KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium KKC programja támogatásával 1

2 Szerzık: Ravasz Sándor Szentgyörgyi András dr. Sztruhár Gyula Felelıs kiadó Dr. Sztruhár Gyula ügyvezetı Nyomdai munkák: KOMPRESS Nyomdaipari Kft Komárom, Vállalkozók útja 8. Tel./Fax: 34/ , Felelıs vezetı: Szombath Gábor KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2800 Tatabánya Fı tér 4. 2

3 Elıszó A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány e kiadványával a kisvállalkozások számára kíván segítséget nyújtani vállalkozási tevékenységük megkezdéséhez és folytatásához. A jelenleg nehezedı gazdasági helyzetben romlanak a vállalkozások piaci esélyei, talpon maradásuk gyakran kilátástalannak tőnik. Éppen ezért napjaink gazdasági kényszere a versenyképesség megırzése érdekében az innováció, a megújulási készség és képesség állandó szinten tartása és fejlesztése, megfelelés a kor kihívásainak. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal. A könyv alapismereteket tartalmaz az innovációs képesség fenntartásához jog, üzletvezetési, számviteli, adózási kérdésekben, de korántsem vállalhatjuk fel azt, hogy csupán e kiadvány megismerésével kellıen el lehessen igazodni a folyamatosan változó vállalkozási környezetben. A tárgyalt témakörökben egy-egy dologról a legfontosabb alapismereteket tekintjük át, a gyorsan változó információ özön közepette, az esetleges tévedés jogát fenntartva. A konkrét problémával ajánlatos ezután célirányosan, megfelelı képzettségő szakemberhez, tanácsadóhoz fordulni. E területen alapítványunk is készséggel ajánlja fel adatbázisát és szakemberei közremőködését. A könyv terjedelme nem ad lehetıséget arra, hogy a tárgyalt témakörben mindenre kiterjedı, pontos információkat nyújtson a célja sem az de kellı eligazodást nyújthat a vállalkozásokhoz kapcsolódó jogi, gazdasági kérdések területén. Sikeres és eredményes vállalkozást kívánva, ajánljuk figyelmükbe kiadványunkat. 3

4 BEMUTATKOZÁS A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány óta segíti a megye kis- és középvállalkozásai alapítását, mőködési feltételeinek megteremtését, fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. Ezzel is hozzájárulva a munkanélküliség mérsékléséhez, gazdasági eredményeink növekedéséhez. Ennek keretében napjainkban és a jövıben a következıken kiemelt tevékenységeit és szolgáltatásait ajánlja és kínálja a vállalkozók számára: 1. Folyamatos tanácsadás a vállalkozásokat érintı szabályokról (adózás, társadalombiztosítás, könyvvezetés, pénzügyek stb.) 2. Mikrohitel nyújtása kis- és középvállalkozások részére: OMA alapból: 7MFt összegig, 8 éves futamidıre, kamatozás jegybanki alapkamat mértékével. Európai Unió által támogatott mikrohitelek bemutatása és elérhetıvé tétele. (Mikrohitel Plusz és Új Magyarország mikrohitel, valamint egyéb fejlesztési banki konstrukciók) 3. Megvalósíthatósági-, termelékenységgel, hatékonysággal kapcsolatos tanulmányok, vizsgálatok készítése. 4. Tanfolyamok modern oktatási eszközökkel felszerelt tanteremben, marketing, vállalkozásvezetés, pénzügyek, tudatos fogyasztói magatartás témakörökben. 5. A piaci árnál kedvezıbb áron bérelhetı irodák a komáromi Vállalkozók Házában és Tatabányán. 6. Teljes körő irodatechnikai szolgáltatás (sokszorosítás, iratfőzés, iratkötés, fax, szövegszerkesztés, Internet, adatbázisok, stb.). 7. Egyéni igényekhez igazodó ismeretfrissítés, speciális eladásösztönzı tréningek. 8. A megyében egyedülállóan, elsısorban alapítványok, illetve a nonprofit szektor egyéb szereplıi részére, egyes szakterületek, illetve teljes mőködési feladatok átvállalása. 4

5 Irodáink címei, elérhetıségei: 2800 Tatabánya, Fı tér 4. T/F: Komárom, Árpád út 21. (Vállalkozók Háza) T/F: Esztergom, Simor János u. 17. T/F:

6 Tartalomjegyzék Az egyéni vállalkozás... 7 A szellemi tulajdonjogok fontossága Gazdasági társaságok Üzleti tervezés A marketing Az adózásról általában... Az egyéni vállalkozó adózása... Általános forgalmi adó... A társasági és osztalékadó... Egyszerősített vállalkozói adó... Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás... A különadókról... Helyi adók... Társadalombiztosítás... Egyszeres könyvvezetés, adónyilvántartások... 6

7 Az egyéni vállalkozás 1. Az egyéni vállalkozás általános szabályai Az egyéni vállalkozásról a módosított évi V. törvény rendelkezik, amely szabályozza a vállalkozás létrehozásának, mőködésének és megszőnésének feltételeit. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény (SZJA törvény) alkalmazásában egyéni vállalkozónak minısül a vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı magánszemély, az igazolványban feltüntetett vállalkozói tevékenysége tekintetében. A közjegyzı, a törvényben szabályozott közjegyzıi tevékenysége tekintetében (kivéve, ha közjegyzıi iroda tagja), az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivı, az egyéni ügyvéd, a magán-állatorvos, a gyógyszerész, a falugondnok, a tanyagondnok, a szociális szolgáltatást nyújtó magánszemély, valamint az egyénileg tevékenykedı európai közösségi jogász az ügyvédekrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében. Egyéni vállalkozó az a belföldi természetes személy lehet, aki cselekvıképes, állandó lakhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. A vállalkozói igazolványt a vállalkozó telephelye szerint illetékes okmányiroda állítja ki. A természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és egyidejőleg nem lehet gazdasági társaságnak korlátlan felelıs tagja. A vállalkozások gazdasági tevékenysége (termelı, szolgáltató) általában a nyereség- és vagyonszerzés céljából végzett rendszeres, mőködés. Ha a külföldinek minısülı külföldi állampolgárt önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény feljogosít, egyéni vállalkozás alapítására ez a természetes személy is jogosult, feltéve, hogy cselekvıképes, tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozás vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Az elıírt vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezıgazdasági ıstermelıi tevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás. 7

8 A vállalkozói igazolványt kérelemre az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével a vállalkozó székhelye szerint illetékes települési (fıvárosi, kerületi) okmányiroda adja ki. A nyomtatvány letölthetı az internetrıl is a honlapról. Székhelynek a vállalkozás központi ügyintézésének a helye minısül. A kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését. A kérelemhez mellékelni kell: - 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt. - a kérelmezı nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, - a személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy után kiállított vezetıi engedély) - lakcímigazolvány - munkavégzés módját igazoló okirat (munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány; nincs erre szükség, ha a kérelmezı az egyéni vállalkozási tevékenységet fıfoglalkozásként végzi), - adóigazolvány, - székhely, telephely használatának jogosultságát igazoló okmány (bérleti szerzıdés, adásvételi szerzıdés, tulajdoni lap, nyilatkozat stb.), - deviza-külföldiek esetében jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély, - hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezıvel szemben nem állnak fenn kizáró okok - jogszabályban elıírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmezı a meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni - jogszabályban elıírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti. Az okmányiroda a kérelmezı helyett az érintett szervezetektıl haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. Az illetékes állami hatóság adóazonosító számot, a statisztikai számjelet 5 napon belül köteles megküldeni az okmányirodának. Az egyéni vállalkozó az igazolvány alapján több tevékenységet folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelı-, szolgáltató egységet) tarthat fenn. 8

9 Az okmányiroda a vállalkozói igazolvány kiadásáról értesíti az egyéni vállalkozó székhelye, illetıleg telephelye szerint illetékes - vámhatóságot, amennyiben az egyéni vállalkozó olyan tevékenységet végez, amelyhez vámhatósági engedély szükséges - társadalombiztosítási igazgatási szervet - földmővelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi megyei hivatalt az agrárvállalkozók tekintetében - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát - területi gazdasági kamarát a tevékenységi körnek megfelelıen - állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt Nem kaphat vállalkozói igazolványt: - akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértı bőncselekmény miatt jogerısen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek - akit egyéb szándékos bőncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek - akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre - aki egyéb jogszabályban törvényben, törvényerejő rendeletben vagy kormányrendeletben meghatározott, a tevékenységre elıírt foglalkoztatási tilalom alá esik - aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelıs tagja - akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát visszavonták - akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van. Az egyéni vállalkozás mőködési szabályai Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában, az abban meghatározott tevékenység keretei között végezheti. Ha a tevékenység folytatását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, csak annak megléte esetén kezdheti meg és folytathatja vállalkozását. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítı családtagjai között van olyan személy, aki az elıírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményekre vonatkozó elıírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közremőködni a tevékenység folytatásában. Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítı családtagot és középfokú szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat. 9

10 Segítı családtagként a vállalkozó közeli hozzátartozója, továbbá élettársa, egyenes ágbeli rokonának házastársa, házastársának egyenes ágbeli rokona, valamint testvérének házastársa foglalkoztatható. Az egyéni vállalkozó a tevékenységébıl eredı kötelezettségeiért teljes vagyonával korlátlanul felel! Székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelı-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvetı tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. Az egyéni vállalkozással kapcsolatos adatok változását a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodában kell bejelenteni, azaz ott, ahol a korábbi igazolványt kiállították. Az egyéni vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül kell bejelenteni. Az adatváltozás bejelentéséhez az okmányiroda biztosít nyomtatványt, az illeték befizetését igazoló csekkszelvényt is erre kell felragasztani. A kitöltött nyomtatványhoz mellékelni kell a megváltozott adatot igazoló okiratokat is. Az adott módosításkor fizetendı illeték a módosított adatok számára tekintet nélkül Ft. Az okmányiroda a vállalkozói igazolványban történı adatváltozásokról értesíti a társhatóságokat, e változásokat külön bejelenteni nem kell. Közvetlenül az érintett hatóságnál kell azonban bejelenteni az olyan változásokat, amelyek nem, vagy csak közvetett módon érintik a vállalkozói igazolvány tartalmát. Ilyen változások például az alábbiak: - munkavégzés jellegének megváltozása; - foglalkoztatottak számának megváltozása; - az áfa-alanyiságot érintı változások; - az SZJA törvény szerinti átalányadózással összefüggı változás. Ha az egyéni vállalkozó másnak munkát ad, akkor foglalkoztatóként a foglalkoztatás kezdetét követı 15 napon belül a székhelye szerint illetékes adóhivatalnál (APEH) az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) január 1-tıl hatályos 16. (4) bekezdése alapján bejelentési kötelezettsége keletkezik. A bejelentés csak az adóhivatal által rendszeresített formában és módon történhet. Az egyéni vállalkozó kérheti, hogy a cégjegyzékbe egyéni cégként is bejegyzésre kerüljön. Az egyéni cég nem jogi személy. 10

11 Az adóhatósági nyilvántartásba vétel Az adóhatóság az adóköteles bevételszerzı tevékenységet folytató magánszemélyt, így az egyéni vállalkozót is a bejelentése alapján veszi nyilvántartásba. Ha a magánszemély tevékenysége egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött, úgy a székhelye és tevékenységi köre szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı, a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fıvárosi, kerületi) önkormányzat jegyzıjét, illetve az okmányirodát kell megkeresnie, ahol a vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelemmel egyidejőleg kéri az adószám (szükség esetén adóazonosító jel) megállapítását is. Az egyéni vállalkozást folytatni akaró magánszemély a jegyzıhöz (okmányirodához) benyújtott - kitöltött - nyomtatványon teljesíti az APEH felé a bejelentkezési kötelezettségét. E bejelentési lapon lehet nyilatkozni többek között az átalányadó választásáról, valamint az általános forgalmi adó kötelezettségrıl is. A vállalkozói igazolvány tartalmazza az egyéni vállalkozó természetes azonosító adatait, valamint székhelyét, telephelyét, tevékenysége(i) megnevezését, illetve tevékenységi körét, továbbá az adószámát. A vállalkozói igazolvány kézhezvételétıl számított 15 napon belül az arra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a telephely szerint illetékes megyei (fıvárosi) APEH igazgatósághoz a könyvvezetés módját, az iratok ırzési helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével. A bankszámla-nyitásra kötelezett adózónak legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell rendelkeznie. Nem kötelezı bankszámlát nyitnia annak, aki nem folytat általános forgalmi adóköteles tevékenységet. Azonban a kézpénzforgalomra vonatkozó, januárjától érvényes korlátozó szabályozásra tekintettel kell lenni! E szerint az adóalany, amennyiben a részérıl fizetett ellenérték eléri a ,- forintot (kettıszáz-ötvenezer forint), azt nem rendezheti készpénzben, a továbbiakban szankciómentesen. Fontos, hogy az egy ügylethez tartozó tételek összevonandók, például elıleg és végszámlák összege, vagy rendszeres teljesítés esetén az egy hónapban történt fizetések. 11

12 Abban az esetben, ha a magánszemély vállalkozói igazolványhoz nem kötött gazdasági tevékenységet folytat, egyéni vállalkozóként (pl. egyéni ügyvéd, magán állatorvos, közjegyzı), vagy vállalkozói igazolvány nélkül önálló tevékenységet folytat (pl. bérbeadó, magánóraadó), az adóhatóságnál kap adószámot. Ilyenkor a tevékenység megkezdése elıtt kell az erre a célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesíteni a bejelentési kötelezettséget az adóhatóság felé. A bejelentés alapján az adóhatóság adószámot (EU tagállamban illetıséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot tartók esetében közösségi adószámot) állapít meg a magánszemély részére. Amikor az adóhatóság az adózót nyilvántartásba veszi, errıl ıt értesíti, és egyben tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban szereplı adatáról is. Az adószám az adóalany azonosítására szolgál, ezért azt minden, az adózással összefüggı iraton fel kell tüntetni, és közölni kell mindazokkal a kifizetıkkel, akik (amelyek) a magánszemély részére kifizetést teljesítenek. Az önálló tevékenység sokféle lehet, ezek tételes felsorolására jelen kiadvány keretében nem vállalkozunk. A vállalkozó tevékenység gyakorlásának megszőnése Megszőnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha: - az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja - az igazolványt az okmányirodák visszavonták - az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvıképességét elveszti. Az egyéni vállalkozó bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti tevékenységét, ekkor vissza kell adnia a vállalkozói igazolványát. Ennek nincs semmiféle idıkorlátja, akár az igazolvány kiváltásának másnapján dönthet úgy, hogy mégsem lesz vállalkozó, és rögtön visszaadhatja azt. Nem kötött a visszaadás lehetısége adó- és járulékfizetési szempontból sem, de természetesen a vállalkozóként eltöltött idıszakra vonatkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségeknek minden esetben eleget kell tenni. Az igazolványt az egyéni vállalkozó székhelye szerinti okmányirodának kell visszaadni. A vállalkozói tevékenység megszüntetésekor az egyéni vállalkozót sem illeték-, sem egyéb díjfizetési kötelezettség nem terheli. Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha: - olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná, - a mőködéshez szükséges követelményeknek a hatóság által meghatározott határidın belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés másképpen nem orvosolható, 12

13 - az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidıig sem tett eleget, - 12 hónapi járulékfizetési kötelezettségét meghaladó járuléktartozása megfizetésének, a bejelentési, járulék bevallási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek a társadalombiztosítási igazgatási szervek felhívása ellenére, a felhívásban megjelölt határidıig sem tett eleget. Egyéni vállalkozói igazolvány visszavonására kizárólagosan a vállalkozó székhelye szerinti okmányiroda jogosult. A visszavonás államigazgatási határozattal történik, amely ellen fellebbezéssel lehet élni. 2. A vállalkozási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettségek szabályozása A különbözı vállalkozási tevékenységek folytatásához az illetékes szakágazati minisztériumok szakképesítési feltételeket írnak elı abból a célból, hogy az adott tevékenységet végzı vállalkozás terméke, szolgáltatása, annak színvonala, minısége stb. a vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelı legyen. A vállalkozások tevékenységi körének nagy része a jelenlegi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve annak jogelıdei szabályozási körébe tartoznak. A többi szakágazati minisztérium szabályozásai a hatályos joganyagban elérhetıek. Az elıírásokat az 5/1997. III. 05-i IKIM rendelet tartalmazza, melyben a következık szerint a szakmacsoportokat kiemelve található szakképesítési követelmény: - atom erımővi, - bányászati - bel-, és külkereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom (könyv, húsbontás, tıkehús és hentesáru, gyógynövény, élelmiszer, vegyi áru, növényvédı szer, fotó- és optikai cikk, ruházati cikk, papír, írószer, sport- és játékszer, nem nemesfémbıl készült óra, ékszer, ajándék, lakberendezési cikk, jármő, jármőalkatrész, üveg-, kerámia, mőanyagáru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és mőszaki cikk, dekoratır tevékenység, kirakatrendezés, hulladékgyőjtés, nemesfém ékszer és díszmőáru, mőtárgy, régiség, tüzelı- és építıanyag, használtcikk-kereskedés, képzı- és iparmővészeti cikkek, háziipari termékek, dohány- és bazáráru, virágok, díszállatok, kıolajtermékek, PB-palack kereskedelme, üzletkötés, szállítmányozás, cukrászati termékek készítése, meleg- és hidegkonyhai ételek készítése, 13

14 vendéglátó értékesítı tevékenység, utazás-, rendezvényszervezés, idegenvezetés) - bıripar (pl. lábbeli készítése, bırkikészítés) - elektronika, mőszeripar (pl. számítógép javítás, szerelés) - építıanyag-ipar (pl. képkeretezı, üvegezı) - építıipar (pl. burkolás, tetıfedés) - faipar (pl. mobil és beépített bútorok szerelése, javítása) - fémmegmunkálás (pl. gépszerelés, karbantartás, CNC gépek) - gépszerelés, kezelés (pl. gépjármőszerelés, liftszerelés) - kohászat - nyomdaipar - ruhaipar - szolgáltatóipar (fodrász, kozmetikus, kéz,- lábápolás, mőköröm-építı, fényképész, órás, fazekas, ötvös, szikvízgyártó, gumijavító és centírozó, redıny-, reluxa készítı és javító, késes és köszörős, látszerész és fotócikkkereskedı, kelmefestı és tisztító) - textilipar - vegyipar (pl. gyógynövény termékek elıállítása) - villamosenergia-ipar - energetikai berendezés kezelı, szerelı, üzemeltetı - nem fizikai foglalkozások (pl. termelésirányító, energetikus) A felsorolt tevékenységi köröknél a rendelet minimális az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítést ír elı. Magasabb szintő a tevékenység folytatásának megfelelı képesítéssel a vállalkozás folytatható. 3. Néhány terület speciális szabályozása A hatályos jogszabályaink értelmében léteznek olyan foglalkozások és tevékenységi területek, amelyek gyakorlásához bizonyos többletkötelezettségek, vagy jogosultságok járulnak, éppen ezért szabályozásuk is lényegesen eltér az általános munkavégzés szabályaitól. Az ilyen speciális szabályozás hatálya alá esı foglalkozások és tevékenységi elıírások a következık: üzletetek mőködési engedélye telepengedély árufuvarozás taxizás utazásszervezés, utazásközvetítés könyvviteli szolgáltatás idegenvezetıi tevékenység 14

15 szakfordító- és tolmácsigazolvány hajózási tevékenység. A felsorolásból részletesebben az üzletek mőködési engedélyezésével és a telepengedéllyel foglalkozunk. E tárggyal valamint e fejezet kérdéskörével kapcsolatban többek között a lapon találhatóak további ügyleírások. A következıkben részletesen felsorolt feltételek és jogszabályok mellett a kereskedelmi tevékenységet hazánkban átfogóan - a évi CLXIV törvény a kereskedelemrıl szabályozza. E törvény a fogalmi meghatározások mellett a kereskedelmi tevékenység folytatásának általános feltételeit szabályozza. Rendelkezik az üzletek nyitvatartási rendjérıl, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásának ellenırzésérıl is. Külön fejezetben taglalja a jelentıs piaci erıvel rendelkezı vállalkozásokra vonatkozó szabályokat. A törvény többek között jelentıs piaci erıvel történı visszaélésnek minısíti a beszállító indokolatlan megkülönböztetését, a különféle - különösen a kereskedı beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendı - díjak egyoldalú felszámítását a beszállító felé. A törvény tiltja a piaci erıvel történı visszaélést. A külkereskedelemmel kapcsolatban fontos jogszabály a többször módosított 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet, mely az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselı jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépı kereskedelmérıl rendelkezik, különösen a külön engedélyhez kötött termékek (pl. fegyver, robbanó anyagok stb.)és szolgáltatások vonatkozásában. A kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozók kereskedelmi tevékenységet csak jogerıs mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben folytathatnak. A jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságoknak, természetes személyeknek, bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzıknek, valamint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeinek meghatározott tevékenységek folytatásához telepengedélyt kell kérnie. 15

16 4. Kiskereskedelem A gyógyszer-kereskedelem, valamint külön jogszabály alapján gyógyszertár, illetve egészségügyi szolgáltató által végezhetı gyógyászati segédeszköz forgalmazási, javítási és kölcsönzési tevékenység kivételével csak jogerıs mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben kezdhetı meg, illetve folytatható: - a kis- és nagykereskedelmi, - a jármő- és üzemanyag kereskedelmi, - a lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató, - a vendéglátó, - a szálláshely-szolgáltató, - az idegenforgalmi és kölcsönzı tevékenység. A kereskedı - meghatározott kivételekkel - csak mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben folytathat kereskedelmi tevékenységet. Az üzlettel nem rendelkezı kereskedı nevének és székhelyének feltüntetésével, illetve a szükséges egyéb engedély és hozzájárulás beszerzése mellett: - vásáron és piacon végezhet - a 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról - alapján kereskedelmi tevékenységet; - a 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben (az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzıdésekrıl és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeirıl) rögzített szabályok szerint folytathat üzleten kívüli kereskedést; - közterületen értékesítheti - a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása alapján - a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (az üzletek mőködési rendjérıl valamint az egyes, üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl) 4. számú mellékletében meghatározott termékeket (pl. napilapot, folyóiratot, könyvet, levelezılapot, virágot, zöldséget és gyümölcsöt, sült gesztenyét, jégkrémet, fıtt kukoricát); - a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek és területhasználati hozzájárulások (megállapodások) birtokában köz- vagy magánterületen, továbbá munkahelyen, oktatási, nevelési, egészségügyi, kulturális, sportintézmény területén elhelyezett automatából csomagolt élelmiszert, külön jogszabályban (2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól) elıírt korlátozással italt, vegyi árut, napi cikket, valamint a jogszabályban meghatározott keretek között dohányterméket értékesíthet; 16

17 fınél kisebb népességszámú településeken a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató (lakott helyen) a végsı felhasználó részére az elıállító által csomagolt élelmiszert - kivéve a minıségmegırzés idejét "fogyasztható" felirattal megjelölt gyorsan romló élelmiszereket -, háztartási cikket, játékot, könyvet és dohányterméket külön jogszabályban meghatározott módon árusíthat. Kiemelendı továbbá, hogy a közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével - kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintı kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelıjének hozzájárulása esetén végezhetı). 5. Mőködési engedély Az üzlet mőködési engedélyének kiadását minden kereskedı az üzlet helye szerint illetékes település jegyzıjétıl kérheti. Ha a mozgóbolt több önkormányzat területén mőködik, a kereskedınek a székhelye szerint illetékes jegyzıhöz kell fordulnia. A mőködési engedély jogosultja az engedélyt köteles az üzletben tartani, és azt az ellenırzés során bemutatni. A mőködési engedély iránti kérelemben - amelyet általában a polgármesteri hivatalban kapott nyomtatványon kell benyújtani - meg kell jelölni, illetve mellékelni kell: a kereskedı nevét, címét, illetve székhelyét; a cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát; adószámát, statisztikai számjelét; az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a mőködési területének, útvonalának jegyzékét; az üzlet tulajdonosát; az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvezı hozzájárulását igazoló okirattal együtt; 17

18 az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, elsı helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fı üzletkört; az üzlet elnevezését (cégfeliratát); az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait; (az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedı állapítja meg, de a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselı-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja) a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jogszabályban elıírt tervdokumentumot, dokumentumokat; vendéglátó üzlet esetében a kereskedı nyilatkozatát arról, hogy a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, mősoros elıadás, tánc rendezését folytatni kívánja-e, továbbá a nem szerencsejátéknak minısülı szórakoztató játékot kíván-e folytatni; arról szóló nyilatkozatát, hogy kéri-e helyszíni szemle megtartását. A kereskedınek a kérelemhez továbbá csatolnia kell: - az üzlet tevékenységétıl függıen a szükséges szakhatósági elızetes hozzájárulásokat; - a hatósági engedélyeket, ha a tevékenység gyakorlásához más hatósági engedély is szükséges; - mozgóbolt esetén a mőködési terület alapján illetékes települések jegyzıinek hozzájárulását. Az üzlet mőködésének engedélyezésében az üzlet tevékenységétıl függıen az ÁNTSZ, az állategészségügyi és élelmiszerellenırzı állomás, a tőzvédelmi szakhatóság, a közlekedési felügyelet, az építésügyi hatóság, a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás a rendırhatóság és jogszabály alapján egyéb hatóság mőködhet közre. A mőködési engedély kiadása illetékköteles. A mőködési engedély jogosultja az engedélyt köteles az üzletben tartani, és azt az ellenırzés során bemutatni. A mőködési engedély adataiban történı változást az engedélyes haladéktalanul jelenteni köteles a kiállító hatóságnak. 18

19 Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést megelızı legalább egy hónappal korábban, a kereskedı köteles az üzlet tervezett megszüntetésének idıpontjáról a jegyzıt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedı köteles a jegyzınek haladéktalanul, a mőködési engedély visszaadásával egyidejőleg bejelenteni. Az ügyfél (a kérelmezı) és akire az üzlet mőködési engedélye iránti kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, illetve akit ez érinthet, a határozattal szemben - az annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet. Ez azt jelenti, hogy például a szomszéd fellebbezhet, ha számára a közelében folyó tevékenység nem fogadható el (pl. nagy zajjal, a forgalom elviselhetetlen megnövekedésével jár). Az üzletek mőködését és a kereskedelmi tevékenységet a jegyzı ellenırzi. A kereskedı haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzınek a mőködési engedély adataiban bekövetkezett változást. Nem kell mőködési engedélyt kérni azoknak az ipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteknek kivéve az élelmiszer-elıállítókat, amelyek egy helyiségben végzik a termelı- és értékesítıtevékenységüket, és rendelkeznek a termelıtevékenységhez szükséges engedélyekkel. 6. Alkalmi árusítás A kereskedı árukészletét - közterület-használati engedély birtokában - az üzlete homlokzatával érintkezı közterületen ideiglenesen, illetve idényjelleggel árusíthatja. A kereskedı az üzlete üzletkörébe tartozó árut alkalmi rendezvényen, valamint nem közterületi ideiglenes árusítóhelyen alkalomszerően értékesítheti (alkalmi árusítás), ha jogszabály azt nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Az élelmiszerek, növényvédı szerek alkalmi árusításához szükséges az ÁNTSZ engedélye is. Az alkalmi árusítóhelyen kötelezı a kereskedı nevének, székhelyének, üzletének jól látható módon való feltüntetése. Szeszes ital és dohányáru alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes rendırhatósághoz és vámhatósághoz történt elızetes bejelentéssel folytatható! Az alkalmi árusítás területén a jegyzı - az illetékes rendırhatóság, valamint a Vám- és Pénzügyırség írásos véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban megtilthatja, vagy korlátozhatja. Nem minısül alkalmi árusításnak a vásárokon és piacokon a külön jogszabály feltételei szerint folytatott kereskedelmi tevékenység. 19

20 7. Szeszes italok árusítása E tevékenység feltételei 2009-tıl tovább szigorodtak! Tilos szeszes italt kimérni az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. A jegyzı azonban az elıbbiekben felsorolt intézmények hivatali idejének lejárta utáni idıszakra engedélyezheti a szeszes ital kimérését és árusítását. A kereskedı a szeszesital-kimérést köteles bejelenteni az árusítás helye szerinti vámhivatalnak és a rendırhatóságnak. 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt, szexuális terméket, valamint dohányterméket kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos. E korlátozás érvényesítése érdekében a kereskedı, mint feladatkörében eljáró személy, kétség esetén - saját eljárási jogosultságának igazolását követıen - életkorának hitelt érdemlı igazolására hívhatja fel a terméket vásárolni kívánó ügyfelet. Az életkor megfelelı igazolásának hiányában a termék kiszolgálását meg kell tagadni. Tilos szeszes italt árusítani a belföldi távolsági autóbuszjáraton, a diáksportegyesület és az iskolai sportkör sportlétesítményében, egyéb sportlétesítmény területén pedig a bajnoki, a kupa-, valamint a nemzetközi mérkızések kezdetét megelızı egy órától a mérkızés befejezését követı egy óráig terjedı idıszakban. 8. Nyitva tartás Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedı állapítja meg, és írásban köteles bejelenteni a jegyzınek. Az üzlet nyitvatartási idejét a mőködési engedély iránti kérelem beadásakor, illetve az abban bekövetkezı változást, az azt megelızı öt munkanapon belül a kereskedelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. Az üzlet nyitvatartási idejérıl és az abban bekövetkezı változásokról a vásárlókat is tájékoztatni kell. A kereskedelmi hatóság indokolt esetben a nyitva tartást korlátozhatja. 9. Bizonylatok A kereskedınek az árusítás helyén saját elıállítású áru kivételével rendelkeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlıen igazoló bizonylattal (számla, szállítólevél, termékkísérı okmány stb.). Amennyiben a kereskedı az üzleten kívüli helyen ırzi e bizonylatokat (és ezt az adóhatósághoz bejelentette), úgy köteles az üzletben tartani az eredeti bizonylatok másolatát. Az ellenırzést végzı hatóság felhívására azonban ilyenkor köteles az eredeti bizonylatokat utólagosan bemutatni. 20

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 23/2004. (V. 26.) számú rendelete a piacok rendjének szabályozásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 23/2004. (V. 26.) számú rendelete a piacok rendjének szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 23/2004. (V. 26.) számú rendelete a piacok rendjének szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-141 Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Részletesebben

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140 Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestületének /2010. (../..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásának szabályairól

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének. 14/2009.(VI.1.) ÖR.sz.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének. 14/2009.(VI.1.) ÖR.sz. ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2009.(VI.1.) ÖR.sz. RENDELETE A piactartásról 1 Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV, a vásárokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély - Kis- és nagykereskedelmi, lakossági fogyasztási cikk javító szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi és kölcsönző üzletekre Eljáró osztály:

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról 7. melléklet Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:..

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:.. Keszthely Város Jegyzıje 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-506; Fax.: 83/505-501 E-mail: jegyzo@keszthely.hu A A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) mőködı adatmódosítása Mit módosít?:

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM 10.000,- Ft. Illetékbélyeg helye Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM Illetékbélyeg helye Iktató bélyegz Az rlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BET KKEL szíveskedjen kitölteni! Kérem

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl 1 Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl Pomáz Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ ADATVÁLTOZÁSI BEJELENTÉS a kereskedelmi

Részletesebben

Elıterjesztés-tervezet

Elıterjesztés-tervezet Elıterjesztés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:...

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:... SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ B E J E L E N T É S a kereskedelmi

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított- 1990. évi LXV. törvény 16.. /1/ és 80../1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, összhangban

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL PILISI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZİJÉNEK 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. Tel.: 06-29/696-310 Fax: 06-29/696-320 3. melléklet 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelethez B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS-KÖTELES

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.28/400-575 /Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés a Piactartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2012. május 1.-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról (Módosításokkal egységes

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról A vásárokról és piacokról szóló 161/2000. /IX.21./ Kormányrendelettel, illetve 202/2002. /IX.14./ Kormányrendelettel

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya, értelmezı rendelkezések

I. A rendelet célja, hatálya, értelmezı rendelkezések 13/2007 (VII. 19) KT. Rendelet A helyi vásárok és piac rendjérıl Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A.. (1) és (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete. a vásártartásról

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete. a vásártartásról ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete a vásártartásról - 1 - Erdőtelek község önkormányzata a 35/1995. (IV.5.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 4/2007. (I. 19.) ör. rendelete a vásár- és piactartásról

Esztergom Város Önkormányzatának 4/2007. (I. 19.) ör. rendelete a vásár- és piactartásról Esztergom Város Önkormányzatának 4/2007. (I. 19.) ör. rendelete a vásár- és piactartásról Egységes szerkezetben az 57/2007.(VIII.31.)*, 5/2008.(I.24.)**40/2009.(IX.30.)*** módosító. rendelettel Esztergom

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének és a

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

2012. június 28. napján tartandó. A városi piac nyilvántartásba vételéhez szükséges elızetes önkormányzati döntések meghozatala

2012. június 28. napján tartandó. A városi piac nyilvántartásba vételéhez szükséges elızetes önkormányzati döntések meghozatala Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 2548/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28. napján

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben