulajdonában lévõ, egyedi kulcsból (ez is digitális kód) állítható elõ. Az elektronikus aláírás során a hitelesítõ személy a dokumentumot aláírva, mintegy tanúsítja, hogy az tõle származik. Az elektronikus aláírás tehát funkcionálisan ugyanúgy mûködik, mint a hagyományos, kézzel történõ aláírás. A kézi aláíráshoz hasonlóan itt is elvárás, hogy csak egyetlen személy tudja létrehozni a rá jellemzõ

9 aláírást, így az nem hamisítható és letagadhatatlan, valamint könnyen létrehozható és ellenõrizhetõ. Az elektronikus aláírás olyan módon kapcsolódik az aláírt dokumentumhoz, hogy az az aláírást követõen már nem módosítható észrevétlenül. Az elektronikus aláírás fajtái Egyszerû elektronikus aláírásról beszélünk, amikor az aláíró egy elektronikus szöveg végére odaírja a nevét vagy más azonosítóját, egyszerûen úgy, mintha pl. egy kézzel írott beadványt aláírna. Az egyszerû elektronikus aláírás alkalmatlan az aláíró azonosítására, mindenfajta technológiai biztonságot nélkülöz, így könnyen hamisítható is, hiszen bárki írhat levelet bárki nevében. 7 Ügyintézés elektronikus úton Token

10 Burszán Judit i 8 A fokozott biztonságú elektronikus aláírás ismérvei: alkalmas az aláíró azonosítására és kizárólag hozzá köthetõ, olyan eszközzel hozták létre (pl. intelligens kártya, USB token), amely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll (az egyedi kulcs az eszközben jön létre, s az a digitális aláírás készítése, a titkosítás dekódolása közben sem hagyja el az eszközt, onnan kimásolni semmilyen módon sem lehet), az e-dokumentum tartalmához technikailag oly módon kapcsolódik, hogy az aláírás elhelyezését követõen az iraton, illetve dokumentumon tett minden módosítás érzékelhetõ. Minõsített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely biztonságos aláíró eszközzel készült és amelyet minõsített hitelesítés-szolgáltató által kiadott tanúsítvány hitelesít. Minõsített tanúsítványt kizárólag azok a szolgáltatók bocsáthatnak ki, amelyeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság minõsített szolgáltatóként vett nyilvántartásba. A Nemzeti Hírközlési Hatóság a minõsített tanúsítványokat kibocsátó szolgáltatókról nyilvános jegyzéket tesz közzé honlapján. Idõbélyegzõ Az idõbélyeg bizonyítja azt, hogy adott dokumentum egy meghatározott idõpillanatban már biztosan létezett. Maga az idõbélyegzés egy tranzakciós folyamat. Az elsõ üzenetet az idõbélyegzést kérelmezõ magánszemély vagy szervezet küldi az idõbélyegzést végzõ szolgáltatónak: ez az üzenet az idõbélyegzés-kérelem. A második üzenet az idõbélyegzés szolgáltató válasza a kérelemre: ez maga az idõbélyeg. Az idõbélyeg kérelem a bélyegeztetni kívánt dokumentum digitalizált formátumát tartalmazza. A válaszon az idõbélyeg-szolgáltató ehhez a lenyomathoz legalább két, megbízható idõforrásból vett referenciaidõt kapcsol és ezeket az adatokat saját elektronikus aláírásával ellátva visszaküldi az igénylõnek. A minõsített idõbélyeggel ellátott elektronikus okirat a teljes bizonyító erejû magánokirat súlyával igazolja, hogy az adott e-dokumentum az idõbélyegzõ elhelyezésének idõpontjában, az adott tartalommal jött létre. Az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt idõbélyegzõ lehetõvé teszi például a késedelmes teljesítés megállapítását (ha a fellebbezés benyújtásának határideje lejárt, pályázati határidõ lejárt stb.).

11 Elektronikus ügyintézés a gyakorlatban HOL INTÉZHETJÜK ÜGYEINKET ELEKTRONIKUSAN? A hatóság, a központi szolgáltató rendszeren keresztül, vagy ha az informatikai rendszerrel szemben támasztott szakmai és biztonsági követelmények megfelelõek és rendszere hitelesített saját információs felületén is kapcsolatba léphet az ügyféllel. Amennyiben az ügyfélnek nincs fokozott biztonságú elektronikus aláírása, akkor a Kormányzati Portálon az Ügyfélkapu biztosítja az elektronikus hatósági ügyintézés lehetõségét. i

12 Elektronikus hatósági szolgáltatások TÁJÉKOZTATÁS Az elektronikus tájékoztató szolgáltatások jelentik az e-ügyintézés alapját. Az ügyfélnek elõször is tájékozódnia kell arról, hogy miképpen oldhatja meg felmerülõ problémáját, kihez kell fordulnia, milyen teendõi vannak annak érdekében hogy ügyét el tudja indítani. Ezeket az információkat addig is el kellett juttatni az ügyfelekhez. A hivatali szervek gyakran felhasználják a sajtó, a média, a hirdetõtábla, a szórólapok, a szóbeli tájékoztatók stb. adta lehetõségeket. Napjainkban a közérdekû információk közzétételének leghatékonyabb eszközévé válhatnak a hivatali szervezetek saját honlapjai, ha azok elérése a lakosság számára mind több helyrõl lehetõvé válik a széles sávú internetkapcsolat biztosításával. Az elektronikus tájékoztatás szintjei i Az egyszerû tájékoztató szolgáltatás [Ket 164. (1)] nem más, mint egyszerû információközlés, amely nem igényel ügyfél-azonosítást, a szolgáltatást bárki igénybe veheti. Lehetõvé teszi, hogy az ügyfél megismerje a hatósági ügytípusokat, a hivatal illetékességi körét, a hivatal címét, telefonszámait, telefax elérését, címét; továbbá azt, hogy ügyét melyik szervezeti egységnél intézik; ki az ügyintézõ és milyen elérési lehetõségei vannak; mikor van a hivatalban ügyfélfogadási idõ; tájékozódhat ügyének elintézési módjáról; megtudhatja, hogy milyen okiratokat, dokumentumokat szükséges bemutatni, esetleg másolatban csatolni; milyen illetékkötelezettség terheli az üggyel kapcsolatban, s azt milyen formában tudja teljesíteni; milyen jogorvoslati lehetõségei vannak az ügymenet során, linkcentrum áll rendelkezésére, amelyben a Kormányzati Portál és más közigazgatási szervek elérési címeinek közlésével segíti az ügyfelek tájékozódását stb. Ezeket a tájékoztató jellegû információkat a Kormányzati Portálon a Központi Elektronikus Tájékoztató Rendszerben (www.magyarorszag.hu) és a szervezet saját honlapján egyaránt meg kell jeleníteni.

13 Interaktív tájékoztató szolgáltatáson [Ket (2) (5); 165. ] lényegében internetes ügyfélszolgálatot értünk portál jellegû honlapon, amely lehetõvé teszi az ügyfél és a hivatal közötti on-line kommunikációt. Általános szolgáltatás, nem igényel ügyfél-azonosítást. Az egyszerû tájékoztatási funkción túlmenõen itt az ügyfél nyomon követheti az ügyintézési folyamat részletes leírását, megismerheti és letöltheti a vonatkozó hatályos jogszabályokat; lehetõsége van bizonyos eljárások távoli kezdeményezésére, elektronikus ügyindításra; például rendelkezésére állnak elektronikusan kitölthetõ és visszaküldhetõ nyomtatványok, adatlapok; elõzetesen ügyfélfogadási idõpontot tud foglalni a neki legalkalmasabb dátumot és idõpontot kiválasztva; az interaktív fórumon keresztül kérdést tehet fel és választ kap ügyének intézésével kapcsolatosan; a portálon elektronikus keresõrendszer mûködik, amely gyorsabbá és könnyebbé teszi a weboldalakon történõ információkeresést. A tényleges ügyintézéshez azonban az ügyfél személyes megjelenése szükséges! Az e-tájékoztatás és szolgáltatás ellátásához elegendõ, ha a hivatal rendelkezik internetkapcsolattal és a saját honlappal. (A honlapok szerkesztésekor célszerû figyelembe venni a Kormányzati Informatikai Egyeztetõ Bizottság [KIETB] 19. számú ajánlását, mely szervezési és technikai ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatási honlapok tartalmára és formájára vonatkozóan.) Teljes körû elektronikus ügyiratforgalom az ügyfél és a hatóság között [Ket ] Ebben a formában megvalósul az ügyfél és a hivatal közötti kizárólagos elektronikus ügyiratkapcsolat. Olyan szolgáltatás, amely hitelesítéshez kötött, tehát ügyfélazonosítást igényel! 11 Ügyintézés elektronikus úton ä Feltételei: Zárt informatikai rendszer, hatóságok közötti elektronikus információcsere, biztonságos környezetben mûködõ szoftver(ek) amely(ek) ellátják az ügyfél-azonosítás, az elektronikus ügyirat érkeztetés, visszaigazolás, az e-dokumentum kezelés, a szolgáltatás, az archiválás, a biztonságos tárolás és visszakeresés, az elektronikus díjfizetési lehetõség stb. funkcióit. Csak olyan rendszer mûködhet, amelynek minden eleme hitelesített (megfelelõsége biztonsági szempontból is tanúsított). ä Az ügyfél számára biztosítani kell: az e-ügyintézési eljárás egyes lépéseinek közérthetõ magyarázatát, a formanyomtatványok, elektronikus ûrlapok részletes kitöltési útmutatóját, az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételét segítõ útmutatót, dokumentum formátumokat,

14 Burszán Judit 12 az ügyfelet terhelõ kötelezettségek és az ügyfelet megilletõ jogok gyakorolhatóságával kapcsolatos tájékoztatást, az Ügyfélkapun keresztül, illetve a hatóság honlapján történõ regisztrációs kérelem kitöltését segítõ iránymutatást, a regisztráció módosításának, megújításának kezdeményezésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokról, jogorvoslati lehetõségekrõl való minden lényeges információt. Amennyiben az ügyfél kezdeményezi, a teljes ügymenet lebonyolítása elektronikusan történik. Az elektronikus kapcsolatfelvételt megfelelõen dokumentálni kell. ä Fontos! Az ügyfél nem kötelezhetõ arra, hogy az eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze, viszont az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között. Az ügyfél továbbá kérheti, hogy a hatóság a döntését hagyományos úton kézbesítse, akkor is, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be; illetve kérheti, hogy a hatóság a döntés tényérõl csak elektronikus értesítést küldjön, és a hatóság döntését a központi rendszerben biztosított biztonságos, csak az ügyfél számára hozzáférhetõ tárolóhelyre továbbítsa. Az elektronikus fizetési rendszer hiteles elektronikus okiratok cseréjén alapul, amit a fizetést kezdeményezõ fél és az elszámoló központ közötti on-line tranzakció és hiteles dokumentumcsere igazol. Példaként szolgálhatnak a mai elektronikus banki rendszerek, az internetbankok segítségével megvalósított befizetések, illetve az intelligens kártyán lévõ elektronikus pénztárcával történõ fizetés is, oly módon, hogy azt kapcsolni képes a megadott elektronikus ügyintézéshez, irathoz vagy aktához, és az elektronikus fizetési tranzakcióról hiteles elektronikus iratot küld a megjelölt intézményeknek és az érdekelt ügyfeleknek. A szolgáltatási szintek közül az elsõ és a második szint (egyszerû tájékoztatás, illetve interaktív elektronikus szolgáltatás) megvalósítása reális cél a közeljövõben. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ÜGYRENDJE Az elektronikus szolgáltatást és ügyintézést végzõ közigazgatási szervnek célszerû kidolgozni az e-ügyintézés belsõ szabályait (ügyrend). Az ügyrendnek tartalmaznia kell az egyes munkafázisok szabályozását.

15 Az ügyrend tartalma Az ügyfél azonosítása Amikor az ügyfél az Ügyfélkapun keresztül elektronikus ügyindítást kezdeményez, a központi rendszer ellenõrzi az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét, hiszen a regisztráció az Ügyfélkapu informatikai rendszerében történt. Amennyiben az ügyfél fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik és közvetlenül a szolgáltató hatóságot keresi meg kérelmével, úgy a hatóság amennyiben az ügy elektronikus intézését nem tiltja meg jogszabály a vonatkozó törvény végrehajtási rendeletében elõírt ügyfél-azonosítási szabályok szerint köteles eljárni (a végrehajtási rendelet hatálybalépése várhatóan november 1.). Az elektronikus ügyiratkezelés rendje A belsõ elektronikus iratkezelés rendje alkalmazási módszereiben és az informatikai támogatás szintjén is egységes, áttekinthetõ iratkezelési rend megvalósítását feltételezi. Támogatja az iratkezelési, iktatási feladatok teljes vertikumát (érkeztetés, iratirányítás, átadás-átvétel, fõszámos és gyûjtõszámos iktatás, elõzménykezelés, szignálás, irattározás, selejtezés stb.), átfogja minden egyes szervezeti egység iratkezelési tevékenységét, végigköveti az elektronikus iratok hivatalon belüli életútját, megalapozza a papír nélküli ügyintézés jövõbeni fokozatos megvalósítását. 13 Ügyintézés elektronikus úton Chipkártyaolvasó

16 Burszán Judit 14 Az elektronikus dokumentumok fogadása és visszaigazolása A szabályzatnak tartalmaznia kell az üzenetkezelõ informatikai rendszer mûködési elveit, a hatóság minõsített elektronikus aláírás tanúsítványainak érvényességét, az idõbélyegzés szolgáltatás rendjét, az e-aláírást elõállító eszköz mûködtetési paramétereit és felelõseit, valamint az elektronikusan érkezett beadvány visszaigazolási módját és a határidõket. Az ügyfél elektronikus beadványának automatikus visszaigazolására az automatikus értesítõ szolgál, amely tartalmazza az ügy azonosító számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó elintézési határidõt, az ügyintézõ nevét és hivatali elérhetõségét, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást, kérelemre indult eljárásban az ügyfél nevét, hivatalból indult eljárásban az erre történõ utalást, valamint az ügyfél tájékoztatását az elektronikus ügyintézés lehetõségének igénybevételérõl és az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérési lehetõségeirõl. A rendszer automatikus visszaigazoló üzenettel nyugtázza az ügy elindítását. Ügyfélazonosításra alkalmas chipkártyák

17 Adatbiztonsági szabványok Biztosítani kell az elektronikus ügyirat sértetlenségét és megváltozhatatlanságát. Ez a kitétel olyan informatikai megoldások igénybevételét jelenti, melyek az ügyfél számára lehetõvé teszik a hatósággal való biztonságos kapcsolattartást a hatóság elektronikus levelezési címén, ugyanakkor biztosítják az ügyfél adatainak megõrzését, illetve az ügyfél számára szükséges adatokhoz történõ hozzáférést. Lehetõvé kell tenni az elektronikus ügyirat visszakereshetõségét, az ügyiratba való betekintést, s arról hiteles másolat készítését. Tartalmazza továbbá szervezet minõsített elektronikus aláírásra és az idõbélyegre vonatkozó szabályait (tanúsítványok fokozata, típusa, darabszáma, érvényessége, ki a tanúsítványszolgáltató, szerzõdés csatolása mellékletként stb.). Az elektronikus ügyfélfogadási rendszer szabályai Az ügyfélfogadási rendet módosítani kell oly módon, hogy a hagyományos ügyfélfogadási szabályokat kiegészítjük az elektronikus ügyfélfogadási rendszerre vonatkozó elõírásokkal. Például elektronikus kommunikáció az ügyfelekkel, az ügyfél elektronikus elérhetõségi adatai, a jogosultságoknak az ügyintézés bármely fázisában történõ ellenõrizhetõsége. Meg kell alkotni az elõzetes, elektronikus úton történõ idõpont-foglalási rendszer szabályait, jogszabály alapján rögzíteni kell az ügyfél jogait az elektronikus ügyintézés különbözõ szakaszaiban, az eljáráshoz kapcsolódó díj- és költségfizetés szabályait, valamint a jogorvoslati lehetõségeket. Szabályozni kell az ügyintézés menetét más elektronikai eszközök igénybevételének esetére is (telefon, telefax, üzenetrögzítõ, SMS). A határozathozatal és az automatizált döntés A hatóság döntését, a hatósági bizonyítványt, a hatósági igazolványt, a szakhatóság állásfoglalását ha azt elektronikus úton kézbesítik minõsített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba kell foglalni. Az elektronikus dokumentum esetében a jogszabály idõbélyeg alkalmazását írja elõ. Vannak olyan ügytípusok, amikor a kérelem elbírálása nem igényel bonyolult ügyintézést. A hatóság döntése meghatározott feltételek megléte esetén automatizálható. Törvényben meghatározott esetben ha az ügyfél hozzájárul sor kerülhet informa- 15 Ügyintézés elektronikus úton

18 Burszán Judit 16 tikai eszközzel végzett automatikus döntésre. Az ügyrendnek tartalmaznia kell az automatikus döntéshozatal eljárási szabályait, s azokat az ügyeket, melyekben lehetõség van automatikus döntéshozatalra. Az elektronikus illeték- és díjfizetés szabályai A fizetés lehetséges formáiról, a befizetett összeg megérkezésérõl és a jóváírás napjáról az ügyfeleket részletesen tájékoztatni kell. A hatóságok közötti elektronikus információcsere szabályai Szóltunk róla, hogy a hatóság az elektronikus ügyintézés, illetve szolgáltatás teljesítéséhez csak olyan informatikai rendszert vehet igénybe, amely biztosítja a hatóságok egymás közötti, valamint az ügyfelekkel való biztonságos kapcsolatát, az adatvédelmi szabályoknak megfelelõ adatkezelést és dokumentumcserét. Új eleme a törvénynek [Ket (1) b)], hogy az ügyféltõl az azonosításhoz szükséges adatok kivételével nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz. A hatóságok közötti elektronikus információcsere tehát a más igazgatási, hatósági rendszerekkel, valamint a hitelesítés szolgáltatóval történõ on-line kapcsolattartást jelent. Más adatbázisokból történõ lekérdezések esetén az ellenõrzési jogosultságot az ilyen nyilvántartásba történõ bejelentkezés alapozza meg. A hatóságok közötti elektronikus információcsere szabályainak megléte fontos feltétele lesz az informatikai rendszer auditálásának. Intézkedések üzemzavar esetén [Ket ] Az elektronikus kapcsolattartásnak vannak olyan sajátosságai, melyek speciális szabályozást igényelnek. Az informatikai eszközök a nap 24 órájában üzemelnek, de átmeneti technikai zavarok bármikor felléphetnek. A hatóság kötelezettsége az ügyfelek tájékoztatása átmeneti, illetve tartós üzemzavar esetén. Átmeneti üzemzavar esetén a hatóság az ügyfelet elektronikus levélben az üzemzavar kezdõ és megszûnési idõpontjának megjelölésével az üzemzavar elhárítását követõ 24 órán belül tájékoztatja az üzemzavar tényérõl. Tartós legalább öt napon át tartó üzemzavar esetén a hatóság legkésõbb az üzemzavar ötödik napját követõ elsõ munkanapon az ügyfelet az üzemzavar tényérõl és kezdõ idõpontjáról könyvelt postai küldeményben értesíti és tájékoztatja arról, hogy az ügyintézésre a hagyományos (írásbeli) eljárási módot lehet alkalmazni.

19 Az átmeneti üzemzavar idõtartamát, illetve tartós üzemzavar esetén az üzemzavar kezdõ idõpontjától az értesítésnek az ügyfél részére történõ kézbesítéséig tartó idõszakot a határidõk számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Elektronikus ûrlap szabványok Ahhoz, hogy az ügyfél elektronikusan intézhesse ügyeit, a hatóságnak lehetõvé kell tenni, hogy az ügy indításához és az eljárás lefolytatásához szükséges nyomtatványok, adatlapok, ûrlapok stb. elektronikus formában letölthetõk és kitölthetõk legyenek. Ehhez minden elektronikusan is intézhetõ ügyhöz kötõdõ valamennyi bizonylatot elektronikus formában is el kell készíteni, s azok folyamatos aktualizálását például egy jogszabály változása miatt biztosítani kell az informatikai rendszerben. 17 Ügyintézés elektronikus úton

20 Az Ügyfélkapu Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetõ és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy az ügyfél egyedi azonosítás után kapcsolatba léphessen a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. A kormányzati Ügyfélkapu használatához elõzetesen mindenkinek létre kell hoznia az úgynevezett személyes ügyfélkapuját. A személyes ügyfélkapu létesítése az okmányirodai, illetve az internetes regisztrációt jelenti. A regisztrációt bármely okmányirodában lehet kezdeményezni, amelynek feltétele a személyes megjelenés és a személyazonosság igazolása. Abban az esetben, ha az ügyfél fokozott biztonságú elektronikus aláírással (tanúsítvánnyal) rendelkezik, elektronikus úton on-line módon is regisztrálhat az Ügyfélkapun. Az Ügyfélkapu azoknak az aláírás-szolgáltatóknak a tanúsítványát fogadja el, amelyek a tanúsítvány kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását. Ez esetben az ügyfélkapu rendszer az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét ellenõrzi. Ez a folyamat 24 óra alatt lezajlik, erre az idõtartamra az igénylõ ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Amennyiben tanúsítványa érvényes, a regisztrációról a kérelmezõ elektronikus levélben visszaigazolást kap az általa megadott címre. Ha a tanúsítvány nem érvényes, akkor az automatikus regisztráció nem történik meg.

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2007. Székesfehérvár március 12-14. Az előadás tartalma: A TAKARNET hálózaton

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu Elektronikus számlázás Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu TARTALOM A NetLock-ról röviden Magyarország első hitelesítés-szolgáltatója Az ealáírásról általában Hogyan, mivel, mit lehet

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Ügyintézés otthonról Hasznos linkek ajánlója azoknak, akik szeretnének élni az e-ügyintézés adta lehetőségekkel. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Fogalma: a közigazgatási

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): ------------- A Szabályzat hatályának kezdőnapja: -----------------

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató I. a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó jogszabályok: 1. A társasági

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Tapasztó Balázs Vezető termékmenedzser Matáv Üzleti Szolgáltatások Üzletág 2005. április 1. 1 Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban 1. Az elektronikus aláírás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Informatikai Ellenőrzési Szakosztályának és a Pest Megyei Szervezetének közös szakmai rendezvénye Gaál Barna

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben