Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása"

Átírás

1 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT ÖRNYZT. Vizgált. Változttái zándékok. Htáelemzé. Özefogllá. Nyiltkozt LLÉLT Értékvédelem lá trtozó területek, ingtlnok térképi árázolá udpet, 0. áprili hó

2 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány I. RÉGÉSZT 0. áprili hó I. Régézet. VIZSGÁLT régézeti örökég vizgáltát p. XIV. kerületi Önkormányzt (. udpet, Pétervárd c.) megízááól p. XIV. kerület VSZ felülvizgáltához zükége örökégvédelmi htátnulmány régézeti fejezetének elkézítééhez végeztük. régézeti örökég leíráánál ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhelynyilvántrtáánk nygát, vlmint z ide vontkozó zkirodlmt hználtuk fel..) Történeti leírá, régézeti örökég, z örökégi értékek elemzée XIV. kerületnek régézet tárgykörée lt (. előtti) történetére vontkozón íráo dttl nem rendelkezünk. z írott forráok tnúág lpján peti íkágon középkori Pet váro é Ráko-ptk prtj közötti rézre dunprti révátkelők kivételével nem loklizálhtó települé. nnk ellenére, hogy oklevelekkel dtolt települé középkoról nem tlálhtó területen, tekintettel kor árpád-kori űrű települézerkezetre, még középkori megtelepedét em lehet kizárni kerület egézéről. rre lnk zórványo Árpád-kori é középkori leletek. zámo pontzerűen regiztrált, különöző korzkok trtozó régézeti emlékeket figyeleme véve igen ngy felületen, illetve foltokn rjzolódik ki kerület régézeti érintettége. terület földrjzi vizonyit tekintve tö olyn feltétellel i rendelkezik, melyek történeti korokn fonto telepítő tényezőként jöhettek zámítá. főváro területén l prton végig Duná torkolló ptkok mentén homokdűnékkel kíért ptkprtok domhátin zinte mindenütt megtláljuk z emeri megtelepedé nyomit. Ráko-ptk telje hozán különöen rézkor é ronzkor emere léteített telepeket, de zrmt temetkezéek, telepek i orr megtlálhtók. főváro területének jelenleg imert legjelentőe vr lelőhelyei i Ráko-ptkot kíérő homokhátághoz köthetőek. Ráko-ptk vonlán húzódó, környezetükől lig kiemelkedő homokdűnék, domok várohtártól duni torkoltig mindenütt régézeti lelőhelyek egéz láncoltát rejtik. nnek egyik legkiemelkedő lelőhelye volt z --n Tihny téri homokdom elhordá orán előkerült vr kori temető. Pkál fürdő környezetéen igen ngy területen feltárt rézkori lelőhely vgy z -en z Itvánffy c /. ltt végzett leletmenté nyg nyilvánvlón Rákoptk prtjánk kedvező, megtelepedére lklmt dó fekvéének eredménye. z ettől távol, de zintén ptk vonlát követő lelőhelyek orá illezkednek korái régézeti megfigyelé, illetve leletmenté orán, Pkál c- Cinkoti rkán lévő egykori homokány területén regiztrált rézkori, é kelt kori lelőhely, illetve ptk vonlán tereprendezé orán Nyereg c é ntár c vonlán - méterre kiemelkedő homokdomok elhordá orán -en é -n megfigyelt őkori cerepeket eredményező gödrök. -en egy vártln lelet-előfordulához köthető leletmenté orán Vezér c é grey rkán V. zázdi zrmt írlelet é korronzkori tárgyk kerültek elő. rnyflitterek, cüngők, rnyozott ronz tárgyk, vzl, rnydidém került dokumentálár. leletmentét nem követte hiteleítő régézeti feltárá, így temető kiterjedéét, hozzá trtozó települé elhelyezkedéét jelenleg még nem imerjük ponton.

3 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet z ói évek (z -e örökégvédelmi törvény htáár ngyjáól. ót) orán Ráko-ptk mentén történt építkezéekhez kpcolódó régézeti feltáráok várohtártól torkoltig mindenütt őkori (főleg rézkori é ronzkori), népvándorlá kori (vr) é középkori lelőhelyeket eredményeztek. nnek legói kiemelkedő jelentőégű helyzíne onyák tér mögötti területen végzett átá. kőányi Óhegy térégéen eredt egy m már nem létező forrá, melynek vize ézknyugti irányn mi Vároligeti tó helyén vlh volt régi Dun-ág folyt, érintve ngyjáól mi Hungári krt. vonlát. z vízfolyá II. Józef-féle. zázdi ktoni térképen még jól nyomon követhető. nnek nyomvonl zintén egy lelőhelyláncot rjzol ki egézen Dun torkoltáig kerület htárán i túl. -en, jno minden dokumentáció nélkül é közelei meghtározá nélkül exikói on végzett átáól került múzeum vlózínűleg temetkezéől zármzó honfogllákori nyg. udpeti Történeti úzeumn Régézei Oztály népvándorlá-kori leltárkönyvéen ronz ctok, ronz krdhüvelypánt, vké, v zegek, ezüt rozettdíz é krd kerültek eleltározár. Szintén II. világháorú előtti időkől, de még z évzám inc ponton megjelölve, Hjtár cáól került múzeum őkori gygedény é contnyg. z lelőhely ngy vlózínűéggel özefügg zokkl leletekkel, melyeket Vároliget területén tláltk. Ngy vlózínűéggel kiterjedte földmunkák folytk területen -en, mikor lklomml i zolgáltttk e leleteket gyr Nemzeti úzeum. ét cor egyfülű máztln cerépedény került eleltározár N / leltári zámon. z kkori leltározó őkori, közeleről meg nem htározott korzk orolt leleteket. ivel két edény épégen került elő, ngy vlózínűége nnk, hogy temetkezé edénymellékletei voltk. Ponto lelőhelyüket nem imerjük. ár kivételeen őriz N dttár dokumentációt leletről, (N 0..VI.) de een ck egy mondtn terület rigolírozáát jelölik meg lelő-körülményként. jelzett üller féle telek nem nyújt támpontot ponto ehtárolár Vároliget területén elül. ég két lelet került ugyneen z éven eleltározár. V. Itván pénze (középkor) N Éremtár / leltári zámon, é rómi kori rézpénz kétfülű ki hmvederrel. (N lz: 0/.-.) nnél leltározó megjegyzi, hogy Vároligeti tó mélyere áákor tlálták. ől rr lehet következtetni, hogy itt egy rómi kori rár temetkezét olygttk meg. Ugynennek vízfolyánk prtjáról imerjük peti oldl egyik legjelentőe vr temető rézletét. Néptdion építée kpcán kerültek elő írok, melyek leletmentée ugyn megtörtént, de em hiteleítő átát nem végeztek területen, em rr nem történt kíérlet, hogy megállpíták temető kiterjedéét..) Védettégek gyedi védettég XIV. kerület területén egyedi régézeti védelem ltt álló ingtln nem tlálhtó.

4 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet Áltláno régézeti védettég 00. évi LXIV. tv.. - lpján áltláno védelem ltt álló, ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zereplő régézeti lelőhelyek: ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Vároliget, Álltkerti krt. -. Újkor, de özefügghet Hjtár ci lelőhellyel lórákoi rétek Ráko-ptk mentén,fogri é Cinkoti tlálkozáánál 0/ or vkori urntemető zróz c (gyr tiztvielők telepe), or vkori telep é urntemető, ronzkori telep Cinkoti - Szugló c között Őkori cerepek helyzíni zemléől Cinkoti - Pkl c 00 Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti /-. 0/- Őkori cerepek terepejáráól Fogri - Cinkoti rkán lévő telken 0/ Őkori cerepek terepejáráól Füredi tér Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti - Gödöllői c rkán / Újkori cerepek terepejáráól Hjtár c / edény zórványként került Fővároi úzeum gyűjteményée. gyik korronzkori, máik ronzkori kultúrá trtozik. Itvánmezei -. vr temető (zono -e lelőhellyel) 0 Ilovi Selyme c. 0/ Újkor Itvánmezei -., / XIX. zázdi Lóverenytéren é z ennek helyén épülő Néptdion építée orán előkerült vr kori temető, ugynitt cekély középkori leletnyg, é egy 00-n végzett régézeti megfigyelé orán őkori cerepek Itvánffy c / 0/ Leletmenté, korhtározó leletnyg nélkül Jezenák Jáno c (Cinkoti é Ráko-ptk közötti zkzon) /0 Vlózínűleg őkori cerepek zórvány előkerülée építé orán őzeg / vr edények leletmentée exikói /c / Honfogllákori ír, viking krddl, leletmenté Nyereg c - ntár c / Vlózínű őkori cerepek gyűjtée helyzíni zemle orán Cinkoti - Pkl c 00 éő rézkori ádeni kultúr telepjelenégeinek átá, népvándorlákori é középkori gygedények i előkerültek Pkál c, Pkál mlom 00/ Újkori jelenégek dokumentálá 0 Pkál c, Pkl mlomml zemen 0 Újkori cölöpök regiztrálá terepejárá orán Pkál c. 0 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Pkl c /. 0/- Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Ráko-ptk zályozáánál,pkál mlom környékén Sztmár c. ház melletti üre telken Szentmihályi c - Ond vezér c rkán Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán 0/.z. elő feléől zármzó vkrd került elő építkezée orán / Őkori gygögre került elő dom leáákor Szomolány cától Ráko-ptkig /00 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán

5 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Tihny tér 0, Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán, vr temető Vároliget / Hmvkkl teli őkori urnát tláltk tó áákor. Rómi é középkori pénz i előkerült munkáltok orán. Vezeny c. éővr ír leletmentée 00 Vezér. / vr temető rézletének feltárá 0 Vezér c - grey rkán /,, /, 00 0 Vízkn c /- 0, 0, 0, 00 V. zázd máodik feléől zármzó írlelet leletmentée, or ronzkori gygedény i előkerült -en építkezékor ronzkori cerepek é ronzlt öntőmintáj került elő, zomzédo telken végzett leletmentéel kiderült, hogy domháton kéő ronzkori hlomíro kultúr ideiglene jellegű telephelye volt 0 Vezér c / Régézeti jelenég nem került elő eckó c - /- Régézeti jelenég nem került elő Pó Ljo c -. /, Régézeti jelenég nem került elő Pkál lkóprk II. ütem (Ráko-ptk - Szugló c - ikolci c) /00, /, /. éő vr telep, neolit (DV), középő ronzkor (vty), rézkor (Ludnice-kultúr, temetkezé, é telep grey /j-k. 00/. Őkori telep, contváz ír leletmentée Cömöri -., Rákoptk c -., onyák c -. Cömöri - Rákoptk c - onyák c - onyák téri pic áltl htárolt terület /. Árpádkori gödör é zrmt telep é temető feltárá /, /, /. Régézeti jelenég nem került elő, lelőhely zono z zámúvl 0 Vdvirág c. 0/ Régézeti jelenég nem került elő 0 Dorozmi c. /. Régézeti jelenég nem került elő Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület Őkori, népvándorlá kori telep, temető, Rómi kori rár é középkori telepjelenégek egjegyzé ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zerepel két olyn lelőhely, mely vitthttlnul újkori jelenégeken lpul, é földrjzi-topográfii környezet em lpozz meg régézeti lelőhelyként vló eoroláát. Termézeteen ÖH illetéke ügyoztályán jvltot tezünk, hogy ezeket, mint régézeti lelőhelyeket töröljék nyilvántrtáól. cím: hrz: 0 meriki -. Újkori flk helyzíni zemléje cóh Pongrác lkótelep Újkori edények özegyűjtée helyzíni zemle orán vizgált területen 00. évi LXIV. tv... pontj lpján régézeti érdekű területként jöhet zámítá helyzínrjzon ejelölt három terület, nevezeteen exikói

6 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet /c. telek környezete honfogllá kori ír lelőhelye okán, vároligeti lelőhely é v közötti terület, vlmint z jtói Dürer or é Thököly közötti terület z ) pontn leírt, Vároliget kiépítée előtt területet átzelő vízfolyá kedvező topográfii környezete okán. c.) Területhznált é területi állpot kulturáli örökég özefüggé-rendzeréen XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző homokányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel. zért fordulht elő, hogy régézeti lelőhelyként nyilvántrtott ngy felületeken egy-egy kie eruházá (ház lpáá, közműárok kiáá) vizonylg cekély földmozgtál járó munkáltink régézeti megfigyeléei, prófeltárái időnként negtív eredménnyel zárulnk.. HTÁSLZÉS.) régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok Régézeti lelőhely Területfelhználái változá Nyilvántrtái zám elnevezée Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület változái irány. Hermin Hppy Lnd lkóprk építée Cömöri - Öv c táján. ikolci -Cömöri zögletéen portpály építée. ikolci mentén Pkál fürdő é hjdni mlom környezetéen Pkál lkóprk továi építée,. Cordi Thermál Zugló lkóprk építée. Remény ci lkótelep továi építée htá régézeti lelőhelyre Feltárhtóág egmrdá Puztulá Folymtok irány, vizfordíthtóág tervezett eruházáok orán földmunkákkl régézeti-történeti rétegek megemmiülnek. zért eruházát megelőzően 00. évi LXIV tv. kulturáli örökég védelméről é z /00. (VIII..) NFI rendelet régézeti lelőhelyek feltáráánk rézlete zályiról előírái trtndók e (megelőző feltárá).

7 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet.) Régézeti emlékek feltárhtóágánk megmrdáánk, emthtóágánk vgy puztuláánk lehetőégei várhtó ő- é népvándorlá kori, illetve honfogllá- é középkori emlékek mind földojektumok, melyek mgávl feltárál elpuztulnk. Tudományo é történeti értéküket leletözefüggéek, lelő-körülmények tnulágiól kikövetkeztethető megállpítáok dják, melyek mgávl feltárál, eredeti lelő-körülményeik puztuláávl megemmiülnek. zért fonto zkzerű feltáráuk, é nnk dokumentálá, mely án terület felzdul é tervezett eruházá minden továi kiköté nélkül megvlóíthtó. XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző z gygányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel.. ÖSSZFOGLLÓ XIV. kerület területén régézeti lelőhelyekről elmondhtó, hogy ngy vonlkn Ráko-ptkot kíérő ávn, illetve m már nem létező, de ngyjáól Hungári krt. vonlán fó vízfolyá prtján várhtók. ülönöen Ráko-ptk prtját követő homokhátk nyilvántrtott lelőhelyeit vizgálv, megállpíthtó, hogy egy meglehetően zéle ávn zinte folymto régézeti-történeti érintettég z őkortól népvándorlá koráig. Szályozái Terv örökégvédelmi fejezetéen fenti pontokn felorolt indokok mitt z lái előírá eépítéét trtjuk zükégenek régézeti örökég védelméen: régézeti örökég elemei régézeti érdekűnek minőülő területről ck régézeti feltárá keretéen mozdíthtók el. zért területen földmunkávl járó eruházáok megkezdée előtt régézeti állpotfelmérét kell végezni, melynek módzere próátá. nnek hiányán ármiféle földmunk ck régézeti megfigyelé mellett végezhető. régézeti lelőhelyek eetéen /00. (XII..) orm. Rendelet. melléklete lpján zkigzgtái zervként zályozái tervet udpet Főváro ormányhivtl ulturáli Örökégvédelmi Irodáj (udpet) írálj el.

8 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány. NYILTOZT 0. áprili hó I. Régézet lulírott dorjánné dr. Gyuricz nn régéz nyiltkozom, hogy /00 (II.0) NÖ rendelet () ekezdéének ) pontj zerinti előíránk megfelelően zerepelek z dott örökégvédelmi területre vontkozó zkértői névjegyzéken (régézeti lelőhelyvédelem), vlmint nevezett jogzályi hely () ekezdééen fogllt előíránk megfelelően rendelkezem régéz zkirányú felőfokú végzettéggel. udpet, 0. máju. dorjánné dr. Gyuricz nn Szkértői ng. z: Sz-/00

9 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt 0. áprili hó Örökégvédelmi htátnulmány I. Régézet

10 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány II. ÉPÍTTT ÖRNYZT 0. áprili hó II. Épített környezet. VIZSGÁLT.) Történelem z örökégvédelmi htátnulmány tárgyát képező XIV. kerület Zugló udpet főváro Dun l prti oldlán, kitájilg Peti hordlékkúp-íkágon, közigzgtáilg pedig IV., XV., XVI., X., VIII., VII., VI., é XIII. kerületek áltl htárolt térégen helyezkedik el. mi udpet területén, Dun két prtján, fennmrdt rómi települéépítézeti előzményekre mindenekelőtt z quincumi ktoni mfiteátrumr é környezetére, vlmint Contr quincumr rátelepülve, honfogllát, illetve z állmlpítát követően fokozton omlott ki nnk települéhálóztnk z lpj, melyől kéő, XIX-XX. zázdn főváro megzületett. Dun l prtján kiontkozó települéhálózt legjelentőe települée Contr quincum-r ráépült Pet váro lett, melyet ttárjárát követően, XIV. zázdr Dun mentén, továá ugárirányn evezető orzágo jelentőégű fők, vlmint Ráko-, é Szil-ptk mentére letelepült települéekől álló hálózt ölelt körül. megye ji ugrn vezettek Pet felé. Dunávl párhuzmo Váci megyeri é jenei révet elhgyv peti rév kikötője mellett, mi éci cán ment e Petre, é z gyetem tér felé kitérve hldt Szenterzéetre, mjd D felé, Fejér megye Solt-zéki Szigetmellékre. nnek orokári elágzá lente tö ágr zkdt: Ócánál egyrézt D é Pezér, márézt Örkény é Szeged felé. Vele párhuzmo volt Gyálon át Tölgy (ill. Ngykőrö) felé, vlmint onor melletti vámo Újflun Cegléd é Szolnok felé vivő, ugynerre vezetett rá külő Üllői vonlán Ányányíre felé vivő. mi Gyömrői folyttá Úri ltt mint mgn vi Gomán é ickén át (Tápió-) Szelére vitt. felé vezetett z Ozláron é Sápon át Szecő felé menő orzág (trt pulic), eől ágzott el vámo Izegen át Tápió völgyée menő máik. mi vonlán fott Cinkotán é vámo erepeen át Gödöllő é Htvn felé vivő, melyen mongolok i Pet ellen vonultk. z É-É felé vivő k közül zámon trtják mi Dohány c felől z rzéet királyné felé hjló Párdi t, mi Váci ról Nyír-Plotár vivő t. mlítenek Glgmác é Ikld között elterült Tnál egy t, mely Vácról vihetett Htvn egy Páztó felé vezető hegyi t, mely jelentőégét vezítette. Contr quncum közvetlen környezetéen fekvő Pet vároát D-en Szenterzéetflv övezte, É-on Újéc lkult ki. rgit híd peti hídfőjétől délre, mi Széchenyi rkprt mögött feküdt Jenő flu Jenőtől ézkr z Árpád híd peti hídfőjénél eenyő flu feküdt. Felje, Szil ptk torkoltánál egyer flu állott, melyet kápozttermelééről már -n ápoztámegyernek neveztek. ápoztámegyertől keletre feküdt z - en említett Nyír, kéői nevén Plot (Rákoplot), mely nevét onnn kphtt, hogy XIII. zázd máodik feléen plot, molyn megerőített udvrház állott rjt. Plot, Hrtyán má néven ezőzentmárton, Szentmihály (Rákozentmihály) é Párdi között - n Regtelek nevű puzt irtokot emlegetnek. z rról volt nevezete, hogy vlh királyi igricek, regőök lktk rjt, innen Reg neve i. Színjátzáunk előfárink telepe vlhol Petújhely külő htárrézén kerehető. Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. Liptó, ármro, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). 0. oldl. Györffy György: Pet-ud kilkulá. udpet története honfogllától z Árpád-kor végi zékvároá lkuláig. kdémii idó, udpet ().. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl.

11 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió fl - (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, - rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. htárjárá zerint rézirtokkl rendelkezett itt udi káptln, vlmint felhévízi kerezte konvent, míg Szentmihállyl é Szentmártonnl (m Sikátor-puzt) érintkező htárrézen XIV. zázd elején egy párdi neme é egy peti polgár oztozott. Ráko-ptk prtján levő Neme é Ngyo flu ttárjárákor elpuztult. gyikőjük lkój rejthette el 0-en zt freichi dénárt é két ezüt fülkrikát, mely Rákozentmihályon nemrég került földől elő. két földet néptelen állpotn zigeti pácák kpták meg -n, é -r ikerült etelepíteniük. Neme flu lkói 0-r elzöktek, Ngyot pedig lighnem máodik ttárjárá tette puztává. ivel Cinkot mellett említik, ezt i Ráko-ptk, vlóján Szil-ptk prtján, könnyen zonoíthtó z pácák XIV. zázdi flujávl, mely templomáról Szentmihály nevet kpott (Rákozentmihály). Szentmihálytól délre, Ráko-ptk prtján emelkedett Frk-hlom, melyről még XVIII. zázdn i tudták, hogy zono mi Shlomml. z dott nevet Ráko-ptk é Cinkotár vezető özezögeléénél elterülő földnek. föld felő rkán, z mellett volt -en z említett özörményk. Frkhlom ttárjárá án peti polgárok irtokán volt; etelepítéére nem került or. Lktln föld volt Cinkot i, mikor z pácák -en megzerezték. zt ikerült etelepíteniük -r.. Cinkot délnyugti végén, mi átyáföld területét ökényföldének nevezték ökényföldétől keletre, mi Rákoliget területén Póráko föld terült el. Ráko-ptk mellett fekvő ereztúr, mely nevét Szent kereztről nevezett templomáról kpt, előzör egy -i oklevélen merült fel. Crákoát ttárjárá előtt z -nemzetég zázdi pátág irtokolt. Ck XIV. zázd hrminc éveien tűnik fel újól C néven 0 övér vgy övérd néven emlegetik zt földet, mely Pettől keletre Ráko-ptk déli prtján terült el, é rézen mi őányávl zonoíthtó. övértől délnyugtr, mi ipet területén előkerült XIV. zázdi templomromhoz helyezhetjük ponázi Ányáról nevezett Ányányíre fl, hová -en Újéc keleti htárpontj felől vezetett. ttárjárá előtt zereplő Guc flu ck XV. zázdn jelenik meg újr oklevélen, XVIII. zázdi térképek zerint htár onnn terjedt dél felé, hol m Htár vn Guc flu déli zomzédj Sorokár volt Sorokártól délre, mi illennium-telep helyén Szentdiene flu állott, nevét templománk védőzentjéről kpt Pettől Ráko-ptkig terjedő Ráko-mező lktln mrdt, é un Lázló korától kezdve hdrkeléek é orzággyűléek zínhelye lett., Zugló térége tehát középkor folymán lktln terület volt. török urlmt követően, XVIII-XIX. zázd folymán települéépítézeti zempontól jelentő eemény volt mi elváro újjáépítée mellett külvárook - Józefváro, Terézváro, Ferencváro é Lipótváro megzületée, továá Pet vároát -en övező települéhálózt újjázületée. vizgált téréget övező külvárook közül előre mi Üllői é erepei áltl htárolt területen mi ro cávl, mint zerkezeti tengellyel z ló ülváro ( ót Józefváro ), máodikként pedig erepei é Váci orzág közötti területen irály cávl, mint zerkezeti tengellyel Felő ülváro ( ót Terézváro ) kelt életre. erepei ló, D-i oldlán, Józefváro -i folyttáán zintén XVIII. zázdn kezdett el kiontkozni őány települée i. i. m.:. oldl. i. m.: -. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. 0 i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.: -0. oldl. i. m.: 0. oldl. i. m.: 0. oldl. Szerk.: Tóth ndréné: udpet enciklopédi. Corvin idó, 0.. oldl i.m.:. oldl

12 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet egjelent: Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. IV. Lipót, ármro, oon, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). öteten.

13 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z -. évi I. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

14 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet XVIII. zázdn újréled török időken rézen elnéptelenedett települéhálózt i Pet váro -i htárán. Cinkot török megzállá ltt két rövid időzkot kivéve, mindvégig lkott volt, XVIII. zázd végén Vályi ndrá már fluként írj, melynek földeur eniczky Urág. Szentmihály flu török időken zintén elnéptelenedett, é XVIII. zázd végén még lktln, Szd puzt.. kerület É-i htárán fekvő Rákoplot török hódoltág ltt em néptelenedett el. Földeuri gykrn váltották egymát, míg fóti urdlomml, ápoztámegyerrel é Rákoplotávl árolyi clád tuljdoná került. Rákoplotától ÉNy-r fekvő Újpet z 0- éveken, árolyi grófok kápoztámegyeri puztájánk területén, Váci é mi Árpád tlálkozáánál lkult ki. 0 z -. évi I. ktoni felméréről kitűnik, hogy homoko peti htárn, Terézvárotól É-re elterülő mi Zugló területe még eépítetlen: téréget ck három, Petről É-nek kivezető zeli át, melyek Pcl mlomtól Ny-r, Ráko-ptkon átvezető híd környezetéen egyeülnek é vezetnek tová É felé. Zugló é főváro l prti rézének mi zerkezete zempontjáól fonto é meghtározó volt Vároliget fokozto létrejötte. mi Vároliget területét még I. Lipót jándékozt váronk, Vároi Tnác - között fűzfávl ültette e, mjd kác- é zederfligetek váltották fel mocrk é legelők helyét. vároerdőt tthyány Józef hercegprímá -en huzonnégy eztendőre ére vette várotól zzl kötelezettéggel, hogy ott nyári multóhelyiéget é közkertet léteít. prkoítá terveit Witch Rudolf kézíti, ki mocrt lecpolj; két zigetet vlmint pltánfákkl eültetett forokt léteít é egy fáított kör kiépítéét kezdi meg. prkoítát Szépítő izottág folyttj, melynek progrmpontji közt zerepel vároerdő célzerű elrendezée. ől célól -n kiírt pályázt nyertee Neien Henrik, kinek ngyvonlú tervét váro nygi okokól ck rézen vlóítj meg. mi települézerkezet zempontjáól leglá ilyen fonto eemény volt mi Nyugtipályudvr elődjének letelepítée i XIX. zázd negyvene éveien. z elő mgyrorzági v vonlvezetéével kpcolto vitáól, mint imerete, z koncepció került ki győzteen, melyik Dun l prtján kívánt vezetni écet Pet-udávl özekötő vt. -en ennek megépítéére (Pozonyon át Petig, illetve tová, Szolnokon kereztül Derecene) kpott előmunkálti engedélyt gyr özépponti Vtárág. Vác, illetőleg Cegléd-Szolnok felé vezető vvonl térég meghtározó zerkezeti eleme lett. terület eépülée vontkozó térképi dtok zerint XIX. zázd közepétől kezdődött el: z 0-. évi máodik ktoni felméréről kitűnik, hogy eépülé mi Hermin é Hungári közötti ávn, illetőleg Terézváro főcáj irály c folyttáán Plot felé fó mi rzéet királyné két oldlán, vgyi Hermin mező területén indult el. térképen zámo mi é c elődje i feltűnik már: z É-nek vezető k közül mi rzéet királyné j, Thököly, z jtói Dürer or folyttáán fó orong c, Pcl-mlom felé vezető grey, ogyoródi, Füredi c, míg z ÉNy-nk fó k közül mi Dóz György, Hermin -Gizell, z Uzoki c, Rón c é Ngy Ljo király j nyomvonl imerhető fel. z. évi ktoni felméréen már két új települémg i megjelenik mi Zugló területén: z egyik erepei mentén kiontkozó Rákoflv, mely Zivor-irtok 0- évek végén történt felprcellázáánk eredményeként kezdett eépülni, máik i. m.: I. kötet. Vályi ndrá: gyr Orzágnk leírá, ellyen minden hzánkeli Vármegyék, Várook, Fluk, Puzták; urdlmk, fárikák, hák, hámorok, vnyú, é orvoló vizek, fördőházk, nevezetee hegyek, rlngok, folyó vizek, tvk, zigetek, erdők, zoknk hollételek, Földe Urk, fekvéek, történettyek, külömféle termézeteli tuljdonági, etűknek rendgyek zerént feltlálttnk. udán, irályi Univeritnk etűivel.. III. kötet. udpet lexikon. II. kötet. áodik ővített, átdolgozott kidá. kdémii idó, udpet.. oldl. 0 i. m.:.oldl. i. m:. 0. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története ud vizvételétől kiegyezéig. űzki önyvkidó, udpet, 0.. oldl. Vd Ferenc: z elő ngyvároi pályudvr: Nyugti. egjelent: Szerk.: Gyáni Gáor: z egyeített főváro. Vároház, oldl.

15 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió flu (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. XIX. zázd legvégén, z 0-e évek elő feléen lkították ki Rákorendezőpályudvrt é örvt: örv htvni vonl é z újzáz-zolnoki vonl, vlmint váci vonl kpcoltár épült őány felő pu. é Ráko, vlmint ngylföld pu. közötti kpcolt iztoítáár léteült, kpcoltot léteítve Ráko rendező-pu.-hoz i. örv pályáj kárck már korán megépített vvonlk nyomvonl főváro fonto zerkezeti eleme lett. -r, milleniumi ünnepégekre elkézült Vörömrty tér é Vároliget között, z ndráy ltt fó földltti v, mely liget é vároközpont között iztoított gyor kpcoltot. özmunktnác júniu -i üléén elfogdt műzki oztályánk jvltát egy Dunától Dunáig terjedő kültelki körr. kkor zületett meg Hungári-kör. egvlóítááról egyelőre nem lehetett zó. mikor zonn már épülni kezdett Ngykör, z ndráy- pedig Stefáni-tl végigvezette díze közönégét Vároligeten, egyzerre felvillnt Hungári-kör gondolt. i em jellemzi jon udpet ugrázerű hldáát, mint végleteknek ez tlálkozá: kültelki köról lett korzó! gyelőre ck elgondolán. 0 körül folytk tárgyláok özmunktnác é főváro között vegye izottág ján z iránt, hogy Vároliget é z Üllői i Népliget közt korzó léteíteék. z ezmét, melyet Pucher Józef közmunktnáctg vetett fel, özmunktnác felkrolt. zerint ét Stefáni ól indult voln ki, erepei előtt egyeült voln Hungári tl é Lpodűlőn é Gyárdűlőn érte voln el z Üllői t. Ugynkkor felmerült gondolt, hogy udpeten rendezendő ngy nemzetközi kiállítáok céljár korzó mentén, vgy Pékerdően é környékén, vgy Népligeten, vgy végül Gyárdűlően kellene fenntrtni területet. zzel z vonlll Főváro i, özmunktnác i fogllkozott. -en Tnác z vonl korzójellegére vló hivtkozál rgzkodott hhoz, hogy közi vpály forglm z áltláno forglomtól elkülönítve nyerjen leonyolítát; Főváronk időközen elkézített tervezete ugyni ennek követelménynek nem felelt meg. gyéként Tnác i módoított e vidék zályozáánk tervét. Tudniillik időközen léteült eleti pályudvrtól kelenföldi pályudvrig hldó özekötő vi vonl, mely mitt Hungári körnk erepei tól orokári Dunág felé tervezett eredeti vonl ck költége luljárók egélyével lett voln megnyithtó. Tnác tehát kör mot említett vonlát felhgyt é helyée zt módoítát állpított meg, hogy Hungári kör erepei tól kezdődőleg Ferenc Józef lovági lktny mentén ÁV pálytete ltt cupán egy luljáróvl őányi-ig, innen z új Népliget nyugti oldlán hldv, volt Táncic-c vonlán vezetteék z Üllői ig, mjd Ferencvároi pályudvr ézki oldlán vi tölté irányát követve Dunáig, illetőleg z özekötő hídig. zzel zálymódoítál kpcolton hozított meg Tnác korzó jellegű Stefánit víztoronytól Hungári-körig, illetőleg erepei-ig. udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. I. kötet.. oldl.

16 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi II. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

17 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár. 0

18 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Hungári kör eredetileg megállpított ölnyi zéleége i revízió lá került é kör zéleége áltlán ölen lett megállpítv, kivéve vi luljárót, hol mrdt öl zéleég. Tnác kéői jelentéei már ponton előrelátják, hogy kör nemck zoknk várorézeknek lez fő közlekedéi j, melyeken átvonul, hnem tekintettel z ennek vonlán Óudár tervezett közel jövően építé lá i kerülő hídr, Óudát i elmrdt fejlődééen hthtón fogj előre vinni. háorú elején i gondj volt Tnácnk Hungári körr, melyre villmovi közlekedét i zánt. z idően kör ck z grey é ogyoródi közti zkzán, vlmint ki rézen z grey é Thököly között nem volt még megnyitv; még meg nem nyitott zkzokhoz zükége területek megzerzée zót telekrendezéek orán megtörtént. z elő világháorú végéig Zugló egye űrűn eépült területeknek, előorn erepei é önyve álmán kör kerezteződé környékének kivételével ck lzán települt e. Vároligettől Ngy Ljo király ig terjedő tömöken, Thököly é z rzéet királyné j mentén főleg cládi ház lkóterület lkult ki -en elhtározták ceglédi vvonl felemeléét. munkák -en meg i kezdődtek, de máodik világháorú végéig ck őányi i, erepei i, ogyoródi i é grey i luljárók kézültek el. két világháorú között Zugló kedvelt építéi terület lett, de ngy kiterjedéénél fogv így i ck rézlegeen épült e. Tervezett főterén, onyák téren három templomot építettek. Vároliget két világháorú között válik z árumintváárok, kéő nemzetközi váárok zínhelyévé. z évenként rendezett váárok, minden lklomml újonnn épülő pvilonjikkl lklmt dnk modern építézet elveinek demontráláár. z 0. évi várofejleztéi terv váár helyéül lágymányoi Dun-prtot jelöli ki. felzdulá án váárok rendezée Liget területén imét megindul. Évenként ipri váárt rendeznek, rézen állndó jellegű pvilonokkl, évről évre növekvő terjedelemen. váár Ligetől egyre ngyo területet fogll el, é nnk zöldterületi értékét cökkenti. z körülmény mind ürgetően veti fel z áthelyezé zükégeégét. Dóz György é Gorkij for körül coportoulnk felzdulá án épített zkzervezeti zékházk. Itt kp helyet külképvieletek ngy réze i, úgy hogy Liget melletti korái villnegyed ngy rézen zkzervezeti é diplomácii negyeddé válik. -en Dóz György nk Népköztárág j é jtói Dürer or közötti zkzát zéle felvonulái tá lkítják Dmjnich c tengelyéen álló templomépület elontáávl, vároligeti fák kiirtáávl. Gorkij for tengelyée díztriünné kiképzett tlpztú Sztálin-zoor kerül, melyet -n eltávolítnk ngyvároin eépült terület htárán, eleti pályudvr, Thököly é Stefáni (Néptdion ) áltl körülvett ún. Régi Lóverenytér területének ézknyugti rkán 0-n óuzgráz épült. z ettől délre eő területet 0-en Nemzeti Sportcrnok céljár jelölték ki. tervek zerint három épületől álló komplexum középő épülete trpéz lkú terület tengelyée helyezett ngycrnok lett voln, vele özeköttetéen tervezték kicrnokot é gykorlótermeket mgá foglló melléképületet. máodik világháorú végéig ck kicrnok épült meg. Régi Lóverenytér területének töi rézét várorendezéi tervek négyemelete, ávo eépítéű lkótelepnek zánták. felzdulá án ezt területet jelölték ki férőhelye V portpály elhelyezéére. progrm kéő néző Néptdionná ővült. z elhelyezét zvró htáú eleti pályudvr é ipri üzemek zomzédágán várorendezéi zkemerek nem trtották előnyönek, de töi lterntívávl lágymányoi vgy rnyhegyi elhelyezéel zemen gzdági megfontoláok döntöttek. Siklóy Lázló: Hogyn épült udpet? (0-0) udpet,. Fővároi özmunkák Tnác. -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet. 0. oldl.

19 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Stdion é között épült fel. Stdion előtt zoorcoportokkl zegélyezett felvonulái tér léteült, mely z ugynck z ötvene éveken megkezdett, de e nem fejezett földltti vállomá crnokávl hivtott kpcoltot megteremteni. máodik világháorú án meginduló közületi lkáépíté zámár kereve e lehetett voln lklm helyet tlálni, mint Zuglónk zéle kkl, rézen közművekkel i feltárt, ritk eépítéű, homoko ltljú, ík területét. z. évi lkáépítéi terveken kerület két jvlttl i zerepelt: Ngy Ljo király ogyoródi menti tömel, é erepei nk Rón c (m Lumum c) é ör vezér tér közti zkzávl. Ngy Ljo király i töm z ötvene évek lkótelepei közül világo tgoláávl, rányo elő tereivel tűnik ki. erepei i lkótelep jellegzeteége mender lkú építéi vonl, z imétlődő cour d honneurök elő zkzink mgítáávl. lkótelepet án ézk felé tová folyttták egézen korán felépült Ngy Ljo király i lkótelepig, de már z új építézeti irányztnk megfelelő jellegen. Így ngy, tö ezer lkáo, özefüggő, új váronegyed keletkezett, melyet Lumum ci é Fogri i tömcoport egézít ki. 0- között Zugló ézknyugti rézén, cóh Pongrác mentén új lkótelep építée kezdődött. zzel régót vjúdó gondolt, Népköztárág jánk vároi továvezetée került megvlóítá tádiumá. ceglédi vvonl felemelée helyett közi felüljáró épül, mely iztoítj cóh Pongrác kpcoltát Hungári körtl é Népköztárág jávl. cóh Pongrác torkoltánál központot lkotó mgházcoport helyezkedik el, mjd z déli oldlán ötzinte ávházk orkoznk egézen Ráko-ptkig, hol eépítét három tízemelete lkóház zárj le. ptktól ézkr fekvő zkzon Rákoplot htáráig ávházk é pontházk épülnek. Tervezé ltt áll erepei i lkótelep keleti folyttáán Ngy Ljo király ör vezér tér erepei Ráko-ptk közti területen Zugló legngyo ezer lkáo új lkótelepe i, házgyári, főkét tízzinte épületekkel. z ör vezér térnél, földltti gyorv kelet-nyugti vonlánk végállomáánál tervek zerint új vároközpont léteül. indezzel Zugló, mely már két világháorú között udpetnek leggyorn fejlődő kerülete volt (lkoág 0 é 0 között 000-ről 000-re növekedett), imét legngyo lkáépítéi területté vált. 0 é között kereken nyolcezer lká épült Zugló területén, z új lkótelep 000 lkáávl együtt ez 000 lkánk, kereken 0000 főnyi lkoágzporultnk felel meg. Zuglónk korán eépített területe i zámo új léteítménnyel gyrpodott. Hungári kör mentén lkóházcoportok é irodházk, z rzéet királynő é Dorozmi között zdonálló kockházkól álló házcoport, z meriki Lumum c, Gyrmt c mentén lkóház- é irodház tömök épültek, onyák tér mögött fedett pic léteült. Zuglói lkótelep - között három ütemen (I. ütem: Fogri -Vezér -Füredi - Ráko-ptk, II. ütem: erepei -Szentmihályi -Füredi -Ör vezér tere, III. ütem: Ör vezér tere-grey tér-ngy Ljokirály j) lká épült. ől öröklká, zövetkezeti, tnáci érlká. z épületek házgyári technológiávl kézültek, zömmel tizenegy emeleteek. Járuléko léteítményként áruház, ikolák, ölcődék épültek. 0 0-en megépült metró Ör vezér tér é Deák tér közötti vonl, mely -en egézen Déli pályudvrig meghozítár került. földltti v. évi rekontrukciój orán Hőök tere é Széchenyi fürdői végállomá közötti felzíni vonlrézt megzüntették é új vonlvezetéel exikói nál kiépített végállomáig hozították meg i. m.: -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet oldl. 0 udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. II. kötet. -. oldl. i. m.: 0. oldl.

20 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z --n felújított III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások Döntéi lit. zámú módoítá 5. tánc ltémár vontkozón (/.) Módoítá: lemondáok támogtá Ft Megjegyzé/Módoítá Elért pontzám támogtá ltém: á tánc: megvlóítá helye: zékhely. á Péci Nemzeti Színház á Tánczínházért

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

A tanuló neve: :... iskolája:...

A tanuló neve: :... iskolája:... A tnuló neve: :... iskoláj:... Kedves Versenyzı! Válszit olvshtón írj le! Hi esetén egyértelmően - egy áthúzássl - jvítson! 1. Írjon I-t z igz, H-t hmis állítás elé! ) Augustus evezette princeps kultuszát.

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben

H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja

H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet 2004. december Trtlom: Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az Informtiki Irod fõbb tevékenyége 2004-ben Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei HelthOnLine-jánló

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere Kamera Rendőri szerv (kerület) Rk HRK Települések száma (db) Kamera száma (Nr.) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése megfigyelt terület 1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere

Részletesebben

Készült a támogatásával

Készült a támogatásával 1 Kzült támogtáávl. Szám 2 Tiztelt olvó Civil zervezetek Zlegerzegrõl Civil zervezetek Zlegerzegrõl Zl Megyei Bíróág 2004. december 28.án 949/2004.e zám ltt bejegyezte z Elõ Zli Rádiómúzeum lpítványt.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

XIV. évfolyam. Felelős szerkesztő : Társszerkeszt'" : szerkesztőség'. Hol nyaraljunk? július 16. löncévé. széjjel. nyaralás m i n t h a

XIV. évfolyam. Felelős szerkesztő : Társszerkeszt' : szerkesztőség'. Hol nyaraljunk? július 16. löncévé. széjjel. nyaralás m i n t h a Komárom, 94. júliu 6 XIV. évfolym. 2 9. zám. KOMÁROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei vároi érdekű tárdlmi, közgzdági hetilp ^orr^árorritrárrrleg:37-e T-ö.zoltózöTretég'ériel: liitr/tilo l p j,. Megjelenik minden

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv TATAOMJGYZÉ Velem község Településrendezési Tervének Tervdokumentáiójához. A táj üdülési poteniálj. Zöldfelületi rendszer. Táj- és természetvédelem. örnyezetvédelem. Védőterületek Településszerkezeti Terv

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Öĺ ú Ö ö ú ö ö Í ö ö ń ĺ ú đ ö ú ö ö ę ö ö ö Í ö Í ö ö ö ę ĺ ű ĺż ĺ ĺ ú ö ú Ĺ ö ę Ĺ ö źł ĺ ú Ö ł Í ö ö ú ö ö ö ö Í Í ĺ ú ö ĺ ú ł ö ú ö ĺ ń ö ź ö ö ń ł Í ą Á ú Š ĺ ö ö ź ú ĺ ú Ö ö ĺ ĺ ń ĺ ö ĺ ę ł ł ĺ ł

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben