Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása"

Átírás

1 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT ÖRNYZT. Vizgált. Változttái zándékok. Htáelemzé. Özefogllá. Nyiltkozt LLÉLT Értékvédelem lá trtozó területek, ingtlnok térképi árázolá udpet, 0. áprili hó

2 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány I. RÉGÉSZT 0. áprili hó I. Régézet. VIZSGÁLT régézeti örökég vizgáltát p. XIV. kerületi Önkormányzt (. udpet, Pétervárd c.) megízááól p. XIV. kerület VSZ felülvizgáltához zükége örökégvédelmi htátnulmány régézeti fejezetének elkézítééhez végeztük. régézeti örökég leíráánál ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhelynyilvántrtáánk nygát, vlmint z ide vontkozó zkirodlmt hználtuk fel..) Történeti leírá, régézeti örökég, z örökégi értékek elemzée XIV. kerületnek régézet tárgykörée lt (. előtti) történetére vontkozón íráo dttl nem rendelkezünk. z írott forráok tnúág lpján peti íkágon középkori Pet váro é Ráko-ptk prtj közötti rézre dunprti révátkelők kivételével nem loklizálhtó települé. nnk ellenére, hogy oklevelekkel dtolt települé középkoról nem tlálhtó területen, tekintettel kor árpád-kori űrű települézerkezetre, még középkori megtelepedét em lehet kizárni kerület egézéről. rre lnk zórványo Árpád-kori é középkori leletek. zámo pontzerűen regiztrált, különöző korzkok trtozó régézeti emlékeket figyeleme véve igen ngy felületen, illetve foltokn rjzolódik ki kerület régézeti érintettége. terület földrjzi vizonyit tekintve tö olyn feltétellel i rendelkezik, melyek történeti korokn fonto telepítő tényezőként jöhettek zámítá. főváro területén l prton végig Duná torkolló ptkok mentén homokdűnékkel kíért ptkprtok domhátin zinte mindenütt megtláljuk z emeri megtelepedé nyomit. Ráko-ptk telje hozán különöen rézkor é ronzkor emere léteített telepeket, de zrmt temetkezéek, telepek i orr megtlálhtók. főváro területének jelenleg imert legjelentőe vr lelőhelyei i Ráko-ptkot kíérő homokhátághoz köthetőek. Ráko-ptk vonlán húzódó, környezetükől lig kiemelkedő homokdűnék, domok várohtártól duni torkoltig mindenütt régézeti lelőhelyek egéz láncoltát rejtik. nnek egyik legkiemelkedő lelőhelye volt z --n Tihny téri homokdom elhordá orán előkerült vr kori temető. Pkál fürdő környezetéen igen ngy területen feltárt rézkori lelőhely vgy z -en z Itvánffy c /. ltt végzett leletmenté nyg nyilvánvlón Rákoptk prtjánk kedvező, megtelepedére lklmt dó fekvéének eredménye. z ettől távol, de zintén ptk vonlát követő lelőhelyek orá illezkednek korái régézeti megfigyelé, illetve leletmenté orán, Pkál c- Cinkoti rkán lévő egykori homokány területén regiztrált rézkori, é kelt kori lelőhely, illetve ptk vonlán tereprendezé orán Nyereg c é ntár c vonlán - méterre kiemelkedő homokdomok elhordá orán -en é -n megfigyelt őkori cerepeket eredményező gödrök. -en egy vártln lelet-előfordulához köthető leletmenté orán Vezér c é grey rkán V. zázdi zrmt írlelet é korronzkori tárgyk kerültek elő. rnyflitterek, cüngők, rnyozott ronz tárgyk, vzl, rnydidém került dokumentálár. leletmentét nem követte hiteleítő régézeti feltárá, így temető kiterjedéét, hozzá trtozó települé elhelyezkedéét jelenleg még nem imerjük ponton.

3 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet z ói évek (z -e örökégvédelmi törvény htáár ngyjáól. ót) orán Ráko-ptk mentén történt építkezéekhez kpcolódó régézeti feltáráok várohtártól torkoltig mindenütt őkori (főleg rézkori é ronzkori), népvándorlá kori (vr) é középkori lelőhelyeket eredményeztek. nnek legói kiemelkedő jelentőégű helyzíne onyák tér mögötti területen végzett átá. kőányi Óhegy térégéen eredt egy m már nem létező forrá, melynek vize ézknyugti irányn mi Vároligeti tó helyén vlh volt régi Dun-ág folyt, érintve ngyjáól mi Hungári krt. vonlát. z vízfolyá II. Józef-féle. zázdi ktoni térképen még jól nyomon követhető. nnek nyomvonl zintén egy lelőhelyláncot rjzol ki egézen Dun torkoltáig kerület htárán i túl. -en, jno minden dokumentáció nélkül é közelei meghtározá nélkül exikói on végzett átáól került múzeum vlózínűleg temetkezéől zármzó honfogllákori nyg. udpeti Történeti úzeumn Régézei Oztály népvándorlá-kori leltárkönyvéen ronz ctok, ronz krdhüvelypánt, vké, v zegek, ezüt rozettdíz é krd kerültek eleltározár. Szintén II. világháorú előtti időkől, de még z évzám inc ponton megjelölve, Hjtár cáól került múzeum őkori gygedény é contnyg. z lelőhely ngy vlózínűéggel özefügg zokkl leletekkel, melyeket Vároliget területén tláltk. Ngy vlózínűéggel kiterjedte földmunkák folytk területen -en, mikor lklomml i zolgáltttk e leleteket gyr Nemzeti úzeum. ét cor egyfülű máztln cerépedény került eleltározár N / leltári zámon. z kkori leltározó őkori, közeleről meg nem htározott korzk orolt leleteket. ivel két edény épégen került elő, ngy vlózínűége nnk, hogy temetkezé edénymellékletei voltk. Ponto lelőhelyüket nem imerjük. ár kivételeen őriz N dttár dokumentációt leletről, (N 0..VI.) de een ck egy mondtn terület rigolírozáát jelölik meg lelő-körülményként. jelzett üller féle telek nem nyújt támpontot ponto ehtárolár Vároliget területén elül. ég két lelet került ugyneen z éven eleltározár. V. Itván pénze (középkor) N Éremtár / leltári zámon, é rómi kori rézpénz kétfülű ki hmvederrel. (N lz: 0/.-.) nnél leltározó megjegyzi, hogy Vároligeti tó mélyere áákor tlálták. ől rr lehet következtetni, hogy itt egy rómi kori rár temetkezét olygttk meg. Ugynennek vízfolyánk prtjáról imerjük peti oldl egyik legjelentőe vr temető rézletét. Néptdion építée kpcán kerültek elő írok, melyek leletmentée ugyn megtörtént, de em hiteleítő átát nem végeztek területen, em rr nem történt kíérlet, hogy megállpíták temető kiterjedéét..) Védettégek gyedi védettég XIV. kerület területén egyedi régézeti védelem ltt álló ingtln nem tlálhtó.

4 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet Áltláno régézeti védettég 00. évi LXIV. tv.. - lpján áltláno védelem ltt álló, ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zereplő régézeti lelőhelyek: ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Vároliget, Álltkerti krt. -. Újkor, de özefügghet Hjtár ci lelőhellyel lórákoi rétek Ráko-ptk mentén,fogri é Cinkoti tlálkozáánál 0/ or vkori urntemető zróz c (gyr tiztvielők telepe), or vkori telep é urntemető, ronzkori telep Cinkoti - Szugló c között Őkori cerepek helyzíni zemléől Cinkoti - Pkl c 00 Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti /-. 0/- Őkori cerepek terepejáráól Fogri - Cinkoti rkán lévő telken 0/ Őkori cerepek terepejáráól Füredi tér Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti - Gödöllői c rkán / Újkori cerepek terepejáráól Hjtár c / edény zórványként került Fővároi úzeum gyűjteményée. gyik korronzkori, máik ronzkori kultúrá trtozik. Itvánmezei -. vr temető (zono -e lelőhellyel) 0 Ilovi Selyme c. 0/ Újkor Itvánmezei -., / XIX. zázdi Lóverenytéren é z ennek helyén épülő Néptdion építée orán előkerült vr kori temető, ugynitt cekély középkori leletnyg, é egy 00-n végzett régézeti megfigyelé orán őkori cerepek Itvánffy c / 0/ Leletmenté, korhtározó leletnyg nélkül Jezenák Jáno c (Cinkoti é Ráko-ptk közötti zkzon) /0 Vlózínűleg őkori cerepek zórvány előkerülée építé orán őzeg / vr edények leletmentée exikói /c / Honfogllákori ír, viking krddl, leletmenté Nyereg c - ntár c / Vlózínű őkori cerepek gyűjtée helyzíni zemle orán Cinkoti - Pkl c 00 éő rézkori ádeni kultúr telepjelenégeinek átá, népvándorlákori é középkori gygedények i előkerültek Pkál c, Pkál mlom 00/ Újkori jelenégek dokumentálá 0 Pkál c, Pkl mlomml zemen 0 Újkori cölöpök regiztrálá terepejárá orán Pkál c. 0 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Pkl c /. 0/- Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Ráko-ptk zályozáánál,pkál mlom környékén Sztmár c. ház melletti üre telken Szentmihályi c - Ond vezér c rkán Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán 0/.z. elő feléől zármzó vkrd került elő építkezée orán / Őkori gygögre került elő dom leáákor Szomolány cától Ráko-ptkig /00 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán

5 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Tihny tér 0, Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán, vr temető Vároliget / Hmvkkl teli őkori urnát tláltk tó áákor. Rómi é középkori pénz i előkerült munkáltok orán. Vezeny c. éővr ír leletmentée 00 Vezér. / vr temető rézletének feltárá 0 Vezér c - grey rkán /,, /, 00 0 Vízkn c /- 0, 0, 0, 00 V. zázd máodik feléől zármzó írlelet leletmentée, or ronzkori gygedény i előkerült -en építkezékor ronzkori cerepek é ronzlt öntőmintáj került elő, zomzédo telken végzett leletmentéel kiderült, hogy domháton kéő ronzkori hlomíro kultúr ideiglene jellegű telephelye volt 0 Vezér c / Régézeti jelenég nem került elő eckó c - /- Régézeti jelenég nem került elő Pó Ljo c -. /, Régézeti jelenég nem került elő Pkál lkóprk II. ütem (Ráko-ptk - Szugló c - ikolci c) /00, /, /. éő vr telep, neolit (DV), középő ronzkor (vty), rézkor (Ludnice-kultúr, temetkezé, é telep grey /j-k. 00/. Őkori telep, contváz ír leletmentée Cömöri -., Rákoptk c -., onyák c -. Cömöri - Rákoptk c - onyák c - onyák téri pic áltl htárolt terület /. Árpádkori gödör é zrmt telep é temető feltárá /, /, /. Régézeti jelenég nem került elő, lelőhely zono z zámúvl 0 Vdvirág c. 0/ Régézeti jelenég nem került elő 0 Dorozmi c. /. Régézeti jelenég nem került elő Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület Őkori, népvándorlá kori telep, temető, Rómi kori rár é középkori telepjelenégek egjegyzé ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zerepel két olyn lelőhely, mely vitthttlnul újkori jelenégeken lpul, é földrjzi-topográfii környezet em lpozz meg régézeti lelőhelyként vló eoroláát. Termézeteen ÖH illetéke ügyoztályán jvltot tezünk, hogy ezeket, mint régézeti lelőhelyeket töröljék nyilvántrtáól. cím: hrz: 0 meriki -. Újkori flk helyzíni zemléje cóh Pongrác lkótelep Újkori edények özegyűjtée helyzíni zemle orán vizgált területen 00. évi LXIV. tv... pontj lpján régézeti érdekű területként jöhet zámítá helyzínrjzon ejelölt három terület, nevezeteen exikói

6 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet /c. telek környezete honfogllá kori ír lelőhelye okán, vároligeti lelőhely é v közötti terület, vlmint z jtói Dürer or é Thököly közötti terület z ) pontn leírt, Vároliget kiépítée előtt területet átzelő vízfolyá kedvező topográfii környezete okán. c.) Területhznált é területi állpot kulturáli örökég özefüggé-rendzeréen XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző homokányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel. zért fordulht elő, hogy régézeti lelőhelyként nyilvántrtott ngy felületeken egy-egy kie eruházá (ház lpáá, közműárok kiáá) vizonylg cekély földmozgtál járó munkáltink régézeti megfigyeléei, prófeltárái időnként negtív eredménnyel zárulnk.. HTÁSLZÉS.) régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok Régézeti lelőhely Területfelhználái változá Nyilvántrtái zám elnevezée Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület változái irány. Hermin Hppy Lnd lkóprk építée Cömöri - Öv c táján. ikolci -Cömöri zögletéen portpály építée. ikolci mentén Pkál fürdő é hjdni mlom környezetéen Pkál lkóprk továi építée,. Cordi Thermál Zugló lkóprk építée. Remény ci lkótelep továi építée htá régézeti lelőhelyre Feltárhtóág egmrdá Puztulá Folymtok irány, vizfordíthtóág tervezett eruházáok orán földmunkákkl régézeti-történeti rétegek megemmiülnek. zért eruházát megelőzően 00. évi LXIV tv. kulturáli örökég védelméről é z /00. (VIII..) NFI rendelet régézeti lelőhelyek feltáráánk rézlete zályiról előírái trtndók e (megelőző feltárá).

7 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet.) Régézeti emlékek feltárhtóágánk megmrdáánk, emthtóágánk vgy puztuláánk lehetőégei várhtó ő- é népvándorlá kori, illetve honfogllá- é középkori emlékek mind földojektumok, melyek mgávl feltárál elpuztulnk. Tudományo é történeti értéküket leletözefüggéek, lelő-körülmények tnulágiól kikövetkeztethető megállpítáok dják, melyek mgávl feltárál, eredeti lelő-körülményeik puztuláávl megemmiülnek. zért fonto zkzerű feltáráuk, é nnk dokumentálá, mely án terület felzdul é tervezett eruházá minden továi kiköté nélkül megvlóíthtó. XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző z gygányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel.. ÖSSZFOGLLÓ XIV. kerület területén régézeti lelőhelyekről elmondhtó, hogy ngy vonlkn Ráko-ptkot kíérő ávn, illetve m már nem létező, de ngyjáól Hungári krt. vonlán fó vízfolyá prtján várhtók. ülönöen Ráko-ptk prtját követő homokhátk nyilvántrtott lelőhelyeit vizgálv, megállpíthtó, hogy egy meglehetően zéle ávn zinte folymto régézeti-történeti érintettég z őkortól népvándorlá koráig. Szályozái Terv örökégvédelmi fejezetéen fenti pontokn felorolt indokok mitt z lái előírá eépítéét trtjuk zükégenek régézeti örökég védelméen: régézeti örökég elemei régézeti érdekűnek minőülő területről ck régézeti feltárá keretéen mozdíthtók el. zért területen földmunkávl járó eruházáok megkezdée előtt régézeti állpotfelmérét kell végezni, melynek módzere próátá. nnek hiányán ármiféle földmunk ck régézeti megfigyelé mellett végezhető. régézeti lelőhelyek eetéen /00. (XII..) orm. Rendelet. melléklete lpján zkigzgtái zervként zályozái tervet udpet Főváro ormányhivtl ulturáli Örökégvédelmi Irodáj (udpet) írálj el.

8 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány. NYILTOZT 0. áprili hó I. Régézet lulírott dorjánné dr. Gyuricz nn régéz nyiltkozom, hogy /00 (II.0) NÖ rendelet () ekezdéének ) pontj zerinti előíránk megfelelően zerepelek z dott örökégvédelmi területre vontkozó zkértői névjegyzéken (régézeti lelőhelyvédelem), vlmint nevezett jogzályi hely () ekezdééen fogllt előíránk megfelelően rendelkezem régéz zkirányú felőfokú végzettéggel. udpet, 0. máju. dorjánné dr. Gyuricz nn Szkértői ng. z: Sz-/00

9 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt 0. áprili hó Örökégvédelmi htátnulmány I. Régézet

10 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány II. ÉPÍTTT ÖRNYZT 0. áprili hó II. Épített környezet. VIZSGÁLT.) Történelem z örökégvédelmi htátnulmány tárgyát képező XIV. kerület Zugló udpet főváro Dun l prti oldlán, kitájilg Peti hordlékkúp-íkágon, közigzgtáilg pedig IV., XV., XVI., X., VIII., VII., VI., é XIII. kerületek áltl htárolt térégen helyezkedik el. mi udpet területén, Dun két prtján, fennmrdt rómi települéépítézeti előzményekre mindenekelőtt z quincumi ktoni mfiteátrumr é környezetére, vlmint Contr quincumr rátelepülve, honfogllát, illetve z állmlpítát követően fokozton omlott ki nnk települéhálóztnk z lpj, melyől kéő, XIX-XX. zázdn főváro megzületett. Dun l prtján kiontkozó települéhálózt legjelentőe települée Contr quincum-r ráépült Pet váro lett, melyet ttárjárát követően, XIV. zázdr Dun mentén, továá ugárirányn evezető orzágo jelentőégű fők, vlmint Ráko-, é Szil-ptk mentére letelepült települéekől álló hálózt ölelt körül. megye ji ugrn vezettek Pet felé. Dunávl párhuzmo Váci megyeri é jenei révet elhgyv peti rév kikötője mellett, mi éci cán ment e Petre, é z gyetem tér felé kitérve hldt Szenterzéetre, mjd D felé, Fejér megye Solt-zéki Szigetmellékre. nnek orokári elágzá lente tö ágr zkdt: Ócánál egyrézt D é Pezér, márézt Örkény é Szeged felé. Vele párhuzmo volt Gyálon át Tölgy (ill. Ngykőrö) felé, vlmint onor melletti vámo Újflun Cegléd é Szolnok felé vivő, ugynerre vezetett rá külő Üllői vonlán Ányányíre felé vivő. mi Gyömrői folyttá Úri ltt mint mgn vi Gomán é ickén át (Tápió-) Szelére vitt. felé vezetett z Ozláron é Sápon át Szecő felé menő orzág (trt pulic), eől ágzott el vámo Izegen át Tápió völgyée menő máik. mi vonlán fott Cinkotán é vámo erepeen át Gödöllő é Htvn felé vivő, melyen mongolok i Pet ellen vonultk. z É-É felé vivő k közül zámon trtják mi Dohány c felől z rzéet királyné felé hjló Párdi t, mi Váci ról Nyír-Plotár vivő t. mlítenek Glgmác é Ikld között elterült Tnál egy t, mely Vácról vihetett Htvn egy Páztó felé vezető hegyi t, mely jelentőégét vezítette. Contr quncum közvetlen környezetéen fekvő Pet vároát D-en Szenterzéetflv övezte, É-on Újéc lkult ki. rgit híd peti hídfőjétől délre, mi Széchenyi rkprt mögött feküdt Jenő flu Jenőtől ézkr z Árpád híd peti hídfőjénél eenyő flu feküdt. Felje, Szil ptk torkoltánál egyer flu állott, melyet kápozttermelééről már -n ápoztámegyernek neveztek. ápoztámegyertől keletre feküdt z - en említett Nyír, kéői nevén Plot (Rákoplot), mely nevét onnn kphtt, hogy XIII. zázd máodik feléen plot, molyn megerőített udvrház állott rjt. Plot, Hrtyán má néven ezőzentmárton, Szentmihály (Rákozentmihály) é Párdi között - n Regtelek nevű puzt irtokot emlegetnek. z rról volt nevezete, hogy vlh királyi igricek, regőök lktk rjt, innen Reg neve i. Színjátzáunk előfárink telepe vlhol Petújhely külő htárrézén kerehető. Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. Liptó, ármro, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). 0. oldl. Györffy György: Pet-ud kilkulá. udpet története honfogllától z Árpád-kor végi zékvároá lkuláig. kdémii idó, udpet ().. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl.

11 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió fl - (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, - rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. htárjárá zerint rézirtokkl rendelkezett itt udi káptln, vlmint felhévízi kerezte konvent, míg Szentmihállyl é Szentmártonnl (m Sikátor-puzt) érintkező htárrézen XIV. zázd elején egy párdi neme é egy peti polgár oztozott. Ráko-ptk prtján levő Neme é Ngyo flu ttárjárákor elpuztult. gyikőjük lkój rejthette el 0-en zt freichi dénárt é két ezüt fülkrikát, mely Rákozentmihályon nemrég került földől elő. két földet néptelen állpotn zigeti pácák kpták meg -n, é -r ikerült etelepíteniük. Neme flu lkói 0-r elzöktek, Ngyot pedig lighnem máodik ttárjárá tette puztává. ivel Cinkot mellett említik, ezt i Ráko-ptk, vlóján Szil-ptk prtján, könnyen zonoíthtó z pácák XIV. zázdi flujávl, mely templomáról Szentmihály nevet kpott (Rákozentmihály). Szentmihálytól délre, Ráko-ptk prtján emelkedett Frk-hlom, melyről még XVIII. zázdn i tudták, hogy zono mi Shlomml. z dott nevet Ráko-ptk é Cinkotár vezető özezögeléénél elterülő földnek. föld felő rkán, z mellett volt -en z említett özörményk. Frkhlom ttárjárá án peti polgárok irtokán volt; etelepítéére nem került or. Lktln föld volt Cinkot i, mikor z pácák -en megzerezték. zt ikerült etelepíteniük -r.. Cinkot délnyugti végén, mi átyáföld területét ökényföldének nevezték ökényföldétől keletre, mi Rákoliget területén Póráko föld terült el. Ráko-ptk mellett fekvő ereztúr, mely nevét Szent kereztről nevezett templomáról kpt, előzör egy -i oklevélen merült fel. Crákoát ttárjárá előtt z -nemzetég zázdi pátág irtokolt. Ck XIV. zázd hrminc éveien tűnik fel újól C néven 0 övér vgy övérd néven emlegetik zt földet, mely Pettől keletre Ráko-ptk déli prtján terült el, é rézen mi őányávl zonoíthtó. övértől délnyugtr, mi ipet területén előkerült XIV. zázdi templomromhoz helyezhetjük ponázi Ányáról nevezett Ányányíre fl, hová -en Újéc keleti htárpontj felől vezetett. ttárjárá előtt zereplő Guc flu ck XV. zázdn jelenik meg újr oklevélen, XVIII. zázdi térképek zerint htár onnn terjedt dél felé, hol m Htár vn Guc flu déli zomzédj Sorokár volt Sorokártól délre, mi illennium-telep helyén Szentdiene flu állott, nevét templománk védőzentjéről kpt Pettől Ráko-ptkig terjedő Ráko-mező lktln mrdt, é un Lázló korától kezdve hdrkeléek é orzággyűléek zínhelye lett., Zugló térége tehát középkor folymán lktln terület volt. török urlmt követően, XVIII-XIX. zázd folymán települéépítézeti zempontól jelentő eemény volt mi elváro újjáépítée mellett külvárook - Józefváro, Terézváro, Ferencváro é Lipótváro megzületée, továá Pet vároát -en övező települéhálózt újjázületée. vizgált téréget övező külvárook közül előre mi Üllői é erepei áltl htárolt területen mi ro cávl, mint zerkezeti tengellyel z ló ülváro ( ót Józefváro ), máodikként pedig erepei é Váci orzág közötti területen irály cávl, mint zerkezeti tengellyel Felő ülváro ( ót Terézváro ) kelt életre. erepei ló, D-i oldlán, Józefváro -i folyttáán zintén XVIII. zázdn kezdett el kiontkozni őány települée i. i. m.:. oldl. i. m.: -. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. 0 i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.: -0. oldl. i. m.: 0. oldl. i. m.: 0. oldl. Szerk.: Tóth ndréné: udpet enciklopédi. Corvin idó, 0.. oldl i.m.:. oldl

12 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet egjelent: Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. IV. Lipót, ármro, oon, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). öteten.

13 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z -. évi I. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

14 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet XVIII. zázdn újréled török időken rézen elnéptelenedett települéhálózt i Pet váro -i htárán. Cinkot török megzállá ltt két rövid időzkot kivéve, mindvégig lkott volt, XVIII. zázd végén Vályi ndrá már fluként írj, melynek földeur eniczky Urág. Szentmihály flu török időken zintén elnéptelenedett, é XVIII. zázd végén még lktln, Szd puzt.. kerület É-i htárán fekvő Rákoplot török hódoltág ltt em néptelenedett el. Földeuri gykrn váltották egymát, míg fóti urdlomml, ápoztámegyerrel é Rákoplotávl árolyi clád tuljdoná került. Rákoplotától ÉNy-r fekvő Újpet z 0- éveken, árolyi grófok kápoztámegyeri puztájánk területén, Váci é mi Árpád tlálkozáánál lkult ki. 0 z -. évi I. ktoni felméréről kitűnik, hogy homoko peti htárn, Terézvárotól É-re elterülő mi Zugló területe még eépítetlen: téréget ck három, Petről É-nek kivezető zeli át, melyek Pcl mlomtól Ny-r, Ráko-ptkon átvezető híd környezetéen egyeülnek é vezetnek tová É felé. Zugló é főváro l prti rézének mi zerkezete zempontjáól fonto é meghtározó volt Vároliget fokozto létrejötte. mi Vároliget területét még I. Lipót jándékozt váronk, Vároi Tnác - között fűzfávl ültette e, mjd kác- é zederfligetek váltották fel mocrk é legelők helyét. vároerdőt tthyány Józef hercegprímá -en huzonnégy eztendőre ére vette várotól zzl kötelezettéggel, hogy ott nyári multóhelyiéget é közkertet léteít. prkoítá terveit Witch Rudolf kézíti, ki mocrt lecpolj; két zigetet vlmint pltánfákkl eültetett forokt léteít é egy fáított kör kiépítéét kezdi meg. prkoítát Szépítő izottág folyttj, melynek progrmpontji közt zerepel vároerdő célzerű elrendezée. ől célól -n kiírt pályázt nyertee Neien Henrik, kinek ngyvonlú tervét váro nygi okokól ck rézen vlóítj meg. mi települézerkezet zempontjáól leglá ilyen fonto eemény volt mi Nyugtipályudvr elődjének letelepítée i XIX. zázd negyvene éveien. z elő mgyrorzági v vonlvezetéével kpcolto vitáól, mint imerete, z koncepció került ki győzteen, melyik Dun l prtján kívánt vezetni écet Pet-udávl özekötő vt. -en ennek megépítéére (Pozonyon át Petig, illetve tová, Szolnokon kereztül Derecene) kpott előmunkálti engedélyt gyr özépponti Vtárág. Vác, illetőleg Cegléd-Szolnok felé vezető vvonl térég meghtározó zerkezeti eleme lett. terület eépülée vontkozó térképi dtok zerint XIX. zázd közepétől kezdődött el: z 0-. évi máodik ktoni felméréről kitűnik, hogy eépülé mi Hermin é Hungári közötti ávn, illetőleg Terézváro főcáj irály c folyttáán Plot felé fó mi rzéet királyné két oldlán, vgyi Hermin mező területén indult el. térképen zámo mi é c elődje i feltűnik már: z É-nek vezető k közül mi rzéet királyné j, Thököly, z jtói Dürer or folyttáán fó orong c, Pcl-mlom felé vezető grey, ogyoródi, Füredi c, míg z ÉNy-nk fó k közül mi Dóz György, Hermin -Gizell, z Uzoki c, Rón c é Ngy Ljo király j nyomvonl imerhető fel. z. évi ktoni felméréen már két új települémg i megjelenik mi Zugló területén: z egyik erepei mentén kiontkozó Rákoflv, mely Zivor-irtok 0- évek végén történt felprcellázáánk eredményeként kezdett eépülni, máik i. m.: I. kötet. Vályi ndrá: gyr Orzágnk leírá, ellyen minden hzánkeli Vármegyék, Várook, Fluk, Puzták; urdlmk, fárikák, hák, hámorok, vnyú, é orvoló vizek, fördőházk, nevezetee hegyek, rlngok, folyó vizek, tvk, zigetek, erdők, zoknk hollételek, Földe Urk, fekvéek, történettyek, külömféle termézeteli tuljdonági, etűknek rendgyek zerént feltlálttnk. udán, irályi Univeritnk etűivel.. III. kötet. udpet lexikon. II. kötet. áodik ővített, átdolgozott kidá. kdémii idó, udpet.. oldl. 0 i. m.:.oldl. i. m:. 0. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története ud vizvételétől kiegyezéig. űzki önyvkidó, udpet, 0.. oldl. Vd Ferenc: z elő ngyvároi pályudvr: Nyugti. egjelent: Szerk.: Gyáni Gáor: z egyeített főváro. Vároház, oldl.

15 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió flu (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. XIX. zázd legvégén, z 0-e évek elő feléen lkították ki Rákorendezőpályudvrt é örvt: örv htvni vonl é z újzáz-zolnoki vonl, vlmint váci vonl kpcoltár épült őány felő pu. é Ráko, vlmint ngylföld pu. közötti kpcolt iztoítáár léteült, kpcoltot léteítve Ráko rendező-pu.-hoz i. örv pályáj kárck már korán megépített vvonlk nyomvonl főváro fonto zerkezeti eleme lett. -r, milleniumi ünnepégekre elkézült Vörömrty tér é Vároliget között, z ndráy ltt fó földltti v, mely liget é vároközpont között iztoított gyor kpcoltot. özmunktnác júniu -i üléén elfogdt műzki oztályánk jvltát egy Dunától Dunáig terjedő kültelki körr. kkor zületett meg Hungári-kör. egvlóítááról egyelőre nem lehetett zó. mikor zonn már épülni kezdett Ngykör, z ndráy- pedig Stefáni-tl végigvezette díze közönégét Vároligeten, egyzerre felvillnt Hungári-kör gondolt. i em jellemzi jon udpet ugrázerű hldáát, mint végleteknek ez tlálkozá: kültelki köról lett korzó! gyelőre ck elgondolán. 0 körül folytk tárgyláok özmunktnác é főváro között vegye izottág ján z iránt, hogy Vároliget é z Üllői i Népliget közt korzó léteíteék. z ezmét, melyet Pucher Józef közmunktnáctg vetett fel, özmunktnác felkrolt. zerint ét Stefáni ól indult voln ki, erepei előtt egyeült voln Hungári tl é Lpodűlőn é Gyárdűlőn érte voln el z Üllői t. Ugynkkor felmerült gondolt, hogy udpeten rendezendő ngy nemzetközi kiállítáok céljár korzó mentén, vgy Pékerdően é környékén, vgy Népligeten, vgy végül Gyárdűlően kellene fenntrtni területet. zzel z vonlll Főváro i, özmunktnác i fogllkozott. -en Tnác z vonl korzójellegére vló hivtkozál rgzkodott hhoz, hogy közi vpály forglm z áltláno forglomtól elkülönítve nyerjen leonyolítát; Főváronk időközen elkézített tervezete ugyni ennek követelménynek nem felelt meg. gyéként Tnác i módoított e vidék zályozáánk tervét. Tudniillik időközen léteült eleti pályudvrtól kelenföldi pályudvrig hldó özekötő vi vonl, mely mitt Hungári körnk erepei tól orokári Dunág felé tervezett eredeti vonl ck költége luljárók egélyével lett voln megnyithtó. Tnác tehát kör mot említett vonlát felhgyt é helyée zt módoítát állpított meg, hogy Hungári kör erepei tól kezdődőleg Ferenc Józef lovági lktny mentén ÁV pálytete ltt cupán egy luljáróvl őányi-ig, innen z új Népliget nyugti oldlán hldv, volt Táncic-c vonlán vezetteék z Üllői ig, mjd Ferencvároi pályudvr ézki oldlán vi tölté irányát követve Dunáig, illetőleg z özekötő hídig. zzel zálymódoítál kpcolton hozított meg Tnác korzó jellegű Stefánit víztoronytól Hungári-körig, illetőleg erepei-ig. udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. I. kötet.. oldl.

16 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi II. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

17 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár. 0

18 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Hungári kör eredetileg megállpított ölnyi zéleége i revízió lá került é kör zéleége áltlán ölen lett megállpítv, kivéve vi luljárót, hol mrdt öl zéleég. Tnác kéői jelentéei már ponton előrelátják, hogy kör nemck zoknk várorézeknek lez fő közlekedéi j, melyeken átvonul, hnem tekintettel z ennek vonlán Óudár tervezett közel jövően építé lá i kerülő hídr, Óudát i elmrdt fejlődééen hthtón fogj előre vinni. háorú elején i gondj volt Tnácnk Hungári körr, melyre villmovi közlekedét i zánt. z idően kör ck z grey é ogyoródi közti zkzán, vlmint ki rézen z grey é Thököly között nem volt még megnyitv; még meg nem nyitott zkzokhoz zükége területek megzerzée zót telekrendezéek orán megtörtént. z elő világháorú végéig Zugló egye űrűn eépült területeknek, előorn erepei é önyve álmán kör kerezteződé környékének kivételével ck lzán települt e. Vároligettől Ngy Ljo király ig terjedő tömöken, Thököly é z rzéet királyné j mentén főleg cládi ház lkóterület lkult ki -en elhtározták ceglédi vvonl felemeléét. munkák -en meg i kezdődtek, de máodik világháorú végéig ck őányi i, erepei i, ogyoródi i é grey i luljárók kézültek el. két világháorú között Zugló kedvelt építéi terület lett, de ngy kiterjedéénél fogv így i ck rézlegeen épült e. Tervezett főterén, onyák téren három templomot építettek. Vároliget két világháorú között válik z árumintváárok, kéő nemzetközi váárok zínhelyévé. z évenként rendezett váárok, minden lklomml újonnn épülő pvilonjikkl lklmt dnk modern építézet elveinek demontráláár. z 0. évi várofejleztéi terv váár helyéül lágymányoi Dun-prtot jelöli ki. felzdulá án váárok rendezée Liget területén imét megindul. Évenként ipri váárt rendeznek, rézen állndó jellegű pvilonokkl, évről évre növekvő terjedelemen. váár Ligetől egyre ngyo területet fogll el, é nnk zöldterületi értékét cökkenti. z körülmény mind ürgetően veti fel z áthelyezé zükégeégét. Dóz György é Gorkij for körül coportoulnk felzdulá án épített zkzervezeti zékházk. Itt kp helyet külképvieletek ngy réze i, úgy hogy Liget melletti korái villnegyed ngy rézen zkzervezeti é diplomácii negyeddé válik. -en Dóz György nk Népköztárág j é jtói Dürer or közötti zkzát zéle felvonulái tá lkítják Dmjnich c tengelyéen álló templomépület elontáávl, vároligeti fák kiirtáávl. Gorkij for tengelyée díztriünné kiképzett tlpztú Sztálin-zoor kerül, melyet -n eltávolítnk ngyvároin eépült terület htárán, eleti pályudvr, Thököly é Stefáni (Néptdion ) áltl körülvett ún. Régi Lóverenytér területének ézknyugti rkán 0-n óuzgráz épült. z ettől délre eő területet 0-en Nemzeti Sportcrnok céljár jelölték ki. tervek zerint három épületől álló komplexum középő épülete trpéz lkú terület tengelyée helyezett ngycrnok lett voln, vele özeköttetéen tervezték kicrnokot é gykorlótermeket mgá foglló melléképületet. máodik világháorú végéig ck kicrnok épült meg. Régi Lóverenytér területének töi rézét várorendezéi tervek négyemelete, ávo eépítéű lkótelepnek zánták. felzdulá án ezt területet jelölték ki férőhelye V portpály elhelyezéére. progrm kéő néző Néptdionná ővült. z elhelyezét zvró htáú eleti pályudvr é ipri üzemek zomzédágán várorendezéi zkemerek nem trtották előnyönek, de töi lterntívávl lágymányoi vgy rnyhegyi elhelyezéel zemen gzdági megfontoláok döntöttek. Siklóy Lázló: Hogyn épült udpet? (0-0) udpet,. Fővároi özmunkák Tnác. -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet. 0. oldl.

19 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Stdion é között épült fel. Stdion előtt zoorcoportokkl zegélyezett felvonulái tér léteült, mely z ugynck z ötvene éveken megkezdett, de e nem fejezett földltti vállomá crnokávl hivtott kpcoltot megteremteni. máodik világháorú án meginduló közületi lkáépíté zámár kereve e lehetett voln lklm helyet tlálni, mint Zuglónk zéle kkl, rézen közművekkel i feltárt, ritk eépítéű, homoko ltljú, ík területét. z. évi lkáépítéi terveken kerület két jvlttl i zerepelt: Ngy Ljo király ogyoródi menti tömel, é erepei nk Rón c (m Lumum c) é ör vezér tér közti zkzávl. Ngy Ljo király i töm z ötvene évek lkótelepei közül világo tgoláávl, rányo elő tereivel tűnik ki. erepei i lkótelep jellegzeteége mender lkú építéi vonl, z imétlődő cour d honneurök elő zkzink mgítáávl. lkótelepet án ézk felé tová folyttták egézen korán felépült Ngy Ljo király i lkótelepig, de már z új építézeti irányztnk megfelelő jellegen. Így ngy, tö ezer lkáo, özefüggő, új váronegyed keletkezett, melyet Lumum ci é Fogri i tömcoport egézít ki. 0- között Zugló ézknyugti rézén, cóh Pongrác mentén új lkótelep építée kezdődött. zzel régót vjúdó gondolt, Népköztárág jánk vároi továvezetée került megvlóítá tádiumá. ceglédi vvonl felemelée helyett közi felüljáró épül, mely iztoítj cóh Pongrác kpcoltát Hungári körtl é Népköztárág jávl. cóh Pongrác torkoltánál központot lkotó mgházcoport helyezkedik el, mjd z déli oldlán ötzinte ávházk orkoznk egézen Ráko-ptkig, hol eépítét három tízemelete lkóház zárj le. ptktól ézkr fekvő zkzon Rákoplot htáráig ávházk é pontházk épülnek. Tervezé ltt áll erepei i lkótelep keleti folyttáán Ngy Ljo király ör vezér tér erepei Ráko-ptk közti területen Zugló legngyo ezer lkáo új lkótelepe i, házgyári, főkét tízzinte épületekkel. z ör vezér térnél, földltti gyorv kelet-nyugti vonlánk végállomáánál tervek zerint új vároközpont léteül. indezzel Zugló, mely már két világháorú között udpetnek leggyorn fejlődő kerülete volt (lkoág 0 é 0 között 000-ről 000-re növekedett), imét legngyo lkáépítéi területté vált. 0 é között kereken nyolcezer lká épült Zugló területén, z új lkótelep 000 lkáávl együtt ez 000 lkánk, kereken 0000 főnyi lkoágzporultnk felel meg. Zuglónk korán eépített területe i zámo új léteítménnyel gyrpodott. Hungári kör mentén lkóházcoportok é irodházk, z rzéet királynő é Dorozmi között zdonálló kockházkól álló házcoport, z meriki Lumum c, Gyrmt c mentén lkóház- é irodház tömök épültek, onyák tér mögött fedett pic léteült. Zuglói lkótelep - között három ütemen (I. ütem: Fogri -Vezér -Füredi - Ráko-ptk, II. ütem: erepei -Szentmihályi -Füredi -Ör vezér tere, III. ütem: Ör vezér tere-grey tér-ngy Ljokirály j) lká épült. ől öröklká, zövetkezeti, tnáci érlká. z épületek házgyári technológiávl kézültek, zömmel tizenegy emeleteek. Járuléko léteítményként áruház, ikolák, ölcődék épültek. 0 0-en megépült metró Ör vezér tér é Deák tér közötti vonl, mely -en egézen Déli pályudvrig meghozítár került. földltti v. évi rekontrukciój orán Hőök tere é Széchenyi fürdői végállomá közötti felzíni vonlrézt megzüntették é új vonlvezetéel exikói nál kiépített végállomáig hozították meg i. m.: -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet oldl. 0 udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. II. kötet. -. oldl. i. m.: 0. oldl.

20 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z --n felújított III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A Moszkva tér története és felújítása

A Moszkva tér története és felújítása A Moszkva tér története és felújítása TDK dolgozat Készítették: Szatmári Zoltán és Váncsa Ildikó IV. évf. műszaki informatikus hallgatók Konzulens: Dr. Palasik Mária egyetemi docens Budapesti Műszaki és

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben