SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: szeptember 1-től Módosítva: szeptember 1-től

2 Tartalom I. RÉSZ... 4 Általános rendelkezések... 4 II. RÉSZ... 6 A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ általános jellemzői... 6 III. RÉSZ A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ vezetésének szerkezete, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás IV. RÉSZ A működés rendje V. RÉSZ Szervezeti szabályozások VI. RÉSZ Az óvodai intézményegységek működésére vonatkozó speciális szabályok VII. RÉSZ Az óvodai intézményegységekre vonatkozó speciális munkakörök, szabályok VIII. RÉSZ A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje az óvodai intézményegységekben IX. RÉSZ Szülői munkaközösség az óvodai intézményegységekben X. RÉSZ Az óvodai intézményegységek külső kapcsolatainak rendje XI. RÉSZ Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések rendje XII. RÉSZ Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje az óvodai intézményegységekben XIII. RÉSZ Az óvoda óvó-védő előírásai XIV. RÉSZ Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógus tevékenység az óvodai intézményegységekben XV. RÉSZ Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés elvei XVI. RÉSZ

3 Az óvoda ügyviteli és gazdálkodási rendje XVII. RÉSZ A reklámtevékenység szabályai XVIII. RÉSZ A munkaidő- nyilvántartás szabályozása az óvodai intézményegységekben XIX. RÉSZ Az általános iskolai intézményegységek szervezeti felépítése és vezetése XX. RÉSZ Az általános iskolai intézményegységek működési szabályai XXI. RÉSZ Az általános iskolai intézményegységek működési rendje XXII. RÉSZ Alkalmazotti közösségek, kapcsolataik az általános iskolai intézményegységekben XXIII. RÉSZ A tanulók és közösségeik, kapcsolataik az általános iskolai intézményegységekben XXIV. RÉSZ A pedagógiai munka belső ellenőrzése az általános iskolai intézményegységek XXV. RÉSZ Szülői közösségek az általános iskolai intézményegységek XXVI. RÉSZ Tanórán kívüli foglalkozások rendje XXVII. RÉSZ Hagyományok ápolása, ünnepek az általános iskolai intézményegységekben XXVIII. RÉSZ Intézményi egészségnevelés az általános iskolai intézményegységekben XIX. RÉSZ Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység az általános iskolai intézményegységekben XXX. RÉSZ Létesítmény használati rend az általános iskolai intézményegységekben XXXI. RÉSZ Díjfizetések és szociális támogatás az általános iskolai intézményegységekben XXXII. RÉSZ

4 Bombariadó az általános iskolai intézményegységekben XXXIII. RÉSZ Reklámtevékenység XXXIV. RÉSZ A munkaidő nyilvántartása az általános iskolai intézményegységekben XXXV. RÉSZ Záró rendelkezések MELLÉKLETEK Az iskolai Könyvtár működési szabályzata Technika terem használati rendje A számítástechnika terem használata A fizika-kémia szaktanterem és szertár használata és rendje A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások: A tornaterem és az öltözők használati rendje A német szaktanterem használatának rendje (Felsőszilvási Általános Iskola)

5 I. rész Általános rendelkezések I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja: Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási és szociális intézmény felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. (Ktv bek.) A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény és a 11/1994. (VI. 08.) MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, az általános iskolai nevelési és oktatási terv, minőségirányítási program, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. I./2. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján készült: A Munka törvénykönyve évi XXII.tv. (M.r.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Ktv.) és módosításai Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 137. (1996/ Korm.rend.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII.tv. (Kjt.) 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet és módosításai 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről 1993 évi LXXIX törvény 33 a többcélú intézményekről 292/2009. évi (XII.19.) Korm. rendelet és módosításai az államháztartás működési rendjéről 1998 évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 4

6 I./3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a központ igazgatója terjeszti elő, a nevelőtestület, illetve közalkalmazotti közösség fogadja el a szülői szervezet és a diákszervezet egyetértési jogának gyakorlása mellett Az SZMSZ- az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyásával. lép hatályba és határozatlan időre szól. I./4. A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, vezetői utasítások betartása, az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Kiterjedési köre: óvodába, általános iskolába járó gyermekek közössége a gyermekek szülei, törvényes képviselői a nevelőtestület intézményvezető, vezető-helyettes, tagintézmény-vezető, óvodai intézményegységek vezetői pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek, dajkák egyéb munkakörben dolgozók: iskolatitkár, óvodatitkár, konyhás, takarító, karbantartó 5

7 II. rész A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ általános jellemzői II./1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése: Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola elnevezésű intézményt, a évi CV. törvény 2.. (1) és 4.. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. tv (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően alapította, Komló Város Tanácsa évi határozatában foglaltra figyelemmel. Neve: Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 7300 Komló, Függetlenség u. 32. Telephelyei neve, címe: 1.) Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. Óvodai Intézményegység: 2.) Neve: Szilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Függetlenség u ) Neve: Felsőszilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 15. Az intézmény irányító szervének neve, címe: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér 3 Az intézmény fenntartójának neve, címe: Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér 3. Az intézmény illetékességi területe: Az intézmény felvételi körzete: Komló város közigazgatási területe Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete által meghatározott Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv. 6

8 Az intézmény közfeladatának ellátása módja: iskolai nevelés-oktatás többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény (általános iskola, óvoda) Az intézmény típus szerinti besorolása: tevékenység jellege szerinti besorolás: közszolgáltató közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött megállapodás alapján láttatja el. OM azonosítója: Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult. Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági társaságban nem vehet részt. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X.18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. 7

9 Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma: PIR száma: Szakágazat megnevezése, száma: iskolai nevelés-oktatás (801000) - emelt szintű angol nyelvoktatás, 2-8. évfolyamon - német nemzetiségi nevelés-oktatás Az intézmény alaptevékenysége január 1. napjától: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Az intézmény kiegészítő tevékenysége Éttermi, mozgó vendéglátás 8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 8

10 A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 1-8. évfolyamon. Felvehető maximális tanulólétszám: évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban, 416 tanuló Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal: Iskolafejlesztési Alapítvány Komló-Szilvás elnevezéssel. Az intézménybe felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) látássérültek (vakok, gyengénlátók) hallássérültek (siketek, nagyothallók) beszédfogyatékosok megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Telephelyei: 1.) Felsőszilvási Általános Iskola Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. német nemzetiségi kisebbséghez tartozók nevelése-oktatási, 1-8. évfolyamon. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai tanulók részére Az intézmény évfolyamaink száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 évfolyamon. A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt indíthat. Felvehető maximális tanulólétszám: 2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben első évfolyamon egy osztályt indíthat 9 csoportban, 254 tanuló 9

11 Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvás a gyermekekért elnevezésű alapítvánnyal. Az intézménybe felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) látássérültek (vakok, gyengénlátók) hallássérültek (siketek, nagyothallók) beszédfogyatékosok megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Óvodai Intézményegység: 2.) Szilvási Óvoda Komló, Függetlenség u. 30. Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett A Komlói Szilvási Óvodáért elnevezésű alapítvánnyal. Az óvodai feladat-ellátásban a következő sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztathatók: tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) látássérültek (vakok, gyengénlátók) hallássérültek (siketek, nagyothallók) beszédfogyatékosok megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 10

12 3.) Felsőszilvási Óvoda Komló, Május 1. u. 15. német nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek Az óvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért elnevezésű alapítvánnyal. A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. Komló, június 17. Páva Zoltán Polgármester 11

13 II/2. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: a Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola igazgatója helyettese tagintézmény-vezetők óvodai intézményegység vezető iskolatitkárok óvodatitkár II./3. Az intézmények bélyegzőinek lenyomata 12

14 II./4. A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ intézményegységei, az intézmény szervezeti felépítése SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely intézmény; igazgató) Komló, Függetlenség u. 32. ÓVODAI INTÉZMÉNY-EGYSÉG, SZILVÁSI TAGÓVODA (intézményegység-vezető) Komló, Függetlenség u. 30. FELSŐSZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u. 13. FELSŐSZILVÁSI TAGÓVODA (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u

15 III. rész A Szilvási Nevelési-Oktatási Központ vezetésének szerkezete, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás III./1. Vezetői beosztások - magasabb vezető beosztás: a Központ igazgatója a székhelyen működő igazgatóhelyettes a tagintézmény-vezető az intézményegység-vezető A központ igazgatói munkakör betöltésére Komló város Képviselőtestülete írja ki a pályázatot, a további magasabb vezetői beosztásokra a Szilvási Nevelési-Oktatási Központ igazgatója ír ki pályázatot, vagy ad határozott idejű megbízást. - vezető beosztások: tagozatvezető a munkaközösség-vezető a minőségirányítási-csoportvezető A vezetői beosztás ellátásával az igazgató, az intézményegység-vezető, tagintézményvezető határozott időre bízza meg a közalkalmazottat. III./1./1. A Nevelési-Oktatási Központ igazgatója Az intézmény élén a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időre megbízott igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatótanács és a vezetői testület segíti. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. A közoktatási intézmények vezetőinek feladatait az évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közoktatási törvény) tartalmazza. Az igazgató az intézmény egyéni felelősségű irányítója, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályai által előírtak szerint végzi. Felel a szakszerű és törvényes működésért, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megvalósításáért, a színvonalas pedagógiai munka az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításáért. Alapvető felelőssége, feladatai: A főigazgató az intézmény egyéni felelősségű vezetője. Felelősséggel tartozik a fenntartónak, diákoknak és nevelőtestületnek a Közoktatási törvényben, rendeletekben és iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvető feladata a pedagógiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és adminisztratív feladatok (tanügyigazgatási, hivatali) ellátatása. Az igazgató egyben az egységes iskola intézményegység-vezető feladatait is ellátja. 14

16 A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: a nevelőtestület vezetése a nevelő-oktatómunka irányítása és ellenőrzése. Az igazgató a NAT, központi tantervi követelmények, valamint az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja előírásainak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelőtestülettel együtt kialakítja az intézmény egységes pedagógiai-nevelési programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, a vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerin módosítja a programot a törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezet feltételeiről, a demokratikus intézményi légkör kialakításáról. Az igazgató vezetőtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelő-oktató munkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: Előkészíti, megszervezi az intézmény egységes pedagógiai-nevelési programjának kialakítását (módosítást), elkészíti, vagy elkészítteti, nevelőtestületi döntésre előterjeszti a program tervezetét. A programkészítés (módosítás) közben is egyezteti az elképzeléseket a fenntartóval, majd a programot a Közoktatási törvényben előírt módon a szülői és diákszervezetek véleményezési jogát biztosítva a nevelőtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval jóváhagyatja. Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a nevelőtestülettel elfogadtatja. Az igazgató dolga és felelőssége az SZMSZ-tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása. Irányítja, és figyelemmel kíséri a tanulói/gyermeki közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését. Biztosítja az intézmény tanulói/gyermeki és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a nevelőtestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi pedagógus, szakalkalmazott megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. Támogatja a pedagógusok, szakalkalmazottak tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját. Az óvodai foglalkozások, a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelő-oktató, munka színvonalának és eredményességének alakulását. A pedagógiai-nevelési program egyes elemeinek beválását tervszerű és rendszeres belső és külső vizsgálatokkal is kontrollálja. 15

17 Biztosítja a gyermekvédelmi szolgálattal való kapcsolattartást. A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. Személyzeti- munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény: A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az igazgató, mint munkáltató: Az intézményegység-vezető, tagintézmény-vezetők bevonásával elkészíti az intézmény munkaerő gazdálkodási tervét, melyet a vezetői testület elé terjeszt. A vezetői testület dönt a hatáskörébe utalt pályázatok kiírásáról, az igazgató pedig kiírja és lebonyolítja a pályázatot. Külön jogszabályban előírt feltételek szerint az érintett intézményegység-vezetővel, tagintézmény-vezetővel egyetértésben kinevezi (véleménykülönbség esetén az igazgatótanács véleményét kérve) az intézmény dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. Elkészíti, az intézményegység-vezető, tagintézmény-vezetők munkaköri leírását, ha szükséges, módosítja azokat. Felettük a fegyelmi jogkört is gyakorolja. Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Felelősségi körébe tartozik egy olyan nevelőtestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az intézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók, gyermekek személyiségének épülését szolgáló viszony kialakítására. Hivatali vezetőként: Szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek nevelőtestületben való megismertetéséről és végrehajtásáról. A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol az intézményegységeken keresztül hozzá érkezett, tanulókat érintő kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: A gazdasági év elejére elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét, amit a vezetői testület véleményének kikérése után benyújt a fenntartónak. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi a munkát. Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. 16

18 Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartó, illetve a belső szabályzatok rendelkezései szerint. Közvetlen munkakapcsolatok: Az igazgató vezetési feladatait az intézményegység-vezetővel, tagintézményvezetőkkel együtt gyakorolja. A munka- és felelősség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az igazgató szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: az igazgatótanáccsal, a vezetői testülettel az iskolai diákképviselőkkel, szülői szervezetekkel, a közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel, az iskolán kívül: a fenntartóval, a szülőkkel, (egyéni fogadóórák formájában), a székhely iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, a városban működő iskolákkal, a város középfokú tanintézeteivel (a tanulók beiskolázásának érdekében), iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, a német kisebbségi önkormányzattal. Hatásköre: Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan: a fegyelmi eljárás indítása intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezetők esetében, rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, a munkavégzés helyének meghatározása, rendkívüli munkavégzés elrendelése. A tanulókra vonatkozóan: a tanulmányi idő megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; tanulmányi felmentéssel kapcsolatos ügyek (a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján); a Közoktatási törvény szerint, a szociális helyzet alapján adható ingyenes szolgáltatások, kedvezmények. Az igazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. A teljesítményértékelés módszere: Évente írásos beszámoló a pedagógiai-nevelési program végrehajtásáról a fenntartónak. III./1./2. Igazgató-helyettes 17

19 Alapvető felelősségek, feladatok: A vezető közvetlen munkatársa. Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja az előírásokat. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, módosításában a munkaterv elkészítésében, végrehajtásában. Tantestületi értekezleten a területéhez tartozó nevelés-oktatási témakörben általános beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkező feladatok megtételére. Gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséről, lebonyolításáról. Felügyeli a különféle vizsgák, tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolítását. Ellenőrzi a munkafegyelmet, a helyettesítéseket, az anyagfelhasználás takarékosságát, a vagyonvédelmet, óralátogatásokat végez. Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását. Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek, a hozzá beosztott felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását. Megszervezi (megtartja) a félévi nevelőtestületi értekezleteket, beszámol a nevelőtestületnek az iskola, a tanulók eredményeiről és a hiányosságokról egyaránt. Összesíti a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartásokat. Az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat az alsó, felső tagozaton, valamint a napközi foglalkozásokon. Szakmai gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező tanároknak, tanárjelölteknek. Rendszeresen referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével közli az igazgatóval. Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát, nyilvántartja a dolgozók munkából való távolmaradását Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató ellátja. Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezeti a helyettesítési naplót (kivéve a tagiskolát), gondoskodik a túlórák pontos nyilvántartásáról, azok időben történő továbbításáról a GESZ-nek. Az igazgató által elkészített tantárgyfelosztás alapján elkészíti az órarendet, az ügyeleti beosztást, a helyettesítési rendet, a tanterem beosztást. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztására. Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok más okmányok kezelését, a jegyzőkönyvek pontos vezetését. Segíti az iskolai diáktanács munkáját. Biztosítja a iskola épületének, tantermeinek, udvarának rendjét, biztonságát, az ehhez szükséges eszközöket, s szükség esetén intézkedik. 18

20 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és eszköz ellátását, gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről. Részt vesz, illetve képviseli az oktatási intézményt különböző szakmai és társadalmi rendezvényeken. Az iskolai működést ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt hiányosságokat határidőn belül rendezi, orvosolja. Jogkör, hatáskör: Gyakorolja a vezető-helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi működésre, az általa vezetett szervezeti egységre. Aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, munkavállalási engedély kiadására, másolatok hitelesítésére. Munkaköri kapcsolatok: a szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás alapján az igazgatót képviselve. Felelősségi kör A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, színvonaláért, a zökkenőmentes lebonyolításáért. A vizsgák (osztályozó, különbözeti, pótvizsga, stb.) és a helyettesítések ellátásáért. Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére Munkaköri tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. Felelős: Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott munkavégzéséért, III./1./3. Intézményegység- vezető, tagintézmény-vezetők A szervezeti struktúrából és hierarchiából eredően az intézményegységek vezetői és a tagintézmény-vezetők azonos jog- és hatáskörrel rendelkeznek. Jog- és hatáskörük az SZMSZ egyéb hatáskört kiterjesztő szabályozása kivételével csak az adott intézményegységre, illetve tagintézményre terjed ki. Az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési sorrendben az igazgatót távollétében helyettesítik. A helyettesítési jog csak külön megbízás esetében tartalmazza a munkáltatói és bérgazdálkodói jogköröket. Az intézményegység, tagintézmény dolgozói felett az igazgatótól átvett jogkörként az utasítási és a fegyelmi jogkört gyakorolják. 19

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben